Read Suplement_2-2009.pdf text version

rodki finansowe przyznane na realizacj projektów badawczych wlasnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich w ramach 34. konkursu rodki finansowe przyznane na realizacj projektów badawczych wlasnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich w ramach 35. konkursu

Suplement 2'2009

ISSN 1230-1647

BIULETYN MINISTRA NAUKI I SzKoLNIcTwA wYSzEgo

W NUMERZE

rodki finansowe przyznane na realizacj projektów badawczych wlasnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich w ramach 34. konkursu..........................................................3

rodki finansowe przyznane na realizacj projektów badawczych wlasnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich w ramach 35. konkursu........................................................43

rodki finansowe przyznane na realizacj projektów badawczych wlasnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich w ramach 34. konkursu

Tytul projektu Typ projektu Kierownik projektu Jednostka Wysoko rodków proponowanych do przyznania w opinii Rady Nauki Wysoko rodków przyznanych przez ministra (w zl)

ZESPÓL ROBOCZY NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOLECZNYCH ZR-1 Koncepcja moralnoci ycia spolecznego w ujciu Marciano Vidala Sprawa psychologii eksperymentalnej w dyskusjach filozoficznych na pocztku XX wieku Pelnia zbawienia w Chrystusie na przykladzie teologii ksidza Waclawa Hryniewicza Interdyscyplinarna weryfikacja i rekonstrukcja paradygmatów teologii fundamentalnej w perspektywie relacji ja­wspólnota Sergiusza Bulgakowa filozofia wszechjednoci Metodologiczno-filozoficzne aspekty teorii inteligentnego projektu Etyka biblijna: synteza biblijnych koncepcji moralnych Krytyczna edycja szesnastu kwestii teologicznych Stefana Langtona Epanorthosis. Tradycja i zmiana w praktyce politycznej: studium praw Platona Lowaskie modyfikacje tomizmu tradycyjnego w pracach ks. Piotra Chojnackiego Filozofia spoleczna redniowiecznych filozofów arabskich jako synteza myli greckiej i tradycji muzulmaskiej Semantyczne zaloenia teorii bytu Jana Wersora Filozofia i teologia w Modlitewniku Gertrudy Mieszkówny (XI wiek) R.E. Freemana koncepcja interesariuszy ­ midzy ekonomi a etyk Empiryzm, pluralizm, melioryzm: studium ycia i filozofii Williama Jamesa W kierunku integralnej edukacji religijnej w rodzinie (próba refleksji nad nauczaniem Jana Pawla II w kontekcie polskich uwarunkowa) Ekumeniczny wymiar nowej ewangelizacji w nauczaniu Kociola i w posludze Koinonii w. Pawla Sakralna spoleczno Izraela wedlug Ksigi Liczb Neoeurazjatyzm Aleksandra Dugina ­ natywizm czy poszukiwanie nowej tosamoci kulturowej Rosji Epistemologiczna rola obrazu fotograficznego Aktualno i praktyczne znaczenie filozofii pastwa i prawa Immanuela Kanta Antropologiczne podstawy bioetyki amerykaskiej ródla i sens sofistycznej antylogiki. Rekonstrukcja myli Protagorasa z Abdery na podstawie platoskiego dialogu Teajtet Arystotelesowskie w recepcji Francisco Suareza S.J. (1548­1617). Studium historyczno-filozoficzne manuskryptu 133 ze zbiorów biblioteki uniwersyteckiej w Pawii Petera Singera antropologiczne zaloenia bioetyki pocztku ycia Rodzaje obrazów fotograficznych w wietle teorii estetycznej Leopolda Blausteina Neopragmatyzm jako próba transformacji filozofii analitycznej Zebranie, opracowanie i wydanie w jzykach oryginalnych i w tlumaczeniu polskim dokumentów synodalnych, kanonów i ksig penitencjalnych staroytnego Kociola Korespondencja rodzinna Marii Konopnickiej ­ kwerenda, redakcja i edycja z manuskryptów Kalendarz ycia i twórczoci Henryka Sienkiewicza Problematyka wizualizacji w prozie Miodraga Bulatovicia Slowo na plótnie. O relacjach pomidzy obrazem a slowem w dziele Bronislawa Wojciecha Linkego Zgromadzenie, redakcja i krytyczne opracowanie do druku pism Gustawa Manteuffla Huculszczyzna w krgu mitów polskich na przelomie XIX i XX wieku Zgladzone dziecistwo. Podmiot dziecicy w polskiej literaturze holokaustu PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY HABILITACYJNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY HABILITACYJNY HABILITACYJNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI dr hab. Jerzy Eugeniusz Gocko dr hab. Iwona Stanislawa Alechnowicz prof. dr hab. Wlodzimierz Wolyniec prof. dr hab. Jaroslaw Moskalyk dr hab. Lilianna Boena Kiejzik prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski prof. dr hab. Michal Jerzy Wojciechowski mgr Magdalena Ewa Bieniak dr Dorota Aldona Zygmuntowicz dr hab. Artur Jacek Andrzejuk dr hab. Artur Andrzejuk dr hab. Artur Andrzejuk dr hab. Artur Andrzejuk prof. dr hab. Jerzy Galkowski dr hab. Piotr Ignacy Gutowski dr hab. Józef Antoni Stala prof. dr hab. Zdzislaw Józef Kijas prof. dr hab. Tadeusz Brzegowy prof. dr hab. Stanislaw Jedynak prof. dr hab. Alicja Kuczyska dr hab. Andrzej Maciej Kaniowski dr Piotr Hieronim Kieniewicz dr Zbigniew Nerczuk prof. dr hab. Janina Renata Gajda-Krynicka prof. dr hab. Tadeusz Biesaga prof. dr hab. Ryszard Róanowski dr hab. Tadeusz Szubka prof. dr hab. Henryk Pietras mgr Lena Magnone dr Maria Bokszczanin prof. dr hab. Boguslaw Zieliski dr hab. Stanislaw Rosiek dr Krzysztof Zajas prof. dr hab. Ewa Paczoska prof. dr hab. Maria Janion Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II; Wydzial Teologii Uniwersytet Opolski; Wydzial Historyczno-Pedagogiczny Papieski Wydzial Teologiczny we Wroclawiu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Teologiczny Uniwersytet Zielonogórski; Wydzial Humanistyczny Uniwersytet Zielonogórski; Wydzial Humanistyczny Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie; Wydzial Teologii Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszyskiego w Warszawie; Wydzial Filozofii Chrzecijaskiej Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszyskiego w Warszawie; Wydzial Filozofii Chrzecijaskiej Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszyskiego w Warszawie; Wydzial Filozofii Chrzecijaskiej Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszyskiego w Warszawie; Wydzial Filozofii Chrzecijaskiej Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawla II Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawla II Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie; Wydzial Teologiczny; Sekcja w Tarnowie Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie; Wydzial Teologiczny Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie; Wydzial Teologiczny Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie; Wydzial Filozofii i Socjologii Uniwersytet Warszawski; Wydzial Filozofii i Socjologii Uniwersytet Lódzki; Wydzial Filozoficzno-Historyczny Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II; Wydzial Teologii Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Humanistyczny Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Nauk Spolecznych Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie; Midzywydzialowy Instytut Bioetyki Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Nauk Spolecznych Uniwersytet Szczeciski; Wydzial Humanistyczny Wysza Szkola Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie; Wydzial Filozoficzny Uniwersytet Warszawski; Wydzial Polonistyki Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza w Warszawie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytet Gdaski; Wydzial Filologiczny Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Polonistyki Uniwersytet Warszawski; Wydzial Polonistyki Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie 29 080 36 300 19 000 35 800 31 720 32 120 32 500 28 000 40 000 14 375 14 375 14 375 22 500 18 000 43 000 36 200 20 500 51 460 17 550 40 298 150 430 52 920 19 500 24 125 35 190 23 716 30 000 224 800 50 000 50 000 21 980 25 000 70 000 25 000 20 000 29 080 36 300 19 000 35 800 31 720 32 120 32 500 28 000 40 000 14 375 14 375 14 375 22 500 18 000 43 000 36 200 20 500 51 460 17 550 40 298 150 430 52 920 19 500 24 125 35 190 23 716 30 000 224 800 50 000 50 000 21 980 25 000 70 000 25 000 20 000

­3­

Romantyczne koncepcje poezji w literaturze polskiej i francuskiej. Poeta i Muza: relacja w stanie kryzysu Poezja wita. Trzy cykle religijne baroku europejskiego (Cherubinischer Wandersmann Aniola lzaka, The Temple George'a Herberta i Poezyje Postu witego Stanislawa Herakliusza Lubomirskiego) Pitnastowieczna francuska legenda o w. Dominiku de Guzman jako przyklad redniowiecznej literatury encyklopedycznej w jzyku wernakularnym (edycja krytyczna rkopisu Paris, BnF fr. 24949; komentarz, glossarium, studium historyczno-literackie oraz jzykowe) Przestrze intermedialna muzyki i literatury. Muzyka jako model i tworzywo w literackim modernizmie w wietle teorii intermedialnoci na przykladzie szwedzkiej poezji i poetologii XX wieku Polskojzyczna edycja Orbis Polonus Szymona Okolskiego ­ ródlo do bada nad kultur i wiadomoci spoleczestwa polskiego w epoce staropolskiej Pamfletowe oblicze dwudziestowiecznej krytyki Panorama myli rosyjskiej XX wieku (szkoly naukowe w humanistyce rosyjskiej XX wieku) Obraz literatury w komunikacji spolecznej w Polsce po roku 89 Kategorie enargei i energei w refleksji teoretycznej i literaturze polskiego baroku Wokól Aleksandra Bloka. Recepcja symbolizmu rosyjskiego w literaturze polskiej okresu Mlodej Polski i Dwudziestolecia Midzywojennego Kasjan Sakowicz jako polemista religijny pierwszej polowy XVII wieku Wspólczesna narratologia a wybrane zagadnienia bada nad wiadomoci Kulturowa teoria literatury. Cz 2. Poetyki i interpretacje Mickiewiczologia w kraju i za granic po 1955 roku Julian Kaliszewski (Klin): Moi kochani rodacy i inne pisma. Teksty zebrala, przypisami i poslowiem opatrzyla Dobroslawa wierczyska Haiku w Polsce. Transkulturowo jako problem poetyki zjawisk artystycznych O metrach Hefajstiona (przeklad z komentarzem) Jedno w rónicy, rónice w jednoci. Kartografowanie przestrzeni kulturowej wspólczesnej Chorwacji na podstawie chorwackiej prozy przelomu tysicleci Edycja krytyczna tekstu C hebrajskojzycznego rkopisu karaimskiego z kolekcji prywatnej (siglum Abk 3) Wklad prawników polskich w ksztaltowanie kultury ksiki w zaborze rosyjskim Przygotowanie do druku listów Stefana eromskiego z lat 1920­1925 Przydatno i wykorzystanie niekonwencjonalnych ródel informacji do bada naukowych. Na przykladzie zbioru dolnolskich druków ulotnych i okolicznociowych z lat 1945­1956 Fragmenty komedii greckiej (od Epicharma do Menandra) Stara ywa Ru. Kultura i dzieje Ksigi i spolecznoci uczonych: Yamala-astaka-tantra i tradycja przekazu Dziesicioksigu Rygwedy Jacka Kaczmarskiego inspiracje malarskie Krytyka literacka jako instytucja nowoczesnej kultury jidysz. Próba opisu dyskursu Didaskalia narracyjne w Le Rouge et le Noir Stendhala Synteza mowy Tymoteusza Karpowicza Jzykowa i semiotyczna struktura dyskursów w chorwackiej i serbskiej historiografii po 1945 roku Z dziejów polskiej leksykografii: Troc ­ Bandtkie ­ Linde. Cz I. Warsztat leksykograficzny. Cz II. Zasoby leksykalne Nazwiska mieszkaców Poznania od XVI do XVIII wieku w wietle ksig metrykalnych kolegiaty w. Marii Magdaleny. Studium onomastyczno-socjolingwistyczne Rkopimienne Bogactwa mowy polskiej ks. Alojzego Osiskiego jako pierwszy polski normatywny slownik kolokacyjny Gramatykalizacja wyrae czasoprzestrzennych. Opisowe konstrukcje czasowników ruchu w redniowiecznym jzyku hiszpaskim (Gramaticalización de las expresiones espaciotemporales. Las perifrasis de verbos de movimientos en espanol medieval) Gramatyka opisowa klasycznej laciny w ujciu strukturalnym Slownik polszczyzny XVI wieku. Tom XXXVI z haslami: roz­rt Nauczanie arabskiego jzyka poredniego na bazie dialektów Libii, Algierii i Maroka Krytyczna edycja dziela Kitakbal-anwar wal-maraqib Jakuba Qirqisaniego Wplyw typu tekstu na szyk zdania w jzykach starogermaskich: korpusowe studium porównawcze jzyka staroangielskiego i starogórnoniemieckiego

HABILITACYJNY PROMOTORSKI

dr Magdalena Paulina Siwiec prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeowa dr Piotr Tylus dr Magdalena Waleria Wasilewska-Chmura dr hab. Barbara Milewska-Wabiska dr Dorota Kozicka prof. dr hab. Boguslaw Józef ylko prof. dr hab. Andrzej Ryszard Werner prof. dr hab. Miroslawa Stanislawa Hanusiewicz-Lavallee dr Anna Sobieska dr hab. Marek Melnyk dr Magdalena Rembowska-Pluciennik prof. dr hab. Teresa Irena Walas mgr Barbara Zofia Smole dr Dobroslawa wierczyska dr Beata Anna niecikowska dr Anna Szczepaniak prof. dr hab. Boguslaw Zieliski dr hab. Piotr Robert Muchowski dr Boena Wieslawa Koredczuk prof. dr hab. Zdzislaw Jerzy Adamczyk dr Aneta Firlej-Buzon prof. dr hab. Krystyna Bartol prof. dr hab. Grzegorz Wladyslaw Przebinda dr Cezary Galewicz dr hab. Jacek Lyszczyna dr hab. Eugenia Zofia Prokop-Janiec dr hab. Aleksander Wit Labuda dr hab. Piotr liwiski dr Maciej Czerwiski dr hab. Boena Janina Matuszczyk prof. dr hab. Irena Miroslawa Sarnowska-Giefing dr Ewa Maria Rudnicka prof. dr hab. Wiaczeslaw Nowikow dr hab. Hubert Stanislaw Wolanin prof. dr hab. Franciszek Peplowski dr hab. Elbieta Jolanta Górska mgr Agnieszka Piotrowska prof. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk

Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Polonistyki Uniwersytet Warszawski; Wydzial Polonistyki

35 000 25 000

35 000 25 000

WLASNY

Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Filologiczny

0

50 000

HABILITACYJNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI HABILITACYJNY PROMOTORSKI HABILITACYJNY WLASNY WLASNY WLASNY HABILITACYJNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY HABILITACYJNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI HABILITACYJNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI

Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Filologiczny Uniwersytet Warszawski; Instytut Bada Interdyscyplinarnych Artes Liberales Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Polonistyki Uniwersytet Gdaski; Wydzial Nauk Spolecznych Instytut Bada Literackich PAN w Warszawie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II; Wydzial Nauk Humanistycznych Instytut Bada Literackich PAN w Warszawie Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie; Wydzial Nauk Spolecznych i Sztuki Instytut Bada Literackich PAN w Warszawie Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Polonistyki Instytut Bada Literackich PAN w Warszawie Instytut Bada Literackich PAN w Warszawie Instytut Bada Literackich PAN w Warszawie Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Filologiczny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Neofilologii Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Filologiczny Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydzial Humanistyczny Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Filologiczny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Filologiczny Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Filologiczny Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Filologiczny Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Polonistyki Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Filologiczny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Filologiczny Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawla II Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytet Warszawski; Instytut Bada Interdyscyplinarnych Artes Liberales Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Filologiczny Polskie Towarzystwo Filologiczne; Zarzd Glówny w Krakowie Instytut Bada Literackich PAN w Warszawie Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Filologiczny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Neofilologii Uniwersytet Lódzki; Wydzial Filologiczny

42 211 60 000 33 374 55 140 130 000 30 000 50 000 40 000 48 072 108 750 70 000 37 500 59 760 30 000 30 000 33 000 37 200 35 075 36 750 80 000 70 000 30 000 24 600 16 775 20 000 25 000 55 000 30 000 20 000 79 800 26 000 35 000 350 000 40 000 20 000 18 000

42 211 60 000 33 374 55 140 130 000 30 000 50 000 40 000 48 072 108 750 70 000 37 500 59 760 30 000 30 000 33 000 37 200 35 075 36 750 80 000 70 000 30 000 24 600 16 775 20 000 25 000 55 000 30 000 20 000 79 800 26 000 35 000 350 000 40 000 20 000 18 000

­4­

Antroponimia ydów bialostockich Gramatyka fonetyczna w ujciu aksjomatycznej teorii jzyka. Analiza komputerowa jzyków polskiego, chiskiego i hindi Slownik etymologiczny kaszubszczyzny. Indeks do tomów I­V Pogranicza widowiskowoci. Narodowe uroczystoci alobne i rocznicowe w Wielkopolsce (1815­1914) Bohdan Kelles-Krauze (1885­1945) ­ midzy profesj i pasj. ycie i twórczo zapomnianego lubelskiego architekta i malarza Europejskie ródla twórczoci Michala Stachowicza Badanie technik i technologii uytych do dekorowania w stylu laki europejskiej Gabinetu Chiskiego w Muzeum w Wilanowie Wspólczesny polski teatr alternatywny w perspektywie antropologicznej Modernizm i nowe pastwa w Europie rodkowej 1918­1939 Kamienna architektura wczesnoredniowieczna w Polsce. Inwentaryzacja i dokumentacja technik i materialów budowlanych. Analiza zwizków warsztatowych w kontekcie bada interdyscyplinarnych Estetyka w typografii wobec postulatu czytelnoci Materialy do dziejów sztuki sakralnej dawnego województwa brzesko-litewskiego Proces twórczy Witolda Lutoslawskiego Wyobrania metaforyczna i jej przejawy we wspólczesnej myli o muzyce i twórczoci kompozytorskiej Wspólczesne polskie aktorstwo teatralne. Wybrane zjawiska, tendencje i problemy Optyczna koherentna tomografia (OCT) jako narzdzie do dziala konserwatorskich i inwentaryzacyjnych Etyczna warto muzyki w refleksji i twórczoci kompozytorów dwudziestego wieku Design w kulturze audiowizualnej Symfonie Lutoslawskiego, Pendereckiego i Góreckiego w wietle polskich koncepcji fenomenologicznych Oblicza twórcze Adama Walaciskiego. Muzyka autonomiczna. Muzyka funkcjonalna. Publicystyka Dziecko w szkolnej rzeczywistoci. Zaloony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej Pozytywne i negatywne objawy zaburze jzykowych w schizofrenii Sytuacyjny i osobowociowy wplyw symulacji mentalnych na wykonywanie dziala celowych Wspólwystpowanie pozytywnego i negatywnego afektu a funkcjonalno emocji Wytrwalo w stosowaniu diety odchudzajcej a wielko zasobów energetycznych oraz tempo ich zuywania Wplyw przekona o wspólnotowoci i sprawczoci wlasnej na samoocen Rola nadziei i formulowania planów w procesie pozytywnego przewartociowania krytycznego wydarzenia yciowego Poznawcze i motywacyjne czynniki kompensujce ograniczenia w wykonywaniu zloonych zada intelektualnych na przestrzeni doroslego ycia Mechanizmy warunkowania ewaluatywnego: rola uwiadomienia i asocjacji w nabywaniu preferencji Kategoryzacja reakcji emocjonalnych na muzyk: rola ruminacji, wyksztalcenia muzycznego i uwagi Kompleksowa analiza wczesnego rozwoju wiedzy biologicznej Inteligencje wielorakie w ujciu Howarda Gardnera a osignicia w uczeniu si jzyka angielskiego Mózgowe mechanizmy powstawania falszywych wspomnie ­ badania metod funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) oraz potencjalów wywolanych (ERPs) Aleksytymia a automatyczne przetwarzanie bodców afektywnych Praktyka i ideologia owiatowa Kociola Starokatolickiego Mariawitów (1906­1935) Poczucie kontroli socjopolitycznej ­ wybrane korelaty i konsekwencje Sensy i znaczenia wiata edukacji. Wielo i odmienno jako szansa dla edukacji nauczycieli Wplyw komunikacji wspomagajcej i alternatywnej na efektywno porozumiewania si dzieci i mlodziey niemówicej Style organizacji procesu uczenia si a ksztalcenie za porednictwem internetu, realizowane w trybie asynchronicznym Zajrzyj do sieci, a zobaczysz wynik. Wykorzystanie dynamicznie konstruowanych sieci semantycznych do analizy procesu i wyniku negocjacji

WLASNY WLASNY WLASNY HABILITACYJNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI HABILITACYJNY WLASNY HABILITACYJNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI HABILITACYJNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY

prof. dr hab. Zofia Abramowicz dr Pawel Nowakowski prof. dr hab. Hanna Taborska dr Magdalena Maria Piotrowska dr hab. Lechoslaw Jan Lameski dr Zbigniew Michalczyk dr in. Irmina Barbara Zadrona prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz dr Andrzej Maria Szczerski dr Teresa Anastazja Rodziska-Chory dr Ewa Maria Stopa-Pielesz dr Marcin Zgliski prof. dr hab. Ludwik Augustyn Bielawski dr hab. Ryszard Daniel Golianek dr Beata Guczalska dr hab. Piotr Targowski dr hab. Jan Maria Stszewski prof. dr hab. Andrzej Gwód przew. kwal. II Teresa Malecka przew. kwal. II Teresa Malecka prof. dr hab. Halina Sowiska dr Monika Obrbska prof. dr hab. Wieslaw Lukaszewski dr hab. Ewa Jadwiga Trzebiska prof. dr hab. Wieslaw Lukaszewski prof. dr hab. Bogdan Wojciszke dr Mariusz Ziba prof. dr hab. Grzegorz Sdek dr Robert Balas dr Joanna Kantor-Martynuska dr Andrzej Michal Tarlowski dr hab. Malgorzata Karwowska-Struczyk prof. dr hab. Anna Maria Grabowska dr Blaej Szymura prof. dr hab. Andrzej Michal de Tchorzewski prof. dr hab. Stanislaw Aleksander Witkowski dr Joanna Malinowska prof. dr hab. Roman Ossowski dr hab. Alicja Katarzyna Siemak-Tylikowska mgr Lukasz Wojciech Jochemczyk

Uniwersytet w Bialymstoku; Wydzial Filologiczny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Neofilologii Instytut Slawistyki PAN w Warszawie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Filologii Polskiej i Klasycznej Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawla II Instytut Sztuki PAN w Warszawie Akademia Sztuk Piknych w Warszawie; Wydzial Konserwacji i Restauracji Dziel Sztuki Uniwersytet Warszawski; Wydzial Polonistyki Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Historyczny Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Historyczny Akademia Sztuk Piknych w Katowicach; Wydzial Grafiki, Malarstwa i Wzornictwa Instytut Sztuki PAN w Warszawie Instytut Sztuki PAN w Warszawie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Historyczny Pastwowa Wysza Szkola Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie; Wydzial Reyserii Dramatu Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Historyczny Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Filologiczny Akademia Muzyczna w Krakowie; Wydzial Twórczoci, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademia Muzyczna w Krakowie; Wydzial Twórczoci, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Studiów Edukacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Nauk Spolecznych Szkola Wysza Psychologii Spolecznej w Warszawie; Wydzial Psychologii Szkola Wysza Psychologii Spolecznej w Warszawie; Wydzial Psychologii Szkola Wysza Psychologii Spolecznej w Warszawie; Wydzial Psychologii Szkola Wysza Psychologii Spolecznej w Warszawie; Wydzial Psychologii Szkola Wysza Psychologii Spolecznej w Warszawie; Wydzial Psychologii Szkola Wysza Psychologii Spolecznej w Warszawie; Wydzial Psychologii Szkola Wysza Psychologii Spolecznej w Warszawie; Wydzial Psychologii Szkola Wysza Psychologii Spolecznej w Warszawie; Wydzial Psychologii Uniwersytet Warszawski; Wydzial Psychologii Instytut Bada Edukacyjnych w Warszawie Instytut Biologii Dowiadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Filozoficzny Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie; Wydzial Wychowania Fizycznego Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydzial Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet Warszawski; Wydzial Pedagogiczny Uniwersytet Warszawski; Instytut Studiów Spolecznych

36 000 80 000 90 000 92 000 23 400 15 000 230 000 20 000 55 000 150 000 51 698 195 000 34 500 36 288 67 000 262 000 26 430 90 000 28 500 36 500 233 380 67 560 21 060 28 540 29 200 28 000 71 100 200 000 63 400 54 700 106 400 20 000 238 000 94 375 38 800 29 250 36 940 19 500 36 996 20 000

36 000 80 000 90 000 92 000 23 400 15 000 230 000 20 000 55 000 150 000 51 698 195 000 34 500 36 288 67 000 262 000 26 430 90 000 28 500 36 500 233 380 67 560 21 060 28 540 29 200 28 000 71 100 200 000 63 400 54 700 106 400 20 000 238 000 94 375 38 800 29 250 36 940 19 500 36 996 20 000

­5­

Wzorce motywacyjne w rodzinnej narracji ­ krystalizacja i przekaz midzypokoleniowy Relacyjne i biologiczne uwarunkowania procesów samoregulacji u dzieci urodzonych przedwczenie w pierwszym roku ycia Wplyw modyfikacji poziomu motywacji osigni na sprawno funkcjonowania poznawczego pacjentów uzalenionych od alkoholu ycie spoleczne w osiedlach strzeonych. Program Bezpieczna Przestrze jako alternatywa w stosunku do grodzenia Zainteresowania zawodowe i strategie funkcjonowania w zawodach z misj spoleczn Predykcja ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym na podstawie bada deficytów módkowych. Cz 1 (pretest) Ksztalcenie na odleglo wspomagane komputerowo jako element procesu edukacji pedagogów Profesjonalna dyskusja a praca socjalna (spoleczna) ­ analiza instytucjonalna z perspektywy konwersacyjnej Styl wychowawczy rodziców a dowiadczenia seksualne mlodziey z niepelnosprawnoci intelektualn w stopniu umiarkowanym Spoleczne wiaty nastolatków i kategoria miejsca jako kryterium ich rónicowania ­ jakociowe badanie porównawcze wzorów interpretacji rzeczywistoci i orientacji spolecznych uczniów zawodowej szkoly specjalnej i prestiowego liceum w perspektywie teoretycznej intersectional studies Ruchy galek ocznych jako wskanik operacji wyobraeniowych Temperamentalne uwarunkowania samokontroli ­ wyczerpywanie zasobów w sytuacji tlumienia emocji, hamowania impulsów i przelamywania nawyków ,,Trzecia droga" edukacji ­ koncepcje i osignicia angielskiego obowizkowego systemu szkolnictwa publicznego 1996­2006 Polskie podrczniki do historii wychowania XIX i XX wieku: autorzy, funkcje, treci, rola w historiografii Ukryty program nauczania jzyka polskiego i jzyka niemieckiego jako obcych. Analiza porównawcza Spoleczne, psychologiczne i zdrowotne skutki pracoholizmu Znaczenia i potencjal komunikacyjny rysunku dziecka szecioletniego Przywództwo w szkolach funkcjonujcych na obszarach zaniedbanych spolecznie. Studium porównawcze na przykladzie Wielkiej Brytanii i Polski Stereotyp zawodu zaufania publicznego na przykladzie lekarza jako czynnik wyboru zawodu przez mlodzie Dzialania partnerskie typu Leader w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej a zrównowaony rozwój zasobów spolecznych jednostki Dzialalno polityczna muzulmanów na ziemiach jugoslowiaskich w latach 1990­2006 Przyroda w redniowiecznym wiecie kulturowym zakonu krzyackiego w Prusach Polonia Major ­ fontes Umowy midzynarodowe Rzeczypospolitej Polskiej: wrzesie 1939­lipiec 1945 Praefectus praetorio. Dowódca ­ sdzia ­ administrator we wczesnym Cesarstwie Rzymskim Lubomirscy w XVIII wieku. Sprawy spoleczne, familijne i gospodarcze Antykomunistyczne podziemia w latach 1944­1953 w Polsce i na ziemiach wlczonych do ZSRS (Litwa, Lotwa, Estonia, zachodnie obwody USRS i BSRS) ­ porównanie programów, form dzialania, metod zwalczania i aktualnej recepcji w historiografiach narodowych W tyglu pokole ­ rok 1968 i jego wplyw na stosunki polsko-niemieckie (1968­2007) Atlas historyczny miast polskich. Tom IV. lsk. Zeszyt 11. Namyslów. Zeszyt 12. Olawa ,,Kady herb polski ywym jest obrazem dzielnoci na placu marsowym i wiernoci ku ojczynie" ­ kult i rola klejnotu szlacheckiego w wietle staropolskich rkopimiennych herbarzy Oberprokurator Najwitszego Synodu Konstantin Pobiedonoscew wobec kwestii polskiej w latach 1880­1905 Wizja wiata i czlowieka we wczesnych ywotach w. Wojciecha Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewiestwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej ­ ciglo czy zmiana? Wojna w dziejach pastwa i narodu polskiego Procesy twórcze formowania si spoleczestwa polskiego w wiekach rednich Wizja gospodarki Polski powojennej w programach i myli ekonomicznej uchodstwa polskiego w Wielkiej Brytanii 1939­1945 Stanislaw Patek i jego czasy ­ biografia Stanislawa Patka (1866­1944), adwokata i dyplomaty Autonomia jednostki w Europie i w Polsce od Owiecenia do pónej nowoczesnoci Staropolski ogld wiata Nowobabiloskie administracyjne i ekonomiczne teksty z Sippar (626­539 przed Chrystusem) Mieszczastwo poznaskie w wietle Libri Testamentorum

PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI HABILITACYJNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY HABILITACYJNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY HABILITACYJNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY HABILITACYJNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI

dr hab. Elbieta Dryll dr Grayna Iwona Kmita prof. dr hab. Danuta Kazimiera Kdzielawa dr hab. Maria Lewicka dr Beata Elbieta Bajcar prof. dr hab. Piotr Jakowski dr hab. Marek Furmanek dr Mariusz Granosik prof. dr hab. Krystyna Marzec-Holka dr hab. Maria Mendel dr hab. Piotr Jan Francuz prof. dr hab. Piotr Krzysztof Ole dr hab. Hanna Ewa Kostylo dr Agnieszka Ewa Walga mgr Katarzyna Stankiewicz prof. dr hab. Bohdan Dudek dr hab. Maria Mendel dr Joanna Maria Michalak prof. dr hab. Adam Biela dr Dariusz Rosiski prof. dr hab. Waldemar Lazuga dr Piotr Zygfryd Oliski mgr Jolanta Mazurek prof. dr hab. Wojciech Franciszek Rojek dr Sebastian Ruciski dr hab. Marek Górny dr hab. Grzegorz Motyka prof. dr hab. Piotr Madajczyk prof. dr hab. Marta Zofia Mlynarska-Kaletynowa dr Iwona Monika Dacka-Górzyska prof. dr hab. Zbigniew Opacki prof. dr hab. Tomasz Jasiski dr hab. Cezary Kuklo prof. dr hab. Karol Olejnik prof. dr hab. Tomasz Jurek dr Michal Boguslaw Polak dr hab. Malgorzata Gmurczyk-Wroska dr hab. Wlodzimierz Juliusz Mdrzecki prof. dr hab. Bogdan Jerzy Rok prof. dr hab. Stefan Zawadzki prof. dr hab. Tomasz Jasiski

Uniwersytet Warszawski; Wydzial Psychologii Uniwersytet Warszawski; Wydzial Psychologii Uniwersytet Warszawski; Wydzial Psychologii Uniwersytet Warszawski; Wydzial Psychologii Politechnika Wroclawska; Wydzial Informatyki i Zarzdzania Wysza Szkola Finansów i Zarzdzania w Warszawie Uniwersytet Zielonogórski; Wydzial Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Lódzki; Wydzial Nauk o Wychowaniu Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydzial Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet Gdaski; Wydzial Nauk Spolecznych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II; Wydzial Nauk Spolecznych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II; Wydzial Nauk Spolecznych Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Humanistyczny Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Humanistyczny Uniwersytet Lódzki; Wydzial Nauk o Wychowaniu Uniwersytet Gdaski; Wydzial Nauk Spolecznych Uniwersytet Lódzki; Wydzial Nauk o Wychowaniu Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II; Wydzial Nauk Spolecznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Nauk Spolecznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Historyczny Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Nauk Historycznych Biblioteka Kórnicka PAN Polska Akademia Umiejtnoci w Krakowie Polskie Towarzystwo Filologiczne; Zarzd Glówny w Krakowie Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie Polskie Towarzystwo Historyczne; Zarzd Glówny w Warszawie Uniwersytet Gdaski; Wydzial Historyczny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Historyczny Polskie Towarzystwo Historyczne; Zarzd Glówny w Warszawie Polskie Towarzystwo Historyczne; Zarzd Glówny w Warszawie Polskie Towarzystwo Historyczne; Zarzd Glówny w Warszawie Politechnika Koszaliska; Instytut Ekonomii i Zarzdzania Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie Polskie Towarzystwo Historyczne; Zarzd Glówny w Warszawie Polskie Towarzystwo Historyczne; Zarzd Glówny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Historyczny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Historyczny

23 000 150 842 23 500 24 160 90 000 62 600 28 002 41 310 15 600 30 000 26 400 25 230 15 600 25 000 59 940 160 300 30 000 130 000 10 200 86 150 30 000 33 500 178 800 80 900 72 200 25 480 121 900 247 800 161 250 53 880 31 128 37 200 97 860 88 000 60 000 61 866 60 500 89 700 100 000 83 092 39 278

23 000 150 842 23 500 24 160 90 000 62 600 28 002 41 310 15 600 30 000 26 400 25 230 15 600 25 000 59 940 160 300 30 000 130 000 10 200 86 150 30 000 33 500 178 800 80 900 72 200 25 480 121 900 247 800 161 250 53 880 31 128 37 200 97 860 88 000 60 000 61 866 60 500 89 700 100 000 83 092 39 278

­6­

Vittorino da Feltre ­ pedagog z XV wieku Krakowska rada miejska w redniowieczu Szlachta Prus Królewskich XV­XVIII wieku. Studium heraldyczno-genealogiczne Przeszlo i przyszlo ródla historycznego. Midzy teori a praktyk dziejopisarsk Style ycia w PRL. Antropologia i historia w Polsce Chlopi w powiecie kaliskim w XVIII wieku. Sprawy spoleczne, gospodarcze i kryminalne Urzdnicy miejscy z ziem dawnej Rzeczypospolitej, lska i Pomorza Zachodniego w XIII­XVIII wieku Mentalno ludnoci wiejskiej w PRL. Studium zmian Materialy do dziejów rezydencji w Polsce. Ziemia Kujawska Ruch kontroli urodze w Stanach Zjednoczonych na przykladzie stanu Illinois (1923­1941) Kociól i wróbici. Stosunek pónoantycznych chrzecijan do dywinacji Dominikanin ojciec Józef Maria Bocheski (1902­1995) Ksistwo Kurlandii i Semigalii w wojnie polsko-szwedzkiej 1600­1629 Filistyni a Hebrajczycy: studium wzajemnych wplywów, trwaloci kulturowej oraz relacji midzykulturowych Ksiga lawnicza miasta Szamotuly z lat 1567­1579 Odnowiona Jednota Braterska w XVIII­XX wieku Obrót nieruchomociami mieszkaniowymi we Wroclawiu w latach 1990­2006 Pojcie Auffassung i rola interpretacji historycznej w koncepcji historii Ernsta Bernheima Dziesiciolecie nadziei i obaw. Spoleczestwo Królestwa Polskiego wobec mikolajewskiej polityki Rosji w latach 1846­1856 Ludno niemiecka a olnierze Armii Czerwonej (Radzieckiej) na Dolnym lsku w latach 1945­1948. Wzajemne relacje Reszef ­ bóg staroytnego Orientu Historia i wiedza obywatelska w zreformowanej szkole polskiej Polska i Europa w redniowieczu ­ przemiany strukturalne Senatorowie koronni za panowania Wladyslawa IV Wazy Opracowanie materialów zabytkowych z okresu rzymskiego z terenu dorzecza górnego Sanu Polskie brakteaty z napisami hebrajskimi z koca XII i pierwszej polowy XIII wieku w zbiorach zagranicznych Zmiany w rodzinie filipiskiej pod wplywem migracji Technologiczne kryteria identyfikacji importów mieczy rzymskich Podstawy ekonomiczne powstawania redniowiecznych orodków miejskich na Pomorzu w wietle bada archeologicznych Midzy wykopaliskami rabunkowymi a archeologicznymi. Spoleczno-kulturowa funkcja materialnego dziedzictwa przeszloci w dolinie Nilu (na przykladzie plemienia Manasir z pólnocnego Sudanu) Synkretyzm i antysynkretyzm religijny w wietle koegzystencji muzulmanów (Pomaków) i prawoslawnych w Rodopach Zachodnich w Bulgarii Wczesno- i rodkowoholoceskie adaptacje kulturowe w basenie Morza Egejskiego Odnawianie tradycyjnych wizi kulturowych w rejonach przygranicznych. Reaktywacja himalajskich szlaków handlowych pomidzy Indiami a Tybetem (Chinami) Midzy etnicznoci a lokalnoci. Pogranicza kulturowe w Moldawii Organizacja grodowa dolnego Ponarwia we wczesnym redniowieczu Dorzecze górnego Dniestru w pradziejach jako pomost midzy centrami kulturowymi rodkowoeuropejskim i balkasko-czarnomorskim Badania wykopaliskowe osady z okresu wdrówek ludów w Konarzewie, powiat ziemski poznaski, stanowisko 5 Nekropola okresu Starego Pastwa w Sakkarze. Badania nad struktur spoleczn i zwyczajami pogrzebowymi w Egipcie u schylku III tysiclecia p.n.e. Tokapu i qillqa: rodzime graficzne systemy zapisu informacji na terenie Andów w okresie przedhiszpaskim i kolonialnym Analiza roli filmowca i znaczenia filmu weselnego we wspólczesnej kulturze typu ludowego Starsza faza kultury lateskiej w Malopolsce Zachodniej

PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI HABILITACYJNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY HABILITACYJNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI HABILITACYJNY WLASNY WLASNY HABILITACYJNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI

prof. dr hab. Amalia Urszula Borkowska dr hab. Stanislaw Andrzej Sroka prof. dr hab. Krzysztof Jan Mikulski prof. dr hab. Rafal Mieczyslaw Stobiecki prof. dr hab. Czeslaw Robotycki prof. dr hab. Marek Górny prof. dr hab. Mateusz Goliski prof. dr hab. Andrzej Chwalba dr Stanislaw Kunikowski dr hab. Halina Parafianowicz dr Robert Krzysztof Winiewski dr hab. Mariusz Jacek Wolos dr hab. Boguslaw Dyba dr Lukasz Niesiolowski-Spano prof. dr hab. Antoni Gsiorowski dr Helena Józefa Karczyska prof. dr hab. Franciszek Walerian Kusiak prof. dr hab. Tomasz Kazimierz Jasiski prof. dr hab. Edward Czapiewski dr hab. Edward Czapiewski dr Maciej Michal Münnich dr hab. Grayna Pako dr hab. Alicja Szymczak dr Andrzej Korytko dr hab. Renata Maria Madyda-Legutko mgr Dobrochna Gorliska-Sobusiak mgr Helena Maria Patzer prof. dr hab. Piotr Franciszek Kaczanowski prof. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska dr hab. Ryszard Vorbrich dr hab. Hanna Magdalena Zowczak dr Malgorzata Kaczanowska dr Rafal Tomasz Beszterda mgr Jaroslaw Derlicki dr hab. Marek Dulinicz dr hab. Andrzej Pelisiak prof. dr hab. Tadeusz Makiewicz prof. dr hab. Karol Myliwiec dr hab. Mariusz Szczsny Ziólkowski dr Slawomir Grzegorz Sikora dr hab. Aleksander Bursche

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; Wydzial Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Historyczny Polskie Towarzystwo Historyczne; Zarzd Glówny w Warszawie Polskie Towarzystwo Historyczne; Zarzd Glówny w Warszawie Polskie Towarzystwo Historyczne; Zarzd Glówny w Warszawie Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Nauk Historycznych i Pedagogicznych Towarzystwo Naukowe w Toruniu Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Historyczny Wloclawskie Towarzystwo Naukowe Uniwersytet w Bialymstoku; Wydzial Historyczno-Socjologiczny Uniwersytet Warszawski; Wydzial Historyczny Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Nauk Historycznych Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Nauk Historycznych Uniwersytet Warszawski; Wydzial Historyczny Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie Uniwersytet Opolski; Wydzial Historyczno-Pedagogiczny Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Historyczny Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Nauk Historycznych i Pedagogicznych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II; Wydzial Nauk Humanistycznych Polskie Towarzystwo Historyczne; Zarzd Glówny w Warszawie Polskie Towarzystwo Historyczne; Zarzd Glówny w Warszawie Polskie Towarzystwo Historyczne; Zarzd Glówny w Warszawie Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Historyczny Uniwersytet Warszawski; Wydzial Historyczny Uniwersytet Warszawski; Wydzial Historyczny Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Historyczny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Historyczny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Historyczny Uniwersytet Warszawski; Wydzial Historyczny Polska Akademia Umiejtnoci w Krakowie Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie Uniwersytet Rzeszowski; Wydzial Socjologiczno-Historyczny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Historyczny Zaklad Archeologii ródziemnomorskiej PAN w Warszawie Uniwersytet Warszawski; Wydzial Historyczny Uniwersytet Warszawski; Wydzial Historyczny Uniwersytet Warszawski; Wydzial Historyczny

23 380 32 500 253 920 90 000 93 730 18 330 168 000 35 001 34 000 23 000 96 000 22 750 22 490 78 482 27 300 63 030 13 270 65 460 29 174 13 546 30 000 100 000 120 000 36 000 100 000 19 580 37 200 160 000 39 600 36 600 66 780 92 000 154 057 73 443 44 166 175 950 410 800 250 000 69 240 48 160 40 800

23 380 32 500 253 920 90 000 93 730 18 330 168 000 35 001 34 000 23 000 96 000 22 750 22 490 78 482 27 300 63 030 13 270 65 460 29 174 13 546 30 000 100 000 120 000 36 000 100 000 19 580 37 200 160 000 39 600 36 600 66 780 92 000 154 057 73 443 44 166 175 950 410 800 250 000 69 240 48 160 40 800

­7­

Araukania i jej mieszkacy w póltora wieku po Domeyce. Mapucze z Chile: dzieje etniczne, aktualna sytuacja spoleczno-kulturowa i ich walka o przetrwanie Inwentaryzacja i dokumentacja stanowisk zwizanych ze redniowiecznym i nowoytnym (do pocztku XVII wieku) górnictwem metali nieelaznych z terenu Dolnego lska Tekstylia z Gdaska (XV­XVII wiek) Midzynarodowy Pakt Praw Osobistych i Politycznych ­ komentarz Zakres swobody zawierania umów przez jednostki samorzdu terytorialnego Publicznoprawne gwarancje swobody wiadczenia uslug przez podmioty wspólnotowe w Polsce Zapewnienie skutecznoci orzecze sdów midzynarodowych w polskim porzdku prawnym Unijna, europejska polityka karna z perspektywy polskiego prawa karnego Badanie efektywnoci dziala Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom (CPT) Prawowito wladzy pastwowej Argumentacja ab absurdo w jurysprudencji rzymskiej Warunkowe czynnoci prawne Modele przypisania zysku do zakladu w midzynarodowym prawie podatkowym Rozszerzenie Unii Europejskiej o Bulgari i Rumuni. Znaczenie dla Unii i dla Polski Problem prawotwórczego stosowania prawa w monistycznym i multicentrycznym systemie prawa Transfer technologii w wietle wspólnotowego prawa konkurencji Logiczne podstawy prawoznawstwa Projekt wprowadzenia wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania dla podatku dochodowego od osób prawnych w Unii Europejskiej i jego znaczenie dla polskiego podatnika Oplaty samorzdowe w Polsce Umidzynarodowione trybunaly karne w systemie midzynarodowego sdownictwa karnego Wspólczesne sdownictwo midzynarodowe Trust i inne stosunki powiernicze w prawie porównawczym i prawie prywatnym midzynarodowym Zastrzeenie prawa wlasnoci w prawie prywatnym midzynarodowym Struktura organizacyjno-prawna funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce z uwzgldnieniem determinantów socjologicznych ­ kierunki rozwoju Przedsibiorczo na Podlasiu (problemy prawne i funkcjonowanie) Obywatel wobec prywatyzacji zada publicznych Koncepcja prawdy orzekanej w kanonicznym procesie o stwierdzenie niewanoci malestwa Publiczna wlasno nieruchomoci Zasada arm's length w prawie podatkowym i celnym Zmiana oficjalnego stanowiska organu wladzy publicznej lub organizacji midzynarodowej w zakresie interpretacji prawa podatkowego i celnego Niewano umowy spólki partnerskiej Optymalizacja portfela inwestycji ze wzgldu na warto zagroon dla wybranych dynamik cen skladowych portfela Optymalna rekurencyjna estymacja redniej w schematach rotacyjnych Obiekty symboliczne w wielowymiarowej analizie statystycznej Ewaluacja efektów programów publicznych za pomoc quasi-eksperymentalnych metod mikroekonometrycznych wykorzystujcych obserwowalne i ukryte cechy jednostek. Opracowanie narzdzi metodologicznych oraz ich weryfikacja na danych symulowanych i rzeczywistych dotyczcych rynku pracy i edukacji Dzialalno innowacyjna polskich przedsibiorstw i dyfuzja innowacji Dynamika ogólnej produktywnoci czynników wytwórczych w rolnictwie wybranych makroregionów UE z uwzgldnieniem typu i wielkoci ekonomicznej gospodarstw Ku stochastycznemu paradygmatowi ekonomii dobrobytu Wielowymiarowe procesy wariancji stochastycznej w bayesowskiej ekonometrii finansowej Przydatno i zastosowanie modeli RCA GARCH z funkcj znaku w analizie ekonomicznej

WLASNY PROMOTORSKI HABILITACYJNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY HABILITACYJNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY HABILITACYJNY WLASNY HABILITACYJNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI HABILITACYJNY

prof. dr hab. Aleksander Hubert Posern-Zieliski prof. dr hab. Jerzy Piekalski dr Malgorzata Maria Grupa dr hab. Roman Tadeusz Wieruszewski dr Wojciech Mariusz Gonet dr hab. Boena Popowska prof. dr hab. Andrzej Wróbel prof. dr hab. Andrzej Jan Szwarc prof. dr hab. Andrzej Rzepliski dr hab. Malgorzata Masternak-Kubiak dr hab. Tomasz Marcin Giaro dr Bartlomiej Swaczyna prof. dr hab. Hanna Elbieta Litwiczuk prof. dr hab. Jan Aleksander Barcz prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski dr Rafal Sikorski prof. dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki prof. dr hab. Hanna Elbieta Litwiczuk dr Grzegorz Liszewski dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak prof. dr hab. Jan Kolasa prof. dr hab. Maksymilian Pazdan prof. dr hab. Maksymilian Pazdan dr hab. Teresa Mróz prof. dr hab. Cezary Kosikowski prof. dr hab. Jan Bo prof. dr hab. Remigiusz Grzegorz Sobaski dr Magdalena Zofia Habdas dr Krzysztof Lasiski-Sulecki dr Wojciech Morawski prof. dr hab. Andrzej Kidyba dr hab. Piotr Chrzan prof. dr hab. in. Jacek Wesolowski dr Andrzej Dudek dr Maciej Jan Jakubowski prof. dr hab. Brunon Górecki prof. dr hab. Radoslaw Kala prof. dr hab. Stanislaw Maciej Kot dr Anna Pajor dr Joanna Górka

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Historyczny Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Nauk Historycznych Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie Szkola Glówna Handlowa w Warszawie; Kolegium Zarzdzania i Finansów Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Prawa i Administracji Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski; Wydzial Stosowanych Nauk Spolecznych i Resocjalizacji Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Warszawski; Wydzial Prawa i Administracji Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski; Wydzial Prawa i Administracji Akademia Leona Komiskiego w Warszawie Uniwersytet Lódzki; Wydzial Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Prawa i Administracji Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski; Wydzial Prawa i Administracji Uniwersytet w Bialymstoku; Wydzial Prawa Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II; Wydzial Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Prawa i Administracji Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Prawa i Administracji Uniwersytet w Bialymstoku; Wydzial Prawa Uniwersytet w Bialymstoku; Wydzial Prawa Uniwersytet Opolski; Wydzial Prawa i Administracji Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszyskiego w Warszawie; Wydzial Prawa Kanonicznego Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Prawa i Administracji Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Prawa i Administracji Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Prawa i Administracji Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie; Wydzial Prawa i Administracji Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach; Wydzial Finansów i Ubezpiecze Politechnika Warszawska; Wydzial Matematyki i Nauk Informacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu; Wydzial Gospodarki Regionalnej i Turystyki Uniwersytet Warszawski; Wydzial Nauk Ekonomicznych

146 520 48 350 55 000 300 000 30 000 15 000 220 000 207 600 94 200 310 000 71 200 111 375 50 000 113 000 192 900 70 600 220 000 144 000 50 640 19 000 114 660 39 790 43 240 89 100 198 000 31 850 112 500 111 280 40 300 31 200 50 000 21 400 24 000 56 200

146 520 48 350 55 000 300 000 30 000 15 000 220 000 207 600 94 200 310 000 71 200 111 375 50 000 113 000 192 900 70 600 220 000 144 000 50 640 19 000 114 660 39 790 43 240 89 100 198 000 31 850 112 500 111 280 40 300 31 200 50 000 21 400 24 000 56 200

WLASNY

67 200

67 200

PROMOTORSKI WLASNY WLASNY HABILITACYJNY WLASNY

Uniwersytet Warszawski; Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Rolniczy Politechnika Gdaska; Wydzial Zarzdzania i Ekonomii Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydzial Zarzdzania Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania

23 000 120 000 80 000 80 000 51 620

23 000 120 000 80 000 80 000 51 620

­8­

Modelowanie polskiego rynku finansowego z wykorzystaniem procesów Lvyego Zastosowanie metod statystycznych do oceny efektywnoci i klasyfikacji systemów emerytalnych Stochastyczne zbiory Hiroto jako narzdzie opisu behawioralnych aspektów modeli finansowych Rating ubezpieczeniowy na polskim rynku Studium uwarunkowa wdroe hurtowni danych w organizacjach gospodarczych Ubóstwo, sprawiedliwo dystrybutywna i swoboda wyboru w modelach równowagi ogólnej Atrakcyjno i efektywno inwestycyjna województw Polski 2000­2006. Podejcie integralne Rola doradztwa w rozwoju zespolowej dzialalnoci rolników Wielofunkcyjno rolnictwa ­ podstawy identyfikacji, kwantyfikacji oraz powizania z instrumentami polityki rolnej Modele dyskretnych wyborów w analizie rynku mieszkaniowego w Polsce wiadomo pracowników w zakresie bezpieczestwa i higieny produkcji ywnoci a satysfakcja klientów firmy Ekonomiczna ocena obcie cukrzyc typu 2 w porównaniu z kosztami prewencji. Metody analizy i oceny programów prewencji Rozwój rynku kredytów konsumpcyjnych w Polsce Przedsibiorczo w warszawskich wspólnotach mieszkaniowych Migracje jako odpowied na ,,pitno zawodu": analityka, prognozy i konsekwencje dla polityki migracyjnej Perspektywy rozwoju rynku funduszy hedgingowych w Polsce na tle rynków dojrzalych Ewolucja struktur gospodarczych w wietle schumpeterowskiej koncepcji kreatywnej destrukcji Wplyw waha koniunkturalnych na wzrost gospodarczy z perspektywy krajowej i sektorowej Uwarunkowania ekonomiczne i pozaekonomiczne produkcji ywnoci tradycyjnej w Polsce Polityka wspierania innowacyjnoci sektora malych i rednich przedsibiorstw w Polsce ­ analiza uwarunkowa i ocena realizacji Monografia ekonomiczno-rolnicza Hodowli Zwierzt Zarodowych w Osowej Sieni Tendencje zmian rynków nieruchomoci w procesie integracji Polski z Uni Europejsk. Perspektywa rednio- i dlugoterminowa Uwarunkowania skutecznej polityki proinnowacyjnej: wnioski dla Polski Znaczenie czynników okrelajcych poziom realizacji uslug administracji publicznej w Polsce Turystyka jako czynnik rozwoju spoleczno-gospodarczego Szwajcarii Pomoc rozwojowa Szwecji dla krajów rozwijajcych si w latach 1995­2006 Przejrzysto polityki pieninej w teorii i praktyce Europeizacja polityki ekonomiczno-spolecznej w Unii Europejskiej i umidzynarodowienie rynków nowych krajów czlonkowskich Europy rodkowej i Wschodniej ­ badania porównawcze Wplyw globalizacji na wielkoci makroekonomiczne i konkurencyjno gospodarki Polski Metoda statystycznej analizy rejestrowanych przez starostów cen rynkowych nieruchomoci lokalowych, budynkowych i gruntowych wraz z jej wykorzystaniem w praktyce Reklama w procesach konkurencji na rynku polskim Konsument na rynku e-uslug w krajach Europy rodkowo-Wschodniej Analiza ekonomiczna uprawy rzepaku w celu produkcji biopaliw plynnych (na przykladzie województwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii Pomorza Przedniego) Model oceny sprawnoci systemu HACCP w sektorze uslug gastronomicznych Wplyw koncepcji liberalnych na proces transformacji gospodarczej w Polsce Uwarunkowania i kierunki przemian sektora elektroenergetycznego w Polsce Sytuacja ekonomiczna indywidualnych gospodarstw rolniczych w zalenoci od ródel finansowania Potrzeba naprawy finansów publicznych. Proponowane scenariusze rozwiza Potencjal konkurencyjnoci polskich banków spóldzielczych

WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI HABILITACYJNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY HABILITACYJNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY HABILITACYJNY

dr Pawel Kliber prof. dr hab. Czeslaw Kazimierz Domaski prof. dr hab. Krzysztof Maciej Piasecki

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu; Wydzial Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytet Lódzki; Wydzial Ekonomiczno-Socjologiczny Akademia Ekonomiczna w Poznaniu; Wydzial Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

84 200 28 600 100 000 24 400 15 600 25 000 56 400 94 700 150 000 25 000 26 500 110 000 25 000 20 000 78 000 50 000 48 120 49 200 80 000 80 000 20 000 50 000 24 745 90 000 30 000 24 200 18 000 96 000 85 000 100 000 120 000 100 000 26 000 29 700 161 200 23 000 28 000 130 000 53 040

84 200 28 600 100 000 24 400 15 600 25 000 56 400 94 700 150 000 25 000 26 500 110 000 25 000 20 000 78 000 50 000 48 120 49 200 80 000 80 000 20 000 50 000 24 745 90 000 30 000 24 200 18 000 96 000 85 000 100 000 120 000 100 000 26 000 29 700 161 200 23 000 28 000 130 000 53 040

prof. dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu; Wydzial Zarzdzania, Wanda Maria Ronka-Chmielowiec Informatyki i Finansów prof. dr hab. Stanislaw Wrycza prof. dr hab. Andrzej Malawski prof. dr hab. Boguslaw Ludwik Guzik dr hab. in. Slawomir Zawisza prof. dr hab. Jerzy Wilkin dr hab. Anna Jadwiga Karwiska prof. dr hab. Tadeusz Sikora dr Katarzyna Kissimova-Skarbek dr hab. Elbieta Adamowicz prof. dr hab. Jan Daniel Antoszkiewicz prof. dr Oded Stark dr Katarzyna Gabryelczyk dr Anna Iwona Kozlowska-Grzybek dr Michal Brzozowski dr in. Agnieszka Borowska dr Robert Piotr Stanislawski prof. dr hab. Michal witlyk prof. dr hab. Ewa Maria Kucharska-Stasiak prof. dr hab. Jerzy Hausner dr hab. Maria Piotrowska dr hab. Józef Sala dr hab. Przemyslaw Deszczyski dr hab. Maria Piotrowska prof. dr hab. Zofia Maria Wysokiska prof. dr hab. Ryszard Piasecki prof. dr hab. Leszek Tadeusz Kalkowski prof. dr hab. Marian Struycki dr Anna Dbrowska dr hab. Michal Jasiulewicz dr hab. Mariusz Jedliski prof. dr hab. Waclaw Jarmolowicz prof. dr hab. Zofia Dach dr hab. in. Miroslaw Wasilewski prof. dr hab. Alicja Elbieta Pomorska dr in. Grayna Woniewska dr Edyta Magdalena Malecka-Ziembiska dr hab. Dariusz Zarzecki Uniwersytet Gdaski; Wydzial Zarzdzania Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydzial Finansów Akademia Ekonomiczna w Poznaniu; Wydzial Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jdrzeja niadeckich w Bydgoszczy; Wydzial Rolniczy Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydzial Ekonomii i Stosunków Midzynarodowych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydzial Towaroznawstwa Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Collegium Medicum; Wydzial Nauk o Zdrowiu Szkola Glówna Handlowa w Warszawie; Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkola Glówna Handlowa w Warszawie; Kolegium Ekonomiczno-Spoleczne Uniwersytet Warszawski; Wydzial Nauk Ekonomicznych Akademia Ekonomiczna w Poznaniu; Wydzial Ekonomii Akademia Ekonomiczna w Poznaniu; Wydzial Zarzdzania Uniwersytet Warszawski; Wydzial Nauk Ekonomicznych Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Nauk Ekonomicznych Politechnika Lódzka; Wydzial Organizacji i Zarzdzania Akademia Rolnicza w Szczecinie; Wydzial Ekonomiczny Uniwersytet Lódzki; Wydzial Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydzial Ekonomii i Stosunków Midzynarodowych Uniwersytet Wroclawski; Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydzial Zarzdzania Akademia Ekonomiczna w Poznaniu; Wydzial Ekonomii Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu; Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Lódzki; Wydzial Ekonomiczno-Socjologiczny Spoleczna Wysza Szkola Przedsibiorczoci i Zarzdzania w Lodzi; Wydzial Studiów Midzynarodowych i Informatyki Instytut Rozwoju Miast w Krakowie Instytut Bada Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie Instytut Bada Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie Politechnika Koszaliska; Instytut Ekonomii i Zarzdzania Zachodniopomorska Szkola Biznesu w Szczecinie Akademia Ekonomiczna w Poznaniu; Wydzial Ekonomii Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydzial Ekonomii i Stosunków Midzynarodowych Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie; Wydzial Ekonomiczny Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu; Wydzial Zarzdzania, Informatyki i Finansów Akademia Ekonomiczna w Poznaniu; Wydzial Ekonomii Uniwersytet Szczeciski; Wydzial Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania

Efektywno fiskalna podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce po 1998 roku

HABILITACYJNY

45 000

45 000

Premia z tytulu kontroli na polskim rynku kapitalowym

WLASNY

200 000

200 000

­9­

Koncepcja wykorzystania ewaluacji w planowaniu wydatków owiatowych w Polsce Kapital w finansowaniu dzialalnoci innowacyjnej przedsibiorstw w Polsce. ródla i modele Zarzdzanie ryzykiem operacyjnym w przedsibiorstwie ­ wykorzystanie metody szacowania ryzyka Delta-EVT Wplyw sekurytyzacji aktywów na warto rynkow przedsibiorstwa Przenoszenie zmiennoci stóp procentowych w krajach Europy rodkowej Rachunek kosztów ochrony rodowiska w zarzdzaniu przedsibiorstwem produkcyjnym Rola bezporednich inwestycji zagranicznych w rozwoju obszarów slabo rozwinitych Polski i Ukrainy (województwa lubelskie i podkarpackie oraz obwód lwowski) Analiza zachowa rynkowych pacjentów i ich wplyw na funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce Rozwój regionu Dolnego lska w latach 1997­2007 ze szczególnym uwzgldnieniem roli specjalnych stref ekonomicznych Ekonomiczno-spoleczne konsekwencje reprodukcji ludnoci w kontekcie teorii ,,przejcia demograficznego" na przykladzie województwa lskiego Ekonomiczno-organizacyjne zmiany w spóldzielniach mieszkaniowych a konwersja uprawnie do lokali (na przykladzie Szczecina) Determinanty zrónicowania poziomu rozwoju spoleczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce. Problem realizacji polityki spójnoci w skali regionalnej a spójno czy polaryzacja wewntrzregionalnych ukladów lokalnych. Regionalne centra rozwoju a ksztaltowanie si obszarów peryferyjnych w koncepcji rozwoju regionalnego polityki spójnoci Ocena realizacji celu produkcyjno-ekonomicznego rolnictwa dolnolskiego w warunkach zrównowaonego rozwoju Turystyka osób nieslyszcych i moliwoci jej aktywizacji poprzez wykorzystanie multimedialnego systemu informacji turystycznej (SIT) Potencjal nauki a innowacyjno polskich regionów Szwedzka polityka integracyjna wobec imigrantów Samorzd lokalny w sieciach gospodarczych Wplyw metropolii na rozwój regionów w Polsce Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju spoleczno-gospodarczego. Dowiadczenia Polski doby transformacji systemowej On the interdependencies between fertility and female employment (O wspólzalenociach pomidzy plodnoci a zatrudnieniem kobiet) Ple a trwanie ycia. Analiza demograficzna Moliwoci wykorzystania biomasy do kreacji rynku pracy Efektywno aktywnych programów rynku pracy w Polsce. Ujcie regionalne Skutki gospodarcze emigracji wykwalifikowanych pracowników w krajach Europy rodkowoWschodniej po 1989 roku Turystyka w województwie podlaskim w wietle zasad zrównowaonego rozwoju Rola i znaczenie lokalnych grup dzialania w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce ­ dowiadczenia z wdraania programu pilotaowego Leader+ Analiza czynników okrelajcych zakres i sposób wykorzystania rodków w ramach planu rozwoju obszarów wiejskich w latach 2004­2006 Pomiar efektywnoci procesu ksztalcenia w publicznych szkolach wyszych Endogenne i egzogenne warunki trwalego rozwoju towarowych gospodarstw rolnych regionu opolskiego Starzenie si ludnoci w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej ­ demograficzne uwarunkowania i spoleczno-ekonomiczne konsekwencje Strategie rozwoju gmin wiejskich ­ podstawy teoretyczne, ocena przydatnoci i znaczenie w przemianach strukturalnych obszarów wiejskich Metoda wdraania innowacji produktowych Uzyskiwanie ponadprzecitnej efektywnoci organizacyjnej w kontekcie przywództwa przedsibiorczego i pozytywnych zjawisk organizacyjnych Wewntrzorganizacyjne warunki sprawnego wspóldzialania organizacji publicznych i pozarzdowych w rodowisku lokalnym Wsparcie strategicznych decyzji zarzdczych z wykorzystaniem technik Business Intelligence Rozwój instytucji niezalenego czlonka rady nadzorczej w krajach Europy rodkowoWschodniej Zarzdzanie relacjami strategia­struktura organizacyjna w przedsibiorstwach wysokich technologii Pomiar kapitalu ludzkiego jako podstawa ksztaltowania relacji plac w organizacji Ocena jakoci uslug hotelarskich w wietle marketingu relacji Kreowanie reputacji przedsibiorstwa Decentralizacja zada jako warunek poprawy zarzdzania w systemie ochrony zdrowia. Nowe zarzdzanie publiczne (New Public Management)

PROMOTORSKI HABILITACYJNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI HABILITACYJNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI

dr hab. Teresa Krystyna Lubiska dr Krzysztof Janasz dr hab. Andrzej Szopa dr hab. Jacek Piotr Mizerka dr hab. Malgorzata Doman prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz prof. dr hab. Ewa Boenna Bojar dr Joanna Holub-Iwan dr hab. Kazimiera Wilk dr hab. Andrzej Rczaszek dr hab. Teodor Zbigniew Skotarczak dr Monika Malgorzata Stanny dr hab. Barbara Kutkowska dr Alina Miroslawa Zajadacz dr Agnieszka Olechnicka dr Monika Bana dr Wojciech Dziemianowicz prof. dr hab. Jerzy Hausner dr Monika Aleksandra Murzyn prof. dr hab. Irena Elbieta Kotowska prof. dr hab. Marek Okólski dr Waldemar Jan Gostomczyk prof. dr hab. Malgorzata Slodowa-Helpa prof. dr hab. Józef Pociecha dr Grzegorz Antoni Dobrzaski dr in. Jacek Krzysztof Puchala prof. dr hab. Antoni Mickiewicz dr in. Anna Beata wikala-Malys prof. dr hab. Stanislawa Sokolowska dr hab. Jolanta Kurkiewicz prof. dr hab. Andrzej Piotr Wiatrak prof. dr hab. in. Krzysztof Ryszard Santarek dr Rafal Kozlowski prof. dr hab. Barbara Kouch dr Jerzy Andrzej Surma dr Piotr Tamowicz dr in. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska prof. dr hab. Mieczyslaw Dobija prof. dr hab. Marianna Elbieta Daszkowska dr hab. in. Zbigniew Malara dr Iwona Kowalska

Uniwersytet Szczeciski; Wydzial Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania Uniwersytet Szczeciski; Wydzial Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydzial Finansów Akademia Ekonomiczna w Poznaniu; Wydzial Zarzdzania Akademia Ekonomiczna w Poznaniu; Wydzial Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Akademia Ekonomiczna w Poznaniu; Wydzial Zarzdzania Politechnika Lubelska; Wydzial Zarzdzania Uniwersytet Szczeciski; Wydzial Zarzdzania i Ekonomiki Uslug Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu; Wydzial Nauk Ekonomicznych Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach; Wydzial Ekonomii Akademia Rolnicza w Szczecinie; Wydzial Ekonomiczny

21 000 63 400 25 000 28 000 18 048 25 000 30 000 70 000 25 000 24 000 25 000

21 000 63 400 25 000 28 000 18 048 25 000 30 000 70 000 25 000 24 000 25 000

WLASNY

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie

120 000

120 000

WLASNY WLASNY HABILITACYJNY HABILITACYJNY WLASNY PROMOTORSKI HABILITACYJNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI HABILITACYJNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY HABILITACYJNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY HABILITACYJNY WLASNY HABILITACYJNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI HABILITACYJNY

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytet Warszawski; Instytut Ameryk i Europy Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Studiów Midzynarodowych i Politycznych Uniwersytet Warszawski; Wydzial Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydzial Ekonomii i Stosunków Midzynarodowych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydzial Ekonomii i Stosunków Midzynarodowych Szkola Glówna Handlowa w Warszawie; Kolegium Analiz Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski; Wydzial Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszaliska; Instytut Ekonomii i Zarzdzania Akademia Ekonomiczna w Poznaniu; Wydzial Ekonomii Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydzial Zarzdzania Politechnika Bialostocka; Wydzial Zarzdzania Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kolltaja w Krakowie; Wydzial Rolniczo-Ekonomiczny Akademia Rolnicza w Szczecinie; Wydzial Ekonomiczny Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Opolski; Wydzial Ekonomiczny Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydzial Zarzdzania Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie Politechnika Warszawska; Wydzial Inynierii Produkcji Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach; Wydzial Zarzdzania Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Zarzdzania i Komunikacji Spolecznej Szkola Glówna Handlowa w Warszawie; Kolegium Nauk o Przedsibiorstwie Instytut Bada nad Gospodark Rynkow w Gdasku Politechnika Lódzka; Wydzial Organizacji i Zarzdzania Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydzial Zarzdzania Politechnika Gdaska; Wydzial Zarzdzania i Ekonomii Politechnika Wroclawska; Wydzial Informatyki i Zarzdzania Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Collegium Medicum; Wydzial Nauk o Zdrowiu

70 000 120 000 100 000 43 139 120 000 27 711 46 800 35 000 8 970 40 000 19 860 25 000 90 000 90 000 120 000 35 000 45 650 200 000 70 000 23 100 200 000 60 000 45 000 60 000 80 000 23 000 25 000 25 000 60 000

70 000 120 000 100 000 43 139 120 000 27 711 46 800 35 000 8 970 40 000 19 860 25 000 90 000 90 000 120 000 35 000 45 650 200 000 70 000 23 100 200 000 60 000 45 000 60 000 80 000 23 000 25 000 25 000 60 000

­ 10 ­

Identyfikacja i monitoring czynników wplywajcych na decyzje marketingowe w malych przedsibiorstwach Firmy rodzinne wobec wyzwa sukcesji: strategie sukcesyjne pierwszej generacji polskich przedsibiorców Marketing organizacji pozarzdowych ­ teoria i praktyka Doskonalenie systemów zarzdzania jakoci w urzdach administracji samorzdowej Model zarzdzania informacj w aspekcie implementacji systemów pracy grupowej w instytucjach Interesy pracowników oraz warunki ich respektowania w przedsibiorstwach Zwizki partnerskie jako sposób podnoszenia konkurencyjnoci firm sektora MSP w regionach glbokiej restrukturyzacji Uwarunkowania i rozwój kapitalu intelektualnego w obszarach sfery B+R Przedsibiorczo w tworzeniu i rozwoju potencjalu konkurencyjnoci przedsibiorstw Analiza i modelowanie procesów decyzyjnych menedera z wykorzystaniem systemów rozmytych Metodyka badania efektywnoci wielowariantowej logiki przeplywu produkcji oraz skutecznoci podejmowanych dziala korekcyjnych w warunkach zaklóce produkcyjnych Identyfikacja czynników determinujcych odpowiedzialne prowadzenie biznesu, a nastpnie opracowanie na ich podstawie wytycznych odnonie do budowy modelu infrastruktury dla prospolecznej i proekologicznej dzialalnoci w Polsce Rola funduszy strukturalnych w kreowaniu innowacyjnoci przedsibiorstw w województwie lskim Strategiczne podejcie do zarzdzania rodowiskowego w przedsibiorstwie Strategie marketingowe organizacji non-profit a kreowanie wartoci dla interesariuszy Uwarunkowania innowacyjnoci przedsibiorstw w regionie przemyslowym ­ na przykladzie województwa lskiego Zaufanie w tworzeniu i funkcjonowaniu organizacji wirtualnej Analiza kapitalu intelektualnego regionalnych sieci wspólpracy w kontekcie procesów rozwoju technologii Elastyczne systemy wynagrodze w przedsibiorstwach w Polsce Pozytywny potencjal organizacji jako kluczowy czynnik rozwoju wspólczesnych przedsibiorstw. Uwarunkowania i sposoby pobudzania oraz wykorzystywania pozytywnego potencjalu organizacji w zarzdzaniu przedsibiorstwami funkcjonujcymi w Polsce Skala i ekonomiczne znaczenie przedsibiorczoci rodzinnej w Polsce w wietle tendencji europejskich i wiatowych Bezporednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjno sektorów gospodarki i przedsibiorstw kraju goszczcego na przykladzie Polski Zarzdzanie ryzykiem partnerstwa strategicznego w przedsibiorstwie Uwarunkowania i strategie pozycjonowania jako ródlo zdobywania przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym Opracowanie metody pomiaru jakoci uslug Informatyzacja marketingu na rynku sieciowych powiza Dynamika rozprzestrzeniania si epidemii ­ model sieciowy dla Polski Przeobraenia wiadomoci spolecznej urzdników pastwowych w Polsce w okresie midzywojennym 1918­1939 ,,Dzieci ulicy": procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich. Rozpoznanie determinantów zjawiska i jego spoleczno-kulturowej manifestacji Cywilizacyjny rozwój spolecznoci subnarodowych a procesy instytucjonalizacji samorzdnoci terytorialnej i partycypacji spoleczno-ekonomicznej w Polsce Zaleno czy wspólpraca? Typy ról i kontaktów spolecznych w strukturze wladzy samorzdowej w Polsce Modele reprezentacji interesów grupowych w Unii Europejskiej Religia a tosamo w perspektywie biografii Rosjan, Polaków i Tatarów Krymskich Asymetryczne relacje spoleczne na polu uslug domowych ­ na przykladzie Ukrainek podejmujcych prac pomocy domowych w Polsce Przemiany macierzystwa w procesie globalnych migracji kobiet Wspólczesny teatr taca w perspektywie antropologicznej. Rytualno i transgresja a dynamika ciala w kulturze symbolicznej Socjologiczne i psychologiczne determinanty radzenia sobie z szybkimi zmianami spolecznymi Imigranci we Wroclawiu. ycie na pograniczu dwóch spolecznoci Rola dowiadczenia zaglady w procesie budowania wspólczesnych tosamoci Romów w Europie Wschodniej Spoleczna produktywno szkól wyszych. Nowa koncepcja produktywnoci nauczania

PROMOTORSKI WLASNY HABILITACYJNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY HABILITACYJNY HABILITACYJNY WLASNY WLASNY HABILITACYJNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI HABILITACYJNY WLASNY HABILITACYJNY HABILITACYJNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY HABILITACYJNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI HABILITACYJNY PROMOTORSKI

prof. dr hab. in. Leszek Adam Kieltyka dr hab. Aleksander Surdej dr Joanna Hernik prof. dr hab. Marek Bugdol mgr in. Pawel Przemyslaw Kobis prof. dr hab. in. Malgorzata Elbieta Gableta dr Anna Iwona Adamik dr in. Malgorzata Jolanta Goliska-Pieszyska dr Jaroslaw Karpacz prof. dr hab. in. Leszek Adam Kieltyka dr hab. in. Marek Fertsch dr Dorota Celestyna Teneta-Skwiercz dr hab. in. Kazimierz Fiedorowicz prof. dr hab. in. Leszek Józef Woniak prof. dr hab. Jan Wladyslaw Wiktor dr in. Anna Katarzyna Kwiotkowska prof. dr in. Wieslaw Maria Grudzewski dr in. Piotr Czeslaw Kordel prof. dr hab. Hanna Karaszewska prof. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz dr hab. Jan Adam Jeak prof. dr hab. Jerzy Róaski dr Justyna Maria wiatowiec-Szczepaska dr Magdalena Beata Stefaska dr in. Wieslaw Urban dr Ewa Maria Frckiewicz mgr Kamil Tomasz Rakocy dr hab. Piotr Tadeusz Górski prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki dr hab. Barbara Gciarz dr Jolanta Anna Arcimowicz dr Urszula Kurczewska dr hab. Irena Borowik prof. dr hab. Antoni Sulek prof. dr hab. Krzysztof Kosela prof. dr hab. Maria Flis prof. dr hab. Jacek Wasilewski prof. dr hab. Zbigniew Kurcz dr Slawomir Eugeniusz Kapralski dr hab. Jaroslaw Górniak

Politechnika Czstochowska; Wydzial Zarzdzania Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydzial Ekonomii i Stosunków Midzynarodowych Akademia Rolnicza w Szczecinie; Wydzial Ekonomiczny Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Zarzdzania i Komunikacji Spolecznej Politechnika Czstochowska; Wydzial Zarzdzania Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu; Wydzial InynieryjnoEkonomiczny Politechnika Lódzka; Wydzial Organizacji i Zarzdzania Politechnika Lódzka; Wydzial Organizacji i Zarzdzania Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydzial Zarzdzania i Administracji Politechnika Czstochowska; Wydzial Zarzdzania Politechnika Poznaska; Wydzial Informatyki i Zarzdzania Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu; Wydzial Nauk Ekonomicznych Politechnika Czstochowska; Wydzial Zarzdzania Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza; Wydzial Zarzdzania i Marketingu Wysza Szkola Biznesu ­ National Louis University w Nowym Sczu; Wydzial Przedsibiorczoci i Zarzdzania Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Organizacji i Zarzdzania Politechnika Warszawska; Wydzial Inynierii Produkcji Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Organizacji i Zarzdzania Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania Uniwersytet Lódzki; Wydzial Zarzdzania Uniwersytet Lódzki; Wydzial Zarzdzania Akademia Ekonomiczna w Poznaniu; Wydzial Zarzdzania Akademia Ekonomiczna w Poznaniu; Wydzial Zarzdzania Politechnika Bialostocka; Wydzial Zarzdzania Uniwersytet Szczeciski; Wydzial Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania Uniwersytet Warszawski; Instytut Studiów Spolecznych Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Zarzdzania i Komunikacji Spolecznej Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Filozoficzny Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie Uniwersytet Warszawski; Wydzial Stosowanych Nauk Spolecznych i Resocjalizacji Szkola Glówna Handlowa w Warszawie; Kolegium Ekonomiczno-Spoleczne Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Filozoficzny Uniwersytet Warszawski; Wydzial Filozofii i Socjologii Uniwersytet Warszawski; Wydzial Filozofii i Socjologii Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Filozoficzny Szkola Wysza Psychologii Spolecznej w Warszawie; Wydzial Nauk Humanistycznych i Spolecznych Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Nauk Spolecznych Szkola Wysza Psychologii Spolecznej w Warszawie; Wydzial Nauk Humanistycznych i Spolecznych Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Filozoficzny

27 840 49 990 35 880 60 000 20 320 170 000 99 990 60 000 80 500 110 000 150 000 59 700 16 200 25 000 28 600 200 000 25 000 100 000 24 000 180 000 180 000 25 000 65 000 55 000 27 480 39 910 20 000 65 250 62 375 200 000 150 000 53 750 77 850 25 000 38 520 9 375 250 000 26 860 54 000 23 969

27 840 49 990 35 880 60 000 20 320 170 000 99 990 60 000 80 500 110 000 150 000 59 700 16 200 25 000 28 600 200 000 25 000 100 000 24 000 180 000 180 000 25 000 65 000 55 000 27 480 39 910 20 000 65 250 62 375 200 000 150 000 53 750 77 850 25 000 38 520 9 375 250 000 26 860 54 000 23 969

­ 11 ­

Strategie ,,radzenia sobie" z bied przez ludzi mlodych w spolecznociach wiejskich na przykladzie Polski i Rosji i ich kulturowe uwarunkowania Informacje zagraniczne w polskich telewizyjnych programach informacyjnych Slownik historii doktryn politycznych. Tom V: od R do Stany Zjednoczone a procesy integracji gospodarczej w basenie Pacyfiku po 1989 roku ze szczególnym uwzgldnieniem APEC i ASEAN Szkola mylenia politycznego Leo Straussa Partia polityczna w warunkach emigracji. Na przykladzie Polskiego Ruchu Wolnociowego Niepodleglo i Demokracja Modele opozycji parlamentarnej w Polsce w latach 1997­2008 Pastwa Europy rodkowej w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w okresie pozimnowojennym Cztery wieki obecnoci Polaków w Ameryce Pólnocnej. Stosunki polsko-amerykaskie Bariery dostpu do rynku politycznego w Polsce Pomidzy miastem a wsi ­ spoleczne wytwarzanie przestrzeni podmiejskich na przykladzie wybranych suburbiów wroclawskich Dyskursywny charakter dziedzictwa kulturowego ­ wizja opolskich elit a perspektywa spolecznoci regionu Trybunal Konstytucyjny w polskich systemach politycznych (1986­2006) Ryzyko i zaufanie jako czynniki rozwoju firm sektora malych i rednich przedsibiorstw prywatnych Kierunki ewolucji modelu pastwa socjalno-opiekuczego na przykladzie sporu o zakres zobowiza pastwa i uprawnie obywateli w sferze opieki zdrowotnej Negatywne kampanie wyborcze: analiza zjawiska i polskie dowiadczenia Rusini i ich wspólczesne aspiracje narodotwórcze Rola entreprenerów politycznych w ksztaltowaniu podzialów spoleczno-politycznych. Przypadek Polski po 1989 roku Prasa polskojzyczna w Izraelu po II wojnie wiatowej

PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY HABILITACYJNY PROMOTORSKI WLASNY HABILITACYJNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI HABILITACYJNY

dr hab. Hanna Teresa Palska prof. dr hab. Jacek Mieczyslaw Sobczak prof. dr hab. Michal Jaskólski prof. dr hab. Andrzej Mania prof. dr hab. Bogdan Szlachta dr Slawomir Lukasiewicz dr hab. Krzysztof Labd dr hab. Mieczyslaw Stolarczyk prof. dr hab. Longin Pastusiak dr Marzena Elbieta Cichosz dr hab. Stanislaw Witold Klopot prof. dr hab. Marek Stanislaw Szczepaski dr Robert Pawel Alberski dr hab. Rafal Drozdowski dr hab. Rafal Drozdowski prof. dr hab. Jerzy Lucjan Sielski prof. dr hab. Piotr Kraszewski dr hab. Miroslawa Grabowska dr Elbieta Kossewska prof. dr hab. Michail Borsuk prof. dr hab. Witold Michal Marciszewski dr Leszek Kolodziejczyk prof. dr hab. Anatolij Antonevich prof. dr hab. Ludomir Newelski prof. dr hab. Mariusz Tomasz Lemaczyk prof. dr hab. Mieczyslaw Mastylo dr hab. Tomasz Franciszek Schreiber dr hab. Slawomir Maciej Rybicki dr Mariusz Meszka dr hab. Piotr Boleslaw Koszmider dr Andrzej Marek Lenarcik prof. dr hab. Jacek Wesolowski prof. dr hab. Stanislaw Betley dr hab. Wojciech Niemiro prof. dr hab. in. Tomasz Downarowicz prof. dr hab. Grzegorz Leszek Lukaszewicz dr hab. Slawomir Cynk prof. dr hab. Mariusz Woniak dr hab. Krzysztof Franciszek Sacha prof. dr hab. Alina Maria Ciach

Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Nauk Spolecznych Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Prawa i Administracji Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Studiów Midzynarodowych i Politycznych Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Studiów Midzynarodowych i Politycznych Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydzial Humanistyczny Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Nauk Spolecznych Akademia Finansów w Warszawie Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Nauk Spolecznych Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Nauk Spolecznych Uniwersytet Opolski; Wydzial Historyczno-Pedagogiczny Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Nauk Spolecznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Nauk Spolecznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Nauk Spolecznych Uniwersytet Szczeciski; Wydzial Humanistyczny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Historyczny Uniwersytet Warszawski; Wydzial Filozofii i Socjologii Uniwersytet Warszawski; Wydzial Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie; Wydzial Matematyki i Informatyki Uniwersytet Warszawski; Wydzial Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski; Wydzial Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet w Bialymstoku; Wydzial Matematyki i Informatyki Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Matematyki i Informatyki Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Matematyki i Informatyki Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Matematyki i Informatyki Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Matematyki i Informatyki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Matematyki Stosowanej Politechnika Lódzka; Wydzial Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechnika witokrzyska w Kielcach; Wydzial Zarzdzania i Modelowania Komputerowego Politechnika Warszawska; Wydzial Matematyki i Nauk Informacyjnych Uniwersytet Warszawski; Wydzial Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski; Wydzial Matematyki, Informatyki i Mechaniki Politechnika Wroclawska; Wydzial Podstawowych Problemów Techniki Uniwersytet Warszawski; Wydzial Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Matematyki i Informatyki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Matematyki Stosowanej Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie

30 000 150 000 150 000 30 000 30 000 65 100 150 000 16 500 74 700 27 300 19 804 126 170 46 800 25 000 22 356 26 520 25 000 30 000 50 000

30 000 150 000 150 000 30 000 30 000 65 100 150 000 16 500 74 700 27 300 19 804 126 170 46 800 25 000 22 356 26 520 25 000 30 000 50 000

ZESPÓL ROBOCZY NAUK CISLYCH ZR-2 Eliptyczne zagadnienie dyfrakcji w obszarach niegladkich Topologia i struktura borelowska przestrzeni funkcyjnych Hierarchie formul w slabych arytmetykach i ich rozszerzeniach o kwantyfikatory zliczajce Algebry operatorowe generowane przez uklady dynamiczne: spektralne, asymptotyczne i entropijne charakterystyki G-zwarto i grupy Teoria ergodyczna ukladów miarowych, topologicznych i róniczkowych Zastosowania teorii interpolacji operatorów w analizie funkcjonalnej Metody geometrii stochastycznej dla zloonych ukladów statystyczno-mechanicznych z zastosowaniami do analizy obrazów cyfrowych i stochastycznych sieci neuronowych Problemy wariacyjne w obecnoci symetrii zwartej grupy Liego Strukturalne wlasnoci systemów trójek Steinera Metody kombinatoryczne i topologiczne w przestrzeniach Banacha funkcji ciglych Niezmienniki osobliwoci krzywych i hiperpowierzchni analitycznych Brownowskie aspekty wlasnoci Matsumoto­Yora Topologia algebraiczna Oszacowania szybkoci zbienoci estymatorów Monte Carlo opartych na lacuchach Markowa i zbieno metod adaptacyjnych Wlasnoci typowe procesów ergodycznych o dodatniej entropii Deterministyczne i statystyczne rozwizania równa plynu mikropolarnego Osobliwe rozmaitoci Calabi­Yau, ich deformacje oraz wlasnoci arytmetyczne Specjalne kolorowania grafów Dwuskladnikowe kondensaty Bosego­Einsteina Przewidywanie struktury nanomaterialów w oparciu o teori wychodzc z pierwszych zasad WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY HABILITACYJNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY 87 500 69 350 182 060 140 000 45 600 945 000 105 000 143 000 225 400 72 000 72 000 56 800 57 600 797 600 137 800 39 260 42 250 525 000 23 750 48 500 148 250 87 500 69 350 182 060 140 000 45 600 945 000 105 000 143 000 225 400 72 000 72 000 56 800 57 600 797 600 137 800 39 260 42 250 525 000 23 750 48 500 148 250

­ 12 ­

Optymalizacja struktury krystalicznej samoorganizujcych si monowarstw organicznych opartych na molekulach aromatycznych Poszukiwanie uogólnie standardowego modelu oddzialywa fundamentalnych Strategie i potencjal dla poszukiwania Nowej Fizyki w sygnaturach z leptonami tau w zderzeniu proton­proton przy 14 TeV Polaryzacja helu-3 w warunkach rozrywania sprzenia nadsubtelnego Badanie wytwarzania i propagacji czstek dziwnych w materii jdrowej Badanie egzotycznych, neutrono-nadmiarowych produktów rozszczepienia w obszarze masowym 80 A 120 z uyciem separacji izotopów on-line i pulapek jonowych oraz wielodetektorowych spektrometrów antykomptonowskich Badanie molekularnego pochodzenia relaksacji drugorzdowych w oligosacharydach przy pomocy szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej oraz symulacji komputerowych Analiza skalowania multifraktalnego turbulencji wiatru slonecznego Kwantowanie symetrycznie zredukowanych modeli kosmologicznych Izospinowa zaleno produkcji mezonu w zderzeniach nukleon­nukleon Lokalne stany elektronowe w kompleksach porfirynowych Studia porównawcze oddzialywania i korelacji w niskoenergetycznych ukladach pp i pp Badanie uporzdkowania magnetycznego w niskowymiarowym magnetyku molekularnym Badanie procesów relaksacyjnych oraz luminescencji anomalnej w wybranych krysztalach domieszkowanych jonami ziem rzadkich Oddzialywanie kwantowych pól grawitacyjnych z renormalizowalnymi polami kwantowymi Badania wlasno struktur kwantowych GaN/AlxGa1-xN i GaN/InxGa1-xN krystalizowanych na podloach zorientowanych w niepolarnym kierunku wzrostu Rozpraszanie dyfuzyjne promieniowania rentgenowskiego a lokalna struktura wybranych krysztalów ferroelektrycznych Magnetyczne crossover we frustracyjnych ukladach M3Fe4V6O24 [(M = Cu(II), Ni(II), Zn(II), Mg(II), Mn(II) i Co(II)] Kombinatoryczny opis i interpretacja mechaniki kwantowej Simulations and Measurements of the Galactic Dark Matter Halo with the WARP experiment Kosmologie fundamentalne i egzotyczne osobliwoci we Wszechwiecie Hard processes in a nuclear environment Wielouytkownikowa transmisja informacji kwantowej Ocena mechanizmów kontroli rytmu serca poprzez analiz multifraktaln serii RR zatokowego rytmu serca Badanie dynamiki zderze 197Au + 197Au przy energii 15 MeV/nukleon Fluktuacje prdu w rezonansowych diodach tunelowych Zjawiska krytyczne w punkcie trójkrytycznym Lifszyca w badaniach magnetokalorycznych Absolutnie ujemna przewodno w zlczach Josephsona Badania wplywu otoczenia krystalicznego na prawdopodobiestwa przej wewntrzkonfiguracyjnych wybranych domieszek ziem rzadkich w krysztalach objtociowych i materialach nanokrystalicznych Pojedyncza czsteczka jako sonda zmian strukturalnych w jej nanootoczeniu Badania tworzenia si wlókienek biomolekul Propagacja kwantowych pakietów falowych na sprzonych powierzchniach energii potencjalnej Spektroskopia wysokocinieniowa pólprzewodników II­VI, domieszkowanych jonami Cr2+ Magnetyczne i elektronowe przemiany fazowe w materialach nalecych do klasy ,,warstwowych kobaltytów", o rónym skladzie chemicznym Mechanizmy magnetostrykcji w cienkowarstwowych ukladach (Ga,Mn)As Wplyw stopni atomowych podloa na magnetyzm ultracienkich warstw epitaksjalnych na przykladzie ukladu Fe/W Wspólczynnik rozgalzienia reakcji fuzji deuteronów w rodowiskach metalowych przy bardzo niskich energiach Magnetyczne sole z przeniesieniem ladunku utworzone przez organometaliczne kompleksy ditiolenów ­ badania wlasnoci spektroskopowych Pozyt w materialach dla fotoniki Wyznaczenie polaryzacji gluonów w nukleonie, przy uyciu przypadków z par hadronów o duym pdzie poprzecznym, w eksperymencie COMPASS

WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI HABILITACYJNY PROMOTORSKI WLASNY HABILITACYJNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY

dr Piotr Cyganik prof. dr hab. Bohdan Tadeusz Grzdkowski prof. dr hab. Elbieta Maria Richter-Ws prof. dr hab. Tomasz Dohnalik dr hab. Tomasz Matulewicz dr Jan Andrzej Kurpeta dr hab. Marian Wilhelm Paluch prof. dr hab. Wieslaw Marian Macek prof. dr hab. Jerzy Krzysztof Lewandowski dr hab. Pawel Moskal prof. dr hab. Jan Józef Stanek dr hab. Pawel Moskal prof. dr hab. Tadeusz Wojciech Wasiutyski prof. dr hab. Marek Grinberg prof. dr hab. Zbigniew Tadeusz Haba dr Henryk Grzegorz Teisseyre dr hab. in. Marek Wolcyrz prof. dr hab. Niko Guskos dr Pawel Blasiak prof. dr hab. Agnieszka Zalewska dr hab. Mariusz Przemyslaw Dbrowski dr Wolfgang Josef Schäfer dr hab. Pawel Horodecki dr hab. Danuta Wanda Makowiec prof. dr hab. Krystyna Siwek-Wilczyska prof. dr hab. Michal Józef Baj dr hab. Tomasz Bartlomiej Plackowski dr hab. Marek Jaworski dr Agata Kamiska prof. dr hab. Boleslaw Maksymilian Kozankiewicz dr hab. Mai Suan Li dr hab. Andrzej Sobolewski prof. dr hab. Andrzej Suchocki dr hab. Andrzej Szewczyk dr Ryszard uberek prof. dr hab. Józef Emanuel Korecki dr hab. Konrad Czerski prof. dr hab. Roman Franciszek wietlik dr hab. Boena Jasiska prof. dr hab. Jan Pawel Nassalski

Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Warszawski; Wydzial Fizyki Instytut Fizyki Jdrowej im. Henryka Niewodniczaskiego PAN w Krakowie Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Warszawski; Wydzial Fizyki Uniwersytet Warszawski; Wydzial Fizyki Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Matematyki, Fizyki i Chemii Centrum Bada Kosmicznych PAN w Warszawie Uniwersytet Warszawski; Wydzial Fizyki Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki Jdrowej im. Henryka Niewodniczaskiego PAN w Krakowie Uniwersytet Gdaski; Wydzial Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Fizyki i Astronomii Instytut Wysokich Cinie PAN w Warszawie Instytut Niskich Temperatur i Bada Strukturalnych im. Wlodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wroclawiu Politechnika Szczeciska; Instytut Fizyki Instytut Fizyki Jdrowej im. Henryka Niewodniczaskiego PAN w Krakowie Instytut Fizyki Jdrowej im. Henryka Niewodniczaskiego PAN w Krakowie Uniwersytet Szczeciski; Wydzial Matematyczno-Fizyczny Instytut Fizyki Jdrowej im. Henryka Niewodniczaskiego PAN w Krakowie Politechnika Gdaska; Wydzial Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Uniwersytet Gdaski; Wydzial Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytet Warszawski; Wydzial Fizyki Uniwersytet Warszawski; Wydzial Fizyki Instytut Niskich Temperatur i Bada Strukturalnych im. Wlodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wroclawiu Instytut Fizyki PAN w Warszawie Instytut Fizyki PAN w Warszawie

248 750 154 080 250 000 40 000 311 840 236 800 30 240 39 600 29 640 12 500 50 000 12 500 193 800 208 500 13 000 249 000 30 000 38 340 84 600 28 970 172 000 40 400 25 350 81 800 39 000 150 000 273 200 75 400 234 000

248 750 154 080 250 000 40 000 311 840 236 800 30 240 39 600 29 640 12 500 50 000 12 500 193 800 208 500 13 000 249 000 30 000 38 340 84 600 28 970 172 000 40 400 25 350 81 800 39 000 150 000 273 200 75 400 234 000

WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI

Instytut Fizyki PAN w Warszawie Instytut Fizyki PAN w Warszawie Instytut Fizyki PAN w Warszawie Instytut Fizyki PAN w Warszawie Instytut Fizyki PAN w Warszawie Instytut Fizyki PAN w Warszawie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Szczeciski; Wydzial Matematyczno-Fizyczny Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie; Wydzial Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Problemów Jdrowych im. Andrzeja Soltana w Otwocku-wierku

196 300 138 450 42 900 55 718 198 900 261 300 44 200 239 350 211 380 31 160 83 688

196 300 138 450 42 900 55 718 198 900 261 300 44 200 239 350 211 380 31 160 83 688

­ 13 ­

Ramanowskie procesy elektronowej relaksacji spin­sie w dielektrycznych cialach stalych Nowe, organiczne uklady fotoaktywne ­ struktura molekularna i elektronowa, wzbudzenia optyczne, dynamika Dynamika molekularna elektroaktywnych polimerów uwizionych w nanoporach Plazmony powierzchniowe w nanoczstkach metalicznych (opis RPA) ­ w kierunku podwyszenia sprawnoci nanomodyfikowanych ogniw slonecznych Zjawiska krytyczne w zwizkach z cerem zalene od wielkoci ziaren w nanoskali Elektrodynamika kwantowa kubitów i kuditów Badanie zderze cikich jonów przy najwyszych energiach akceleratorowych Charakteryzacja wlasnoci dwuosiowych nematyków w celu zastosowania ich w szybkich wywietlaczach cieklokrystalicznych Nowe krysztaly semiorganiczne w elastooptyce i optyce nieliniowej Struktura pasmowa oraz naturalne defekty punktowe w zwizkach pólprzewodnikowych grupy III­V rozrzedzanych azotem Charakteryzowanie nanokontaktów adhezyjnych za pomoc zmodyfikowanego mikroskopu sil atomowych Badania teoretyczne procesów transportowych, sygnalowych i dynamiki w bialkach hemowych z wykorzystaniem metod lokalnie wzmocnionego próbkowania Kwantowe symetrie czasoprzestrzenne i supersymetrie: formalizm i zastosowania Wplyw C-defektów na powierzchni Si(001) na adsorpcj atomów metali Badania oddzialywa stanów ekscytonowych w studniach kwantowych (Cd,Mn)Te/(Cd,Mg)Te metod spektroskopii femtosekundowej Globalny opis wlasnoci stabilnych i egzotycznych jder atomowych uzyskiwany metodami pola redniego z uwzgldnieniem korelacji Silne soczewki grawitacyjne w roli testu modeli ciemnej energii we Wszechwiecie Projekt OCRA-F ­ radiowe przegldy nieba na fali 1 cm. Cz II Obserwacje kosmicznych ródel promieniowania gamma teleskopami MAGIC oraz ich interpretacja teoretyczna Spektralne wlasnoci promieniowania radiowego pulsarów Oblok Oorta i Dysk Rozproszony Badanie procesów przyspieszania czstek i generacji turbulentnego pola magnetycznego w falach uderzeniowych metod symulacji kinetycznych PIC Struktura chemiczna i fizyczna otoczek wokólgwiazdowych oraz orodka midzygwiazdowego w naszej i pobliskich galaktykach. Obserwacje w ramach polskiego czasu gwarantowanego na HSO/HIFI Ciemna materia i ciemna energia: wyznaczanie fundamentalnych parametrów kosmologicznych Wielozakresowa analiza rozblysków slonecznych Wyjanienie zachowania ródel typu Z i Atoll (Explaining the Z-track and Atoll sources) Gwiazdy symbiotyczne i pokrewne uklady podwójne: obserwacje, modele i interpretacja Badanie ciemnej materii barionowej Wlaciwoci magnetyczne galaktyk ubogich w gaz oraz slabo formujcych gwiazdy Wlasnoci pulsacyjne gwiazd cigu glównego w wewntrznych obszarach Galaktyki Opis adsorpcji na nanorurkach wglowych ­ podejcie analityczne i symulacje komputerowe Otrzymywanie ultragladkich powierzchni refleksyjnych dla rentgenowskiej optyki kapilarnej Wlaciwoci fotochemiczne i fotofizyczne tiokarbonylowych analogów pirymidynowych i purynowych zasad kwasów nukleinowych. Rola odwracalnych procesów fotochemicznych w dezaktywacji stanu S2 Wplyw efektów relatywistycznych na stale spektroskopowe i charakter wizania w kationach karbonylków metali [M(CO)n]x+ Spolaryzowane widma w podczerwieni wybranych ukladów cieklokrystalicznych Fluoropochodne zwizków azaheterocyklicznych jako uklady elektrono-transportowe i emisyjne na potrzeby optoelektroniki Badanie oddzialywania kationów metali z peptydami Synteza i wlaciwoci cieklokrystaliczne faz bananowych na bazie pochodnych stilbenu Fotokatalityczny rozklad wody poza atmosfer Ziemi. Przyklad wykorzystania katalizy w misjach badania Ukladu Slonecznego Spójne wzbudzenia trzykrotne w wieloreferencyjnej metodzie sprzonych klasterów w przestrzeni Focka w ujciu hamiltonianu poredniego Mono- i wielokationowe barwniki polimetinowe jako sensybilizatory w dwui trójskladnikowych ukladach fotoinicjujcych polimeryzacj wolnorodnikow

PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY HABILITACYJNY HABILITACYJNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY HABILITACYJNY PROMOTORSKI WLASNY HABILITACYJNY HABILITACYJNY

prof. dr hab. Stanislaw Kazimierz Hoffmann prof. dr hab. Andrzej Graja prof. dr hab. Boena Maria Hilczer prof. dr hab. in. Lucjan Jacak dr hab. Bogdan Józef Idzikowski prof. dr hab. Iwo Bialynicki-Birula prof. dr hab. Barbara Krystyna Wosiek prof. dr hab. Antoni Kocot dr hab. Zbigniew Tylczyski dr in. Robert Kudrawiec dr Arkadiusz Ptak dr hab. Wieslaw Nowak prof. dr hab. Jerzy Andrzej Lukierski prof. dr hab. Leszek Jurczyszyn dr hab. Andrzej Stefan Golnik prof. dr hab. Jacek Jan Dobaczewski dr Marek Ryszard Biesiada prof. dr hab. Andrzej Kus dr hab. Wlodzimierz Adam Bednarek dr hab. Jaroslaw Kijak prof. dr hab. Hans Rickman dr Jacek Niemiec dr hab. Ryszard Szczerba prof. dr hab. Roman Juszkiewicz dr Szymon Gburek dr hab. Monika Balucinska-Church prof. dr hab. Joanna Maria Mikolajewska prof. dr hab. Andrzej Maria Soltan prof. dr hab. Marek Urbanik prof. dr hab. Andrzej Pigulski dr hab. Artur Piotr Terzyk dr hab. Andrzej Kuczumow dr hab. Grayna Wenska dr Jacek Juliusz Styszyski prof. dr hab. Maria Jadwiga Rospenk dr Pawel Andrzej Szlachcic dr Robert Wieczorek dr hab. Zbigniew Galewski dr Robert Grybo dr Monika Agnieszka Musial dr in. Janina Kabatc

Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu Politechnika Wroclawska; Wydzial Podstawowych Problemów Techniki Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie Instytut Fizyki Jdrowej im. Henryka Niewodniczaskiego PAN w Krakowie Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Fizyki Politechnika Wroclawska; Wydzial Podstawowych Problemów Techniki Politechnika Poznaska; Wydzial Fizyki Technicznej Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Fizyki i Astronomii Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Fizyki i Astronomii Uniwersytet Warszawski; Wydzial Fizyki Uniwersytet Warszawski; Wydzial Fizyki Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Lódzki; Wydzial Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Zielonogórski; Wydzial Fizyki i Astronomii Centrum Bada Kosmicznych PAN w Warszawie Instytut Fizyki Jdrowej im. Henryka Niewodniczaskiego PAN w Krakowie Centrum Astronomiczne im. Mikolaja Kopernika PAN w Warszawie Centrum Astronomiczne im. Mikolaja Kopernika PAN w Warszawie Centrum Bada Kosmicznych PAN w Warszawie Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Centrum Astronomiczne im. Mikolaja Kopernika PAN w Warszawie Centrum Astronomiczne im. Mikolaja Kopernika PAN w Warszawie Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Fizyki i Astronomii Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Chemii Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II; Wydzial Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Chemii Uniwersytet Szczeciski; Wydzial Matematyczno-Fizyczny Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Chemii Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kolltaja w Krakowie; Wydzial Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Chemii Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Chemii Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jdrzeja niadeckich w Bydgoszczy; Wydzial Technologii i Inynierii Chemicznej

29 250 391 300 288 600 120 000 276 900 67 000 240 700 256 500 180 000 67 200 172 800 32 800 188 800 24 200 38 090 250 000 251 400 506 000 370 100 364 300 367 000 161 000 467 000 267 000 52 400 152 000 279 000 96 460 22 500 28 600 40 000 87 000 372 400 134 190 39 950 75 015 211 100 60 000 94 500 53 600 162 000

29 250 391 300 288 600 120 000 276 900 67 000 240 700 256 500 180 000 67 200 172 800 32 800 188 800 24 200 38 090 250 000 251 400 506 000 370 100 364 300 367 000 161 000 467 000 267 000 52 400 152 000 279 000 96 460 22 500 28 600 40 000 87 000 372 400 134 190 39 950 75 015 211 100 60 000 94 500 53 600 162 000

­ 14 ­

Teoretyczne badania wlaciwoci strukturalnych i termodynamicznych mikroklasterów wgla i krzemu zawierajcych german lub lantanowce Synteza elektroaktywnych receptorów makrocyklicznych do modyfikacji powierzchni przewodzcych Struktura i wlaciwoci makrocyklicznych ligandów tetraamidowych wchodzcych w sklad nowej klasy katalizatorów Fe-TAML ­ badania teoretyczne Wraliwe na bodce nanoele dla selektywnego transportu i uwalniania Zastosowanie techniki generowania lotnych wodorków, zatania in situ w ,,pulapce atomów" i plomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej w analizie ladowej i specjacyjnej pierwiastków w próbkach biologicznych i rodowiskowych Wlasnoci donorowo-akceptorowe metaloorganicznych katalizatorów dla procesów polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin ­ badania teoretyczne Wysokoselektywny katalizator konwersji etanolu do wodoru Synteza, badanie wlaciwoci i zastosowanie czwartorzdowych soli fosfoniowych jako nowej rodziny odczynników kondensujcych Selektywna funkcjonalizacja pochodnych trzeciorzdowych fosfin zawierajcych podstawniki arylowe przy uyciu metali alkalicznych jako metoda syntezy zwizków fosforoorganicznych o uytecznych wlaciwociach Okrelenie mechanizmu powstawania rónicy potencjalów na granicy faz ciecz­membrana jonoczula zawierajca sole tetraalkiloamoniowe Zwizki niklocykliczne ­ struktura i reaktywno Synteza i wykorzystanie cyklicznych enaminonów w stereoselektywnej syntezie alkaloidów azabicyklicznych i benzochinolizydyn Diastereoselektywne transformacje dionu Hajosa Synteza i dekarboksylacja N-acylo--trifenylofosfonio--aminokwasów oraz niektóre zastosowania produktów dekarboksylacji Synteza nowych analogów argininowej wazopresyny o spodziewanej aktywnoci farmakologicznej, zawierajcych w czsteczce fragmenty ograniczajce swobod konformacyjn Bis(sililo)eteny w selektywnej syntezie multifunkcjonalizowanych alkenów i dienów Sprzenie spektrometrii NMR z fotoliz laserow jako nowatorskie narzdzie w badaniach reakcji fotochemicznych oraz dynamiki molekularnej, ze szczególnym uwzgldnieniem reakcji przeniesienia protonu Badania mechanistyczne molekularnych aspektów modelowych reakcji katalitycznego rozkladu NOx na centrach mono- i polinuklearnych w materialach porowatych Fizykochemiczne badania stabilnoci agregatów insuliny Synteza i badania optycznych wlaciwoci kropek kwantowych w matrycach polimerowych i elowych Modelowanie struktur bialek na podstawie fragmentarycznych danych pochodzcych z prostych eksperymentów NMR Elektrody modyfikowane lakaz do zastosowa w bioogniwach paliwowych i konstrukcji bioczujnika tlenowego Badanie elektrochemicznych wlaciwoci polimerów fulerenu C60 i kompleksów metali przejciowych o potencjalnych moliwociach zastosowania w elektrotechnologii Zastosowanie metatezy olefin w syntezie zwizków makrocyklicznych Mezoskopowa teoria nanomaterialów inspirowanych ukladami biologicznymi Silne i najsilniejsze sygnaly w obrazach dyfrakcyjnych krysztalów bialek Mechanizm reakcji wydluania lacucha i wlaciwoci fizykochemiczne zwizków alkiloaromatycznych. Badania metodami chemii obliczeniowej O-fosforylowane reszty treoniny, seryny i tyrozyny w mezoskopowym polu silowym UNRES ­ parametryzacja i testowe symulacje Zachowania fazowe i dynamika w roztworach polimerów dendrycznych Korelacja procesów powierzchniowych i objtociowych w przemianie metalicznych wodorków metali ziem rzadkich w trójwodorki o charakterze pólprzewodnikowym ­ zjawisko przelczalnych zwierciadel metalicznych Zastosowanie wysokorozdzielczego mikropróbkowania laserowego do badania przestrzennego rozmieszczenia pierwiastków w próbkach archeometrycznych, biologicznych i geologicznych metod spektrometrii mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzonej Studia syntetyczne, analityczne i strukturalne nad heterocyklicznymi zanieczyszczeniami nielegalnie produkowanych substancji psychotropowych z grupy amfetaminy Wykorzystanie cieklokrystalicznych faz kubicznych do konstrukcji bioogniwa paliwowego Spektroskopia inspirowana biologi: struktura, energia, widma i dynamika betaaminokwasów Eksperymentalne i teoretyczne badania oscylacji i fal chemicznych w reakcjach z udzialem nadtlenku wodoru Elektrochemiczne i spektroskopowe badania wlaciwoci wybranych membran jonoselektywnych z punktu widzenia ich zastosowa w potencjometrycznych i optycznych czujnikach jonowych Magnetyczne ekranowanie 3He i innych jder w roztworach gazowych: badania eksperymentalne w zakresie spektroskopii NMR oraz modelowanie metodami chemii teoretycznej i kwantowej fizyki statystycznej Reakcje chemiczne zwizane z przeniesieniem elektronów i jonów na granicy trzech faz i ich wykorzystanie do syntezy nowych materialów Opracowanie metod otrzymywania i zastosowania amfipatycznych ukladów heterocyklicznych w urzdzeniach diagnostyki rodowiskowej

PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY HABILITACYJNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY

prof. dr hab. in. Szczepan Roszak prof. dr hab. in. Jan Biernat dr Krzysztof Mierzwicki dr hab. Andrzej Dworak prof. dr hab. Henryk Matusiewicz dr hab. Artur Michalak dr hab. Andrzej Edward Machocki dr in. Beata Kolesiska dr Marek Stankevi dr in. Kamil Dominik Wojciechowski dr in. Piotr Buchalski dr hab. Bartlomiej Furman prof. dr hab. Jerzy Wicha prof. dr hab. in. Roman Mazurkiewicz prof. dr hab. Bernard Lammek dr Piotr Pawlu dr Mariusz Robert Pietrzak prof. dr hab. Zbigniew Sojka prof. dr hab. Pawel Krysiski prof. dr hab. Wojciech Gadomski prof. dr hab. Andrzej Koliski prof. dr hab. Renata Bilewicz dr hab. Krzysztof Winkler prof. dr hab. Jacek Witold Morzycki dr hab. Wojciech Tomasz Gód dr hab. Matthias Bochtler dr hab. Jan Czeslaw Dobrowolski dr hab. Stanislaw Józef Oldziej dr hab. in. Jacek Witold Gregorowicz dr hab. in. Robert Aleksander Nowakowski prof. dr hab. Ewa Joanna Bulska prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki prof. dr hab. Renata Bilewicz prof. dr hab. Joanna Sadlej dr hab. Marek Orlik dr hab. Agata Joanna Michalska-Maksymiuk prof. dr hab. Karol Jackowski prof. dr hab. Zbigniew Jan Stojek dr hab. Jadwiga Maria Soloducho

Politechnika Wroclawska; Wydzial Chemiczny Politechnika Gdaska; Wydzial Chemiczny Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Chemii Centrum Materialów Polimerowych i Wglowych PAN w Zabrzu Politechnika Poznaska; Wydzial Technologii Chemicznej Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Chemii Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie; Wydzial Chemii Politechnika Lódzka; Wydzial Chemiczny Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie; Wydzial Chemii Politechnika Warszawska; Wydzial Chemiczny Politechnika Warszawska; Wydzial Chemiczny Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Chemiczny Uniwersytet Gdaski; Wydzial Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Chemii Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Chemii Uniwersytet Warszawski; Wydzial Chemii Uniwersytet Warszawski; Wydzial Chemii Uniwersytet Warszawski; Wydzial Chemii Uniwersytet Warszawski; Wydzial Chemii Uniwersytet w Bialymstoku; Wydzial Biologiczno-Chemiczny Uniwersytet w Bialymstoku; Wydzial Biologiczno-Chemiczny Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie Uniwersytet Warszawski; Wydzial Fizyki Instytut Chemii Przemyslowej im. prof. Ignacego Mocickiego w Warszawie Uniwersytet Gdaski; Wydzial Chemii Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie

35 900 280 000 112 000 30 000 40 000 205 000 260 000 184 000 290 000 332 400 99 700 181 750 30 000 39 000 45 750 232 000 250 000 295 875 52 000 53 400 25 000 32 500 60 000 50 000 151 600 19 550 60 000 26 000 350 000 171 520

35 900 280 000 112 000 30 000 40 000 205 000 260 000 184 000 290 000 332 400 99 700 181 750 30 000 39 000 45 750 232 000 250 000 295 875 52 000 53 400 25 000 32 500 60 000 50 000 151 600 19 550 60 000 26 000 350 000 171 520

WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY

Uniwersytet Warszawski; Wydzial Chemii Uniwersytet Warszawski; Wydzial Chemii Uniwersytet Warszawski; Wydzial Chemii Uniwersytet Warszawski; Wydzial Chemii Uniwersytet Warszawski; Wydzial Chemii Uniwersytet Warszawski; Wydzial Chemii

360 000 280 000 45 500 200 000 180 000 259 200

360 000 280 000 45 500 200 000 180 000 259 200

WLASNY WLASNY WLASNY

Uniwersytet Warszawski; Wydzial Chemii Uniwersytet Warszawski; Wydzial Chemii Politechnika Wroclawska; Wydzial Chemiczny

400 000 262 000 300 000

400 000 262 000 300 000

­ 15 ­

Badanie wplywu elementów struktury wybranych zwizków selenaorganicznych na ich reaktywno Nowa metoda syntezy kwasów aminobisfosfonowych i ich estrów oraz synteza kolekcji tych zwizków do bada biologicznych Kompleksy sufaktantów kationowych o zloonej strukturze czsteczkowej z polimerami jonowymi jako elementy budowy nanostruktur Badanie heterogenizowanych chiralnych kompleksów rutenu w katalitycznym enancjoselektywnym uwodornieniu ketonów Synteza, struktura i wlaciwoci polimerów koordynacyjnych z zaimplementowan funkcj termicznie indukowanej przemiany spinowej (spin-crossover) Wplyw jonów miedzi(II) na procesy utleniania i struktur tachykinin Zastosowanie metod rozpraszania neutronów do badania kompleksów z silnymi wizaniami wodorowymi i z przenoszeniem ladunku Synteza i badania strukturalne peptydów zawierajcych uklad benzimidazolowy Synteza i przeksztalcenia mikrobiologiczne bicyklicznych laktonów terpenoidowych Enkapsulacja substancji aktywnych w rdzeniach emulsyjnych Nowe procedury analityczne do analizy mieszanin wybranych katecholamin, serotoniny i metyloksantyn Nowe inicjatory do syntezy biodegradowalnych materialów polimerowych Aktywacja wiza H-E i Cl-E (E= Si, Ge, Sn) w reakcjach karbonylowych kompleksów molibdenu(0) Wieloskalowe modelowanie heterogenicznoci powierzchni i struktury materialów wglowych ­ teoria i weryfikacja dowiadczalna Projektowanie, chemiczna synteza oraz badania kinetyczne inhibitorów proteinaz serynowych bdcych analogami inhibitora trypsyny SFTI-1 wyodrbnionego z nasion slonecznika Synteza i wlaciwoci fizykochemiczne nowych chromitów i ferrytów selenkowych Wykorzystanie MgF2 i MgF2-MgO jako noników irydowego katalizatora procesu hydrodesulfuryzacji Okrelenie mechanizmów stabilizacji suspensji mineralnych jako rdzeni nano- oraz mikrokapsulek do selektywnego dostarczania reagentów Kompleksy Rh(I) z karbenami N-heterocyklicznymi jako selektywne katalizatory hydroformylacji 1-heksenu Badania chromatograficzne we wczesnej diagnozie zaburze rozwojowych u dzieci Badania tlenkowych katalizatorów oksydacyjno-redukcyjnych do katalitycznej neutralizacji NOx Synteza karbenów in situ, badanie ich reakcji ze zwizkami metaloorganicznymi i wykorzystanie tworzcych si kompleksów jako katalizatorów polimeryzacji pochodnych metenu Wykorzystanie nanokompozytów o charakterze pseudopojemnociowym jako elektrod w kondensatorach elektrochemicznych Skojarzony uklad katalityczny do ograniczenia emisji podtlenku azotu z fabryk kwasu azotowego Jednoetapowa metoda otrzymywania adsorbentów wglowych o kontrolowanej strukturze porowatej do usuwania zanieczyszcze o szerokim zakresie mas czsteczkowych Synteza polimerów i materialów krzemowych z bioaktywnymi grupami Okrelenie wplywu skladników na wlaciwoci mieszanin wybuchowych o niskiej wraliwoci i wysokich parametrach detonacyjnych Synteza i zastosowanie nanokapsul przy wykorzystaniu mikroemulsji olej-w-wodzie jako szablonu Fotopolimeryzacja w obecnoci cieczy jonowych Synteza i wlaciwoci nowych elektrolitów polimerowych dla wysokoenergetycznych i bezpiecznych akumulatorów litowych nowej generacji Nowe polifunkcyjne reagenty polimerowe do selektywnego usuwania wybranych czsteczek i kompleksów metali z roztworów poreakcyjnych Nanoceramiczne scyntylatory dla rentgenowskiej i nuklearnej diagnostyki medycznej Metoda recyklingu pierwiastkowego glinu z opakowa wielowarstowych typu Tetra Pak z wykorzystaniem reaktora fluidyzacyjnego Badanie mechanizmu zmiany gstoci nasypowej TPFS oraz okrelenie parametrów procesu, które pozwol kontrolowa gsto nasypow i inne wlaciwoci uytkowe otrzymanego produktu Opracowanie nowych systemów kontrolowanego uwalniania leków w oparciu o poli(estrobezwodniki), pochodne kwasu bursztynowego Synteza nanokompozytowego elektrolitu polimerowego tworzcego sie hiperrozgalzion w oparciu o prekursor metaloorganiczny i matryc polieterow Otrzymywanie chloropropanodioli i dichloropropanoli przez chlorowodorowanie gliceryny Biodegradowalne polimery z termicznie indukowanym efektem pamici ksztaltu Wplyw dodatku napelniaczy modyfikowanych grupami kwasowymi na parametry elektrochemiczne elektrolitów elowych do akumulatorów litowo-jonowych Synteza polimerycznych noników pochodnych uracylu i imidazolu Wplyw skladu chemicznego cieków komunalnych na efektywno wydzielania z nich uytecznych zwizków fosforu

PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI HABILITACYJNY PROMOTORSKI HABILITACYJNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY HABILITACYJNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY

prof. dr hab. in. Jacek Mlochowski dr hab. in. Miroslaw Soroka dr Grayna Para dr Dorota Duraczyska dr Krzysztof Drabent prof. dr hab. Teresa Kowalik-Jankowska prof. dr hab. in. Grayna Aleksandra Bator prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk prof. dr hab. Czeslaw Wawrzeczyk dr hab. Piotr Warszyski prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska dr Jolanta Ejfler prof. dr hab. Teresa Szymaska-Buzar dr Piotr Antoni Gauden prof. dr hab. Krzysztof Rolka dr Izabela Joanna Jendrzejewska prof. dr hab. Maria Waclawa Wojciechowska prof. dr hab. Zygmunt Sadowski prof. dr hab. Anna Maria Trzeciak dr in. Joanna Marzena Kaluna-Czapliska prof. dr hab. in. Wincenty Turek dr hab. in. Antoni Pietrzykowski dr in. Katarzyna Lota dr in. Krzysztof Krawczyk dr in. Jacek Przepiórski prof. dr hab. Julian Chojnowski prof. dr hab. in. Andrzej Maranda prof. dr hab. Kazimiera Anna Wilk dr hab. in. Ewa Krystyna Andrzejewska dr in. Monika Maria Osiska dr in. Agnieszka Bukowska dr Joanna Trojan-Piegza dr hab. in. Witold ukowski dr in. Katarzyna Gorazda dr in. Katarzyna Jaszcz dr in. Maciej Siekierski dr in. Waldemar Marian Padzioch dr hab. in. Ryszard Ukielski dr in. Aldona Zalewska prof. dr hab. in. Jolanta Maliska-Solich dr in. Joanna Gluziska

Politechnika Wroclawska; Wydzial Chemiczny Politechnika Wroclawska; Wydzial Chemiczny Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Chemii Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Chemii Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Chemii Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Chemii Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu; Wydzial Nauk o ywnoci Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Chemiczny Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Chemii Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Chemii Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Chemii Uniwersytet Gdaski; Wydzial Chemii Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Chemii Politechnika Wroclawska; Wydzial Chemiczny Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Chemii Politechnika Lódzka; Wydzial Chemiczny Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Chemiczny Politechnika Warszawska; Wydzial Chemiczny Instytut Metali Nieelaznych w Gliwicach; Oddzial w Poznaniu ­ Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw Politechnika Warszawska; Wydzial Chemiczny Politechnika Szczeciska; Wydzial Technologii i Inynierii Chemicznej Centrum Bada Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Lodzi Instytut Przemyslu Organicznego w Warszawie Politechnika Wroclawska; Wydzial Chemiczny Politechnika Poznaska; Wydzial Technologii Chemicznej Instytut Metali Nieelaznych w Gliwicach; Oddzial w Poznaniu ­ Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza; Wydzial Chemiczny Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Chemii Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kociuszki; Wydzial Inynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kociuszki; Wydzial Inynierii i Technologii Chemicznej Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Chemiczny Politechnika Warszawska; Wydzial Chemiczny Politechnika Szczeciska; Wydzial Technologii i Inynierii Chemicznej Politechnika Szczeciska; Wydzial Technologii i Inynierii Chemicznej Politechnika Warszawska; Wydzial Chemiczny Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Chemiczny Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach

70 000 122 000 384 000 158 500 249 500 164 350 182 000 39 000 46 800 87 000 30 000 128 000 50 000 67 000 300 200 160 400 49 900 220 000 50 000 250 000 50 000 249 600 310 000 340 000 374 050 49 100 80 000 385 000 49 400 240 000 200 000 388 500 331 751 199 000 205 000 281 400 299 980 14 000 290 000 170 000 380 000

70 000 122 000 384 000 158 500 249 500 164 350 182 000 39 000 46 800 87 000 30 000 128 000 50 000 67 000 300 200 160 400 49 900 220 000 50 000 250 000 50 000 249 600 310 000 340 000 374 050 49 100 80 000 385 000 49 400 240 000 200 000 388 500 331 751 199 000 205 000 281 400 299 980 14 000 290 000 170 000 380 000

­ 16 ­

Nowe katalizatory do usuwania SO2 z gazów odlotowych oparte na nanokompozytach C-Fe(Pt) Modyfikacja procesu ekstrakcji zwizków polifenolowych za pomoc mikrofal Opracowanie technologii nowej generacji preparatów biobójczych (na bazie nanosrebra i sorbentów mineralnych) oraz ich wykorzystanie do sanityzacji pomieszcze inwentarskich Wplyw modyfikacji gstoci elektronowej katalizatora na jego aktywno w procesach utleniania wglowodorów Odporno danych skompresowanych na bldy ­ wybrane zagadnienia Narzdzia i techniki rozszerzajce modularno i sil wyrazu jzyków obiektowych Algebry do definiowania zachowa wspólbienych i rozproszonych systemów przetwarzania informacji Zagadnienia semantyczne w logikach nieklasycznych stosowanych do wnioskowania aproksymacyjnego Aproksymacyjne systemy wieloagentowe Wzorce sekwencyjne w tekstach: wydobywanie i analiza Algorytmy zachlanne konstruowania czciowych reduktów decyzyjnych Globalne i lokalne przyblienia zbiorów dla danych niekompletnych Identyfikacja i modelowanie wzajemnego oddzialywania czstek w procesie flokulacji Termodynamika i optymalizacja chemicznych i elektrochemicznych generatorów energii wraz z zastosowaniami do ogniw paliwowych Badanie wplywu rodków powierzchniowo-czynnych na dynamik cienkich filmów i koalescencj kropel w ukladach dwufazowych ciecz­ciecz Wykorzystanie temperatury jako zmiennej operacyjnej w rozdziale protein w procesie preparatywnej chromatografii hydrofobowej Reakcje z inhibicj w mikrobiologicznym reaktorze membranowym Otrzymywanie i charakterystyka nowych, mezoporowatych katalizatorów protonowych oraz ich zastosowanie w reakcji estryfikacji Analiza spowodowanych suszeniem trwalych deformacji oraz pkania materialów porowatych Opracowanie technologii wytwarzania zanurzeniowych modulów membranowych Optymalizacja warunków biosyntezy barwników naturalnych przez grzyby strzpkowe Monascus purpureus Otrzymywanie i wlaciwoci porowatych monolitów krzemionkowych ­ prekursorów mikroreaktorów chemicznych Uklad z podpart membran ciekl do usuwania chromu(III) z roztworów wodnych Wplyw jonowych zanieczyszcze obecnych w ciekach na wydajno i kinetyk procesu krystalizacji z reakcj chemiczn strcania struwitu MgNH4PO4*6H2O w technologii recyklingu fosforu Dobór i optymalizacja wlaciwoci fizykochemicznych nonikowych katalizatorów spinelowych typu Ru, Au,-Cu/nonik (nonik ­ Al2O3, ZnAl2O4, FeAlO3, Al3CrO6) do syntezy metanolu i utleniania tlenku wgla par wodn Genetyczne uwarunkowania adaptacji Rhizobium leguminosarum bv. trifolii do endosymbiotycznego i glebowego rodowiska Charakterystyka strukturalna i biochemiczna enzymów restrykcyjnych: BcnI, rozpoznajcego DNA asymetrycznie oraz AvaII, przecinajcego hybrydy RNA-DNA Mechanizmy posttranskrypcyjnej i transkrypcyjnej regulacji ekspresji genów u organizmów eukariotycznych na modelu Aspergillus Rola bialek: DnaA, DnaB, DnaG, DnaN i HobA w tworzeniu kompleksu inicjacyjnego i regulacji czstoci inicjacji replikacji chromosomu Helicobacter pylori Badania krystalograficzne i biochemiczne enzymów restrykcyjnych swoistych wobec sekwencji pseudopalindromowych Wplyw kofeiny i innych ksantyn na aktywno heterocyklicznych amin aromatycznych Wplyw polimerazy I DNA na wierno replikacji w Escherichia coli: analiza spektrum mutagenezy Okrelenie struktury chemicznej polisacharydów kapsularnych wyizolowanych z bakterii Enterococcus faecalis Sfingomielina jako element struktury blony komórkowej i czsteczka sygnalowa receptora FcRIIA MvaI system restrykcji-modyfikacji: róne sposoby rozpoznawania tej samej sekwencji DNA Badania wlaciwoci strukturalnych bialka S100A1 jako lcznika pomidzy dwoma szlakami sygnalowymi: wapniowym i oksydacyjno-redukcyjnym Modyfikacja synapsy pochlaniania przez Staphylococcus aureus jako nowa strategia patogennoci determinujca losy pochlanianej bakterii i komórki fagocytujcej oraz reakcj ukladu odpornociowego Rola sjalilacji integryny alfa5 beta1 w oddzialywaniach komórek czerniaka z fibronektyn ­ analiza typu sjalilacji integryny alfa5 beta1, wplyw sjalilacji na adhezj oraz migracj komórek po fibronektynie Wplyw zahamowania syntezy struktur beta(1,6) rozgalzionych N-glikanów na wlaciowci adhezyjne i inwazyjno komórek czerniaka. Ich rola w modulacji szlaków wewntrzkomórkowego przekazywania sygnalu Analiza kompleksów bialkowych biorcych udzial w przekazywaniu sygnalu niedokrwiennego w mózgu

WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI

dr hab. in. Urszula Teresa Narkiewicz dr hab. in. Adam Sokolowski prof. dr hab. in. Zbigniew Dobrzaski prof. dr hab. Jerzy Haber dr hab. Wojciech Jerzy Plandowski prof. dr hab. Pawel Jacek Urzyczyn prof. dr hab. Józef Winkowski prof. dr hab. Andrzej Piotr Szalas dr hab. Barbara Maria Dunin-Kplicz dr hab. Jerzy Pawel Tyszkiewicz prof. dr hab. Mikhail Moshkov prof. dr hab. in. Jerzy Witold Grzymala-Busse prof. dr hab. in. Michal Jan Dylg prof. dr hab. in. Stanislaw Sieniutycz dr hab. in. Wioletta Anna Podgórska dr hab. in. Dorota Antos prof. dr hab. in. Andrzej Noworyta prof. dr hab. in. Andrzej Boleslaw Jarzbski dr in. Grzegorz Musielak dr hab. in. Wojciech Pitkiewicz dr in. Beata Zofia Pawlowska prof. dr hab. in. Andrzej Boleslaw Jarzbski dr in. Pawel Religa dr in. Joanna Koralewska dr hab. in. Wojciech Kazimierz Jówiak

Politechnika Szczeciska; Wydzial Technologii i Inynierii Chemicznej Politechnika Wroclawska; Wydzial Chemiczny Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu; Wydzial Biologii i Hodowli Zwierzt Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie Uniwersytet Warszawski; Wydzial Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski; Wydzial Matematyki, Informatyki i Mechaniki Instytut Podstaw Informatyki PAN w Warszawie Uniwersytet Warszawski; Wydzial Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski; Wydzial Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski; Wydzial Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Informatyki i Nauki o Materialach Uniwersytet Rzeszowski; Wydzial Matematyczno-Przyrodniczy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kociuszki; Wydzial Mechaniczny Politechnika Warszawska; Wydzial Inynierii Chemicznej i Procesowej Politechnika Warszawska; Wydzial Inynierii Chemicznej i Procesowej Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza; Wydzial Chemiczny Politechnika Wroclawska; Wydzial Chemiczny Instytut Inynierii Chemicznej PAN w Gliwicach Politechnika Poznaska; Wydzial Technologii Chemicznej Politechnika Warszawska; Wydzial Inynierii Chemicznej i Procesowej Politechnika Lódzka; Wydzial Inynierii Procesowej i Ochrony rodowiska Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Chemiczny Politechnika Radomska im. Kazimierza Pulaskiego; Wydzial Materialoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Politechnika Wroclawska; Wydzial Chemiczny Politechnika Lódzka; Wydzial Chemiczny

332 600 60 000 364 000 59 000 19 800 43 200 52 000 212 000 342 000 36 600 34 800 13 110 300 000 240 000 307 400 177 400 49 000 51 550 260 000 285 500 295 000 50 125 213 100 380 000 69 450

332 600 60 000 364 000 59 000 19 800 43 200 52 000 212 000 342 000 36 600 34 800 13 110 300 000 240 000 307 400 177 400 49 000 51 550 260 000 285 500 295 000 50 125 213 100 380 000 69 450

ZESPÓL ROBOCZY NAUK PRZYRODNICZYCH ZR-3 WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY HABILITACYJNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY dr Andrzej Mazur dr hab. Matthias Bochtler prof. dr hab. Piotr Wgleski dr Anna Magdalena Pawlik dr hab. Matthias Bochtler dr Jacek Piosik prof. dr hab. Iwona Jadwiga Fijalkowska dr Zbigniew Kaczyski prof. dr hab. Andrzej Sobota dr hab. Matthias Bochtler prof. dr hab. Andrzej Ottomar Ejchart dr Krzysztof Guzik prof. dr hab. Anna Maria Lityska dr Ewa Agnieszka Poche dr hab. Barbara Malgorzata Zablocka Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Midzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Uniwersytet Warszawski; Wydzial Biologii Instytut Immunologii i Terapii Dowiadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wroclawiu Midzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Uniwersytet Gdaski; Midzyuczelniany Wydzial Biotechnologii Uniwersytetu Gdaskiego i Akademii Medycznej w Gdasku Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie Uniwersytet Gdaski; Wydzial Chemii Instytut Biologii Dowiadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie Midzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Instytut Medycyny Dowiadczalnej i Klinicznej im. Miroslawa Mossakowskiego PAN w Warszawie 400 000 30 600 420 600 325 000 344 400 146 100 50 000 150 000 296 000 31 080 183 950 420 000 400 000 30 600 420 600 325 000 344 400 146 100 50 000 150 000 296 000 31 080 183 950 420 000

PROMOTORSKI

62 500

62 500

WLASNY PROMOTORSKI

226 250 43 500

226 250 43 500

­ 17 ­

Modulacja aktywnoci czynników transkrypcyjnych, zaangaowanych w proces nowotworzenia, przez MDM2 oraz inne E3 ligazy ubikwitynowe Epigenetyczne i genetyczne podstawy zmiennoci u bakterii Neisseria gonorrhoeae Potwierdzenie wlaciwoci immunogennych wybranych bialek bakteriofaga Neisseria gonorrhoeae FA1090 Próba stworzenia spójnego obrazu zewntrzwydzielniczej aktywnoci proteolitycznej gronkowca zlocistego ­ charakterystyka roli proteinaz Spl i toksyn epidermolitycznych w wirulencji gronego patogena ludzi i zwierzt Badania szlaków sygnalowych w rónych typach interakcji genotypów Solanum z Phytophthora infestans Klonowanie i charakterystyka nukleaz zaangaowanych w programowan mier komórki rolin Identyfikacja mRNA ulegajcych poliadenylacji w wypustkach neuronalnych po stymulacji synaptycznej Warianty histonu H1 w Arabidopsis thaliana ­ funkcje biologiczne i mechanizm dzialania Charakterystyka cialek jdrowych, zawierajcych bialka heterochromatynowe HP1 Syntaza homocytrynianowa i homoakonitaza z Candida albicans Rola szlaku kinaz ATM/ATR w utrzymaniu stanu nieproliferacji komórek nowotworowych indukowanego przez inhibitory DNA topoizomerazy typu II Analiza krystalograficzna struktur nitrylazy i alkalazy ­ enzymów, które hydrolizuj róne wizania midzy atomami wgla i azotu Struktura RNA trójnukleotydowych powtórze typu CNG zwizanych z chorobami neurologicznymi. Analiza krystalograficzna Poszukiwanie punktów zlama w najczstszych translokacjach robertsonowskich czlowieka Wplyw modyfikacji bialek przez O-GlcNAc na przekazywanie sygnalu z udzialem kinazy Akt w nowotworach tarczycy Ilociowa rejestracja, analiza oraz interpretacja mikroskopowych danych biologicznych Wbudowanie cytochromu b6 w blon tylakoidów Udzial kanalów jonowych w reakcji rolin na stres termiczny i zranienie Analiza skladu pierwiastkowego, stopnia utlenienia, lokalnej dystrybucji i najbliszego otoczenia wokól atomów cynku i siarki w tkankach prostaty i hodowlach komórkowych Nowa metoda dokladnego modelowania porównawczego bialek Analiza supresorów nadwraliwoci na kwas abscysynowy u mutantów abh1 i cbp20 Arabidopsis thaliana Zwizek metabolizmu komórkowego z regulacj replikacji DNA u Escherichia coli Opracowanie metody atenuacji bakterii Salmonella typhimurium poprzez nadekspresj endogennego bialka SipB Rola ATPazy BRM, glównej podjednostki kompleksu SWI/SNF remodelujcego chromatyn, w odpowiedzi Arabidopsis thaliana na gibereliny Sterowanie ekspresj genów uwiklanych w reakcj pomidora na atak (infestacj) mtwika ziemniaczanego Charakterystyka molekularna i funkcjonalna genów odpowiedzialnych za utlenianie arseninów szczepu Sinorhizobium sp. M14 Rybosomalne bialka P Plasmodium falciparum jako potencjalny skladnik szczepionki przeciw malarii Rola fosforylacji skrobi w procesie jej degradacji w plastydach ziemniaka Wytworzenie i analiza bioplastiku (biokompozytów z udzialem lnu transgenicznego) Transgeniczne roliny tytoniu o niskiej zawartoci alkaloidów jako ródlo zrekombinowanych bialek cytokin IL-2 i GMCSF oraz ich fuzji z antygenami szczepionkowymi Okrelenie wlaciwoci immunomodulacyjnych produktów ES oraz rekombinowanych antygenów rónych postaci rozwojowych motylicy wtrobowej Fasciola hepatica Bialka RecA mikroorganizmów z rodzaju Thermus i Deinococcus ­ produkcja w systemach ekspresji Escherichia coli, charakterystyka biochemiczna oraz badanie moliwoci zastosowania w technikach biologii molekularnej Konstrukcja bibliotek metagenomowych z DNA z gleb zanieczyszczonych metalami cikimi i poszukiwanie w nich genów opornoci na Cd, Pb, Zn i Cr Perspektywy zastosowa nowych form metotreksatu MTX Geometryczne nanostruktury DNA. Synteza i badanie ich wlaciwoci Gronkowcowy plazmid pCH-91 jako nonik czynników wirulencji i moliwe narzdzie do wydajnej produkcji bialek rekombinowanych Model zrónicowanego nablonka jelita kurzego in vitro jako narzdzie do oceny immunomodulacyjnej roli luzówki przewodu pokarmowego Badanie zmiennoci genetycznej grupy odmian pszenicy heksaploidalnej Triticum aestivum L. za pomoc izoenzymów i markerów STS (PCR-DNA) Genetyczne zrónicowanie oraz diagnostyka polskich izolatów wirusa mozaiki pepino Pepino mosaic virus Charakterystyka funkcjonalna plazmidowych genów restrykcji i modyfikacji typu I u Lactococcus lactis IL594 Podstawy metodyczne transformacji ogórka Cucumis sativus L. wysokoczsteczkowym DNA

WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY HABILITACYJNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY

prof. dr hab. Maciej ylicz prof. dr hab. Andrzej Piekarowicz prof. dr hab. Andrzej Piekarowicz dr Grzegorz Dubin dr Lidia Polkowska-Kowalczyk dr Krzysztof Aleksander Leniewicz dr Magdalena Dziembowska prof. dr hab. Andrzej Jerzmanowski dr hab. Jerzy Doliwa-Dobrucki prof. dr hab. in. Slawomir Piotr Milewski dr hab. in. Andrzej Marek Skladanowski prof. dr hab. Wojciech Robert Rypniewski prof. dr hab. Wojciech Robert Rypniewski dr Malgorzata Jarmu dr Anna Krzelak dr Tytus Stefan Bernas dr Jaroslaw Króliczewski prof. dr hab. Kazimierz Maria Trbacz dr hab. Wojciech Maria Kwiatek prof. dr hab. Andrzej Koliski dr hab. Artur Jarmolowski prof. dr hab. Grzegorz Wladyslaw Wgrzyn dr hab. Joanna Katarzyna Bereta prof. dr hab. Andrzej Jerzmanowski prof. dr hab. Stefan Malepszy dr hab. Aleksandra Sklodowska dr hab. Marek Tchórzewski dr in. Slawomir Robert Orzechowski prof. dr hab. Jan Szopa dr Anna Barbara Góra-Sochacka prof. dr hab. Halina Wdrychowicz prof. dr hab. Józef Wojciech Kur prof. dr hab. Andrzej Tretyn dr hab. in. Janusz Boratyski dr Marcin Krzysztof Chmielewski prof. dr hab. Adam Dubin dr Malgorzata Krystyna Pierzchalska prof. dr hab. Stanislawa Maria Rogalska prof. dr hab. Henryk Pospieszny dr hab. Jacek Bardowski dr in. Ewa Maria Siedlecka

Midzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Uniwersytet Warszawski; Wydzial Biologii Uniwersytet Warszawski; Wydzial Biologii Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Biologii Instytut Biologii Dowiadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie Uniwersytet Warszawski; Wydzial Biologii Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Politechnika Gdaska; Wydzial Chemiczny Politechnika Gdaska; Wydzial Chemiczny Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu Instytut Genetyki Czlowieka PAN w Poznaniu Uniwersytet Lódzki; Wydzial Biologii i Ochrony rodowiska Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Biotechnologii Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Instytut Fizyki Jdrowej im. Henryka Niewodniczaskiego PAN w Krakowie Uniwersytet Warszawski; Wydzial Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Biologii Uniwersytet Gdaski; Wydzial Biologii Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Warszawski; Wydzial Biologii Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytet Warszawski; Wydzial Biologii Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Rolnictwa i Biologii Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Biotechnologii Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Medycyny Weterynaryjnej Politechnika Gdaska; Wydzial Chemiczny Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Instytut Immunologii i Terapii Dowiadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wroclawiu Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kolltaja w Krakowie; Wydzial Technologii ywnoci Uniwersytet Szczeciski; Wydzial Nauk Przyrodniczych Instytut Ochrony Rolin ­ Pastwowy Instytut Badawczy w Poznaniu Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

750 000 354 200 49 790 375 000 297 400 150 000 213 000 50 000 50 000 49 920 49 400 34 700 368 700 344 000 142 600 320 100 250 970 285 340 39 750 314 000 50 000 350 150 50 000 50 000 51 000 49 999 420 000 198 500 270 000 279 500 400 000 190 000 340 000 323 500 428 700 382 000 323 900 50 000 30 000 50 000 380 000

750 000 354 200 49 790 375 000 297 400 150 000 213 000 50 000 50 000 49 920 49 400 34 700 368 700 344 000 142 600 320 100 250 970 285 340 39 750 314 000 50 000 350 150 50 000 50 000 51 000 49 999 420 000 198 500 270 000 279 500 400 000 190 000 340 000 323 500 428 700 382 000 323 900 50 000 30 000 50 000 380 000

­ 18 ­

Charakterystyka rolinnych bialek wicych cytokininy. Analiza oddzialywa bialko­ligand Aspekty strukturalne bialek nodulacji Skposzczety wodne Oligochaeta aquatica aglomeracji lódzkiej Zrónicowanie gatunkowe porostów z rodzaju Stereocaulon w Polsce ­ taksonomia, rozmieszczenie i wymagania siedliskowe Protura Wschodniej Palearktyki Mechanizm opornoci komórek drody Saccharomyces cerevisiae na czwartorzdowe sole amoniowe (CSA) Udzial nukleotydów sygnalowych: cAMP, cGMP, Ap3A i Ap4A w indukcji szlaku fenylopropanoidowego pod wplywem bodca kadmowego Rozród naturalnych triploidalnych samic Cobitis (Pisces, Cobitidae) w populacjach mieszanych, diploidalno-poliploidalnych Izolacja symplastowa w spoczynkowym pku wierka pospolitego Wzorce zmiennoci strukturalnej i cytogenetycznej gatunków z rodzaju Anthoxanthum L. (Poaceae) oraz ich naturalne i antropogeniczne uwarunkowania w Polsce Neuronalne mechanizmy percepcji ruchu we wzgórku czworaczym górnym Badanie funkcji receptorów nukleotydowych w komórkach nowotworowych pochodzenia glejowego przy uyciu inhibicji ekspresji przez siRNA Taksonomiczne i rodowiskowe studia nad rodzajem Pediastrum Meyen (Chlorophyta) w zbiornikach wodnych Polski Jak stopie rozwoju mózgowia wplywa na plastyczno ukladu kontrolujcego odpowied na stres ­ badania behawioralne oraz porównawcze oposa (Monodephis domestica) i szczura Lokalizacja i funkcja fenestryn u orzska Tetrahymena thermophila oraz ich potencjalny udzial w procesach nowotworzenia u ssaków Badania nad wlaciwociami bialek obronnych PR-10 i GRP izolowanych z soku mlecznego Chelidonium majus L. Stan redoks chloroplastów a mechanizmy regulacji degradacji bialka D1 oraz naprawy fotoukladu II u kukurydzy Afektywne i kognitywne konsekwencje procesów midzyosobniczego przekazu informacji emocjonalnej u szczurów Specjalizacja ywicielska oraz status taksonomiczny szpecieli Aceria tosichella Keif. i Aceria tulipae Keif. Czwartorzdowa historia górskiej flory lenej Karpat na przykladzie Hieracium transylvanicum Wplyw ryboflawiny na komórki immunokompetentne ­ badania porównawcze Analiza ródel rytmicznoci w funkcjonowaniu systemu serotonergicznego mózgu ssaków w aspekcie ukladu synchronizujcego rytmy okolodobowe Charakterystyka bakterii z rzdu Myxococcales izolowanych z wybranych typów gleb Polski Udzial tlenku azotu w regulacji biosyntezy etylenu w kielkujcych zarodkach jabloni Atlas ziarn pylku i spor neogenu Polski. Tom 4 ­ Angiospermae (2) Odrbne i konserwowane w ewolucji mechanizmy regulacji cyklu komórkowego Eukaryota w morfogenezie orzska Tetrahymena thermophila Analiza funkcjonalna bakteryjnego bialka HtpG Escherichia coli Udzial zakrtu zbatego formacji hipokampa w generowaniu rytmu theta ­ badania in vitro Transfer midzygatunkowy i ewolucja mtDNA w kompleksie Rana esculenta Funkcja genu rosR w regulacji syntezy egzopolisacharydu Rhizobium leguminosarum bv. trifolii Prewalencja zakaenia i genetyczne zrónicowanie Bartonella spp. w sympatrycznych populacjach wolno yjcych gryzoni i krwiopijnych stawonogów Rewizja taksonomiczna rodzaju Polystachya Hook. sekcji Polystachya Zmienno filotaksji w badaniach modelowych Zrónicowanie genetyczne i historia rozprzestrzenienia strzebli blotnej Eupallasella percnurus (Pallas, 1811) na obszarze Eurazji Ocena zwizku midzy wiekiem wystpienia menopauzy naturalnej a polimorfizmem w rejonie regulatorowym genu IGF-I Regulacja fotosyntetycznej funkcji antenowej rolin na poziomie molekularnym Dynamika transkrypcji i dystrybucja elementów systemu splicingowego podczas plciowego rozmnaania rolin kwiatowych Wydajne obliczeniowo metody szacowania niepewnoci w analizie filogenetycznej i innych problemach klasteryzacji w biologii Segregacja chromosomów u Pseudomonas aeruginosa ­ rola bialek ParA/ParB i wybranych bialek gospodarza w tym procesie Identyfikacja oraz charakterystyka funkcjonalna i molekularna bialek rozprzgajcych (UCP) w mitochondriach owadów na przykladzie karaczana Gromphadorhina coquereliana i chrzszcza Zophobas atratus Udzial modyfikowanych lipoprotein o niskiej gstoci w regulacji produkcji IL-10 przez monocyty/makrofagi

PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY

prof. dr hab. Przemyslaw Wojtaszek prof. dr hab. Mariusz Jaskólski prof. dr hab. Andrzej Krzysztof Piechocki prof. dr hab. Dariusz Szlachetko dr Yuliya Shrubovych dr Ewa Anna Oblk dr Malgorzata Pietrowska-Borek dr hab. in. Alicja Lidia Boro dr Marzenna Guzicka dr Maria Agnieszka Drapikowska dr hab. Wioletta Joanna Waleszczyk dr hab. Pawel Pomorski prof. dr hab. Konrad Marceli Wolowski dr Ilona Klejbor dr Ewa Joachimiak dr Robert Nawrot prof. dr hab. Elbieta Romanowska dr hab. Tomasz Franciszek Werka dr Anna Skoracka dr hab. Zbigniew Adam Szelg prof. dr hab. Barbara Plytycz prof. dr hab. Marian Henryk Lewandowski prof. dr hab. Stefan Russel dr hab. Renata Bogatek-Leszczyska prof. dr hab. Leon Andrzej Stuchlik prof. dr hab. Janina Dobrzaska-Kaczanowska dr Anna Maria Grudniak prof. dr hab. Jan Konopacki dr Sebastian Hofman dr Monika Janczarek prof. dr hab. Edward Siski prof. dr hab. Dariusz Szlachetko prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek dr Jan Kusznierz dr hab. Maria Kaczmarek prof. dr hab. Wieslaw Ignacy Gruszecki prof. dr hab. Elbieta Bednarska dr Borys Jakub Wróbel prof. dr hab. Grayna Teresa Jagura-Burdzy dr Malgorzata Barbara Slociska dr Malgorzata Jolanta Bzowska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Biologii Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu Uniwersytet Lódzki; Wydzial Biologii i Ochrony rodowiska Uniwersytet Gdaski; Wydzial Biologii Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierzt PAN w Krakowie Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Nauk Biologicznych Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Ogrodniczy Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie; Wydzial Biologii Instytut Dendrologii PAN w Kórniku Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Melioracji i Inynierii rodowiska Instytut Biologii Dowiadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie Instytut Biologii Dowiadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie Instytut Botaniki im. Wladyslawa Szafera PAN w Krakowie Akademia Medyczna w Gdasku; Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologicznym Uniwersytet Warszawski; Wydzial Biologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Biologii Uniwersytet Warszawski; Wydzial Biologii Instytut Biologii Dowiadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Biologii Instytut Botaniki im. Wladyslawa Szafera PAN w Krakowie Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Rolnictwa i Biologii Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Rolnictwa i Biologii Instytut Botaniki im. Wladyslawa Szafera PAN w Krakowie Uniwersytet Warszawski; Wydzial Biologii Uniwersytet Warszawski; Wydzial Biologii Uniwersytet Lódzki; Wydzial Biologii i Ochrony rodowiska Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet Warszawski; Wydzial Biologii Uniwersytet Gdaski; Wydzial Biologii Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Nauk Biologicznych Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Nauk Biologicznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Biologii Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie; Wydzial Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Instytut Oceanologii PAN w Sopocie Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Biologii Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

50 000 246 000 46 975 48 430 134 300 137 000 195 300 145 600 129 700 160 000 204 000 160 000 50 000 256 684 300 000 150 000 49 500 232 000 182 400 143 750 60 000 56 000 47 520 200 000 227 000 130 195 230 000 127 600 130 000 250 000 218 600 49 650 60 000 151 151 130 000 250 000 269 800 192 000 271 200 213 000 293 331

50 000 246 000 46 975 48 430 134 300 137 000 195 300 145 600 129 700 160 000 204 000 160 000 50 000 256 684 300 000 150 000 49 500 232 000 182 400 143 750 60 000 56 000 47 520 200 000 227 000 130 195 230 000 127 600 130 000 250 000 218 600 49 650 60 000 151 151 130 000 250 000 269 800 192 000 271 200 213 000 293 331

­ 19 ­

Udzial prolaktyny (PRL), hormonu wzrostu (GH) i hormonu adrenokortykotropowego (ACTH) w reakcji stresowej a reaktywno ukladu immunologicznego Zmienno glosów godowych samców gatunków bliniaczych: nocka duego (Myotis myotis) i nocka ostrousznego (M. blythii), w ich zasigu allo- i sympatrycznym w Europie rodkowej Rola endogennych peptydów opioidowych w lokalnej regulacji wydzielania LH i FSH z przedniego plata przysadki u loszek Zrónicowanie geograficzne olszy szarej Alnus incana L. Moench w granicach naturalnego zasigu Klasyfikacja wewntrzrodzajowa taksonów z podplemienia Phragmipediinae Szlach. (Cypripediaceae) w oparciu o analiz wybranych fragmentów DNA i cechy morfologiczne Kalcyfilne gatunki rodzaju Caloplaca w polskich Karpatach Zachodnich Udzial kontinuum ciana komórkowa-blona komórkowa-cytoszkielet (WMC) w utrzymaniu integralnoci strukturalnej i funkcjonalnej komórek rolinnych. Kontinuum WMC a polarno komórek rolinnych Rola tlenku azotu (NO) w indukowanej kadmem mierci komórek korzeni rolin uprawnych Genomapa Andów, analiza genetyczna wybranych przedkolumbijskich populacji z terenu pastwa Inków (Andy rodkowe) Szlaki naprawy uszkodze DNA indukowanych przez produkt peroksydacji lipidów trans-4hydroxy-2-nonenal i ich rola w stabilnoci genomu i procesach starzenia Ocena zmian klimatycznych w pónym holocenie na Wyspie Króla Jerzego w Antarktyce na podstawie analiz zbiorowisk okrzemek (Bacillariophyta) w osadach Zatoki Admiralicji, Szetlandy Poludniowe Karboksylaza/oksygenaza rybulozo-1,5-bisfosforanu z termofilnej sinicy Thermosynechococcus elongatus Reliktowy charakter populacji losia w dolinie Biebrzy ­ analiza rónych klas markerów molekularnych Mechanizmy i koszty ycia w skaonym metalami rodowisku u Pterostichus oblongopunctatus (Carabidae: Coleoptera) Zmiany struktury i aktywnoci bakterioplanktonu w strefie mieszania wody morskiej i rzecznej na przykladzie Zatoki Gdaskiej i estuarium Wisly Wiele cieek czy jedna droga sukcesji? Weryfikacja modelu species replacement (van Hults 1992) na przykladzie sukcesji po poarze w rezerwacie Jelonka Naturalizacja zielnych rolin ozdobnych w ekosystemach Puszczy Bialowieskiej: uwarunkowania i prognoza dalszego przebiegu procesu Genetyczne i fizjologiczne zrónicowanie populacji Rhizobium leguminosarum bv. viciae: rola wybranych cech fizjologicznych mikrosymbiontów w ksztaltowaniu ich wlasnoci kompetycyjnych oraz adaptacji do zasiedlania brodawek korzeniowych grochu Struktura genetyczna populacji nietoperzy z grupy Plecotus auritus w Polsce i Armenii Przemiany muraw kserotermicznych nad doln Odr ­ próba okrelenia przyczyn, tempa i skutków procesu Analiza polimorfizmu genetycznego certy (Vimba vimba) w zwizku z programem restytucji tego gatunku Ewolucja odpornoci na mied u Tribolium castaneum (Coleoptera, Tenebionidea) i jego pasoyta, Steinernema riobrave (Rhabditid, Steinernematidae) oraz jej wplyw na uklad gospodarz­pasoyt Dlugo okresu larwalnego Myctophidae (Pisces) a wielko obszaru wystpowania gatunków oraz zrónicowanie gatunkowe poszczególnych rodzajów Wplyw wielkoci genomów i komórek na tempo metabolizmu plazów na przykladzie diploidalnych i triploidalnych ab wodnych (Rana esculenta) Wplyw naturalnego czynnika stresogennego (temperatury) oraz substancji toksycznych (Zn i Chlorpyrifosu) na stabilno prostych sieci troficznych z wykorzystaniem mikrokosmosów Porównanie dynamiki gatunków drzewiastych oraz rolin runa na terenach objtych ochron czynn i biern w Roztoczaskim Parku Narodowym Wplyw uytkowania zlewni na stan ekologiczny rzek oceniany wskanikami makrofitowymi w aspekcie Ramowej Dyrektywy Wodnej Czynniki wplywajce na rozmieszczenie kuny domowej Martes foina i kuny lenej Martes martes oraz ich ekologia w rónych warunkach rodowiskowych i konkurencyjnych w strefie zurbanizowanej Wroclawia Weryfikacja metod oceny biomasy ryb w plytkich zbiornikach dla okrelenia stanu ekologicznego wód wymaganego przez Ramow Dyrektyw Wodn oraz dla potrzeb rybactwa Czynniki ksztaltujce biorónorodno i rozmieszczenie stulbioplawów (Hydrozoa) w wodach Spitsbergenu Biorónorodno i funkcje ekosystemu na przykladzie strefy brzegowej Baltyku ­ studium eksperymentalne Charakterystyka aktywnoci fotosyntetycznej zbiorowisk mikrofitobentosu z plywowych obszarów Zatoki Marennes-Oléron (Atlantyk, Francja) i obszarów bezplywowych z Zatoki Puckiej (Baltyk, Polska) Ekologiczne uwarunkowania inwazji dbu czerwonego Quercus rubra L. w lasach Wyyny lskiej Rónorodno, rozmieszczenie i zagroenia mikroflory ródel poludniowej Polski Wplyw produktywnoci rodowiska na plodno samic jelenia Cervus elaphus oraz zdolno kompensacji strat powodowanych przez drapienictwo i pozyskanie lowieckie Kolonizacja odpadów po przeróbce rud metali (Zn, Pb) przez rolinno ­ eksperyment terenowy Aktywno respiracyjna i efekty rodowiskowe wywolane zmiennymi warunkami hydrologicznymi gleb Rónorodno genetyczna zooplanktonowych widlonogów z fiordów Svalbardu Dynamika pobierania pokarmu i wzrostu pierwotniaków pelagicznych Morza Baltyckiego Struktura genetyczna populacji losi Alces alces w Europie rodkowo-Wschodniej oraz czynniki j determinujce

WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY HABILITACYJNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY

dr Ziemowit Maciej Ciepielewski dr Tomasz Antoni Postawa prof. dr hab. Stanislaw Czeslaw Okrasa dr hab. Krystyna Boratyska dr Marcin Górniak mgr Karina Karolina Wilk prof. dr hab. Przemyslaw Wojtaszek prof. dr hab. Edward Gwód dr Anna Maria Stankovi prof. dr hab. Barbara Alicja Tudek prof. dr hab. Ryszard Stanislaw Ligowski dr hab. Andrzej Szczepaniak dr Miroslaw Adam Ratkiewicz mgr Agnieszka Joanna Bednarska dr Anetta Ameryk dr hab. Anna Justyna Kwiatkowska-Faliska dr Wojciech Juliusz Adamowski dr Jerzy Wielbo prof. dr hab. Wieslaw Bogdanowicz mgr in. Katarzyna Anna Baraska dr Anna Maria Stankovi dr Paulina Ewa Kramarz dr hab. Tomasz Bernard Linkowski dr hab. Jan Robert Taylor mgr Joanna Malgorzata Zitara dr in. Zbigniew Maciejewski dr hab. in. Krzysztof Szoszkiewicz mgr Leszek Jan Dudu dr hab. Malgorzata Godlewska prof. dr hab. Jan Marcin Wslawski dr Barbara Urban-Malinga prof. dr hab. Adam Latala dr Damian Leszek Chmura dr Agata Zofia Wojtal mgr in. Tomasz Borowik dr Grayna Szarek-Lukaszewska prof. dr hab. Zofia Stpniewska prof. dr hab. Jan Marcin Wslawski dr Krzysztof Rychert prof. dr hab. Wlodzimierz Jdrzejewski

Uniwersytet Gdaski; Wydzial Biologii Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierzt PAN w Krakowie Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie; Wydzial Biologii Instytut Dendrologii PAN w Kórniku Uniwersytet Gdaski; Wydzial Biologii Instytut Botaniki im. Wladyslawa Szafera PAN w Krakowie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Biologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Biologii Uniwersytet Warszawski; Orodek Bada nad Antykiem Europy Poludniowo-Wschodniej Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie Uniwersytet Lódzki; Wydzial Biologii i Ochrony rodowiska Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Biotechnologii Uniwersytet w Bialymstoku; Wydzial Biologiczno-Chemiczny Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Morski Instytut Rybacki w Gdyni Uniwersytet Warszawski; Wydzial Biologii Uniwersytet Warszawski; Wydzial Biologii Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie Uniwersytet Warszawski; Wydzial Biologii Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Morski Instytut Rybacki w Gdyni Uniwersytet w Bialymstoku; Wydzial Biologiczno-Chemiczny Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Roztoczaski Park Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Melioracji i Inynierii rodowiska Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie Instytut Rybactwa ródldowego im. Stanislawa Sakowicza w Olsztynie Instytut Oceanologii PAN w Sopocie Morski Instytut Rybacki w Gdyni Uniwersytet Gdaski; Wydzial Oceanografii i Geografii Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie Instytut Botaniki im. Wladyslawa Szafera PAN w Krakowie Zaklad Badania Ssaków PAN w Bialowiey Instytut Botaniki im. Wladyslawa Szafera PAN w Krakowie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II; Wydzial Matematyczno-Przyrodniczy Instytut Oceanologii PAN w Sopocie Akademia Pomorska w Slupsku; Wydzial MatematycznoPrzyrodniczy Zaklad Badania Ssaków PAN w Bialowiey

211 435 232 665 50 000 50 000 165 600 51 000 50 000 184 000 182 600 360 000 43 540 264 998 110 000 98 938 177 480 68 146 90 000 300 000 49 930 110 941 230 000 72 750 47 250 131 400 84 750 96 100 54 925 146 750 150 500 49 800 151 250 49 955 62 220 190 200 168 000 147 500 50 000 49 200 78 200 250 000

211 435 232 665 50 000 50 000 165 600 51 000 50 000 184 000 182 600 360 000 43 540 264 998 110 000 98 938 177 480 68 146 90 000 300 000 49 930 110 941 230 000 72 750 47 250 131 400 84 750 96 100 54 925 146 750 150 500 49 800 151 250 49 955 62 220 190 200 168 000 147 500 50 000 49 200 78 200 250 000

­ 20 ­

Wplyw poziomu podstawowego i maksymalnego tempa metabolizmu na spontaniczn aktywno ruchow u myszy laboratoryjnej Zastosowanie metod molekularnych do porównania biorónorodnoci mikroorganizmów arktycznych z dwóch obszarów Archipelagu Svalbard zasiedlanych przez dwa gatunki ptaków polarnych: Alle alle i Uria lomvia Krewetka Palaemon elegans Rathke, 1837 ­ biologia i ekologia nowego gatunku w poludniowym Baltyku oraz jego wplyw na gatunki rodzime Biokumulacja i transformacja cyjanotoksyn w rodowisku wodnym Analiza mikrostruktury oraz wielkoci otolitów w badaniach ekologii larw i mlodziey ryb Strategie migracji kszyka Gallinago gallinago w okresie jesiennej wdrówki na obszarze Europy rodkowej Kolonizacja strefy przybrzenej w szybko zmieniajcym si rodowisku arktycznym Wybrane torfowiska Kotliny Orawsko-Nowotarskiej jako przyklad archiwum zmian zanieczyszcze rodowiska przyrodniczego metalami cikimi Flora mchów Pieniskiego Pasa Skalkowego jako paradygmat zmian w rodowisku przyrodniczym polskich Karpat Zachodnich Preferencje siedliskowe dwu obcych gatunków ryb babkowatych w stosunku do rodzaju podloa, rodzaju hydromakrofitów oraz dynamiki przeplywu wody Stracone pokolenie: dynamika populacji Baetis liebenauae (Ephemeroptera) w zmienionych przez zbiorniki zaporowe warunkach termicznych rzeki Gwdy Rola kojarze pozapartnerskich w ksztaltowaniu izolacji rozrodczej w strefie hybrydyzacji na przykladzie mewy srebrzystej i bialoglowej Ekologia erowania i tempo postembrionalnego rozwoju pisklt czajki Vanellus vanellus na nadrzecznych lkach Prypeci Badania specjacji metaloidów we frakcji mobilnej osadów Opracowanie metodyki gospodarki wodnej na obszarach Natura 2000 w dolinach rzecznych ­ identyfikacja optymalnych warunków wodnych dla wybranych siedlisk hydrogenicznych Badanie biodegradacji mieszanin oleju napdowego i biodiesla przez wyspecjalizowane konsorcja mikroorganizmów w rodowisku glebowym w aspekcie skutecznoci usuwania skladników aromatycznych i alifatycznych Zmiany rodowiska przyrodniczego zachodniego Sorkapplandu (Spitsbergen) pod wlywem globalnego ocieplenia i dzialalnoci czlowieka w ostatnim 25-leciu Turzycowate (Cyperaceae) ­ wskanik zmian zachodzcych w rodowisku przyrodniczym Uklady przestrzenne rolinnoci lk i pastwisk wobec zmian w krajobrazie dolin rzecznych Ziemi Lubuskiej w drugiej polowie XX wieku Zagroenia jakoci wód powierzchniowych i podziemnych spowodowane przez doplyw wód opadowych odprowadzanych z wiejskich terenów zabudowanych Gradienty zanieczyszczenia i stanu troficznoci gleb Karkonoszy w aspekcie oceny stabilnoci regenerowanych i przebudowywanych ekosystemów lenych Ocena wplywu czynników rodowiskowych na bioakumulacj wybranych pierwiastków u przedstawicieli zoobentosu (Saduria entomon, Crangon crangon) Ocena wplywu drenowania gleb gliniastych na skladniki bilansu wodnego gleby oraz migracj biogenów Wplyw siedliska na zrónicowanie szaty rolinnej torowisk i przytorzy tramwajowych Szczecina w warunkach antropopresji Gospodarka wodna projektowanego zbiornika Racibórz w aspekcie ochrony rodowiska w dolinie Górnej Odry Wplyw melioracji odwadniajcych na kierunek procesów pedogenicznych gleb hydrogenicznych i semihydrogenicznych oraz sklad gatunkowy rolinnoci bagiennej olszyny górskiej (Caltho-Alnetum) w Babiogórskim Parku Narodowym Wnikanie inwazyjnych kenofitów w szat rolinn Karpat Polskich ­ studium fitogeograficznosyntaksonomiczne Badania zmiennoci chemizmu w profilach osadów naniesionych przez tsunami w kontekcie migracji zanieczyszcze do rodowiska Opracowanie metody wyznaczania czuloci detekcji wodoru detektorem helowym (PD-HID) Zrónicowanie skladu mineralów ilastych oraz ich przemiany w glebach wytworzonych z kwanej gliny lodowcowej Pojezierza Drawskiego Zrónicowanie, dynamika i rola zbiorowisk zarolowych w krajobrazie rolniczym wybranych obszarów Niziny Szczeciskiej Wplyw rodzaju ekstrahenta na opónion luminescencj substancji organicznych pochodzcych z osadów dennych jezior Wplyw obnienia poziomu wody na stan ekologiczny i funkcjonowanie ekosystemów jeziornych Analiza ekologicznych funkcji malych zbiorników wodnych Puszczy Goleniowskiej Wielkoskalowe kartowanie flory naczyniowej Polski rodkowej jako podstawa oceny rónorodnoci biologicznej i ochrony rodowiska przyrodniczego Wplyw procesów antropogenicznych na ksztaltowanie wlaciwoci gleb o zrónicowanym uytkowaniu Charakterystyka gleb mikrosiedlisk wiatrowalów drzewostanu wierkowego BgPN Struktura bilansu cieplnego powierzchni lki w warunkach rónej glbokoci zwierciadla wody gruntowej Opracowanie biologicznej metody remediacji zwalowisk odpadów popluczkowych pochodzcych ze wzbogacania rud metali nieelaznych Okrelenie transportu wybranych form rtci w ukladzie: atmosfera­depozycja­powierzchnia Ziemi dla obszarów niskiej i wysokiej emisji rtci

WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY HABILITACYJNY WLASNY HABILITACYJNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY

dr Andrzej Kazimierz Gbczyski prof. dr hab. Ewa Lojkowska dr Urszula Janas dr hab. Hanna Jurata Mazur-Marzec dr Dariusz Piotr Fey dr Radoslaw Wlodarczyk dr Piotr Kukliski dr hab. Bernard Feliks Palowski dr Adam Stebel dr Tomasz Kakareko dr hab. Adam Roman Glazaczow dr Grzegorz Szymon Neubauer dr hab. Wlodzimierz Meissner dr Przemyslaw Niedzielski dr hab. in. Tomasz Okruszko dr in. Lukasz Chrzanowski dr hab. Wieslaw Ziaja prof. dr hab. Waldemar Antoni ukowski dr hab. Maria Wojterska dr in. Ludmila Maria Rossa dr in. Katarzyna Jolanta Szopka prof. dr hab. Piotr Maria Szefer dr in. Daniel Szejba dr hab. Wanda Irena Bacieczko prof. dr hab. in. Wlodzimierz Czamara dr in. Pawel Czeslaw Nicia prof. dr hab. Adam Konstanty Zajc prof. dr hab. Jerzy Siepak dr hab. in. Ireneusz liwka dr hab. in. Jacek Dlugosz prof. dr hab. Stefan Friedrich dr Lilla Agnieszka Mielnik dr in. Agnieszka Ewa Lawniczak dr hab. in. Pawel Piekowski prof. dr hab. Janina Krystyna Jakubowska-Gabara prof. dr hab. Stanislaw Baran dr in. Pawel Zadrony dr in. Malgorzata Kleniewska dr hab. Rafal Tadeusz Kucharski dr Urszula Jadwiga Zielonka

Uniwersytet w Bialymstoku; Wydzial Biologiczno-Chemiczny Uniwersytet Gdaski; Midzyuczelniany Wydzial Biotechnologii Uniwersytetu Gdaskiego i Akademii Medycznej w Gdasku Uniwersytet Gdaski; Wydzial Oceanografii i Geografii Uniwersytet Gdaski; Wydzial Oceanografii i Geografii Morski Instytut Rybacki w Gdyni Uniwersytet Lódzki; Wydzial Biologii i Ochrony rodowiska Instytut Oceanologii PAN w Sopocie Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Biologii i Ochrony rodowiska lski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Biologii Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie; Zaklad Ornitologii Uniwersytet Gdaski; Wydzial Biologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Chemii Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Inynierii i Ksztaltowania rodowiska Politechnika Poznaska; Wydzial Technologii Chemicznej Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Biologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Biologii Instytut Melioracji i Uytków Zielonych w Falentach Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu; Wydzial PrzyrodniczoTechnologiczny Akademia Medyczna w Gdasku; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Inynierii i Ksztaltowania rodowiska Akademia Rolnicza w Szczecinie; Wydzial Ksztaltowania rodowiska i Rolnictwa Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu; Wydzial Inynierii Ksztaltowania rodowiska i Geodezji Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kolltaja w Krakowie; Wydzial Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Chemii Instytut Fizyki Jdrowej im. Henryka Niewodniczaskiego PAN w Krakowie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jdrzeja niadeckich w Bydgoszczy; Wydzial Rolniczy Akademia Rolnicza w Szczecinie; Wydzial Ksztaltowania rodowiska i Rolnictwa Akademia Rolnicza w Szczecinie; Wydzial Ksztaltowania rodowiska i Rolnictwa Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Melioracji i Inynierii rodowiska Akademia Rolnicza w Szczecinie; Wydzial Ksztaltowania rodowiska i Rolnictwa Uniwersytet Lódzki; Wydzial Biologii i Ochrony rodowiska Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wydzial Agrobioinynierii Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kolltaja w Krakowie; Wydzial Rolniczo-Ekonomiczny Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Inynierii i Ksztaltowania rodowiska Instytut Ekologii Terenów Uprzemyslowionych w Katowicach Instytut Ekologii Terenów Uprzemyslowionych w Katowicach

173 760 50 000 129 700 350 000 66 368 100 600 132 000 54 226 143 290 106 600 139 024 86 340 20 670 120 000 269 400 200 000 151 650 200 000 24 197 190 000 120 000 28 600 199 940 48 000 26 300 119 394 273 125 50 000 32 500 146 000 26 500 123 200 98 930 50 000 142 150 186 000 54 880 128 550 240 000 140 800

173 760 50 000 129 700 350 000 66 368 100 600 132 000 54 226 143 290 106 600 139 024 86 340 20 670 120 000 269 400 200 000 151 650 200 000 24 197 190 000 120 000 28 600 199 940 48 000 26 300 119 394 273 125 50 000 32 500 146 000 26 500 123 200 98 930 50 000 142 150 186 000 54 880 128 550 240 000 140 800

­ 21 ­

Biologiczne metody remediacji gleb lecych w zasigu oddzialywania przemyslu cynkowoolowiowego jako alternatywa dla metod technicznych Ochrona zanieczyszczonych terenów poprzez formowanie powlok rolinnych Przystosowanie przestrzeni dla potrzeb osób niepelnosprawnych Rola poziomu fragipan w ksztaltowaniu ekologicznych wlaciwoci gleb plowych Albeluvisols Przemiany naturalne i antropogeniczne gleb utworów pylowych Polski Poludniowej Spontaniczne procesy rozwoju rolinnoci na wyrobiskach poeksploatacyjnych torfowisk wysokich Wplyw wieku i skladu gatunkowego zadrzewie na procesy denitryfikacji w glebach pod zadrzewieniami i na przyleglych polach uprawnych Uwarunkowania fizyczno-geograficzne funkcjonowania zaglbie bezodplywowych jako przejaw wspólczesnych przemian rodowiska geograficznego Pomorza Zachodniego Fizykochemiczne (spektroskopowe i strukturalne) i mikrobiologiczne badania wybranych kwasów karboksylowych pochodzenia naturalnego oraz ich kompleksów i soli z metalami. Poszukiwania nowych zwizków przeciwdrobnoustrojowych majcych zastosowanie w technologii ywnoci, medycynie i ochronie rodowiska Polifenole jako zwizki chemiczne w rodowisku przyrodniczym i ich oddzialywanie Funkcjonowanie renaturyzowanych zbiorników wodnych na obszarach wiejskich Monitoring i bioindykacja rodowiska przyrodniczego zanieczyszczonego lekami weterynaryjnymi Wydzielanie i pochlanianie tlenku azotu (I) w wybranych glebach mineralnych Opracowanie prostej metody wyznaczania wielkoci zanieczyszczenia wietlnego nocnego nieba oraz jej zastosowanie do okrelenia zmian tej wielkoci w Polsce Transformacje kadmu zakumulowanego przez korzenie rolin Mechanizm dzialania wybranych zwizków metaloorganicznych na kanaly blonowe (jonowe i zlczy komórkowych) pewnych komórek i na inne bialka i lipidy blonowe oraz ochrona przed dzialaniem tych zwizków Rekonstrukcja zmian pokrywy glebowej w zlewniach bezporednich zaniklych jezior Biece i potencjalne zasoby wgla organicznego w krajobrazie Borów Tucholskich Wplyw przyspieszonego wzrostu poziomu morza na zmiany chemizmu osadów i natenia ich akumulacji w nadmorskich geosystemach rzecznych i jeziorno-bagiennych Ochrona organizmów ywych przed wolnymi rodnikami przez naturalne substancje polifenolowe rodowiskowe skutki gwaltownego obnienia poziomu wody w Jeziorze Budzislawskim i jeziorze Anastazewo w wyniku odkrywkowej eksploatacji wgla brunatnego Wplyw intensywnej gospodarki lenej na procesy zakwaszenia i lugowania gleb na obszarach o nieznacznej depozycji zanieczyszcze atmosferycznych Analiza skladu stabilnych izotopów 18O i 13C w inkrustacjach wspólczesnych ramienic i jego uwarunkowania rodowiskowe w kontekcie moliwoci rekonstrukcji paleorodowiska i paleoklimatu Wplyw warunków meteorologicznych na zagroenie smogiem fotochemicznym na obszarze aglomeracji warszawskiej Wielopiercieniowe wglowodory aromatyczne w osadach Zatoki Gdaskiej jako markery rónych ródel zanieczyszcze tego akwenu Wplyw aglomeracji miejskich na zmienno, akumulacj i migracj form rtci w tym metylortci w próbkach zawiesiny, osadów i wód rzek: Warty i Odry Dynamika i skutki procesów urbanizacji w regionach miejskich po 1990 roku na przykladzie regionu miejskiego Lodzi Subregionalne bieguny wzrostu w kontekcie transformacji gospodarczej, reformy administracyjnej i gospodarki opartej na wiedzy Rola jezior przybrzenych polskiego wybrzea Baltyku Poludniowego w transformacji jakoci wód do nich doplywajcych na przykladzie jeziora Lebsko i Gardno Zarzdzanie terytorialne w obszarach metropolitalnych w Polsce Rola progów opadowych w przebiegu procesów erozyjnych na stokach uytkowanych rolniczo w obszarach pogórskich Zmiany uytkowania ziemi w Karpatach Polskich do roku 2050 System uwarunkowa i efekty aktywizacji turystycznej obszarów wiejskich Lubelszczyzny Eksperymentalne zbadanie dyssypacji energii falowania na morzu za pomoc udoskonalonych technik pasywnej akustycznej detekcji zalamania fal powierzchniowych Charakterystyki biooptyczne jezior w rodkowej czci Pomorza Pónoglacjalne i holoceskie zmiany paleorodowiskowe w obszarze Pagórów Chelmskich (pólnocna cz Wyyny Lubelskiej) na podstawie bada kopalnej fauny Ostracoda Okrelenie abiotycznych i biotycznych uwarunkowa oraz wielkoci strumieni wgla w rejonie Frontu Polarnego (Morze Grenlandzkie, Pólnocny Atlantyk) Warunki bioklimatyczne Pojezierza Wielkopolskiego dla potrzeb rekreacji, turystyki i agroturystyki Wykorzystanie w stratygrafii i analizie paleorodowiskowej kopalnych promienic z plejstoceskich osadów atlantyckiego sektora Oceanu Poludniowego (ODP Leg 177 Site 1091) Naturalne i antropogeniczne przeobraenia odplywu rzecznego w zlewniach górnej Odry i górnej Wisly

HABILITACYJNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY

dr Aleksandra Maria Sas-Nowosielska dr Aleksandra Maria Sas-Nowosielska prof. dr hab. in. Zuzanna Borcz mgr Wojciech Jerzy Szymaski dr Marek Drewnik mgr Marcin Wilhelm prof. dr hab. Lech Szajdak dr Maciej Major

Instytut Ekologii Terenów Uprzemyslowionych w Katowicach Instytut Ekologii Terenów Uprzemyslowionych w Katowicach Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu; Wydzial Inynierii Ksztaltowania rodowiska i Geodezji Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet Szczeciski; Wydzial Nauk Przyrodniczych Instytut rodowiska Rolniczego i Lenego PAN w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Nauk Geograficznych i Geologicznych

56 101 160 293 53 000 39 000 81 250 26 000 49 625 180 900

56 101 160 293 53 000 39 000 81 250 26 000 49 625 180 900

WLASNY

prof. dr hab. Politechnika Bialostocka; Wydzial Budownictwa i Inynierii Wlodzimierz Wiktor Lewandowski rodowiska dr hab. Grzegorz Waldemar Mielcarz prof. dr hab. Józef Koc dr hab. Barbara Marianna Adomas dr hab. Malgorzata Brzeziska dr Tomasz Jan cior dr Malgorzata Majewska prof. dr hab. Stanislaw Przestalski dr hab. Wlodzimierz Ignacy Marszelewski dr Milosz Maciej Deptula mgr Michal Wiktor Rzeszewski prof. dr hab. Halina Maria Kleszczyska dr Michal Woszczyk dr Robert Leszek Kruszyk dr Mariusz Pelechaty dr Katarzyna Rozbicka dr hab. in. Grayna Malgorzata Kowalewska dr Artur Maciej Kowalski dr hab. Jolanta Maria Jakóbczyk-Gryszkiewicz dr Wojciech Dziemianowicz dr Roman Piotr Cieliski dr hab. Tomasz Kaczmarek dr Jolanta wichowicz dr hab. Jacek Kozak dr hab. Jerzy Baski dr Barbara Ewa Swerpel dr Dariusz Antoni Ficek dr Piotr Kulesza dr Agata Zaborska prof. dr hab. Boena Michalska prof. dr hab. Andrzej Witkowski dr Damian Absalon Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydzial Lekarski II Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie; Wydzial Ksztaltowania rodowiska i Rolnictwa Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie; Wydzial Ksztaltowania rodowiska i Rolnictwa Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzaskiego PAN w Lublinie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kociuszki; Wydzial Inynierii rodowiska Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu; Wydzial PrzyrodniczoTechnologiczny Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu; Wydzial PrzyrodniczoTechnologiczny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Biologii Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Inynierii i Ksztaltowania rodowiska Instytut Oceanologii PAN w Sopocie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Chemii Uniwersytet Lódzki; Wydzial Nauk Geograficznych Uniwersytet Warszawski; Wydzial Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Gdaski; Wydzial Oceanografii i Geografii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanislawa Leszczyckiego PAN w Warszawie Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdasku Akademia Pomorska w Slupsku; Wydzial MatematycznoPrzyrodniczy Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Instytut Oceanologii PAN w Sopocie Akademia Rolnicza w Szczecinie; Wydzial Ksztaltowania rodowiska i Rolnictwa Uniwersytet Szczeciski; Wydzial Nauk Przyrodniczych Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Nauk o Ziemi

200 000

200 000

WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI HABILITACYJNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI HABILITACYJNY

123 000 43 000 197 436 50 000 80 000 193 000 335 000 195 000 102 450 41 730 320 000 227 565 163 260 156 000 111 040 48 000 160 000 92 760 129 950 259 160 37 700 65 500 51 000 31 900 322 000 198 750 234 100 168 000 28 000 40 000 69 640

123 000 43 000 197 436 50 000 80 000 193 000 335 000 195 000 102 450 41 730 320 000 227 565 163 260 156 000 111 040 48 000 160 000 92 760 129 950 259 160 37 700 65 500 51 000 31 900 322 000 198 750 234 100 168 000 28 000 40 000 69 640

­ 22 ­

Zrónicowanie pokrywy lodowej zbiorników wodnych w regionie górnolskim Chronologie przyrostów radialnych cisa pospolitego w Polsce i ich dendroklimatologiczna analiza Zrónicowanie poziomu i jakoci ycia ludnoci w woj. kujawsko-pomorskim Osobliwoci w przebiegu rocznym temperatury powietrza i ich przyczyny synoptyczne Sedymentacja pozakorytowa na równinie zalewowej Wisly w wietle analiz litofacjalnych, luminescencyjnych, geochemicznych i radioizotopowych Akustyczna identyfikacja habitatów bentosowych Arktyki Wplyw warunków meteorologicznych na zmienno wystpowania alergennego pylku wybranych rolin w Sosnowcu (1997­2007) Znaczenie chemizmu pokrywy nienej dla oceny przestrzennego zrónicowania depozycji zanieczyszcze Przemiany demograficzne w okresie transformacji ustrojowej na obszarze postsowieckim Paleogeograficzne podstawy fenomenu trwalego osadnictwa paleolitycznego w strefie podkarpacko-podolskiej Rola czlowieka w degradacji rodowiska przyrodniczego w klimacie monsunowym Wyyny Meghalaya w neoholocenie Morfogeneza otwornic i jej konsekwencje filogenetyczne na podstawie bada empirycznych i teoretycznych Historia termiczna polskiego segmentu Karpat Zewntrznych w wietle bada mineralogiczno-geochronologicznych bentonitów Interpretacja datowa Sm-Nd i Lu-Hf granatów w skalach wysokocinieniowych i wysokotemperaturowych w wietle bada dystrybucji pierwiastków ladowych Dynamika zmian faunistycznych i rodowiskowych w sekwencji epikontynentalnych osadów syluru i dolnego dewonu basenu Dniestru (Ukraina) Geochronologia izotopowa i paleomagnetyzm kredowych i paleogeskich formacji wulkanicznych z rejonu stacji badawczej im. Henryka Arctowskiego (Wyspa Króla Jerzego) Numerical simulations of convection in geophysical flows (Symulacje numeryczne konwekcji w przeplywach geofizycznych) Charakterystyka geochemiczna i ewolucja metamorficzna skal serii eklogitowo-granulitowej Gór Zlotych i Bialskich w kopule orlicko-nienickiej z uwzgldnieniem metamorfizmu ultrawysokich cinie Procesy i warunki sedymentacji wapieni tylawskich w oligocenie Karpat Zewntrznych (ze szczególnym uwzgldnieniem polskiej czci Karpat) Analiza nieciglych struktur tektonicznych z kanionu Valles Marineris na Marsie na podstawie danych misji Mars Reconnaissance Orbiter i Mars Express: ich charakterystyka, geneza i rola w ewolucji tektonicznej planety Badanie elektrodynamicznych zwizków górnej atmosfery z jonosfer i magnetosfer ­ projekt TARANIS. Etap 1: budowa aparatury i opracowanie strategii eksperymentu Warunki powstania i ewolucja skladu mineralnego polimetalicznego zloa MiedziankaCiechanowice (Rudawy Janowickie, Polska) Model geologiczno-geofizyczny dolnej skorupy i górnego plaszcza Ziemi pod Sudetami i blokiem przedsudeckim Metanogeneza w utworach miocenu autochtonicznego Zapadliska Przedkarpackiego Zapis zmian poziomu morza w torfowiskach nadbrzenych Zalewu Puckiego w pónym holocenie Geologiczna analiza osuwisk z wykorzystaniem satelitarnej interferometrii radarowej na przykladzie wybranych obszarów Karpat Ewolucja skladu chemicznego i fazowego mineralów i skal zwalowisk poeksploatacyjnych w wyniku (1) metamorfizmu termicznego hald powglowych (Górny lsk) oraz (2) wietrzenia strefy utlenienia zloa polimetalicznego (Miedzianka w Sudetach) Zdarzenia beztlenowe na tle cyklicznej sedymentacji basenowej dewonu rodkowego i górnego w Górach witokrzyskich Analiza porównawcza zmiennoci metanononoci pokladów wgla w obrbie przystropowej strefy gazononej karbonu w aspekcie budowy geologicznej wybranych obszarów poludniowo-zachodniej czci Górnolskiego Zaglbia Wglowego (GZW) Kryteria rozpoznawania osadów przeplywów hiperpiknalnych w zapisie kopalnym Struktura i mikrotekstura antracytów Wplyw zakaenia koskim herpeswirusem typu 1 (EHV-1) na struktury cytoszkieletu in vitro Zwyrodnienie cystowate jajników u loch w okresie poporodowym Wystpowanie, obraz kliniczny i anatomopatologiczny choroby Morela u kóz w Polsce oraz wlaciwoci wyizolowanych szczepów Staphyloccocus aureus subsp. anaerobius Moliwoci inaktywacji Campylobacter jejuni w ywnoci pochodzenia zwierzcego Opracowanie modelu in vitro do bada nad immuno-endokrynnymi regulacjami funkcji macicy u kota domowego Felis catus L.1758 Wplyw stenia i stosunku Mg2+/Ca2+ na komórkow odpowied immunologiczn in vitro Stan wewntrznaczyniowej aktywacji ukladu hemostazy u psów w chorobach pierwotnych Udzial cirkowirusa wi typu 2 w etiologii biegunek w stadach wi z poodsadzeniowym wielonarzdowym zespolem wyniszczajcym Ligaza glutaminianowocysteinowa ­ potencjalne wykorzystanie w zwalczaniu tgoryjczycy

WLASNY HABILITACYJNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI HABILITACYJNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY

prof. dr hab. Andrzej Tadeusz Jankowski dr Anna Cedro prof. dr hab. Wieslaw Janusz Maik prof. dr hab. Tadeusz Niedwied dr Jacek Boguslaw Szmada dr hab. Jaroslaw Tgowski prof. dr hab. Tadeusz Niedwied prof. dr hab. Wojciech Chelmicki prof. dr hab. Piotr Eberhardt prof. dr hab. Maria Grayna Lanczont dr Pawel Prokop dr hab. Jaroslaw Tyszka prof. dr hab. Antoni Tokarski dr hab. Nonna Bakun-Czubarow prof. dr hab. Hubert Junosza-Szaniawski dr hab. Jerzy Nawrocki dr hab. Szymon Piotr Malinowski dr hab. Nonna Bakun-Czubarow dr hab. in. Grzegorz Haczewski mgr Joanna Gurgurewicz dr in. Piotr Wlodzimierz Orleaski dr Rafal Siuda prof. dr hab. Jacek Puziewicz prof. dr hab. Wieslaw Barabasz dr hab. Szymon Ucinowicz dr hab. Antoni Wójcik dr Justyna Malgorzata Ciesielczuk dr Malgorzata Barbara Sobstel dr Slawomir Stanislaw Kdzior prof. dr hab. Szczepan Porbski dr Stanislaw Duber dr hab. Marcin Wawrzyniec Babura prof. dr hab. Andrzej Józef Dubiel prof. dr hab. Tadeusz Frymus prof. dr hab. Jacek Szczawiski dr Marta Jolanta Siemieniuch prof. dr hab. Wojciech Franciszek Nowacki dr Andrzej Milczak dr Anna Szczotka dr in. Marcin Winiewski

Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Nauk o Ziemi Uniwersytet Szczeciski; Wydzial Nauk Przyrodniczych Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Nauk o Ziemi Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydzial Matematyczno-Przyrodniczy Instytut Oceanologii PAN w Sopocie Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Nauk o Ziemi Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanislawa Leszczyckiego PAN w Warszawie Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanislawa Leszczyckiego PAN w Warszawie Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie Instytut Paleobiologii im. Romana Kozlowskiego PAN w Warszawie Pastwowy Instytut Geologiczny w Warszawie Uniwersytet Warszawski; Wydzial Fizyki Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Geologii, Geofizyki i Ochrony rodowiska Centrum Bada Kosmicznych PAN Centrum Bada Kosmicznych PAN w Warszawie Uniwersytet Warszawski; Wydzial Geologii Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Nauk o Ziemi i Ksztaltowania rodowiska Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kolltaja w Krakowie; Wydzial Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytet Gdaski; Wydzial Oceanografii i Geografii Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Nauk o Ziemi Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Nauk o Ziemi Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Nauk o Ziemi Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Nauk o Ziemi Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Nauk o Ziemi Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu; Wydzial Medycyny Weterynaryjnej Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Medycyny Weterynaryjnej Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Medycyny Weterynaryjnej Instytut Rozrodu Zwierzt i Bada ywnoci PAN w Olsztynie Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu; Wydzial Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wydzial Medycyny Weterynaryjnej Pastwowy Instytut Weterynaryjny ­ Pastwowy Instytut Badawczy w Pulawach Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Medycyny Weterynaryjnej

29 120 120 000 36 000 26 120 330 000 41 000 46 230 23 000 122 000 258 500 176 870 98 900 150 000 50 000 192 000 160 660 39 000 50 000 41 375 56 900 585 000 149 100 135 600 398 140 232 140 50 000 92 250 167 700 15 000 50 000 94 000 37 600 50 000 49 400 48 600 298 000 201 500 99 000 297 000 290 000

29 120 120 000 36 000 26 120 330 000 41 000 46 230 23 000 122 000 258 500 176 870 98 900 150 000 50 000 192 000 160 660 39 000 50 000 41 375 56 900 585 000 149 100 135 600 398 140 232 140 50 000 92 250 167 700 15 000 50 000 94 000 37 600 50 000 49 400 48 600 298 000 201 500 99 000 297 000 290 000

­ 23 ­

Superantygenowe i leukocytotoksyczne czynniki wirulencji wytwarzane przez szczepy Staphylococcus aureus wyizolowane z mleka krów z objawami mastitis Diagnostyka molekularna enterotoksycznych szczepów Staphylococcus aureus izolowanych z mleka krów z kliniczn i podkliniczn postaci mastitis Geny glównego ukladu zgodnoci tkankowej (MHC) klasy I jako potencjalne markery genetyczne odpornoci karpi na zakaenie wirusem KHV Ekspresja oreksyn oraz ich receptorów w strukturach osi podwzgórze ­ przysadka ­ jajniki wi w czasie cyklu plciowego. Wplyw oreksyn na steroidogenez jajnikow Interferencja odpornoci biernej i czynnej po immunizacji prosit wybranymi atenuowanymi oraz inaktywowanymi szczepionkami bakteryjnymi i wirusowymi Monitoring zooindykacyjny regeneracji ekosystemów lenych Puszczy Piskiej zaburzonych przez huragan ­ studium spontanicznej sukcesji biocenozy Wplyw preparatów biologicznych stosowanych w ochronie siewek przed pasoytnicz zgorzel na wzrost i kolonizacj mikoryzow sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L. Struktura populacji dbów w obszarze ochrony cislej Puszczy Bialowieskiej jako efekt dynamiki odnawiania si drzewostanów w cigu ostatnich 500 lat Wplyw grzybów mikoryzowych na proces aklimatyzacji sadzonek topoli i brzozy z kultur in vitro, w podloach o rónym stopniu skaenia metalami cikimi Badania taksonomiczno-mikologiczne dla wyjanienia etiologii i elementów biologii sprawców chorób w drzewostanach iglastych poludniowej Polski Wplyw substancji stabilizujcych na degradacj celulozy drewna sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L. Zrónicowanie ektomikoryz w uprawach sosny powstalych z wysadzenia inokulowanych i nieinokulowanych sadzonek na gruntach porolnych Ocena yznoci wieych siedlisk niowych w oparciu o wlaciwoci bio-fizyko-chemiczne gleb lenych Opracowanie elektroakustycznej metody wykrywania ksylofagicznych owadów niszczcych drewniane konstrukcje i wyroby Intercepcja wybranych gatunków drzew lenych w warunkach bada laboratoryjnych Wieloczynnikowa analiza parametrów technicznych dróg lenych przy wywozie drewna samochodami wysokotonaowymi Wplyw modyfikacji termicznej na zmian barwy, sklad chemiczny i wlaciwoci mechaniczne drewna bukowego Procesy glebotwórcze w glebach Puszczy Bialej Elicytacja metabolitów wtórnych w grzybni Fusarium oxysporum f. sp. tulipae Wykorzystanie jasmonianów, naturalnych regulatorów wzrostu rolin, w ochronie rolin przed patogenami grzybowymi Charakterystyka bakterii patogenicznych wystpujcych na cebuli Allium cepa L. i metody ich zwalczania Przydatno biochemicznych metod do identyfikacji odpornoci chwastów na herbicydy sulfonylomocznikowe stosowane w uprawie zbó i kukurydzy Wplyw stanu zerodowania gleby plowej wytworzonej z lessu na aktywno biologiczn i plonowanie rolin Rola syntetazy glutaminowej i dehydrogenazy glutaminianowej w plonowaniu pszenyta ozimego Wplyw czynników uprawowych i odmianowych ziemniaków na wybrane cechy fizyczne bulw, istotne w procesie zbioru i obróbki pozbiorowej plonu Podatno ­ wanych rolniczo ­ odmian pszenicy ozimej (Triticum aestivum) na fuzarioz klosa i akumulacj mikotoksyn w ziarnie Wplyw deszczowania, sposobu uprawy i nawoenia azotem na plonowanie i jako ziemniaków wczesnych Brudna plamisto jablek zagroeniem dla ekologicznej uprawy jabloni Proekologiczne insektycydy. Moliwo zastosowania kapsaicyny jako synergetyka czterech grup insektycydów Moliwoci ograniczania populacji mtwika ziemniaczanego Globodera rostochiensis Woll. w nastpstwie uprawy wybranych odmian gorczycy bialej Badania nad dynamik pierwiastków ladowych w zadrzewionych zanieczyszczonych glebach porolnych, ze szczególnym uwzgldnieniem dynamiki skladu roztworów glebowych Ocena samoniezgodnoci i zgodnoci krzyowej odmian gruszy domowej Pyrus communis L. oraz gruszy pospolitej P. pyraster (L.) Burgsd. Wplyw terminu siewu gorczycy bialej na cechy jakociowe plonu Wystpowanie, morfologia, szkodliwo i zmienno genetyczna Fusarium langsethiae w Polsce Warunki pogodowe a agrofenologia i plonowanie lubinów w pólnocnej Polsce Agrotechniczne uwarunkowania rozwoju i plonowania zrónicowanych odmian kostrzewy trzcinowej Festuca arundinacea Schreb. uprawianej na nasiona Wykorzystanie termografii aktywnej do badania defektów wewntrznych i zaburze fizjologicznych w tkankach wybranych owoców i warzyw Modelowanie potencjalnej produktywnoci rolin miskanta chiskiego Miscanthus sinensis oraz prosa rózgowego Panicum virgatum, wieloletnich traw o typie fotosyntezy C4 w aspekcie ich wykorzystania do produkcji biomasy na cele energetyczne Ocena ryzyka niezamierzonego wplywu transgenicznej odmiany kukurydzy MON 810 na wybrane niedocelowe gatunki stawonogów Wykorzystanie metody alternatywnej w zwalczaniu owocówki jablkóweczki Cydia pomonella w celu wzmocnienia stabilnoci ekologicznej sadu jabloniowego Wplyw faz rozwojowych rolin i czynników pozbiorczych na jako korzeni wybranych odmian uprawnych marchwi Daucus carota L.

PROMOTORSKI HABILITACYJNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI HABILITACYJNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI HABILITACYJNY HABILITACYJNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY HABILITACYJNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI

dr hab. in. Danuta Czernomysy-Furowicz dr in. Pawel Nawrotek dr hab. in. Andrzej Pilarczyk dr hab. Tadeusz Szczepan Kamiski prof. dr hab. Iwona Maria Markowska-Daniel dr hab. in. Jaroslaw Jerzy Sklodowski dr hab. Marta Malgorzata Aleksandrowicz-Trzciska dr in. Andrzej Tomasz Bobiec dr hab. Krystyna Maria Bojarczuk prof. dr hab. in. Tadeusz Kowalski prof. dr hab. Donata Krutul dr in. Dorota Hilszczaska dr hab. in. Kazimierz Januszek dr hab. Adam Krajewski prof. dr hab. in. Józef Suliski dr in. Grzegorz Trzciski dr in. Marek Leszek Grzekiewicz prof. dr hab. Józef Chojnicki prof. dr hab. Marian Saniewski prof. dr hab. Ewa Krystyna Kpczyska dr hab. Urszula Smoliska dr in. Katarzyna Elbieta Marczewska dr hab. in. Jerzy Rejman prof. dr hab. Wieslaw Bielawski prof. dr hab. in. Piotr Pawel Budyn prof. dr hab. Piotr Kazimierz Goliski dr in. Katarzyna Bogumila Rbarz dr in. Ewa Urszula Mirzwa-Mróz prof. dr hab. Eugenia Maria Tgowska dr in. Jadwiga Szymczak-Nowak dr hab. in. Cezary Kabala dr in. Wojciech Antkowiak dr hab. in. Grayna Irena Harasimowicz-Hermann dr in. Aleksander Lukanowski dr hab. in. Krystyna Grabowska dr in. Malgorzata Aldona Szczepanek dr Piotr Wojciech Baranowski dr hab. Robert Maciorowski prof. dr hab. Zbigniew Tadeusz Dbrowski prof. dr hab. Zbigniew Tadeusz Dbrowski dr hab. Marek Antoni Gajewski

Akademia Rolnicza w Szczecinie; Wydzial Biotechnologii i Hodowli Zwierzt Akademia Rolnicza w Szczecinie; Wydzial Biotechnologii i Hodowli Zwierzt Zaklad Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Golyszu Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie; Wydzial Biologii Pastwowy Instytut Weterynaryjny ­ Pastwowy Instytut Badawczy w Pulawach Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Leny Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Leny Uniwersytet Rzeszowski; Wydzial Biologiczno-Rolniczy Instytut Dendrologii PAN w Kórniku Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kolltaja w Krakowie; Wydzial Leny Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Technologii Drewna Instytut Badawczy Lenictwa w Skocinie k. Warszawy Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kolltaja w Krakowie; Wydzial Leny Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Technologii Drewna Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kolltaja w Krakowie; Wydzial Leny Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Leny Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Technologii Drewna Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Rolnictwa i Biologii Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. prof. Szczepana Aleksandra Pienika w Skierniewicach Uniwersytet Szczeciski; Wydzial Nauk Przyrodniczych Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach Instytut Uprawy Nawoenia i Gleboznawstwa ­ Pastwowy Instytut Badawczy w Pulawach Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzaskiego PAN w Lublinie Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Rolnictwa i Biologii Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kolltaja w Krakowie; Wydzial Agroinynierii Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Technologii Drewna Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Rolniczy Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Rolin w Radzikowie; Oddzial w Bydgoszczy Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu; Wydzial PrzyrodniczoTechnologiczny Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Ogrodniczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jdrzeja niadeckich w Bydgoszczy; Wydzial Rolniczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jdrzeja niadeckich w Bydgoszczy; Wydzial Rolniczy Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie; Wydzial Ksztaltowania rodowiska i Rolnictwa Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jdrzeja niadeckich w Bydgoszczy; Wydzial Rolniczy Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzaskiego PAN w Lublinie Akademia Rolnicza w Szczecinie; Wydzial Ksztaltowania rodowiska i Rolnictwa Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

49 200 49 400 42 000 331 890 270 000 214 100 47 200 100 000 205 800 223 750 50 000 110 000 50 072 270 000 50 000 200 000 76 310 155 500 140 000 180 000 50 000 140 000 50 000 190 000 50 000 250 000 140 000 167 180 148 730 130 000 151 000 80 000 50 000 165 850 110 000 183 850 180 000 47 200 50 000 27 600 49 980

49 200 49 400 42 000 331 890 270 000 214 100 47 200 100 000 205 800 223 750 50 000 110 000 50 072 270 000 50 000 200 000 76 310 155 500 140 000 180 000 50 000 140 000 50 000 190 000 50 000 250 000 140 000 167 180 148 730 130 000 151 000 80 000 50 000 165 850 110 000 183 850 180 000 47 200 50 000 27 600 49 980

­ 24 ­

Rolnicza, fitopatologiczna i jakociowa ocena rónych sposobów nawoenia mineralnego ziemniaka do przetwórstwa przemyslowego Badania potencjalów elektrokinetycznych dla okrelenia procesów eluwialno-erozyjnych gleb ornych Ekologiczna uprawa rolin z wykorzystaniem efektywnych mikroorganizmów Ocena wplywu wieku zarodków z krzyowania oddalonego pszenyta, pszenicy i yta z kukurydz na efektywno regeneracji w warunkach in vitro Charakterystyka zmiennoci cech jakociowych i ilociowych dzikich gatunków i podgatunków yta oraz wytworzenie mieszaców oddalonych w rodzaju Secale sp. Biofortyfikacja wybranych gatunków warzyw w jod w zalenoci od dawki i sposobu aplikacji tego pierwiastka Krzyowanie oddalone w zastosowaniu dla ulepszania wartoci nasion rzepaku Brassica napus L. var. oleifera jako surowca dla przemyslu i celów ywieniowych Badanie moliwoci ograniczenia wystpowania samosiewów rolin uprawnych w agroekosystemach Rolnicza produktywno i warto energetyczno-emisyjna biomasy rolin energetycznych uprawianych w warunkach zrónicowanej wilgotnoci gleby Kryteria oceny stanu fizycznego wybranych jednostek systematycznych gleb uprawnych Polski Biologia kwitnienia gatunków z rodzaju Rubus jako badania wstpne w hodowli jeyny owocujcej na tegorocznych pdach Wplyw chlodzenia rozsady zrónicowanej wiekowo na wysoko i jako plonu brokulu Brassica oleracea var. italica w uprawie jesiennej Adaptacja nowej roliny cebulowej Lachenalia sp. do rodzimych warunków ­ biologia kwitnienia, rozmnaanie technik in vitro, sterowany cykl uprawy Wplyw podkladki, korony rozpinanej oraz ywych ciólek na wzrost, plonowanie i jako owoców kilku odmian gruszy Zastosowanie programowania dynamicznego do wyznaczania optymalnej struktury produkcji rolnej przecitnych gospodarstw rolnych w województwie zachodniopomorskim Zanieczyszczenia gleb wielopiercieniowymi wglowodorami aromatycznymi w aspekcie wlaciwoci próchnicy gleb Wplyw sposobu uytkowania na zasoby wgla organicznego, azotu i siarki w glebach górskich zagospodarowanych rolniczo Wplyw agrotechniki i zanieczyszcze przemyslowych na aktywno biologiczn gleby oraz jej wlaciwoci chemiczne i mikromorfologiczne Gromadzenie si zwizków biologicznie aktywnych w eleuterokoku kolczystym Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim. uprawianym w Polsce Wplyw podloa na wzrost grzybni i plonowanie szmaciaka galzistego (siedzunia sosnowego) ­ Sparassis cripsa (Wulf.) Fr., ozorka dbowego (ozorka pospolitego) ­ Fistula hepatica (Schaeff.) Fr. i gnicy wiosennej (majówki wiosennej) ­ Calocybe gambosa (Fr.) Donk. Uprawa wspólrzdna kukurydzy z lubinem óltym i fasol wielokwiatow z przeznaczeniem na kiszonk Wplyw wilgotnoci i zasolenia gleby na jej przenikalno dielektryczn wyznaczon metod reflektometrii czstotliwociowej Chorobotwórczo mczniaka prawdziwego zbó i traw Blumeria graminis (D.C.) Speer wystpujcego na pszenycie w Polsce Zastosowanie integrowanych metod profilaktyki i zwalczania chorób bakteryjnych wywolanych przez Pseudomonas spp., Pseudomonas tolaasii i Janthinobacterium agaricidamnosum w uprawie Agaricus bisporus (Lange) Imbach. Opracowanie statystyczno-genetycznych metod niezbdnych dla kompleksowej analizy dowiadcze z rolinami oleistymi Przydatno rodzimych ras bydla (polskiej czerwonej i bialogrzbietów) oraz simentalerów do produkcji mleka i misa o wysokiej wartoci odywczej oraz zachowania walorów przyrodniczych regionu Ocena profilu transkryptomicznego komórek mleka krowiego z zastosowaniem mikromacierzy DNA Wplyw czynników ywieniowych na ekspresj genów bialek biorcych udzial w metabolizmie tkanki nablonkowej, popraw funkcji chlonnej przewodu pokarmowego oraz efektywno odchowu prosit i cielt Zbilansowanie sodu i chloru u kurczt ywionych mieszankami paszowymi o rónej zawartoci potasu Rola miogennych czynników transkrypcyjnych z rodziny MEF2 w rozwoju postnatalnym tkanki miniowej u bydla Wplyw ekstensywnego wypasu owiec na sklad botaniczny i chemiczny rolinnoci z gruntów odlogowanych Ocena zmiennoci genetycznej w odtwarzanej populacji bydla bialogrzbietego Polimorfizm i ekspresja miogennych czynników transkrypcyjnych rodziny MyoD u bydla Udzial greliny w regulacji aktywnoci hormonów ukladu podwzgórzowo-gonadotropowego u owcy Charakterystyka aktywnoci amylolitycznej orzsków waczowych Diploplastron affine Zdolnoci chitynolityczne orzsków Eudiplodinium maggii i ich udzial w przemianach chityny w waczu Modyfikujcy wplyw wglowodanów na procesy fermentacji i katabolizm bialka w jelicie grubym ­ badania na prositach, szczurach i in vitro Rola genów Wnt oraz beta-kateniny i E-kadheryny w blonie luzowej macicy w okresie okoloimplantacyjnym u wini Wykorzystanie dodatków biologicznych do podniesienia stabilnoci tlenowej kiszonek z traw i lucerny Udzial hormonów tarczycy i leptyny w ksztaltowaniu sezonowej aktywnoci plciowej u owiec

WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY HABILITACYJNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI

prof. dr hab. Edward Wróbel prof. dr hab. in. Tadeusz Chodak dr in. Bogumil Maciej Rychcik prof. dr hab. Andrzej Wojciechowski prof. dr hab. Zbigniew Ludwik Broda prof. dr hab. Stanislaw Roek prof. dr hab. Andrzej Wojciechowski dr hab. in. Dariusz Jaskulski dr hab. Stefan Krzysztof Pietkiewicz dr hab. Jan Paluszek dr hab. Monika Wiktoria Malodobry dr hab. in. Edward Bogdan Kunicki dr in. Anna Kapczyska dr hab. Ireneusz Sosna dr Jadwiga Maria Zaród dr hab. in. Boena Dbska prof. dr hab. Anna Stefania Miechówka dr in. Krystyna Alicja Ciarkowska prof. dr hab. Zenon Wglarz dr hab. Jan Szymaski dr hab. in. Józef Sowiski dr hab. in. Wojciech Skierucha prof. dr hab. Henryk Czembor dr hab. Jan Szymaski prof. dr hab. Zygmunt Kaczmarek prof. dr hab. Zygmunt Apolinary Litwiczuk dr Joanna Magdalena Zarzyska dr hab. in. Ewa Maria Hanczakowska prof. dr hab. Jerzy Koreleski dr Edyta Malgorzata Juszczuk-Kubiak prof. dr hab. Roman Ninikowski prof. dr hab. Zygmunt Apolinary Litwiczuk prof. dr hab. Lech Zwierzchowski dr Anna Katarzyna Wójcik-Gladysz dr Krzysztof Stanislaw Wereszka prof. dr hab. Tadeusz Michalowski dr Marcin Taciak prof. dr hab. Adam Janusz Zicik prof. dr hab. Andrzej Potkaski dr hab. Dorota Anna Ziba

Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie; Wydzial Ksztaltowania rodowiska i Rolnictwa Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu; Wydzial PrzyrodniczoTechnologiczny Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie; Wydzial Ksztaltowania rodowiska i Rolnictwa Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Rolniczy Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Rolniczy Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kolltaja w Krakowie; Wydzial Ogrodniczy Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Rolniczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jdrzeja niadeckich w Bydgoszczy; Wydzial Rolniczy Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Rolnictwa i Biologii Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wydzial Agrobioinynierii Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kolltaja w Krakowie; Wydzial Ogrodniczy Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kolltaja w Krakowie; Wydzial Ogrodniczy Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kolltaja w Krakowie; Wydzial Ogrodniczy Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu; Wydzial PrzyrodniczoTechnologiczny Akademia Rolnicza w Szczecinie; Wydzial Ekonomiczny Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jdrzeja niadeckich w Bydgoszczy; Wydzial Rolniczy Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kolltaja w Krakowie; Wydzial Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kolltaja w Krakowie; Wydzial Rolniczo-Ekonomiczny Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu; Wydzial PrzyrodniczoTechnologiczny Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzaskiego PAN w Lublinie Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Rolin w Radzikowie Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach Instytut Genetyki Rolin PAN w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wydzial Biologii i Hodowli Zwierzt Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Medycyny Weterynaryjnej Instytut Zootechniki ­ Pastwowy Instytut Badawczy w Krakowie Instytut Zootechniki ­ Pastwowy Instytut Badawczy w Krakowie Instytut Genetyki i Hodowli Zwierzt PAN w Jastrzbcu Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Nauk o Zwierztach Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wydzial Biologii i Hodowli Zwierzt Instytut Genetyki i Hodowli Zwierzt PAN w Jastrzbcu Instytut Fizjologii i ywienia Zwierzt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jablonnie Instytut Fizjologii i ywienia Zwierzt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jablonnie Instytut Fizjologii i ywienia Zwierzt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jablonnie Instytut Fizjologii i ywienia Zwierzt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jablonnie Instytut Rozrodu Zwierzt i Bada ywnoci PAN w Olsztynie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Hodowli i Biologii Zwierzt Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kolltaja w Krakowie; Wydzial Hodowli i Biologii Zwierzt

170 000 240 000 180 000 39 962 180 000 220 000 180 000 110 000 200 000 190 000 20 000 170 000 150 000 50 000 62 500 129 000 96 500 66 370 50 000 49 900 40 990 50 000 205 000 200 000 220 000 247 000 260 000 290 000 185 100 331 000 50 000 49 660 50 000 230 000 180 000 50 000 180 000 300 000 201 000 75 600

170 000 240 000 180 000 39 962 180 000 220 000 180 000 110 000 200 000 190 000 20 000 170 000 150 000 50 000 62 500 129 000 96 500 66 370 50 000 49 900 40 990 50 000 205 000 200 000 220 000 247 000 260 000 290 000 185 100 331 000 50 000 49 660 50 000 230 000 180 000 50 000 180 000 300 000 201 000 75 600

­ 25 ­

Wplyw rasy, plci i wieku na ksztaltowanie si mikrostruktury mini i jakoci misa wieprzowego Wykorzystanie metod hydroakustycznych do oceny populacji sielawy na przykladzie jeziora Pluszne Sezonowe zmiany w ekspresji i lokalizacji receptorów estrogenowych i w podwzgórzu, przysadce i jdrach samców gsi domowej Anser anser f. domestica Wykorzystanie metody fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) w ocenie skutecznoci ywieniowej modulacji skladu mikroflory przewodu pokarmowego indyków Wplyw hormonów steroidowych i LH na ekspresj genów leptyny i jej receptora OB-Rb w komórkach jajnika wini Neuroendokrynna czynno nadnerczy u owiec w czasie stresu i adaptacji do stresu Charakterystyka i rola transferyny w ukladzie rozrodczym karpia Cyprinus carpio Ocena zmiennoci i ekspresji genów PIT1, GHRL, GHRH, LEP wspóldzialajcych w regulacji poziomu otluszczenia u wi Mikotoksykologiczna ocena jakoci kukurydzy poraonej glowni Ustilago maydis uprawianej na ziarno i kiszonk Wplyw ywienia w okresie zasuszenia na status metaboliczny i hormonalny, plodno oraz wyniki produkcyjne krów mlecznych Mechanizm dzialania fitoestrogenów w komórkach Leydiga samców gsi domowej Zastosowanie sekwencji ITS1 i NTS jdrowego DNA do analizy zrónicowania genetycznego i identyfikacji trzech gatunków ryb z rodzaju Leuciscus (Pisces, Cyprinidae) Kwane glikozydazy jajowodu kury baanta Phasianus colchicus Zastosowanie narzdzi bioinformatycznych do modelowania efektów epistatycznych na przykladzie genomów kury i wini Wplyw temperatury suszenia oraz typu bielma na warto pokarmow ziarna kukurydzy dla kurczt brojlerów Wplyw wybranych szczepów probiotycznych z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium na zawarto izomerów kwasów tluszczowych o wizaniach skoniugowanych w tluszczu modelowych serów dojrzewajcych Badanie mechanizmów dzialania wybranych zwizków chemicznych na niektóre drobnoustroje rozwijajce si w ywnoci Wplyw niedoboru bialka w okresie prenatalnym na metylacj DNA i ekspresj genów zwizanych z gospodark lipidow Zmiany zawartoci zwizków aktywnych biologicznie oraz jakoci sensorycznej i mikrobiologicznej w malo przetworzonej salatce warzywnej na bazie kapusty bialej Brassica oleracea L. spp. Olearacea convar capitata pakowanej w atmosferze modyfikowanej Wykorzystanie korzeni czarnej marchwi do wytwarzania produktów o wysokiej wartoci prozdrowotnej Charakterystyka zwizków lotnych odpowiedzialnych za oryginalny aromat oscypka produkowanego w szalasach pasterskich i w zakladach przemyslowych oraz okrelenie wplywu zabiegów technologicznych, jak i wystpujcej mikroflory, na jego ksztaltowanie Wplyw dodatku acetylowanego adypinianu diskrobiowego na wlaciwoci fizyczne, chemiczne i sensoryczne ketchupów Determinanty jakoci mleka owczego Ocena moliwoci wykorzystania polifenoli pozyskiwanych z wytloków winiarskich na wlaciwoci pieczywa i jego znaczenie w profilaktyce chorób cywilizacyjnych Badanie reakcji flawonoidów zawartych w diecie z rodnikowymi produktami utlenienia bialek i lipidów ­ model kinetyczny Wplyw spoywania napojów alkoholowych na dojrzewanie plciowe oraz proces steroidogenezy w gonadach i jej hormonaln regulacj Rekombinowana syntaza trehalozy przydatna do wytwarzania cukru o szerokim spektrum zastosowa Wykorzystanie wlaciwoci mechanicznych i akustycznych do towaroznawczej oceny ziarna pszenicy Wplyw podfrakcji strukturalnych arabinoksylanów na cechy fizykochemiczne blonnika pokarmowego chleba ytniego Studia nad wykorzystaniem promieniowania podczerwonego i mikrofalowego do suszenia tkanki jablka Rónicowanie szczepów Listeria monocytogenes poprzez badanie zmian ekspresji genów zalenych od sigma B w odpowiedzi na stres, w tym na czynniki stosowane w utrwalaniu ywnoci Brochothrix thermosphacta a bezpieczestwo misa i produktów misnych Wzmacnianie aromatu soków i win owocowych Wplyw podwyszonej akumulacji zwizków fenolowych w nasionach lnu niskolinolenowego i wysokolinolenowego na warto odywcz nasion oraz jako zdrowotn oleju lnianego Oddzialywania pomidzy wybranymi przeciwutleniaczami, wplywajce na ich aktywno przeciwutleniajc Impregnacja próniowa yta i pszenicy jako metoda pozwalajca na wyeliminowanie lub ograniczenie dlugotrwalego leakowania nawilonego ziarna przed przemialem Wplyw obróbki cinieniowo-termicznej na jako wzbogacanych makaronów podgotowanych Ocena zmian wlaciwoci prozdrowotnych produktów z nasion rolin strczkowych fermentowanych z uyciem grzybów Rhizopus oligosporus Ocena jakoci i kryteria autentycznoci cukru trzcinowego i buraczanego Ograniczanie zawartoci karbaminianu etylu i jego prekursorów w destylatach owocowych

WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY HABILITACYJNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI HABILITACYJNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY HABILITACYJNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI HABILITACYJNY HABILITACYJNY

dr Dorota Katarzyna Wojtysiak mgr in. Lech Doroszczyk prof. dr hab. Luiza Dusza dr hab. in. Dariusz Mikulski dr in. Gabriela Beata Siawrys dr hab. in. Danuta Elbieta Wroska-Fortuna dr in. Mariola Aleksandra Wojtczak prof. dr hab. Marian Róycki dr Magdalena Twaruek dr hab. Wlodzimierz Zbyszko Nowak dr in. Marek Opalka dr in. Lech Kirtiklis dr hab. Boguslaw Droba dr hab. in. Joanna Szyda prof. dr hab. Andrzej Wladyslaw Rutkowski prof. dr hab. Mieczyslaw Wieslaw Obiedziski dr Piotr Koczo dr in. Agata Urszula Chmurzyska dr in. Elbieta Radziejewska-Kubzdela prof. dr hab. in. Janusz Andrzej Czapski dr in. Malgorzata Anna Majcher prof. dr hab. Teresa Fortuna prof. dr hab. Wladyslaw Kdzior dr in. Sylwia Mildner-Szkudlarz dr hab. in. Lidia Gbicka prof. dr hab. Joanna Gromadzka-Ostrowska dr in. Pawel Filipkowski dr in. Ewa Barbara Gondek dr Malgorzata Renata Cyran prof. dr hab. in. Dorota Maria Witrowa-Rajchert prof. dr hab. Jerzy Andrzej Molenda dr in. Agnieszka Nowak dr hab. in. Eugeniusz Pogorzelski prof. dr hab. Jadwiga Kazimiera Biernat dr in. Anna Gliszczyska-wiglo dr in. Leszek Piotr Rydzak dr in. Agnieszka Monika Wójtowicz dr hab. in. Jacek Nowak dr in. Maciej Kazimierz Wojtczak dr in. Maria Balcerek

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kolltaja w Krakowie; Wydzial Hodowli i Biologii Zwierzt Instytut Rybactwa ródldowego im. Stanislawa Sakowicza w Olsztynie Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie; Wydzial Biologii Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie; Wydzial Bioinynierii Zwierzt Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie; Wydzial Biologii Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kolltaja w Krakowie; Wydzial Hodowli i Biologii Zwierzt Instytut Rozrodu Zwierzt i Bada ywnoci PAN w Olsztynie Instytut Zootechniki ­ Pastwowy Instytut Badawczy w Krakowie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydzial Nauk Przyrodniczych Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Hodowli i Biologii Zwierzt Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie; Wydzial Biologii Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie; Wydzial Biologii Uniwersytet Rzeszowski; Wydzial Biologiczno-Rolniczy Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu; Wydzial Biologii i Hodowli Zwierzt Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Hodowli i Biologii Zwierzt Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Nauk o ywnoci Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Nauk o ywnoci Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Nauk o ywnoci i ywieniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Nauk o ywnoci i ywieniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Nauk o ywnoci i ywieniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Nauk o ywnoci i ywieniu Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kolltaja w Krakowie; Wydzial Technologii ywnoci Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydzial Towaroznawstwa Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Nauk o ywnoci i ywieniu Politechnika Lódzka; Wydzial Chemiczny Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Nauk o ywieniu Czlowieka i Konsumpcji Politechnika Gdaska; Wydzial Chemiczny Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Nauk o ywnoci Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Rolin w Radzikowie Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Nauk o ywnoci Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu; Wydzial Medycyny Weterynaryjnej Politechnika Lódzka; Wydzial Biotechnologii i Nauk o ywnoci Politechnika Lódzka; Wydzial Biotechnologii i Nauk o ywnoci Akademia Medyczna im. Piastów lskich we Wroclawiu; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Analityki Medycznej Akademia Ekonomiczna w Poznaniu; Wydzial Towaroznawstwa Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wydzial Inynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wydzial Inynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Nauk o ywnoci i ywieniu Politechnika Lódzka; Wydzial Biotechnologii i Nauk o ywnoci Politechnika Lódzka; Wydzial Biotechnologii i Nauk o ywnoci

265 280 49 400 50 000 251 850 247 000 206 480 165 000 170 000 198 500 291 250 177 450 60 000 34 900 103 000 50 000 44 500 128 800 263 900 190 000 277 300 193 200 39 160 49 460 225 000 206 500 49 800 178 300 154 300 348 000 45 000 220 000 97 000 41 900 230 400 63 500 250 300 248 018 42 000 105 800 80 000

265 280 49 400 50 000 251 850 247 000 206 480 165 000 170 000 198 500 291 250 177 450 60 000 34 900 103 000 50 000 44 500 128 800 263 900 190 000 277 300 193 200 39 160 49 460 225 000 206 500 49 800 178 300 154 300 348 000 45 000 220 000 97 000 41 900 230 400 63 500 250 300 248 018 42 000 105 800 80 000

­ 26 ­

Ocena moliwoci immunomodulacji odpowiedzi immunologicznej organizmów uczulonych na alergeny orzeszków ziemnych przy zastosowaniu wybranych antygenów grochu Bioprzyswajalno selenu z probiotycznych preparatów selenowych w badaniach in vivo Sklad i wlaciwoci preparatów blonnikowych otrzymanych z wybranych wytloków owocowych Zjawisko killerowe u drody Debaryomyces hansenii ­ uwarunkowania genetyczne i rodowiskowe oraz charakterystyka tworzonych toksyn Opracowanie fluorescencyjnych metod oznaczania wybranych cukrów w aspekcie zastosowania w sensorze optycznym Wplyw skladu surowcowego, aglomeracji i powlekania na wlaciwoci funkcjonalne, organoleptyczne i odywcze napoju kakaowego w proszku Wykorzystanie karboksymetylocelulozy (CMC) do maskowania cierpkoci zwizków fenolowych owoców aronii Aronia melanocarpa Elliot Wplyw czynników fizjologicznych i technologicznych na wybrane parametry jakoci funkcjonalnej serów owczych i kozich Otrzymywanie pochodnych flawonoidów izolowanych z wychmielin, bdcych potencjalnymi prozdrowotnymi dodatkami do ywnoci oraz detoksykacja wychmielin Technika i technologia pozyskiwania ziarna kukurydzy cukrowej na cele spoywcze Detoksyfikacyjne i przeciwnowotworowe wlaciwoci soku z buraka wiklowego poddanego fermentacji przez probiotyczne bakterie Lactobacillus (w modelu in vivo) Ocena wlaciwoci chemoprewencyjnych zwizków polifenolowych wyizolowanych z rolin jadalnych i leczniczych Modelowanie i symulacja komputerowa sterowania podcinieniem w aparacie udojowym Wplyw wielokierunkowego strumienia powietrza na efektywno procesu separacji w zespolach czyszczcych Dostosowanie urzdze sygnalizacyjnych na cignikach i maszynach rolniczych do potrzeb operatorów Wplyw intensywnoci stymulacji mechanicznej podczas doju maszynowego krów na zmiany elastycznoci strzyków Wplyw wyksztalcenia bezporednich producentów rolnych na efektywno postpu naukowo-technicznego Czynniki ograniczajce wielko strat ciepla w nowoczesnych obiektach szklarniowych Wplyw mechanizacji produkcji rolinnej na dochodowo gospodarstw indywidualnych Dolnego lska Ocena wlaciwoci fizycznych, energetycznych i wytrzymalociowych brykietów wytwarzanych z biomasy rolinnej Poszukiwanie nowych, selektywnych analogów witaminy D jako alternatywy dla retinoidów do zastosowania w terapii pacjentów z chorobami rozrostowymi krwi Profile ekspresji genów Mycobacterium tuberculosis zwizanych z odpowiedzi na wybrany lek drugiej linii stosowany w terapii grulicy lekoopornej Badanie podloa molekularnego oddzialywa izoform bialka C-reaktywnego z plytkami krwi i bialkami osocza Badanie mechanizmu obrony przed nowotworami i innymi chorobami przewleklymi przez geny naprawy DNA na przykladzie genu WRN Badania lipidów i cytokin w przetoczonych skladnikach krwi i ich udzial w patogenezie dusznoci potransfuzyjnej Nowa eksperymentalna metoda charakteryzowania fazy fizycznej oddzialywania elektronów Auger ze strukturami nanometrowymi (DNA, nukleosom, chromatyda) ­ oparta o pomiar widm klastrów jonizacji jako narzdzie do oceny skutecznoci radioterapii celowanej wykorzystujcej emitery ektronów Auger ­ na przykladzie I-125 Znaczenie ekspresji receptorów melatoniny MT1 i MT2 w komórkach raka gruczolu sutkowego Znaczenie ekspresji receptorów angiotensyny II, AT1 i AT2 oraz markerów limf- i angiogenezy w rakach gruczolu sutkowego Immunomodulacyjne wlaciwoci nowych analogów muramylodipeptydu (MDP) z tuftsyn Apoptoza makrofagów pod wplywem fagocytozy Staphylococcus aureus i nadsczy hodowlanych Detekcja i ilociowe oznaczanie wybranych patogenów zagraajcych zdrowiu czlowieka w kleszczach Ixodes ricinus (Acari, Ixodidae) przy zastosowaniu PCR i Real-Time PCR Integracja papillomawirusów o wysokim potencjale onkogennym a wspólistniejce zakaenia wirusowe i bakteryjne w obrbie szyjki macicy Wplyw sertraliny i reboksetyny na proces niedokrwienia i reperfuzji izolowanego minia sercowego szczura Znaczenie domeny poliprolinowej huntingtyny dla oddzialywania z innymi bialkami. Implikacje dla patogenezy choroby Huntingtona Badania nad alternatywnym skladaniem transkryptów (splicingiem) genu IGF-I w komórkach nablonka szyjki macicy prawidlowych i nowotworowych, HPV zalenych Ekspresja genów enterotoksyn szczepów Klebsiella izolowanych z przewodu pokarmowego Ocena limfangiogenezy oraz angiogenezy w cianie duych naczy ttniczych w rónych stadiach zaawansowania miadycy Pilicydy jako nowa grupa chemoterapeutyków skierowanych przeciwko uropatogennym szczepom Escherichia coli ­projektowanie, synteza oraz badanie spektrum aktywnoci Opracowanie zestawu do wykrywania oraz identyfikacji zakae ukladowych Candida sp.

WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY HABILITACYJNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY

dr in. Agata Szymkiewicz dr in. Ilona Malgorzata Motyl dr hab. in. Boguslaw Wojciech Król dr in. Barbara arowska dr in. Ewa Maria Miller dr in. Jolanta Kowalska dr hab. Agnieszka Troszyska prof. dr hab. in. Maciej Stanislaw Pompa-Roborzyski dr in. Miroslaw Aniol dr in. Mariusz Szymanek dr in. Elbieta Klewicka dr hab. Elbieta Lucyna Hrabec dr hab. in. Henryk Ryszard Juszka dr hab. in. Jerzy Bieniek prof. dr hab. in. Tadeusz Juliszewski prof. dr hab. in. Józef Jan Szlachta prof. dr hab. in. Rudolf Michalek dr hab. in. Kazimierz Antoni Rutkowski dr in. Tomasz Szuk prof. dr hab. in. Ignacy Niedziólka dr hab. Ewa Marcinkowska dr Joanna Barbara Pendzich dr Magdalena Agnieszka Boncler dr hab. Marek Rusin prof. dr hab. Krystyna Malanka dr in. Stanislaw Pszona dr hab. Piotr Zbigniew Dzigiel dr Marzenna Krystyna Podhorska-Okolów prof. dr hab. Andrzej Myliwski prof. dr hab. Juliusz Pryjma dr Joanna Boena Staczak dr Slawa Ludwika Szostek dr hab. Adam Andrzej Szelg prof. dr hab. Jerzy Bal prof. dr hab. Anna Godzicka-Józefiak dr hab. Grayna Maria Gociniak dr hab. Andrzej Szuba dr in. Rafal Janusz Pitek dr in. Anna Halina Brillowska-Dbrowska

Instytut Rozrodu Zwierzt i Bada ywnoci PAN w Olsztynie Politechnika Lódzka; Wydzial Biotechnologii i Nauk o ywnoci Politechnika Lódzka; Wydzial Biotechnologii i Nauk o ywnoci Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu; Wydzial Nauk o ywnoci Politechnika Lódzka; Wydzial Biotechnologii i Nauk o ywnoci Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Nauk o ywnoci Instytut Rozrodu Zwierzt i Bada ywnoci PAN w Olsztynie Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza; Wydzial Zarzdzania i Marketingu Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu; Wydzial Nauk o ywnoci Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wydzial Inynierii Produkcji Politechnika Lódzka; Wydzial Biotechnologii i Nauk o ywnoci Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Lekarski Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kolltaja w Krakowie; Wydzial Agroinynierii Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu; Wydzial PrzyrodniczoTechnologiczny Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kolltaja w Krakowie; Wydzial Agroinynierii Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu; Wydzial PrzyrodniczoTechnologiczny Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kolltaja w Krakowie; Wydzial Agroinynierii Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kolltaja w Krakowie; Wydzial Agroinynierii Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu; Wydzial PrzyrodniczoTechnologiczny Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wydzial Inynierii Produkcji

270 000 178 000 50 000 199 400 242 000 240 000 55 000 49 970 350 000 91 200 198 000 251 000 19 975 24 500 68 040 86 640 40 000 25 000 225 100 70 400

270 000 178 000 50 000 199 400 242 000 240 000 55 000 49 970 350 000 91 200 198 000 251 000 19 975 24 500 68 040 86 640 40 000 25 000 225 100 70 400

ZESPÓL ROBOCZY NAUK MEDYCZNYCH ZR-4 WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Biotechnologii lski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Nauk o Zdrowiu Centrum Onkologii ­ Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie; Oddzial w Gliwicach Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie Instytut Problemów Jdrowych im. Andrzeja Soltana w Otwocku-wierku Akademia Medyczna im. Piastów lskich we Wroclawiu; Wydzial Lekarski Akademia Medyczna im. Piastów lskich we Wroclawiu; Wydzial Lekarski Akademia Medyczna w Gdasku; Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologicznym Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Akademia Medyczna w Gdasku; Midzywydzialowy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Collegium Medicum; Wydzial Lekarski Akademia Medyczna im. Piastów lskich we Wroclawiu; Wydzial Lekarski Instytut Matki i Dziecka w Warszawie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Biologii Akademia Medyczna im. Piastów lskich we Wroclawiu; Wydzial Lekarski Akademia Medyczna im. Piastów lskich we Wroclawiu; Wydzial Lekarski Politechnika Gdaska; Wydzial Chemiczny Politechnika Gdaska; Wydzial Chemiczny 186 900 350 000 160 000 265 000 344 000 186 900 350 000 160 000 265 000 344 000

WLASNY

199 075

199 075

WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY

280 000 298 000 50 000 50 000 284 550 293 000 39 000 50 000 225 000 50 000 240 000 300 000 250 000

280 000 298 000 50 000 50 000 284 550 293 000 39 000 50 000 225 000 50 000 240 000 300 000 250 000

­ 27 ­

Badanie roli aktywacji kinazy mTOR w progresji przewleklej bialaczki szpikowej Poszukiwanie immunomodulatorowych fragmentów ubikwityny i synteza ich analogów strukturalnych Cyto- i genotoksyczno metakrylanowych materialów stomatologicznych oraz ochronna rola chitozanu i jego pochodnych Biofilmy gronkowców w konfrontacji z komórkami ukladu odpornociowego i antybiotykami. Dlaczego przegrywamy? Badanie skutecznoci siRNA w regulacji ekspresji i aktywnoci telomerazy zalenie od wyciszanej podjednostki enzymu w komórkach raka piersi Badanie aktywnoci przeciwnowotworowej nowych pochodnych aminotiadiazoli Wplyw sildenafilu na dzialanie klasycznych i nowych leków przeciwpadaczkowych w modelach napadów padaczkowych u myszy. Badania farmakodynamiczne i farmakokinetyczne Ocena reorganizacji puli aktyny jdrowej i cytoplazmatycznej oraz zmiany ekspresji kofiliny w procesie apoptozy i katastrofy mitotycznej w wybranych liniach komórkowych Analiza form polimorficznych w regionie promotorowym genu receptora leukotrienów cysteinylowych typu 1 (CysLTR1) oraz wystpowania jego alternatywnych transkryptów u pacjentów chorych na astm oskrzelow Rola cytozolowej fosfolipazy A2 (cPLA2) w patogenezie zapalenia w astmie oskrzelowej. Badanie form polimorficznych regionu promotorowego genu cPLA2 oraz ich wplywu na transkrypcj, translacj i ekspresj bialka u pacjentów z rónymi fenotypami astmy oskrzelowej Znaczenie redystrybucji ukrwienia w obrbie rdzenia nerki szczura dla rozwoju nadcinienia ttniczego Wlaciwoci biologiczne N-oleinoilo-dopaminy, nowej lipidowej pochodnej dopaminy, ze szczególnym uzgldnieniem jej wplywu na oddychanie Dziedziczna neuropatia wzrokowa Lebera ­ badania molekularne i populacyjne Interakcje alkoholu etylowego i nikotyny: poszukiwanie mechanizmów preferencyjnego zaywania obu substancji Badanie zmian w ekspresji bialek plytek krwi u osób z przewlekl niewydolnoci nerek Modulujcy wplyw ligandów receptorów tachykininowych i opioidowych na wlaciwoci proliferacyjne i fenotypowe glejopochodnych komórek nowotworowych Mechanizm insulinoopornoci podocytów: znaczenie przemian heksozamin i kinazy bialkowej AMPK Opracowanie protokolu izolacji mezenchymalnych komórek macierzystych z tkanki tluszczowej i porównanie ich wlaciwoci z komórkami pochodzcymi ze szpiku kostnego Ocena roli receptora MET w przerzutowaniu misaka prkowanokomórkowego oraz okrelenie sposobu jego regulacji na poziomie molekularnym Ocena przydatnoci oznaczania endogennych stymulatorów i inhibitorów angiogenezy w plynie z plukania oskrzelowo-pcherzykowego (BALF) u chorych na nieoperacyjnego niedrobnokomórkowego raka pluca Badanie genetyczno-molekularnego podloa mukowiscydozy Analiza zrónicowania ekspresji bialek HSPA2 i HSP70i w nowotworach oraz zbadanie hamujcego wplywu tych bialek na procesy mierci komórkowej Rola N-homocysteinylacji tropoelastyny w procesie utraty elastycznoci naczy krwiononych w miadycy ttnic Poszukiwanie molekularnej sygnatury hipoksji w czerniaku Ocena morfologiczna serca oraz wybranych wykladników biochemicznych i molekularnych po wielokrotnym podaniu doksorubicyny u szczurów przyjmujcych L-tetrajodotyronin Rola prolaktyny w odpornoci ludzi na zaraenie Toxoplasma gondii Ocena wplywu struktury siarczanów dermatanu na ich zdolno do inhibicji dzialania czynników wzrostowych wobec komórek nowotworowych raka piersi Wystpowanie fosforylacji i wybranych innych modyfikacji potranslacyjnych bialka syntazy tymidylanowej z komórek eukariotów. Wplyw fosforylacji na wlaciwoci katalityczne, zdolno do wizania i hamowania translacji wlasnego mRNA Badanie profili ekspresji genów kontroli cyklu komórkowego, szlaków sygnalowych i funkcjonalnych w raku jelita grubego Poszukiwanie loci genowych odpowiedzialnych za morfologiczny obraz krwi obwodowej u myszy na podstawie wybranych krzyówek midzyszczepowych Wplyw czynników rodowiska naturalnego na tworzenie biofilmu przez szczepy Candida spp. izolowane z rónych ontocenoz i materialów klinicznych Specyficzne blokowanie cieki sygnalowej JAK2/STAT3 w komórkach glejaków za pomoc pulapki oligonukleotydowej wicej czynnik transkrypcyjny STAT3 Rola zmian sekwencji genów PARK2, TFAM i regionu kontrolnego mtDNA w patogenezie wczesnoobjawowej choroby Parkinsona oraz badanie wplywu zmienionej mutacjami parkiny na wybrane aspekty fizjologii mitochondriów Zastosowanie genetycznie zmodyfikowanych komórek dendrytycznych, zdolnych do produkcji IL-2 lub IL-12, w kombinowanej chemio-immunoterapii myszy obarczonych przeszczepialnym nowotworem Ocena zwizku statusu topoizomerazy II alfa w komórkach raka piersi z efektami leczenia systemowego z zastosowaniem antracyklin Analiza wirulotypów i polimorfizmu genetycznego chorobotwórczych szczepów Yersinia enterocolitica wyosobnionych z materialu klinicznego od ludzi w Polsce Profil hypermetylacji wybranych wysp CpG w odniesieniu do ekspresji mRNA metyltransferaz DNA i bialek wicych metyl-CpG oraz globalnej hypometylacji w pierwotnych i przerzutowych plaskonablonkowych rakach glowy i szyi Analiza genów wytypowanych w badaniach mikromacierzy DNA, potencjalnych markerów chemioopornoci i przeycia u pacjentek z rakiem jajnika. Ocena ich statusu w nowotworze i klinicznego znaczenia

WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY

dr Pawel Krzysztof Wlodarski prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk prof. dr hab. Janusz Blasiak dr Beata Anna Sadowska dr in. Blaej Rubi dr hab. Wojciech Rzeski dr hab. Piotr Wiktor Wla dr Dariusz Grzanka dr hab. Rafal Pawliczak dr hab. Rafal Pawliczak dr hab. Elbieta Kompanowska-Jezierska prof. dr hab. Mieczyslaw Pokorski dr Katarzyna Toska dr hab. Przemyslaw Biekowski prof. dr hab. Bogdan Antoni Walkowiak dr hab. Ewa Maria Matyja dr Dorota Rogacka dr hab. Marcin Marek Majka dr hab. Marcin Marek Majka prof. dr hab. Elbieta Chyczewska prof. dr hab. Lech Stanislaw Chyczewski prof. dr hab. Zdzislaw Tadeusz Krawczyk dr Joanna Perla-Kaján prof. dr hab. Zdzislaw Tadeusz Krawczyk dr Jaroslaw Jerzy Dudka dr Katarzyna Monika Dzitko prof. dr hab. Krystyna Zofia Olczyk prof. dr hab. Wojciech Krzysztof Rode dr hab. Andrzej Kazimierz Bednarek dr hab. Elbieta Wirth-Dziciolowska prof. dr hab. Stefania Teresa Giedrys-Kalemba dr Michal Dbrowski prof. dr hab. Maria Wanda Barcikowska-Kotowicz dr Elbieta Pajtasz-Piasecka prof. dr hab. Wlodzimierz Tadeusz Olszewski dr Rafal Krzysztof Gierczyski dr Agnieszka Stembalska prof. dr hab. Jolanta Kupryjaczyk

Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologicznym Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Chemii Uniwersytet Lódzki; Wydzial Biologii i Ochrony rodowiska Uniwersytet Lódzki; Wydzial Biologii i Ochrony rodowiska Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydzial Farmaceutyczny Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodki w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy; Wydzial Lekarski Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Nauk Biomedycznych i Ksztalcenia Podyplomowego Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Nauk Biomedycznych i Ksztalcenia Podyplomowego Instytut Medycyny Dowiadczalnej i Klinicznej im. Miroslawa Mossakowskiego PAN w Warszawie Instytut Medycyny Dowiadczalnej i Klinicznej im. Miroslawa Mossakowskiego PAN w Warszawie Uniwersytet Warszawski; Wydzial Biologii Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Politechnika Lódzka; Wydzial Mechaniczny Instytut Medycyny Dowiadczalnej i Klinicznej im. Miroslawa Mossakowskiego PAN w Warszawie Instytut Medycyny Dowiadczalnej i Klinicznej im. Miroslawa Mossakowskiego PAN w Warszawie Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Collegium Medicum; Wydzial Lekarski Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Collegium Medicum; Wydzial Lekarski Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku; Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologii i Oddzialem Nauczania w Jzyku Angielskim Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku; Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologii i Oddzialem Nauczania w Jzyku Angielskim Centrum Onkologii ­ Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie; Oddzial w Gliwicach Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Rolniczy Centrum Onkologii ­ Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie; Oddzial w Gliwicach Uniwersytet Medyczny w Lublinie; II Wydzial Lekarski z Oddzialem Anglojzycznym Uniwersytet Lódzki; Wydzial Biologii i Ochrony rodowiska lski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Instytut Biologii Dowiadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Nauk Biomedycznych i Ksztalcenia Podyplomowego Centrum Onkologii ­ Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie; Wydzial Lekarski Instytut Biologii Dowiadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie Instytut Medycyny Dowiadczalnej i Klinicznej im. Miroslawa Mossakowskiego PAN w Warszawie Instytut Immunologii i Terapii Dowiadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wroclawiu Centrum Onkologii ­ Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego ­ Pastwowy Zaklad Higieny w Warszawie Akademia Medyczna im. Piastów lskich we Wroclawiu; Wydzial Lekarski Centrum Onkologii ­ Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie

183 600 320 000 269 200 240 000 200 000 319 000 145 200

183 600 320 000 269 200 240 000 200 000 319 000 145 200

WLASNY

202 880

202 880

PROMOTORSKI

50 000

50 000

PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY

50 000 250 000 44 720 193 000 40 000 280 800 49 100 203 389 49 400 300 000 289 107 47 940 300 000 160 000 45 600 170 500 190 000 229 754 50 000 325 000 208 895 50 000 190 000 300 000

50 000 250 000 44 720 193 000 40 000 280 800 49 100 203 389 49 400 300 000 289 107 47 940 300 000 160 000 45 600 170 500 190 000 229 754 50 000 325 000 208 895 50 000 190 000 300 000

WLASNY WLASNY HABILITACYJNY HABILITACYJNY

270 400 275 000 78 650 164 400

270 400 275 000 78 650 164 400

WLASNY

466 800

466 800

­ 28 ­

Czynniki sprzyjajce rozwojowi zakae gronkowcowych oraz terapia fotodynamiczna (PDT) jako alternatywna metoda ich leczenia Molekularna patogeneza pierwotnej dyskinezy rzsek ­ analiza spektrum mutacji w genie DNAH5 u polskich chorych Ocena wystpowania polimorfizmów pojedynczych nukleotydów (SNPs) w obrbie genów zaangaowanych w procesy mielinizacji i migracji neuronalnej oraz stopnia ich skorelowania z zaburzeniami struktury istoty bialej wród pacjentów chorujcych na schizofreni Miadyca ­ porównanie patogenezy choroby w populacji ogólnej oraz w populacjach chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i tocze rumieniowaty ukladowy w oparciu o analiz markerów genetycznych Procesy decyzyjne, dysfunkcje poznawcze i temperament w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej Rola alergenów pokarmowych w patomechanizmie atopowego zapalenia skóry Wplyw leczenia telmisartanem na insulinooporno, stenie adiponektyny, leptyny i TNF w surowicy u chorych otylych z nadcinieniem ttniczym Prognostyczne znaczenie bialek z rodziny bialka inhibitorowego apoptozy (IAP, inhibitor of apoptosis protein) oraz ich antagonistów w przewleklej bialaczce limfocytowej Polimorfizm genów dla dejodynazy typu 1 oraz dejodynazy typu 2 i jego wplyw na kliniczny przebieg leczenia otyloci indukowanej diet Polimorfizm genów homeostazy sodowej a rozwój nadcinienia ttniczego i subklinicznych uszkodze narzdowych w jego przebiegu Ocena skutecznoci endarteriektomii plucnej w leczeniu przecienia i niewydolnoci prawej komory serca u chorych z nadcinieniem plucnym zakrzepowo-zatorowym Ocena funkcji ródblonka u chorych z idiopatyczn yln chorob zatorowo-zakrzepow Kliniczne znaczenie ekspresji antygenu CD 154 i receptora CXCR6 na limfocytach T w popluczynach oskrzelowo-pcherzykowych i krwi obwodowej u chorych na sarkoidoz Ocena udzialu komórek enterochromafinowych w patogenezie wrzodziejcego zapalenia jelita grubego Wplyw komórek T regulatorowych na odpowied przeciwnowotworow indukowan przy pomocy autologicznych komórek dendrytycznych u chorych na przewlekl bialaczk limfocytow B-komórkow oraz wykorzystanie inhibitorów COX-2 w celu zwikszenia tej odpowiedzi Ekspresja surwiwiny w guzach przysadki Ocena wybranych parametrów stresu oksydacyjnego u chorych na przewlekl obturacyjn chorob pluc w stanie stabilnym oraz podczas zaostrzenia choroby Wlaciwoci osoczowego skrzepu fibrynowego i sprawno mechanizmów fibrynolitycznych jako czynniki determinujce stan kliniczny i rokowanie samoistnego krwotoku ródmózgowego Funkcjonalne obrazowanie ukladu adrenergicznego serca przy uyciu 123I MIBG metod SPECT u pacjentów z przewlekl chorob nerek Ocena ex vivo i in vitro procesów apoptozy i proliferacji limfocytów B i T u chorych na przewlekl bialaczk limfocytow B-komórkow zalenie od stanu klinicznego i stadium zaawansowania choroby oraz wplyw tych procesów na przebieg choroby Badanie wybranych parametrów apoptozy u chorych z twardzin ukladow Ocena wplywu lowastatyny i witaminy D na sekrecj chemokin przez komórki dendrytyczne chorych na stwardnienie rozsiane Znaczenie stenia we krwi N-kocowego propeptydu natriuretycznego typu B (NT-proBNP) w identyfikacji nadcinienia plucnego oraz zaburze funkcji rozkurczowej komór serca u chorych z twardzin ukladow Czynniki predysponujce do wystpowania neurologicznych zespolów paranowotworowych Kliniczne znaczenie polimorfizmu genów ACE, AGT, STAT6, IL2,4,10,13,FCRI,TAP i mutacji genu C-KIT w alergii na jad owadów blonkoskrzydlych Jakociowe i ilociowe zmiany flory przewodu pokarmowego u chorych z wrzodziejcym zapaleniem jelita grubego oraz wplyw bakterii probiotycznych na te zmiany i na przebieg choroby Analiza polimorfizmów, metylacji i ekspresji genu COX2 w zdrowej i nowotworowo zmienionej tarczycy Analiza polimorfizmów genów zwizanych z neurogenn koncepcj zapalenia w astmie oskrzelowej Ocena stanu czynnociowego plytek krwi oraz aktywnoci prokoagulacyjnej i antykoagulacyjnej osocza w przebiegu ostrego zapalenia trzustki Ocena ekspresji genów OPG/RANK/RANKL oraz zmian ilociowych produktów bialkowych tych genów w komórkach jednojdrzastych krwi obwodowej po terapii estrogenami, strontem i ibandronianem u pacjentek z osteoporoz pomenopauzaln Badania genetyczne jadlowstrtu psychicznego z uwzgldnieniem endofenotypu ­ funkcje poznawcze i rozpoznawanie emocji Ocena ekspresji receptora jdrowego PPAR gamma w tkankach aorty i komórkach minia sercowego lewej komory u chorych z chorob niedokrwienn serca w aspekcie rozwoju niewydolnoci serca Profil ekspresji i mutacje genów mikroRNA ­ znaczenie patogenetyczne i rokownicze w B-komórkowej przewleklej bialaczce limfocytowej Stenie propeptydu natriuretycznego typu C (CNP) oraz polimorfizm G2628A genu kodujcego CNP jako czynniki ryzyka rozwoju zmian naczyniowych u chorych na twardzin ukladow Zastosowanie fotoferezy pozaustrojowej w indukcji tolerancji immunologicznej i leczeniu odrzucania aloprzeszczepu nerki Ocena proliferacji komórek bialaczkowych przy pomocy ekspresji BMP w porównaniu do niektórych parametrów cyklu komórkowego Ocena ekspresji CD203c na powierzchni aktywowanych bazofilów w diagnostyce wybranych schorze alergicznych

PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI

dr hab. Krzysztof Piotr Bielawski dr hab. Ewa Maria Zitkiewicz prof. dr hab. Jolanta Rabe-Jabloska prof. dr hab. Witold Leszek Tlustochowicz dr hab. Alina Borkowska prof. dr hab. Magdalena Czarnecka-Operacz dr hab. Jerzy Chudek dr hab. Piotr Smolewski dr hab. Ewa Bar-Andziak dr Katarzyna Stolarz-Skrzypek prof. dr hab. Adam Ryszard Torbicki dr Maciej Kostrubiec prof. dr hab. Jan Marek Slomiski dr Maria Aleksandra Winiewska-Jarosiska prof. dr hab. Jacek Mariusz Roliski prof. dr hab. Ryszard Wako prof. dr hab. Dorota Górecka dr hab. Agnieszka Slowik dr Beata Ewa Chrapko dr Malgorzata Sieklucka dr hab. Dorota Krasowska dr hab. Halina Bartosik-Psujek dr Michal Rafal Ciurzyski dr Tomasz Litwin dr Marek Bazyli Niedoszytko prof. dr hab. Piotr Bogumil Heczko prof. dr hab. Jerzy Sowiski dr hab. Anna Maria Brborowicz prof. dr hab. Milena Izabela Dbrowska prof. dr hab. Ewa Jolanta Sewerynek prof. dr hab. Andrzej Romuald Rajewski dr Izabela Wojtkowska dr Krzysztof Michal Jamroziak dr hab. Marek Stefan Brzosko dr Mariusz Kusztal prof. dr hab. Kazimierz Kuliczkowski dr hab. Wojciech Mdrala

Uniwersytet Gdaski; Midzyuczelniany Wydzial Biotechnologii Uniwersytetu Gdaskiego i Akademii Medycznej w Gdasku Instytut Genetyki Czlowieka PAN w Poznaniu Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Lekarski

50 000 50 000 50 000

50 000 50 000 50 000

WLASNY

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy; Wydzial Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydzial Lekarski II lski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydzial Lekarski w Katowicach Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Lekarski Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologicznym Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Collegium Medicum; Wydzial Lekarski Instytut Grulicy i Chorób Pluc w Warszawie Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologicznym Akademia Medyczna w Gdasku; Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologicznym Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Wojskowo-Lekarski Uniwersytet Medyczny w Lublinie; II Wydzial Lekarski z Oddzialem Anglojzycznym Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydzial Lekarski II Instytut Grulicy i Chorób Pluc w Warszawie Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Collegium Medicum; Wydzial Lekarski Uniwersytet Medyczny w Lublinie; II Wydzial Lekarski z Oddzialem Anglojzycznym Uniwersytet Medyczny w Lublinie; II Wydzial Lekarski z Oddzialem Anglojzycznym Uniwersytet Medyczny w Lublinie; I Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologicznym Uniwersytet Medyczny w Lublinie; II Wydzial Lekarski z Oddzialem Anglojzycznym Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologicznym Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Akademia Medyczna w Gdasku; Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologicznym Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Collegium Medicum; Wydzial Lekarski Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydzial Lekarski II Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydzial Lekarski I Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Lekarsko-Dentystyczny Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydzial Lekarski II Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiclecia Stefana Kardynala Wyszyskiego w Aninie Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Lekarski Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie; Wydzial Lekarsko-Stomatologiczny Akademia Medyczna im. Piastów lskich we Wroclawiu; Wydzial Lekarski Ksztalcenia Podyplomowego Akademia Medyczna im. Piastów lskich we Wroclawiu; Wydzial Lekarski Ksztalcenia Podyplomowego Akademia Medyczna im. Piastów lskich we Wroclawiu; Wydzial Lekarski

300 000

300 000

PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI HABILITACYJNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY

34 650 50 000 42 266 50 000 50 000 215 800 50 000 154 560 68 000 243 000

34 650 50 000 42 266 50 000 50 000 215 800 50 000 154 560 68 000 243 000

WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY HABILITACYJNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY HABILITACYJNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI

427 500 50 000 50 000 320 000 177 750 230 000 34 020 49 980 119 800 190 000 185 800 300 000 50 000 171 300 350 000 285 950 199 600 322 580 240 000 50 000 390 000 49 460 49 900

427 500 50 000 50 000 320 000 177 750 230 000 34 020 49 980 119 800 190 000 185 800 300 000 50 000 171 300 350 000 285 950 199 600 322 580 240 000 50 000 390 000 49 460 49 900

­ 29 ­

Wybrane markery endofenotypowe oraz inne czynniki biologiczne i psychospoleczne zwikszajce ryzyko przejcia stanu wysokiego ryzyka w pelnoobjawow psychoz Hiperglikemia stresowa a wybrane markery procesu zapalnego u pacjentów z ostrym zawalem serca z uniesieniem odcinka ST leczonych pierwotn angioplastyk wiecow ­ analiza kliniczna, angiograficzna, echokardiograficzna i elektrokardiograficzna Ocena diagnostycznej i rokowniczej wartoci trichogramu w rónych typach lysienia niebliznowaciejcego w wybranych chorobach gruczolu tarczowego Wplyw leczenia aparatami wewntrzustnymi na wskaniki procesu zapalnego i aktywnoci hemostazy u chorych na obturacyjny bezdech senny Ocena dynamiki postpu miadycy i zmian charakteru blaszek miadycowych w ttnicach szyjnych u pacjentów z objawow i bezobjawow stenoz szyjn, ze szczególnym uwzgldnieniem analizy kompleksu intima-media, funkcji ródblonka oraz aktywnoci czynnika wzrostu ródblonka naczy (VEGF) i metaloproteinazy 9 (MMP-9) Porównanie pooperacyjnej ciglej przyspieszonej radioterapii (postop CAIR) z jednoczasow skojarzon radiochemioterapi, u chorych na zaawansowanego raka regionu glowy i szyi ­ kontrolowane badanie kliniczne III fazy Wplyw genów KIR3DS1 oraz KIR3DL1 w powizaniu z epitopami HLA-B Bw4 i Bw6 na przebieg zakaenia HIV-1 Badania nad blaszk miadycow w ttnicach szyjnych z zastosowaniem metody wirtualnej histologii (IVUS-VH), badania ultrasonograficznego, dwuródlowej wielorzdowej tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego wysokiej rozdzielczoci. Korelacja z osoczowymi biomarkerami miadycy Rola rekombinowanej ludzkiej erytropoetyny w aktywacji limfocytów T CD4+ pacjentów przewlekle hemodializowanych Ekspresja bialek transportujcych mied w cianie jelita u osób zdrowych i chorych na chorob Wilsona Czynniki prognostyczne u pacjentów z wielonaczyniow chorob wiecow i znaczenie wskaników czynnociowych ukladu sercowo-naczyniowego w oparciu o ocen nowych parametrów echokardiograficznych funkcji miokardium Rokownicze znaczenie profilu ekspresji wybranych genów w niezaawansowanym niedrobnokomórkowym raku pluca Wplyw rónych modyfikacji ambulatoryjnej dializy otrzewnowej (CADO/ADO) na insulinooporno u chorych ze schylkow niewydolnoci nerek w przebiegu nefropatii niecukrzycowej Znaczenie diagnostyki in vitro w pokrzywce aspirynowej Ocena ekspresji angiogennych i antyangiogennych izoform naczyniowo-ródblonkowego czynnika wzrostu w hodowanych komórkach progenitorowych ródblonka pochodzcych z krwi chorych na otylo i samoistne nadcinienie ttnicze Ekspresja genów w komórkach mononuklearnych krwi obwodowej jako marker predyspozycji do nefropatii cukrzycowej Porównanie wyników inwazyjnego pomiaru gradientu cinienia wtrobowo-ylnego (HVPG) z metod Dopplera koloru i pulsacyjnego oraz manometryczn cinienia w ylakach przelyku u pacjentów z marskoci wtroby z uwzgldnieniem wplywu leczenia farmakologicznego Charakterystyka bialaczkowych komórek macierzystych u chorych na ostr bialaczk szpikow (OBS) Ocena ewolucji kariotypu u chorych na przewlekl bialaczk limfocytow Znaczenie diagnostyczne i prognostyczne ekspresji bialek genów naprawczych hMLH1 i hMSH2 oraz CD 34 w polipach i sporadycznym raku jelita grubego Analiza stenia gastryny w surowicy chorych z polipami gruczolakowatymi jelita grubego Udzial prostanoidów i tlenku azotu (NO) w patogenezie dysfunkcji ródblonka u osób z nadcinieniem ttniczym (NT) Monocytarna ekspresja receptora wapniowego w kontekcie aktywacji odpowiedzi zapalnej u chorych z przewleklym niedokrwieniem koczyn dolnych na tle miadycy zarostowej i makroangiopatii cukrzycowej Wplyw ste osoczowych TF, TFPI, TAT, TM, t-PA, u-PA, PAI-1 i obecnoci mutacji Leiden genu czynnika V, mutacji G20210A genu protrombiny oraz mutacji C677T genu MTHFR na rozwój i przebieg przewleklego zakrzepowo-zatorowego nadcinienia plucnego (CTEPH) Polimorfizm genów ACE i RGS2 oraz funkcja ródblonka naczyniowego a rozwój zaburze cinienia ttniczego u chorych z cukrzyc typu 1 Opracowanie i wdroenie intuicyjnego, przestrzennego interfejsu akustycznego wspomagajcego nawigacj chirurgiczn (Intuicoustic) Pourazowy krwiak okolonamiotowy INFLACOR ­ Ocena przydatnoci wybranych wariantów genetycznych, laboratoryjnych markerów reakcji zapalnej i stanu klinicznego do prognozowania powikla pooperacyjnych u chorych poddawanych operacjom kardiochirurgicznym w kreniu pozaustrojowym ­ poszukiwanie najbardziej efektywnego klinicznie i ekonomicznie algorytmu diagnostycznego Systemowa odpowied immunologiczna pacjentów po termoablacji raka jasnokomórkowego nerki Wplyw ekspresji bialek pro- i antyapoptotycznych na wyniki leczenia chorych na raka piersi Anatomia ttnicy przyrodkowej okalajcej udo ­ moliwo mikrochirurgicznej rekonstrukcji Zastawka ttnicy plucnej zastpujca zastawk aortaln ­ odlegle wyniki po korekcji anatomicznej przeloenia wielkich pni ttniczych (TGA) i operacji metod Rossa lub Konno­Rossa w wadach zastawki aorty Wczesne i odlegle wyniki operacji oszczdzajco-naprawczych zastawki aortalnej technik remodelingu Urbaskiego w ttniakach pocztkowego odcinka aorty Prospektywne kontrolowane badanie kliniczne nad zastosowaniem nowych maloinwazyjnych metod leczenia przetok okoloodbytniczych z zastosowaniem materialu wszczepialnego Surgisis vs. klej fibrynowy w porównaniu z klasycznym przeciciem EAS za pomoc niewchlanialnej nici

HABILITACYJNY WLASNY

dr Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Lekarski Magdalena Zofia Kotlicka-Antczak prof. dr hab. Jacek Kubica prof. dr hab. Waldemar Juliusz Placek dr hab. Anetta Undas dr hab. Jacek Roniecki dr Grzegorz Woniak dr hab. Egbert Piasecki prof. dr hab. Wieslawa Danuta Tracz dr hab. Maria Alicja Dbska-lizie dr Adam Marcin Przybylkowski prof. dr hab. Jaroslaw Damian Kasprzak prof. dr hab. Jacek Jassem prof. dr hab. Zofia Wakowicz prof. dr hab. Magdalena Czarnecka-Operacz dr Ewa Miller-Kasprzak dr hab. Dariusz Kazimierz Moczulski dr hab. Urszula Maria Wereszczyska-Siemitkowska dr hab. Danuta Du dr hab. Anna Barbara Korycka prof. dr hab. Ewa Izabela Malecka-Panas prof. dr hab. Ewa Izabela Malecka-Panas dr hab. Andrzej Szuba prof. dr hab. Rajmund Adamiec dr hab. Jerzy Lewczuk dr hab. Przemyslawa Jarosz-Chobot dr Piotr Antoni Zieliski dr hab. Marek Moskala dr hab. Romuald Lango prof. dr hab. Kazimierz Krajka prof. dr hab. Arkadiusz Jeziorski prof. dr hab. Jaroslaw Czubak prof. dr hab. Jadwiga Anna Moll dr Miroslaw Bitner prof. dr hab. Roman Maria Herman Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy; Wydzial Lekarski Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy; Wydzial Lekarski Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Collegium Medicum; Wydzial Lekarski Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Lekarski

37 300 464 100

37 300 464 100

PROMOTORSKI PROMOTORSKI

49 920 50 000

49 920 50 000

PROMOTORSKI

75 000

75 000

WLASNY PROMOTORSKI

Centrum Onkologii ­ Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie; Oddzial w Gliwicach Instytut Immunologii i Terapii Dowiadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wroclawiu Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Collegium Medicum; Wydzial Lekarski Akademia Medyczna w Gdasku; Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologicznym Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologicznym Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Lekarski Akademia Medyczna w Gdasku; Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologicznym Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydzial Lekarski II Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydzial Lekarski I Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Wojskowo-Lekarski Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku; Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologii i Oddzialem Nauczania w Jzyku Angielskim Instytut Immunologii i Terapii Dowiadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wroclawiu Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Lekarski Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Lekarski Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Lekarski Akademia Medyczna im. Piastów lskich we Wroclawiu; Wydzial Lekarski Akademia Medyczna im. Piastów lskich we Wroclawiu; Wydzial Lekarski Ksztalcenia Podyplomowego Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wroclawiu; Orodek Badawczo-Rozwojowy lski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydzial Lekarski w Katowicach Akademia Medyczna w Gdasku; Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologicznym Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Collegium Medicum; Wydzial Lekarski Akademia Medyczna w Gdasku; Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologicznym Akademia Medyczna w Gdasku; Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologicznym Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Lekarski Centrum Medyczne Ksztalcenia Podyplomowego w Warszawie Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Lodzi

200 000 50 000

200 000 50 000

WLASNY

400 000

400 000

WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI

180 000 353 280 50 000 143 345 50 000 200 000 200 000 87 100 400 000 290 000 280 000 50 000 50 000 50 000 50 000

180 000 353 280 50 000 143 345 50 000 200 000 200 000 87 100 400 000 290 000 280 000 50 000 50 000 50 000 50 000

WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI

129 000 311 200 216 250 15 850

129 000 311 200 216 250 15 850

WLASNY

280 400

280 400

PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY

57 950 225 000 49 415 170 400

57 950 225 000 49 415 170 400

WLASNY

Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Lekarski Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Collegium Medicum; Wydzial Lekarski

280 455

280 455

WLASNY

276 850

276 850

­ 30 ­

Ocena czstoci wystpowania wirusów brodawczaka ludzkiego w stanach zapalnych i nowotworowych uszu Zastosowanie hodowli autogennych chondrocytów w leczeniu ubytków powierzchni stawowych Nasze propozycje udoskonalenia wczesnej diagnostyki raka stercza Badanie zmian ste we krwi leków przeciwdrobnoustrojowych u pacjentów intensywnej terapii poddawanych CRRT w przebiegu ARF, MODS i cikiej sepsy Ocena wlaciwoci reologicznych oraz biochemicznych plynu stawowego, ze szczególnym uwzgldnieniem stanu pro- i antyoksydacyjnego, u chorych z uszkodzeniem chrzstki stawowej przed i po dostawowym podaniu sterydów i preparatów kwasu hialuronowego Ocena aktywnoci plytek krwi oraz czstoci wystpowania opornoci na przeciwagregacyjne dzialanie kwasu acetylosalicylowego w prewencji zakrzepowej chorych po endarterektomii ttnic szyjnych Ocena wewntrzkomórkowych mechanizmów oddzialywania terapii fotodynamicznej wykorzystujcej sprzone nanosystemy lek­nanononik na wybrane komórki ciany naczyniowej, odpowiedzialne za powstawanie zjawiska restenozy po zabiegach angioplastyki wiecowej Ocena marginesów chirurgicznych po operacyjnym usuniciu raka jzyka i dna jamy ustnej z wykorzystaniem profilu ekspresji miRNA Charakterystyka kliniczna rodzinnego raka brodawkowatego tarczycy Choroby fibroproliferacyjne przestrzeni zaotrzewnowej przebiegajce z nefropati obturacyjn ­ opracowanie zalece diagnostycznych i terapeutycznych w oparciu o patogenez zwlóknienia przestrzeni zaotrzewnowej, wyniki bada obrazowych i charakterystyk kliniczn Chirurgiczny remodeling pozawalowo uszkodzonej lewej komory serca. Wyniki wczesne i rednioterminowe Biologiczne kryteria oceny cyto- i genotoksycznoci kompozytowych materialów dentystycznych oraz ochrona komórek miazgi zba i stymulacja ich mechanizmów obronnych Ocena profilu metylacji regionów promotorowych genów p16 i DAPK oraz profilu antyoksydacyjnego u chorych na raka pcherza moczowego dla opracowania modelu prognozowania wyników leczenia choroby nowotworowej Odlegle wyniki leczenia przewleklego niekomunikujcego wodoglowia u dzieci, przy wykorzystaniu technik neuroendoskopowych i zastawek typu Orbis Sigma Wplyw znieczulenia zewntrzoponowego na szczelno bariery jelitowej u chorych poddawanych zabiegom operacyjnym z zaciniciem ttnicy glównej w odcinku brzusznym Diagnostyka patologiczno-molekularna czerniaka skóry: ocena czynników wplywajcych na wystpowanie przerzutów do wzlów chlonnych innych ni wartownicze u chorych na czerniaki skóry bez klinicznych cech przerzutów do regionalnych wzlów chlonnych Ocena gospodarki wapniowo-fosforanowej u osób ponadstuletnich z objawami klinicznej osteoporozy i porównanie jej z gospodark wapniowo-fosforanow u osób 65-letnich Ocena zaburze w ukladzie odpornociowym czynnych i biernych palaczy papierosów Ocena skutecznoci procesu uczenia prawidlowej jakoci wykonania i interpretacji badania spirometrycznego w podstawowej opiece zdrowotnej za pomoc internetowej metody sprzenia zwrotnego Ocena wystpowania reakcji krzyowych u osób uczulonych na lateks, u których wystpila uogólniona reakcja anafilaktyczna Wybrane bialka szoku termicznego i skierowane przeciwko nim przeciwciala u naraonych na metale cikie Ocena jakoci powietrza pomieszcze w apsekcie naraenia zdrowia dzieci Zmienno chodu u chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi stawu kolanowego przed i po artroplastyce stawu Wplyw umiarkowanych wysilków fizycznych na stabilno posturaln: analiza w kontekcie ryzyka upadków u starszych mczyzn Zrónicowanie cech skurczu i potencjalów czynnociowych jednostek ruchowych minia zginacza krótkiego palców oraz brzuchatego przyrodkowego lydki Analiza porównawcza funkcji mikrodomen lipidowych (raftów) w przekanictwie sygnalu indukowanego przez ligandy z nadrodziny TNF-alpha w prawidlowych komórkach epitelialnych i komórkach ludzkiego gruczolakoraka okrnicy linii COLO 205. Identyfikacja mechanizmu molekularnego warunkujcego oporno komórek nowotworowych na indukcj apoptozy Patomechanizm zaburze neurofizjologicznych i zaburze metabolizmu mózgu w badaniu protonowej spektroskopii magnetycznego rezonansu jdrowego (H-MRS) w subklinicznej encefalopatii wtrobowej Zmiany nasilenia nierównoci w zdrowiu midzy 8. a 18. rokiem ycia w Polsce i wybranych krajach ­ wieloaspektowa analiza z elementami modelowania strukturalnego, uwzgldniajca proste i zloone skale oceny zdrowia Ocena naraenia rodowiskowego populacji o potencjalnie zrónicowanym pobraniu metylortci Dynamika zmian wybranych zasobów zdrowotnych zewntrznych (wsparcia spolecznego, wydarze yciowych) i zasobów wewntrznych (poziomu kortyzolu/DHEA, orientacji yciowej) mlodziey akademickiej miasta Lublina a poziom lku i depresji Badanie ultrastruktury szczepów Candida albicans Endometrioza niedocenianym, powanym problemem spolecznym. Badanie nad etiopatogenez, profilaktyk i terapi immunologiczn endometriozy na modelu eksperymentalnym i w badaniu klinicznym Poszukiwanie wskaników wczesnych skutków toksycznego dzialania par rtci u pracowników zatrudnionych w zakladach chemicznych Medyczne i spoleczne uwarunkowania skutecznoci programu terapii grupowej dla osób palcych tyto ­ wyniki bada wieloletnich Ocena skutecznoci treningu neurosensorycznego w niestabilnoci zloonej stawu kolanowego Wykrywanie i charakterystyka szczepów VISA i hetero-VISA wród szczepów Staphylococcus aureus pochodzcych z materialów klinicznych

PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY

prof. dr hab. Bogdan Rydzewski prof. dr hab. Tadeusz Szymon Gadzik prof. dr hab. Zygmunt Franciszek Dobrowolski prof. dr hab. Wojciech Piotr Gaszyski dr Alina Ostalowska prof. dr hab. Walerian Staszkiewicz prof. dr hab. Walentyna Mazurek dr Katarzyna Monika Lamperska prof. dr hab. Marek Ostrowski prof. dr hab. Andrzej Piotr Borkowski dr Roman Przybylski dr hab. Joanna Szczepaska dr Zbigniew Andrzej Jablonowski dr hab. Emilia Nowoslawska dr Radoslaw Owczuk dr Zbigniew Ireneusz Nowecki prof. dr hab. Krzysztof Galus dr hab. Joanna Julia Domagala-Kulawik dr Michal Bednarek dr Marta Joanna Chelmiska dr hab. Jolanta Antonowicz-Juchniewicz dr Danuta Maria Mielyska prof. dr hab. Tadeusz Niedwiedzki prof. dr hab. Wieslaw Osiski prof. dr hab. Jan Stefan Celichowski prof. dr hab. Barbara Maria Gajkowska prof. dr hab. Tomasz Hubert Mach dr Joanna Teresa Mazur dr Malgorzata Aldona Trzcinka-Ochocka dr Danuta Zarzycka prof. dr hab. Wieslaw Kurztkowski dr hab. Krzysztof Szymanowski prof. dr hab. Anna Skoczyska prof. dr hab. Wojciech Kazimierz Drygas prof. dr hab. Grayna Cywiska-Wasilewska prof. dr hab. Grayna Anna Mlynarczyk

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydzial Lekarski II lski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydzial Lekarski z Oddzialem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Collegium Medicum; Wydzial Lekarski Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Lekarski lski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydzial Lekarski z Oddzialem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Centrum Medyczne Ksztalcenia Podyplomowego w Warszawie Akademia Medyczna im. Piastów lskich we Wroclawiu; Wydzial Lekarski Ksztalcenia Podyplomowego Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydzial Lekarski II Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie; Wydzial Lekarski Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologicznym lskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Lekarsko-Dentystyczny Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Wojskowo-Lekarski Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Lodzi Akademia Medyczna w Gdasku; Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologicznym Centrum Onkologii ­ Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologicznym Instytut Grulicy i Chorób Pluc w Warszawie Akademia Medyczna w Gdasku; Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologicznym Akademia Medyczna im. Piastów lskich we Wroclawiu; Wydzial Lekarski Instytut Ekologii Terenów Uprzemyslowionych w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie; Wydzial Wychowania Fizycznego Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu; Wydzial Wychowania Fizycznego Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu; Wydzial Wychowania Fizycznego Instytut Medycyny Dowiadczalnej i Klinicznej im. Miroslawa Mossakowskiego PAN w Warszawie Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Collegium Medicum; Wydzial Lekarski Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

50 000 144 600 306 000 300 000 289 340

50 000 144 600 306 000 300 000 289 340

WLASNY

359 700

359 700

WLASNY WLASNY PROMOTORSKI

240 000 240 000 48 000

240 000 240 000 48 000

WLASNY

300 000

300 000

HABILITACYJNY WLASNY HABILITACYJNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY HABILITACYJNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI

60 000 250 000 292 210 88 320 384 614 297 400 50 000 50 000 114 885 208 860 50 000 240 000 28 600 153 148 38 000

60 000 250 000 292 210 88 320 384 614 297 400 50 000 50 000 114 885 208 860 50 000 240 000 28 600 153 148 38 000

WLASNY

269 500

269 500

WLASNY

304 900

304 900

HABILITACYJNY

79 300

79 300

WLASNY

Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Lodzi Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Wydzial Pielgniarstwa i Nauk o Zdrowiu z Oddzialem Zaocznym Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego ­ Pastwowy Zaklad Higieny w Warszawie Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydzial Nauk o Zdrowiu Akademia Medyczna im. Piastów lskich we Wroclawiu; Wydzial Lekarski Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Nauk o Zdrowiu Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu; Wydzial Wychowania Fizycznego Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologicznym

240 000

240 000

HABILITACYJNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI

37 500 50 000 180 000 41 600 50 000 68 840 50 000

37 500 50 000 180 000 41 600 50 000 68 840 50 000

­ 31 ­

Wyjanienie wspólzalenoci pomidzy tiolowym statusem redoks a odpowiedzi immunologiczn w warunkach stresu oksydacyjnego indukowanego wysilkiem fizycznym Dobór momentu sily zewntrznej i sily miniowej w ocenie skutecznoci wicze stabilizujcych krgoslup Opracowanie metody pomiaru wysokich dawek promieniowania jonizujcego z zastosowaniem wysokoczulych detektorów termoluminescencyjnych LiF:Mg,Cu,P Uszkodzenia sluchu spowodowane halasem u mlodziey szkolnej ­ identyfikacja przyczyn, diagnostyka otolologiczna i audiologiczna, opracowanie zasad profilaktyki Palenie tytoniu, próby jego rzucenia i intencje zmiany zachowa zwizanych z paleniem tytoniu wród dorastajcych dziewczt w kontekcie wybranych czynników psychospolecznych Czynniki epidemiologiczne (odpornociowe) w rozwoju zakae i martwicy niedokrwionych koczyn dolnych Molekularna charakterystyka 16S rRNA metylaz warunkujcych oporno na szerokie spektrum aminoglikozydów u paleczek Enterobacteriaceae wyosobnionych w Polsce z materialu klinicznego od ludzi Genetyczne uwarunkowanie poziomu glukozy we krwi a predyspozycja do cukrzycy typu II Znaczenie diagnostyki rónicowej w zakaeniach ukladu oddechowego u dzieci, z uwzgldnieniem infekcji wywolanych RSV oraz metapneumowirusem. Rola RSV w zakaeniach szpitalnych oraz indukcji nadwraliwoci Polimorfizm wybranych genów sportowców wysokokwalifikowanych jako podstawa konstrukcji profili genetycznych slucych wstpnej selekcji zawodników Czynno bioelektryczna i mechaniczna mini odpowiadajcych za funkcje manipulacyjne dloni oraz czynno bioelektryczna kory mózgowej u osób zdrowych i u pacjentów z chorob Parkinsona Skuteczno minimalnej interwencji antynikotynowej oraz wplyw rzucania palenia na jako ycia pacjentów lekarza rodzinnego Badanie wplywu gruboci podskórnej tkanki tluszczowej na widmo mocy sygnalu EMG z uwzgldnieniem poziomu sily, rodzaju minia oraz plci Ekspresja genów insulinopodobnych czynników wzrostu i ich receptorów u chorych na raka jelita grubego ze wspólistniejcymi zaburzeniami metabolicznymi (nadwaga/otylo, hyperglikemia) Wplyw suplementacji pirogronianem i treningu fizycznego na indukowany diet hiperkaloryczn stres oksydacyjny Efektywno i koszty stosowania heparyn drobnoczsteczkowych w porównaniu z doustnymi antykoagulantami, w leczeniu ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej Opracowanie strategii monitorowania genetycznej struktury populacji szczepów Bordetella pertussis w celu identyfikacji szczepów epidemicznych i wskazania przyszlych szczepów szczepionkowych Wplyw zmian w poziomie cholesterolu w mitochondriach na ich funkcj, stres oksydacyjny i proces apoptozy Skuteczno metod fizykalnych w leczeniu zespolu bolesnego lokcia wedlug koncepcji myofascial pain Czynniki sprzyjajce odstawianiu kanabinoli we wczesnej dorosloci ­ analiza Wystpowanie patogenów wywolujcych pewne zakaenia atypowe (Mycoplasma pneumoniae i Chlamydophila pneumoniae) i niektórych wirusów (RSV i MPV) u chorych na zaostrzenie astmy oskrzelowej i przewleklej obturacyjnej choroby pluc oraz na pozaszpitalne zapalenie pluc a przebieg, skuteczno i koszty ich leczenia Wplyw kompleksowej rehabilitacji stosowanej u chorych z niewydolnoci serca znacznego stopnia (III,III/IV NYHA) w okresie szpitalnym z kontynuacj w warunkach domowych na parametry wydolnoci fizycznej i jako ycia Wplyw pozycji roboczej podczas cinki drzew pilark na stopie uciliwoci pracy drwala Fizjologiczne i biochemiczne uwarunkowania hemostazy w hiperbarii powietrznej Analiza aktywnoci biologicznej ekstraktu z aronii czarnoowocowej w oparciu o testy hemostazy i stenia substancji aktywnych Synteza oraz badania aktywnoci przeciwnowotworowej nowych pochodnych chalkonu Synteza i ocena farmakologiczna in vitro i in vivo pochodnych dekstrometorfanu jako selektywnych inhibitorów receptorów nikotynowych Optymalizacja rozdziele chromatograficznych w toksykoproteomice z wykorzystaniem ilociowych zalenoci struktura­retencja (QSRR) Synteza na fazie stalej polcze tuftsyny i retro-tuftsyny z pochodnymi antrachinonów oraz akrydyny/akrydonu i ich aktywno biologiczna Ocena ekspresji genów MDR1 i BCRP oraz ich bialkowych produktów jako potencjalnych czynników prognostycznych w raku jelita grubego Synteza nowych pochodnych pirydo[1,2-c]pirymidyny o aktywnoci przeciwdepresyjnej Zastosowanie wybranych flawonoidów do wspomagania przeciwplytkowego dzialania kwasu acetylosalicylowego i pochodnych tienopirydynowych Poszukiwania nowych ródel produktów naturalnych o aktywnoci biologicznej w krajowych gatunkach rodzaju Eryngium L., z zastosowaniem metod biotechnologicznych Ocena wraliwoci komórek limfoblastycznych z nowo zidentyfikowanymi mutacjami w genie 12S rRNA na antybiotyki aminoglikozydowe w aspekcie ich ototoksycznoci Badanie profili metabolicznych nukleozydów i modyfikowanych nukleozydów w moczu osób zdrowych i chorych na nowotwory ukladu moczowo-plciowego jako narzdzie prognostyczno-diagnostyczne w metabolomice Wplyw wycigów z Epilobium angustifolium i Serenoa repens na ekspresj genów zwizanych z patogenez lagodnego przerostu gruczolu krokowego Biosynteza ginsenozydów w kulturze zawiesinowej Panax quinquefolium

WLASNY

dr Agnieszka Anna Zembro-Lacny dr hab. Alicja Grayna Rutkowska-Kucharska dr hab. Pawel Olko prof. dr hab. Wieslaw Józef Sulkowski dr Anna Kowalewska dr Joanna Rutkowska prof. dr hab. Marek Aleksander Jagielski dr hab. Grayna Barbara Broda dr hab. Bogumila Litwiska dr Marek Sawczuk prof. dr hab. Anna Jaskólska prof. dr hab. Tomasz Jan Kostka dr Tomasz Maciej Tokarski prof. dr hab. Malgorzata Ewa Muc-Wierzgo dr Robert Antoni Olek dr hab. Rafal Tomasz Niankowski mgr in. Ewa Mosiej dr Wieslaw Ziólkowski dr hab. Wlodzimierz Samborski prof. dr hab. Jan Czeslaw Czabala prof. dr hab. Karina Jahnz-Róyk dr Edyta Elbieta Smolis-Bk dr in. Witold Wieslaw Grzywiski dr hab. Romuald Olszaski dr Joanna Marta Sikora dr Marek Tadeusz Konieczny dr hab. Dariusz Matosiuk prof. dr hab. Roman Kaliszan dr hab. in. Krystyna Dzierzbicka prof. dr hab. Marek Mirowski prof. dr hab. Franciszek Herold dr hab. Jacek Andrzej Golaski dr hab. Barbara Maria Thiem dr Wojciech Gawcki dr hab. Michal Jan Markuszewski dr hab. Przemyslaw Michal Mrozikiewicz dr hab. Aleksander Chmiel

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu; Zamiejscowy Wydzial Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu; Wydzial Wychowania Fizycznego Instytut Fizyki Jdrowej im. Henryka Niewodniczaskiego PAN w Krakowie Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Lodzi Uniwersytet Warszawski; Wydzial Pedagogiczny Instytut Medycyny Dowiadczalnej i Klinicznej im. Miroslawa Mossakowskiego PAN w Warszawie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego ­ Pastwowy Zaklad Higieny w Warszawie Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiclecia Stefana Kardynala Wyszyskiego w Aninie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego ­ Pastwowy Zaklad Higieny w Warszawie Uniwersytet Szczeciski; Wydzial Nauk Przyrodniczych Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu; Wydzial Fizjoterapii Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Nauk o Zdrowiu Centralny Instytut Ochrony Pracy ­ Pastwowy Instytut Badawczy w Warszawie lski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydzial Zdrowia Publicznego Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jdrzeja niadeckiego w Gdasku; Wydzial Wychowania Fizycznego Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Collegium Medicum; Wydzial Lekarski Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego ­ Pastwowy Zaklad Higieny w Warszawie Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jdrzeja niadeckiego w Gdasku; Wydzial Wychowania Fizycznego Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydzial Nauk o Zdrowiu Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

103 500

103 500

WLASNY PROMOTORSKI WLASNY HABILITACYJNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI

240 000 44 800 299 180 85 000 363 800 96 850 350 000 300 000 248 750 129 392 48 500 162 937 328 081 130 000 37 700 68 120 137 829 61 890 32 500

240 000 44 800 299 180 85 000 363 800 96 850 350 000 300 000 248 750 129 392 48 500 162 937 328 081 130 000 37 700 68 120 137 829 61 890 32 500

WLASNY

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

300 000

300 000

WLASNY HABILITACYJNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiclecia Stefana Kardynala Wyszyskiego w Aninie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Leny Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Farmaceutyczny Akademia Medyczna w Gdasku; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Analityki Medycznej Akademia Medyczna w Gdasku; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej Politechnika Gdaska; Wydzial Chemiczny Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Farmaceutyczny Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydzial Farmaceutyczny Instytut Genetyki Czlowieka PAN w Poznaniu Akademia Medyczna w Gdasku; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej Instytut Wlókien Naturalnych i Rolin Zielarskich w Poznaniu Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Farmaceutyczny

193 480 76 700 300 000 200 000 136 800 308 000 50 100 49 400 50 000 150 000 227 500 270 000 75 000 240 000

193 480 76 700 300 000 200 000 136 800 308 000 50 100 49 400 50 000 150 000 227 500 270 000 75 000 240 000

WLASNY PROMOTORSKI

250 000 50 000

250 000 50 000

­ 32 ­

Spektroskopowe i kwantowo-chemiczne badania fosfomycyny i jej pochodnych Nowo syntetyzowane zwizki triterpenowe jako aktywatory apoptozy i/lub inhibitory proliferacji komórek nowotworowych Metody szacowania kosztów porednich choroby i wplywu stanu zdrowia na aktywno zawodow i wydajno pracy ­ znaczenie w procesie oceny farmakoekonomicznej Mikromacierze DNA do oceny farmakogenomicznego profilu ekspresji genów w komórkach dziecicych guzów zarodkowych Poszukiwanie zwizków o aktywnoci przeciwnowotworowej w grupie kompleksów wybranych metali z ligandami dwufunkcyjnymi Dostpno farmaceutyczna i biologiczna gliklazydu z tabletek natychmiast (IR) i wolno (SL) uwalniajcych lek Ocena przydatnoci obrazowania dyfuzyjnego (DWI, diffusion-weighted imaging) MR w diagnostyce przetrwalej lub nawrotowej choroby nowotworowej u chorych z rozpoznanym i leczonym rakiem jajnika Poszukiwanie zaburze genetycznych u dzieci z hipogammaglobulinemi o nieznanej etiologii Wspólwystpowanie celiakii u chorych na mukowiscydoz: predyspozycja genetyczna i ekspresja kliniczna Wybrane parametry aktywacji granulocytów i monocytów krwi obwodowej oraz mediatory systemowej reakcji prozapalnej u pacjentów pediatrycznych ze stluszczeniem wtroby (sw) oraz nadcinieniem ttniczym pierwotnym (ntp) Czynniki ryzyka wczesnego wystpowania powikla w ukladzie sercowo-naczyniowym u dzieci z przewlekl niewydolnoci nerek Wieloaspektowa ocena rozwoju w wieku szkolnym dzieci urodzonych z ekstremalnie mal mas ciala ­ badanie wieloorodkowe w województwie malopolskim Badanie patologii molekularnej genu COL7A1 w kontekcie wystpowania Epidermolysis Bullosa Hereditaria Dystrophica (EBHD). Próba korelacji genotyp­fenotyp w grupie polskich pacjentów z EBHD Ocena gammapatii monoklonalnych, zakae wirusowych i zaburze rearanacji genów TCR/ Ig jako wczesnych biomarkerów rozwoju chorób nowotworowych ukladu limfoidalnego w zespole Nijmegen i ataksja­teleangiektazja Wplyw diety na zapobieganie celiakii: ocena moliwoci wywolania tolerancji na gluten u dzieci z predyspozycj genetyczn (Europejskie badanie interwencyjne dotyczce wczesnej interwencji ywieniowej u dzieci z grupy ryzyka wystpienia celiakii) Markery i modulatory limfangiogenezy w raku jajnika Mechanizmy molekularne zwizane z ekspresj rozpuszczalnej (sTNF) i blonowej (tmTNF) formy TNF a rozwój retinopatii w cukrzycy typu 1. Opracowanie modelu modulacji aktywnoci TNF w celu zastosowania w profilaktyce i terapii retinopatii cukrzycowej u dzieci Ocena przeplywu mózgowego krwi i profilu autonomicznego dzieci i mlodziey z omdleniami neurogennymi i stanami przedomdleniowymi Badania wspólzalenoci pomidzy steniem wybranych czynników o dzialaniu immunomodulujcym w mleku matki a wystpowaniem alergii u dzieci Ocena roli zakaenia wirusem brodawczaka ludzkiego w poronieniach samoistnych Badania nad regulacj transkrypcji genu dla ludzkiego receptora noworodkowego Fc (hFcRn) Badanie zalenoci pomidzy steniem leptyny i jej receptora we krwi, wybranymi polimorfizmami genów kodujcych te bialka a podatnoci na rozwój otyloci prostej u dzieci w okresie przedpokwitaniowym Wplyw metabolizmu elaza na parametry stresu oksydacyjnego w plynie otrzewnowym kobiet z endometrioz Badania nad rol angiogenezy w patogenezie bólu i nieplodnoci w przebiegu endometriozy. Ocena mikroRNA oraz cyfrowa analiza przeplywów naczyniowych i czynnoci skurczowej macicy Wspólczesne moliwoci diagnostyki i leczenia powikla ciy bliniaczej jednokosmówkowej Ocena obrony antyoksydacyjnej liny u kobiet w ciy powiklanej cukrzyc Ryzyko rozwoju ostrej bialaczki limfoblastycznej u dzieci zwizanej z wybranymi polimorfizmami genowymi w populacji polskiej Zastosowanie blokerów czynnika martwicy nowotworów alfa (TNF alfa) w profilaktyce poronie nawykowych Wieloparametrowa ocena biodynamiki koca dzieci i mlodziey z somatotropinow niedoczynnoci przysadki leczonych w cigu 2,5 roku hormonem wzrostu Nowe kryteria kwalifikacji do immunoterapii i jej zakoczenia u dzieci uczulonych na jad owadów blonkoskrzydlych w opraciu o stenia wskaników aktywnoci mastocytów i jako ycia. Wdroenie standardów postpowania w opiece specjalistycznej oraz POZ Ogólnopolski rejestr rzadko wystpujcych zespolów cukrzycy monogenowej wieku rozwojowego Analiza wybranych czynników ryzyka i markerów uszkodzenia ródblonka u dzieci z rozpoznan ostr bialaczk Porównanie wplywu leczenia metformin i insulin na wynik poloniczy i parametry metaboliczne w grupie ciarnych z cukrzyc ciow Udzial receptorów adhezyjnych i Toll-podobnych w oddzialywaniu neutrofilów krwi obwodowej z komórkami nowotworowymi izolowanymi z raka jajnika in vitro Falowe elektro-magneto-spryste pola w anizotropowych strukturach warstwowych i nanometrycznych z defektami Modelowanie i analiza napre w zagadnieniach kontaktowych nanoelementów Numeryczna analiza pól mechanicznych przed frontem szczeliny w orodkach sprystoplastycznych. Zagadnienia 3D Propagacja fal solitonowych w orodkach sprystych o anomalnych wlasnociach

WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY

dr hab. Leonard Marian Proniewicz prof. dr hab. Maria Jolanta Rybczyska dr hab. Tomasz Hermanowski prof. dr hab. Elbieta Zieliska dr hab. Elbieta Budzisz prof. dr hab. Tadeusz Wladyslaw Hermann dr Agnieszka Aleksandra Bianek-Bodzak dr hab. Danuta Kowalczyk prof. dr hab. Jaroslaw Miroslaw Walkowiak dr hab. Jacek Józef Michalkiewicz dr Dorota Drod dr Przemko Jacek Kwinta dr Agnieszka Marta Sobczyska-Tomaszewska dr Hanna Gregorek prof. dr hab. Hanna Szajewska dr hab. Wieslawa Bednarek prof. dr hab. Jolanta Myliwska dr Aleksandra Irena Gergont prof. dr hab. Krzysztof Jan Zeman prof. dr hab. Krzysztof Czajkowski dr hab. Joanna Elbieta Mikulska dr Joanna Lucja Gajewska dr Grzegorz Michal Polak prof. dr hab. Tadeusz Laudaski prof. dr hab. Krzysztof Jan Szaflik dr hab. Anna Surdacka prof. dr hab. Jacek Pietrzyk dr hab. Malgorzata Maria Jerzak dr hab. Andrzej Wlodzimierz Kdzia dr Ewa Anna Cichocka-Jarosz dr Agnieszka Zmyslowska dr hab. Andrzej Szuba dr Hanna Mitkowska-Woniak dr hab. Zofia Sulowska prof. dr hab. Andrzej Radowicz prof. dr hab. in. Gwidon Mieczyslaw Szefer prof. dr hab. in. Andrzej Neimitz prof. dr hab. Bogdan Maruszewski

Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Chemii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydzial Farmaceutyczny Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Lekarski Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Farmaceutyczny Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydzial Farmaceutyczny Akademia Medyczna w Gdasku; Wydzial Nauk o Zdrowiu z Oddzialem Pielgniarstwa Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Collegium Medicum; Wydzial Lekarski Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydzial Lekarski I Instytut Pomnik ­ Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie Uniwersytet w Krakowie; Collegium Medicum; Wydzial Lekarski Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Collegium Medicum; Wydzial Lekarski Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

101 000 100 000 282 800 361 000 150 000 50 000 153 700 50 830 50 000 300 000 195 860 176 928 356 360

101 000 100 000 282 800 361 000 150 000 50 000 153 700 50 830 50 000 300 000 195 860 176 928 356 360

WLASNY

Instytut Pomnik ­ Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologicznym Uniwersytet Medyczny w Lublinie; I Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologicznym Akademia Medyczna w Gdasku; Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologicznym Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Collegium Medicum; Wydzial Lekarski Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Wojskowo-Lekarski Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologicznym Instytut Immunologii i Terapii Dowiadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wroclawiu Instytut Matki i Dziecka w Warszawie Uniwersytet Medyczny w Lublinie; I Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologicznym Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku; Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologii i Oddzialem Nauczania w Jzyku Angielskim Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Lodzi Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydzial Lekarski II Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Collegium Medicum; Wydzial Lekarski Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydzial Lekarski I Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Collegium Medicum; Wydzial Lekarski Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Lekarski Akademia Medyczna im. Piastów lskich we Wroclawiu; Wydzial Lekarski Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydzial Lekarski I Instytut Biologii Medycznej PAN w Lodzi

300 000

300 000

WLASNY WLASNY WLASNY HABILITACYJNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY

159 768 230 000 300 000 128 800 50 000 55 000 291 000 250 900 230 000 300 000 50 000 50 000 50 000 180 000 25 935 266 600 160 000 278 280 211 200 269 423

159 768 230 000 300 000 128 800 50 000 55 000 291 000 250 900 230 000 300 000 50 000 50 000 50 000 180 000 25 935 266 600 160 000 278 280 211 200 269 423

ZESPÓL ROBOCZY NAUK TECHNICZNYCH ZR-5 WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI Politechnika witokrzyska w Kielcach; Wydzial Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kociuszki; Wydzial Inynierii Ldowej Politechnika witokrzyska w Kielcach; Wydzial Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechnika Poznaska; Wydzial Budowy Maszyn i Zarzdzania 288 600 304 800 37 200 26 000 288 600 304 800 37 200 26 000

­ 33 ­

Efekty energii granic strukturalnych w wieloskalowym modelu mikromechanicznym dla stopów z pamici ksztaltu Metody modelowania MES polczonych, skomplikowanych powierzchni dowolnych na przykladzie wizozrostu czaszkowego. Wplyw geometrii na rozklad napre w obszarze polczenia Hiperboliczne i quasi-hiperboliczne atraktory w ukladach mechanicznych Wlaciwoci akustyczne spirali jako elementu tlumików halasu Modele powlok kompozytowych bazujce na funkcjonale Hu-Washizu Wplyw struktury tkanki beleczkowej i lokalnoci jej uszkodze na wlasnoci mechaniczne koci jako element diagnozowania ich wlaciwoci Lokalizacja uszkodze w plytach z wykorzystaniem rónych konfiguracji przetworników piezoelektrycznych Lokalizacja uszkodze konstrukcji przy wykorzystaniu zjawiska interferencji fal sprystych Mechatroniczny uklad napdowy wózka inwalidzkiego Komputerowe modelowanie i ocena skutecznoci oddzialywa niskich i wysokich temperatur na tkank biologiczn Samodostrajajce si uklady redukcji drga z tlumikami magnetoreologicznymi wykorzystujce ruch obiektu do generacji sterujcego pola magnetycznego Skuteczno chlodzenia lopatek turbinowych przy rónych konfiguracjach wydmuchu chlodziwa Nowe metody ksztaltowania ukladów przeplywowych niskospadowych turbin wodnych Ocena wplywu zabezpiecze przecieniowych napdu kola czerpakowego na warto ekstremalnych obcie ustroju nonego wielonaczyniowych koparek kolowych Badania energochlonnoci cicia noycowo-palcowym zespolem tncym Opracowanie metody oceny stanu regulacji zaworów bazujcej na analizie drga wlasnych i wymuszonych glowicy silników spalinowych lokomotyw Rozwój metody sztywnych elementów skoczonych i jej zastosowanie w projektowaniu urzdze offshore Nowe, efektywniejsze metody analizy i redukcji amplitud maksymalnych w rezonansie przejciowym maszyn wibracyjnych Dowiadczalna ocena powstawania i rozprzestrzeniania si plomienia w przestrzeni zamknitej Nadzorowanie procesu frezowania szybkociowego z wykorzystaniem rozwiza mechatronicznych Badania i korygowanie wplywu wlaciwoci geometrycznych obrabiarki skrawajcej na dokladno ksztaltowania przedmiotów obrabianych Badania wlaciwoci technologicznych i eksploatacyjnych ostrzy skrawajcych z nanowglików spiekanych konsolidowanych przy uyciu plazmy impulsowej Metoda projektowania optymalnych korpusów obrabiarek z zastosowaniem metody elementów skoczonych i metody algorytmów genetycznych Metodyka projektowania form wtryskowych do elastomerów Hybrydowe mikroksztaltowanie elektrochemiczo-elektroerozyjne elementów konstrukcyjnych i narzdzi Opracowanie nowego ­ opartego na wiedzy pracowników ­ sposobu doboru i stosowania instrumentarium zarzdzania jakoci na potrzeby doskonalenia procesów wytwarzania w przedsibiorstwach produkcyjnych Budowa diagnostycznych systemów doradczych z zastosowaniem wieloskalowych sieci stwierdze Modelowanie plaskich podpór pneumatycznych z elektromagnetycznym napdem Konstrukcja i eksploatacja instalacji do bezodpadowego przetwarzania rzepaku w biodiesel z zagospodarowaniem fazy glicerynowej Badania wlaciwoci tribologicznych modyfikowanych powlok DLC w warunkach smarowania wod i roztworem NaCl Koherencyjna metoda oceny stanu silnika spalinowego z zaplonem iskrowym Metoda ksztaltowania eksploatacyjnych charakterystyk polimerowo-metalowych wzlów tarcia Wplyw naprawy powypadkowej metodami spawalniczymi na bezpieczestwo bierne nadwozia pojazdu Ocena wlaciwoci tribologicznych grupy tlok­tuleja cylindrowa wykonanych z materialów kompozytowych na osnowie aluminium Modelowo wsparte diagnozowanie stanu technicznego maszyn oraz krytycznych elementów obiektów infrastruktury Wysokoobcione smarowane elementy maszyn z powlokami niskotarciowymi ­ badania mechanizmów zuywania w mikro- i nanoskali Modelowanie kawitacji i erozji kawitacyjnej w oplywie czci wystajcych szybkich jednostek plywajcych Zwikszenie trwaloci eksploatacyjnej metalowo-polimerowych wzlów tarcia w systemach biotribologicznych przez zastosowanie powlok DLC Zwikszenie sprawnoci i zmniejszenie emisji toksycznych skladników spalin przez wykorzystanie ciepla traconego w ukladzie chlodzenia silnika Depolaryzacja wiatla o czciowej koherencji czasowej w orodku cieklokrystalicznym Opracowanie metody korekcji promienia kocówki pomiarowej w skaningowych pomiarach wspólrzdnociowych

WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY

prof. dr hab. in. Henryk Petryk prof. dr hab. in. Tadeusz Boydar Markowski dr hab. in. Andrzej Cezary Stefaski prof. dr hab. Czeslaw Cempel dr hab. in. Krzysztof Jacek Winiewski dr hab. in. Tomasz Topoliski

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza; Wydzial Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechnika Lódzka; Wydzial Mechaniczny Politechnika Poznaska; Wydzial Budowy Maszyn i Zarzdzania Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jdrzeja niadeckich w Bydgoszczy; Wydzial Mechaniczny

291 200 456 000 220 000 57 780 218 400 282 250 49 894 49 920 350 000 330 000 445 000 240 000 228 135 420 000 51 900 380 000 551 000 230 000 50 000 359 160 336 000 385 100 359 000 50 000 490 000 297 430 275 600 68 350 365 000 377 000 46 880 260 500 55 000 50 000 297 390 330 000 327 000 398 930 440 000 48 000 278 290

291 200 456 000 220 000 57 780 218 400 282 250 49 894 49 920 350 000 330 000 445 000 240 000 228 135 420 000 51 900 380 000 551 000 230 000 50 000 359 160 336 000 385 100 359 000 50 000 490 000 297 430 275 600 68 350 365 000 377 000 46 880 260 500 55 000 50 000 297 390 330 000 327 000 398 930 440 000 48 000 278 290

prof. dr hab. in. Instytut Maszyn Przeplywowych im. Roberta Szewalskiego Wieslaw Mieczyslaw Ostachowicz PAN w Gdasku prof. dr hab. in. Instytut Maszyn Przeplywowych im. Roberta Szewalskiego Wieslaw Mieczyslaw Ostachowicz PAN w Gdasku dr in. Aleksander Juliusz Frchowicz prof. dr hab. in. Ewa Majchrzak dr hab. in. Bogdan Leszek Sapiski dr in. Tomasz Ochrymiuk dr in. Marzena Banaszek dr hab. in. Stefan Wojciech Szepietowski prof. dr hab. in. Andrzej Bochat dr in. Grzegorz Szymaski prof. dr hab. in. Edmund Wittbrodt prof. dr hab. in. Tadeusz Marian Banaszewski dr hab. in. Krzysztof Jerzy Wislocki dr hab. in. Krzysztof Jan Kaliski dr in. Pawel Zenon Majda dr hab. in. Maciej Jan Kupczyk dr in. Krzysztof Damian Lehrich dr hab. in. Adam Marciniec prof. dr hab. in. Adam Ruszaj dr in. Beata Starzyska prof. dr hab. in. Wojciech Cholewa prof. dr hab. in. Franciszek Siemieniako dr hab. Ewa Katarzyna Klugmann-Radziemska prof. dr hab. in. Antoni Marian Neyman prof. dr hab. in. Bogdan óltowski dr in. Jacek Przepiórka dr hab. in. Tomasz Jan Wgrzyn dr hab. Andrzej Posmyk dr in. Jdrzej Antoni Mczak dr in. Remigiusz Maciej Michalczewski dr in. Pawel Walerian Dymarski dr in. Monika Anna Madej dr hab. in. Marek Jerzy Brzeaski prof. dr hab. in. Andrzej Domaski dr in. Adam Woniak Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Górnictwa i Geologii Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Mechaniczny Technologiczny Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Inynierii Mechanicznej i Robotyki Instytut Maszyn Przeplywowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdasku Politechnika Gdaska; Wydzial Mechaniczny Instytut Górnictwa Odkrywkowego Poltegor-Instytut we Wroclawiu Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jdrzeja niadeckich w Bydgoszczy; Wydzial Mechaniczny Politechnika Poznaska; Wydzial Maszyn Roboczych i Transportu Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej; Wydzial Budowy Maszyn i Informatyki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Inynierii Mechanicznej i Robotyki Politechnika Poznaska; Wydzial Maszyn Roboczych i Transportu Politechnika Gdaska; Wydzial Mechaniczny Politechnika Szczeciska; Wydzial Inynierii Mechanicznej i Mechatroniki Politechnika Poznaska; Wydzial Budowy Maszyn i Zarzdzania Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Mechaniczny Technologiczny Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza; Wydzial Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kociuszki; Wydzial Mechaniczny Politechnika Poznaska; Wydzial Budowy Maszyn i Zarzdzania Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Mechaniczny Technologiczny Politechnika Bialostocka; Wydzial Mechaniczny Politechnika Gdaska; Wydzial Chemiczny Politechnika Gdaska; Wydzial Mechaniczny Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jdrzeja niadeckich w Bydgoszczy; Wydzial Mechaniczny Politechnika Radomska im. Kazimierza Pulaskiego; Wydzial Materialoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Transportu Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Transportu Politechnika Warszawska; Wydzial Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Technologii Eksploatacji ­ Pastwowy Instytut Badawczy w Radomiu Centrum Techniki Okrtowej SA w Gdasku ­ Zaklad Badawczo-Rozwojowy Politechnika witokrzyska w Kielcach; Wydzial Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kociuszki; Wydzial Mechaniczny Politechnika Warszawska; Wydzial Fizyki Politechnika Warszawska; Wydzial Mechatroniki

­ 34 ­

Analiza dokladnoci odwzorowania ksztaltu powierzchni roboczych bioloysk z zastosowaniem wzorców przestrzennych i modeli odwrotnych Nowe urzdzenie do pomiaru jakoci elementów mikrooptycznych z wykorzystaniem filtru rzeczywistego zbudowanego w oparciu o pochodn polówkow funkcji przedmiotu Szacowanie mechanicznych parametrów gruntów w podlou budowli z uwzgldnieniem historii obcienia Efektywno wzmocnienia materialami kompozytowymi elbetowych belek mostowych Pcznienie i odprenie nienasyconych ilów w konstrukcjach ziemnych Wieloskalowe modelowanie niesprystych materialów heterogenicznych za pomoc hpadaptacyjnej metody elementów skoczonych Przewodnictwo ciepla w przewodniku cylindrycznym wykonanym z materialu o funkcyjnej gradacji wlasnoci ywiczne betony popiolowe Wplyw charakterystyki kruszywa na wlaciwoci przeciwpolizgowe nawierzchni drogowych Nono i stateczno cienkociennych prtów stalowych z lokalnymi elementami usztywniajcymi Zbadanie transformacji nieliniowej fali wodnej w strefie brzegowej morza o malym nachyleniu dna Opracowanie i badania wlaciwoci kompozytu cementowo-fosforanowego Okrelenie warunków stosowania techniki strzelniczej w budownictwie, uwzgldniajcych zapobieganie zagroeniom dla rodowiska Komfort termiczny i efektywno pracy w pomieszczeniach biurowych przy zastosowaniu systemu wentylacji indywidualnej Opracowanie innowacyjnego systemu analizy i oceny jakoci odlewniczej syntetycznej masy formierskiej do zastosowania w zautomatyzowanych ukladach ich sporzdzania Synergia metod kompleksowego zapobiegania drastycznej degeneracji struktury i porowatoci w wielkogabarytowych odlewach z eliwa sferoidalnego, z prognozowaniem ich wlaciwoci na drodze eksperymentalno-wirtualnej Szkla tellurowe na mikrostrukturalne wlókna fotoniczne o wlaciwociach nieliniowych Fotoniczne wlókno laserowe typu double-clad domieszkowane Yb3+ ze szkla metafosforanowego Eliminacja cyny i miedzi ze stopów elaza Nowe wstrzykiwalne biomaterialy polimerowe Wplyw parametrów fizykochemicznych na mechanizm i kinetyk elektrochemicznego tworzenia i osadzania nanoczstek tlenków tytanu, elaza i niklu w organicznych roztworach elektrolitów Charakteryzacja materialów i struktur na bazie SiC-SIMS, DLTS, I(C)-V Generacja i zastosowanie impulsów mikrosekundowych na dlugoci fali 0,66 µm z lasera Nd:YAG Opracowanie kompozytów z nanokrystalicznago wglika wolframu w osnowie Fe-Mn Ksztaltowanie struktury i wlaciwoci spieków ze stali austenitycznych w procesie tlenoazotowania jarzeniowego Wytwarzanie i charakterystyka nowego materialu z pancerzyków okrzemek z rónym udzialem i rozmiarem porów Dezorientacja podloa jako istotny parametr w optymalizacji wlasnoci optycznych i elektrycznych diod elektroluminescencyjnych InGaN Zastosowanie technologii ceramicznych w procesach recyklingu i utylizacji odpadów Badanie oddzialywa powierzchni implantów z tkank kostn Cienkie modyfikowane powloki wglowe do zastosowa w systemie tribologicznym Porowate formy nanokrystalicznych proszków i ceramiki azotku galu GaN dla nowoczesnych zastosowa w ceramice i elektronice Badania procesu korozji materialu lutowi bezolowiowych typu SAC pod wplywem plynnych mediów rodowiska (kwane deszcze, woda morska) Wyznaczanie wlaciwoci termodynamicznych stopów Cu-Ni-X-Y (X, Y = Sn, Bi, Zn, Ti) Opracowanie technologii pasywacji defektów krystalograficznych w krzemie polikrystalicznym i wytwarzania krzemowych nanoczstek w celu rozszerzenia czuloci spektralnej fotoogniw poprzez zastosowanie warstw SiNx:H Badanie procesu syntezy i wlaciwoci nanokompozytowych materialów w ukladzie Ti-Si-C-N Okrelenie wplywu skladu i mikrostruktury podloa oraz pary wodnej w atmosferze na aroodporno i mechanizm utleniania oraz degradacji nowoczesnych materialów na warstwy wice Bond Coat w systemach ochronnych TBC: -NiAl oraz -' (Ni -Ni3Al) z dodatkami Pt i Hf Wplyw polarnoci molekularnej i warunków ograniczenia na indukcj rónych typów efektów elektrooptycznych w strukturach wysokoktowych antyferroelektrycznych cieklych krysztalów Niekonwencjonalne metody niskotemperaturowego azotowania jarzeniowego tworzyw metalicznych stosowanych w medycynie Optyczny skanujcy mikroskop pola bliskiego: poprawa rozdzielczoci dziki modyfikacji sondy Wielofunkcyjne wyroby wlókiennicze o wlaciwociach fotokatalitycznych

HABILITACYJNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY

dr in. Andrzej Ryniewicz dr in. Rafal Andrzej Kasztelanic prof. dr hab. in. Maciej Gryczmaski dr hab. in. Arkadiusz Madaj dr hab. in. Kazimierz Garbulewski dr hab. in. Witold Robert Cecot dr hab. in. Bohdan Michalak dr in. Andrzej Garbacz dr hab. in. Wladyslaw Gardziejczyk prof. dr hab. in. Andrzej Garstecki prof. dr hab. in. Jan Kazimierz Szmidt dr in. Grzegorz Malata dr hab. in. Pawel Batko dr in. Anna Bogdan dr in. Eugeniusz Ziólkowski prof. dr hab. in. Zenon Ignaszak dr in. Ryszard Stpie mgr in. Marcin Franczyk prof. dr hab. in. Leszek Blacha dr hab. in. Miroslawa Helena El Fray prof. dr hab. Jacek Maria Bana dr hab. Adam Barcz dr in. Roman Ostrowski dr in. Dariusz Siemiaszko dr in. Janusz Kamiski dr hab. in. Katarzyna Agnieszka Konopka dr Gijs Franssen prof. dr hab. in. Stanislaw Serkowski dr in. Jaroslaw Sidun dr in. Andrzej Grzegorz Czyniewski prof. dr hab. Jerzy Franciszek Janik dr Anna Wierzbicka-Miernik dr in. Jolanta Barbara Romanowska dr Marek Lipiski dr in. Anna Biedunkiewicz dr in. Jerzy Jedliski dr in. Wiktor Artur Piecek dr in. Tadeusz Józef Frczek prof. dr hab. Tomasz Jan Szoplik dr in. Iwona Karbownik

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kociuszki; Wydzial Mechaniczny Uniwersytet Warszawski; Wydzial Fizyki Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Budownictwa Politechnika Poznaska; Wydzial Budownictwa i Inynierii rodowiska Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Inynierii i Ksztaltowania rodowiska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kociuszki; Wydzial Inynierii Ldowej Politechnika Lódzka; Wydzial Budownictwa, Architektury i Inynierii rodowiska Politechnika Warszawska; Wydzial Inynierii Ldowej Politechnika Bialostocka; Wydzial Budownictwa i Inynierii rodowiska Politechnika Poznaska; Wydzial Budownictwa i Inynierii rodowiska Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdasku Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Inynierii Materialowej i Ceramiki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Górnictwa i Geoinynierii Centralny Instytut Ochrony Pracy ­ Pastwowy Instytut Badawczy w Warszawie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Odlewnictwa Politechnika Poznaska; Wydzial Budowy Maszyn i Zarzdzania Instytut Technologii Materialów Elektronicznych w Warszawie Instytut Technologii Materialów Elektronicznych w Warszawie Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Inynierii Materialowej i Metalurgii Politechnika Szczeciska; Wydzial Technologii i Inynierii Chemicznej Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Odlewnictwa Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dbrowskiego w Warszawie; Instytut Optoelektroniki Politechnika Warszawska; Wydzial Inynierii Materialowej Politechnika Warszawska; Wydzial Inynierii Materialowej Politechnika Warszawska; Wydzial Inynierii Materialowej Instytut Wysokich Cinie PAN w Warszawie Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Inynierii Materialowej i Metalurgii Politechnika Bialostocka; Wydzial Mechaniczny Politechnika Koszaliska; Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próniowej Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Paliw i Energii Instytut Metalurgii i Inynierii Materialowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN w Krakowie Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza; Wydzial Budowy Maszyn i Lotnictwa Instytut Metalurgii i Inynierii Materialowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN w Krakowie Politechnika Szczeciska; Wydzial Inynierii Mechanicznej i Mechatroniki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Inynierii Materialowej i Ceramiki Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dbrowskiego w Warszawie; Wydzial Nowych Technologii i Chemii Politechnika Czstochowska; Wydzial Inynierii Procesowej, Materialowej i Fizyki Stosowanej Uniwersytet Warszawski; Wydzial Fizyki Instytut Wlókiennictwa w Lodzi

153 000 215 100 46 125 55 300 44 700 128 000 50 950 395 000 50 000 58 300 89 700 340 000 420 000 278 200 380 000 250 000 335 000 295 000 380 000 322 900 340 000 355 000 300 000 246 000 370 000 329 000 257 000 380 000 476 550 264 600 396 900 336 000 342 000 261 100 330 000

153 000 215 100 46 125 55 300 44 700 128 000 50 950 395 000 50 000 58 300 89 700 340 000 420 000 278 200 380 000 250 000 335 000 295 000 380 000 322 900 340 000 355 000 300 000 246 000 370 000 329 000 257 000 380 000 476 550 264 600 396 900 336 000 342 000 261 100 330 000

WLASNY

390 000

390 000

HABILITACYJNY WLASNY WLASNY WLASNY

237 220 330 000 314 600 350 000

237 220 330 000 314 600 350 000

­ 35 ­

Otrzymywanie elektrolitycznych powlok kompozytowych na osnowie cynku, zawierajcych nikiel, przeznaczonych jako zamiennik ochronnych powlok kadmowych Wplyw drogi odksztalcenia na proces konsolidacji materialów porowatych odksztalcanych na zimno Modelowanie mikro­makro krzepnicia ukladu heterofazowego na przykladzie kompozytu na osnowie stopu AZ91 Ksztaltowanie struktury i wlaciwoci nanokrystalicznego stopu NiTi wykazujcego efekt pamici ksztaltu Czujniki magnetostrykcyjno-piezoelektryczne na bazie elektroceramiki multiferroicznej Badania wlaciwoci materialów okrelajcych komfort cieplny oraz bezpieczestwo uytkowania odziey i obuwia Cienkie warstwy tlenku bizmutu wytwarzane technik ablacji laserowej

WLASNY HABILITACYJNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY HABILITACYJNY

prof. dr hab. Eugeniusz Antoni Lgiewka dr in. Mariusz Rosiak prof. dr hab. in. Józef Szczepan Suchy dr hab. Danuta Stró dr Agata Lisiska-Czekaj dr hab. Ewa Zofia Marcinkowska dr in. Slawomir Zbigniew Kc mgr in. Maria Malgorzata Winiewska-Wrona dr in. Witold Ireneusz Beluch dr Lidia Krystyna Lityska-Dobrzyska dr hab. in. Marek Artur Faryna dr in. Ewa Magdalena Stobierska dr hab. in. Natalia Sobczak dr hab. in. Wieslawa Maria Nocu-Wczelik dr Grzegorz Grabowski dr hab. in. Piotr Eustachiusz Kazimierski dr in. Andrzej Marek Kielbus dr in. Agnieszka Monika Twardowska dr Piotr Panek dr Zbigniew Golacki prof. dr hab. Marek Lech Berkowski dr hab. Andrzej Waldemar Wawro dr Marek Jasiorski dr in. Anna Arutunow dr in. Daniela Maria Derewnicka-Krawczyska dr Marek Kumiski prof. dr hab. Jan Dec prof. dr hab. Bogdan Antoni Walkowiak prof. dr hab. in. Andrzej Maria Klonkowski prof. dr hab. Andrzej Wiktor Bobrowski prof. dr hab. in. Stanislaw Borkowski prof. dr hab. Bogdan Grzegorz Wendler dr hab. Tomasz Martyski dr hab. in. Stanislaw Dymek prof. dr hab. in. Janusz Luksza dr hab. in. Marta Radecka dr hab. in. Krzysztof Ryszard Kubiak prof. dr hab. in. Jan Michal Sieniawski dr hab. Jan Jurga

Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Informatyki i Nauki o Materialach Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Inynierii Materialowej i Metalurgii Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Odlewnictwa Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Informatyki i Nauki o Materialach Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Informatyki i Nauki o Materialach Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydzial Towaroznawstwa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Inynierii Metali i Informatyki Przemyslowej Instytut Biopolimerów i Wlókien Chemicznych w Lodzi Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Mechaniczny Technologiczny Instytut Metalurgii i Inynierii Materialowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN w Krakowie Instytut Metalurgii i Inynierii Materialowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Inynierii Materialowej i Ceramiki Instytut Odlewnictwa w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Inynierii Materialowej i Ceramiki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Inynierii Materialowej i Ceramiki Politechnika Lódzka; Wydzial Inynierii Procesowej i Ochrony rodowiska Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Inynierii Materialowej i Metalurgii Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydzial Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Instytut Metalurgii i Inynierii Materialowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN w Krakowie Instytut Fizyki PAN w Warszawie Instytut Fizyki PAN w Warszawie Instytut Fizyki PAN w Warszawie Politechnika Wroclawska; Wydzial Mechaniczny Politechnika Gdaska; Wydzial Chemiczny Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie Instytut Fizyki PAN w Warszawie Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Matematyki, Fizyki i Chemii Politechnika Lódzka; Wydzial Mechaniczny Uniwersytet Gdaski; Wydzial Chemii Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Inynierii Materialowej i Ceramiki Politechnika Czstochowska; Wydzial Zarzdzania Politechnika Lódzka; Wydzial Mechaniczny Politechnika Poznaska; Wydzial Fizyki Technicznej Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Inynierii Metali i Informatyki Przemyslowej Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Inynierii Metali i Informatyki Przemyslowej Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Inynierii Materialowej i Ceramiki Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza; Wydzial Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza; Wydzial Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechnika Poznaska; Wydzial Budowy Maszyn i Zarzdzania

377 000 177 000 300 000 350 000 332 400 380 000 250 000

377 000 177 000 300 000 350 000 332 400 380 000 250 000

Funkcjonalne biokompozyty polimerowe do leczenia ran Optymalizacja i identyfikacja kompozytów z zastosowaniem metod inteligencji obliczeniowej Wytworzenie nano- i ultradrobnokrystalicznych wysokowytrzymalych stopów Al-Zn-Mg-Cu-Zr oraz charakterystyka ich struktury metodami wysokorozdzielczej transmisyjnej mikroskopii elektronowej Ksztaltowanie wlaciwoci uytkowych przezroczystej ceramiki ferroelektrycznej w aspekcie korelacji pomidzy orientacj pojedynczych krystalitów a fluktuacjami ich skladu chemicznego Czynniki stabilizujce barw pigmentów nieorganicznych Wplyw dodatków stopowych na wysokotemperaturowe wlaciwoci stopów niklu w stanie cieklym i cieklo-stalym oraz ich oddzialywanie wzajemne z wybranymi tlenkami metali Synteza ekspansywnej matrycy anhydrytowej z tlenkiem wapnia i glinosiarczanem wapnia. Studium procesu ekspansji ettringitowej Wplyw mikrostruktury na rozklad napre cieplnych i odporno na kruche pkanie w ceramicznych kompozytach ziarnistych Wytwarzanie cienkich warstw katalitycznych w plazmie niskotemperaturowej dla potrzeb technologii ogniw paliwowych Stabilno strukturalna stopów magnezu Mg-RE-Zr w symulowanych warunkach eksploatacyjnych Otrzymywanie cienkich warstw Ti3SiC2 na podloach ceramicznych oraz metalicznych metodami IBAD, PLD oraz hybrydow metod PLD-IBAD Ogniwa sloneczne na krzemie krystalicznym z punktowymi kontaktami tylnymi wytworzonymi wizk promieniowania laserowego Zastosowanie metody samoselekcjonujcego wzrostu krysztalów z fazy pary do (Cd,Zn)Te Wielofunkcyjne krysztaly krzemianowe: technologia wytwarzania, wlaciwoci optyczne i dielektryczne Wlaciwoci kropek magnetycznych wytwarzanych metod nanostrukturyzacji ultracienkich warstw wiatlowody planarne i paskowe otrzymywane metod zol­el w ukladach LTCC Nowe metody diagnostyki i monitorowania procesu korozji midzykrystalicznej materialów inynierskich Zaawansowane badania strukturalne nowoczesnych materialów magnetycznie twardych Wytwarzanie nanodrutów ferromagnetycznych metod elektro-osadzania w matrycach, charakteryzacja strukturalna i badanie wlaciwoci magnetycznych Materialy funkcyjne na bazie niobianów strontowo-barowego i srebrowo-litowego oraz niobiano-tantalanu srebra Biotolerancja powierzchni materialów w wietle bada molekularnych ­ transkryptomiki i proteomiki Zjawisko rezonansu powierzchniowego w luminezujcych materialach nieorganicznych zloonych z nanokrysztalów metali (Ag i Au) i jonów lantanowców(III) unieruchomionych w kseroelach tlenkowych Wykorzystanie elektrochemicznych czujników blonkowych w stripingowej analizie chronopotencjometrycznej Identyfikacja determinant jakoci odlewów cinieniowych ze stopów Al-Si Powloki FeCrAlSi osadzane ne stalach ferrytycznych metod rozpylania magnetronowego dla ochrony przed utlenianiem w warunkach izotermicznych i przy cyklicznych zmianach temperatury w zakresie od temperatury otoczenia do 1173 K Monowarstwy molekularne utworzone z nowych barwników perylenowych dla zastosowa w optoelektronice Mikrostruktura i wlasnoci polcze stopów Al wykonanych metod zgrzewania tarciowego z mieszaniem materialu spoiny Wplyw energii drga ultradwikowych na proces cignienia przez dzielone cigadlo Fotokatalityczne i fotoelektrochemiczne wlaciwoci TiO2 o modyfikowanej podsieci anionowej Odporno na korozj wysokotemperaturow i pelzanie nadstopów niklu z warstwami aluminidkowymi otrzymanymi z fazy gazowej Mikrostruktura i ocena wlaciwoci powlokowych barier cieplnych wykonanych metod natryskiwania plazmowego na elementach komory spalania Wplyw modyfikatorów na fizyko-mechaniczne wlaciwoci folii opakowaniowych

WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI

320 000 195 980 305 000 284 600 300 000 429 000 350 000 350 000 199 800 330 000 299 000 256 550 63 700 189 800 348 400 365 750 321 360 360 000 188 500 440 000 55 000 57 000 49 535 40 000 44 200 46 800 49 950 50 000 55 000 50 000 50 000 45 100

320 000 195 980 305 000 284 600 300 000 429 000 350 000 350 000 199 800 330 000 299 000 256 550 63 700 189 800 348 400 365 750 321 360 360 000 188 500 440 000 55 000 57 000 49 535 40 000 44 200 46 800 49 950 50 000 55 000 50 000 50 000 45 100

­ 36 ­

Strukturalno-mechaniczne aspekty technologii kucia wyrobów z proszków stopu tytanu Przyczyny kawitacji polimerów krystalicznych podczas odksztalcenia i skutki we wlaciwociach mechanicznych Rola metastabilnej formy w procesie (re)krystalizacji i topnienia poliamidu 6: synchrotronowe badania w czasie rzeczywistym Opracowanie analityczno-numerycznej teorii cieplnej procesu eliwiakowego ­ eliwiaki koksowe, koksowo-gazowe i gazowe Dynamika formowania wyrobów tkanych na kronie rotacyjnym Badania zjawisk wystpujcych w procesie wytwarzania wyprasek wtryskowych z tworzyw zawierajcych porofor Wplyw warunków zagszczania wirówkowego proszków na ksztaltowanie struktury gradientowej spieków diamentowych Okrelenie warunków wspólstrcania i mechanizmów syntezy spinelu glinowo-magnezowego w celu uzyskania przezroczystej ceramiki Gradientowe warstwy niskotarciowe dla regeneracji czci w przemyle motoryzacyjnym wytwarzane metodami natryskiwania plazmowego Rola reakcji rodnikowych w klejeniu drewna rezolow ywic fenolowo-formaldehydow w warunkach wytwarzania tworzyw drzewnych Analiza faz midzymetalicznych w przemyslowych stopach aluminium Al-Mg-Si-Cu do przeróbki plastycznej Modelowanie procesu przeciwbienego wytlaczania dwulimakowego tworzyw polimerowych Badania wplywu geometrii walcowanych monometalicznych rur obustronnie ebrowanych ze spiralnym skrceniem wzdlunych eber wewntrznych na proces przenikania ciepla Otrzymywanie materialów porowatych z polimerów termoplastycznych w polu promieniowania mikrofalowego Nowe bioresorbowalne materialy poliestrowe zawierajce biomimetyczny PHB dla wytwarzania przestrzennych podloy do hodowli komórkowych Metodyka doboru struktury kompozytowego oplotu nonego butli wytwarzanych metod nawijania przeznaczonych na wysokosprone paliwa gazowe Szkliwa ceramiczne odporne chemicznie na temperatur wypalania w zakresie 1200­1250oC Modelowanie oraz symulacyjne badania dynamiki towarowych pocigów bimodalnych w kategoriach zagroenia wykolejeniem Kompleksowe badania wplywu mieszanin estrów metylowych wybranych olejów rolinnych z olejem napdowym na emisj zanieczyszcze oraz wlaciwoci eksploatacyjne silnika o zaplonie samoczynnym Diagnostyczny model wibroakustyczny zespolu napdowego pojazdu Wplyw parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych statku oraz warunków pogodowych na jego bezpieczestwo podczas operacji balastowych na morzu Wysokocinieniowy uklad wtrysku paliwa (common rail) przeznaczony do modernizacji kolejowych silników spalinowych Metoda analizy wplywu bldnych decyzji operatora (kontrolera, pilota) na poziom bezpieczestwa w ruchu lotniczym kontrolowanym Badania eksperymentalne wlaciwoci dynamicznych struktur lotniczych Modelowanie i badania eksperymentalne przeplywu pulsacyjnego przez przewody rozgalzione yroskopowa platforma wideo do inspekcyjnego robota latajcego Opracowanie metody optymalizacji masy pojazdu szynowego z uwzgldnieniem niepewnoci modelu Wspomagany komputerowo system zarzdzania obslug i napraw stacjonarnych urzdze transportowych Identyfikacja obcie dynamicznych w czasie rzeczywistym Badania wplywu wybranych parametrów mikroemulsji wodno-paliwowych na procesy spalania, poziom emisji tlenków azotu oraz zuycie paliwa silnika wysokoprnego Uniwersalizacja metody diagnozowania wzlów loyskowych i elementów wirujcych zespolów napdowych oparta na metodach modulacji czstotliwoci FAM-C oraz FDM-A Elementy brzegowe nieskoczone i ich zastosowanie w tomografii impedancyjnej i optycznej Analiza zjawisk fizycznych zachodzcych w wielkoprdowych ukladach stykowych podczas zalczania prdów Moliwoci modyfikacji mikrostruktury warystorów tlenkowych przez domieszkowanie tlenku bizmutu tlenkami metali Optymalizacja wlaciwoci dynamicznych energetycznych filtrów aktywnych oraz hybrydowych energetycznych filtrów aktywnych za pomoc sterowania z predykcj Tranzystorowy system dwukierunkowego przekazywania energii pomidzy ródlami o rónych poziomach napicia stalego z rezonansowym obwodem poredniczcym oraz z izolacj transformatorow Wplyw konstrukcji elektrod i rodzaju dielektryka na efektywno generacji plazmy w reaktorach z wyladowaniami barierowymi Metody predykcji 24-godzinnych obcie elektroenergetycznych przy wykorzystaniu lepej separacji sygnalów i sieci neuronowych Polowa analiza stanów nieustalonych w magnetoreologicznych ukladach przenoszenia sil i momentów obrotowych Analiza ogranicze w budowie nadprzewodnikowych ograniczników duych prdów zwarciowych Miary wahania napicia w sieci elektroenergetycznej wyznaczane z zastosowaniem transformacji Hilberta

PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY HABILITACYJNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI HABILITACYJNY WLASNY HABILITACYJNY WLASNY HABILITACYJNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY HABILITACYJNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI

prof. dr hab. in. Zbigniew Gronostajski prof. dr hab. Andrzej Galski dr in. Monika Anna Basiura prof. dr hab. in. Wladyslaw Longa prof. dr hab. in. Józef Masajtis dr hab. in. Elbieta Krystyna Bociga dr hab. in. Lucyna Renata Jaworska dr hab. in. Henryk Tomaszewski prof. dr hab. in. Piotr Kula dr in. Rafal Tadeusz Czarnecki dr in. Marzena Maria Lech-Grega prof. dr hab. in. Krzysztof Wilczyski dr hab. in. Tadeusz Telejko dr in. Aleksander Prociak dr hab. in. Piotr Kurcok dr in. Wojciech Jerzy Blaejewski dr in. Janusz Partyka dr in. Jan Leszek Matej prof. dr hab. in. Andrzej Marian Niewczas dr in. Iwona Monika Komorska prof. dr hab. in. Tadeusz Konrad Szelangiewicz dr hab. in. Feliks Rawski dr hab. in. Marek Józef Malarski dr in. Witold Winiowski dr in. Aleksander Zbigniew Olczyk prof. dr hab. in. Tadeusz Uhl dr in. Piotr Kurowski dr hab. in. Józef Jan Fr prof. dr hab. in. Jan Holnicki-Szulc dr in. Antoni Jankowski dr in. Andrzej Jan Gbura prof. dr hab. in. Jan Sikora dr hab. in. Stanislaw Jan Kulas dr hab. in. Witold Mielcarek prof. dr hab. in. Marian Stanislaw Pasko prof. dr hab. in. Tadeusz Citko dr hab. in. Henryka Danuta Stryczewska dr in. Krzysztof Siwek dr hab. in. Wojciech Szelg dr hab. in. Slawomir Kozak dr hab. in. Andrzej Bie

Politechnika Wroclawska; Wydzial Mechaniczny Centrum Bada Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Lodzi Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej; Wydzial Nauk o Materialach i rodowisku Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Odlewnictwa Politechnika Lódzka; Wydzial Technologii Materialowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechnika Czstochowska; Wydzial Inynierii Mechanicznej i Informatyki Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie Instytut Technologii Materialów Elektronicznych w Warszawie Politechnika Lódzka; Wydzial Mechaniczny Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Technologii Drewna Instytut Metali Nieelaznych w Gliwicach Politechnika Warszawska; Wydzial Inynierii Produkcji Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Inynierii Metali i Informatyki Przemyslowej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kociuszki; Wydzial Inynierii i Technologii Chemicznej Centrum Materialów Polimerowych i Wglowych PAN w Zabrzu Politechnika Wroclawska; Wydzial Mechaniczny Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Inynierii Materialowej i Ceramiki Politechnika Warszawska; Wydzial Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie Politechnika Radomska im. Kazimierza Pulaskiego; Wydzial Mechaniczny Politechnika Szczeciska; Wydzial Techniki Morskiej Politechnika Warszawska; Wydzial Samochodów i Maszyn Roboczych Politechnika Warszawska; Wydzial Transportu Instytut Lotnictwa w Warszawie Politechnika Lódzka; Wydzial Mechaniczny Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Inynierii Mechanicznej i Robotyki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Inynierii Mechanicznej i Robotyki Wysza Szkola Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie Instytut Lotnictwa w Warszawie Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie Politechnika Lubelska; Wydzial Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Warszawska; Wydzial Elektryczny Instytut Elektrotechniki w Warszawie Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Elektryczny Politechnika Bialostocka; Wydzial Elektryczny Politechnika Lubelska; Wydzial Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Warszawska; Wydzial Elektryczny Politechnika Poznaska; Wydzial Elektryczny Instytut Elektrotechniki w Warszawie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

73 000 406 700 266 800 300 000 49 940 316 400 50 000 50 000 450 000 98 000 250 000 298 000 340 000 434 000 50 000 335 700 500 000 80 200 480 000 240 000 61 000 310 100 400 000 290 000 218 000 49 000 300 000 290 000 38 800 400 000 180 000 46 500 28 350 58 000 470 000 428 400 50 400 299 000 66 300 42 500 59 620

73 000 406 700 266 800 300 000 49 940 316 400 50 000 50 000 450 000 98 000 250 000 298 000 340 000 434 000 50 000 335 700 500 000 80 200 480 000 240 000 61 000 310 100 400 000 290 000 218 000 49 000 300 000 290 000 38 800 400 000 180 000 46 500 28 350 58 000 470 000 428 400 50 400 299 000 66 300 42 500 59 620

­ 37 ­

Spektroskopowa diagnostyka warunków generacji nietermicznej plazmy lizgajcego si wyladowania lukowego Koncepcja, projekt i wykonanie elektromagnetycznego, reluktancyjnego wzbudnika drga harmonicznych skrtnych do badania parametrów czstotliwociowych ukladów napdowych Niezawodno dostawy energii elektrycznej z sieci rednich napi Zintegrowana wibracyjna metoda oceny stanu technicznego stojana turbogeneratora Nowe metody selektywnego rozróniania kolysa mocy od zwar oporowych, rozwijajcych si i innych zloonych zaklóce, zapewniajce niezawodn prac zabezpiecze odleglociowych Wplyw polczenia prdem stalym na stabilno systemu elektroenergetycznego Wplyw zjawisk hydrodynamicznych na intensywno wnikania ciepla podczas przeplywu ukladu ciecz­ciecz w rurze poziomej Mikro-makroskopowy model krzepnicia roztworu dwuskladnikowego Badania skraplania proekologicznych czynników chlodniczych w dlugich kanalach wownic rurowych Badania wymiany ciepla podczas kondensacji pary wodnej w przeplywie intermitentnym w kanalach o malych rednicach Ocena funkcjonalnoci wybranych kanalów cieplno-przeplywowych o zloonej geometrii, wedlug kryteriów EGM, THD i FSP, w oparciu o symulacje komputerowe Badania poprawy efektywnoci energetycznej ukladów chlodniczych poprzez odzysk ciepla przegrzania Analiza i ocena moliwoci wykorzystania nowych sposobów poprawy efektywnoci pracy elektrowni i elektrocieplowni zasilanych wod geotermaln o redniej entalpii Numeryczne modelowanie aerodynamicznego halasu w przeplywach wewntrznych metodami hybrydowymi uRANS(LES)/Euler Badania spalania gazów niskokalorycznych w powietrzu o podwyszonej temperaturze i cinieniu w przeplywie z silnym zawirowaniem Hydrodynamika przeplywu wielofazowego w lukach rurowych Zastosowanie sztucznej sieci neuronowej do modelowania zmienionych warunków pracy ogniwa paliwowego SOFC Modelowanie ukladów sterowania z wykorzystaniem rozmytej interpretowanej sieci Petriego Zastosowania i analiza sterowanych ukladów dynamicznych Algorytmy podejmowania decyzji w warunkach ograniczonej wiedzy w zagadnieniach diagnostyki technicznej Analiza zgodnoci motywacji w rozproszonych systemach rynkowych z wykorzystaniem mechanizmów obrotu wielotowarowego Modele optymalizacyjne wspomagania efektywnego handlu energi elektryczn z wykorzystaniem mechanizmów obrotu wielotowarowego Metody projektowania i algorytmy realizacji efektywnych aukcji wielotowarowych (Scalar Mechanisms for Efficient Resource Allocation) Filtracja, optymalizacja oraz synteza sterowania zloonymi ukladami dynamicznymi ­ badania teoretyczne i realizacja ukladowa Sterowalno ukladów dynamicznych Równolegle i rozproszone algorytmy optymalizacji dla zada wielkiej skali Identification of nonlinear complex systems using wavelets. Theory and computational algorithms Odtwarzanie stanu systemów dynamicznych z dyskretnych danych pomiarowych wiatlowodowy miernik natenia prdu elektrycznego Bufory optyczne dla polcze on-chip w systemach fotonicznych Bezporednia modulacja laserów w lczach wiatlowodowych Niskonapiciowe analogowe bloki funkcjonalne realizowane w oparciu o inverter CMOS w systemach VLSI. Metody projektowania, ograniczenia, struktury i architektury ukladowe oraz aplikacje Systemy mikroprzeplywowe wykonane technik LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramics) Wizualizacja rozkladu parametrów akustycznych struktury wewntrznej orodków biologicznych metod projekcji ultradwikowej Analiza termodynamiczna zlczy mikroelektronicznych wykonanych przy zastosowaniu bezolowiowych stopów lutowniczych Optyczne badania nanokrystalitów krzemowych oraz nanokrystalitów krzemowych domieszkowanych jonami ziem rzadkich przeznaczonych na emitery oraz wzmacniacze wiatla Laser hybrydowy Er:YAG generujcy w zakresie bezpiecznym dla wzroku Wyznaczanie rozkladu domieszek i swobodnych noników w pólprzewodnikowych strukturach niskowymiarowych oraz w materialach i strukturach objtociowych Termografia odbiciowa laserów pólprzewodnikowych i linijek laserowych duej mocy Modelowanie zagadnie rozpraszania na systemach obiektów cylindrycznych dielektrycznych i metalowych o nieregularnym ksztalcie

WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY HABILITACYJNY WLASNY HABILITACYJNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY HABILITACYJNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI HABILITACYJNY HABILITACYJNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY HABILITACYJNY WLASNY WLASNY

dr hab. in. Henryka Danuta Stryczewska dr in. Wojciech Aleksander Burlikowski dr in. Joachim Bargiel dr in. Piotr Lucjan Pietrzak dr in. Adam Krzysztof Smolarczyk prof. dr hab. in. Ryszard Zajczyk dr in. Barbara Agnieszka Dybek prof. dr hab. in. Jerzy Banaszek dr hab. in. Marian Czapp prof. dr hab. in. Teodor Skiepko prof. dr hab. in. Tadeusz Ryszard Fodemski dr in. Robert Matysko dr hab. in. Aleksander Andrzej Stachel dr hab. in. Slawomir Mieczyslaw Dykas dr hab. in. Tomasz Ignacy Dobski dr hab. in. Stanislaw Witczak dr in. Konrad wirski dr in. Leslaw Gniewek prof. dr hab. in. Wojciech Mitkowski dr in. Robert Konrad Nowicki prof. dr hab. in. Eugeniusz Toczylowski prof. dr hab. in. Eugeniusz Toczylowski prof. dr hab. in. Krzysztof Bogumil Malinowski dr hab. in. Marian Jan Blachuta prof. dr hab. Jerzy Klamka dr hab. in. Ewa Marzena Niewiadomska-Szynkiewicz dr in. Przemyslaw Marcin liwiski prof. dr hab. in. Wojciech Mitkowski dr in. Kamil Barczak prof. dr hab. in. Zbigniew Lisik dr in. Przemyslaw Jakub Krehlik dr in. Witold Machowski prof. dr hab. in. Leszek Jan Golonka dr hab. in. Tadeusz Gudra dr hab. in. Jan Felba prof. dr hab. in. Jan Misiewicz dr hab. in. Waldemar endzian dr in. Wojciech Jung mgr in. Dorota Iwona Pierciska prof. dr hab. in. Jerzy Mazur

Politechnika Lubelska; Wydzial Elektrotechniki i Informatyki Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Elektryczny Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Elektryczny Politechnika Lódzka; Wydzial Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechnika Warszawska; Wydzial Elektryczny Politechnika Gdaska; Wydzial Elektrotechniki i Automatyki Politechnika Opolska; Wydzial Mechaniczny Politechnika Warszawska; Wydzial Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechnika Koszaliska; Wydzial Mechaniczny Politechnika Bialostocka; Wydzial Mechaniczny Politechnika Lódzka; Wydzial Mechaniczny Instytut Maszyn Przeplywowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdasku Politechnika Szczeciska; Wydzial Inynierii Mechanicznej i Mechatroniki Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Inynierii rodowiska i Energetyki Politechnika Poznaska; Wydzial Maszyn Roboczych i Transportu Politechnika Opolska; Wydzial Mechaniczny Politechnika Warszawska; Wydzial Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza; Wydzial Elektrotechniki i Informatyki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Politechnika Czstochowska; Wydzial Inynierii Mechanicznej i Informatyki Politechnika Warszawska; Wydzial Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska; Wydzial Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska; Wydzial Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechnika Warszawska; Wydzial Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Wroclawska; Wydzial Elektroniki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial MatematycznoFizyczny Politechnika Lódzka; Wydzial Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Politechnika Wroclawska; Wydzial Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechnika Wroclawska; Wydzial Elektroniki Politechnika Wroclawska; Wydzial Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechnika Wroclawska; Wydzial Podstawowych Problemów Techniki Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dbrowskiego w Warszawie; Instytut Optoelektroniki Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie Politechnika Gdaska; Wydzial Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

102 000 230 000 193 600 359 904 123 500 44 810 213 200 49 500 295 277 86 300 339 400 390 000 387 000 180 000 50 000 80 040 152 360 72 800 262 750 97 880 26 000 26 050 24 000 357 500 150 000 280 000 96 500 55 420 295 500 111 500 199 700 215 800 66 830 866 535 72 050 266 988 295 000 143 000 296 400 149 500

102 000 230 000 193 600 359 904 123 500 44 810 213 200 49 500 295 277 86 300 339 400 390 000 387 000 180 000 50 000 80 040 152 360 72 800 262 750 97 880 26 000 26 050 24 000 357 500 150 000 280 000 96 500 55 420 295 500 111 500 199 700 215 800 66 830 866 535 72 050 266 988 295 000 143 000 296 400 149 500

­ 38 ­

Warstwy wglowe na potrzeby zimnej emisji elektronów (technologia i charakteryzacja) Wlaciwoci emisyjne aktywnych materialów tlenkowych o periodycznym uporzdkowaniu Zastosowanie pólanalitycznych algorytmów splotowych SARA w symulacji przejciowych przebiegów termicznych w elementach i ukladach elektronicznych z uwzgldnieniem nieliniowoci Laserowa metoda odwzorowania schematu polcze obwodów elektrycznych o wysokiej gstoci upakowania na plytkach drukowanych Miniaturowe pompy elektrohydrodynamiczne (mikropompy EHD) przeznaczone do ukladów chlodzcych w mikroelektronice Projekt i realizacja CMOS specjalizowanego analogowego procesora do wspomagania przetwarzania obrazu w czasie rzeczywistym Algorytmy i struktury danych wspierajce zaawansowane przetwarzanie analityczne i eksploracyjne w hurtowniach i bazach danych Metody i narzdzia inynierii wydajnoci systemów zorientowanych na uslugi Interakcyjne wykrywanie modeli procesów i ich wlasnoci z danych System komputerowego wspomagania oceny stopnia zaawansowania procesu demielinizacji w stwardnieniu rozsianym Metodologia projektowania systemów decyzyjnych o duej dokladnoci dzialania wykorzystujcych zbiory rozmyte wyszego rzdu Problemy zarzdzania zasobami w nowoczesnych systemach i sieciach komputerowych Metoda ewolucyjna jako narzdzie optymalizacji ­ analiza wlaciwoci metody i jej zastosowanie w projektowaniu filtrów cyfrowych Trasowanie w rozleglych sieciach subskrypcyjnych z uwzgldnieniem przecie i utraty wiadomoci Systemy przeplywu prac o rozszerzonej funkcjonalnoci Metoda wyszukiwania zasobów informacyjnych uwarunkowanych tematycznie, przestrzennie i czasowo Metoda selektywnego modelowania semantycznego SSM przeznaczona do tworzenia bezpiecznych, wielodostpnych rodowisk wirtualnych Deskryptory niskiego i wysokiego poziomu w rozpoznawaniu dwiku dla potrzeb baz danych Metody stabilizacji kolejek pakietów w routerach internetowych Wykorzystanie autonomicznych agentów programowych jako brokerów w gridzie Przezroczyste indeksowanie w rozproszonych obiektowych bazach danych Strategie zarzdzania uslugami informacyjnymi w rodowisku rozproszonym Algorytmy szeregowania pakietów w wle sieci teleinformatycznej Metody systemów uczcych si w konstrukcji list inwersyjnych dla wyszukiwarek internetowych Metody heurystyczne dla inteligentnego wspomagania trudnych problemów Segmentacja obiektów w sekwencjach obrazów stereowizyjnych do celów dwikowej reprezentacji sceny trójwymiarowej Sterowanie przecieniami w sieciach zorientowanych na przeplywy (FAN) Opracowanie modelu szerokopasmowego, odpornego na zaklócenia impulsowe modemu multimedialnego dla domowych instalacji elektrycznych, wykorzystujcego rzeczywiste, czasowo-czstotliwociowe rozwinicie Gabora oraz kodowanie LDPC Weryfikacja algorytmów lokalizacji ródel fal radiowych na podstawie dystynktywnych zmian czstotliwoci sygnalów odbieranych przez mobilne stanowisko pomiarowe Zapewnianie bezpieczestwa i elastycznoci telefonii IP z wykorzystaniem technik ukrywania informacji Modelowanie i optymalizacja sieci szkieletowych na potrzeby internetu nastpnej generacji Badanie termicznego lczenia wiatlowodów domieszkowanych erbem i z du powierzchni efektywn Limity wydajnoci predykcyjnych protokolów kontroli dostpu typu CSMA dla sieci czujników Szybkie hybrydowe metody elektromagnetyzmu obliczeniowego Projetowanie i wykonanie zindywidualizowanych implantów technik rapid prototyping Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe wzrostu guza litego Badanie wplywu parametrów konstrukcyjnych i materialowych na funkcjonalno i trwalo endoprotezy glowy koci promieniowej stawu lokciowego System wspomagania diagnostyki chorób skóry w oparciu o komputerow analiz obrazów mikrosonograficznych Ultrasonograficzne obrazowanie tlumienia ­ nowe narzdzie diagnostyki sonograficznej Opracowanie metody segmentacji obrazów komórek na podstawie sekwencji obrazów mikroskopowych Metody automatycznego rozumienia mowy w zastosowaniu do analizy i klasyfikacji wybranych przypadków mowy patologicznej

PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY HABILITACYJNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY HABILITACYJNY HABILITACYJNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY HABILITACYJNY

prof. dr hab. in. Jan Franciszek Szmidt dr in. Marcin Piotr Kaczkan prof. dr hab. in. Wlodzimierz Janke prof. dr hab. in. Jerzy Mizeraczyk prof. dr hab. in. Jerzy Mizeraczyk dr hab. in. Stanislaw Szczepaski prof. dr hab. in. Tadeusz Morzy dr in. Tomasz Mikolaj Babczyski prof. dr hab. in. Andrzej Skowron prof. dr hab. in. Ewa Pitka dr in. Janusz Tadeusz Starczewski dr in. Tomasz Krysiak dr hab. in. Jaroslaw Arabas dr in. Robert Wójcicki prof. dr hab. in. Kazimierz Subieta prof. dr hab. in. Wojciech Cellary prof. dr hab. in. Wojciech Cellary dr hab. in. Jan Aleksander era dr in. Andrzej Chydziski dr Marcin Paprzycki prof. dr hab. in. Kazimierz Subieta dr in. Pawel Czarnul prof. dr hab. in. Adam Piotr Grzech dr hab. in. Mieczyslaw Alojzy Klopotek dr hab. Zbigniew Michalewicz dr hab. in. Pawel Karol Strumillo prof. dr hab. in. Andrzej Jajszczyk prof. dr hab. in. Tomasz Piotr Zieliski dr hab. in. Piotr Zdzislaw Gajewski prof. dr hab. in. Józef Lubacz prof. dr hab. in. Michal Pawel Pióro dr in. Marek Jaroslaw Ratuszek dr in. Marek Mikowicz dr hab. in. Andrzej Karwowski prof. dr hab. Bogdan Antoni Walkowiak prof. dr hab. in. Andrzej wierniak prof. dr hab. in. Konstanty Ryszard Skalski dr hab. Maciej Jan Kamiski dr hab. Jerzy Litniewski dr Anna Korzyska dr in. Wieslaw Wszolek

Politechnika Warszawska; Wydzial Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska; Wydzial Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Koszaliska; Wydzial Elektroniki i Informatyki Instytut Maszyn Przeplywowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdasku Instytut Maszyn Przeplywowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdasku Politechnika Gdaska; Wydzial Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Poznaska; Wydzial Informatyki i Zarzdzania Politechnika Wroclawska; Wydzial Elektroniki Uniwersytet Warszawski; Wydzial Matematyki, Informatyki i Mechaniki Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechnika Czstochowska; Wydzial Inynierii Mechanicznej i Informatyki Politechnika Wroclawska; Wydzial Elektroniki Politechnika Warszawska; Wydzial Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Automatyki, Elektroniki i Informatyki Polsko-Japoska Wysza Szkola Technik Komputerowych w Warszawie; Wydzial Informatyki Akademia Ekonomiczna w Poznaniu; Wydzial Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Akademia Ekonomiczna w Poznaniu; Wydzial Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Politechnika Warszawska; Wydzial Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Automatyki, Elektroniki i Informatyki Instytut Bada Systemowych PAN w Warszawie Politechnika Lódzka; Wydzial Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechnika Gdaska; Wydzial Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Wroclawska; Wydzial Informatyki i Zarzdzania Instytut Podstaw Informatyki PAN w Warszawie Instytut Podstaw Informatyki PAN w Warszawie Politechnika Lódzka; Wydzial Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dbrowskiego w Warszawie; Wydzial Elektroniki Politechnika Warszawska; Wydzial Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska; Wydzial Elektroniki i Technik Informacyjnych Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jdrzeja niadeckich w Bydgoszczy; Wydzial Telekomunikacji i Elektrotechniki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechnika Lódzka; Wydzial Mechaniczny Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechnika Warszawska; Wydzial Inynierii Produkcji Uniwersytet Warszawski; Wydzial Fizyki Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie Instytut Biocybernetyki i Inynierii Biomedycznej PAN w Warszawie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Inynierii Mechanicznej i Robotyki

64 400 88 000 59 900 111 020 366 600 477 100 543 400 355 600 404 300 341 250 93 600 399 050 36 800 198 875 219 000 48 360 48 300 45 800 249 500 220 220 33 800 460 500 28 960 44 040 224 900 40 320 49 842 71 760 61 000 39 520 504 300 59 400 144 300 381 000 50 700 44 040 255 000 299 350 357 500 199 300 132 250

64 400 88 000 59 900 111 020 366 600 477 100 543 400 355 600 404 300 341 250 93 600 399 050 36 800 198 875 219 000 48 360 48 300 45 800 249 500 220 220 33 800 460 500 28 960 44 040 224 900 40 320 49 842 71 760 61 000 39 520 504 300 59 400 144 300 381 000 50 700 44 040 255 000 299 350 357 500 199 300 132 250

­ 39 ­

Sprzenie wizyjne dla ukladów manipulacji wewntrzkomórkowych Optymalizacja warunków nagrzewania tkanek za pomoc zogniskowanych impulsowych fal ultradwikowych Modelowanie komputerowe i ultradwikowe badanie kompresji wielowarstwowych cian naczy pod wplywem hydraulicznej zmiany cinienia Komputerowy system wspomagajcy podejmowanie decyzji przy diagnostyce neuropatii autonomicznej w obrbie ukladu krenia i oddychania u chorych na cukrzyc typu II Opracowanie automatycznego systemu akustycznego monitoringu ptaków dla CikowickoRonowskiego Parku Krajobrazowego Badania modelowanego ukladu wzrokowego naczelnych w symulacjach wielkiej skali Rozwój inteligentnych metod komputerowych w zadaniach modelowania, predykcji i klasyfikacji Carlomat ­ program do automatycznych oblicze przekrojów czynnych i generacji przypadków Monte Carlo dla procesów z du liczb czstek Zastosowanie metody transmitancji ukladów ciglych i metody sztywnych elementów skoczonych do modelowania ukladów dyskretno-ciglych Komputerowe wspomaganie procesu osigania konsensusu z uyciem nowoczesnych technologii informacyjnych Rekonstrukcja obrazu w tomografii mikrofalowej z zastosowaniem metody komórek skoczonych i adaptacji typu hp Komputerowa analiza danych w metodzie leczenia nowotworów skóry sposobem chirurgii mikrograficznej Mohsa Wielowymiarowe sieci ortogonalne do modelowania obiektów dynamicznych Wielokryterialna optymalizacja portfelowa metodami programowania calkowitoliczbowego mieszanego Komputerowy system do analizy prdów indukowanych w jednospójnych i wielospójnych obszarach przewodzcych Transformata Hougha w zagadnieniu ekstrakcji cech sygnalów jedno- i dwuwymiarowych Badania warunków przeplywu wody przez budowle gabionowe Wplyw warunków technologicznych na efektywno oczyszczania odcieków skladowiskowych z uwzgldnieniem dynamiki populacji wybranych gatunków AOB i NOB w osadzie czynnym Zastosowanie Clostridium cellulolyticum do intensyfikacji fazy hydrolizy podczas fermentacji metanowej odpadów ulegajcych biodegradacji Badania adsorpcji tlenków azotu na mezoporowatych materialach na bazie popiolów lotnych Fotokatalityczne oczyszczanie cieków bytowych na malych i rednich jednostkach plywajcych Opracowanie zasad ksztaltowania postaw sprzyjajcych wdraaniu zrównowaonego rozwoju Zarzdzanie jakoci powietrza i bezpieczestwem ekologicznym jako element zrównowaonego rozwoju duych miast Otrzymywanie i wlasnoci nanokompozytów Au(Ag)/tlenek tytanu(IV) (krzemu (IV)) posiadajcych wysok wydajno kwantow w zakresie promieniowania widzialnego oraz ultrafioletowego Badania nad monitoringiem efektywnoci procesów oczyszczania cieków przemyslowych z substancji odorotwórczych i biotoksycznych Aktywne indywidualne urzdzenia chlodzco-grzewcze w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Wykorzystanie nowych bezrozpuszczalnikowych technik przygotowania próbek na etapie izolacji i/lub wzbogacania lotnych zwizków chlorowcoorganicznych z cieklych próbek biologicznych Wplyw mieszania dezintegrujcego zagszczonych osadów nadmiernych na warunki ich plynicia Przenoszenie antybiotykoopornoci przez bakterie osadu czynnego Konwersja w wodzie w stanie pod- i nadkrytycznym odpadów powstalych w trakcie otrzymywania i przetwarzania oleju rzepakowego na biopaliwo do uytecznych pólproduktów chemicznych Metodologia zarzdzania jakoci i cinieniem wody w sieciach wodocigowych Analiza i ocena efektów oddzialywania ruchu drogowego na zdrowie mieszkaców miast Wykorzystanie metod bioindykacyjnych w modelowaniu oczyszczania cieków miejskich osadem czynnym Degradacja bisfenoli w roztworach wodnych pod wplywem ozonu Rozwój metod pomiarowych do wyznaczania wilgotnoci materialów oraz przegród budowlanych Usuwanie aerozoli i bioaerozoli oraz ich wtórna emisja z systemów wentylacji mechanicznej Bioremediacja metali cikich ze cieków z wykorzystaniem immobilizowanych szczepów bakterii Uwarunkowania zagospodarowania perpspektywicznych zló wgla brunatnego na przykladzie planowanej wieloodkrywkowej kopalni Gubin-Mosty-Brody Badania aerologiczne i termiczne skladowisk odpadów kopalnianych celem prognozowania rozwoju ognisk samozagrzewania oraz moliwoci ich likwidacji Analiza statecznoci skarp i zboczy w kopalniach odkrywkowych wgla brunatnego w oparciu o metod redukcji wytrzymaloci na cinanie

PROMOTORSKI WLASNY HABILITACYJNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY HABILITACYJNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI HABILITACYJNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY HABILITACYJNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY

dr hab. in. Jacek Cielik dr in. Tamara Kujawska dr in. Zbigniew Franciszek Trawiski dr Beata Ponikowska dr in. Robert Wielgat dr Grzegorz Marcin Wójcik prof. dr hab. in. Leszek Rutkowski prof. dr hab. Karol Maksymilian Kolodziej dr hab. in. Cezary Szczepan Orlikowski prof. dr hab. in. Janusz Aleksander Kacprzyk dr hab. in. Waldemar Zbigniew Rachowicz dr Andrzej Bieniek dr hab. in. Ewa Skubalska-Rafajlowicz prof. dr hab. in. Jan Tadeusz Duda prof. dr hab. in. Andrzej Demenko prof. dr hab. in. Józef Korbicz dr in. Slawomir Bajkowski dr in. Justyna Anna Koc-Jurczyk

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Inynierii Mechanicznej i Robotyki Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie Akademia Medyczna im. Piastów lskich we Wroclawiu; Wydzial Lekarski Pastwowa Wysza Szkola Zawodowa w Tarnowie Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie; Wydzial Matematyki, Fizyki i Informatyki Politechnika Czstochowska; Wydzial Inynierii Mechanicznej i Informatyki Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Matematyki, Fizyki i Chemii Politechnika Gdaska; Wydzial Mechaniczny Instytut Bada Systemowych PAN w Warszawie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kociuszki; Wydzial Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej Akademia Medyczna im. Piastów lskich we Wroclawiu; Wydzial Lekarski Ksztalcenia Podyplomowego Politechnika Wroclawska; Wydzial Elektroniki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Zarzdzania Politechnika Poznaska; Wydzial Elektryczny Uniwersytet Zielonogórski; Wydzial Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Inynierii i Ksztaltowania rodowiska Uniwersytet Rzeszowski; Wydzial Biologiczno-Rolniczy

45 000 316 100 170 000 467 000 208 490 95 100 418 000 97 100 194 700 458 410 152 000 198 800 31 430 42 660 66 500 47 060 225 190 180 000 48 000 194 088 198 000 151 500 150 800 131 300 50 000 92 000 35 000 54 625 380 160 305 780 245 000 464 000 295 000 58 300 295 000 394 000 223 400 552 240 347 000 347 000

45 000 316 100 170 000 467 000 208 490 95 100 418 000 97 100 194 700 458 410 152 000 198 800 31 430 42 660 66 500 47 060 225 190 180 000 48 000 194 088 198 000 151 500 150 800 131 300 50 000 92 000 35 000 54 625 380 160 305 780 245 000 464 000 295 000 58 300 295 000 394 000 223 400 552 240 347 000 347 000

dr hab. in. Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie; Wydzial Irena Gertruda Wojnowska-Baryla Ochrony rodowiska i Rybactwa prof. dr hab. in. Wojciech Janusz Nowak prof. dr hab. in. Jan Hupka prof. dr hab. Wlodzimierz Bernard Tyburski dr hab. Jerzy Skrzypski dr in. Ewa Katarzyna Kowalska prof. dr hab. in. Marian Antoni Kamiski dr hab. in. Edward Przydrony prof. dr hab. in. Jacek Namienik prof. dr hab. in. Karol Ku dr hab. in. Joanna Surmacz-Górska dr in. Hanna Pikowska dr hab. in. Marian Kwietniewski dr hab. in. Andrzej Kazimierz Kraszewski dr hab. Henryk Adam Sobczuk dr hab. in. Janusz Jan Ozonek dr in. Zbigniew Suchorab dr hab. Marzenna Róa Dudziska prof. dr hab. Adam Latala dr hab. in. Zbigniew Kasztelewicz prof. dr hab. in. Stanislaw Lech Wasilewski dr in. Marek Waclaw Cala Politechnika Czstochowska; Wydzial Inynierii i Ochrony rodowiska Politechnika Gdaska; Wydzial Chemiczny Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Humanistyczny Politechnika Lódzka; Wydzial Inynierii Procesowej i Ochrony rodowiska Politechnika Gdaska; Wydzial Chemiczny Politechnika Gdaska; Wydzial Chemiczny Politechnika Wroclawska; Wydzial Inynierii rodowiska Politechnika Gdaska; Wydzial Chemiczny Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Inynierii rodowiska i Energetyki Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Inynierii rodowiska i Energetyki Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu; Wydzial InynieryjnoEkonomiczny Politechnika Warszawska; Wydzial Inynierii rodowiska Politechnika Warszawska; Wydzial Inynierii rodowiska Politechnika Lubelska; Wydzial Inynierii rodowiska Politechnika Lubelska; Wydzial Inynierii rodowiska Politechnika Lubelska; Wydzial Inynierii rodowiska Politechnika Lubelska; Wydzial Inynierii rodowiska Uniwersytet Opolski; Wydzial Przyrodniczo-Techniczny Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Górnictwa i Geoinynierii Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Górnictwa i Geoinynierii Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Górnictwa i Geoinynierii

­ 40 ­

Numeryczna analiza stanu zagroenia tpaniami w rejonie zaburze tektonicznych Termoanemometryczna metoda wyznaczania modulów skladowych oraz zwrotu wektora prdkoci w dwuwymiarowych przeplywach gazu Wplyw krcenia si lin nonych górniczych wycigów szybowych na trwalo zmczeniow i inne wlaciwoci eksploatacyjne Wydzielanie skladników silnie rozproszonych z surowców i odpadów mineralnych w ekstremalnie silnych polach magnetycznych (do 10 T) przy uyciu magnesu nadprzewodnikowego typu Free Helium Magnet Geomechaniczne i ekonomiczne mierniki oceny efektywnoci bezpiecznego wybierania resztek pokladów Zastosowanie metod geofizycznych do badania migracji zanieczyszcze ze skladowisk odpadów górniczych Okrelenie wieku wód termalnych niecki podhalaskiej metod helow oraz okrelenie zasad wysokoci obszaru zasilania i temperatury wody infiltrujcej z kombinowanej interpretacji skladu izotopowego wody i ste Ne i Kr Skalki egzotyczne w Karpatach fliszowych, wiek, pochodzenie i poloenie w sukcesji sedymentacyjnej Wlaciwoci wytrzymalociowe i odksztalceniowe skal ­ Centralne Karpaty Zachodnie (Atlas Geomechanicznych Wlaciwoci Skal Polski) Pochodzenie, wykorzystanie i ocena materialów kamiennych uytych w rzemiole, budownictwie i sztuce Beskidów rodkowych i Wschodnich Znaczenie zaloonych spka dla jakoci kruszywa lamanego i ich petrograficzna interpretacja Radon jako skladnik wód podziemnych w skalach krystalicznych Polski Poludniowej Czynniki warunkujce zawarto produktów rozpadu promieniotwórczego 226Ra w glebach Stratygrafia najmlodszych utworów karbonu w rejonie Byczyny kolo Jaworzna (Górnolskie Zaglbie Wglowe) Badania wraliwoci automatu komórkowego na otoczenie w zagadnieniach kartograficznych i teledetekcyjnych Podstawy teorii niezawodnoci i diagnostyki bldów grubych w sieciach z obserwacjami skorelowanymi Rozwinicie metod integracji danych z lotniczego skaningu laserowego i z cyfrowych zdj lotniczych Modelowanie ksztaltu dachów budynków na podstawie danych z lotniczego skaningu laserowego Opracowanie i zastosowanie systemu wspomagania decyzji optymalizujcych rozwój marginalnych terenów wiejskich zgodnie z zasadami zrównowaonego rozwoju Algorytmy wyceny nieruchomoci przemyslowych w aspekcie midzynarodowych standardów Kalibracja oraz modelowanie bldów przyrzdu Italian Spring Accelerometer w ramach misji kosmicznej BepiColombo dla badania pola grawitacyjnego Merkurego Opracowanie nowych metod estymacji parametrów w funkcjonalnych modelach obserwacji geodezyjnych (koncepcja Msplit estymacji) Doskonalenie metod filtracji danych lotniczego skaningu laserowego Tendencje twórcze w ideologii i wizjach projektowych Wladyslawa Czernego Krajobraz polskich parków i ogrodów kaligraficznych Znaczenie elementów rodowiska przyrodniczego w procesie odnowy zdegradowanego krajobrazu miejskiego aglomeracji górnolskiej Wybór kierunków rozwoju urbanistycznego i rozmieszczenia przedsiwzi w przestrzeni miasta na przykladzie Gdaska Poszukiwanie i rejestracja tosamoci przestrzennej i wizerunku miast poprzemyslowych aglomeracji górnolskiej Rewaloryzacja zabytkowych fortyfikacji przelomu XIX i XX wieku w Polsce ­ architektura wspólczesnych uzupelnie Sprzenia przestrzennych, energetycznych i materialowych parametrów ukladów urbanistycznych. Cechy fizyczne miejskiej tkanki zrównowaonej Minimalizm jako metoda twórcza w architekturze wspólczesnej na wybranych przykladach z lat 1990­2005 Problematyka dziala konserwatorskich w regularnych ogrodach polskich XVII i XVIII wieku Architektura w centrum konfliktu. Zagroenia dla jej tosamoci Arystotelesowskie i religijne ródla Nowego Klasycyzmu w architekturze wspólczesnej Projekty poznaskich osiedli a ich obecny ksztalt

WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY HABILITACYJNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI HABILITACYJNY PROMOTORSKI HABILITACYJNY HABILITACYJNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI HABILITACYJNY WLASNY

prof. dr hab. in. Antoni Józef Tajdu doc. dr hab. in. Pawel Ligza dr hab. in. Andrzej Adam Tytko dr hab. in. Antoni Ciela prof. dr hab. in. Józef Antoni Dubiski dr in. Sylwia Tomecka-Sucho dr in. Józef Chowaniec prof. dr hab. Barbara Wiktoria Olszewska dr Andrzej Domonik dr hab. in. Jan Bromowicz dr hab. in. Jan Bromowicz dr hab. Tadeusz Andrzej Przylibski dr in. Przemyslaw Jerzy Wachniew prof. dr hab. in. Ireneusz Jan Lipiarski dr in. Ireneusz Wyczalek prof. dr hab. Witold Jerzy Prószyski mgr in. Piotr Janusz Koza dr hab. in. Krystian Pyka dr in. Malgorzata Leszczyska prof. dr hab. in. Józef Czaja prof. dr hab. in. Janusz Bronislaw Zieliski prof. dr hab. in. Zbigniew Winiewski dr hab. in. Andrzej Marek Borkowski prof. dr hab. in. Wanda Kononowicz dr hab. in. Krystyna Dbrowska-Budzilo dr in. Alina Beata Pancewicz dr hab. in. Tomasz Parteka dr in. Szymon Juliusz Opania dr in. Cezary Gluszek dr in. Mieczyslaw Kozaczko dr hab. in. Romana Cieltkowska prof. dr hab. Jan Maria Rylke prof. dr in. Ewa Maria Kurylowicz dr Artur Zagula dr hab. in. Teresa Marta Bardziska-Bonenberg dr Waldemar Zubrzycki dr hab. in. Jaroslaw Antoni Wolejszo dr hab. Jan Maciejewski prof. dr hab. in. Piotr Sienkiewicz dr in. Leszek Stanislaw Szymaczyk

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Górnictwa i Geoinynierii Instytut Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Inynierii Mechanicznej i Robotyki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Glówny Instytut Górnictwa w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Geologii, Geofizyki i Ochrony rodowiska Pastwowy Instytut Geologiczny w Warszawie Pastwowy Instytut Geologiczny w Warszawie Uniwersytet Warszawski; Wydzial Geologii Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Geologii, Geofizyki i Ochrony rodowiska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Geologii, Geofizyki i Ochrony rodowiska Politechnika Wroclawska; Wydzial Geoinynierii, Górnictwa i Geologii Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Geologii, Geofizyki i Ochrony rodowiska Politechnika Poznaska; Wydzial Budownictwa i Inynierii rodowiska Politechnika Warszawska; Wydzial Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska; Wydzial Geodezji i Kartografii Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Geodezji Górniczej i Inynierii rodowiska Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie; Wydzial Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Geodezji Górniczej i Inynierii rodowiska Centrum Bada Kosmicznych PAN w Warszawie Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie; Wydzial Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu; Wydzial Inynierii Ksztaltowania rodowiska i Geodezji Politechnika Wroclawska; Wydzial Architektury Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kociuszki; Wydzial Architektury Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Architektury Politechnika Gdaska; Wydzial Architektury Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Architektury Politechnika Warszawska; Wydzial Architektury Politechnika Poznaska; Wydzial Architektury Politechnika Gdaska; Wydzial Architektury Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Politechnika Warszawska; Wydzial Architektury Politechnika Lódzka; Wydzial Budownictwa, Architektury i Inynierii rodowiska Politechnika Poznaska; Wydzial Architektury

442 000 78 750 51 000 451 000 503 300 360 000 190 340 203 100 305 730 36 250 97 980 143 000 120 900 59 438 113 400 258 700 342 400 61 360 131 700 65 000 400 000 175 500 62 010 60 565 39 460 97 500 25 740 107 500 48 750 40 000 27 690 19 500 50 000 101 000 80 000

442 000 78 750 51 000 451 000 503 300 360 000 190 340 203 100 305 730 36 250 97 980 143 000 120 900 59 438 113 400 258 700 342 400 61 360 131 700 65 000 400 000 175 500 62 010 60 565 39 460 97 500 25 740 107 500 48 750 40 000 27 690 19 500 50 000 101 000 80 000

ZESPÓL BADA NA RZECZ OBRONNOCI I BEZPIECZESTWA Policyjne pododdzialy antyterrorystyczne. Nabór, szkolenie i wyposaenie. Formy i metody dzialania Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka Spoleczne problemy komunikacji midzykulturowej w jednostkach wielonarodowych w Polsce Zagroenia informacyjne bezpieczestwa narodowego RP Badania nad otrzymywaniem nowych wysokoazotowych materialów wybuchowych do zastosowa specjalnych HABILITACYJNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY Wysza Szkola Policji w Szczytnie Akademia Obrony Narodowej w Warszawie; Wydzial Wojsk Ldowych Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Nauk Spolecznych Akademia Obrony Narodowej w Warszawie; Wydzial Strategiczno-Obronny Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dbrowskiego w Warszawie; Wydzial Nowych Technologii i Chemii 179 000 41 250 23 590 30 000 380 000 179 000 41 250 23 590 30 000 380 000

­ 41 ­

Utworzenie w formie aplikacji komputerowej bazy pirogramów lakierów samochodowych dla celów kryminalistycznych Badanie i prognozowanie czynników raenia improwizowanych urzdze wybuchowych Modelowanie i symulacja numeryczna sterowanych, ruchomych obiektów mechanicznych z naloonymi wizami nieholonomicznymi traktowanymi jako prawa sterowania Badania konstrukcyjno-balistyczne naboju granatnikowego z siatkowym pociskiem wirujcym Ksztaltowanie struktur ukladów zawieszenia i jazdy lekkich bezzalogowych platform ldowych ekstremalnej mobilnoci Teoretyczne i eksperymentalne badania zjawisk podczas wybuchu ksztaltowego ladunku kumulacyjnego w rodowisku wodnym przy rónym cinieniu hydrostatycznym Diagnozowanie turbinowego silnika lotniczego i aktywne sterowanie procesem zmczenia materialu na podstawie analizy drga i wlaciwoci modalnych wirujcych lopatek sprarki Nowa generacja hiperbarycznego symulatora oddechowego Badania przydatnoci wysokocinieniowej wielofazowej strugi wodnej do wyplukiwania materialów wybuchowych z wybranych rodzajów rodków bojowych Badania odpornoci na przebicie karabinowym pociskiem wielowarstwowych kompozytów metalicznych umacnianych i zgrzewanych wybuchowo oraz jarzeniowo azotowanych Opracowanie metody otrzymywania pirogenicznych tabletek zaplonowych do paliw rakietowych Zastosowanie nitek hybrydowych z efektem w formie solenoidu w tkanych wyrobach wlókienniczych jako nowa metoda ochrony czlowieka przed promieniowaniem elektromagnetycznym Materialy porowate na osnowie fazy midzymetalicznej FeAl ­ otrzymywanie i wlaciwoci Wielofunkcyjne materialy gradientowe na osnowie faz z ukladu Fe-Al spiekane w warunkach cyklicznie zmiennego obcienia Badania lotu samolotu transportowego w burzliwej atmosferze System bezpiecznego postoju statku w porcie w warunkach zagroenia terrorystycznego Optymalizacja procesu samonaprowadzania rodka napadu powietrznego na elektroenergetyczn lini przesylow wysokiego napicia jako obiektu emitujcego pole elektromagnetyczne niskiej czstotliwoci Badanie nad neuronowymi modelami odwróconymi w sterowaniu wielowymiarowych obiektów dynamicznych Ocena moliwoci zastosowania systemów wieloagentowych do sterowania zespolem autonomicznych pojazdów podwodnych Opracowanie procedury pomiarowej i optymalizacja stanowiska do bada czuloci widmowej detektorów promieniowania optycznego stosowanych w litografii oraz mikroskopii Nowe metody skrytej, poufnej autoryzacji i weryfikacji integralnoci depeszy fonicznej w wojskowych systemach radiokomunikacyjnych i teleinformatycznych System przewidywania zagroe w warunkach lotów z przecieniami w procesie minimalizacji liczby zdarze lotniczych w misjach szkolnych i szkolno-bojowych realizowanych w Silach Powietrznych RP Badania predyspozycji kandydatów do lotnictwa i postpów w szkoleniu lotniczym Synteza systemu kierowania ogniem w przeciwlotniczym zestawie artyleryjskim Optymalizacja algorytmów manewrowania jednostk nawodn w warunkach zagroenia podwodnego na potrzeby zwikszenia bezpieczestwa plywania System pozyskiwania hiperspektralnej informacji obrazowej w zakresie bliskiej podczerwieni dla celów rozpoznania wojskowego Model dyspersji malych obiektów na powierzchni morza uwzgldniajcy specyfik akwenów Lawica Slupska oraz Zatoka Pucka

PROMOTORSKI PROMOTORSKI HABILITACYJNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY HABILITACYJNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY HABILITACYJNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY

dr hab. Janina Ziba-Palus prof. dr hab. in. Waldemar Andrzej Trzciski dr in. Edyta Ladyyska-Kozdra prof. dr hab. in. Józef Gacek dr in. Marian Janusz Lopatka dr hab. in. Lech Adam Rowiski dr in. Miroslaw Wito dr hab. in. Ryszard Andrzej Klos dr hab. in. Przemyslaw Józef Borkowski dr in. Jerzy Jan Nowaczewski dr in. Tomasz Wolszakiewicz dr in. Katarzyna Ewa Grabowska dr in. Krzysztof Karczewski dr in. Tomasz Durejko dr hab. in. Grzegorz Jaroslaw Kowaleczko dr in. Dariusz Szulc dr in. Janusz Wladyslaw Tunio dr in. Andrzej ak dr in. Piotr Szymak dr in. Janusz Andrzej Mikolajczyk dr in. Zbigniew Marek Piotrowski dr in. Lukasz Dziuda dr in. Krzysztof Róanowski prof. dr hab. in. Jerzy Ryszard Mlokosiewicz dr in. Adam Cichocki dr in. Janusz Maria Jasiski dr in. Marek Przyborski

Instytut Ekspertyz Sdowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dbrowskiego w Warszawie; Wydzial Nowych Technologii i Chemii Politechnika Warszawska; Wydzial Mechatroniki Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dbrowskiego w Warszawie; Wydzial Mechatroniki Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dbrowskiego w Warszawie; Wydzial Mechaniczny Politechnika Gdaska; Wydzial Oceanotechniki i Okrtownictwa Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni; Wydzial Mechaniczno-Elektryczny Politechnika Koszaliska; Instytut Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dbrowskiego w Warszawie; Wydzial Nowych Technologii i Chemii Instytut Przemyslu Organicznego w Warszawie Politechnika Lódzka; Wydzial Technologii Materialowych i Wzornictwa Tekstyliów Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dbrowskiego w Warszawie; Wydzial Nowych Technologii i Chemii Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dbrowskiego w Warszawie; Wydzial Nowych Technologii i Chemii Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni; Wydzial Nawigacji i Uzbrojenia Okrtowego Politechnika witokrzyska w Kielcach; Wydzial Mechatroniki i Budowy Maszyn Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni; Wydzial Nawigacji i Uzbrojenia Okrtowego Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni; Wydzial Mechaniczno-Elektryczny Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dbrowskiego w Warszawie; Instytut Optoelektroniki Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dbrowskiego w Warszawie; Wydzial Elektroniki Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dbrowskiego w Warszawie; Wydzial Mechatroniki Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni; Wydzial Nawigacji i Uzbrojenia Okrtowego Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dbrowskiego w Warszawie; Wydzial Inynierii Ldowej i Geodezji Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni; Wydzial Nawigacji i Uzbrojenia Okrtowego

24 625 50 000 210 500 50 000 292 000 350 000 290 000 240 000 250 000 247 000 340 000 310 000 340 000 350 000 50 000 250 000 250 000 211 800 245 000 230 000 300 000 350 000 280 000 60 000 65 000 250 000 78 650

24 625 50 000 210 500 50 000 292 000 350 000 290 000 240 000 250 000 247 000 340 000 310 000 340 000 350 000 50 000 250 000 250 000 211 800 245 000 230 000 300 000 350 000 280 000 60 000 65 000 250 000 78 650

­ 42 ­

rodki finansowe przyznane na realizacj projektów badawczych wlasnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich w ramach 35. konkursu

Tytul projektu Typ projektu Kierownik projektu Jednostka Wysoko rodków proponowanych do przyznania w opinii Rady Nauki Wysoko rodków przyznanych przez ministra (w zl)

ZESPÓL ROBOCZY NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOLECZNYCH ZR-1 Deflacyjna koncepcja prawdy ­ wybrane zagadnienia logiczne Moralno gospodarki opartej na wiedzy Teologia milosierdzia w Ewangelii Lukaszowej Trynitarny wymiar duchowoci wieckich w nauczaniu Jana Pawla II Teoria reformacji Stanislawa Hozjusza na podstawie jego Cenzury Ksigozbiory parafialne w prepozyturze kieleckiej w XVIII wieku ycie religijne w dekanacie kamieczykowskim na Mazowszu w latach 1693­1819 Koncepcja miloci seksualnej Karola Wojtyly ­ geneza, afiliacje, ewolucja, perspektywy Zarys chrzecijaskiej literatury patrystycznej krgu jzyka syryjskiego Polityka poza form. Zmiana spoleczna w poststrukturalistycznej filozofii polityki Dlaczego wierzy? Racjonalne uzasadnienie wiarygodnoci w teologii fundamentalnej Agapetologiczny argument wiarygodnoci chrzecijastwa w polskojzycznej literaturze teologicznofundamentalnej Platon w polskiej kulturze filozoficznej. Polskie badania nad dialogami w wieku XIX i pierwszej polowie XX Otto Neurath ­ racjonalizm i humanizm naukowej koncepcji wiata Optymalizacja i doskonalenie podrczników do nauki religii w szkole podstawowej. Studium na przykladzie serii poznaskiej Filozofia antropologiczna Wilhelma von Humboldta Analiza i interpretacja mów budujcych Kierkegaarda w kontekcie filozofii wiary rozpoznanej w jego pismach pseudonimowych Semantyka i pragmatyka zda, filozofia jzyka i jego meta-filozofia (w ramach bada: Znak­Jzyk­Rzeczywisto) Figury szalestwa w polskiej literaturze romantycznej Polscy badacze literatury w wiecie anglosaskim: Kridl, Weintraub, Terlecki, Milosz Persona introducta. Kategoria postaci w kompozycji redniowiecznych utworów dramatycznych Kulturowe wizualizacje dowiadczenia Zdigitalizowany korpus slowiaskich apokryfów starotestamentowych. Paleografia, tekstologia, kodykologia Naukowa edycja pism Piotra Skargi. Cz 1. Kazania Polifoniczno w przekladzie. O tym jak Bulgarzy i Polacy czytaj Biesy Fiodora Dostojewskiego Mowy Krzysztofa Radziwilla (1585­1640). Z dziejów oratorstwa barokowego w Polsce Literatura polska wobec fotografii. Monografia fotograficznych reprezentacji w literaturze polskiej od pocztku po czasy obecne ycie literackie midzywojennego Wilna. Zarys monograficzny Kobieta jako posta literacka w rzymskiej poezji epickiej Sati ­ samopalenie wdów indyjskich w dawnych relacjach Wschodu i Zachodu Granice integracji. Praktyki religijne ydów wroclawskich w drugiej polowie XIX wieku Drugi rzut powieci polskiej 1840­1900 (bibliografia i opis bibliograficzny) Recepcja przekladów literatury iberoamerykaskiej w Polsce w latach 1945­2005 z perspektywy komunikacji kulturowej Pónoantyczna retoryka grecka. Dziela retoryczne Aftoniosa i Hermogenesa z Tarsu. Opracowanie, przeklad, komentarz HABILITACYJNY HABILITACYJNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI HABILITACYJNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI HABILITACYJNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY HABILITACYJNY HABILITACYJNY PROMOTORSKI WLASNY HABILITACYJNY WLASNY dr Cezary Wieslaw Cieliski dr Krzysztof Andrzej Kietliski dr hab. Stanislaw Halas prof. dr hab. Wieslaw Stanislaw Gogola dr hab. Jan Daniel Szczurek dr hab. Anzelm Romuald Weiss dr hab. Anzelm Romuald Weiss prof. dr hab. Marian Jerzy Grabowski dr hab. Jan elazny dr hab. Marek Kwiek prof. dr hab. Marian Jan Rusecki prof. dr hab. Marian Jan Rusecki dr Tomasz Mróz dr hab. Artur Koterski prof. dr hab. Jan Karol Szpet dr hab. Andrzej Przylbski prof. dr hab. Marian Jerzy Grabowski prof. dr hab. Jerzy Pelc prof. dr hab. Maria Janion dr Andrzej Karcz dr hab. Andrzej Dbrówka dr hab. Adam Józef Dziadek dr hab. Georgi Minczew dr hab. Janusz Stanislaw Gruchala dr hab. Maria Dbrowska-Partyka dr hab. Mariola Antonina Jarczyk dr Cezary Mateusz Zalewski prof. dr hab. Tadeusz Józef Bujnicki dr Mariusz Piotr Zagórski dr Przemyslaw Pawel Szczurek dr hab. Marcin Wodziski prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz dr Malgorzata Gaszyska-Magiera prof. dr hab. Henryk Antoni Podbielski Uniwersytet Warszawski; Wydzial Filozofii i Socjologii Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszyskiego w Warszawie; Wydzial Teologiczny Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie; Wydzial Teologiczny Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie; Wydzial Teologiczny Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie; Wydzial Teologiczny Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II; Wydzial Teologii Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II; Wydzial Teologii Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Teologiczny Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie; Wydzial Teologiczny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Nauk Spolecznych Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawla II Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawla II Uniwersytet Zielonogórski; Wydzial Humanistyczny Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie; Wydzial Filozofii i Socjologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Teologiczny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Nauk Spolecznych Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Teologiczny Polskie Towarzystwo Semiotyczne w Warszawie Instytut Bada Literackich PAN w Warszawie Instytut Bada Literackich PAN w Warszawie Instytut Bada Literackich PAN w Warszawie Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Filologiczny Uniwersytet Lódzki; Wydzial Filologiczny Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Polonistyki Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Filologiczny Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Filologiczny Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Polonistyki Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Polonistyki Uniwersytet Warszawski; Wydzial Polonistyki Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Filologiczny Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Filologiczny Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydzial Humanistyczny Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Studiów Midzynarodowych i Politycznych Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawla II 21 600 42 000 22 500 18 500 21 250 24 900 19 200 61 600 55 000 19 388 16 000 19 800 38 500 29 250 80 000 18 840 20 000 100 000 30 000 60 120 25 080 95 000 70 000 100 000 28 625 48 000 35 000 46 000 29 700 35 000 23 335 294 100 50 000 63 000 21 600 42 000 22 500 18 500 21 250 24 900 19 200 61 600 55 000 19 388 16 000 19 800 38 500 29 250 80 000 18 840 20 000 100 000 30 000 60 120 25 080 95 000 70 000 100 000 28 625 48 000 35 000 46 000 29 700 35 000 23 335 294 100 50 000 63 000

­ 43 ­

Katalog druków XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie Jak naucza jzyka polskiego jako jzyka ojczystego na etapie szkoly podstawowej w Unii Europejskiej (na przykladzie Francji i Wielkiej Brytanii) Nieznona plynno. Granice ciala w dyskursie nowoczesnoci Ukryty internet jako przedmiot edukacji informacyjnej Wlaciwoci podmiotu w zdaniach bezokolicznikowych oraz w wyraeniach z czasownikiem w formie gerundium w jzykach polskim i angielskim Jzyk i styl Waclawa Potockiego Synchroniczno-diachroniczne badania nad wspólczesnymi nazwami osobowymi Norma i praktyka w przekladzie tekstów skonwencjonalizowanych. Na materiale tlumacze powiadczonych z jzyka polskiego na jzyk francuski i z jzyka francuskiego na jzyk polski Rozwijanie i testowanie sprawnoci rozumienia ze sluchu w jzyku polskim jako obcym na poziomie B2 z uwzgldnieniem rezultatów egzaminów certyfikatowych ­ wplyw stopnia wyksztalcenia slyszenia fonematycznego na proces globalnego rozumieniu przekazu mówionego Nazewnictwo z obszaru Europy w polszczynie XIX i XX wieku oraz jego podloe historyczne i kulturowe Kultura Hani/Akha Yunnanu ­ udzial w konferencji i badaniach terenowych Slownik etymologiczny nazw geograficznych lska. Tom XIV Analiza feedbacku w procesie przyswajania jzyka francuskiego jako obcego Opozycje sensu w dyskursie Konstrukcje dopelnieniowe w jzyku angielskim na przykladzie czasowników fazowych ­ studium korpusowo-kognitywne Budowa banku drzew skladniowych dla jzyka polskiego z wykorzystaniem automatycznej analizy skladniowej Polskie internetowe grupy dyskusyjne ­ analiza jzykowa i charakterystyka gatunku Syntaxis van de nominale woordgroepen in Nederlandse en Poolse formulieren (Skladnia nominalnych grup wyrazowych w niderlandzkich i polskich formularzach) Nazwiska mieszkaców Poznania od XVII do XVIII wieku w wietle ksig metrykalnych parafii w. Wojciecha Zmysl smaku w polskiej leksyce i frazeologii O naukowej polszczynie humanistycznej zlotego wieku Stereotyp muzyki cygaskiej w kulturze europejskiej Haftowane oprawy ksikowe z okresu od XVI do XVIII wieku w zbiorach polskich. Rejestracja i opracowanie katalogu zabytków Rozwój architektoniczny i urbanistyczny Wroclawia w drugiej polowie XIX wieku na tle historii miasta Muzyka popularna jako przedmiot bada muzykologii Warszawski teatr operowy i operetkowy w latach 1880­1915 Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej ­ ziemia halicka, cz poludniowo-wschodnia i Lwów Mecenat artystyczny podkanclerzego litewskiego Kazimierza Leona Sapiehy (1609­1656) Teatr jako czynnik reformy ycia w programach kolonii artystycznych na przelomie XIX i XX wieku (Niemcy, Austria, Szwajcaria) Transkulturowy charakter japoskiego taca butoh Wspólczesna muzyka ludowa Lubelszczyzny. Instrumentarium. Kapele i instrumentalici. Charakterystyka repertuaru Wzory ornamentalne Erazma Kamyna ­ zlotnika poznaskiego z XVI wieku. Inspiracje i oddzialywanie Katalog redniowiecznych rkopisów iluminowanych Biblioteki Czartoryskich. Francja, XIII­XIV wiek Przedmiotowe i podmiotowe uwarunkowania wykonania zadania rotacji umyslowej Skaning, rotacja i majoryzacja figur w wyobrani. Badania porównawcze osób niewidomych i widzcych Stalo i zmienno tosamoci osobistej: eksploracja w aspekcie motywów i wewntrznej aktywnoci dialogowej Funkcjonalne aspekty marze sennych w biegu ycia Ukierunkowane zapominanie w paradygmacie listy: rola zmiany kontekstu i procesu hamowania odtwarzania Raj utracony? Nostalgia za PRL-em a rola mechanizmów pamici kolektywnej Edukacja i tosamo etniczna mniejszoci w obszarach podbiegunowych (studium socjopedagogiczne)

WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY HABILITACYJNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY HABILITACYJNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY

mgr Halina Mieczkowska prof. dr hab. Antoni Smuszkiewicz prof. dr hab. Wojciech Henryk Kalaga mgr Natalia Krystyna Pamula-Cielak prof. dr hab. Jacek Ireneusz Witko dr hab. Wladyslawa Bryla prof. dr hab. Stanislaw Karol Dubisz prof. dr hab. Elbieta Skibiska-Cieska prof. dr hab. Wladyslaw Miodunka prof. dr hab. Karol Zierhoffer prof. dr hab. Alfred Franciszek Majewicz prof. dr hab. Stanislawa Sochacka dr hab. Halina Maria Widla dr Katarzyna Anna Wolowska dr Agnieszka Kaleta dr Marcin Marian Woliski dr Alina Naruszewicz-Duchliska prof. dr hab. Stanislaw Prdota prof. dr hab. Irena Miroslawa Sarnowska-Giefing prof. dr hab. Krystyna Kleszcz dr hab. Joanna Sobczyk dr Anna Grayna Piotrowska dr Jacek Tomaszewski dr hab. Agnieszka Zablocka-Kos dr hab. Ryszard Daniel Golianek dr hab. Anna Danuta Wypych-Gawroska prof. dr hab. Jan Ostrowski prof. dr hab. Mariusz Karpowicz dr hab. Malgorzata Elbieta Leyko dr hab. Juliusz Tyszka mgr Agata Anna Kusto prof. dr hab. Ryszard Marek Mczyski dr Katarzyna Plonka Balus dr hab. Piotr Jan Francuz dr Magdalena Marta Szubielska prof. dr hab. Piotr Krzysztof Ole dr hab. Barbara Szmigielska-Siuta mgr Maciej Hanczakowski dr hab. Maria Lewicka dr Tomasz Gmerek

Uniwersytet Warszawski; Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Filologiczny Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Nauk Historycznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Neofilologii Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie; Wydzial Humanistyczny Uniwersytet Warszawski; Wydzial Polonistyki Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Filologiczny Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Polonistyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Neofilologii Pastwowy Instytut Naukowy ­ Instytut lski w Opolu Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Filologiczny Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II; Wydzial Nauk Humanistycznych Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach; Filia w Piotrkowie Trybunalskim Instytut Podstaw Informatyki PAN w Warszawie Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie; Wydzial Humanistyczny Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Filologiczny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Filologiczny Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Filologiczny Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Historyczny Akademia Sztuk Piknych w Warszawie; Wydzial Konserwacji i Restauracji Dziel Sztuki Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Historyczny Akademia im. Jana Dlugosza w Czstochowie; Wydzial Filologiczno-Historyczny Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Historyczny Instytut Sztuki PAN w Warszawie Uniwersytet Lódzki; Wydzial Filologiczny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Nauk Spolecznych Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie; Wydzial Artystyczny Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Nauk Historycznych Muzeum Narodowe w Krakowie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II; Wydzial Nauk Spolecznych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II; Wydzial Nauk Spolecznych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II; Wydzial Nauk Spolecznych Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Filozoficzny Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Filozoficzny Uniwersytet Warszawski; Instytut Studiów Spolecznych Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydzial Nauk o Zdrowiu

60 000 22 916 23 000 37 200 100 000 37 000 243 999 22 500 16 700 59 800 20 000 135 000 16 000 31 200 24 500 130 000 30 000 30 000 29 630 30 000 70 000 42 500 159 900 99 190 42 600 30 000 348 000 29 000 50 800 29 837 58 700 15 540 37 200 99 960 45 800 26 540 71 625 28 000 48 510 98 300

60 000 22 916 23 000 37 200 100 000 37 000 243 999 22 500 16 700 59 800 20 000 135 000 16 000 31 200 24 500 130 000 30 000 30 000 29 630 30 000 70 000 42 500 159 900 99 190 42 600 30 000 348 000 29 000 50 800 29 837 58 700 15 540 37 200 99 960 45 800 26 540 71 625 28 000 48 510 98 300

­ 44 ­

Edukacyjne uwarunkowania startu i aktywizacji zawodowej mlodych osób niepelnosprawnych (na przykladzie województwa lódzkiego) Cyberbullying jako nowa forma agresji rówieniczej wród gimnazjalistów w kontekcie pedagogicznych oddzialywa profilaktycznych i interwencyjnych Charakterystyka rodowiska fizycznego a aktywno eksploracyjna dzieci z autyzmem Proces radzenia sobie z chronicznym stresem zwizanym z chorob somatyczn. Moliwo zastosowania interwencji psychologicznej Osobowociowe uwarunkowania rozpoznawania utajonych informacji slownych Sie relacji spolecznych w blogosferze i jej zwizek z zachowaniem Kultura popularna i rekonstrukcje tosamoci mlodziey wspólczesnej. Studium socjopedagogiczne Edukacja, stratyfikacja spoleczna i rekonstrukcje tosamoci mlodziey. Studium z pedagogiki porównawczej i socjologii edukacji Rola spoleczna matki w rodzinie wiejskiej w II Rzeczypospolitej Analogia jako mechanizm nabywania nowych poj przez nowicjuszy Rola procesów afektywnych i dostpnoci zasobów uwagi oraz stopie zaawansowania procesów nieuwiadamianych lecych u podstaw decyzji intuicyjnych Ograniczenia funkcjonowania poznawczego zwizane z wycofaniem ródla przeywanej emocji Relacyjny charakter pamici zdarze Wplyw refleksyjnoci i narracyjnego rozumienia zdarze na poziom zapamitywania i kreatywno w myleniu o nich Wplyw czynników sytuacyjnych na sklonno do zachowa prospolecznych lub indywidualistycznych w dwuosobowych grach ekonomicznych u doroslych i dzieci Wplyw pozytywnych emocji na restytucj ukladu sercowo-naczyniowego ­ rola sprystoci psychicznej i oceny stresu jako wyzwania Psychologiczne determinanty osigni sportowych Koncepcja trzech wymiarów samoregulacji ­ weryfikacja modelu Teoria umyslu u dzieci z uszkodzonym sluchem Funkcjonowanie neuronalnych systemów monitorowania konfliktów percepcyjnych oraz wykrywania i korygowania bldnych reakcji sakadycznych oczu w warunkach chronicznego niedoboru snu, analizowane w aspekcie zmiennoci okolodziennej. Symultaniczne badanie metodami zdarzeniowego funkcjonalnego rezonansu magnetycznego oraz okulografii Rkopimienna mapa topograficzna Królestwa Galicji i Lodomerii (tzw. mapa Miega) z lat 1775­1783 ­ przygotowanie do edycji opisów do map 94­200; przygotowanie krytycznej edycji jednego tomu z 15­20 arkuszami, opisami i indeksami Rkopimienna mapa topograficzna Królestwa Galicji i Lodomerii (tzw. mapa Miega) z lat 177­1783 ­ przygotowanie do edycji opisów do map 1­93; przygotowanie krytycznej edycji jednego tomu z 15­20 arkuszami, opisami i indeksami Akta sejmikowe województw poznaskiego i kaliskiego z lat 1733­1763 Obozy jenieckie w wojnie secesyjnej (1861­1865) Bialorusini w Republice Litewskiej 1918­1940 ydzi w redniowiecznym Wroclawiu Historia poj a semantyka historyczna Ksiga ziemska krakowska TC 2 ­ przygotowanie edycji krytycznej Kurlandia w latach 1795­1915. Z dziejów guberni i jej polskiej mniejszoci Katalog rkopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej XVI­XVIII wieku. Tomy 3 i 4 Drukarstwo wielkopolskie XVI­XVIII wieku Mityczne dzieje Litwy. Rozwój wyobrae o pocztkach narodu i pastwa litewskiego Dzialalno dyplomatyczna dworów Europy Zachodniej wobec sprawy templariuszy (1307­1312) Romuald Traugutt (1826­1864) Katalog laciskich rkopisów redniowiecznych Biblioteki Jagielloskiej. Tom 10 Transformacja Imperium Rzymskiego w czasach flawijskich Polacy w yciu politycznym monarchii habsburskiej 1848­1918 Mlynarstwo w pastwie zakonu krzyackiego w Prusach w XIII­XV wieku (do 1454 roku) Pax i Mars. Z dziejów polsko-hiszpaskich relacji politycznych w latach 1632­1648 Atlas historyczny miast polskich. Tom IV. lsk, Zeszyt 13. Gliwice

WLASNY HABILITACYJNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY HABILITACYJNY

dr hab. Iwona Boena Chrzanowska dr Jacek Lukasz Pyalski prof. dr hab. Ewa Agnieszka Pisula dr Kamila Maria Bargiel-Matusiewicz prof. dr hab. Maria Jarymowicz mgr Jan Mateusz Zajc prof. dr hab. Zbyszko Melosik dr Waldemar Segiet dr hab. Elwira Jolanta Kryska dr Anna Stanislawa Szalkowska dr Joanna Marta Sweklej prof. dr hab. Grzegorz Sdek

Wysza Szkola Pedagogiczna w Lodzi Wysza Szkola Pedagogiczna w Lodzi Uniwersytet Warszawski; Wydzial Psychologii Uniwersytet Warszawski; Wydzial Psychologii Uniwersytet Warszawski; Wydzial Psychologii Uniwersytet Warszawski; Wydzial Psychologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Studiów Edukacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Studiów Edukacyjnych Uniwersytet w Bialymstoku; Wydzial Pedagogiki i Psychologii Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawla II Szkola Wysza Psychologii Spolecznej w Warszawie; Wydzial Psychologii Szkola Wysza Psychologii Spolecznej w Warszawie; Wydzial Psychologii

195 300 108 375 31 000 53 904 31 300 20 000 115 920 82 400 12 440 18 500 103 390 34 700 20 720 26 090 120 680 30 886 19 700 63 320 104 900

195 300 108 375 31 000 53 904 31 300 20 000 115 920 82 400 12 440 18 500 103 390 34 700 20 720 26 090 120 680 30 886 19 700 63 320 104 900

dr hab. Szkola Wysza Psychologii Spolecznej w Warszawie; Wydzial Katarzyna Stemplewska-akowicz Psychologii prof. dr hab. Jerzy Trzebiski mgr Anna Maria Helka dr Lukasz Kaczmarek prof. dr hab. Zbigniew Zaleski dr Waclaw Jan Bk dr Joanna Monika Kossewska dr Magdalena Ffrowicz mgr Waldemar Mieczyslaw Bukowski dr hab. Zdzislaw Stanislaw Noga dr Michal Zwierzykowski dr hab. Halina Parafianowicz prof. dr hab. Waldemar Stanislaw Rezmer prof. dr hab. Marek Stanislaw Derwich dr hab. Wojciech Wrzosek dr Maciej Zdanek dr Arkadiusz Krzysztof Janicki mgr Magdalena Marcinkowska mgr Wanda Ostroróg dr hab. Jan Michal Jurkiewicz dr hab. Slawomir Jówiak dr hab. Jerzy Zdrada dr Ryszard Tatarzyski prof. dr hab. Leszek Jan Mrozewicz prof. dr hab. Waldemar Lazuga dr Rafal Kubicki dr hab. Ryszard Jan Skowron dr hab. Antoni Kazimierz Barciak Szkola Wysza Psychologii Spolecznej w Warszawie; Wydzial Psychologii Szkola Wysza Psychologii Spolecznej w Warszawie; Wydzial Zamiejscowy we Wroclawiu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Nauk Spolecznych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II; Wydzial Nauk Spolecznych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II; Wydzial Nauk Spolecznych Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydzial Pedagogiczny Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Zarzdzania i Komunikacji Spolecznej

WLASNY

263 419

263 419

WLASNY

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie

323 300

323 300

WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY HABILITACYJNY WLASNY WLASNY

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Historyczny Uniwersytet w Bialymstoku; Wydzial Historyczno-Socjologiczny Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Nauk Historycznych Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Historyczny Polska Akademia Umiejtnoci w Krakowie Uniwersytet Gdaski; Wydzial Filologiczno-Historyczny Biblioteka Kórnicka PAN Biblioteka Kórnicka PAN Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Historyczny Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Nauk Historycznych Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Zarzdzania i Komunikacji Spolecznej Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Biblioteka Jagielloska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Historyczny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Historyczny Uniwersytet Gdaski; Wydzial Filologiczno-Historyczny Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Nauk Spolecznych Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Nauk Spolecznych

337 600 47 880 33 600 23 400 35 880 26 640 72 400 20 930 113 440 223 700 27 600 39 000 86 250 199 965 351 040 175 700 27 660 78 000 78 000

337 600 47 880 33 600 23 400 35 880 26 640 72 400 20 930 113 440 223 700 27 600 39 000 86 250 199 965 351 040 175 700 27 660 78 000 78 000

­ 45 ­

Od genealogii do historii spolecznej Rodzina drobnoszlachecka w XV­XIX wieku na przykladzie parafii Kobylin-Borzymy, Sura i Trzcianne. Studium demograficzno-spoleczne Tytus Dzialyski (1796­1861). Polityk. Spolecznik. Twórca kultury Dyplomacja pastwa ukraiskiego (Ukraina Naddnieprzaska) w 1918 roku Kontrofensywa perska przeciwko Aleksandrowi Wielkiemu w latach 333­330 p.n.e. Nowe materialy Rycerskie i szlacheckie rody pruskie. Z dziejów asymilacji ludnoci (staro)pruskiej (XIII­XVII wiek) Wielka lania legionowa w Novae (Moesia Inferior), II­IV wiek. Architektura, infrastruktura, styl ycia Tabu obyczajowe w Polsce i Czechoslowacji (1956­1980). Studium porównawcze Dziennik barona von Heydebranda z podróy dookola wiata Juliusz Poniatowski (1886­1975). ycie, pogldy, dzialalno Trudny ,,dialog": misje chrzecijaskie wród ydów polskich i konwersje ydów polskich na chrzecijastwo w XVII i XVIII wieku Ludno wiejska w Generalnym Gubernatorstwie wobec Zaglady i ukrywania si ydów, 1942­1945 Dzieje antycznego miasta Nikonion (ob. Roksolany, obl. Odessa, Ukraina) w wietle bada archeologicznych Opracowanie materialów etnograficznych dotyczcych Podhala ze zbiorów Institut für Deutsche Ostarbeit Od autobiografii do historii ­ konstruowanie pamici indywidualnej i zbiorowej ydów mieszkajcych na Dolnym lsku po II wojnie wiatowej Koncepcje ,,barbarzycy" i ,,szlachetnego dzikusa" w Meksyku przedhiszpaskim i wczesnokolonialnym. Chichimekowie w indiaskiej percepcji i tosamoci Kreta i poludniowo-wschodnia cz basenu Morza Egejskiego na przelomie neolitu i epoki brzu (okolo 4000­3000 przed Chrystusem) U ródel mlodszej Europy ­ chrystianizacja poludniowo-zachodnich peryferii Rusi Kijowskiej w wietle znalezisk dewocjonaliów Polsko-litewskie relacje etniczne przez pryzmat interakcjonizmu Ceramika naczyniowa kultury oksywskiej rodkowoeuropejskie spolecznoci osad obronnych w pierwszej polowie II tysiclecia przed Chrystusem. Studium porównawcze wybranych obszarów próbnych Nidzica (Neidenburg): wrastanie w przestrze. Krajobraz kulturowy miasta mazurskiego w latach 1945­2008 Opatów, powiat Klobuck ­ osada z pónego okresu rzymskiego Ceramiczne instrumenty muzyczne kultury Nasca (Peru). Próba rekonstrukcji procesów projektowania zastosowanych przez wytwórców na podstawie wlaciwoci dwikowych Kompleksowe opracowanie materialów z cmentarzyska kultury przeworskiej w abiecu. Stanowisko 1: lskie Dogonowie z Mali (Afryka Zachodnia) ­ spoleczno tradycyjna w warunkach globalizacji Spoleczestwo Japonii w procesie przemian Uslugi medyczne w prawie wspólnotowym Konstytucyjna koncepcja mandatu przedstawicielskiego i jej wspólczesne uwarunkowania ­ miedzy teori, prawem i praktyk Obiektywna przypisywalno skutku w prawie karnym Bld co do znamienia typu czynu zabronionego i okolicznoci wylczajcej odpowiedzialno karn Kryminalistyczne aspekty wybranych przestpstw przeciwko yciu i zdrowiu Ochrona godnoci ludzkiej w polskim prawie cywilnym Niemcy i Unia Europejska w dobie reform ustrojowych. Rola wladzy wykonawczej w federalizmie niemieckim i systemie Unii Europejskiej Sankcje wadliwych uchwal zgromadze spólek kapitalowych i spóldzielni Nauka prawa karnego w rodowisku ,,Gazety Sdowej Warszawskiej" (1873­1915) Nowe zarzdzanie publiczne w Polsce i w Europie Wartoci a jzykowe i pozajzykowe dyrektywy wykladni celowociowej prawa Przepadek przedmiotów i korzyci pochodzcych z przestpstwa Philosophical Approach to the Intercultural Criminal Law: Punishment in the Shadow of ICC (Filozoficzne ujcie interkulturowoci prawa karnego: karanie w cieniu MTK) Transnarodowe korporacje a prawa czlowieka

WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY HABILITACYJNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY HABILITACYJNY HABILITACYJNY PROMOTORSKI HABILITACYJNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI

prof. dr hab. Barbara Treliska dr hab. Cezary Kuklo prof. dr hab. Stanislaw Kazimierz Sierpowski prof. dr hab. Michal Klimecki dr hab. Nicholas Victor Sekunda dr hab. Grzegorz Bialuski dr Andrzej Biernacki dr Barbara Klich-Kluczewska mgr Maria Luczak dr hab. Mariusz Jacek Wolos dr hab. Jan Doktór dr hab. Barbara Teresa Engelking-Boni dr Magdalena Olszta-Bloch dr Malgorzata Maj prof. dr hab. Lech Jacek Mróz dr Justyna Agnieszka Olko-Bajer dr hab. Krzysztof Nowicki dr Marcin Woloszyn dr Dagnoslaw Tadeusz Demski dr Anna Strobin dr hab. Janusz Czebreszuk prof. dr hab. Lech Jacek Mróz prof. dr hab. Maria Magdalena Mczyska dr hab. Ewa Anna Gruszczyska-Ziólkowska dr Judyta Rodziska-Nowak dr Jacek Franciszek Lapott dr Elbieta Maria Watanabe dr Dobrochna Maria Bach-Golecka prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz dr hab. Wlodzimierz Wróbel dr hab. Wlodzimierz Wróbel dr Monika Joanna Calkiewicz dr Leszek Bosek dr Robert Grzeszczak prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski dr Marzena Maria Paszkowska prof. dr hab. Hubert Ireneusz Izdebski dr hab. Marek Adam Smolak dr Ewa Monika Guzik-Makaruk dr Bartosz Adam Wojciechowski prof. dr hab. Zdzislaw Kdzia

Polskie Towarzystwo Historyczne; Zarzd Glówny w Warszawie Uniwersytet w Bialymstoku; Wydzial Historyczno-Socjologiczny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Historyczny Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Nauk Historycznych Uniwersytet Gdaski; Wydzial Filologiczno-Historyczny Orodek Bada Naukowych im. Wojciecha Ktrzyskiego w Olsztynie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Historyczny Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Historyczny Biblioteka Kórnicka PAN Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Nauk Historycznych ydowski Instytut Historyczny ­ Instytut Naukowo-Badawczy w Warszawie Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Nauk Historycznych Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Historyczny Uniwersytet Warszawski; Wydzial Historyczny Uniwersytet Warszawski; Instytut Bada Interdyscyplinarnych Artes Liberales Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie Uniwersytet Gdaski; Wydzial Filologiczno-Historyczny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Historyczny Uniwersytet Warszawski; Wydzial Historyczny Uniwersytet Lódzki; Wydzial Filozoficzno-Historyczny Uniwersytet Warszawski; Wydzial Historyczny Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Historyczny Uniwersytet Szczeciski; Wydzial Humanistyczny Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Nauk Historycznych Uniwersytet Warszawski; Wydzial Prawa i Administracji Wysza Szkola Handlu i Prawa im. Ryszarda Lazarskiego w Warszawie Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Prawa i Administracji Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Prawa i Administracji Akademia Leona Komiskiego w Warszawie Uniwersytet Warszawski; Wydzial Prawa i Administracji Uniwersytet Wroclawski; Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wroclawskiego Uniwersytet Warszawski; Wydzial Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski; Wydzial Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski; Wydzial Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Prawa i Administracji Uniwersytet w Bialymstoku; Wydzial Prawa Uniwersytet Lódzki; Wydzial Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Prawa i Administracji

120 000 35 080 25 815 18 200 65 000 68 400 349 588 60 845 96 420 23 400 40 250 168 750 68 000 221 875 65 760 26 000 38 552 126 231 75 968 34 680 39 000 36 960 65 260 59 380 50 000 133 201 130 000 36 000 320 000 35 000 35 000 58 750 94 600 60 000 35 000 19 680 57 200 92 640 49 500 42 900 23 971

120 000 35 080 25 815 18 200 65 000 68 400 349 588 60 845 96 420 23 400 40 250 168 750 68 000 221 875 65 760 26 000 38 552 126 231 75 968 34 680 39 000 36 960 65 260 59 380 50 000 133 201 130 000 36 000 320 000 35 000 35 000 58 750 94 600 60 000 35 000 19 680 57 200 92 640 49 500 42 900 23 971

­ 46 ­

Wspólnotowe rodki pomocowe. Zagadnienia prawne Analiza wplywu ogldzin kryminalistycznych na wykrywalno sprawców zabójstw Zmiany zakresu samodzielnoci jurysdykcyjnej sdu karnego wskutek przystpienia Polski do Unii Europejskiej Szacowanie prawdopodobiestwa niewyplacalnoci firmy na podstawie wybranych metod oceny ryzyka kredytowego Zrównowaony rozwój Polski i Europy ­ modele i analizy przestrzenno-czasowe Badanie finansowych szeregów czasowych za pomoc modeli z czasem ciglym Opracowanie, oprogramowanie i zastosowanie semiparametrycznych metod rónic w rónicach jako narzdzia do oceny polityki edukacyjnej i rynku pracy Wybrane metody estymacji i walidacji modeli ratingowych i ich zastosowanie na rynku bankowym Estymatory kalibracyjne w badaniu budetów gospodarstw domowych Nierównoci dochodów a wzrost gospodarczy Dylemat Feldsteina­Horioki, czy ekonometria przeczy teorii ekonomii? Zastosowania falkowej dekompozycji procesów ekonomicznych ­ analiza eksploracyjna, synchronizacja cykli i prognozowanie Nieklasyczne metody oceny efektywnoci i ryzyka otwartych funduszy emerytalnych Badania konkurencyjnoci midzynarodowej sektora rolno-spoywczego i prognozowanie rozwoju wymiany handlowej z wykorzystaniem modelu równowagi ogólnej Global Trade Analysis Project Wspólzalenoci pomidzy nierównociami spolecznymi, kapitalem ludzkim i kapitalem spolecznym Polski e-konsument ­ typologia, zachowania Perspektywy przystpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pólnocnej do strefy euro wiatowy rynek uslug w pocztkach XXI wieku Innowacyjno gospodarki a poglbianie integracji Polski z Uni Europejsk Funkcjonowanie, skuteczno i efekty wybranych instrumentów WPR w Polsce Dostp strony trzeciej do sieci a rozwój efektywnej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym w Polsce Sytuacja ekonomiczna wielozawodowych rodzin rolniczych Kreowanie produktu w ofercie edukacyjnej prywatnych szkól jzyków obcych Efekty polityki strukturalnej dla obszarów wiejskich i zmarginalizowanych w Polsce Efektywno skali produkcji w sektorze przetwórstwa mleka Wykluczenie cyfrowe na rynku pracy Powizania cenowe na polskim rynku finansowym Ekonomiczne aspekty ochrony konsumenta na integrujcym si rynku kredytowym w Unii Europejskiej Adaptacja sektora rolnego krajów Europy rodkowej i Wschodniej w procesie integracji z Uni Europejsk Ryzyko w dzialalnoci podmiotów sektora zboowego Zrónicowanie sytuacji finansowej gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej z Europy rodkowo-Wschodniej Ryzyko w decyzjach nabywczych konsumentów ­ uwarunkowania, prawidlowoci Efekty naladownictwa i demonstracji oraz ich wystpowanie w zachowaniach konsumpcyjnych Polaków Znaczenie slub doradczych w przemianach gospodarstw rolnych po roku 2004 Koncepcja oceny innowacyjnoci przedsibiorstw sektora uslug Efektywno spoleczna rynków skoncentrowanych Uwarunkowania dotyczce inwestowania na rynku nieruchomoci Dostp do pelnowartociowego zatrudnienia wród mlodych Polaków: znaczenie, tendencje, bariery Rynkowe instrumenty finansowe w procesie alokacji kapitalu bankowego Wplyw metodologii projektowania rachunku kosztów dziala na system zarzdzania kosztami w przedsibiorstwach w Polsce Finansowe skutki wprowadzenia podatku dochodowego w indywidualnych gospodarstwach rolniczych

PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI HABILITACYJNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI HABILITACYJNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI HABILITACYJNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY

prof. dr hab. Stanislaw Biernat dr Kazimiera Juszka dr Malgorzata Marzena Wsek-Wiaderek dr hab. Wojciech Sikora prof. dr hab. Jadwiga Suchecka dr hab. Ryszard Doman dr Pawel Mieczyslaw Strawiski prof. dr hab. Czeslaw Kazimierz Domaski prof. dr hab. Jan Paradysz prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger dr hab. Krystyna Zofia Strzala dr Joanna Bruzda prof. dr hab. Czeslaw Kazimierz Domaski dr Karolina Magdalena Pawlak prof. dr hab. Jerzy Wilkin dr Magdalena Katarzyna Jaciow prof. dr hab. Jan Borowiec dr hab. Kazimierz Albin Klosiski prof. dr hab. Katarzyna Ida ukrowska dr in. Wawrzyniec Maciej Czubak dr hab. Zbigniew Hockuba dr Marta Bld prof. dr hab. Grayna wiatowy dr Jakub Hadyski dr hab. Michal Stefan Pietrzak prof. dr hab. Elbieta Kryska dr hab. in. Tadeusz Hieronim Waciski dr hab. Leszek Pawlowicz prof. dr hab. Walenty Poczta dr hab. Michal Andrzej Jerzak prof. dr hab. Walenty Poczta dr Grzegorz Maciejewski dr Aleksandra Burgiel dr in. Julian Kalinowski dr hab. Wojciech Grzegorz Downar dr Tomasz Stanislaw Bernat dr hab. Ewa Hanna Siemiska dr Anna Kiersztyn dr hab. Irena Pyka prof. dr hab. Gertruda Krystyna widerska dr hab. in. Miroslaw Wasilewski

Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Prawa i Administracji Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Prawa i Administracji Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II; Wydzial Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydzial Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytet Lódzki; Wydzial Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Matematyki i Informatyki Uniwersytet Warszawski; Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Lódzki; Wydzial Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydzial Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytet Lódzki; Wydzial Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Gdaski; Wydzial Zarzdzania Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania Uniwersytet Lódzki; Wydzial Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial EkonomicznoSpoleczny Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach; Wydzial Ekonomii Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu; Wydzial Nauk Ekonomicznych Instytut Bada Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie Szkola Glówna Handlowa w Warszawie; Kolegium Ekonomiczno-Spoleczne Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial EkonomicznoSpoleczny Uniwersytet Warszawski; Wydzial Nauk Ekonomicznych Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu; Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial EkonomicznoSpoleczny Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Nauk Ekonomicznych Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Inynierii Produkcji Instytut Bada nad Gospodark Rynkow w Gdasku Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial EkonomicznoSpoleczny Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial EkonomicznoSpoleczny Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial EkonomicznoSpoleczny Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach; Wydzial Ekonomii Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach; Wydzial Zarzdzania Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu; Wydzial PrzyrodniczoTechnologiczny Uniwersytet Szczeciski; Wydzial Zarzdzania i Ekonomiki Uslug Uniwersytet Szczeciski; Wydzial Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania Uniwersytet Warszawski; Wydzial Filozofii i Socjologii Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach; Wydzial Finansów i Ubezpiecze Szkola Glówna Handlowa w Warszawie; Kolegium Nauk o Przedsibiorstwie Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Nauk Ekonomicznych

25 856 149 750 39 600 25 000 27 000 17 610 50 400 16 900 30 000 19 110 39 000 65 000 110 000 50 000 25 000 165 000 19 600 60 000 19 500 80 000 27 920 100 000 30 000 52 350 30 000 150 000 55 400 100 000 19 900 19 800 18 800 80 000 74 400 150 000 30 000 60 000 100 000 150 000 91 100 19 750 120 000

25 856 149 750 39 600 25 000 27 000 17 610 50 400 16 900 30 000 19 110 39 000 65 000 110 000 50 000 25 000 165 000 19 600 60 000 19 500 80 000 27 920 100 000 30 000 52 350 30 000 150 000 55 400 100 000 19 900 19 800 18 800 80 000 74 400 150 000 30 000 60 000 100 000 150 000 91 100 19 750 120 000

­ 47 ­

Reorganizacja rachunku kosztów na potrzeby zarzdzania szpitalami Zarzdzanie dlugiem Skarbu Pastwa Ocena zdolnoci kredytowej gminy na podstawie wielowymiarowej analizy porównawczej Rachunek efektywnoci systemu informacyjnego rachunkowoci Rachunkowo zarzdcza jako narzdzie wspomagajce gospodark finansow w jednostkach samorzdu terytorialnego Pomiar wyników realizacji zada publicznych Ustalanie parytetów wymiany udzialów (akcji) w procesie lczenia si spólek Analiza czynników determinujcych rozwój elektronicznych platnoci detalicznych w Polsce Ocena zastosowania rodków polityki regionalnej Unii Europejskiej przez samorzdy gminne województwa wielkopolskiego Regionalne korzyci z inwestowania w edukacj. Dowiadczenia polskie i midzynarodowe Trajektorie rozwoju obszarów wiejskich Bawarii i Malopolski Znaczenie turystyki w rozwoju spoleczno-gospodarczym województwa lubelskiego Procesy integracji i dezintegracji w Lódzkim Obszarze Metropolitalnym Mechanizmy wyrównywania dochodów budetowych powiatów ziemskich i ich skuteczno Polityka mieszkaniowa we Francji na przelomie XX i XXI wieku Wspólczesne migracje zagraniczne polskich specjalistów medycznych: skala, struktura i wplyw na funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej Redystrybucja dochodów i jej wplyw na poziom konsumpcji gospodarstw domowych, ze szczególnym uwzgldnieniem efektów wynikajcych z polityki prorodzinnej Znaczenie drugich domów dla rozwoju obszarów wiejskich Mieszkacy wsi wobec nowego modelu rozwoju wiejskiego Uwarunkowania i skutki akcesji Turcji do Unii Europejskiej Rozwój miast i aglomeracji oparty o sektor kultury i przemysly kreatywne Regionalne i lokalne uwarunkowania rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej w Polsce Klastry jako czynnik zwikszajcy atrakcyjno inwestycyjn regionu ycie codzienne europeizacji: przypadek powiatowych urzdów pracy Modele relacji pomidzy kontrahentami na rynku instytucjonalnym Modelowanie symulacyjne w zarzdzaniu zasobami w slubie zdrowia Analiza i planowanie dzialalnoci innowacyjnej w malych i rednich firmach informatycznych w Polsce Metoda zarzdzania zapobiegajca sytuacji kryzysowej w przedsibiorstwie elektroenergetycznym Wplyw zmian strategii na przeksztalcenia strukturalne grup kapitalowych w Polsce w latach 1989­2008 Wplyw partycypacji pracowniczej na opór pracowników przeciwko fuzjom i przejciom ­ porównawcze studium przypadku korporacji wielonarodowych w sektorze finansowym nowych pastw czlonkowskich Unii Europejskiej Komitety audytu i wynagrodzenia jako mechanizmy usprawniajce funkcjonowanie rad nadzorczych ­ dowiadczenia polskie i zagraniczne Organizacja i funkcjonowanie zrzesze przedsibiorstw Identyfikacja dysfunkcji w organizacji. Poszukiwanie dobrych praktyk Grupowe wdraanie elementów koncepcji Six Sigma w malych i rednich przedsibiorstwach regionu pomorskiego Determinanty sukcesu przedsibiorstw budowlanych jako uczestników projektów realizowanych w midzynarodowej kooperacji Narzdzia wspomagajce wykorzystanie wyników oceny cyklu ycia produktów w procesie podejmowania decyzji w przedsibiorstwach produkcyjnych Adaptacja metod zarzdzania do polskich warunków gospodarowania Metodyka podejmowania decyzji inwestycyjnych przez fundusze typu venture capital Uwarunkowania reakcji konsumentów na inicjatywy spoleczne przedsibiorstwa Analiza skali oraz uwarunkowa zjawiska wczesnej internacjonalizacji w Polsce Zarzdzanie wartoci klienta w przedsibiorstwie zarzdzanym przez warto

WLASNY HABILITACYJNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI HABILITACYJNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI HABILITACYJNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY HABILITACYJNY

prof. dr hab. Jan Stpniewski dr Kamilla Marchewka-Bartkowiak dr hab. Wieslawa Przybylska-Kapuciska dr hab. Henryk Ronek dr hab. Beata Filipiak dr Tomasz Mariusz Strk prof. dr hab. Antoni Stanislaw Witosz dr Michal Marek Polasik prof. dr hab. Zdzislaw Walenty Pulecki dr Mikolaj Julian Herbst prof. dr hab. Andrzej Piotr Wiatrak prof. dr hab. Mieczyslaw Adamowicz prof. dr hab. Aleksandra Jewtuchowicz prof. dr hab. in. Marian Grzegorz Podstawka prof. dr hab. Miroslaw Ksiopolski dr Pawel Kaczmarczyk dr Malgorzata Julia Radziukiewicz prof. dr hab. Krystian Heffner prof. dr hab. Maria Halamska prof. dr hab. Irena Pietrzyk prof. dr hab. Andrzej Klasik dr in. Lucyna Przezbórska prof. dr hab. Krystian Heffner mgr Karolina Urszula Sztandar-Sztanderska dr Maciej Mitrga prof. dr hab. Edward Radosiski dr hab. Kazimierz Wakowski dr hab. in. Tadeusz Krupa prof. dr hab. Maria Hanna Romanowska mgr Murad Ludomir Winiewski dr hab. Dorota Dobija prof. dr hab. in. Henryk Pawel Jagoda prof. dr hab. Lidia Zbiegie-Macig dr in. Piotr Grudowski dr in. Jadwiga Urszula Bizon-Górecka dr in. Tomasz Nitkiewicz dr Marek Aleksander wiklicki dr hab. in. Zofia Józefa Wilimowska dr hab. in. Marek Krzysztof Pawlak dr Witold Nowiski dr Tomasz Piotr yminkowski

Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Zarzdzania i Komunikacji Spolecznej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydzial Ekonomii Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydzial Ekonomii Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie; Wydzial Ekonomiczny Uniwersytet Szczeciski; Wydzial Zarzdzania i Ekonomiki Uslug Uniwersytet Szczeciski; Wydzial Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach; Wydzial Finansów i Ubezpiecze Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial EkonomicznoSpoleczny Uniwersytet Warszawski; Instytut Ameryk i Europy Uniwersytet Warszawski; Wydzial Zarzdzania Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Lódzki; Wydzial Ekonomiczno-Socjologiczny Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski; Wydzial Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski; Wydzial Nauk Ekonomicznych Instytut Bada Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydzial Ekonomii i Stosunków Midzynarodowych Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach; Wydzial Ekonomii Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial EkonomicznoSpoleczny Politechnika Opolska; Wydzial Zarzdzania i Inynierii Produkcji Uniwersytet Warszawski; Wydzial Filozofii i Socjologii Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach; Wydzial Zarzdzania Politechnika Wroclawska; Wydzial Informatyki i Zarzdzania Politechnika Warszawska; Wydzial Inynierii Produkcji Politechnika Warszawska; Wydzial Inynierii Produkcji Szkola Glówna Handlowa w Warszawie; Kolegium Zarzdzania i Finansów Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Zarzdzania i Komunikacji Spolecznej Akademia Leona Komiskiego w Warszawie Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu; Wydzial Gospodarki Regionalnej i Turystyki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Zarzdzania Politechnika Gdaska; Wydzial Mechaniczny Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jdrzeja niadeckich w Bydgoszczy; Wydzial Budownictwa i Inynierii rodowiska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydzial Towaroznawstwa Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydzial Zarzdzania Politechnika Wroclawska; Wydzial Informatyki i Zarzdzania Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II; Wydzial Nauk Spolecznych Wysza Szkola Bankowa w Poznaniu; Wydzial Finansów i Bankowoci Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydzial Zarzdzania

67 750 40 000 20 460 24 380 32 000 41 100 21 720 85 000 19 900 40 000 35 000 25 000 300 000 25 000 35 880 80 000 52 700 148 200 46 000 28 000 295 153 65 800 32 028 20 000 50 000 25 000 25 300 29 800 160 000 34 000 92 000 71 000 200 000 130 000 60 000 60 000 60 000 29 000 17 800 60 000 51 800

67 750 40 000 20 460 24 380 32 000 41 100 21 720 85 000 19 900 40 000 35 000 25 000 300 000 25 000 35 880 80 000 52 700 148 200 46 000 28 000 295 153 65 800 32 028 20 000 50 000 25 000 25 300 29 800 160 000 34 000 92 000 71 000 200 000 130 000 60 000 60 000 60 000 29 000 17 800 60 000 51 800

­ 48 ­

Restrukturyzacja sektora komunalnego w Polsce ­ aspekty organizacyjno-prawne i ekonomiczne Wplyw wykorzystania rozwiza innowacyjnych w wybranych obszarach zarzdzania na konkurencyjno przedsibiorstwa Wplyw centrum handlowego na rozwój spoleczno-gospodarczy regionu Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce i jego funkcjonowanie na przykladzie wybranych projektów ­ analiza stanu faktycznego i propozycje zmian systemowych Ksztaltowanie i doskonalenie systemu zarzdzania w przedsibiorstwach Wykorzystanie instrumentów komunikacji marketingowej przez jednostki samorzdu terytorialnego na przykladzie gmin w województwie podkarpackim Rola i wplyw wdroenia podejcia procesowego na organizacj i funkcjonowanie inicjatyw klastrowych Zarzdzanie procesem konsolidacji a efektywno polcze w polskim sektorze bankowym Modele rozwoju organizacyjnego polskich przedsibiorstw ­ orientacja na procesy a efektywno Model systemu logistyczno-produkcyjnego przedsibiorstwa jako narzdzie optymalizacyjne Etyczne standardy marketingu farmaceutycznego Klaster przemyslów morskich jako organizacja kreujca warto dodan Etyczne standardy przywództwa organizacyjnego polskich menederów i przedsibiorców Migracje edukacyjne do Polski ­ konsekwencje spoleczno-ekonomiczne Determinanty stabilnoci Naddniestrzaskiej Republiki Moldawskiej Samorzd terytorialny w Wielkiej Brytanii w latach 1979­2007. Od nowego zarzdzania publicznego do lokalnego wspólzarzdzania Ameryka Laciska XXI wieku. Nowe oblicza, nowe struktury, nowe tosamoci: profile lokalne, midzyamerykaskie, transatlantyckie i globalne Zwykle mocarstwo. Polityka bezpieczestwa Republiki Federalnej Niemiec w latach 1990­2005 Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej Zje ciastko i je mie. Studium wielodzietnych matek posiadajcych wysok pozycj zawodow Przyroda w miejskich dyskursach. Spoleczne znaczenie krajobrazu w przestrzeni wielkiego miasta Percepcja, adaptacja/opór. Strategie mylenia i dzialania spoleczestwa polskiego w projektowaniu i realizowaniu czasu wolnego Ewolucja pojcia ,,potgi" w teorii stosunków midzynarodowych oraz jego zastosowania analityczne Dojrzalo polityczna opozycji demokratycznej na Bialorusi po 1991 roku Mlodzie w wiecie rytualów (aspekty socjalizacyjne) Wzorce uczestnictwa polskich przedsibiorców w Unii Europejskiej: uwarunkowania spoleczno-kulturowe oraz instytucjonalne Polskie miejsca pamici Wspólczesne partie skrajnie prawicowe w Europie Zachodniej i rodkowej ­ analiza porównawcza Wolosi we wspólczesnej Europie ­ konstruowanie wspólnoty poprzez wyznaczanie granic etnicznych Partie parlamentarne w Polsce wobec integracji europejskiej w latach 1991­2007 ,,Marka dyplomu" ­ warto rynkowa, percepcja pracodawców Polskie Generalne Studium Wyborcze 2007 Procesy socjalizacji w warunkach wielokulturowoci Republika Chorwacji na drodze do NATO i Unii Europejskiej Niemiecka Republika Demokratyczna wobec zachodnich mocarstw okupacyjnych Transformacja w Polsce i na Ukrainie (1989­2007). Wybrane aspekty ,,Staro" jako status spoleczny. Mechanizmy wykluczania osób starszych i ich konsekwencje Pami a tosamo na przykladzie wspólnot religijnych: rzymskokatolickiej, greckokatolickiej oraz prawoslawnej w Polsce wiatopogld wyznawców wybranych grup religijnych w Polsce. Analiza biograficzna Doktryna Trzeciej Pozycji w Polsce i eurazjatyzm Aleksandra Dugina jako wizje alternatywne wobec demokracji liberalnej. Analiza porównawcza

HABILITACYJNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY HABILITACYJNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI HABILITACYJNY PROMOTORSKI HABILITACYJNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI HABILITACYJNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI

dr Zbigniew Wieslaw Grzymala dr Robert Nowacki dr Jan Mikolajczyk dr hab. Jerzy Rutkowski prof. dr hab. in. Jan Skalik prof. dr hab. in. Jan Adamczyk dr in. Arkadiusz Jurczuk dr in. Dariusz Wielgórka dr Wojciech Boleslaw Cieliski dr Dariusz Milewski prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzalecka dr hab. Marek Grzybowski dr Jerzy Zygmunt Szczupaczyski dr hab. Cezary oldowski dr hab. Andrzej Czarnocki dr hab. Stanislaw Michalowski prof. dr hab. Andrzej Dembicz dr Krzysztof Andrzej Malinowski prof. dr hab. Jacek Raciborski dr Michal Luczewski dr hab. Krzysztof Podemski dr Dorota Mroczkowska prof. dr hab. Roman Kuniar dr Arkadiusz Czwolek dr Maria Agnieszka Sroczyska dr hab. Grayna Skpska dr hab. Stefan Bednarek dr hab. Katarzyna Monika Sobolewska-Mylik prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek prof. dr hab. Marek migrodzki mgr Magdalena Krawczyk dr hab. Radoslaw Markowski prof. dr hab. Bronislaw Golbiowski prof. dr hab. Marian Stanislaw Wolaski dr Katarzyna Agata Gelles prof. dr hab. Andrzej Antoszewski mgr Lucja Joanna Krzyanowska dr hab. Irena Borowik dr hab. Irena Borowik dr hab. Jerzy Lucjan Sielski dr hab. Zbigniew Blocki

Szkola Glówna Handlowa w Warszawie; Kolegium Zarzdzania i Finansów Wysza Szkola Finansów i Zarzdzania w Warszawie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydzial Zarzdzania Uniwersytet Lódzki; Wydzial Zarzdzania Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu; Wydzial Zarzdzania, Informatyki i Finansów Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza; Wydzial Zarzdzania i Marketingu Politechnika Bialostocka; Wydzial Zarzdzania Politechnika Czstochowska; Wydzial Zarzdzania Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu; Wydzial Wychowania Fizycznego Uniwersytet Szczeciski; Wydzial Zarzdzania i Ekonomiki Uslug Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie Instytut Morski w Gdasku Szkola Wysza Psychologii Spolecznej w Warszawie; Wydzial Nauk Humanistycznych i Spolecznych Uniwersytet Warszawski; Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie; Wydzial Politologii Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie; Wydzial Politologii Uniwersytet Warszawski; Instytut Ameryk i Europy Instytut Zachodni ­ Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu Uniwersytet Warszawski; Wydzial Filozofii i Socjologii Uniwersytet Warszawski; Wydzial Filozofii i Socjologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Nauk Spolecznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Nauk Spolecznych Uniwersytet Warszawski; Wydzial Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Humanistyczny Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydzial Pedagogiczny i Artystyczny Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Filozoficzny Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydzial Humanistyczny Uniwersytet Warszawski; Wydzial Filozofii i Socjologii Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydzial Zarzdzania i Administracji Uniwersytet Warszawski; Instytut Studiów Spolecznych Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie Uniwersytet Warszawski; Wydzial Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Nauk Spolecznych Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Nauk Spolecznych Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Nauk Spolecznych Uniwersytet Warszawski; Wydzial Filozofii i Socjologii Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Filozoficzny Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Filozoficzny Uniwersytet Szczeciski; Wydzial Humanistyczny

45 000 120 000 35 800 87 100 80 000 12 200 60 000 80 000 40 000 40 000 25 000 160 000 40 000 90 000 19 500 24 830 241 392 74 300 150 000 35 000 27 000 49 967 43 200 36 400 50 000 100 000 129 100 30 000 100 000 130 000 50 000 83 400 60 000 30 694 57 680 74 750 20 000 28 000 30 000 25 300

45 000 120 000 35 800 87 100 80 000 12 200 60 000 80 000 40 000 40 000 25 000 160 000 40 000 90 000 19 500 24 830 241 392 74 300 150 000 35 000 27 000 49 967 43 200 36 400 50 000 100 000 129 100 30 000 100 000 130 000 50 000 83 400 60 000 30 694 57 680 74 750 20 000 28 000 30 000 25 300

ZESPÓL ROBOCZY NAUK CISLYCH ZR-2 Regularno rozwiza zespolonego równania Monge'a­Ampere'a WLASNY Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Matematyki i Informatyki 85 250 85 250

­ 49 ­

Wlasnoci piercieni wyraalne w terminach idealów Paraboliczne zagadnienia ewolucji powierzchni w teorii przej fazowych Teoria reprezentacji skoczenie wymiarowych algebr Teoria reprezentacji koalgebr i problemy macierzowe Sprawne przyblianie funkcji Dynamika dystalnych pseudogrup i foliacji Matematyka duych ukladów kwantowych Wybrane zagadnienia ukladów dynamicznych, geometrii i fizyki matematycznej Modele nieprzemiennej probabilistyki, twierdzenia graniczne dla stoków dodatnich zwizane z bm-niezalenoci w nieprzemiennej probabilistyce i zwizki z grupami kwantowymi Meromorficzne liniowe równania róniczkowe i wielokrotne wartoci zeta Niektóre zastosowania teorii pluripotencjalu na zwartych rozmaitociach kahlerowskich Zastosowania twierdzenia Ohsawy­Takegoshiego Kolorowanie grafów rónicowych na liczbach naturalnych Geometryczna teoria funkcji w specjalnych klasach obszarów Sztywno i wlasnoci metryczne funkcji meromorficznych Metody replikacji w problemie predykcji szeregów czasowych oraz czasowo-przestrzennych Bifurkacja i lamanie symetrii w zagadnieniach brzegowych ze swobodnym brzegiem dla równa eliptycznych Niezmienniki topologiczne w ukladach dynamicznych w przestrzeni Hilberta z symetriami Komputerowe badanie ukladów zloonych przy pomocy ukladów adaptatywnych agentów Adsorpcja Au i Pd na powierzchni tlenków elaza Dynamika spinu w kropkach kwantowych zawierajcych jony manganu Wyjanienie struktury elektronowej metalicznego samaru Spektroskopia gamma egzotycznych, neutrono-deficytowych jder atomowych Wytwarzanie i inynieria dlugoyjcych stanów kwantowych w gazach atomowych Badania mechanizmów ferroelektrycznoci w ukladach molekularnych zbudowanych z chiralnych liniowych molekul i achiralnych bananopodobnych Badanie transformacji rozkladu intensywnoci promieniowania laserowego owietlajcego masywn tarcz, spowodowanej wplywem plazmy ablacyjnej Dynamika chiralna i efekty dlugozasigowego oddzialywania kulombowskiego dwu protonów w hadronowych i fotonowych reakcjach z trzema nukleonami Eksperymentalne badanie lamania symetrii ladunkowej i sil kilkucialowych w zderzeniach deuteron­deuteron Badanie oddzialywa silnych i elektromagnetycznych w reakcjach jdrowych przy wysokich energiach Zjawiska kolektywne w ukladach atomowych Analiza nieliniowej stabilnoci stacjonarnych rozwiza równa Einsteina i innych nieliniowych równa falowych Chiralooptyczne i magnetooptyczne wlaciwoci ferrytyny oraz nanostruktur elaza stabilizowanego polisacharydem Wytwarzanie i badania transportowe pólprzewodnikowych kropek kwantowych dla potrzeb eksperymentalnej informatyki kwantowej Warstwowe kobaltyty ­ mechanizmy determinujce ich stan podstawowy i anizotropi magnetokrystaliczn Ultraczula spektroskopia czsteczek tlenu metod CRDS (cavity ring-down spectroscopy) Otrzymywanie i badanie epitaksjalnych nanodrutów na bazie pólprzewodników magnetycznych: GaMnAs, InMnAs i GaMnSb Spinowo spolaryzowany transport elektronowy w ukladach sprzonych kropek kwantowych i molekul Calkowalno w wysokowymiarowych klasycznych i kwantowych modelach teoriopolowych Detekcja neutrin skrajnie wysokich energii w obserwatorium Pierre Auger Analiza procesów dynamicznych w zloonych ukladach molekularnych w fazie stalej na podstawie eksperymentów magnetycznego rezonansu jdrowego Metoda niezmienników w spektroskopii mössbauerowskiej i zastosowanie do mikroskopowych bada wybranych ukladów magnetycznych Mikroskopowa stabilno strukturalna i generacja par Frenkla w GaN, SiC i ZnO: obliczenia z pierwszych zasad

WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY HABILITACYJNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY HABILITACYJNY HABILITACYJNY HABILITACYJNY HABILITACYJNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI

dr hab. Jerzy Stanislaw Matczuk dr hab. Piotr Rybka prof. dr hab. Andrzej Kazimierz Skowroski prof. dr hab. Daniel Simson prof. dr hab. Przemyslaw Wojtaszczyk dr hab. Robert Antoni Wolak prof. dr hab. Jan Dereziski prof. dr hab. Maciej Piotr Wojtkowski dr Janusz Wysoczaski prof. dr hab. Henryk oldek prof. dr hab. Slawomir Kolodziej dr hab. Zbigniew Blocki dr hab. Jaroslaw Andrzej Grytczuk prof. dr hab. Wlodzimierz Robert Zwonek dr hab. Janina Kotus dr hab. Roman Róaski prof. dr hab. Kazimierz Gba dr hab. Marek Zbigniew Izydorek prof. dr hab. Adam Antoni Lipowski prof. dr hab. Adam Kiejna prof. dr hab. Michal Konrad Nawrocki prof. dr hab. Jan Andrzej Kolaczkiewicz dr Marcin Palacz dr Szymon Tadeusz Pustelny prof. dr hab. Stanislaw Wróbel dr hab. in. Tadeusz Pisarczyk prof. dr hab. Henryk Alojzy Witala prof. dr hab. Andrzej Magiera dr Andrzej Rybicki dr hab. Krzysztof Franciszek Sacha prof. dr hab. Piotr Bizo dr hab. Marceli Jan Koralewski dr hab. Grzegorz Stanislaw Grabecki prof. dr hab. Henryk Szymczak dr hab. Ryszard Stanislaw Trawiski dr Janusz Sadowski dr Ireneusz Pawel Weymann dr Andrzej Stefan Wereszczyski dr Dariusz Maciej Góra dr hab. Wojciech Medycki dr hab. Krzysztof Rafal Szymaski dr hab. Piotr Boguslawski

Uniwersytet Warszawski; Wydzial Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski; Wydzial Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Matematyki i Informatyki Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Matematyki i Informatyki Uniwersytet Warszawski; Wydzial Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Matematyki i Informatyki Uniwersytet Warszawski; Wydzial Fizyki Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie; Wydzial Matematyki i Informatyki Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Matematyki i Informatyki Uniwersytet Warszawski; Wydzial Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Matematyki i Informatyki Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Matematyki i Informatyki Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Matematyki i Informatyki Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Matematyki i Informatyki Politechnika Warszawska; Wydzial Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Wroclawska; Wydzial Podstawowych Problemów Techniki Politechnika Gdaska; Wydzial Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechnika Gdaska; Wydzial Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Fizyki Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Fizyki i Astronomii Uniwersytet Warszawski; Wydzial Fizyki Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Fizyki i Astronomii Uniwersytet Warszawski; rodowiskowe Laboratorium Cikich Jonów Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki Jdrowej im. Henryka Niewodniczaskiego PAN w Krakowie Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Fizyki Instytut Fizyki PAN w Warszawie Instytut Fizyki PAN w Warszawie Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki PAN w Warszawie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Fizyki Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki Jdrowej im. Henryka Niewodniczaskiego PAN w Krakowie Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu Uniwersytet w Bialymstoku; Wydzial Fizyki Instytut Fizyki PAN w Warszawie

304 200 262 500 682 500 157 500 157 500 175 000 129 000 67 600 78 000 59 989 19 500 30 000 37 250 51 000 45 850 23 920 25 000 25 000 37 000 126 000 397 336 119 976 143 160 236 250 302 500 135 720 90 000 249 000 73 200 210 000 140 000 271 400 314 600 299 000 256 230 37 570 102 350 92 000 89 350 299 260 260 000 28 990

304 200 262 500 682 500 157 500 157 500 175 000 129 000 67 600 78 000 59 989 19 500 30 000 37 250 51 000 45 850 23 920 25 000 25 000 37 000 126 000 397 336 119 976 143 160 236 250 302 500 135 720 90 000 249 000 73 200 210 000 140 000 271 400 314 600 299 000 256 230 37 570 102 350 92 000 89 350 299 260 260 000 28 990

­ 50 ­

Transport elektronowy i zjawiska magnetycznego przelczania w molekularnych magnetykach Badanie korelacji mezon­barion w relatywistycznych zderzeniach jdrowych rejestrowanych w detektorze STAR Kinetyka porzdkowania atomowego a termodynamika wakancji termicznych w zwizkach midzymetalicznych. Badania symulacyjne ukladów typu B2 Niekonwencjonalne nadprzewodnictwo w ukladach skorelowanych fermionów Badanie wplywu potencjalu uwizienia i zewntrznego pola elektrycznego na oddzialywanie wymienne pomidzy elektronami w sprzonych kropkach kwantowych Struktura ukladów o gigantycznej komórce elementarnej na przykladzie stopu Mg-Al Struktura elektronowa oraz wlaciwoci magnetyczne zloonych tlenków rutenu Kwantowe przejcia fazowe Badanie reakcji rozszczepienia deuteru protonami w obszarze kinematycznym przednich któw Konkurencja mechanizmów koalescencji i fireballa w przedrównowagowej emisji lekkich czstek naladowanych Fala zanikajca w oddzialywaniach z atomami i obiektami mezoskopowymi Relacje skalowania w topologii sieci zloonych Teorie grawitacji wyszego rzdu z dylatonem w czasoprzestrzeni z dodatkowymi wymiarami Teoretyczne przewidywania dla procesu Drella­Yana z wykorzystaniem metod Monte Carlo Poszukiwanie czstek ciemnej materii w eksperymentach wykorzystujcych metod detekcji bezporedniej i poredniej Atomy rubidu w optycznej pulapce dipolowej Uklady silnie skorelowane Badanie polimorfizmu i dynamiki izomerów dwumetylobutanoli Analiza procesów dyfrakcyjnych w zderzeniach elektron­proton i proton­proton Badanie wybranych zagadnie dynamiki nieperturbacyjnej teorii cechowania metodami korespondencji AdS/CFT Kanaly kwantowe z szumem dla stanów qutritowych Badanie ukladu (c s-bar) w rozpadach mezonów B Slabe i silne oddzialywania w rozpadach cikich mezonów Oddzialywanie wymienne typu exchange-bias w ukladach epitaksjalnie osadzanych metali 3d i 4f na polarnych i niepolarnych podloach tlenków metali przejciowych Otrzymywanie i badania strukturalne bionanostruktur fosfolipid­surfaktant Obniona symetria translacyjna a lokalne wlaciwoci magnetyczne w epitaksjalnych nanostrukturach Fe Analiza wysokoenergetycznych zderze hadronów i jder atomowych w ramach chromodynamiki kwantowej Nowoczesne metody analizy propagacji i dyfrakcji wizek elektromagnetycznych w orodkach niejednorodnych i nieliniowych: opis analityczny, szybkie algorytmy numeryczne, zastosowania w optyce, mikrofalowej diagnostyce plazmy i technice wiatlowodowej Struktura wysokowzbudzonych poziomów dyskretnych o rónym stopniu deformacji ­ od sferycznych do silnie zdeformowanych i mechanizm ich zasilania w rozpadzie stanów kolektywnych z kontinuum Wlasnoci termodynamiczne kwantowych lacuchów magnetycznych z bardzo dlugim czasem relaksacji Ciasne uklady podwójne w Galaktyce i jej gromadach Rola szoków skupiajcych w blazarach Planety i gwiazdy w ukladach wielokrotnych Dynamiczna klasyfikacja malych cial Ukladu Slonecznego Fotometria i dynamika planetoid Asterosejsmologia gwiazd pulsujcych wczesnych typów widmowych Ewolucja gwiazd neutronowych Rola pól magnetycznych w orodku midzygwiazdowym i midzygalaktycznym ­ dynamika, modele MHD i obserwacje Pierwsze systematyczne badania zwartych kwazarów o szerokich liniach absorpcyjnych Niestacjonarne dyski akrecyjne

PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY

prof. dr hab. Józef Barna prof. dr hab. Jan Marian Pluta prof. dr hab. Rafal Leszek Abdank-Kozubski prof. dr hab. Józef Spalek prof. dr hab. Janusz Adamowski prof. dr hab. Janusz Wolny prof. dr hab. Krzysztof Tomala dr hab. Jacek Dziarmaga dr hab. Stanislaw Kistryn prof. dr hab. Boguslaw Jan Kamys prof. dr hab. Tomasz Dohnalik prof. dr hab. in. Janusz Andrzej Holyst dr hab. Marek Olechowski dr hab. Wieslaw Jan Placzek prof. dr hab. Ewa Rondio prof. dr hab. Wojciech Gawlik dr hab. Jacek Dziarmaga prof. dr hab. Maria Zofia Massalska-Arod dr hab. Krzysztof Jan Golec-Biernat dr hab. Romuald Aleksander Janik prof. dr hab. Krzysztof Kamiski dr hab. Tadeusz Andrzej Lesiak prof. dr hab. Leonard Leniak dr Jacek Gurgul dr hab. Maciej Leszek Kozak dr Tomasz lzak dr hab. Krzysztof Jan Golec-Biernat prof. dr hab. Yury Kravtsov dr in. Maria Kmiecik dr hab. Andrzej Michal Drzewiski dr Arkadiusz Kamil Olech dr hab. in. Rafal Moderski prof. dr hab. Aleksander Schwarzenberg-Czerny dr hab. Tadeusz Jan Jopek dr hab. Tadeusz Michal Michalowski prof. dr hab. Andrzej Pigulski dr hab. Tomasz Bulik prof. dr hab. Katarzyna Anna Otmianowska-Mazur dr Magdalena Kunert-Bajraszewska prof. dr Marek Artur Abramowicz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Fizyki Politechnika Warszawska; Wydzial Fizyki Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Politechnika Warszawska; Wydzial Fizyki Uniwersytet Warszawski; Wydzial Fizyki Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Problemów Jdrowych im. Andrzeja Soltana w Otwocku-wierku Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki Jdrowej im. Henryka Niewodniczaskiego PAN w Krakowie Instytut Fizyki Jdrowej im. Henryka Niewodniczaskiego PAN w Krakowie Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Warszawski; Wydzial Fizyki Instytut Fizyki Jdrowej im. Henryka Niewodniczaskiego PAN w Krakowie Instytut Fizyki Jdrowej im. Henryka Niewodniczaskiego PAN w Krakowie Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Fizyki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Fizyki i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki Jdrowej im. Henryka Niewodniczaskiego PAN w Krakowie Akademia Morska w Szczecinie; Wydzial Mechaniczny Instytut Fizyki Jdrowej im. Henryka Niewodniczaskiego PAN w Krakowie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Fizyki Centrum Astronomiczne im. Mikolaja Kopernika PAN w Warszawie Centrum Astronomiczne im. Mikolaja Kopernika PAN w Warszawie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Fizyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Fizyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Fizyki Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Fizyki i Astronomii Uniwersytet Warszawski; Wydzial Fizyki Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Centrum Astronomiczne im. Mikolaja Kopernika PAN w Warszawie

45 000 50 000 44 750 59 840 52 950 40 000 42 500 58 500 40 500 36 250 29 500 25 960 19 964 35 500 60 000 37 500 58 500 28 000 34 600 60 000 27 500 46 600 114 900 370 000 178 500 200 000 203 100 180 000

45 000 50 000 44 750 59 840 52 950 40 000 42 500 58 500 40 500 36 250 29 500 25 960 19 964 35 500 60 000 37 500 58 500 28 000 34 600 60 000 27 500 46 600 114 900 370 000 178 500 200 000 203 100 180 000

WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY

300 000 150 000 255 000 250 000 397 000 202 700 289 400 328 200 409 400 615 000

300 000 150 000 255 000 250 000 397 000 202 700 289 400 328 200 409 400 615 000

WLASNY PROMOTORSKI

169 300 74 100

169 300 74 100

­ 51 ­

Analiza statystycznych wlaciwoci gwiazd pulsujcych w oparciu o katalogi ASAS Zagadnienie kontaktu w ukladach zamieniowych na podstawie danych ASAS Identyfikacja zwizków arsenu w rolinach ldowych ­ badanie mechanizmów detoksyfikacji tego pierwiastka Monowarstwy dwufunkcyjnych tioli aromatycznych na powierzchniach metali ­ opracowanie nowych warstw lcznikowych do przylczania enzymów do powierzchni elektrod metalicznych Wplyw zwizków perfluorowanych na dwuwarstw lipidow jako modelow blon biologiczn Wizanie na danie ­ elektrochemiczne wlczanie wizania skladników przez monowarstwy kompleksów makrocyklicznych Badania nad miniaturyzacj systemów analitycznych stosowanych w proteomice Badanie polcze platyny z bialkami w plynach ustrojowych metodami spektrometrii atomowej i spektrometrii mas Alternatywne materialy katalityczne do elektroredukcji tlenu i ich aktywacja poprzez umiejscowienie w matrycach wybranych tlenków metali Od roliny do leku: spektroskopowe badania zwizków bioaktywnych o fundamentalnym znaczeniu w biologii i medycynie Zastosowanie technik sprzonych do badania oddzialywa kompleksu galu(III), o wlaciwociach przeciwnowotworowych, z wybranymi bialkami transportujcymi Synteza, struktura i wlaciwoci kompleksów renu(IV) z aminami aromatycznymi, potencjalnych materialów magnetycznych Wielordzeniowe kompleksy lantanowców i metali przejciowych z makrocyklami chiralnymi i ich zastosowanie w katalitycznym rozszczepieniu DNA Kompleksy palladu z kationami imidazoliowymi jako prekursory katalizatorów reakcji tworzenia wiza C­C Substraty chromogeniczne i inhibitory ludzkiej matryptazy: projektowanie, chemiczna synteza oraz badania kinetyczne Synteza fluoropropenylowych i fluorowinylowych pochodnych zasad kwasów nukleinowych Analiza wielopierwiastkowa wlosów ludzkich jako metoda oceny wplywu czynników toksycznych w rodowisku i miejscu pracy Chiralne laktony terpenoidowe o potencjalnej aktywnoci deterentnej Chemiczna synteza oraz badania biologiczne i konformacyjne nowych analogów argininowej wazopresyny (AVP) usztywnionych w N-kocowym fragmencie czsteczki Badania foto- i radioreaktywnoci czsteczek DNA modyfikowanych pochodnymi halogenowymi zasad nukleinowych. Studia eksperymentalne i kwantowochemiczne Badanie procesu oligomeryzacji cystatyny C i jej mutantów metod sieciowania Badanie zalenoci midzy struktur a aktywnoci zwizków o potencjalnym dzialaniu przeciwdrobnoustrojowym o sekwencji zaprojektowanej w oparciu o N-terminalny fragment wicy ludzkiej cystatyny C Porównanie parametrów analitycznych wybranych anionowych elektrod jonoselektywnych z membranami poliakryklanowymi i z polichlorku winylu Synteza, struktura i chiralno dimerycznych kompleksów odwróconej porfiryny Nowa generacja inteligentnych rodków kontrastowych MRI opartych o paramagnetyczne kompleksy elaza(III) Hybrydowe warstwy elektrodowe o okrelonej strukturze, funkcjonalnoci i zdolnociach do szybkiej propagacji ladunku Chromatografia elowa jako narzdzie w chemii konserwatorskiej do badania celulozy i papieru Optymalizacja mezoskopowego pola silowego UNRES do przewidywania struktury oraz charakterystyk termodynamicznych i kinetycznych zwijania bialek Analogi bradykininy o spodziewanej czynnoci antagonistycznej w stosunku do receptorów B2, modyfikowane resztami ograniczajcymi swobod konformacyjn Badanie struktury egzopolisacharydów izolowanych z biofilmów bakteryjnych w celu poszukiwania nowych biopolimerów o wlaciwociach hydrokoloidalnych Glikozylowane analogi wankomycyny jako potencjalne antybiotyki przeciwko wankomycynoopornym szczepom Staphylococcus aureus Korelacje magneto-strukturalne w nieorganiczno-organicznych heterometalicznych materialach hybrydowych z udzialem jonu [Nb(CN)8]4Synteza i zastosowanie zwizków o strukturze typu donor­akceptor jako barwnikowych fotoinicjatorów polimeryzacji wolnorodnikowej akrylanów Fotofizyczne i fotochemiczne sondy do bada wlaciwoci polimerów syntetycznych i makroczsteczek pochodzenia naturalnego Modyfikowane aminokwasami i peptydami oraz wybranymi akceptorami elektronu nanoczstki metali szlachetnych jako fotosensybilizatory polimeryzacji wolnorodnikowej Aparatura do ladowania komory wysokocinieniowej dla niskowrzcych cieczy i gazów: zastosowanie do bada chlorodibromometanu i jodometanu zamroonych cinieniowo Elektrochemicznie generowany proces zol­el na granicy trzech faz Otrzymywanie adsorbentów wglowych z wgli kopalnych oraz materialów odpadowych oraz zastosowanie ich w procesach usuwania zanieczyszcze gazowych Nowa metodyka oznaczania konfiguracji absolutnej czsteczek konformacyjnie labilnych Rozklad metanu na katalizatorach wglowych jako proekologiczna metoda otrzymywania wodoru

PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI

dr hab. Grzegorz Pojmaski dr hab. Grzegorz Pojmaski dr Joanna Agnieszka Kowalska dr hab. Andrzej Kudelski prof. dr hab. Renata Bilewicz prof. dr hab. Renata Bilewicz prof. dr hab. in. Zbigniew Wlodzimierz Brzózka prof. dr hab. Ewa Joanna Bulska prof. dr hab. Pawel Józef Kulesza dr hab. Malgorzata Baraska prof. dr hab. in. Maciej Jarosz dr Andrzej Antoni Kochel dr hab. Jerzy Lisowski prof. dr hab. Anna Maria Trzeciak prof. dr hab. Krzysztof Rolka dr Hanna Wójtowicz-Rajchel dr hab. in. Katarzyna Wanda Chojnacka dr hab. in. Stanislaw Lochyski dr Izabela Derdowska prof. dr hab. Janusz Adam Rak prof. dr hab. in. Zbigniew Stanislaw Grzonka dr hab. Franciszek Kasprzykowski dr hab. Agata Joanna Michalska-Maksymiuk prof. dr hab. Piotr Jan Chmielewski prof. dr hab. in. Jerzy Wiktor Suwiski dr Iwona Agnieszka Rutkowska dr hab. Joanna Lojewska prof. dr hab. Józef Adam Liwo prof. dr hab. Bernard Józef Lammek dr hab. Janusz Madaj dr hab. Janusz Madaj prof. dr hab. Barbara Elbieta Sieklucka dr in. Beata Anna Jdrzejewska prof. dr hab. Jerzy Pczkowski dr in. Franciszek cigalski prof. dr hab. Andrzej Szczepan Katrusiak dr in. Joanna Niedziólka prof. dr hab. Helena Wachowska dr Marcin Grzegorz Kwit dr hab. Mieczyslaw Kozlowski

Uniwersytet Warszawski; Wydzial Fizyki Uniwersytet Warszawski; Wydzial Fizyki Uniwersytet Warszawski; Wydzial Chemii Uniwersytet Warszawski; Wydzial Chemii Uniwersytet Warszawski; Wydzial Chemii Uniwersytet Warszawski; Wydzial Chemii Politechnika Warszawska; Wydzial Chemiczny Uniwersytet Warszawski; Wydzial Chemii Uniwersytet Warszawski; Wydzial Chemii Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Chemii Politechnika Warszawska; Wydzial Chemiczny Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Chemii Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Chemii Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Chemii Uniwersytet Gdaski; Wydzial Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Chemii Politechnika Wroclawska; Wydzial Chemiczny Politechnika Wroclawska; Wydzial Chemiczny Uniwersytet Gdaski; Wydzial Chemii Uniwersytet Gdaski; Wydzial Chemii Uniwersytet Gdaski; Wydzial Chemii Uniwersytet Gdaski; Wydzial Chemii

37 900 38 550 225 350 44 600 55 500 56 000 45 100 50 000 47 700 279 500 44 396 120 000 179 000 50 000 39 800 241 000 389 000 77 000 323 700 315 500 59 800 48 800

37 900 38 550 225 350 44 600 55 500 56 000 45 100 50 000 47 700 279 500 44 396 120 000 179 000 50 000 39 800 241 000 389 000 77 000 323 700 315 500 59 800 48 800

PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY

Uniwersytet Warszawski; Wydzial Chemii Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Chemii Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Chemiczny Uniwersytet Warszawski; Wydzial Chemii Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Chemii Uniwersytet Gdaski; Wydzial Chemii Uniwersytet Gdaski; Wydzial Chemii Uniwersytet Gdaski; Wydzial Chemii Uniwersytet Gdaski; Wydzial Chemii Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Chemii Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jdrzeja niadeckich w Bydgoszczy; Wydzial Technologii i Inynierii Chemicznej Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jdrzeja niadeckich w Bydgoszczy; Wydzial Technologii i Inynierii Chemicznej Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jdrzeja niadeckich w Bydgoszczy; Wydzial Technologii i Inynierii Chemicznej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Chemii Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Chemii

59 500 33 000 167 000 192 600 66 000 299 450 38 949 46 800 53 060 57 490 160 000

59 500 33 000 167 000 192 600 66 000 299 450 38 949 46 800 53 060 57 490 160 000

WLASNY

350 000

350 000

WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY HABILITACYJNY WLASNY

200 000 17 690 153 400 298 500 119 800 250 000

200 000 17 690 153 400 298 500 119 800 250 000

­ 52 ­

Dyskretna natura przewodnictwa w interkalacji grafitu i jej zwizek z wlaciwociami strukturalnymi, optycznymi i magnetycznymi Polihydroksylowe zwizki o dlugich lacuchach i ich karbocykliczne analogi: synteza i wlaciwoci Nowe makrocykliczne receptory anionów ­ poszukiwania moliwoci ich wykorzystania w chemii i biologii Ustalanie korelacji pomidzy struktur i wlaciwociami chiraloptycznymi w antybiotykach beta-laktamowych i ich analogach Asymetryczna reakcja aldolowa w roztworach wodnych. Zastosowanie unikalnych donorów: hydroksy- i dihydroksyacetonu w syntezie Modelowanie komputerowe mechanizmu erozji warstw organicznych wywolanej strumieniem klasterów o niewielkich prdkociach, zbudowanych z atomów gazów szlachetnych Wysokospinowe kompleksy van der Waalsa metali przejciowych i lantanowców ­ nowy wariant metody DFT Boran jako nowy selektywny odczynnik redukujcy w chemii funkcjonalizowanych fosfonianów, fosfinianów i tlenków fosfin Nanoporowate materialy krzemionkowe SBA-15 i SBA-16 jako adsorbenty jonów metali cikich ze rodowiska wodnego Badanie moliwoci wykorzystania ,,malych" nanocebulek wglowych w bioczujnikach Nowe tuberkulostatyki dzialajce na lekooporne szczepy Mycobacterium tuberculosis. Synteza, struktura i aktywno Nowe reakcje nukleofilowego trifluorometylowania z wykorzystaniem (trifluorometylo) trimetylosilanu CF3SiMe3 Okrelenie kompatybilnoci modeli wyznaczania swobodnej energii powierzchniowej cial stalych Badania zwilalnoci modelowych cial stalych w obecnoci wieloskladnikowych mieszanin surfaktantów i kosurfaktantów Zastosowanie optycznej spektrometrii emisyjnej, spektrometrii mas i mikrofalowo indukowanej plazmy w nieorganicznej i bionieorganicznej analizie ladowej i specjacyjnej próbek biologicznych i rodowiskowych Spektroskopia NMR w fazach nieizotropowych ­ rozwój metodologii, nowe zastosowania Enzymy immobilizowane na nonikach polisiloksanowych Nowe metody syntezy zloonych pochodnych chlorynowych ­ potencjalnych fotosensybilizatorów w terapii fotodynamicznej Korelacja struktury i funkcji cytochromu c6 z Synechococcus sp. PCC 7002 na podstawie wysokorozdzielczych bada krystalograficznych Wlaciwoci spektroskopowe i fotochemiczne wybranych polimerów aryleno-sililenowinylenowych i ich modelowych ukladów Opracowanie nowych sorbentów polimerowych i ich zastosowanie w analizie ladowej metali szlachetnych Heterogeniczne utlenianie propenu do tlenku propylenu Wlasnoci magnetyczne i strukturalne elektrochemicznie wytwarzanych nanostruktur na bazie porowatych i strukturalnych matryc NDMA jako produkt uboczny stosowania silnych utleniaczy w uzdatnianiu wody Reakcje pochodnych litowych difosfanów R2P-P(SiMe3)Li z kompleksami elazowców i chromowców. Kompleksy fosfanylofosfinidenowe metali z grupy elazowców i chromowców Synteza selektywnych receptorów jonów Pb(II) i metali bloku d i ich aplikacje w czujnikach chemicznych w kontroli rodowiska Funkcjonalne modele dehydrogenazy alkoholowej ­ tri-tert-butoksysilanotiolany cynku i kadmu Synteza, stereochemia i wlaciwoci 4+1 i 4+2 koordynacyjnych zwizków kompleksowych ftalocyjaniny magnezu Wytwarzanie pigmentu ditlenku tytanu o wysokiej fotostabilnoci Skojarzony sposób otrzymywania strcanego wglanu wapnia oraz chlorku amonu w oparciu o odpadowy plyn podestylacyjny i lug pofiltracyjny z metody Solvaya otrzymywania wglanu sodu Nanostrukturalne ultracienkie filmy i kapsuly polimerowe do zastosowa biomedycznych ­ otrzymywanie i zastosowanie Synteza nowych pochodnych oligo- i politiofenów oraz policyklicznych wglowodorów aromatycznych w celu otrzymania materialów dla elektroniki organicznej i molekularnej Nowe organiczne materialy polimerowe dla optoelektroniki i ogniw fotowoltaicznych zawierajce piercienie furanowe, tiofenowe, selenofenowe lub tellurofenowe Badanie procesu odwodornienia propanu do propenu w obecnoci CO2 na tlenkowych katalizatorach chromowych osadzonych na SBA-1 Projektowanie zorganizowanych warstw elektrodowych zloonych z nanostruktur wglowych, wielocentrowych zwizków nieorganicznych oraz polimerów przewodzcych i ich zastosowanie w kondensatorach elektrochemicznych Otrzymywanie roztworów krzemianu litu oraz krzemianów metali alkalicznych modyfikowanych tlenkiem litu Otrzymywanie 1,2-epoksybutan-3-olu metod epoksydacji 1-buten-3-olu Analiza wplywu skladu i technologii wykonania wybranych klas wyrobów pirotechnicznych w aspekcie bezpieczestwa uytkowania, transportu i magazynowania Otrzymywanie kompozytów polimerowych z dodatkiem nanorurek wglowych o wlaciwociach magnetycznych i polepszonych wlaciwociach mechanicznych Modyfikacja powierzchni materialów nieorganicznych celem nadania im wlasnoci adhezyjnych lub antyadhezyjnych dla drobnoustrojów Ksztaltowanie funkcjonalnych wlaciwoci odtwarzalnych baz olejowych przeznaczonych na wybrane ciecze robocze

WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY HABILITACYJNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY

dr Krzysztof Karpierz prof. dr hab. Slawomir Franciszek Jarosz prof. dr hab. Janusz Jurczak prof. dr hab. Jadwiga Frelek dr hab. Jacek Jan Mlynarski prof. dr hab. Zbigniew Postawa

Uniwersytet Warszawski; Wydzial Fizyki Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

293 400 250 000 360 000 280 000 210 000 46 000 44 100 335 000 305 000 243 800 196 000 320 000 60 690 138 000 348 100 284 700 202 800 272 520 182 000 41 340 178 190 186 000 343 100 168 000 159 900 130 000 52 000 36 000 360 000 437 700 216 250 351 000 320 000 218 330 47 700 165 000 50 500 390 000 330 220 330 200 290 000

293 400 250 000 360 000 280 000 210 000 46 000 44 100 335 000 305 000 243 800 196 000 320 000 60 690 138 000 348 100 284 700 202 800 272 520 182 000 41 340 178 190 186 000 343 100 168 000 159 900 130 000 52 000 36 000 360 000 437 700 216 250 351 000 320 000 218 330 47 700 165 000 50 500 390 000 330 220 330 200 290 000

prof. dr hab. Uniwersytet Warszawski; Wydzial Chemii Grzegorz Mieczyslaw Chalasiski prof. dr hab. in. Kazimierz Michal Pietrusiewicz prof. dr hab. Andrzej Dbrowski dr Marta Eliza Ploska-Brzeziska prof. dr hab. in. Marek Leszek Glówka prof. dr hab. Grzegorz Marek Mlosto prof. dr hab. Emilian Julian Chibowski prof. dr hab. Bronislaw Jaczuk prof. dr hab. Henryk Matusiewicz prof. dr hab. Marek Potrzebowski dr hab. Marek Jaroslaw Cypryk dr hab. in. Stanislaw Ostrowski dr Szymon Hubert Krzywda prof. dr hab. Bronislaw Marciniak dr hab. Beata Godlewska-ylkiewicz dr Agnieszka Held dr Beata Kalska-Szostko dr Przemyslaw Andrzejewski prof. dr hab. in. Jerzy Pawel Pikies dr hab. in. Maria Krystyna Bocheska dr in. Anna Bronislawa Dolga dr hab. Jan Janczak dr hab. in. Barbara Urszula Grzmil prof. dr hab. Mieczyslaw Trypu dr Szczepan Janusz Zapotoczny prof. dr hab. Malgorzata Anna Zagórska prof. dr hab. in. Mieczyslaw Lapkowski dr in. Piotr Michorczyk prof. dr hab. Pawel Józef Kulesza prof. dr hab. Andrzej Krysztafkiewicz prof. dr hab. in. Eugeniusz Milchert dr in. Waldemar Witkowski dr in. Iwona Anna Pelech dr in. Witold Zbigniew Fortuniak dr in. Elbieta Rogo Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie; Wydzial Chemii Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie; Wydzial Chemii Uniwersytet w Bialymstoku; Wydzial Biologiczno-Chemiczny Politechnika Lódzka; Wydzial Chemiczny Uniwersytet Lódzki; Wydzial Chemii Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie; Wydzial Chemii Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie; Wydzial Chemii Politechnika Poznaska; Wydzial Technologii Chemicznej Centrum Bada Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Lodzi Centrum Bada Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Lodzi Akademia Podlaska w Siedlcach; Wydzial Nauk cislych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Chemii Uniwersytet w Bialymstoku; Wydzial Biologiczno-Chemiczny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Chemii Uniwersytet w Bialymstoku; Wydzial Biologiczno-Chemiczny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Chemii Politechnika Gdaska; Wydzial Chemiczny Politechnika Gdaska; Wydzial Chemiczny Politechnika Gdaska; Wydzial Chemiczny Instytut Niskich Temperatur i Bada Strukturalnych im. Wlodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wroclawiu Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydzial Technologii i Inynierii Chemicznej Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Chemii Uniwersytet Jagielloski; Wydzial Chemii Politechnika Warszawska; Wydzial Chemiczny Centrum Materialów Polimerowych i Wglowych PAN w Zabrzu Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kociuszki; Wydzial Inynierii i Technologii Chemicznej Uniwersytet Warszawski; Wydzial Chemii Politechnika Poznaska; Wydzial Technologii Chemicznej Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydzial Technologii i Inynierii Chemicznej Instytut Przemyslu Organicznego w Warszawie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydzial Technologii i Inynierii Chemicznej Centrum Bada Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Lodzi Instytut Technologii Eksploatacji ­ Pastwowy Instytut Badawczy w Radomiu

­ 53 ­

Solubilizacja aromatycznych wglowodorów w roztworach micelarnych cieczy jonowych Badania teoretyczne i eksperymentalne katalizatorów koordynacyjnej polimeryzacji olefin opartych na kompleksach z ligandami wielokleszczowymi Dobór i optymalizacja katalizatorów fotokatalitycznej utylizacji ditlenku wgla Technologie otrzymywania materialów hybrydowych, polimerów nieorganiczno-organicznych i powlok ochronnych na bazie epoksyfunkcyjnych siloksanów Estrowe pochodne kwasów tluszczowych i polioli otrzymywane w ukladach mikrozdyspergowanych i ich wlaciwoci Wytwarzanie komponentów paliw z produktów uprawy rzepaku metod krakingu Algorytmiczne problemy kombinatoryki na slowach Protokoly bezpiecznej komunikacji dla urzdze o silnie ograniczonych zasobach Matematyczne metody modelowania i analizy systemów wspólbienych Analiza kombinatoryczna algorytmów rozproszonych Modelowanie i analiza sieci za pomoc losowych grafów przeci Gramatyki koniunkcyjne i uklady równa jzyków Badanie ukladów mieszajcych do zawiesin biologicznych podczas napowietrzania Efekty hydrodynamiczne w procesie deaglomeracji nanozawiesin Modelowanie reaktora trójfazowego ze stalym zloem pracujcego przy stalym i periodycznie zmiennym zasilaniu zloa ciecz oraz symulacja numeryczna w oparciu o opracowane procedury Alternatywne Systemy Podawania Leków Transport i depozycja czstek aerozolowych w górnych drogach oddechowych czlowieka Ciecze jonowe jako skuteczne ekstrahenty aktywnych biologicznie zwizków z biomasy Mechanizmy wzrostu aglomeratów w procesie granulacji przesypowej Ciecze jonowe ­ nowe, ekologiczne materialy w ekstrakcji. Badania termodynamiczne Analiza procesu usuwania NOx z wykorzystaniem ozonu Wplyw rozmiarów krystalitów na struktur i wlaciwoci fizykochemiczne warstwowych ferroelektryków Bi2WO6, Bi2MoO6, Bi2W2O9 i BaBi2Ta2O9 Chemiczne i biotechnologiczne metody odzysku z jaj preparatów peptydowych oraz frakcji fosfolipidowych przeznaczonych do profilaktyki chorób cywilizacyjnych Badania katalizatorów heterogennych w reakcji utleniania zlowonnych zwizków siarki

PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY HABILITACYJNY WLASNY HABILITACYJNY HABILITACYJNY WLASNY WLASNY WLASNY HABILITACYJNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI

prof. dr hab. in. Jan Hupka dr in. Zygmunt Flisak dr Jacek Jan Góralski

Politechnika Gdaska; Wydzial Chemiczny Uniwersytet Opolski; Wydzial Matematyki, Fizyki i Chemii Politechnika Lódzka; Wydzial Chemiczny

39 000 164 000 350 000 360 000 160 000 292 000 131 500 300 840 410 000 60 000 26 620 54 700 226 400 180 000 280 500 199 500 180 000 386 600 301 400 313 000 135 200 130 000 395 000 70 000

39 000 164 000 350 000 360 000 160 000 292 000 131 500 300 840 410 000 60 000 26 620 54 700 226 400 180 000 280 500 199 500 180 000 386 600 301 400 313 000 135 200 130 000 395 000 70 000

dr hab. in. Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ­ Poznaski Hieronim Franciszek Maciejewski Park Naukowo-Technologiczny dr hab. in. Halina Ewa Szelg prof. dr hab. in. Jerzy Walendziewski dr hab. Jaroslaw Andrzej Grytczuk dr in. Marek Klonowski dr hab. Edward Ochmaski prof. dr hab. Miroslaw Henryk Kutylowski dr hab. Jerzy Jaworski dr hab. Krzysztof Andrzej Lory dr in. Jacek Marek Stelmach dr in. Wojciech Orciuch dr Daniel Blaej Janecki dr in. Tomasz Ciach dr in. Arkadiusz Moskal dr Anna Maria Cieniecka-Roslonkiewicz dr in. Tadeusz Wieslaw Gluba prof. dr hab. in. Urszula Maria Domaska-elazna dr Justyna Maria Jaroszyska-Woliska dr hab. in. Miroslaw Robert Mczka prof. dr hab. in. Tadeusz Trziszka prof. dr hab. in. Tadeusz Paryjczak prof. dr hab. Przemyslaw Wojtaszek dr hab. Joanna Kufel dr Piotr Kozlowski prof. dr hab. Hanna Barbara Rokita prof. dr hab. Andrzej Jerzmanowski prof. dr hab. Jerzy Tiuryn prof. dr hab. Iwona Marta Szarejko dr hab. Malgorzata Danuta Gaj dr Krzysztof Flawiusz Ginalski dr Dariusz Michal Plewczyski dr in. Katarzyna Nuc prof. dr hab. Barbara Lipiska prof. dr hab. Aleksander Franciszek Sikorski prof. dr hab. Aleksander Franciszek Sikorski dr Agnieszka Szalewska-Palasz dr hab. Katarzyna Lukasiuk Politechnika Gdaska; Wydzial Chemiczny Politechnika Wroclawska; Wydzial Chemiczny Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Matematyki i Informatyki Politechnika Wroclawska; Wydzial Podstawowych Problemów Techniki Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Matematyki i Informatyki Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Matematyki i Informatyki Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Matematyki i Informatyki Politechnika Lódzka; Wydzial Inynierii Procesowej i Ochrony rodowiska Politechnika Warszawska; Wydzial Inynierii Chemicznej i Procesowej Instytut Inynierii Chemicznej PAN w Gliwicach Politechnika Warszawska; Wydzial Inynierii Chemicznej i Procesowej Politechnika Warszawska; Wydzial Inynierii Chemicznej i Procesowej Instytut Przemyslu Organicznego w Warszawie Politechnika Lódzka; Wydzial Inynierii Procesowej i Ochrony rodowiska Politechnika Warszawska; Wydzial Chemiczny Politechnika Lubelska; Wydzial Inynierii Budowlanej i Sanitarnej Instytut Niskich Temperatur i Bada Strukturalnych im. Wlodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wroclawiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu; Wydzial Nauk o ywnoci Politechnika Lódzka; Wydzial Chemiczny

ZESPÓL ROBOCZY NAUK PRZYRODNICZYCH ZR-3 Interakcje bialko­bialko z udzialem bialek cytoszkieletu aktynowego w komórkach rolinnych. Wizualizacja metodami mikroskopii fluorescencyjnej Kompleksy LSM u Arabidopsis thaliana: degradacja mRNA w cytoplazmie i jdrze Charakterystyka bialka ERH czlowieka w kontekcie jego uniwersalnych partnerów bialkowych PDIP46/SKAR i Ciz1/NP94 Badanie szlaku przekazu sygnalu warunkujcego cytotoksyczno przeciwciala monoklonalnego 14G2a w stosunku do komórek rakowych wykazujcych ekspresj gangliozydu GD2 Identyfikacja funkcji chromatynowej bialek rodziny DELLA, kluczowych represorów wzrostu u rolin Ewolucja sieci interakcji bialko­bialko Analiza molekularna mutantów wlonikowych Hordeum vulgare z wykorzystaniem markerów DNA i metod odwrotnej genetyki Analiza funkcjonalna wybranych genów ulegajcych zrónicowanej ekspresji podczas procesu somatycznej embriogenezy u Arabidopsis Poszukiwanie i charakteryzacja nowych domen bialkowych odgrywajcych istotn rol w metabolizmie kwasów nukleinowych u Eukariota Zastosowanie metod uczenia maszynowego do przewidywania sieci oddzialywa midzy bialkami Analiza mikroRNA w ukladach symbiotycznych Lotus japonicus i Lupinus angustifolius z Mesorhizobium loti Rola bialek szoku termicznego z rodziny Hsp40 w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów Charakterystyka miejsca wizania spektryny w czsteczce ankiryny erytrocytarnej Rola palmitoilacji w tworzeniu tratw w blonie erytrocytów. Badania w ukladach modelowych oraz na komórkach pacjentów z nieznan anemi hemolityczn Mechanizmy dzialania globalnego regulatora transkrypcji w komórkach bakteryjnych ­ bialka DksA Badanie funkcji nowych genów zwizanych z rozwojem padaczki PROMOTORSKI WLASNY HABILITACYJNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Biologii Uniwersytet Warszawski; Wydzial Biologii Uniwersytet Warszawski; Wydzial Biologii Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Warszawski; Wydzial Biologii Uniwersytet Warszawski; Wydzial Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Biologii i Ochrony rodowiska Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Biologii i Ochrony rodowiska Uniwersytet Warszawski; Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytet Warszawski; Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Rolniczy Uniwersytet Gdaski; Wydzial Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Biotechnologii Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Biotechnologii Uniwersytet Gdaski; Wydzial Biologii, Geografii i Oceanologii Instytut Biologii Dowiadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie 50 000 522 000 114 400 360 000 750 000 53 800 55 200 49 740 596 000 165 002 392 000 50 000 72 000 495 000 313 100 350 000 50 000 522 000 114 400 360 000 750 000 53 800 55 200 49 740 596 000 165 002 392 000 50 000 72 000 495 000 313 100 350 000

­ 54 ­

Odpowied obronna a program rozwojowy rolin ­ badanie roli bialka SGT1 w przeciwstawnej regulacji tych procesów Rola kinazy CK2 w regulacji aktywnoci Maf1, represora transkrypcji tRNA u drody Rola enzymów proteolitycznych bakterii plytki nazbnej w chorobach przyzbia Znaczenie epigenetycznej regulacji ekspresji genu HIF1A w komórkach krwi Analiza modyfikacji bialek kontinuum ciana komórkowa­blona komórkowa­cytoszkielet komórek rolinnych wywolanych tlenkiem azotu Mechanizm wizania ligandów oraz komunikacji pomidzy podjednostkami cielcej fosforylazy nukleozydów purynowych ­ badania mutantów o zmienionych wlaciwociach fluorescencyjnych Naprawa uszkodze DNA powstalych w wyniku deaminacji 5-metylocytozyny u Neisseria gonorrhoeae FA1090 Struktura i organizacja regionu genomu warunkujcego odporno na antraknoz u lubinu wskolistnego Lupinus angustifolius L. Analiza funkcjonalna produktów genów At1g11780, At2g22260, At3g14160 i At5g01780 Arabidopsis thaliana ­ homologów strukturalnych bakteryjnego bialka AlkB Rola bialek niedokrwistoci Fanconiego w naprawie uszkodze DNA podczas replikacji genomu: molekularny mechanizm i biologiczne konsekwencje Lokalizacja i funkcja metaloproteinazy macierzy zewntrzkomórkowej 9 (MMP-9) w synapsach nerwowo-miniowych Metabolizm proliny i jego zwizek z pónymi markerami stresu oksydacyjnego oraz wybranymi parametrami metabolizmu azotu i wgla w procesie aklimatyzacji rolin do stresu solnego ­ badania in vitro i in vivo Faldowanie de novo bialka zielonej fluorescencji (GFP) w aspekcie zastosowa w biotechnologii i biologii molekularnej Konstrukcja wektorów wahadlowych i ekspresyjnych dla psychrofilnych i psychrotrofowych bakterii oraz przyklady zastosowa tych wektorów do produkcji zaadaptowanych do zimna enzymów Przeciwcialo 2C3 i jego rekombinowane fragmenty jako potencjalne inhibitory wizania erytrocytów przez Plasmodium vivax Wplyw modyfikacji poziomu wybranych chelatorów i transporterów metali na akumulacj kadmu i cynku w tytoniu Charakterystyka roli wybranych bialek kodowanych przez geny indukowane w rolinach w odpowiedzi na niedobór siarki w podlou Mitochondria a starzenie si skóry Otrzymywanie i zastosowanie nowych biosensorów cynkowych w diagnostyce molekularnej Badanie roli oddzialywa -kateniny z -katenin i aktyn w aspekcie zdolnoci migracyjnych i adhezyjnych komórek nowotworowych Konstrukcja rekombinantowego szczepu drody Saccharomyces cerevisiae produkujcego zewntrzkomórkowo zaadaptowan do zimna beta-D-galaktozydaz, zdolnego do wydajnej produkcji etanolu z laktozy zawartej w serwatce Wykorzystanie metod histochemicznych i molekularnych do potwierdzenia transgenicznego charakteru kultur in vitro Gentiana spp. oraz opracowanie metodyki transformacji genetycznej zawiesin komórkowych przy uyciu Agrobacterium tumefaciens Analiza molekularna typów i czstotliwoci mutacji w genomie Hordeum vulgare po dzialaniu fizycznych i chemicznych mutagenów Mechanizm wydzielania tlenu z wody w procesie fotosyntezy Zastosowanie oslonek polimerowych syntetycznych i naturalnych do regeneracji uszkodze nerwów obwodowych Nowe stabilne rybozymy typu hammerhead dla celów terapeutycznych Czynniki biogeograficzne i nowoci ewolucyjne warunkujce dywersyfikacj rolin na przykladzie plemienia Scandiceae z rodziny baldaszkowatych (Apiaceae) Ocena rónorodnoci fauny Ptyctima (Acari, Oribatida) oraz poszukiwanie centrów pochodzenia gatunków: fauna regionu palearktycznego Klasyfikacja filogenetyczna Scirtidae (Insecta: Coleoptera) wiata Udzial cytoplazmatycznych izoform aktyny w procesie migracji komórek nowotworowych Fizjologiczne uwarunkowania reakcji na bodce seksualne w kontekcie mskich strategii seksualnych Proteomika mitochondriów kalafiora Brassica oleracea var. botrytis w warunkach stresowych Rola androgenów w regulacji ekspresji genu koneksyny 43 w tkankach reprodukcyjnych wini w okresie neonatalnym oraz przed uzyskaniem dojrzaloci plciowej i po jej uzyskaniu Charakterystyka genomu rolin z rodzaju Chenopodium ze szczególnym uwzgldnieniem alternatywnej roliny uprawnej C. quinoa Udzial tlenku azotu (NO) w mechanizmie stresowego zapisu molekularnego w rolinie ­ w ukladzie modelowym ziemniak/Phytophthora infestans Badanie szlaków sygnalowych zranienia z udzialem ZmCPK11 u kukurydzy Owadobójcze metabolity glebowego grzyba Conidiobolus coronatus: izolacja, charakterystyka chemiczna, mechanizm umiercania owadów Taxonomic Revisions Complementing Monograph of the Salticidae (Araneae) of the World Wplyw mutacji mitochondrialnej na metabolizm reaktywnych form tlenu w liciach mutanta ogórka MSC16 Rónicowa analiza sekwencji genomowych w gametoficie mskim i eskim oraz genów ulegajcych ekspresji w gametoficie mskim wtrobowca Pellia endiviifolia subspecies B

HABILITACYJNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI

dr Magdalena Krzymowska prof. dr hab. Magdalena Rakowska-Boguta prof. dr hab. Jan Stanislaw Potempa dr Aurelia Walczak-Drzewiecka prof. dr hab. Przemyslaw Wojtaszek dr hab. Maria Agnieszka Bzowska dr Agnieszka Kwiatek prof. dr hab. Bogdan Wolko prof. dr hab. Elbieta Grzesiuk dr Wojciech Niedwied dr Grzegorz Marek Wilczyski dr hab. Maria Sklodowska dr Beata Maria Wielgus-Kutrowska prof. dr hab. Józef Kur dr hab. Marcin Czerwiski prof. dr hab. Agnieszka Ewa Sirko prof. dr hab. Agnieszka Ewa Sirko prof. dr hab. Ewa Maria Bartnik dr Artur Krel dr in. Dagmara Magdalena Baczyska prof. dr hab. Józef Wojciech Kur prof. dr hab. Jan Rybczyski prof. dr hab. Iwona Marta Szarejko dr hab. Kvetoslava Burda dr hab. Zbigniew Pasieka dr Eliza Wyszko dr hab. Krzysztof Spalik prof. dr hab. Wojciech Niedbala prof. dr hab. Lech Borowiec dr Dorota Nowak dr hab. Boguslaw Zbigniew Pawlowski dr Michal Rurek prof. dr hab. Barbara Biliska dr Boena Anna Kolano dr hab. Jolanta Floryszak-Wieczorek dr Jadwiga Helena Szczegielniak prof. dr hab. Mieczyslawa Irena Bogu prof. dr hab. Jerzy Prószyski prof. dr hab. Anna Rychter prof. dr hab. Zofia Katarzyna Szweykowska-Kuliska

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Instytut Biologii Medycznej PAN w Lodzi Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu Uniwersytet Warszawski; Wydzial Fizyki Uniwersytet Warszawski; Wydzial Biologii Instytut Genetyki Rolin PAN w Poznaniu Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie Midzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Instytut Biologii Dowiadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie Uniwersytet Lódzki; Wydzial Biologii i Ochrony rodowiska Uniwersytet Warszawski; Wydzial Fizyki Politechnika Gdaska; Wydzial Chemiczny Instytut Immunologii i Terapii Dowiadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wroclawiu Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie Uniwersytet Warszawski; Wydzial Biologii Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Biotechnologii Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Biotechnologii Politechnika Gdaska; Wydzial Chemiczny Ogród Botaniczny ­ Centrum Zachowania Rónorodnoci Biologicznej PAN w Powsinie Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Biologii i Ochrony rodowiska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Nauk Biomedycznych i Ksztalcenia Podyplomowego Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu Uniwersytet Warszawski; Wydzial Biologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Biologii Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Nauk Biologicznych Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Biotechnologii Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Nauk Biologicznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Biologii Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Biologii i Ochrony rodowiska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Ogrodniczy Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie Instytut Parazytologii im. Witolda Stefaskiego PAN w Warszawie Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie Uniwersytet Warszawski; Wydzial Biologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Biologii

299 000 60 000 534 375 351 000 43 200 57 700 255 001 35 000 256 400 599 000 223 200 33 800 171 990 50 000 300 000 49 080 350 000 50 000 283 810 262 600 50 000

299 000 60 000 534 375 351 000 43 200 57 700 255 001 35 000 256 400 599 000 223 200 33 800 171 990 50 000 300 000 49 080 350 000 50 000 283 810 262 600 50 000

PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI

55 200 55 800 295 150 64 800 280 000 367 900 113 734 50 000 188 100 50 000 160 000 220 000 231 900 200 000 250 000 312 000 80 600 49 995 50 000

55 200 55 800 295 150 64 800 280 000 367 900 113 734 50 000 188 100 50 000 160 000 220 000 231 900 200 000 250 000 312 000 80 600 49 995 50 000

­ 55 ­

Charakterystyka procesów transkrypcji i translacji genów dsb (disulfide bond formation) szlaku utleniania Campylobacter jejuni Ocena neuroprotekcyjnego wplywu kwasu walproinowego i minocykliny na rozwój padaczki w przebiegu krwawienia ródmózgowego u szczura Charakterystyka zegara biologicznego w mskim ukladzie rozrodczym ssaków Porosty z rodzaju Porpidia Korb. w Polsce ­ studium ekologiczno-taksonomiczne Badania nad rol komunikacji symplastowej w trakcie somatycznej embriogenezy Daucus carota L. Filogeneza i klasyfikacja Polystachyinae (Orchidaceae) w oparciu o badania morfologiczne i molekularne Genetyczne zrónicowanie oraz specjacja gatunków z rodzaju Calypogeia w Europie Badania nad immunoreaktywnymi bialkami Trichinella spiralis z zastosowaniem metod z zakresu proteomiki i genomiki oraz próba zastosowania tych bialek w formie rekombinowanej do wykrywania inwazji wloni w surowicach zaraonych zwierzt i ludzi Czynniki warunkujce przeywalno prtków grulicy w komórkach fagocytarnych gospodarza Rónorodno biologiczna Amazonii boliwijskiej na przykladzie porostów nalistnych Mechanizmy generacji nietypowej czynnoci oscylacyjnej wywolanej antagonistami receptora NMDA u szczura Fauna stawonogów karboskiego stanowiska Sosnowiec Klimontów (westfal A) Wplyw skladu chemicznego diety na sklad ciala, termoregulacj i odrtwienie u chomiczków syberyjskich i chomików syryjskich Weryfikacja gatunkowa i odtworzenie cykli rozwojowych wszystkich znanych dotychczas tasiemców ryb antarktycznych Taksonomia molekularna rodzaju Aconitum (Ranunculaceae) w Karpatach Zachodnich i Sudetach Rola bialka Nudix AtNUDT7 w odpowiedzi rolin na stres Charakterystyka genotypu mutanta termowraliwego ts111 Paramecium tetraurelia Kompetencja przedwczenie skondensowanej chromatyny do replikacji DNA w mitozie Charakterystyka bialka MnSODII (MnSODII ­ like protein) i systemów antyoksydacyjnych w kompetencji i determinacji do ryzogenezy w kulturach in vitro Mesembryanthemum crystallinum L. Rola kul lipidowych i mikrotubul w syntezie lipidów Miozyna VI w ukladzie nerwowo-miniowym Zrónicowanie Pinus sylvestris na terenie ostoi flor trzeciorzdowych w poludniowozachodniej i poludniowo-wschodniej Europie oraz poludniowo-zachodniej Azji Analiza funkcjonalna potencjalnych bialek lcznikowych w obrbie kontinuum ciana komórkowa­blona komórkowa­cytoszkielet w komórkach rolinnych Filogeneza i klasyfikacja rodzaju Elleanthus Presl (Elleanthinae, Orchidaceae) Mechanizmy odpowiedzi humoralnej Galleria mellonella w zakaeniach bakteryjnych i grzybowych ­ analiza profilu oraz roli peptydów odpornociowych hemolimfy Adaptacja, specjacja i zmienno filogeograficzna taksonów kompleksu Pinus mugo w Europie Historia ewolucyjna gatunków rolin o pólnocnym zasigu geograficznym Procesy biotransformacji zwizków metaloporfirynowych przez mikroorganizmy zasiedlajce miedzionone lupki bitumiczne Monokliny Przedsudeckiej Wplyw osoki aloesowatej Stratiotes aloides L. na struktur zespolu makrofitów Polimorfizm genów MHC II u traszek zwyczajnej i karpackiej Inwazja orzecha wloskiego Juglans regia L. w Europie jako efekt interakcji z rodzimymi gatunkami zwierzt i zmian w rolnictwie Ryzyko prac a oczekiwana dlugo ycia robotnic u mrówki Myrmica scabrinodis Testowanie hipotezy ,,dobrych genów" u muchy Teleopsis dalmanni (Diopsidae) przy uyciu mutacji indukowanych Biologia i ekologia populacji Salvinia natans (L.) All. Toksyczno i bioakumulacja metali cikich zawartych w nanoczstkach ­ odpadach najnowszej generacji Modulacja ekspresji genów w korzeniach siewek lubinu Lupinus luteus i soi Glycine max traktowanych metalami cikimi Synchronizacja liczebnoci lokalnych populacji bociana bialego Ciconia ciconia w czasie i przestrzeni ­ testowanie reguly Morana Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego Metalotioneiny i poziom wskaników kondycji energetycznej w ilociowej i jakociowej ocenie strategii kompensacyjnej (adaptacyjnej) pajków z siedlisk silnie zmienionych na skutek antropopresji Mechanizmy produkcji, dekompozycji i respiracji materii organicznej w Wielkich Jeziorach Mazurskich

PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY

prof. dr hab. Elbieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka dr Katarzyna Magdalena Majak dr Piotr Bbas prof. dr hab. Dariusz Szlachetko dr hab. Ewa Urszula Kurczyska dr Joanna Mytnik-Ejsmont dr Katarzyna Irena Buczkowska dr Justyna Bie dr Marek Fol mgr Adam Grzegorz Flakus dr Mark Jeremy Hunt prof. dr hab. Wieslaw Krzemiski dr Malgorzata Jefimow dr hab. Anna Rocka dr hab. Józef Mitka dr Elbieta Kraszewska dr hab. Malgorzata Prajer dr Dorota Rybaczek dr Marta Danuta Libik-Konieczny dr Dariusz Stpiski dr hab. Maria Jolanta Rdowicz dr hab. Krystyna Boratyska prof. dr hab. Przemyslaw Wojtaszek prof. dr hab. Dariusz Szlachetko dr Malgorzata Cytryska dr Witold Wachowiak dr Ada Wróblewska dr Renata Matlakowska dr hab. Lech Stanislaw Kufel mgr Krystyna Maria Nadachowska mgr Magdalena Lidia Lenda mgr Dawid Andrzej Moro prof. dr hab. Jacek Wladyslaw Radwan prof. dr hab. Józef Szmeja dr Grayna Elbieta Bystrzejewska-Piotrowska dr hab. Joanna Eleonora Deckert prof. dr hab. Piotr Tryjanowski prof. dr hab. Wladyslaw Wojewoda dr Agnieszka Izabela Babczyska dr hab. Waldemar Siuda

Uniwersytet Warszawski; Wydzial Biologii Akademia Medyczna w Gdasku; Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologicznym Uniwersytet Warszawski; Wydzial Biologii Uniwersytet Gdaski; Wydzial Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Biologii i Ochrony rodowiska Uniwersytet Gdaski; Wydzial Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Biologii Instytut Parazytologii im. Witolda Stefaskiego PAN w Warszawie Uniwersytet Lódzki; Wydzial Biologii i Ochrony rodowiska Instytut Botaniki im. Wladyslawa Szafera PAN w Krakowie Instytut Biologii Dowiadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierzt PAN w Krakowie Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Instytut Parazytologii im. Witolda Stefaskiego PAN w Warszawie Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierzt PAN w Krakowie Uniwersytet Lódzki; Wydzial Biologii i Ochrony rodowiska Instytut Fizjologii Rolin im. Franciszka Górskiego PAN w Jablonnie Uniwersytet Lódzki; Wydzial Biologii i Ochrony rodowiska Instytut Biologii Dowiadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie Instytut Dendrologii PAN w Kórniku Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Biologii Uniwersytet Gdaski; Wydzial Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Instytut Dendrologii PAN w Kórniku Uniwersytet w Bialymstoku; Wydzial Biologiczno-Chemiczny Uniwersytet Warszawski; Wydzial Biologii Akademia Podlaska w Siedlcach; Wydzial Przyrodniczy Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierzt PAN w Krakowie Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet Gdaski; Wydzial Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytet Warszawski; Wydzial Biologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Biologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Biologii Instytut Botaniki im. Wladyslawa Szafera PAN w Krakowie Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Biologii i Ochrony rodowiska Uniwersytet Warszawski; Wydzial Biologii

50 000 213 179 350 000 49 900 46 560 159 800 200 000 384 000 280 000 162 000 230 000 200 000 131 000 258 000 50 000 330 800 189 400 378 000 193 145 239 200 206 000 221 190 279 500 50 150 160 000 190 000 250 000 220 000 199 640 157 900 80 875 61 375 50 000 88 950 373 264 50 000 110 310 50 000 245 700 196 970

50 000 213 179 350 000 49 900 46 560 159 800 200 000 384 000 280 000 162 000 230 000 200 000 131 000 258 000 50 000 330 800 189 400 378 000 193 145 239 200 206 000 221 190 279 500 50 150 160 000 190 000 250 000 220 000 199 640 157 900 80 875 61 375 50 000 88 950 373 264 50 000 110 310 50 000 245 700 196 970

­ 56 ­

Rozmieszczenie inwazyjnych gatunków rolin w dolinach malych rzek wschodniego Mazowsza Wystpowanie i struktura integronów zawierajcych geny opornoci u paleczek Enterobacteriaceae pochodzcych ze cieków miejskich Dieta naplywowego kojota i rdzennych drapienych Parku Narodowego Olympic (USA) Struktura genetyczna i dyspersja wydry Lutra lutra w górskim krajobrazie Bieszczadów Wplyw pasoytów wewntrznych na przeywalno, tempo wzrostu i kondycj pisklt kormorana Phalacrocorax carbo Funkcja rojenia i struktura populacji nocka wsatka Myotis mystacinus Rozprzestrzenianie si pasoytów kiely (Gammaroidea, Amphipoda) oraz ich ywicieli wzdlu centralnego korytarza migracji gatunków pontokaspijskich hydrobiontów Znaczenie larw Chironomus sp. jako skladnika pokarmu leszcza i krpia w Zbiorniku Zegrzyskim oraz leszcza w zbiorniku Siemianówka Kurhany jako centra rónorodnoci florystycznej, wymagajce szczególnej ochrony w krajobrazie antropogenicznym strefy stepów i lasostepu poludniowej Ukrainy Ekologia plci: model Daphnia Analiza zmiennoci populacji muflona europejskiego Ovis musimon Analizy zmiennoci genetycznej i zapasoycenia bobra Castor fiber w Polsce: okrelenie konsekwencji translokacji oraz imigracji na struktur i liczb zrónicowanych populacji Okrzemki bentosowe jako wskanik jakoci wody rodkowego odcinka rzeki Pilicy Zmienno wieloletnia zooplanktonu wzdlu szelfu Spitsbergenu w obliczu ocieplenia w Arktyce: liczebno, biomasa, struktura wiekowa; populacje, zespoly i gatunki kluczowe Ekofizjologiczna, filogenetyczna i morfologiczna charakterystyka drobnych, baltyckich okrzemek mikrofitobentosowych z rodziny Naviculaceae Przemiany lichenobioty Gór Stolowych na tle uwarunkowa siedliskowo-antropogenicznych Pulapki rolin misoernych jako mikrosiedliska glonów Zmienno cech metrycznych i niemetrycznych w obrbie nadgatunku lepca Ehrenberga Spalax ehrenbergi (Nehring, 1898) Zmienno ukladu przestrzennego i uporzdkowania krajobrazu Pomorza Zachodniego w wietle analizy kartograficzno-teledetekcyjnej Czlowiek i rodowisko w perspektywie bada archeobotanicznych na wczesnoredniowiecznym stanowisku kultu pogaskiego na jeziorze Zarasko (Pojezierze Drawskie) Ekologiczne i genetyczne podstawy kontroli liczebnoci populacji norki amerykaskiej: reakcja populacji inwazyjnego gatunku drapienika na redukcj jej liczebnoci Wplyw postglacjalnej ekspansji na rozmieszczenie zmiennoci genetycznej brzanki Barbus carpathicus w Karpatach Zmienno genetyczna myrmekofilnego motyla Maculinea teleius (Lepidoptera: Lycaenidae) w Eurazji Ksztaltowanie mikrobiocenoz w warunkach przyspieszonej deglacjacji i wysladzania si wody w fiordach polarnych Ciglo populacji i trwalo zasigu Microtus oeconomus: identyfikacja barier rodowiskowych dla dyspersji osobników i czynników ograniczajcych przeplyw genów midzy populacjami Genetyczna (DNA barcoding) i morfologiczna analiza diety ubra oraz ocena jego oddzialywania na zbiorowiska lene Puszczy Bialowieskiej Struktura przestrzenna i socjalna, system rozrodczy oraz pokrewiestwo midzy osobnikami w populacji dzika Sus scrofa w Puszczy Bialowieskiej i okolicach Biooptyczne modelowanie adaptacji naturalnych populacji fitoplanktonu do warunków w rodowisku morskim Zrónicowanie zbiorowisk bentosowych a biofilm na powierzchni osadów w zmiennym rodowisku plytkowodnym: od slodkich wód rzecznych do wód morskich Znaczenie huraganów i gradacji Ips typographus L. w kreowaniu rónorodnoci gatunkowej porostów w lasach polskich Karpat Zachodnich Wplyw oddzialywa pomidzy mikroorganizmami na dynamik zakwitów cyjanobakterii w rejonie poludniowego Baltyku Znaczenie nowych stanowisk lgowych dla wyjanienia wzrostu liczebnoci bociana czarnego Ciconia nigra w Polsce rodkowej Wplyw zrónicowania dziennych wydatków energetycznych na miertelno zimow nornika pólnocnego Microtus oeconomus Modele dlugookresowej ewolucji fitocenoz lenych regenerujcych na terenach porolnych w warunkach zrónicowanego siedliska glebowego i odmiennych oddzialywa antropogenicznych na pograniczu mazursko-kurpiowskim Intensywno wtórnej produkcji bakteryjnej w jeziorach Drawieskiego Parku Narodowego o rónym stopniu dystrofizacji Wskaniki zoologiczne i krajobrazowe oraz ich przydatno do oceny rozwoju zrównowaonego krajobrazu wiejskiego (na przykladzie wybranych obszarów) Przestrzenno-czasowa dynamika zanikania jezior torfowiskowych w warunkach naturalnych i modyfikowanych antropogenicznie Tal we frakcjach osadów powstalych w wyniku tsunami Zmiany rodowiska geograficznego Zatoki Pomorskiej w holocenie w wietle bada diatomologicznych i geochemicznych Zagroenie rodowiska abiotycznego i biotycznego pod wplywem inwazji gatunków azjatyckich z rodzaju barszcz Heracleum spp. (Apiaceae) Ocena niedoborów wody potencjalnie dostpnej dla rolin w glebach plowych i czarnych ziemiach rodkowej Wielkopolski

PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY HABILITACYJNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY

dr hab. Ewa Maria Roo-Zieliska dr Joanna Mokracka prof. dr hab. Joanna Gliwicz mgr in. Stanislaw Pagacz mgr Gerard Kanarek dr Krzysztof Piksa dr hab. Mykola Ovcharenko dr hab. in. Wieslaw Henryk Winiewolski dr hab. Barbara Sudnik-Wójcikowska dr hab. Joanna Elbieta Pijanowska dr hab. in. Wanda Jadwiga Olech-Piasecka dr Magdalena Maria Konior prof. dr hab. Barbara Janina Rakowska prof. dr hab. Jan Marcin Wslawski dr hab. Adam Latala prof. dr hab. Wieslaw Faltynowicz prof. dr hab. Konrad Marceli Wolowski prof. dr hab. Janusz Markowski dr Mieczyslaw Jan Kunz prof. dr hab. Malgorzata Latalowa dr Andrzej Zalewski mgr Maciej Krzysztof Konopiski mgr Ewa Barbara liwiska dr Katarzyna Maria Jankowska dr in. Elbieta Jancewicz dr in. Rafal Kowalczyk prof. dr hab. Bogumila Ewa Jdrzejewska dr Roman Marek Majchrowski mgr Katarzyna Teresa Huzarska dr hab. in. Pawel Czarnota dr hab. Hanna Mazur-Marzec dr hab. Piotr Zieliski mgr Paulina Anna Szafraska dr hab. Jan Marek Matuszkiewicz prof. dr hab. Marek Kraska dr hab. Jerzy Solon dr Grzegorz Andrzej Kowalewski dr in. Monika Zembrzuski dr Robert Kostecki prof. dr hab. Jerzy Fabiszewski dr in. Michal Kozlowski

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanislawa Leszczyckiego PAN w Warszawie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Biologii Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydzial Geograficzno-Biologiczny Instytut Parazytologii im. Witolda Stefaskiego PAN w Warszawie Instytut Rybactwa ródldowego im. Stanislawa Sakowicza w Olsztynie Uniwersytet Warszawski; Wydzial Biologii Uniwersytet Warszawski; Wydzial Biologii Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Nauk o Zwierztach Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie Uniwersytet Lódzki; Wydzial Biologii i Ochrony rodowiska Instytut Oceanologii PAN w Sopocie Uniwersytet Gdaski; Wydzial Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Nauk Biologicznych Instytut Botaniki im. Wladyslawa Szafera PAN w Krakowie Uniwersytet Lódzki; Wydzial Biologii i Ochrony rodowiska Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet Gdaski; Wydzial Biologii, Geografii i Oceanologii Zaklad Badania Ssaków PAN w Bialowiey Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Politechnika Gdaska; Wydzial Inynierii Ldowej i rodowiska Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Leny Zaklad Badania Ssaków PAN w Bialowiey Zaklad Badania Ssaków PAN w Bialowiey Akademia Pomorska w Slupsku; Wydzial MatematycznoPrzyrodniczy Instytut Oceanologii PAN w Sopocie Gorczaski Park Narodowy Uniwersytet Gdaski; Wydzial Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytet Lódzki; Wydzial Biologii i Ochrony rodowiska Zaklad Badania Ssaków PAN w Bialowiey Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanislawa Leszczyckiego PAN w Warszawie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Biologii Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanislawa Leszczyckiego PAN w Warszawie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Nauk Geograficznych i Geologicznych Politechnika Poznaska; Wydzial Technologii Chemicznej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu; Wydzial PrzyrodniczoTechnologiczny Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Melioracji i Inynierii rodowiska

57 412 181 830 50 000 195 525 106 590 223 500 245 400 60 000 88 650 387 850 49 800 126 400 47 100 56 000 151 900 41 300 146 000 28 910 83 450 50 000 192 800 188 250 104 350 121 000 199 100 236 620 331 000 190 625 83 370 39 000 84 145 94 200 235 020 244 400 49 680 49 872 232 600 121 000 150 400 192 400 118 000

57 412 181 830 50 000 195 525 106 590 223 500 245 400 60 000 88 650 387 850 49 800 126 400 47 100 56 000 151 900 41 300 146 000 28 910 83 450 50 000 192 800 188 250 104 350 121 000 199 100 236 620 331 000 190 625 83 370 39 000 84 145 94 200 235 020 244 400 49 680 49 872 232 600 121 000 150 400 192 400 118 000

­ 57 ­

Historia jezior dystroficznych (sucharów) Wigierskiego Parku Narodowego w wietle holoceskiej sukcesji ich rolinnoci Ocena przydatnoci miskanta olbrzymiego Miscanthus sinensis Gigantheus do fitoremediacji Wplyw cieków deszczowych na jako wód powierzchniowych na terenie Poznania Morfodynamika zerw na wybrzeu klifowym wyspy Wolin Zagroenia i problematyka ochrony skalek piaskowcowych Pogórza Karpackiego w aspekcie naturalnej i antropogenicznej transformacji ich powierzchni Ocena moliwoci wykorzystania metody obserwacyjnej w procesie rekultywacji starych nadpoziomowych skladowisk odpadów Zmiany termiczno-wilgotnociowe w wybranych jaskiniach Polski i Czech w warunkach presji turystycznej Funkcjonowanie wspólczesnych geoekosystemów polarnych w otoczeniu Zatoki Petunia. Stan aktualny, zagroenia, ochrona (Billefjorden, rodkowy Spitsbergen) Morfologia widoku i moliwoci jej wykorzystania w waloryzacji krajobrazu Oddzialywanie kolonii kormorana czarnego Phalacrocorax carbo na trofi wód jezior: transfer pierwiastków w ukladzie kolonia­jezioro Zawarto izotopów uranu 234,238U oraz stosunki izotopowe 234U/238U w wodach podziemnych Sudetów Badania nad specjacj glinu w osadach dennych (w tym formy toksycznej Al3+) w nowym ukladzie technik lczonych HPLC/IC-FAAS Zagroenia i zmiany w ichtiofaunie systemu rzeki Bug w nastpstwie wzrostu liczebnoci gatunków inwazyjnych i stresów antropogenicznych Ocena siedlisk przyrodniczych i flory jako podstawa ochrony i ksztaltowania krajobrazu borowego Puszczy Noteckiej Skuteczno substancji organicznej i wapnowania w ograniczaniu dostpnoci miedzi dla pszenyta jarego Zmiany uytkowania ziemi w Karpatach Polskich w okresie 1988­2006 na podstawie kwerendy terenowej i wysokorozdzielczych zdj satelitarnych Badanie pozostaloci i ocena fototrwaloci wybranych grup leków w wodach powierzchniowych Ekologiczne czynniki i bariery rozwoju spoleczno-gospodarczego terenów nadmorskich w Polsce Porosty Bieszczadzkiego Parku Narodowego ­ stan obecny i przeksztalcenia bioty w ostatnim pólwieczu Model rozmieszczenia rolin naczyniowych w Dolinie Dolnego Sanu w aspekcie wybranych zagadnie geografii rolin Badanie zanieczyszcze i biodostepnoci metali cikich w osadach fluwialnych równin zalewowych granicznego odcinka Odry (Polska­Niemcy) Dynamika przemian krajobrazu dolin rzecznych na obszarze Kotliny Jeleniogórskiej Efektywno zadrzewie ródpolnych w zmniejszaniu ste biogenów w wodach gruntowych rodowiskowe skutki przemian zwizków azotu i fosforu w glebach hydrogenicznych w zrónicowanych warunkach siedliskowych Polski pólnocno-wschodniej oraz moliwoci ich kontrolowania Badanie wplywu produktów degradacji nowych biodegradowalnych opakowa polimerowych na wzrost toksycznych populacji cyjanobakterii i innych glonów Morza Baltyckiego Rola oraz struktura depozycji zanieczyszcze atmosferycznych wnoszonych poprzez ros i szron w Polsce Wplyw uwarunkowa rodowiskowych na przestrzenne i sezonowe zrónicowanie wlaciwoci marszy (mad morskich) w gradiencie zasolenia Baltyku Pónoglacjalne i holoceskie przemiany rodowiska przyrodniczego w rejonie Jeziora Raduskiego na Pojezierzu Kaszubskim w wietle bada paleoekologicznych jego osadów dennych Wlaciwoci i stan przeobraenia gleb bagiennych i pobagiennych obiektu Trzciskie Mokradla Rozmieszczenie, zrónicowanie i zagroenia zbiorowisk welonowych Convolvuletalia sepium w dolinach rzek pólnocno-zachodniej Polski Ksztaltowanie zbiorowisk mikroorganizmów wodnych i glebowych w ujciu dynamicznym w rekultywowanym rodowisku przyrodniczym po mogilniku pestycydowym na terenie Mazur Zachodnich rodowiskowe skutki nawoenia rolin energetycznych osadami ciekowymi Dlugookresowa migracja metali cikich i jej wplyw na rodowisko wodne w wybranych subsystemach silnie zanieczyszczonych dolin rzecznych Oszacowanie spoleczno-ekonomicznej wartoci biorónorodnoci Zatoki Gdaskiej za pomoc metody wyceny warunkowej (CVM) Znaczenie zbiornika retencyjnego w ochronie jeziora przed zanieczyszczeniami ze zlewni rolniczej Efektywno technologiczna biogazowania kiszonki z kukurydzy z zanieczyszczeniami z toalet chemicznych Wspóldzialanie czynników naturalnych i chemicznych w glebie: ocena ekotoksykologicznego wplywu zanieczyszcze chemicznych oraz temperatury i suszy Usuwanie metali cikich przez drode Saccharomyces cerevisiae z zanieczyszczonych wód i cieków przemyslowych Migracja metali cikich w ukladzie gleba­woda­osad denny w zalenoci od zagospodarowania terenu na przykladzie wybranych geoekosystemów w Górach witokrzyskich Opracowanie strategii upraw rolin energetycznych metodami ekologicznymi w warunkach globalnych zmian klimatycznych i rodowiskowych

WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY

dr Danuta Drzymulska dr in. Maciej Tomasz Bosiacki dr hab. Barbara Szpakowska mgr Marcin Winowski prof. dr hab. Zofia Józefa Alexandrowicz dr in. Eugeniusz Koda dr hab. Marek Jówiak dr Józef Edmund Szpikowski dr hab. in. Jeremi Tomasz Królikowski dr Piotr Wojciech Klimaszyk prof. dr hab. Wiktor Zipper mgr Marcin Frankowski prof. dr hab. Tadeusz Penczak mgr Radoslaw Lech Sajkiewicz dr hab. Stanislaw Wróbel prof. dr hab. Jan Andrzej Ciolkosz dr hab. Barbara Marta Starczewska dr in. Bartosz Adam Mickiewicz dr Robert Kocielniak dr Agnieszka Nobis dr Grayna Glosiska prof. dr hab. in. Andrzej Józef Drabiski prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak dr in. Jan Eugeniusz Pawluczuk dr hab. in. Helena Zofia Janik dr aneta Polkowska dr Piotr Andrzej Hulisz prof. dr hab. Malgorzata Latalowa dr hab. in. Adam Bogacz dr Monika Myliwy dr in. Sylwia Lew dr hab. in. Kazimierz Chmura dr Dariusz Ciszewski prof. dr hab. Anna Szaniawska prof. dr hab. Józef Koc dr hab. in. Miroslaw Józef Krzemieniewski prof. dr hab. Barbara Anna Maliszewska-Kordybach dr in. Edyta Joanna Kordialik-Bogacka dr Anna Ewa Rabajczyk prof. dr hab. Mieczyslaw Grzesik

Uniwersytet w Bialymstoku; Wydzial Biologiczno-Chemiczny Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Ogrodniczy Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Ogrodniczy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Nauk Geograficznych i Geologicznych Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Inynierii i Ksztaltowania rodowiska Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydzial Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Nauk Geograficznych i Geologicznych Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Biologii Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Chemii Uniwersytet Lódzki; Wydzial Biologii i Ochrony rodowiska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Biologii Instytut Uprawy Nawoenia i Gleboznawstwa ­ Pastwowy Instytut Badawczy w Pulawach Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet w Bialymstoku; Wydzial Biologiczno-Chemiczny Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydzial Ekonomiki i Organizacji Gospodarki ywnociowej Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydzial Geograficzno-Biologiczny Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Collegium Polonicum w Slubicach Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu; Wydzial Inynierii Ksztaltowania rodowiska i Geodezji Instytut rodowiska Rolniczego i Lenego PAN w Poznaniu Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie; Wydzial Ksztaltowania rodowiska i Rolnictwa Politechnika Gdaska; Wydzial Chemiczny Politechnika Gdaska; Wydzial Chemiczny Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet Gdaski; Wydzial Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu; Wydzial PrzyrodniczoTechnologiczny Uniwersytet Szczeciski; Wydzial Nauk Przyrodniczych Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie; Wydzial Biologii Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu; Wydzial Inynierii Ksztaltowania rodowiska i Geodezji Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie Uniwersytet Gdaski; Wydzial Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie; Wydzial Ksztaltowania rodowiska i Rolnictwa Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie; Wydzial Ochrony rodowiska i Rybactwa Instytut Uprawy Nawoenia i Gleboznawstwa ­ Pastwowy Instytut Badawczy w Pulawach Politechnika Lódzka; Wydzial Biotechnologii i Nauk o ywnoci Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydzial MatematycznoPrzyrodniczy Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. prof. Szczepana Aleksandra Pienika w Skierniewicach

222 200 79 100 288 500 59 750 72 033 160 000 46 000 379 650 12 900 153 200 33 000 190 000 148 000 46 900 19 800 148 611 186 500 225 000 120 000 66 575 140 000 42 165 49 950 127 850 184 000 293 800 131 850 49 885 40 560 80 000 191 800 47 840 178 680 43 600 48 200 268 800 115 000 210 000 195 000 207 100

222 200 79 100 288 500 59 750 72 033 160 000 46 000 379 650 12 900 153 200 33 000 190 000 148 000 46 900 19 800 148 611 186 500 225 000 120 000 66 575 140 000 42 165 49 950 127 850 184 000 293 800 131 850 49 885 40 560 80 000 191 800 47 840 178 680 43 600 48 200 268 800 115 000 210 000 195 000 207 100

­ 58 ­

Hierarchiczny model systemu przyrodniczego i jego wykorzystanie do oceny i prognozowania biogeorónorodnoci Uwalnianie rozpuszczalnego wgla organicznego z gleb torfowych do wody gruntowej i powierzchniowej jako miara strat wgla z masy organicznej w wyniku jej mineralizacji Zrónicowanie hydrochemiczne obszaru z uwzgldnieniem roli ekotonów woda­ld na przykladzie Suwalskiego Parku Krajobrazowego Zapis zmian klimatycznych i rodowiskowych w rocznie laminowanych osadach jezior pólnocnej Polski (TRANSECT-PL) Systemy hydrograficzne w obszarach mlodoglacjalnych Geneza i ewolucja torfowisk dolinowych rodkowej Polski i ich antropogeniczne przeksztalcenia Lokalne zmiany tempa ogrzewania wody morskiej wywolane przestrzenn zmiennoci koncentracji jej optycznie aktywnych skladników Empiryczne charakterystyki turbulencji nad warstw dachow miasta (na przykladzie Lodzi) Przyrodnicze i kulturowe transformacje krajobrazów miast zachodniej Polski Sekwencje wglanowo-biogeniczne torfowisk ródliskowych z obszaru Polski jako wskanik pónoglacjalnych i holoceskich zmian rodowiskowych Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania procesów fluwialnych w dolinie Bugu pod Janowem Podlaskim Potencjal innowacyjny wybranych miast Polski a ich wzrost gospodarczy Zmienno procesów hydrodynamicznych i litodynamicznych w strefie brzegowej wschodniej czci Zatoki Gdaskiej Geneza wybranych form wodnolodowcowych na Niu Polskim w wietle geofizycznych bada georadarowych Pónoglacjalny i holoceski etap ewolucji rzeby wysokogórskiej na przykladzie Tatr Zachodnich Pónovistuliaskie i holoceskie osady basenów sedymentacyjnych jako zapis zmian paleogeograficznych na wybranych przykladach z mlodoglacjalnego obszaru pólnocnorodkowej Polski Warunki wystpowania ródel na terenie Drawieskiego Parku Narodowego i jego otuliny, przestrzenna i sezonowa zmienno cech fizykochemicznych, skladu chemicznego i izotopowego wód ze ródel wraz z opracowaniem ogólnodostpnej bazy danych krenologicznych Zmiany funkcji mieszkaniowej ródmiecia w aspekcie odnowy miast i procesów demograficznych ­ studium porównawcze Poznania i Lipska Funkcjonowanie geoekosystemów wybrzey polarnych, na wybranych przykladach Spitsbergenu i Wyspy Króla Jerzego Organizacja przestrzenna systemu ratownictwa medycznego w Polsce Morfogeneza Kotliny Grudzidzkiej w wietle analizy osadów i rzeby doliny Wisly oraz obszarów przyleglych Ocena przydatnoci danych spektroradiometru MODIS do wyznaczania zachmurzenia ogólnego Naturalne i antropogeniczne przeksztalcenia wspólczesnej rzeby wysokogórskiej na sklonie pólnocnym i poludniowym na przykladzie Tatr Zachodnich Model numeryczny przeplywu wezbra w dolinach rzek naturalnych uwzgldniajcy asymilacj danych pomiarowych Dyfuzja osadnictwa kultury lateskiej (celtyckiej) na lsku Górnym i Opawskim w ujciu czasowo-przestrzennym Badania wplywu warunków transportu i akumulacji osadów rzecznych na dokladno ich datowania metodami luminescencyjnymi Rekonstrukcja strumienia lodowego lobu Wisly w stadiale glównym ostatniego zlodowacenia na podstawie wiadectw sedymentologicznych i geomorfologicznych w zapisie geoprzestrzennym Redukcje przyrostów rocznych sosny zwyczajnej Pinus sylvestris jako wskanik do oceny zanieczyszczenia atmosfery w ssiedztwie zakladów przemyslowych w pólnocnej czci Wyyny lskiej Remobilizacja Pb w rodowisku w wyniku rozpuszczania piromorfitu Pb5(PO4)3Cl w obecnoci bakterii Porównawcze badanie turbulencji plazmowej w rónych obszarach przestrzeni okoloziemskiej ­ analiza pomiarów satelitów CLUSTER i DEMETER Wplyw transportu litoralnego na tempo progradacji delt morskich ­ modelowanie numeryczne Analiza ichnologiczna dolnokambryjskich formacji poludniowego bloku Gór witokrzyskich: formacji lupków Czarnej, formacji piaskowców z Ociesk oraz formacji lupków z Kamieca Identyfikacja i badanie wlaciwoci koloidów glinokrzemianowych (HAS) w wodach podziemnych i powierzchniowych. Implikacje dla geochemii glinu i krzemu w strefie wietrzenia Zapis procesów magmowych w skladzie izotopowym tytanitu i cyrkonu z granitoidów strefy Niemczy, intruzji Gsinica i intruzji Kani Hora Mineralogia i geochemia osadów przy zachodniej i pólnocnej zaporze zbiornika elazny Most Numeryczna ocena wiarygodnoci rekonstrukcji paleoklimatycznych na podstawie analiz izotopowych holoceskich osadów wglanowych Biostratygrafia dinocystowa i paleogeografia eocenu i oligocenu NW Ukrainy w nawizaniu do polskiej czci basenu epikontynentalnego Geneza i ewolucja granitoidów wschodniej czci masywu Strzegom­Sobótka ­ studium geochemiczne polczone z analiz cyrkonu i skaleni jako wskaników petrogenetycznych Charakterystyka wapieni z archeocjatami na podstawie bada paleontologicznych, sedymentologicznych, petrograficznych i geochemicznych

WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY HABILITACYJNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY

prof. dr hab. Andrzej Zdzislaw Richling prof. dr hab. Andrzej Sapek dr Elbieta Jekatierynczuk-Rudczyk dr Wojciech Tylmann dr Joanna Maria Fac-Beneda dr Jacek Forysiak dr hab. Adam Krel dr hab. Krzysztof Fortuniak prof. dr hab. Leon Jan Kozacki dr hab. Radoslaw Henryk Dobrowolski prof. dr hab. Maria Grayna Lanczont dr hab. Tomasz Komornicki dr hab. in. Rafal Ostrowski dr Piotr Kazimierz Lamparski mgr Piotr Klapyta dr Miroslaw Tomasz Karasiewicz dr Marcin Piotr Stpie dr hab. Waldemar Jerzy Ratajczak mgr Mateusz Czeslaw Strzelecki prof. dr hab. Jerzy Jan Parysek dr Jaroslaw Andrzej Kordowski dr hab. Jacek Kozak mgr Joanna Malgorzata Fidelus dr Dorota Irena Miroslaw-witek prof. dr hab. Jan Loboda dr Krzysztof Robert Przegitka dr hab. Wojciech Wysota dr Ireneusz Roman Malik dr in. Maciej Manecki dr hab. Jan Szczepan Blcki prof. dr hab. Szczepan Jan Porbski prof. dr hab. Alfred Uchman dr in. Dariusz Romuald Dobrzyski dr Anna Beata Pietranik dr in. Agata Marzena Duczmal-Czernikiewicz dr hab. Helena Hercman dr Przemyslaw Gedl dr Krzysztof Jan Turniak dr Dawid Maria Bialek

Uniwersytet Warszawski; Wydzial Geografii i Studiów Regionalnych Instytut Melioracji i Uytków Zielonych w Falentach Uniwersytet w Bialymstoku; Wydzial Biologiczno-Chemiczny Uniwersytet Gdaski; Wydzial Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytet Gdaski; Wydzial Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytet Lódzki; Wydzial Nauk Geograficznych Uniwersytet Gdaski; Wydzial Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytet Lódzki; Wydzial Nauk Geograficznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanislawa Leszczyckiego PAN w Warszawie Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdasku Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanislawa Leszczyckiego PAN w Warszawie Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet Warszawski; Wydzial Geologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Nauk Geograficznych i Geologicznych Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanislawa Leszczyckiego PAN w Warszawie Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Inynierii i Ksztaltowania rodowiska Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Nauk o Ziemi i Ksztaltowania rodowiska Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Nauk o Ziemi Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Geologii, Geofizyki i Ochrony rodowiska Centrum Bada Kosmicznych PAN w Warszawie Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet Warszawski; Wydzial Geologii Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Nauk o Ziemi i Ksztaltowania rodowiska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Nauk Geograficznych i Geologicznych Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Nauk o Ziemi i Ksztaltowania rodowiska Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Nauk o Ziemi i Ksztaltowania rodowiska

389 540 48 000 196 800 327 500 82 450 397 000 71 200 283 900 40 000 394 500 47 200 47 150 292 500 32 296 39 250 255 370

389 540 48 000 196 800 327 500 82 450 397 000 71 200 283 900 40 000 394 500 47 200 47 150 292 500 32 296 39 250 255 370

WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY

46 200 25 000 113 600 26 000 77 950 37 625 38 800 100 666 49 900 243 500 204 000

46 200 25 000 113 600 26 000 77 950 37 625 38 800 100 666 49 900 243 500 204 000

WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY

112 800 226 800 250 000 48 150 23 800 202 580 78 650 96 000 49 000 66 250 232 011 123 000

112 800 226 800 250 000 48 150 23 800 202 580 78 650 96 000 49 000 66 250 232 011 123 000

­ 59 ­

Zmiany paleorodowiskowe w Paratetydzie na granicy baden­sarmat Holoceskie otwornice z Pólwyspu Antarktycznego: implikacje molekularne i paleoklimatyczne Zasig basenu swekofeskiego i ródla materialu detrytycznego w poludniowej czci Fennoskandii ­ geochronologia detrytycznych cyrkonów i analiza proweniencji proterozoicznych skal metaosadowych Rozwój wybrzea Zatoki Gdaskiej w rejonie ujcia Wisly Martwej Efekty topograficzne i mechanizmy faldowania reologicznie rozwarstwionej litosfery: modelowanie metod elementów skoczonych Nieaktualistyczne zespoly bezkrgowców morskich yjcych na klodach zatopionego drewna w rodkowej jurze Granity subdukcyjnego szwu tektonicznego z plutonu Baga­Gazriin w centralnej Mongolii ­ petrologia i geochemia Badania nad wystpowaniem subklinicznej kwasicy oddechowej u psów rasy bokser w przebiegu zespolu brachycefalicznego Immunokorekcyjny wplyw bestatyny na uklad odpornociowy myszy poddany farmakologicznej immunosupresji Ocena aktywacji plytek krwi psów z maloplytkowoci Przyczyny zachowa agresywnych u starych psów na podstawie bada w wybranych lecznicach i klinikach weterynaryjnych w Warszawie Zmiany strukturalne w jajnikach, jajowodach i macicy klaczy w przebiegu endometrosis Ilociowe okrelenie lekoopornoci krajowych szczepów Brachyspira hyodysenteriae Obraz zmian w wybranych tkankach u suk jako wynik krótkoterminowej mikotoksykozy zearalenonowej Badania nad rol najdrza w regulacji biodostpnoci estrogenów u knura Wczesna diagnostyka laboratoryjna adenomatozy pluc owiec Rola oksygenazy hemowej 1 w regulacji metabolizmu elaza w warunkach fizjologicznych oraz w niedokrwistoci hemolitycznej i niedokrwistoci na tle niedoboru elaza ­ modelowe badania na myszach z nokautem genu Hmox1 Ocena zalenoci midzy wystpowaniem genu ymoA a produkcj enterotoksyn Yst przez Yersinia enterocolitica metod multiplex PCR Okrelenie struktury genów kodujcych receptor transferynowy u pasoyta krwi Trypanoplasma borreli Proteomiczna analiza mechanizmów patogenezy zakaenia wirusem influenzy koni przy zastosowaniu techniki mikromacierzy bialkowych Wplyw zapalenia gruczolu mlekowego na zamieralno zarodków u krów Badania nad wykorzystaniem wierzby wiciowej Salix viminalis do wytwarzania plyt wiórowych Wplyw siedliska, pozycji biosocjalnej i wieku drzew na ksztaltowanie si udzialu drewna mlodocianego i dojrzalego w strzalach modrzewia europejskiego Larix decidua Mill. Charakterystyka i zrónicowanie populacji Rhizoctonia spp. w glebach wybranych szkólek lenych na terenie Wielkopolski Wyniki 30-letnich bada wplywu wiby sadzenia na wzrost i rozwój sosny zwyczajnej na powierzchniach zaloonych wedlug systematycznego ukladu Neldera Wplyw siedliska, pozycji biosocjalnej i wieku drzew na ksztaltowanie si udzialu drewna mlodocianego i dojrzalego w pniach dbu szypulkowego Quercus robur L. Ocena moliwoci zastosowania w polskich uwarunkowaniach spoleczno-ekonomicznych rozwiza wyceny gruntów lenych obowizujcych w krajach Unii Europejskiej Degradacja ukladu ligno-celulozowego drewna w warunkach mokrego torfu na stanowisku archeologicznym nr 4 w Biskupinie Czynniki ksztaltujce dyspersj i struktur genetyczn populacji szopa pracza: podstawy kontroli liczebnoci inwazyjnego gatunku Wykorzystanie drewna pouytkowego w produkcji plyt pilniowych Analiza funkcjonalna dehydryn i bialek podobnych do LEA (LEA-like) w nasionach wybranych gatunków drzew liciastych Wzrost, rozwój i gospodarcze wykorzystanie dolnych warstw dbu szypulkowego i bezszypulkowego w drzewostanach sosnowych Rola elaza w reakcji obronnej siewek sosny zwyczajnej na poraenie izolatami Heterobasidion annosum nalecymi do rónych grup intersterylnych oraz udzial zwizków niskoczsteczkowych patogena w zakaaniu gospodarza Wgle aktywne z drewna i z innych materialów lignocelulozowych w systemach elektrochemicznego magazynowania energii Kapturniki (Bostrichidae, Coleoptera) jako szkodniki drewna. Praktyczny klucz do oznaczania wszystkich znanych gatunków Wplyw ocienienia na odporno podokapowego odnowienia drzew na zgryzanie przez ssaki kopytne w lasach naturalnych Bialowieskiego Parku Narodowego Analiza wzornictwa, konstrukcji oraz technologii drewnianych ozdobnych posadzek dworów i palaców w Polsce poludniowo-wschodniej Aeroponika jako nowa technologia uprawy rolin bezpieczna dla rodowiska Mechanizmy transdukcji sygnalów prowadzce do tworzenia si fitoaleksyn w tkankach Hippeastrum poddanych stresowi biotycznemu i abiotycznemu Doskonalenie agrotechniki sorga w warunkach gleb lekkich Wielkopolski

WLASNY HABILITACYJNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY HABILITACYJNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY HABILITACYJNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY

dr Marek Jasionowski dr Wojciech Majewski mgr Ewa Krzemiska dr hab. Szymon Ucinowicz dr Marek Jarosiski dr Andrzej Kaim dr Katarzyna Maria Machowiak dr Piotr Bogdan Slawuta prof. dr hab. Boena Joanna Obmiska-Mrukowicz dr hab. Anna Stefania Winnicka dr hab. Tadeusz Krystyn Kaleta dr Sylwester Zajc dr Jacek mudzki dr Magdalena Monika Gajcka prof. dr hab. Slawomir Zduczyk prof. dr hab. Michal Marek Reichert dr in. Rafal Radoslaw Starzyski prof. dr hab. Wojciech Szweda mgr Patrycja Magdalena Jurecka dr Wojciech Roek prof. dr hab. Jan Andrzej Twardo dr Krzysztof Miroslaw Warmbier prof. dr hab. Witold Pazdrowski prof. dr hab. Malgorzata Maka dr in. Wojciech Gil prof. dr hab. in. Witold Pazdrowski dr in. Adam Zbigniew Zydro dr Magdalena Zborowska dr in. Magdalena Bartoszewicz prof. dr hab. in. Danuta Nicewicz dr Ewa Marzena Kalemba dr in. Rafal Andrzej Paluch dr Joanna Mucha dr hab. in. Krzysztof Babel dr hab. in. Jerzy Borowski mgr in. Marcin Churski prof. dr hab. Irena Swaczyna prof. dr hab. Andrzej Komosa dr Krzysztof Jaworski prof. dr hab. Andrzej Kruczek

Pastwowy Instytut Geologiczny w Warszawie Instytut Paleobiologii im. Romana Kozlowskiego PAN w Warszawie Pastwowy Instytut Geologiczny w Warszawie Pastwowy Instytut Geologiczny w Warszawie Pastwowy Instytut Geologiczny w Warszawie Instytut Paleobiologii im. Romana Kozlowskiego PAN w Warszawie Politechnika Poznaska; Wydzial Budownictwa i Inynierii rodowiska Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu; Wydzial Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu; Wydzial Medycyny Weterynaryjnej Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Medycyny Weterynaryjnej Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Medycyny Weterynaryjnej Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Medycyny Weterynaryjnej Pastwowy Instytut Weterynaryjny ­ Pastwowy Instytut Badawczy w Pulawach Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie; Wydzial Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie; Wydzial Medycyny Weterynaryjnej Pastwowy Instytut Weterynaryjny ­ Pastwowy Instytut Badawczy w Pulawach Instytut Genetyki i Hodowli Zwierzt PAN w Jastrzbcu Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie; Wydzial Medycyny Weterynaryjnej Zaklad Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Golyszu Pastwowy Instytut Weterynaryjny ­ Pastwowy Instytut Badawczy w Pulawach Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu; Wydzial Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydzial Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Leny Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Leny Instytut Badawczy Lenictwa w Skocinie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Leny Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Melioracji i Inynierii rodowiska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Technologii Drewna Park Narodowy Ujcie Warty Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Technologii Drewna Instytut Dendrologii PAN w Kórniku Instytut Badawczy Lenictwa w Skocinie Instytut Dendrologii PAN w Kórniku Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Technologii Drewna Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Leny Zaklad Badania Ssaków PAN w Bialowiey Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Technologii Drewna Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Ogrodniczy Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Rolniczy

208 250 77 900 143 496 49 180 120 000 35 200 248 300 130 000 63 050 49 200 52 000 90 000 80 000 249 600 187 200 285 200 325 000 57 600 29 640 211 500 49 920 253 750 39 975 50 000 42 500 38 598 119 800 265 000 250 000 205 140 294 000 97 000 205 000 250 000 148 200 135 000 209 999 240 000 178 230 300 000

208 250 77 900 143 496 49 180 120 000 35 200 248 300 130 000 63 050 49 200 52 000 90 000 80 000 249 600 187 200 285 200 325 000 57 600 29 640 211 500 49 920 253 750 39 975 50 000 42 500 38 598 119 800 265 000 250 000 205 140 294 000 97 000 205 000 250 000 148 200 135 000 209 999 240 000 178 230 300 000

­ 60 ­

Wplyw nowych mineralnych nawozów wieloskladnikowych na wielko i cechy jakociowe rzepaku, pszenyta i trzciny chiskiej na cele energetyczne Sklad gatunkowy, szkodliwo oraz biochemiczne podstawy erowania wciornastków (Thysanoptera) na rónych odmianach grochu Pisum sativum L. Krioprezerwacja rodzimych gatunków ró dla zachowania ich biologicznej rónorodnoci i wykorzystania w hodowli oraz produkcji kwiaciarskiej Kondycjonowanie nasion z melatonin jako efektywna metoda polepszania ich wigoru w warunkach stresów abiotycznych Charakterystyka zawartoci prozdrowotnych antocyjanin i innych polifenoli w owocach rónych odmian czereni i wini Badanie ekspresji genów kodujcych glukanazy i chitynazy u wybranych gatunków traw pastewnych w odpowiedzi na atak Microdochium nivale Reakcja jczmienia jarego na upraw po midzyplonie cierniskowym w zrónicowanych warunkach glebowych i agrotechnicznych Optymalizacja nowych immunologicznych metod wykrywania bakterii Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus Wplyw wieloletniej uprawy rolin sadowniczych na zmiany chemiczne i mikrobiologiczne gleby oraz wzrost i plonowanie jabloni, wini i borówki wysokiej Zmienno i nieciglo litologiczna wspólczesnych mad na terasach zalewowych Wisly Wraliwo wybranych odmian ziemniaka na metrybuzyn w zalenoci od poziomu i czasu trwania jej rozkladu w liciach rolin Wplyw wybranych czynników agrotechnicznych oraz terminów stosowania atraktanta i biostymulatora na plony nasion koniczyny bialej Trifolium repens L. Ksztaltowanie mrozoodpornoci i ekspresja wybranych genów j warunkujcych u kostrzewy lkowej pod wplywem wzrostu stenia CO2 w atmosferze Charakterystyka zrónicowania genetycznego populacji lucerny o rónym potencjale wizania nasion przy zastosowaniu markerów AFLP Wplyw stosowania efektywnych mikroorganizmów i midzyplonu cierniskowego na polonowanie yta ozimego uprawianego po sobie Aktywno repelentna i deterentna naturalnych i strukturalnie modyfikowanych terpenoidów i seskwiterpenoidów w stosunku do owadów Wprowadzenie do pszenicy ozimej genów odpornoci na rdz brunatn Puccinia recondita Rob. ex Desm f. sp. tritici i mczniaka prawdziwego Blumeria graminis (DC) E.O. Speer f. sp. tritici Ocena determinacji plonu i jakoci technologicznej ziarna pszenicy ozimej przez zalene i niezalene od agrotechniki wlaciwoci gleby Ocena przydatnoci slomy rzepakowej i pszenyta jako podloy do uprawy pomidora w szklarni Azot mineralny vs azot czsteczkowy w uprawie rolin strczkowych Wplyw wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie i warto biologiczn endywii Cichorium endivia L. Ocena zrónicowania izolatów wirusa Y ziemniaka ­ Potato virus Y Procesy dostosowawcze w gospodarstwach warzywniczych do zmian w ich otoczeniu Zalenoci pomidzy transportem wapnia, aktywnoci lipoksygenazy a przechowywaniem jablek odmiany champion i gala Zdolnoci regeneracyjne nisko- i wysokoerukowej gorczycy bialej Sinapis alba w kulturach in vitro Wlaciwoci hydrofilowo-hydrofobowe wybranych gleb Polski Wplyw gstoci gleby i ciólkowania na wzrost systemu korzeniowego i czci nadziemnych soi Skuteczno polczenia rónych czynników odpornoci na wirusa Y ziemniaka w liniach hodowlanych tytoniu Ksztaltowanie si wlaciwoci gleb organicznych lkowych i lenych obszarów popoarowych Dolnego lska Identyfikacja genów wirusa mozaiki rzepy kodujcych bialka zawierajce determinanty awirulencji i bialek rzepaku zwizanych z infekcj wirusow Rola procesu malonylacji glikozydów izoflawonów w odpowiedzi lubinu wskolistnego Lupinus angustifolius na infekcj grzybem patogennym Colletotrichum lupini Plonowanie i jako technologiczna ziarna pszenyta ozimego w zalenoci od wybranych czynników agrotechnicznych Badania biologii kwitnienia oraz wartoci produkcyjnej wybranych odmian wini w warunkach centralnej Polski Zastosowanie kofeiny w zwalczaniu bakteryjnych patogenów rolin uprawnych Izoenzymy aminotransferazy L-alanina:2-oksoglutaran z lici pszenicy Triticum aestivum L. i ich rola w warunkach stresu abiotycznego Inhibitory endopeptydaz cysteinowych w wyksztalcajcych si i kielkujcych ziarniakach pszenyta x Triticosecale Wittm. Ocena przydatnoci nowego regulatora wzrostu butenolidu do indukcji ustpowania spoczynku nasion i podwyszania ich wigoru Zawarto wybranych makro i mikroelementów w kupkówce pospolitej Daktylis glomerata L. i ich relacje z plonem oraz aktywnoci enzymatyczn gleby zanieczyszczonej niklem na tle zrónicowanego wapnowania i nawoenia organicznego Odmianowa reakcja pszenicy na syntetyczne regulatory wzrostu Ilociowa ocena procesu biologicznej redukcji azotu czsteczkowego przez lubin ólty Doskonalenie rolin uprawnych z rodzaju Lupinus ­ genomowe rearanacje w mieszacach oddalonych (charakterystyka cytogenetyczna i molekularna)

PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY HABILITACYJNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI

prof. dr hab. Edward Mieczyslaw Krzywy dr in. Maria Malgorzata Poboniak dr in. Boena Dorota Pawlowska dr Malgorzata Maria Posmyk dr hab. in. Jan Skrzyski dr hab. in. Agnieszka Plaek dr in. Edward Wilczewski dr in. Wlodzimierz Przewodowski prof. dr hab. Eugeniusz Mieczyslaw Pacholak dr Slawomir Ligza dr hab. Józefa Stanislawa Kapsa prof. dr hab. Marek Tadeusz wintal dr hab. in. Marcin Karol Rapacz prof. dr hab. Zbigniew Broda prof. dr hab. in. Leszek Kordas prof. dr hab. in. Czeslaw Wawrzeczyk dr hab. Jerzy Henryk Czembor dr in. Iwona Jaskulska prof. dr hab. Józef Nurzyski prof. dr hab. in. Janusz Prusiski dr hab. Katarzyna Adamczewska-Sowiska dr hab. Marek Szyndel dr in. Tadeusz Czeslaw Filipiak dr in. Marzena Wiska-Krysiak dr hab. Teresa Barbara Cegielska-Taras prof. dr hab. in. Mieczyslaw Hajnos prof. dr hab. in. Jerzy Lipiec dr Anna Czubacka dr hab. in. Adam Bogacz dr Przemyslaw Lehmann prof. dr hab. Maciej Stefan Stobiecki prof. dr hab. Wieslaw Jerzy Koziara prof. dr hab. Ewa Jadczuk-Tobjasz dr in. Wojciech led dr hab. Andrzej Paszkowski prof. dr hab. Wieslaw Bielawski prof. dr hab. Jan Józef Kpczyski prof. dr hab. in. Dorota Teresa Kalembasa dr in. Edward Grzy prof. dr hab. Stanislaw Jan Kalembasa prof. dr hab. Ewa Janina Sawicka-Sienkiewicz

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydzial Ksztaltowania rodowiska i Rolnictwa Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kolltaja w Krakowie; Wydzial Ogrodniczy Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kolltaja w Krakowie; Wydzial Ogrodniczy Uniwersytet Lódzki; Wydzial Biologii i Ochrony rodowiska Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kolltaja w Krakowie; Wydzial Ogrodniczy Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kolltaja w Krakowie; Wydzial Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jdrzeja niadeckich w Bydgoszczy; Wydzial Rolniczy Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Rolin w Radzikowie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Ogrodniczy Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wydzial Agrobioinynierii Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Rolin w Radzikowie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wydzial Agrobioinynierii Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kolltaja w Krakowie; Wydzial Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Rolniczy Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu; Wydzial PrzyrodniczoTechnologiczny Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu; Wydzial Nauk o ywnoci Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Rolin w Radzikowie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jdrzeja niadeckich w Bydgoszczy; Wydzial Rolniczy Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wydzial Ogrodniczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jdrzeja niadeckich w Bydgoszczy; Wydzial Rolniczy Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu; Wydzial PrzyrodniczoTechnologiczny Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Nauk Ekonomicznych Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Rolin w Radzikowie Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzaskiego PAN w Lublinie Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzaskiego PAN w Lublinie Instytut Uprawy Nawoenia i Gleboznawstwa ­ Pastwowy Instytut Badawczy w Pulawach Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu; Wydzial PrzyrodniczoTechnologiczny Instytut Genetyki Rolin PAN w Poznaniu Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Rolniczy Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytet Gdaski; Midzyuczelniany Wydzial Biotechnologii Uniwersytetu Gdaskiego i Akademii Medycznej w Gdasku Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Rolnictwa i Biologii Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Rolnictwa i Biologii Uniwersytet Szczeciski; Wydzial Nauk Przyrodniczych Akademia Podlaska w Siedlcach; Wydzial Przyrodniczy Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu; Wydzial PrzyrodniczoTechnologiczny Akademia Podlaska w Siedlcach; Wydzial Przyrodniczy Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu; Wydzial PrzyrodniczoTechnologiczny

49 200 213 000 263 152 164 000 213 800 26 460 198 660 228 000 207 480 156 000 50 000 149 300 30 000 27 000 184 000 300 000 50 000 149 300 150 000 215 750 49 980 49 998 200 000 240 110 24 000 50 000 50 000 205 000 86 500 287 000 47 760 270 000 50 000 180 200 50 000 50 000 240 000 90 000 150 000 150 000 50 000

49 200 213 000 263 152 164 000 213 800 26 460 198 660 228 000 207 480 156 000 50 000 149 300 30 000 27 000 184 000 300 000 50 000 149 300 150 000 215 750 49 980 49 998 200 000 240 110 24 000 50 000 50 000 205 000 86 500 287 000 47 760 270 000 50 000 180 200 50 000 50 000 240 000 90 000 150 000 150 000 50 000

­ 61 ­

Efektywno ekonomiczna produkcji rzepaku na cele energetyczne Wplyw pola magnetycznego na wymian wodn i zjawisko turgoru jaj w przebiegu embriogenezy u ryb kostnoszkieletowych Jako tradycyjnych produktów regionalnych wytwarzanych w ekologicznych warunkach chowu owiec i kóz Stan funkcjonalny przewodu pokarmowego kurczt ywionych bialkiem ziemniaczanym o zrónicowanej zawartoci glikoalkaloidów i inhibitorów proteaz Analiza proteomu osocza krwi cielt ywionych naturalnie i preparatem mlekozastpczym Polimorfizm genów zaangaowanych w nieswoist odpowied immunologiczn a odporno na mastitis i wybrane cechy uytkowoci mlecznej Analiza wzoru ekspresji genów PISRT1 i SOX9 u bezrogich PIS-/- i rogatych PIS+/+ kozlów Wplyw fotoperiodu na ksztaltowanie interakcji pomidzy leptyn, prolaktyn i hormonem wzrostu u nielaktujcych owiec Charakterystyka kaczek ze stad objtych ochron zasobów genetycznych pod wzgldem cech uytkowych oraz polimorfizmu sekwencji mikrosatelitarnych Mechanizm dzialania fitoestrogenów sojowych w komórkach kory nadnerczy wini Wplyw wieku i pory roku na morfologiczne i funkcjonalne zmiany plemników oraz aktywno sekrecyjn dodatkowych gruczolów plciowych u szynszyli hodowlanych Chinchilla lanigera Wykorzystanie pokarmu naturalnego i temperatury wody do zapobiegania deformacjom szkieletu u mlodocianych ryb karpiowatych w warunkach kontrolowanych Hormonalna regulacja diapauzy u murarki ogrodowej Osmia rufa L. (Apoidea: Megachilidae) Poziom dobrostanu warchlaków i tuczników utrzymywanych w rónych systemach chowu a cechy jakociowe misa Zwizek polimorfizmu genu laktoferyny i jego ekspresji w leukocytach mleka z wystpowaniem mastitis i uytkowoci mleczn bydla Zrónicowana osobniczo i allelozalena ekspresja genów u bydla Dynamika zmian wartoci czynników warunkujcych dojrzewanie somatyczne koni Rola sygnalów zarodkowych w aktywacji enzymów metabolizmu prostaglandyn i receptorów prostaglandyn w blonie luzowej macicy Wplyw rodzaju paszy plynnej na rozwój i funkcj przewodu pokarmowego cielt Skladniki prozdrowotne i wlaciwoci technologiczne mleka pochodzcego z gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych z centralnej Polski Wplyw selekcji w kierunku zwikszonej masy ciala na rozwój zarodkowy przepiórki japoskiej Coturnix japonica Porównanie profilu transkryptomicznego krów naturalnie zakaonych i niezakaonych wirusem bialaczki bydla Udzial receptorów jdrowych PPAR (aktywowanych przez proliferatory peroksysomów) w regulacji procesów zachodzcych w ukladzie rozrodczym wini w czasie cyklu rujowego i wczesnej ciy Wplyw polimorfizmu genu kodujcego bialko C-reaktywne (CRP) i genu receptora transferyny (TFRC) na poziom bialka C-reaktywnego i wybrane wskaniki hematologiczne oraz biochemiczne zwizane z metabolizmem elaza sscych prosit Polimorfizm wybranych genów i analiza sprze markerów genetycznych klasy II w krajowej populacji jenotów Nyctereutes procyonoides procyonoides Cechy wylgowoci w zrównowaonym kryterium selekcyjnym kur nienych Zanieczyszczenie chemicznymi zwizkami szkodliwymi mleka klaczy i ich rebit w elitarnych stadninach koni na terenie Polski Sezonowe zmiany zwrotnego i docelowego transferu hormonów steroidowych w naczyniach narzdów rozrodczych samca wini domowej Charakterystyka genu anhydrazy wglanowej III (CA3) pod ktem hipertrofii miniowej wi Opracowanie wielopunktowej matrycy molekularnej (WMM) dla smaku gorzkiego. Aplikacja WMM do zarzdzania kompozycj smakow produktów spoywczych Badanie wczesnych, zaawansowanych i kocowych produktów reakcji Maillarda i ich udzialu w ksztaltowaniu pojemnoci antyoksydacyjnej produktów termicznego przetwarzania zbó i pseudozbó Porównanie biodostpnoci antocyjanów z produktów otrzymanych z kapusty czerwonej oraz okrelenie wplywu ich spoycia na pojemno przeciwutleniajc osocza krwi konsumenta Aromat rolin przyprawowych w procesie sterylizacji par wodn Jako ziarna oraz warto pokarmowa nowych krótkoslomych form owsa nagoziarnistego w porównaniu z owsem oplewionym Okrelenie wplywu zmian struktury zachodzcych w suszonych próniowo owocach mikkich na przebieg tego procesu i na wlaciwoci uytkowych otrzymanych suszy Próba oceny zalenoci pomidzy wartoci slodownicz ziarna jczmienia browarnego a stanem odywienia rolin azotem Zastosowanie procesu bioimmobilizacji w technologii otrzymywania cyklodekstryn ze skrobi ziemniaczanej Przeciery, nektary i soki jablkowe o wysokiej wartoci prozdrowotnej Wykorzystanie owoców pigwy Cydonia oblonga Miller do otrzymania produktów o wysokiej wartoci prozdrowotnej z uwzgldnieniem wlaciwoci przeciwnowotworowych Badania nad rol izomerów trans kwasów tluszczowych w ksztaltowaniu cech jakociowych wybranych produktów

WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI HABILITACYJNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY

dr in. Urszula Elbieta Golbiowska prof. dr hab. Krzysztof Formicki prof. dr hab. Jdrzej Krupiski prof. dr hab. Stefania Smulikowska prof. dr hab. Wieslaw Franciszek Skrzypczak dr in. Katarzyna Aleksandra Wojdak-Maksymiec dr hab. in. Iwona Szatkowska dr hab. Dorota Anna Ziba dr in. Miroslaw Eugeniusz Lisowski dr in. Barbara Krystyna Kamiska dr in. Piotr Stanislaw Niedbala dr in. Rafal Kamiski dr Oskar Wasielewski dr in. Jacek Nowicki dr hab. Grayna Sender prof. dr hab. Lech Zwierzchowski dr in. Jaroslaw Piotr Luszczyski dr Agnieszka Waclawik dr hab. in. Zygmunt Maciej Kowalski dr in. Beata Anna Kuczyska dr hab. Elbieta Michalska dr Pawel Maciej Brym dr Iwona Urszula Bogacka dr hab. Krystyna Helena yczko dr Brygida Boena laska dr in. Iwona Rozempolska-Ruciska prof. dr hab. Ryszard Tomczyski dr hab. Marek Jan Koziorowski prof. dr hab. Marian Róycki prof. dr hab. Jan Jasiczak dr hab. Mariusz Konrad Piskula dr in. Wieslaw Wiczkowski dr hab. in. Renata Elbieta Zawirska-Wojtasiak dr in. Wioletta Biel dr in. Dariusz Piotrowski dr hab. in. Józef Blaewicz dr hab. in. Artur Bartkowiak prof. dr hab. in. Jan Oszmiaski dr in. Aneta Wojdylo dr in. Anna Lidia bikowska

Politechnika Koszaliska; Instytut Ekonomii i Zarzdzania Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydzial Nauk o ywnoci i Rybactwa Instytut Zootechniki ­ Pastwowy Instytut Badawczy w Krakowie Instytut Fizjologii i ywienia Zwierzt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jablonnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydzial Biotechnologii i Hodowli Zwierzt Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydzial Biotechnologii i Hodowli Zwierzt Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydzial Biotechnologii i Hodowli Zwierzt Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kolltaja w Krakowie; Wydzial Hodowli i Biologii Zwierzt Instytut Zootechniki ­ Pastwowy Instytut Badawczy w Krakowie Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie; Wydzial Biologii Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kolltaja w Krakowie; Wydzial Hodowli i Biologii Zwierzt Instytut Rybactwa ródldowego im. Stanislawa Sakowicza w Olsztynie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Hodowli i Biologii Zwierzt Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kolltaja w Krakowie; Wydzial Hodowli i Biologii Zwierzt Instytut Genetyki i Hodowli Zwierzt PAN w Jastrzbcu Instytut Genetyki i Hodowli Zwierzt PAN w Jastrzbcu Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kolltaja w Krakowie; Wydzial Hodowli i Biologii Zwierzt Instytut Rozrodu Zwierzt i Bada ywnoci PAN w Olsztynie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kolltaja w Krakowie; Wydzial Hodowli i Biologii Zwierzt Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Nauk o Zwierztach Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Nauk o Zwierztach Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie; Wydzial Bioinynierii Zwierzt Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie; Wydzial Biologii Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie; Wydzial Bioinynierii Zwierzt Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wydzial Biologii i Hodowli Zwierzt Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wydzial Biologii i Hodowli Zwierzt Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie; Wydzial Bioinynierii Zwierzt Uniwersytet Rzeszowski; Zamiejscowy Wydzial Biotechnologii Instytut Zootechniki ­ Pastwowy Instytut Badawczy w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydzial Towaroznawstwa Instytut Rozrodu Zwierzt i Bada ywnoci PAN w Olsztynie Instytut Rozrodu Zwierzt i Bada ywnoci PAN w Olsztynie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Nauk o ywnoci i ywieniu Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydzial Biotechnologii i Hodowli Zwierzt Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Nauk o ywnoci Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu; Wydzial Nauk o ywnoci Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydzial Nauk o ywnoci i Rybactwa Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu; Wydzial Nauk o ywnoci Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu; Wydzial Nauk o ywnoci Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Nauk o ywnoci

200 000 44 720 50 000 50 000 49 000 268 800 147 200 50 400 172 770 183 560 170 000 125 580 150 560 270 000 240 000 358 000 230 000 340 000 44 690 123 900 47 400 250 000 276 900

200 000 44 720 50 000 50 000 49 000 268 800 147 200 50 400 172 770 183 560 170 000 125 580 150 560 270 000 240 000 358 000 230 000 340 000 44 690 123 900 47 400 250 000 276 900

WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI HABILITACYJNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY HABILITACYJNY

118 300 230 000 250 000 44 100 70 000 50 000 200 000 244 000 247 000 50 000 40 328 152 464 194 468 48 960 179 946 237 600 95 900

118 300 230 000 250 000 44 100 70 000 50 000 200 000 244 000 247 000 50 000 40 328 152 464 194 468 48 960 179 946 237 600 95 900

­ 62 ­

Wplyw skrobi opornej RS4 w dietach o zrónicowanej zawartoci bialka na biodostpno skladników mineralnych u szczurów Wistar Wyizolowanie, ustalenie struktury i zawartoci glikozydowych pochodnych kwasu oleanolowego wystpujcych w korzeniach buraka wiklowego Beta vulgaris L. Metagenomowa analiza mikroflory fermentowanych produktów regionalnych pod ktem obecnoci i ekspresji genów bakteriocyn listeriobójczych Wplyw diety typu zachodniego i jej modyfikacji na metabolizm testosteronu i parametry stresu oksydacyjnego w wtrobie Wplyw postpowania przedubojowego na przebieg procesu dojrzewania i wlaciwoci technologiczne misa kurczt Podwyszenie aktywnoci przeciwutleniajcej kompleksu zwizków fenolowych nasion lnu na drodze hydrolitycznej Rekondycjonowanie alternatywn metod ograniczajc zmiany ilociowe i jakociowe bulw ziemniaka podczas przechowywania bez stosowania inhibitorów kielkowania Studia nad wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu do szacowania jakoci drobnego misa pozyskanego z duych zwierzt rzenych Opracowanie technologii wytwarzania i studia nad ksztaltowaniem si cech jakociowych oraz syntez zwizków aromatu kumysu otrzymanego z mleka klaczy i jego mieszanin z mlekiem kozim i owczym Bezpieczestwo zdrowotne misa i przetworów misnych ­ postrzegane ryzyko i jego wplyw na decyzje nabywcze konsumentów Badania nad uwalnianiem skladników mineralnych z pieczywa orkiszowego w procesie enzymatycznego trawienia in vitro Próba klasyfikacji ziarna rónych gatunków zbó pod wzgldem ich skaenia mikroflor grzybow oraz tworzonych profili zwizków lotnych Fenotypowa i molekularna charakterystyka kolekcji szczepów Listeria monocytogenes izolowanych z rónych rodzajów ywnoci na terenie Polski Kompleksowa ocena jakoci surowców oraz produktów lokalnych i regionalnych dostpnych na rynku warmisko-mazurskim w oparciu o jako zdrowotn oraz opini konsumentów Technologiczne moliwoci zastosowania bakterii probiotycznych do produkcji surowych wdlin dojrzewajcych Opracowanie modeli matematycznych do opisu uwarunkowa rodowiskowych rozwoju paleczek patogennych Listeria monocytogenes i Yersinia enterocolitica w produktach mleczarskich Studia nad wlaciwociami fizycznymi powlok jadalnych wytworzonych na bazie bialek sojowych i serwatkowych Ocena naraenia na pestycydy chloroorganiczne i anality z grupy polichlorowanych bifenyli zwizanego ze spoywaniem ywnoci charakteryzujcej si du zawartoci lipidów Badania nad znakowaniem produktów spoywczych w aspekcie bezpieczestwa konsumentów oraz ksztaltowania ich wiedzy o odywianiu Porównanie ekspresji bakteriocyn klasy IIa w ukladach heterologicznych na przykladzie diwercyny AS7 oraz analiza wlaciwoci biologicznych uzyskanych bialek fuzyjnych Korzyci i zagroenia uzupelniania diety elazem i cynkiem ­ badania modelowe Wplyw zabiegów technologicznych na zawarto glukozynolanów w wybranych warzywach krzyowych oraz tworzenie si ich bioaktywnych produktów rozpadu podczas trawienia in vitro Wykorzystanie ekstraktu z zielonej herbaty w produkcji pieczywa ytniego na zakwasie i jego znaczenie w prewencji otyloci oraz zachowaniu prawidlowej masy ciala u ludzi po terapii odchudzajcej Logistyczne aspekty gospodarki odpadami stalymi na obszarach górskich województwa malopolskiego Optymalizacja procesu produkcji paliw kompaktowanych wytwarzanych z rolin energetycznych Uytkowanie darni w rekultywacji, rekreacji oraz na lkach i pastwiskach Zintegrowana metoda oceny nakladów energetycznych na upraw podstawow w aspekcie mozaikowatoci gleby Automatyczne sterowanie aparatem udojowym dla krów za pomoc sztucznej inteligencji Wplyw obróbki wstpnej nasion rzepaku na proces wytlaczania oleju i jego jako Efektywno oraz bilans kosztów pozyskiwania biogazu z rolin uprawnych oraz odpadów rolniczych i odpadów przemyslu rolno-spoywczego Techniczne i technologiczne uwarunkowania produkcji buraków cukrowych na tle aktualnej organizacji rynku rolnego Czynniki warunkujce wraliwo jablek na obcienia udarowe Dobór technologii chowu bydla w celu obnienia emisji gazów, glównie amoniaku i dwutlenku wgla

WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY HABILITACYJNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY HABILITACYJNY PROMOTORSKI

dr in. Dagmara Orzel prof. dr hab. Wirginia Janiszowska prof. dr hab. Wlodzimierz Grajek prof. dr hab. Joanna Gromadzka-Ostrowska dr hab. Miroslaw Slowiski dr hab. Ryszard Amarowicz prof. dr hab. in. Kazimiera Ewa Zgórska dr in. Krzysztof Dasiewicz dr in. Dorota Cais-Sokoliska prof. dr hab. in. Stefan Stanislaw Smoczyski dr hab. Krystyna Anna Skibniewska prof. dr hab. in. Juliusz Stanislaw Perkowski dr Dorota Anna Korsak prof. dr hab. in. Stefan Stanislaw Smoczyski prof. dr hab. Zbigniew Józef Dolatowski prof. dr hab. in. Stefan Stanislaw Ziajka prof. dr hab. Andrzej Lenart prof. dr hab. in. Marek Biziuk prof. dr hab. in. Helena Panfil-Kuncewicz dr Agnieszka Krystyna Olejnik-Schmidt dr in. Joanna Kalua

Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu; Wydzial Nauk o ywnoci Uniwersytet Warszawski; Wydzial Biologii Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Nauk o ywnoci i ywieniu Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Nauk o ywieniu Czlowieka i Konsumpcji Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Nauk o ywnoci Instytut Rozrodu Zwierzt i Bada ywnoci PAN w Olsztynie Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Rolin w Radzikowie Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Nauk o ywnoci Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Nauk o ywnoci i ywieniu Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie; Wydzial Nauki o ywnoci Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie; Wydzial Nauki o ywnoci Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Technologii Drewna Uniwersytet Warszawski; Wydzial Biologii Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie; Wydzial Nauki o ywnoci Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wydzial Nauk o ywnoci i Biotechnologii Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie; Wydzial Nauki o ywnoci Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Nauk o ywnoci Politechnika Gdaska; Wydzial Chemiczny Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie; Wydzial Nauki o ywnoci Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Nauk o ywnoci i ywieniu Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Nauk o ywieniu Czlowieka i Konsumpcji

60 000 50 000 430 000 49 400 37 600 140 000 148 300 48 100 131 620 26 600 50 000 92 000 220 000 234 315 260 000 277 600 48 660 59 000 110 000 257 680 299 000 41 400

60 000 50 000 430 000 49 400 37 600 140 000 148 300 48 100 131 620 26 600 50 000 92 000 220 000 234 315 260 000 277 600 48 660 59 000 110 000 257 680 299 000 41 400

prof. dr hab. Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Mieczyslaw Wieslaw Obiedziski Wydzial Nauk o ywnoci dr in. Joanna Bajerska dr hab. in. Andrzej Woniak prof. dr hab. in. Jaroslaw Marek Frczek dr in. Jaroslaw Czarnecki dr in. Pawel Kielbasa prof. dr hab. in. Henryk Ryszard Juszka dr hab. in. Marian Krzysztof Panasiewicz dr in. Mariusz Robert Adamski prof. dr hab. in. Malgorzata Bzowska-Bakalarz prof. dr hab. in. Krzysztof Antoni Golacki prof. dr hab. in. Waclaw Romaniuk dr Zygmunt Warzecha dr hab. Joanna Cichy dr hab. Elbieta Jolanta Saliska dr hab. in. Johannes Antonius Bluijssen prof. dr hab. Jolanta Myliwska prof. dr hab. Jerzy Wieslaw Lazarewicz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Nauk o ywnoci i ywieniu Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kolltaja w Krakowie; Wydzial Agroinynierii Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kolltaja w Krakowie; Wydzial Agroinynierii Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu; Wydzial PrzyrodniczoTechnologiczny Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kolltaja w Krakowie; Wydzial Agroinynierii Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kolltaja w Krakowie; Wydzial Agroinynierii Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wydzial Inynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Rolniczy Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wydzial Inynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wydzial Inynierii Produkcji Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Collegium Medicum; Wydzial Lekarski Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Instytut Medycyny Dowiadczalnej i Klinicznej im. Miroslawa Mossakowskiego PAN w Warszawie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Biologii Akademia Medyczna w Gdasku; Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologicznym Instytut Medycyny Dowiadczalnej i Klinicznej im. Miroslawa Mossakowskiego PAN w Warszawie

WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY HABILITACYJNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY

230 000 29 500 280 000 99 000 59 720 302 160 39 000 133 000 35 000 50 000 240 000

230 000 29 500 280 000 99 000 59 720 302 160 39 000 133 000 35 000 50 000 240 000

ZESPÓL ROBOCZY NAUK MEDYCZNYCH ZR-4 Wplyw greliny na leczenie zapale i uszkodze narzdów przewodu pokarmowego Rola metaloproteinzy ADAM17 w regulacji odpowiedzi odpornociowej Postkondycjonowanie ischemiczne: zastosowanie lagodnej hipoksji lub hiperbarii po uszkadzajcym niedokrwieniu mózgu jako nowa strategia terapeutyczna w globalnej ischemii przodomózgowia myszoskoczków i hipoksji/ischemii 7-dniowych osesków szczurzych Imbalance between STAT1-mediated damaging and STAT3-mediated protective signals in chronic renal allograft vasculopathy Zwizek polimorfizmu genów IL-6 i IL-10 z wystpowaniem cukrzycy typu 1, przebiegiem oraz jej powiklaniami u dzieci i mlodziey Badanie neurotoksycznoci 1-metylnikotynamidu i jego dzialania obniajcego toksyczno pobudzeniow w modelach dowiadczalnych in vitro i in vivo WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI 265 000 400 000 300 000 300 000 49 410 50 000 265 000 400 000 300 000 300 000 49 410 50 000

­ 63 ­

Aktywno biologiczna plytkowego bialka PBP oraz jego pochodnych (beta-TG, NAP-2) ­ rola w przebiegu stanów zapalnych Monitorowanie przeciwcial anty-HLA u biorców przeszczepu nerki z jednoczesn ocen parametrów czynnociowych oraz morfologicznych graftu Udzial genów kodujcych bialka szlaku sygnalnego Ras-MAPK w patogenezie zespolów Noonan, Sercowo-Twarzowo-Skórnego i Costello Wplyw inhibitorów proteasomów na struktury zaangaowane w procesy zapamitywania i pamici ­ potencjalne znaczenie dla patogenezy chorób zwyrodnieniowych mózgu Okrelenie znaczenia neowaskularyzacji oraz zalenych od substancji P aspektów parakrynowej regulacji proliferacji komórek nowotworowych w patogenezie ostrej bialaczki limfoblastycznej u dzieci Okrelenie histologicznych standardów rozpoznawania, prognozowania i monitorowania pierwotnych glomerulopatii u dzieci w Polsce Mechanizmy formowania tkanki kostnej przez ludzkie szpikowe komórki progenitorowe hodowane w bioaktywnych szklach i szklo-ceramice nowej generacji Synteza i badanie wlaciwoci farmakologicznych nowych analogów endomorfin o zwikszonej odpornoci na dzialanie proteaz Modulowanie przekanictwa z udzialem tlenku azotu w strukturach jder podstawy jako potencjalny cel terapii choroby Parkinsona. Badania w modelu zwierzcym Podloe molekularne najczstszych wad rozwojowych twarzoczaszki: izolowanych rozszczepów wargi i podniebienia oraz wrodzonego braku zawizków zbów stalych Ekspresja domen i izoform fibronektyny w zespole otpiennym typu Alzheimera Wplyw warunków przechowywania komórek krwiotwórczych na ich potencjal hematopoetyczny w modelu eksperymentalnym Analiza zalenoci pomidzy polimorfizmem i ekspresj genu kodujcego czynnik pochodzenia stromalnego ­ 1 (CXCL12/SDF-1) a wydajnoci mobilizacji komórek macierzystych ze szpiku do krwi obwodowej Znaczenie stresu oksydacyjnego w rozwoju miadycy ttnic szyjnych Wplyw 17--estradiolu na prdy GABAergiczne w skrawkach mózgowych rozwijajcego si mózgu szczura Udzial TNF-alfa w orodkowej regulacji ukladu krenia w warunkach kontrolnych i w pozawalowej niewydolnoci serca Wplyw wystpujcego w otyloci, podwyszonego stenia leptyny na metabolizm deoksy-Dglukozy w ludzkich limfocytach krwi obwodowej Zmiany czynnoci wydzielniczej ródblonka w kreniu wiecowym myszy apoE/LDLR-/w toku rozwoju miadycy Ekspresja genów i bialek typowych dla neuralnie ukierunkowanych komórek progenitorowych ludzkiej krwi ppowinowej w hodowlach in vitro Poszukiwanie mechanizmu konwersji komórek jednojdrzastych krwi ppowinowej w komórki ukladu nerwowego in vitro Ocena potencjalu terapeutycznego neuralnych komórek macierzystych izolowanych z ludzkiej krwi ppowinowej (HUCB-NSC) w eksperymentalnym modelu udaru mózgu Podloe genetyczne wybranych zespolów polipowatoci hamartomatycznych Wspomaganie terapii przeciwnowotworowej raka okrnicy przez zastosowanie nowych analogów witaminy D Rola kinaz cyklinozalenych w molekularnych mechanizmach choroby Alzheimera Znaczenie jonów metali, ziem alkalicznych i przejciowych w procesie agregacji amfoterycyny B w modelowych ukladach biologicznych Nowe sposoby leczenia dysfunkcji ródblonka w dowiadczalnych modelach miadycy, niewydolnoci krenia, nadcinienia plucnego i wstrzsu endotoksycznego Okrelenie roli rdzeniowych receptorów waniloidowych i ich endogennych ligandów w farmakologii i terapii bólu neuropatycznego Rola receptorowych kompleksów heterodimerycznych (D2-A2A I D2-CB1) w uzalenieniu kokainowym ­ aspekty behawioralne i neurochemiczne Wplyw bilirubiny na poziom wtrobowej ekspresji hepcydyny u pacjentów z przewleklymi chorobami wtroby Charakterystyka i analiza serologiczna szczepów klinicznych bakterii z rodzaju Proteus, izolowanych w regionie lódzkim Hamowanie aktywnoci czynnika transkrypcyjnego NFkB jako mechanizm wspomagajcy konwencjonaln terapi przeciw czerniakowi Ocena rozkladu najczstszych mutacji CFTR oraz identyfikacja rzadkich mutacji i duych delecji u chorych na mukowiscydoz z terenu Polski zachodniej i poludniowej Poszukiwanie mechanizmów odpowiedzialnych za eliminacj transkryptu TP53 w komórkach nowotworowych Miejscowa synteza, mechanizmy jej regulacji oraz zmiany ekspresji wybranych lektyn i proteazy serynowej MASP-2 w nowotworach jajnika Wplyw wysokich ste glukozy na generacj reaktywnych form tlenu oraz ich rola w regulacji kinazy bialkowej aktywowanej AMP (AMPK) i receptora insulinowego Rola ekscytotoksycznoci w mechanizmie neurotoksycznego dzialania polichlorowanych bifenyli i bromowanych opóniaczy spalania Badania polimorfizmu i ekspresji genów warunkujcych analgezj oraz wydolno termoregulacyjn i metaboliczn myszy selekcjonowanych na wysok i nisk wraliwo na stres Status krcych komórek prekursorowych i dojrzalych komórek ródblonka oraz markery ich aktywacji u chorych na luszczyc Funkcjonalna charakterystyka Egzunukleazy G ­ udzial w apoptozie i rola w patogenezie cukrzycy Rola astrocytów w uzaleniajcym dzialaniu opioidów ­ analiza z wykorzystaniem zwierzt transgenicznych

WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI

dr hab. Maria Anna Kowalska prof. dr hab. Stefania Teresa Giedrys-Kalemba dr Elbieta Ciara dr Slawomir Piotr Wójcik dr hab. Michal Nowicki dr Danuta Ostalska-Nowicka dr Anna Maria Osyczka prof. dr hab. Anna Janecka dr hab. Elbieta Kazimiera Lorenc-Koci dr Adrianna Mostowska prof. dr hab. Maria Iwona Ktnik-Prastowska dr hab. Marcin Marek Majka dr hab. Katarzyna Maria Bogunia-Kubik dr Rafal Róalski prof. dr hab. Jerzy Wladyslaw Mozrzymas prof. dr hab. Ewa Szczepaska-Sadowska dr hab. Leszek Szablewski prof. dr hab. Stefan Chlopicki prof. dr hab. Krystyna Domaska-Janik prof. dr hab. Krystyna Domaska-Janik prof. dr hab. Barbara Krystyna Lukomska prof. dr hab. Ryszard Slomski dr Joanna Wietrzyk dr Grzegorz Arkadiusz Czapski dr Mariusz Gago prof. dr hab. Stefan Chlopicki dr Katarzyna Starowicz dr hab. Malgorzata Maria Filip dr hab. Krzysztof Piotr Bielawski dr Dominika Zofia Drzewiecka prof. dr hab. Malgorzata Ewa Czy dr hab. Ewa Maria Zitkiewicz dr Izabela Elbieta Zawlik dr hab. Anna wierzko dr in. Agnieszka Piwkowska prof. dr hab. Jerzy Wieslaw Lazarewicz prof. dr hab. Kazimierz Jaszczak prof. dr hab. Jacek Cezary Szepietowski dr Iwona Alicja Cymerman dr Michal Wieslaw lzak

Instytut Biologii Medycznej PAN w Lodzi Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie; Wydzial Lekarski Instytut Pomnik ­ Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie Akademia Medyczna w Gdasku; Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologicznym Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydzial Lekarski II Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydzial Lekarski I Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Nauk o Zdrowiu Instytut Farmakologii PAN w Krakowie Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydzial Lekarski I Akademia Medyczna im. Piastów lskich we Wroclawiu; Wydzial Lekarski Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Collegium Medicum; Wydzial Lekarski Instytut Immunologii i Terapii Dowiadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wroclawiu Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy; Wydzial Farmaceutyczny Akademia Medyczna im. Piastów lskich we Wroclawiu; Wydzial Lekarski Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologicznym Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologicznym Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Collegium Medicum; Wydzial Lekarski Instytut Medycyny Dowiadczalnej i Klinicznej im. Miroslawa Mossakowskiego PAN w Warszawie Instytut Medycyny Dowiadczalnej i Klinicznej im. Miroslawa Mossakowskiego PAN w Warszawie Instytut Medycyny Dowiadczalnej i Klinicznej im. Miroslawa Mossakowskiego PAN w Warszawie Instytut Genetyki Czlowieka PAN w Poznaniu Instytut Immunologii i Terapii Dowiadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wroclawiu Instytut Medycyny Dowiadczalnej i Klinicznej im. Miroslawa Mossakowskiego PAN w Warszawie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wydzial Inynierii Produkcji Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Collegium Medicum; Wydzial Lekarski Instytut Farmakologii PAN w Krakowie Instytut Farmakologii PAN w Krakowie Uniwersytet Gdaski; Midzyuczelniany Wydzial Biotechnologii Uniwersytetu Gdaskiego i Akademii Medycznej w Gdasku Uniwersytet Lódzki; Wydzial Biologii i Ochrony rodowiska Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Lekarski Instytut Genetyki Czlowieka PAN w Poznaniu Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Lekarski Instytut Biologii Medycznej PAN w Lodzi Instytut Medycyny Dowiadczalnej i Klinicznej im. Miroslawa Mossakowskiego PAN w Warszawie Instytut Medycyny Dowiadczalnej i Klinicznej im. Miroslawa Mossakowskiego PAN w Warszawie Instytut Genetyki i Hodowli Zwierzt PAN w Jastrzbcu Instytut Immunologii i Terapii Dowiadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wroclawiu Midzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Instytut Farmakologii PAN w Krakowie

410 000 250 000 331 800 357 941 350 000 300 000 350 000 50 000 306 580 350 000 50 000 49 400 50 000

410 000 250 000 331 800 357 941 350 000 300 000 350 000 50 000 306 580 350 000 50 000 49 400 50 000

WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY

245 000 21 320 50 000 50 000 50 000 40 000 275 000 280 000 50 000 300 000 310 060 361 076 340 300 400 000 350 000 50 000 225 000 359 000 227 500 188 500 300 000 298 470 389 131 50 000 210 000 290 400 419 000

245 000 21 320 50 000 50 000 50 000 40 000 275 000 280 000 50 000 300 000 310 060 361 076 340 300 400 000 350 000 50 000 225 000 359 000 227 500 188 500 300 000 298 470 389 131 50 000 210 000 290 400 419 000

­ 64 ­

Znaczenie markerów limfangiogenezy w raku przelyku Badanie zmiennoci mitochondrialnego DNA w pónoobjawowej chorobie Alzheimera Wplyw Neuromedyny U (NmU) na funkcj endonkrynn i metabolizm weglowodanowolipidowy tkanki tluszczowej szczura Ocena zwizku polimorfizmu Asn680Ser receptora folitropiny (FSHR) z ekspresj wybranych genów oraz produkcj estradiolu w pierwotnych hodowlach ludzkich zluteinizowanych komórek ziarnistych Polimorfizm genu MDR1 a skuteczno terapii w raku jajnika Znaczenie ekspresji klasycznych i nowych czynników predykcyjnych w rakach gruczolu sutkowego Rola oksygenazy hemowej-1 w zapobieganiu indukowanym ochratoksyn A uszkodzeniu nerek Ocena skutecznoci neurorehabilitacji poznawczej z wykorzystaniem programów komputerowych RehaCom u chorych z rozpoznan schizofreni. Ocena wplywu wybranych polimorfizmów genowych na funkcje poznawcze oraz prognostyk powodzenia neurorehabilitacji u chorych na schizofreni Kryptosporidioza u pacjentów z rakiem jelita grubego w powizaniu z lokalizacj i zloliwoci guza Zastosowanie optycznej tomografii OCT z uyciem strojonego ródla wiatla w diagnostyce przedniego odcinka galki ocznej Opracowanie i wdroenie wspólczesnych procedur i standardów patomorfologicznej diagnostyki klbuszkowych zapale nerek Leczenie hybrydowe za pomoc ablacji yl plucnych i stymulacji dwuprzedsionkowej u pacjentów z napadowym i przetrwalym migotaniem przedsionków Rola interleukiny 18 w regulacji odpowiedzi Th1/Th2 u osób chorych na astm oskrzelow Ocena przydatnoci cytologii soku trzustkowego i wymazów szczoteczkowych w diagnostyce rónicowej zwe przewodu trzustkowego glównego Implantowany kardiowerter-defibrylator u chorych z kardiomiopati przerostow ­ obserwacja dlugoterminowa z ocen skutecznoci, powikla i optymalizacji terapii Zmiany skórne u pacjentów po przeszczepie nerki Polipeptydy jadów wy: obtustatyna, viperistatyna i VP12 ­ antagonici integrynowych receptorów kolagenowych a modyfikacja reakcji zapalnej w astmie oskrzelowej Analiza zmian klonalnych w przebiegu ostrej bialaczki mieloblastycznej z wykorzystaniem techniki klasycznej CGH i macierzy CGH- celem wyodrbnienia uytecznych diagnostycznie markerów proliferacji komórek bialaczkowych Uszkodzenie miokardium i mikrokrenia a wlaciwoci skrzepu fibrynowego i funkcja plytek krwi u pacjentów z ostrym zawalem minia sercowego Ocena wplywu adipocytokin: leptyny, adiponektyny i rezystyny na komórki raka jelita grubego z uwzgldnieniem roli ich receptorów, przekaników sygnalu i aktywatorów transkrypcji STATs, oceny procesów proliferacji i apoptozy jako potencjalnie nowych moliwoci w terapii raka jelita grubego Charakterystyka naturalnych i przystosowanych regulatorowych limfocytów T u chorych z cik astm oskrzelow Ocena mechanizmów dzialania przeciwnowotworowego bevacizumabu, inhibitora naczyniowo-ródblonkowego czynnika wzrostu, w przewleklej bialaczce limfocytowej Genetyczne uwarunkowania zespolu zalenoci alkoholowej: poszukiwanie endofenotypu zwizanego z wraliwoci na smak slodki (sweet liking) w populacji rodzin obcionych uzalenieniem od alkoholu Zwizek polimorfizmu BsmI genu receptora dla witaminy D oraz stenia witaminy D w surowicy z przebiegiem reumatoidalnego zapalenia stawów Badania nad nowymi czynnikami patogenetycznymi opornego nadcinienia ttniczego ze specjalnym uwzgldnieniem struktury snu Immunogenetyczne podloe odpowiedzi ukladu odpornociowego na reaktywacje wirusów Herpes u pacjentów po alogenicznym przeszczepieniu komórek hematopoetycznych Analiza obrazu rezonansu magnetycznego u chorych z postaci pón stwardnienia rozsianego Luszczyca: poszukiwanie czynników genetycznych determinujcych ryzyko choroby, obraz kliniczny oraz odpowied na leczenie. Okrelenie roli genu GJB2 w patogenezie schorzenia Wplyw polimorfizmu Y402H genu czynnika H ukladu dopelniacza oraz A69S genu LOC387715 na skuteczno leczenia pacjentów z neowaskularyzacj poddolkow wtórn do zwyrodnienia plamki zwizanego z wiekiem Czynno niedotlenionego minia sercowego modyfikowana ingerencj w uklad tlenkowoazotowy w okresie reoksygenacji Ocena skutecznoci i bezpieczestwa ablacji prdem o czstotliwoci radiowej, w porównaniu do optymalnego leczenia farmakologicznego, w zapobieganiu napadom migotania przedsionków u pacjentów z kardiomiopati przerostow Rola superantygenów Staphylococcus aureus w erytrodermiach o podlou nowotworowym (chloniaki pierwotnie skórne z komórek T) i zapalnym (atopowe zapalenie skóry, luszczyca, inne) Zaleno midzy uszkodzeniem cytoszkieletu desminowego a aktywnoci mitochondriów i ekspresj ubikwityny w aspekcie patogenezy niewydolnoci serca i znaczenia prognostycznego Próba potencjalizacji leczenia przeciwpsychotycznego przy pomocy dehydroepiandrosteronu u mczyzn chorych na schizofreni Udzial wybranych chemokin i zjawiska apoptozy w patogenezie pemfigoidu Polimorfizm genów dla CD14 i TLR4 w grupie chorych na astm oskrzelow

WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY

dr Miroslaw Dariusz Kozlowski dr hab. Cezary ekanowski

Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku; Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologii i Oddzialem Nauczania w Jzyku Angielskim Instytut Medycyny Dowiadczalnej i Klinicznej im. Miroslawa Mossakowskiego PAN w Warszawie

290 000 195 000 244 550 283 350 351 000 360 000 349 375

290 000 195 000 244 550 283 350 351 000 360 000 349 375

dr Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Hodowli Przemyslaw Wojciech Kaczmarek i Biologii Zwierzt prof. dr hab. Lech Stanislaw Chyczewski dr Lucja Fiszer-Maliszewska dr hab. Pawel Surowiak dr Agnieszka Loboda prof. dr hab. Jerzy Samochowiec dr hab. Dariusz Bielicki dr Bartlomiej Jan Kaluny prof. dr hab. Malgorzata Helena Wgrowska-Danilewicz dr Artur Orziak prof. dr hab. Janusz Milanowski dr hab. Marian Kazimierz Smoczyski prof. dr hab. Hanna Szwed dr hab. Anna Beata Wojas-Pelc prof. dr hab. Jacek Musial dr Dorota Jolanta Koczkodaj prof. dr hab. Krzysztof mudka dr Anna Ewa Kumor dr hab. Miroslawa Jadwiga Pietruczuk prof. dr hab. Piotr Pawel Smolewski prof. dr hab. Jerzy Samochowiec dr hab. Marek Stefan Brzosko dr Elbieta Florczak dr hab. Katarzyna Maria Bogunia-Kubik prof. dr hab. Krzysztof Selmaj prof. dr hab. Andrzej Kaszuba dr hab. Edward Aleksander Wylgala dr hab. Krzysztof Stanislaw Golba dr Pawel Slawomir Derejko prof. dr hab. Jadwiga Roszkiewicz prof. dr hab. Robert Julian Gil prof. dr hab. Marek Jarema dr hab. Elbieta Waszczykowska prof. dr hab. Janusz Milanowski Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku; Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologii i Oddzialem Nauczania w Jzyku Angielskim Instytut Immunologii i Terapii Dowiadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wroclawiu Akademia Medyczna im. Piastów lskich we Wroclawiu; Wydzial Lekarski Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie; Wydzial Nauk o Zdrowiu Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie; Wydzial Lekarski Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy; Wydzial Lekarski Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologicznym Uniwersytet Medyczny w Lublinie; II Wydzial Lekarski z Oddzialem Anglojzycznym Akademia Medyczna w Gdasku; Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologicznym Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiclecia Stefana Kardynala Wyszyskiego w Aninie Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Collegium Medicum; Wydzial Lekarski Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Collegium Medicum; Wydzial Lekarski Uniwersytet Medyczny w Lublinie; I Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologicznym Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Collegium Medicum; Wydzial Lekarski Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Lekarski

PROMOTORSKI

60 000

60 000

WLASNY WLASNY

200 000 400 000

200 000 400 000

WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY

560 000 398 000 49 800 63 661 32 200 50 000 370 000 350 000 400 000

560 000 398 000 49 800 63 661 32 200 50 000 370 000 350 000 400 000

HABILITACYJNY

231 400

231 400

PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY

Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Lekarski Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Lekarski Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie; Wydzial Nauk o Zdrowiu Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie; Wydzial Lekarsko-Stomatologiczny Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiclecia Stefana Kardynala Wyszyskiego w Aninie Instytut Immunologii i Terapii Dowiadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wroclawiu Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Lekarski Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Wojskowo-Lekarski lski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydzial Opieki Zdrowotnej lski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydzial Opieki Zdrowotnej Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiclecia Stefana Kardynala Wyszyskiego w Aninie Akademia Medyczna w Gdasku; Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologicznym Instytut Medycyny Dowiadczalnej i Klinicznej im. Miroslawa Mossakowskiego PAN w Warszawie Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Pielgniarstwa i Polonictwa Uniwersytet Medyczny w Lublinie; II Wydzial Lekarski z Oddzialem Anglojzycznym

59 800 50 000 275 000 50 000 438 971 350 000 50 000 280 000 60 000 41 960 227 100

59 800 50 000 275 000 50 000 438 971 350 000 50 000 280 000 60 000 41 960 227 100

WLASNY

139 950

139 950

WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI

320 000 52 375 60 000 49 800

320 000 52 375 60 000 49 800

­ 65 ­

Wplyw leków immunomodulujcych na proces apoptozy i wczesne uszkodzenie DNA w komórkach nowotworowych przewleklej bialaczki limfocytowej Znaczenie mutacji FLT3-ITD i MLL-PTD oraz nadekspresji genów opornoci lekowej MDR1,MRP1,LRP i BCRP u chorych na ostre bialaczki nielimfoblastyczne Genowe polimorfizmy w zakresie regulatorowych czci genów dla czynnika martwicy nowotworów (TNF-) oraz interleukiny-10 (IL-10) ­ znaczenie patogenetyczne i rokownicze w B-komórkowej przewleklej bialaczce limfocytowej Badanie molekularne guzów stromalnych przewodu pokarmowego (GIST) opornych na leczenie inhibitorami kinaz tyrozynowych ­ poszukiwanie nowych genetycznych mechanizmów opornoci Procesowanie nieunaczynionych tkanek czlowieka w celach transplantacyjnych w chirurgii stomatologicznej i ortopedii Czynniki genetyczne zaangaowane w reakcj na leki tiopurynowe u chorych z nieswoistymi zapaleniami jelit Zmiany parametrów stanu zapalnego wywolanego dzialaniem disiarczku czterometylotiuramu (TMTD) ­ zwizku prowadzcego do powstania wyprysku kontaktowego alergicznego; wplyw preparatu zawierajcego selen w modelu in vitro Przydatno badania polimorfizmów genu NALP1 dla oceny ryzyka rozwoju cukrzycy typu 1 i choroby Addisona Zaleno midzy dystrybucj tkanki tluszczowej a uszkodzeniem narzdowym u pacjentów z nadcinieniem ttniczym pierwotnym ­ badanie prospektywne Egzogenne wielonienasycone kwasy tluszczowe omega-3 w profilaktyce psychoz schizofrenicznych: randomizowane badanie kliniczno-kontrolne Badanie stenia neurotrofin: BDNF, NGF, NT-3 oraz NT-4 w surowicy krwi u pacjentów z chorob afektywn jednobiegunow lub dwubiegunow w przebiegu leczenia Analiza asocjacyjna genów zwizanych z osi stresu w podtypach choroby afektywnej jednoi dwubiegunowej Wieloorodkowe badanie asocjacyjne z wykorzystaniem analizy haplotypów genu fosfodiesterazy PDE4B w schizofrenii oraz chorobie afektywnej dwubiegunowej Polimorfizm genów: dehydrogenazy alkoholowej (ADH), dehydrogenazy aldehydowej 2 (ALDH2), CYPIIE1, S-transferazy glutationu w alkoholowych uszkodzeniach narzdów przewodu pokarmowego Molekularne czynniki predysponujce do nowotworu oldka. Czsto mutacji kinazy CHEK2 we wczesnym wrodzonym nowotworze oldka Dynamika zmian w populacji limfocytów T CD4+ (Th1, Th17, Treg) w zalenoci od profilu cytokin pro- i przeciwzapalnych we krwi obwodowej i plynie stawowym oraz wplyw stymulacji ex vivo z dodatkiem rIL-2 na badane parametry ukladu odpornociowego u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) w rónych fazach choroby i leczenia Badanie wplywu preparatów bakteriofagowych stosowanych w terapii fagowej pacjentów na migracj granulocytów oraz komórek jednojdrzastych krwi czlowieka Zapobieganie powstawaniu zamy wtórnej (zmtnieniu torebki tylnej) po fakoemulsyfikacji poprzez wykorzystanie wody destylowanej w systemie szczelnej irygacji Perfect Capsule Oznaczanie chemicznych markerów endotoksyny we krwi i tkankach ­ zastosowania w diagnostyce i monitorowaniu terapii wybranych chorób Zastosowanie wybranych parametrów echokardiografii spoczynkowej i dobutaminowej w ocenie chorych i stratyfikacji ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych przed przeszczepieniem wtroby Maloinwazyjne endoluminalne technologie wspomagane ródzabiegow identyfikacj unerwienia w leczeniu nowotworów odbytnicy. Prospektywne badania kliniczne, elektrofizjologiczne i czynnociowe Wplyw tkanki okolonaczyniowej na funkcj skurczow ttnicy piersiowej wewntrznej w warunkach in vitro Wplyw komórek T regulatorowych na indukcj odpowiedzi przeciwnowotworowej komórek dendrytycznych u chorych na raka krtani oraz próba wykorzystania inhibitorów COX-2 w celu zwikszenia tej odpowiedzi Funkcja wizadla krzyowego tylnego w endoprotezoplastyce stawu kolanowego w aspekcie bada morfologicznych i klinicznych Wykorzystanie autogennych komórek progenitorowych tkanki tluszczowej do wypelniania ubytków pooperacyjnych w uchwie Leczenie trudno gojcych si ran u ludzi z zastosowaniem autologicznych przeszczepów hodowanych in vitro komórek macierzystych naskórka oraz keratynocytów Badania nad znaczeniem klinicznym ekspresji genów HER1/2, MAGE1/2 i MUC1 w komórkach guza i izolowanych komórkach nowotworowych w szpiku kostnym i krwi oraz zachowaniem si niektórych parametrów ukladu odpornociowego u chorych z rakiem jelita grubego Zastosowanie metody elementów skoczonych do analizy urazowych uszkodze rdzenia krgowego w odcinku szyjnym i prognozowania wyników leczenia Analiza moliwoci wykorzystania systemu wspomagania komputerowego w planowaniu leczenia zaburze osi koczyny dolnej z uyciem metody Ilizarowa Prognostyczny profil molekularny we wczesnych stadiach zaawansowania niedrobnokomórkowego raka pluca Ocena przeywalnoci i unerwienia autologicznych przeszczepów komórek pochodzcych z mini do zwieracza cewki moczowej wini oraz próba opracowania zwierzcego modelu wysilkowego nietrzymania moczu Badania najczstszych przyczyn genetycznych niedosluchu odbiorczego u dzieci wylonionych w programie bada przesiewowych sluchu Analiza asocjacji pomidzy polimorfizmami wybranych genów a ttniakiem aorty brzusznej lub niedronoci aortalno-biodrow Wplyw zastosowania implantów wglowych w leczeniu operacyjnym dyskopatii szyjnej na ruchomo krgoslupa szyjnego i uzyskanie zrostu kostnego Ocena przydatnoci badania angiografii tomografii komputerowej do monitorowania pacjentów po zabiegu embolizacji wewntrznaczyniowej malformacji ttniczo-ylnych mózgu Wplyw kta w stawie lokciowym oraz obcienia na wlaciwoci elastyczne minia ramienno-promieniowego

HABILITACYJNY WLASNY

dr Monika Podhorecka dr Barbara Nasilowska-Adamska dr Ewa Lech-Marada dr Agnieszka Woniak dr hab. Andrzej Wojtowicz prof. dr hab. Ryszard Slomski dr hab. Iwonna Rahden-Staro dr Magdalena urawek dr hab. Mieczyslaw Litwin dr Tomasz Pawel Pawelczyk dr Maria Skibiska dr in. Aleksandra Maria Szczepankiewicz dr Piotr Czerski dr hab. Halina Cicho-Lach prof. dr hab. Ryszard Maciejewski dr Agata Iwona Kosmaczewska mgr in. Aneta Maria Kurzpa prof. dr hab. Andrzej Marek Stankiewicz dr Bogumila Dagmara Szponar prof. dr hab. Jaroslaw Damian Kasprzak dr Piotr Julian Walga dr hab. Marek Deja dr hab. Janusz Stanislaw Klatka dr hab. Jacek Kowalczewski dr Malgorzata Anna Zaleska prof. dr hab. Janusz Grzegorz Jakiewicz prof. dr hab. Antoni Jan Czupryna prof. dr hab. Wlodzimierz Tadeusz Jarmundowicz prof. dr hab. Jaroslaw Czubak prof. dr hab. Jacek Nikliski dr Anna Burdziska prof. dr hab. Lech Korniszewski dr hab. Marcin Gabriel dr hab. Pawel Piotr Kolasa dr hab. Pawel Piotr Kolasa prof. dr hab. Artur Jaskólski

Uniwersytet Medyczny w Lublinie; I Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologicznym Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

150 000 180 000

150 000 180 000

WLASNY

Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Lekarski Akademia Medyczna w Gdasku; Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologicznym Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologicznym Instytut Genetyki Czlowieka PAN w Poznaniu Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologicznym Instytut Genetyki Czlowieka PAN w Poznaniu Instytut Pomnik ­ Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Lekarski Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydzial Lekarski II Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydzial Lekarski I Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydzial Lekarski II Uniwersytet Medyczny w Lublinie; II Wydzial Lekarski z Oddzialem Anglojzycznym Uniwersytet Medyczny w Lublinie; I Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologicznym Instytut Immunologii i Terapii Dowiadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wroclawiu Instytut Immunologii i Terapii Dowiadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wroclawiu Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie Instytut Immunologii i Terapii Dowiadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wroclawiu Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Lekarski Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Collegium Medicum; Wydzial Lekarski lski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydzial Lekarski w Katowicach Uniwersytet Medyczny w Lublinie; II Wydzial Lekarski z Oddzialem Anglojzycznym Centrum Medyczne Ksztalcenia Podyplomowego w Warszawie Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Collegium Medicum; Wydzial Lekarski Akademia Medyczna w Gdasku; Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologicznym Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Collegium Medicum; Wydzial Lekarski Akademia Medyczna im. Piastów lskich we Wroclawiu; Wydzial Lekarski Ksztalcenia Podyplomowego Centrum Medyczne Ksztalcenia Podyplomowego w Warszawie Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku; Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologii i Oddzialem Nauczania w Jzyku Angielskim Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologicznym Instytut Fizjologii i Patologii Sluchu w Warszawie Instytut Genetyki Czlowieka PAN w Poznaniu Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Nauk Biomedycznych i Ksztalcenia Podyplomowego Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Nauk Biomedycznych i Ksztalcenia Podyplomowego Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu; Wydzial Fizjoterapii

179 400

179 400

WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI HABILITACYJNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI

359 000 400 000 270 000 264 680 198 000 50 800 43 750 224 500 239 950 259 300 213 100 50 000

359 000 400 000 270 000 264 680 198 000 50 800 43 750 224 500 239 950 259 300 213 100 50 000

WLASNY

300 000

300 000

WLASNY PROMOTORSKI HABILITACYJNY PROMOTORSKI

150 000 50 000 67 600 48 100

150 000 50 000 67 600 48 100

WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI HABILITACYJNY WLASNY WLASNY

276 900 36 310 250 000 54 600 174 200 297 700 400 000

276 900 36 310 250 000 54 600 174 200 297 700 400 000

WLASNY PROMOTORSKI WLASNY

320 000 44 560 386 800

320 000 44 560 386 800

WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI

289 720 233 500 260 000 50 000 227 900 49 482

289 720 233 500 260 000 50 000 227 900 49 482

­ 66 ­

Chromanie przestankowe: ocena biomechaniki chodu i ryzyka rozwoju indukowanej wiczeniami ogólnoustrojowej odpowiedzi zapalnej Dbalo o zdrowie i jej uwarunkowania u dorastajcych dziewczt i ich matek Ocena pre- i postnatalnego naraenia czlowieka na antropogenne chloro- i bromopochodne zwizki organiczne Znaczenie kodu nerwowego w programowaniu ruchu Ocena wplywu krioterapii ogólnoustrojowej na stopie peroksydacji lipidów, aktywno enzymów antyoksydacyjnych oraz poziom wydolnoci tlenowej i beztlenowej osób zdrowych Ocena wybranych parametrów rozwoju morfologicznego i motorycznego dzieci i mlodziey gluchej w Polsce Slodziki o wysokiej mocy w ywnoci dostpnej na polskim rynku. Opracowanie metodyki oznaczania technik LC-MS oraz badania przesiewowe rynku Nadwaga i otylo u uczniów i uczennic poznaskich gimnazjów a ich stosunek do lekcji wychowania fizycznego Praktyczne wykorzystanie wskaników biochemicznych osocza krwi hokeistów na trawie do polepszenia efektywnoci przebiegu cyklu treningowego Badania epidemiologiczne dotyczce rozprzestrzeniania si szczepów Enterococcus spp. opornych na glikopeptydy w warszawskim szpitalu klinicznym Wspólwystpowanie wielopiercieniowych wglowodorów aromatycznych i ich nitrowych pochodnych w powietrzu wraz z prób wyznaczenia korelacji pomidzy ich steniami w rodowisku uprzemyslowionych miast Funkcjonalne, psychologiczne i biochemiczne skutki nadwagi i otyloci miernego i znacznego stopnia u dzieci i mlodziey w wieku od 7 do 18 lat Opracowanie metody oceny efektywnego dzialania rodków owadobójczych i zastosowanie jej do okrelania wraliwoci na insektycydy stawonogów ­ wektorów chorób Analiza reaktywnoci immunologicznej w powizaniu z efektywnoci diagnostyki i terapii u pacjentów z borelioz powiklan przez wspólzakaenia innymi patogenami odkleszczowymi Badania nad rezerwuarem i wektorem wirusa kleszczowego zapalenia mózgu na terenach Polski poludniowo-wschodniej Badanie potencjalnych zaburze w rozwoju pre- i postnatalnym potomstwa myszy jako efektu zmian indukowanych w gametach mskich w wyniku subchronicznego naraania samców na bisfenol A oraz na skojarzone dzialanie promieniowania X i bisfenolu A Badanie podatnoci osobniczej na indukcj radiacyjnych uszkodze, wydajno naprawy DNA i niestabilno chromosomów w limfocytach pacjentów diagnozowanych lub leczonych jodem promieniotwórczym Ocena morfofunkcjonalna niemowlt ze stwierdzonymi zaburzeniami orodkowej koordynacji nerwowej Wplyw aktywnoci fizycznej na poziom rozwoju biologicznego, sprawnoci fizycznej i wydolnoci organizmu dzieci i mlodziey w wieku 10­19 lat Ocena epidemiologiczna grzybów izolowanych od chorych ywionych pozajelitowo, na podstawie analizy wybranych genów wirulencji i pokrewiestwa genetycznego szczepów Wplyw wicze tai chi w procesie rehabilitacji kardiologicznej na stan psychofizyczny kobiet z chorob niedokrwienn serca Obcienie prac dzieci z rodzin rolniczych ­ zmiany w ostatnich 10 latach Naraenie dzieci na aerozol bakteryjny w lobkach i przedszkolach, z uwzgldnieniem nosicielstwa i antybiotykoopornoci patogenów dróg oddechowych Trendy sekularne w budowie ciala i akceleracja dojrzewania u dzieci w wieku 7­15 lat z populacji wielkomiejskiej w wietle uwarunkowa psychosocjalnych Analiza wskaników czasowo-przestrzennych, w odniesieniu do zrónicowanych obcie treningowych i predyspozycji somatyczno-funkcjonalnych plywaczek i plywaków 11­18 letnich Jako ycia opiekunów pacjentów z otpieniem w chorobie Alzheimera Otylo a metabolizm koci w ocenie picioletniej ­ badanie prospektywne Wplyw fluorków w steniach oznaczanych we krwi osób rodowiskowo naraonych na zwizki fluoru na metabolizm eikozanoidów w ludzkich makrofagach Ocena przydatnoci wysoce specyficznej techniki makromacierzy RLB (Reverse Line Blot) do rónicowania gatunków pierwotniaków chorobotwórczych izolowanych ze zbiorników wodnych Pomorza Zachodniego Styl ycia dzieci i mlodziey a poziom ich sprawnoci fizycznej, wydolnoci i rozwoju somatycznego Preparatyka, struktura, wybrane wlaciwoci fizykochemiczne i biologiczne niektórych soli produktu fotodegradacji papaweryny Ocena trwaloci, aktywnych przeciwbólowo, pochodnych pirolo[3,4-c]pirydyno-1,3(2H)dionu Projektowanie i synteza nowych inhibitorów integrazy HIV oraz zwizków przeciwnowotworowych zawierajcych uklad 5,8-chinolinodionu Badania skladu chemicznego Rubus idaeus z uwzgldnieniem aktywnoci farmakologicznej i ocen dostpnoci farmaceutycznej Ocena trwaloci nowych pochodnych daunorubicyny o potwierdzonym dzialaniu przeciwnowotworowym Hamowanie ekspresji genu SOD2 przez bialko p53 jako mechanizm przeciwnowotworowego dzialania analogów resweratrolu Ocena chemoprewencyjnego i przeciwnowotworowego dzialania wybranych pochodnych resweratrolu Udzial wybranych czynników rodowiskowych w ksztaltowaniu efektywnoci przeciwplytkowego dzialania kwasu acetylosalicylowego ­ rola hieprcholesterolemii i stanów zapalnych Dimery ftalocyjaninowe i subftalocyjaninowe jako potencjalne fotosensybilizatory w terapii fotodynamicznej

WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY HABILITACYJNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY

dr Piotr Mika prof. dr hab. Barbara Woynarowska prof. dr hab. Jan Krzysztof Ludwicki prof. dr hab. Jan Stefan Celichowski dr Anna Lubkowska dr Marta Joanna Wieczorek dr in. Andrzej Wasik prof. dr hab. Wieslaw Osiski dr hab. Maciej Pawlak prof. dr hab. Grayna Anna Mlynarczyk dr Marzena Zaciera prof. dr hab. Wlodzimierz Samborski dr Aleksandra Maria Gliniewicz-Labd dr Jolanta Chmielewska-Badora dr Ewa Elbieta Cisak dr Malgorzata Maria Dobrzyska prof. dr hab. Antonina Cebulska-Wasilewska prof. dr hab. Zofia Maria Ignasiak dr Ewa Hanna Rogowska dr Ewa Swoboda-Kope prof. dr hab. Marek Woniewski dr Stanislaw Lachowski dr Danuta Olga Lis dr Malgorzata Agnieszka Kowal prof. dr hab. Ewa Dybiska prof. dr hab. Andrzej Antoni Ziba dr Michal Tadeusz Holecki dr Izabela Diana Gutowska prof. dr hab. Bogumila Eugenia Skotarczak dr Danuta Kazimiera Umiastowska prof. dr hab. Tadeusz Wladyslaw Hermann dr Izabela Muszalska prof. dr hab. in. Jaroslaw Polaski dr hab. Miroslawa Ewa Krauze-Baranowska prof. dr hab. Anna Jeliska dr Marek Murias dr hab. Jadwiga Jodynis-Liebert dr Boguslawa Maria Luzak dr hab. Jadwiga Mielcarek

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie; Wydzial Rehabilitacji Ruchowej Uniwersytet Warszawski; Wydzial Pedagogiczny Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego ­ Pastwowy Zaklad Higieny w Warszawie Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu; Wydzial Wychowania Fizycznego Uniwersytet Szczeciski; Wydzial Nauk Przyrodniczych Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu; Wydzial Wychowania Fizycznego Politechnika Gdaska; Wydzial Chemiczny Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu; Wydzial Wychowania Fizycznego Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu; Wydzial Wychowania Fizycznego Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologicznym Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego w Sosnowcu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydzial Nauk o Zdrowiu Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego ­ Pastwowy Zaklad Higieny w Warszawie Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodki w Lublinie Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodki w Lublinie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego ­ Pastwowy Zaklad Higieny w Warszawie Instytut Fizyki Jdrowej im. Henryka Niewodniczaskiego PAN w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu; Wydzial Wychowania Fizycznego Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jdrzeja niadeckiego w Gdasku; Wydzial Wychowania Fizycznego Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologicznym Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu; Wydzial Fizjoterapii Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodki w Lublinie Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego w Sosnowcu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie; Wydzial Wychowania Fizycznego Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie; Wydzial Wychowania Fizycznego Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Collegium Medicum; Wydzial Lekarski lski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydzial Lekarski w Katowicach Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie; Wydzial Lekarski Uniwersytet Szczeciski; Wydzial Nauk Przyrodniczych Uniwersytet Szczeciski; Wydzial Nauk Przyrodniczych Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydzial Farmaceutyczny Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydzial Farmaceutyczny Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Matematyki, Fizyki i Chemii Akademia Medyczna w Gdasku; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydzial Farmaceutyczny Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydzial Farmaceutyczny Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydzial Farmaceutyczny Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydzial Farmaceutyczny

91 000 20 520 250 000 239 600 260 000 69 420 265 200 26 880 52 200 250 000 135 290 194 300 113 750

91 000 20 520 250 000 239 600 260 000 69 420 265 200 26 880 52 200 250 000 135 290 194 300 113 750

WLASNY WLASNY WLASNY

123 000 80 700 266 500

123 000 80 700 266 500

WLASNY PROMOTORSKI HABILITACYJNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI HABILITACYJNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI HABILITACYJNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI

291 000 42 200 75 025 120 500 49 855 142 500 198 081 85 000 40 080 47 000 127 500 198 000 217 800 33 880 50 000 58 285 188 900 205 000 226 100 319 450 384 100 160 000 50 000

291 000 42 200 75 025 120 500 49 855 142 500 198 081 85 000 40 080 47 000 127 500 198 000 217 800 33 880 50 000 58 285 188 900 205 000 226 100 319 450 384 100 160 000 50 000

­ 67 ­

Bioanalityczne badania jadu pszczelego Synteza i badania biologiczne nowych koniugatów muramylodipeptydu (MDP) i normuramylodipeptydu (nor-MDP) z pochodnymi tuftsyny i retro-tuftsyny jako potencjalnych zwizków przeciwnowotworowych i immunostymulacyjnych Ocena aktywnoci biologicznej 8-C-glukozydu genisteiny z Lupinus luteus w komórkach prawidlowych i nowotworowych Wybrane aspekty aktywnoci biologicznej in vitro flawonowego kompleksu rutenu Udzial izoenzymów cytochromu P450 w metabolizmie chloropromazyny u czlowieka Synteza i wlaciwoci biologiczne polcze bicyny i inhibitorów syntazy glukozamino6-fosforanu jako nowego systemu transportu inhibitorów enzymatycznych do komórek drobnoustrojów Czy iwabradyna ma dzialanie przeciwarytmiczne w modelu wieego zawalu serca u szczura? Porównanie z metoprololem Antrapirydazony i ich analogi. Wybrane syntezy i badanie wlaciwoci molekularnych zwizków w aspekcie ich zdolnoci do modulowania opornoci wielolekowej (MDR) komórek nowotworowych Wplyw cyklosporyny A na rozwój glejaka w modelu zwierzcym i przeywalno zwierzt z implantowanym guzem Poszukiwanie nowych ligandów mGluR2 i mGluR3 i ich charakterystyka farmakologiczna Badania fitochemiczne i aktywno biologiczna wybranych gatunków rodzaju Iris Ocena przydatnoci testu tlenowego i reakcji przeplywów krwi technik Dopplera w obwodowych ylach i ttnicach plucnych plodu w wybranych patologiach ukladu krenia Oznaczanie bialka FOXP3 i wybranych elementów odpornoci komórkowej u dzieci z wrodzon wad serca poddanych zabiegowi kardiochirurgicznemu Ocena czstoci wystpowania oraz cikoci przebiegu autoimmunologicznego zapalenia trzustki u dzieci Badanie wplywu iloci komórek mezenchymalnych na stenie wybranych cytokin w szpiku kostnym u dzieci poddawanych allogenicznej transplantacji komórek hematopoetycznych Ocena transmisji wertykalnej wirusów brodawczaka ludzkiego (HPV ­ Human Papillomavirus) Germinalna mutacja I171V genu NBS1 jako czynnik ryzyka rozwoju nowotworów Analiza przydatnoci techniki MLPA (Multiplex Ligation ­ Dependent Probe Amplification) dla identyfikacji delecji i duplikacji regionów subtelomerowych w wybranych wskazaniach do diagnostyki przedurodzeniowej w oparciu o kryteria ultrasonograficzne Ocena krenia matczyno-plodowego w przebiegu leczenia tokolitycznego w zagraajcym porodzie przedwczesnym ­znaczenie poszerzenia zakresu rutynowych bada dopplerowskich Przewlekla neutropenia ­ obraz kliniczny, diagnostyka, czynniki prognostyczne oraz leczenie Zastosowanie proteomiki do identyfikacji oraz badania ekspresji bialek w rónych postaciach endometriozy Przebieg kliniczny a wyjciowy status bialek opornoci wielolekowej w ostrej bialaczce limfoblastycznej u dzieci Zaburzenia genetyczne u pacjentów z pierwotnymi niedoborami odpornoci: tworzenie bazy limfoblastoidalnych linii komórkowych i materialu genetycznego Zwizek zaburze struktury i funkcji genu proinsuliny z patogenez i przebiegiem klinicznym cukrzycy Populacyjna zmienno genu glukokinazy (GCK) w patogenezie i przebiegu klinicznym cukrzycy Ocena wybranych parametrów biochemicznych i ich roli u kobiet z jadlowstrtem psychicznym Ocena zmian aktywnoci komórek ukladu immunologicznego w endometrium podczas fizjologicznego cyklu miesiczkowego, w warunkach fizjologicznych i w stanach patologicznych wiklajcych przebieg ciy oraz w ogniskach endometriozy i ogniskach raka jajnika Ocena przydatnoci metody optoelektronicznej w wykrywaniu ródnablonkowej neoplazji szyjki macicy Rola systemu GPR54/Kiss1 w regulacji wlaciwoci metastatycznych w raku piersi Chorobowo kobiet zawizana z ci, porodem i pologiem w Polsce Ocena ekspresji wybranych bialek procesu onkogenezy w obustronnym raku piersi lub raku piersi wspólistniejcym z rakiem jajnika

PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI HABILITACYJNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY HABILITACYJNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI

prof. dr hab. Zenon Józef Kokot dr hab. in. Krystyna Jolanta Dzierzbicka prof. dr hab. Teresa Gabryelak prof. dr hab. Justyn Ochocki dr Jacek Wójcikowski prof. dr hab. in. Ryszard Andruszkiewicz dr Michal Maria Mczewski prof. dr in. Edward Borowski mgr in. Konrad Ryszard Gabrusiewicz dr Piotr Michal Braski prof. dr hab. Kazimierz Glowniak prof. dr hab. Maria Katarzyna Respondek-Liberska dr Jaroslaw Panik dr Grzegorz Oracz dr Katarzyna Drabko dr Mariusz Skoczyski prof. dr hab. Jerzy Stanislaw Nowak dr Lech Dudarewicz dr Mariusz Stanislaw Grzesiak prof. dr hab. Ewa Bernatowska dr Piotr Andrzej Marianowski prof. dr hab. Alicja Paulina Chybicka dr Barbara Maria Pietrucha prof. dr hab. Wojciech Michal Mlynarski dr Maciej Borowiec dr hab. Agata Karowicz-Biliska prof. dr hab. Antoni Basta prof. dr hab. Witold Kdzia prof. dr hab. Slawomir Wolczyski dr hab. Krzysztof Tomasz Niemiec dr Elbieta Maria Senkus-Konefka prof. dr hab. in. Jerzy Kazimierz Osiski dr hab. in. Zdzislaw Nowak prof. dr hab. in. Marian Zygmunt Ostwald prof. dr hab. in. Krzysztof Magnucki prof. dr hab. in. Andrzej Tylikowski dr in. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydzial Farmaceutyczny Politechnika Gdaska; Wydzial Chemiczny Uniwersytet Lódzki; Wydzial Biologii i Ochrony rodowiska Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Farmaceutyczny Instytut Farmakologii PAN w Krakowie Politechnika Gdaska; Wydzial Chemiczny Centrum Medyczne Ksztalcenia Podyplomowego w Warszawie Politechnika Gdaska; Wydzial Chemiczny Instytut Biologii Dowiadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie Instytut Farmakologii PAN w Krakowie Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Analityki Medycznej Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Lodzi Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Wojskowo-Lekarski Instytut Pomnik ­ Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie Uniwersytet Medyczny w Lublinie; II Wydzial Lekarski z Oddzialem Anglojzycznym Uniwersytet Medyczny w Lublinie; I Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologicznym Instytut Genetyki Czlowieka PAN w Poznaniu Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Lodzi Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Lodzi Instytut Pomnik ­ Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologicznym Akademia Medyczna im. Piastów lskich we Wroclawiu; Wydzial Lekarski Ksztalcenia Podyplomowego Instytut Pomnik ­ Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Lekarski Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Lekarski Uniwersytet Medyczny w Lodzi; Wydzial Lekarski Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Collegium Medicum; Wydzial Lekarski Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydzial Lekarski I Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku; Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologii i Oddzialem Nauczania w Jzyku Angielskim Instytut Matki i Dziecka w Warszawie Akademia Medyczna w Gdasku; Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologicznym Politechnika Warszawska; Wydzial Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie Politechnika Poznaska; Wydzial Budowy Maszyn i Zarzdzania Politechnika Poznaska; Wydzial Budowy Maszyn i Zarzdzania Politechnika Warszawska; Wydzial Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie

50 000 150 800 41 405 45 000 128 100 50 000 98 600 70 200 130 000 334 360 50 000 87 600 129 000 171 100 186 000 153 000 285 000 97 800 199 800 52 000 376 960 50 000 260 000 45 600 219 000 50 000

50 000 150 800 41 405 45 000 128 100 50 000 98 600 70 200 130 000 334 360 50 000 87 600 129 000 171 100 186 000 153 000 285 000 97 800 199 800 52 000 376 960 50 000 260 000 45 600 219 000 50 000

WLASNY

338 000

338 000

PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI HABILITACYJNY

50 000 287 250 49 920 163 260

50 000 287 250 49 920 163 260

ZESPÓL ROBOCZY NAUK TECHNICZNYCH ZR-5 Symulacje zachowania si konstrukcji maszyn w zakresie duych deformacji Badania dowiadczalne materialów o wysokiej wytrzymaloci w szerokim zakresie prdkoci odksztalcenia i opracowanie optymalnej struktury modelu materialu do numerycznej symulacji procesów deformacji Wielokryterialna optymalizacja wielowarstwowych walcowych powlok kompozytowych Stateczno sprysta poziomych powlok barylkowych wypelnionych ciecz Pokrytyczne zachowanie si aktywnych ukladów tlumienia i stabilizacji drga Mikromechaniczny model polikrysztalów metali i stopów o wysokiej wytrzymaloci wlaciwej ­ opracowanie sekwencyjnego przejcia mikro­makro ze sprzeniem mechanizmów deformacji plastycznej WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY 299 000 286 000 27 950 19 942 350 000 299 000 286 000 27 950 19 942 350 000

HABILITACYJNY

126 100

126 100

­ 68 ­

Model konstytutywny ewolucji anizotropii metali z mikrostrukturalnym oslabieniem Modelowanie i analiza dynamiczna pionowych pomp diagonalnych Dwuparametryczne charakterystyki zmczeniowe stali konstrukcyjnych i ich eksperymentalna weryfikacja Metoda minimalizacji energii przyrostowej z ograniczeniami konstytutywnymi w mechanice materialów dyssypatywnych Opracowanie metodyki monitorowania rozwoju uszkodze oraz ich lokalizacji w stalach niskostopowych i stopach aluminium Dyslokacje i odksztalcenia plastyczne na poziomie nanoskali Wplyw iloci kopii genów bialek tworzcych sie regulatorow p53 na dynamik tej sieci Numeryczne i eksperymentalne badania porównawcze wytrzymaloci i energochlonnoci stalowych elementów cienkociennych z polczeniami wytlaczanymi i zgrzewanymi punktowo Modelowanie i analiza dynamiczna podatnych ukladów w ruchu obrotowym z uwzgldnieniem tlumienia Samowzbudny Akustyczny System (SAS) do monitorowania zmian napre w konstrukcjach sprystych i górotworach Modelowanie i badanie wplywu zjawiska piezoelektrycznego na charakterystyki ukladu mechatronicznego Adaptacyjny uklad sterowania drganiami platformy balansowej Opracowanie systemu do badania pomp wielotloczkowych Modelowanie i badania eksperymentalne kapilarnego transportu cieczy w nienasyconych materialach porowatych Badania efektywnoci pneumatycznych ukladów wibroizolacji siedzisk do ochrony operatorów maszyn roboczych przed drganiami Hybrydowe metody numerycznego modelowania przeplywów akustycznych i ich weryfikacja eksperymentalna Studium badawczo-rozwojowe metody projektowania niskospadowych miglowych turbin wodnych Badania wytenia materialów i elementów maszyn metod energetycznej analizy degradacji strukturalnej Planowanie i wybór sekwencji montau we wspólbienym projektowaniu elementów i zespolów maszyn Badanie wlaciwoci eksploatacyjnych stolu obrotowego sterowanego numerycznie z napdem bezporednim Zimny rozruch silnika o zaplonie iskrowym Badania procesu tworzenia mieszanki w silniku gwiazdowym Badania procesu tworzenia mieszanki w silniku o zaplonie iskrowym zasilanym sekwencyjnym wtryskiem gazu propan­butan Metodyka doboru parametrów regulacyjnych silnika o zaplonie samoczynnym w oparciu o teoretyczno-empiryczny model cyklu roboczego Wielokryterialna optymalizacja konstrukcji i sterowania wyrzutni elektromagnetycznej w zastosowaniu do wysokowydajnego, bezprzekladniowego, liniowego napdu narzdzia roboczego Zastosowanie metod wizualizacji do doboru optymalnej postaci konstrukcyjnej systemu stabilizacji krgoslupa Mechatroniczne uklady wychylne sprzonych przegubowo konstrukcji ramowo powlokowych, niwelujce sily odrodkowe Nowa nieliniowa teoria prtów cienkociennych i jej skoczenie elementowa realizacja Okrelenie zalenoci pomidzy wynikami bada oporu toczenia opon samochodowych w warunkach drogowych i laboratoryjnych Zagadnienia oceny i optymalizacji konstrukcji spryn talerzowych i rubowych skrtowych Komputerowe wspomaganie procesu tworzenia aplikacji Knowledge Based Engineering w budowie maszyn Problemy tribologiczne bezkrzywkowego napdzania zaworów rozrzdu tlokowego silnika spalinowego Stan energetyczny powierzchni a zuycie i tarcie par trcych Analiza mikro elektro-mechanicznej platformy dla celów laparoskopii Termicznie aktywowane mikrozwierciadlo skanujce Adaptacyjny uklad sterowania kombajnu chodnikowego Metoda precyzyjnego, adaptacyjnego wygladzania zloonych powierzchni z wykorzystaniem narzdzi hybrydowych i inteligentnego systemu sterowania Niestandardowe metody optyczne w badaniach topografii powierzchni i powlok rzeczywistych Teoretyczno-eksperymentalne podstawy pomiarów i oceny zarysów kulistoci czci maszyn Badanie i modelowanie chropowatoci powierzchni elementów wykonywanych metod stereolitografii Ekologiczny napd hybrydowy samochodu osobowego o strukturze Mild Hybrid

PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY HABILITACYJNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY

dr hab. in. Adam Justyn Glema dr hab. in. Henryk Holka prof. dr hab. in. Józef Szala doc. dr hab. in. Stanislaw Stupkiewicz prof. dr hab. in. Lech Emil Dietrich dr in. Grzegorz Maciejewski dr hab. Tomasz Lipniacki dr hab. in. Andrzej Ambroziak prof. dr hab. in. Jerzy wider prof. dr hab. in. Janusz Kwaniewski prof. dr hab. in. Andrzej Buchacz dr in. Andrzej Kot dr in. Jerzy Adam Stojek dr hab. in. Mieczyslaw Cieszko prof. dr hab. in. Tomasz Krzyyski prof. dr hab. in. Stefan Weyna dr in. Maciej Pawel Kaniecki dr hab. Henryk Kamierczak prof. dr hab. in. Ryszard Rohatyski dr hab. in. Roman Staniek dr hab. in. Jerzy Jantos prof. dr hab. in. Miroslaw Wendeker prof. dr hab. in. Miroslaw Wendeker dr hab. in. Jacek Nowakowski prof. dr hab. in. Wojciech Tarnowski dr in. Wojciech Wolaski prof. dr hab. in. Janusz Mielniczuk dr in. Marek Maciejewski dr in. Stanislaw Taryma prof. dr hab. in. Bogdan Kazimierz Branowski prof. dr hab. in. Jerzy Edmund Pokojski dr in. Krzysztof Jan Siczek dr hab. in. Andrzej Roman Kamierczak prof. dr hab. in. Edmund Wittbrodt prof. dr hab. in. Wiktor Lech Gambin prof. dr hab. in. Jerzy Andrzej wider dr in. Blaej Balasz dr Janusz Jaglarz prof. dr hab. in. Stanislaw Wiktor Adamczak prof. dr in. Wlodzimierz Andrzej Przybylski dr in. Rafal Setlak

Politechnika Poznaska; Wydzial Budownictwa i Inynierii rodowiska Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jdrzeja niadeckich w Bydgoszczy; Wydzial Mechaniczny Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jdrzeja niadeckich w Bydgoszczy; Wydzial Mechaniczny Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie Politechnika Wroclawska; Wydzial Mechaniczny Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Mechaniczny Technologiczny Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Inynierii Mechanicznej i Robotyki Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Mechaniczny Technologiczny Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Inynierii Mechanicznej i Robotyki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Inynierii Mechanicznej i Robotyki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydzial Matematyki, Fizyki i Techniki Politechnika Koszaliska; Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próniowej Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydzial Techniki Morskiej Instytut Maszyn Przeplywowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdasku Przemyslowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu Uniwersytet Zielonogórski; Wydzial Mechaniczny Politechnika Poznaska; Wydzial Budowy Maszyn i Zarzdzania Politechnika Opolska; Wydzial Mechaniczny Politechnika Lubelska; Wydzial Mechaniczny Politechnika Lubelska; Wydzial Mechaniczny Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej; Wydzial Budowy Maszyn i Informatyki Politechnika Koszaliska; Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próniowej Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Mechaniczny Technologiczny Instytut Pojazdów Szynowych TABOR w Poznaniu Politechnika Poznaska; Wydzial Maszyn Roboczych i Transportu Politechnika Gdaska; Wydzial Mechaniczny Politechnika Poznaska; Wydzial Maszyn Roboczych i Transportu Politechnika Warszawska; Wydzial Samochodów i Maszyn Roboczych Politechnika Lódzka; Wydzial Mechaniczny Politechnika Wroclawska; Wydzial Mechaniczny Politechnika Gdaska; Wydzial Mechaniczny Politechnika Warszawska; Wydzial Mechatroniki Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach Politechnika Koszaliska; Wydzial Mechaniczny Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kociuszki; Wydzial Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej Politechnika witokrzyska w Kielcach; Wydzial Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechnika Gdaska; Wydzial Mechaniczny Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Elektryczny

28 020 34 550 317 200 274 560 300 000 158 600 33 750 395 000 350 000 275 000 69 200 480 000 310 000 300 000 285 152 240 000 300 000 320 000 25 350 58 000 50 000 50 100 50 000 289 100 49 680 387 000 300 000 289 000 299 000 53 250 275 600 142 570 240 000 65 650 44 240 84 400 418 000 115 000 370 000 339 300 299 500

28 020 34 550 317 200 274 560 300 000 158 600 33 750 395 000 350 000 275 000 69 200 480 000 310 000 300 000 285 152 240 000 300 000 320 000 25 350 58 000 50 000 50 100 50 000 289 100 49 680 387 000 300 000 289 000 299 000 53 250 275 600 142 570 240 000 65 650 44 240 84 400 418 000 115 000 370 000 339 300 299 500

­ 69 ­

Pomiary wspólrzdnociowe i analiza bldów geometrycznych powierzchni zloonych Optymalizacja cech dynamicznych nieliniowych procesów cicia Opracowanie ukladu aktywnej eliminacji drga w procesie skrawania z zastosowaniem inteligentnego uchwytu obróbkowego Badania procesu wycinania oraz mikrowycinania elektroerozyjnego w aspekcie monitorowania stanów krytycznych Opracowanie metodyki prorodowiskowej eksploatacji linii produkcyjnych w przemyle spoywczym Badania pakietu dodatków do oleju napdowego obniajcego toksyczno spalin silników o zaplonie samoczynnym opartego na zwizkach tlenowych Poprawa ekologicznych i ekonomicznych parametrów silników z zaplonem samoczynnym przez wstpn obróbk paliwa Opracowanie tribologicznych podstaw aplikacji nowych metod konstytuowania warstw wierzchnich wysokoobcionych elementów wzla tarcia Sterowanie liczb oktanow paliwa w ukladzie zasilania silnika o zwikszonym stopniu sprania Wykorzystanie multisensorycznej stacji monitoringu w diagnozowaniu stanu technicznego i zachowania przemieszczajcych si obiektów technicznych Modelowanie procesu tarcia w hamulcach tarczowych pojazdów Okrelanie stopnia degradacji zmczeniowej oraz okresu bezpiecznej eksploatacji kompozytów wglowo-epoksydowych przy uyciu metody tomografii rezystancyjnej Metody oceny defektów powierzchni z wykorzystaniem technik analizy i rozpoznawania obrazów Analiza przydatnoci nowych idei diagnostycznych w budowie systemów monitorujcych Planowanie i optymalizacja bezkolizyjnej trajektorii robota manipulacyjnego w przestrzeni zadaniowej Badania wplywu wybranych parametrów na opory tarcia podczas rozruchu polimerowometalowych par lizgowych Powierzchniowa wytrzymalo zmczeniowa materialów ceramicznych ­ analiza teoretyczna Badania smarowanych wod loysk walów glównych z polimerow panwi. Identyfikacja wplywu deformacji szczeliny smarowej na prac loyska. Opracowanie optymalnej geometrii panwi. Okrelenie wplywu materialu panwi na trwalo loyska Modelowanie zjawisk wibroakustycznych powstajcych w systemach przesylowych najwyszych napi Badanie procesów starzenia i okrelenie granicznych wartoci parametrów olejów smarowych w procesie doboru do porowatych loysk lizgowych Badania diagnostyczne lopatek turbiny gazowej metod cyfrowego przetwarzania obrazów ich powierzchni Planowanie i harmonogramowanie procesów produkcyjnych w hucie surowcowej Synteza i optymalizacja analogowych filtrów o zmiennych parametrach do efektywnego przetwarzania i akwizycji sygnalów pomiarowych Metrologiczne aspekty polcze stosowanych w zaawansowanych rozwizaniach technicznych Zastosowanie interferometru na wirach optycznych pracujcego z wizkami zogniskowanymi Metoda oceny dokladnoci pomiarów realizowanych Redundantnymi Systemami Wspólrzdnociowymi (RSW) Zaawansowane metody diagnostyki i testery wbudowane ukladów elektronicznych oraz innych obiektów technicznych Opracowanie metod filtracji powierzchni obrotowych czci maszyn Opracowanie na bazie detektorów ladowych CR-39 pasywnego zestawu do pomiaru widma liniowego przekazu energii (LET) w polach silnie jonizujcych czstek, ze szczególnym uwzgldnieniem pola promieniowania kosmicznego Probabilistyczny model obcienia niegiem gruntu Innowacyjna metodyka interpretacji bada in situ gruntów prekonsolidowanych z uwzgldnieniem zasad Eurokodu 7 Badania wplywu jakoci wykonawstwa na bezpieczestwo kanalów rekonstruowanych wykladzinami swobodnymi na przykladzie technologii Trolining Wyznaczenie rzeczywistych czasowych rozkladów cech betonu dla modelowania i planowania bada odbiorczych mostów autostradowych Nono i niezawodno fundamentów porednich obcionych silami poziomymi MES i modelowanie konstytutywne w analizie zniszczenia konstrukcji murowych Kapilarno kompozytów cementowych modyfikowanych wlóknami polipropylenowymi Statyka, stateczno i optymalizacja plyt warstwowych Trwalo kruszyw dolomitowych w betonach Charakterystyki przebiegu odksztalce w gruntach slabononych Ocena zasolenia cian zabytkowych budowli Reologiczne wlaciwoci drewna budowlanego jako orodka wieloskladnikowego

WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY HABILITACYJNY WLASNY HABILITACYJNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI

dr in. Malgorzata Poniatowska dr in. Jaroslaw Piotr Kaczmarczyk dr in. Arkadiusz Parus dr in. Andrzej Wieslaw Nowakowski dr in. Jdrzej Kasprzak dr in. Miloslaw Jerzy Kozak prof. dr hab. in. Oleh Klyus dr in. Witold Piekoszewski dr hab. in. Jerzy Jantos dr in. Jacek Dybala dr hab. in. Adam Sylwester Polak dr hab. in. Pawel Pyrzanowski prof. dr hab. Wojciech Andrzej Moczulski prof. dr hab. in. Wojciech Michal Batko dr hab. in. Gabriel Grzegorz Kost dr hab. in. Wojciech Kazimierz Wieleba dr in. Waldemar Andrzej Karaszewski dr in. Wojciech Jerzy Litwin dr in. Tadeusz Wszolek dr in. Artur Edward Król dr hab. in. Józef Blachnio dr in. Boleslaw Grzegorz Karwat dr hab. in. Roman Czeslaw Kaszyski dr in. Andrzej Krzysztof Kolodziej dr hab. Jan Masajada dr hab. in. Jerzy Andrzej Sladek prof. dr in. Romuald Zielonko dr hab. in. Dariusz Jacek Janecki dr in. Tomasz Stanislaw Horwacik dr hab. in. Jerzy Antoni uraski prof. dr hab. in. Zbigniew Lechowicz prof. dr hab. in. Cezary Wojciech Madryas dr hab. in. Jerzy Weseli dr in. Marek Wyjadlowski dr hab. in. Leszek Malyszko dr hab. in. Halina Garbaliska prof. dr hab. in. Andrzej Garstecki dr Joanna Babiska prof. dr hab. in. Alojzy Szymaski prof. dr hab. in. Jan Kubik prof. dr hab. in. Jan Kubik

Politechnika Bialostocka; Wydzial Mechaniczny Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Mechaniczny Technologiczny Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydzial Inynierii Mechanicznej i Mechatroniki Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie Politechnika Poznaska; Wydzial Maszyn Roboczych i Transportu Politechnika Poznaska; Wydzial Maszyn Roboczych i Transportu Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydzial Inynierii Mechanicznej i Mechatroniki Instytut Technologii Eksploatacji ­ Pastwowy Instytut Badawczy w Radomiu Politechnika Opolska; Wydzial Mechaniczny Politechnika Warszawska; Wydzial Samochodów i Maszyn Roboczych Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kociuszki; Wydzial Mechaniczny Politechnika Warszawska; Wydzial Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Mechaniczny Technologiczny Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Inynierii Mechanicznej i Robotyki Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Mechaniczny Technologiczny Politechnika Wroclawska; Wydzial Mechaniczny Politechnika Gdaska; Wydzial Mechaniczny Politechnika Gdaska; Wydzial Oceanotechniki i Okrtownictwa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Inynierii Mechanicznej i Robotyki Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dbrowskiego w Warszawie; Wydzial Mechaniczny Politechnika Bialostocka; Wydzial Mechaniczny Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Inynierii Mechanicznej i Robotyki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydzial Elektryczny Pastwowa Wysza Szkola Zawodowa im. Prezydenta Stanislawa Wojciechowskiego w Kaliszu Politechnika Wroclawska; Wydzial Podstawowych Problemów Techniki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kociuszki; Wydzial Mechaniczny Politechnika Gdaska; Wydzial Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika witokrzyska w Kielcach; Wydzial Mechatroniki i Budowy Maszyn Instytut Fizyki Jdrowej im. Henryka Niewodniczaskiego PAN w Krakowie Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Inynierii i Ksztaltowania rodowiska Politechnika Wroclawska; Wydzial Budownictwa Ldowego i Wodnego Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Budownictwa Politechnika Wroclawska; Wydzial Budownictwa Ldowego i Wodnego Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie; Wydzial Nauk Technicznych Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydzial Budownictwa i Architektury Politechnika Poznaska; Wydzial Budownictwa i Inynierii rodowiska Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Inynierii i Ksztaltowania rodowiska Politechnika Opolska; Wydzial Budownictwa Politechnika Opolska; Wydzial Budownictwa

300 000 400 000 396 290 289 000 290 200 325 000 43 180 362 000 50 000 297 400 49 000 210 000 55 000 345 750 45 750 324 000 137 800 198 120 215 000 285 600 49 985 280 000 176 800 174 700 44 680 250 936 448 500 349 200 99 400 66 200 310 000 59 410 61 050 164 520 270 000 28 260 327 400 245 000 297 000 25 880 25 900

300 000 400 000 396 290 289 000 290 200 325 000 43 180 362 000 50 000 297 400 49 000 210 000 55 000 345 750 45 750 324 000 137 800 198 120 215 000 285 600 49 985 280 000 176 800 174 700 44 680 250 936 448 500 349 200 99 400 66 200 310 000 59 410 61 050 164 520 270 000 28 260 327 400 245 000 297 000 25 880 25 900

­ 70 ­

Podstawy dowiadczalne i metodologiczne oraz kryteria techniczne stosowania metody obserwacyjnej projektowania obudów wykopów i tuneli odkrywkowych Modelowanie i analiza zagadnie dynamicznych w strukturach materialowych o funkcyjnej gradacji wlasnoci z uwzgldnieniem ich mikroniejednorodnoci Wielokryterialna optymalizacja budynków mieszkalnych z uwzgldnieniem kryteriów: ekonomicznych, ochrony rodowiska oraz komfortu w okresie calego roku Opracowanie metodyki identyfikacji wybranych wlaciwoci termofizycznych autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) metod odwrotn Badanie aroodpornoci stali Crofer22APU w atmosferach przemyslowych stosowanej w stalych ogniwach paliwowych SOFC Otrzymywanie i charakterystyka materialów ceramicznych wykazujcych wlaciwoci multiferroiczne Opracowanie technologii wytwarzania, struktura i wlaciwoci kompozytów na osnowie szkiel metalicznych z dodatkami metali i stopów nanokrystalicznych Nanokompozyty kolagenu z czstkami nieorganicznymi jako potencjalne implanty tkanek twardych Synteza i charakterystyka nanoczstek zlota, srebra i miedzi Niezawodno eksploatacyjna odlewów ze stopów AlSi(Me) okrelona na podstawie statystycznych wskaników niezawodnoci materialowej i ich zuycia zmczeniowego Konstrukcja transformatora piezoelektrycznego ze sprzeniem optycznym i magnetycznym Badania kompozytów wodorkowych jako perspektywicznych materialów do magazynowania wodoru Modyfikacja warstwy wierzchniej wybranych stopów metali za pomoc fali uderzeniowej, generowanej przez impuls laserowy duej mocy Protonowo przewodzce membrany ceramiczne dla reaktorów konwersji dwutlenku wgla do paliw plynnych Kompozyty Cu-diament o duym przewodnictwie cieplnym na podloa odprowadzajce cieplo od urzdze mikroelektronicznych Funkcjonalizacja metodami chemicznymi oraz elektrochemicznymi powierzchni tytanu i jego stopów do zastosowa biomedycznych Nowa metoda mechanicznego rozdrabniania struktury w plaskich wyrobach metalicznych Badanie uporzdkowania atomowego w przestrzennie ograniczonych ukladach z nadstruktur L10 Kinetyka procesu flotacji metali szlachetnych z ukladu metal­ceramika, metal­polimer Ujemny, zerowy i dodatni wspólczynnik zalamania w nematycznych cieklych krysztalach domieszkowanych kompozytowymi nanoczstkami: badanie metod Monte Carlo Wplyw geometrii zlcza lutowanego o duej powierzchni spiek cermetaliczny­stal utwardzana wydzieleniowo na jego mikrostruktur oraz stan napre i odksztalce Ksztaltowanie wlaciwoci jednofazowych stopów tytanu alfa do zastosowa w podwyszonych temperaturach poprzez wytwarzanie dyfuzyjnych warstw powierzchniowych Opracowanie nowej metody ciglego natluszczania skór naturalnych przez ich modyfikacj za pomoc aktywnych mikrokapsulek Wykorzystanie metalurgii proszków do wytwarzania okladek ogniw paliwowych Zmiany struktury i wlaciwoci azotowanych stali nierdzewnych pod wplywem wodoru Synteza i badania nowych kolagenowych materialów zastpczych na opon tward mózgu i rdzenia krgowego oraz na inne tkanki Badania mechanizmu wielokrotnej regeneracji osnowy odzyskiwanej w zakresie niskiej i normalnej temperatury obróbki regeneracyjnej z trudno regenerujcych si grup mas formierskich, uwzgldniajce powierzchniowe zjawiska adhezyjne i ich wplyw na jako regeneratu i stan powierzchni odlewów Wplyw wysokotopliwych zarodków krystalizacji pierwotnej na proces modyfikacji fazy wglikowej odlewniczych stopów Fe-C-(12-25)Cr-X Badania nanokompozytów z czstkami ceramicznymi technikami spektroskopii oscylacyjnej Badania nad wykorzystaniem spektroskopii w podczerwieni (FTIR) do analizy materialów stosowanych w odlewnictwie Struktura i wlaciwoci warstw azotku chromu wytwarzanych metod hybrydow lczc procesy PAMOCVD i azotowania jarzeniowego Opracowanie podstaw okrelania optymalnej trwaloci powlok aroodpornych w oparciu o wyniki bada kinetyki i mechanizmu utleniania dwu- i trójskladnikowych stopów Ni-Pt, Co-Cr i Fe-Cr-Al Opracowanie technologii wytwarzania supercienkociennych odlewów z eliwa sferoidalnego o osnowie ausferrytycznej (SOADI) Luminofory zwikszajce wydajno ogniw slonecznych Zastosowanie nanoczstek palladu osadzonych na nanorurkach wglowych do katalitycznego elektroutleniania kwasu mrówkowego w niskotemperaturowych ogniwach paliwowych z elektrolitem polimerowym Szybkochlodzone, masywne nanokrystaliczne magnesy RE-(Fe, Co)-B (gdzie RE = Pr, Dy) otrzymywane w jednoetapowym procesie: technologia wytwarzania, mikrostruktura i wlaciwoci magnetyczne Azotowanie stali utwardzanej wydzieleniowo typu 1RK91na narzdzia chirurgiczne Nanostrukturalna ceramika na bazie azotku krzemu Wplyw duych odksztalce plastycznych na zmiany struktury i wlaciwoci Cu i Al

WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY

dr in. Boleslaw Klosiski dr hab. in. Jaroslaw Michal Jdrysiak dr hab. in. Hanna Irena Jdrzejuk dr in. Genowefa Zapotoczna-Sytek dr in. Marta Maria Homa dr in. Agata Stoch prof. dr hab. in. Jan Marek Dutkiewicz dr hab. Alina Sionkowska dr Jaroslaw Pawel Grobelny prof. dr hab. in. Adam Gierek dr in. Lucjan Józef Kozielski dr in. Zbigniew Zaraski dr in. Magdalena Monika Rozmus prof. dr hab. in. Janina Maria Molenda dr in. Marcin Stanislaw Rosiski dr in. Marcin Grzegorz Pisarek dr hab. in. Wlodzimierz Bochniak prof. dr hab. Rafal Leszek Abdank-Kozubski dr in. Beata Oleksiak dr hab. Antoni Czeslaw Mitu prof. dr hab. in. Jerzy Józef Nowacki dr in. Maciej Marian Ossowski dr in. Michal Piotr Pajda prof. dr hab. in. Zygmunt Nitkiewicz dr hab. in. Wieslaw witnicki dr hab. Krystyna Pietrucha dr in. Rafal Stanislaw Dako dr in. Andrzej Józef Studnicki dr in. Czeslawa Paluszkiewicz prof. dr hab. Mariusz Andrzej Holtzer dr in. Jerzy Robert Sobiecki prof. dr hab. in. Marek Danielewski prof. dr hab. in. Edward Fra dr hab. in. Przemyslaw Jacek Dere dr hab. in. Andrzej Grzegorz Borodziski prof. dr hab. in. Jerzy Janusz Wyslocki dr in. Pawel Kochmaski dr in. Tomasz Pawlik dr in. Kinga Rodak

Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie Politechnika Lódzka; Wydzial Budownictwa, Architektury i Inynierii rodowiska Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie Centralny Orodek Badawczo-Rozwojowy Przemyslu Betonów CEBET w Warszawie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kociuszki; Wydzial Inynierii i Technologii Chemicznej Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie Instytut Metalurgii i Inynierii Materialowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN w Krakowie Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Chemii Uniwersytet Lódzki; Wydzial Chemii Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Inynierii Materialowej i Metalurgii Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Informatyki i Nauki o Materialach Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dbrowskiego w Warszawie; Wydzial Nowych Technologii i Chemii Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Inynierii Metali i Informatyki Przemyslowej Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Inynierii Materialowej i Ceramiki Politechnika Warszawska; Wydzial Inynierii Materialowej Politechnika Warszawska; Wydzial Inynierii Materialowej Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Metali Nieelaznych Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Inynierii Materialowej i Metalurgii Politechnika Wroclawska; Wydzial Podstawowych Problemów Techniki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydzial Inynierii Mechanicznej i Mechatroniki Politechnika Warszawska; Wydzial Inynierii Materialowej Instytut Przemyslu Skórzanego w Lodzi Politechnika Czstochowska; Wydzial Inynierii Procesowej, Materialowej i Fizyki Stosowanej Politechnika Warszawska; Wydzial Inynierii Materialowej Politechnika Lódzka; Wydzial Technologii Materialowych i Wzornictwa Tekstyliów Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Odlewnictwa Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Mechaniczny Technologiczny Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Inynierii Materialowej i Ceramiki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Odlewnictwa Politechnika Warszawska; Wydzial Inynierii Materialowej Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Inynierii Materialowej i Ceramiki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Odlewnictwa Instytut Niskich Temperatur i Bada Strukturalnych im. Wlodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wroclawiu Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie Politechnika Czstochowska; Wydzial Inynierii Procesowej, Materialowej i Fizyki Stosowanej Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydzial Inynierii Mechanicznej i Mechatroniki Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Inynierii Materialowej i Metalurgii Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Inynierii Materialowej i Metalurgii

222 000 335 000 282 000 373 000 400 000 305 500 363 000 173 000 287 300 390 000 262 000 358 000 260 000 386 000 290 200 185 310 330 000 54 875 435 000 20 420 198 600 435 000 290 000 384 400 336 000 348 270

222 000 335 000 282 000 373 000 400 000 305 500 363 000 173 000 287 300 390 000 262 000 358 000 260 000 386 000 290 200 185 310 330 000 54 875 435 000 20 420 198 600 435 000 290 000 384 400 336 000 348 270

WLASNY

305 000

305 000

WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY

314 100 300 000 300 000 350 000 455 000 380 000 344 800 393 590

314 100 300 000 300 000 350 000 455 000 380 000 344 800 393 590

WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY

314 320 336 600 400 000 450 000

314 320 336 600 400 000 450 000

­ 71 ­

Ciecze jonowe ­ nowe, ekologiczne substancje smarowe o szerokim spektrum dzialania Cieklokrystaliczne smektyczne materialy o wlaciwociach ferroelektrycznych do zapisów holograficznych Trwalo elementów urzdze podlegajcych zmczeniu cieplno-mechanicznemu z uwzgldnieniem efektów pelzania Empiryczna weryfikacja mechanizmu odksztalcenia plastycznego w materialach o strukturze nanometrycznej porównawczymi badaniami mono- i polikrysztalów wybranych materialów o sieci RSC i RPC przy uyciu nowej generacji aparatury naukowo-badawczej Synteza, struktura oraz wlaciwoci elektrochemiczne, korozyjne i magnetyczne nowych trójskladnikowych zwizków midzymetalicznych typu RE-{Mn, Fe, Co, Ni, Cu}-{Mg, Ze} (RE ­ pierwiastek ziem rzadkich) Badanie wlaciwoci fizykochemicznych czystych i modyfikowanych wielociennych nanorurek wglowych Kompozyty zawierajce mikro- i nanokrysztaly boranów do zastosowa w optyce nieliniowej Aplikacja interaktywnych modeli morfologicznych mikrostruktury we wspomaganiu projektowania nowoczesnych materialów konstrukcyjnych Nanowlókna celulozowe przydatne w zastosowaniach medycznych Szklo-krystaliczne biomaterialy na bazie likwacyjnych szkiel krzemianowo-fosforanowych Zwilanie miedzi powierzchni ceramik wglowych i wglikowych, uzyskiwane technik intensywnych impulsów plazmowych Wysoko- i niskoaktywne procesy wytwarzania warstw aroodpornych na stopie niklu Rene 77 metod CVD Badanie oddzialywa wybranych bioczsteczek z (nano)materialami pólprzewodnikowymi Projektowanie i charakterystyka fizykochemiczna nowych ukladów elektrokatalitycznych do redukcji tlenu dla potrzeb nikotemperaturowych ogniw paliwowych Periodyczne i quasi-krystaliczne fazy w ukladach Al-Ni-Cr oraz Al-Pd-Cr Wytwarzanie i wlaciwoci plastyczne monokrystalicznych zloonych zwizków midzymetalicznych Badanie wplywu obecnoci cyrkonu i skandu w spoiwie na popraw wlaciwoci mechanicznych spoiny w kompozytach typu AlSi/SiC(p) Nanokompozyty organiczno-nieorganiczne (2-hydroksypropylo)celulozy. Wytwarzanie, wlaciwoci i zastosowania Charakterystyka nowych supermolekularnych ukladów barwnik organiczny­fuleren w roztworach oraz monowarstwach Langmuira i nanowarstwach Langmuira­Blodgett dla zastosowa w mikrotechnologii Nanokompozytowe materialy elektrodowe do odwracalnego magazynowania wodoru i zastosowania w ogniwie paliwowym Ksztaltowanie struktury i wlasnoci inteligentnych materialów kompozytowych o osnowie polimerowej wzmacnianych czstkami magnetostrykcyjnymi Tb0,3Dy0,7Fe1,9 do pracy w szybkozmiennych polach magnetycznych Badania tekstury i mikrostruktury mono- i polikrystalicznego Mg po odksztalceniu metod skrcania pod wysokim cinieniem (HPT ­ High Pressure Torsion) Zastosowanie proszkowych materialów magnetycznych w maszynach elektrycznych Opracowanie podstaw teoretycznych nowego sposobu ksztaltowania odpornej na zuycie warstwy wierzchniej elementów wzla tarcia z wykorzystaniem kompozytów metalopolimerowych Mikroporowate materialy wglowe z wybranych surowców lignocelulozowych do adsorpcji wodoru Opracowanie podstaw nowej technologii przygotowania mieszanki spiekalniczej zapewniajcej rozwizanie problemów ekologicznych Barierowe materialy wlókiennicze chronice przed plynnymi substancjami chemicznymi Wlaciwoci termodynamiczne stopów Ca-Li jako materialu do bezpiecznego magazynowania wodoru Zasilanie wtkiem w kronie wieloprzesmykowym rotacyjnym Badanie moliwoci podwyszenia jakoci rónych gatunków papieru i usprawnienia jego produkcji dziki poprawie odwadnialnoci masy papierniczej przez oddzielenie czci frakcji drobnej i jej naniesienie na papier poza czci mokr maszyny papierniczej Papiernicze pólprodukty wlókniste o zmniejszonym udziale pierwotnych wlókien drewna Wlókna prekursorowe z nanokompozytu PAN do zastosowa medycznych i technicznych Wytwarzanie bioaktywnych materialów implantacyjnych na bazie nanokompozytowych wlókien alginianowych oraz -kaprolaktonu Materialy ceramiczne w ukladzie Ti-C-N Badania wplywu lupka karboskiego na proces spiekania mas ceramicznych Badanie efektywnoci technik formowania konstrukcyjnych materialów ceramicznych w aspekcie optymalizacji ich wlaciwoci mechanicznych Materialy ceramiczne dla neutralizacji skae rodowiska glebowego Sterowanie wlaciwociami odlewniczych mas formierskich przy uyciu sieci neuronowych Nanokompozyty PVC z nanorurkami wglowymi ­ wytwarzanie, struktura, wlaciwoci

WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY

dr hab. Marian Wlodzimierz Sulek dr hab. in. Janusz Robert Parka prof. dr hab. in. Jerzy Pawel Okrajni dr in. Witold Zieliski dr in. Bernard Antoni Marciniak dr hab. Beata Lesiak-Orlowska prof. dr hab. Iwan Kityk dr in. Malgorzata Maria Warmuzek dr in. Bogumil widerski dr in. Maciej Tomasz Sitarz dr in. Marek Henryk Barlak prof. dr hab. in. Jan Michal Sieniawski prof. dr hab. Grayna Jolanta Stochel prof. dr hab. Pawel Józef Kulesza dr hab. Marian Surowiec prof. dr hab. in. Aleksandra Czyrska-Filemonowicz dr hab. in. Janusz Antoni Grabian dr hab. in. Piotr Stefan Wojciechowski prof. dr hab. Danuta Wróbel prof. dr hab. Jan Marian Skowroski prof. dr hab. in. Leszek Adam Dobrzaski prof. dr hab. in. Borys Mikulowski dr hab. in. Barbara Maria lusarek dr in. Zbigniew Pawelec dr hab. in. Krzysztof Babel dr in. Dorota Burchart-Korol dr in. Dorota Puchowicz dr in. Wojciech Zakulski prof. dr hab. in. Józef Masajtis dr hab. in. Pawel Andrzej Wandelt mgr in. Dariusz Andrzej Danielewicz dr hab. in. Teresa Maria Mikolajczyk dr in. Maciej Lech Bogu prof. dr hab. in. Ludoslaw Wlodzimierz Stobierski dr in. Józef Piotr Stolecki dr in. Beata Jolanta Macherzyska dr hab. Irena Waclawska dr in. Jaroslaw Jakubski prof. dr hab. in. Tomasz Sterzyski

Politechnika Radomska im. Kazimierza Pulaskiego; Wydzial Materialoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dbrowskiego w Warszawie; Wydzial Nowych Technologii i Chemii Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Inynierii Materialowej i Metalurgii Politechnika Warszawska; Wydzial Inynierii Materialowej Akademia im. Jana Dlugosza w Czstochowie; Wydzial Matematyczno-Przyrodniczy Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie Instytut Technologii Materialów Elektronicznych w Warszawie Instytut Odlewnictwa w Krakowie Instytut Wlókiennictwa w Lodzi Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Inynierii Materialowej i Ceramiki Instytut Problemów Jdrowych im. Andrzeja Soltana w Otwocku-wierku Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza; Wydzial Budowy Maszyn i Lotnictwa Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Chemii Uniwersytet Warszawski; Wydzial Chemii Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Informatyki i Nauki o Materialach Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Inynierii Metali i Informatyki Przemyslowej Akademia Morska w Szczecinie; Wydzial Mechaniczny Politechnika Lódzka; Wydzial Chemiczny Politechnika Poznaska; Wydzial Fizyki Technicznej Politechnika Poznaska; Wydzial Technologii Chemicznej Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Mechaniczny Technologiczny Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Metali Nieelaznych Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie Instytut Technologii Eksploatacji ­ Pastwowy Instytut Badawczy w Radomiu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydzial Technologii Drewna Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Inynierii Materialowej i Metalurgii Instytut Wlókiennictwa w Lodzi Instytut Metalurgii i Inynierii Materialowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN w Krakowie Politechnika Lódzka; Wydzial Technologii Materialowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechnika Lódzka; Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechnika Lódzka; Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechnika Lódzka; Wydzial Technologii Materialowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechnika Lódzka; Wydzial Technologii Materialowych i Wzornictwa Tekstyliów Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Inynierii Materialowej i Ceramiki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Inynierii Materialowej i Ceramiki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Inynierii Materialowej i Ceramiki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Inynierii Materialowej i Ceramiki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Odlewnictwa Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jdrzeja niadeckich w Bydgoszczy; Wydzial Technologii i Inynierii Chemicznej

288 600 262 900 360 000 480 000

288 600 262 900 360 000 480 000

WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY HABILITACYJNY HABILITACYJNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI HABILITACYJNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY

360 000 285 100 396 500 340 200 370 000 300 000 130 000 50 000 61 750 47 700 49 200 55 000 16 500 42 240 45 110 45 000 45 500 50 000 54 600 252 000 60 000 460 000 285 000 215 700 390 000 299 000 296 800 50 000 340 000 60 000 380 000 345 000 350 000 290 000 320 780

360 000 285 100 396 500 340 200 370 000 300 000 130 000 50 000 61 750 47 700 49 200 55 000 16 500 42 240 45 110 45 000 45 500 50 000 54 600 252 000 60 000 460 000 285 000 215 700 390 000 299 000 296 800 50 000 340 000 60 000 380 000 345 000 350 000 290 000 320 780

­ 72 ­

Wplyw stopniowego austenityzowania przy hartowaniu z przemian izotermiczn na mikrostruktur i twardo eliwa sferoidalnego Badania efektywnoci wytwarzania cienkociennych wytworów porowatych z tworzyw polimerowych Opracowanie nowej, ekologicznej metody wytwarzania zlczy ceramika­metal z wykorzystaniem warstw plastycznych Odlewnicze masy formierskie IV generacji ­ masy wizane biopolimerami Zastosowanie interaktywnej bazy danych w przygotowaniu produkcji odlewniczej Okrelenie wplywu efektu TRIP na wlasnoci mechaniczne eliwa sferoidalnego ausferrytycznego Poprawa dokladnoci i rozszerzenie moliwoci kucia metod TR walów korbowych poprzez optymalizacj wspieran symulacj komputerow i modelowaniem fizycznym procesu Termodynamiczna charakterystyka rozpuszczalnoci azotu w cieklym tytanie i jego stopach z elazem Technologia nowych nanostrukturalnych materialów na bazie stopów NbTi o podwyszonych parametrach krytycznych Optymalizacja poprzecznych sil prowadzcych krajowych pojazdów trakcyjnych umoliwiajca ich wykorzystanie w midzynarodowym ruchu europejskim Eksperymentalna weryfikacja wyników stosowania wypracowanej metodyki projektowania aerodynamicznego profili laminarnych oraz ilociowe doprecyzowanie i optymalizacja parametrów decydujcych o efektywnoci procesu projektowania aerodynamicznego Badania stanowiskowe i symulacyjne wlasnoci dynamicznych przekladni hydrokinetycznej Analiza numeryczna i weryfikacja eksperymentalna modelu procesu sortowania paczek pocztowych transportowanych na przenonikach Akcelerometryczna metoda badania luzu sworzni zwrotnic w aspekcie wlaciwoci trakcyjnych samochodu Stabilno ruchu kolowych ukladów jezdnych na podloach odksztalcalnych Proaktywna strategia eksploatacji w systemie transportowym Metoda oceny wplywu oddzialywa czynników wymuszajcych na bezpieczestwo dzialania systemu transportowego Analiza energetyczno-techniczna technologii produkcji biodiesla w malym gospodarstwie rolnym Metodyka utrzymania gotowoci wielomodalnego systemu transportowego Metoda badania obiektów inynieryjnych w nowych warunkach transportu kolejowego Zuycie korozyjno-kawitacyjne i wodorowo-kawitacyjne materialów stosowanych w budowie rodków transportu Dynamiczne oddzialywania pojazdów szynowych na otoczenie Modelowanie i badania symulacyjne bezkrzywkowego elektrohydraulicznego rozrzdu tlokowego silnika spalinowego Opracowanie metod aplikacji rodków napdu pojazdów transportu flotowego i maszyn rolniczych do zasilania dwupaliwowego mieszankami calkowicie odnawialnymi Okrelenie wplywu zasilania silnika ZS paliwem Biodiesel FAME na efektywno pracy zespolu reaktora utleniajcego oraz filtra czstek stalych Bezpieczestwo cumowania statków w systemie autostrady morskiej Opracowanie systemu wspomagania zarzdzaniem eksploatacj autobusów szynowych w systemie transportu regionalnego Modelowanie oraz praktyczna weryfikacja oddzialywania harmonicznych prdów i napi przeksztaltnikowych trakcyjnych ukladów napdowych na uklady sterowania ruchem Identyfikacja i diagnozowanie procesu spalania w silniku o wieloetapowym wtrysku paliwa z zastosowaniem funkcji sklejanych Dwustrefowe sterowanie momentu i strumienia napdu falownikowego z silnikiem indukcyjnym klatkowym Budowa i badania przeksztaltników energoelektronicznych z jedno- i dwukierunkowymi lcznikami z wglika krzemu na bazie tranzystorów SiC JFET Bezczujnikowa metoda sterowania trakcyjnym silnikiem synchronicznym z magnesami trwalymi zaglbionymi w wirniku (IPMSM) Metody i algorytmy modyfikacji chaotycznych stanów pracy ukladów energoelektronicznych Wplyw struktury oleju i papieru na relaksacj dielektryczn kanalów olejowych transformatorów energetycznych Oczyszczanie gazów odlotowych z tlenków azotu NOx za pomoc elektrycznego wyladowania koronowego z katalizatorem Sterowanie hybrydowym energetycznym filtrem aktywnym w ukladzie z filtrem pasywnym dla jednej wybranej harmonicznej Uklad pomiarowy prdu o podwyszonej temperaturze pracy, do prdowych sprze zwrotnych w przeksztaltnikach energoelektronicznych Spektroskopia NIR-VIS-UV w ocenie zawilgocenia izolacji papierowej transformatorów Napd elektryczny z silnikiem asynchronicznym klatkowym, falownikiem napicia i filtrem silnikowym ­ sterowanie i diagnostyka Ocena wplywu jakoci napicia zasilania na obcienia cieplne silników indukcyjnych malej mocy Przeksztaltniki AC/DC/AC o podwyszonej czstotliwoci napicia wyjciowego

PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI HABILITACYJNY PROMOTORSKI HABILITACYJNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY HABILITACYJNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY HABILITACYJNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI HABILITACYJNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY HABILITACYJNY HABILITACYJNY WLASNY

dr hab. in. Stanislaw Dymski dr in. Tomasz Garbacz dr in. Dariusz Kaliski prof. dr hab. in. Stanislaw Marian Dobosz prof. dr hab. in. Józef Szczepan Suchy prof. dr hab. in. Jan Karol Senatorski dr in. Wojciech Walczyk prof. dr hab. in. Jerzy Zygmunt Siwka prof. dr hab. Wlodzimierz Piotr Dyakonov dr in. Jerzy Nowicki dr in. Krzysztof Kubryski dr hab. in. Zbigniew Pawelski dr in. Tomasz Pitkowski prof. dr hab. in. Wojciech Tarnowski dr in. Jaroslaw Aleksander Pytka prof. dr hab. in. Stanislaw Radkowski dr in. Andrzej Wdziczny prof. dr hab. in. Cezary Ignacy Bocheski prof. dr hab. in. Janusz Leszek Szpytko prof. dr hab. in. Marian Klasztorny dr in. Jaroslaw Leszek Chmiel dr in. Robert Konowrocki dr in. Tomasz Szydlowski dr hab. in. Andrzej Boleslaw Pitak dr in. Grzegorz Wcislo dr in. Teresa Elbieta Abramowicz-Gerigk dr in. Marek Mlyczak dr in. Waldemar Zajc dr hab. in. Andrzej Ambrozik prof. dr hab. in. Marian Piotr Kamierkowski dr in. Jacek Rbkowski dr hab. in. Krzysztof Karwowski dr hab. in. Ryszard Porada dr hab. in. Jan Zbigniew Subocz dr in. Miroslaw Dors prof. dr hab. in. Marian Stanislaw Pasko prof. dr hab. in. Wlodzimierz Koczara prof. dr hab. in. Hanna Mocicka-Grzesiak dr in. Jaroslaw Guziski dr in. Piotr Wlodzimierz Gnaciski dr in. Pawel Fabijaski

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jdrzeja niadeckich w Bydgoszczy; Wydzial Mechaniczny Politechnika Lubelska; Wydzial Mechaniczny Instytut Technologii Materialów Elektronicznych w Warszawie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Odlewnictwa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Odlewnictwa Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu Politechnika Czstochowska; Wydzial Inynierii Procesowej, Materialowej i Fizyki Stosowanej Instytut Fizyki PAN w Warszawie Instytut Pojazdów Szynowych TABOR w Poznaniu Politechnika Warszawska; Wydzial Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechnika Lódzka; Wydzial Mechaniczny Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jdrzeja niadeckich w Bydgoszczy; Wydzial Telekomunikacji i Elektrotechniki Politechnika Koszaliska; Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próniowej Politechnika Lubelska; Wydzial Mechaniczny Politechnika Warszawska; Wydzial Samochodów i Maszyn Roboczych Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jdrzeja niadeckich w Bydgoszczy; Wydzial Mechaniczny Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Inynierii Produkcji Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Inynierii Mechanicznej i Robotyki Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dbrowskiego w Warszawie; Wydzial Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie; Wydzial InynieryjnoEkonomiczny Transportu Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie Politechnika Lódzka; Wydzial Mechaniczny Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie; Wydzial Nauk Technicznych Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kolltaja w Krakowie; Wydzial Agroinynierii Akademia Morska w Gdyni; Wydzial Nawigacyjny Politechnika Wroclawska; Wydzial Mechaniczny Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kociuszki; Wydzial Inynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechnika witokrzyska w Kielcach; Wydzial Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechnika Warszawska; Wydzial Elektryczny Politechnika Warszawska; Wydzial Elektryczny Politechnika Gdaska; Wydzial Elektrotechniki i Automatyki Politechnika Poznaska; Wydzial Elektryczny Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydzial Elektryczny Instytut Maszyn Przeplywowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdasku Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Elektryczny Politechnika Warszawska; Wydzial Elektryczny Politechnika Poznaska; Wydzial Elektryczny Politechnika Gdaska; Wydzial Elektrotechniki i Automatyki Akademia Morska w Gdyni; Wydzial Elektryczny Instytut Elektrotechniki w Warszawie

46 800 260 000 420 000 252 000 65 000 240 000 359 000 340 000 205 400 393 540 388 700 49 800 114 400 49 905 322 400 398 800 400 000 49 998 340 000 395 000 182 600 261 300 94 320 450 000 367 700 189 500 375 000 186 000 424 700 41 000 336 000 38 000 55 700 63 500 58 110 39 750 60 500 231 400 199 000 125 400 410 000

46 800 260 000 420 000 252 000 65 000 240 000 359 000 340 000 205 400 393 540 388 700 49 800 114 400 49 905 322 400 398 800 400 000 49 998 340 000 395 000 182 600 261 300 94 320 450 000 367 700 189 500 375 000 186 000 424 700 41 000 336 000 38 000 55 700 63 500 58 110 39 750 60 500 231 400 199 000 125 400 410 000

­ 73 ­

Nowa topologia komutatora elektronicznego przeznaczonego do dwusilnikowego ukladu napdowego pojazdu elektrycznego Zintegrowane modele komputerowe transformatorów do analizy drga i oblicze pól akustycznych Badania rozkladu pól magnetycznych w urzdzeniach elektromagnetycznych z wykorzystaniem efektów magnetooptycznych w wiatlowodach Analiza stanów pracy i synteza transformatora impulsowego w ujciu polowym Metodologia oblicze energooszczdnych wysokoobrotowych silników indukcyjnych o rdzeniach wykonanych z nowoczesnych materialów magnetycznych Eksperymentalne badania pól prdkoci przeplywu w modelach elektrofiltrów Modelowanie systemów fotowoltaicznych w ukladach FPGA Kompleksowy, zintegrowany model polowo-obwodowy, konstrukcja oraz badania wyrzutni elektromagnetycznej ze wspomaganiem pneumatycznym Zastosowanie metody zbiorów poziomicowych w tomografii impedancyjnej Autonomiczny uklad wytwarzania energii elektrycznej z generatorem indukcyjnym zasilanym od strony wirnika, wspólpracujcy z magazynem energii System kontroli i sterowania prac sieci dystrybucyjnej z generacj rozproszon Wykorzystanie statystyki matematycznej i elementów sztucznej inteligencji w diagnozowaniu transformatorów na podstawie pomiarów gazów rozpuszczonych w oleju Tlenkowe ogniwa paliwowe zbudowane na stalowym interkonektorze Zasady funkcjonowania rynku systemowych uslug regulacyjnych w zakresie mocy czynnej Transfer zaklóce przez przekladniki napiciowe Modelowanie procesów przeplywowych w instalacjach chlodniczych z lodem zawiesinowym Badania nad otrzymywaniem i zastosowaniem odnawialnych, emulsyjnych olejów opalowych dla urzdze ogrzewczych malej i redniej mocy Wrzenie nanocieczy na poziomych rurkach o zmodyfikowanej powierzchni Termodynamiczna analiza stanów awaryjnych w obudowach bezpieczestwa wodnych cinieniowych reaktorów jdrowych III generacji z wykorzystaniem sprzonych modeli jednoi trójwymiarowych Badania eksperymentalne niestacjonarnego przeplywu w modelowej dwustopniowej turbinie nowej generacji Badania wysokotemperaturowych ogniw paliwowych zasilanych biopaliwami Opracowanie systemu efektywnego wykorzystania paliw gazowych w hutnictwie Mechanizm wspólspalania zawiesinowych paliw wglowo-wodnych z biomas Modelowanie pasywnej intensyfikacji wymiany ciepla na oebrowanych powierzchniach plaskich Optymalizacja pracy kotla fluidalnego w warunkach niestacjonarnych System sterowania procesem spalania w kotle energetycznym Badania nad wyznaczaniem strat ciepla z rurocigów napowietrznych w oparciu o wyniki pomiarów termowizyjnych Wplyw kta nachylenia powierzchni na wspólczynniki wymiany ciepla w zlou fluidalnym Kompleksowe badanie wplywu uksztaltowania geometrii kanalów lopatkowych w obrbie upustów na struktur i sprawno przeplywu ostatnich stopni turbin parowych Badania wplywu substancji pochodzenia organicznego, wchodzcych w sklad paliw formowanych na emisj produktów stalych i gazowych podczas procesów spalania i wspólspalania paliw Wykorzystanie wentylatorów strumienicowych do ograniczenia emisji tlenków azotu w kotlach energetycznych Sterowanie procesami powtarzalnymi i iteracyjne sterowanie z uczeniem (ILC) Autonomiczny robot kroczcy z wielomodowym pokladowym systemem sensorycznym, przeznaczony do misji patrolowych w skomplikowanych wntrzach budynków i slabo uporzdkowanym rodowisku naturalnym Metoda i system dekompozycji sygnalu EMG rejestrowanego wielosekcyjn elektrod powierzchniow Praktyczna realizacja i eksperymentalna weryfikacja opartej o systemy wieloagentowe integracji rozproszonych ukladów sterowania pilotaowymi procesami przemyslowymi Wysokiej jakoci sterowanie serwonapdu z silnikiem synchronicznym o magnesach trwalych bazujce na sprzeniu od stanu Analiza mechanizmów stabilizacji lokomocji dwunonej, opracowanie metod syntezy ruchu z wykorzystaniem wzorców biologicznych Rekonstrukcja 3D komórek glejowych mózgu Wybrane zagadnienia analizy czstotliwociowo-czasowej niestacjonarnych ukladów dyskretnych Odporne algorytmy sterowania rozproszonego

WLASNY WLASNY WLASNY HABILITACYJNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY HABILITACYJNY PROMOTORSKI HABILITACYJNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY HABILITACYJNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI

dr in. Aleksander Jacek Bodora dr in. Krzysztof Majer dr hab. in. Zdzislaw Roman ycki dr in. Wieslaw Lyskawiski dr hab. in. Maria Dems prof. dr hab. in. Jerzy Mizeraczyk dr in. Robert Stala prof. dr hab. in. Krzysztof Kluszczyski dr hab. in. Stefan Franciszek Filipowicz dr in. Grzegorz Iwaski dr hab. in. Irena Antonina Wasiak dr in. Tomasz Piotrowski dr in. Piotr Jasiski dr in. Pawel Józefat Buko dr hab. in. Ryszard Florian Nowicz dr in. Lukasz Marcin Mika dr hab. in. Adam Luksa prof. dr hab. in. Janusz Tadeusz Cieliski dr in. Tomasz Piotr Bury dr in. Antoni Smolny prof. dr hab. in. Janusz Henryk Lewandowski prof. dr hab. in. Jerzy Tomeczek dr in. Agnieszka Ewa Kijo-Kleczkowska dr hab. in. Dariusz Przemyslaw Mikielewicz prof. dr hab. in. Stanislaw Kandefer dr hab. in. Waldemar Wójcik dr in. Tadeusz Kruczek dr in. Wladyslaw Kasieczka dr in. Mariusz Józef Szymaniak dr in. Andrzej Jan Wandrasz prof. dr hab. in. Marek Pronobis prof. dr hab. in. Krzysztof Marek Galkowski dr hab. in. Piotr Skrzypczyski dr hab. in. Andrzej Jan Kasiski prof. dr hab. in. Mieczyslaw Metzger dr hab. in. Lech Grzesiak prof. dr hab. in. Teresa Zieliska prof. dr hab. in. Ryszard Tadeusiewicz dr in. Przemyslaw Orlowski prof. dr hab. in. Wojciech Grega

Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Elektryczny Politechnika Lódzka; Wydzial Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Instytut Elektrotechniki w Warszawie Politechnika Poznaska; Wydzial Elektryczny Politechnika Lódzka; Wydzial Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Instytut Maszyn Przeplywowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdasku Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Elektryczny Instytut Elektrotechniki w Warszawie Politechnika Warszawska; Wydzial Elektryczny Politechnika Lódzka; Wydzial Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechnika Lódzka; Wydzial Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechnika Gdaska; Wydzial Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gdaska; Wydzial Elektrotechniki i Automatyki Politechnika Lódzka; Wydzial Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kociuszki; Wydzial Mechaniczny Politechnika Radomska im. Kazimierza Pulaskiego; Wydzial Materialoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Politechnika Gdaska; Wydzial Mechaniczny Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Inynierii rodowiska i Energetyki Politechnika Lódzka; Wydzial Mechaniczny Politechnika Warszawska; Wydzial Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Inynierii Materialowej i Metalurgii Politechnika Czstochowska; Wydzial Inynierii Mechanicznej i Informatyki Politechnika Gdaska; Wydzial Mechaniczny Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kociuszki; Wydzial Inynierii rodowiska Politechnika Lubelska; Wydzial Elektrotechniki i Informatyki Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Inynierii rodowiska i Energetyki Politechnika Lódzka; Wydzial Mechaniczny Instytut Maszyn Przeplywowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdasku Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Inynierii rodowiska i Energetyki Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Inynierii rodowiska i Energetyki Uniwersytet Zielonogórski; Wydzial Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Politechnika Poznaska; Wydzial Elektryczny Politechnika Poznaska; Wydzial Elektryczny Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Automatyki, Elektroniki i Informatyki Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu; Wydzial Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Politechnika Warszawska; Wydzial Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydzial Elektryczny Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

118 000 299 630 410 000 132 500 463 340 34 580 371 400 200 000 50 000 309 000 455 000 204 800 343 700 143 600 49 930 220 000 242 600 312 000 207 125 294 000 153 530 63 875 178 260 72 800 28 750 457 840 213 000 315 600 237 900 292 500 320 000 396 000 314 500 36 876 197 500 26 000 327 300 66 000 122 980 49 950

118 000 299 630 410 000 132 500 463 340 34 580 371 400 200 000 50 000 309 000 455 000 204 800 343 700 143 600 49 930 220 000 242 600 312 000 207 125 294 000 153 530 63 875 178 260 72 800 28 750 457 840 213 000 315 600 237 900 292 500 320 000 396 000 314 500 36 876 197 500 26 000 327 300 66 000 122 980 49 950

­ 74 ­

Szybka filtracja sygnalów wystpujcych w dynamicznych procesach waenia z wykorzystaniem dyskretnych liniowych ukladów niestacjonarnych Sterowanie nieholonomicznym manipulatorem ­ teoria i praktyka Projektowanie powierzchni przelcze do lizgowego sterowania obiektami dynamicznymi Elektryczna charakteryzacja powierzchni granicznej dielektryk­pólprzewodnik w zaawansowanych strukturach MOS Warstwy tytanianu baru na potrzeby mikroelektroniki ­ technologia, charakteryzacja i próby aplikacji Modelowanie i charakteryzacja przyrzdów pólprzewodnikowych wytworzonych na kubicznej (3C-SiC) oraz heksagonalnej (4H-SiC) odmianie wglika krzemu Proces emisji spontanicznej w krysztalach fotonicznych Opracowanie konstrukcji i technologii fotodetektorów z zastosowaniem nanostruktur pólprzewodników AIIIBV o ciglej zmianie skladu Wplyw stanów powierzchniowych oraz glbokich poziomów defektowych na poloenie poziomu Fermiego w wybranych materialach i strukturach pólprzewodnikowych grupy III­V Model fizyczny cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych typu II-(III)-VI, pracujcych w warunkach naturalnych Eksperymentalne i teoretyczne badania wlaciwoci fizycznych izolatorów o wysokiej przenikalnoci elektrycznej w strukturach MOS Opracowanie technologii wytwarzania warstw z pólprzewodnikowych tlenków metali dla dozymetrii promieniowania gamma i beta w medycynie Opracowanie metod wspomagajcych projektowanie ukladów analogowych Zastosowanie mikromechanicznych dwigni sprystych ze zintegrowanymi aktuatorami wychylenia i detektorami ugicia w mikroskopii bliskich oddzialywa Implementacja w ukladach FPGA operacji zmiennoprzecinkowych o podwójnej precyzji Badanie zjawisk niewzajemnych w strukturach koplanarnych pasków umieszczonych na magnesowanym podlunie podlou ferrytowym i ich zastosowanie do realizacji ukladów niewzajemnych Synteza i modulacja sygnalu wysokiej czstotliwoci do sterowania polem przypieszajcym akceleratorów czstek elementarnych Identyfikacja osób na podstawie analizy obrazu tczówki oka ze szczególnym uwzgldnieniem implementacji sprztowej Produkcja wodoru metod reformingu metanu w wyladowaniu mikrofalowym z duym przeplywem gazu: modelowanie i optymalizacja Obrazowanie wyladowania koronowego w wodzie Wzmacniacze ladunkowe w technologiach submikronowych do zastosowa w architekturach pikselowych dla potrzeb obrazowania cyfrowego Cienkoprofilowe uklady antenowe zrealizowane za pomoc membranowych obwodów drukowanych System calodobowego monitorowania i analizy zaburze ruchowych i pozaruchowych u chorych z zespolami pozapiramidowymi Zasilanie bezprzewodowych sieci sensorycznych z energii odzyskiwanej z drga mechanicznych Bezprzewodowa sie pomiarowa czasu rzeczywistego zasilana z alternatywnych ródel energii Optymalizacja struktur laserów VCSEL w celu uzyskania ich stabilnej pracy na pojedynczym modzie podstawowym z malo rozbien wizk promieniowania Obliczenia granularne w systemach inteligentnych Algorytmy optymalizacji przeplywów i przepustowoci kanalów w rozleglych sieciach komputerowych na potrzeby systemów przetwarzania rozproszonego Algorytmy rekonstrukcji obrazu z projekcji z wykorzystaniem rekurencyjnych sieci neuronowych Wspomaganie decyzji w problemach o licznych i ustrukturalizowanych kryteriach Ujemna rezystancja dynamiczna w ukladach logicznych Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych oraz metod rankingowych do planowania trasy statku z napdem hybrydowym Kompresja cyfrowych sygnalów fonicznych z lcznym wykorzystaniem poszerzania widma i modelowania Metody sztucznej inteligencji dla planowania odpornych tras w czasie rzeczywistym Algorytmy modelowania dynamiki pieszych w oparciu o niehomogeniczne automaty komórkowe A method for analysis of node position in the network of internet users (Metoda wyznaczania pozycji wzla w sieci uytkowników internetu) Poszukiwanie podobiestwa strukturalnego bialek w rozproszonym rodowisku wieloagentowym Metoda szablonów dowodowych do wspomagania osigania i oceny zgodnoci z wybranymi standardami Hierarchiczna kontekstualizacja baz wiedzy Metodologia wspieranej wiedz organizacji dostpu do danych w rodowisku gridowym

PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI

dr hab. in. Roman Czeslaw Kaszyski prof. dr hab. in. Krzysztof Roman Kozlowski dr hab. in. Andrzej Pawel Bartoszewicz dr hab. in. Lidia Lukasiak prof. dr hab. in. Jan Franciszek Szmidt prof. dr hab. Andrzej Jakubowski prof. dr hab. in. Pawel Szczepaski dr hab. in. Regina Paszkiewicz dr in. Robert Henryk Kudrawiec dr hab. in. Andrzej Dziedzic mgr in. Witold Janusz Rzodkiewicz dr in. Marek Guziewicz prof. dr hab. in. Michal Andrzej Tadeusiewicz dr hab. in. Teodor Gotszalk prof. dr hab. in. Kazimierz Wiatr prof. dr hab. in. Jerzy Mazur prof. dr hab. in. Andrzej Krzysztof Napieralski prof. dr hab. in. Andrzej Krzysztof Napieralski dr in. Helena Nowakowska dr Marek Jan Kocik dr hab. in. Pawel Leonard Grybo dr hab. in. Pawel Kabacik dr hab. in. Andrzej Jan Rybarczyk prof. dr hab. in. Andrzej Krzysztof Napieralski prof. dr hab. in. Andrzej Krzysztof Napieralski prof. dr hab. in. Wlodzimierz Jerzy Nakwaski dr hab. Jaroslaw Stepaniuk dr in. Krzysztof Walkowiak dr in. Robert Cierniak dr hab. Wlodzimierz Miroslaw Ogryczak dr hab. in. Janusz Biernat dr hab. in. Roman mierzchalski prof. dr hab. in. Marek Domaski prof. dr hab. in. Antoni Ligza dr in. Jaroslaw Andrzej Ws dr hab. in. Aleksander Zgrzywa dr in. Boena Barbara Malysiak prof. dr hab. in. Janusz Górski dr hab. in. Krzysztof Goczyla dr in. Renata Grayna Slota

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydzial Elektryczny Politechnika Poznaska; Wydzial Informatyki i Zarzdzania Politechnika Lódzka; Wydzial Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechnika Warszawska; Wydzial Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska; Wydzial Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska; Wydzial Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska; Wydzial Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Wroclawska; Wydzial Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechnika Wroclawska; Wydzial Podstawowych Problemów Techniki Politechnika Wroclawska; Wydzial Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie Politechnika Lódzka; Wydzial Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechnika Wroclawska; Wydzial Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Politechnika Gdaska; Wydzial Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Lódzka; Wydzial Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechnika Lódzka; Wydzial Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Instytut Maszyn Przeplywowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdasku Instytut Maszyn Przeplywowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdasku Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Politechnika Wroclawska; Wydzial Elektroniki Politechnika Poznaska; Wydzial Informatyki i Zarzdzania Politechnika Lódzka; Wydzial Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechnika Lódzka; Wydzial Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechnika Lódzka; Wydzial Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechnika Bialostocka; Wydzial Informatyki Politechnika Wroclawska; Wydzial Elektroniki Politechnika Czstochowska; Wydzial Inynierii Mechanicznej i Informatyki Politechnika Warszawska; Wydzial Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Wroclawska; Wydzial Elektroniki Akademia Morska w Gdyni; Wydzial Elektryczny Politechnika Poznaska; Wydzial Elektroniki i Telekomunikacji Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Politechnika Wroclawska; Wydzial Informatyki i Zarzdzania Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechnika Gdaska; Wydzial Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gdaska; Wydzial Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

51 500 51 000 248 800 50 850 68 800 60 400 40 500 63 700 298 100 52 000 219 960 357 760 296 400 84 790 67 000

51 500 51 000 248 800 50 850 68 800 60 400 40 500 63 700 289 100 52 000 219 960 357 760 296 400 84 790 67 000

PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY HABILITACYJNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI

50 700 49 550 51 870 232 180 94 900 486 900 199 550 270 000 85 000 372 500 298 850 134 800 396 000 90 000 33 550 39 260 34 000 56 680 40 040

50 700 49 550 51 870 232 180 94 900 486 900 199 550 270 000 85 000 372 500 298 850 134 800 396 000 90 000 33 550 39 260 34 000 56 680 40 040

WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY

95 600 32 200 180 000 30 000 39 000 355 200

95 600 32 200 180 000 30 000 39 000 355 200

­ 75 ­

Funkcjonalna dekompozycja symboliczna dla celów implementacji automatów skoczonych w strukturach FPGA Dynamicznie przestrajalne elementy wiatlowodowe na bazie cieklokrystalicznych wiatlowodów fotonicznych Mechanizmy i algorytmy dla realizacji lcza QoS ródla generacji ciepla i charakterystyki termo-optyczne laserowych krysztalów wanadanów domieszkowanych erbem i tulem Optymalizacja struktury anteny wielowarstwowej ze wzgldu na pasmo pracy Optymalizacja planowania rozwoju sieci metropolitalnych z uwzgldnieniem zmiennoci parametrów ekonomicznych w czasie Wplyw mobilnoci uytkowników, wzlów, sieci i domen w obszarze dostpu bezprzewodowego na architektur sieci internet i na uslugi Przestrajalny i rekonfigurowalny, mikro-optoelektroniczny system przelczania sygnalu dla fotoniki i telekomunikacji Kody LDPC efektywnie dekodowane w strukturach programowalnych Ocena i prognozowanie degradacji czynnociowej kompozytowych wypelnie stomatologicznych z wykorzystaniem symulatora ucia Wspomaganie diagnostyki medycznej przewodu pokarmowego z zastosowaniem analizy komputerowej sekwencji obrazów uzyskiwanych z endoskopu kapsulkowego Badania modelowe trwaloci zmczeniowej, po jednostronnej, odcinkowej resekcji i marginektomii galzi uchwy Wytwarzanie domieszkowanych nanoczstek zol-elowych i badanie ich wlaciwoci fotofizycznych i biologicznych Badanie moliwoci oceny ryzyka naglego zgonu sercowego w czasie rzeczywistym na podstawie wieloodprowadzeniowego EKG o wysokiej rozdzielczoci Wieloskalowa analiza przebudowy adaptacyjnej koci pod wplywem stymulacji mechanicznej Analiza trendów zmian w sekwencjach map sygnalu EEG na podstawie statystycznie istotnych deskryptorów obrazu Metody redukcji napre powstajcych podczas procesu fotoutwardzania wypelnie dentystycznych Model hybrydowy (fizyczno-numeryczny) interakcji oddechowo-kreniowej w warunkach wspomagania pluc i serca Zastosowanie nowoczesnej techniki ródoperacyjnego monitoringu nerwu twarzowego w chirurgii guzów linianek przyusznych Opracowanie modelu stentu wiecowego minimalizujcego ryzyko powikla zwizanych z wtórn stenoz i remodelingiem ttnic po implantacji w miejscu bifurkacji Przetwarzanie i analiza sygnalów EEG pod ktem separacji artefaktów Obiektywna metoda diagnozowania schorze nerwowo-miniowych oparta na analizie falkowej potencjalów czynnociowych jednostek ruchowych Mikroskopia sil atomowych AFM jako nowa metoda badawcza w ocenie inicjacji apoptozy w komórkach nowotworowych Badania czynnociowe fMRI chorych usprawnianych po udarze mózgu Zastosowanie nowatorskich metod przetwarzania elektrokardiogramu plodu dla ekstrakcji informacji o wczesnych objawach zagroenia ycia Badania modelowe parametrów fizycznych ukladu krenia dla potrzeb diagnostyki hemodynamicznej serca Lokalizacja ródel dla sluchowych potencjalów wywolanych w oparciu o symultaniczne pomiary elektroencefalogramów i magnetoencefalogramów ­ EEG/MEG Wielodyscyplinarna i wielokryterialna optymalizacja systemów technicznych: metodologia i aplikacje komputerowe Opracowanie rozproszonego systemu komputerowego wspomagajcego szybk diagnostyk epizodów zatorowo zakrzepowych i monitorowanie ich leczenia Komputerowe metody wspomagania decyzji w oparciu o modele wiedzy wyindukowane z danych alfanumerycznych i tekstowych Pierwszorzdowa i przestrzenna struktura kwasów nukleinowych i bialek ­ analiza i algorytmy Komputerowe metody harmonogramowania zada w problemach ze zmiennymi prdkociami pracy procesorów Rozwój metod komputerowych do wspomaganej skojarzonej rehabilitacji chorych po udarach mózgu Komputerowe modelowanie niepewnoci w systemach ochrony rodowiska Zaawansowane algorytmy tekstowe Równolegle algorytmy automatycznej hp adaptacji sterowane gramatyk grafow Algorytmy klasyfikacji w rodowisku rozproszonym Metody sztucznej inteligencji, procesów galzkowych i koalescentu w badaniach wiata RNA i ewolucji czlowieka Dekompozycja obszarowa w dyfuzyjnej tomografii optycznej Deterministyczne i stochastyczne modele cieek regulatorowych zwizanych z apoptoz

PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI

prof. dr hab. in. Tadeusz Luba prof. dr hab. in. Tomasz Ryszard Woliski prof. dr hab. in. Wojciech Zbigniew Burakowski prof. dr hab. Witold Ryba-Romanowski prof. dr hab. in. Marian Tadeusz Wnuk prof. dr hab. in. Andrzej Ryszard Pach dr in. Piotr Pacyna dr hab. in. Andrzej Augustyn Walczak dr hab. in. Dariusz Kania dr in. Jaroslaw Bienia dr in. Piotr Marcin Szczypiski dr in. Agnieszka Katarzyna Szust prof. dr hab. in. Halina Ewa Podbielska mgr in. Michal Kania dr hab. in. Michal Nowak dr in. Hanna Goszczyska prof. dr hab. in. Wiktor Lech Gambin prof. dr hab. in. Marek Darowski dr hab. Ewa Osuch-Wójcikiewicz prof. dr hab. Jerzy Walecki dr hab. in. Roman Czeslaw Kaszyski dr in. Andrzej Piotr Dobrowolski dr Marta Targosz-Korecka dr in. Piotr Bogorodzki dr in. Krzysztof Henryk Horoba dr hab. in. Tadeusz Piotr Pustelny prof. dr hab. Katarzyna Joanna Cielak-Blinowska dr in. Adam Tomasz Dlugosz prof. dr hab. Kazimierz Kuliczkowski prof. dr hab. in. Roman Slowiski dr hab. in. Marta Agnieszka Kasprzak dr in. Radoslaw Rudek prof. dr hab. in. Jacek Pawel Kitowski prof. dr hab. in. Olgierd Hryniewicz prof. dr hab. in. Zbigniew Janusz Czech dr Maciej Rafal Paszyski dr in. Ireneusz Czarnowski dr in. Krzysztof Adam Cyran prof. dr hab. in. Jan Sikora dr hab. Tomasz Lipniacki

Politechnika Warszawska; Wydzial Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska; Wydzial Fizyki Politechnika Warszawska; Wydzial Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Niskich Temperatur i Bada Strukturalnych im. Wlodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wroclawiu Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dbrowskiego w Warszawie; Wydzial Elektroniki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dbrowskiego w Warszawie; Wydzial Cybernetyki Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechnika Lubelska; Wydzial Mechaniczny Politechnika Lódzka; Wydzial Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechnika Wroclawska; Wydzial Mechaniczny Politechnika Wroclawska; Wydzial Podstawowych Problemów Techniki Instytut Biocybernetyki i Inynierii Biomedycznej PAN w Warszawie Politechnika Poznaska; Wydzial Maszyn Roboczych i Transportu Instytut Biocybernetyki i Inynierii Biomedycznej PAN w Warszawie Politechnika Warszawska; Wydzial Mechatroniki Instytut Biocybernetyki i Inynierii Biomedycznej PAN w Warszawie Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski z Oddzialem Stomatologicznym Instytut Medycyny Dowiadczalnej i Klinicznej im. Miroslawa Mossakowskiego PAN w Warszawie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydzial Elektryczny Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dbrowskiego w Warszawie; Wydzial Elektroniki Uniwersytet Jagielloski w Krakowie; Wydzial Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Politechnika Warszawska; Wydzial Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial MatematycznoFizyczny Uniwersytet Warszawski; Wydzial Fizyki Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Mechaniczny Technologiczny Akademia Medyczna im. Piastów lskich we Wroclawiu; Wydzial Lekarski Ksztalcenia Podyplomowego Politechnika Poznaska; Wydzial Informatyki i Zarzdzania Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu Politechnika Wroclawska; Wydzial Elektroniki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Instytut Bada Systemowych PAN w Warszawie Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Informatyki i Nauki o Materialach Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademia Morska w Gdyni; Wydzial Przedsibiorczoci i Towaroznawstwa Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Automatyki, Elektroniki i Informatyki Instytut Elektrotechniki w Warszawie Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie

26 450 488 500 372 200 326 600 59 000 48 976

26 450 488 500 372 200 326 600 59 000 48 976

WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI HABILITACYJNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY HABILITACYJNY HABILITACYJNY HABILITACYJNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI

295 100 367 634 33 040 360 000 368 900 300 000 65 500 115 000 278 000 184 000 44 480 375 000 50 000 712 200 34 155 114 200 231 000 600 000 408 000 58 750 35 490 195 980 480 000 950 300 850 000 449 800 474 970 400 000 180 700 65 500 138 450 88 000 39 650 36 250

295 100 367 634 33 040 360 000 368 900 300 000 65 500 115 000 278 000 184 000 44 480 375 000 50 000 712 200 34 155 114 200 231 000 600 000 408 000 58 750 35 490 195 980 480 000 950 300 850 000 449 800 474 970 400 000 180 700 65 500 138 450 88 000 39 650 36 250

­ 76 ­

Zastosowanie metod eksploracji procesów we wspomaganiu decyzji operacyjnych w malych i rednich przedsibiorstwach produkcyjnych Wykrywanie ataków SQL na aplikacje WWW za pomoc algorytmów inspirowanych natur Ewolucja wlaciwoci oraz kryteria zniszczenia materialów i konstrukcji przy szybkich obcieniach dynamicznych Opracowanie koncepcji bezpiecznego dla rodowiska nawozu fosforowego w oparciu o modelowe badania nad przemieszczaniem fosforanów do wód Problemy wystpowania lotnych kwasów tluszczowych w ciekach ­ opracowanie metodyk chromatograficznego oznaczania na rónych etapach procesu oczyszczania Modelowanie dyspersji zanieczyszcze z procesów technologicznych przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów z wykorzystaniem metodologii zorientowanej obiektowo Zmiany PCB i form metali cikich podczas termofilowej fermentacji metanowej Kompetycyjne uwarunkowania aktywnoci lipolitycznej osadu czynnego w warunkach bioaugmentacji Opracowanie koncepcji obnienia poziomu halasu powstajcego w czasie prowadzenia prac remontowych w strukturze miejskiej Wplyw substancji ropopochodnych na biocenoz osadu czynnego i stabilno oczyszczania cieków miejskich w bioreaktorze membranowym Badanie poziomu zawartoci zwizków endokrynnie czynnych i pozostaloci farmaceutyków w próbkach rodowiskowych pobranych na terenie znajdujcym si w zasigu oddzialywania trójmiejskich oczyszczalni cieków oraz zakladów farmaceutycznych Przemiany polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) w powietrzu wewntrznym Emisja zanieczyszcze powietrza przy spalaniu biomasy Wplyw przemyslu koksochemicznego na podatno magnetyczn gleb oraz zawarto wielopiercieniowych wglowodorów aromatycznych i metali cikich w glebach Rola zawiesin jako elementu transportu metali cikich w plyncych wodach powierzchniowych na przykladzie Klodnicy Badania nad moliwoci fotokatalitycznej konwersji materii organicznej do uytecznych wglowodorów. Opracowanie podstaw nowej technologii wytwarzania biogazu Badania modelowe i eksperymentalne procesów stratyfikacji termicznej w wodnym zbiorniku magazynujcym Analiza wykorzystania generowanego metabolicznie ditlenku wgla jako znacznika gazowego do okrelania wymiany powietrza w pomieszczeniach Mikrobiologiczne oczyszczanie gazów odlotowych w reaktorach hybrydowych Identyfikacja oocyst Cryptosporidium spp. w wodzie metod RFLP-PCR Dynamiczny pomiar temperatury strumienia plazmy niskotemperaturowej Wplyw nawoenia polepszaczem gleby ,,Eko-Komp" i nawozem mineralnym wierzby energetycznej na glebie lekkiej na zawarto biogenów w glebie, poziom wody gruntowej, plon biomasy, jej jako oraz na emisj zanieczyszcze w procesie spalania biomasy Oczyszczanie wody w zintegrowanym procesie wymiana jonowa­filtracja membranowa z wykorzystaniem membran ceramicznych Poszukiwanie nowych przyjaznych rodowisku naturalnemu inhibitorów korozji i osadzania si osadów w otwartych przemyslowych obiegach wód chlodzcych, pracujcych przy wysokim stopniu zatenia wody obiegowej Badania nad ograniczeniem niekorzystnego wplywu skladników nawozowych na rodowisko przy zastosowaniu wybranych substancji humusowych Zastosowanie ultrafiltracji do regeneracji solanki powstajcej w przetwórstwie ryb Wykorzystanie inhibitorów do ograniczania emisji dioksyn w przemyle metalurgicznym Monitoring wplywów eksploatacji górniczej na liniowe obiekty komunikacyjne w aspekcie bezpieczestwa powszechnego Badania korelacji zmiennoci ste radonu w górotworze ze zjawiskami wyrzutów gazów i skal, dla wspomagania biecej prognozy zagroenia Midzyfazowe oddzialywania w ukladzie: wgiel­woda­dodatki chemiczne w aspekcie otrzymywania zawiesinowych paliw wglowo-wodnych Optymalizacja trójwymiarowego pola prdkoci przeplywu powietrza obiegowego w chodniku cianowym kopalni wgla kamiennego z zastosowaniem zaawansowanych technik symulacyjnych i pomiarowych metrologii przeplywów Eksperymentalna weryfikacja modelu dynamiki pary czujników temperatury gazu Badanie rentownoci produkcji wgla w kopalniach w perspektywie wieloletniej do roku 2020 dla potrzeb dalszej restrukturyzacji górnictwa wgla kamiennego w Polsce Zmiany w krajobrazie powstale w wyniku dzialalnoci górnictwa surowców skalnych na obszarze Wyyn rodkowopolskich Metodyka okrelania zailenia skal piaszczystych na podstawie laboratoryjnych bada kta przesunicia elektrycznego ich próbek w stanie powietrzno-suchym Zastosowanie metody czciowych wspólczynników bezpieczestwa do oceny zagroenia obiektów budowlanych na terenach górniczych Wplyw wlasnoci sorpcyjnych wgla na wydzielanie metanu do dronych wyrobisk korytarzowych w wybranych kopalniach Górnolskiego Zaglbia Wglowego Opracowanie modelu regresji logistycznej do prognozowania wplywu wstrzsu sejsmicznego na uszkodzenie wyrobiska korytarzowego w kopalni wgla Aspekty technologiczne eksploatacji gazu ziemnego z równoczesn sekwestracj CO2

PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI HABILITACYJNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY

dr hab. in. Piotr Jerzy Lebkowski dr hab. in. Franciszek Seredyski prof. dr hab. in. Tomasz Andrzej Lodygowski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Zarzdzania Akademia Podlaska w Siedlcach; Wydzial Nauk cislych Politechnika Poznaska; Wydzial Budownictwa i Inynierii rodowiska

16 800 45 320 474 500 205 000 145 000 87 000 94 800 89 113 37 500 276 300 60 000 58 030 190 000 250 000 53 500 360 300 294 400 39 075 188 500 237 000 50 300 254 194

16 800 45 320 474 500 205 000 145 000 87 000 94 800 89 113 37 500 276 300 60 000 58 030 190 000 250 000 53 500 360 300 294 400 39 075 188 500 237 000 50 300 254 194

dr hab. Instytut Uprawy Nawoenia i Gleboznawstwa ­ Pastwowy Ewa Jolanta Stanislawska-Glubiak Instytut Badawczy w Pulawach prof. dr hab. in. Bogdan Piotr Zygmunt dr in. Krzysztof Gaska dr Agata Maria Rosiska prof. dr hab. in. Korneliusz Miksch dr in. Marianna Danuta Kazimierska-Grbosz dr in. Jaroslaw Wiszniowski prof. dr hab. in. Jacek Namienik dr hab. Marzenna Róa Dudziska dr in. Krystyna Lech-Brzyk dr Marzena Joanna Rachwal mgr in. Witold Noco dr in. Sylwia Halina Mozia dr in. Alicja Beata Siuta-Olcha prof. dr hab. in. Zbigniew Popiolek dr in. Agnieszka Tabernacka prof. dr hab. Renata Kocwa-Haluch prof. dr hab. in. Roman Domaski dr hab. in. Leszek Marian Styszko dr hab. in. Malgorzata Dorota Kabsch-Korbutowicz dr hab. in. Piotr Zygmunt Falewicz dr in. Krystyna Stanislawa Hoffmann dr hab. in. Daniela Szaniawska dr in. Grzegorz Wielgosiski dr hab. in. Janusz Ostrowski dr in. Malgorzata Wysocka dr hab. in. Andrzej Stanislaw lczka dr in. Elbieta Poleszczyk prof. dr hab. Jan Kielbasa dr in. Jolanta Bijaska dr Jerzy Piotr Nita dr in. Janusz Kazimierz Krochmal prof. dr hab. in. Jerzy Zbigniew Kwiatek dr in. Eugeniusz Krause dr in. Andrzej Nierobisz dr hab. in. Stanislaw Nagy Politechnika Gdaska; Wydzial Chemiczny Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Inynierii rodowiska i Energetyki Politechnika Czstochowska; Wydzial Inynierii i Ochrony rodowiska Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Inynierii rodowiska i Energetyki Politechnika Lódzka; Wydzial Organizacji i Zarzdzania Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Inynierii rodowiska i Energetyki Politechnika Gdaska; Wydzial Chemiczny Politechnika Lubelska; Wydzial Inynierii rodowiska Politechnika Wroclawska; Wydzial Inynierii rodowiska Instytut Podstaw Inynierii rodowiska PAN w Zabrzu Instytut Podstaw Inynierii rodowiska PAN w Zabrzu Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydzial Technologii i Inynierii Chemicznej Politechnika Lubelska; Wydzial Inynierii rodowiska Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Inynierii rodowiska i Energetyki Politechnika Warszawska; Wydzial Inynierii rodowiska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kociuszki; Wydzial Inynierii rodowiska Politechnika Warszawska; Wydzial Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechnika Koszaliska; Wydzial Budownictwa i Inynierii rodowiska Politechnika Wroclawska; Wydzial Inynierii rodowiska

WLASNY

183 000

183 000

WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY HABILITACYJNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI

Politechnika Wroclawska; Wydzial Chemiczny Politechnika Wroclawska; Wydzial Chemiczny Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydzial Nauk o ywnoci i Rybactwa Politechnika Lódzka; Wydzial Inynierii Procesowej i Ochrony rodowiska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Geodezji Górniczej i Inynierii rodowiska Glówny Instytut Górnictwa w Katowicach Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Górnictwa i Geologii Instytut Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie Instytut Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Organizacji i Zarzdzania Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Nauk o Ziemi Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Wiertnictwa, Nafty i Gazu Glówny Instytut Górnictwa w Katowicach Glówny Instytut Górnictwa w Katowicach Glówny Instytut Górnictwa w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Wiertnictwa, Nafty i Gazu

334 500 385 000 19 996 393 000 480 350 400 000 242 000 366 700 199 200 388 000 50 000 254 000 448 000 460 000 295 000 64 062

334 500 385 000 19 996 393 000 480 350 400 000 242 000 366 700 199 200 388 000 50 000 254 000 448 000 460 000 295 000 64 062

­ 77 ­

Asymetria pogórniczych deformacji powierzchni a model procesu wedlug Knothego Sorpcja ditlenku wgla na wglach w obszarze przykrytycznym Wplyw zmian parametrów nadawy na efekty dzialania plywakowego ukladu sterowania odbiorem produktów osadzarki Metoda minimalizacji skutków udarów hydraulicznych w górniczych pionowych rurocigach pompowni glbinowych Badania i analiza przeplywów wody w sieci rzecznej dolnej Odry Odtwarzanie przypowierzchniowych niejednorodnoci orodka na drodze jednoczesnej inwersji tomograficznej fal refragowanych i czolowych Analiza moliwoci wykorzystania wód termalnych z obszaru Niu Polskiego do celów balneologicznych i rekreacyjnych Zastosowanie metody georadarowej do lokalizacji anomalii o stochastycznym rozkladzie w orodku geologicznym Budowa i rozprzestrzenienie stref gazodynamicznych w wysadzie solnym Klodawy Struktura wewntrzna i cechy optyczne inertynitu w wglach koksowych SW czci GZW oraz ich zmiany pod wplywem obróbki termicznej Prognoza pojemnoci magazynów plynnych wglowodorów w polskich zloach soli kamiennej w zalenoci od warunków naturalnych i czynników górniczo-technicznych Zintegrowane modelowanie numeryczne w gospodarce zlewniowej na przykladzie rzeki Widawy Opracowanie kompleksowej metodyki wykorzystania pomiarów geoelektrycznych do rozpoznania budowy geologicznej mlodych form geomorfologicznych pochodzenia lodowcowego Wplyw terenów miejsko-przemyslowych na zasoby i eksploatacj wód podziemnych na przykladach miast Tarnowskie Góry i Tarnów Metodyka prezentacji kartograficznych w mobilnych systemach lokalizacyjnych i nawigacyjnych Metodyka opracowywania map zabytków ruchomych Metoda badania i prognozowania zmian uytkowania ziemi z zastosowaniem algebry map i automatów komórkowych Geofizyczna interpretacja zmian ruchu obrotowego Ziemi wyznaczonych geodezyjnie i werfikacja modeli geofizycznej funkcji pobudzenia ruchu bieguna na podstawie regionalnych funkcji pobudzenia ruchu bieguna, w tym grawimetrycznych danych z satelitarnej misji GRACE Autonomiczna metoda monitorowania wiarygodnoci GNSS w aglomeracjach miejskich w oparciu o analiz obrazów cyfrowych Rozwinicie metod integracji danych w procesie prowadzenia nawigacji Geodezyjne badania wspólczesnej aktywnoci strefy uskokowej Waliszów­Nowa Morawa Ocena poziomu ufnoci norm ISO 17123 w aspekcie praktycznych wyników obserwacji Wykorzystanie wysokorozdzielczych obrazów radarowych dla potrzeb tworzenia map pokrycia obszarów miejskich Modelowanie kartograficzne w badaniach struktury przestrzennej wybranych elementów rodowiska przyrodniczego na obszarze województwa dolnolskiego Prezentacja przestrzennego poloenia jednostek morskich w nawigacyjnych systemach informacyjnych Metoda oceny rozwiza i stanu przestrzeni miejskiej sluca eliminowaniu sytuacji przestrzennych sprzyjajcych zagroeniom bezpieczestwa publicznego. Identyfikacja i diagnozowanie miejsc zagroonych przestpczoci Rola architektury w tworzeniu miejsc pamici ­ od polowy XX wieku do wspólczesnoci Chronologia wczesnopiastowskiej architektury murowanej i sklad zapraw wczesnoredniowiecznych Architektura pónogotyckich klasztorów franciszkanów obserwantów w Polsce XV­XVI wieku Dzialalno Petera Josepha Lenné'go i innych projektantów ogrodów na terenie Kotliny Jeleniogórskiej w XIX wieku Architektura Warszawy II Rzeczypospolitej Przestrzenie publiczne w miastach europejskich ­ projekty i realizacje Opracowanie algorytmu postpowania z budynkami zabytkowymi adaptowanymi do wspólczesnych funkcji uytkowych z uwzgldnieniem uwarunkowa konserwatorskich i technicznych Architektura Poznania o charakterze uzupelniajcym po roku 1945. Realizacje w kontekcie historycznych form urbanistycznych Architektura obiektów kolejowych lska Opolskiego w krajobrazie regionu

PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY HABILITACYJNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI WLASNY HABILITACYJNY WLASNY WLASNY

dr hab. in. Janusz Ostrowski dr hab. Adam Michal Nodzeski prof. dr hab. in. Stanislaw Cierpisz prof. dr hab. in. Kazimierz Stoiski dr in. Jacek Adam Kurnatowski prof. dr hab. in. Zbigniew Kasina dr in. Miroslaw Janowski dr in. Tomislaw Zygmunt Golbiowski dr Stanislaw Burliga dr in. Rafal Mariusz Morga dr Kazimierz Urbaczyk prof. dr hab. Stanislaw Stako prof. dr hab. Adam Filip Idziak dr hab. Andrzej Kowalczyk dr in. Dariusz Gotlib dr in. Albina Kinga Mocicka dr Elbieta Barbara Kozubek dr hab. Jolanta Nastula dr in. Aleksander Stanislaw Nowak prof. dr hab. in. Andrzej Eugeniusz Stateczny dr in. Olgierd Krzysztof Jamroz dr hab. in. Alojzy Dzierga dr hab. in. Beata Hejmanowska dr hab. in. Halina Klimczak dr in. Janusz Uriasz dr in. Bartosz Jarema Czarnecki dr hab. in. Krystyna Pokrzywnicka prof. dr hab. Przemyslaw Urbaczyk prof. dr hab. in. Ewa Luyniecka dr hab. in. Marzanna Jolanta Jagiello-Kolaczyk dr in. Anna Dorota Dybczyska-Bulyszko dr in. Katarzyna Kornelia Pluta dr hab. in. Boguslaw Szmygin dr in. Adam Fryderyk Nadolny prof. dr hab. in. Grayna Maria Baliska prof. dr hab. Adam Marcinkowski prof. dr hab. Antoni Franciszek Komorowski dr hab. Witold Lidwa dr in. Ryszard Andrzej Miklaszewski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Geodezji Górniczej i Inynierii rodowiska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Paliw i Energii Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach Glówny Instytut Górnictwa w Katowicach Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydzial Budownictwa i Architektury Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Geologii, Geofizyki i Ochrony rodowiska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Geologii, Geofizyki i Ochrony rodowiska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Geologii, Geofizyki i Ochrony rodowiska Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Nauk o Ziemi i Ksztaltowania rodowiska Politechnika lska w Gliwicach; Wydzial Górnictwa i Geologii Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi PAN w Krakowie Uniwersytet Wroclawski; Wydzial Nauk o Ziemi i Ksztaltowania rodowiska Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Nauk o Ziemi Uniwersytet lski w Katowicach; Wydzial Nauk o Ziemi Politechnika Warszawska; Wydzial Geodezji i Kartografii Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie

50 700 32 700 53 200 27 300 66 906 177 000 358 700 90 000 351 300 53 500 292 000 52 180 44 800 656 700 113 710 200 000 290 000

50 700 32 700 53 200 27 300 66 906 177 000 358 700 90 000 351 300 53 500 292 000 52 180 44 800 656 700 113 710 200 000 290 000

WLASNY

Centrum Bada Kosmicznych PAN w Warszawie Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni; Wydzial Nawigacji i Uzbrojenia Okrtowego Akademia Morska w Szczecinie; Wydzial Nawigacyjny Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu; Wydzial Inynierii Ksztaltowania rodowiska i Geodezji Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Geodezji Górniczej i Inynierii rodowiska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Geodezji Górniczej i Inynierii rodowiska Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu; Wydzial Inynierii Ksztaltowania rodowiska i Geodezji Akademia Morska w Szczecinie; Wydzial Nawigacyjny Politechnika Bialostocka; Wydzial Architektury Politechnika Gdaska; Wydzial Architektury Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie Politechnika Wroclawska; Wydzial Architektury Politechnika Wroclawska; Wydzial Architektury Politechnika Warszawska; Wydzial Architektury Politechnika Warszawska; Wydzial Architektury Politechnika Lubelska; Wydzial Inynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechnika Poznaska; Wydzial Architektury Politechnika Wroclawska; Wydzial Architektury

224 000

224 000

WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI PROMOTORSKI HABILITACYJNY HABILITACYJNY PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI PROMOTORSKI HABILITACYJNY HABILITACYJNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI

76 200 220 000 209 100 36 920 89 960 62 640 142 760 82 800 16 640 416 350 37 460 66 500 74 190 195 000 130 400 50 335 105 300

76 200 220 000 209 100 36 920 89 960 62 640 142 760 82 800 16 640 416 350 37 460 66 500 74 190 195 000 130 400 50 335 105 300

ZESPÓL BADA NA RZECZ OBRONNOCI I BEZPIECZESTWA Polskie wysze szkolnictwo wojskowe w wietle zjawiska poliprofesjonalizacji jako skutku globalizacji Rozwój i wojskowe zastosowania latarni morskich wybrzea polskiego ­ diagnoza i prognoza Przygotowanie grup bojowych sil reagowania Unii Europejskiej do udzialu w operacjach reagowania kryzysowego Opracowanie teoretycznych i eksperymentalnych podstaw nowej metody detekcji niebezpiecznych materialów opartej na unikalnych wlasnociach generatora neutronów Plasma-Focus PROMOTORSKI WLASNY PROMOTORSKI WLASNY Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydzial Pedagogiki i Psychologii Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni; Instytut Nauk Spolecznych Akademia Obrony Narodowej w Warszawie; Wydzial Wojsk Ldowych Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie 30 000 76 700 32 000 240 000 30 000 76 700 32 000 240 000

­ 78 ­

Badanie ladów pamiciowych metod czynnociowego rezonansu magnetycznego Badania zmczeniowe statków powietrznych o strukturze kompozytowej Modelowanie, identyfikacja i badania numeryczne dynamiki lotu obiektów balistycznych na potrzeby systemów kierowania ogniem artylerii naziemnej Metoda oceny bezpieczestwa lotów z wykorzystaniem danych z procesu eksploatacji Kompleksowa metoda diagnozowania ukladu loyskowania turbinowego silnika miglowcowego (na przykladzie silnika Allison 250) Modelowanie wlaciwoci ochronnych helmów kulo- i odlamkoodpornych w aspekcie minimalizacji ryzyka urazów glowy i szyi uytkownika Drukowana elektronika polimerowa do zastosowa w specjalistycznym ekwipunku i kamuflau Badania wplywu sterowanych systemów w zawieszeniu wojskowych pojazdów patrolowych na bezpieczestwo jazdy Matematyczny model nawigacji statku powietrznego z uyciem wektora poloenia i prdkoci oraz jego zastosowanie w odbiorniku GPS do predykcji pozycji w trójwymiarowym ukladzie wspólrzdnych Zwikszanie wiarogodnoci i bezpieczestwa systemów teleinformatycznych oraz mikroprocesorowych przez zastosowanie metod diagnostyki systemowej Opracowanie algorytmu poprawy jakoci obrazu dla celowników termowizyjnych i urzdze obserwacji pola walki w podczerwieni Optymalizacja przetwarzania sygnalów w radarach z pasywn koherentn lokalizacj obiektów Precyzyjne planowanie manewru przy zwalczaniu zagroenia ze strony szybkich jednostek nawodnych z uyciem artylerii Okrtowy sztuczny system immunologiczny

WLASNY WLASNY HABILITACYJNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY WLASNY PROMOTORSKI WLASNY WLASNY

dr Mariusz Glowacki dr in. Piotr Leszczyski dr in. Leszek Bronislaw Baranowski prof. dr hab. in. Henryk Tomaszek dr in. Henryk Borowczyk mgr in. Robert Romek mgr in. Monika Rom dr in. Maciej Zajc dr hab. in. Marek Grzegorzewski dr in. Zbigniew Ekspedyt Zieliski dr in. Rafal Piotr Dulski dr hab. in. Bohdan Stefan Butkiewicz dr in. Arkadiusz Radoslaw Panasiuk dr in. Tomasz Miroslaw Praczyk

Instytut Medycyny Dowiadczalnej i Klinicznej im. Miroslawa Mossakowskiego PAN w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dbrowskiego w Warszawie; Wydzial Mechatroniki Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dbrowskiego w Warszawie; Wydzial Mechatroniki Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie Instytut Technologii Bezpieczestwa MORATEX w Lodzi Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej; Wydzial Nauk o Materialach i rodowisku Politechnika Warszawska; Wydzial Samochodów i Maszyn Roboczych Wysza Szkola Oficerska Sil Powietrznych w Dblinie Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dbrowskiego w Warszawie; Wydzial Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dbrowskiego w Warszawie; Instytut Optoelektroniki Politechnika Warszawska; Wydzial Elektroniki i Technik Informacyjnych Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni; Wydzial Nawigacji i Uzbrojenia Okrtowego Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni; Wydzial Nawigacji i Uzbrojenia Okrtowego

300 000 450 000 161 500 35 000 480 000 400 000 360 000 400 000 420 000 237 075 156 100 30 000 78 000 70 200

300 000 450 000 161 500 35 000 480 000 400 000 360 000 400 000 420 000 237 075 156 100 30 000 78 000 70 200

­ 79 ­

Suplement 2'2009

BIULETYN MINISTRA NAUKI I SzKoLNIcTwA wYSzEgo

Rada Redakcyjna: Redaktor: Redakcja:

prof. Janusz W. Adamowski ­ przewodniczcy, prof. Marcin Kamiski, Jolanta Karwowska, Dorota Maciejko, Pawel Mikusek, prof. Ryszard Nycz Anna Knapiska e-mail: [email protected] al. Niepodlegloci 188 b, 00-608 Warszawa tel. (22) 570 14 82 fax. (22) 825 89 11 e-mail: [email protected] Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego ABAKUS 1500 egz.

Wydawca: Sklad, lamanie i druk: Naklad:

Information

80 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

567810


You might also be interested in

BETA