Read Quan_tri_nhan_su_Navibank_AR_2010-8.pdf text version

Qun tr nhân s

ÔnG Lê QuaNg Trí

Sinh nm 1967 TNG GIÁM C

Ông Lê Quang Trí nhn bng C nhân Kinh t ca trng i hc Kinh t TP. H Chí Minh và bng K s ca trng i hc Bách Khoa. Sau ó, Ông hoàn thành chng trình ào to Thc s ca Cao hc Kinh t Hà Lan. Ông tng là Trng phòng K hoch ­ Ngun vn ca Chi nhánh Ngân hàng u t và Phát trin TP. H Chí Minh trong giai on 2001 ­ 2005. Nm 2006, Ông c b nhim là thành viên Hi ng qun tr kiêm Tng Giám c Ngân hàng TMCP Nam Vit và hin vn ng nhim các v trí này.

ôNg cao Kim sN cNg

Sinh nm 1967 PHÓ TNG GIÁM C THNG TRC

Ông Cao Kim Sn Cng nhn bng C nhân Ngân hàng ca trng i hc Ngân hàng TP. H Chí Minh nm 1989. Ngoài ra, Ông còn tham gia nhiu khóa ào to ca các t chc trong và ngoài nc v nghip v ngân hàng. Trong khong thi gian t 1995 ­ 2005, Ông công tác ti Ngân hàng TMCP Phát trin nhà và ã c b nhim gi v trí Phó Tng Giám c ti ngân hàng này. T nm 2006 n nay, Ông công tác ti Ngân hàng TMCP Nam Vit v trí Phó Tng Giám c thng trc.

ôNg NguyN hNg sN

Sinh nm 1974 PHÓ TNG GIÁM C

Ông Nguyn Hng Sn hoàn thành chng trình ào to C nhân và Thc s ti Khoa Kinh t phát trin, i hc Kinh t TP. H Chí Minh. Ngoài ra, Ông còn nhn bng Thc s Tài chính Ngân hàng ca i hc Khoa hc ng dng Thy S. Ông công tác ti Ngân hàng TMCP Nam Á t nm 2003 ­ 2006 và ln lt kinh qua các v trí Trng phòng Tín dng và Phó Tng Giám c. Ngay sau giai on này, ông làm vic ti Ngân Hàng TMCP Nam Vit vi v trí Giám c Quan h khách hàng và c b nhim làm Phó Tng Giám c t nm 2008.

ôNg NguyN giaNg Nam

Sinh nm 1971 PHÓ TNG GIÁM C

Ông Nguyn Giang Nam nhn bng C nhân Kinh t ca trng i hc Kinh t TP. H Chí Minh vào nm 1992. Sau ó, Ông hoàn thành chng trình ào to Thc s ca Cao hc Kinh t Hà Lan. Ông tng công tác ti phòng Kinh doanh ngoi t ca Chi nhánh Ngân hàng Ngoi thng TP. H Chí Minh, Trng phòng Kinh doanh ngoi t ca Ngân hàng TMCP Phng ông. T nm 2005 n nay, Ông gi v trí Phó Tng Giám c kiêm Ch tch Công oàn ca Ngân hàng TMCP Nam Vit.

ôNg huNh VNh PháT

Sinh nm 1974 K TOÁN TRNG

Ông Hunh Vnh Phát nhn bng C nhân Ngân hàng ca trng i hc Kinh t TP. H Chí Minh vào nm 1997. Ngoài ra, Ông còn tham gia nhiu khóa ào to ca các t chc trong và ngoài nc v nghip v ngân hàng. Trong khong thi gian t 1997 ­ 2006, Ông công tác ti Ngân hàng Công Thng Vit Nam ­ Chi Nhánh Bình Tân và ã c b nhim gi v trí Trng Phòng Tài chính K toán ti ngân hàng này. T nm 2006 n nay, Ông công tác ti Ngân hàng TMCP Nam Vit v trí K Toán Trng.

Quyn li ca Ban iu hành

Ban iu hành Ngân hàng TMCP Nam Vit c hng lng, thng và các khon ph cp theo úng Quy ch tin lng, tin thng và Quy nh v thu chi tài chính ca Ngân hàng TMCP Nam Vit.

66

Ngân hàng Thng mi c phn Nam Vit - Báo cáo thng niên 2010

công tác qun tr ngun nhân lc

S lng cán b, nhân viên

tính n 31/12/2010, có 16 ngi là thành viên Hi ng qun tr, Ban kim soát và Ban iu hành (trong ó có 08 ngi có trình trên i hc và 08 ngi có trình i hc) cùng 1.280 cán b nhân viên ang công tác ti Ngân hàng TMCP Nam Vit, c th: qua vic thit k mt h thng các chng trình ào to kt hp nhun nhuyn gia c s lý lun và kh nng vn dng phù hp cho tng chc danh, v trí c th. Hn th na, hot ng ào to ca Navibank còn có s khác bit so vi các t chc khác, ó là cho nhân viên c luân phiên thay i công vic cho nhau. Nh vy, i ng nhân viên có th nm c nhiu k nng thc hành ca các công vic khác nhau, hiu c cách thc phi hp thc hin công vic gia các b phn, nhân viên d dàng thích nghi vi nhiu loi công vic, t ó kh nng thng tin cng tng theo tng ng. iu này còn giúp h t phát hin ra im mnh, im yu ca mình có k hoch phát trin ngh nghip phù hp. Song song ó, Navibank tp trung xây dng vn hóa doanh nghip theo hng chuyên nghip, công bng và hp tác nhm to tâm lý n nh và gn bó lâu dài cho ngi lao ng. ch lng thng và các phúc li khác Navibank luôn duy trì mt chính sách lng, thng hp dn, công bng. Tt c nhân viên ca ngân hàng c hng lng da trên kt qu hot ng kinh doanh và cht lng công vic thc t ca mi cá nhân. Ngoài mc lng cn bn nh cam kt trong hp ng lao ng, nhân viên còn c hng lng kinh doanh, lng tháng 13, lng theo mc hoàn thành công vic, ph cp và các khon công tác phí khác. Ngoài ra, Ngân hàng cng áp dng chính sách khen thng dành cho nhân viên có thành tích xut sc, có sáng kin, ci tin nhm nâng cao cht lng công vic. Cùng vi vic m bo trn vn các ch phúc li khác nh bo him xã hi, bo him tht nghip theo quy nh ca pháp lut hin hành, ti Navibank, mt chính sách phúc li c bit c xây dng tha mãn tt hn na nhu cu v vt cht ln tinh thn cho i ng cán b nhân viên: thng vào các dp l ln trong nm, tng quà cho nhân viên nhân dp sinh nht, quà 08/03 cho nhân viên n, t chc các chuyn du lch, ngh mát hng nm, khám sc khe nh k, cp phát trang phc làm vic, cho vay vi lãi sut u ãi,...

Tiêu chí

Tng s Phân theo gii tính Nam N Phân theo trình Trên i hc i hc Cao ng, Trung cp Lao ng khác

2009

1.122 497 625 26 725 128 243

2010

1.280 571 709 28 836 152 264

Tng/ gim

+158 +74 +84 +2 +111 +24 +21

Chính sách i vi ngi lao ng

Vi quy mô hot ng và mng li giao dch rng khp, vic thu hút, duy trì và phát trin ngun nhân lc có kinh nghim, trình chuyên môn cao c Navibank c bit xem trng, c th: chính sách thu hút ngun nhân lc Vi chính sách a dng hóa ngun tuyn dng, Navibank hin s hu i ng cán b nhân viên cht lng cao, hi các iu kin v tâm-tm-tài. Bên cnh ó, d b mt i ng tr tim nng, có kh nng k tha nhim v iu hành, qun lý ti Navibank, trong thi gian qua, bng vic phi hp vi các trng i hc có uy tín trong c nc, Navibank ã t chc trao hc bng "ng hành cùng tài nng tr t Vit" dành cho các sinh viên có kt qu hc tp xut sc. Hc bng không ch dng li vic h tr tài chính mà còn giúp sinh viên có c c hi thc tp và làm vic n nh ti Navibank sau khi ra trng. chính sách ào to và phát trin Hiu rõ nguyên tc 80 ­ 20 trong vic to nên thành công cho mi con ngi (20% t hc tp bài bn và kh nng thiên phú, 80% còn li t vic tích góp nhng tri nghim quý giá t công vic thc t), công tác ào to nhân viên ca Navibank nghiêng hn v phng din rèn luyn k nng, t duy t phá, kh nng ng phó vi các bin i ca môi trng kinh doanh. Quan im này c th hin rõ nét nht

Thay i nhân s ch cht

T nm 2010, Ông Lâm Trng Hu không còn là thành viên Ban Tng Giám c. Trong nhim k 2010 ­ 2015, Ông Nguyn Tri H thay th Bà Nguyn Xuân Hng gi chc v thành viên Hi ng qun tr. Ông Nguyn Vn Xuân ri chc v thành viên Ban Kim soát. Ban Kim soát có thêm hai thành viên mi là Ông Nguyn Phi Long và Ông Lê Trng Hiu.

Ngân hàng Thng mi c phn Nam Vit - Báo cáo thng niên 2010

67

Information

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

259088