Read Effektivisering komp.ppt text version

Effektivisering med "smart" bruk av FDV-systemer

FDV-systemer, veien til suksess??

Har alle felles mål??? · Juridisk Eier · Utførende "eier" · Forvalter · Leietaker · Drift og vedlikeholdspersonalet · Systemleverandør · FM-leverandør

· Godt drift og vedlikehold av bygg synes ikke, · Manglende drift og vedlikehold av bygg synes

[email protected]

Pro Teknologi din samarbeidspartner?

Pro Teknologi AS

RIF-godkjent rådgiverfirma

· · · ·

Riktig - kunnskap Riktig - behov Riktig - tid Riktig - pris

Spesialfirma innen tidligrådgiving og byggherrestøtte innen Bygging, drift og forvatning av komplekse bygninger · · · · VVS Klimateknikk Elektro IKT/Databaser/Web · · · · FDVU / SD Byggherreombud Eiendomsdrift Sykehus

Kontor i Trondheim, Oslo og Tønsberg. Pr. dato er vi 9 ansatte.

[email protected]

Ressurser i Pro Teknologi AS

Brynjulf Skjulsvik Siv.ing VVS, Integrator Dr.ing Tor I. Hoel VVS, Integrator,

Torstein O. Haugen Siv.ing El-kraft, forsyning

Siv. Ing Tomas Jonsson VVS, Database, Dak, SD

Siv.Ing Helge Sletbakk KS etc , 30 %

Ing Per-Ivar Mikkelsen Elkraft, Automatisering, SD, testing

Siv.ing Alexander Wangsvik Olsen Datateknikk, databaser, IKT

Ing Torbjørn Lunde VVS, Kontroll,verifiksjon

Siri Skjulsvik Admin

[email protected]

Pro Teknologi lokalisering

Trondheim Oslo Tønsberg

[email protected]

Spisskompetanse · · · · · · · · Byggherrestøtte innen tidligrådgiving Anvisninger, spesifikasjoner, stukturering 3-partsverifisering SD, FDV, Energi, LCC ­ FM-kjeden Teknisk byggeledelse Kontrahering, D&V-tjenester Opplæring driftspersonell Integrator, igangkjøring, verifikasjon

[email protected]

Fagområder Pro Teknologi AS

· · · · · · · · · · · · · · · · · · Teknisk prosjektledelse Teknisk programmering Driftsorganisering / optimalisering Energi , energisentraler ( Fjernvarme, varmepumper etc) VVS-installasjoner Elektroinstallasjoner Energiforsyning Bygningsautomatikk( SD -anlegg) FM (Facility Management) FDVU (EDB-basert FDV) Innemiljø, arbeidsmiljø Byggherreombud Teknisk byggeledelse Tilstandskontroll, sertifisering LCC, Livssykluskostnader FOU virksomhet. Spesialrom innen sykehus, operasjon isolater etc. Feltmålinger Opplæring/kurs

Byggebransjen må se helheten. Integratorrollen må ivaretas. (System, kommunikasjon koblings-integrator)

[email protected]

Sykehusreferanser / integreringsprosjekter

Ansatt og firmareferanser · Nytt Sykehus i Molde (OTP = Overordnet Teknisk Program) · Nytt Østfoldsykehus (OTP) · Nye Ahus. (2006- 2009) · Spesialsykehuset for Epilepsi (2006- ) · DNR Forskningsbygget 2005 ­ 2009) · Rikshospitalet, energi og driftsoptimalisering (2007 - 6 rammeavtaler) · DNR, rammeavtale spesialtjenester (2003 - ) · SIV, Byggherrestøtte, D&V-dok, kontroll og igangkjøring (2002 · HBMN, Enøk/energirådgiver · Asker og Bærum sykehus, byggherrestøtte, SD, totalentreprise · Ringerike sykehus, DNR Stråleterapi Elektro og SD · Lovisenberg sykehus ( Web-basert nettverksløsning) · Igangkjøringsansvar av nytt Rikshospital. (1999- 2001) · Oppland Fylkeskommune, Lillehammer, Gjøvik sykehus · SPA. Byggherrestøtte Sykehusprosjektene i Akershus · Rit 2000 / Helsebygg Midt -Norge ( - 2001)

Ledende innen Bygningsautomasjon, FDVU og idriftsettelse

[email protected]

Grunnlaget for optimal FDV?

A building is not something you finish, it`s something you start

Et bygg blir aldri ferdig, men tas i bruk

Slutten på starten av et byggs livsløp.

Planlegging

Prosjektering

Bygging

FDV U S P

Kunder

Myndigheter

Erfaringsoverføring

Ansatte

[email protected]

Dagens bygninger er i en "kontinuerlig" omstilling !

Hva er statusen · Har ikke nok ressurser for å utøve ønsket DV · Manglende underlag om de produkter og systemer som skal ha DV · Vi rekker knapt å gjennomføre byggets vedlikeholdsansvar i følge offentlige krav. ( heis, nødlys, brannalarm, UPS) · Vedlikeholdet forskyves · Det meste utføres som brannslukking

[email protected]

Hvordan fordeles kostnadene Hva er FDVU-kostnadene for kontorbygg Forvaltning 50 - 90 kr/ m2 år Drift 350- 400 kr/ m2 år (Eks sikring) Vedlikehold 90- 120 kr/ m2 år Utvikling 20 - 60 kr/ m2 år Sum FDVU 510 -670 kr/ m2 år Investeringskapitalens LCC-kostnad ca 1500 -2500 kr/m2 "Kjernevirksomhetens kostnad" 5.000 ­ 8.000 kr/m2.

Hva er de store kostnadspostene? : Energi. 100- 200 kr/ m2 år Renhold 80 - 120 kr/ m2 år Avfall ?? kr/ m2 år Vakt og sikring ?? kr/ m2 år

[email protected]

Forvaltning, Drift, Vedlikehold, utvikling (FDV,U)

ing Utvikl

U

Situasjon ved luftfart, offshore

Verdien opprettholdes

Byggets verdi, kr

Sit uas jon en ved By gg og eie nd om sfo rva ltn ing

D&V

Manglende D&V medf ører rehabilitering? Riktig mengde til riktig behov Ikke for mye og ikke for lite

Byggets brukstid

· Verdiforringelse ved manglende D&V · Verdiøkning ved utvikling.

[email protected]

Hva trenger vi.

· · · · Hva er drift og vedlikeholds strategien. Eier, leier Hvilket års-perspektiv har vi. kortsiktig / langsiktig Vedlikehold på systemnivå, ikke produktnivå. Entreprenørens vedlikeholdsintervall er kun orienterende. · Arbeidsordrer er like mye for eksterne som interne aktører. · Et system som dekker ditt behov

[email protected]

Hva krever internkontrollforskriften.

Vi skal til enhver vite hva vi har "utført" og hva vi skal ·utføre av aktiviteter for å ivareta ·helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) Det er eierens plikt å VITE Beslutningstøttesystem SD ( inkl, brann, sikring etc) og FDV er ett virkemiddel for å kunne dokumentere virksomheten

[email protected]

Når skal FDV-dokumentasjonen foreligge?

· FDV-innsamling starter fra dag 1.

De sig nin for ma sjo n Arb eid su nd erla g Be stil ing sin for ma sjo n Pr od uk tfy sis kfe rdi g Sy ste m fys isk fer dig Sy ste m fun ks jon ste st fer dig Int eg rer te fun ks jon ste ste r

To talt es t1

BYGGING FERDIG FERDIG GRENSESNITTSKONTROLL

IDRIFTSETTELSE PRØVEPERIODE FERDIGBEFARING

OVERTAGELSE

Idriftsettelsestester med utstyr

Stort sett ferdig Ferdig, ferdig

Installering brukerutstyr

[email protected]

To talt es t2

Felles Suksesskriterier for effektiv FDV i byggeprosjekter??

· Byggherre ( utbygger) · Leietaker · Arkitekt · Prosjektleder · Prosjekterende · Byggeleder · Entreprenør · Leverandør · Driftspersonalet

[email protected]

Alle har ikke felles mål!

Life Cycle Cost LCC-beregninger (NS 3454 )

Nåverdi - levetidskostnad

Diskontering (flytting) til nåverdi

Kaptalkostnad

Utskiftninger og intervallbundet vedlikehold Årlig FDV Brukstid

Årskostnad

Levetidskostnaden legges ut som annuitet (renter og avdrag)

[email protected]

FDV-dokumentasjon til aktiv drift.

TianDV - Utstyrsregister

Lokalisering

ID nr. (18krt)

101

Tekst; Objekt/System (50krt)

102

Type (Typebetegnelse) (25/50krt)

108

Rom nr.

403

Fabrikat (kortnavn) (8krt)

106

Leverandør Entreprenør/ (kortnavn) Entreprise (8krt) nummer

109 111

Filnavn Dokument 1

901

Filnavn Dokument 2

903

TianDV - Leverandørregister

Kortnavn SKANSKA1 SKANSKA2 SKANSKA3 IWL EKTAKON PAROC PITTSBRG JACKON

+09=29 +09=291 +09=291.100 +09=291.100-BP01T +09=291.100-BA06T +09=291.100-BP02T +09=291.100-BB01T

Romdannelse Undergolv Undergolv Påstøp av betong Plåtforskaling Helsparkling av golv PE-folie

Org_nr

Betong Lackerad 0.5mm stålplåt ABS 147 sparkelmasse Icopal SEP 4000

Entr_nr K203 K203 K203 K203U K203U K203U K203U K203U

E2-E4 E4-25H1 E3-14G1 E2-12F2

Fornavn Jørgen Åke Anders Ingemar Jorun Åsa Jan-André

STANGE MOHOLM ABS PAROC

Etternavn Larsson Karlsson Östborn Wahl Lerum Hermansson Olsen

STANGE MOHOLM ABS JACKON

K203U K203U K203U K203U

Telefon 22 56 47 25 22 56 55 39 22 99 45 20 +46 522 139 80 32 83 59 80 +46 500 46 90 00 +46 8 730 04 60 69 36 33 00

beskriv.doc beskriv.doc beskriv.doc beskriv.doc

abs147.doc paroc.doc

Meny Firma Skanska Entreprenør AS Skanska Entreprenør AS Skanska Entreprenør AS IWL Tak AB Ektakon AS PAROC Rockwool AB Pittsburgh Corning Scandinavia AB Jackon AS

FLE E E E 556393-4677 E 934785657 L 556036-3763 F 01-556218-9059 L 913019334 F

Entr_navn Bygningsmessig Bygningsmessig Bygningsmessig Bygningsmessig Bygningsmessig Bygningsmessig Bygningsmessig Bygningsmessig

Stilling Projektchef Innkjøper Arbetschef Chef

TianDV - Reservedelsregister

Ullevål Sykehus

Reservedelsnr. (8krt)

R 1

Meny Reservedel (tekst) (50krt)

R 2

Kategori

R3

Typebet./ Modellbet. (8krt)

R 4

Artikkelnr. (12krt)

R5

Antall

R6

Enhet Antall (stk./m2)

R 7

Leverings- Pris tid (dg) inkl.mva.

R8 R 9

Datablad

R10

Fabrikat (kortnavn)

R11

3PL-85 3P-85 3R-85 3PL-95 3P-95 3R-95

Posefilter EU7 Posefilter EU7 Posefilter EU7 Posefilter EU9 Posefilter EU9 Posefilter EU9

592x892x547 592x592x547 592x892x547 592x592x547

MEK MEK MEK MEK MEK MEK

3PL-85 3P-85 3R-85 3PL-95 3P-95 3R-95

24 52 8 12 26 4

stk stk stk stk stk stk

3 3 3 3 3 3

665,00 387,00 230,00 716,00 421,00 248,00

CAMFIL CAMFIL CAMFIL CAMFIL CAMFIL CAMFIL

SQL database

Leverandørregister Vedlikeholdsregister

TianDV - Vedlikeholdsrutiner

Ullevål Sykehus

FV_rutine

FV01

FV_beskrivelse (54krt)

FV02

M F AR_nr V (8krt) en AR01 ARSS180

A R Op_nr Operasjon_beskrivelse (50krt.)

OP01 OP02

O Time_ P forbruk Personell

OP03 OP04

FVSS

Spjeld

1 0 Sjekk at spjeld åpner og lukker helt 2 0 Rengjør spjeldbladene. 3 0 Sjekk at spjeld går lett 4 0 Kontroller evt. slakk i tannhjulsoverføringer. 5 0 Kontroller pakninger på spjeldblad 1 0 Kontroller at vifter som skal gå er i gang. 2 0 Lytt etter ulyder i vifter og motorer. 3 0 Sjekk trykkfall over filterne. 4 0 Se etter vannlekkasjer. 5 0 Sjekk alle driftslamper. 6 0 Sjekk at alle vannlåser er vannfylt. 7 0 Sjekk kanaltermometrene. 8 0 Sjekk termometrene i glykolgj.v.kretsen. 9 0 Sjekk gjenvinnerpumpen. 100Sjekk dryppanne for kjølebatteri.

00:05M E K 2 00:15M E K 2 00:10M E K 2 00:05M E K 2 00:05M E K 2

Utstyrsregister

Reservedels register

FV_IV01

Ventilasjonsaggregat

AR_IV07

MEK2 00:03M E K 2 00:03M E K 2 00:03M E K 2 00:02M E K 2 00:02M E K 2 00:02M E K 2 00:02M E K 2 00:02M E K 2 [email protected] 00:02M E K 2

Tian-DV

EDB-BASERT FDV-SYSTEM

For 5 år siden hadde vi registrert ca 80 -90 FDV-systemer på det Norske markedet

Følgende oppdeling ble da benyttet A. B. C. D. E. F. G. Skip/offshore/maskin ( 46) Bygningsteknisk vedlikehold (5) Driftskontroll ­ leverandører (5) Prosjektering/planleggingsfasen(5) DAK/GIS, visualiseringsteknikk(4) Spesielle fagnisjer (10) Forvalter, overordnet system(8)

[email protected]

Dok_ref

Meny

Leverandør

Dim./ Pris

Ullevål Sykehus Kvinne-Barnsenter

Styringssystemet er en del av "Drift"

Management net

Web

SD-O

3

Internett Intranett SQL/OPC

Nettverk

F.eks. BACNET TCP/IP FND

Automation net

SRO/ SD-U

2

Teknisk nett/ Intranett

Driver for undersentraler er nødvendig

Skjermdriver for overordnet Bacnett, Ethernet Echelo Profibus FMS/DP C-bus etc

1

Field net

PLS

US

KommunikasjonsTradisjonell kabling eller. enhet. Installasjonsbuss, Undersentral PLS/DDC Trad.kabling eller f.eks.EIB Echelon, Profibus PA, FF -Foudation BUS, Can-system etc

[email protected]

EDB-BASERT FDV-SYSTEM I DAG.

Internet med Web-baserte løsninger har redusert antallet

Følgende oppdeling benyttes i dag A. B C. D. E.

( systemets opphav)

Industrisystem, Skip/offshore/maskin ( 18) Forvaltersystem/ Økonomisystem( 8) Drift og vedlikeholdssystem(18) HMS, KS-system (5) Nisjesystem (11)

[email protected]

A Industrisystem Skip/offshore/maskin

LEVERANDØ LEVERANDØR Airson AB Controll Bridge AS Frontec AB IFS- Norge NVC Premas AS Onsoft Computer Software Synergy Softwarw System Terramar AS Micad CO. UK SAP Norge AS Tero Marine AS Waade Informasjonssystem Onix Dash Software AS Psiam Vetek AS Visma Tero Marine AS

[email protected]

SYSTEMNAVN Air-son Drift og Underhåll CB Operator Frontec API IFS-Aplication Premaster OCS-Maisy Miquest Maximo Micad SAP SK master Wistek Kobo Onix vedlikehold dash Datastream 7i Vetek plan Amos D SK master

B Integrerte system med Økonomisystem

LEVERANDØ LEVERANDØR INDUSTRIAL AND FINANCIAL SYSTEMS SAP AS Acando AB Satcom Softwarer Axxos FP ­ Maintenance Visma A S Uni Micro AS Hands ASA SYSTEMNAVN IFS SAP Acando PreMasterPRO Axxos Unique DV-Pro Uni Micro Propman

[email protected]

C. Forvaltning, Drift og Vedlikeholdssystem

LEVERANDØ LEVERANDØR Cowi AS Norconsult AS Facility Management Lydia AS Datec AS Uniq Visma Plania AS Industridata AS Archibus Holte Prosjekt Famac Bygg og Eiendomsdrift Sønnico Profsys Protector Programvare PHP Groupware Uni Pluss AS I- tema Rambøll

[email protected]

SYSTEMNAVN Caretaker ISY - Jobtech Facilit Lydia Johnatan Uniq Plania Idata Archibus Holte Prosjekt Forvaltning Famac WEB FDV-Web Profsys FDV / DTV Protector FDV Open FM Uni Pluss Eiendomsforvaltning I- drift Rambygg

D. HMS, KS-system

LEVERANDØ LEVERANDØR Dk Digital Hospital Organiser AS Metron AS Norsk Kvalitetsforum QS Manager AS osv SYSTEMNAVN Kerbas Carna / perio QA-map ( Med tek) BRA-HMS QSM

[email protected]

Gruppe F Systemer utviklet for spesielle nisjer

LEVERANDØ LEVERANDØR NETbas Trioving BaRann og sikkringsteknikk Norvar Brutus Chess Energi ETA Energi AS APAS Entro Energi AS Holst og Brå CebyC AS SYSTEMNAVN EFI/Statskraft Twin Control BST Frevar KF Statens Vegvesen ( Miljødatabase)

ETA web 3 R-familien Effen EOS-loggen EOS Energinett. Energi, eiendom, industri, leietaker

[email protected]

Ulike moduler

[email protected]

Brannbok

[email protected]

Økende krav til informasjonsflyt i prosjekter.

[email protected]

Felles nærhet til informasjonene

Driftsfirma 2 Eiendom

undervisning

Driftsfirma 1 Energirapp

Økonomi

FDV

[email protected]

Driftsrapp

IFC-standarden gir muligheter. Modellen som skal styre informasjonsflyten kalles IFC (IndustriyFoundation Classes )

· Felles tegning · Informasjon lagret i database · En eller flere databaser

[email protected]

Informasjon starter i tegning/blokk BIM-koder

Egenskaper "blokk" Elementer ID-kode / TAG Designegenskaper

Areal leieavtale Vedlikehold

Drift og styring Rapportering offentlige Kommune r r elle Arbeidstilsynet ente kum ata etc al do Digit Digitale d Drift og automatisering Brannvarsling Sikring, adgang Personell økonomi

Nødt å ha? Kjekt å ha?

[email protected]

Hva er utfordringen for systematisering av FDV

· Detaljeringsnivå, system, produkt, arbeidsordre. · Definer lovpålagte plikter, brann, HMS, internkontroll · Begynne i det små, oversikt over hovedelementer som skal driftes og vedlikeholdes. · Ha fokus på det man "klarer" å gjennomføre. · Alle må følge systematikken. · Definer arbeidsordrer for eksterne personer · " Definer målbare enkeltelementer i SLA.

[email protected]

HVOR GÅR KOSTNADENE ?

3 % Definere målet 15 % Organisasjonstilpassning 10 % Planlegging, tilpassning, strukturering motivering. Etablere systematikk, manuelt system 10 % Innkjøp av programvare 32 % Innsamling og implementering 25 % Innskriving av data dersom datafangst ikke er etablert 5 % Tilpassning av rapporter. Datautstyr kommer i tillegg .

NB 1. System som ikke er bygget på en relasjonsdatabase er rimelige i innkjøp 2. Unngå utviklingsprosjekter, dette er IKKE nødvendig i dag 3. Webbaserte l øsninger gir deg nye muligheter.

Tegninger Digitalisering av tegninger 1 - 4 kr/m2 Konvertering 1 - 2 kr/ m2 Aktivisering av informasjon til objekter 1 - 2 kr/ m2

[email protected]

Informasjon I forvaltersituasjon Digitale tegninger Digital informasjon

(tabellarisk dokumentasjon + dokumenter)

· Dokumentasjon på hvordan det skal bygges. · Dokumentasjon på hva som er bygget.+ bilder, video etc · Dokumentasjon på hvordan bygget skal Forvaltes, Drifts og Vedlikeholdes · I tillegg kommer saksdokumenter!

[email protected]

Utarbeidelse av grunnlagsdokumenter

·Anvisning for geografisk merking ·Anvisning for teknisk merking ·Anvisning for DAK-manual ·Anvisning for merking av dokumenter. ·Anvisning for fysisk merking. ·Anvisning for LCC/Årskostnadsberegning, kontostruktur. · Anvisning funksjonsbeskrivelse og system/prinsippskjema · Anvisning design dokumentasjon · Anvisning for, funksjonskontroll, prøveperiode og reklamasjonsperiode. · Anvisning for automatisering. · Anvisning for informasjonslagring/informasjonsflyt. · Anvisning bilder som dokumentasjon i byggeprosessen · Anvisning for Drift og vedlikeholdsdokumentasjon. · Anvisning for opplæring, serviceavtale etc

[email protected]

Hva kan spares !? Kost nytteverdi/konsekvens

Eksempel på investering: Eksempel på besparelser · 100.000 kr Arealforvaltning* · 5 - 20 kr/m 2 Arealforvaltning · 70.000 kr Forvaltningssystem. · 2 - 7 kr/m 2 Forsikring · 200.000 kr Overordnet SD-anlegg* · 3 -10 kr/m 2 Kontrakter. · 150.000 kr Buss system ( 40.soner)* ·15-30 kr/m 2 Forbruksregistrering · 100.000 kr Vedlikeholdssystem, kostnad, ·20-50 kr/m 2 Renholdsoptimalisering personell · 2 -10 kr/m 2 Nøkkelsystem · 70.000 kr HMS, internkontrollsystem · 2 - 7 kr/m 2 Tilsyn/vaktmestertjenester · 70.000 kr Renholdssystem* · 4 - 10 kr/m 2 Planlagt vedlikehold · 30.000 kr Nøkkelsystem* ·10 -20 kr/m 2 Verdiforringelse. · 150.000 kr DAK-system Konsekvenskostnader i forhold til · 30.000 kr Faktureringssystem prosess og forskrifter · 100.000 kr Krav til relasjonsdatabase/ åpenhet kommer i tillegg.

* Angir kostnader som øker med byggets størrelse

[email protected]

Nye dokumentasjonskrav

Nye krav til byggeier.

· Energidokumentasjon ( energisertifikat 2.1 2007) · · · · Innemiljødokumentasjon? ( Innemiljøsertifikat) Branndokumentasjon ?( Brannsertifikat) Sikkerhetsdokumentasjon ?( Sikkerhetssertifikat) Avfall/Renovasjon dokumentasjon?( Avfallssertifikat)

[email protected]

Utføre riktig DV til riktig tid

Lykke til med verdiskapning av landets bygninger

[email protected]

Information

Effektivisering komp.ppt

19 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

260427