Read MAHARASHTRA text version

CENTRAL LIST OF OBCs FOR THE STATE OF MAHARASHTRA

Entry No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Caste/ Community Alitkar Bagdi Badia Bajania Bajigar Buttal Bhand Bhavaiya Targala Bhavin Bhisti or Pakhali Bari or Barai Baria, Koli Baria Basdewa/Vasudeva Bhadbhunja, Bhurjawa, Bhurji, Bharadbhunga, Bhuranji, Bhunj Bhanta Bhaat Chamtha Chandalgada/Chandalagade Charan or Gadhavi Charodi Chippa Das or Dangdidas Dabgar Depala Devli Devdig, Dewadiga Dholi Dhangar, Dhangari, Dange, Dongari

Resolution No. & Date 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011 12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011

Devanga Gandharap Gujrath Baori Gadaria Gadri Gadhavi Garpagri, Garpagari Gochaki Gurou/Gurav Gawli, Muslim Gawli 1

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

Gavandi, Gujar Kadiya Halepaik Hatkar/Hatker Jagiasi Jajak Jatiya Jatigar Javeri Jogi Jogin Johari Julaha, Momin, Julaha-Ansari, Momin-Ansari Jangam Jingar Jhadi Kammi Kapdi Entry has been adjusted in the new entry No. 65 Khati Entry has been adjusted in the new entry No. 65 Kongadi Korchar Kachora Kadera Kamati Kasbi Koli Christian Koli Chumble, Gabit, Kharwa or Kharwi, Machimar Koli, Mangela/Mangala, Panbhare (Panbhari) Son Koli, Koli Suryavamshi Vaiti, Ahir Koli, Pan Koli, Bari, Khandeshi Koli, Kharva or Kharvi, Koli (other than included in ST)

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999 12011/36/99-BCC dt. 04/04/2000 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011

65.

2

66.

67. 68. 69. 70.

Koshti, Halba Koshti, Ladkoshti, Gadhewal Koshti, Jainkoshti, Salewar, Padmashali, Chanewar/Channewar/Chenewar Kuchbandh Kuchhria Kumbhar/Kumhar Kunbi, Lewa Kunbi, Lewa Patil, Lewa Patidar, Kurmi Kurmar, Kurba, Kurubar Kachi, Kachhi, Kachhia

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011 12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011

71.

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/9/2004-BCC dt. 16/01/2006 12011/16/2007-BCC dt. 12/03/2007 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/36/99-BCC dt. 04/04/2000 12015/9/2000-BCC dt. 06/09/2001 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011

72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. Kathi Kasar, Kasera, Kanchar, Kachari Labha Ladia Ladhia Lari/Laria Ladaff Laddaf Lakhera Lohar, Lohar- Gada, Dodi, Khatawali, Panchal Machhi, Machimmar (Daldi) Manbhav Entry has been adjusted in the new entry No. 65 Marwar Baori Me Mina Mahli Medar Mahali Mitha Mathura Namdhari 3

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/21/95-BCC dt 15/05/1995 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011

79.

80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91.

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/21/95-BCC dt 15/05/1995 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993

92. 93.

Namdhari Paik Nirshikari Navi, Nhavi/Nai/Nabhik, Hajam, Kalseru, Navliga, Kanshi, Valand Nethura Nonia, Lonia, Luniya, Nuniya Naqashi/Naqqashi Neeli Neelkanti Nekar Jada Padharia Padiar Patradavaru/Patradaveru Phasechari Phudgi Pakhali Panchal Panka Perki/Perkewad Putligar Pareet, or Dhobi including Gujarati Dhobi Patkar, Somwanshiy Sahasrarjun Kshatriya, Patwokari, Patewegar, Pategar, Pattegar, Patwi, Kshtriya Patkar Phulari Rachevar Raikari Bandi Rachbandhia Rangari Rangrez Raot, Rawt, Rautia

94.

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/21/95-BCC dt 15/05/1995 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/21/95-BCC dt. 15/05/1995 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011

95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111.

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/36/99-BCC dt. 04/04/2000 12015/9/2000-BCC dt. 06/09/2001 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/21/95-BCC dt 15/05/1995 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/21/95-BCC,dt.15/05/1995 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/36/99-BCC dt. 04/04/2000 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011

112.

113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/21/95-BCC dt 15/05/1995 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/21/95-BCC dt 15/05/1995 4

121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131.

Rangrej (Bhawsar or Rangari) Sangar Sanjogi Sarania Suppalig, Sappaliga Sutharia(from Sindh) Sahis Sais Shis Sapera Nath Shilavat Singiwala Swakul Sali Sali, Padamshali, Saali, Deshkar, Salewar, Devang, Kachi Bandhe, Patwis, Satsale, Sade Shimpi, Bhavgar, Shiv Shimpi, Namdev, JainShimpi, Shravak- Shimpi, Shetwal, Shaitwal, Saisutar Sonar Tandel Targala Thetwar Thoria Tambat, Twashta Kasar, Kansar, Kasar Thogti/Thogati Wadi Entry has been adjusted in the new entry No. 65 Wansfoda Wadhai(Sutar)/Wadai/Bhadai Warthi Vanjari/Wanjari Vanjara/Wanjara Vanjar Yerkula Agri Agale or Kalan 5

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/21/95-BCC dt. 15/05/1995 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/36/99-BCC dt. 04/04/2000 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/21/95-BCC dt 15/05/1995 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC( C)dt.10/09/1993 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011

132.

133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148.

12011/68/93-BCC( C)dt.10/09/1993 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011 12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/9/2004-BCCdt. 16/01/2006 12015/15/2008-BCC dt. 16/06/2011 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993

149. 150.

151.

152. 153. 154. 155. 156. 157.

Bhawasar Kurhinshetty Nilgar, Neeli, Nirali, Nili, Nirhali Koskanti Devanga Sutar, Suthar Futgudi Pinjara/Pinjari, Mansoori, Nadaff Billala Davari/Devari Teli Teli-Lingayat Teli Sahu Teli Rathod Ganiga Mali (Sub-castes: Phul Mali, Phule, Halade, Kacha, Kadu, Bawane, Ad Prabhu, Ad Shethi, Jire, Unde, Lingayat Mali, Banka Mali, Gase Mali, Kosare Mali, Marar, Maral, Savta Mali, Van Mali, Bagban/Rayeen), Sutars, Malis, Vadvals, Chaukalshis Lonari Talwar Kanade Raghavi (in Vidarbha Districts) Bhandari Ganali or Gandali Kathar Kathar Wani Kanthahar Wani (Lingayat Wani or Ladwani excluded) Momin Fakir Bhandarwala, Fakir Ghadshi Tamboli, Dhakad, Mitkari-Wani, Wani, Boral, Boraal, Borul, Borad Christians converted from Scheduled Castes Lanzad Yadav Ahir Entry has been adjusted in the new entry No. 65

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC( C)dt.10/09/1993 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011

12011/68/93-BCC( C)dt.10/09/1993 12011/68/93-BCC( C)dt.10 /09/1993 12015/15/2008- BCC dt.16/06/2011 12011/68/93-BCC( C)dt.10/09/1993 12011/68/93-BCC( C)dt.10 /09/1993 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011 12011/68/93-BCC( C)dt.10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/21/95-BCC dt 15/05/1995 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/36/99-BCC dt. 04/04/2000

158.

159.

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999 12011/36/99-BCC dt. 04/04/2000 12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011

160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173.

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/21/95-BCC dt 15/05/1995

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC( C)dt.10 /09/1993 12015/15/2008-BCC dt. 16/06/2011 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/21/95-BCC dt 15/05/1995 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999

6

174.

175.

176.

177.

178. 179.

180.

Berad/Bedar Naikwadi Talwar Walmiki Bester, Besta, Besti, Bestallu, Sanchaluwaddar Bhamta Bhamti Girni Waddar Kamati Pathrut Takari Uchale Kaikadi (Mumbai, Thana, Kolaba, Ratnagiri, Nashik, Dhule, Jalgaon, Pune, Ahmednagar, Satara, Sangli, Kolhapur, Sholapur, Aurangabad, Beed, Parbhani, Osmanabad, Nanded districts and Rajura Tehsil of Chandrapur District) Dhontle, Korva, Makadwale or Kochi Korva, Pamlor, Korvi (throughout the State) Chhara Kanjar/Kanjar Bhat Nat Katabu Banjara, Banjari Goar Banjara Lambada/Lambara/ Lambade Lambhani Charan Banjara Labhan Mathura Labhani/ Mathura Banjara Kachikiwale Banjara Laman Banjara Laman/Lamani Laban Dhali/Dhalia, Dhalia Banjara, Dhadi/Dhari Singari Navi Banjara 7

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993

12011/68/93-BCC( C)dt.10 /09/1993 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011

12011/68/93-BCC( C)dt.10 /09/1993

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/21/95-BCC dt 15/05/1995 12015/15/2008- BCc dt. 16/06/2011

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/21/95-BCC dt 15/05/1995 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/21/95-BCC dt 15/05/1995

181. 182.

183. 184.

185.

186. 187.

Pal Pardhi Raj Pardhi Gaon Pardhi Haran Shikari Rajput Bhamta Pardeshi Bhamta Pardeshi Bhamti Ramoshi Vaddar/Vadder, Gadi Vaddar, Jati Vaddar, Mati Vaddar, Patharvat/Patharod, Wadder, Kalawader Vaghari Salat, Salat Vaghri Chhapparband (including Muslim) Gosavi, Bava, Bairagi, Bharati, Girigosavi, Bharati Gosavi, Saraswati Parbat, Sagar, Ban or Van, Teerth Ashram, Gosavi-Puri, Gusai/ Gosai, Nathpanthi Gosavi Beldar, Muslim Beldar, Od Bharadi Balasantoshi, Kinggriwale, Nath Bava, Nath Jogi, Nath Pandhi, Davari Gosavi Bhute Bhope Chitrakathi Garudi/Gavadi Ghisadi Ghisadi Lohar, Gadi Lohar, Ghitodi Lohar, Rajput Lohar, Chitodiya-Lohar

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC( C)dt.10 /09/1993 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/21/95-BCC dt 15/05/1995 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011

188.

189.

12011/68/93-BCC( C)dt.10/09/1993 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/21/95-BCC dt 15/05/1995

190.

191. 192. 193. 194.

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/21/95-BCC dt 15/05/1995 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/21/95-BCC dt 15/05/1995 12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011

8

195. 196. 197. 198.

199.

200. 201. 202. 203. 204. 205. 206.

207.

208. 209. 210.

211.

212. 213.

214.

Golla Gollewar, Goler, Golkar Gondhali Gopal Gopal Bhorpi Khelkari Helve Hilav Joshi, Budbudki, Damruwale, Sahedev Joshi, Sarvade, Saroda, Kudmude Kasikapadi Kolhati Dombari Mairal Dangat, Vir Masanjogi, Sudgadsiddha, Mapanjogi, Sharadakar, Shardakar, Shardakal, Balasantu Nandiwale Tirmal Pangul Raval Raul or Raval-Yogi Sikkalgar, Katari, Kathari/ Sekkalgar (Muslim)/ Shikaligar/ Shikalgar/ Shikilgar/ Shiklikar/ Sikalkar/ Siklikar/ Sikilgar/ Siklighar/ Sikligar/ Sikalgar/ Sikkaligar/ Cyclegar/ Saikalgar Thakkar (in Ratnagiri District only) Vaidu Vasudeo Bhoi/Boi, Zinga Bhoi, Pardeshi Bhoi, Raj Bhoi, Kahar, Gadia Kahare, Dhuria Kahar, Kirat, Machwa, Manzi, Jatia, Kewat, Dhiwar, Dhiwar Bhoi, Dheewar, Dhimar, Palewar Machhendra, Navadi,, Malhar, Madhav, Gadhav Bhoi, Khadi Bhoi, Khare Bhoi, Dhevra, Bhoi-Navadi, Taru-Navadi, Dheewar Bhoi Bahurupi Thelari(in Dhulia, Nasik, Jalgaon and Aurangabad District) Otari, Otankar, Otkar, Vatari, Ojhari, Vatkar, Vatkari, Votankar, Vatokar, Otkari, Otokar, Vatokaar 9

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/21/95-BCC dt 15/05/1995 12015/15/2008-BCC dt. 16/06/2011

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC( C)dt.10/09/1993 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011

12011/68/93-BCC( C)dt.10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/21/95-BCC dt 15/05/1995 12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/21/95-BCC dt 15/05/1995 12015/15/2008-BCC dt. 16/06/2011

215.

216.

217.

218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246.

Dhangar/Dhanwar, Ahir, Telwar, Hatkar, Hatker, Tellari, Kanade, Kurmar, Sangar, Kokni-Dhangar, Varahade-Dhangar, Sagar, Segar Powar, Bhoyar Pawar, Bhoyar (Note: Entry No. 216 does not include persons having their surnames as Pawar or Powar but not belonging to aforesaid caste/community) Khatik, Khatik (Muslim) (other than those who are included in the list of Scheduled Castes for Maharashtra), Kasai, Kasai-Qureshi, Qureshi, Kasab, Pahad, Pahadi Kalal, Kalar, Sav Kalar, Jain Kalar Dode Gujar, Dore Gujar Kohli (This does not cover members of the Khatri caste/community who originally belong to the Punjab and use Kohli as a title/surname) Yellam/Yelam, Yalam/ Yallam Odevar Nalband Govari, Gawari Kumbara/ Kumbhara/ Kulala/ Mulya Muslim Madari, Gaarudi, Saapwale, Jadoogar Sakka Bawarchi, Bhatiara (Muslim) Attar Bhoyar Darji Dommara Lakhari Bhaldar Mahat, Mahoot, Mahawat Darwesi, Vaghwale-Shah (Muslim Religion), Aashwalwale Udasi Muslim Manyar (Bangadeewala), Maniyaar or Maneri Kunkuwale Savkalar Hanbar Pahad/ Pahadi Gadariya Pendhari Kulekdagi, Kullekadgi, Kullakadagi, Kuladagi

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/21/95-BCC dt 15/05/1995 12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011 12011/96/94-BCC dt. 09/03/1996 12011/12/96-BCC dt. 03/08/1998

12015/9/2000-BCC dt. 06/09/2001 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011

12011/36/99-BCC dt. 04/04/2000 12011/36/99-BCC dt. 04/04/2000 12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011 12011/36/99-BCC dt. 04/04/2000 12011/36/99-BCC dt. 04/04/2000

12011/9/2004-BCC dt. 16/01/2006 12015/15/2008-BCC dt. 16/06/2011 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011

10

247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261.

Munnewar, Munnurwar, Munnur, Telgu Munnur, Munnurwar Telgu, Telgu Kapewar, Munnarwad, Telgu Phulmali Lad-Shakhiy Wani Mulana, Mulani, Mulane Pancal Mujawar Sangtrash, Dagadphodu Muslim Religion Bhangi/ Mehtar/ Lalbeg/ Halalkhor/ Khakrob, the members of which are actually in the Safai Karamchari profession Audhiya/ Audheliya Bhampta or Ghantichore or Pardeshi Dhawad Jaatgaar Manyaar (Hindu) Panchama Vedu (Waaghari) Lazad

12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011

12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011 12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011

12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011 12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011 12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011 12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011 12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011 12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011 12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011 12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011

11

Information

MAHARASHTRA

11 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

131464


Notice: fwrite(): send of 193 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531