Read Final without Res.xls text version

APPENDIX 'C' REFER TO PARA 30 (A)

DTE: MADHYA PRADESH CHHATTISGARH

NOMINAL ROLL OF CADETS FOR REPUBLIC DAY CAMP-2010 (NEW DELHI)

S. NO. 1

REGIMENTAL NO. 2

RANK 3

NAME OF OFFR/ANO/PI STAFF AND CADETS

FATHER'S/GUARDIAN'S NAME

UNIT 6

INSTITUTE NAME 7

HOME ADDRESS 8

EVENT 9

NEXT OF KIN 10

REMARKS 11

4

5

SHRI RAM SEVAK PRAJAPATI

SENIOR DIVISION ARMY 1 MPSD/08/55313 CDT AAKASH PRAJAPATI

vkdk'k iztkifr

2 3 CGSD/09/67172 MPSD/08/46703 CDT CDT AKASH PANDEY

Jh jke lsod iztkifr

SHRI ARUN KUMAR PANDEY

24 MP BN NCC, CHHINDWARA 7 CG BN NCC, BILASPUR 36 MP BN NCC, KHANDWA

GOVT PV COLLEGE, PARASIA

OLD CHEEF HOUSE, WARD NO.20 CHANDAMETA (MP)

SHRI RAM SEVAK PRAJAPATI FATHER SHRI ARUN KUMAR PANDEY,FATHER SHRI GANESH INGLE,FATHER

vkdk'k ikUMss;

AMAR INGLE

Jh v#.k dqekj ikUMs;

SHRI GANESH INGLE

GOVT MULTI PURPOSE HSS, ARVIND NAGAR, SARKANDA, BILASPUR BILASPUR (CG) S N G P G COLLEGE, KHANDWA GOVT N M V COLLEGE, HOSHANGABAD GOVT MGM PG COLLEGE, ITARSI GOVT MGM PG COLLEGE, ITARSI GOVT DMV COLLEGE, RAJNANDGAON GOVT PG COLLEGE, JAGDALPUR SAMRAT ASHOK NAGAR, NEPANAGAR, BURHANPUR (MP) KOTHI BAZAAR CHORAY GALI, HOSHANGABAD (MP) WARD NO.22 BHAGAT SINGH NAGAR, ITARSI BEHIND AJAY KIRANA OLD ITARSI, DISTT HOSHANGABAD (MP) VILL-SAMBALPUR, PO-SINGHOLA, RAJNANDGAON (CG) VIVEKANANDA TRIBAL HOSPITAL, DHARAMPURA, NO.1 JAGDALPUR, BASTAR (CG) JANTA COLONY, WARD NO.29, RAJNANDGAON (CG)

vej bZaxays

4 MPSD/08/11275 CDT ANKUL SINGH PARIHAR

Jh x.ks'k bZxays

vadqy flag ifjgkj

5 6 MPSD/09/11760 MPSD/09/11761 CDT CDT ARVIND THAKUR

SHRI DHIRENDRA SINGH PARIHAR 13 MP BN NCC, HOSHANGABAD Jh /khjsUnz flag ifjgkj SHRI KS THAKUR 13 MP BN NCC, HOSHANGABAD 13 MP BN NCC, HOSHANGABAD 37 CG BN NCC, DURG

SHRI DHIRENDRA SINGH PARIHAR,FATHER SHRI KS THAKUR,FATHER SHRI CHANDAN SINGH,FATHER

vjfoUn Bkdqj

BALWAN SINGH RAJPUT

Jh dss ,l Bkdqj

SHRI CHANDAN SINGH

cyoku flag jktiwr

7 CGSD/08/69454 CDT BHANESHWAR DAS SAHU

Jh pUnu flag

SHRI MAKHAN LAL SAHU

SHRI MAKHAN LAL SAHU,FATHER

Hkkus'oj nkl lkgw

8 CGSD/08/80802 CDT BIRESHWAR BAR

Jh ek[kuyky lkgw

SHRI GOPAL BAR

fcjs'oj ckj

9 CGSD/09/69451 CDT DEEPENDRA SHARMA

Jh xksiky ckj

SHRI BHOOP NARAYAN SHARMA

10 CG (I) COY NCC, JAGDALPUR

SHRI GOPAL BAR,FATHER

37 CG BN NCC, DURG

nhisUnz 'kekZ

10 MPSD/08/25311 CDT DEV KUMAR VED

Jh Hkwi ukjk;.k 'kekZ

SHRI RAMLAL VED

GOVT DIGVIJAY COLLEGE, RAJNANDGAON

SHRI BHOOP NARAYAN SHARMA,FATHER SHRI RAMLAL VED,FATHER

nso dqekj osn

11 MPSD/08/93670 CDT DEVI PRASAD PAWAR

Jh jkeyky osn

SHRI LAKHANLAL PAWAR

9 MP BN NCC, INDORE GOVT P G COLLEGE, MHOW A-14, SHRIRAM NAGAR, ASHIYANA, DHARNAKA, MHOW DISTT INDORE (MP) 33 MP BN NCC, SAUGOR 13 MP BN NCC, HOSHANGABAD 1 MP BN NCC, JABALPUR 11 MP BN NCC, SAUGOR GOVT ITI, CHHINDWARA THAWARI DAMODAR, POGAJANDOH,PARASIA, CHHINDWARA (MP) NEAR SATPAL ASHRAM SADER, BETUL (MP) VILL-KUKARIYA, PO-BAJAG, THE/DISTT-DINDORI (MP) VILL-KAPOORIA, PO-SHYAMPURA, DISTT-SAUGOR (MP)

SHRI LAKHANLAL PAWAR,FATHER

nsoh izlkn iokj

12 13 14 MPSD/08/11394 MPSD/08/55105 MPSD/08/88849 CDT CDT CDT DHARMENDRA PATWARI

Jh y[kuyky iokj

SHRI RAMGOPAL PATWARI

/keZsUnz iVokjh

DILEEP KUMAR PATTA

Jh jkexksiky iVokjh

SHRI HARIDEEN SINGH PATTA

GOVT JH PG COLLEGE, BETUL GOVT CV COLLEGE, DINDORI GOVT ARTS & COMMERCE COLLEGE, SAUGOR

SHRI RAMGOPAL PATWARI,FATHER SHRI HARIDEEN SINGH PATTA,FATHER SHRI NARESH BHADORIYA,FATHER

fnyhi dqekj iV~Vk

DINESH KUMAR BHADORIYA

Jh gfjnhu flag iV~Vk

SHRI NARESH BHADORIYA

fnus'k dqzekj HknkSsfj;k

Jh ujs'k HknkSfj;k

APPENDIX 'C' REFER TO PARA 30 (A)

DTE: MADHYA PRADESH CHHATTISGARH

NOMINAL ROLL OF CADETS FOR REPUBLIC DAY CAMP-2010 (NEW DELHI)

15

CGSD/08/69454

CDT

GOPAL SINGH RAJPUT

SHRI NAND KUMAR RAJPUT

37 CG BN NCC, DURG

xksiky flag jktiwr

16 17 18 19 20 21 22 MPSD/08/23038 CGSD/09/66675 MPSD/09/99232 CGSD/09/67144 CGSD/09/67159 CGSD/09/67160 MPSD/08/11752 CDT CDT CDT CDT CDT CDT CDT GOVIND KICHAK

Jh uUn dqekj jktiwr

SHRI KAMAL KISHORE

GOVT DIGVIJAY COLLEGE, RAJNANDGAON GOVT SLP PG COLLEGE, MORAR, GWALIOR GOVT JPY COLLEGE, BILASPUR GOVT MGM PG COLLEGE, ITARSI GOVT MHSS, BILASPUR GOVT M H SS, BILASPUR GOVT M H SS, BILASPUR GOVT MGM PG COLLEGE, ITARSI DR N JAIN COLLEGE, JABALPUR

SHANTI NAGAR, WARD NO.4, GALI NO.2, RAJNANDGAON (CG) N-49, R K PURI, THATIPUR, GWALIOR (MP) GRAM-AMNE, TANDA, BILASPUR, KOTA (CG) POLICE LINE ITARSI, DISTT HOSHANGABAD (MP) TORWA PATEL PARA, BILASPUR (CG) CHANTIDIH RAMAYAN CHOWK, BILASPUR (CG) SHYAM NAGAR BILASPUR (CG) INGALCHAL, GANDHINAGAR, ITARSI,DISTT HOSHANGABAD (MP) 1535-A, AGA CHOWK UJAR PURWA GALI NO.1, JABALPUR (MP)

SHRI NAND KUMAR RAJPUT,FATHER SHRI KAMAL KISHORE,FATHER SHRI CHHEDI LAL JAISWAL,FATHER SHRI RAM SINGH, FATHER SHRI MUNNALAL MAHAR,FATHER SHRI HOLI RAM SAHU,FATHER SHRI DHANI RAM LAKHERE,FATHER SHRI NR KOLTE

xksfoUn fdpd

JAGENDRA PRASAD JAISWAL

Jh dey fd'kksj

SHRI CHHEDI LAL JAISWAL

15 MP BN NCC, GWALIOR 7 CG BN NCC, BILASPUR 13 MP BN NCC, HOSHANGABAD 7 CG BN NCC, BILASPUR 7 CG BN NCC, BILASPUR 7 CG BN NCC, BILASPUR 13 MP BN NCC, HOSHANGABAD 1 MP BN NCC, JABALPUR 11 MP BN NCC, SAUGOR 13 MP BN NCC, HOSHANGABAD 21 MP BN NCC, RATLAM

tkxsUnz izlkn tk;loky

JAGJIT SINGH BHATIA

Jh Nsnhyky t;loky

SHRI RAM SINGH BHATIA

txthr flag HkkfV;k

JAYANT KUMAR MAHAR

Jh jke flag HkkfV;k

SHRI MUNNALAL MAHAR

t;ar dqekj egkj

MANGAL RAM SAHU

Jh eqUukyky egkj

SHRI HOLI RAM SAHU

eaxy jke lkgw

MANGAL SINGH LAKHERE

Jh gksyh jke lkgq

SHRI DHANI RAM LAKHERE

eaxy flag y[ksjs

MANISH KOLTE

Jh /kuh jke y[ksjs

SHRI NR KOLTE

euh"k dksyVs

23 MPSD/08/52555 CDT MOHAN LAL JAISWAL

Jh ,u vkj dksyVs

SHRI SHIVNATH JAISWAL

SHRI SHIVNATH JAISWAL,FATHER

eksgu yky tk;loky

24 MPSD/08/88690 CDT NISHANT VISHWAKARMA

Jh f'koukFk t;loky

SHRI BENI PRASAD VISHWAKARMA

fu'kkar fo'odekZ

25 26 MPSD/08/99217 MPSD/09/44432 CDT CDT PRADEEP DAMLE

Jh csuh izlkn fo'odekZ

SHRI RAMESHWAR DAMLE

GOVT PG COLLEGE, DAMOH BEHIND PRAHLAD BHAI BIDI SHOP NEAR AGERAWAL TALL, DAMOH (MP) GOVT MGM PG COLLEGE, ITARSI MEHRAGAON, ITARSI, DISTT HOSHANGABAD (MP)

SHRI BENI PRASAD VISHWAKARMA,FATHER SHRI RAMESHWAR DAMLE SHRI BALISTAR PATHAK,FATHER

izznhi nkeys

RAHUL PATHAK

Jh jkes'oj nkeyss

SHRI BALISTAR PATHAK

jkgqy ikBd

27 MPSD/08/10139 CDT RAJKUMAR RATHORE

Jh cfy"Bj ikBd

SHRI BHANJAN RATHORE

GOVT HIGHER SEC SCHOOL 74, MAHESH NAGAR, RATLAM OF EXCELLANCE, RATLAM (MP) H.NO.12, GALI.NO.1, MANGALWARA, HAMMALPURA, BHOPAL (MP)

jktdqekj jkBkSj

28 MPSD/09/10325 CDT RAKESH KUMAR SENAPATI

Jh Hktu jkBkSj

SHRI NIDHI SHYAM SENAPATI

4 MP BN NCC, BHOPAL GOVT HAMIDIA COLLEGE, BHOPAL

SHRI BHANJAN RATHORE,FATHER

jkds'k dqekj lsukifr

29 MPSD/08/11301 CDT RAMSHARAN RAJPUT

Jh fuf/k ';ke lsukifr

SHRI DEVI SINGH RAJPUT

4 MP BN NCC, BHOPAL B S S S COLLEGE, 102, AHINSA VIHAR COLONY, HABIBGANJ NAKA, BHOPAL NEAR AYODHYA BY PASS ROAD, BHOPAL (MP) 13 MP BN NCC, HOSHANGABAD GOVT NMV COLLEGE, HOSHANGABAD SV PG COLLEGE, NARSINGHPUR GOVT MGM PG COLLEGE, ITARSI IN THE BUILDING OF PATEL TELAR, MEEACHI CHOWK, HOSHANGABAD (MP) MAIN ROAD, KARAK BEL, DISTTNARSINGHPUR (MP) MAHARISHI NAGAR, MIG-12, ITARSI, HOSHANGABAD (MP)

SHRI NIDHI SHYAM SENAPATI,FATHER SHRI DEVI SINGH RAJPUT,FATHER

jke 'kj.k jktiwr

30 MPSD/08/52776 CDT REETESH KUMAR SONI

Jh nsoh flag jktiwr

fjrs'k dqekj lksuh

31 MPSD/09/11769 CDT SANDEEP SINGH TOMAR

SHRI RAMESHWAR PRASAD SONI 1 MP BN NCC, JABALPUR Jh jkes'oj izzlkn lksuh SHRI DILIP SINGH TOMAR 13 MP BN NCC, HOSHANGABAD 36 MP BN NCC, KHANDWA

SHRI RAMESHWAR PRASAD SONI,FATHER SHRI DILIP SINGH TOMAR,FATHER

lanhi flag rksej

32 MPSD/08/47239 CDT

Jh fnyhi flag rksej

SHRI BHOORELAL CHAKARDE

SATISH CHAKARDE

lrh'k pdjns

Jh Hkqjsyky pdjns

GOVT P G COLLEGE, HARDA SARDAR COLONY, BYPASS ROAD, HARDA (MP)

SHRI BHOORELAL CHAKARDE,FATHER

APPENDIX 'C' REFER TO PARA 30 (A)

DTE: MADHYA PRADESH CHHATTISGARH

NOMINAL ROLL OF CADETS FOR REPUBLIC DAY CAMP-2010 (NEW DELHI)

33 34

MPSD/08/11225 MPSD/08/25313

CDT CDT

SATYAM DUBEY

SHRI PRADEEP DUBEY

lR;e nqcs

SHAILESH SHARMA

Jh iznhi nqcs

SHRI AVADH SHARMA

13 MP BN NCC, HOSHANGABAD

GOVT NMV COLLEGE, HOSHANGABAD

SUBHASH CHOWK, HOSHANGABAD (MP)

SHRI PRADEEP DUBEY,FATHER SHRI AVADH SHARMA,FATHER

'kSys'k 'kekZ

35 MPSD/08/11468 CDT YOGESH KALE

Jh vo/k 'kekZ

SHRI KASHIRAM KALE

9 MP BN NCC, INDORE GOVT P G COLLEGE, MHOW 78, BHAGIRATH COLONY, DHAR NAKA, MHOW (MP) 13 MP BN NCC, HOSHANGABAD 27 CG BN NCC, RAIPUR 24 MP BN NCC, CHHINDWARA GOVT JH PG COLLEGE, BETUL GOVT MVPG COLLEGE, MAHASAMUND GOVT PV COLLEGE, PARASIA DESHBANDU WARD TIKARI, BETUL (MP) NAYAPARA, WARD NO.5, MAHASAMUND (CG) MANGLI BAZAR, CHANDAMETA, WARD NO.21, THE-PARASIA, DISTTCHHINDWARA (MP) MURJHAJ FARM, NEWARGAON, (MP) 5, MAINA SHREE PARK COLONY, UJJAIN ROAD, DEWAS (MP) WARD NO.15 H.NO.1, MALVIYAGANJ, ITARSI, DISTT HOSHANGABAD (MP) GAYATRI MANDIR, BARA PATHRA, SEONI (MP) MAHABEER MOHALLA, VILLDHANA, DISTT-SAUGOR (MP)

SHRI KASHIRAM KALE,FATHER

;ksxs'k dkys

36 37 CGSD/08/67632 MPSD/08/55312 CDT CDT SUKDEV KUMAR DHIWAR

Jh dk'khjke dkys

SHRI GHASIYA RAM DHIWAR

lq[knso dqekj /khoj

SUKESH PANCHESWAR

Jh /kkfl;k jke /khoj

SHRI BHADDI PANCHESWAR

SHRI GHASIYA RAM DHIWAR,FATHER SHRI BHADDI PANCHESWAR,FATHER

lqds'k iaps'oj

38 39 MPSD/08/57738 MPSD/08/42186 CDT CDT SUNIL KUMAR URADE

Jh Hkn~nh iaps'oj

SHRI MOHAN LAL URADE

lquhy dqekj mjkMs

TARUN SHARMA

Jh eksgu yky mjkMs

SHRI NARESH SHARMA

6 MP (I) COY BALAGHAT

GOVT SSP COLLEGE, WARASEONI

SHRI MOHAN LAL URADE,FATHER SHRI NARESH SHARMA,FATHER

10 MP BN NCC, UJJAIN S K P PG COLLEGE, DEWAS

r:.k 'kekZ

40 MPSD/09/11762 CDT TUSHAR PARASHAR

Jh ujs'k 'kekZ

SHRI MAHESH KUMAR PARASHAR 13 MP BN NCC, HOSHANGABAD Jh egs'k dqekj ikjk'kj SHRI RAMPAL SINGH 24 MP BN NCC, CHHINDWARA 11 MP BN NCC, SAUGOR GOVT MGM PG COLLEGE, ITARSI ARTS 8 COMMERCE COLLEGE, CHOURAI, GOVT ARTS & COMMERCE COLLEGE, SAUGOR

rq"kkj ikjk'kj

41 42 MPSD/08/55579 MPSD/09/88976 CDT CDT VANDIT RAJPUT

SHRI MAHESH KUMAR PARASHAR,FATHER SHRI RAMPAL SINGH,FATHER SHRI DEENANATH PANDEY,FATHER

oafnr jktiwr

SOURABH PANDEY

Jh jkeiky flag

SHRI DEENANATH PANDEY

lkSjHk ikUMs;

SENIOR DIVISION AIR 43 44 45 MP/SD/09/36121 MPSD/09/36030 MPSA/08/18719 CDT CDT CDT BAL CHAND DANGI

Jh nhukukFk ikUMs;

SHRI RAM PRATAP DANGI

ckypUn Makxh

BALDEEP SINGH GANDHI

Jh jke izrki Makxh

SHRI IKBAL SINGH GANDHI

1 MP AIR SQN NCC, INDORE 1 MP AIR SQN NCC, INDORE 2 MP AIR SQN NCC, BHOPAL 2 MP AIR SQN NCC, BHOPAL

ISLAMIA KARIMIA, COLLEGE, INDORE CHIMC, INDORE GOVT MVM COLLEGE, BHOPAL INSTITUTE FOR EXCELLENCE IN HIGHER EDUCATION GOVT HAMIDIA COLLEGE, BHOPAL GOVT PLY HINDU H S SCHOOL, RAIPUR GOVT JNP MPHSS, RAIPUR

3/1 MURIYA MOHALLA JUNI, INDORE (MP) 49, GOVERDHAN NAGAR, UJJAIN C-5, SEHYOG PARISAR, E-8, GULMOHAR, BHOPAL NEAR LAXMI NARAYAN MANDIR, KALABAGH, GANJBASODA (MP)

SHRI RAM PRATAP DANGI

SHRI IKBAL SINGH GANDHI SHRI PRADEEP KUMAR,FATHER MUKHERJEE SHRI LAKHAN SINGH PARMAR,FATHER

cynhi flag xkWa/kh

DIVAKAR MUKHERJEE

Jh bdcky flag xkaWa/kh

SHRI PRADEEP KUMAR MUKHERJEE

fnokdj eq[kthZ

46 MPSA/09/18720 CDT JITENDRA SINGH PARMAR

Jh iznhi dqekj eq[kthZ

SHRI LAKHAN SINGH PARMAR

ftrsUnz flag ijekj

47 48 49 MPSA/08/18732 CGSA/09/71200 CGSA/08/71227 CDT CDT CDT MATADIN AHIRWAR

Jh y[ku flag ijekj

SHRI C AHIRWAR

ekrknhu vfgjokj

MAHESHWAR YADAV

Jh lh vfgjokj

SHRI TRILOCHAN YADAV

2 MP AIR SQN NCC, BHOPAL 3 CG AIR SQN NCC, RAIPUR 3 CG AIR SQN NCC, RAIPUR

RBI, 120 B WEST RAILWAY COLONY, BHOPAL (MP) SHYAM NAGAR BHIDE, KAPUR HOTAL, RAIPUR(CG) 144, RDA COLONY, TIKRAPARA, RAIPUR(CG)

SHRI C AHIRWAR SHRI TRILOCHAN YADAV,FATHER SHRI TARKESHWAR SINGH KESHRI,FATHER

egs'oj ;kno

MAYANK SINGH KESHRI

Jh f=ykspu ;kno

SHRI TARKESHWAR SINGH KESHRI

e;ad flag ds'kjh

Jh rkjds'oj flag ds'kjh

APPENDIX 'C' REFER TO PARA 30 (A)

DTE: MADHYA PRADESH CHHATTISGARH

NOMINAL ROLL OF CADETS FOR REPUBLIC DAY CAMP-2010 (NEW DELHI)

50 51

CGSA/08/71191 CGSD/09/71201

CDT CDT

NITIN KUMAR VISHWAKARMA

SHRI RAJENDRA VISHWAKARMA

fufru dqekj fo'odekZ

RITESH KUMAR SAHU

Jh jktsUnz fo'odekZ

SHRI SANT RAM SAHU

3 CG AIR SQN NCC, RAIPUR 3 CG AIR SQN NCC, RAIPUR

DURGA COLLEGE, RAIPUR GOVT PLY HINDU H S SCHOOL, RAIPUR

NEAR SHARDA SISHU MANDIR, TILDA NEORA, RAIPUR(CG) DR RAJENDRA NAGAR, RAIPUR (MP)

Dr R G S PATEL,FATHER SHRI SANT RAM SAHU,FATHER

fjrs'k dqekj lkgw

SENIOR DIVISION NAVY 52 MPSN/09/63764 CDT ABHISHEK JOSHI

Jh lar jke lkgw

SHRI VIJAY KUMAR JOSHI

vfHk"ksd tks'kh

53 MPSN/09/55301 POCDT ARVIND KUMAR KAHAR

Jh fot; dqekj tks'kh

SHRI KALEERAM KAHAR

2 MP NAVAL UNIT NCC, JABALPUR 2 MP NAVAL UNIT NCC, JABALPUR 1 MP NAVAL UNIT NCC, BHOPAL 3 MP NAVAL UNIT, GWALIOR 1 MP NAVAL UNIT NCC, BHOPAL 3 MP NAVAL UNIT, GWALIOR 1 MP NAVAL UNIT, NCC, BHOPAL

ST ALOYSIUS COLLEGE, JABALPUR GOVT PV COLLEGE, PARASIA MVM COLLEGE, BHOPAL

H.NO.327, MATA CHERYA, NEAR GUPTESHWAR ROAD, JABALPUR (MP) VILL-DHALA, PO-DIGHAWANI, THEPARASIA, DISTT-CHHINDWARA (MP) VILL & POST SEVDA, THE ASHTA, DISTT SEHORE (MP) VILL&PO TIKURI,KHAJURAHO, CHHATARPUR (MP) EWS 2, SF NAYAS COLONY, ITARSI DISTT (MP) NEW BASTI, TIKONIYA GALI NO.1 , MORAR, GWALIOR (MP) M-414, NEW SUBHASH NAGAR, BHOPAL (MP) SHIP MODELLER

SHRI VIJAY KUMAR JOSHI,FATHER

SHRI KALEERAM KAHAR,FATHER

vjfoUn dqekj dgkj

54 MPSN/09/63764 L/CDT ARVIND KUMAR MANDLOI

Jh dkyhjke dgkj

SHRI PRAHLAD SINGH MANDLOI

SHRI PRAHLAD SINGH, FATHER

vjfoUn dqekj eaMyksbZ

55 56 57 58 59 MPSD/08/26453 MPSD/08/99212 MPSD/08/26706 MPSN/09/17416 MPSN/09/17480 C/CAPT ASHISH KUMAR TIWARI

Jh izgykn flag eaMyksbZ

SHRI DEVKINANDAN TIWARI

vk'kh"k dqekj frokjh

SGT CDT CDT L/CDT BHUJANG PATEL

Jh nsodhuUnu frokjh

SHRI MK PATEL

GOVT MODEL SCIENCE COLLEGE, GWALIOR GOVT MGM PG COLLEGE,ITARSI SLP COLLEGE, MORAR, GWALIOR (MP) MVM COLLEGE, BHOPAL

SHRI DEVKINANDAN TIWARI, FATHER SHRI MK PATEL, FATHER SHIR MAHENDRA RAJORIA, FATHER SHRI VEERENDRA TYAGI, FATHER SHRI RAMESHWAR SINGH TOMAR,FATHER

Hkqtax iVsy

CHANDU RAJORIA

Jh ,e ds iVsy

SHRI MAHENDRA RAJORIA

pUnw jktkSfj;k

CHANDRESH TYAGI

Jh egsUnz jktkSfj;k

SHRI VEERENDRA TYAGI

pUnzs'k R;kxh

KRISHNA PRATAP SINGH TOMAR

Jh ohjsUnz R;kxh

d`".k izrki flag rksej

60 MPSN/08/17419 CDT MAHENDRA PATIDAR

SHRI RAMESHWAR SINGH TOMAR 1 MP NAVAL UNIT NCC, BHOPAL Jh jkes'oj flag rksej SHRI RAMESHWAR PATIDAR 1 MP NAVAL UNIT NCC, BHOPAL

MOTILAL VIGYAN MANGALDEEP, HATHIKHANA, MAHAVIDYALAYA, BHOPAL SHIVPURI (MP)

MVM COLLEGE, BHOPAL

egsUnz ikVhnkj

SENIOR WING GIRLS 61 MPSW/08/99671 CDT APEKSHA TIWARI

Jh jkes'oj ikVhnkj

SHRI MOHANLAL TIWARI

EWS 66,SOUTH TT NAGAR, BHOPAL (MP)

SHIP MODELLER

SHRI RAMESHWAR PATIDAR, FATHER

vis{kk frokjh

62 63 64 MPSW/08/55679 CGSW/08/71543 CGSW/09/71356 CDT CDT CDT ASHNA BANO

Jh eksguyky frokjh

SHRI SHEIKH HAROON

13 MP BN NCC, HOSHANGABAD

GOVT NARMADA MAHAVIDHYALA, HOSHANGABAD

NEAR KHEDAPATI HANUMAN MANDIR, SAINANIGHAT JAGDISHPURA WARD, HOSHANGABAD (MP)

SHRI MOHANLAL TIWARI,FATHER

vk'kuk ckuks

BALESHWARI PANDEY

Jh 'ks[k gk#u

SHRI PR PANDEY

24 MP BN NCC, CHHINDWARA 8 CG GIRLS BN NCC, RAIPUR

RMS GOVT GIRLS COLLEGE, SHAKTI NAGAR, GULABRA, CHHINDWARA CHHINDWARA (MP) KALYAN P G COLLEGE, BHILAI DB GIRLS PG COLLEGE, RAIPUR GOVT MGM PG COLLEGE, ITARSI 23 F, STREET-4, SECTOR-2, BHILAI NEHARPARA, KRISHNA NAGAR, SANTOSHINAGAR,RAIPUR NEAR NEELKANTH DAL MILL PRATAPURA, ITARSI,DISTT HOSHANGABAD

SHRI SHEIKH HAROON,FATHER SHRI P R PANDEY SHRI KRISHNA KUMAR GAJENDRA (FATHER ) SHRI GULAB CHANDRA TIWARI, FATHER

ckys'ojh ikUMs;

CHUNNI GAJENDRA

Jh ih vkj ikUMss;

pqUuh xtsUnz

65 MPSW/09/11832 CDT DARSHNA TIWARI

SHRI KRISHNA KUMAR GAJENDRA 8 CG GIRLS BN NCC, RAIPUR Jh d`".k dqekj xtsUnz SHRI GULAB CHANDRA TIWARI 13 MP BN NCC, HOSHANGABAD

n'kZuk frokjh

Jh xqykc pUnz frokjh

APPENDIX 'C' REFER TO PARA 30 (A)

DTE: MADHYA PRADESH CHHATTISGARH

NOMINAL ROLL OF CADETS FOR REPUBLIC DAY CAMP-2010 (NEW DELHI)

66 67 68 69

CGSW/08/69453 MPSW/09/64660 CGSW/08/68494 CGSW/09/71701

CDT CDT CDT CDT

GEETA GOSWAMI

SHRI OMKAR GIRI GOSWAMI

37 CG BN NCC, DURG 2 MP GIRLS BN NCC, JABALPUR 28 CG GIRLS BN NCC, RAIGARH 8 CG GIRLS BN NCC, RAIPUR

xhrk xksLokeh

HIMANI MAHESHWARI

Jh vksadkj fxjh xksLokeh

SHRI HARSH MAHESHWARI

K D M COLLEGE, RAJNANDGAON MATA GUJRI WOMEN'S COLLEGE, JABALPUR KAMLA NEHRU COLLEGE, KORBA GOVT PG COLLEGE, DHAMTARI

SAHDEV NAGAR, WARD NO.19, RAJNANDGAON (CG) 442, VIKAS NAGAR, JDA SCHEME5, JABALPUR (MP) DONG DEHRA, NONBERA, KORBA (C.G.) MARATHA PARA, TIKRAPARA,DHAMTARI, (CG) 42/1/6, KANCHANPURA KALIDAS MARG, UJJAIN (MP) 5142, INDRA NAGAR, NEW YARD ITARSI, DISTT HOSHANGABAD (MP) 813, DR BHARAT ROAD, EWAS COMPOUND, NAPIER TOWN, JABALPUR (MP) SURAJGANJ, BANK COLONY, ITARSI, DISTT HOSHANGABAD (MP) JAY PRAKASH WARD, GARG COLONY, BETULGANJ, BETUL (MP) A-286, VASANT VIHAR COLONY, BILASPUR (CG) PATEL MOHALLA, PATHROTA ITARSI, DISTT HOSHANGABAD (MP) 362, NEAR NEHANI NETWORK, AFSABAD, ITARSI, DISTT, HOSHANGABAD (MP) 1073, PREM NAGAR, NAGPUR ROAD, JABALPUR (MP)

SHRI OMKAR GIRI GOSWAMI,FATHER SHRI HARSH MAHESHWARI,FATHER SHRI PADUM DAS MAHANT SHRI TULSI RAM GANGVEER,FATHER GULAB SINGH THAKUR,FATHER

fgekuh ekgs'ojh

MAMTA MAHANT

Jh g"kZ ekgs'ojh

SHRI PADUM DAS MAHANT

eerk egar

MONIKA GANGVEER

Jh inqe nkl egar

SHRI TULSI RAM GANGVEER

eksfudk xaxohj

70 MPSW/08/41954 CDT MONIKA THAKUR

Jh rqylh jke xaxohj

GULAB SINGH THAKUR

eksfudk Bkdqj

71 MPSW/09/11635 CDT PRIYANKA YADAV

Jh xqykc flag Bkdqj

SHRI DEEPAK YADAV

10 MP BN NCC, UJJAIN GOVT MADHAV SCIENCE COLLEGE, UJJAIN 13 MP BN NCC, HOSHANGABAD 2 MP GIRLS BN NCC, JABALPUR GOVT MGM PG COLLEGE, ITARSI ST ALOYSIUS COLLEGE, JABALPUR

SHRI DEEPAK YADAV

fiz;adk ;kno

72 MPSW/09/27228 CDT RASHMI SHAH

Jh nhid ;kno

SHRI PRADEEP KUMAR SHAH

jf'e 'kkg

73 MPSW/08/11758 CDT RASHMI SARATHE

Jh izznhi dqekj 'kkg

SHRI TULSI RAM SARATHE

SHRI PRADEEP KUMAR SHAH,FATHER

jf'e ljkBs

74 MPSW/09/20473 CDT ROOPA PARIHAR

Jh rqylh jke ljkBs

SHRI MISHRULAL PARIHAR

13 MP BN NCC, HOSHANGABAD 13 MP BN NCC, HOSHANGABAD 7 CG BN NCC, BILASPUR 13 MP BN NCC, HOSHANGABAD 13 MP BN NCC, HOSHANGABAD 2 MP GIRLS BN NCC, JABALPUR

GOVT MGM PG COLLEGE, ITARSI GOVT J H PG COLLEGE, BETUL GDC COLLEGE, BILASPUR GOVT MGM PG COLLEGE, ITARSI GOVT MGM PG COLLEGE, ITARSI MATA GUJRI WOMEN'S COLLEGE, JABALPUR

SHRI TULSI RAM SARATHE, FATHER

SHRI MISHRULAL PARIHAR,FATHER

:ik ifjgkj

75 76 CGSW/09/71189 MPSW/08/11797 CDT CDT SAVITRI DEVI

Jh feJqyky ifjgkj

SHRI R M SINGH

SHRI R M SINGH,FATHER SHRI ASHOK GALAR, FATHER

lkfo=h nsoh

SITA GALAR

Jh vkj ,e flag

SHRI ASHOK GALAR

lhrk xkyj

77 MPSW/09/11634 CDT SHWETA AWASTHI

Jh v'kksd xkyj

SHRI HK AWASTHI

SHRI HK AWASTHI, FATHER

'osrk voLFkh

78 MPSW/08/64593 CDT SUKHJEET KAUR RANDHAWA

Jh ,p ds voLFkh

SHRI RAVINDERJEET SINGH RANDHAWA

lq[kthr dkSj ja/kkok

79 CGSW/08/69442 CDT TARUNA SINHA

SHRI RAVINDERJEET SINGH RANDHAW,FATHER A

Jh jfoUnjthr flag jaa/kkok

SHRI TEJ RAM SINHA 37 CG BN NCC, DURG

r:.kk flUgk

SENIOR WING AIR 80 MPSW/09/18831 CDT KANCHAN SHRIVASTAVA

Jh rst jke flUgk

SHRI UL SHRIVASTAVA 2 MP AIR SQN NCC, BHOPAL 1 MP AIR SQN NCC, INDORE

K D M COLLEGE, RAJNANDGAON

SHANKARPUR WARD NO.1, DHANDU GALI, WARD NO.7, RAJNANDGAON (CG) R.No.F-30, VARDHMAN COLONY, SATLAPUR MANDIDEEP, BHOPAL (MP) 218, LAXMI NAGAR, UJJAIN (MP)

SHRI TEJ RAM SINHA,FATHER

dapu JhokLro

81 MPSW/08/41979 CDT SHILPI SIKARWAR

Jh ;w ,y JhokLro

SHRI RAM SINGH SIKARWAR

GOVT SAROJINI NAIDU GIRLS PG COLLEGE, BHOPAL GOVT MADHAV SCIENCE COLLEGE, UJJAIN

SHRI UL SHRIVASTAVA,FATHER

f'kYih fldjokj

Jh jke flg fldjokj

SHRI RAM SINGH SIKARWAR,FATHER

APPENDIX 'C' REFER TO PARA 30 (A)

DTE: MADHYA PRADESH CHHATTISGARH

NOMINAL ROLL OF CADETS FOR REPUBLIC DAY CAMP-2010 (NEW DELHI)

82

CGSW/08/71105

CDT

VEDNA SAHU

SHRI LB SAHU

osnuk lkgw

SENIOR WING NAVY 83 MPSW/08/63853 84 85 MPSW/08/63861 MPSW/09/26634

Jh ,y ch lkgw

3 CG AIR SQN NCC, RAIPUR

GOVT SCIENCE COLLEGE, RAIPUR

KANCHAN NAGAR, FACE-II, ROHANIPURAM, RAIPUR(CG)

SHRI LB SAHU,FATHER

C/CAPT AMRITA SINGH

SHRI RAJENDRA SINGH

ve`rk flag

PO CDT NEHARIKA JHA

Jh jktsUnz flag

SHRI PRADEEP JHA

2 MP NAVAL UNIT NCC, JABALPUR 2 MP NAVAL UNIT NCC, JABALPUR

ST ALOYSIUS COLLEGE, JABALPUR ST ALOYSIUS COLLEGE, JABALPUR

2 BS MALHOTRA COMPOUND CANTT, JABALPUR (MP) 1730/9A, NEW SHOBHAPUR, VEJ ROAD, JABALPUR (MP) 502, SILVER ESTATE UNIVERSITY ROAD, THATIPUR, GWALIOR (MP)

SHRI RAJENDRA SINGH,FATHER SHRI PRADEEP JHA,FATHER SHRI VIJAY SINGH,FATHER

fugkfjdk >k

CDT VARTIKA SAXENA

Jh iznhi >k

SHRI VIJAY SINGH

ofrZdk lDlsuk

JUNIOR DIVISION ARMY 86 87 CGJD/08/75674 MPJD/08/53960 CDT CDT ARJUN KUMAR

Jh fot; flag

3 MP BN NAVAL UNIT MLB COLLEGE, GWALIOR NCC, GWALIOR

SHRI CHHANNU LAL

vtqZu dqekj

D KANISHKAN PILLAI

Jh NUuw yky

SHRI DEVENDRAN PILLAI

28 CG BN NCC, RAIGARH 1 MP BN NCC, JABALPUR 3 MP BN NCC, REWA 36 MP BN NCC, KHANDWA 36 MP BN NCC, KHANDWA 36 MP BN NCC, KHANDWA 37 CG BN NCC, DURG

GOVT NATWAR HSS, RAIGARH ST ALOYSIUS S.S.SCHOOL,SADAR, JABALPUR SAINIK SCHOOL, REWA GOVT SUBHASH HSS, BURHANPUR SHRI GANESH HSS, BURHANPUR GOVT SUBHASH HSS, BURHANPUR SD NPN SCHOOL, RAJNANDGAON

RAJIV GANDHI NAGAR, RAIGARH 119, AANCHAL APPTT, DENNING ROAD, SOUTH CIVIL LINES, JABALPUR (MP) VILL+PO-DUNHI, DISTTBEGUSARAJ, BIHAR C-132, OLD INDIRA COLONY, BURHANPUR (MP) CITY COTWAITBURHANPUR,NEAR DAKWADI, BURHANPUR (MP) CITY COTWAITBURHANPUR,NEAR DAKWADI, BURHANPUR (MP) KAURINBHATHA, WARD NO.39, RAJNANDGAON (MP)

SHRI CHHANNU LAL, FATHER SHRI DEVENDRAN PILLAI,FATHER

Mh dfu'du fiYybZ

88 89 90 MPJD/08/98072 MPJD/08/48630 MPJD/08/49583 CDT CDT CDT GULSHAN KUMAR

Jh nsosUnzu fiYybZ

SHRI BINDESHWARI PATHAK

xqy'ku dqekj

MAYANK MADHUKAR PATIL

Jh fcUns'ojh ikBd

SHRI MADHUKAR PATIL

SHRI BINDESHWARI PATHAK,FATHER SHRI MADHUKAR PATIL,FATHER SHRI KANHAIYALAL MORE,FATHER

e;ad e/kqdj ikfVy

PRANJAL MORE

Jh e/kqdj ikfVy

SHRI KANHAIYALAL MORE

izakty eksjs

91 MPJD/08/48606 CDT RAHUL JOGI

Jh dUgS;kyky eksSjs

SHRI RAMA JOGI

SHRI RAMA JOGI,FATHER

jkgqy tksxh

92 CGJD/08/77664 CDT RESHWAL LAHRE

Jh jke tksxh

SHRI KAMAL KUMAR

SHRI KAMAL KUMAR,FATHER

js'koky ygjs

93 MPJD/08/86391 CDT SHASHANK SHEKHAR PANDEY

Jh dey dqekj

SHRI RAJESH KUMAR PANDEY 3 MP BN NCC, REWA

'ka'kkd 'ks[kj ikUMs;

94 MPJD/08/53941 CDT SWARAJ SINGH

Jh jkts'k dqekj ikUMs;

SHRI DINESH KUMAR SINGH

GOVT MARTAND HSS NO.1, IN FRONT OF BLOCK OFFICE, (EXCELLENCE), REWA KHUTAHI, REWA (MP)

SHRI RAJESH KUMAR PANDEY,FATHER

Lojkt flag

JUNIOR WING 95 MPJW/08/20208 CDT ANI RATNA INDURKHYA

Jh fnus'k dqekj flag

1 MP BN NCC, JABALPUR

ST ALOYSIUS S.S.SCHOOL,SADAR, JABALPUR

F-1181, GRP LINES, KANCHGHAR, JABALPUR (MP)

SHRI DINESH KUMAR SINGH,FATHER

SHRI AJAY KUMAR INDURKHYA

,uh jruk bUnqj[;k

96 CGJW/09/75262 CDT CHANDRA KANTA DHRUW

Jh vt; dqekj bUnqj[;k

SHRI SANT KUMAR DHRUW

2 MP GIRLS BN NCC, JABALPUR

CHRIST CHURCH GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL, JABALPUR

H.NO.446,/17A, BLUE HOUSE NORTH CIVIL LINES, BEBEDHARBAGH, NEHRU WARD, JABALPUR (MP)

SHRI AJAY KUMAR INDURKHYA ,FATHER

pUnzdkark /kzqo

Jh lar dqekj /kzqo

27 CG BN NCC, RAIPUR

BSP NGG.MED .S.S.SCHOOL, Q.NO.7/B, ST-CS3, SEC-6, BHILAI SEC-IV, BHILAI (CG)

SHRI SANT KUMAR DHRUW,FATHER

APPENDIX 'C' REFER TO PARA 30 (A)

DTE: MADHYA PRADESH CHHATTISGARH

NOMINAL ROLL OF CADETS FOR REPUBLIC DAY CAMP-2010 (NEW DELHI)

97

MPJW/08/20744

CDT

DAMINI WADHWA

SHRI VINAY KUMAR WADHWA

nkfeuh ok/kok

98 MPJW/08/38474 CDT RASHMI PATEL

Jh fou; dqekj ok/kok

DR G S PATEL

4 MP GIRLS BN NCC, BHOPAL 1 MP GIRLS BN NCC, INDORE 4 MP GIRLS BN NCC, BHOPAL 2 MP GIRLS BN NCC, JABALPUR 4 MP GIRLS BN NCC, BHOPAL

ST JOSEPH'S CONVENT HSS, 318/2-C, SAKET NAGAR, BHOPAL IDGAH HILLS, BHOPAL (MP) SICA SENIOR SECONDARY, SCHOOL, INDORE CARMEL SR.SEC, SCHOOL, BHEL, BHOPAL CHRIST CHURCH GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL, JABALPUR CARMEL SR.SEC, SCHOOL, BHEL, BHOPAL CHRIST CHURCH GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL, JABALPUR 11, DK-1, SCHEME NO.74-C, VIJAYNAGAR, INDORE (MP) 105-106, N-2/E-SECTOR, BARKHERA, BHEL, BHOPAL (MP) 5/10, SOUTH CIVIL LINES, PACHPEDI OPP-VC BUNGLOW, JABALPUR (MP) A-6/101, PARAS CITY, E-3, ARERA COLONY, BHOPAL (MP) 746/24A,CHITRANJAN WARD, ADHARTAL, JABALPUR (MP)

SHRI VINAY KUMAR WADHWA,FATHER DR G S PATEL,FATHER

jf'e iVsy

99 MPJW/08/21291 CDT SHWETA TIWARI

MkWWa th ,l iVsy

SHRI B R TIWARI

SHRI B R TIWARI ,FATHER

'ossrk frokjh

100 MPJW/08/20238 CDT SIMRAN BALHARA

Jh ch vkj frokjh

SHRI SATISH BALHARA

SHRI SATISH BALHABA,FATHER

fleju cygkjk

101 MPJW/09/21288 CDT SOMYA PANDEY

Jh lrh'k cygkjk

SHRI PRADYUMNA KUMAR PANDEY

lkSE;k ikUMs;

102 MPJW/08/20241 CDT TASNEEM ZAMAN RIZVI

SHRI PRADYUMNA KUMAR PANDEY,FATHER SHRI SYED FARHAT ABBAS RIZVI,FATHER

Jh izzn~;qEu~ dqekj ikUMs;

SHRI SYED FARHAT ABBAS RIZVI 2 MP GIRLS BN NCC, JABALPUR Jh lS;n Qjgr vCckl fjtoh

rluhe teku fjtoh

R&V SENIOR DIVISION 103 MPSD/08/57586 104 MPSD/08/57558 CDT CDT PAVAN KUMAR RAJPUT

SHRI B M RAJPUT

iou dqekj jktiwr

MELVIN PORTER

Jh ch ,e jktiwr

SHRI D A PORTER

1 MP R&V SQN NCC, JABALPUR 1 MP R&V SQN NCC, JABALPUR 1 MP R&V SQN NCC, JABALPUR 2 MP R&V SQN NCC, MHOW 2 MP R&V SQN NCC, MHOW 2 MP R&V SQN NCC, MHOW

VET SC & AH COLLEGE, JABALPUR GS COLLEGE OF COMM & ECONOMICS, JABALPUR ST ALOYSIUS COLLEGE, JABALPUR

110/7,MAIN BAZAAR, SALON-B, BHANDER DATIA (M.P.) H.NO.1891, NEW SHOBHAPUR, VFJ, JABALPUR 317/2, VIKRAM BATRA ENCLAVE, RIDGE ROAD, JABALPUR

SHRI B M RAJPUT SHRI D A PORTER

esYohu ikWVZj

105 MPSD/08/63656 CDT NILAY KUMAR

Jh Mh , ikWVZj

LT COL K KUMAR

LT COL K KUMAR

fuy; dqekj

106 MPSD/08/34252 CDT MAHESH PRAJAPATI

ys0 duZy ds dqekj

SHRI ROHIT PRAJAPATI

egs'k iztkifr

107 MPSD/08/34248 CDT PAVAN SISODIYA

Jh jksfgr iztkifr

SHRI HARIKISHAN SISODIYA

GOVT HSB SCHOOL, MHOW H.NO.6, LALJI KI BASTI, GARDEN NO.6, MHOW VET SC & AH COLLEGE, JABALPUR GOVT BOYS H.S.S, MHOW 85, KRISHNA BHAVAN, AARYA SAMAJ ROAD, UJJAIN (M.P.) 43, CHANDRA VIHAR COLONY, MHOW

SHRI ROHIT PRAJAPATI

SHRI HARIKISHAN SISODIYA

iou fllksfn;k

108 MPSD/08/34209 CDT PRAKASH DUBEY

Jh gfjfd'ku fllksfn;k

SHRI BHAGWAN DUBEY

SHRI BHAGWAN DUBEY

izdk'k nqcs

R&V SENIOR WING 109 MPSW/08/57543 CDT LOVELY THAKUR

Jh Hkxoku nqcs

SHRI V S THAKUR

yoyh Bkdqj

110 MPSW/08/63631 CDT SWATI CHOUHAN

Jh oh ,l Bkdqj

SHRI C L CHOUHAN

1 MP R&V SQN NCC, JABALPUR 1 MP R&V SQN NCC, JABALPUR 2 MP R&V SQN NCC, MHOW

COLLEGE OF VET SC & AH, JABALPUR

NEW AAWADI AMARWARA, DISTTCHHINDWARA (M.P.) 22, UPHAR APPARTMENT, CIVIL LINES, THANA-JABALPUR 1043, BEHIND OF ITI, AZAD WARD, GADARWARA, NARSINGPUR(M.P.)

SHRI V S THAKUR (FATHER)

Lokfr pkSgku

111 MPSW/08/34245 CDT POONAM CHOUDHARY

Jh lh ,y pkSgku

SHRI K L CHOUDHARY

MAHAKOUSHAL AUTO COLLEGE, JABALPUR COLLEGE OF VET SC & AH, JABALPUR

SHRI C L CHOUHAN

SHRI K L CHOUDHARY

iwue pkS/kjh

Jh ds ,y pkS/kjh

APPENDIX 'C' REFER TO PARA 30 (A)

DTE: MADHYA PRADESH CHHATTISGARH

NOMINAL ROLL OF CADETS FOR REPUBLIC DAY CAMP-2010 (NEW DELHI)

112 MPSW/08/34224

CDT

POONAM PANDEY

SHRI PREM KUMAR PANDEY

iwue ikUMs;

Jh izse dqekj ikUMs;

2 MP R&V SQN NCC, MHOW

R C JAAL LAW COLLEGE, MHOW

47, NAVIN COLONY, DHARNAKA, MHOW (M.P.)

SHRI PREM KUMAR PANDEY

Place - Bhopal Date Dec 09

( R Vinayak) Brig Dy DG NCC Madhya Pradesh & Chhattisgarh

Information

Final without Res.xls

8 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

499408


You might also be interested in

BETA
Final without Res.xls