Read WildHandleidingALL.pdf text version

9/(,6,163(.7(856 +$1'/(,',1* :,/'

',5(.725$$7 9(7(5,1Ç5( ',(167( 9(7(5,1Ç5( 92/.6*(621'+(,' 1$6,21$/( '(3$570(17 9$1 /$1'%28 5(38%/,(. 9$1 68,' $)5,.$ -$18$5,(

9225:225' 'LH OHZHULQJ YDQ YOHLVYHLOLJKHLGVGLHQVWH LQ 6XLG$IULND KHW GHXU YHUVNHLH IDVHV YDQ YHUDQGHULQJ EHZHHJ VHGHUW GLH IXQNVLH DPSWHOLN GLH YHUDQWZRRUGHOLNKHLG YDQ GLH 'HSDUWHPHQW YDQ /DQGERX LQ GLH YURHs ¶V JHZRUG KHW 0LQ KHW RQV EHVHI GDW WRH GLH HHUVWH 'LHUH 6ODJ 9OHLV HQ 'LHUOLNH 3URGXNWH :HW :HW 1R YDQ LQ JHSXEOLVHHU LV ZDWWHU XLWGDJLQJV MDDU ODWHU VRX YRRUOr 'LH GHUGH ZHW ZDW YHUEDQG KRX PHW GLH OHZHULQJ YDQ YOHLVYHLOLJKHLGVGLHQVWH LV GHXU GLH SDUOHPHQW JRHGJHNHXU 'LH :HW RS 9HLOLJKHLG YDQ 9OHLV :HW QR YDQ KHW GLH :HW RS $EDWWRLU +LJLsQH :HW 1R YDQ YHUYDQJ ZDW QLH QHW GHXU GLH QDDPVYHUDQGHULQJ YDQ ZHWWH VHGHUW QLH PDDU RRN GHXU GLH GRHOZLWWH YDQ GLH ZHW XLWZ\V KRH GLH UHJHULQJ YHUELQG LV RP WH UHDJHHU RS GLH EHKRHIWHV YDQ V\ NOLsQWH HQ RP V\ YHUEUXLNHUV VH EHODQJH DDQ WH VSUHHN 'LH NOHP RS GLH OHZHULQJ YDQ GLHQVWH VRRV JHUHIOHNWHHU LQ RSHHQYROJHQGH ZHWJHZLQJ VHGHUW KHW DOJDDQGH YHUDQGHU YDQDI µQ VWUXNWXUHOH HQ SURVHVEHKHHU EHQDGHULQJ YDQ GLHQVOHZHULQJ WRW µQ KROLVWLHVH EHQDGHULQJ PHW GLH RRJ RS YRHGVHOYHLOLJKHLG *URHLHQGH LQWHUQDVLRQDOH EHVRUJGKHLG GDW GLH UHJHULQJ GLH EHZDDUGHU YDQ DOOH YRHGVHOYHLOLJKHLG YHUZDQWH VDNH PRHW ZHHV HQ GLH VDQLWrUH ZDDUERUJH PRHW YHUVNDI ZDW YHUHLV ZRUG GHXU YHUEUXLNHUV HQ RQV KDQGHOVYHQQRWH KHW µQ YHUDQGHULQJ LQ GLH EHQDGHULQJ WRW GLH OHZHULQJ YDQ KLHUGLH GLHQVWH JHQRRGVDDN 2QV LV RRUWXLJ GDDUYDQ GDW KLHUGLH KDQGOHLGLQJV DOPDO ZDW YHUDQWZRRUGHOLN LV YLU GLH OHZHULQJ YDQ µQ YOHLVYHLOLJKHLGVGLHQV VDO OHL HQ LQ VWDDW VDO VWHO RP WH IRNXV RS QXZH XLWGDJLQJV HQ HLHQDDUVNDS WH HLV YDQ GLH LQLVLDWLHI RP µQ NXOWXXU YDQ YHLOLJKHLGVEHZXVWKHLG GDDU WH VWHO 2RU GLH DIJHORSH MDDU KHW YHUVNHLH VSDQQH HQ VDPHZHUNHUV PDWHULDDO YHUVDPHO HQ VDDPJHVWHO YLU GLH RSOHLGLQJ YDQ WRHNRPVWLJH YOHLVLQVSHNVLHSHUVRQHHO +LHUGLH PDWHULDDO ZDV JUDWLV EHVNLNEDDU JHVWHO DDQ WHUVLsUH RSOHLGLQJVLQVWDQVLHV RP WH YHUVHNHU GDW GLH PLQLPXP VWDQGDDUGH VRRV GHXU KLHUGLH 'LUHNWRUDDW YRRUJHVWHO DDQ DOPDO EHNHQG VRX ZHHV *HGXUHQGH LV GLH WDDN RP KLHUGLH LQWHOHNWXHOH HLHQGRP YDQ GLH 'HSDUWHPHQW YDQ /DQGERX RS WH GDWHHU E\ WH KRX HQ WH NRRUGLQHHU DDQ 'U %HUJK YDQ GLH /LPSRSR 3URYLQVLH RSJHGUD $O GLH SHUVRQH EHWURNNH E\ KLHUGLH WDDN ZRUG JHOXN JHZHQV PHW GLH UHVXOWDDW YDQ EDLH PDDQGH VH WRHJHZ\GH ZHUN 'DDU LV JHHQ WZ\IHO GDW KLHUGLH KDQGOHLGLQJ ZDW GLQDPLHV LV HQ YHUDQGHULQJ ZHHUVSLsHO VDO GLHQ DV µQ YHUZ\VLQJVEURQ YLU GLH WRHNRPV RP GLH OHZHULQJ YDQ YOHLVYHLOLJKHLGVGLHQVWH PHHU WRHJDQNOLN HQ EHNRVWLJEDDU YLU DOPDO WH PDDN

$OOH UHJWH YRRUEHKRX 5HSURGXNVLH HQ GLVVHPLQDVLH YDQ PDWHULDDO LQ KLHUGLH LQOLJWLQJVKDQGOHLGLQJ YLU RSYRHGNXQGLJH RI DQGHU QLHNRPPHUVLsOH GRHO LV JHPDJWLJ VRQGHU YRRUDI JHVNUHZH WRHVWHPPLQJ YDQ GLH 'HSDUWHPHQW /DQGERX PHW GLHQ YHUVWDQGH GDW GLH EURQ WHQ YROOH HUNHQ ZRUG 5HSURGXNVLH YDQ PDWHULDDO LQ KLHUGLH LQOLJWLQJVKDQGOHLGLQJ YLU KHUYHUNRRS RI DQGHU NRPPHUVLsOH GRHOHLQGHV LV YHUERGH VRQGHU YRRUDI JHVNUHZH WRHVWHPPLQJ GHXU GLH 'HSDUWHPHQW /DQGERX $DQVRHNH YLU VRGDQLJH JRHGNHXULQJ PRHW JHDGUHVVHHU ZRUG DDQ ± 'LUHNWHXU 9HHDUWVHQ\ 'LHQVWH 3ULYDDWVDN ; 3UHWRULD 6XLG $IULND

,1/(,',1* 'LH 'LUHNWRUDDW 9HWHULQsUH 'LHQVWH YDQ GLH 1DVLRQDOH 'HSDUWHPHQW YDQ /DQGERX ZDV NRQVWLWXVLRQHHO YHUSOLJ RP WH YHUVHNHU GDW QRUPH HQ VWDQGDDUGH PHW EHWUHNNLQJ WRW DEDWWRLU KLJLsQH HHQYRUPLJ JHwPSOLPHQWHHU ZRUG RS µQ QDVLRQDOH EDVLV $DQJHVLHQ GLH GHSDUWPHQW GLH YRRJ YDQ GLH ³9OHLVYHLOLJKHLVZHW´ :HW YDQ LV LV GLW QHW JHSDV GDW GLH GHSDUWPHQW GLH VWDQGDDUGH VWHO ZDW YLU YOHLVLQVSHNVLHSHUVRQHHO EHQRGLJ ZRUG 'DDU LV EHVOXLW RP µQ KDQGOHLGLQJ WH VNU\I ZDW µQ PLQLPXP VWDQGDDUG YDQ YHUHLVWH NHQQLV EHYDW YLU DOOH SHUVRQH EHWURNNH E\ KLJLsQHNRQWUROH LQ DEDWWRLUV VR ZHO DV YOHLVLQVSHNVLH 0HW GLH QRGLJH DDQSDVVLQJ NDQ KLHUGLH KDQGOHLGLQJV GXV JHEUXLN ZRUG LQ µQ Z\H VSHNWUXP YDQ RSOHLGLQJVYHUHLVWHV HQ PRHW LQ GLH EHVLW ZHHV YDQ DOOH SHUVRQH EHWURNNH E\ YOHLVLQVSHNVLH HQ KLJLsQHEHKHHU LQ µQ DEDWWRLU 'LH ILQDOH KDQGOHLGLQJV QD YHUVNHLH XLWJDZHV LV QRX KHUVLHQ HQ LV VR VDDPJHVWHO RP µQ HJDOLJH RRUJDQJ YDQ GLH EDVLHVH NRQVHSWH YDQ YRHGVHOYHLOLJKHLGVEHVWXXUVWHOVHOV YDQ WRHSDVVLQJ LQ DOOH YOHLV GLVVLSOLQHV QD µQ PHHU VSHVLILHNH EHQDGHULQJ YLU GLH VSHVLILHNH GLVVLSOLQHV WH YRUP 'LH KDQGOHLGLQJV LV VDDPJHVWHO RP GLH YROJHQGH DDQ WH VSUHHN x $EDWWRLU KLJLsQH

+LHUGLH KDQGOHLGLQJ OLJ GLH LQWHUQDVLRQDOH EHJLQVHOV YDQ YRHGVHOYHLOLJKHLGVEHVWXXUVWHOVHOV XLW QO x x x x x x x %DVLHVH PLNURELRORJLH 9HUHLVWHV YLU JHERXH 6DQLWDVLH 3HVEHKHHU 3HUVRQHHO KLJLsQH $IYDOEHKHHU HQ NRQWUROH YDQ DIJHNHXUGH PDWHULDDO .ZDOLWHLWVNRQWUROH

'LH RSYROJ KDQGOHLGLQJV LQ GLH VSHVLILHNH KDQWHULQJ YDQ URRLYOHLV SOXLPYHH ZLOG YROVWUXLV HQ NURNRGLOOH KDQWHHU GLH YHUHLVWHV VSHVLILHN YLU GLH KDQWHULQJ YDQ GLH SURGXNWH QO x x x x x x 6SHVLILHNH ERXYHUHLVWHV 6ODJSURVHV EHKHHU $QDWRPLH 3DWRORJLH 6LHNWHV 9OHLVLQVSHNVLH

µQ 6SHVLDOH ZRRUG YDQ GDQN DDQ DOPDO ZDW JHKHOS KHW PHW GLH VDPHVWHOOLQJ YDQ GLH ILQDOH KDQGOHLGLQJV HQ DO GLH XUH LQJHVLW KHW RP KXOOH EHVNLNEDDU WH Kr YLU GLH QXZH MDDU

5('$.7(85 '5 7(57,86 %(5*+ $'-81.',5(.7(85 9(7(5,1Ç5( 92/.6*(621'+(,' /,03232

9/(,6,163(.7(856 +$1'/(,',1* :,/'

'((/ ,, 9/(,6,163(.6,(

02'8/( $%$772,5 8,7/(* .216758.6,( 63(6,),(.( 9(5(,67(6 9,5 :,/'6

$%$772,56 9(561,77,1*6$$1/(*7(

:LOG -DQ

,QGHNV

$EDWWRLU 8LWOHJ (Q .RQVWUXNVLH ,QOHLGLQJ 6SHVLILHNH DGGLVLRQHOH YHUHLVWHV YLU ZLOG DEDWWRLUV *UDGH YDQ HQ YHUHLVWHV YLU DEDWWRLUV *UDGH YDQ HQ YHUHLVWHV YLU YHUVQLWWLQJV HQ SURVHVVHULQJVDDQOHJWH 9RRUEHHOGH YDQ ERXSODQQH

:LOG -DQ

$%$772,58,7/(* (1 ±.216758.6,( ,1/(,',1* 6SHVLILHNH DGGLVLRQHOH YHUHLVWHV YLU ZLOGDEDWWRLUV %R HQ EHKDOZH GLH DOJHPHQH YHUHLVWHV ZDW YHUVNDI LV LQ GLH PRGXOH ³8LWOHJ HQ NRQVWUXNVLH´KHW HONH VSHVLILHNH EHGU\I V\ HLH YHUHLVWHV ZDW GLH KLJLHQLHVH SURGXNVLH YDQ GLH VSHVLILHNH YOHLVSURGXN VDO EHYRRUGHHO $EDWWRLUV KHW KXOOH HLH VSHVLILHNH RQWZHUS ZDW GLH ZHUNHUV VDO EHPDJWLJ RP NDUNDVVH KLJLHQLHV WH NDQ VODJ HQ GUHVVHHU HQ ZDW VDO YHUVHNHU GDW ZHUNVRPVWDQGLJKHGH DDQJHQDDP LV HQ GDW VWUHVVYROOH ZHUNVVLWXDVLHV YHUP\ NDQ ZRUG ZDW RQDDQYDDUEDUH SUDNW\NH LQ GLH ZHUNVRPJHZLQJ NDQ YHURRUVDDN 5HJXODVLHV LV JHSURPXOJHHU RP WH YHUVHNHU GDW GLH XLWOHJ YDQ GLH JHERX PDNOLNH KDQWHULQJ YDQ NDUNDVVH NDQ ODDW JHVNLHG HQ PDNOLNHU DDQ DDQYDDUEDUH SUDNW\NH YROGRHQ NDQ ZRUG +LHUGLH PRGXOH VDO X OHL RP GHXU PLGGHO YDQ VSHVLILHNH YHUHLVWHV ZDW EHQRGLJ ZRUG LQ GLH URRLYOHLV DEDWWRLU HQ V\ RQWEHQLQJV DDQOHJ WH YHUVHNHU GDW GLH SURVHVVH YDQ VODJ HQ GUHVVHHU EHYRUGHU NDQ ZRUG RP µQ YHLOLJH SURGXN WH YHUVHNHU %\NRPHQGH YHUHLVWHV YLU ZLOG RHV HQ ODH HQ KRs GHXUVHW ZLOGVYOHLVDEDWWRLUV 9HUYRHU YDQ JHRHVGH ZLOG 9RHUWXLH JHEUXLN YLU GLH RHV YDQ NDWHJRULH & RI NOHLQ ZLOG PRHW ± D µQ KDQJUDDP Kr RP NDUDNVVH LQ GLH KDQJHQGH SRVLVLH WH EORHL HQ PRHW± L LL LLL LY Y E NRUURVLHEHVWDQG HQ VRQGHU RRS JDWH RI NUDNH ZHHV GXXUVDDP QLHWRNVLHV JODG DIJHZHUN HQ GLJ ZHHV PRHW VNRNNH NDQ ZHHUVWDDQ HQ PDNOLN UHLQLJEDDU ZHHV KRRJ JHQRHJ ZHHV RP EHVRHGHOLQJ YDQ VWRI HQ JURQG WH NDQ YHUP\

WRHJHUXV ZHHV PHW IDVLOLWHLWH RP EORHLPHVVH WH UHLQLJ HQ WH VWHULOLVHHU PHW R ZDWHU WHHQ & RI FKHPLHVH VWHULOLVHULQJ VRRV GHXU GLH SURYLQVLDOH XLWYRHUHQGH EHDPSWH JRHGJHNHXU µQ KDQGHZDV IDVLOLWHLW Kr ZDW WRHJHUXV LV PHW ORSHQGH GULQNZDWHU HQ VHHS YLU JHEUXLN GHXU GLHJHQH ZDW JHRHVGH ZLOG XLWEORHL JHHQ ORV YRRUZHUSH HQ WRHUXVWLQJ ZDW QLH E\ ZLOGRHV EHQRGLJ ZRUG QLH RS GLH SURVHVVHHUDUHD YDQ GLH YRHUWXLJ Kr QLH NXQVPDWLJH OLJ WHHQ µQ YODN YDQ OX[ EHVNLNEDDU Kr LQGLHQ ZLOGRHV LQ GLH QDJ SODDVYLQG

F

G

H

9RHUWXLH JHEUXLN YLU GLH RHV YDQ NDWHJRULH % RI PHGLXP ZLOG PRHW ± D E YROGRHQ DDQ YHUHLVWHV E F G HQ H VRRV YLU NDWHJRULH & ZLOG µQ ZHQDV HQ µQ JO\EDDQ WHHQ WRW ZDDUWHHQ GLHUH JHKDQJ HQ XLWJHEORHL NDQ ZRUG

R R

9RHUWXLH JHEUXLN YLU RHV YDQ NDWHJRULH $ RI JURRWZLOG VDO EHSDDO ZRUG GHXU GLH VSHVLH JHRHV HQ µQ SURWRNRO JRHGJHNHXU GHXU GLH SURYLQVLDOH XLWYRHUHQGH EHDPSWH VDO

:LOG -DQ

EHQRGLJ ZRUG RP µQ JRHGJHNHXUGH RHV HQ KDQWHULQJVSURVHGXUH WH YHUVHNHU YLU HONH VSHVLH

9HUVNXLIEDUH GHSRWV 9HUVNXLIEDUH GHSRWV PRHW YRRUVLHQ ZHHV YDQ ± D E µQ GURHs VWRIYU\H DUHD ZDDU GLH NDUNDVVH RQWYDQJ NDQ ZRUG µQ KDQJUDDP PHW YROGRHQGH KRRJWH RP WH YHUKRHG GDW NRSSH HQ QHNNH YDQ GLHUH ZDW GDDURS KDQJ PHW GLH JURQG NRQWDN PDDN µQ DSDUWH WDIHO YLU GLH LQVSHNVLH YDQ UXDIYDO JHQRHJVDPH KDNH YLU GLH LQVSHNVLH YDQ NRSSH HQ SRWH LQGLHQ YHUZ\GHU HQ RRN YLU URRLDIYDO µQ JRHGJHNHXUGH SURWRNRO UDNHQGH GLH YHUVDPHOLQJ YDQ EORHG HQ DQGHU DIYDO PDWHULDDO RS GLH JURQG RQGHU GLH UDDP W\GHQV GUHVVHULQJ +LHUGLH PDJ µQ VHLOWMLH ZDW JHUHHOG JHUHLQLJ ZRUG LQVOXLW RI µQ SURVHGXUH ZDDU GLH UDDP JHUHHOG QD µQ VNRRQ DUHD YHUVNXLI ZRUG YROGRHQGH VOXLWEDUH KRXHUV ZDW YROGRHQ DDQ UHJXODWRULHVH YHUHLVWHV YLU GLH KRX YDQ ± L LL LLL URRLDIYDO UXDIYDO RQHHWEDUH PDWHULDDO

F G

H

I

LY DIJHNHXUGH PDWHULDDO I GULQNZDWHU HQ JHULHZH YLU GLH ± L LL J K VWHULOLVHHU YDQ PHVVH HQ JHUHHGVNDS WHHQ & ZDV YDQ KDQGH HQ WRHUXVWLQJ

R

NLHPGRGHQGH YORHLEDUH VHHS NXQVPDWLJH EHOLJWLQJ LQGLHQ ZLOG VQDJV JHRHV ZRUG ± L LLL PHW µQ PLQLPXP LQWHQVLWHLW YDQ OX[ YLU GUHVVHULQJ HQ OX[ E\ GLH LQVSHNVLHSXQW

L

WRLOHW IDVLOLWHLWH VRRV GHXU SURWRNRO EHSDDO

3HUPDQHQWH GHSRWV 3HUPDQHQWH GHSRWV PRHW YROGRHQ DDQ GLH YHUHLVWHV YLU YHUVNXLIEDUH GHSRWV PDDU ± D E GLH UDDP PRHW RS µQ JHGUHLQHHUGH EHWRQ EDVLV PHW UDQGVWHQH JHPRQWHHU ZHHV SDDLH HQ YRHWSDDGMLHV PRHW VWRI HQ PRGGHUYU\ ZHHV HQ PDNOLN JHUHLQLQJ NDQ ZRUG

H µQ RQGHUJURQGVH DIYORHL YHUZ\GHULQJVLVWHHP PRHW YRRUVLHQ ZRUG

:LOG -DQ

G

WRLOHWWH HQ KDQGHZDV IDVLOLWHLWH PRHW YRRUVLHQ ZRUG

'UHVVHULQJ HQ RQWZHLGLQJV IDVLOLWHLWH 'LH PLQLPXP YU\KRRJWH YLU VSRUH HQ WRHUXVWLQJ LQ GUHVVHHUDUHDV LV ± D E 9LU GLH GUHVVHULQJ YDQ NDWHJRULH % GLHUH P YDQ VSRRU WRW YORHU HQ 9LU GLH GUHVVHULQJ YDQ NDWHJRULH & GLHUH P YDQ VSRRU WRW YORHU

'LH VSDVLH WXVVHQ WRHUXVWLQJ HQ GUHVVHULQJVSRRU PRHW LQ DOOH JHYDOOH VR ZHHV GDW NDUNDVVH QLH DDQ GLH WRHUXVWLQJ UDDN QLH HQ PLQVWHQV PP YDQDI PXUH LV

'HXUVHW HQ DQGHU YHUHLVWHV YLU JUDGHULQJ 9HUHLVWHV YLU ODQGHOLNH ZLOGVYOHLVDEDWWRLUV ,QDJQHPHQG GLH YHUHLVWHV LQ 'HHO ,, % YLU µQ DEDWWRLU RP JHJUDGHHU WH ZRUG DV µQ ODQGHOLNH ZLOGVYOHLVDEDWWRLU ± D E PDJ GLH GHXUVHW QLH WLHQ HHQKHGH SHU GDJ RRUVNU\ QLH PRHW GLH SHUVHHO RPKHLQ HQ YRRUVLHQ ZHHV YDQ µQ KHN RP GLH WRHJDQJ YDQ PHQVH HQ GLHUH WH EHKHHU PRHW GLW EHVWDDQ XLW µQ NDPHU YRRUVLHQ YDQ KDQJ IDVLOLWHLWH ZDDU JHRHVGH ZLOGVNDUNDVVH RI JHGHHOWHOLN JHGUHVVHHUGH ZLOGVNDUNDVVH JHGUHVVHHU ZRUG HQ VR µQ YHUWUHN PRHW µQ R OXJWHPSHUDWXXU YDQ QLH PHHU DV & Kr DV YHUNRHOGH NDUNDVVH KDQWHHU ZRUG 5HOLQJV HQ KDNH YDV DDQ PXUH PRHW PP YDQDI GLH PXXU ZHHV HQ GLH YOHLV ZDW YDQ VXONH KDNH KDQJ PDJ QLH GLH YORHU RI GLH PXXU UDDN QLH LQGLHQ PXUH WHHQZRRUGLJ LV 6SRUH PRHW PLQVWHQV PP YDQDI NRORPPH SLODUH RI GLH NDQWH YDQ GHXURSHQLQJH ZHHV ZDDUGHXU NDUNDVVH PRHW EHZHHJ LQGLHQ PRHW YOLHsVNHUPV YRRUVLHQ ZRUG LQGLHQ GLH YHQVWHUV QLH JHJODVXXU LV QLH PRHW JHGUHLQHHUGH DUHDV PHW UDQGVWHQH ODQJV GLH DEDWWRLU YRRUVLHQ ZRUG L LL J YLU GLH KDQWHULQJ ZDV HQ EHUJLQJ YDQ UXDIYDO HQ YLU KRXHUV ZDDULQ RQHHWEDUH SURGXNWH JHKRX NDQ ZRUG YRRU YHUZ\GHULQJ

F

G

H

I

PRHW GHXUH YRRUVLHQ ZRUG L ZDDU JHRHVGH ZLOGVNDUNDVVH RI JHGHHOWHOLN JHGUHVVHHUGH ZLOGVNDUNDVVH DIJHODDL ZRUG LQ GLH DEDWWRLU ZDDU JHGUHVVHHUGH RI JHGHHOWHOLN JHGUHVVHHUGH ZLOGVNDUNDVVH HQ URRLDIYDO YHUVHQG ZRUG PDJ GLH GHXU GLHVHOIGH ZHHV DV J L LQGLHQ KLHUGLH IXQNVLHV RS YHUVNLOOHQGH W\H SODDVYLQG WXVVHQ GLH GUHVVHULQJVNDPHU HQ GLH DDQJUHQVHQGH DUHD YHUPHOG LQ SDUDJUDDI I L

LL

LLL

K L

PRHW KDQGHZDVIDVLOLWHLWH YRRUVLHQ ZRUG LQ GLH DEDWWRLU PRHW µQ VWHULOLVHHUGHU E\ µQ KDQGHZDVEDN YRRUVLHQ ZRUG

:LOG -DQ

M N O P

PRHW WRLOHW HQ KDQGHZDVIDVLOLWHLWH YRRUVLHQ ZRUG PRHW EHUJLQJVIDVLOLWHLWH YRRUVLHQ ZRUG YLU LWHPV EHQRGLJ W\GHQV GLH GDDJOLNVH VODJSURVHV PRHW GLH RQWZHUS YDQ GLH DEDWWRLU WRHODDW YLU WRHNRPVWLJH RSJUDGHULQJ YDQ GLH DDQOHJ PRHW DSSDUWH YHUNRHOLQJVIDVLOLWHLWH YRRUVLHQ ZRUG YLU ± L LL LLL LY JHGHHOWHOLN JHGUHVVHHUGH ZLOGVNDUNDVVH JHGUHVVHHUGH ZLOGVNDUNDVVH HQ URRLDIYDO UXDYIDO HQ GLH DIVWDQG WXVVHQ KLHUGLH NRHOJHULHZH HQ GLH DEDWWRLU PRHW VRGDQLJ ZHHV RP QLH KLJLsQHVWDQGDDUGH WH NRPSURPHWHHU QLH HQ PRHW YLU GLH SURYLQVLDOH XLWYRHUHQGH EHDPSWH DDQYDDUEDDU ZHHV LQGLHQ GLH IDVLOLWLHW QLH GHHO YDQ GLH DEDWWRLU LV QLH

Q

PDJ GLH NRHOJHULHI QD YHUZ\V LQ VXESDUDJUDDI P L YHUYDQJ ZRUG PHW µQ JHVNLNWH NRHOWURN JHNRSSHO DDQ GLH RQWYDQJVDUHD GHXU PLGGHO YDQ WRHSDVOLNH NRSSHOVsHOV PDJ GLH NRHOJHULHI JHPHOG LQ VXESDUDJUDDI P LLL ZHJJHODDW ZRUG DV JHZDVWH UXDIYDO RS µQ GHXUORSHQGH EDVLV PDDU ELQQH YLHU XXU QD RQWZHLGLQJ RI RQWYDQJV XLW GLH DEDWWRLU YHUZ\GHU ZRUG PRHW ZDDU YULHVIDVLOLWHLWH QLH YRRUVLHQ LV YLU GLH EHKDQGHOLQJ YDQ YRRUZDDUGHOLN JRHGJHNHXUGH NDUNDVVH EHVPHW PHW SDUDVLHW WXVVHQVWDGLXPV PDVHOV QLH VRGDQLJH IDVLOLWHLWH HOGHUV JHUHsO ZRUG PHW GLH JRHGNHXULQJ YDQ GLH SURYLQVLDOH XLWYRHUHQGH EHDPSWH

R

S

9OHLVLQVSHNVLHIDVLOLWHLWH +RXHUV UDNNH HQ SODWIRUPV HQ HQLJH DQGHU WRHUXVWLQJ EHQRGLJ YLU YOHLVLQVSHNVLH PRHW LQ µQ DEDWWRLU YRRUVLHQ ZRUG *HPHUNWH OHNGLJWH HQ VOXLWEDUH KRXHUV RI DQGHU PLGGHOH ZDDUPHH DIJHNHXUGH HQ RQHHWEDUH PDWHULDDO JHKDQWHHU HQ JHKRX NDQ ZRUG YRRU YHUZ\GHULQJ PRHW YRRUVLHQ ZRUG

.RHOJHULHZH .RHOJHULHZH ZDW PLQVWHQV GLH GDDJOLNVH VODJGHXUVHW NDQ EHKDUWLJ PRHW YRRUVLHQ ZRUG 'LH PLQLPXP YU\KRRJWH YLU VSRUH LQ NRHO HQ YULHVNDPHUV LV ± D YLU NDWHJRULH % HQ .DWHJRULH & RS UDDPZHUNH PHW YHUOHQJVWDZH LV PP YDQDI GLH PXXU HQ PP WXVVHQ RRUKRRIVH VSRUH HQ YLU NDWHJRULH & GLHUH HQ YDUNH LQGLHQ DIVRQGHUOLN JHKDQJ PP YDQDI GLH PXXU HQ WXVVHQ RRUKRRIVH VSRUH

E

6SDVLsULQJ YDQ HHQKHGH RS GLH O\Q PRHW VR ZHHV GDW OXJYORHL WXVVHQ NDUNDVVH RI V\H YHUVHNHU ZRUG PHW µQ PLQLPXP YDQ PP VSRRU OHQJWH SHU HHQKHLG

9HUVHQGLQJVDUHDV 9HUVHQGLQJVDUHDV PRHW LQJHULJ ZHHV YLU ± D NZDUWHULQJ VRUWHULQJ HQ ODDL YDQ NDUNDVVH

:LOG -DQ

E

YHUVDPHOLQJ HQ YHUYRHU PHW YHUP\GLQJ YDQ NUXLV RI NRQWUDYORHL YDQ JHEUXLNWH UROKDNH QD GLH VDQLWLVHULQJIDVLOLWHLW HQ VWHULOLVHULQJ YDQ VDH HQ DQGHU RSVQ\DSSDUDWH

F

9HUHLVWHV YLU ODHGHXUVHW ZLOGVYOHLVDEDWWRLUV ,QDJQHPHQG GLH YHUHLVWHV LQ 'HHO ,, % HQ YLU µQ DEDWWRLU RP JHJUDGHHU WH ZRUG DV µQ ODH GHXUVHW ZLOGVYOHLVDEDWWRLU ± D PDJ µQ PDNVLPXP GHXUVHW YDQ HHQKHGH SHU GDJ QLH RRUVNU\ ZRUG QLH PHW YRRUEHKRXG GDW GLH SURYLQVLDOH XLWYRHUHQGH EHDPSWH µQ ODHU PDNVLPXP GHXUVHW YLU µQ DEDWWRLU PDJ EHSDDO RS VWHUNWH YDQ GLH XXUOLNVH GHXUVHW SRWHQVLDDO UHODWLHI WRW GLH EHVNLNEDUH WRHUXVWLQJ HQ IDVLOLWHLWH LQVOXLWHQG KDQJVSDVLH HQ YHUNRHOLQJVNDSDVLWHLW PRHW GLH SHUVHHO RPKHLQ HQ YRRUVLHQ ZHHV YDQ µQ KHN RP GLH WRHJDQJ YDQ PHQVH HQ GLHUH WH EHKHHU PRHW µQ GHXU PHW NRSSHOVsHOV YRRUVLHQ ZHHV RP JHRHVGH ZLOGVNDUNDVVH RI JHGHHOWHOLN JHGUHVVHHUGH ZLOGVNDUNDVVH HQ URRL DIYDO DI WH ODDL PRHW µQ IDVLOLWHLW YRRUVLHQ ZRUG YLU VDQLWHULQJ YDQ WUDQVSRUWYRHUWXLH QD NDUNDVVH DIJHODDL LV PRHW µQ RQWYDQJVDUHD PHW KDQJJHULHZH YRRUVLHQ ZRUG RP WHQ PLQVWH YDQ GLH GDDJOLNVH GHXUVHW YDQ ZLOGVNDUNDVVH RI JHGHHOWHOLN GUHVVHHUGH ZLOGVNDUNDVVH HQ URRL DIYDO YDQ YHUVNLOOHQGH NDWHJRULsH WH DNNRPPRGHHU HQ VR µQ DUHD PRHW µQ OXJWHPSHUDWXXU R YDQ QLH PHHU DV & Kr DV YHUNRHOGH ZLOG KDQWHHU ZRUG PRHW RSK\VJHULHZH YRRUVLHQ ZRUG YLU GLH KDQJ YDQ NDWHJRULH % ZLOG PRHW KRXNRHOJHULHZH YRRUVLHQ ZRUG YLU JHGHHOWHOLN JHGUHVVHHUGH ZLOGVNDUNDVVH YRRU GUHVVHULQJ PDJ GLH NRHOJHULHI QD YHUZ\V LQ VXESDUDJUDDI J YHUYDQJ ZRUG PHW µQ JHVNLNWH NRHOWURN JHNRSSHO DDQ GLH RQWYDQJVDUHD GHXU PLGGHO YDQ WRHSDVOLNH NRSSHOVsHOV PRHW µQ NDPHU WRHJHUXV PHW µQ GUHVVHHUVSRRU YRRUVLHQ ZRUG ZDDU JHRHVGH ZLOGVNDUNDVVH RI JHGHHOWHOLN JHGUHVVHHUGH ZLOGVNDUNDVVH JHGUHVVHHU ZRUG HQ VR µQ R YHUWUHN PRHW µQ OXJWHPSHUDWXXU YDQ QLH PHHU DV & Kr DV YHUNRHOGH NDUNDVVH KDQWHHU ZRUG 0RHW µQ V\VSRRU RI KDNH YLU NDUNDVVH DVRRN KRXHUV YLU DIYDO YRRUVLHQ ZRUG YLU DIJHNHXUGH RI WHUXJJHKRXGH NDUNDVVH HQ RUJDQH ZDW VHNRQGrUH YOHLVLQVSHNVLH YHUHLV PRHW µQ NDPHU YRRUVLHQ ZRUG ZDDU KXLGH YHOOH KDUH NRSSH SRWH HQ RQHHWEDUH PDWHULDDO JHKRX ZRUG YyRU YHUZ\GHULQJ EHKDOZH DV KLHUGLH GHOH RS µQ GHXUORSHQGH EDVLV YHUZ\GHU ZRUG PRHW µQ NDPHU YRRUVLHQ ZRUG ZDDU SHQVH HQ GHUPV OHHJJHPDDN JHZDV HQ JHKRX ZRUG PRHW GLH NDPHUV YHUPHOG LQ SDUDJUDZH N HQ O ± L DIVRQGHUOLN HQ DDQJUHQVHQG DDQ GLH GUHVVHHUNDPHU ZHHV HQ YHUELQG GHXU PLGGHO YDQ µQ OXLN GHXU RI ORRSJDQJ HQ EXLWHGHXUH Kr YLU GLH YHUZ\GHULQJ YDQ VRGDQLJH PDWHULDDO HQ LQ GLH JHYDO YDQ LQJHZDQGH YDQ GLHUH ZDW LQ GLH YHOG RQWZHL LV PRHW GLW YLU LQVSHNVLH GRHOHLQGHV GHXU KLHUGLH GHXU RQWYDQJ ZRUG

E

F

G

H

I J

K

L

M

N

O P

LL

:LOG -DQ

Q

,QGLHQ SHQVH HQ GHUPV QLH YLU PHQVOLNH JHEUXLN EHVWHP LV QLH PDJ GLH NDPHU JHQRHP LQ O ZHJJHODDW ZRUG PLWV DOO GLH SHQVH HQ GHUPV RQPLGGHOLN QD RQWYDQJV RI RQWZHLGLQJ HQ QD LQVSHNVLH YHUZ\GHU ZRUG QD µQ JHVNLNWH KRXHU YLD µQ VHOI VOXLWHQGH DIYRHUOXLN PRHW DIVRQGHUOLNH NRHONDPHUV YRRUVLHQ ZRUG YLU GLH GDDJOLNVH GHXUVHW YDQ ± L NDUNDVVH HQ URRLDIYDO EHKDOZH DV GLH URRLDIYDO RS µQ GHXUORSHQGH EDVLV XLW GLH DEDWWRLU YHUZ\GHU ZRUG ELQQH YLHU XXU QD RQWZHLGLQJ RI RQWYDQJV HQ DV DIVRQGHUOLNH YHUVHQGIDVLOLWHLWH YLU URRLDIYDO YRRUVLHQ LV HQ JHZDVWH UXDIYDO EHKDOZH DV JHZDVWH UXDIYDO RS µQ GHXUORSHQGH EDVLV PDDU ELQQH YLHU XXU QD RQWZHLGLQJ RI RQWYDQJV XLW GLH DEDWWRLU YHUZ\GHU ZRUG

R

LL

S

PRHW ZDDU YULHVIDVLOLWHLWH QLH YRRUVLHQ LV YLU GLH KDQWHULQJ YDQ YRRUZDDUGHOLN JRHGJHNHXUGH NDUNDVVH EHVPHW PHW SDUDVLHW WXVVHQVWDGLXPV PDVHOV QLH VRGDQLJH IDVLOLWHLWH HOGHUV JHUHsO ZRUG PHW GLH JRHGNHXULQJ YDQ GLH SURYLQVLDOH XLWYRHUHQGH EHDPSWH PRHW µQ YHUVHQGLQJVDUHD ZDW WRHJHUXV LV YLU NZDUWHULQJ VRUWHULQJ HQ GLH PHUN YDQ NDUNDVVH HQ URRLDIYDO DVRRN µQ GHXU YLU YHUVHQGLQJ YRRUVLHQ ZRUG PRHW µQ LQJDQJ YLU SHUVRQHHO YRRUVLHQ ZRUG RQWZHUS DV µQ YRRUNDPHU YLU UHLQLJLQJVGRHOHLQGHV HQ PRHW YRRUVLHQ ZHHV YDQ KDQGHZDVEDNNH VHHSYHUVNDIIHU IDVLOLWHLWH YLU KDQGH GURRJ PDDN ZDVJHULHZH YLU VWHZHOV HQ YRRUVNRWH KDNH YLU YRRUVNRWH YXOOLVGURP HQ DIVRQGHUOLNH IDVLOLWHLWH PRHW YRRUVLHQ ZRUG YLU EHLGH VNRRQ HQ YXLODUHDV PRHW µQ NOHHGNDPHU VWRUW WRLOHW DVRRN KDQGHZDVIDVLOLWHLWH RS GLH SHUVHHO YRRUVLHQ ZRUG YLU SHUVRQH ZHUNVDDP E\ GLH DEDWWRLU PRHW HHWIDVLOLWHLWH YRRUVLHQ ZRUG PHW WDIHOV HQ VWRHOH RI EDQNH HQ PRHW VR JHOHs ZHHV GDW GLH SHUVRQHHO QLH RS GLH JURQG VLW RI Or RI KXO EHVNHUPHQGH NOHUH EHVRHGHO W\GHQV UXVSRXVHV QLH µQ KRXIDVLOLWHLW RI NDPHU YLU LWHPV EHQRGLJ LQ GLH GDDJOLNVH VODJSURVHV PRHW YRRUVLHQ ZRUG PRHW NDPHUV RI IDVLOLWHLWH YRRUVLHQ ZRUG YLU ± L LL GLH EHUJLQJ YDQ VNRRQ WRHUXVWLQJ HQ PDWHULDOH GLH UHLQLJLQJ HQ VWHULOLVHULQJ YDQ EHZHHJEDUH WRHUXVWLQJ HQ

T

U

V

W

X Y

Z

PRHW µQ DIVRQGHUOLNH NDPHU YRRUVLHQ ZRUG LQGLHQ GLH HLHQDDU µQ NDQWRRU EHQRGLJ

9HUHLVWHV YLU KRsGHXUVHW ZLOGVYOHLVDEDWWRLUV ,QDJQHPHQG GLH YHUHLVWHV LQ 'HHO ,, % HQ YLU µQ DEDWWRLU RP JHJUDGHHU WH ZRUG DV µQ KRs GHXUVHW ZLOGVYOHLVDEDWWRLU ±

D

PRHW GLH DEDWWRLU µQ PDNVLPXP GHXUVHW Kr ZDW GLH SURYLQVLDOH XLWYRHUHQGH EHDPSWH PDJ EHSDDO RS XXUOLNVH GHXUVHWSRWHQVLDDO UHODWLHI WRW GLH EHVNLNEDUH WRHUXVWLQJ HQ IDVLOLWHLWH LQVOXLWHQG KDQJVSDVLH YHUNRHONDSDVLWHLW VR ZHO DV GLH KDQWHULQJ HQ YHUNRHONDSDVLWHLW YDQ UXDIYDO PRHW GLH DEDWWRLU HQ SHUVHHO RQWZHUS ZHHV RP YXLO HQ VNRRQDUHDV HQ IXQNVLHV WH VNHL PRHW GLH SHUVHHO RPKHLQ ZHHV RP WRHJDQJ YDQ PHQVH HQ GLHUH WH EHKHHU HQ YRRUVLHQ ZHHV YDQ DIVRQGHUOLNH KHNNH YLU VNRRQ HQ YXLOIXQNVLHV PRHW µQ GHXU WRHJHUXV PHW NRSSHOVsHOV ZDW WRHODDW GDW GLH GHXUH YDQ WUDQVSRUWYRHUWXLH QD NRSSHOLQJ RRSJHPDDN NDQ ZRUG HQ µQ RQWYDQJV DUHD PHW KDQJJHULHZH YRRUVLHQ ZRUG

E F

G

:LOG -DQ

RP WHQ PLQVWH YDQ GLH GDDJOLNVH GHXUVHW YDQ ZLOGVNDUNDVVH RI JHGHHOWHOLN GUHVVHHUGH ZLOGVNDUNDVVH WH DNNRPPRGHHU HQ GLH OXJWHPSHUDWXXU LQ VR µQ DUHD PRHW R QLH PHHU DV & ZHHV LQGLHQ YHUNRHOGH NDUNDVVH KDQWHHU ZRUG H PRHW µQ IDVLOLWHLW YRRUVLHQ ZRUG YLU VDQLWHULQJ YDQ WUDQVSRUWYRHUWXLH QD DIODDL YDQ NDUNDVVH PRHW LQVSHNVLH IDVLOLWHLWH YRRUVLHQ ZRUG YLU LQVSHNVLH YDQ RQWYDQJGH NDUNDVVH HQ PHHJDDQGH URRL DIYDO HQ PRHW µQ NDPHU YLU WHUXJJHKRXGH RI DIJHNHXUGH NDUNDVVH HQ DIYDO YRRUVLHQ ZRUG PRHW NRHOJHULHZH YRRUVLHQ ZRUG RP JHGHHOWHOLN JHGUHVVHHUGH NDUNDVVH LQ WH KRX YRRU GUHVVHULQJ PDJ GLH NRHOJHULHI QD YHUZ\V LQ VXESDUDJUDDI J YHUYDQJ ZRUG PHW µQ JHVNLNWH NRHOWURN JHNRSSHO DDQ GLH RQWYDQJVDUHD GHXU PLGGHO YDQ WRHSDVOLNH NRSSHOVsHOV PRHW µQ NDPHU WRHJHUXV PHW GUHVVHHUVSRUH YRRUVLHQ ZRUG YLU GLH GUHVVHULQJ YDQ JH RHVGH ZLOG HQ JHGHHOWHOLN JHGUHVVHHUGH NDUNDVVH HQ VR µQ NDPHU PRHW µQ OXJWHPSHUDWXXU R YDQ QLH PHHU DV & LQGLHQ YHUNRHOGH ZLOG KDQWHHU ZRUG PRHW LQVSHNVLH IDVLOLWHLWH YRRUVLHQ ZRUG YLU GLH LQVSHNVLH YDQ JHGUHVVHHUGH NDUNDVVH PRHW DIVRQGHUOLNH NDPHUV YRRUVLHQ YLU ± L KDQWHULQJ HQ KRX YDQ KXLGH YHOOH KDUH HQ RQHHWEDUH PDWHULDDO YRRUGDW GLW YHUZ\GHU ZRUG HQ KDQWHULQJ HQ KRX YDQ YHODDQ NRSSH HQ SRWH

I

J

K

L

M N

LL O P

PRHW µQ NDPHU ZDDU SHQVH HQ GHUPV JHOHGLJ JHZDV HQ JHKRX ZRUG YRRUVLHQ ZRUG GLH NDPHUV QD YHUZ\V LQ SDUDJUDZH N HQ O PRHW ± L LL DIVRQGHUOLN PDDU DDQOLJJHQG ZHHV DDQ GLH GUHVVHHUNDPHU HQ VOHJV YHUELQG GHXU µQ WRHPDDNEDUH OXLN HQ µQ EXLWHGHXU Kr YLU GLH YHUZ\GHULQJ YDQ KLHUGLH PDWHULDOH HQ LQ JHYDO YDQ SHQVH HQ GHUPV ZDW VDDP PHW NDUNDVVH RQWYDQJ LV PRHW GLW GHXU KLHUGLH EXLWHGHXU RQWYDQJ ZRUG

Q

,QGLHQ SHQVH HQ GHUPV QLH YLU PHQVOLNH JHEUXLN EHVWHP LV QLH PDJ GLH NDPHU JHQRHP LQ O ZHJJHODDW ZRUG PLWV DOO GLH SHQVH HQ GHUPV RQPLGGHOLN QD RQWYDQJV RI RQWZHLGLQJ HQ QD LQVSHNVLH YHUZ\GHU ZRUG QD µQ JHVNLNWH KRXHU YLD µQ VHOI VOXLWHQGH DIYRHUOXLN PRHW YRRUVLHQ ZRUG PHW DIVRQGHUOLNH NRHONDPHUV YLU GLH GDDJOLNVH GHXUVHW YDQ ± L JHGUHVVHHUGH NDUNDVVH HQ URRLDIYDO EHKDOZH DV GLH URRLDIYDO RS µQ GHXUORSHQGH EDVLV XLW GLH DEDWWRLU YHUZ\GHU ZRUG ELQQH YLHU XXU QD RQWZHLGLQJ RI RQWYDQJV HQ DV DIVRQGHUOLNH YHUVHQGIDVLOLWHLWH YLU URRLDIYDO YRRUVLHQ LV HQ JHZDVWH UXDIYDO EHKDOZH DV JHZDVWH UXDIYDO RS µQ GHXUORSHQGH EDVLV PDDU ELQQH YLHU XXU QD RQWZHLGLQJ RI RQWYDQJV XLW GLH DEDWWRLU YHUZ\GHU ZRUG

R

LL

S

PRHW ZDDU YULHVIDVLOLWHLWH QLH YRRUVLHQ LV YLU GLH KDQWHULQJ YDQ YRRUZDDUGHOLN JRHGJHNHXUGH NDUNDVVH EHVPHW PHW SDUDVLHW WXVVHQVWDGLXPV QLH VRGDQLJH IDVLOLWHLWH HOGHUV JHUHsO ZRUG PHW GLH JRHGNHXULQJ YDQ GLH SURYLQVLDOH XLWYRHUHQGH EHDPSWH PRHW DIVRQGHUOLNH WRHJHUXVWH HQ EHYHLOLJGH NDPHUV YRRUVLHQ ZRUG RP ± L WHUXJJHKRXGH NDUNDVVH JHGHHOWHV HQ RUJDQH WH KDQWHHU HQ WH KRX

T

:LOG -DQ

LL

DIJHNHXUGH NDUNDVVH HQ PDWHULDDO WH KRX YRRU YHUZ\GHULQJ XLW GLH DEDWWRLU PDDU LQGLHQ GLH DIJHNHXUGH PDWHULDDO RS µQ GHXUORSHQGH EDVLV YHUZ\GHU ZRUG W\GHQV SURVHVHULQJ RI µQ WRHJHZ\VGH YHUNRHOLQJVIDVLOLWHLW LV YLU GLH DIJHNHXUGH PDWHULDDO EHVNLNEDDU LV VR µQ NDPHU QLH QRGLJ QLH HQ PRHW ZDVJHULHZH YLU KDQGH VWHZHOV HQ YRRUVNRWH GLUHN E\ GLH NDPHU YHUPHOG LQ VXESDUDJUDDI LL DDQ SHUVRQH WH YHUVNDI ZDW DIJHNHXUGH PDWHULDDO KDQWHHU

LLL

U

PRHW µQ YHUVHQGLQJVDUHD YRRUVLHQ ZRUG ZDW WRHJHUXV LV ± L LL YLU NZDUWHULQJ VRUWHULQJ HQ GLH PHUN YDQ NDUNDVVH HQ URRLDIYDO PHW µQ GHXU YLU YHUVHQGLQJ ZDW VR LQJHULJ LV GDW GLH GHXUH YDQ GLH YRHUWXLH HHUV RRSJHPDDN ZRUG ZDQQHHU GLH YRHUWXLH LQ SRVLVLH LV HQ GDW GLH OXJWHPSHUDWXXU LQ KLHUGLH DUHD QRRLW KRsU LV DV & ZDQQHHU NDUNDVVH JHKDQWHHU HQ YHUVHQG ZRUG QLH

LLL

V

PRHW µQ LQJDQJ YLU SHUVRQHHO YRRUVLHQ ZRUG RQWZHUS DV µQ YRRUNDPHU YLU UHLQLJLQJV GRHOHLQGHV HQ PRHW YRRUVLHQ ZHHV YDQ KDQGHZDVEDNNH VHHSYHUVNDIIHU IDVLOLWHLWH YLU KDQGH GURRJ PDDN ZDVJHULHZH YLU VWHZHOV HQ YRRUVNRWH KDNH YLU YRRUVNRWH YXOOLVGURP HQ DIVRQGHUOLNH IDVLOLWHLWH PRHW YRRUVLHQ ZRUG YLU EHLGH VNRRQ HQ YXLODUHDV PRHW µQ NOHHGNDPHU VWRUW WRLOHW DVRRN KDQGHZDVIDVLOLWHLWH RS GLH SHUVHHO YRRUVLHQ ZRUG YLU SHUVRQH ZDW E\ GLH DEDWWRLU ZHUN HQ DIVRQGHUOLNH IDVLOLWHLWH PRHW YRRUVLHQ ZRUG YLU VNRRQ HQ YXLODUHDV PRHW HHWIDVLOLWHLWH YRRUVLHQ ZRUG YLU VNRRQ HQ YXLODUHDV PHW WDIHOV HQ VWRHOH RI EDQNH HQ PRHW VR JHOHs ZHHV GDW GLH SHUVRQHHO QLH RS GLH JURQG VLW RI Or RI KXO EHVNHUPHQGH NOHUH EHVRHGHO W\GHQV UXVSRXVHV QLH PRHW NDQWRRUDNNRPPRGDVLH HQ DEOXVLHJHULHZH EHVNLNEDDU Kr YLU GLH YOHLVLQVSHNVLH SHUVRQHHO PRHW GLH NDQWRRUIDVLOLWHLWH JHVNHL ZHHV YDQ GUHVVHHUDUHD µQ KRXIDVLOLWHLW RI NDPHU YLU LWHPV EHQRGLJ LQ GLH GDDJOLNVH VODJSURVHV PRHW YRRUVLHQ ZRUG PRHW WRHSDVOLN WRHJHUXVWH NDPHUV HQ IDVLOLWHLWH YRRUVLHQ ZRUG YLU VWHULOLVDVLH YDQ EHZHHJEDUH WRHUXVWLQJ PRHW µQ NDPHU RI NDPHUV YRRUVLHQ ZRUG YLU GLH EHUJLQJ YDQ UHLQLJLQJVDSSDUDDW HQ FKHPLNDOLHs PRHW IDVLOLWHLWH EHVNLNEDDU ZHHV YLU WRHGUDDL YHUSDNNLQJ HQ NDUWRQQHULQJ ZDDU YDQ WRHSDVVLQJ PRHW DIVRQGHUOLNH EHUJLQJVIDVLOLWHLWH YRRUVLHQ ZRUG YLU WRHGUDDL HQ YHUSDNNLQJVPDWHULDDO LQGLHQ EHLGH PDWHULDOH DDQJHKRX ZRUG PRHW WRHJDQJ WRW µQ ODERUDWRULXP PRRQWOLN ZHHV HQ PRHW µQ IDVLOLWHLW YRRUVLHQ ZDDU YOHLVWUDQVSRUWYRHUWXLH JHVDQLWHHU PRHW ZRUG

W

X

Y

Z [

\

]

DD

EE

FF GG

:LOG -DQ

9HUHLVWHV YLU KRs GHXUVHW YHUVQLWWLQJVDDQOHJWH ,QDJQHPHQG GLH YHUHLVWHV YHUPHOG LQ 'HOH ,, % HQ RP DV µQ YHUVQLWWLQJVDDQOHJ YLU XLWYRHU JHJUDGHHU WH ZRUG ± D PRHW GLW µQ PDNVLPXP GHXUVHW Kr ZDW GLH SURYLQVLDOH XLWYRHUHQGH EHDPSWH PDJ EHSDDO RS VWHUNWH YDQ GLH YHUPRs YDQ GLH KRXNRHONDPHUV GLH XXUOLNVH GHXUVHW SRWHQVLDDO LQ YHUKRXGLQJ WRW GLH EHVNLNEDUH WRHUXVWLQJ HQ IDVLOLWHLWH DVRRN YHUNRHOLQJV RI EHYULHVLQJV NDSDVLWHLW PRHW GLH SHUVHHO RPKHLQ HQ YRRUVLHQ YDQ µQ KHN ZHHV ZDW WRHJDQJ YDQ PHQVH HQ GLHUH EHKHHU PRHW LQGLHQ YOHLV EHVWHP LV RP DDQ GLH SXEOLHN YHUNRRS WH ZRUG DIVRQGHUOLNH IDVLOLWHLWH YRRUVLHQ ZRUG VRRV YRRUJHVNU\I GHXU GLH SURYLQVLDOH XLWYRHUHQGH EHDPSWH PRHW DIVRQGHUOLNH WRHJHUXVWH NDPHUV YRRUVLHQ ZRUG YLU ± L LL LLL RQWYDQJV YDQ QLHWRHJHGUDDLGH NDUNDVVH HQ YOHLV EHVWHP RP RSJHVQ\ WH ZRUG RQWYDQJV YDQ YOHLV LQ NDUWRQKRXHUV ZDW EHVWHP LV RP RSJHVQ\ WH ZRUG XLWKDDO YDQ YOHLV XLW NDUWRQKRXHUV HQ RPKXOVHOV HQ RQWYULHVLQJ ZDDU YDQ WRHSDVVLQJ RSVQ\ HQ WRHGUDDL WHHQ µQ OXJWHPSHUDWXXU EHQHGH & YHUSDNNLQJ PHUN HQ HWLNHWWHULQJ WHHQ µQ OXJWHPSHUDWXXU EHQHGH & RSPDDN YDQ QXZH NDUWRQKRXHUV RP YOHLV LQ WH YHUSDN YHUVHQGLQJ YDQ WRHJHGUDDLGH HQ YHUSDNWH YOHLV WHHQ µQ WHPSHUDWXXU RQGHU & YHUVHQGLQJ YDQ QLHWRHJHGUDDLGH NDUNDVVH HQ YOHLV WHHQ µQ OXJWHPSHUDWXXU RQGHU R & HQ ZDV HQ VWHULOLVHULQJ YDQ WRHUXVWLQJ

R R

E

F

G

LY Y YL YLL YLLL

L[ H

PRHW DIVRQGHUOLNH IDVLOLWHLWH RI NDPHUV YLU PDVVDRSEHUJLQJ YRRUVLHQ ZRUG YLU ± L LL RPKXOVHOPDWHULDDO HQ YHUSDNNLQJVPDWHULDDO

I

PRHW DIVRQGHUOLNH EHUJLQJVIDVLOLWHLWH RI NDPHUV YRRUVLHQ YLU LWHPV LQ GDDJOLNVH JHEUXLN VRRV ± L LL LLL LY KDQGWRHUXVWLQJ RPKXOVHOPDWHULDDO VNRRQ EHVNHUPHQGH NOHGLQJ HQ UHLQLJLQJVPDWHULDOH HQ FKHPLNDOLHs

J

DIVRQGHUOLNH YHUNRHO RI YULHVJHULHZH PRHW EHVNLNEDDU ZHHV YLU ± L QLHWRHJHGUDDLGH NDUNDVVH HQ YOHLV

:LOG -DQ

LL LLL LY K

YHUSDNWH YOHLV EHUJLQJ YDQ EHYURUH YOHLV LQGLHQ EHQRGLJ HQ EODDVEHYULHVLQJ YDQ YOHLV LQGLHQ QRGLJ

PRHW DEOXVLHJHULHZH HQ WRLOHWWH YRRUVLHQ ZRUG HQ WRHJDQJVURHWHV QD GLH RSVQ\NDPHU PRHW RQGHUGDN ZHHV PRHW µQ LQJDQJ YLU SHUVRQHHO YRRUVLHQ ZRUG RQWZHUS DV µQ YRRUNDPHU YLU UHLQLJLQJV GRHOHLQGHV HQ PRHW YRRUVLHQ ZHHV YDQ KDQGHZDVEDNNH VHHSYHUVNDIIHU IDVLOLWHLWH YLU KDQGH GURRJ PDDN ZDVJHULHZH YLU VWHZHOV HQ YRRUVNRWH KDNH YLU YRRUVNRWH YXOOLVGURP HQ DIVRQGHUOLNH IDVLOLWHLWH PRHW YRRUVLHQ ZRUG YLU EHLGH VNRRQ HQ YXLODUHDV PRHW VWHULOLVHHUGHUV WHHQ & YRRUVLHQ ZRUG RI DV µQ DOWHUQDWLHI NDQ JHEUXLN JHPDDN ZRUG YDQ µQ UXLOVWHOVHO ZDDU KDQGWRHUXVWLQJ JHUHHOG YHUVDPHO HQ JHVWHULOLVHHU ZRUG LQ µQ VHQWUDOH VWHULOLVHULQJVDDQOHJ PHW GLH YHUVWDQGKRXGLQJ GDW VWUDWHJLHV JHSODDVWH QRRGVWHULOLVHHUGHUV VWHHGV EHQRGLJ ZRUG HQ XLWVXLJIDVLOLWHLWH YLU GDPSEHKHHU PRHW YRRUVLHQ ZRUG

L

M

N

:LOG -DQ

9225%((/'( 9$1 %283/$11(

9/(,6,163(.7(856 +$1'/(,',1* :,/'

'((/ ,, 9/(,6,163(.6,(

02'8/( 6/$* '5(66((5

:LOG -DQ

,QGHNV 6ODJ HQ 'UHVVHHU 9/2(,',$*5$0 9$1 :,/'2(6 9(5(,67(6 9/2(,',$*5$0 9$1 :,/'2(6 67$33( 9/2(,',$*5$0 9$1 3526(6 67$33( ',(5( :(/6<1 $63(.7( %< $%$772,56 2(6 (1 '5(66((5 7(03(5$7885%(+((5 (1 67225 9$1 9/(,6 $)9$/ +$17(5,1* 0(5. 9$1 .$5.$66( 5(*8/$725,(6( 9(5(,67(6 9,5 9(5.2(/,1* %(95,(6,1* (1 67225 )$6,/,7(,7( 2361< (1 3526(66(5,1* 9(592(5 9$1 .$5.$66( 9/(,6 (1 ',(5/,.( 352'8.7(

:LOG -DQ

6ODJ HQ GUHVVHHU ,QVOXLWHQGH MDJ RHV EORHL JHGHHOWHOLNH GUHVVHULQJ RQWZHLGLQJ YHUNRHOLQJ HQ YHUYRHU YDQ JHGHHOWHOLN JHGUHVVHHUGH ZLOG NDUNDVVH **:.

H 9/2(,',$*5$0 9,5 :,/' 2(69(5(,67(6

:,/' 2(69(5(,67(6

:,/' 2(6 9(5(,67(6 +2s '(856(7 8,792(5 8,792(5 *2('*(.(85

2(6 *(5(*,675((5'( 352)(66,21(/( 3(56221

'(327 9$6 2) '(327 $)+$$/%$$5 %(:((*%$$5

.2(/752.

3/$$6/,.( 0$5. 3/$77(/$1'6( /$( '(856(7 9(56(s/'( 752. 9(5.2(/(5 236,21((/ 6/$*+8,6( $)6/$* 9/(,6,163(.6,( (,( *(%58,.

-$*7(5

:LOG -DQ

9/2(,',$*5$0 9$1 ',( 9(56.,//(1'( 67$33( *('85(1'( 2(6 9$1 :,/' (1 +$17(5,1* %< ',( :,/' '(327

9(56.,//(1'( 67$33( *('85(1'( :,/' 2(6 (1 +$17(5,1* 9$1 :,/' %< ',( :,/' '(327

$17( 0257(0 ,163(.6,( (1 *(621'+(,'6(57,),6(5,1*

6.,(7 -$*

%/2(,

9(592(5 9$1 *(2(67( :,/'

.233( (1 327(

58$)9$/

522, $)9$/

*('((/7(/,. 217:(,'( :,/' .$5.$66(

((567( 9/(,6,163(.6,( 3817

9(5.2(/,1* .233( 327( 58$)9$/

9(5.2(/,1* *('((/7(/,. 217:(,'( :,/' .$5.$66( 522, $)9$/

$)*(.(85'( 0$7(5,$$/

21((7%$5( 0$7(5,$$/

9(592(5

6,(1 92/*(1'( %/$'6<

:LOG -DQ

9/2(,',$*5$0 9$1 ',( 3526(667$33( %< ',( :,/' $%$772,5

9/2(,',$*5$0 9$1 3526(667$33( %< ',( :,/' $%$772,5 $)/$$, $)/$$,

*2:.

V 522, $)9$/

21217:(, '( .$5.$66(

.233( (1 327(

21((7%$5( 0$7(5,$$/

58$)9$/

$)*(.(85'( 0$7(5,$$/

,163(.6,( 23+$1* 9225 $$1+28 .2(/.$0(56 9XLO $UHD 6NRRQ $UHD 9(5:<'(5,1* 9$1 .233( (1 327( ,I QRW GRQH LQ ILHOG 9(5:<'(5,1* 9$1 +8,'( 9(//( 58$)9$/ 6.2210$$. .$0(5 217:(,',1* ,QGLHQ QLH LQ GLH YHOG JHGRHQ QLH 9XLO $UHD .$5.$663/,7 7:(('( 9/(,6,163( .6,( 3817 6(.21'r5( 9/(,6,163(.6,( $)*(.(85'( 0$7(5,$$/ 8,7/$$, .233( (1 327( .$0(5

+8,'( 9(//( (1 +25,1*6.$0(5

9XLO $UHD

8,7/$$, 8,7/$$,

$)*(.(85'( .$5.$66(

6NRRQ $UHD

),1$/( :$6 2361< 217%((1

+28 (1 8,7/$$,

/8* '522* $5($

72('5$$, 9(53$..,1*

9(5.2(/,1*

9(5.2(/,1* %(95,(6,1* 8,7/$$, 9(53$.7( 9/(,6

8,7/$$, .$5.$66(

*2:.

V *HGHHOWHOLN 2QWZHLGH :LOG .DUNDVVH

6NRRQ $ UHD

:LOG -DQ

',(5(:(/6<1 $63(.7( %< $%$772,56

,1/(,',1* 7DQV ZRUG GLH VODJ YDQ PDN ZLOGVSHVLHV LQ 6$ VHOGH JHVLHQ 6RPPLJH ZLOGVSHVLHV VRRV HODQG EOHVERN RI LPSDOD RI VHOIV HNVRWLHVH VSHVLHV VRRV WDNERNNH PDJ LQ GLH WRHNRPV GLW QRRGVDDN GDW UHJXODWRULHVH YHUHLVWHV YLU GLH YHUYRHU DDQKRX LQ NUDOH YHUGRZLQJ HQ VODJ YDQ VXONH PDN ZLOG LQJHVWHO PRHW ZRUG ,Q SULQVLHS VDO KLHUGLH UHJXODWRULHVH YHUHLVWHV EDLH GLHVHOIGH ZHHV DV GLH YLU VNDSH HQ EHHVWH 'RHOVWHOOLQJV 2P NDUNDVVH YDQ RQEHVHHUGH VNRRQ HQ XLWJHUXVWH GLHUH E\ µQ DEDWWRLU DI WH OHZHU 2P WH VWUHHI QD SRVLWLHZH YRRUNRPHQGH PDDWUHsOV WHQ HLQGH GLH JHOGHOLNH YHUOLHV ZHHQV VZDN MDJ WHJQLHNH LQVOXLWHQGH DINHXULQJV ZHHQV NQHXVLQJ HQ NRQWDPLQDVLH WH YRRUNRP 'LH QDGHOLJH JHYROJH YDQ VZDN MDJ WHJQLHNH NDQ RQGHU GULH KRRIRSVNULIWH JURHSHHU ZRUG QO 6WUHVV NQHXVLQJV HQ NRQWDPLQDVLH EORHG HQ SHQVPLV 6WUHVV $V µQ GLHU RQGHU VWUHV LV ZDQQHHU GLW JHVODJ ZRUG VDO GLW GLH NZDOLWHLW HQ UDNOHZH YDQ GLH NDUNDV HQ XLWHLQGHOLN GLH YOHLV QDGHOLJ EHwQYORHG *HGXUHQGH YHUYRHU ZRUG GLH GLHU RQGHUZHUS DDQ RQDDQJHQDPH VWLPXOL JHNRSSHO DDQ µQ RQEHNHQGH RPJHZLQJ WHPSHUDWXXUXLWHUVWHV KRQJHU HQ GRUV +LHUGLH VWUHVIDNWRUH YHURRUVDDN GLH YU\VWHOOLQJ YDQ JURRW KRHYHHOKHGH DGUHQDOLHQ LQ GLH DDQJHWDVGH GLHU VH EORHGVWURRP *OLNRJHHQ UHVHUZHV LQ VSLHUH UDDN XLWJHSXW HQ EORHGVXLNHU YHUKRRJ 0LQGHU PHONVXXU ZRUG JHYRUP LQ GLH VSLHU ZDW GDQ OHL WRW YHUKRRJGH S+ PHW µQ YHUNRUWH UDNOHZH *HNZHVWH GLHUH HQ GLHUH ZDW RRUPDWLJ JHMDDJ ZRUG YRRUGDW KXOOH JHVNLHW ZRUG NDQ GLHVHOIGH UHDNVLHV WHZHHJ EULQJ 'LH YOHLV YDQ ZLOG ZDW JHVWUHVV LV PDJ RRN RQDDQYDDUEDUH YHUDQGHULQJH RQGHUJDDQ VRRV EOHHN YHUNOHXULQJ PHW JHSDDUGJDDQGH QHJDWLHZH HIIHNWH RS GLH UDNOHZH VLHQ 9DQJ 0LRSDWLH YDQ :LOG ³ .DWHJRULs YDQ ZLOG

'LH YROJHQGH .DWHJRULs YDQ ZLOG ZRUG HUNHQ HQ VWHO RQV LQ VWDDW RP GLH VODJSURVHV WH LGHQWLILVHHU .DWHJRULH $ ZLOG 2OLIDQW VHHNRHL NDPHHOSHUG HQ EXIIHO .DWHJRULH % ZLOG :LOGHEHHV NRHGRH VZDUWZLWSHQV EDVWHUJHPVERN HODQG HQV .DWHJRULH & ZLOG ,PSDOD 6SULQJERN EOHVERN GXLNHU HQV 5HJXODWRULHVH YHUHLVWHV YLU GLH RHV HQ GUHVVHHU YDQ ZLOG 6NLHW YDQ ZLOG 'DDU PRHW VR JHVNLHW ZRUG GDW RQPLGGHOLNH GRRG EHWURXEDDU DDQYDDU NDQ ZRUG %RUV HQ EXLNVNRWH PRHW YHUP\ ZRUG HQ NDUNDVVH PHW VXONH ZRQGH PRHW YLU GLH DDQGDJ YDQ GLH JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU JHPHUN ZRUG

8LWEORHL :LOG PRHW XLWJHEORHL ZRUG ELQQH PLQXWH QDGDW GLW JHVNLHW LV 8LWEORHLQJ ZRUG JHGRHQ GHXU GLH MXJXODULV DUH HQ GLH FDURWLV VODJDUH DDQ EHLGH NDQWH YDQ GLH QHN DI WH VQ\ PHW µQ VNHUS JHVWHULOLVHHUGH PHV

:LOG -DQ

'LH YHUVNLOOHQGH NDWHJRULHH ZLOG PRHW VRRV YROJ XLWJHEORHL ZRUG D E F .DWHJRULH & RI NOHLQ GLHUH ± LQ µQ KDQJHQGH SRVLVLH .DWHJRULH % RI PHGLXP JURRWWH ZLOG ± RS µQ JO\EDDQ PHW KHOOLQJ YDQ HQ .DWHJRULH $ RI JURRW ZLOG ± LQ µQ OrHQGH SRVLVLH

R

9HUYRHU YDQ JHRHVGH ZLOG QD GLH GHSRW RI DEDWWRLU :LOG PRHW YHUYRHU ZRUG QD µQ ZLOG GHSRW RI µQ ZLOG DEDWWRLU ELQQH WZHH XXU QDGDW GLH GLHU XLWJHEORHL LV 6RUJ PRHW JHGUD ZRUG RP EHVRHGHOLQJ YDQ GLH QHNVQLW DUHD WH YHUP\ W\GHQV YHUYRHU QD GLH ZLOGVGHSRW RI DEDWWRLU

9HUZ\GHULQJ YDQ NRSSH HQ SRWH .RSSH HQ SRWH PDJ E\ GLH ZLOGVGHSRW YHUZ\GHU ZRUG PLWV NRUUHODVLH PHW GLH NDUNDVVH EHKRX ZRUG WRWGDW YOHLVLQVSHNVLH GDDU JHGRHQ LV +RULQJV PDJ WHVDPH PHW µQ JHGHHOWH YDQ GLH NRSEHHQ YHUZ\GHU ZRUG HQ DSSDUW JHVWRRU ZRUG

2QWZHLGLQJ $OOH JHRHVGH ZLOG PRHW ELQQH WZHH XXU QD XLWEORHL E\ µQ GHSRW RI DEDWWRLU RQWZHL ZRUG PDDU DV GLH JHYDDU EHVWDDQ GDW GLH NDUNDVVH RSEODDV PDJ GLW LQ GLH YHOG RQWZHL ZRUG PLWV GLH LQJHZDQGH QD GLH GHSRW RI DEDWWRLU YLU LQVSHNVLH JHQHHP ZRUG .DUNDVVH PRHW YDQ GLH RHVYRHUWXLJ RRUJHSODDV ZRUG QD µQ VNRRQ VODJUDDP RS VR µQ Z\VH GDW EHVRHGHOLQJ QLH SODDVYLQG QLH ,QVQ\GLQJVO\QH RS µQ KXLG RI YHO RRS WH PDDN PHW µQ VNRRQ VWHULHOH PHV VOHJV YDQ ELQQH QD EXLWH VSLHVVQLWWH /DNWHUHQGH XLHUV ZDW DV DIJHNHXU EHVNRX ZRUG PRHW YHUZ\GHU ZRUG PHW GLH YHO DDQ RS VR µQ Z\VH GDW YRRUNRP ZRUG GDW PHON JHVWRUW ZRUG RS HQLJH GHHO YDQ GLH NDUNDV HQ PHW EHKRXG YDQ GLH /QQ LQJXLQDOLV VXSHUILFLDOLV DDQ EHLGH NDQWH LQWDN RS GLH NDUNDV 9RRUWSODQWLQJVRUJDQH HQ HQLJH GHHO ZDW QLH NRPPHUVLHHO EHQXW ZRUG QLH PRHW DV DIJHNHXUGH PDWHULDDO KDQWHHU HQ LQ GLHQOLNH KRXHUV JHSODDV ZRUG .RQWDN YDQ EORRWJHVWHOGH YOHLV PHW SODWIRUPV PXUH YORHU EXLWHRSSHUYODNWHV YDQ GLH YHO RI KXLG EHVRHGHOGH WRHUXVWLQJ RI DQGHU PDWHULDDO WHQ DOOH W\H YHUP\ ZRUG *HGHHOWHOLN JHGUHVVHHUGH NDUNDVVH PDJ QLH JHZDV ZRUG QLH WRHYDOOLJH EHVRHGHOLQJ PRHW DIJHVQ\ ZRUG .RSSH SRWH UXDIYDO HQ URRLDIYDO PRHW WH DOOH W\H LGHQWLILVHHUEDDU PHW GLH NDUNDV YDQ RRUVSURQJ ZHHV WRWGDW YOHLVLQVSHNVLH YROWRRL LV

:LOG -DQ

9OHLVLQVSHNVLH E\ µQ ZLOGGHSRW RI ZLOGDEDWWRLU 'LH JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU E\ GLH GHSRW RI DEDWWRLU PRHW HONH JHGHHOWHOLN JHGUHVVHHUGH NDUNDV HQ PHHJDDQGH LQJHZDQGH NRS HQ SRWH LQVSHNWHHU HQ HQLJH DEQRUPDOLWHLWH ZDDUQHHP HQ LQ GLH JHYDO YDQ µQ GHSRW PRHW µQ LQVSHNVLHYHUVODJ DDQ GLH JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU E\ GLH DEDWWRLU JHULJ ZRUG 6OXLWEDUH YOLHJGLJWH KRXHUV PRHW JHEUXLN ZRUG YLU GLH YHUVDPHOLQJ YDQ DIJHNHXUGH PDWHULDDO W\GHQV SURVHVVHULQJ HQ GLH LQKRXG PRHW PHH ZHJJHGRHQ ZRUG YROJHQV µQ PHWRGH ZDW GHXU GLH JHUHJLVDWUHHUGH LQVSHNWHXU RI GLH SURYLQVLDOH XLWYRHUHQGH EHDPSWH JRHGJHNHXU LV ,GHQWLILNDVLH HQ GDWDYHUVDPHOLQJ YLU GLHUHJHVRQGKHLG RSQDPHV PRHW LQ µQ IRUPDDW JHGRHQ ZRUG VRRV RRUHHQJHNRP PHW GLH SURYLQVLDOH XLWYRHUHQGH EHDPSWH

6RX µQ JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU QLH EHVNLNEDDU ZHHV E\ µQ GHSRW QLH PRHW GLH LQJHZDQGH NRSSH HQ SRWH VDDP PHW GLH NDUNDVVH QD GLH DEDWWRLU YHUYRHU ZRUG RS VR µQ PDQLHU GDW NRUUHODVLH EHKRX ZRUG WXVVHQ GLH NDUNDVVH HQ ERJHQRHPGH RUJDQH WRWGDW LQVSHNVLH JHGRHQ LV GHXU µQ JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU

9HUNRHOLQJ YDQ JHGHHOWHOLN JHGUHVVHHUGH ZLOGVNDUNDVVH JHGHHOWHOLN JHGUHVVVHUGH NDUNDVVH HQ DIYDO PRHW YHUNRHO ZRUG ELQQH XXU QD R GRRGPDDN PDDU LQGLHQ GLH RPJHZLQJVWHPSHUDWXXU KRsU DV & LV PRHW GLW ELQQH XXU QD GRRGPDDN YHUNRHO ZRUG µQ .HUQWHPSHUDWXXU YDQ & PRHW EHUHLN ZRUG ELQQH QDGDW YHUNRHOLQJ EHJLQ LV

R

9HUYRHU YDQ JHGHHOWHOLN JHGUHVVHHUGH ZLOGVNDUNDVVH

µQ 9RHUWXLJ ZDW JHEUXLN ZRUG YLU GLH YHUYRHU YDQ JHGHHOWOLN JHGUHVVHHUGH ZLOGVNDUNDVVH PRHW YROGRHQ DDQ GLH 9HUHLVWHV YLU 9RHGVHOSHUVHOH RQGHU GLH :HW RS *HVRQGKHLG PHW GLH YHUVWDQKRXGLQJ GDW ± D LQGLHQ GLH JHGHHOWHOLN JHGUHVVHHUGH ZLOGVNDUNDVVH HQ PHHJDDQGH DIYDO YLU ODQJHU DV XUH LQ GLH YRHUWXLJ JHKRX JDDQ ZRUG GLH YHUNRHOLQJVHHQKHLG GLH SRWHQVLDDO PRHW Kr R RP VXONH NDUNDVVH ELQQH XXU WRW µQ NHUQWHPSHUDWXXU YDQ & WH YHUNRHO

E

*HGHHOWHOLN JHGUHVVHHUGH ZLOGVNDUNDVVH PRHW ZHJ YDQ GLH YORHU JHKDQJ ZRUG RS VR µQ Z\VH GDW RSWLPDOH OXJYORHL LQ GLH YHUNRHOGH ODDLUXLP YHUVHNHU ZRUG

F

*HGHHOWHOLN JHGUHVVHHUGH ZLOGVNDUNDVVH PRHW RS VR µQ Z\VH KDQWHHU HQ JHKDQJ ZRUG GDW NRQWDN WXVVHQ YHOJHGHHOWHV HQ RQWEORWH YOHLV RI OLJJDDPV KROWHV QLH SODDVYLQG QLH :DDU HHWEDUH UXDIYDO HQ URRLDIYDO VDDP PHW JHGHHOWHOLN JHGUHVVHHUGH ZLOGVNDUNDVVH LQ GLHVHOIGH ODDLUXLP YHUYRHU ZRUG PRHW JHQRHPGH DIYDO LQ OHNGLJWH WRHPDDNEDUH KRXHUV YHUSDN ZHHV .DUNDVVH YDQ HQLJH DQGHU JHVODJWH GLHU PDJ QLH VDDP PHW JHGHHOWHOLN JHGUHVVHHUGH ZLOGVNDUNDVVH LQ GLHVHOIGH YRHUWXLJ YHUYRHU ZRUG QLH HQ

E

F

:LOG -DQ

I

*HHQ OHZHQGLJH GLHU RI PHQV PDJ VDDP PHW JHGHHOWHOLN JHGUHVVHHUGH ZLOGVNDUNDVVH YHUYRHU ZRUG QLH

2QWYDQJV YDQ JHGHHOWHOLN JHGUHVVHHUGH ZLOGVNDUNDVVH E\ µQ ZLOGVYOHLVDEDWWRLU $OOH JHGHHOWHOLN JHGUHVVHHUGH ZLOGVNDUNDVVH ZDW E\ µQ ZLOGVYOHLVDEDWWRLU DUULYHHU PRHW YHUJHVHO ZHHV YDQ µQ LQVSHNVLHYHUVODJ YDQ GLH JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU E\ GLH RHVGHSRW EHKDOZH ZDDU VRGDQLJH ZLOGVYOHLVDEDWWRLU RS GLH RHVSODDV JHOsH LV RI LQ JHYDOOH VRRV RRUZHHJ LQ UHJXODVLH *HGHHOWHOLN JHGUHVVHHUGH ZLOGVNDUNDVVH RQWYDQJ E\ µQ ZLOGVYOHLVDEDWWRLU PRHW ± D E DIJHODDL HQ VRQGHU YHUVXLP QD µQ KRXNRHONDPHU EHZHHJ ZRUG RI LQGLHQ µQ YHUNRHOGH YRHUWXLJ JHNRSSHO DDQ GLH RQWYDQJVDUHD PHW µQ NRSSHOVsHO JHEUXLN ZRUG RP JHGHHOWHOLN JHGUHVVHHUGH ZLOGVNDUNDVVH WH KRX YRRU YRRU GUHVVHULQJ PRHW GLH GHXUH YDQ GLH YRHUWXLJ WRHJHKRX ZRUG DV NDUNDVVH QLH DIJHODDL ZRUG QLH

$IVODJ HQ ILQDOH GUHVVHULQJ YDQ JHGHHOWHOLN JHGUHVVHHUGH ZLOGVNDUNDVVH PDJ VOHJV LQ µQ ZLOGVYOHLVDEDWWRLU JHGRHQ ZRUG

'UHVVHULQJ 9LU NDUNDVVH ZDW GLUHN QD GLH DEDWWRLU JHEULQJ LV HQ QLH E\ µQ GHSRW RQWZHL LV QLH LV UHJXODVLH WRW WHUVDNH $OOH GUHVVHHUJHUHHGVNDS ZDW NRQWDN PHW YOHLV PDDN PRHW QD JHEUXLN RS HONH NDUNDV JHVWHULOLVHHU ZRUG RSHQLQJVQLWWH RS KXLGH HQ YHOOH PRHW PHW µQ VNRRQ JHVWHULOLVHHUGH PHV YDQ GLH ELQQHNDQW QD GLH EXLWHNDQW YDQ GLH YHO JHPDDN ZRUG VSLHVVQLWWH PHJDQLHVH PHVVH PDJ QLH YLU KLHUGLH GRHO JHEUXLN ZRUG QLH 7\GHQV DIVODJ HQ RQWZHLGLQJ YDQ µQ NDUNDV PRHW NRQWDN YDQ EORRWJHVWHOGH YOHLV PHW SODWIRUPV PXUH YORHU EXLWHRSSHUYODNWHV YDQ GLH YHO RI KXLG EHVRHGHOGH WRHUXVWLQJ RI DQGHU PDWHULDDO WHQ DOOH W\H YHUP\ ZRUG

.DUNDVVH PDJ QLH VNRRQJHPDDN DIJHYHH RI DIJHGURRJ ZRUG PHW µQ ERUVHO RI ODS QLH

9OHLVLQVSHNVLH E\ GLH DEDWWRLU 9OHLVLQVSHNVLH PRHW YROJHQV GHHO 9, YDQ GLH UHJXODVLHV JHGRHQ ZRUG

)LQDOH ZDV µQ .DUNDV NDQ PHW ORSHQGH ZDWHU RQGHU JHPDWLJGH GUXN JHZDV ZRUG RP EHHQVSOLQWHUV YDQDI GLH JHVSOHWH ERUVEHHQ HQ UXJZHUZHOV WH YHUZ\GHU HQ RP EORHG DI WH ZDV QD DIKDQGHOLQJ YDQ GLH YOHLVLQVSHNVLH 1LHPDQG PDJ HQLJH LQVHNWHGRGHU RI DQWLELRWLHVH VWRI RI HQLJH VWRI ZDW EHGRHO LV RP GLH EHGHUI YDQ GLH NDUNDV YOHLV RI GLHUOLNHSURGXN WH YRRUNRP GHXU GLH DNWLZLWHLWH YDQ LQVHNWH WH LQKLEHHU RI GLH RQWZLNNHOLQJ YDQ EDNWHULHs RI VNLPPHO WH YRRUNRP RI YLU

:LOG -DQ

ZDWWHU GRHO RRN DO RS HQLJH NDUNDV YOHLV RI GLHUOLNHSURGXN DDQZHQG QLH 0HW GLHQ YHUVWDQGH GDW GLW QLH YDQ WRHSDVVLQJ LV QLH RS µQ VWRI ZDW YROGRHQ DDQ GLH YHUHLVWHV YDQ GLH :HW RS 9RHGLQJVPLGGHOV 6NRRQKHLGVPLGGHOV HQ 2QWVPHWWLQJVPLGGHOV :HW 1R YDQ HQ GHXU PLGGHO YDQ µQ SURWRNRO JRHGJHNHXU LV GHXU GLH SURYLQVLDOH XLWYRHUHQGH EHDPSWH .ZDUWHULQJ µQ .DUNDV ZDW GHXU µQ JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU JRHGJHNHXU LV PDJ LQ µQ DEDWWRLU NZDUWHHU ZRUG YRRU RI QD YHUNRHOLQJ PDDU HQLJH YHUGHUH RSVQ\GLQJ PRHW LQ µQ RSVQ\NDPHU YHUULJ ZRUG :,/' 3526(66(5,1* ,QVOXLWHQGH MDJ RHV EORHL RQWZHL GUHVVHHU ZDV YHUNRHO HQ XLWODDL ,QOHLGLQJ 'LH PDQLHU ZDDURS ZLOG GRRGJHPDDN ZRUG GLH KLJLsQH EHWUHIIHQGH XLWEORHL HQ RQWZHLGLQJ YDQ JHRHVWH ZLOG ZDQQHHU GLH IXQNVLH LQ GLH YHOG XLWJHYRHU ZRUG KHW

Q JURRW LQYORHG RS GLH YHLOLJKHLG HQ YRHGVDDPKHLG YDQ ZLOGVYOHLV %HLGH GLH EHDPSWHV HQ GLH HLHQDDUV YDQ ZLOG DEDWWRLUV HQ RQWEHQLQJVDDQOHJWH PRHW DOOH PRRQOLNH PDDWUHsOV WUHI RP WH YHUVHNHU GDW MDJWHU HQ ZHUNQHPHUV EHZXV LV YDQ KXOOH YHUSOLJWLQJH YLU GLH KLJLsQLHVH RHV YDQ ZLOG HQ GLH KLJLsQLHVH KDQWHULQJ YDQ ZLOGVYOHLV :LOG ZRUG JHZRRQOLN LQ GLH YHOG JHVNLHW HQ GLW PRHW VR KXPDDQ PRRQOLN JHGRHQ ZRUG 9HUVLJWLJKHLG PRHW DDQ GLH GDJ JHOr ZRUG GDW YOHLV LQ DUHDV JHRHV ZRUG ZDW QLH JHYDUH YLU GLH YHLOLJKHLG YDQ GLH YOHLV LQKRX QLH PDDU ZHO YLU GLHUHJHVRQGKHLG µQ JHYDDU LQKRX ,Q KLHUGLH YHUEDQG PRHW DUHDV ZDDU EHNHQNORXVHHU ³HQ $IULNDDQVH 9DUSHV HQGHPLHV YRRUNRP YHUP\ ZRUG ZDQQHHU ZLOG JHRHV ZRUG YLU YDUV YOHLV :DDU ZLOG LQ GLH DUHV JHRHV ZRUG VDO DGGLVLRQHOH YHUHLVWHV EHQRGLJ ZRUG YLU GLH YHUYRHU HQ YHUZ\GHULQJ YDQ YOHLV QD DQGHU DUHDV LQ GLH ODQG RP GLH YHUVSUHLGLQJ YDQ GLH VLHNWH WH YHUKRHG 'DDU ZRUG YDQ GLH MDJWHU YHUZDJ RP YHUDQWZRRUGHOLNKHLG WH DDQYDDU RP VOHJV RS GLHRRJDI JHVRQGH ZLOG WH MDJ HQ RP WHNHQV YDQ VLHNWH DDQ WH PHOG -DJRHV

.RS HQRI QHN VNRWH LV GLH YHUNRVH PDQLHU RP ZLOG WH GRRG %RUV VNRWH VDO RRUPDWLJH EORHGLQJ YHURRUVDDN LQ GLH ERUVKROWH PHW EORHGNRQWDPLQDVLH 0DDJ VNRWH VDO PRRQWOLN GLH YOHLV NRQWDPLQHHU PHW LQJHZDQGV HQRI PDDJLQKRXG .RS HQ QHN VNRWH VDO HHUGHU GLH GLHU RQPLGGHOLN GRRG PDDN ZDW ZHHU RQQRGLJH S\Q HQ VWUHVV VDO YHUKRHG 8LWEORHL :DDU YHUGRZLQJ E\ PDN GLHUH PHW

Q VSHVLILHNH GRHO XLWJHYRHU ZRUG QDDPOLN RP GLH GLHU EHZXVWHORRV WH PDDN HQ VR RSK\V NHHOVQLW HQ XLWEORHL WH YHUJHPDNOLN JHEHXU GLW QLH LQ ZLOG QLH 'LH UHVXOWDDW LV GDW HIIHNWLHZH HQ YROOHGLJH XLWEORHL VHOGH SODDVYLQG RPGDW GLH KDUWNORS JHVWRS KHW QDGDW GLH GLHU JHVNLHW LV HQ QLH KHOS PHW XLWEORHL QLH +RH JURWHU GLH VSHVLH LV KRH PRHLOLNHU LV GLW RP KXOOH RS WH K\V HQ XLW WH EORHL ,Q NDWHJRULH $ ZLOG LV GLW SUDNWLHV RQPRRQWOLN RP HQLJH YDQ GLH GLHUH WH K\V .DWHJRULH % ZLOG EHKRRUW JHGHHOWHOLN JHK\V WH ZRUG HQ WHQ PLQVWH WHHQ

Q KHOOLQJ YDQ KDQJ .DWHJRULH & ZLOG PRHW DDQ GLH DJWHUEHQH RSJHKDQJ ZRUG 'LW PRHW VR JRX DV PRRQWOLN QDGDW GLH GLHU JHVNLHW LV JHGRHQ ZRUG 9HUNLHVOLN ELQQH PLQXWH RP WH YHUVHNHU GDW GLH NDUNDV PDNVLPDDO VDO XLWEORHL 'DDU PRHW YHUVLJWLJ WH ZHUN JHJDDQ ZRUG RP WH VRUJ GDW DO GLH EORHGYDWH LQ GLH QHN JHVQ\ LV $OKRHZHO JHHQ V\IHUV EHVWDDQ DDQJDDQGH GLH KRHYHHOKHLG EORHG ZDW LQ ZLOG VSHVLHV XLWJHEORHL EHKRRUW WH ZRUG QLH NDQ GLH YROJHQGH JHEUXLN ZRUG RP GLH KRHYHHOKHLG EORHG YLU YHUVNLOOHQGH VSHVLHV WH UDDL %HHVWH ZRUG DV YRRUEHHOG JHEUXLN YLU GLH JURWHU VSHVLHV HQ VNDDS YLU GLH NOHLQHU VSHVLHV

:LOG -DQ

%HHV ± OLWHU EORHG 6NDDS ± OLWHU EORHG 'LH WRHUXVWLQJ RS GLH YRHUWXLJ LV YDQ GLH XLWHUVWH EHODQJ 0HVVH YLU GLH NHHOVQLW HQ VWHULOLVHULQJVIDVLOLWHLWH PRHW EHVNLNEDDU ZHHV 'LH PHHV LGHDOH VDO ZHHV ZDWHU E\ & LQ

Q VWHULOLVHHUGHU PDDU RPGDW GLW RQSUDNWLHV NDQ ZHHV VDO

Q JRHGJHNHXUGH FKHPLHVH VWHULOLVHHUGHU LQ

Q WRH KRXHU ZDW DDQ GLH YRHUWXLJ JHPRQWHHU LV DDQYDDUEDDU ZHHV 'LH EORHLPHV PRHW JHZDV HQ JHVWHULOLVHHU ZRUG YRRUGDW HONH YROJHQGH GLHU JHVQ\ ZRUG :DDU JURRW JHWDOOH GLHUH JHVODJ ZRUG EHKRRUW YHUVNHLH PHVVH LQ JHEUXLN WH ZHHV 'LH YHO YDQ HQLJH GLHU EHYDW JURRW JHWDOOH EDNWHULs 0HVVH ZRUG JHNRQWDPLQHHU ZDQQHHU GHXU GLH YHO JHVQ\ ZRUG $OOH PHVVH PRHW GDDURP JHUHHOG JHZDV HQ JHVWHULOLVHHU ZRUG RP GLH RSERX HQ YHUVSUHLGLQJ YDQ GLH EDNWHULs QD DQGHU NDUNDVVH WH YHUKRHG +DQGHZDV IDVLOLWHLWH PRHW RS GLH YRHUWXLJ YHUVNDI ZRUG ,QGLHQ GLH RHV SODDVYLQG LQ YDQJ ERPDV VDO GLH KHOH SURVHV YDQ XLWEORHL HQ JHGHHOWHOLNH RQWZHLGLQJ SODDVYLQG LQ

Q DDQJUHQVHQGH ZLOG GHSRW YHOG DEDWWRLU 9HUYRHU YDQ JHRHVWH ZLOG

'LH YROJHQGH PDQLHUH YDQ YHUYRHU YDQ JHRHVWH NDUNDVVH NRP YRRU x x x x x +DQJ RS

Q UDDP YDQ GLH MDJYRHUWXLJ RQWZHL RI QLHRQWZHL .DWHJRULH & GLHUH +DQJ WHHQ

Q KHOOLQJ RS

Q ODDLEDQN YDQ GLH MDJYRHUWXLJ RQWZHL RI QLHRQWZHL .DWHJRULH % GLHUH /r KRULVRQWDDO VRRV SHU SURWRNRO YDQDI GLH ZHWJHZHUV .DWHJRULH $ GLHUH :LOG PRHW QD GLH ZLOG GHSRW RI DEDWWRLU YHUYRHU ZRUG ELQQH XXU QD XLWEORHL 'DDU PRHW VRUJ XLWJHRHIHQ ZRUG RP QLH GLH QHNVQLW RSHQLQJ RRSJHPDDNWH DEGRPLQDOHWRUDNDOH KROWHV WH EHVRHGHO W\GHQV YHUYRHU YDQ GLH NDUNDV QD GLH ZLOG GHSRW QLH 9HUZ\GHULQJ YDQ NRSSH HQ SRWH

'LH NRS HQ SRWH EHKRRUW YHUNLHVOLN E\ GLH GHSRW RI DEDWWRLU YHUZ\GHU WH ZRUG ZDDU GLH HHUVWH YOHLVLQVSHNVLHSXQW JHOHs LV ,Q JURWHU VSHVLHV ZDDU GLH NRS HIIHNWLHZH YHUYRHU YDQ GLH NDUNDV YHUKRHG PDJ GLH NRS PHW GLH WRHVWHPPLQJ YDQ GLH YOHLVLQVSHNWHXU YHUZ\GHU ZRUG PDDU EHLGH GLH NDUNDV HQ GLH NRS PRHW JHPHUN ZRUG YLU SRVLWLHZH NRUHOODVLH PHW GLH NDUNDV ZDQQHHU YOHLVLQVSHNVLH JHGRHQ ZRUG 'LH NRS ZRUG QD GLH EORHLSURVHV YHUZ\GHU 'LH VQLW PRHW WHHQ DDQ GLH GLHU VH NRS JHPDDN ZRUG 'LH NRS PDJ QLH YDQ GLH NDUNDV YHUZ\GHU ZRUG YRRUGDW XLWEORHL YROWRRL LV QLH 2P

Q KLJLsQLHVH HQ HHWEDUH SURGXN WH YHUVHNHU LQGLHQ GLH NRS YLU HHWEDUH GRHOHLQGHV YHUNRRS ZRUG ZRUG GLH YROJHQGH YHUHLV x *HVNLNWH KRXHUV RI WDIHOV PRHW YRRUVLHQ ZRUG RP GLH NRS YDQ GLH YORHU DI WH KRX x 6RGUD GLH NRS YHUZ\GHU LV ZRUG GLW RQWPDVNHU GLW LV RSVLRQHHO HQ KDQJ DI YDQ GLH PDUN YHUHLVWHV x 7HUVHOIGHUW\G ZRUG GLH WRQJ YHUZ\GHU x 'LH QHXVKROWHV ZRUG XLWJHVSRHO HQ x 'LH NRS ZRUG RQWKRULQJ ZDDU YDQ WRHSDVVLQJ 6RRV PHW GLH NRS EHKRRUW GLH SRWH RRN VOHJV E\ GLH GHSRW RI DEDWWRLU YHUZ\GHU WH ZRUG ZDDU GLW PHW GLH NDUNDV JHNRUUHOHHU NDQ ZRUG YLU LQSVHNVLH GRHOHLQGHV 3RWH LV YHUDO EHODQJULN YLU GLH LQVSHNVLH YDQ %HN (Q .ORX 6HHU HQ PRHW GDDURP JHUHGHOLN EHVNLNEDDU ZHHV *HVNLNWH KRXHUV PRHW YRRUVLHQ ZRUG LQGLHQ GLH DIYDO YHUNRRS ZRUG DV

Q HHWEDUH SURGXN

:LOG -DQ

2QWZHLGLQJ

2QWZHLGLQJ EHWHNHQ GLH YHUZ\GHULQJ YDQ GLH YLVFHUD RI LQWHUQH RUJDQH YDQ GLH NDUNDV 2QWZHLQJ PRHW ELQQH XXU QD XLWEORHL SODDVYLQG 'LH UXPHQ HQ LQJHZDQGH PDJ LQ GLH YHOG YHUZ\GHU ZRUG RP GLH RSEODDV YDQ GLH NDUNDV WH YHUKRHG %\ ZLOG ZRUG GLH LQJHZDQGH JHZRRQOLN YHUZ\GHU YRRU GUHVVHULQJ 'LW LV DV JHYROJ YDQ GLH IHLW GDW GLH YHO GLH YOHLV W\GHQGV YHUYRHU EHVNHUP )DVLOLWHLWH PRHW YHUVNDI ZRUG YLU GLH SHUVRRQ ZDW RQWZHLGLQJ GRHQ RP GLW KLJLsQLHV WH GRHQ +LHUGLH IXQNVLH VDO JHZRRQOLN E\ GLH GHSRW JHGRHQ ZRUG YDVWH RI YHUZ\GHUEDUH ZDDU GLH QRGLJH KDQGHZDV IDVLOLWHLWH HQ VWHULOLVHULQJVWRHUXVWLQJ UDPH HQV EHVNLNEDDU PRHW ZHHV ,QGLHQ GLH IXQNVLH LQ GLH YHOG JHGRHQ ZRUG DJY RSEODDV YDQ GLH NDUNDV PRHW GLH QRGLJH IDVLOLWHLWH YLU KDQGH VNRRQPDDN HQ PHV VWHULOLVHULQJ RS GLH YRHUWXLJ EHVNLNEDDU ZHHV 'LH SHQV NDQ OHHJJHPDDN ZRUG HQ LQ JHVNLNWH KRXHUV RI SODVWLHVH VDNNH JHKRX ZRUG RS GLH YRHUWXLJ HQ JHPHUN ZRUG YLU NRUUHOODVLH PHW GLH NDUNDV YLU ODWHUH LQVSHNVLH E\ GLH GHSRW RI DEDWWRLU VR RRN YLU GLH URRL DIYDO LQGLHQ JHO\NW\GLJ YHUZ\GHU )HNDOH NRUUHOV LQ GLH UHFWXP NDQ WHUXJ ³JHPHON´ ZRUG HQ GLH UHFWXP JHVQ\ ZRUG ± KLHUGLH WHJQLHN LV YHUNLHVOLN ER ³ULQJVQLW RP GLH DQXV´ 'LH URRL DIYDO PRHW YHUNLHVOLN E\ GLH GHSRW YHUZ\GHU ZRUG HQ RRN E\ GLH GHSRW JHwQVSHNWHHU ZRUG ZDQQHHU GLW QRJ YDUV LV (QLJH DEQRUPDOLWHLWH PRHW SHU HWLNHW RI YHUVODJ ZDW DDQ GLH NDUNDV YDVJHKHJ LV DDQJHGXL ZRUG YLU GLH DDQGDJ YDQ GLH YOHLVLQVSHNWHXU E\ GLH DEDWWRLU ,QGLHQ LQVSHNVLH YDQ GLH URRL DIYDO E\ GLH DEDWWRLU SURVHVVHULQJVDDQOHJ JHGRHQ JDDQ ZRUG EHKRRUW GLH URRL DIYDO LQ JHVNLNWH QHWWH SODVWLHN VDNNH YHUSDN WH ZRUG HQ DDQ GLH NDUNDV JHKHJ ZRUG RI JHPHUN ZRUG RP ODWHU JHwGHQWLILVHHU WH ZRUG PHW GLH RRUHHQVWHPPHQGH NDUNDV %HODQJULNH SXQWH JHGXUHQGH RQWZHLGLQJ x 2QWZHLGLQJ PRHW VR JRX DV PRRQOLN QD GRRGPDDN SODDVYLQG 7HQ PLQVWH ELQQH XUH

x 9RRU RQWZHLGLQJ PRHW GLH DQXV ORVJHPDDN ZRUG YDQ GLH YHO HQ ZHHIVHOV HQ YHUZ\GHU ZRUG 'LH RSSHUYODNNLJH YHO PRHW YHUZ\GHU ZRUG VRQGHU GDW GLH VSLHUH EHVNDGLJ ZRUG x ,QGLHQ RQWZHLGLQJ LQ GLH YHOG JHGRHQ ZRUG NDQ GLH UHNWXP VNRRQ ³JHPHON´ ZRUG YDQ GLH PLV HQ GDQ DIJHNQ\S ZRUG 'LW VDO YHUKRHG GDW GLH PRHLOLNHU DNVLH YDQ ORVVQ\ YDQ GLH DQXV LQ GLH GRQNHU LQ GLH YHOG JHGRHQ PRHW ZRUG ZDW GDQ ZHHU RS V\ EHXUW YHURRUVDDN GDW EHVRHGHOLQJ PHW PLV NDQ SODDVYLQG +LHUGLH DNVLH VDO RRN YHUVHNHU GDW PLQGHU EHVRHGHOLQJ YDQ VWRI W\GHQV YHUYRHU VDO SODDVYLQG x 6NDGH DDQ HQLJH RUJDQH VRRV GLH EODDV XWHUXV JDOEODDV SHQV RI GHUPV PRHW WHQ DOOH NRVWH YHUP\ ZRUG +LHUGLH RUJDQH EHYDW EDNWHULs YHUDO 6DOPRQHOOD HQ (FROL ZDW GLH EXLWH VRZHO DV GLH ELQQHNDQW YDQ GLH JHGHHOWHOLN RQWZHLGH ZLOG NDUNDV NDQ NRQWDPLQHHU x 'LH RSHQLQJVQLW RP GLH SHQV WH YHUZ\GHU PRHW VR NRUW DV PRRQWOLN JHPDDN ZRUG ± KRH ODQJHU GLH RSHQLQJ LV KRH JURWHU LV GLH DUHD ZDDUGHXU NRQWDPLQDVLH NDQ SODDVYLQG x 'LW LV QLH PRRQWOLN RP HQLJH JHNRQWDPLQHHUGH RSSHUYODNNH VNRRQ WH PDDN GHXU GLW WH ZDV QLH +LHUGLH RSSHUYODNNH VDO PRHW ZHJJHVQ\ ZRUG RP DO GLH NRQWDPLQDVLH WH YHUZ\GHU x 'LH SHUVRRQ ZDW GLH RQWZHLGLQJ GRHQ PDJ QLH LQ GLH RUJDQH LQVQ\ QLH HQ PDJ RRN QLH GLH JDOEODDV YDQ GLH OHZHU YHUZ\GHU QLH x 2UJDQH LQ GLH NDUNDV PDJ QLH W\GHQV RQWZHLGLQJ JHVNHL ZRUG QLH 6OHJV GLH PLOW PDJ YHUZ\GHU ZRUG x 0DDN VHNHU GDW DOOH LQWHUQH RUJDQH XLWVOXLWHQGH GLH QLHUH YHUZ\GHU LV x 'LW LV YDQ XLWHUVWH EHODQJ GDW KDQGH JHUHHOG JHZDV PRHW ZRUG JHGXUHQGH GLH SURVHV $OOH PHVVH VDH ZDW YLU RQWZHLGLQJ JHEUXLN ZRUG PRHW RRN JHUHHOG JHVWHULOLVHHU ZRUG HQ PRHW QRRLW RS GLH YORHU QHHUJHVLW ZRUG QLH

:LOG -DQ

.DUNDV LGHQWLILNDVLH

9RRUDI PHUN YDQ GLH NDUNDV YLU LGHQWLILNDVLH YDQ RRUVSURQJ YDQ SODDV HLHQDDU VSHVLH HQV NDQ PHW GLH KXOS YDQ

Q HWLNHWVLVWHHP RS GLH EHHQ YDQ GLH NDUNDV JHGRHQ ZRUG 'LHVHOIGH PDJ JHGRHQ ZRUG YLU DOOH GHOH YDQ GLH NDUNDV LQVOXLWHQGH GLH NRS SRWH HQ UXHQURRLDIYDO 9HUNRHOLQJ YDQ GLH JHGHHOWHOLN RQWZHLGH ZLOG NDUNDV

9HUNRHOLQJ HQ YHUYRHU YDQ GLH JHGHHOWHOLN RQWZHLGH ZLOG NDUNDV QD GLH DEDWWRLU YHUZHUNLQJVDDQOHJ NDQ VRRV YROJ JHGRHQ ZRUG 2PJHZLQJVWHPSHUDWXXU PRHW LQ DDQPHUNLQJ JHQHHP ZRUG ZDQQHHU NDUNDVVH YHUNRHO ZRUG *HGHHOWHOLN RQWZHLGH ZLOG NDUNDVVH HQ DIYDO PRHW YHUNRHO ZRUG ELQQH XXU QDGDW GLH GLHU R GRRGJHPDDN LV PDDU ZDQQHHU GLH RPJHZLQJVWHPSHUDWXXU KRsU LV DV & PRHW GLH NDUNDV ELQQH XXU QD GRRGPDDN YHUNRHO ZRUG 'XV LQGLHQ NDUNDVVH QLH YRRUDI YHUNRHO ZRUG E\ GLH GHSRWV QLH HQ GLH R RPJHZLQJVWHPSHUDWXXU LV PLQGHU DV & EHKRRUW NDUNDVVH GLH DEDWWRLU ELQQH XXU WH EHUHLN PDDU ELQQH XXU DV GLH RPJHZLQJVWHPSHUDWXXU KRsU DV & LV ,QGLHQ

Q YHUNRHOLQJVWURN EHVNLNEDDU LV ZDDU RHVWLQJ JHGRHQ ZRUG PRHW NDUNDVVH VR JRX DV PRRQWOLN LQ GLH WURN JHODDL ZRUG PDDU WHQ PLQVWH ELQQH XUH 'LH EUHs EHJLQVHO LV YDQ WRHSDVVLQJ GDW NDUNDVVH QD µQ WHPSHUDWXXU YDQ &HOVLXV DIJHEULQJ PRHW ZRUG RPGDW GLW GLH WHPSHUDWXXU LV ZDDU PHHVWH SDWRJHQH EDNHWHULHs VH JURHL WRW VWLOVWDQG NRP 9HUYRHU YDQ YHUNRHOGH JHGHHOWHOLN RQWZHLGH ZLOG NDUNDVVH PRHW PHW

Q YHUNRHOLQJVWURN JHGRHQ ZRUG ZDW GLH SRWHQVLDDO KHW RP GLH WHPSHUDWXXU YDQ GLH NDUNDV WH EHKRX RI WHQ PLQVWH WH NHHU GDW GLH WHPSHUDWXXU PHW PHHU DV & VW\J ,QGLHQ GLW PHW

Q JHVORWH JHwQVROHHUGH WURN JHGRHQ NDQ ZRUG VRQGHU

Q YHUNRHOLQJVHHQKHLG LV GLW DDQYDDUEDDU $OOH NDUNDVVH PRHW LQ

Q KDQJHQGH SRVLVLH YHUYRHU ZRUG LQ LQ GLH JHYDO YDQ NDWHJRULH % HQ & ZLOG 9HUZ\GHUGLQJ YDQ GLH KXLG YHO

:DQQHHU GLH DEDWWRLU EHUHLN ZRUG PRHW JHGHHOWHOLN RQWZHLGH ZLOG NDUNDVVH LQ

Q NRHONDPHU JHVWRRU ZRUG RP GLH WHPSHUDWXXU YDQ YRRUDI YHUNRHOGH NDUNDVVVH WH EHKRX RI RP RQYHUNRHOGH NDUNDVVH WH YHUNRHO 'LH IDNWRUH ZDW GLH NZDOLWHLW YDQ

Q JHORRLGH KXLG RI YHO EHwQYORHG EHJLQ QLH PHW GLH LQVRXWLQGVSURVHV QLH PDDU PHW GLH YHUZ\GHULQJ YDQ GLH KXLG RI YHO YDQ GLH NDUNDV 6RGUD GLW YDQ GLH NDUNDV YHUZ\GHU LV LV EHKDQGHOLQJ YDQ GLH YHO YDQ GLH XLWHUVWH EHODQJ RP NZDOLWHLW YDQ GLH YHO WH YHUVHNHU 'LH ILQDOH YRUP YDQ GLH KXLG RI YHO LV RRN YDQ PHHU EHODQJ DV ZDW GLH PHHVWH PHQVH EHVHI 'LH ZDDUGH YDQ GLH JHSURVHVVHHUGH KXLG RI YHO KDQJ DI YDQ GLH PDQLHU ZDDURS GLH RSHQLQJVO\QH JHPDDN LV )DNWRUH RP LQ JHGDJWH WH KRX PHW GLH YHUZ\GHULQJ YDQ GLH KXLG RI YHO D +LJLsQLHV HQ VNRRQ VODJWRHVWDQGH VDO GLH JHKDOWH YDQ GLH YOHLVKXLGH YHOOH HQ ZRO KHOS EHZDDU E .RQWDN WXVVHQ GLH KXLGYHO HQ YOHLV PRHW WHQ DOOH NRVWH YHUP\ ZRUG F *HEUXLN

Q VODJPHV HQ KDQWHHU GLW YHUVLJWLJ DDQJHVLHQ KXLGH HQ YHOOH LQ

Q JURRW PDWH GHXU VQ\H HQ DIVODJPHUNH EHVNDGLJ NDQ ZRUG HQ VRGRHQGH GLH ZDDUGH YHUODDJ G 'LH KXLG RI YHO PRHW RQPLGGHOOLN QD VODJWLQJ WHUZ\O GLH NDUNDV QRJ ZDUP LV YHUZ\GHU ZRUG DDQJHVLHQ GLW DIVODJWLQJ YHUJHPDNOLN H 6R PLQ EORHG DV PRRQWOLN PRHW PHW GLH KXLG RI YHO LQ DDQUDNLQJ NRP I 0RHQLH GLH ZDDUGH YDQ GLH KXLG RI YHO WRW YRRUGHHO YDQ GLH NDUNDV RSRIIHU QLH 0HW NRUUHNWH DIVODJPHWRGHV KRHI QLH HHQ YDQ GLH WZHH EHVNDGLJ ZRUG QLH J 0RHQLH

Q VODJPHV JHEUXLN ZDDU GLW PRRQWOLN LV RP GLH KXLG RI YHO YDQ GLH NDUNDV WH WUHN QLH YHUDO LQ GLH JHYDO YDQ NDWHJRULH & GLHUH ZDDU GLH YHO PHW GLH KDQGH DIJHWUHN NDQ ZRUG K $OOH VQLWWH RS GLH KXLG RI YHO PRHW YDQ GLH ELQQHNDQW QD GLH EXLWHNDQW YDQ GLH KXLG RI YHO JHPDDN ZRUG RP EHVRHGHOLQJ WH EHNDPS L %HVRHGHOLQJ YDQ GLH NDUNDV E\ Z\VH YDQ YXLO KDQGH KDNH UROOHUV HQ EHVNHUPHQGH RRUNOHUH PRHW YRRUNRP ZRUG M 2P EHVRHGHOLQJ WH YRRUNRP PRHW ODNWHUHQGH XLHUV VR JRX GRHQOLN DIJHVQ\ HQ LQ

Q KRXHU JHSODDV ZRUG N *HHQ KDUH RI VWXNNLHV YHO PDJ RS GLH DIJHVODJWH NDUNDV DJWHUEO\ QLH O $OOH JHVODJVRUJDQH RI GHOH GDDUYDQ PRHW WRWDDO YHUZ\GHU ZRUG

:LOG -DQ

+DOYHULQJ YDQ GLH NDUNDV

'LH DNVLH ZRUG JHZRRQOLN VOHJV JHGRHQ LQ JURRW NDUNDVVH VRRV HODQGH RP GLH KLWWH YHUOLHV DDQ WH KHOS HQ LQGLHQ GDDU YHUPRHG ZRUG GDW WHULQJ LQ GLH NDUNDV WHHQZRRUGLJ LV )LQDOH DIURQGLQJ YDQ GLH NDUNDV

1D LQVSHNVLH HQ YRRU ILQDOH ZDV NDQ DOOH JRHGJHNHXUGH NDUNDVVH ILQDDO DIJHURQG ZRUG HQ GLH YROJHQGH YHUZ\GHU ZRUG x x x x x x x 2RUEO\IVHOV YDQ GLH YHO HQ LQJHZDQGH 'HOH YDQ PDQOLNH HQ YURXOLNH JHVODJVRUJDQH %ORHGHULJH PHPEUDQH RS GLH ELQQHNDQW YDQ GLH QHN HQ GLH DRUWD %ORHGNORQWH 6LJEDUH EORHGYDWH 2SSHUYODNNLJH OLPINQRSH HQ ORV YHW %HHQVSOLQWHUV :DV YDQ GLH NDUNDV

1DGDW GLH NDUNDV GLH ILQDOH LQVSHNVLHSXQW YHUODDW KHW NDQ GLW VNRRQJHZDV ZRUG RP DOOH EORHG WH YHUZ\GHU DOYRUHQV GLW QD GLH NRHONDPHU YLU YHUNRHOLQJ JHVWXXU ZRUG 'LH DNVLH PRHW VOHJV SODDVYLQG LQGLHQ GLW DEVROXXW QRGLJ LV HQ GDQ VOHJV PHW ODH GUXN NRXH ZDWHU HQ YHUNLHVOLN VOHJV GLH ELQQHNDQW YDQ GLH NDUNDV 2QWKRX RP GLH NDUNDV QLH WH ZDV DOYRUHQV EHVRHGHOLQJ DIJHVQ\ LV QLH DQGHUV ZRUG GLH NDUNDV QHW YHUGHU EHVRHGHO 'LW LV RQPRRQWOLN RP EHVRHGHOGH YOHLV RI YHWRSSHUYODNWHV PLNUREHYU\ WH PDDN GHXU GLW PHW ZDWHU WH EHVSXLW ,QWHHQGHHO ZDDU UHHGVEHVRHGHOGH RSSHUYODNWHV JHZDV ZRUG LV GLW MXLV PRRQWOLN GDW GLH EDNWHULHs YHUGHU YHUVSUHL NDQ ZRUG GHXU ZDWHUGUXSSHOV ZDW ZHJVSDW QD DDQOLJJHQGH GHOH HQ NDUNDVVH %HVRHGHOGH RSSHUYODNWHV VDO QRRGZHQGLJ ZHJJHVQ\ HQ GLH ZHLYOLHVH YHUZ\GHU PRHW ZRUG RP YDQ VLJEDUH EHVRHGHOLQJ RQWVODH WH UDDN &KORRUZDWHU NDQ RRN PHW ZHOVODH DDQJHZHQG ZRUG QDGDW VLJEDUH EHVRHGHOLQJ ZHJJHVQ\ LV 'DDU ZRUG QLH DDQEHYHHO GDW NDUNDVVH YRRU RQWZHLGLQJ JHZDV ZRUG QLH DDQJHVLHQ GLW RQGHU DQGHUH VODJWHUV DDQPRHGLJ RP KXOOH IRXWH DI WH ZDV HQ DEVHVVH GDDUGHXU DIJHVSXLW NDQ ZRUG 'DDU ZRUG GXV DOJHPHHQ DDQEHYHHO GDW VOHJV JRHGJHNHXUGH RQEHVRHGHOGH NDUNDVVH PHW ORSHQGH JHFKORULQHHUGH ZDWHU JHZDV ZRUG WHQ HLQGH DOOH EORHG ZDW DDQ GLH NDUNDV PDJ ZHHV WH YHUZ\GHU 9ROGRHQGH W\G HQ VSRRUOHQJWH EHKRRUW EHVNLNEDDU WH ZHHV VRGDW GLH NDUNDVVH NDQ GURRJGUXS HQ

Q RRUPDDW YRJ LQ GLH NRHONDPHU XLW WH VNDNHO 6ODJSURVHV YDQ ZLOG

'LH JHGHWDLOOHHUGH ZHHUJDZH YDQ GLH VODJSURVHV YDQ ZLOG LV DDQJHSDV XLW GLH 5RRLYOHLV KDQGOHLGLQJ 'LH YHUVNLOOHQGH NDWHJRULs ZLOG VWHP RRUHHQ PHW GLH VODJWLQJ YDQ EHHVWH HQ VNDSH ,Q GLH JHYDO YDQ ZLOGH YDUNH ZDDU KXOOH YHOOH YHUZ\GHU ZRUG ZRUG KXOOH VRRV VNDSH JHVODJ 'LH VODJSURVHV 6ODJSURVHV YDQ .DWHJRULH % ZLOG 8LWEORHL 6R JRX PRRQWOLN QDGDW GLH GLHU JHVNLHW LV ZRUG GLH EORHLPHV XLW GLH VWHULOLVHHUGHU JHKDDO HQ GLH EORHLVQLW JHPDDN 7ZHH PHWRGHV WDQV LV LQ JHEUXLN GLH NHHOVQLW HQ VWHHN 'LH PHHV DOJHPHQH PHWRGH LV GLH NHHOVQLW YDQ RRU WRW RRU 'LH QHNYHO ZRUG GHXUJHVQ\ GDQ GLH WUDFKHD HQ RHVRSKDJXV HQ GDQ YHUGHU WRWGDW GLH KRRI VODJDUH GHXUJHV\ LV 'LH UXJPXUJ PRHW QLH EHVNDGLJ ZRUG QLH 8LWEORHL PRHW

:LOG -DQ

VR JRX DV PRRQOLN QD VNLHW SODDVYLQG RP PDNVLPXP XLWEORHL WH IDVLOLWHHU 'LH KHOH SURVHV YDQ VNLHW WRW EORHL LQVOXLWHQG RSK\V EHKRRUW YLQQLJ XLWJHYRHU WH ZRUG VRQGHU RQGHUEUHNLQJV :LOG ZDW YLU NRPPHUVLsOH GRHOHLQGHV JHVODJ ZRUG PRHW ELQQH PLQXWH YDQDI VNLHW JHEORHL ZRUG

$IVQ\ YDQ GLH YRRU HQ DJWHUSRWH 'LH DNVLH EHKRRUW E\ GLH DEDWWRLU RI GHSRW JHGRHQ WH ZRUG ,QGLHQ GLW ZHO LQ GLH YHOG JHGRHQ ZRUG RP YHUYRHU WH YHUJHPDNOLN PRHW GLH SRWH QD GLH HHUVWH LQVSHNVLH SXQW YHUYRHU ZRUG HQ PRHW GDQ RRN NRUUHOHHUEDDU PHW GLH NDUNDV ZHHV 'LH NRUUHNWH PHWRGH RP GLH EHHQ GHXU WH VDDJ LV QHW RQGHU GLH NQLHJHZULJ HQ KDNVNHHQ JHZULJ 'LH VWXNNLH EHHQ ZDW RRUEO\ ZRUG GDQ YHUZ\GHU W\GHQV ILQDOH YHOYHUZ\GHULQJ HQ ODDW

Q VNRRQ JHZULJ QD RP GHXU WH VQ\ 3RWH ZRUG LQ KRXHUV JHSODDV QDGDW GLW DIJHVQ\ LV $IVQ\ HQ GUHVVHHU YDQ GLH NRS µQ +DQGPHV ZRUG JHEUXLN RP

Q VQLW WH PDDN WXVVHQ GLH NRS HQ GLH HHUVWH QHNZHUZHO 6Q\ GDQ GLH NRS DI 0DDN

Q E\NRPHQGH VQLW GHXU GLH RRUJHEO\ZHQGH YHO DDQ GLH NRS 'LW GLHQ DV KDQGYDWVHO ZDQQHHU GLH NRS JHGUD ZRUG QDGDW GLW DIJHVQ\ LV +DQJ GLH NRS DDQ GLH RQGHUNDDN GHXU GLH KDDN LQ WH GUXN QDDVWH DDQ GLH WDQGH YDQ GLH RQGHUNDDN 'LH WRQJ ZRUG QRX YDQ ER QD RQGHU ORVJHVQ\ HQ E\ GLH WRQJZRUWHO DIJHVQ\ GHXU GLH WZHH NUDDNEHHQWMLHV LQ GLH WRQJZRUWHO GHXU WH VQ\ 'LH NRS NDQ PHW KXLG JHODDW ZRUG ZDW EHWHNHQ GDW GLW DV YXLO DIYDO UHVRUWHHU 6RGUD GLH KXLG LQ WRWDOLWHLW DIJHVODJ LV ZRUG GLW DV URRLDIYDO JHVLHQ HQ NDQ GLW GLHVHOIGH URHWH YROJ DV GLH DQGHU URRLDIYDO 0DDN VHNHU GDW GLH NRS HQ WRQJ LGHQWLILVHHUEDDU LV PHW GLH NDUNDV WRW QD YOHLVLQVSHNVLH 2QWZHLGLQJ 2QWZHLGLQJ NDQ SODDVYLQG LQ GLH YHOG RI E\ GLH DEDWWRLU ,Q GLH PHHVWH JHYDOOH JDDQ GLW LQ GLH YHOG SODDVYLQG HQ VDO GLW SODDVYLQG YRRU GLH DIVODJ YDQ GLH YHO 'LH RQWZHLGLQJVSURVHV LV HHQ YDQ GLH EHODQJULNVWH IXQNVLHV ZDW YHUULJ ZRUG DDQJHVLHQ EHVNDGLJLQJ YDQ GLH LQJHZDQGH GLH NDUNDV VDO EHVRHGHO 0DDN HHUVWHQV

Q LQVQ\GLQJ LQ GLH PLGGHOO\Q GHXU GLH DEGRPLQDOH ZDQG LQ GLH LQJXLQDOH DUHD 'UXN GLH KDQGPHV GHXU KLHUGLH RSHQLQJ PHW GLH KHI QD ELQQH HQ GLH OHP QD EXLWH 'LH PHV ZRUG YHUVLJWLJ QD RQGHU JHGUXN WRW ZDDU GLH NUDDNEHHQ DDQ GLH ERNDQW YDQ GLH ERUVEHHQ EHUHLN ZRUG,QGLHQ KLHUGLH DNVLH SODDVYLQG YRRU GLH YHO DIJHVODJ ZRUG LV GLW VRYHHO WH PHHU YDQ EHODQJ GDW EHVRHGHOLQJ YDQ GLH VQLWYODN PHW KDUH QLH SODDVYLQG QLH 'LH QHWYHW ZRUG QRX ORVJHVQ\ YDQ GLH SHQV HQ GHUPV HQ LQ

Q DSDUWH KRXHU JHSODDV 'LH PLOW ZRUG KLHUQD XLWJHWUHN HQ RSJHKDQJ 'LH UHNWXP ZRUG QRX OLQNV HQ UHJV ORVJHVQ\ WHUZ\O GLH OLQNHUKDQG GLH DQXV QD RQGHU WUHN 'LH XLWPHON YDQ GLH UHNWXP RP PLVEHVRHGHOLQJ WH YRRUNRP NDQ RRN JHGRHQ ZRUG LQGLHQ GLH DNVLH LQ GLH YHOG SODDVYLQG 'DDU PRHW YHUVLJWLJ JHVQ\ ZRUG RP QLH GLH GHUP HQ ILOOHW UDDN WH VQ\ HQ WH EHVNDGLJ QLH 'LH GHUP ZRUG QRX PHW GLH OLQNHUKDQG JHWUHN WRW ZDDU GLH EDDUPRHGHU EHUHLN ZRUG 'DDU PRHW YHUVLJWLJ JHZHUN ZRUG RP QLH GLH EDDUPRHGHU UDDN WH VQ\ QLH 'LH DQXV EODDV HQ JHVODJVRUJDQH ZRUG ORVJHVQ\ HQ GDQ VDDP PHW GLH SHQV HQ GHUPV QD RQGHU JHGUXN 'LH QLHUH ZRUG YDQ GLH LQJHZDQGH ORVJHVQ\ VRGDW GLH QLHUH HQ GLH QLHUYHW LQ GLH NDUNDV DJWHUEO\ 'LH JURRWSHQV ZRUG QRX ORVJHVQ\ GHXU

Q VQLW GHXU GLH SDQNUHDV WH PDDN 'LH LQJHZDQGH VDO QRX QD RQGHU VDN PHW VOHJV GLH VOXNGHUP ZDW QRJ YDV LV 'LH VOXNGHUP ZRUG GHXUJHVQ\ ZDDU GLW GHXU GLH GLDIUDJPD JDDQ RQJHYHHU FP YDQDI GLH JURRWSHQV 'LH SHQV HQ GHUPV EHKRRUW QRX ILQDDO LQ

Q EDN RI RS GLH RQWZHLGLQJVWDIHO WH YDO 'LW LV EHODQJULN GDW GLH EDDUPRHGHU HHUVWH YHUZ\GHU ZRUG ,QGLHQ GLH DNVLH LQ GLH YHOG SODDVJHYLQG KHW EHKRRUW GLH LQJHZDQGH QD GLH GHSRW RI DEDWWRLU YHUYRHU WH ZRUG YLU LQVSHNVLH 6RUJ PRHW JHGUD ZRUG RP WH YHUVHNHU GDW GDDU µQ NRUUHODVLH PHW GLH NDUNDV PRHW ZHHV $IVODJ $IVODJ YDQ GLH HHUVWH ERXG 'LH YROJHQGH DNVLHV RS GLH DJWHUO\I EHKRRUW E\ GLH DEDWWRLU JHGRHQ WH ZRUG %\ ODH GHXUVHW DEDWWRLUV NDQ GLH DNVLH RS µQ VODJEHG JHGRHQ ZRUG RP WH YHUVHNHU GDW GLH NDUNDV QLH RS GLH JURQG OH QLH

Q +DQGPHV ZRUG JHEUXLN RP

Q GZDUVVQLW EDLH QDE\ DDQ GLH VWHUWNZDV WH PDDN 'LH YHO PRHW YDQ EHLGH DJWHUEHQH ORVJHVQ\ ZRUG VRGDW GLH KDNH YDQ GLH GUDEDON VOHJV GHXU VNRRQ ZHHIVHO JHKDDN ZRUG HQ QLH EHVRHGHOLQJ YDQ GLH NDUNDV PHW KDUH YHURRUVDDN QLH

:LOG -DQ

'LH DIVODJ YDQ GLH HHUVWH ERXG EHKHOV GLH RRUEO\ZHQGH GHHO YDQ GLH SRWH DJWHUEHHQ HQ ERXG 'LH PHV VH SXQW ZRUG E\ GLH GZDUVVQLW RQGHU GLH KXLG LQJHGUXN HQ GHXUJHVWRRW DDQ GLH ELQQHNDQW YDQ GLH VWHUW YHUE\ GLH DQXV WRW WXVVHQ GLH ERXGH YHUE\ GLH LQJXLQDOH DUHD YHUE\ VNURWXP RI XLHU LQ O\Q PHW GLH PLGGHORRSVQ\O\Q ,QGLHQ GLH SRWH QLH LQ GLH YHOG DIJHVQ\ ZRUG QLHZRUG

Q NOHLQ LQVQ\GLQJ GHXU GLH YHO RS GLH DJWHUSRRW WXVVHQ GLH KRHI HQ GLH HHUVWH JHZULJ JHPDDN 0DDN

Q RRSVQ\O\Q YDQ KLHUDI WRW E\ GLH PLGGHORRSVQ\O\Q ZDW WXVVHQ GLH EHQH JHPDDN LV 'LH VNHQNHO ZRUG QRX RRSJHVODJ KDQG RI OXJPHV HQ GLH ELQQHERXG ZRUG GDQ HHUVWH JHVODJ ZDDUQD GLH NDUNDV RPJHGUDDL ZRUG HQ GLH EXLWHERXG JHVODJ ZRUG WRW RQGHU GLH VWHUW LQ GLH DUHD YDQ GLH NUXLV 'LH DQXVYHO ZRUG DIJHVODJ RP VDDP PHW GLH KXLG YHUZ\GHU WH NDQ ZRUG 'LH DJWHUSRRW ZRUG DIJHVQ\ /: QLH JHNQDN QLH 'LH KDDN YDQ GLH K\VHU ZRUG LQJHKDDN RS GLH UDDP YDQ GLH GUHVVHHUUROOHU HQ RSJHK\V WRWGDW GLH EORHLNHWWLQJ YHUVODS 'LH EORHLNHWWLQJ ZRUG RQWNRSSHO RI DIJHKDDN YDQDI GLH EORHLVSRRU HQ RS WHUXJYRHUO\Q JHSODDV 'LH WZHHGHERXG KDQJ YU\ RP JHVODJ WH ZRUG ,QGLHQ GDDU QLH

Q EORHLVSRRU EHVNLNEDDU LV QLH ZRUG GLH GUHVVHHUUROOHU LQ GLH VNRRQ WZHHGH KDDNVNHHQVHQLQJ JHKDDN RSJHK\V HQ GLH NDUNDV ODDW VDN WRWGDW GLH JHZLJ YDQ GLH NDUNDV YHUSODDV LV QD GLH GUHVHHUUROOHU DDQ GLH VNRRQJHVQ\GH EHHQ YDQDI GLH K\VHU QD GLH GUHVVHHUO\Q 'LH EORHLNHWWLQJ ZRUG QRX RQWNRSSHO HQ GLH WZHHGH ERXG KDQJ YU\ RP JHVODJ WH ZRUG $IVODJ YQD GLH WZHHGH ERXG 0DDN

Q NOHLQ LQVQ\GLQJ GHXU GLH YHO WXVVHQ GLH NORXWMLH HQ GLH HHUVWH JHZULJ 'LH KDQGPHV ZRUG RQGHU GLH KXLG LQJHGUXN HQ GLH RRSVQ\O\Q ZRUG JHPDDN LQ GLH ULJWLQJ YDQ GLH PLGGHO RRSVQ\O\Q WRW WXVVHQ GLH EHQH 'LH VNHQNHO ZRUG DDQ ZHHUVNDQWH RQWEORRW HQ GLH ELQQHERXG HQ OLHV ZRUG QRX DIJHVODJ 'LH NDUNDV ZRUG RPJHGUDDL HQ GLH EXLWHERXG ZRUG DIJHVODJ WRW RQGHU GLH VWHUW NUXLVJHGHHOWH 'LH SRRW ZRUG DIJHVDDJ HQ LQ

Q KRXHU JHJRRL 'LH GUHVVHHUKDDN ZRUG LQ GLH KDDNVNHHQVHQLQJ JHKDDN HQ GLH UROOHU RSJHK\V WRW RS GLH GUHVVHHUO\Q +RsOLHV HQ )ODQNH 'LH PLGGHORRSVQ\O\Q ZRUG QRX YHUOHQJ WRW WXVVHQ GLH YRRUEHQH /DNWHUHQGH XLHUV HQ VNURWXPV PRHW YHUZ\GHU ZRUG YRRUGDW KLHUGLH VQLW JHPDDN ZRUG 'LH OLQNHU HQ UHJWHU KRsOLHV ZRUG DIJHVODJ WRW ZDDU GLH URRLYOHLV EDLH GXQ EHJLQ UDDN 'LH OLQNHU HQ UHJWHU IODQNH ZRUG JHVODJ WRW ZDDU GLH HOPERs RQWEORRW LV :HHV EDLH YHUVLJWLJ DDQJHVLHQ GLH KXLG PDNOLN LQ KLHUGLH DUHDV EHVNDGLJ ZRUG DV GLH OXJPHV QLH NRUUHN KDQWHHU ZRUG QLH DVRRN ZDQQHHU GDDU PHW µQ KDQGPHV JHVODJ ZRUG .UXLV HQ UXJJHGHHOWH 'LH VWHUWYHO ZRUG QHW KDOISDG DIJHWUHN RP GLH JHZLJ YDQ GLH KXLG ER WH KRX 'LH KXLG ZRUG VW\I ERRQWRH JHWUHN RP WHHQ

Q SODW YODN WH VODJ HQ QLH RS

Q GXEEHO KXLG VRRV LQ GLH JHYDO ZDDU GLH VWHUWYHO KHHOWHPDO ORVJHWUHN ZRUG YDQ GLH VWHUW DI QLH 'LH KXLG ZRUG QRX YDQ UHJV QD OLQNV DIJHVODJ WRW RQJHYHHU LQ GLH PLGGHO YDQ GLH NDUNDV 'LH VWHUWYHO ZRUG QRJ VWHHGV QLH DIJHWUHN QLH 1HN YRRUEHQH HQ VNRXHUV 'LH RRSVQ\O\Q YDQDI GLH ERUVEHHQ ZRUG YHUOHQJ WRW ZDDU GLH NHHOVQLW JHNUXLV ZRUG 'LH ERUVJHGHHOWH ZRUG OLQNV HQ UHJV ORVJHVODJ WRW E\ GLH HOPERs YHUE\ 'DDU ZRUG

Q RRSVQ\O\Q RS EHLGH YRRUEHQH PHW

Q KDQGPHV JHPDDN 'LH YRRUEHQH VH KXLG ZRUG ORVJHVODJ DDQ GLH ELQQHNDQW HQ GDQ DDQ GLH EXLWHNDQW +LHUGLH JHGHHOWH ZRUG YHUGHU JHVODJ WRWGDW GLH VNRXHU HQ ODWHU GLH QHN ORVJHVODJ LV VRGDW GLH ELQQHJHGHHOWH YDQ GLH KXLG ORV WHHQ GLH HHUVWHZHUZHO YDQ GLH QHN KDQJ ,Q KLHUGLH DUHD ZRUG GLH KXLG ORVJHVODJ WRW LQ GLH RPJHZLQJ QHW RQGHU GLH VNRI )LQDOH KXLGYHUZ\GHULQJ 'LH KXLG LV QRJ VWHHGV DDQ GLH VWHUW YDV 'LH KXLG ZRUG QRX VNXLQV RSJHWUHN LQ GLH ULJWLQJ YDQ GLH ZHUNHU HQ GLH QHNJHELHG ZRUG ORVJHVODJ WRWGDW GLH KXLG KHHOWHPDO ORV LV YDQ GLH NDUNDV 'LH JHZLJ YDQ GLH KXLG VDO QRX GLH YHO YDQ GLH VWHUW DIWUHN HQ GLH KXLG VDO LQ GLH JHXW RI KRXHU YDO ZDW EHVNLNEDDU LV

:LOG -DQ

'HXUVDDJ YDQ GLH ERUVEHHQ 9DQDI GLH VWHUQXP ZRUG

Q VQLW PHW GLH KDQGPHV JHPDDN GHXU GLH YHW HQ YOHLV WRW RS GLH EHHQ 'LH ERUVEHHQ NDQ PHJDQLHV RI PHW

Q KDQGVDDJ JHVDDJ ZRUG 'LH VDDJSURVHV EHJLQ GHXU HHUVWH GLH NUDDNEHHQ DDQ GLH ERRQVWH SXQW YDQ GLH ERUV GHXU WH VQ\ PHW GLH PHV HQ GDQ ZRUG GLH VDDJ LQ GLH VQLW JHSODDV 'LH ERUVEHHQ ZRUG QRX UHJ LQ GLH PLGGHO GHXUJHVDDJ WRW RQGHU E\ GLH QHNJHGHHOWH 'LH VDDJDNVLH LV NRUW KHHQ HQ ZHHU RP QLH GLH VDDJJHGHHOWH WH GLHS LQ GLH ERUVKROWH LQ WH VWRRW QLH DDQJHVLHQ GLH RUJDQH LQ GLH ERUVNDV EHVNDGLJ NDQ ZRUG HQ EHVRHGHOLQJ NDQ SODDVYLQG 8LWKDDO YDQ GLH KDUVODJ 'LH GLDIUDJPD ZRUG HHUVWH DDQ GLH OLQNHUNDQW HQ GDQ DDQ GLH UHJWHUNDQW ORVJHVQ\ WHUZ\O GLH OHZHU QD GLH ELQQHNDQW YDQ GLH NDUNDV JHGUXN ZRUG VRGDW GLH JDOEODDV QLH UDDNJHVQ\ ZRUG QLH 'LH QLHUH HQ QLHUYHW ZRUG RSJHWHO RP GLH OHZHU ORV WH VQ\ YDQDI GLH ERNDQW QD RQGHU 'LH KDUVODJ ZRUG QRX WXVVHQ GLH ORQJH HQ GLH OHZHU JHYDW HQ YDVJHKRX RP QLH RS GLH JURQG WH VOHHS QLH ZDDUQD GLH JRUUHOS\S DO ODQJV GLH QHN ORVJHVQ\ ZRUG WRW DDQ GLH YHUVWH HQG YDQ GLH QHN 9HUZ\GHU GLH KDUVODJ HQ KDQJ RS VR

Q Z\VH GDW GLW DDQJHELHG ZRUG YLU LQVSHNVLH 'HXUVDDJ YDQ GLH NDUNDV +LHUGLH DNVLH VDO VOHJV XLWJHYRHU ZRUG LQGLHQ GDDU µQ YHUPRHGH EHVWDDQ GDW WHULQJ LQ GLH NDUNDV YRRUNRP 'LW LV HJWHU YDQ ZDDUGH RP YHUDO JURRW NDUNDVVH VRRV EY (ODQG %ORXZLOGHEHHV %XIIHO HQV WH KDOYHHU RP YHUNRHOLQJ WH EHVSRHGLJ 'LH YHUZ\GHULQJ YDQ GLH UXJPXUJ LQ GLH JHYDO VDO RRN YRRUGHOLJ ZHHV RP YURHH YHUURWWLQJ RP GLH DUHDV WH YRRUNRP 'LH KDOYHULQJ YDQ GLH NDUNDV LV VHNHU HHQ YDQ GLH PRHLOLNVWH IXQNVLHV RS

Q VODJYORHU 'LH NDUNDV PRHW SUHVLHV LQ GLH PLGGHO GHXUJHVDDJ ZRUG RP HZHUHGLJH KHOIWHV WH NU\ YLU GLH KDQGHO RP JRHLH HNRQRPLHVH NOHLQKDQGHOVQLWWH WH YHUNU\ HQ RP GLH KDQWHULQJ YDQ NDUNDVVH WH YHUJHPDNOLN 'LH PHHV DOJHPHQH WRHUXVWLQJ ZDW JHEUXLN ZRUG LV GLH EDQGVDDJ 'LH VDDJ VH OHP ZRUG LQ GLH PLGGHO YDQ GLH NDUNDV WXVVHQ GLH ERXGH JHSODDV HQ GDQ DDQJHVNDNHO 'LH UXJZHUZHO ZDW VLJEDDU LV ZDDU GLH VWHUW DIJHVQ\ LV GLHQ DV ULJO\Q RP WH EHSDDO RI GLH OHP LQ GLH PLGGHO YDQ GLH NDUNDV LV 'LH VDDJ VH JLGVH PRHW VR QDE\ DV PRRQWOLN WHHQ GLH NDUNDV ODQJV DI EHZHHJ VRGDW GLH OHP QLH EXLJ QLH :DUP ZDWHU R & PRHW EHVNLNEDDU ZHHV RP GLH VDDJ VNRRQ WH PDDN HQ WH VWHULOLVHHU EY DV

Q DEVHV RI LHWV GHUJHOLNV UDDNJHVQ\ ZRUG )LQDOH DIURQGLQJ 'LH NDUNDV ZRUG QRX ILQDDO DIJHURQG GHXU GLH YOLHVH HQ KRRIVODJDUH DDQ GLH ELQQHNDQW YDQ GLH NDUNDV VH QHNJHGHHOWH XLW WH VQ\ )LQDOH ZDVSURVHV $IKDQJHQGH YDQ GLH VWDQGDDUG YDQ GUHVVHULQJ EHKRRUW GLW VOHJV QRGLJ WH ZHHV RP GLH VDDJVHOV DI WH VSXLW HQ GDON EORHGPHUNH DDQ GLH ELQQHNDQW YDQ GLH NDUNDV 'LW EHKRRUW QLH QRGLJ WH ZHHV RP GLH NDUNDV DDQ GLH EXLWHNDQW WH ZDV QLH 6ODJSURVHV YDQ .DWHJRULH & ZLOG %ORHL 6R YLQQLJ DV ZDW GLH GLHU JHVNLHW LV ZRUG GLH EORHLPHV XLW GLH VWHULOLVHHUGHU JHKDDO HQ GLH EORHLVQLW JHPDDN 7ZHH PHWRGHV WDQV LQ JHEUXLN LV GLH NHHOVQLW HQ VWHHN 'LH PHHV DOJHPHQH PHWRGH LV GLH NHHOVQLW YDQ RRU WRW RRU 'LH QHNYHO ZRUG GHXUJHVQ\ GDQ GLH WUDFKHD HQ RHVRSKDJXV HQ GDQ YHUGHU WRWGDW GLH KRRI VODJDUH GHXUJHV\ LV PDDU YRRUGDW GLH UXJPXUJ EHVNDGLJ ZRUG 8LWEORHL PRHW VR JRX DV PRRQOLN QD VNLHW SODDVYLQG RP PDNVLPXP XLWEORHL WH IDVLOLWHHU 'LH KHOH SURVHV YDQ VNLHW WRW EORHL LQVOXLWHQGH RSK\V EHKRRUW YLQQLJ XLWJHYRHU WH ZRUG VRQGHU RQGHUEUHNLQJV :LOG ZDW YLU NRPPHUVLsOH GRHOHLQGHV JHVODJ ZRUG PRHW ELQH PLQXWH YDQDI VNLHW JHEORHL ZRUG

:LOG -DQ

$IVQ\ YDQ GLH YRRU HQ DJWHUSRWH 'LH DNVLH EHKRRUW E\ GLH DEDWWRLU RI GHSRW JHGRHQ WH ZRUG ,QGLHQ GLW ZHO LQ GLH YHOG JHGRHQ ZRUG RP YHUYRHU WH YHUJHPDNOLN PRHW GLH SRWH QD GLH HHUVWH SXQW YDQ LQVSHNVLH YHUYRHU WH ZRUG HQ PRHW GDQ RRN NRUUHOHHUEDDU PHW GLH NDUNDV WH ZHHV 'LH NRUUHNWH PHWRGH LV RP GLH EHHQ GHXU WH VDDJ QHW YRRU GLH NQLHJHZULJ HQ QD GLH KDNVNHHQ JHZULJ 'LH VWXNNLH EHHQ ZDW RRUEO\ ZRUG GDQ YHUZ\GHU W\GHQV ILQDOH YHOYHUZ\GHULQJ HQ ODDW

Q VNRRQ JHZULJ RP GHXU WH VQ\ 3RWH ZRUG LQ KRXHUV JHSODDV QDGDW GLW DIJHVQ\ LV $IVQ\ YDQ GLH NRS 'LH NRS ZRUG HHUVWH DIJHVQ\ 'LH NRS ZRUG YHUZ\GHU GHXU GLW DDQ GLH RRU QD GLH HHQ NDQW WH WUHN HQ GLH QHN GHXU WH VQ\ WXVVHQ GLH HHUVWH HQ WZHHGH QHNZHUZHO 2QWZHLGLQJ +LHUGLH DNVLH PDJ RRN LQ GLH YHOG JHGRHQ ZRUG YHUDO LQ GLH JHYDO YDQ VSULQJERNNH ZDW YLQQLJ RSEODDV .RUUHODVLH PHW GLH NDUNDV LV HJWHU QRGLJ ZDQQHHU GLH LQJHZDQGH QD GLH HHUVWH LQVSHNVLHSXQW YHUYRHU ZRUG YLU GLH QRGLJH LQVSHNVLH 'LH ³XLWPHON´ YDQ GLH UHNWXP NDQ RRN PHW ZHOVODH JHEUXLN ZRUG RP EHVRHGHOLQJ WH YRRUNRP +LHUGLH LV

Q NULWLHVH SURVHGXUH ZDW YHUVLJWLJ XLWJHYRHU PRHW ZRUG RP EHVNDGLJLQJ YDQ GLH LQJHZDQGH HQ JHYROJOLNH EHVRHGHOLQJ WH YRRUNRP

Q 2RSVQ\O\Q ZRUG JHPDDN LQ GLH PLGGHO YDQ GLH NDUNDV YDQDI GLH DUHD WXVVHQ GLH ERXGH WRW E\ GLH NUDDNEHHQ YDQ GLH ERUV 'LH WZHH PLGGHOZ\VYLQJHUV ZRUG JHEUXLN RP GLH EXLNZDQG ZHJ WH WUHN YDQ GLH LQJHZDQGH WHUZ\O GLH VQLW JHPDDN ZRUG

Q 6QLW ZRUG JHPDDN LQ GLH EHNNHQKROWH ZHHUVNDQWH YDQ GLH UHNWXP 'LH OLQNHUKDQG VH WZHH YLQJHUV ZRUG LQ GLH EHNNHQKROWH LQJHGUXN HQ GLH DQXV HQ GHUP ZRUG LQ GLH ZHUNHU VH ULJWLQJ JHWUHN WRW ZDDU GLH EODDV HQ EDDUPRHGHU EHUHLN ZRUG HQ LQ JHYDO YDQ GUDJWLJH RRLH GLH IRHWXV 'LH GHUPV ZRUG VDDP PHW KLHUGLH RUJDQH ORVJHVQ\ WRW ZDDU GLH GXQGHUP RRUJDDQ QD GLH GLNGHUP +LHU ZRUG GLH GXQGHUP JHOHGLJ GHXU GLH GHUP RS HQ DI WH YU\I WRW GDDU QLH PHHU GHUPLQKRXG LQ GLH GHUP LV QLH 2S KLHUGLH SOHN ZRUG GLH GHUP DIJHVQ\ PHW GLH PHV HQ LQ

Q KRXHU JHSODDV 'LH QHWYHW RPHQWXP ZRUG QRX ORVJHVWURRS E\PHNDDU JHKRX ORVJHVQ\ YDQ GLH JURRWSHQV HQ LQ

Q KRXHU JHJRRL RI RSJHKDQJ 'LH SHQV ZRUG QRX PHW GLH OLQNHUKDQG QD RQGHU JHGUXN HQ PHW GLHVHOIGH KDQG ZRUG GLH NOHLQSHQV XLWJHGRS XLW GLH EXLNKROWH HQ RSJHOLJ 'LH VOXNGHUP ZRUG QRX DIJHVQ\ ZDDUQD GLH WRWDOH SHQV ORVNRP HQ LQ

Q KRXHU JHSODDV ZRUG YLU GLH GRHOHLQGHV YDQ YOHLVLQVSHNVLH 'LH QLHUH HQ QLHUYHW ZRUG QLH XLW GLH NDUNDV YHUZ\GHU QLH $IVODJ (HUVWH VNHQNHO HQ RRSVQ\O\Q 'LH ORVKDQJHQGH SRRW ZRUG QHW ERNDQW GLH NORXWMLH JHYDW HQ VW\I LQ GLH ZHUNHU VH ULJWLQJ JHWUHN

Q .OHLQ GZDUVVQLW JHPDDN QHW RQGHU GLH KDDNVNHHQ 'LH PHV ZRUG RPJHGUDDL PHW GLH VQ\NDQW QD ER 'LH PHV VH SXQW ZRUG E\ GLH GZDUVVQLW RQGHU GLH YHO LQJHGUXN HQ YRUHQWRH JHVWRRW LQ GLH ULJWLQJ YDQ GLH VWHUW 'LW LV VOHJV

Q RRSVQ\O\Q ZDW JHPDDN ZRUG QHW GHXU GLH YHO /: GLH RRSVQ\O\Q PRHW YHUE\ GLH DQXV ORRS WRW E\ GLH SXQW YDQ GLH VWHUW 'LH VNHQNHO ZRUG QRX ZHHUVNDQWH RQWEORRW WRW ZDDU GLH KDDNVNHHQ VHQLQJ LQ GLH ERXGVSLHUH LQSODQW 'LH SRRW ZRUG DIJHVQ\ HQ GLH RQWEORWH VNHHQ ZRUG RRUJHKDDN RS GLH HHUVWH KDDN YDQ GLH GUHVVHHUKDDN 'LH EORHLNHWWLQJ ZRUG ORVJHKDDN YDQ GLH WZHHGH SRRW HQ RS GLH EORHLKDDN WHUXJYRHU VSRRU JHSODDV 7ZHHGH VNHQNHO HQ RRSVQ\O\QH 'LH WZHHGH SRRW ZRUG RQGHU GLH UHJWHUDUP JHSODDV HQ VW\I JHWUHN 'LH PHV ZRUG QHW ERNDQW GLH VNURWXP RI GLH XLHU LQJHGUXN PHW GLH YRRUVWH VNHUS SXQW HQ

Q WUHNEHZHJLQJ DDQ GLH ELQQHNDQW YDQ GLH ERXG VDO GLH YHO RRSVQ\ WRW YHUE\ GLH KDDNVNHHQ 'LH ERN ZRUG QRX RPJHGUDDL QD OLQNV GLH VNHQNHO ZRUG RQWEORRW DDQ GLH EXLWHNDQW ZHHUHHQV VRRV PHW GLH HHUVWH ERXG VOHJV WRW ZDDU GLH KDDNVNHHQVHQLQJ LQ GLH ERXG LQSODQW 'LH DJWHUSRRW ZRUG DIJHVQ\ HQ LQ

Q KRXHU JHJRRL 'LH WZHHGH VNHQNHO ZRUG RS GLH GUHVVHHUKDDN JHKDDN 'LH ERN KDQJ QRX XLWJHVSDON DDQ DOEHL VNHQNHOV PHW VOHJV GLH VNHQNHOV ZDW RQWEORRW LV

:LOG -DQ

/LQNHUOLHV HQ ERXGVODJWLQJ 'LH PLGGHORRSVQ\O\Q ZRUG YDQDI GLH PLN WXVVHQ GLH ERXGH JHPDDN GHXU GLH PHVOHP RQGHU GLH YHO LQ WH GUXN HQ GLH PHV QD RQGHU WH WUHN WRW ZDDU GLH ERUVEHHQ EHJLQ 9RRUGDW KLHUGLH RRSVQ\O\Q JHPDDN ZRUG PRHW ODNWHUHQGH XLHUV HQ VNURWXPV HHUV DIJHVQ\ ZRUG 1DGDW GLH PLGGHORRSVQ\O\Q JHPDDN LV ZRUG GLH OLQNHUOLHV JHVODJ YDQDI GLH ELQQHERXGJHGHHOWH QD OLQNV LQ GLH ULJWLQJ YDQ GLH OLHV WRW RQJHYHHU YLHU YLQJHU EUHHGWHV ORVJHVODJ LV $DQ GLH HLQGH YDQ KLHUGLH SURVHV EHKRRUW GLH OLQNHUOLHV ORVJHVODJ WH ZHHV YDQDI GLH ERUVJHGHHOWH WRW ER E\ GLH VNHQNHO 'LH YHO PRHW HIIHQV QD DJWHU ORVJHVODJ ZRUG RP QLH WHUXJ WH YDO RS GLH NDUNDV QLH 'LH NRUUHNWH PDQLHU RP KLHUGLH IXQNVLH NRUUHN XLW WH YRHU LV RP GLH YHO VW\I JHWUHN WH KRX HQ GLH YHO LQ GLH UHJWH ULJWLQJ WH WUHN DQGHUV ZRUG GDDU

Q JDW LQ GLH YHO JHVQ\ :DW EDLH EHODQJULN LV WRY KLHUGLH IXQNVLH LV GDW QD YROWRRLQJ GDDUYDQ GLH YHO YrU JHQRHJ ORVJHVODJ PRHW ZHHV DQGHUV NUXO GLH YHO RRU

Q JURRW JHGHHOWH YDQ GLH NDUNDV WHUXJ HQ EHVRHGHO VRGRHQGH GLH NDUNDV 5HJWHUOLHV HQ ERXGVODJWLQJ 'LH UHJWHUOLHV LV PDNOLN LQ GLH VLQ GDW GLH OLQNHUOLHV UHHGV RQWEORRW LV HQ ZRUG GDDU ZHHUHHQV YDQDI GLH PLGGHORRSVQ\O\Q QD UHJV JHVODJ 'LHVHOIGH ZDW YDQ WRHSDVVLQJ LV YLU GLH OLQNHUOLHV JHOG RRN YLU GLH UHJWHUOLHV 9DQDI GLH VWHUW WXVVHQ GLH ERXGH ZRUG GLH RRUJHEO\ZHQGH YHO LQ GLH ULJWLQJ YDQ GLH VNHQNHO QHW HIIHQV ORVJHPDDN WRW E\ GLH GLN URRL JHGHHOWH YDQ GLH VNHQNHO 'LH YHO YDQ GLH VNHQNHO ZRUG QRX HHUV QD ER HQ GDQ QD RQGHU JHWUHN 'LH VSLHU HQ YOHLV E\ GLH GLNVNHQNHO PRHW HHUV ORVJHVQ\ ZRUG DQGHUV ZRUG GLH WRWDOH ERXG EHVNDGLJ 'LH YHO ZRUG JHWUHN WRW RQGHU GLH VWHUWZRUWHO 'LW ZRUG GLNZHOV RQGHUYLQG GDW GLH ERXGH HHUVWH JHVODJ ZRUG HQ GDQ HHUV GLH OLHVWH ZDW YDQVHOIVSUHNHQG LQ Q ILDVNR RQWDDUG 'LH YHO PRHW YDQ GLH VWHUW DIJHWUHN ZHHV DQGHUV NUXO GLH KHOH JHGHHOWH WHUXJ WHHQ GLH VNRRQ NDUNDV .UXLVJHGHHOWH HQ DQXV 'LH YHO ZRUG DDQ GLH RQGHUNDQW YDQ GLH VWHUW ORVJHVQ\ HQ YHUVLJWLJ PHW DOEHL KDQGH QD RQGHU JHWUHN WRW UHJXLW LQ O\Q PHW GLH VWHUQXP YDQ GLH NDUNDV 'LH YRRUGHHO LV QRX GDW LQGLHQ NDUNDVVH WHHQ PHNDDU UDDN VOHJV GLH VNRRQ JHGHHOWHV YDQ GLH YHO NRQWDN PDDN PHW GLH NDUNDV 'LH DQXV ZRUG PHW GLH DQXVYHO ORVJHVQ\ VRQGHU GDW GLH UHNWXP EHVNDGLJ ZRUG HQ LQ

Q KRXHU JHSODDV /LQNHU HQ UHJWHU ERUV HQ IODQNJHGHHOWH 'LH PLGGHORRSVQ\O\Q ZRUG QRX YHUOHQJ YDQDI GLH ERRQVWH NUDDNEHHQ JHGHHOWH YDQ GLH ERUV WXVVHQ GLH YRRUEHQH GHXU UHJXLW WRW YHUE\ GLH GZDUV NHHOVQLW ZDW JHPDDN LV $DQ GLH OLQNHUNDQW YDQ GLH ERUV ZRUG GLH ERN PHW GLH OLQNHUKDQG DDQ GLH YHO JHYDW QDE\ DDQ GLH SDV JHPDDNH RRSVQ\O\Q 'LH UHJWHUGXLP ZRUG WXVVHQ GLH YHO HQ GLH ERUVYHW LQ HQ QD RQGHU JHGUXN RP GLH YHO HQ ERUVYHW WH VNHL 7ZHH YHUVNLOOHQGH NUDJWH ZRUG XLWJHRHIHQ PHW GLH OLQNHUKDQG ZDW GLH JHZLJ YDQ GLH ERN RSWHO HQ GLH UHJWHUKDQG HQ GXLP ZDW LQ GLH WHHQRRUJHVWHOGH ULJWLQJ GUXN 2S KLHUGLH Z\VH ZRUG GLH YHO YDQ GLH ERUVJHGHHOWH YHUZ\GHU VRQGHU

Q PHV HQ GDDUGHXU ZRUG YHO HQ NDUNDVEHVNDGLJLQJ XLWJHVNDNHO 'LH UHJWHUERUV ZRUG RS GLHVHOIGH Z\VH JHGRHQ 1D GLH RQWEORWLQJ YDQ GLH ERUVJHGHHOWH ZRUG GLH YHO KDUG JHWUHN LQ GLH ULJWLQJ YDQ GLH ZHUNHU HQ PHW GLH DQGHU KDQG ZRUG

YXLV NQLH HQ GUDDLEHZHJLQJV

JHGRHQ RP GLH YHO ORV WH PDDN WRW E\ GLH EODG HQ VNRXHU YDQ GLH NDUNDV

Q 2RSVQ\O\Q ZRUG JHPDDN DDQ GLH ERNDQW YDQ GLH YRRUSRRW WRW E\ GLH JHZULJ 'LH YXLV ZRUG WXVVHQ GLH QHN HQ GLH VNRXHU LQJHGUXN HQ WHUXJ QD GLH VNHQNHO PHW GLH YRRUDUP 'LH YHO ZRUG RS GLH VNHQNHO JHZULJ ORVJHVQ\ 'LHVHOIGH SURVHGXUH ZRUG QRX DDQ GLH UHJWHUNDQW JHYROJ GHXU RI GLHVHOIGH SHUVRRQ QDGDW K\ KDQGH JHZDV KHW RI

Q DQGHU SHUVRRQ LQGLHQ GLH IXQNVLHV RSJHGHHO LV RP NUXLVEHVRHGHOLQJ XLW WH VNDNHO 9RRUSRWH QHN VNRI HQ EODGJHGHHOWH 'LH YHO ZRUG QRX ORVJHVODJ DDQ GLH ELQQHNDQW WXVVHQ GLH YRRUEHQH HQ DDQ GLH RQGHUNDQW YDQ GLH QHN 'DDUQD ZRUG GLH YHO VW\I JHWUHN LQ GLH ULJWLQJ YDQ GLH ZHUNHU RP VRGRHQGH GLH EODG HQ QHNJHGHHOWH ORV WH VODJ RI ORV WH NQLH PHW GLH YXLV WRW DJWHU GLH EODGJHGHHOWH DDQ GLH OLQNHUNDQW 'LHVHOIGH SURVHGXUH ZRUG QRX UHJV JHYROJ GHXU RI GLHVHOIGH SHUVRRQ QDGDW K\ KDQGH JHZDV KHW RI

Q DQGHU SHUVRRQ LQGLHQ GLH IXQNVLHV RSJHGHHO LV RP NUXLVEHVRHGHOLQJ XLW WH VNDNHO

:LOG -DQ

)LQDOH YHOYHUZ\GHULQJ ,QGLHQ GLH NRS UHHGV YHUZ\GHU LV ZRUG GLH YHO PHW DOEHL KDQGH JHYDW HQ JHWUHN WRW GLH YHO YDQ GLH QHNJHGHHOWH DIJHWUHN LV ,QGLHQ GLH NRS QRJ DDQ LV ZRUG GLH YHO PHW DOEHL KDQGH JHYDW HQ JHWUHN WRW E\ GLH NRS HQ GDQ ZRUG GLH YHO VR QD DV PRRQWOLN DDQ GLH NRS DIJHVQ\ 'LH YHO ZRUG GDQ GHXU GLH YHOOH JHXW JHJRRL RI LQ

Q KRXHU JHSODDV 9HUZ\GHULQJ YDQ GLH KDUVODJ 0HW

Q KDQGPHV ZRUG

Q LQVQ\GLQJ GHXU GLH YHW HQ YOHLV JHPDDN WRW RS GLH EHHQ YDQ GLH VWHUQXP 6SOLW GLH NUDDNEHHQ DDQ GLH ERNDQW YDQ GLH VWHUQXP PHW

Q PHV HQ VDDJ GHXU WRW ZDDU GLH VOXNGHUP HQ OXJS\S LQ GLH ERUVNDV LQJDDQ 6DDJ PHW NRUW KDOH VRGDW GLH VDDJOHP QLH GLH ERUVKROWH ELQQHGULQJ HQ GLH RUJDQH EHVNDGLJ QLH 'LH EXLNZDQG ZRUG QRX RRSJHWUHN HQ GLH GLDIUDJPD ZRUG DDQ ZHHUVNDQWH ORVJHVQ\ 'UXN GLH OHZHU QD HHQ NDQW WRH WHUZ\O JHZHUN ZRUG RP EHVNDGLJLQJ YDQ GLH JDOEODDV WH YRRNRP 'LH KDUVODJ ZRUG UHJ RQGHU GLH QLHUH ORVJHVQ\ WHHQ GLH UXJJUDDW DI WHUZ\O GLH KDUVODJ GHXU GLH ERUVVQLW JHWUHN ZRUG QD RQGHU WRW ZDDU GLH QHN EHJLQ NHHOVQLW 'LH OXJS\S HQ VOXNGHUP ZRUG PHW GLHVHOIGH DNVLH XLWJHVQ\ 'LH KDUVODJ ZRUG QRX LQ

Q KRXHU JHSODDV RI RSJHKDQJ YLU LQVSHNVLH 'LH NRS ZRUG QRX DIJHVQ\ HQ LQ

Q KRXHU JHSODDV 6ODJSURVHV YDQ ZLOGH YDUNH :LOGH YDUNH ZRUG DIJHVODJ HQ QLH VRRV PDN YDUNH JHVNUDDS QLH 2QWZHLGLQJ )LQDOH DIURQGLQJ HQ ZDV 9HUZ\GHULQJ YDQ GLH NRS 'LH NRS ZRUG HHUV RS GLH VODJO\Q YHUZ\GHU 'LH NRS ZRUG DDQ GL RRU QD GLH HHQ NDQW JHWUHN HQ GLH QHN DIJHVQ\ WXVVHQ GLH HHUVWH HQ WZHHGH QHNZHUZHOV 2QWZHLGLQJ 2QWZHLGLQJ YHUZ\V QD GLH YHUZ\GHULQJ YDQ GLH LQJHZDQGH XLW GLH NDUNDV +LHUGLH SURVHV PRHW VR VSRHGLJ PRRQWOLN

Q DDQYDQJ QHHP 'LH VWDSSH YDQ RQWZHLGLQJ LV DV YROJ x 6Q\ DQXV ORV GHXU

Q VQLW ODQJV GLH DQXV WH PDDN +DDN GDQ PHW YLQJHU LQ GLH VQ\ HQ GUDDL WHUZ\O GLW JHWUHN ZRUG 0RHW QLH GLH UHNWXP DIVQ\ QLH :DQQHHU GLH DQXV JHORV ZRUG VDO GLW QD ELQQH YDO 0HW GLH ORVVQ\ PRHW GLH RSHQLQJ VR NOHLQ PRRQWOLN JHKRX ZRUG RP VRGRHQGH GLH DIVQ\ YDQ RQQRGLJH YOHLV HQ EHVNDGLJLQJ YDQ GLH ERXGJHGHHOWH WH YRRUNRP 6RUJ PRHW JHGUD ZRUG GDW GLH DQXV QLH VWXNNHQG JHVQ\ ZRUG QLH DDQJHVLHQ GLW EHVRHGHOLQJ VDO YHURRUVDDN x 6Q\ ODNWHUHQGH XLHUV DI RP EHVRHGHOLQJ WH YRRUNRP x 6Q\ GHXU GLH YHW YDQDI GLH WHHOEDOOH WRW E\ GLH ERUV RS GLH PLGGHOO\Q YDQ GLH NDUNDV :HHV YHUVLJWLJ RP QLH GLH GHUPV UDDN WH VQ\ QLH x 6Q\

Q NOHLQ NHSLH HQ YHUZ\GHU WHHOEDOOH XLW GLH VDN x 6Q\ SHQLV DI WRW E\ GLH QDDOWMLH x 6Q\ NDUNDV RRS YDQDI SHQV WRW E\ ERUVNDV 0DDN VHNHU GDW GLH GHUP QLH UDDNJHVQ\ ZRUG QLH x 6Q\ GHUP ORV HQ WUHN DQXV GHXU 9HUZ\GHU PLOW HQ WUHN QHWYHW ORV x +DDO GHUPV XLW JHYROJ GHXU GLH SHQV 6Q\ ORV QHW DJWHU GLH SHQV 9HUP\ EHVRHGHOLQJ 6DDJ GLH ERUVEHHQ GHXU x +RX OHZHU YDV WHUZ\O PDQWHOYOLHV ORVJHVQ\ ZRUG 6RUJ GDW GLH JDOEODDV QLH UDDNJHVQ\ ZRUG QLH x 9HUZ\GHU GLH OHZHU VDDP PHW GLH KDUW HQ ORQJH 2QWKRX GDW GLH JDOEODDV QLH RS GLH VODJYORHU JHOHGLJ PDJ ZRUG QLH x 2QWEORRW GLH NRXVSLHUH GHXU

Q QHNVQLW LQ O\Q PHW GLH RUH YDQ GLH YDUN WH PDDN 'LW LV EHODQJULN GDW EHVNDGLJLQJ YDQ RUJDQH XULQHEODDV EDDUPRHGHU JDOEODDV SHQV HQ GHUPV WH DOOH NRVWH YHUP\ ZRUG +LHUGLH RUJDQH EHYDW EDNWHULHs HQ NDQ GLH ELQQH VRZHO DV GLH EXLWHNDQW YDQ GLH NDUNDV EHVRHGHO 'LW LV RQPRRQWOLN RP EHVRHGHOGH RSSHUYODNWHV VNRRQ WH PDDN GHXU GLW WH ZDV +LHUGLH EHVRHGHOGH RSSHUYODNWHV VDO ZHJJHVQ\ PRHW ZRUG RP YDQ DOOH VLJEDUH EHVRHGHOLQJ RQWVODH WH

:LOG -DQ

UDDN 'LW LV XLWHUV EHODQJULN GDW GLH VODJSHUVRQHHO JHUHHOG KXOOH KDQGH ZDV JHGXUHQGH GLH RQWZHLSURVHV $IVODJ (HUVWH VNHQNHO HQ RRSVQ\O\Q 'LH ORVKDQJHQGH SRRW ZRUG QHW ERNDQW GLH NORXWMLH JHYDW HQ VW\I LQ GLH ZHUNHU VH ULJWLQJ JHWUHN

Q .OHLQ GZDUVVQLW JHPDDN QHW RQGHU GLH KDDNVNHHQ 'LH PHV ZRUG RPJHGUDDL PHW GLH VQ\NDQW QD ER 'LH PHV VH SXQW ZRUG E\ GLH GZDUVVQLW RQGHU GLH YHO LQJHGUXN HQ YRUHQWRH JHVWRRW LQ GLH ULJWLQJ YDQ GLH VWHUW 'LW LV VOHJV

Q RRSVQ\O\Q ZDW JHPDDN ZRUG QHW GHXU GLH YHO /: GLH RRSVQ\O\Q PRHW YHUE\ GLH DQXV ORRS WRW E\ GLH SXQW YDQ GLH VWHUW 'LH VNHQNHO ZRUG QRX ZHHUVNDQWH RQWEORRW WRW ZDDU GLH KDDNVNHHQ VHQLQJ LQ GLH ERXGVSLHUH LQSODQW 'LH SRRW ZRUG DIJHVQ\ HQ GLH RQWEORWH VNHHQ ZRUG RRUJHKDDN RS GLH HHUVWH KDDN YDQ GLH GUHVVHHUKDDN 'LH EORHLNHWWLQJ ZRUG ORVJHKDDN YDQ GLH WZHHGH SRRW HQ RS GLH EORHLKDDN WHUXJYRHU VSRRU JHSODDV 7ZHHGH VNHQNHO HQ RRSVQ\O\QH 'LH WZHHGH SRRW ZRUG RQGHU GLH UHJWHUDUP JHSODDV HQ VW\I JHWUHN 'LH PHV ZRUG QHW ERNDQW GLH VNURWXP RI GLH XLHU LQJHGUXN PHW GLH YRRUVWH VNHUS SXQW HQ

Q WUHNEHZHJLQJ DDQ GLH ELQQHNDQW YDQ GLH ERXG VDO GLH YHO RRSVQ\ WRW YHUE\ GLH KDDNVNHHQ 'LH YDUN ZRUG QRX RPJHGUDDL QD OLQNV GLH VNHQNHO ZRUG RQWEORRW DDQ GLH EXLWHNDQW ZHHUHHQV VRRV PHW GLH HHUVWH ERXG VOHJV WRW ZDDU GLH KDDNVNHHQVHQLQJ LQ GLH ERXG LQSODQW 'LH DJWHUSRRW ZRUG DIJHVQ\ HQ LQ

Q KRXHU JHJRRL 'LH WZHHGH VNHQNHO ZRUG RS GLH GUHVVHHUKDDN JHKDDN 'LH YDUN KDQJ QRX XLWJHVSDON DDQ DOEHL VNHQNHOV PHW VOHJV GLH VNHQNHOV ZDW RQWEORRW LV /LQNHUOLHV HQ ERXGVODJWLQJ 'LH PLGGHORRSVQ\O\Q ZRUG YDQDI GLH PLN WXVVHQ GLH ERXGH JHPDDN GHXU GLH PHVOHP RQGHU GLH YHO LQ WH GUXN HQ GLH PHV QD RQGHU WH WUHN WRW ZDDU GLH ERUVEHHQ EHJLQ 9RRUGDW KLHUGLH RRSVQ\O\Q JHPDDN ZRUG PRHW ODNWHUHQGH XLHUV HQ VNURWXPV HHUV DIJHVQ\ ZRUG 1DGDW GLH PLGGHORRSVQ\O\Q JHPDDN LV ZRUG GLH OLQNHUOLHV JHVODJ YDQDI GLH ELQQHERXGJHGHHOWH QD OLQNV LQ GLH ULJWLQJ YDQ GLH OLHV WRW RQJHYHHU YLHU YLQJHU EUHHGWHV ORVJHVODJ LV $DQ GLH HLQGH YDQ KLHUGLH SURVHV EHKRRUW GLH OLQNHUOLHV ORVJHVODJ WH ZHHV YDQDI GLH ERUVJHGHHOWH WRW ER E\ GLH VNHQNHO 'LH YHO PRHW HIIHQV QD DJWHU ORVJHVODJ ZRUG RP QLH WHUXJ WH YDO RS GLH NDUNDV QLH 'LH NRUUHNWH PDQLHU RP KLHUGLH IXQNVLH NRUUHN XLW WH YRHU LV RP GLH YHO VW\I JHWUHN WH KRX HQ GLH YHO LQ GLH UHJWH ULJWLQJ WH WUHN DQGHUV ZRUG GDDU

Q JDW LQ GLH YHO JHVQ\ :DW EDLH EHODQJULN LV WRY KLHUGLH IXQNVLH LV GDW QD YROWRRLQJ GDDUYDQ GLH YHO YrU JHQRHJ ORVJHVODJ PRHW ZHHV DQGHUV NUXO GLH YHO RRU

Q JURRW JHGHHOWH YDQ GLH NDUNDV WHUXJ HQ EHVRHGHO VRGRHQGH GLH NDUNDV 5HJWHUOLHV HQ ERXGVODJWLQJ 'LH UHJWHUOLHV LV PDNOLN LQ GLH VLQ GDW GLH OLQNHUOLHV UHHGV RQWEORRW LV HQ ZRUG GDDU ZHHUHHQV YDQDI GLH PLGGHORRSVQ\O\Q QD UHJV JHVODJ 'LHVHOIGH ZDW YDQ WRHSDVVLQJ LV YLU GLH OLQNHUOLHV JHOG RRN YLU GLH UHJWHUOLHV 9DQDI GLH VWHUW WXVVHQ GLH ERXGH ZRUG GLH RRUJHEO\ZHQGH YHO LQ GLH ULJWLQJ YDQ GLH VNHQNHO QHW HIIHQV ORVJHPDDN WRW E\ GLH GLN URRL JHGHHOWH YDQ GLH VNHQNHO 'LH YHO YDQ GLH VNHQNHO ZRUG QRX HHUV QD ER HQ GDQ QD RQGHU JHWUHN 'LH VSLHU HQ YOHLV E\ GLH GLNVNHQNHO PRHW HHUV ORVJHVQ\ ZRUG DQGHUV ZRUG GLH WRWDOH ERXG EHVNDGLJ 'LH YHO ZRUG JHWUHN WRW RQGHU GLH VWHUWZRUWHO 'LW ZRUG GLNZHOV RQGHUYLQG GDW GLH ERXGH HHUVWH JHVODJ ZRUG HQ GDQ HHUV GLH OLHVWH ZDW YDQVHOIVSUHNHQG LQ Q ILDVNR RQWDDUG 'LH YHO PRHW YDQ GLH VWHUW DIJHWUHN ZHHV DQGHUV NUXO GLH KHOH JHGHHOWH WHUXJ WHHQ GLH VNRRQ NDUNDV .UXLVJHGHHOWH HQ DQXV 'LH YHO ZRUG DDQ GLH RQGHUNDQW YDQ GLH VWHUW ORVJHVQ\ HQ YHUVLJWLJ PHW DOEHL KDQGH QD RQGHU JHWUHN WRW UHJXLW LQ O\Q PHW GLH VWHUQXP YDQ GLH NDUNDV 'LH YRRUGHHO LV QRX GDW LQGLHQ NDUNDVVH WHHQ PHNDDU UDDN VOHJV GLH VNRRQ JHGHHOWHV YDQ GLH YHO NRQWDN PDDN PHW GLH NDUNDV 'LH DQXV ZRUG PHW GLH DQXVYHO ORVJHVQ\ VRQGHU GDW GLH UHNWXP EHVNDGLJ ZRUG HQ LQ

Q KRXHU JHSODDV

:LOG -DQ

/LQNHU HQ UHJWHU ERUV HQ IODQNJHGHHOWH 'LH PLGGHORRSVQ\O\Q ZRUG QRX YHUOHQJ YDQDI GLH ERRQVWH NUDDNEHHQ JHGHHOWH YDQ GLH ERUV WXVVHQ GLH YRRUEHQH GHXU UHJXLW WRW YHUE\ GLH GZDUV NHHOVQLW ZDW JHPDDN LV $DQ GLH OLQNHUNDQW YDQ GLH ERUV ZRUG GLH YDUN PHW GLH OLQNHUKDQG DDQ GLH YHO JHYDW QDE\ DDQ GLH SDV JHPDDNH RRSVQ\O\Q 'LH UHJWHUGXLP ZRUG WXVVHQ GLH YHO HQ GLH ERUVYHW LQ HQ QD RQGHU JHGUXN RP GLH YHO HQ ERUVYHW WH VNHL 7ZHH YHUVNLOOHQGH NUDJWH ZRUG XLWJHRHIHQ PHW GLH OLQNHUKDQG ZDW GLH JHZLJ YDQ GLH YDUN RSWHO HQ GLH UHJWHUKDQG HQ GXLP ZDW LQ GLH WHHQRRUJHVWHOGH ULJWLQJ GUXN 2S KLHUGLH Z\VH ZRUG GLH YHO YDQ GLH ERUVJHGHHOWH YHUZ\GHU VRQGHU

Q PHV HQ GDDUGHXU ZRUG YHO HQ NDUNDVEHVNDGLJLQJ XLWJHVNDNHO 'LH UHJWHUERUV ZRUG RS GLHVHOIGH Z\VH JHGRHQ 1D GLH RQWEORWLQJ YDQ GLH ERUVJHGHHOWH ZRUG GLH YHO KDUG JHWUHN LQ GLH ULJWLQJ YDQ GLH ZHUNHU HQ PHW GLH DQGHU KDQG ZRUG

YXLV NQLH HQ GUDDLEHZHJLQJV

JHGRHQ RP GLH YHO ORV WH PDDN WRW E\ GLH EODG HQ VNRXHU YDQ GLH NDUNDV

Q 2RSVQ\O\Q ZRUG JHPDDN DDQ GLH ERNDQW YDQ GLH YRRUSRRW WRW E\ GLH JHZULJ 'LH YXLV ZRUG WXVVHQ GLH QHN HQ GLH VNRXHU LQJHGUXN HQ WHUXJ QD GLH VNHQNHO PHW GLH YRRUDUP 'LH YHO ZRUG RS GLH VNHQNHO JHZULJ ORVJHVQ\ 'LHVHOIGH SURVHGXUH ZRUG QRX DDQ GLH UHJWHUNDQW JHYROJ GHXU RI GLHVHOIGH SHUVRRQ QDGDW K\ KDQGH JHZDV KHW RI

Q DQGHU SHUVRRQ LQGLHQ GLH IXQNVLHV RSJHGHHO LV RP NUXLVEHVRHGHOLQJ XLW WH VNDNHO 9RRUSRWH QHN VNRI HQ EODGJHGHHOWH 'LH YHO ZRUG QRX ORVJHVODJ DDQ GLH ELQQHNDQW WXVVHQ GLH YRRUEHQH HQ DDQ GLH RQGHUNDQW YDQ GLH QHN 'DDUQD ZRUG GLH YHO VW\I JHWUHN LQ GLH ULJWLQJ YDQ GLH ZHUNHU RP VRGRHQGH GLH EODG HQ QHNJHGHHOWH ORV WH VODJ RI ORV WH NQLH PHW GLH YXLV WRW DJWHU GLH EODGJHGHHOWH DDQ GLH OLQNHUNDQW 'LHVHOIGH SURVHGXUH ZRUG QRX UHJV JHYROJ GHXU RI GLHVHOIGH SHUVRRQ QDGDW K\ KDQGH JHZDV KHW RI

Q DQGHU SHUVRRQ LQGLHQ GLH IXQNVLHV RSJHGHHO LV RP NUXLVEHVRHGHOLQJ XLW WH VNDNHO )LQDOH YHOYHUZ\GHULQJ ,QGLHQ GLH NRS UHHGV YHUZ\GHU LV ZRUG GLH YHO PHW DOEHL KDQGH JHYDW HQ JHWUHN WRW GLH YHO YDQ GLH QHNJHGHHOWH DIJHWUHN LV ,QGLHQ GLH NRS QRJ DDQ LV ZRUG GLH YHO PHW DOEHL KDQGH JHYDW HQ JHWUHN WRW E\ GLH NRS HQ GDQ ZRUG GLH YHO VR QD DV PRRQWOLN DDQ GLH NRS DIJHVQ\ 'LH YHO ZRUG GDQ GHXU GLH YHOOH JHXW JHJRRL RI LQ

Q KRXHU JHSODDV 9HUZ\GHULQJ YDQ GLH KDUVODJ 0HW

Q KDQGPHV ZRUG

Q LQVQ\GLQJ GHXU GLH YHW HQ YOHLV JHPDDN WRW RS GLH EHHQ YDQ GLH VWHUQXP 6SOLW GLH NUDDNEHHQ DDQ GLH ERNDQW YDQ GLH VWHUQXP PHW

Q PHV HQ VDDJ GHXU WRW ZDDU GLH VOXNGHUP HQ OXJS\S LQ GLH ERUVNDV LQJDDQ 6DDJ PHW NRUW KDOH VRGDW GLH VDDJOHP QLH GLH ERUVKROWH ELQQHGULQJ HQ GLH RUJDQH EHVNDGLJ QLH 'LH EXLNZDQG ZRUG QRX RRSJHWUHN HQ GLH GLDIUDJPD ZRUG DDQ ZHHUVNDQWH ORVJHVQ\ 'UXN GLH OHZHU QD HHQ NDQW WRH WHUZ\O JHZHUN ZRUG RP EHVNDGLJLQJ YDQ GLH JDOEODDV WH YRRNRP 'LH KDUVODJ ZRUG UHJ RQGHU GLH QLHUH ORVJHVQ\ WHHQ GLH UXJJUDDW DI WHUZ\O GLH KDUVODJ GHXU GLH ERUVVQLW JHWUHN ZRUG QD RQGHU WRW ZDDU GLH QHN EHJLQ NHHOVQLW 'LH OXJS\S HQ VOXNGHUP ZRUG PHW GLHVHOIGH DNVLH XLWJHVQ\ 'LH KDUVODJ ZRUG QRX LQ

Q KRXHU JHSODDV RI RSJHKDQJ YLU LQVSHNVLH 'LH NRS ZRUG QRX DIJHVQ\ HQ LQ

Q KRXHU JHSODDV )LQDOH DIURQGLQJ HQ ZDV 1D YOHLVLQVSHNVLH YDQ GLH NDUNDV HQ DIYDO YHUZ\GHU x x x x +DOYHHU GLH NDUNDV HQ YHUZ\GHU GLH UXJPXUJ 6WXNNLHV YHO HQ LQJHZDQGH ZDW DJWHUJHEO\ KHW 2RUEO\IVHOV YDQ YRRUWSODQWLQJVRUJDQH /RVJHPDDNWH KDQJHQGH EORHGYDWH YHW HQ EORHG ZDW QLH DIJHZDV NDQ ZRUG QLH

1DGDW GLH ILQDOH DIURQGLQJ JHGRHQ LV ZRUG GLH NDUNDV PHW ORSHQGH ZDWHU JHZDV RP EORHG VDDJVHOV HQ ORV PXUJ WH YHUZ\GHU *HQRHJ W\G HQ VSRRUOHQJWH PRHW EHVNLNEDDU ZHHV GDW GLH NDUNDV NDQ GUXSGURRJ RP RRUPDWLJH YORHLVWRI DDQVDPHOLQJ LQ GLH NRHONDVWH WH NHHU

:LOG -DQ

7(03(5$7885%(+((5 (1 %(:$5,1* 9$1 9/(,6 'LH KRRIUHGH ZDDURP YOHLV YHUNRHO ZRUG LV RP GLH YHUPHHUGHULQJ YDQ EDNWHULHs HQ VHNHUH DQGHU PLNUREHV VRRV E\YRRUEHHOG JLV HQ VNLPPHO WH EHKHHU 6RGRHQGH ZRUG GLH UDNOHZH YDQ YOHLV YHUOHQJ GHXU GLH YHUPHHUGHULQJ YDQ RUJDQLVPHV WH YHUWUDDJ HQ GLH YHUPHHUGHULQJ YDQ YRHGVHOYHUJLIWLJHQGH PLNUREHV WH LQKLEHHU $QGHU UHGHV ZDDURP YOHLV YHUNRHO ZRUG LV RP GLH WHPSR YDQ QDGHOLJH FKHPLHVH YHUDQGHULQJH E\YRRUEHHOG JDOVWHULJKHLG YDQ YHWWH WH YHUPLQGHU HQ KDQWHULQJVHLHQVNDSSH WH YHUEHWHU 'LH DDQWDO PLNUREHV ZDW RQPLGGHOOLN QD VODJWLQJ RS GLH YOHLVRSSHUYODNNH JHYLQG ZRUG VDO DIKDQJ YDQ KRH VNRRQ GDDU LQ GLH DEDWWRLU WH ZHUN JHJDDQ LV 2QDDQJHQDPH UHXNH HQ VO\PHULJKHLG ZDW DDQWRRQ GDW GLH YOHLV EHVLJ LV RP WH EHGHUI LV DDQZHVLJ ZDQQHHU EDNWHULHs WRHJHQHHP KHW WRW EDNWHULHsFP $DQWDO GDH ZDW GLW QHHP YLU

Q VOHJWH UHXN HQ VO\P RP PHUNEDDU WH ZRUG RS YOHLVRSSHUYODNNH

%(:$5,1*67(03(5$7885 & %HHQVPHW

7<' 9$1$) 2361< '$( 727

+LHUGLH WRHVWDQG LV EHSHUN WRW GLH GLHSOLJJHQGH VSLHUZHHIVHOV YDQ VZDDU RI XLWHUPDWH YHW NDUNDVVH ZDDU DINRHOLQJ EDLH VWDGLJ SODDVYLQG 'LW NRP PHHV DOJHPHHQ YRRU E\ GLHUH ZDW RQGHU VSDQQLQJ YHUNHHU KHW HQ LV DOJHPHHQ LQ GLH RPJHZLQJ YDQ GLH KHXSJHZULJ RI SDUW\NHHU LQ GLH VNRXHUJHGHHOWH YDQ

Q EHHV

Q .HQPHUNHQGH ULRRODJWLJH UHXN LV HLH DDQ KLHUGLH WRHVWDQG HQ GLW ZRUG PHW KRs YODNNH YOXJWLJH YHWVXUH JHDVVRVLHHU 'LW ZRUG YHURRUVDDN GHXU GLH JURHL YDQ PHVRILHOH KRRIVDDNOLN &ORVWULGLXP VSS DV JHYROJ YDQ

Q EURQ YDQ EHVPHWWLQJ LQ GLH GLHU 9HUNRHOLQJ

9HUNRHOLQJ LV YHUDO QXWWLJ YLU NRUWWHUP\QEHZDULQJ WHUZ\O GDDU RS EHYULHVLQJ VWDDWJHPDDN ZRUG YLU ODQJWHUP\QEHZDULQJ YDQ YOHLV *HGXUHQGH YHUNRHOLQJ PRHW YOHLV VR QD DV PRRQWOLN DDQ & VRQGHU GDW GLW YULHV JHKRX ZRUG ,Q GLH SUDNW\N ZRUG JHYLQG GDW ODH OXJWHPSHUDWXUH ZDW PHW KRs OXJVSRHG JHSDDUG JDDQ

Q ODHU QHWWR JHZLJVYHUOLHV WRW JHYROJ KHW 'LH LGHDOH NRHONDPHU VDO D JURHL YDQ RSSHUYODNEDNWHULHs EHSHUN GHXU

Q IHUP GURs NDUNDVRSSHUYODN WH EHZHUNVWHOOLJ E GLH QHWWR PDVVDYHUOLHV JHGXUHQGH GLH DIGURRJ HQ YHUNRHOLQJVSURVHV WRW GLH PLQLPXP EHSHUN %HLGH OXJWHPSHUDWXXU HQ KXPLGLWHLW PRHW VRUJYXOGLJ EHKHHU ZRUG +XPLGLWHLW PRHW E\ RPWUHQW JHKDQGKDDI ZRUG ,QGLHQ GLH KXPLGLWHLW WH KRRJ LV VDO NDUNDVVH QLH XLWGURRJ QLH HQ LQGLHQ GLW WH ODDJ LV VDO XLWHUPDWLJH RQWZDWHULQJ HQ YHUGRQNHULQJ YDQ GLH YOHLV SODDVYLQG %HLGH GLH KXPLGLWHLW HQ GLH WHPSHUDWXXU LV KRRJ ZDQQHHU YDUV YOHLV LQ GLH NRHONDPHU LQJHEULQJ ZRUG 'LW ZRUG YHUPLQGHU GHXUGDW YRJWLJKHLG LQ GLH OXJ XLWJHYULHV ZRUG W\GHQV DDQUDNLQJ PHW GLH YHUNRHOLQJVYLQQH YDQ GLH WRHUXVWLQJ 'RHOWUHIIHQGH WRHUXVWLQJ HQ EHKRRUOLNH JHEUXLN GDDUYDQ LV QRGLJ RP EHLGH WHPHUSDWXXU HQ KXPLGLWHLW RS GLH UHJWH YODN WH KDQGKDDI

:LOG -DQ

9HUNRHOLQJVQHOKHLG

'LH YHUNRHOLQJVQHOKHLG YDQ

Q NDUNDV KDQJ DI YDQ D VHNHUH HLHQVNDSSH YDQ GLH NDUNDV E\YRRUEHHOG VSHVLH JURRWWH YHWGHNNLQJ E YHUNRHOLQJVWRHVWDQGH E\YRRUEHHOG WHPSHUDWXXUYHUVNLO WXVVHQ GLH SURGXN HQ GLH OXJ HQ GLH VSRHG YDQ RPULQJHQGH OXJ 7HQ HLQGH GLH YHUNRHOLQJVQHOKHLG WH YHUKRRJ NDQ YHUVNHLH VWDSSH JHYROJ ZRUG D 9HUJURRW GLH WHPSHUDWXXUYHUVNLO E 9HUKRRJ GLH OXJVSRHG F 9HUPLQGHU GLH GLNWH YDQ GLH YOHLV %HYULHVLQJ

D 'RHO 2P GLH UDNOHZH YDQ ZHNH QD PDDQGH WH YHUOHQJ %HQHGH ± & KRX EDNWHULHVH JURHL RS HQ GDDURP ZRUG GLH UDNOHZH YDQ YOHLV VOHJV GHXU GLH DNWLZLWHLWH YDQ HQVLHPH ZDW JDOVWHULJKHLG YDQ GLH YHW YHURRUVDDN EHSHUN *HHQ V\IHUV LV WDQV YLU ZLOG EHVNLNEDDU QLH PDDU LQ DOJHPHQH WHUPH EHKRRUW GLW DDQYDDU WH ZRUG GDW ZLOG VH UDNOHZH NRUWHU VDO ZHHV DV YLU PDN GLHUH DJY GLH YROJHQGH UHGHV :LOG ZRUG JHVNLHW HQ LV GRRG HQ NDQ GXV QLH JRHG XLWEORHL QLH :LOG PDJ PHHU JHVWUHVV ZHHV DJY GLH DDQMDDJ ZDW PLQGHU VSLHU JOLNRJHHQ WRW JHYROJ KHW HQ DOJHPHQH KRsU VSLHU S+ HQ NRUWHU UDNOHZH E )DNWRUH ZDW EHYULHVLQJVW\G EHwQYORHG L /XJWHPSHUDWXXU /DHU OXJWHPSHUDWXXU YHUPLQGHU GLH YULHVW\GSHUN LL /XJVSRHG +Rs OXJVSRHG SODDV

Q JURRW ZHUNVODGLQJ RS GLH YHUNRHOLQJVWHOVHO PDDU YULHVW\G ZRUG YHUPLQGHU LLL 2PKXOVHO 'LH EHGHNNLQJ YDQ GLH NDUNDV PHW NDDVGRHN RI SROLsWHHQ NDQ GLH YULHVW\G YHUGXEEHO .DUWRQQH ZDW YLU GLH YHUSDNNLQJ YDQ YOHLVVWXNNH JHEUXLN ZRUG GLHQ DV LVROHULQJ HQ ODDW EHYULHVLQJ ODQJHU QHHP DV ZDQQHHU PHWDDOEDNNH JHEUXLN ZRUG LY 'LNWH YDQ GLH SURGXN

Q *RXHU UHsO LV GDW KRH GLNNHU GLH VQLW KRH ODQJHU QHHP GLW RP WH YULHV %HODQJULNH IDNWRUH ZDW LQ DJ JHQHHP PRHW ZRUG PHW GLH YHUNRHOLQJV HQ EHYULHVLQJVJHULHZH

Q 9HUNRHOLQJVHHQKHLG ZDW JRHG RQWZHUS HQ RQGHUKRX ZRUG PDJ VWHHGV QLH HIIHNWLHI IXQNVLRQHHU QLH RPUHGH L 'LH YHUNRHOLQJVDSSDUDDW YHUNRHO GLH OXJ PDDU GLH OXJ VLUNXOHHU QLH GRHOWUHIIHQG URQGRP GLH KLWWHEURQ QLH .RHO OXJ PRHW HJDOLJ GHXU GLH NRHONDPHU YHUVSUHL HQ

Q VLUNXOrUH YORHLSDWURRQ YROJ 'LH YHUGDPSHU VH

:LOG -DQ

ZDDLHU PRHW QLH GLH NRHO OXJ GLUHN RS GLH NDUNDVVH EODDV QLH DDQJHVLHQ

Q GHIOHNVLH YDQ GLH OXJEHZHJLQJ GRHOWUHIIHQGH YHUNRHOLQJ LQ DQGHU GHOH YDQ GLH NRHONDPHU VDO EHQDGHHO +RH PHHU OXJ JHIRUVHHU ZRUG RP URQGRP GLH SURGXN WH JDDQ HHUGHU DV RP GHXU RRS UXLPWHV WH JDDQ KRH EHWHU 'LW LV EHWHU GDW OXJ WHQ RSVLJWH YDQ GLH KDQJVSRUH GZDUV ZDDL HHUGHU DV RP LQ GLH OHQJWH GDDUYDQ WH ZDDL .DUNDVVH PRHW HJDOLJ LQ GLH NRHONDPHU JHVSDVLHHU ZRUG 'DDUEHQHZHQV PRHW NRHONDPHUNDSDVLWHLW ZDW GHXU GLH VSRRUOHQJWHV EHSDDO ZRUG QLH RRUVNU\ ZRUG QLH 'LW VDO GLH YHUNRHOLQJVDSSDUDDW RRUODDL HQ RQGRHOWUHIIHQGH YHUNRHOLQJ WRW JHYROJ Kr PHW GLH PRRQWOLNKHLG YDQ YLQQLJHU EHGHUI 'LH DDQEHYROH NRHONDPHUVSRRUUXLPWH YLU GLH YHUVNLOOHQGH GLHUVRRUWH LV FP SHU EHHVNDUNDV RI YDUN RI NDOI RI VNDDSNDUNDVVH PHW

Q PLQLPXP VSDVLsULQJ YDQ FP WXVVHQ NDUNDVVH $V JHYROJ YDQ GLH NRQGHQVDVLHULVLNR PRHW ZDUP NDUNDVVH QLH LQ

Q NRHONDPHU PHW YHUNRHOGH YOHLV JHSODDV ZRUG QLH 'LW LV QLH UDDGVDDP RP YHUVNLOOHQGH VRRUWH NDUNDVVH RI NDUNDVVH ZDW DDQVLHQOLN LQ JURRWWH YHUVNLO LQ GLHVHOIGH NDPHU WH KDQJ QLH DDQJHVLHQ GLH WHPSR ZDDUWHHQ KXOOH YHUNRHO YHUVNLO LL <V RS GLH YHUGDPSLQJVDSSDUDDW LVROHHU GLH YHUNRHOLQJVPHJDQLVPH <VYRUPLQJ RS GLH YHUGDPSLQJVSLUDDO LV QRUPDDO 'LH \V PRHW GHUKDOZH PHW JHUHHOGH WXVVHQSRVHV RQWGRRL HQ YDQ GLH VSLUDDO YHUZ\GHU ZRUG :DWHU ZDW RS GLH VSLUDDO YULHV LV DINRPVWLJ YDQ YHUGDPSLQJVYHUOLHVH YDQXLW GLH NDUNDVVH ZDUP YRJWLJH OXJ ZDW GHXU RRS GHXUH LQV\SHO GLH LVROHULQJ YHUDO LQGLHQ EHVNDGLJ VNRRQPDDNEHGU\ZLJKHGH ZDW ZDWHU LQ GLH NDPHU ODDW DJWHUEO\

8LWHUPDWLJH \VYRUPLQJ ZDW PHHU JHUHHOG RQWGRRLLQJ EHQRGLJ NDQ YHUP\ ZRUG GHXU QLH GLH NRHONDPHU WH RRUODDL QLH GLH GHXU WRH WH PDDN EHVNDGLJGH LVROHULQJ WH KHUVWHO DOOH ZDWHU W\GHQV GLH VNRRQPDDNSURVHV RS WH YHH

LLL +LWWHODV RRUVNU\ GLH YHUNRHOLQJVNDSDVLWHLW :DQQHHU GLH YHUNRHOLQJVPDVMLQHULH RRUODDL ZRUG VW\J GLH WHPSHUDWXXU HQ EO\ GLW KRsU DV ZDW GLW EHKRRUW WH ZHHV WRWGDW GLH RQJHZHQVWH RRUVDDN XLW GLH ZHJ JHUXLP LV ,Q GLH NRHONDPHUV VOXLW GLH KLWWHODV GLH YROJHQGH LQ 0RWRUV YDQ ZDDLHUV /LJWH LQ GLH NRHONDPHU 0DVMLHQHWRHUXVWLQJ 6ZDN LVRODVLH YDQ GLH PXUHYORHUH 3HUVRQHHO 'LH SURGXNODV LV JURWHU DV ZDDUYRRU GDDU LQ GLH RQWZHUS YRRUVLHQLQJ JHPDDN LV :DUP OXJ ZDW E\ RRSVWDDQGH GHXUH ELQQHGULQJ

,Q ODDVJHQRHPGH JHYDO NDQ GLH JHEUXLN YDQ OXJJRUG\QH QXWWLJ ZHHV RP WH YHUKRHG GDW ZDUP OXJ GLH NRHONDPHU ELQQHGULQJ $V GLW QLH PRRQWOLN LV QLH PRHW GLH ZDDLHUV DIJHVNDNHO ZRUG VRGUD GLH GHXUH RSJHPDDN ZRUG

Q $QGHU DOWHUQDWLHI LV RP SODVWLHNJURG\QH WH JHEUXLN RP GLH YHUOLHV DDQ NRXH OXJ WH YHUPLQGHU WHUZ\O GLH GHXUH YDQ GLH NRHO RI YULHVNDPHU RRS LV /DDLSHULRGHV PRHW VR NRUW DV PRRQWOLN ZHHV 'LH GHXUH YDQ GLH NRHONDPHU PRHW WRHJHPDDN ZRUG VRGUD GLH ODDLZHUN DIJHKDQGHO LV 9HUP\ WHQ DOOH NRVWH NRQGHQVDVLH RS GLH JHGHHOWHOLN YHUNRHOGH NDUNDVVH )DNWRUH RP LQ DJ WH QHHP W\GHQV YHUNRHOLQJ EHYULHVLQJ RS GLH NZDOLWHLW YDQ GLH YOHLV +RHZHO GDDU EDLH IDNWRUH WHQ JXQVWH YDQ GLH YHUNRHOLQJ YDQ YOHLV LV LV GDDU DQGHU IDNWRUH ZDW GLH NZDOLWHLW YDQ YOHLV QDGHOLJ NDQ EHwQYORHG ,QGLHQ YHUNRHOLQJVEHJLQVHOV HJWHU UHJ WRHJHSDV ZRUG NDQ

:LOG -DQ

GLH QDGHOH WRW GLH PLQLPXP EHSHUN RI XLWJHVNDNHO ZRUG

D 9HUOLHV GHXU YHUGDPSLQJ *HGXUHQGH DDQYDQNOLNH YHUNRHOLQJ HQ YHUNRHOGH EHUJLQJ ZDW WRW ZHHN GXXU LV GLH WRWDOH JHZLJVYHUOLHV YDQ

Q NDUNDV QRUPDDOZHJ 'LH PHHVWH YHUOLHV YLQG JHGXUHQGH GLH KDQJ HQ YHUNRHOLQJVSHULRGH SODDV HQ YHUWHHQZRRUGLJ GLH ZDWHUYHUOLHV ZDW GLUHN YDQDI GLH RSSHUYODNZHHIVHOV DINRPVWLJ LV *HZLJVYHUOLHV DV JHYROJ YDQ YHUGDPSLQJ JHGXUHQGH YHUNRHOLQJ HQ GLH GDDURSYROJHQGH NRHORSEHUJLQJ LV RQYHUP\GHOLN 9LQQLJH YHUNRHOLQJ VDO KLHUGLH YHUOLHVH YHUPLQGHU E 'UXSYHUOLHV

Q $GGLVLRQHOH JHZLJVYHUOLHV NDQ YLU RQJHYHHU GLH HHUVWH WZHH GDH YDQ GLH YHUNRHOLQJVSURVHV LQ GLH YRUP YDQ GUXS YDQXLW GLH JHVQ\GH RSSHUYODN YRRUNRP 9LQQLJH YHUNRHOLQJ YHUPLQGHU RRN KLHUGLH YHUOLHV 'LW LV HJWHU EHNHQG GDW EHYULHVLQJ PHHU GUXSYHUOLHV DV YHUNRHOLQJ YHURRUVDDN 'LH YHUNRHOLQJVWHPSR EHKRRUW YHUVLJWLJ KDQWHHU WH ZRUG RP JHZLJVYHUOLHV GHXU YHUGDPSLQJ HQ GUXS WH EHSHUN 'LW EHKRRUW HJWHU VWDGLJ JHQRHJ WH ZHHV RP WDDLKHLG NRXHNULPSLQJ ZDW PHW YLQQLJH YHUNRHOLQJ JHSDDUGJDDQ WH YHUP\ ZDDU HOHNWULHVH VWLPXOHULQJ QLH WRHJHSDV ZRUG QLH F .RXHNULPSLQJ :DQQHHU VSLHUH GLH VWDGLXP YDQ ULJRU PRUWLV ELQQHJDDQ NULPS KXOOH LQ

Q PDWH 'LW LV

Q QRUPDOH YHUVN\QVHO $V YHUNRHOLQJ WH JRX QD VODJWLQJ JHVNLHG HQ GLH YOHLV QRJ LQ GLH SUHULJRU PRUWLV WRHVWDQG LV VDO

Q HUQVWLJH VDPHWUHNNLQJ YDQ GLH VSLHUH SODDVYLQG :DQQHHU ULJRU PRUWLV GDQ LQWUHH EO\ GLH VSLHUH LQ KLHUGLH JHNULPSWH WRHVWDQG 'LW JHEHXU DV GLH YOHLV ELQQH XXU WRW PLQGHU DV & YHUNRHO ZRUG GLW ZLO Vr YRRUGDW GLH S+ WRW PLQGHU DV JHGDDO KHW *HYROJOLN LV GLH YOHLV XLWHUPDWH WDDL ZDQQHHU GLW JDDUJHPDDN HQ JHsHW ZRUG G 2QWGRRLLQJVNULPSLQJ :DQQHHU

Q VSLHU JHYULHV ZRUG YRRUGDW ULJRU PRUWLV LQJHWUHH KHW GLW ZLO Vr ELQQH XUH QD GLH GRRG LQJHWUHH KHW HQ YRRUGDW GLH S+ WRW JHGDDO KHW ZRUG GLH FKHPLHVH UHDNVLHV ZDW ULJRU PRUWLV WHZHHJEULQJ WRW VWLOVWDQG JHEULQJ :DQQHHU GLH VSLHU RQWGRRL ZRUG UHDNVLH GDQ WHHQ

Q EDLH YLQQLJHU SDV KHUYDW HQ WDDLKHLG NDQ RS GLHVHOIGH PDQLHU DV LQ GLH JHYDO YDQ NRXHNULPSLQJ LQWUHH H 9ULHVEUDQG 'LW LV GLH QDDP ZDW DDQ GLH ZLW RI DPEHUNOHXULJH NROOH ZDW RS GLH RSSHUYODNWH YDQ EHYURUH YOHLV YRRUNRP JHJHH LV HQ RQWVWDDQ ZDQQHHU GLH YOHLV RQEHVNHUPHQG LQ

Q EHYURUH WRHVWDQG LQ OXJ PHW

Q ODH 5+ 5HODWLHZH +XPLGLWHLW EHZDDU LV :DQQHHU RQEHVNHUPGH YOHLVRSSHUYODNNH JHEODDVYULHV ZRUG NRP KHHOZDW YULHVEUDQG JHZRRQOLN YRRU 'LH YHUNOHXUGH NROOH ZRUG GHXU GLH VXEOLPDVLH YDQ \VNULVWDOOH YHURRUVDDN 6RGRHQGH ZRUG NOHLQ OXJVDNNLHV LQ GLH YOHLVRSSHUYODNNH JHVNHS 'LW ZHHUNDDWV HQ YHUVWURRL DDQNRPHQGH OLJ HQ YHURRUVDDN GDW GLH ZHHIVHOV

Q OLJWHU NOHXU DDQQHHP +LHUGLH YHUDQGHULQJ LQ GLH JHGURRJGH ZHHIVHOV RS GLH RSSHUYODNNH LV RQRPNHHUEDDU HQ EO\ GDDU QDGDW GLH YOHLV RQWGRRL KHW 'LH VXEOLPDVLH YDQ GLH \VNULVWDOOH YLQG SODDV RPGDW GLH ZDWHUGDPSGUXN RRU GLH VSLUDOH YDQ GLH YHUNRHOLQJVPDVMLHQH EDLH PLQGHU LV DV GLH GDPSGUXN ERNDQW GLH RSSHUYODNNH YDQ GLH YOHLV +LHUGLH YHUVN\QVHO KHW WRW JHYROJ GDW

Q YHUGLJWH ODDJ VSLHUZHHIVHO QDE\ GLH RSSHUYODN JHYRUP ZRUG 2S V\ EHXUW YHUKLQGHU GLW GDW ZDWHU YDQ RQGHU DI GHXUNRP 0DNVLPDOH YULHVEUDQG NRP YRRU ZDQQHHU YOHLV YLQQLJ RQGHU WRHVWDQGH ZDW YHUGDPSLQJ WRHODDW JHYULHV HQ GDDUQD JHEHUJ ZRUG 'LH WHHQRRUJHVWHOGH LV RRN ZDDU

:LOG -DQ

+DQWHULQJ YDQ DIYDO 5RRLDIYDO 5RRLDIYDO PRHW PHW VNRRQ ORSHQGH ZDWHU JHZDV ZRUG RS KDNH JHKDQJ RI LQ KRXHUV JHSODDV ZRUG HQ DIJHNRHO ZRUG LQ µQ URRLDIYDO RI NDUNDVNRHONDPHU QD µQ R NHUQWHPSHUDWXXU YDQ QLH PHHU DV & ELQQH XXU 'LW KRHI QLH E\ GLH DEDWWRLU YHUNRHO WH ZRUG LQGLHQ GLW RS µQ GHXUORSHQGH EDVLV QD GLH YHUNRHOLQJV IDVLOLWHLW YHUZ\GHU ZRUG QLH 'LH IDVLOLWLHW PRHW VR JHOHs ZHHV GDW KLJLsQH VWDQGDDUGH QLH JHNRPSURPLWWHHU ZRUG QLH HQ PRHW GHXU GLH SURYLQVLDOH XLWYRHUHQGH EHDPSWH DDQYDDU ZHHV PLWV DIVRQGHUOLNH YHUVHQGIDVLOLWHLWH YLU URRLDIYDO YRRUVLHQ LV 5RRLDIYDO PDJ QLH VDDP PHW UXDIYDO JHEHUJ ZRUG RI GDDUPHH LQ DDQUDNLQJ NRP QLH 9HUGHUH VNHLGLQJ RSVQ\ HQ YHUSDNNLQJ YDQ URRLDIYDO PRHW LQ µQ DSDUWH DUHD RI NDPHU JHGRHQ ZRUG $V URRLDIYDO LQ NDUWRQQH KRXHUV RI SODVWLHVH VDNNH YLU YHUVHQGLQJ YHUNRHOLQJ RI EHYULHVLQJ YHUSDN ZRUG ± D PDJ GLW VOHJV LQ µQ DIVRQGHUOLNH DUHD RI NDPHU JHGRHQ ZRUG HQ WRHUXVWLQJ PRHW YLU KLHUGLH WDDN YRRUVLHQ ZRUG EHUJLQJVIDVLOLWHLWH YLU µQ GDJ VH JHEUXLN YDQ VNRRQ OHs VDNNH RI KRXHUV PRHW YRRUVLHQ ZRUG HQ JURRWPDDW EHUJLQJVIDVLOLWHLWH PRHW YLU YHUSDNNLQJVPDWHULDDO YRRUVLHQ ZRUG

E

F

*HNDUWRQQHHUGH DIYDO PDJ QLH LQ GLHVHOIGH NRHOIDVLOLWHLW DV NDUNDVVH RI RQYHUSDNWH DIYDO JHEHUJ ZRUG QLH

:DV YDQ UXDIYDO 1DGDW UXDIYDO JRHGJHNHXU LV PRHW GLW YDQ GLH GUHVVHHUNDPHU QD GLH DIYDONDPHU GLUHN DDQOLJJHQG HQ YHUELQG GDDUPHH YHUZ\GHU ZRUG ZDDU SHQVH HQ GHUPV ± D E F JHVNHL HQ GLH LQKRXG JHOHGLJ ZRUG PHW VNRRQ ORSHQGH ZDWHU JHZDV ZRUG HQ RS KDNH JHKDQJ ZRUG YLU DINRHOLQJ HQ GUXSGURJLQJ YRRU HQ W\GHQV YHUNRHOLQJ

7RHUXVWLQJ PRHW YRRUVLHQ ZRUG YLU OHGLJLQJ YDQ JURRWSHQVH HQ GHUPV HQ VRGDQLJH LQKRXG PRHW GHXUORSHQG YHUZ\GHU ZRUG :DDU JHZDVWH SHQVH RI GHUPV LQ KRXHUV RI SODVWLHNVDNNH YHUSDN ZRUG YLU YHUVHQGLQJ YHUNRHOLQJ RI EHYULHVLQJ PRHW µQ EHUJLQJVIDVLOLWHLW YLU VNRRQ VDNNH RI KRXHUV YLU µQ GDJ VH JHEUXLN YRRUVLHQ ZRUG (HWEDUH JHZDVWH UXDIYDO PRHW LQ µQ NRHOIDVLOLWHLW JHKRX ZRUG WHHQ µQ OXJWHPSHUDWXXU R QLH KRsU QLH DV PLQXV & 'LW KRHI QLH E\ GLH DEDWWRLU YHUNRHO WH ZRUG QLH LQGLHQ GLW RS µQ GHXUORSHQGH EDVLV QD GLH YHUNRHOLQJV IDVLOLWHLW YHUZ\GHU ZRUG 'LH IDVLOLWLHW PRHW VR JHOHs ZHHV GDW KLJLsQH VWDQGDDUGH QLH JHNRPSURPLWWHHU ZRUG QLH HQ GHXU GLH SURYLQVLDOH XLWYRHUHQGH EHDPSWH VR DDQYDDU ZHHV

:LOG -DQ

6NRRQPDDN YDQ UXDIYDO 'LH SURVHV HQ WRHUXVWLQJ ZDW JHEUXLN ZRUG RP UXDIYDO VNRRQ WH PDDN PRHW GHXU GLH SURYLQVLDOH XLWYRHUHQGH EHDPSWH JRHGJHNHXU ZRUG µQ .DPHU ZDW VR JURRW HQ VR LQJHULJ LV GDW GLH KLJLsQH YDQ GLH IXQNVLH YHUVHNHU LV PRHW YRRUVLHQ ZRUG RP SHQVH LQ VNRRQ WH PDDN $IVRQGHUOLNH KRXHUV PRHW JHEUXLN ZRUG YLU RQJHZHHNWH SHQVH HQ GLH ZDW UHHGV VNRRQJHPDDN LV 6NRRQJHPDDNWH DIYDO PRHW QD VNRRQPDDN YHUZ\GHU ZRUG $IVRQGHUOLNH NDPHUV PRHW YRRUVLHQ ZRUG YLU ± D E RQWKDULQJ YDQ EHHVNORXWMLHV HQ VNDDSNRSSH HQ SRWH HQ RQWYHOOLQJ RQWYOHVLQJ HQ NORZLQJ YDQ NRSSH HQ KHUZLQQLQJ HQ YHUSDNNLQJ YDQ KDUVLQJV

:DDU VNRRQ SURGXNWH DINRPVWLJ YDQ GLH NRSSH YHUSDN ZRUG LQ KRXHUV RI SODVWLHVH VDNNH YLU YHUVHQGLQJ YHUNRHOLQJ RI EHYULHVLQJ D PDJ GLW VOHJV LQ µQ DIVRQGHUOLNH NDPHU RI DUHD JHGRHQ ZRUG HQ WRHUXVWLQJ PRHW KLHUYRRU YRRUVLHQ ZRUG HQ µQ EHUJLQJVIDVLOLWHLW YLU VNRRQ VDNNH RI KRXHUV YLU µQ GDJ VH JHEUXLN PRHW YRRUVLHQ ZRUG

E

:DDU VNRRQ UXDIYDO YHUSDN ZRUG LQ KRXHUV RI SODVWLHVH VDNNH YLU YHUVHQGLQJ YHUNRHOLQJ RI EHYULHVLQJ ± D PDJ GLW VOHJV JHGRHQ ZRUG LQ µQ DIVRQGHUOLNH NDPHU RI DUHD HQ WRHUXVWLQJ PRHW GDDUYRRU YRRUVLHQ ZRUG HQ µQ EHUJLQJVIDVLOLWHLW YLU VNRRQ VDNNH RI KRXHUV YLU GDDJOLNVH JHEUXLN PRHW YRRUVLHQ ZRUG

E

6NRRQJHPDDNWH DIYDO HQ VNRRQ NRSYOHLV PRHW LQ µQ YHUNRHOUXLP JHEHUJ ZRUG WHHQ µQ R OXJWHPSHUDWXXU QLH KRsU QLH DV PLQXV & 'LW KRHI QLH E\ GLH DEDWWRLU YHUNRHO WH ZRUG QLH LQGLHQ GLW RS µQ GHXUORSHQGH EDVLV QD GLH YHUNRHOLQJV IDVLOLWHLW YHUZ\GHU ZRUG 'LH IDVLOLWHLWPRHW VR JHOHs ZHHV GDW KLJLsQH VWDQGDDUGH QLH JHNRPSURPLWWHHU ZRUG QLH HQ GHXU GLH SURYLQVLDOH XLWYRHUHQGH EHDPSWH VR DDQYDDU ZHHV

9HUNRHOLQJ HQ EHYULHVLQJ E\ DEDWWRLUV 9HUHLVWHV $OOH YHUNRHOLQJV EHYULHVLQJV HQ NRXHEHUJLQJVIDVLOLWHLWH YLU YOHLV PRHW YROGRHQ DDQ GLH VWUXNWXXUYHUHLVWHV YLU DOOH DEDWWRLUV YHUYDW LQ 'HHO ,, % 9HUNRHOLQJV HQ YULHVNDPHUV PRHW WRHJHUXV ZHHV PHW Z\VHUWHUPRPHWHUV RI ZDDU YHUHLV GHXU GLH SURYLQVLDOH XLWYRHUHQGH EHDPSWH GHXUORSHQGH WHUPRJUDZH RP µQ DNNXUDWH DDQGXLGLQJ WH JHH YDQ GLH OXJWHPSHUDWXXU LQ GLH NDPHU

:LOG -DQ

7HPSHUDWXXUYHUPRs µQ 9HUNRHOIDVLOLWHLW ZDW JHEUXLN ZRUG RP ZDUP NDUNDVVH V\H NZDUWH RI SRUVLHV WH YHUNRHO PRHW LQ VWDDW ZHHV RP RQRQGHUEURNH YHUNRHOLQJ WH YHUVNDI RP GLH R NHUQWHPSHUDWXXU YDQ YOHLV WH YHUPLQGHU WRW & YRRU YHUVHQGLQJ 9OHLV NDUNDVVH SRUVLHV HQ DIYDO ZDW EHYULHV ZRUG PDJ QLH YHUZ\GHU ZRUG YDQ GLH R YULHVUXLP YRRUGDW µQ NHUQWHPSHUDWXXU YDQ PLQXV & EHUHLN LV QLH D 2QWYULHVLQJVPHJDQLVPHV LQ NRHOJHULHZH PRHW \V YHUVDPHOLQJ RS YHUGDPSLQJVNORVVH EHSHUN WRW RQGHU GLH YODN ZDW QDGHOLJ LV YLU WHPSHUDWXXU KDQGKDZLQJLQJ :DDU µQ NRHO RI YULHVNDPHU YOHLV EHYDW JHGXUHQGH µQ RQWYULHVLQJVLNOXV PRHW GLH RQWYULHVLQJ YDQ HONH YHUGDPSLQJVNORV ELQQH PLQXWH YROWRRL ZHHV 'UHLQHULQJVYHUELQGLQJV YDQ JHQRHJVDPH JURRWWH PRHW YRRUVLHQ ZRUG YDQDI GUXSEDNNH YDQ OXJYHUNRHOLQJVHHQKHGH HQ PRHW WRW JURQGYODN OHL EXLWH GLH NDPHU RI GLUHN LQ GLH GUHLQHULQJVWHOVHO

E

F

µQ .RHOJHULHI PRHW µQ VLJEDUH SHUPDQHQWH NHQQLVJHZLQJ DDQ GLH EXLWHNDQW Kr ZDW DDQGXL ± D E F ZDW GLH NXELHNH LQKRXG YDQ GLH NDPHU LV ZDWWHU WLSH SURGXN GDDULQ YHUNRHO EHYULHV RI JHEHUJ NDQ ZRUG ZDW GLH PDNVLPXP WRHODDWEDUH ODGLQJ LQ NLORJUDP RI DDQWDO NDUNDVVH YLU GDDUGLH NDPHU LV GLH ILQDOH WHPSHUDWXXU EHQRGLJ YLU GLH YOHLV LQ JUDGH &HOVLXV HQ GLH PLQLPXP W\G LQ XXU EHQRGLJ RP KLHUGLH WHPSHUDWXXU WH EHUHLN HQ LQ GLH JHYDO YDQ µQ EHUJLQJV NRHO RI YULHVNDPHU GLH PDNVLPXP WRHODDWEDUH JHPLGGHOGH WHPSHUDWXXUZDDUGH ZDDUWHHQ YOHLV GDDULQ JHSODDV PDJ ZRUG

G

H

/DDLSUDNW\NH E\ NRHO HQ YULHVIDVLOLWHLWH 9OHLV PRHW LQ µQ KDQJHQGH SRVLVLH YHUNRHO ZRUG RP OXJVLUNXODVLH WH YHUVHNHU RI LQGLHQ YHUSDN LQ KRXHUV VR JHVWDSHO ZRUG RP OXJVLUNXODVLH WH YHUVHNHU *HHQ YOHLV PDJ GLUHN RS GLH YORHU JHSODDV ZRUG QLH :DUP NDUNDVVH PDJ QLH LQ µQ YHUNRHOJHULHI ZDDULQ UHHGV YHUNRHOGH YOHLV LV JHODDL ZRUG QLH D *HHQ NDUNDV RI YOHLV ZDW RQJHVNLN YLU PHQVOLNH YHUEUXLN LV RI µQ QDGHOLJH HIIHN RS DQGHU YOHLV NDQ Kr PDJ LQ µQ NRHOJHULHI JHEHUJ ZRUG ZDDULQ HHWEDUH SURGXNWH LV QLH µQ .DUNDV RI YOHLV PRHW RQPLGGHOOLN YHUZ\GHU ZRUG LQGLHQ GLH WRHVWDQG GDDUYDQ WRW VR µQ PDWH DJWHUXLWJDDQ VRRV EHSDDO GHXU GLH JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU

E

%ORRWJHVWHOGH YOHLV PDJ QLH LQ µQ YHUNRHORI YULHVIDVLOLWHLW ZDDULQ JHNDUWRQQHHUGH SURGXNWH JHEHUJ ZRUG JHSODDV ZRUG QLH

:LOG -DQ

5XDIYDO PDJ QLH LQ µQ EHUJLQJVYULHVNDPHU VDDP PHW NDUNDVVH YOHLV RI URRLDIYDO JHEHUJ ZRUG QLH EHKDOZH DV DO KLHUGLH SURGXNWH LQVOXLWHQG GLH UXDIYDO WRHJHGUDDL HQ YHUSDN LV *HHQ QLHYRHGVHO LWHP RI SURGXN DQGHUV DV YOHLV PDJ LQ µQ YHUNRHO RI YULHVIDVLOLWHLW JHEHUJ ZRUG EHKDOZH LQ GLH JHYDO YDQ EHUJLQJVYULHVNDPHUV ZDDU GLH JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU GLW JRHGJHNHXU KHW

<V 'LH JHEUXLN YDQ \V DV µQ YHUNRHOLQJVPHGLXP LQ µQ DEDWWRLU LV RQGHUZRUSH DDQ GLH YRRUDI JRHGNHXULQJ YDQ GLH VWHOVHO GHXU GLH SURYLQVLDOH XLWYRHUHQGH EHDPSWH <V JHwQNRUSRUHHU LQ HQLJH VWHOVHO RI WRHUXVWLQJ ZDW JHEUXLN ZRUG YLU GLH YHUNRHOLQJ YDQ YOHLV PRHW YDQ GULQNEDUH ZDWHU JHPDDN ZHHV 7RHUXVWLQJ RI VWHOVHOV ZDW \V LQNRUSRUHHU DV µQ YHUNRHOLQJVPHGLXP YLU YOHLV PRHW RQWZHUS HQ EHGU\I ZRUG RS VR µQ Z\VH GDW ZDWHU DINRPVWLJ YDQ VPHOWHQGH \V QLH µQ QDGHOLJH XLWZHUNLQJ RS GLH SURGXN RI DDQOLJJHQGH DUHDV VDO Kr QLH

6DQLWDVLH HQ SODDJEHKHHU 7RHUXVWLQJ JHEUXLN LQ YHUNRHOLQJV RI YULHVIDVLOLWHLWH RI EHUJLQJVYULHVNDPHUV ZDW LQ GLUHNWH NRQWDN PHW YOHLV NDQ NRP PRHW VNRRQ HQ LQ µQ KLJLsQH WRHVWDQG JHKRX ZRUG HQ YRRUVLHQ ZRUG YLU GLH UHLQLJLQJ HQ VWHULOLVHULQJ YDQ VRGDQLJH DSSDUDDW GLUHN QD JHEUXLN 'LH YRUPLQJ YDQ \V LQ YULHVNDPHUV PRHW YRRUNRP ZRUG HQ YULHVNDPHUV PRHW RQWYULHV HQ JHVDQLWHHU ZRUG VR JHUHHOG DV YRRUJHVNU\I GHXU GLH JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU 9ULHV HQ YHUNRHOLQJIDVLOLWHLWH PRHW YU\ YDQ RQJHGLHUWHV VNLPPHO HQ EDNWHULHVH JURHLVHOV ZHHV 9ULHV HQ YHUNRHOLQJIDVLOLWHLWH HQ NRXHEHUJLQJVIDVLOLWHLWH PRHW VRQGHU UHXNH ZDW GHXU YOHLV DEVRUEHHU NDQ ZRUG ZHHV .RHOIDVLOLWHLWH PRHW RQPLGGHOOLN JHVDQLWHHU ZRUG QD GLH YHUVHQGLQJ YDQ DO GLH YOHLV

5HNRUGKRXGLQJ 7HUPREHKHHU UHNRUGV PRHW RS DDQYUDDJ GHXU GLH SURYLQVLDOH XLWYRHUHQGH EHDPSWH RI QDVLRQDOH XLWYRHUHQGH EHDPSWH EHVNLNEDDU ZHHV .RQWUROHV PRHW JHGRHQ ZRUG YROJHQV YHUHLVWHV YDQ GLH +LJLsQH %HKHHUVWHOVHO LQ JHEUXLN

/DDL YDQ NDUNDVVH HQ YOHLV YLU YHUYRHU

/DDL HQ YHUYRHU LQ GLH DOJHPHHQ µQ 9RHUWXLJ ZDW JHEUXLN ZRUG YLU GLH YHUYRHU YDQ YOHLV PRHW YROGRHQ DDQ GLH YHUHLVWHV VRRV YRRUJHVNU\I LQ GLH 9HUHLVWHV YLU 9RHGVHOSHUVHOH RQGHU GLH :HW RS *HVRQGKHLG

:LOG -DQ

5XDIYDO PDJ QLH LQ GLHVHOIGH ODDLUXLP DV NDUNDVVH SRUVLHV RI URRLDIYDO JHODDL ZRUG QLH EHKDOZH DV VRGDQLJH UXDIYDO YHUSDN ZRUG LQ VNRRQ ZDWHUGLJWH KRXHUV PHW VW\ISDVVHQGH GHNVHOV ZDW YROGRHQ DDQ GLH YRRUVNULIWH YLU WRHUXVWLQJ XLWHHQJHVLW LQ 'HHO ,, % *HHQ JHNDUWRQHHUGH SURGXN PDJ LQ GLHVHOIGH ODDLUXLP JHSDN ZRUG DV EORRWJHVWHOGH YOHLV QLH

9HUNRHOGH NDUNDVVH V\H HQ NZDUWH PRHW VR JHKDQJ ZRUG GDW GLW QLH GLH YORHU UDDN QLH 9OHLV ZDW QLH WRHJHGUDDL LV QLH PDJ QLH GLUHN RS GLH YORHU JHSDN ZRUG QLH :DQQHHU GLH SURYLQVLDOH XLWYRHUHQGH EHDPSWH GLW YHUHLV PRHW GLH EHVWXXUGHU YDQ µQ YOHLV WUDQVSRUWYRHUWXLJ GLH QDDP DGUHV HQ NRQWDNEHVRQGHUKHGH YDQ GLH HLHQDDU YDQ GLH YRHUWXLJ YHUVNDI 9OHLV ZDW QD µQ DEDWWRLU RI NRXHEHUJLQJVIDVLOLWHLW WHUXJJHVWXXU ZRUG NDQ VOHJV RQWYDQJ ZRUG QD KHULQVSHNVLH GHXU GLH JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU HQ PDJ VOHJV XLWJHVRHN HQ KHUZLQ ZRUG YLU PHQVOLNH JHEUXLN RQGHU GLH YRRUZDDUGHV EHSDDO GHXU GLH JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU 'LH ODDL YDQ YOHLV GHXU LQIRUPHOH KDQGHODDUV PRHW JHUHJXOHHU ZRUG GHXU µQ SURWRNRO JRHGJHNHXU GHXU GLH SURYLQVLDOH XLWYRHUHQGH EHDPSWH PDDU VRQGHU GDW GLH KLJLsQH RI YHLOLJKHLGVWDQGDDUGH JHNRPSURPLWWHHU ZRUG

6DQLWDVLH

:DWHU HQ WRHUXVWLQJ 9LU VDQLWDVLHGRHOHLQGHV PRHW GLH YROJHQGH EHVNLNEDDU ZHHV D E GULQNZDWHU ZDUPZDWHU LQ VWHULOLVHHUGHUV PHW µQ PLQLPXP WHPSHUDWXXU YDQ & RP KDQGWRHUXVWLQJ PHH WH GLVLQIHNWHHU ZDWHU WHHQ WHQ PLQVWH & E\ KDQGHZDVEDNNH YLU GLH ZDV YDQ KDQGH HQ ZDWHU WHHQ WHQ PLQVWH & YLU DOJHPHQH UHLQLJLQJVGRHOHLQGHV

F G

'LH HLHQDDU PRHW DOOH WRHUXVWLQJ EHQRGLJ YLU VDQLWDVLH YRRUVLHQ

6DQLWDVLHSURJUDPPH 6DQLWDVLHSURJUDPPH PRHW GHXU µQ JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU JRHGJHNHXU ZRUG µQ 8LWYRHULJH QDSURGXNVLH VDQLWDVLHSURJUDP PRHW LQ SOHN ZHHV EHYDWWHQGH ± D E F µQ O\V YDQ DO GLH DUHDV HQ NDPHUV ZDW JHUHLQLJ PRHW ZRUG GLH IUHNZHQVLH YDQ UHLQLJLQJ VWDSYLUVWDS UHLQLJLQJVSURVHGXUHV YLU HONH DUHD NDPHU RI WRHUXVWLQJ LQVOXLWHQG DEOXVLHJHULHZH YOHLVWUDQVSRUWYRHUWXLH HQ NUDOH

:LOG -DQ

G

WHJQLHVH XLWHHQVHWWLQJ YDQ FKHPLNDOLHs LQ JHEUXLN PRHW YRRUVLHQ ZRUG PHW YHUZ\VLQJ QD JHEUXLN LQ YOHLVDDQOHJWH DNWLHZH EHVWDQGGHOH YHUGXQQLQJYODNNH HQ WRHSDVVLQJV UHVXOWDWH LQVOXLWHQG PLNURELRORJLHVH PRQLWHULQJ PRHW DV GLH PLNSXQW YDQ GLH VDQLWDVLHSURJUDP LQJHZLQ ZRUG HQ WDDNEHVNU\ZLQJV HQ µQ RSOHLGLQJVSURJUDP YLU DOOH VNRRQPDNHUV

H

I

3URJUDPPH PRHW LQ SOHN ZHHV YLU YRRUWGXUHQGH UHLQLJLQJ W\GHQV ± D E F ZHUNVSHULRGHV UXVSHULRGHV HQ VNRIYHUDQGHULQJV

6DQLWDVLH PRHW RQPLGGHOOLN EHJLQ QDGDW SURGXNVLH YLU GLH GDJ RI µQ VNRI JHsLQGLJ KHW PDDU JHHQ VDQLWDVLH PDJ YHUULJ ZRUG LQ HQLJH DUHD YRRUGDW DOOH HHWEDUH YOHLV HQ GLHUHSURGXNWH YHUZ\GHU LV RP NRQWDPLQDVLH WH YRRUNRP µQ 1XZH VNRI NDQ QLH EHJLQ QLH YRRUGDW DOOH DUHDV NDPHUV HQ WRHUXVWLQJ VNRRQJHPDDN HQ JHGLVLQIHNWHHU LV HQ µQ GRHOPDWLJH SURJUDP YLU YRRUSURGXNVLHPRQLWHULQJ PRHW LQ SOHN ZHHV RP VLQGHOLNKHLG YDQ DOOH IDVLOLWHLWH WH YHUVHNHU YRRUGDW SURGXNVLH µQ DDQYDQJ QHHP

9HUNRHOLQJV HQ YULHVIDVLOLWHLWH .RHONDPHUV PRHW JHVDQLWHHU ZRUG YRRUGDW µQ YROJHQGH ODGLQJ YOHLV LQJHODDL ZRUG .RHONDPHUV PDJ QLH JHVDQLWHHU ZRUG WHUZ\O GDDU YOHLV LQ LV QLH

9ULHVNDPHUV PRHW WHQ PLQVWH HHQPDDO SHU MDDU RI PHHU JHUHHOG LQGLHQ VR DDQEHYHHO GHXU µQ JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU RQWYULHV HQ GHHJOLN JHVDQLWHHU ZRUG 0(5.( (1 ',( $$1%5,1* 9$1 0(5.(

6SHVLILNDVLHV YLU VWHPSHOV PHUNH HQ GLH LQN ZDW JHEUXLN ZRUG $OOH VWHPSHOV RI UROOHUPHUNH ZDW JHEUXLN ZRUG RP HQLJH NDUNDV RI YOHLV WH PHUN PRHW YHUYDDUGLJ ZHHV YDQ µQ QLHWRNVLHVH QLHURHVEDUH PDWHULDDO HQ PRHW VR VDDPJHVWHO ZHHV GDW GLW JHUHGHOLN VNRRQJHPDDN NDQ ZRUG

:LOG -DQ

'LH YROJHQGH VWHPSHOV ZRUG YHUHLV

1R

DEDWWRLU UHJLVWUDVLHQR

5

1R

/7

+7

1R

DEDWWRLU UHJLVWUDVLHQR

DEDWWRLU UHJLVWUDVLHQR

3ODWWHODQG

/DH GHXUVHW

+Rs GHXUVHW

'LH VWHPSHOV PRHW GLH YROJHQGH WRRQ ± D E GLH DEDWWRLU VH UHJLVWUDVLHQRPPHU HQ GLH EHZRRUGLQJ DDQJHWRRQ LQ VXEUHJXODVLH ZDW LQ WHQ PLQVWH WZHH DPSWHOLNH WDOH HHQ ZDDUYDQ (QJHOV PRHW ZHHV

'LH PLQLPXP JURRWWH YDQ VWHPSHOV LV PP LQ GHXUVQHH YLU GLH URQGH PHUN DDQJHWRRQ LQ VXEUHJXODVLH 'LH OHWWHUV RS GLH VWHPSHOV PRHW OHHVEDDU ZHHV HQ QLH PLQGHU DV PP KRRJ QLH 0HUNH JHGUXN RS RPKXOVHOPDWHULDDO PDJ NOHLQHU ZHHV DV GLH JURRWWHV DDQJHJHH LQ VXEUHJXODVLHV HQ RP DDQ WH SDV E\ EHVRQGHUH RPVWDQGLJKHGH PLWV GLW JRHGJHNHXU LV GHXU GLH SURYLQVLDOH XLWYRHUHQGH EHDPSWH µQ 3HUVNOHXU LQN ZRUG YHUHLV ZDDU VWHPSHOV RS NDUNDVVH RI YOHLV DDQJHEULQJ ZRUG HQ PRHW YHUYDDUGLJ ZHHV YDQ VNDGHORVH HHWEDUH EHVWDQGGHOH JRHGJHNHXU YLU JHEUXLN E\ YRHGVHOV VRRV EHVNU\I LQ GLH :HW RS 9RHGLQJVPLGGHOV 6NRRQKHLGVPLGGHOV HQ 2QWVPHWWLQJVPLGGHOV :HW 1R YDQ 'LH PHUNH PRHW JHSODDV ZRUG LQ GLH JHYDO YDQ ± D E DOOH ZLOG RS HONH NZDUW YDQ GLH NDUNDV HQ RS ZLOGVNRSSH LQGLHQ GLH YHO YHUZ\GHU LV

7RHGUDDL YHUSDNNLQJ HQ HWLNHWWHULQJ E\ RQWEHQLQJVDDQOHJWH $OOH HWLNHWWH DDQJHZHQG RS YOHLV PRHW ± D JHGUXN ZHHV RS YRHGVHOJUDDGSDSLHU RI SODVWLHVH GUXNPDWHULDDO HQ RS GLHVHOIGH KLJLsQLHVH PDQLHU KDQWHHU WH ZRUG DV PHW LQNRQWDN RPKXOVHOPDWHULDDO HQ GLH LQOLJWLQJ YHUHLV LQ UHJXODVLH WRRQ DVRRN HQLJH DQGHU LQOLJWLQJ YHUHLV GHXU GLH SURYLQVLDOH XLWYRHUHQGH EHDPSWH

E

:DDU SURGXNWH LQGLYLGXHHO WRHJHGUDDL RI RPKXO ZRUG PRHW YRHGVHOJUDDG PDWHULDDO ZDDURS GLH JRHGNHXUVWHPSHO JHGUXN LV RI µQ HWLNHW ZDDURS KLHUGLH PHUN YRRUNRP

:LOG -DQ

JHEUXLN ZRUG HQ RPKXOVHOPDWHULDDO ZDW GLH JRHGNHXULQJVPHUN RS KHW KHUEUXLN ZRUG QDGDW GLW RRSJHPDDN LV QLH

PDJ QLH

,Q GLH JHYDO YDQ PDVVDYHUSDNNLQJ KRXHUV RI NDUWRQQH PRHW GLW GXLGHOLN PHW µQ IDNVLPLOHH YDQ GLH JRHGNHXULQJVPHUN ZDW GXLGHOLN VLJEDDU HQ YDQ OHHVEDUH JURRWWH LV JHPHUN ZRUG µQ +RXHU PRHW GXLGHOLN DDQ EHLGH HQWH JHPHUN ZRUG PHW LQOLJWLQJ YHUHLV GHXU GLH :HW RS /DQGERXSURGXNVWDQGDDUGH :HW 1R YDQ DVRRN ± D GLH QDDP DGUHV HQ UHJLVWUDVLHQRPPHU YDQ GLH LQVWHOOLQJV ZDDU GLH YOHLV YHUSDN ZDV E F G GLH QHWWR JHZLJ YDQ GLH LQKRXG µQ DNNXUDWH EHVNU\ZLQJ YDQ GLH LQKRXG GLH GDWXP YHUSDN RI µQ NRGH ZDDUXLW GLH YHUSDNNLQJVGDWXP EHSDDO NDQ ZRUG HQ H µQ DDQZ\VLQJV RRU GLH EHUJLQJVWHPSHUDWXXU YDQ GLH SURGXN

6HNXULWHLW YDQ VWHPSHOV 'LH VWHPSHO YDQ JRHGNHXULQJ PRHW JHKRX HQ JHEUXLN ZRUG RQGHU GLH EHKHHU YDQ µQ JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU ZDQQHHU QLH LQ JHEUXLN QLH PRHW GLH VWHPSHO LQ YHLOLJH EHZDULQJ JHKRX ZRUG PHW GLH JRHGNHXULQJ YDQ GLH JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU HQ µQ VWHPSHO YDQ JRHGNHXULQJ PDJ QRRLW JHEUXLN ZRUG E\ µQ DEDWWRLU ZDDU GLH DEDWWRLU VH QRPPHU YHUVNLO YDQ GLH QRPPHU RS GLH VWHPSHO

*HEUXLN YDQ PHUNWRHUXVWLQJ 6WHPSHOV HQ UROOHUPHUNWRHUXVWLQJ PRHW JHUHHOG W\GHQV JHEUXLN VNRRQJHPDDN HQ JHVWHULOLVHHU ZRUG $OOH PHUNWRHUXVWLQJ PRHW KLJLsQLHV JHKRX ZRUG ZHJ YDQ GLH YORHU HQ DQGHU YXLO RSSHUYODNWHV 0HUNH PRHW VR RS GLH NDUNDV RI GLH YOHLV DDQJHEULQJ ZRUG GDW GLW GXLGHOLN OHHVEDDU LV

$OJHPHHQ 1LHPDQG PDJ µQ JRHGNHXULQJVWHPSHO DDQEULQJ RS RI YHUZ\GHU YDQ HQLJH NDUNDV GHHO GDDUYDQ YOHLV RI WRHGUDDLPDWHULDDO YHUSDNNLQJ RI KRXHU QLH EHKDOZH RQGHU GLH WRHVLJ YDQ µQ JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU 'LH JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU PDJ WH HQLJH W\G LQ µQ DEDWWRLU µQ NDUNDV RI YOHLV KHULQVSHNWHHU QLHWHHQVWDDQGH GLH IHLW GDW GLW DOUHHGV JRHGJHNHXU PDJ JHZHHV KHW YLU JHEUXLN QLH HQ LQGLHQ K\ RI V\ E\ KHULQVSHNVLH YDQ PHQLQJ LV GDW GLW QLH PHHU JHVNLN YLU PHQVOLNH RI GLHUOLNH JHEUXLN LV QLH PRHW K\ RI V\ GLH JRHGNHXULQJVWHPSHO YHUZ\GHU GHXU DIVQ\GLQJ HQ VRGDQLJH YOHLV PRHW DIJHNHXU ZRUG

:LOG -DQ

3URVHGXUHV E\ RSVQ\DDQOHJWH $OJHPHHQ 6OHJV JHwQVSHNWHHUGH HQ JRHGJHNHXUGH NDUNDVVH RI YOHLV PDJ RSJHVQ\ ZRUG ,QGLHQ NDUNDVVH RI YOHLV RQWYDQJ ZRUG YDQ µQ EURQ DQGHUV DV GLH DEDWWRLU RS GLH SHUVHHO PRHW GLH JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU EHSDDO GDW ± D E F GRNXPHQWDVLH RRU GLH RRUVSURQJ YDQ GLH YOHLV EHVNLNEDDU LV YOHLVLQVSHNVLH YDQ GLH YOHLV JHGRHQ ZDV HQ GDW GLW JRHGJHNHXU LV GLH NRXHNHWWLQJ EHKRX LV HQ GDW GLH NHUQWHPSHUDWXXU YDQ GLH YOHLV q& RI ODHU LV

$OOH YOHLV DDQJHELHG YLU RSVQ\ PRHW RQEHVRHGHOG ZHHV HQ *HHQ YOHLV ZDW WHNHQV WRRQ YDQ EHGHUI PDJ RSJHVQ\ ZRUG QLH µQ *HUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU NDQ WH HQLJH W\G YHUHLV GDW HQLJH YHUSDNWH YOHLV ZHHU RRSJHPDDN ZRUG YLU LQVSHNVLH HQ PDJ GLH PDJWLJLQJ JHH WRW GLH KHUVHsOLQJ YDQ HQLJH VRGDQLJH KRXHU RI NDUWRQ PHW YOHLV µQ /LQLrUH SURGXNVLHYORHL PRHW JHYROJ ZRUG GHXU NUXLVYORHL WHUXJYORHL HQ DNNXPXODVLH RI RSKRSLQJ WH YHUP\ RS HQLJH VWDGLXP YDQ GLH SURGXNVLHSURVHV

2SVQ\ $OOH VQ\ RSVQ\ LQ EORNNLHV RI PDDO YDQ YOHLV PRHW VR JHRUGHQ ZHHV GDW GLH KLJLsQH YDQ DO GLH ZHUNVDDPKHGH YHUVHNHU LV %HQH DINRPVWLJ YDQ GLH RSVQ\SURVHV PRHW JHUHHOG YHUZ\GHU ZRUG QD µQ JHVNLNWH NDPHU RI KRXHU ZDW VSHVLILHN YLU GDDUGLH GRHO YRRUVLHQ LV 2SJHVQ\GH YOHLV ZDW EHYLQG ZRUG DV RQJHVNLN YLU JHEUXLN GHXU PHQV RI GLHU PRHW YHUVDPHO ZRUG LQ EHKRRUOLN JHPHUNWH KRXHUV RI IDVLOLWHLWH HQ YHUZ\GHU ZRUG YDQDI GLH SHUVHHO RRUHHQNRPVWLJ 'HHO 9,,, 7HQ VS\WH YDQ UHJXODVLH PDJ YOHLV RSJHVQ\ ZRUG WHUZ\O GLW ZDUP LV LQGLHQ ± D YOHLV GLUHN YDQ GLH GUHVVHHUNDPHU QD GLH RSVQ\NDPHU JHQHHP ZRUG LQ µQ HQNHOH SURVHGXUH ZDDU GLH RSVQ\NDPHU LQ GLHVHOIGH JHERX RI RS GLHVHOIGH SHUVHHO LV DV GLH GUHVVHHUNDPHU RSVQ\GLQJ JHVNLHG RQPLGGHOOLN QD GLH RRUSODVLQJ RSJHVQ\GH YOHLV YHUNRHO ZRUG RI EHYULHVLQJ LQ DDQYDQJ QHHP ELQQH HHQ XXU HQ KLHUGLH SURVHGXUH XLWJHYRHU ZRUG YROJHQV µQ SURWRNRO JRHGJHNHXU GHXU GLH SURYLQVLDOH XLWYRHUHQGH EHDPSWH

E F

G

:LOG -DQ

2PKXOVHOV 2PKXOVHOPDWHULDDO PDJ QLH LQ KRHYHHOKHGH PHHU DV ZDW GDDJOLNVH EHQRGLJ ZRUG LQ µQ VQ\NDPHU JHKRX ZRUG QLH HQ PRHW VR JHEHUJ HQ KDQWHHU ZRUG RP GLW LQ µQ VNRRQ WRHVWDQG WH EHKRX WRWGDW GLW JHEUXLN ZRUG %ORRWJHVWHOGH YOHLV PDJ QLH LQ DDQUDNLQJ NRP PHW NDUWRQQH QLH EHKDOZH DV JHZDNVGH NDUWRQQH JHEUXLN ZRUG

7HPSHUDWXXUEHKHHU 'LH OXJWHPSHUDWXXU YDQ µQ NDPHU ZDDU YOHLV RSJHVQ\ HQ YHUSDN ZRUG PRHW JHKDQGKDDI ZRUG WHHQ RI RQGHU & 7\GHQV RSVQ\ YHUGHOLQJ WRHGUDDL HQ YHUSDNNLQJ PRHW GLH NHUQWHPSHUDWXXU YDQ RQEHYURUH YOHLV JHKDQGKDDI ZRUG WHHQ RI RQGHU & 9OHLV ZDW YHUSDN ZRUG YLU EHYULHVLQJ PRHW LQ µQ YULHVUXLP JHSODDV ZRUG ELQQH HHQ XXU QDGDW GLW YHUSDN LV 'LH YULHVIDVLOLWHLW PRHW LQ VWDDW ZHHV RP GLH WHPSHUDWXXU YDQ GLH YOHLV WH YHUPLQGHU WRW PLQVWHQV PLQXV & ELQQH XXU HQ GDDUQD WH KDQGKDDI WHHQ RI RQGHU GDDUGLH WHPSHUDWXXU HQ EHYURUH YOHLV PDJ QLH YHUVHQG ZRUG WHHQ R NHUQWHPSHUDWXUH KRsU DV PLQXV & QLH

6DQLWDVLH 'LH UHLQLJLQJ HQ VWHULOLVHHUSURVHGXUH YLU GUDDJEDUH HQ DQGHU WRHUXVWLQJ PRHW YROGRHQ DDQ 'HHO ,, & +DQG HQ DQGHU WRHUXVWLQJ PRHW JHGXUHQGH ZHUNVW\G JHVDQLWHHU HQ JHVWHULOLVHHU ZRUG

9HUGHUH SURVHVVHULQJ

9HUGHUH SURVHVVHULQJ PRHW YROGRHQ DDQ GLH YHUHLVWHV VRRV EHSDDO LQ GLH 9HUHLVWHV YLU 9RHGVHOSHUVHOH RQGHU GLH :HW RS *HVRQGKHLG

9/(,6,163(.7(856 +$1'/(,',1* :,/'

'((/ ,, 9/(,6,163(.6,(

02'8/( $1$720,(

,QGHNV $1$720,( 'LH VNHOHW 'LH VSLHUVWHOVHO %ORHG HQ EORHGVRPORRSVWHOVHO $VHPKDOLQJVWHOVHO 6S\VYHUWHULQJVWHOVHO 'LH XULHQHZHr 'LH VHQXZHHVWHOVHO 9HWZHHIVHO *HVODJVWHOVHO /LPIRSRwHWLHVH VWHOVHO .OLHUH YDQ GLH OLJJDDP

:LOG -DQ

$1$720,( (1 ),6,2/2*,(

:LOG -DQ

'LV QRRGVDDNOLN GDW GLH YOHLVLQVSHNWHXU GLH QRUPDOH YRUP HQ YRRUNRPV YDQ µQ RUJDDQ RI VWUXNWXXU PRHW NHQ RP GLH DEQRUPDOH XLW WH NHQ HQ WH HYDOXHHU ',( 6.(/(7 'LH VNHOHW RQGHUVWHXQ GLH OLJJDDP HQ EHVWDDQ XLW EHHQ HQ NUDDNEHHQ ZDW VDDPVPHOW RI PHW PHNDDU YHUELQG LV GHXU JHZULJWH RP EHZHJLQJ PRRQWOLN WH PDDN 'LW EHVNHUP GLH LQZHQGLJH RUJDQH HQ GLH OLJDPHQWH EHKHHU EHZHJLQJ 'LH VNHOHW NDQ DV YROJ RQGHUYHUGHHO ZRUG 6.('(/ 'LH VNHGHO KXLVYHV GLH EUHLQ QHXV Rs HQ RUH HQ LV YHUELQG DDQ GLH QHNZHUZHOV 'LH EHQH YDQ GLH PDNVLOOD ERNDDN LV VDDPJHVPHOW HQ YRUP VNHGHV YLU GLH ERRQVWH WDQGH 'LH PDQGLEHO RQGHUNDDN EHYDW GLH RQGHUVWH WDQGH HQ VNDUQLHU PHW GLH PDNVLOOD 58**5$$7 9(57(%5$( 'LH UXJJUDDW VWUHN YDQ GLH VNHGHO WRW E\ GLH VWHUW HQ EHVWDDQ XLW &HUYLNDOH RI QHNZHUZHOV 1 7KRUDNDOH RI ERUVZHUZHOV 7 /XPEDOH RI OLHVZHUZHOV / 6DNUDOH RI EHNNHQZHUZHOV 6 .RNVLJHDOH RI VWHUWZHUZHOV &

(ONH ZHUZHO EHVWDDQ XLW µQ EHQLJH OLJJDDP µQ VHQWUDOH NDQDDO PHW GLH UXJPXUJ WZHH ODWHUDOH YOHXHOV HQ HHQ GRUVDOH XLWVWHHNVHO 'LH XLWVWHHNVHOV YDQ GLH WKRUDNDOH ZHUZHOV LV EDLH ODQN HQ GLH YDQ GLH OXPEDOH ZHUZHOV EDLH NRUW 'DDU LV NUDDNEHHQVN\ZH WXVVHQ GLH ZHUZHOV ZDW GLH UXJJUDDW EXLJEDDU PDDN 'LH DDQWDO ZHUZHOV LV PLQ RI PHHU NRQVWDQW YLU YHUVNLOOHQGH GLHUVRRUWH VSHVLHV 6SHVLH %HHV 6NDDS 9DUN 3HUG 7+25$.6 2) %256.$6 'LH WKRUDNV ZRUG JHYRUP GHXU GLH WKRUDNDOH ZHUZHOV ER GLH ULEEHV ZHHUVNDQWH HQ GLH VWHUQXP ERUVEHHQ RQGHU 'LH HHUVWH ULEEHV VWDDQ EHNHQG DV ZDUH ULEEHV HQ KHJ GLUHN DDQ GLH VWHUQXP 'LH DQGHU RI PHHU LV DDQ GLH VWHUQXP JHKHJ PHW NUDDNEHHQ HQ VWDDQ EHNHQG DV GLH YDOV ULEEHV 6SLHUH YXO GLH VSDVLHV WXVVHQ ULEEHV HQ KHOS PHW DVHPKDOLQJ 'LH WKRUDNV LV XLWJHYRHU PHW µQ YRHULQJ GLH SOHXUD 9225%((1 6NDSXOD RI EODGEHHQ JHKHJ DDQ GLH VWHUQXP PHW VSLHUH +XPHUXV UDGLXV HQ XOQD ODQJEHQH .DUSXV YRRUNQLH 0HWDFDUSDOH EHQH 3KDODQJHV WRQH RI KRHZH 1 7 / 6 &

:LOG -DQ

$*7(5%((1 3HOYLV EHQH ZDW VDDPJHVPHOW LV )HPXU G\EHHQ 3DWHOD NQLHVN\I 7LELD HQ ILEXOD RQGHUEHHQ 7DUVXV KDN 0HWDWDUVDOH EHQH 3KDODQJHV

*(:5,*7( :RUG JHYRUP GHXU WZHH RI PHHU EHQH RI NUDDNEHHQ HQ DQGHU ZHHIVHOV %HQH LV IXQGDPHQWHOH GHOH YDQ JHZULJWH D 9DVWH JHZULJWH %Y VNHGHO HQ SHOYLV EHNNHQ E (IIHQV EHZHHJOLNH JHZULJWH :DDU WZHH EHHQRSSHUYODNNH JHKHJ ZRUG GHXU KLDOLHQ OLJJDPH JODVOLJJDPH NUDDNEHHQ HQ µQ ILEUHXVH YHVHODJWLJH NUDDNEHHQNXVVLQJ EY GLH ZHUZHOJHZULJWH F %HZHHJEDUH JHZULJWH +XOOH EHVWDDQ XLW L .UDDNEHHQ EHNHQG DV JHZULJVNUDDNEHHQ ZDW GLH GHHO YDQ GLH EHHQ EHGHN ZDW GLH JHZULJ YRUP LL 'LH NDSVHO ZDW EHVWDDQ XLW VWHUN ILEUHXVH ZHHIVHO KHJ DDQ GLH UDQG YDQ GLH JHZULJVNUDDNEHHQ HQ RPVOXLW GLH JHZULJVSDVLH LLL 'LH VLQRYLDOH JHZULJV PHPEUDDQ ZDW EHVWDDQ XLW HQGRWHHOVHOOH ZDW GLH EXLWHNDQW YDQ GLH JHZULJVSDVLH XLWYRHU 'LW VNHL µQ ROLHULJH YORHLVWRI JHZULJVYORHLVWRI DI ZDW EHZHJLQJ VPHHU LY %ORHGYDWH JDQJOLRQV HQ VHQXZHHV YRRUVLHQ GLH JHZULJ G %HZHHJEDUH JHZULJWH ZRUG JHNODVVLILVHHU YROJHQV KXO WLSH EHZHJLQJV L %DOHQNORX EY KHXSJHZULJ LL *O\JHZULJWH ZDW EHSHUNWH EHZHJLQJ WXVVHQ SODW RSSHUYODNNH WRHODDW EY JHZULJWH WXVVHQ ZHUZHOV VH JHZULJVXLWVWHHNVHOV LLL .QRSJHZULJWH ODDW EHZHJLQJ RS YODNNH WRH EY JHZULJ WXVVHQ GLH VNHGHO HQ PDQGLEHO LY 6NDUQLHUJHZULJWH ODDW EHZHJLQJ RS HHQ YODN WRH EY GLH HOHPERRJ Y $NVLDOHJHZULJ ODDW URWDVLH YDQ GLH JHZULJ WRH EYVNRXHUJHZULJ ',( /,**$$06+2/7(6 D 'LH WKRUDNV ZRUG RPVOXLW GHXU GLH WKRUDNDOH ZHUZHOV GRUVDDO ER GLH ULEEHV ODWHUDDO ZHHUVNDQWH HQ GHXU GLH VWHUQXP YHQWUDDO RQGHU HQ ZRUG JHVNHL YDQ GLH DEGRPHQ EXLNKROWH GHXU GLH GLDIUDJPD PDQWHOYOLHV 'LH WKRUDNV EHYDW GLH KDUW ORQJH GHHO YDQ GLH RHVRIDJXV VOXNGHUP WUDJHD OXJS\S WLPXV HQ JURRW EORHGYDWH E 'LH DEGRPHQ ZRUG JHYRUP GHXU GLH OXPEDDOZHUZHOV GRUVDDO PDDJVSLHUH ODWHUDDO HQ YHQWUDDO HQ GLH GLDIUDJPD NUDQLDDO YRRU 'LH DEGRPHQ EHYDW GLH SHQV GHUPV OHZHU PLOW SDQNUHDV QLHUH HQ EODDV F 'LH EHNNHQKROWH ZRUG JHYRUP GHXU GLH VDNUXP NRXGDDO DJWHU HQ EHNNHQEHQH ODWHUDDO HQ YHQWUDDO 'LH EHNNHQKROWH EHYDW GLH UHNWXP EODDV PDQOLNH E\NRPVWLJH JHVODJVNOLHUH RI YDJLQD EDDUPRHGHU HQ HLHUVWRNNH OJ E\ QLHGUDJWLJH YURXOLNH GLHUH

6.(/(7 9$1

1 %((6

7+25$&,& '256$/ /80%$5 6$&5$/ &$8'$/(6

:LOG -DQ

6.(76 9$1 6.(/(7

9(57(%5$(

&(59,&$/,6

&5$1,80

3(/9,6

0$1',%/(

)(085

6&$38/$ +80(586

3$7(//$

67(5180 7,%,$

5$',86 7$5686

&$5386

0(7$&$5386 0(7$7$5686

:LOG -DQ

',( 63,(567(/6(/ 'DDU LV VRRUWH VSLHUH *(675((37( 63,(5( 'LW VOXLW GLH PHHVWH VSLHUH LQ HQ LV YHUDQWZRRUGHOLN YLU ZLOOHNHXULJH EHZHJLQJ */$''( 63,(5( 'LW LV RXWRQRPLHVH VSLHUH HQ NRP KRRIVDDNOLN LQ LQZHQGLJH RUJDQH YRRU +XOOH EHKHHU RQZLOOHNHXULJH EHZHJLQJV EY GHUPV +$5763,(5( 'LW LV JHVWUHHSWH VSLHUH PDDU ZRUG RXWRQRPLHV EHKHHU 'LH NOHXU YDQ VSLHUH YHUVNLO YDQ GLHU WRW GLHU HQ KDQJ RRN DI YDQ RXGHUGRP %\ %HHV LV VSLHUH JHZRRQOLN URRL HQ IHUP E\ NDOZHUV EOHHN HQ JU\VURRL E\ 6NDDS GRQNHUURRL E\ 9DUN EOHHN HQ JU\VHULJ HQ E\ 3HUG µQ EDLH GRQNHUURRL ZDW DPSHU VZDUW ZRUG PHW EORRWVWHOOLQJ 6SLHU SURWHwQH 63,(53527(Í(1 9OHLVVDJWKHLG ZRUG GHXU VSLHUSURWHwHQ EHSDDO

Q 6SLHU EHVWDDQ XLW YHUVNHLH WLSHV SURWHwHQ ZDDUYDQ YHUDO WZHH

Q EHODQJULNH URO VSHHO RP GLH VDJWKHLG RI WDDLKHLG YDQ YOHLV WH EHSDDO +LHUGLH SURWHwHQHV VWDDQ EHNHQG DV ELQGZHHIVHO HQ VDPWUHNNLQJVSURWHwHQ (HUVJHQRHPGH LV YHUDQWZRRUGHOLN YLU GLH VWHUNWH YDQ

Q VSLHU HQ ODDVJHQRHPGH YLU GLH VDPHWUHNNLQJV HQ RQWVSDQQLQJVYHUPRs GDDUYDQ ZDW GDQ WRW EHZHJLQJ YDQ OHGHPDWH NDQ OHL %,1':(()6(/3527(Í(1( 'LH VSLHU ZRUG RPKXO GHXU

Q ELQGZHHIVHOODDJ GLH HSLPHVLXP ZDW QD ELQQH YHUGHHO GLH SHULPHVLXP RP YHUVNLOOHQGH JURHSH SULPrUH VHNRQGrUH HQ WHUVLrUH EXQGHOV WH RPVOXLW HQ GLH WHNVWXXU YDQ GLH YOHLV WH YRUP %LQGZHHIVHOSURWHwHQ EHwQYORHG GLH VDJWKHLG YDQ YOHLV DV JHYROJ YDQ GLH KRHYHHOKHLG ZDW LQ GLH VSLHU YRRUNRP DVRRN GLH PDWH YDQ NUXLVYHUELQGLQJ RI RSORVEDDUKHLG YDQ GLH NROODJHHQ LQ GLH ELQGZHHIVHO +2(9((/+(,' %,1':(()6(/ 6WHUN VNHQNHOVSLHUH EHYDW PHHU ELQGZHHIVHO HQ VZDNNHU OHQGH HQ ILOHWVSLHUH PLQGHU ELQGZHHIVHO JHYROJOLN LV GLH YOHLV YDQ VHNHUH VQLWWH YDQ GLH NDUNDV WDDLHU DV GLH YDQ DQGHU 23/26%$$5+(,' 9$1 %,1':(()6(/ +RH MRQJHU

Q GLHU KRH PLQGHU NUXLVYHUELQGLQJV SROLPHULVDVLH NRP WXVVHQ GLH NROODJHHQYHVHOV YDQ GLH ELQGZHHIVHO YRRU 6XONH NRODJHHQYHVHOV LV PHHU RSORVEDDU W\GHQV JDDUPDDN ZRUG PDNOLNH RPYRUP WRW VDJWH JHODWLHQ HQ NULPS RRN PLQGHU W\GHQV WRHGLHQLQJ YDQ KLWWH DV GLH NROODJHHQ YDQ RXHU GLHUH *HYROJOLN LV MRQJHU GLHUH VH YOHLV VDJWHU DV GLp YDQ RXHU GLHUH 6$0(75(..,1*63527(Í(1( 'LH WZHH VDPHWUHNNLQJVSURWHwQH ZDW VDPHWUHNNLQJ HQ RQWVSDQQLQJ YDQ VSLHUH ODDW SODDVYLQG LV DNWLHQ HQ PLRVLHQ RQGHUVNHLGHOLN GLH GXQ HQ GLN SURWHwHQVWDILHV ZDW RRU HQ XLWPHNDDUVNXLI W\GHQV VSLHUEHZHJLQJ

:LOG -DQ

6SLHUEHZHJLQJ 6SLHUEHZHJLQJ YLQG NRUWOLNV DV YROJ SODDV ,Q GLH WHHQZRRUGLJKHLG YDQ VXXUVWRI ZRUG GLH JOLNRJHHQ LQ GLH VSLHUH YHUEUDQG RP HQHUJLH YU\ WH VWHO +LHUGLH HQHUJLH YHURRUVDDN FKHPLHVH UHDNVLHV ZDW GDQ YHURRUVDDN GDW GLH VSLHUSURWHLHQ ILODPHQWH RRU PHNDDU VNXLI HQ VRGRHQGH GLH VSLHU YHUNRUW 63,(521763$11,1* 2PJHNHHUGH FKHPLHVH UHDNVLHV YLQG SODDV DV GLH VHQXZHH LPSXOV RSKRX RP GLH ERRGVNDS GHXU WH VWXXU QD GLH VSLHUH 'LH JHYROJ LV GDW GLH VSLHU RQWVSDQ :DQQHHU GLH GLHU JHVODJ ZRUG ZRUG K\ XLWJHEORHL WRW K\ GRRG LV $V K\ RSKRX DVHPKDDO NDQ RNVLGDVLH YDQ GLH NOHLQ KRHYHHOKHLG RRUEO\ZHQGH EORHG RRN QLH PHHU LQ GLH GLHU VH ORQJH SODDVYLQG QLH 5,*25 0257,6 ,Q GLH GRRLH GLHU NDQ GLH YHUVODSSLQJ YDQ GLH VSLHUH GXV QLH SODDVYLQG QLH DDQJHVLHQ GLH EORHG XLWHUDDUG QLH VXXUVWRI NDQ YRRUVLHQ QLH +LHUGLH SHUPDQHQWH VOXLWLQJ YDQ GLH VSLHUILODPHQWH QRHP RQV ULJRU PRUWLV 2QGHU DQDsURELHVH JHEUHN DDQ VXXUVWRI WRHVWDQGH VDO GLH VSLHUJOLNRJHHQ HJWHU ZHO WRW PHONVXXU RPYRUP KLHUGLH PHONVXXU KRRS RS HQ GLH S+ YDQ GLH VSLHU GDDO WRW VR ODDJ DV +LHUGLH PHONVXXU LQ GLH VSLHUYHVHOV VDO PHWWHUW\G DDQOHLGLQJ JHH WRW YHUVDGLJLQJ YDQ GLH VSLHUSURWHwHQ HQ GLW WHVDPH PHW YU\VWHOOLQJ YDQ SURWHROLHVH HQVLHPH XLW GLH OLVRVRPH YDQ GLH VHOOH RP KLHUGLH DIEUHHN YDQ GLH VSLHUSURWHwHQ DDQ WH KHOS VDO YHUVDJWLQJ YDQ GLH YOHLV PHHEULQJ ,Q DOJHPHQH VSUHHNWDDO VWDDQ KLHUGLH SURVHV EHNHQG DV U\SPDNLQJ YDQ YOHLV 'LH YHUORRS YDQ ULJRU PRULWLV E\ XLWJHUXVWH GLHUH ZDW LQ

Q JRHLH VWDDW YDQ JHVRQGKHLG YHUNHHU HQ ZDW YROJHQV QRUPDOH SURVHGXUHV JHVODJ ZRUG NDQ DV YROJ YRRUJHVWHO ZRUG D *HVRQGH GLHU

%\

Q SDVJHVODJWH NDUNDV PHW JHQRHJVDPH KRHYHHOKHLG VSLHUJOLNRJHHQ E\

Q S+ YDQ VDO ULJRU PRUWLV QD XXU VWDGLJ EHJLQ RQWZLNNHO 1D

Q YHUGHUH XXU VDO GLH NDUNDV EHJLQ VHW HQ ULJRU PRUWLVRQWZLNNHOLQJ VDO YHUVQHO WRWGDW GLW XXU QD VODJWLQJ PDNVLPDDO RQWZLNNHO KHW 'LH S+ YDQ KLHUGLH NDUNDVVH VDO WRW QDJHQRHJ GDDO E 'LHU ZDW YRRU VODJWLQJ VLHN RSJHZRQGH RI XLWJHSXW LV

$O GULH ERJHQRHPGH WRHVWDQGH JHH DDQOHLGLQJ WRW XLWSXWWLQJ YDQ VSLHUJOLNRJHHQUHVHUZHV ZDW RS V\ EHXUW ZHHU DDQOHLGLQJ JHH WRW PLQGHU PHONVXXUYRUPLQJ PDZ GLH S+ YDQ GLH NDUNDV VDO PLQGHU GDDO WRW VRYHHO DV LSY GLH YHUZDJWH +,(5',( 72(67$1'( *(( $$1/(,',1* 727 ',( 92/*(1'( L 'LH YOHLV LV PHHU RQGHUKHZLJ DDQ EHGHUI DDQJHVLHQ VHNHU YHUURWWLQJV HQ DQGHU SDWRJHQH RUJDQLVPHV PDNOLNH JURHL E\

Q KRs S+ 6HNHUH DQDsURELHVH EDNWHULHs LQ GLH OLPNQRSH NDQ RRN YHUPHHUGHU HQ QD GLH DDQOLJJHQGH YOHLV YHUVSUHL *HYROJOLN VDO GLH KRXYHUPRsUDNOHHIW\G YDQ GLH YOHLV YHUVZDN 0HW JURRW YHW GLHUH E\ WH VWDGLJH RI RQYROGRHQGH YHUNRHOLQJ YLQG

Q VRRUWJHO\NH YHUPHHGHULQJ YDQ DQDsURELHVH EDNWHULHs YHUDO LQ GLH RPJHZLQJ YDQ GLH KHXSJHZULJ HQ VRPV GLH VNRXHUJHZULJ SODDV KLHUGLH WRHVWDQG VWDDQ EHNHQG DV EHHQVPHW $V JHYROJ YDQ KRsU S+ EO\ GLH ZDWHUKRXGHQGH YHUPRs YDQ GLH YOHLV VZDN HQ ZDWHU NDQ QLH ELQQH GLH VSLHU WHUXJJHKRX ZRUG QLH 'LW JHH GDQ DDQOHLGLQJ WRW ZDW EHNHQG VWDDQ DV ')'YOHLV RIWHZHO

LL

LLL

LY

:LOG -DQ

GURs IHUP GRQNHU YOHLV RRN EHNHQG DV GDUN FXWWHUV 9RHGLQJVZDDUGH YDQ YOHLV 'HILQLVLHV 'LHWHWLFV ±3UDNWLHVH WRHSDVVLQJ YDQ YRHGLQJ RP

Q JHPHHQVNDS JHVRQG WH KRX 6OXLW GLH EHSODQQLQJ YDQ

Q LQGLYLGX VH PDDOW\G LQ PHW LQDJQHPLQJ YDQ V\ SHUVRRQOLNH ILVLRORJLHVH HQ SVLJRORJLHVH EHKRHIWHV ± XLWNLHV YHUVRUJLQJ YRRUEHUHLGLQJ HQ DDQELHGLQJ GDDUYDQ .RUUHNWH YRHGLQJ ZRUG JHNHQ DDQ

Q JHVRQGH OLJJDDP 'LH VWDWXV YDQ JRHLH YRHGLQJ ZRUG JHNHQ DDQ GLH YHUDQGHULQJ LQ GLH OLJJDDPVPDVVD 9RHGLQJ ± 'LH SURVHV YDQ LQQHHP HQ RSQHHP YDQ YRHGVHO ,Q NRUW GLW VOXLW GLH LQQHHP YDQ GLH NRUUHNWH YRHGVHO YLU OLJJDDPVJHEUXLN YHUWHULQJ YDQ GLH YRHGVHO VRGDW GLH OLJJDDP GLH QXULsQWH NDQ JHEUXLN DEVRUSVLH YDQ GLH QXWULsQWH LQ GLH EORHGVWURRP JHEUXLN YDQ GLH YHUVNLOOHQGH QXWULsQWH GHXU GLH OLJJDDPVHOOH HQ GLH XLWVNHLGLQJ YDQ DIYDO SURGXNWH 1XWULsQWH ± LV GLH FKHPLHVH EHVWDQGGHOH LQ GLH YRHGVHO ZDW GHXU GLH OLJJDDP EHQRGLJ ZRUG 2QJHYHHU VRRUWH LV EHNHQG ZDW LQ KRRIVDDNOLN JURHSH YHUGHHO NDQ ZRUG 3URWHwQ HQ DPLQRVXUH 9HW HQ YHWVXUH .RROKLGUDWH 0LQHUDOH NRPSRQHQWH 9LWDPLHQH :DWHU &KHPLHVH VDPHVWHOOLQJ YDQ GLH VSLHU

'LH VDPHVWHOOLQJ YDQ GLH VSLHU YRRUGDW YHUDQGHULQJH SODDVYLQG NDQ VRRV YROJ DDQJHGXL ZRUG .20321(17(

:DWHU 3URWHwQ 0LRILEULOLVH SURWHwQ 6DUNRSODVPLHVH SURWHLsQ $QGHU SURWHwQ 9HW 2SORVEDUH QLHSURWHwQ VXEVWDQVH 6SRUH YDQ YLWDPLHQH PLQHUDOH HQV

9OHLVNZDOLWHLW

L 9RRUNRPV ± JHVLHQ GHXU GLH YHUEUXLNHU HQ KDQGHODDU 6SLHU YHW EHHQYHUKRXGLQJ 6LJEDUH PDUEOLQJ 6SLHU HQ NOHXU 9HW KDUGKHLG 6SLHU WHNVWXXU :DWHUEXLJ NDSDVLWHLW LL 6PDDN ZDW GLH YHUEUXLNHU SURH 6DJWKHLG &KXQNLQHVV *HXU $URPD

:LOG -DQ

LLL 9RHGLQJVZDDUGH ± :DW GLH YHUEUXLNHU YHUZDJ 3URWHwQH YLWDPLHQH HQV LY 3URVHVVHHUEDDUKHLG ± ZDW GLH SURVHVVHHUGHU ZLO Kr 9HUPRs RP x x x ZDWHU WHUXJ WH KRX YHUZHUN WH ZRUG DDQWUHNOLNH NOHXU WH KRX

Y +LJLsQLHVH VWDWXV HQ UDNOHZH ± GLW ZDW DOPDO ZLO Kr *HHQ PLNURRUJDQLVPHV RQDDQJHQDPH UHXNH YHUDQGHULQJ LQ NOHXU RI VO\P QLH 9HUOHQJGH UDNOHZH %/2(' (1 %/2('620/22367(/6(/ %HVWDDQ XLW GLH YROJHQGH %/2(' 6DDPJHVWHO XLW YORHLVWRI SODVPD HQ VHOOH 'LW YHUYRHU VXXUVWRI HQ NRROVXXUJDV YHUZ\GHU DIYDOVWRZZH YDQ ZHHIVHOV YLU XLWVNHLGLQJ GHXU GLH OLJJDDP HQ EHKHHU OLJJDDPVKLWWH D 3ODVPD µQ 9ORHLVWRI ZDW EHVWDDQ XLW YHUVNLOOHQGH VRXWH HOHNWUROLHWH SURWHwQH PHWDEROLHWH HQ DIYDOVWRZZH %HYDW SURWURPELHQ HQ ILEULQRJHHQ EHODQJULNH VWRZZH LQ EORHG ZDW EORHGVWROOLQJ EHKHHU E 5RRLEORHGVHOOH 'LV URQGH ELNRQNDZH VN\ILHV PHW µQ \VWHUSLJPHQW KDHPRJORELHQ HQ LV URRL YDQ NOHXU YDQGDDU GLH QDDP +XOOH YHUYRHU VXXUVWRI YDQDI GLH ORQJH QD GLH UHV YDQ GLH OLJJDDP HQ NRROVXXUJDV YDQDI ZHHIVHOV QD GLH ORQJH 5RRLEORHGVHOOH ZRUG YHUYDDUGLJ LQ GLH PLOW OLPI""" HQ EHHQPXUJ F :LW EORHGVHOOH +XOOH LV JURWHU DV URRLEORHGVHOOH HQ KHW

Q KHOGHU QXFOHXV +XOOH EHVNHUP GLH OLJJDDP WHHQ VLHNWH YHURRUVDNHQGH RUJDQLVPHV +XOOH VSHHO

Q EHODQJULNH URO W\GHQV LPPXQLWHLW :RUG LQ GLH PLOW OLPIQRGH HQ EHHQPXUJ YHUYDDUGLJ G 7KURPERVLHWH EORHGSODDWMLHV +XOOH KHOS PHW VWROOLQJ YDQ EORHG %/2('9$7( D $UWHULHV VODJDUH +XOOH KHW JHZRRQOLN GLN JHVSLHUGH HQ HODVWLHVH ZDQGH +XOOH YHUYRHU EORHG YDQDI GLH KDUW QD RUJDQH HQ ZHHIVHOV HQ GLH EORHG LV VXXUVWRIU\N HQ KHOGHUURRL YDQ NOHXU E $UH YHQDV +XOOH LV YDWH PHW GXQ ZDQGH HQ KHW HHQULJWLQJNOHSSH RP WH NHHU GDW EORHG WHUXJYORHL +XOOH YHUYRHU EORHG YDQDI ZHHIVHOV QD GLH KDUW F .DSLOOrUH YDWH +XOOH LV NOHLQ KDDUI\Q RQGHUYHUGHOLQJV YDQ EORHGYDWH HQ EHZHUNVWHOOLJ JDVXLWUXLOLQJ WXVVHQ EORHG HQ

:LOG -DQ

ZHHIVHOVHOOH 'LH +DUW *HOHs LQ GLH WRUDNV HQ JHDQNHU GHXU GLH JURRW EORHGYDWH HQ RPULQJ GHXU GLH KDUWVDN SHULNDUGLXP ZDW µQ NOHLQ ELHWMLH YORHLVWRI EHYDW D 'LH KDUWZDQG L (SLNDUGLXP RI EXLWHQVWH RSSHUYODNWH YDQ GLH KDUW LL (QGRNDUGLXP RI ELQQHVWH RSSHUYODNWH YDQ GLH KDUW LLL 0LRNDUGLXP RI KDUWVSLHU WXVVHQ GLH WZHH PHPEUDQH 'LH KDUW ZRUG YHUGHHO LQ µQ OLQNHU HQ UHJWHU NDQW GHXU µQ VSLHUODDJ EHNHQG DV GLH VHSWXP ZDW VHQXEXQGHOV EHYDW (ONH NDQW ZRUG YHUGHHO LQ µQ ERRQVWH HQ RQGHUVWH NDPHU GHXU µQ KDUWNOHS 'LH ERRQVWH KDUWNDPHUV VWDDQ EHNHQG DV GLH DWULD HQ GLH RQGHUVWH KDUWNDPHUV DV GLH YHQWULNHOV E 'LH KDUWNDPHUV L 'LH UHJWHU DUWULXP LV µQ NOHLQ KROWH PHW GXQ ZDQGH HQ RQWYDQJ EORHG YDQDI GLH OLJJDDP GHXU WZHH JURRW YDWH LL 'LH UHJWHU YHQWULNHO LV µQ JURRW KROWH PHW PHGLXP GLNWH ZDQGH ZDW EORHG RQWYDQJ YDQDI GLH UHJWHU DWULXP GHXU GLH WULNXVSLGDOH NOHS 'LW SRPS GLH EORHG YLD GLH ORQJVODJDDU QD GLH ORQJH YLU JDVZLVVHOLQJ 'LH ,RQJVODJDDU LV GXV GLH HQLJVWH VODJDDU DUWHULH ZDW VXXUVWRIDUPH YXLO EORHG GUD LLL 'LH OLQNHU DWULXP OLQNHU YRRUNDPHU LV

Q NOHLQ KROWH PHW GXQ ZDQGH ZDW EORHG YDQDI GLH ORQJH RQWYDQJ YLD GLH ,RQJDDU 'LH ORQJDDU LV GLH HQLJVWH DDU ZDW VXXUVWRIU\NH EORHG GUD LY 'LH OLQNHU YHQWULNHO LV µQ JURRW KROWH PHW GLN ZDQGH ZDW EORHG YDQDI GLH OLQNHU DWULXP RQWYDQJ GHXU GLH PLWUDOH NOHS 'LW SRPS GDQ GLH EORHG YLD GLH DRUWD KRRIVODJDDU QD DOOH GHOH YDQ GLH OLJJDDP 6.(0$7,(6( %(6.28,1* 9$1 ',( +$57

$257$ 38/021$5< $57(5< (1'2&$5',80 (3,&$5',80 683 9(1$ &$9$ 38/021$5< 9(,1 / $75,80 3(5,&$5',80

5 $75,80 / 9(175,&/(

5 9(175,&/ ( ,1) 9(1$ &$9$

0<2&$5',80

6(3780

:LOG -DQ

%8,7(.$17 9$1 ',( +$57

$257$

&2521$5< $57(5<

&52:1 *5229( .5221 *52() 9(7 )$7

$3(;

$6(0+$/,1*67(/6(/ $QDWRPLHV ZRUG GLH VWHOVHO DV YROJ YHUGHHO 1HXVKROWH 'LH KROWH LV XLWJHYRHU PHW VO\PYOLHV HQ ZRUG LQ WZHH YHUGHHO GHXU GLH VHSWXP /DULQNV VWURWWHKRRI %HVWDDQ XLW NUDDNEHHQVWUXNWXUH ZDW GLW EXLJVDPHU PDDN HQ EHYDW GLH VWHPEDQGH 'LH HSLJORWWLV LV DDQJHKHJ DDQ GLH ODULQNV HQ VOXLW GLH WUDJHD DI DV GLH GLHU VOXN 7UDJHD %HVWDDQ XLW URQGH NUDDNEHHQULQJH HQ LV XLWJHYRHU PHW VO\PYOLHV %HHV KHW ¶Q GRUVDOH ULI DDQ GLH DJWHUNDQW /RQJH %HVWDDQ XLW OREEH ZDW RQGHUYHUGHHO LV LQ OREXOHV +XOOH YHUVNLO YDQ GLHU WRW GLHU HQ NDQ JHEUXLN ZRUG RP WXVVHQ GLHUVRRUWH WH RQGHUVNHL 'LH PHPEUDDQ WXVVHQ GLH ORQJH VWDDQ EHNHQG DV GLH PHGLDVWLQXP HQ EHYDW GLH EHODQJULNH PHGLDVWLQDOH OLPINQRSH 'LH WUDJHD YHUGHHO LQ WZHH EURQJL HHQ EURQJXV QD HONH ORQJ %\ %HHV 6NDDS HQ 9DUN KHW GLH UHJWHUORQJ

Q E\NRPVWLJH EURQJXV 'LH EURQFKL KHW QLH NUDDNEHHQULQJH QLH HQ YHUGHHO YHUGHU LQ NOHLQHU EURQJLROL WRW KXO GRRGORRS LQ DOYHROL ORQJVDNNLHV ZDDU JDVXLWUXLOLQJ SODDVYLQG 'LH ORQJOREEH EHVWDDQ XLW GLH DSLNDOH YRRUVWH NDUGLDOH PLGGHO HQ GLDIUDJPDWLHVH DJWHUVWH OREEH 'LH YROJHQGH DQDWRPLHVH YHUVNLOOH EHVWDDQ WXVVHQ GLHUH VH ORQJH

:LOG -DQ

9(5*(/<.(1'( $1$720,( 9$1 ',( /21*( .$7(*25,( & %2. /21*

$&&(6625< %521&+86

.$7(2*,( % %2. /21*

/2%86 &5$1,$/(6 $3,&$/

/2%86 0(',86 &$5',$& /2%86 $&&(6625,86

/2%86 &$8'$/,6 ',$3+5$*0$7,&

9$5.

=(%5$

$&&(6625< %521&+86

:LOG -DQ

63<69(57(5,1*67(/6(/ %HVWDDQ XLW ',( %(. %HVWDDQ XLW GLH OLSSH KDUGH HQ VDJWH YHUKHPHOWH ',( 721* ,V µQ JHVSLHUGH EXLJEDUH RUJDDQ JHKHJ DDQ GLH PDQGLEHO DDQ GLH RQGHUNDQW HQ DDQ GLH K\RLG WRQJ EHHQ NRXGDDO DJWHU 'LH YHUVNLOOH WXVVHQ GLHUVRRUWH VH WRQJH VLHQ VNHWV .$7(*25,( % +RULQJDJWLJH SDSLOODH 6NHUS SXQW 'RUVDOH JURHI ERRS .$7(*25,( & 9$5. +RULQJDJWLJH SDSLOODH *ODGGH RSSHUYODN 5RQGH SXQW 6NHUS SXQW 0LGGHOJURHI *HHQ GRUVDOH JURHI 'XQ =(%5$ *ODGGH RSSHUYODN 6SDWHOYRUPLJ *HHQ GRUVDOH JURHI

2(62)$*86 6/8.'(50 'LV µQ JHVSLHUGH EXLV WXVVHQ IDULQNV HQ PDDJ 'LH HHUVWH GHHO YDQ GLH RHVRIDJXV LV JHKHJ DDQ GLH WUDJHD 3(16 'LH YDUN HQ =HEUD KHW HHQYRXGLJH HQNHOPDH ZDDU SULPrUH YHUWHULQJ SODDVYLQG VLHQ VNHWV D 'LH YDUNSHQV LV HHQYRXGLJ HQ KDOIPDDQYRUPLJ 'LV OLJJU\V DDQ GLH KDUW VH NDQW HQ URRLEUXLQ LQ GLH PLGGHO HQ EOHNHU HQ JHVWUHHS LQ GLH ULJWLQJ YDQ GLH SLORUXV E 'LH 3HUG VH SHQV LV HHQYRXGLJ HQ LV µQ VNHUS XYRUPLJH VDN ZDDUYDQ GLH UHJWHUNDQW NRUWHU DV GLH OLQNHUNDQW LV 'LV UHODWLHI NOHLQ F +HUNRXHUV KHW µQ LQJHZLNNHOGH YHUWHULQJVWHOVHO ZDW EHVWDDQ XLW GLH L 5XPHQ JURRWSHQV ZDW GLH HHUVWH HQ JURRWVWH VDN LV LL 5HWLNXOXP UXLWMLHVSHQV LV GLH NOHLQVWH VDN HQ LV QHW YRRU GLH UXPHQ JHOHs 'LH ELQQHNDQW YDQ GLH UHWLNXOXP LV JHUXLW HQ O\N VRRV KHXQLQJNRHN 'LW EHKHHU GLH YORHL YDQ NRV XLW GLH UXPHQ LLL 2PDVXP EODDU RI ERHNSHQV Or QHW DJWHU GLH UHWLNXOXP HQ KHW µQ NORPS YRXH ZDW VRRV EODUH RI EODDLH O\N .RV ZRUG KLHU JHGURRJ YRRU GLW GHXUEHZHHJ QD GLH DERPDVXP LY $ERPDVXP LV GLH ODDVWH VDN HQ LV GLH HNZLYDOHQW YDQ GLH SHQV YDQ HQNHOPDDJGLHUH 'LH YRHULQJ LV OLJURRL PHW EDLH YRXWMLHV .RV EHZHHJ YDQXLW GLH DERPDVXP GHXU GLH SLORUXV QD GLH GXRGHQXP GXQGHUP '81'(50 6,(1 6.(76 D 'XRGHQXP +LHUGLH LV GLH HHUVWH NRUW JHGHHOWH YDQ GLH GXQGHUP PHW RSHQLQJH YLU GLH VWRUWLQJ YDQ SDQNUHDVVDS HQ JDO E -HMHQXP 'LV GLH ODQJVWH GHHO YDQ GLH GXQGHUP F ,OHXP 'LV GLH ODDVWH NRUW JHGHHOWH YDQ GLH GXQGHUP ZDW DDQVOXLW E\ GLH VHNXP VDNGHUP 'LH KRRIIXQNVLH YDQ

:LOG -DQ

GLH GXQGHUP LV GLH ILQDOH YHUWHULQJ HQ DEVRUSVLH YDQ YRHGLQJVWRZZH .2/21 ',.'(50 D 'LH VHNXP YRUP GHHO YDQ GLH NRORQ LV VDNYRUPLJ HQ RSHQ LQ GLH NRORQ E 'LH NRORQ VH YRUP ZLVVHO YDQ GLHU WRW GLHU 'LH KRRIIXQNVLH LV GLH DEVRUSVLH YDQ ZDWHU HQ VRXW RP GLH YORHLVWRIEDODQV LQ GLH OLJJDDP WH KDQGKDDI F 'LH UHNWXP LV GLH ODDVWH GHHO YDQ GLH NRORQ HQ RSHQ YLD GLH DQXV EXLWH GLH OLJJDDP 0(6(17(5,80 'LV GDDUGLH GHHO YDQ GLH SHULWRQHXP ZDW DDQ GLH UXJJUDDW KDQJ HQ µQ U\ EHODQJULNH OLPINQRSH GLH PHVHQWHULHVH OLPINQRSH EHYDW 20(1780 1(79(7 'LV µQ GHHO YDQ GLH SHULWRQHXP ZDW GLH GHUPV RPKXO 'LH PHVHQWHULXP HQ RPHQWXP LV U\N DDQ YHWZHHIVHO HQ LV µQ EHODQJULNH EURQ YDQ HHWEDUH YHW /(:(5 'LV GLH JURRWVWH RUJDDQ YDQ GLH OLJJDDP QDDV GLH YHO 'LV JHOHs DDQ GLH UHJWHUNDQW YDQ GLH EXLN WXVVHQ GLH GLDIUDJPD HQ SHQV HQ LV EHGHN GHXU µQ VWHUN PHPEUDDQ GLH ,HZHUNDSVHO 'LV YHUGHHO LQ OREEH PHW µQ U\N EORHGYRRUVLHQLQJ 'LH JDOEODDV Or PLQ RI PHHU LQ GLH PLGGHO YDQ GLH YHQWUDOH RSSHUYODN PHW GLH QDE\JHOHs EHODQJULNH KHSDWLHVH ,LPINQRSH 'LH OHZHU LV JODG HQ GRQNHUEUXLQ LQ JHVRQGH GLHUH PDDU PDJ OLJEUXLQ ZHHV LQ YHW GLHUH 'LH KRRIIXQNVLHV YDQ GLH OHZHU D 0HWDEROLVPH 'LV ZDQQHHU YRHGLQJVWRZZH ZDW XLW GLH GXQGHUP JHDEVRUEHHU LV DIJHEUHHN ZRUG QD VXLNHUV YLU HQHUJLH 6XLNHU ZRUG RRN LQ GLH OHZHU JHVWRRU LQ GLH YRUP YDQ JOLNRJHHQ E *DOSURGXNVLH 2X XLWJHGLHQGH RI EHVNDGLJGH URRLEORHGVHOOH ZRUG DIJHEUHHN WRW JDO ZDW LQ GLH GXRGHQXP XLWJHVNHL ZRUG *DO LV QRRGVDDNOLN YLU GLH YHUWHULQJ YDQ YHW F 2QWJLIWLQJ 'LH OHZHU NDQ VHNHUH JLIVWRZZH ZDW GLH OLJJDDP LQQHHP DIEUHHN HQ XLWVNHL 3DQNUHDV

'LV µQ URRLHULJH NOLHU LQ GLH YRX YDQ GLH GXRGHQXP 'LW VNHL SDQNUHDVVDS DI LQ GLH GXQGHUP HQ LQVXOLHQ LQ GLH EORHGVWURRP /J KDQGKDDI VXLNHUPHWDEROLVPH LQ GLH OLJJDDP

:LOG -DQ

9(5*(/<.(1'( $1$720,( 9$1 ',( /(:(5 .$7(*25,( & %2. /(:(5

3267(5,25 9(1$ &$9$ &$8'$7( /2%( 3257$/ 9(,1

.$7(*25,( % %2. /(:(5

/Q +(3$7,&86 %,/( '8&76 *$/%8,6(

*$// %/$''(5 *$/%/$$6

9$5. /(:(5

=(%5$ /(:(5

&$8'$7( /2%(

3257$/ 9(,1

%,/( '8&7 12 *$// %/$''(5

*$// %/$''(5

:LOG -DQ

6.(0$7,(6( '(508,7/(* 9$1 +(5.28(5',(5( +(5.28(56

&2/21 5(&780 $186

/$5*( ,17(67,1( ',.'(50 /11 0(6(17(5,&,

-(-(180 60$// ,17(67,1( '81'(50

1,(+(5.28(56 9$5.(

5(&780 $186

60$// ,17(67,1( '81'(50 /$5*( ,17(67,1( ',.'(50

&2/21

:LOG -DQ

9(5*(/<.(1'( $1$720,( 9$1 ',( 0$$* 1,(+(5.28(5 0$$* 9$1 ',( =(%5$

2(623+$*86 6/8.'(50

'82'(180

3</2586

+(5.28(5 0$$*

580(1

2(623+2*86

20$680

5(7,&8/80

$%20$680

:LOG -DQ

9(5*(/<.(1'( $1$720,( 9$1 ',( 721*

.$7(*25( & %2. 721* .$7(*25,5 % %2. 721*

3$3,//$( 9$//$7$(

'256$/ 5,'*(

&(175$/ *5229(

+251< 3$3,//$(

9$5. 721*

=(%5$ 721*

12 '256$/ 5,'*(

)81*, 6+$3(' 3$3,//$( $5( 3520,1(17 60227+ 685)$&(

:LOG -DQ

',( 85,(1:(É %HVWDDQ XLW WZHH QLHUH WZHH XUHWHUV GLH XUHWKUD HQ EODDV (ONH QLHU EHVWDDQ XLW µQ EXLWHQVWH NRUWHNV µQ ELQQHVWH PHGXOOD HQ LV EHGHN GHXU µQ GXQ NDSVHO VLHQ VNHWV 8ULHQH YORHL YDQDI GLH QLHU QD GLH EODDV GHXU µQ QLHUS\S GLH XUHWHU 9DQDI GLH EODDV YORHL XULHQH QD EXLWH GHXU µQ XULHQOHLHU GLH XUHWKUD 'LH IXQNVLH YDQ GLH QLHUH LV KRRIVDDNOLN .RQWUROHULQJ YDQ GLH NRQVHQWUDVLHV YDQ VXEVWDQVH 0LQHUDOH YLWDPLQH HQV LQ GLH OLJJDDP 'LHQ DV µQ ILOWHU RP RQJHZHQVWH VXEVWDQVH WRNVLHQH E\SURGXNWH YDQ VHO GHEUL HQV YDQ GLH OLJJDDP WH YHUZ\GHU 'LW ZRUG JHGRHQ GHXU GLH ILOWUHULQJ YDQ GLH EORHG GHXU ¶Q VLVWHHP YDQ EXLVH LQ GLH QLHUH :DQIXQNVLRQHULQJ YDQ GLH QLHUH VDO YHURRUVDDN GDW GDDU RI ¶Q RSHHQKRSLQJ YDQ RQJHZHQVWH VXEVWDQVH RI ¶Q DEQRUPDOH XLWVNHLGLQJ YDQ VXEVWDQVH LQ GLH XULHQH VDO SODDVYLQG 'LH JHYROJ LV GDW GDDU ¶Q RSHHQKRSLQJ YDQ DIYDOVWRZZH XUDHPLH LQ GLH EORHG NDQ ZHHV PHW ¶Q VOHJWH UHXN YDQ GLH NDUNDV ¶Q DEQRUPDOH NOHXU YDQ GLH XULHQH EY 5RRL ZDQQHHU URRLEORHGVHOOH YU\JHVWHO ZRUG LQ GLH XULHQH RI VHOIV WRNVDHPLH ZDQQHHU WRNVLHQH QLH YU\JHVWHO NDQ ZRUG LQ GLH EORHG QLH 9(5*(/<.(1'( $1$720,( 9$1 ',( 1,(5 .$7(*25,( & %2.1,(5(

&257(;

,1:(1',*( $$16,*

0('8//$ 3(/9,6 5(1$/,6

&$368/( .$36(/ 85(7(5

:LOG -DQ

/,1.(5 1,(5 ±.$7(*25,( % %2. 5(*7(51,(5B.$7(*25,( % %2.

5(1$/ $57(5<

85(7(5 5(1$/ 9(,1

9$5.1,(5

&257(;

,1:(1',*( $$16,*

0('8//$ 5(1$/ 3(/9,6 85(7(5

&$368/(

:LOG -DQ

5(*7(5 1,(5 9$1 ',( =(%5$ /,1.(5 1,(5 9$1 ',( 3(5'

',( 6(18:((67(/6(/ .DQ YHUGHHO ZRUG LQ x 6HQWUDOH VHQXZHHVWHOVHO EHVWDDQGH XLW GLH EUHLQ HQ UXJPXUJ

x 3HULIHUHOH VHQXZHHVWHOVHO DOOH VHQXZHHIVHO EXLWH GLH EUHLQ HQ UXJPXUJ PHW KXOOH PRWRULHVH VSLHUEHZHJLQJ HQ VHQVRULHVH JHYRHO HLQGSXQWH 58*085* 'LH UXJPXUJ LV EXLVYRUPLJ HQ ORRS GHXU GLH UXJPXUJNDQDDO YDQ GLH UXJJUDDW HQ ZRUG VRGRHQGH EHVNHUP GHXU EHHQ $DQ GLH YRRUNDQW YHUJURRW GLW RP GLH EUHLQ WH YRUP ZDW GHXU GLH VNHGHO EHVNHUP ZRUG 7XVVHQ GLH ZHUZHOV HQ VNHGHO ZRUG GLH EUHLQ HQ UXJPXUJ RPKXO GHXU PHPEUDQH GLH PHQLQJHV RI FHUHEURVSLQDOH PHPEUDQH D 3LDPDWHU ELQQH JHKHJ DDQ GLH EUHLQ HQ UXJPXUJ 'LW EHYDW I\Q EORHGYDDWMLHV ZDW QD GLH VHQWUDOH VHQXZHHVWHOVHO YORHL E $UDFKQRwG PLGGHO ZDW O\N VRRV

Q VSLQQHUDN LV µQ ZHLYOHLV ZDW VHUREURVSLQDOH YORHLVWRI DIVNHL F 'XUDPDWHU EXLWH LV µQ WDDL PHPEUDDQ ZDW GLH VNHGHO HQ UXJPXUJNDQDDO XLWYRHU

'LH UXJPXUJ GUD ERRGVNDSSH YDQ HQ QD GLH EUHLQ %5(,1 %HVWDDQ XLW D 0HGXOOD REORQJDWD ZDW GLH KRsU VHQWUD EHYDW ZDW KDUWNORS DVHPKDOLQJ VOXN HQV EHKHHU % &HUHEHOOXP KHW GLHS YRXH HQ LV YHUGHHO LQ KHPLVIHUH ZDW VSLHUNR|UGLQDVLH EHKHHU F 0LGEUHLQ PHW GLH VHQWUXP YLU GLH RRJUHIOHNV

G &HUHEUXP RI YRRUEUHLQ ZDW XLW JURRW KHOIWHV KHPLVIHUH EHVWDDQ %HYDW GLH KRsU VHQWUD YLU EHZXV\Q UHGHQHULQJVYHUPRs JHKHXH ZLOOHNHXULJH EHZHJLQJ VLJ JHKRRU HQV

:LOG -DQ

22* %HVWDDQ XLW GLH D E F G 2RJEDO 2RJVHQXZHH .RQMXQNWLYD 7UDDQNOLHUH HQ EXLVH

',( 225 %HVWDDQ XLW GULH GHOH EXLWH RRU RRUVNXOS RI SLQQD ZDW NODQNJROZH RSYDQJ XLWZHQGLJH DXGLWRULHVH PHDWXV ZDW NODQNJROZH RRUGUD QD GLH WURPPHOYOLHV ZDW GLH PLGGHO HQ ELQQHRRU VNHL

PLGGHO RRU ELQQH RRU

9(7:(()6(/ 9HWZHHIVHO LV VDDPJHVWHO XLW VSHVLDOH ILEULQHXVH ELQGZHHIVHO VHOOH ZDW JURRW YHWGUXSSHOV EHYDW 'LHUHYHW EHVWDDQ KRRIVDDNOLN XLW VWHDULHQ ROHwQ HQ SDOPDWLHQ /LJJDDPVYHW LV DINRPVWLJ XLW GLH LQQDPH YDQ YHWWH NRROKLGUDWH HQ SURWHwQ ,Q GLH OHZHQGLJH GLHU LV YHW VDJ PDDU YHUKDUG JRX QDGRRGV 9HW NRP KRRIVDDNOLN YRRU RQGHUKXLGV RP GLH KDUW HQ QLHUH LQ GLH SOHXUD HQ SHULWRQHXP YHUDO PHVHQWHULXP HQ LQ NOHLQHU KRHYHHOKHGH LQ RUJDQH HQ ZHHIVHOV 9HW LV GLH HQHUJLHUHVHUYRLU YDQ GLH OLJJDDP 'LV µQ VZDN JHOHLHU YDQ KLWWH HQ EHVNHUP GLH OLJJDDP WHHQ KLWWHYHUOLHV 'LW GLHQ RRN DV

Q HODVWLHVH NXVVLQJ WXVVHQ RUJDQH *RHG JHYRHUGH GLHUH VH VSLHUH LV GHXUVSHN PHW YHW EHNHQG DV PDUPHULQJ RI ³PDUEOLQJ´ 9HW ZLVVHO LQ VDPHVWHOOLQJ NOHXU HQ YHUVSUHLGLQJ LQ GLHUH .RHL %XO YHUV .DOI 6NDDS 9DUN 3HUG *(6/$*67(/6(/ 9528/,.( *(6/$*625*$1( %HVWDDQ XLW D E F G H I J 7ZHH HLHUVWRNNH RI RYDULD GLH YRRUWSODQWLQJVNOLHUH ZDW HLVHOOH RI RYD YHUYDDUGLJ 7ZHH IDOORSLHVH EXLVH JHOHL RYD QD GLH XWHUXV 8WHUXV RI EDDUPRHGHU ZDDU GLH RYXP RI RYD YHUGHU VDO RQWZLNNHO &HUYL[ VOXLW GLH QHN YDQ GLH XWHUXV DI 9DJLQD YHUELQG GLH FHUYL[ PHW GLH YXOYD 9XOYD XLWZHQGLJH JHVODJVRUJDDQ 8LHU HLQWOLN µQ YHONOLHU PDDU µQ IXQNVLRQHOH GHHO YDQ GLH JHVODJVWHOVHO *HHO :LW JHHOZLW :LW JU\VZLW %DLH ZLW *HHOZLW *HHO 5HGHOLN IHUP )HUP 6DJ HQ VQRWWHULJ %DLH IHUP HQ EURV 5HGHOLN IHUP HQ ROLHULJ 6DJ HQ ROLHULJ JHHQ PDUPHULQJ

8WHUXV YDQ GLH NRHL D %HVWDDQ XLW µQ NOHLQ OLJJDDP PP PHW KRULQJV HON VR PP ODQN E 'XEEHOULI DDQ GLH EDVLV YDQ GLH KRULQJV F .RW\OHGRQV YUXJNQRSSH *HGXUHQGH GUDJWLJKHLG WRW PP [ PP JURRW VSRQVHULJ

:LOG -DQ

8WHUXV YDQ GLH VRJ /LJJDDP PP ODQN KRULQJV EDLH ODQN HQ EXLJVDDP 0$1/,.( *(6/$*625*$1( D %HVWDDQ XLW L 7ZHH WHVWHV ZDDU VSHUPH JHSURGXVHHU ZRUG LL 'XFWXV GHIHUHQV EXLVH YDQ GLH WHVWHV LLL 9HVLFXODH VHPLQDOH VDDGVDNNLHV LY 3URVWDDW Y 7ZHH EXOER XUHWUDOH NOLHUH YL 8UHWKUD YLL 3HQLV E\NRPHQGH JHVODJVNOLHUH 7HVWLV YDQ GLH EXO /DQJZHUSLJ RYDDOYRUPLJ PDVVD RQJHYHHU J 3DUHQNLHP JHHO %ORHGU\N EDLH DUH (SLGLGLPLV QRX DDQJHKHJ DDQ WHVWLV .RS LV ODQN HQ EXLJ RRU ERRQVWH GHUGH YDQ GLH WHVWLV 7HVWLV YDQ GLH UDP 6RRUWJHO\N DV GLH EXO PDDU UHODWLHI JURWHU PHHU SHHUYRUPLJ HQ URQG PDVVD RQJHYHHU J 0LQGHU DUH 7HVWLV YDQ GLH 9DUNEHHU *URRW HQ RYDDOYRUPLJ 3DUHQNLHP JU\V 9HUWDNWH DUH 'XLGHOLNH OREEH (SLGLGLPLV VZDN RQWZLNNHO NHsOYRUPLJ DDQ EHLGH NDQWH YDQ WHVWLV /,0)232w(7,(6( 67(/6(/ 0,/7

'LV GHHO YDQ GLH EORHG HQ OLPIVWHOVHO U\N LQ EORHG HQ OLPIZHHIVHO 'LV µQ EHODQJULNH RUJDDQ PHW GLH YROJHQGH IXQNVLHV D 9HUZ\GHU YUHHPGH PDWHULDDO VRRV VLHNWHYHUZHNNHQGH RUJDQLVPHV HQ RX EORHGVHOOH XLW GLH EORHGVWURRP E 9HUYDDUGLJ OLPIVHOOH HD EORHGVHOOH F 9HUYDDUGLJ WHHQOLJJDDPSLHV G 6WRRU \VWHU H 6WRRU EORHG HQ KDQGKDDI EORHGYODNNH LQ GLH EORHGVRPORRSVWHOVHO /,0)$7,(6( 67(/6(/

0HQWRU PRHW NOHP Or RS ,LPINQRSH JHQRHP LQ 6NHGXOH YDQ 6WDDQGH 5HJXODVLHV VLHQ NRQWUROHO\V YLU SULPrUH YOHLVLQVSHNVLH 'LH VWHOVHO LV QRX YHUZDQW DDQ GLH EORHGVRPORRSVWHOVHO HQ EHVWDDQ XLW D /LPI µQ +HOGHU YORHLVWRI VRRUWJHO\N DDQ EORHGSODVPD PDDU ZDWHULJHU ZHHQV PLQGHU SURWHwQ +LHUGLH YORHLVWRI LV

:LOG -DQ

GLH HLQGHOLNH NRQWDNPHGLXP WXVVHQ ZHHIVHOVHOOH HQ EORHG RP L 6XXUVWRI HQ YRHGLQJVWRZZH QD ZHHIVHOVHOOH RRU WH GUD LL 0HWDEROLHVH QHZHSURGXNWH XLW ZHHIVHOVHOOH WH YHUZ\GHU GLW GHXU OLPINQRSH WH ILOWUHHU HQ ZHHU WH VWRUW LQ GLH EORHGVWURRP $OOH ZHHIVHOVHOOH LQ GLH OLJJDDP ZRUG JHEDDL LQ OLPI ZDW VDDPYORHL LQ GXQZDQGLJH EXLVLHV EHNHQG DV OLPIYDWH ZDW OHL QD OLPINQRSH E /LPIYDDWMLHV +XOOH LV GXQZDQGLJH EXLVLHV ZDW NUXLV HQ GZDUV RRU ZHHIVHOV ORRS RP OLPI E\PHNDDU WH PDDN 'DDU LV WZHH VRRUWH L $IIHUHQWH YDWH ZDW OLPI YDQDI ZHHIVHOV QD OLPINQRSH YHUYRHU LL (IIHUHQWH YDWH ZDW OLPI YDQDI OLPINQRSH QD GLH EORHGVWURRP GUD F /LPINQRSH +XOOH LV ILOWHUV ZDW RQVXLZHUKHGH XLW OLPI VLI HQ LV GDDURP VXONH JRHLH LQGLNDWRUV YDQ SDWRORJLH JHGXUHQGH YOHLVLQVSHNVLH +XOOH LV IHUP RYDDO WRW URQG PHW µQ VWHUN NDSVHO 'LH VQLWYODN YHUWRRQ QDW HQ GLH QRUPDOH NOHXU NDQ ZLVVHO YDQ JU\VZLW WRW VZDUWURRL +XOOH LV JHZRRQOLN JURWHU LQ MRQJ GLHUH :DQQHHU YUHHPGH VWRZZH HQ OLPIRVLHWH GHXU OLPINQRSH YHUWHHU ZRUG HQ GLV VNDGHOLN VDO GLW LUULWDVLH YHURRUVDDN 5HDNVLHV VDO ZLVVHO HQ NDQ DV YROJ XLWJHNHQ ZRUG L /LPINQRSH JHVZHO HQ JURWHU HQ PHHU EORHGHULJ LL %ORHGLQJ EY PLOWVLHNWH $IULNDDQVH 9DUNSHV LLL 9HUQLHWLJLQJ YDQ ZHHIVHO EY DEVHVVH E\ 7% $V OLPINQRSH QLH LQ VWDDW LV RP LQIHNVLHV WH YHUQLHWLJ QLH EHODQG GLW LQ GLH EORHGVWURRP HQ YHURRUVDDN EORHGYHUJLIWLJLQJ VHSWLVHPLH HQ WRNVHPLH 2PGDW OLPINQRSH VSHVLILHNH DUHDV RI RUJDQH GUHLQHHU LV KXOOH JRHLH LQGLNDWRUV YDQ SDWRORJLH YDQ GLH GUHLQHULQJVDUHD /LPIYORHL RS SDG WHUXJ QD GLH EORHGVWURRP GHXU PLQVWHQV HHQ OLPINQRRS /LPINQRSH YDQ EHODQJ E\ YOHLVLQVSHNVLH /LPINQRSH YDQ GLH WKRUDNV 9LHU OLPIVHQWUD QO x x x x /F WKRUDFLFXP GRUVDOLV GUHLQHHU OLQNHU HQ UHJWHUNDQW YDQ GLH ERUVNDV /F WKRUDFLFXP YHQWUDOLV GUHLQHHU GLH ERUVNDV /F PHGLDVWLQDOLV GUHLQHHU GLH PHGLDVWLQXP HQ ORQJH /F EURQFKLDOLV GUHLQHHU GLH ORQJH HQ KDUW

D /QQ WKRUDFDOHV GRUVDOLV 7ZHH JURHSH OLPINQRSH LQ GLH VHQWUXP +XOOH Or ODQJV GLH GRUVDOH OLJJDDPVZDQG RQGHU GLH UXJJUDDW HQ ZRUG JHVNHL GHXU GLH VLPSDWLHVH UHHNV x x /QQ LQWHUFRVWDOHV JHOHs ODQJV GLH DDQVOXLWLQJ WXVVHQ ULEEHV HQ ZHUZHOV LQ GLH WXVVHQ ULEVSDVLHV /QQ WKRUDFLL DRUWLFL JHOHs GRUVDDO YDQ GLH DRUWD

'UHLQHULQJVDUHD 6SLHUH YDQ GLH VNRXHUV ERUV UXJ GLDIUDJPD KDUW ULEEHV WKRUDNDOH ZHUZHOV HQ VRPV GLH PLOW E /\PSKRFHQWUXP WKRUDFDWHV YHQWUDOHV

:LOG -DQ

+LHUGLH OLPINQRSH LV JHOHs RS GLH VWHUQXP PHW NUDQLDOH HQ NRXGDOH JURHSH /QQ VWHUQDOHV FUDQLDOLV /QQ VWHUQDOHV FDXGDOHV

'UHLQHULQJVDUHD 6SLHUH YDQ GLH ERUV VNRXHUV DEGRPHQ ULEEHV RHVRIDJXV WUDJHD GLDJIUDJPD LQ GLH 3HUG RRN GLH OHZHU HQ LQ GLH VRJ GLH YRRUVSHQH F /\PSKRFHQWUXP PHGLDVWLQDOH 'ULH JURHSH OLPINQRSH ZRUG RQGHUVNHL /QQ PHGLDVWLQDOLV FUDQLDOHV Or LQ GLH NUDQLDOH PHGLDVWLQXP QDE\ GLH LQJDQJ YDQ GLH ERUVKROWH ,Q GLH 3HUG LV GDDU NOHLQ OLPINQRSH YHUVSUHL GHXU GLH PHGLDVWLQXP ,Q %HHV LV GDDU µQ SDDU OLPINQRSH QDE\ GLH JURRW KDUWVODJDUH /QQ PHGLVWLQDOHV PHGLDOHV LQ GLH NRXGDOH PHGLDVWLQLXP WXVVHQ GLH DRUWD HQ RHVRIDJXV

*URRW LQ %HHV WRW FP PDJ DIZHVLJ ZHHV LQ 3HUG G /\PSKRFHQWUXP EURQFKLDOH 6OXLW LQ GLH /QQ %URQFKLDOHV VLQLVWUL GH[WUL HQ PHGLL ,Q GLH KHUNRXHU HQ 9DUN LV GDDU RRN GLH EURQFKDOHV FUDQLDOHV E\ GLH RRUVSURQJ YDQ GLH EURQFKXV WUDFKHDOLV /Q WUDFKHREURQFKLDOLV VLQLVWUD NUDQLDDO YDQ GLH OLQNHU EURQFKXV NRP YRRU LQ DOOH GLHUH /Q WUDFKHREURQFKLDOLV GH[WHU NUDQLDDO YDQ GLH UHJWHU EURQFKXV YDQ EHHVWH YRRU HQ LV DIZHVLJ LQ GLH VNDDS +LHUGLH YDULDVLH LV RRN WHHQZRRUGLJ LQ ZLOG

.RP QHW LQ

/LPIVWHOVHO YDQ GLH DEGRPHQ 'LH GRUVDOH DEGRPLQDOH ZDQG HQ YLVFHUD KHW OLPIVHQWUD D E F G /F OXPEDOH /F FHOLDFXP /F PHVHQWHULFXP FUDQLDOLV /F PHVHQWHULFXP FDXGDOLV

(ONH VHQWUXP KHW OLPINQRSH ZDW µQ VSHVLILHNH DUHD GUHLQHHU 'LH PHHVWH RUJDQH KHW KXO HLH OLPINQRSH HQ Or ODQJV GLH JURRW EORHGYDWH YDQ GLH EHVRQGHUH RUJDDQ (IIHUHQW YDQ GLH YLHU VHQWUD GUHLQHHU LQ GLH OXPEDOH OLPIYDW ODQJV GLH DRUWD RI LQ GLH FLVWHUQD FK\OL D /\PSKRFHQWUXP OXPEDOH ± +LHUGLH OLPINQRSH Or ODQJV GLH DEGRPLQDOH DRUWD HQ VOXLW GLH UHQDOH /QQ LQ 'UHLQHULQJVDUHD 1LHUH DGUHQDDO OXPEDOH ZHUZHOV HQ VSLHUH WHVWHVRYDULD

E /\PSKRFHQWUXP FHOLDFXP VOXLW GLH YROJHQGH /QQ LQ x /QQJDVWULFL ODQJV GLH YHUWDNNLQJ YDQ GLH $ JDVWULFL VLQLVWUD RS GLH ELQQHERRJ YDQ GLH PDDJ +LHUGLH NOLHUH PRHW JHNHUI ZRUG PHW YOHLVLQVSHNVLH E\ 9DUN HQ 3HUG /QQ OLHQDOLV LQ KHUNRXHUV GUHLQHHU GLH UXPHQ UHWLNXOXP HQ RPDVXP 'LH DERPDVXP ZRUG JHGUHLQHHU GHXU GLH SRUWDOH /QQ 0HW YOHLVLQVSHNVLH PRHW KLHUGLH /QQ LQJHVQ\ ZRUG +XOOH Or WXVVHQ GLH DWULXP UXPLQLV HQ GLH OLQNHU GHHO YDQ GLH GLDJIUDJPD RS GLH NUDQLRGRUVDOH UDQW YDQ GLH PLOW

x

(IIHUHQWH GUHLQHULQJ LQ GLH F\VWHUQD FK\OL F /\PSKRFHQWUXP PHVHQWHULFXP FUDQLDOH /QQ YDQ GLH VHQWUXP VOXLW LQ GLH /QQ YDQ GLH MHMHQXP NRORQ HQ FDHFXP 'LH /QQ MHMXQDOHV LV GLH EHODQJULNVWH HQ PRHW JHNHUI ZRUG PHW YOHLVLQVSHNVLH

:LOG -DQ

,Q GLH 3HUG Or GLH /QQ QDE\ GLH RRUVSURQJ YDQ GLH MHMHQXP VH EORHGYDWH ,Q %HHV YRUP KXOOH µQ UHHNV WXVVHQ GLH MHMHQXP HQ ODDVWH GUDDL YDQ GLH VSLUDDO ,Q 6NDDS Or KXOOH WXVVHQ GLH ODDVWH VHQWULIXJDOH HQ HHUVWH VHQWULSHWDOH GUDDL YDQ GLH VSLUDDO ,Q 9DUN Or GLH UHHNV ODQJV EORHGYDWH YDQ GLH MHMHQXP (IIHUHQW GUHLQHHU LQ F\VWHUQD FK\OL G /\PSKRFHQWUXP PHVHQWHULFXP FDXGDOLV /QQ YDQ GLH VHQWUXP Or ODQJV GLH WDNNH YDQ GLH $ PHVHQWHULFD FDXGDOLV LQ GLH PHVRNRORQ 0RHW LQJHVQ\ ZRUG PHW YOHLVLQVSHNVLH YDQ GLH 9DUN HQ E\ 7% YHUGDJWH RI SRVLWLHZH %HHV x (IIHUHQW VOXLW DDQ E\ /QQLOLDFL PHGLDOLV HQ PHVHQWHULFXP FUDQLDOH HQ XLWHLQGHOLN PHW GLH F\VWHUQD FK\OL RI OXPEDOH EXLVH &\VWHUQD FK\OL Or UHJV HQ GRUVDDO YDQ GLH DRUWD WXVVHQ GLH SLODUH YDQ GLH GLDJIUDJPD 'LW RQWYDQJ NRXGDDO GLH 7UXQFL ,XPEDOHV HQ JDDQ NUDQLDDO YRRUW DV GLH GXFWXV WKRUDFLFXV 'LH ULWPLHVH SROVVODJ YDQ GLH DRUWD YHUEHWHU ZDDUVN\QOLN GLH YORHL YDQ OLPI LQ KLHUGLH EXLVH

x

/LPIGUHLQHULQJ YDQ GLH EHNNHQ D /QQOXPEDOH WHVWHV E F G /QQLOLDFL PHGLDOHV EHNNHQ HQ DJWHUEHQH /QQLVFKLDGLFXV DJWHUEHQH YDQ %HHV VQ\ LQ PHW LQVSHNVLH /QQ LQJXLQDOLV VXSHUILFLDOLV PDPPDULXV XLHU HQ YXOYD YDQ GLH NRHL

.ZDDGDDUGLJH JHZDVVH YDQ GLH YXOYD NDQ QD KLHUGLH /QQ XLWVDDL H /QQDQRUHFWDOLV DQXV SHULQHXP HQ VWHUW E\ GLH 3HUG HQ JHZDVVH YDQ GLH DUHDV NDQ GLH /QQ DDQWDV PRHW JHLQVSHNWHHU ZRUG /LPIGUHLQHULQJ YDQ GLH NRS D /QQSDURWLGHXV *URRW LQ %HHV Or DJWHU GLH SDURWLV VSHHNVHONOLHU YHQWUDDO YDQ GLH PDQGLEXOrUH JHZULJ %HODQJULN E\ YOHLVLQVSHNVLH 'UHLQHHU 6LQXVVH Rs RUH OLSSH HQ RSSHUYODNNLJH VSLHUH YDQ GLH NRS GXV KRRIVDDNOLN GLH NRXGDOH GHOH YDQ GLH NRS (IIHUHQW QD GLH /QQ UHWURSKDU\QJL E /QQPDQGLEXODULV RS GLH EXLJLQJ YDQ GLH PDQGLEHO LQ GLH 3HUG LQ GLH 9 WXVVHQ GLH PDQGLEHOV 'UHLQHHU QHXV KDUGH YHUKHPHOWH WRQJ NDNH DVRRN JHVLJVHQ NRXVSLHUH GXV GLH YRRUNDQW YDQ GLH NRS (IIHUHQWH QD GLH /QQ UHWURSKDU\QJL HQ FHUYLFDOHV SURIXQGL FUDQLDOHV F /QQ UHWURSKDU\QJL ODWHUDOLV JURRW LQ %HHV Or NUDQLRYHQWUDDO YDQ GLH DWODV HHUVWH QHNZHUZHO HQ EHGHN GHXU GLH UDQW YDQ GLH PDQGLEXOrUH VSHHNVHONOLHU ,Q GLH 3HUG LV KXOOH

Q UHHNV NOHLQ /QQ /DQJV GLH $FDURWLV H[WHUQD HQ Or PHGLDDO HQ NRXGDDO YDQ GLH PDQGLEXOrUH VSHHNVHONOLHU 'UHLQHHU 'LHSHU GHOH YDQ GLH NRS ,Q KHUNRXHUV GUHLQHHU GLW DO GLH OLPI YDQ GLH NRS (IIHUHQW 1D GLH /QQ 5HWURSKDU\QJL PHGLDOLV RI /QQFHUYLFDOLV SURIXQGL HUDQLDOLV RI WUXQFXV WUDFKHDOLV G /QQ UHWURSKDU\QJL PHGLDOLV JHOHs RS GLH IDULQNV 'UHLQHHU )HLWOLN DO GLH OLPI YDQ GLH NRS EHKDOZH LQ %HHV ZDDU GLW GHXU GLH /QQUHWURSKDU\QJL ODWHUDOLV YORHL (IIHUHQW 7UXQFXV WUDFKHDOLV

:LOG -DQ

H /QQFHUYLFDOHV SURIXQGL +XOOH KHW NUDQLDOH PHGLDOH HQ NRXGDOH JURHSH /r ODQJV GLH WUDFKHD WXVVHQ GLH WLURwG HQ HHUVWH ULE .UDQLDOH HQ PHGLDOH JURHSH GLNZHOV DIZHVLJ LQ GLH 6NDDS (IIHUHQWH GUHLQHULQJ LQ GLH 7UXQFXV WUDFKHDOLV 9(5*(/<.(1'( $1$720,( 9$1 ',( 0,/7

.$7(*25,( & .$7(*25,( %

+,/86 )$&,(6 *$675,&$ 9(5*52(,,1* 0(7 580(1 $'+(6,21 72 580(1

9$5.

=(%5$

)$&,(6 *$675,&$

+,/86

)$&,(6 ,17(67,1$/,6

:LOG -DQ

,17(51( /,0)67(/6(/

/1 323/,7(86

/1 ,1*8,1$/,6 683(5),&,$/,6 /1 68%,/,$&86

/1 ,6&+,$7,&,

/11 6$&5$/,6 /11 ,/,$&, 0(',$/(6 (7 /$7(5$/,6

/11 /80%$/(6 $257,&,

/1 5(1$/,6

/11 67(51$/,6 &5$1,$/(6 (7 &$8'$/(6

/11 ,17(5&267$/,6

/11 &(59,&$/,6 352)81', &$8'$/(6 /1 &(59,&$/(6 683(5),&,$/(6 /11&(59,&$/,6 352)81',

/1 &2672&(59,&$/,6

:LOG -DQ

233(59/$..,*( /,0)67(/6(/

/1 5(7523+$5$1*(86

/1 */87($/

/1 78%(5$/

/1 3$527,'(86

/1 0$1',%8/$5,6 /168%,/,$&, 35()(025$/

/1 &(59,&$/,6 683(5),&,$/,6 35(6&$38/$5

/1 323/,7(86

/1 ,1*8,1$/,6 683(5),&,$/,6

:LOG -DQ

./,(5( 9$1 ',( /,**$$0 3LWXLWrUH NOLHU KLSRILHVH

/r DDQ GLH EDVLV YDQ GLH EUHLQ 9HUYDDUGLJ KRUPRQH ZDW EHHQJURHL GLH XLHU RYDULDWHVWHV HQ EDDUPRHGHUVSLHUH VWLPXOHHU 7LURwG VNLOGNOLHU

%HVWDDQ XLW WZHH OREEH ZHHUVNDQWH YDQ GLH WUDFKHD 9HUYDDUGLJ WLURNVLHQ ZDW PHWDEROLVPH YHUKRRJ 6WLPXOHHU JURHL LQ MRQJ GLHUH 7LPXV

%HVWDDQ XLW OREEH ZDW VWUHN YDQDI GLH KDUW ODQJV GLH QHN RS HQ ZHHUVNDQWH YDQ GLH WUDFKHD *URRW LQ MRQJ GLHUH PDDU NULPS PHW RXGHUGRP 6WLPXOHHU JHVODJVU\SKHLG HQ RQWZLNNHOLQJ YDQ GLH LPPXXQVWHOVHO $GUHQDOH NOLHUH

/r WHHQDDQ GLH QLHUH +HW RRN µQ NRUWHNV HQ PHGXOOD 'LH PHGXOOD YHUYDDUGLJ DGUHQDOLHQ ZDW

Q JURRW LQYORHG RS GLH OLJJDDP KHW EY PHWDEROLVPH YDQ JOLNRJHHQ HQ YRUPLQJ YDQ PHONVXXU LQ VSLHUH 2SJHZRQGHQKHLG VWUHV HQ S\Q YHURRUVDDN DIVNHLGLQJ YDQ DGUHQDOLHQ ZDW JOLNRJHHQUHVHUZHV LQ VSLHUH XLWSXW EHNHQG DV GLH YHJ RI YOXJ UHIOHNV´ .RUWHNV YHUYDDUGLJ NRUWLVRRQ ZDW DQWLLQIODPPDWRULHV LV 3DQNUHDV

9HUYDDUGLJ LQVXOLHQ ZDW YODNNH YDQ EORHGVXLNHU UHJXOHHU 6NHL RRN WULSVLHQ HQ SHSVLHQ DI EHODQJULNH YHUWHULQJVHQVLHPH

9/(,6,163(.7(856 +$1'/(,',1* :,/'

'((/ ,, 9/(,6,163(.6,(

02'8/( 3$72/2*,(

:LOG -DQ

,QGHNV $/*(0(1( 3$72/2*,( '(),1,6,(6 $%6(6 $1(0,( %/2('$502('( $57+5,7,6 $57+526( %$.7(5(0,( .1(86,1* 9(50$(5,1* .$.(.6,( .$/6,),.$6,( 9(5.$/.,1* 9(5.$6,1* 6,5526( ),%526( '(*(1(5$6,( (0),6((0 (17(5,7,6 9(77(5,*( '(*(1(5$6,( 9(77(5,*( ,1),/75$6,( .2256 *$1*5((1 +(3$7,7,6 +,'521()526( +,3267$6( ,.7(586 *((/68* 2192//(',*( 8,7%/2(, 2192/:$66(1+(,' ,1)$5.6,( ,1)/$00$6,( 0$67,7,6 0(7$67$6( 8,76$$,,1* 5(8.( ,1 9/(,6 9/(,6 9$1 )(7866( 0(/$126( 0(75,7,6 0,23$7,( 1(.526( 1()5,7,6 1()526( 1(23/$60$6 *(:$66( 2) .$1.(5 ('((0 203+$/23+/(%,7,6 225+((167((. 3(5,.$5',7,6 3(5,721,7,6 3(7,&+,$( (&+,026(6 68**,/$6,(6 3/(85,7,6 3,É0,( 5,*25 0257,6 6(37,6(0,( %/2('9(5*,)7,*,1* 7(/$1*,(.7$6( 72.6(0,( 85(0,( 9$/98/r5( (1'2.$5',7,6

:LOG -DQ

$/*(0(1( 3$72/2*,( '(),1,6,(6 $%6(6 µQ *HORNDOLVHHUGH DIJHNDSVHOGH DDQVDPHOLQJ YDQ HWWHU LQ µQ KROWH JHYRUP GHXU RQWELQGHQGH ZHHIVHO 'LH JURRWWH YDQ DEVHVVH ZLVVHO YDQ RQVLJEDDU WRW RQEHSHUN (WWHU EHVWDDQ XLW GRRLH ZHHIVHO EDNWHULHs HQ LQIODPPDWRULHVH VHOOH (WWHU LV JHZRRQOLN µQ GLN URRPNOHXULJH YORHLVWRI 0HWWHUW\G GURRJ GLW XLW HQ O\N VRRV GURs PDDVNDDV 2RUVDNH D E F G H %DNWHULHs VZDPPH SURWRVRs HQ LQZHQGLJH SDUDVLHWH ZDW ZHHIVHO ELQQHGULQJ 9XLO VSXLWQDDOGH 3HQHWUHUHQGH ZRQGH 3LsPLH HWWHUYRUPHQGH EDNWHULHs LQ GLH EORHGVWURRP 3LRJHQH HWWHUYRUPHQGH EDNWHULHs &RU\QHEDFWHULXP 3VHXGRPRQDV VSS

%HRRUGHOLQJ µQ (QNHOH DEVHV NDQ ZHJJHVQ\ ZRUG DV GDDU QLH YHUGHUH YHUVSUHLGLQJ YDQ LQIHNVLH RI EHVRHGHOLQJ YDQ GLH UHV YDQ GLH NDUNDV LV QLH 7RWDOH DINHXULQJ LQ JHYDOOH YDQ YHHOYXOGLJH DEVHVVH YDQ YHUVNHLH RUJDQH $1(0,( EORHGDUPRHGH :DDU GLH DDQWDO URRLEORHGVHOOH LQ µQ JHJHZH YROXPH PLQGHU LV NZDQWLWDWLHI RI KDHPRJORELHQ LQ GLH URRLEORHGVHOOH YHUPLQGHU NZDOLWDWLHI .OLQLHVH WHNHQV VOXLW LQ EOHHN VO\PYOLHVH VZDNKHLG HQ RQILNVKHLG 2RUVDNH D 1DEORHGLQJ VQ\HZRQGH EORHGHULJH HQWHULWLV KHPROLWLHV ZDQQHHU URRLEORHGVHOOH DIJHEUHHN ZRUG GHXU EDNWHULHVH WRNVLHQH RI SDUDVLHWH HQV EY %DEHVLRVH URRLZDWHU ERVOXLVNRRUV RI $QDSODVPRVH ERVOXLVJDOVLHNWH E 9RHGLQJVWHNRUWH SURWHwQ HQ PLQHUDOH EY FKURQLHVH YHUPDHULQJ NDNHNVLH F $SODVWLHV RQGHUGUXNNLQJ YDQ YHUYDDUGLJLQJ YDQ URRLEORHGVHOOH LQ GLH EHHQPXUJ %HRRUGHOLQJ %HSDDO GHXU GLH DDUG RPYDQJ HQ RRUVDDN $INHXULQJ LQ JHYDOOH YDQ DDQVWHHNOLNH VLHNWHV RI HUJH JHYDOOH $57+5,7,6 $57+526( $UWKULWLV LV RQWVWHNLQJ LWLV HQ DUWKURVH GHJHQHUDVLH RVH YDQ µQ JHZULJ (HUVJHQRHPGH YHURRUVDDN YHUDQGHULQJ DDQ JHZULJVNUDDNEHHQ .RP JHZRRQOLN YRRU LQ JHZULJWH ZDW EDLH JHZLJ GUD RI ZDDU DEQRUPDOH EHZHJLQJV YRRUNRP

:LOG -DQ

2RUVDNH D %ORHGYHUJLIWLJLQJ VHSWLVHPLH RI EDNWHUHPLH E 3HQHWUHUHQGH ZRQGH F OQIHNVLH YDQ DDQOLJJHQGH EHVPHWWH ZHHIVHO RVWHRPLsOLWLV KRHIDEVHV %HRRUGHOLQJ +DQJ DI YDQ GLH DDUG HQ RPYDQJ DNXXW FKURQLHV HHQ PHHU JHZULJWH %$.7(5(0,( 'LH WHHQZRRUGLJKHLG YDQ EDNWHULHs LQ GLH EORHGVWURRP ZDW PDJ OHL WRW VHSWLVHPLH RI SLsPLH .1(86,1* %ORHGLQJ PHW JHSDDUGJDDQGH YHUNOHXULQJ QD µQ EHVHULQJ %LQQH GLH HHUVWH XUH QD µQ EHVHULQJ LV µQ NQHXVSOHN KHOGHUURRL QD XXU GRQNHUURRL QD XXU UDDN GLW SDS HQ ZDWHULJ HQ QD GDH UDDN GLW RUDQMHURRL HQ YRHO VHSHULJ 'LV µQ DOJHPHQH WRHVWDQG ZDDUJHQHHP W\GHQV YOHLVLQVSHNVLH HQ LV YDQ HNRQRPLHVH EHODQJ LQ GLH YOHLVEHGU\I 2RUVDNH %HVHULQJV VRRV VZDN YHUYRHU KDQWHULQJ RI DDQKRX LQ NUDOH %HRRUGHOLQJ 'LW PRHW ZHJJHVQ\ ZRUG HQ GDDU PRHW JRHG JHN\N ZRUG KRH GLHS GLH NQHXVLQJ VWUHN 7RWDOH DINHXULQJ YDQ GLH NDUNDV DV NQHXVLQJ XLWJHEUHLG LV 9(50$(5,1* 9(50$(5,1* 'LHU ZRUG YHUPDHU DJY WHNRUW DDQ JHQRHJVDPH YRHGVHO ZLQWHU RI GURRJWH /LJJDDPVYHW UDDN ZHJ 6SLHUH HQ YHW RP QLHUH LV LQLVLsHO IHUP QLH ZDWHULJ *HYRUGHUGH HQ DOJHPHQH DWURILH YDQ VNHOHWVSLHUH HQ VHNHUH RUJDQH PHW VHUHXVH DWURILH YDQ YHWZHHIVHO (GHHP HQ DQHPLH NRP GLNZHOV YRRU 1LHUYHW YHUGZ\Q 9HW RS GLH KDUW YHUGZ\Q ODDVWH HQ GLH YHQWULNHOV PDJ YHUGXQ 2RUVDNH D 2QGHUYRHGLQJ E .URQLHV VLHN GLHUH F :XUPV .$.(.6,( :DQQHHU µQ GLHU HJWHU DONXXW VLHN ZRUG LQ VR µQ PDWH GDW GLH HHWOXV VWRS EHJLQ ERJHQRHPGH SURVHV RRN 'LH YHUVNLO HJWHU LV GDW GLH YHW MHOOLHULJ UDDN HQ QLH VWRO W\GHQV YHUNRHOLQJ QLH ,Q KLHUGLH JHYDO LV GLH GLHU HJWHU DNXXW VLHN HQ VRPV PHW NRRUV JHSDDUGJDDQGH VLPSWRPH HQ VRPV QLH +LHUGLH NRQGLVLH LV GXV JHYDDUOLN LQ GDW GLH GLHU PLNUR RUJDQLVPHV LQ GLH EORHGVWURRP NDQ KH ZDW YLU GLH YHUEUXLNHU YDQ XLW µQ JHVRQGKHLGVRRJSXQW JHYDDUOLN LV

:LOG -DQ

2RUVDNH $NXWH VLHNWHV ±YLUXVVH EDNWHULHH %HRRUGHOLQJ .HXU KHOH NDUNDV DI .$/6,),.$6,( 9(5.$/.,1* &KURQLHVH OHWVHOV UDDN GLNZHOV JHNDOVLILVHHU 'LV GLH QHHUOHJJLQJ YDQ ND,VLXPVRXWH NDON LQ GRRLH HQ VWHUZHQGH ZHHIVHO RRN EHNHQG DV GLVWURILHVH NDOVLILNDVLH 3DUDVLHWEHVPHWWLQJ HQ WHULQJOHWVHOV LQ GLH GLHU QHLJ GLNZHOV WRW NDOVLILNDVLH 'LH ERUVEHHQ YDQ EHHVWH NDOVLILVHHU GLNZHOV DJY GUXNQHNURVH YDQ YHW µQ VZDDU GLHU ZDW Or RS µQ KDUGH RSSHUYODNWH %HRRUGHOLQJ ,QGLHQ GLW JHORNDOLVHHUG LV YHUZ\GHU HQ NHXU DDQJHWDVGH GHOH DI .HXU GLH KHOH NDUNDV DI YLU HVWHWLHVH UHGHV LQGLHQ GLW YHUDOJHPHHQ LV 9(5.$6,1* +LHUGLH GHJHQDWLHZH YHUDQGHULQJ YLQG SODDV GHXU IHUP GURs QHNURWLHVH ZHHIVHO ZDW YHUDQGHU ZRUG LQ µQ NDDVDJWLJH SDVWD ZDW EHVWDDQ XLW YHWGUXSSHOV HQ SURWHwQ 'LV µQ RRUOHZHULQJVJPHJDQLVPH YDQ GLH OLJJDDP RP µQ OHWVHO DI WH NDSVHO HQ ODWHU WH NDOVLILVHHU HQ LV NHQPHUNHQG YDQ 7% 6,5526(),%526( 3DWRORJLH YDQ GLH OHZHU ZDDU GLH QRUPDOH OREXOrUH VWUXNWXXU EHVNDGLJ HQ YHUYDQJ ZRUG PHW ELQGZHHIVHO 'LH ELQGZHHIVHO NDQ VDDPWUHN HQ GLH ,HZHU YHUGHHO LQ RQUHsOPDWLJH NQRSSH 'LH OHZHU LV GLNZHOV OLJWHU YDQ NOHXU PHW µQ NHQPHUNHQGH NHLVWHHQ YRRUNRPV 2RUVDNH D &KURQLHVH UHJWHU KDUWYHUVDNLQJ E ,QIODPPDVLH YDQ GLH JDOEXLVH EY PLJUHUHQGH SDUDVLHWH F 9HUJLIWLJLQJ JLISODQWH NRSHU %HRRUGHOLQJ .HXU GLH OHZHU DI RQGHUVRHN GLH UHV YDQ GLH NDUNDV EDLH GHHJOLN YLU DIZ\NLQJV '(*(1(5$6,( :DDU RPNHHUEDUH YHUDQGHULQJH LQ EHVNDGLJGH VHOOH YRRUNRP 'LV µQ GLQDPLHVH SURVHV ZDDU GLH VWDWXV YDQ ZHHIVHO DIQHHP RI PLQGHU IXQNVLRQHHO RI DNWLHI UDDN $DQJHWDVGH RUJDQH O\N KDOIJHNRRN LV HIIHQV JHVZHO HQ O\N QHW QLH JHVRQG QLH 9HWWHULJH YHUDQGHULQJ LV GLH DDQVDPHOLQJ YDQ YHW ELQQH VHOOH HQ LV µQ GHJHQHUDWLHZH SURVHV YHWWLJH GHJHQHUDVLH ZDW GLH DOJHPHHQVWH YRRUNRP LQ GLH D /HZHU E 1LHUH F 0LRNDUGLXP ,LJEUXLQ YDQ NOHXU HQ LV VDJEURVNUXPPHOULJ HIIHQV JHVZHO OLJEUXLQ GRZZH OLJEUXLQ

:LOG -DQ

2RUVDNH D +LSRNVLH E 7RNVLHV F 0HWDEROLHV %HRRUGHOLQJ .HXU GLH DDQJHWDVGH RUJDDQ RI VSLHUH DI (0),6((0 µQ 3DWRORJLHVH DDQVDPHOLQJ YDQ OXJ LQ ZHHIVHOV 'LV VLJEDDU DV OXJEODVLHV WXVVHQ VSLHUZHHIVHOV RQGHU GLH YHO RI LQ GLH ORQJH $DQJHWDVGH GHOH PDDN µQ NUDNHULJH JHOXLG DV EHYRHO ZRUG 2RUVDNH D 7UDXPD E %DNWHULHs %HRRUGHOLQJ $DQJHWDVGH GHOH ZRUG ZHHQV HVWHWLHVH UHGHV DIJHNHXU 'LH KHOH NDUNDV ZRUG DIJHNHXU ZDDU EHVPHWOLNH VLHNWHV OHWVHOV QDODDW ZDW YHUDOJHPHHQ RI VLVWHPLHV LV (17(5,7,6 ,QIODPPDVLH YDQ GLH GHUPPXNRVD VO\PYOLHV YHURRUVDDN NOLQLHVH WHNHQV VRRV GLDUUHH VRPV EORHGSHUVLH EXLNS\Q HQ RQWZDWHULQJ ZHHQV µQ YHUOLHVZDQEDODQV YDQ HOHNWUROLHWH 'LH GHUPV LV JHZRRQOLN EORHGURRL JHVZHO HQ RQWVWHHN 'HUPLQKRXG PDJ VO\PHULJ RI EORHGHULJ ZHHV (QWHULWLV LV DOJHPHHQ LQ GLHUH MRQJHU DV PDDQGH 2RUVDNH D 9HUJLIWLJLQJ *HZRRQOLN SODQWH RI PLQHUDOH 'DDU LV EDLH YDQ KXOOH ZDW GLH GHUP LUULWHHU HQ HQWHULWLV YHURRUVDDN E 6WUHV :DQQHHU GLHU RQGHU VWUHV YHUNHHU YHUODDJ KXO ZHHUVWDQG HQ QRUPDOH GHUPEDNWHULHs ZDW JHZRRQOLN RQVNDGHOLN LV YDO GLH VO\PYOLHVH YDQ GLH GHUP DDQ YHURRUVDDN LQIODPPDVLH HQ VHOIV VHSWLVHPLH 'LW NDQ YHURRUVDDN ZRUG GHXU YHUYRHU YUHHPGH NUDOH HQ GLHUH PLVKDQGHOLQJ KRQJHU GRUV HQV F $DQVWHHNOLNH VLHNWHV 3DUDWLIXV 9DUNSHV 0LOWVLHNWH .ROLEDVLOORVH -RKQH VH VLHNWH HQV SHQHWUDVLH GHXU VNHUS YRRUZHUSH DOYHROL ZDW EDUV GLH ZDW JDV SURGXVHHU VRRV (FROL &ORVWULGLD EY VSRQVVLHNWH LQ EHHVWH VXXUVWRIWHNRUW LQ ZHHIVHOV SODQW VZDPPH FKHPLHVH PLGGHOV VWUHVYHUZDQWH RRUVDNH

G :XUPV 9HUDO LQ VNDSH HQ MRQJ GLHUH H 9HUDQGHULQJ YDQ GLHHW 9HUDO MRQJ GLHUH LV YDWEDDU (QWHULWLV DV JHYROJ KLHUYDQ LV JHZRRQOLN QLH JHYDDUOLN QLH PDDU EDNWHULHs GULQJ GLNZHOV GHXU GLH EHVNDGLJGH GHUPZDQG HQ YHURRUVDDN µQ VHSWLVHPLH (QWHULWLV NDQ DNXXW RI FKURQLHV ZHHV $UVHHQYHUJLIWLJLQJ E\YRRUEHHOG YHURRUVDDN JHZHOGLJH EORHGLQJ LQ GLH GHUP WHUZ\O -RKQH VH VLHNWH YHUGLNNLQJ YDQ GLH GHUPZDQG YHURRUVDDN ZHHQV FKURQLHVH

:LOG -DQ

LQIODPPDVLH %HRRUGHOLQJ 'LV PRHLOLN RPGDW EDLH IDNWRUH LQ DJ JHQHHP PRHW ZRUG 2RU GLH DOJHPHHQ ZRUG VOHJV GLH GHUP DDQJHWDV ZDW DIJHNHXU ZRUG DV GLH UHV YDQ GLH NDUNDV QRUPDDO YRRUNRP $V GDDU HJWHU DQGHU VLHNWHWHNHQV VRRV NRRUV YHUJURWH OLPINQRSH HQV YRRUNRP PRHW GLH KHOH NDUNDV DIJHNHXU ZRUG 9(77(5,*( '(*(1(5$6,( 'LV µQ WRHVWDQG ZDDU YHWGUXSSHOV QHHUJHOr ZRUG LQ ZHHIVHO VHOOH 'LV DOJHPHHQ LQ GLH OHZHU QLHUH KDUW HQ VSLHUH ZDW HUQVWLJ EHVHHU LV 'LW NRP RRN YRRU QD OLJWH LQIODPPDVLH ZDQQHHU GLW YROJ RS µQ WRHVWDQG EHNHQG DV WURHEHO RQWDDUGLQJ 'LW ZRUG RRN GLNZHOV JHVLHQ LQ RUJDQH YDQ GLHUH PHW FKURQLHVH 7% RI GURHV 6HNHUH JLIVWRZZH VRRV DUVHHQ HQ IRVIRU YHURRUVDDN RRN YHWWHULJH GHJHQHUDVLH QD LQQDPH YDQ JURRW KRHYHHOKHGH RRU µQ ODQJ W\G 9(77(5,*( ,1),/75$6,( :RUG DDQJHWUHI LQ YHW GLHUH ZDDU YHW DDQSDN URQGRP GLH QLHUH HQ QHWYHW ZDDU GLW VLJEDDU LV DV ZLW DUHDV ZDW O\N RI GLW GHXUVSHN LV PHW NU\W +LHUGLH WRHVWDQG LV YDQ JHHQ SDWRORJLHVH EHODQJ QLH HQ ZRUG YHURRUVDDN GHXU GLH NULVWDOOH YDQ YHWVXUH .2256 .RRUV LV µQ DEQRUPDOH KRs OLJJDDPVWHPSHUDWXXU 'LV GLH YHUQDDPVWH WHNHQ YDQ LQIODPPDVLH YHURRUVDDN GHXU µQ VNDGHOLNH WRHVWDQG $QGHU WHNHQV YDQ LQIODPDVLH LV URRLKHLG VZHOOLQJ S\Q HQ YHUOLHV YDQ IXQNVLH 2RUVDNH D $DQVWHHNOLNH WRHVWDQGH YLUXVVH EDNWHULHs VZDPPH SURWRVRD SDUDVLHWH E &KHPLHVH HQ ILVLHVH WUDXPD 7\GHQV µQ QDGRRGVH RQGHUVRHN JHH VHNHUH WHNHQV LQ GLH NDUNDV µQ DDQGXLGLQJ GDW GLH GLHU YRRUGRRGV NRRUVLJ ZDV D $EQRUPDOH URRLKHLG YDQ GLH NDUNDV E 9OHLV LV GRQNHUGHU DV QRUPDDO F %ORHGYDWH WXVVHQ ULEEHV HQ KDDUYDWH LQ SHULWRQHXP LV PHW EORHG JHYXO EORHGYDWH LV RRU GLH DOJHPHHQ PHHU EORHGJHYXO G 5LJRU PRUWLV WUHH JRXHU LQ H .DUNDV EORHL VZDN XLW %HRRUGHOLQJ 2PGDW GDDU µQ RQGHUOLJJHQGH VLHNWH PDJ ZHHV HQ GLH EORHGU\NH NDUNDV UDNOHZH GUDVWLHV YHUNRUW ZRUG WRWDOH DINHXULQJ YDQ GLH NDUNDV HQ RUJDQH DDQEHYHHO *$1*5((1 'LH DIVWHUZH YDQ OLJJDDPVZHHIVHO QHNURVH PHW JHSDDUGJDDQGH DIVQ\ YDQ EORHGYRRUVLHQLQJ JHYROJ GHXU ELQQHGULQJLQJ GHXU EDNWHULHs HQ YHUURWWLQJ QDW JDQJUHHQ 'LW NRP YHUDO YRRU LQ ZHHIVHOV YDWEDDU YLU NRQWDPLQDVLH EY YHO ORQJH GHUP YDJLQD XWHUXV HQ PHW SHQHWUHUHQGH ZRQGH $OKRHZHO GLW JHZRRQOLN GLH SRWH HQ VWHUW DDQWDV PDJ GLW RRN LQZHQGLJH RUJDQH DDQWDV $DQJHWDVGH GHOH LV

:LOG -DQ

NRRUVLJ S\QOLN GRQNHU HQ UXLN VOHJ 7ZHH VRRUWH JDQJUHHQ NRP YRRU D 'URs JDQJUHHQ HQ OLJEUXLQ EORHGYRRUVLHQLQJ QD GLH DUHD ZRUG DIJHVQ\ OHWVHOV LV GURRJ

E 1DW RI JDVJDQJUHHQ OHWVHOV KHW QRJ µQ EORHGYRRUVLHQLQJ HQ ZRUG ELQQHJHGULQJ GHXU DQDHURELHVH VSRRUYRUPHQGH &ORVWULGLD EDNWHULHs ZDW JDV DIJHH *DVJHYXOGH ZHHIVHOV PDJ RRN µQ EORHGHULJH VHUXP EHYDW 9HUURWWLQJ YDQ GLH QHNURWLHVH ZHHIVHO YHURRUVDDN µQ YURW UHXN HQ SHUV JURHQEUXLQ WRW VZDUW YHUNOHXULQJ 2RUVDNH +RRIVDDNOLN VZDN EORHGYRRUVLHQLQJ %HRRUGHOLQJ .DUNDV HQ RUJDQH ZRUG DIJHNHXU WHQV\ GLH JDQJUHHQ EDLH JHORNDOLVHHUG LV VRQGHU WHNHQV YDQ WRNVHPLH +(3$7,7,6 ,QIODPPDVLH YDQ GLH OHZHU JHZRRQOLN JHVZHO PHW URQGH UDQGH ,Q HUQVWLJH JHYDOOH PDJ GDDU OHZHU GLVIXQNVLH ZHHV D OQIHNVLHV E *LIVWRZZH %HRRUGHOLQJ $INHXULQJ YDQ GLH OHZHU PHW GHHJOLNH LQVSHNVLH YDQ GLH UHV YDQ GLH NDUNDV HQ RUJDQH YLU YHUZDQWH SDWRORJLH +,'521()526( 9HURRUVDDN GHXU PHJDQLHVH REVWUXNVLH YDQ GLH XUHWHUV 8ULHQH GDP WHUXJ QD GLH QLHUH HQ GLH GUXNNLQJ YHUZ\G GLH XUHWHU HQ QLHUSHOYLV µQ *URRW GXQZDQGLJH VLVW JHYXO PHW XULHQH PDJ RQWVWDDQ ZDW QLHUZHHIVHO XLWZLV %HRRUGHOLQJ .HXU QLHU DI +,3267$6( 6LHN RI VWHUZHQGH GLHUH ZDW ODQN Or VH EORHGVRPORRS LV VZDNNHU RI VWDDN LQ GHOH YDQ GLH OLJJDDP RI LQ RUJDQH GLH QDDVWH DDQ GLH JURQG 'LW ZRUG JHZRRQOLN WRHJHVNU\I DDQ VZDDUWHNUDJ HQ LV PHHU RSYDOOHQG LQ JURRW GLHUH 9HUDO GLH ORQJH SHULWRQHXP HQ SOHXUD QDDVWH DDQ GLH JURQG LV EORHGJHYXO HQ URRL JHYOHN YLUXVVH EDNWHULHs SDUDVLHWH SODQWH FKHPLHVH VWRZZH EHYULHVLQJ VWULNNH YUHHPGH PDWHULDDO LQ GLH ORQJH VRRV SHQVPLV GRVHHUPLGGHOV WRUVLH GUDDLLQJ YDQ RUJDQH EHVPHWWH ZRQGH

:LOG -DQ

2RUVDNH $V JHYROJ YDQ VZDDUWHNUDJ LQ GLHUH ZDDU EORHGVRPORRS EDLH VZDN LV RI WRW VWLOVWDQG JHNRP KHW %HRRUGHOLQJ 2PGDW GLH GLHU VWHUZHQG RI GRRG ZDV YRRU VODJWLQJ ZRUG GLH NDUNDV HQ RUJDQH DIJHNHXU ,.7(586 *((/68* ONWHUXV LV µQ JHHO YHUNOHXULQJ YDQ ZLW ZHHIVHOV VRRV PHPEUDQH VO\PYOLHVH NUDDNEHHQ YHW HQGRWHHO YRHULQJ YDQ EORHGYDWH GHXU µQ RRUPDDW ELOLUXELHQ µQ SLJPHQW DINRPVWLJ YDQ GLH DIEUHHN YDQ URRL EORHGVHOOH LQ GLH EORHGVWURRP

2RUVDNH D +HPROLWLHV 2RUPDWLJH WRHQDPH LQ GLH YHUQLHWLJLQJ HQ DIEUHHN YDQ URRLEORHGVHOOH ZHHQV FKHPLHVH WRNVLHVH RI ILVLHVH RRUVDNH HQ EORHGSDUDVLHWH %DEHVLRVH RI $QDSODVPRVH E 2EVWUXNWLHI 3DUDVLHWH HQ DQGHU YHUVWRSSLQJ YDQ JDOEXLVH ZDW NHHU GDW ELOLUXELHQ XLWJHVNHL ZRUG LQ GLH GHUP HQ GDQ LQ GLH EORHGVWURRP DJWHUEO\ F +HSDWLHV %HVNDGLJLQJ YDQ GLH OHZHU GHXU VLHNWHV RI SDUDVLHWH ZDW GDDUWRH OHL GDW GLH OHZHU QLH ELOLUXELHQ XLW GLH EORHGVWURRP NDQ YHUZ\GHU QLH

%HRRUGHOLQJ .HXU NDUNDV HQ RUJDQH DI ZHHQV HVWHWLHVH UHGHV ONWHUXV PRHW RQGHUVNHL ZRUG YDQ YRHU RI SODQWH PHW NDURWHHQ ZDW JHHO YHW LQ GLHUH YHURRUVDDN *HHO YHW LV QRUPDDO LQ VHNHUH EHHVUDVVH VRRV GLH $\UVKLUH HQ *XHUQVH\ 'LH IDVHWRHWV ZRUG JHEUXLN RP WXVVHQ QRUPDOH JHHO YHW HQ LNWHUXV WH RQGHUVNHL 2192//(',*( 8,7%/2(, .DQ YHURRUVDDN ZRUG GHXU VWUHV VLHNWHWRHVWDQGH HQ RQGRHOWUHIIHQGH YHUGRZLQJ GLHU ZRUG WH ODQN YHUGRRI RI XLWEORHL ZRUG YHUWUDDJ RI GLH NHHO ZRUG QLH EHKRRUOLN DIJHVQ\ QLH $OOH VLJEDUH EORHGYDWH JHYXO PHW EORHG HQ NDUNDV KHW µQ GRQNHUGHU NOHXU 2UJDQH VRRV GLH OHZHU PDJ GRQNHU SHUVURRL ZHHV %HRRUGHOLQJ .DUNDV ZRUG DIJHNHXU RPGDW GLH YOHLV µQ VZDN UDNOHZH KHW

:LOG -DQ

2192/:$66(1+(,' 'LH 6WDDQGH 5HJXODVLHV EHSDDO GDW QLHPDQG µQ NDOI ODP YDUN RI HQLJH DQGHU GLHU MRQJHU DV GDH PDJ VODJ QLH 'LH YOHLV YDQ EDLH MRQJ GLHUH LV YDQ PLQ ZDDUGH GLW EHYDW EDLH ZDWHU EDLH PLQ YHW HQ GDDU LV PHHU EHHQ DV YOHLV 7HNHQV YDQ RQYROZDVVHQKHLG D 9OHLV L LL LLL LY L LL ZDWHULJ VDJ HQ VNHXU PDNOLN JU\VSLHQN VSLHURQWZLNNHOLQJ VZDN PHW MHOOLH WXVVHQ VSLHUH PLQ RI JHHQ YHW RP QLHUH PHONWDQGH QLH RS GLHVHOIGH KRRJWH QLH QDHOVWULQJ QRJ DDQZHVLJ QDW

E .DOZHUV ,1)$5.6,(

:RUG JHZRRQOLN LQ QLHUH JHVLHQ DV NHsOYRUPLJH JHHO RI ZLW DUHDV YDQ QHNURVH 'LH HIIHQV YHUKHZH EDVLV YDQ GLH NHsO LV RS RSSHUYODN YDQ GLH QLHU HQ GLH SXQW VWUHN LQ GLH ZHHIVHO ,QIDUNWH ZRUG YHURRUVDDN GHXU REVWUXNVLH YDQ EORHGNDSLOOrUH XLWKRQJHULQJ YDQ GLH VHOOH ZDW KXOOH YRRUVLHQ HQ GDQ DIVWHUI LQ µQ NHsOYRUPLJH SDWURRQ ³(PEROLVPH´ KRX RRN YHUEDQG PHW GLH WRHVWDQG 'LW NRP YRRU LQ VLHNWHV VRRV .QRSYHOVLHNWH HQ ³'LDPDQWYHOVLHNWH´ YDQ YDUNH ,1)/$00$6,(

'LV µQ JHORNDOLVHHUGH EHVNHUPLQJVUHDNVLH RP EHLGH GLH RRUVDDN YDQ EHVNDGLJLQJ HQ EHVNDGLJGH ZHHIVHOV WH YHUQLHWLJ DI WH ZDWHU RI WH LVROHHU .ODVVLHNH WHNHQV YDQ LQIODPPDVLH LV KLWWH URRLKHLG S\Q VZHOOLQJ HQ YHUOLHV YDQ IXQNVLH 'LH KHOH SURVHV NDQ LQ IDVHV YHUGHHO ZRUG D 9HUDQGHULQJ LQ EORHGYDWH VH GHXUVQLW HQ YORHLWHPSR GHXU KXOOH E 9HUKRRJGH GHXUODDWEDDUKHLG YDQ NDSLOOrUH EORHGYDWH F 8LWOHN YDQ ZLWEORHGVHOOH ,QIODPPDVLH ZRUG DDQJHGXL GHXU GLH DJWHUYRHJVHO ³LWLV´ EY KHSDWLWLV QHIULWLV 2RUVDNH

D )LVLHVEHVHULQJV E 7HUPLHVRRUPDDW KLWWH EUDQGZRQGH RI NRXH NRXHYXXU EHVWUDOLQJ VRQEUDQG HQV F &KHPLHVEDNWHULHs YLUXVVH SURWRVRD SDUDVLHWH HQV .HQPHUNH YDQ LQIODPPDVLH 9HUNOHXULQJ ZDW GDQ URRL YRRUNRP +LWWH PHW EHVHULQJ YHUVODS KDDUEORHGYDWH HQ PHHU EORHG YORHL QD GLH DUHD GLH DUHD UDDN ZDUPHU ZHHQV YHUKRRJGH EORHGYORHL GDDUKHHQ

6ZHOOLQJ YHUKRRJGH EORHGYORHL HQ YHUVODSWH EORHGYDDWMLHV LQ GLH DUHD ODDW PHHU YORHLVWRI XLW KDDUYDDWMLHV OHN QD RPOLJJHQGH ZHHIVHO ZDW VZHOOLQJ YHURRUVDDN 9HUOLHV YDQ IXQNVLH GLH VZHOOLQJ GUXN RS RUJDQH VHQXZHHV HQ EORHGYRRUVLHQLQJ 6ZHOOLQJ YHURRUVDDN W\GHOLNH HQ LQ HUQVWLJH JHYDOOH SHUPDQHQWH YHUOLHV YDQ IXQNVLHV YDQ µQ RUJDDQ EY µQ NOLHU NDQ RSKRX XLWVNHL DV V\ EXLVH WRHVZHO

:LOG -DQ

,QIODPPDVLH NDQ DNXXW RI FKURQLHV ZHHV $NXXW WLSLHVH VLPSWRPH URRLKHLG VZHOOLQJ KLWWH S\Q HQ YHUOLHV YDQ IXQNVLH &KURQLHV EDLH ELQGZHHIVHO ZRUG QHHUJHOr PHW DDQKHJWLQJV HQ YHUKDUGLQJ YDQ RUJDQH VRRV GLH OHZHU VLUURVH %HRRUGHOLQJ .HXU DDQJHWDVGH RUJDQH RI ZHHIVHOV DI 7RWDOH DINHXULQJ LQGLHQ Z\GYHUVSUHLG GHXU GLH OLJJDDP 0$67,7,6 OQIODPPDVLH YDQ GLH XLHU YHUDO LQ PHONNRHLH 'LH XLHU LV JHVZHO ZDUP HQ S\QOLN HQ GLH QRUPDOH NOHXU HQ WHNVWXXU YHUDQGHU 'LH PHON PDJ YHUNOHXU HQ NORQWHULJ ZHHV 0DVWLWLV PDJ DNXXW RI FKURQLHV ZHHV PHW JDQJUHHQ HQ VLVWHPLHVH YHUDQGHULQJV 2RUVDNH 3ULPrUH HQ VHNRQGrUH LQIHNVLH YDQ EDNWHULHs VZDPPH HQ JLVVH %HRRUGHOLQJ ,Q FKURQLHVH JHYDOOH ZRUG GLH XLHU YHUZ\GHU HQ DIJHNHXU 2PGDW GLH WRHVWDQG QLH DOW\G PDNOLN PHW YOHLVLQVSHNVLH VLJEDDU LV QLH ZRUG DOOH XLHUV ZDW DO ODNWHHU KHW RI QRJ ODNWHHU EHVNRX DV EHVPHW HQ PRHW DIJHNHXU ZRUG 2QWKRX GDW HQLJH XLHU PHW LQIHNVLH µQ EURQ YDQ EHVRHGHOLQJ LV PHW DIVNHLGLQJ YDQ YORHLVWRZZH HQ PHON $INHXULQJ YDQ GLH KHOH NDUNDV ZRUG JHUHJYHUGLJ LQ JHYDOOH YDQ DNXWH RI JDQJUHQHXVH PDVWLWLV ZDDU GDDU YHUVSUHLGLQJ YDQ GLH LQIHNVLH DDQJHGXL ZRUG GHXU GLH OLPINQRSH RI ZDDU VLVWHPLHVH YHUDQGHULQJH YRRUNRP 0(7$67$6( 8,76$$,,1* 'LH RRUGUDJ YDQ µQ VLHNWH RI WRHVWDQG YDQ HHQ RUJDDQ RI GHHO YDQ GLH OLJJDDP QD µQ DQGHU VRQGHU GLUHNWH YHUELQGLQJ 'LV JHZRRQOLN ZDDU SDWRJHQH EDNWHULHs RI NDQNHUVHOOH RRUJHGUD ZRUG YDQ µQ SULPrUH QD µQ VHNRQGrUH IRNXV EY NZDDGDDUGLJH NDQNHUV 2RUVDNH D 3DWRJHQH EDNWHULHs E 6ZDPPH F (PEROL RI NDQNHUVHOOH %HRRUGHOLQJ .HXU DDQJHWDVGH GHOH RI KHOH NDUNDV YHUDOJHPHQLQJ DI 5(8.( ,1 9/(,6 'LH YOHLV YDQ HONH GLHU KHW µQ NHQPHUNHQGH UHXN ZDW YHUDO VWHUN LV LQ ERNUDPPH HQ YDUNEHUH $EQRUPDOH UHXNH NDQ YHURRUVDDN ZRUG GHXU YRHGLQJ YUHHPGH VWRZZH RI VLVWHPLHVH WRHVWDQGH D 9RHGLQJ E 0HGLNDVLH YLVPHHO VRMDPHHO SODQW .DURRERVVLHV WHUSHQW\Q MRGLXP

:LOG -DQ

F 0HWDEROLVPH G 2PJHZLQJ %HRRUGHOLQJ

DVHWRRQ NHWRQH YHUI LQVHNGRGHUV HQV

D +RX NDUNDV WHUXJ YLU XXU NHXU JRHG RI DI YLU HVWHWLHVH UHGHV E 0HGLNDVLH NHXU DI SURGXVHQW PRHW VWUHQJ KRX E\ RQWWUHNNLQJVSHULRGHV F 7RHWVSURVHGXUHV NRRN µQ VWXN YOHLV PHW YHW QD GLH NDUNDV RRUQDJ DDQJHKRX LV 5XLN HQ SURH RI µQ UHXN RI VPDDN RQDDQYDDUEDDU LV 9/(,6 9$1 )(7866( 2QJHVNLN YLU PHQVOLNH JHEUXLN D HVWHWLHVH UHGHV E PDJ VLHNWHV VRRV %UXFHOORVH GUD F SDS HQ ZDWHULJ .HQPHUNH YDQ µQ IHWXV D 9HO EOLQN HQ QDW E +RHZH ODQN PHW JHHO SXQWH ³JROGHQ VOLSSHUV´ F 1DHO JURRW RRS PHW JURRW EORHGYDWH QDHOVWULQJ G /RQJH VROLHG HQ VLQN LQ ZDWHU DWDOHNWDVH ± KHW QRJ QLH DVHPJHKDDO QLH 0(/$126( 0HODQLHQ LV µQ QRUPDOH SLJPHQW LQ GLH ,LJJDDP HQ NRP DOJHPHHQ YRRU LQ GLH YHO KDUH QDHOV HQ VO\PYOLHVH 0HODQRVH LV µQ DEQRUPDOH QHHUOHJJLQJ YDQ PHODQLHQ LQ GHOH YDQ µQ NDUNDV 'LV DOJHPHHQ LQ ORQJH ZDDU GLW YDQ DQWKUDNRVH µQ DEQRUPDOH DDQVDPHOLQJ YDQ NRROVWRIGHHOWMLHV VRRV PHW LQDVHPLQJ YDQ URRN PRHW RQGHUVNHL ZRUG %\ PHODQRVH NRP GDDU DEQRUPDOH WRHVWDQGH YRRU 0HODQRRP OLJJDDP 0HODQRVDUNRRP 0(75,7,6 ,QIODPPDVLH YDQ GLH EDDUPRHGHU XWHUXV YHURRUVDDN GHXU EDNWHULHVH LQIHNVLH 0,23$7,( :DDU HQLJH VLHNWHV RI SDWRORJLHVH WRHVWDQG YHUDQGHULQJ LQ VSLHUYHVHOV YHURRUVDDN VRRV GHJHQHUDVLH QHNURVH KLSRWURILH DWURILH HQ ILEURVH 6SLHUH PDJ PHUNEDDU YHUNOHXU E\ URRLYOHLV HQ O\N VRRV KRHQGHUYOHLV RI NU\ ZLW YHUNDONWH DUHDV 6SLHUYHVHOV PDJ HUJ VZHO PHW NOHXUYHUDQGHULQJV ZDW ZLVVHO YDQ URRL WRW VZDUW RI µQ RRUPDDW ELQQHZHHIVHO EHYDW LQ FKURQLHVH JHYDOOH 2RUVDNH D 9DQJVSLHUVLQGURRP E 9RHGLQJ RRUPDWLJH MDDJ YDQ GLHUH YHUDO ZLOG YLW (VHOHQLXP WHNRUW YOHNVSLHUVLHNWH µQ JRHGDDUGLJH QHHUOHJJLQJ YDQ PHODQLHQ LQ µQ RUJDDQ RI HOGHUV LQ GLH

µQ NZDDGDDUGLJH JHZDV PHW PHWDVWDVH QD DQGHU GHOH YDQ GLH OLJJDDP

:LOG -DQ

%HRRUGHOLQJ $DQJHWDVGH DUHDV PRHW VRUJYXOGLJ JHHYDOXHHU ZRUG HQ HUJ DDQJHWDVWH NDUNDVVH WRWDDO DIJHNHXU ZRUG ZHHQV HVWHWLHVH UHGHV .OHLQHU DUHDV NDQ ZHJJHVQ\ ZRUG 1(.526( 'LH DIVWHUI YDQ VHOOH LQ GLH OHZHQGLJH GLHU 1RUPDOH ZHHIVHO LV EOLQN HQ GHXUVN\QHQG WHUZ\O GRRLH ZHHIVHO GRI UDDN V\ NOHXU YHUORRU HQ JHZRRQOLN LQJHVRQNH LV 2RUVDNH D E F G H I J ,QIHNVLH 9HUVWHXULQJ YDQ EORHGYRRUVLHQLQJ 'UXN 7RNVLHV 7UDXPD 7HUPLHV 6HQXZHHEHVNDGLJLQJ VHNHUH SDWRJHQH EDNWHULHs HQ YLUXVVH WKURPEXV GUXN ODQJ W\G QHNURVH YDQ EHHV VH VWHUQXP RUJDQLHVDQRUJDQLHV EHVHULQJV RRUPDDW KLWWH RI NRXH EHVHULQJV GUXN HQV

%HRRUGHOLQJ $INHXULQJ YDQ GLH DDQJHWDVGH GHHO EHWURNNH LV 1()5,7,6 ,QIHNVLH YDQ GLH QLHUQLHUH PHW VZHOOLQJ HQ URRLKHLG YDQ GLH QLHUH 2RUVDDN 6LHNWHV EDNWHULHs VZDPPH YLUXVVH 7RWDOH DINHXULQJ LQGLHQ SDWRJHQH RUJDQLVPHV RI ]RRQRVHV

%HRRUGHOLQJ 6DO DI KDQJ YDQ NRPSOLNDVLHV VRRV YHUGHUH LQIHNVLHV GHXU GLH OLJJDDP WHNHQV YDQ XUHPLH HQ RI GLH WRHVWDQG DNXXW JHSDDUG JDDQGH PHW NRRUV RI NURQLHV LV 1()526( %HVNDGLJLQJ YDQ GLH QLHUQLHUH GHXU WRHVWDQGH DQGHUV DV µQ LQIHNVLH EY VLVWH QD YHUVWRSSLQJ YDQ GLH XUHWHU GHXU XULHQNULVWDOOH 'LH UHV YDQ GLH QLHU PDJ QRUPDDO YRRUNRP HQ IXQNVLRQHHU %HRRUGHOLQJ 6OHJV GLH QLHUH DIJHNHXU WHQV\ YHUGHUH NRPSOLNDVLHV LQ GLH NDUNDV YRRUNRP EY LQ %ORHGQLHU 1(23/$60$6 *(:$66( 2) .$1.(5 'LH WHUP LV DIJHOHL YDQ /DW\Q HQ EHWHNHQ ³QXZH JURHL 'LV GLH DEQRUPDOH RRUPDWLJH HQ RQEHKHHUGH JURHL YDQ VHOOH 'LH SURVHV JDDQ YRRUW DO KRX GLH RRUVSURQNOLNH VWLPXOXV RS *HZDVVH LV JRHG RI NZDDGDDUGLJ .ZDDGDDUGLJH JHZDVVH JURHL DJJUHVVLHI GULQJ RPOLJJHQGH ZHHIVHO ELQQH HQ YHURRUVDDN HUJH VNDGH 0HWDVWDVH LV DOJHPHHQ *RHGDDUGLJH JHZDVVH VRRV YUDWWH JURHL JHZRRQOLN QHW LQ HHQ DUHD HQ PDJ PHWWHUW\G YDQ VHOI YHUGZ\Q 7LSHV JHZDVVH $GHQRRP $QJLRRP &KRQGURRP 2VWHRRP DDQWDVWLQJ YDQ µQ NOLHU JHYRUP GHXU µQ PDVVD EORHGYDDWMLHV RI VSDVLH ZDDULQ EORHG RI OLPI VLUNXOHHU EHVWDDQ XLW NUDDNEHHQ EHVWDDQ XLW EHHQ

:LOG -DQ

2RUVDNH D *LIVWRZZH ± LQGXVWULHsO SODQWH RUJDQLHVDQRUJDQLHV E 9LUXVVH ± -DDJVLHNWH LQ VNDSH %HRRUGHOLQJ .HXU DDQJHWDVGH GHOH DI ZHHQV HVWHWLHVH UHGHV 7RWDOH DINHXULQJ EY PHWDVWDVH ('((0 µQ 2RUPDWLJH DDQVDPHOLQJ YDQ YORHLVWRI WXVVHQ VHOOH HQ LQ OLJJDDPVKROWHV 7LSHV D E F G H +LGURWKRUDNV $VFLWHV $QDVDUND +LGURSHULNDUGLXP +LGURQHIURVH ERUVKROWH EXLNKROWH RQGHUKXLGV KDUWVDN QLHU VLVWLHVH QLHU

2RUVDNH D E F G H I J 2QGHUYRHGLQJ ,QZHQGLJH SDUDVLHWH +DUWYHUVDNLQJ /HZHUVLUURVH &KURQLHVH QHIULWLV ,QIHNVLHVLHNWHV $QHPLH KDDUZXUP DONRKROPLVEUXLN LQ GLH PHQV %ORXWRQJ 3HUGHVLHNWH

7RHWV YLU HGHHP $ONRKRO IORWDVLHWRHWV YDQ EHHQPXUJ RP GLH KRHYHHOKHLG ZDWHU GDDULQ WH EHSDDO %HRRUGHOLQJ *HGHHOWHOLNH RI WRWDOH DINHXULQJ DIKDQJHQG YDQ GLH RRUVDDN 203+$/23+/(%,7,6 ,QIODPPDVLH YDQ GLH QDHOVWULQJ 225+((167((. :DQQHHU RPOLJJHQGH ZHHIVHO RP GLH KDUW YDQ YDUNH UDDNJHVWHHN ZRUG PHW EORHGLQJV HQ EORHGNORQWH %ORHGHULJH ZHHIVHO PRHW ZHJJHVQ\ ZRUG 3(5,.$5',7,6 2QWVWHNLQJ YDQ GLH SHULNDUGLXP KDUWVDN 'LW NDQ YHUGLN RI EHGHN ZHHV PHW µQ URRPNOHXULJH ILEULQHXVH RI ILEUHXVH PHPEUDDQ ,Q HUJH JHYDOOH PDJ GLH SHULNDUGLXP YDVKHJ DDQ GLH KDUW HQ GLH IXQNVLH YDQ GLH KDUW EHOHPPHU 2RUVDNH D ,QIHNVLHV E 0HJDQLHV %HRRUGHOLQJ .HXU VOHJV GLH KDUW HQ UHWLNXOXP DI DV VLVWHPLHVH YHUDQGHULQJV VRRV VHSWLVHPLH DIZHVLJ LV ± DQGHUV WRWDOH DINHXULQJ EDNWHULHs YLUXVVH VZDPPH GUDDG ZDW GHXUVWHHN YDQDI GLH UHWLNXOXP

:LOG -DQ

3(5,721,7,6 ,QIODPPDVLH RQWVWHNLQJ YDQ GLH SHULWRQHXP ,Q YURHs JHYDOOH YHUNOHXU GLW URRL (WWHU RI DDQKHJWLQJV PDJ WXVVHQ RUJDQH HQ GLH EXLNZDQG YRRUNRP PHW RI VRQGHU DVFLWHV DIKDQJHQGH YDQ GLH RRUVDDN 2RUVDNH D ,QIHNVLHV E 7UDXPD EDNWHULHs VZDPPH SHQHWUHUHQGH ZRQGH RI VNHUS YRRUZHUS ZDW GHXU GLH UHWLNXOXP GULQJ SHULNDUGLWLV

F 9HUVSUHLGLQJ YDQ LQIODPPDVLH HOGHUV %HRRUGHOLQJ

,QGLHQ VHSWLVHPLHV ZRUG NDUNDV HQ RUJDQH DIJHNHXU 3(7,&+,$( (&+,026(6 68**,/$6,(6 %HVNU\ZHQGH WHUPH YLU SXQWEORHGLQJ RS GLH RSSHUYODN YDQ RUJDQH VO\PYOLHVH GLH YHO HQV SHWLFKLDH PP HFKLQRVHV HIIHQV JURWHU VXJJLODVLHV LV JURRW DUHDV YDQ EORHGLQJ ZDW O\N RI GLW JHYHUI LV 2RUVDNH D 7UDXPD E 1HNURVH YDQ EORHGYDWZDQGH F %ORHGYDWZDQGH ZDW EDUV G +LSHUWHQVLH KRs EORHGGUXN H %HVNDGLJGH HQGRWHHO YDQ EORHGYDWH ZDW GHXUODDWEDDUKHLG YHUKRRJ I )RXWLHZH EORHGVWROOLQJ %HRRUGHOLQJ $IKDQJHQGH YDQ RRUVDDN HQ YHUDQGHULQJH LQ GLH NDUNDV JHGHHOWHOLNH RI DOJHKHOH DINHXULQJ EY YLUHPLH 3/(85,7,6 ,QIODPPDVLH YDQ GLH SOHXUD DNXXW RI FKURQLHV 3,É0,( :DQQHHU SLRJHQH HWWHUYRUPHQGH EDNWHULHs GHXU GLH EORHGVWURRP YHUVSUHL HQ PHWDVWDWLHVH DEVHVVH LQ GLH OLJJDDP YHURRUVDDN 2RUVDNH 3VHXGRPRQDV &RU\QHEDFWHULXP %HRRUGHOLQJ

:LOG -DQ

.HXU GLH KHOH NDUNDV PHW RUJDQH DI 5,*25 0257,6 :DQQHHU DO GLH VSLHUH LQ GLH OLJJDDP YHUVW\I 'LW WUHH LQ WXVVHQ XUH QDGRRGV HQ EHJLQ E\ GLH DNWLHIVWH VSLHUH 'LH OLJJDDPVWHPSHUDWXXU VW\J DDQYDQNOLN PDDU GDDO GDQ QD RPJHZLQJVWHPSHUDWXXU 'LW YHUGZ\Q QD XUH ODWHU ZHHQV GLH RQWELQGLQJ YDQ SURWHwQH 5LJRU PRUWLV ZRUG GHXU IDNWRUH EHwQYORHG D *OLNRJHHQUHVHUZHV LQ VSLHUH E 6SLHU S+ F 7HPSHUDWXUH QHHP ODQJHU RP LQ WH WUHH LQ JRHG JHYRHGH GLHUH WUHH JRXHU LQ E\ µQ ODHU VXXU S+ YHUNRHOLQJ YDQ µQ NDUNDV YHUWUDDJ ULJRU

6(37,6(0,( %/2('9(5*,)7,*,1* :DQQHHU SDWRJHQH RUJDQLVPHV LQ GLH EORHGVWURRP WHHQZRRUGLJ LV %DNWHULHs GULQJ GLH OLJJDDP GHXU ZRQGH GHUPV OXJZHs RI QDHOVWULQJ SDVJHERUHQHV ELQQH µQ 'LHU PHW VHSWLVHPLH KHW NRRUV PHW SXQWEORHGLQJV RS VO\PYOLHVH 'LH OHZHU HQ QLHUH LV JHZRRQOLN EOHHN HQ GLH PLOW LV YHUJURRW 9HUVNHLH RUJDQH NDQ EHVPHW UDDN 2RUVDNH %DLH NLHPH YHURRUVDDN EORHGYHUJLIWLJLQJ PDDU GLH ]RRQRVHV LV YDQ EHODQJ E\ YOHLVLQVSHNVLH =RRQHV LV VLHNWHV ZDW YDQ GLH GLHU QD GLH PHQV RRUJHGUD ZRUG EY PLOWVLHNWH VDOPRQHOORVH %HRRUGHOLQJ .HXU GLH KHOH NDUNDV PHW RUJDQH DI 7(/$1*,(.7$6( .RP YRRU LQ OHZHUV YDQ RXHU EHHVWH RRUVDDN RQEHNHQG *HVLHQ DV GRQNHU SHUVURRL LQJHVRQNH DUHDV DOJHPHHQ EHNHQG DV ³SOXP SXGGLQJ OLYHU´ /HZHUV ZDW HUJ DDQJHWDV LV ZRUG YLU HVWHWLHVH UHGHV DIJHNHXU 72.6(0,( 'LH WHHQZRRUGLJKHLG YDQ EDNWHULHVH WRNVLHQHV LQ GLH EORHGVWURRP 'LH JHYROJH ZRUG GHXU GLH VRRUW WRNVLHQ HQ V\ DIILQLWHLW YLU RUJDQH EHSDDO 2RUVDDN +RRIVDDNOLN EDNWHULHs ± &ORVWULGLD (FROL 6DOPRQHOOD %HRRUGHOLQJ .HXU KHOH NDUNDV PHW RUJDQH DI 85(0,( +LHUGLH WRHVWDQG NRP YRRU ZDQQHHU DIYDOVWRZZH ZDW QRUPDDOZHJ LQ XULHQH XLWJHVNHL ZRUG LQ GLH EORHGVWURRP VLUNXOHHU 'LH YOHLV KHW µQ WLSLHVH XULQH UHXN YHUDO DV GLW JHNRRN ZRUG 9$/98/r5( (1'2.$5',7,6

:LOG -DQ

%ORPNRRODJWLJH PDVVDV RS GLH KDUWNOHSSH UHJWHU DWULXP HQ YHQWULNHO YHURRUVDDN GHXU EDNWHULHs *HZRRQOLN µQ EOLQN GRQNHUURRL WRW VZDUW NOHXU 2RUVDDN %DNWHULHs ZDW W\GHQV µQ EDNWHUHPLH RS GLH KDUWNOHSSH VDDPSDN HQ YHUPHHUGHU %HRRUGHOLQJ 'LW GXL JHZRRQOLN RQ µQ YHUDOJHPHHQGH LQIHNVLH HQ GLH LQVSHNWHXU PRHW GLH NDUNDV HQ RUJDQH GHHJOLN RQGHUVRHN

9/(,6,163(.7(856 +$1'/(,',1* :,/'

'((/ ,, 9/(,6,163(.6,(

02'8/( 6,(.7(6 72(67$1'(

,QGHNV 6,(.7(6 (1 72(67$1'( 6,(.7(6 9(52256$$. '(85 9,5866( (1 5,&.(76,$( 6,(.7(6 9(52256$$. '(85 %$.7(5,(É 6,(.7(6 9(52256$$. '(85 35272=2$ 6:$0%(60(77,1* 9$1 9/(,6 3$5$6,(7( 0(7$%2/,(6( 6,(.7(6 $1'(5 72(67$1'( 3267 0257(0 /(76(/672(67$1'( 92('6(/9(5*,)7,*,1* =22126(6 $/*(0((167( 72(67$1'(

:LOG -DQ

6,(.7(6 (1 72(67$1'( 6,(.7(6 9(52256$$. '(85 9,5866( (1 5,&.(76,$( 9,5866(

:LOG -DQ

µQ 9LUXV LV QLH µQ ZDUH VHO QLH ZDQW GLW KHW QLH RXWRQRPH PHWDEROLVPH RI OHZH QLH GLW EHQRGLJ µQ JDVKHHUVHO RP YRRUW WH SODQW HQ LV GXV

Q YHUSOLJWH LQWUDVHOOXOrUH SDUDVLHW 9LUXVVH LV EDLH NOHLQHU DV EDNWHULHs HQ LV VHOIV RQGHU GLH VWHUNVWH OLJPLNURVNRRS RQVLJEDDU +XOOH LV VOHJV VLJEDDU RQGHU

Q HOHNWURQPLNURVNRRS 'LH YROJHQGH GLDJUDPPH LOOXVWUHHU GLH YRUPV HQ UHODWLHZH JURRWWHV YDQ GLHUHYLUXVVH

:LOG -DQ

'LH YROJHQGH GULH VLHNWHV DIIHNWHHU KRRIVDDNOLN PDN GLHUH :LOG GLHQ VOHJV DV µQ GUDHU YDQ GLH VLHNWH $DQJHVLHQ GLH ³:HW RS GLH EHKHHU YDQ 'LHUHVLHNWHV´ KLHUGLH VLHNWHV EHKHHU LV GLW YDQ EHODQJ RP WH ZHHW YDQ GLH VLHNWHV VH EHVWDDQ HQ ZDWWHU GLHUH DV GUDHU PDJ GLHQ $)5,.$$16( 9$5.3(6 µQ 3HUDNXWH KRRJV DDQVWHHNOLNH HQ GRGHOLNH VLHNWH YDQ PDN YDUNH RRUJHGUD KRRIVDDNOLN GHXU GLH WDPSDQ RS ZLOGH YDUNH 'LH VLHNWH LV

Q UHXVH EHGUHLJLQJ YLU YDUNSURGXVHUHQGH ODQGH 'LH XLWZLVVLQJ YDQ EHVPHWWH RI YHUGDJWH YDUNH LV GLH HQLJVWH GRHOWUHIIHQGH PDQLHU RP GLH VLHNWH WH EHKHHU $VLPSWRPDWLHV LQ GLH ZLOGHYDUN %HVPHWWLQJ YLQG SODDV GHXU WDPSDQV VDJWH GRS ERVOXLVH YDQ GLH 2UQLWKRGRURV VS RI EHVPHWWH NDUNDVVH RI DIYDO 2RUVDDN 6SHVLH $QWH PRUWHP 3RVW PRUWHP %HRRUGHOLQJ %(+((5'( 6,(.7( 2QEHNHQGH YLUXV 9DUNH 8LWJHVSURNH SHUV YOHNNH RS GLH YHO NRRUV VZDNKHLG YHUDO DJWHUEHQH 6HSWLVHPLH .HXU DI

(8523(6( 9$5.3(6 7,3,(6( 9$5.3(6 µQ 3HUDNXWH DNXWH RI NURQLHVH KRRJV DDQVWHHNOLNH VLHNWH YDQ YDUNH ZDW RRUJHGUD ZRUG GHXU EHVPHWWH PLV HQ XULHQH HQ RRN µQ UHXVH EHGUHLJLQJ YLU GLH YDUNSURGXVHHUGHUV LQ 6$ YHURRUVDDN 'LH XLWZLVVLQJ YDQ EHVPHWWH RI YHUGDJWH YDUNH LV GLH HQLJVWH GRHOWUHIIHQGH PDQLHU RP GLH VLHNWH WH EHKHHU +LHUGLH VLHNWH PDJ YHUVSUHL QD GLH ZLOGHYDUN SRSXODVLH ZDW WRW JHYROJ PDJ KH GDW GLH ZLOGHYDUN SRSXODVLH GUDHUV YDQ GLH VLHNWH PDJ ZRUG %HVPHWWLQJ YLQG KRRIVDDNOLN SODDV GHXU EHVPHWWH PDWHULDDO ZDW DDQ YDUNH JHYRHU ZRUG RI GPY NRQWDN GLUHN YDQ YDUN WRW YDUN 2RUVDDN 6SHFLHV 9RRUGRRGV 3HVWLYLUXV 9DUNH 3HUDNXXW $NXXW

1DGRRGV %HRRUGHOLQJ

$NXWH YUHNWHV +RH NRRUV VZDNKHLG YHUOLHV YDQ HHWOXV NRQMXQNWLYLWLV KDUGO\ZLJKHLG JHYROJ GHXU GLDUHH RI EUDNLQJ 3HUV YHUNOHXULQJ YDQ GLH SHQVYHO PDJ YRRUNRP DVRRN QHNURVH YDQ GLH SXQWH YDQ GLH HNVWUHPLWLHLWH6HQXZHH VLPSWRPH VRRV NRQYXOVLHV RI VLUNHOORRS PDJ YRRUNRP .URQLHV .RP YRRU LQ JHHQWH GLHUH 7HNHQV YDQ YHUPDHULQJ KDDUYHUOLHV HQ GHUPDWLWLV PHW YHUNOHXULQJ YDQ GLH SHQVYHO RI HNVWUHPLWHLWH 7HNHQV YDQ EORHGLQJV YHUDO RS GLH QLHUNDSVHO OLPINQRSH LOHRFDHNDOH NOHS EODDV HQ ODULQNV 'LH YHO PDJ µQ YHUNOHXULQJ WRRQ .HXU DI

%(+((5'( 6,(.7( 61276,(.7( %RYLQH PDOLJQDQW FDWDUUK µQ $NXWH KRRJV DDQVWHHNOLNH HQ GRGHOLNH VLHNWH YDQ EHHVWH $VLPSWRPDWLHV LQ EORXZLOGHEHHVWH ZDW DV GLH GUDHU GLHQ 2RUVDDN $OFHODSKLQH +HUSHVYLUXV 6SHVLH %HHV $QWH PRUWHP .RRUV QHXVORRS LQIODPPDVLH HQ QHNURVH YDQ GLH EHN VQRHW NZ\O LQIODPPDVLH YDQ GLH PDDJGHUPNDQDDO 3RVW PRUWHP ,QIODPPDVLH YDQ GLH QHXVJDWH EHN GHUPV %HRRUGHOLQJ 7RWDOH DINHXULQJ $$10(/'%$5( 6,(.7(

%(.(1./286((5

:LOG -DQ

µQ $NXWH KRRJV DDQVWHHNOLNH VLHNWH YDQ VSOHHWKRHZLJH GLHUH *HNHQPHUN GHXU NRRUV HQ EODVLHV LQ GLH EHN HQ WXVVHQ GLH NORXH 'LH VLHNWH KHW HJWHU VOHJV OLJWH VLPSWRPH LQ ZLOG 'LW LV HJWHU YDQ EHODQJ DDQJHVLHQ ZLOG GLHQ DV EURQ YDQ RRUGUDJLQJ HQ YHUVSUHLGLQJ YLU JHGRPHVWLNHHUGH GLHUH /LJWH VLPSWRPH HQ WHNHQV PDJ LQ GLH 5RRLERN JHVLHQ ZRUG 2RUVDDN 6SHVLH $QWH PRUWHP $SWKRYLUXV $OOH VSOHHWKRHZLJH GLHUH .RRUV PDQNKHLG EODVH LQ GLH EHN WRQJ WXVVHQ GLH NORXH VRPV RRN GLH VSHQH %ODVH EDUV RRS HQ ODDW URRL VHUH µQ 'LHU NDQ V\ NORXH YHUORRU 1D GDH EO\ QHW µQ JU\VEUXLQ DUHD RRU HQ QD ZHNH OLJWH YOHNNH RS GLH

WRQJ 3RVW PRUWHP %ODVH LQ GLH EHN WXVVHQ GLH NORXH %HRRUGHOLQJ 7RWDOH DINHXULQJ $$10(/'%$5( 6,(.7( +21'6'2/+(,' µQ 8LWHUV GRGHOLNH LQIHNVLHVLHNWH YDQ GLH VHQWUDOH VHQXZHHVWHOVHO ZDW VRRJGLHUH DDQWDV 2RUVDDN /\VVDYLUXV 6SHVLH $OOH VRRJGLHUH GLH PHQV .RHGRHV $QWH PRUWHP 6HQXZHHVLPSWRPH 3RVW PRUWHP *HHQ OHWVHOV %HRRUGHOLQJ 7RWDOH DINHXULQJ %(+((5'( 6,(.7( ± µ1 '2'(/,.( =22126( 6/(1.'$/.2256 5LIW 9DOOH\ )HYHU QLH EHODQJULN QLH µQ $NXWH VLHNWH RRUJHGUD GHXU E\WHQGH LQVHNWH YHUDO PXVNLHWH 3KOHERYLUXV 0HQV EHHV VNDDS 0DJ DERUVLHV LQ EXIIHOV YHURRUVDDN ZDW DDQJHKRX ZRUG LQ ERPDV $QWH PRUWHP .RRUV VWHLHU JDDQ Or YUHN VNLHOLN DERUVLH 3RVW PRUWHP /HZHUQHNURVH EORHGLQJ %HRRUGHOLQJ 7RWDOH DINHXULQJ =22126( ± $$10(/'%$5( 6,(.7( 5,&.(776,$( (3,5<7+52=221 $VLPSWRPDWLHVH VLHNWH LQ ZLOG PDDU PDJ RQGHU VHNHUH WRHVWDQGH DQHPLH HQ LNWHUXV YHURRUVDDN 2RUVDDN 6SHVLH $QWHPRUWHP 3RVWPRUWHP %HRRUGHOLQJ +$57:$7(5 %HVNRX DV GLH EHODQJULNVWH ERVOXLVRRUJHGUDDJGH VLHNWH LQ 6XLG$IULND 2RUVDDN 6SHVLH $QWH PRUWHP 3RVW PRUWHP %HRRUGHOLQJ &RZGULD UXPLQDQWLXP %HHV VNDDS ERN HQ EDLH JUDVHWHQGH ZLOG VSHVLHV .ODVVLHN LQ 6SULQJERNNH DV JHWUDQVORNHHU ZRUG QD HQGHPLHVH DUHDV .RRUV VHQXZHHVLPSWRPH RI GLDUUHH 9ORHLVWRI LQ OLJJDDPVKROWHV 9HUJURRWWH PLOW HQ OLPINQRSH %HYHVWLJ PHW µQ EUHLQVPHHU .HXU NDUNDVVH PHW NRRUV DI .OHLQ ZLOG EOHVERN HQ HODQG VZDUWZLWSHQV 6ZDNKHLG GLHU Or HQ LV QLH LQ VWDDW RP ZHJ WH EHZHHJ QLH $QHPLH LFWHUXV YHUJURWH PLOW JHHO XULHQH %HYHVWLJ PHW EORHGVPHHU .HXU NDUNDV DI 2RUVDDN 6SHVLH

:LOG -DQ

6,(.7(6 9(52256$$. '(85 %$.7(5,(s ,1/(,',1* $DQ GLH HLQGH YDQ KLHUGLH DIGHOLQJ EHKRRUW M\ WH ZHHW ZDWWHU EDNWHULHs YHURRUVDDN HONH NRQGLVLH GLHUVRRUW DDQJHWDV RUJDQH EHWURNNH EHRRUGHOLQJ YDQ GLH NDUNDV HQ RUJDQH PHW UHGHV HQ GLH OHWVHOV SDWRORJLH YDQ GLH RUJDQH -\ EHKRRUW RRN LQ VWDDW WH ZHHV RP GLH YUDH DDQ GLH HLQGH YDQ GLH DIGHOLQJ WH EHDQWZRRUG %DNWHULHs LV PLNURVNRSLHVH HHQVHOOLJH RUJDQLVPHV YDQ YHUVNLOOHQGH JURRWWHV HQ YRUPV 'DDU LV EDVLHVH YRUPV VLJEDDU RQGHU KRs YHUJURWLQJ YDQ µQ PLNURVNRRS D .RNNL EDOYRUPLJ ZDW LQVOXLW B 6WUHSWRNRNNL ± B 'LSORNRNNL ± B 6WDSK\ORNRNNL ± E %DVLOOL B VWDDIYRUPLJ F 9LEULRV B NRPPDYRUPLJ ODQJ NHWWLQJV SDUH PDVVDV RI KRSLHV

%DNWHULHs YHUPHQLJYXOGLJ GHXU GLUHNWH VHOGHOLQJ RQGHU JXQVWLJH WRHVWDQGH YDQ WHPSHUDWXXU YRJ HQ YRHGLQJ 2QGHU RQJXQVWLJH WRHVWDQGH NDQ VRPPLJH EDNWHULHs JHZRRQOLN EDVLOOL VSRUH YRUP ZDW EDLH ODQN NDQ RRUOHHI 3DUW\ EDNWHULHs JURHL LQ GLH WHHQZRRUGLJKHLG YDQ VXXUVWRI DHURELHVH EDNWHULHs DQGHU JURHL VOHJV LQ GLH DIZHVLJKHLG YDQ VXXUVWRI DQDHURELHVH EDNWHULHs VRPPLJH JURHL PHW RI VRQGHU VXXUVWRI IDNXOWDWLHZH DQDHURELHV 7RNVLHQH LV GLH JLIVWRZZH YDQ EDNWHULHs +XOOH ZRUG HQGRWRNVLHQH JHQRHP DV KXOOH YU\JHVWHO ZRUG ZDQQHHU µQ EDNWHULH YUHN RI RQWELQG HQ HNVRWRNVLHQH DV µQ OHZHQGLJH EDNWHULH GLW DIVNHL 6,(.7(6 $.7,120,.26( .123.$.(%((1 +RRIVDDNOLN µQ VLHNWH YDQ EHHVWH PDDU PDJ RRN LQ SHUGH HQ YDUNH YRRUNRP ,Q SHUGH YHURRUVDDN GLW VZHUHQGH ZHHIVHOJDQJH DDQ GLH VNRI HQ LQ YDUNH LV GLW GLH KRRIRRUVDDN YDQ FKURQLHVH PDVWLWLV 0DJ YRRUNRP LQ NRHGRHV URRLERN HQ EXIIHOV 2RUVDDN $FWLQRP\FHV ERYLV ± µQ IDNXOWDWLHZH DQDHURELHVH VWDDIYRUPLJH RI GXQ YHUWDNNHQGH ILODPHQWDJWLJH EDNWHULH ZDW QRUPDDOZHJ YRRUNRP LQ GLH EHHV VH EHN RI LQ YRHU ZDW PHW VSHHNVHO EHVPHW LV /HWVHOV %HHVWH UDDN EHVPHW GHXU EHVNDGLJLQJ YDQ GLH EHNVO\PYOLHV µQ +DUGH GLJWH NQRS RQWZLNNHO LQ GLH NDNHEHHQ PDQGLEHO ZDDUXLW HWWHU YDQ W\G WRW W\G NDQ V\SHO 'LH VWUHHNVOLPINQRSH LV QLH DDQJHWDV QLH PDDU PDJ JHVZHO ZHHV $QGHU RUJDQH YHUDO GLH WRQJ NDQ DDQJHWDV ZHHV RI GLH EDNWHULH NDQ QD GLH ORQJH YHUVSUHL +RRIVDDNOLN EHHQ ZRUG DDQJHWDV %HRRUGHOLQJ $V GLH VLHNWH QLH YHUVSUHL KHW QLH HQ GLH NDUNDV LV QLH YHUPDHU QLH NHXU QHW DDQJHWDVGH GHOH DI $175$.6 0,/76,(.7( $$10(/'%$5( 6,(.7(

Q +RRJV DDQVWHHNOLNH HQ GRGHOLNH VLHNWH YDQ YHH ZLOG HQ GLH PHQV ,Q GLH PHHVWH GLHUH ZRUG GLW JHNHQPHUN GHXU WHUPLQDOH VHSWLVHPLH PHW VSRHGLJH GRRG HQ GLH WHHQZRRUGLJKHLG YDQ EDNWHULHs LQ EORHG HQ OLJJDDPVYORHLVWRZZH PHW GRRG 2RUVDDN %DFLOOXV DQWKUDFLV µQ DHURELHVH VSRRUYRUPHQGH EDNVWHHQYRUPLJH EDNWHULH +XOOH NRP LQ JURRW KRHYHHOKHGH LQ GLH EORHG VHSWLVHPLH YRRU HQ VNHL µQ NUDJWLJH WRNVLHQ DI ZDW NRUW QD GRRG YHUGZ\Q :DQQHHU GLH EDNWHULHs LQ DDQUDNLQJ PHW OXJ NRP YRUP KXOOH XLWHUV WDDL VSRUH ZDW WRW MDDU NDQ RRUOHHI 'LV RP KLHUGLH UHGH HQ RP DEDWWRLUZHUNHUV WHHQ LQIHNVLH WH EHVNHUP GDW GLW XLWHUV QRRGVDDNOLN LV GDW EORHGVPHUH YDQ DOOH GLHUH JHQHHP ZRUG ZDW E\ µQ DEDWWRLU YUHN RI GRRG GDDU DDQNRP %HVPHWWH NDUNDVVH PDJ RQGHU JHHQ RPVWDQGLJKHGH RRSJHPDDN ZRUG YLU 3RVW PRUWHPH

6LPSWRPH

:LOG -DQ

/HWVHOV =R|QRVH

%HRRUGHOLQJ

RQGHUVRHN QLH RPGDW GLH EDNWHULHs GDQ VDO VSRUXOHHU HQ GLH LQIHNVLH YHUVSUHL 'LH VLHNWH YHURRUVDDN

Q DNXWH VHSWLVHPLH +HUNRXHUV YUHN VNLHOLN EHHVWH NDQ VR VNLHOLN YUHN GDW VLHN EHHVWH GLNZHOV QLH JHVLHQ PDJ ZRUG QLH WHUZ\O SHUGH HQ YDUNH µQ KRsU ZHHUVWDQG KHW 9RsOV HQ ZLOG NDQ µQ EDLH KRs ZHHUVWDQG Kr %HVPHWWH GLHUH KHW µQ KRs NRRUV HQ KHW JHZRRQOLN µQ EORHGHULJH GLDUUHH %ORHG V\SHO 3RVW PRUWHP XLW DOOH OLJJDDPVRSHQLQJH 'LH EORHG LV EDLH GRQNHU GDDU LV EORHGHULJH YORHLVWRI LQ GLH ERUV HQ EXLN OLPINQRSH LV JHVZHO PHW SXQWEORHGLQJV HQ GLH PLOW LV EDLH JURRW HQ WHHUDJWLJ 0LOWVLHNWH NRP LQ YRUPV E\ GLH PHQV YRRU µQ YHOYRUP ZDQQHHU LQIHNVLH GHXU YHOZRQGH SODDVYLQG NZDDGDDUGLJH VZHUH µQ ORQJYRUP ZDQQHHU VSRUH LQJHDVHP ZRUG ³ZRRO VRUWHU¶V GLVHDVH´ HQ µQ GHUPYRUP ZDQQHHU EHVPHWWH YOHLV JHsHW ZRUG $O GLH YRUPV YHURRUVDDN VHSWLVHPLH EUHLQLQIHNVLH HQ GRRG 'LH NDUNDV PLV KRRL HQV LQ GLH NUDOH PRHW YHUEUDQG ZRUG 'LH NUDDOYORHU PRHW RQWVPHW ZRUG PHW

Q YODP RI VWRRP KLWWH $V µQ EHVPHWWH GLHU JHVODJ LV PRHW DOOH NDUNDVVH RS GLH VODJYORHU YHUQLHWLJ ZRUG %HVPHWWH NOHUH PRHW YHUEUDQG ZRUG HQ PHVVH HQ JHUHL PRHW YLU PLQXWH JHNRRN ZRUG

632166,(.7( 'LH VLHNWH LV EHNHQG DV VSRQVVLHNWH LQ EHHVWH HQ NZDDGDDUGLJH HGHHP RI JDVJDQJUHHQ LQ DQGHU GLHUH 7DV YHUDO GLH JURRW ERNVRRUWH DDQ PDDU LV DO EHYHVWLJ LQ 5RRLERNNH 2RUVDDN /HWVHOV &ORVWULGLXP VHSWLFXPFKDXYRHL µQ DQDHURELHVH VWDDIYRUPLJH EDNWHULH -RQJ GLHUH LQ JRHLH NRQGLVLH WRW MDDU RXGHUGRP UDDN EHVPHW GHXU ZRQGH RI GHXU VSRUH LQ WH QHHP VDDP PHW NRV 'LH JURRW VSLHUJURHSH YDQ GLH YRRU HQ DJWHUEHQH ZRUG JHZRRQOLN DDQJHWDV HQ GLH DDQJHWDVGH EHHQ LV JHZRRQOLN GXLGHOLN VLJEDDU 'LH DDQJHWDVGH GHHO YRHO VSRQVDJWLJ DJY JDV DDQVDPHOLQJ $V GDDULQ JHVQ\ ZRUG LV GLW URRL MHOOLHDJWLJ HQ UXLN QD JDOVWHULJH ERWWHU %ORHGLQNLHV NDQ LQ GLH KDUW QLHUH HQ OHZHU YRRUNRP 7RWDOH DINHXULQJ

%HRRUGHOLQJ

/$06,(.7( %278/,60( 7DQV QRJ QLH ZDDUJHQHHP LQ ZLOG QLH µQ 8LWHUV GRGHOLNH YHUJLIWLJLQJ YDQ EHHVWH VNDSH ERNNH SHUGH HQ VRPV YDUNH HQ ZRUG JHNHQPHUN GHXU YHUODPPLQJ 0HQVH LV RRN YDWEDDU 2RUVDDN &ORVWULGLXUQ ERWXOLQXP 9HUPHHUGHU LQ YURW YOHLV DDV HQ YRUP WRNVLHQH 'LHUH VRRV KDVH VNLOSDDLH YRsOV KRQGH NDWWH HQV NDQ LQ GLH YHOG YUHN HQ GLH EDNWHULH NDQ LQ KXO NDUNDVVH YHUPHHUGHU HQ WRNVLHQH YRUP $V YDWEDUH GLHUH GLH DDV YUHHW NU\ KXOOH ODPVLHNWH -RQJ JURHLHQGH GLHUH GUDJWLJH HQ ODNWHUHQGH NRHLH NDQ GLH IRVIDDWUHVHUZHV LQ KXO VNHOHW RSJHEUXLN YLU JURHL HQ SURGXNVLH ZDW LQ IRVIDDWDUP JHELHGH QLH GHXU KXO GLHHW YHUYDQJ ZRUG QLH 6XONH GLHUH KHW JHVZHOGH S\QOLNH JHZULJWH HQ O\ DDQ SLND µQ DEQRUPDOH HHWOXV YLU EHQH NOLSSH HQ VWXNNH PHWDDO LQ µQ SRJLQJ RP KXO IRVIDDWLQQDPH DDQ WH YXO $JY GLH SLND NDQ VWXNNH EHHQ RI YOHLV PHW GLH ERWXOLVPH WRNVLHQ JHYUHHW ZRUG ZDW GDQ OHL WRW NOLQLHVH ODPVLHNWH 'LH WRNVLHQ YHUODP GLH VSLHUH HQ GLH GLHU LV YHUODP VOXN PRHLOLN GLH WRQJ NDQ XLWKDQJ HQ GLH QHN PDJ VODS ZHHV /RQJRQWVWHNLQJ NDQ RRN RQWZLNNHO 7RWDOH DINHXULQJ 9HUJHO\N PHW GULH GDH VW\ZHVLHNWH µQ YLUXVVLHNWH PHW NRRUV

6LHNWHWHNHQV %HRRUGHOLQJ

%586(//26( $$167((./,.( 0,6*(%2257( :,66(/.2256 0$/7$.2256

Q $$10(/'%$5( 6,(.7( (1 %(/$1*5,.( =2g126( 'LW YHURRUVDDN DDQVWHHNOLNH PLVJHERRUWH E\ NRHLH HQ ZLVVHONRRUV RI PDOWDNRRUV LQ PHQV %UXFHOOD DERUWXV YHURRUVDDN DDQVWHHNOLNH PLVJHERRUWH LQ NRHLH HQ ZLVVHONRRUV LQ PHQVH %UXFHOOD PHOOLWHQVLV LV VNDDUV LQ 6XLG$IULND WDV ERNNH DDQ HQ YHURRUVDDN PDOWDNRRUV LQ PHQVH ZDW

Q HUQVWLJHU VLHNWH LV DV ZLVVHONRRUV %HHVWH NU\ GLH EHVPHWWLQJ GHXU GLH EHN ZDQQHHU KXOOH ZHLGLQJ JUDV RI YRHU YUHHW RI ZDWHU GULQN ZDDURS RI ZDDULQ µQ EHVPHWWH NRHL JHDERUWHHU KHW 7DV RRN EXIIHOV DDQ HQ UHDJHHU VRRV E\ EHHVWH HQ LV WDQV HUJ EHVPHW LQ GLH EXIIHOV YDQ GLH .UXJHU 1DVLRQDOH SDUN

6LHNWHWHNHQV /HWVHOV

:LOG -DQ

=R|QRVH

9RRUNRPLQJ

%HRRUGHOLQJ

µQ $ERUVLHVWRUP LQ

Q YDWEDUH NXGGH $ERUVLHV NRP LQ GLH ODDVWH PDDQGH YDQ GUDJWLJKHLG YRRU 0DJ LQ GLH SODVHQWD WHHQZRRUGLJ ZHHV QD DERUVLH %DNWHULHs YHUPHHUGHU LQ GLH SODVHQWD HQ YHURRUVDDN LQIODPPDVLH YDQ GLH YUXJNQRSSH NRW\OHGRQV ZDW GLH EORHGYRRUVLHQLQJ QD GLH NDOI EHOHPPHU ZDW GDQ YUHN HQ DERUWHHU %DNWHULHs JURHL RRN LQ GLH ODNWHUHQGH XLHU HQ EHVPHW GLH PHON %UXFHOORVH NDQ RRN EXOOH RQYUXJEDDU PDDN GHXU LQIODPPDVLH YDQ GLH WHVWHV 'LH VLHNWH LV PRHLOLN VLJEDDU ZDQQHHU JHVODJ ZRUG 0HQVH UDDN EHVPHW GHXU EHVPHWWH PHON WH GULQN RI LQ DDQUDNLQJ WH NRP PHW GLH NDOI SODVHQWD RI YUXJZDWHU YDQ EHVPHWWH NRHLH W\GHQV NDOZLQJ RI DERUVLH 6ODJWHUV KHW µQ JURRW NDQV RP GLH VLHNWH RS WH GRHQ DV EHVPHWWH GUDJWLJH NRHLH JHVODJ ZRUG VRQGHU EHVNHUPHQGH PDDWUHsOV 'LH KDQWHULQJ YDQ IHWXVVH SODVHQWDV HQ EDDUPRHGHUV LQ GLH DEDWWRLU VWHO ZHUNHUV EORRW DDQ EHVPHWWLQJ :LVVHO RI PDOWDNRRUV LV

Q VORHUHQGH VLHNWH HQ O\N EDLH VRRV JULHS PDDU NRRUV NRP HQ JDDQ 'LH VLHNWH NDQ RRU MDUH NHHU RS NHHU YRRUNRP 'DDU LV

Q QDVLRQDOH VNHPD GHXU GLH 'LUHNWRUDDW 9HHDUWVHQ\GLHQVWH RP EUXFHOORVH XLW WH URHL 'LW EHKHOV EORHG RI PHONWRHWVH YDQ NXGGHV HQ GLH VODJ YDQ SRVLWLHZH GLHUH 3RVLWLHZH GLHUH ZRUG PHW

Q ³&´ DDQ GLH UHJWHUNDQW YDQ GLH QHN JHEUDQGPHUN +XOOH PDJ QHW RQGHU GHNNLQJ YDQ µQ URRLNUXLVSHUPLW QD VHNHUH DEDWWRLUV JHVWXXU ZRUG QD YRRUDI UHsOLQJV JHWUHI LV 'LH SHUPLW PRHW QD GLH EHHVWH JHVODJ LV WHUXJJHVWXXU ZRUG QD GLH 6WDDWVYHHDUWV YDQ RRUVSURQJ 6ODJWHUV NDQ GLH &EUDQGPHUN XLWNHQ HQ GLH QRGLJH YRRUVRUJPDDWUHsOV WUHI RP WH NHHU GDW KXOOH GLH VLHNWH RSGRHQ GUD EHVNHUPHQGH KDQGVNRHQH JHVLJVNHUPV EULOOH PDVNHUV HQ RRUNOHUH %HVPHWWH EHHVWH ZRUG LQ µQ NZDUDQW\QNUDDO E\ GLH DEDWWRLU JHKRX HQ ODDVWH JHVODJ 'LH YOHLV LV YHLOLJ YLU YHUEUXLN 'DDU ZRUG DDQEHYHHO GDW JURRW OLPINQRSH YHUZ\GHU ZRUG 'LH EDDUPRHGHU HQ XLHU PRHQLH RRSJHVQ\ ZRUG QLH 9HUJHO\N PHW PHWULWLV

1(&52%$&,//26(

Q 6LHNWH YDQ JUDVHWHUV ZDW VHUH HQ DEVHVVH WXVVHQ GLH NORXH LQ GLH NHHO HQ DQGHU LQWHUQH RUJDQH YHURRUVDDN 2RUVDDN )XVREDFWHULXP QHFURIUXP 'LH RUJDQLVPH ZRUG GHXU GLH IDHVLHV XLWJHVNHL HQ DIIHNWHHU GLHUH YHUDO JHGXUHQGH GURs W\H ZDQQHHU GLHUH URQGRP PRGGHULJH SRHOH YHUVDPHO 'LH RUJDQLVPH SHQHWUHHU GHXU RRS ZRQGH RI GLH EHN 8LWHUV QDW WRHVWDQGH LV JHVNLN YLU GLH YHUVSUHLGLQJ YDQ GLH VLHNWH (ODQG JHPVERN .UXSSHO GLHUH ZDW HHQ EHHQ RI PHHU XLWVRQGHU 9HUURWWHQGH ZRQG WXVVHQ KRHZH ZDW VHOIV PDJ OHL WRW ³6OLSSHU´ YRUPLQJ HQ VORXJKLQJ YDQ GLH KRULQJDJWLJH GHHO YDQ GLH NORX 'LHUH PHW

Q EHN OHWVHO PDJ NZ\O HQ PRHLOLN VOXN +LHUGLH GLHUH PDJ VHOIV YHUPDHU RI VHSWLVHPLHV UDDN ZDQQHHU GLH LQWHUQH RUJDQH DDQJHWDV UDDN 9HUURWWHQGH OHWVHO WXVVHQ NORXH 6HSWLVHPLHVH NDUNDV LQ GLH JHYDO YDQ LQWHUQH RUJDDQ DDQWDVWLQJ .HXU GLH NORX DI LQGLHQ JHORNDOLVHHUG .HXU WRWDOH NDUNDV DI LQGLHQ YHUVSUHLG

6SHVLH $QWHPRUWHP

3RVWPRUWHP %HRRUGHOLQJ 3$5$7,)86

µQ 6LHNWH ZDW JHZRRQOLN NDOZHUV MRQJHU DV PDDQGH RI GLHUH RQGHU VWUHV DDQWDV 'LHUH ZDW KHUVWHO ZRUG GUDHUV HQ VWHHN DQGHU GLHUH DDQ +RRIVDDNOLN MRQJ GLHUH ZRUG DDQJHWDV YHUDO EXIIHO UHQRVWHU HQ ROLIDQWNDOZHUV 2RUVDDN /HWVHOV 9HUVNHLH 6DOPRQHOOD VSHVLHV *HZRRQOLN

Q HUJH HQWHULWLV PHW JHVZHOGH PHVHQWHULHVH OLPINQRSH ,Q VXEDNXWH JHYDOOH LV GDDU NOHLQ ZLW VSLNNHOV VR JURRW VRRV µQ VSHOGHNRS RS GLH OHZHU 'LV DUHDV YDQ QHNURVH 7RWDOH DINHXULQJ RPGDW 6DOPRQHOOD VSSYRHGVHOYHUJLIWLJLQJ LQ PHQV YHURRUVDDN

%HRRUGHOLQJ

9HUJHO\N PHW DQGHU EDNWHULHVH HQ YLUXVGLDUUHH HQRI ORQJRQWVWHNLQJ LQ MRQJ NDOZHUV ,Q KLHUGLH JHYDOOH ZRUG GLH KHOH NDUNDV RRN DIJHNHXU WHQV\ GLH VLHNWH EDLH PDWLJ LV

3$67(85(//26(

:LOG -DQ

Q $NXWH RI VXEDNXWH VLHNWH YDQ EHHVWH HQ

Q SDDU ZLOG VSHVLHV ZDW ³6KLSSLQJ IHYHU´ RI KDHPRUDJLHVH VHSWLVHPLH LQ V\ DNXWH YRUP RI NURQLHVH SQHXPRQLD PHQLQJLWLV PDVWLWLV RI DUWKULWLV LQ GLH PHHU VXE DNXWH YRUP YHURRUVDDN 6WUHVV HQ DQGHU VLHNWHV VRZHO DV ORQJZXUP PDJ

Q YRRUDIJDDQGH RRUVDDN YLU GLH VLHNWH ZHHV 2RUVDDN 3DVWHXUHOOD PXOWRFLGD RI KDHPROLWLFD 0HWRGH YDQ YHUVSUHLGLQJ RQVHNHU PDDU ZDDUVN\QOLN GUXSSHO LQJHVWLH YDQ JHwQIHNWHHUGH YRHGVHO 'LHUH LV JHZRRQOLN EDLH RQWYDQNOLN YLU YHUVNLOOHQGH VLHNWHV HQ SDUDVLHWH NRUW QD YHUYRHU 'LW LV GLH W\H ZDQQHHU KXOOH JHZRRQOLN GLH DNXWH YRUPV YDQ GLH VLHNWH RSGRHQ .XGX 6DEHO HQ GXLNHU $SDWLHVH GLHUH PDJ YHUPDHU ZHHV +RHV PDJ JHVLHQ ZRUG LQ SQHXPRQLH JHYDOOH

6SHVLH $QWHPRUWHP

(5<6,3(/$6 $$10(/'%$$5 'LH VLHNWH VWDDQ RRN EHNHQG DV YOHNVLHNWH ³GLDPRQG VNLQ GLVHDVH´ HQ WDV KRRIVDDNOLN YDUNH DDQ PDDU RRN GLH PHQV KRHQGHUV HQ LV JHGRNXPHQWHHU RP VSULQJERNNH DDQ WH WDV 2RUVDDN /HWVHOV $NXXW (U\VLSHORWKUL[ UKXVLRSDWKLDH µQ IDNXOWDWLHZH DQDHURELHVH VWDDIYRUPLJH EDNWHULH 'LH NLHP NRP YRRU LQ JURQG HQ GLH GHUPNDQDDO YDQ JHVRQGH GLHUH 9DUNH UDDN EHVPHW GHXU EHVRHGHOGH NRV PLV RI JURQG WH YUHHW RI GHXU YHOZRQGH 'DDU LV YHUVNHLH YRUPV YDQ GLH VLHNWH

Q 6HSWLVHPLHVH YRUP ZDW VNLHOLN YUHNWH YHURRUVDDN 'LH EDNWHULH VNHL ZDDUVN\QOLN µQ HQVLHP DI ZDW EORHGYDWH DDQWDV HQ EORHGLQNLHV LQ GLH QLHUH ORQJH HQ VO\PYOLHVH YHURRUVDDN /LPINQRSH HQ GLH PLOW LV YHUJURRW HQ URRL HQ GDDU LV RRN URRL YOHNNH RS GLH YHO µQ 6XEDNXWH YRUP PHW WLSLHVH YOHNVLHNWH ± JURRW URRL HIIHV YHUKHZH GLDPDQWYRUPLJH YHOOHWVHOV 5RZH VFDEV YRUP ODWHU RRU GLH DUHDV 9DUNH JURHL VZDN HQ OHL DDQ FKURQLHVH LQIHNVLHV YDQ GLH KDUWNOHSSH HQRI JHZULJWH FKURQLHVH HQGRNDUGLWLV HQRI DUWKULWLV ,Q PHQVH YHURRUVDDN GLW µQ S\QOLNH YHOWRHVWDQG QD NRQWDN PHW EHVPHWWH YDUNH RI KRHQGHUV RRN YLV *HZRRQOLN VLHQ

Q PHQV GLH VXEDNXWH YHOYRUP YDQ GLH VLHNWH HQ GDQ ZRUG GLH KHOH NDUNDV DIJHNHXU *HYDOOH YDQ DUWKULWLV ZRUG VRRV HQLJH DQGHU JHYDO YDQ DUWKULWLV EHRRUGHHO 7RWDOH DINHXULQJ LQ JHYDOOH YDQ HQGRNDUGLWLV

6XEDNXXW &KURQLHV =R|QRVH

%HRRUGHOLQJ

78%(5.8/26(

1 $$10(/'%$5( =2g126( (QLJH YHUGDJWH JHYDO PRHW E\ GLH QDDVWH 6WDDWVYHHDUWV DDQJHPHOG ZRUG 2RUVDDN /HWVHOV 0\FREDFWHULXUQ ERYLV EHHVWH 0\FREDFWHULXP WXEHUFXORVLV GLH PHQV HQ EHHVWH HQ 0\FREDFWHULXP DYLXP YRsOV 0HQVH HQ EHHVWH NDQ PHNDDU DDQVWHHN HQ YDUNH NU\ GLNZHOV YRsO 7% 'LH EDNWHULH ZRUG GHXU µQ YDWEDUH GLHU JHYUHHW RI LQJHDVHP JHGXUHQGH NRQWDN PHW µQ EHVPHWWH GLHU RI PHQV ,QIHNVLH RQWVWDDQ GDDURP LQ GLH ORQJH RI GHUP HQ YHUVSUHL GDDUQD QD GLH OLPINQRSH ZDW GLH DUHDV GUHLQHHU 'LH OHWVHOV O\N HHUV VRRV ZLW NQRSSLHV ZDW JU\VHULJ HQ ODWHU JHHOZLW UDDN HQ VRRV JURZZH PDDVNDDV O\N 'LH OLJJDDP SUREHHU GLH LQIHNVLH EHSHUN GHXU GLW WH RPULQJ PHW µQ NDSVHO 'LH NQRSSLHV YHUNDON JRX YHUDO LQ EHHVWH :DQQHHU µQ PHQV GHXU VR µQ NQRSSLH VQ\ YRHO GLW VRRV JURZZH VDQG ,Q µQ GLHU PHW JRHLH ZHHUVWDQG EO\ GLH VLHNWH JHORNDOLVHHUG PDDU YHUVSUHL LQ GLHUH PHW µQ YHUODDJGH ZHHUVWDQG µQ 6HSWLVHPLH RQWVWDDQ PHW EDNWHULHs LQ GLH EORHGVWURRP HQ OLPIVWHOVHO 9HHOYXOGLJH NOHLQ OHWVHOV NDQ GDQ YRRUNRP LQ RUJDQH VRRV GLH OHZHU PLOW QLHUH HQV +LHUGLH YRUP VWDDQ EHNHQG DV DNXWH PLOLrUH WXEHUNXORVH GLW O\N VRRV YRsOWMLHVDDG RI ³PLOOHW´ +HUEHVPHWWLQJ OHL WRW YHUVSUHLGLQJ YDQ GLH LQIHNVLH QD RUJDQH VJ FKURQLHVH RUJDDQ WXEHUNXORVH 'LH OHWVHOV LV NDDVDJWLJH PDVVDV PHW NOHLQ EORHGLQJV HQ YDH UDQGH +LHUGLH YRUP YHUVSUHL JHZRRQOLN QD OLPINQRSH 0HQVH UDDN EHVPHW GHXU URX RQJHSDVWHXULVHHUGH PHON YDQ EHVPHWWH NRHLH WH GULQN RI GHXU EHVPHWWH YOHLV WH HHW 'LH EHVPHWWLQJ NDQ RRN GHXU YHOZRQGH GULQJ DV EHVPHWWH GLHUH JHVODJ ZRUG 'LH 'LUHNWRUDDW YDQ 9HHDUWVHQ\GLHQVWH KHW

Q QDVLRQDOH VNHPD RP WXEHNXORVH LQ 6XLG

=R|QRVH

9RRUNRPLQJ

:LOG -DQ

%HRRUGHOLQJ

$IULND XLW WH URHL 'LW EHKHOV GLH WRHWV YDQ NXGGHV GHXU WXEHUNXOLHQ LQ GLH YHO YDQ EHHVWH WH VSXLW HQ GLH YHOGLNWH E\ GLH LQVSXLWSOHN QD XXU WH PHHW HQ WH YHUJHO\N PHW GLH QRUPDOH YHOGLNWH 3RVLWLHZH GLHUH VH YHOOH UHDJHHU WLSLHV E\ GLH LQVSXLWSOHN 3RVLWLHZH UHDJHHUGHUV ZRUG PHW µQ 7 DDQ GLH OLQNHUNDQW YDQ GLH QHN JHEUDQGPHUN +XOOH PDJ VOHJV RQGHU GHNNLQJ YDQ µQ URRLNUXLVSHUPLW QD µQ JRHGJHNHXUGH DEDWWRLU YHUYRHU ZRUG QD YRRUDI UHsOLQJV 1D GLH GLHUH JHVODJ LV PRHW GLH URRLNUXLVSHUPLW QD GLH 6WDDWVYHHDUWV YDQ RRUVSURQJ WHUXJJHVWXXU ZRUG 9HUJHO\N PHW %UXFHOORVH 2RUHHQNRPVWLJ GLH 6WDDQGH 5HJXODVLHV RQGHU :HW YDQ VRRV YROJ

D %HHVWHEXIIHONRHGRH 7RWDOH DINHXULQJ L 7% PHW YHUPDHULQJ LL $OJHPHQH 7% PHW YHUZ\VLQJ QD PLOLrUH 7% YDQ DOEHL ORQJH 7% OHWVHOV YDQ EHLGH GLH SOHXUD HQ SHULWRQHXP 7% OHWVHOV LQ VSLHU EHHQ HQ WXVVHQVSLHUH OLPINQRSH 7% OHWVHOV LQ GLH VSLHUH YDQ GLH IDULQNV WUDFKHD GLDIUDJPD GHUPV HQ KLOXV YDQ GLH OHZHU

*HGHHOWHOLNH DINHXULQJ YDQ DDQJHWDVWH GHOH DV GLH NDUNDV DQGHUVLQV QRUPDDO LV /HWVHOV JHORNDOLVHHUG LV HQ EHSHUN LV WRW GLH ORQJH HQ OLPINQRSH LQ GLH ERUV OHZHU NRS HQ NHHO µQ NRPELQDVLH PDDU EHSHUN E 9DUNH ,QGLHQ GLW VOHJV LQ GLH OLPINQRSH YDQ GLH NRS YRRUNRP NHXU QHW GLH NRS DI ,QGLHQ GLW RRN HOGHUV YRRUNRP WRWDOH DINHXULQJ µQ %\NRPVWLJH RQGHUVRHN PRHW XLWJHYRHU ZRUG ZDDU GDDU WHNHQV YDQ WXEHUNXORVH JHYLQG RI

Q SLsPLHVH WRHVWDQG YHUPRHG ZRUG RUHHQNRPVWLJ 6NHGXOH 'HHO + YDQ GLH 6WDDQGH 5HJXODVLHV *1 QR 5 YDQ 2NWREHU 6,(.7(6 9(52256$$. '(85 35272=2$ 3URWR]RD LV GLH SULPLWLHIVWH RUJDQLVPHV +XOOH LV JHZRRQOLN PLNURVNRSLHV HHQVHOOLJ HQ YHUPHQLJYXOGLJ GHXU YHUGHOLQJ &2&&,',26( 7DV VHNHUH YRHGVHOGLHUH DDQ 2PGDW KXOOH JDVKHHUVSHVLILHN LV YLQG NUXLVEHVPHWWLQJ QLH SODDV QLH .RP RRN YRRU LQ LQJHSHUNWH EXIIHOV YRRU 7DV GLH GHUPNDQDDO DDQ HQ YHURRUVDDN URRLGHUP GLVHQWHULH .HXU GHUPV DI LQGLHQ ORNDDO ,QGLHQ YHUDOJHPHHQ WRWDOH DINHXULQJ 9HUDO HUQVWLJ LQ NRQ\QH 6$5&26325,',26( =2g126( 6DUFRF\VWLV PLHVFKHULDQD *HYLQG LQ YDUNH HQ EHHVWH HQ YHUVNHLH ZLOGVSHFLHV VRRV EXIIHOV NRHGRH URRLERN NDPHHOSHUG HQ VHOIV GLH VHHNRHL'LH VSLHUH O\N VRRV OLJJU\V ODQJZHUSLJH NROOHWMLHV .DQ YHUZDU ZRUG PHW YHUVWHHQGH PDVHOV VLVWLVHUNRVH 6DUFRF\VWLV WHQHOOD +RRIVDDNOLN JHYLQG LQ GLH VOXNGHUP YDQ VNDSH HQ ERNNH 2RN LQ GLH ORQJ IDULQNV GLDIUDJPD HQ VNHOHWVSLHUH 6LJDDUYRUPLJ HQ VR JURRW VRRV µQ U\VNRUUHO HQ VHOIV JURWHU .DQ YHUZDU ZRUG PHW YHW RI ¶Q

NOHLQ DEVHV .HXU DDQJHWDVGH GHOH DI 226.86.2256 7KHLOHULRVH $$10(/'%$$5

:LOG -DQ

Q %HHVVLHNWH YHURRUVDDN GHXU 7KHLOHULD SDUYD HQ RRUJHGUD GHXU GLH EUXLQ ERVOXLV 3DUDVLWHHU URRL HQ ZLW EORHGVHOOH YRUP .RFK OLJJDDPSLHV EORXHULJH EDOOHWMLHV PHW GRQNHUGHU NROOHWMLHV ,V IHLWOLN XLWJHURHL /LPINQRSH LV JHZHOGLJ YHUJURRW O\N VRRV WHQQLVEDOOH $VLPSWRPDWLHV LQ ZLOG PDDU KXOOH GLHQ DV GLH GUDHU YLU JHGRPHQVWLNHHUGH GLHUH .HXU NDUNDV DI 6:$0%(60(77,1* 9$1 9/(,6 2QGHU PRGHUQH RPVWDQGLJKHGH VSHHO VZDPPH QLH µQ EHODQJULNH URO LQ YRHGVHOYHUJLIWLJLQJ RI EHGHUI QLH 'LH EHODQJULNVWH YHUHLVWH YLU KXO JURHL LV YRJ HQ VZDPPH UDDN GXV EHODQJULN ZDQQHHU YOHLV RQGHU YRJWLJH WRHVWDQGH JHEHUJ RI YHUYRHU ZRUG $OKRHZHO GLH PHHVWH VZDPPH GHXU NRXH JHVWUHP ZRUG NDQ VHNHUH VSHVLHV IORUHHU RQGHU YHUNRHOLQJ 'LW EHQDGUXN ZHHUHHQV GLH EHODQJULNKHLG YDQ YU\H OXJEHZHJLQJ JHGXUHQGH YHUNRHOLQJ RPGDW VZDPPH QLH EHVWDQG LV WHHQ XLWGURJLQJ QLH 6ZDPPH JURHL JHZRRQOLN RS GLH RSSHUYODN YDQ YOHLV YHUDO RS PDHU YOHLV +XOOH LV JHZRRQOLN QLH JLIWLJ QLH PDDU JHH GLNZHOV µQ VOHJWH NOHXU HQ UHXN DDQ YOHLV 'LH PHHVWH VZDPPH YRUP VSRUH ZDW GLNZHOV PXUH HQ WRHUXVWLQJ LQ DEDWWRLUV HQ NRHONDPHUV EHVRHGHO HQ GXV RRN NDUNDVVH 'LH PHHVWH EHODQJULNH VZDPPH NDQ PDNOLN GHXU GLH YOHLVLQVSHNWHXU XLWJHNHQ ZRUG DDQ KXO NOHXU PDQLHU YDQ JURHL HQV HQ VOXLW LQ &ODGRVSRULXP VSS .RP JHZRRQOLN YRRU RS NDUNDVVH ZDW QHW ER YULHVSXQW JHKRX ZRUG HQ LV VLJEDDU DV VZDUW NROOH YDQ RQJHYHHU FP LQ GHXUVQHH ZDW VRZDW PP LQ GLH YOHLV GULQJ 'LH NROOH NDQ QLH QHW DIJHYHH ZRUG QLH HQ PRHW ZHJJHVQ\ ZRUG 6SRURWULFKRQ VSS 'LV ZDDUVN\QOLN GLH DOJHPHHQVWH EHVPHWWLQJ ZDW WHHJHNRP ZRUG HQ ZHO LQ GLH YRUP YDQ NOHLQ ZLW ZROOHULJH RSSHUYODNNLJH NROOH ZDW DIJHVNUDDS NDQ ZRUG 0XFRU HQ 7KDPRGLXP VSS .RP JHZRRQOLN YRRU RS NDUNDVVH QDE\ YULHVSXQW DV ODQJ ZLWWHULJH EDDUGVNLPPHOV WRW FP ODQN 3HQLFLOOLXP VSS 9HURRUVDDN EORXJURHQ DUHDV YDQ YHUVNLOOHQGH JURRWWHV HQ ZRUG DOJHPHHQ JHVLHQ RS PXZZH EURRG %DLH PXZZH DUHDV PDJ JHO\NHUW\G PHW EDNWHULHs EHVPHW ZHHV VRGDW GLH DUHDV VO\PHULJ O\N :DQQHHU GLH EHVPHWWLQJ UHGHOLN YDUV LV HQ QLH WH YHU JHYRUGHU LV QLH NDQ GLH YOHLV ZHJJHVQ\ ZRUG RI ZHLYOLHVH NDQ JHVWURRS ZRUG ,Q RXHU JHYDOOH PHW GLHS SHQHWUDVLH YDQ YOHLV PDJ GLW QRGLJ ZHHV RP GLH YOHLV ZHHQV HVWHWLHVH UHGHV DI WH NHXU 3$5$6,(7( µQ 3DUDVLHW LV

Q RUJDQLVPH ZDW RS

Q DQGHU RUJDQLVPH GLH JDVKHHU WHHU HQ GLH JDVKHHU EHURRI YDQ YRHGLQJVWRZZH ZDW GLH JDVKHHU VH NRQGLVLH ODDW YHUVOHJ HQ V\ JURHL YHUWUDDJ ./$66,),.$6,( (&72 3$5$6,(7( %RVOXLVH ³6DUFRSWLF 0DQJH´

,1:(1',*( 3$5$6,(7( &HVWRGH 1HPDWRGH 7UHPDWRGH /LQWZXUPV /LQWZXUPV 5RQGHZXUPV 6ODNZXUPV

:LOG -DQ

+LHUGLH LV JHVHJPHQWHHUGH SODW ZXUPV ZDW KRRIVDDNOLN LQ GLH GHUPV OHHI ZDDU KXOOH YDVKHJ PHW KDNH HQ VXLHUV DDQ KXOOH NRSSH /HZHQVVLNOXV :DQQHHU GLH DJWHUVWH VHJPHQWH RI OLWWH U\S UDDN HQ YRO HLHUV LV EUHHN KXOOH DI HQ ZRUG RQWODV 'LH HLHUV ZRUG JHYUHHW GHXU µQ WXVVHQJDVKHHU ZDDU KXOOH LQ GLH GHUP XLWEURHL RQWZLNNHO WRW ODUZHV ZDW QD µQ JHVNLNWH GHHO YDQ GLH OLJJDDP PLJUHHU HQ YHUGHU RQWZLNNHO WRW µQ VLVW RI EODDVZXUP GLH RQYROZDVVH YRUP YDQ GLH OLQWZXUP $V GLH ILQDOH JDVKHHU GLH EODDVZXUP HHW GRS GLH NRS XLW HQ KHJ DDQ GLH GHUPZDQG YDV ZDDU GLW WHHU RS KDOI YHUWHHUGH NRV HQ JURHL WRW µQ YROZDVVHQH 'LH YROJHQGH OLQWZXUPV LV EHODQJULN E\ YOHLVLQVSHNVLH D 7DHQLD VDJLQDWD )LQDOH JDVKHHU 7XVVHQJDVKHHU %ODDVZXUP 0HQV %HHV EXIIHO HODQG EORXZLOGHEHHV PRRQWOLN RRN DQGHU ZLOG VSHFLHV PDDU QRJ QLH EHYHVWLJ QLH &\VWLFHUFXV ERYLV

'LH ZXUP NDQ WRW P ODQN ZRUG 'LH OHZHQVVLNOXV LV VRRUWJHO\N DV 7DHQLD VROLXP 'LH DJWHUVWH OLWWH LV HJWHU EHZHHJOLN HQ NDQ GLH PHQV VSRQWDDQ YHUODDW HQ EHVPHWWH PHQVH NDQ ZHLGLQJV YRHU HQ ZDWHU EHVRHGHO HQ EHHVWH EHVPHW DO LV GDDU EHKRRUOLNH WRLOHWWH 'LH YROJHQGH VQLWWH LQ VSLHUH HQ RUJDQH PRHW PHW YOHLVLQVSHNVLH JHPDDN ZRUG RP VLVWLVFHUNRVH PDVHOV RS WH VSRRU D .RXVSLHUH 7ZHH SDUDOHOOH LQVQ\GLQJV LQ GLH PDVVHWHU VSLHUH DDQ EXLWHNDQWH YDQ GLH NDNHEHHQ µQ ,QVQ\GLQJ LQ SWHU\JRLGHXV VSLHU DDQ GLH ELQQHNDQW YDQ GLH NDNHEHHQ E +DUW µQ 6QLW GHXU GLH OLQNHU YHQWULNHO YDQ GLH EDVLV WRW GLH SXQW YDQ GLH KDUW 7ZHH VNXLQV LQVQ\GLQJV GHXU GLH VHSWXP SDUDOOHO HQ FP YDQ PHNDDU F 6NRXHUVSLHUH µQ 'LHS VQLW LQ GLH WULFHSV EUDFKLL VSLHUH VRZDW FP µQ KDQGEUHHGWH ERNDQW GLH HOPERRJ YDQ HONH YRRUEHHQ G 'LDIUDJPD 7ZHH SDUDOOHOH VQLWWH ZDDUQD GLH SOHXUD RI SHUWLRQHXP WXVVHQ GLH VQLWWH JHVWURRS PRHW ZRUG RP GLH VSLHU WH RQWEORRW :DQQHHU HHQ RI PHHU VLVWH RS GLH VQLWYODNNH JHNU\ ZRUG PRHW E\NRPHQGH VQLWWH LQ GLH VNRXHUV JHPDDN ZRUG FP XLW PHNDDU HQ SDUDOOHO PHW GLH RRUVSURQNOLNH VQLW VHNRQGrUH VQLWWH %HRRUGHOLQJ,QGLHQ HHQ RI PHHU VLVWH RS GLH PHHVWH YDQ GLH SULPrUH HQ VHNRQGrUH VQLWYODNNH JHYLQG ZRUG ZRUG GLH EHVPHWWLQJ DV RRUPDWLJ EHVNRX HQ PRHW GLH KHOH NDUNDV DIJHNHXU ZRUG :DDU PLQGHU VLVWH JHNU\ ZRUG NDQ GLH NDUNDV HQ RUJDQH YLU GDH E\ ± & RI YLU K E\ ± & EHYULHV ZRUG 'LH EODDVZXUP YUHN E\ µQ GLHSVSLHU WHPSHUDWXXU YDQ ± &

E 7DHQLD PXOWLFHSV )LQDOH JDVKHHU +RQG 7XVVHQJDVKHHU 6NDDS %ODDVZXUP &RHQHUXV FHUHEUDOLV

:LOG -DQ

µQ /LQWZXUP YDQ KRQGH PHW GLH EODDVZXUP LQ GLH VNDDSEUHLQ ZDDU GLW GUXNNLQJ HQ GUDDLVLHNWH YHURRUVDDN %HRRUGHOLQJ .HXU GLH NRS DI

F 7DHQLD K\GDWLJHQD )LQDOH JDVKHHU 7XVVHQJDVKHHU %ODDVZXUP +RQG 6NDDS EHHV YDUN &\VWLFHUFXV WHQXLFROOLV

µQ /LQWZXUP YDQ KRQGH 'LH EODDVZXUP NRP LQ GLH EXLNKROWH YRRU LV FP LQ GHXUVQLW HQ KHW µQ ODQJ QHN G 7DHQLD RYLV )LQDOH JDVKHHU +RQG 7XVVHQJDVKHHU 6NDDS %ODDVZXUP &\VWLFHUFXV RYLV 'LH VLVWH O\N EDLH VRRV PDVHOV LQ EHHVWH HQ NRP YRRU LQ GLH KDUW GLDIUDJPD HQ VNHOHWVSLHUH %HRRUGHOLQJ .HXU NDUNDV DI

H (FKLQRFRFFXV JUDQXORVXV 7XVVHQJDVKHHU )LQDOH JDVKHHU %ODDVZXUP +HUNRXHU YDUN PHQV HQ IHLWOLN DOOH JURRW ERNVRRUWH +RQG HQ DOOH ZLOGH NDUQLYRUH +\GDWLG F\VW

Q .OHLQ OLQWZXUP YDQ KRQGH 'LH PHHVWH GLHUH LQVOXLWHQG GLH PHQV GLHQ DV WXVVHQJDVKHHU 'LH VLVW RQWZLNNHO KRRIVDDNOLN LQ GLH ORQJH HQ OHZHU HQ ZRUG EDLH JURRW 'LW NDQ GUXNQHNURVH YHURRUVDDN HQ NDQ GRGHOLN ZHHV DV GLH EUHLQ DDQJHWDV ZRUG %HRRUGHOLQJ I %HVPHWWH RUJDQH PRHW DIJHNHXU ZRUG

6WLOHVLD KHSDWLFD 5RRLERN.DWHJRULH & :LOG 2QEHNHQG

)LQDOH JDVKHHU 7XVVHQJDVKHHU

Q 'XQ OLQWZXUP DDQJHWUHI LQ VNDDSOHZHUV VRPV VR EDLH GDW KXOOH JDOEXLVH YHUVWRS HQ LNWHUXV YHURRUVDDN %HRRUGHOLQJ 6ZDDU EHVPHWWH OHZHUV ZRUG DIJHNHXU

%\ OLJWH EHVPHWWLQJV NDQ GLH OLQWZXUPV XLWJHVXLJ ZRUG PHW µQ VSHVLDOH VXLJSRPS RI ZHJJHVQ\ ZRUG /HZHUV NDQ JRHGJHNHXU ZRUG QD KHULQVSHNVLH 5RQGHZXUPV +LHUGLH ZXUPV LV ODQN URQG HQ JHSXQW DDQ GLH YRRU HQ DJWHUNDQWH +XO OHZHQVVLNOXV LV GLUHN VRQGHU WXVVHQJDVKHUH

D $VFDULV VXXP *DVKHHU 9DUN

:LOG -DQ

/HZHQVVLNOXV 9ROZDVVHQHV OHHI LQ GLH YDUN VH GXQGHUP :DQQHHU GLH YDUN GLH HLHUV LQQHHP EURHL GLH ODUZHV LQ GLH GHUP XLW HQ PLJUHHU QD GLH OHZHU HQ EHODQG YDQGDDU YLD GLH EORHGVWURRP LQ GLH ORQJH ZDDU KXOOH ORQJRQWVWHNLQJ NDQ YHURRUVDDN 'DDU ZRUG KXOOH RSJHKRHV LQJHVOXN HQ RQWZLNNHO ZHHU LQ GLH GHUP WRW YROZDVVHQHV 7\GHQV PLJUDVLH GHXU GLH OHZHU YHURRUVDDN KXOOH QHNURVH ZDW VLJEDDU LV DV ZLW YOHNNH PLON VSRWV´ ZDW ZHJJHVQ\ PRHW ZRUG %HRRUGHOLQJ $V GDDU EDLH YOHNNH RS GLH OHZHU YRRUNRP NHXU DI YLU HVWHWLHVH UHGHV $QGHUV NDQ GLH YOHNNH ZHJJHVQ\ ZRUG E &RRSHURLGHV KHSDWLFD *DVKHHU ,PSDOD /HZHQVVLNOXV 9ROZDVVH ZXUPV OHZH LQ GLH JDOEXLVH YDQ GLH OHZHU (LHUV ZRUG XLWJHVNHL GHXU GLH JDO LQ GLH GXQGHUP HQ GDQ RS GLH ZHLGLQJ 'LH OHZHQVVLNOXV YHUJHO\N EDLH PHW GLH YDQYGLH KDDUZXUP YDQ DQGHU VSS /HWVHOV 0DJ LQIODPPDVLH YDQ GLH JDOEXLVH YHURRUVDDN ZDW GDQ OHL WRW EDNWHULHOH LQIHNVLH YDQ GLH JDOEXLVH NRODQJLWLV %HRRUGHOLQJ $IKDQJHQG YDQ GLH JUDDG YDQ LQIHNVLH PDJ GLH OHZHU WRWDDO DIJHNHXU ZRUG RI VOHJV JHGHHOWHOLN ZHJJHVQ\ HQ GDQ JRHGJHNHXU ZRUG F 3DUDILODULD *DVKHHU %HHV EXIIHO

/HZHQVVLNOXV 'LH SDUDVLHW EHQRGLJ µQ ILQDOH JDVKHHU EHHV EXIIHOV HQ WXVVHQJDVKHHU EORHGVXLHQGH YOLHJ 'LH SDUDVLHW Z\ILH LV PP ODQN EDDQ KDDU SDG RRS GHXU GLH RQGHUKXLGVH ZHHIVHO GHXU GLH YHO HQ Or KDDU HLHUWMLHV LQ RSSHUYODNNLJH EORHG EXLWH RS GLH YHO 9OLHs YDQ GLH 0XVFD VSHVLHV VXLJ GLH HLHUWMLHV RS ZDQQHHU KXOOH RS ZRQGMLHV RS GLH EHHV YRHG 'LH ODUZHV EURHL LQ GLH YOLHJ XLW HQ ZRUG GHXU GLH YOLHJ VH VSHHNVHO RRUJHGUD QD DQGHU EHHVWH ,Q GLH EHHV VH VXENXWDQH ZHHIVHO JURHL GLH ODUZH WRW µQ YROZDVVH ZXUP HQ QD EHYUXJWLQJ YDQ GLH Z\ILH JDDQ GLH OHZHQVVLNOXV YRRUW 2QGHUKXLGVH OHWVHOV LV MHOOLHDJWLJ JURHQHULJ PHW

Q WLSLHV NRSHUUHXN 'LH WRHVWDQG LV EHNHQG DV YDOV NQHXVLQJ %HRRUGHOLQJ 6ODNZXUPV D )DVFLROD +HSDWLFD /HZHUVODN *DVKHHU %HHV VHHNRHL +XOOH LV SODW EODDUYRUPLJH FP ODQJH EUXLQ SDUDVLHWH YDQ GLH JDOEXLVH YDQ EHHVWH /HZHQVVLNOXV +XOOH ZRUG LQ GLH PLV XLWJHVNHL /DUZHV ZDW XLWEURHL SDUDVLWHHU µQ ZDWHUVODN GLH WXVVHQJDVKHHU 'LH ODUZHV YHUODDW ODWHU GLH ZDWHUVODN HQ VZHP QD GLH QDDVWH JUDVKDOP ZDDU µQ EHHV ILQDOH JDVKHHU KXOOH YUHHW HQ LQVOXN ,Q GLH EHHV WRQQHO KXOOH GHXU GLH GHUPZDQG HQ PLJUHHU QD GLH OHZHU ZDDU KXOOH GLH JDOEXLVH ELQQHGULQJ HQ JURHL WRW YROZDVVHQHV 'LH SDUDVLHWH YHURRUVDDN µQ KHZLJH LUULWDVLH YHUGLNNLQJ HQ YHUKDUGLQJ YDQ GLH JDOEXLVH %HRRUGHOLQJ (UJ DDQJHWDVGH OHZHUV PRHW DIJHNHXU ZRUG /LJ EHVPHWWH OHZHUV VH JDOEXLVH PRHW XLWJHVQ\ ZRUG 6Q\ DDQJHWDVGH GHOH ZHJ .HXU GLH NDUNDV DI DV GLH WRHVWDQG YHUDOJHPHHQ KHW

236200,1* %(/$1*5,.( /,17:8506 %< 9/(,6,163(.6,( :850 ),1$/( %/$$6:850 7866(1 *$6+((5 *$6+((5 7DHQLD VDJLQDWD 0HQV &\VWLFHUFXV ERYLV %ORXZLOGHEHHV

:LOG -DQ

25*$$1

6SLHUH

(FKLQRFRFFXV JUDQXORVLV

+RQG HQ NDUQLYRUH

ZLOGH

+\GDWLG F\VW

+HUNRXHUV 9DUNH*URRW ERNVRRUWH PHQV

/HZHU RRJ HQ EUHLQ

ORQJH PHQV

:LOG -DQ

0(7$%2/,(6( 6,(.7(6 'LH PHHVWH YDQ GLH VLHNWHV KHW PLQ LQGLHQ HQLJH 3RVW PRUWHP OHWVHOV 'DDURP LV LQOLJWLQJ LQJHZLQ W\GHQV GLH $QWH PRUWHPH RQGHUVRHN HQ YHHDUWVVHUWLILNDWH VR EHODQJULN RP KLHUGLH JHYDOOH WH HYDOXHHU HQ WH EHRRUGHHO S+ EHSDOLQJ YDQ NDUNDVVH ZDW RRUQDJ YHUNRHO LV VDO LQ GLH PHHVWH JHYDOOH GLH EHVOLVVHQGH IDNWRU ZHHV RI YOHLV YDQ GLHUH ZDW DDQ PHWDEROLHVH VLHNWHV O\ JHVNLN LV YLU PHQVOLNH JHEUXLN µQ S+ YDQ PHHU DV LQ EHHVWH RI VNDSH LQ YDUNH HQ LQ SHUGH VH YOHLV YHUHLV WRWDOH DINHXULQJ ZHHQV µQ VZDN UDNOHZH HQ YHUODDJGH YRHGLQJVZDDUGH D 9OHNVSLHUVLHNWH 2RUVDDN $QWH PRUWHP 3RVW PRUWHP %HRRUGHOLQJ 9LW (VHOHQLXP WHNRUW 6LHQ RRN YDQJ PLRSDWLH E\ ZLOG 0HHU GLNZHOV LQ VNDSH 6SLHUVZDNKHLG %OHHN JHVWUHHSWH VSLHUH YHUDO DJWHUNZDUW .HXU DI ZHHQV HVWHWLHVH UHGHV

E :RQGHNQHXVLQJVIUDNWXUHKHPDWRPH 2RUVDDN $QWH PRUWHP &KURQLHV %HVHULQJV W\GHQV YHUYRHU QD GLH DEDWWRLU /HWVHOV PHW RI VRQGHU EORHGLQJ PDQNKHLG VZHOOLQJV GLNZHOV JHHQ WHNHQV %HVPHWWH ZRQGH QHNURVH OLWWHNHQV 6HSWLVHPLH NRRUV DEVHVVH

:LOG -DQ

3RVW PRUWHP /HWVHOV PHWVRQGHU VLVWHPLHVH YHUDQGHULQJV %HRRUGHOLQJ :RUG EHSDDO GHXU DDUG HQ RPYDQJ YDQ OHWVHOV .HXU DI PHW NRRUV HQ VHSWLVHPLH VQ\ ZHJ LQGLHQ ORNDDO +RX NDUNDV WHUXJ HQ PHHW S+ QD XXU 3267 0257(0 /(76(/672(67$1'( %HVRHGHOLQJ 0LV JDO SHQV HQ GHUPLQKRXG 2RUVDDN *HZRRQOLN ZHHQV VZDN VODJWHJQLHNH (WWHU 2RUVDDN *KULHV ROLH 2RUVDDN %HRRUGHOLQJ %HHQVPHW 2RUVDDN 3RVW PRUWHP JURHL YDQ YHUDO IXVREDFWHULXP QHFURIRUXP EDNWHULHs LQ RI ODQJV JURRW JHZULJWH VRRV GLH KHXS HQ VNRXHU 9HUDO LQ EDLH VZDDU NDUNDVVH RQGHU VZDN YHUNRHOLQJ 3RVW PRUWHP *URHQ YHUNOHXULQJ YDQ JHZULJ HQ YOHLV GDDURP 5XLN VRRV µQ GUHLQ ULRRO %HRRUGHOLQJ $V VPHW HIIHQV LV YHUZ\GHU JHZULJ HQ RPOLJJHQGH YOHLV ,QGLHQ NDUNDV VOHJ UXLN NHXU DI (ULWHHP 2RUVDDN $QWH PRUWHP 3RVW PRUWHP %HRRUGHOLQJ *HVLHQ LQ YDUNH ZDW ODQN YHUYRHU LV HQ LQ XULHQH HQ PLV JHOr KHW 6PHULJH YDUNH 5RRL YOHNNH RQWVWDDQ LQ GLH YHO RS GLH SHQV HQ V\H QD GLH ZHHNEDG 6Q\ URRL DUHDV YDQ GLH YHO ZHJ $V GLH DEVHV SHU RQJHOXN UDDNJHVQ\ ZRUG *HZRRQOLN YDQ RRUKRRIVH VSRUH HQ WRHUXVWLQJ 6Q\ ZHJ LQGLHQ JHORNDOLVHHU ,QGLHQ YHUDOJHPHHQ WRWDOH DINHXULQJ

0HJDQLHVH VNDGH 2RUVDDN 3RVW PRUWHP %HRRUGHOLQJ 'LNZHOV LQ VNDSH QD RQQRGLJH YHUWUDJLQJ WXVVHQ YHUGRZLQJ HQ XLWEORHL :\GYHUVSUHLGH EORHGLQJV YDQ YHUVNLOOHQGH JURRWWHV *HHQ JHVRQGKHLGVJHYDDU QLH PDDU LV HVWHWLHV RQDDQYDDUEDDU

=2g126(6 9LUXVVH +RQGVGROKHLG 6OHQNGDONRRUV &KODP\GLRVH 3DSSHJDDLVLHNWH 4NRRUV %DNWHULHs $NWLQRPLNRVH (U\VLSHODV ZRQGURRV 0LOWVLHNWH %UXFHOORVH &DPS\OREDNWHULRVH 6DOPRQHOORVH HQ 6WDSK DXUHXV YRHGVHOYHUJLIWLJLQJ 7XEHUNXORVH 3DUDVLHWH 6DUNRVSRULGLRVH 6DUNRVLVWH

6ZDPPH 0LNRVH $VSHUJLOOXV ,QWHUQH SDUDVLHWH +LGDGLWRVH 0DVHOV OLQWZXUPV HQ VLVWLVHUNRVH 5RQGHZXUPV 9HOPRO VDQGZXUP 7ULFKLQRVH ,QJHZDQGVODUZHPLJUDVLH

:LOG -DQ

9/(,6,163(.7(856 +$1'/(,',1*

:,/'

'((/ ,, 9/(,6,163(.6,(

02'8/( 9/(,6,163(.6,(

:LOG -DQ

,QGHNV 9/(,6,163(.6,( $17( 0257(0 ,163(.6,( 35,0r5( 9/(,6,163(.6,( :,/' 6(.21'r5( 9/(,6,163(.6,( /$%25$725,80 7(*1,(.(

9/(,6,163(.6,( $17( 0257(0 ,163(.6,(

:LOG -DQ

,QOHLGLQJ 'LH YRRUGRRGVH DQWHPRUWHP RQGHUVRHN LV GLH HHUVWH JHOHHQWKHLG ZDW GLH MDJWHU KHW RP GLHUH ZDW RP GLH HHQ RI DQGHU UHGH QLH LQ

Q KHLOVDPH SURGXN RPVNHS NDQ ZRUG QLH WH KHUNHQ HQ WH YHUZ\GHU 'LW LV RRN GLH EDVLHVH GRHO YDQ YRRUGRRGVH RQGHUVRHN QDDPOLN RP VOHJV GDDUGLH GLHUH ZDW RPVNHS NDQ ZRUG LQ SURGXNWH ZDW JHVNLN LV YLU PHQVOLNH HQ GLHUOLNH YHUEUXLN YLU VODJWLQJ WH DDQYDDU 'LH YRRUGRRGVH RQGHUVRHN YDQ GLHUH KHW GLH YROJHQGH WHQ GRHO ,GHQWLILVHULQJ YDQ GLHUH ZDW DDQ VLHNWHV O\ ZDW RRUGUDDJEDDU LV QD GLH PHQV GLW ZLO Vr DDQ DEDWWRLUSHUVRQHHO ZDW GLH OHZHQGHKDZH RI NDUNDVVH KDQWHHU E\YRRUEHHOG KRQGVGROKHLG RI DDQ GLH YHUEUXLNHU ZDW GLH YOHLV RI DIYDO HHW RI KDQWHHU E\YRRUEHHOG PLOWVLHNWH ,QGHQWLILVHULQJ YDQ VLHNWHV ZDW GXLGHOLNH WHNHQV LQ GLH OHZHQGH GLHU WRRQ PDDU JHHQ GXLGHOLNH RI VSHVLILHNH OHWVHOV W\GHQV GLH QDGRRGVH LQVSHNVLH WRRQ QLH 9RRUEHHOGH LV KRQGVGROKHLG WHWDQXV ODPVLHNWH HQ PHWDEROLHVH VWHXUQLVVH ,GHQWLILVHULQJ YDQ GLHUH PHW VLPSWRPH ZDW RS GLH DDQWDVWLQJ YDQ

Q EHVRQGHUH RUJDDQVLVWHHP RI GHHO YDQ GLH GLHU GXL HQ ZDDURS GLH LQVSHNWHXU ZDW GLH QDGRRGVH LQVSHNVLH GRHQ DWWHQW JHPDDN PRHW ZRUG E\YRRUEHHOG GLDUHH PDQNKHLG VHQXZHHVLPSWRPH HQ YHUDO PDVWLWLV ,GHQWLILVHULQJ YDQ VLHNWHV ZDW DDQVWHHNOLN LV YLU DQGHU GLHUH HQ PHQVH ]R|QRVH E\YRRUEHHOG EHN HQ NORXVHHU HQ KRQGVGROKHLG 'LH WHUXJVSRULQJ YDQ DDQPHOGEDUH VLHNWHV LV YHUDO YDQ EHODQJ ,GHQWLILVHULQJ YDQ VHSWLHVH RI HWWHULJH WRHVWDQGH ZDW GLH VODJYORHU HQ VODJWRHUXVWLQJ NDQ EHVPHW E\YRRUEHHOG DJWHUJHEOHZH IHWDOH PHPEUDQH VHSWLHVH ZRQGH HQ DEVHVVH 9RRUNRPLQJ YDQ GLHUHPLVKDQGHOLQJ GHXU EHVHHUGH RI VWHUZHQGH GLHUH XLW GLH NUDDO WH YHUZ\GHU 6XONH EHVHHUGH GLHUH NZDOLILVHHU YLU QRRGVODJWLQJ HQ VWHUZHQGH GLHUH NDQ JHVNLHW HQ YHUQLHWLJ ZRUG :HJKRX YDQ GLH VODJYORHU YDQ GLHUH ZDW XLWHUPDWH YXLO LV YDQ E\YRRUEHHOG ROLH HQ GLHVHO

'LHUH PHW

Q &EUDQGPHUN EUXFHOORVH RI

Q 7EUDQGPHUN 7% RS GLH QHN ZRUG JHVNHL YDQ GLH UHV YDQ GLH GLHUH HQ DDQ GLH HLQGH YDQ VODJWLQJ JHVODJ ,QGLHQ GLH MDJWHU YHUPRHG GDW HQLJH YDQ GLH GLHUHVLHNWHV ZDW LQ 6NHGXOH JHQRHP ZRUG WHHQZRRUGLJ PDJ ZHHV PRHW K\ RQPLGGHOOLN GLH GLHU LVROHHU RI GLH NDUNDV YOHLV RI LQJHZDQGH DDQKRX QD JHODQJ YDQ GLH JHYDO HQ RQPLGGHOOLN RQGHUVRHN LQVWHO HQ V\ EHYLQGLQJV DDQ GLH VXSHULQWHQGHQW RRUGUD ,QGLHQ GLH YHHDUWV GLH WHHQZRRUGLJKHLG YDQ VRGDQLJH VLHNWH EHYHVWLJ PRHW K\ RQPLGGHOLN GLH QDDVWH VWDDWVYHHDUWV GDDUYDQ YHUZLWWLQJ

'RHO YDQ $QWH 0RUWHP LQVSHNVLHV 'LW VRX LGHDDO JHZHHV KHW LQGLHQ DOOH DQWH PRUWHP LQVSHNVLHV GHXU YHHDUWVH XLWJHYRHU NRQ ZRUG DDQJHVLHQ KXOOH GLH EHVWH JHNZDOLILVHHU LV RP DEQRUPDOH VLPSWRPH ZDDU WH QHHP HQ WH HYDOXHHU 'LW LV YRRU GLH KDQG OLJJHQG GDW EDLH WRHVWDQGH VRRV EHHQ IUDNWXUH OXVWHORRVKHLG HQ VR PHHU VOHJV ZDDUJHQHHP NDQ ZRUG WHUZ\O GLH GLHU EHZHHJ 'LH YROJHQGH EHKRRUW LQ DDQPHUNLQJ JHQHHP WH ZRUG JHGXUHQGH DQWH PRUWHP LQVSHNVLH *HVNLHGHQLV 'LHUH ZRUG JHZRRQOLN DDQJHELHG YLU VODJ VRQGHU HQLJH DJWHUJURQG LQIRUPDVLH ,QGLYLGXHOH JHYDOOH PDJ DDQJHELHG ZRUG PHW µQ YHWHULQrUH VHUWLILNDDW ZDW µQ VLHNWH HQ GLH EHKDQGHOLQJ DQWLELRWLND HQV VDO DDQGXL *URHSH GLHUH PDJ EHWURNNH ZHHV LQ VSRRU RI SDG YHUWUDJLQJV RI RQJHOXNNH RI PDJ NRP YDQ HQ]R|WLHVH VLHNWH DUHDV %HNHQ.ORXVHHU 2RVNXVNRRUV YHOGWLSHV *RXVLHNWHERVVLH RI YRHGLQJVWRHWVH PHWLHO WKLRUDFLO +LHUGLH LQOLJWLQJ LV JHZRRQOLN QLH EHVNLNEDDU W\GHQV GLH MDJ YDQ ZLOG QLH HQ GDDU EHKRRUW DDQGDJ

:LOG -DQ

JHJHH WH ZRUG ZDQQHHU ZLOG JHRHV ZRUG 7\GHQV RHV YDQ ZLOG YLU XLWYRHU ZRUG KLHUGLH LQOLJWLQJ GDQ RRN YDQ GLH ERHU YHUZDJ 'LH DOJHPHQH JHGUDJ YDQ GLHUH LQ µQ NXGGH .\N QD GLHUH ZDW RSJHZRQGH LV RI VHQXZHH VLPSWRPH Z\V %HZHJLQJ HQ KRXGLQJ :LOG ZDW Or HQ RQZLOOLJ LV RP RS WH VWDDQ PDJ µQ EHVHULQJ RI VLHNWH DDQGXL 9HO HQ KXLG YRRUNRPV %RVOXLVH HQ VNXUIWH RS GLHUH VZHUHQGH ZRQGH RSSHUYODNNLJH DEVHVVH HQV LV DOPDO WRHVWDQGH ZDDUQD RSJHOHW PRHW ZRUG 9RHGLQJVVWDWXV 9HUPDHULQJ LV EDLH NHHU WRH WH VNU\I DDQ VLHNWHV VRRV WXEHUNXORVH LQWHUQH SDUDVLHWH RI ZDQYRHGLQJ DV JHYROJ YQD GURRJWH 8LWZHQGLJH WHNHQV 6ZHOOLQJV RS VSHVLILHNH GHOH YDQ GLH GLHUPDJ VSHVLILHNH WRHVWDQGH DDQGXL RI PDJ DOJHPHQH WRHVWDQGH VRRV JHZULJVRQWVWHNLQJ DEVHVVH KDHPDWRPDV RI HPILVHHP ZHHV &KHPLHVH UHVLGXH 'LHUH PDJ RQODQJV PHW DQWLELRWLND RI DQGHU FKHPRWHUDSHXWLHVH PLGGOHV EHKDQGHO JHZHHV KHW 6XONH GLHUH PRHW JHPHUN RP JHWRHWV WH ZRUG YLU HQLJH YDQ GLH PLGGHOV W\GHQV µQ VHNRQGrUH LQVSHNVLH 5HJXODWRULHVH YHUHLVWHV YLU DQWH PRUWHP LQVSHNVLH YDQ ZLOG 9225'22'6( ,163(.6,(

3HUVRQH ZDW ZLOG RHV YLU NRPPHUVLsOH GRHOHLQGHV 'LH YHUDQWZRRUGHOLNKHLG YDQ GLH SHUVRRQ ZDW ZLOG RHV LV GDW ± D E JHHQ GLHUH ZDW WHNHQV YDQ EHVHULQJ RI VLHNWH WRRQ YLU NRPPHUVLsOH GRHOHLQGHV JHRHV ZRUG QLH DOOH YHUGDJWH GLHUH LQVOXLWHQGH GDDUGLH ZDW JHZRQG LV JHLGHQWLILVHHU HQ GXLGHOLN JHPHUN ZRUG HQ UHOHYDQWH LQOLJWLQJ DDQ GLH JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU YRRUVLHQ ZRUG DOOH YHUGHUH LQOLJWLQJ LQVOXLWHQGH DOJHPHQH REVHUYDVLHV JHPDDN W\GHQV GLH RHV DDQ GLH JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU JHNRPPXQLNHHU ZRUG K\ RI V\ KRP RI KDDUVHOI VDO YHUJHZLV YDQ DOOH YHUGHUH ULJO\QH ZDW GHXU GLH QDVLRQDOH XLWYRHUHQGH EHDPSWH XLWJHUHLN ZRUG UDNHQGH YRRUGRRGVH LQVSHNVLHV RS ZLOG

F

G 'LH HLHQDDU

'LH YHUDQWZRRUGHOLNKHGH YDQ GLH HLHQDDU YDQ GLH ZLOG ZDW YLU NRPPHUVLHOH GRHOHLQGHV JHRHV JDDQ ZRUG LV GDW ± D GLH HLHQDDU LQOLJWLQJ DDQ GLH JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU PRHW YRRUVLHQ UDNHQGH ± L EHKHHUGHVLHNWH XLWEUDNH ELQQH µQ UDGLXV YDQ NP YDQ GLH SOHN YDQ RRUVSURQJ YDQ GLH GLHUH ZDW JHRHV JDDQ ZRUG

LL E F

:LOG -DQ

HQLJH DQGHU LQOLJWLQJ ZDW PDJ DDQGXL GDW GLH JHRHVGH ZLOG RQYHLOLJ YLU PHQVOLNH JHEUXLN LV

JHHQ GLHU ZDW QD UHGHOLNH YHUPRHGH PHW DQWLELRWLND LPPRELOLVHHUPLGGHOV NDOPHHUPLGGHOV RI HQLJH DQGHU PLGGHO WRHJHGLHQ LV JHRHV ZRUG QLH JHHQ NDUNDV RI GHHO GDDUYDQ ZDW DIJHNHXU LV JHEULQJ ZRUG LQ µQ GHHO YDQ µQ GHSRW RI DEDWWRLU ZDDU HHWEDUH SURGXNWH WHHQZRRUGLJ LV QLH PDDU GLH JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU PDJ WRHODDW GDW KXLGH RI YHOOH RI HQLJH GHHO YDQ GLH GLHUH YLU GLH XLWVOXLWOLNH GRHO YLU WURIsH LQ GLH DEDWWRLU KHUZLQ ZRUG PLWV KLHUGLH SURVHV QD DIORRS YDQ GLH QRUPDOH SURVHVVHULQJ YLU GLH GDJ SODDVYLQG HQ K\ RI V\ KRP RI KDDUVHOI VDO YHUJHZLV YDQ DOOH YHUGHUH ULJO\QH UDNHQGH YRRUGRRGVH LQVSHNVLHV RS ZLOG ZDW GHXU GLH QDVLRQDOH XLWYRHUHQGH EHDPSWH XLWJHUHLN ZRUG

G

35,0Ç5( 9/(,6,163(.6,(6

%HSDOLQJV YLU YOHLVLQVSHNVLH SHUVRQHHO 'LH SURYLQVLDOH XLWYRHUHQGH EHDPSWH PDJ EHSDDO KRHYHHO YOHLVLQVSHNWHXUV RI YOHLVRQGHUVRHNHUV LQ µQ GHSRW RI DEDWWRLU EHQRGLJ ZRUG PHW LQDJQHPLQJ YDQ GLH RQWZHUS YDQ GLH DEDWWRLU DDQWDO LQVSHNVLHSXQWH O\QVQHOKHLG YHUVNLOOHQGH VSHVLHV VWUXNWXUHOH HQ EHVWXXUVDVSHNWH $OJHPHHQ *HHQ NDUNDV GHHO GDDUYDQ UX RI URRLDIYDO PDJ YHUNRRS RI YHUVHQG ZRUG YDQDI µQ DEDWWRLU WHQV\ GLW JHLQVSHNWHHU HQ JRHGJHNHXU LV GHXU µQ JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU HQ JHPHUN LV PHW GLH ³*2('(.(85´ VWHPSHO VRRV LQ 'HHO 9,, EHSDDO $OOH WHUVDNH LQOLJWLQJ LQVOXLWHQG YRRUGRRGVH HQ JHVRQGKHLGVUHNRUGV PRHW LQ DJ JHQHHP ZRUG PHW YOHLVLQVSHNVLH 1LHPDQG PDJ µQ NDUNDV RI YOHLV YHUZ\GHU RSVQ\ RI RQWEHHQ YRRU GLW JHLQVSHNWHHU LV QLH 1LHPDQG PDJ HQLJH DDQGXLGLQJ RI EHZ\V YDQ VLHNWH WRHVWDQG EHVRHGHOLQJ RI EHVPHWWLQJ YHUZ\GHU GHXU GLW DI WH ZDV DI WH VQ\ RI RS HQLJH DQGHU Z\VH DOYRUHQV GLH YOHLV JHLQVSHNWHHU LV QLH WHQV\ GLW JHGRHQ ZRUG RQGHU GLH WRHVLJ YDQ µQ JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU *HHQ OLPINQRSH PDJ YHUZ\GHU ZRUG YRRU GLH YOHLV JHLQVSHNWHHU LV QLH .RS SRWH UX HQ URRLDIYDO PRHW PHW GLH NDUNDV YDQ RRUVSURQJ LGHQWLILVHHUEDDU ZHHV WRWGDW GLH LQVSHNVLH DIJHKDQGHO LV µQ *HUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU PRHW KRPKDDU YHUJHZLV YDQ DOOH YHUGHUH ULJO\QH GHXU GLH QDVLRQDOH XLWYRHUHQGH EHDPSWH XLWJHUHLN DDQJDDQGH SULPrUH YOHLVLQVSHNVLHV

.$7(*25,( & :,/' ,QVSHNVLH YDQ NDWHJRULH & ZLOGVNDUNDVVH HQ RUJDQH 'LH JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU PRHW µQ NDUNDV LQVSHNWHHU GHXU PLGGHO YDQ REVHUYDVLH SDOSHULQJ UHXN HQ ZDDU QRGLJ LQVQ\GLQJ HQ PRHW LQ DJ QHHP ± D VWDQG YDQ YRHGLQJ

E F G H I J K L M N O NOHXU UHXN VLPPHWULH GRHOWUHIIHQGKHLG YDQ GLH XLWEORHL HQLJH NRQWDPLQDVLH SDWRORJLHVH WRHVWDQGH HQLJH SDUDVLHWLQIHNVLH HQLJH LQVSXLWPHUNH HQLJH NQHXVSOHNNH HQ EHVHULQJV

:LOG -DQ

HQLJH DEQRUPDOLWHLWH YDQ VSLHUH EHQH SHVH JHZULJWH RI DQGHU ZHHIVHO HQ GLH VSHVLH RXGHUGRP HQ JHVODJ YDQ GLH GLHU ZDDUYDQ GLW DINRPVWLJ LV

:DQQHHU GLH DJWHUNZDUW JHLQVSHNWHHU ZRUG PRHW µQ JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU µQ ELODWHUDOH LQVSHNVLH GRHQ YDQ GLH ± D E F G H SDULsWDOH SHULWRQHXP GHXU REVHUYDVLH /QQ LOLDFL PHGLDOHV HW ODWHUDOHV GHXU REVHUYDVLH /QQ LQJXLQDOLV VXSHUILFLDOLV /Q VXELOLDFXV /Q SRSOLWHXV HQ /Q DQDOLV GHXU SDOSDVLH QLHUH GHXU EORRWOHJJLQJ REVHUYDVLH HQ SDOSDVLH HQ GLH /QQ UHQDOLV GHXU SDOSDVLH HQ VSLHUJHGHHOWH YDQ GLH GLDIUDJPD GHXU YLVXHOH LQVSHNVLH

:DQQHHU GLH YRRUNZDUW JHLQVSHNWHHU ZRUG PRHW GLH JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU µQ ELODWHUDOH LQVSHNVLH GRHQ YDQ GLH ± D E SDULsWDOH SOHXUD HQ ERUVKROWH /QQ FHUYLFDOLV VXSHUILFLDOLV GHXU SDOSHULQJ HQ

:DQQHHU GLH NRS JHLQVSHNWHHU ZRUG PRHW GLH JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU ± D E GLH NRS YLVXHHO RQGHUVRHN LQGLHQ QRGLJ LQVSHNWHHU GLH NHHO EHN WRQJ HQ /QQ SDURWLGHL HQ GLH /QQ UHWURSKDU\QJLDOHV OLPINQRSH

'LH SRWH PRHW GHXU REVHUYDVLH JHLQVSHNWHHU ZRUG 0HW LQVSHNVLH YDQ GLH URRL DIYDO PRHW GLH JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU PRHW µQ LQVSHNVLH GRHQ YDQ ± D E F G H GLH RSSHUYODNWH YDQ GLH YLVHUDOH SOHXUD GHXU REVHUYDVLH GLH OHZHU GHXU SDOSHULQJ HQ LQVQ\GLQJV LQ GLH JDVWULHVH RSSHUYODNWH HQ GLH EDVLV YDQ GLH NRXGDOH ORE RP GLH JDOEXLVH RRS WH PDDN GLH KHSDWLHVH OLPINQRSH GHXU YHHOYRXGLJH LQVQ\GLQJV LQ GLH /Q KHSDWLFXV GLH ORQJH VOXNGHUP HQ WUDFKHD GHXU REVHUYDVLH HQ SDOSHULQJ GLH /QQ EURQFKLDOHV HQ /QQ PHGLDVWLQDOHV GHXU REVHUYDVLH HQ SDOSHULQJ

I J K L

:LOG -DQ

GLH KDUWVDN HQ GLH KDUW GHXU µQ LQVQ\GLQJ LQ GLH OHQJWH GDDUYDQ RP GLH NDPHUV RRS WH PDDN GLH PLOW GHXU YLVXHOH LQVSHNVLH HQ LQGLHQ QRGLJ GHXU SDOSHULQJ EHLGH NDQWH YDQ GLH GLDIUDJPD GHXU REVHUYDVLH HQ GLH WHVWHV GHXU REVHUYDVLH

0HW LQVSHNVLH YDQ GLH UXDIYDO PRHW GLH JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU PRHW µQ LQVSHNVLH GRHQ YDQ ± D E GLH YLVHUDOH SHULWRQLXP HQ GLH RPHQWXP GHXU REVHUYDVLH LQGLHQ QRGLJ GLH ELQQHRSSHUYODNWHV YDQ GLH PDDJ HQ GLH GHUPV PDDU KLHUGLH LQVSHNVLH PDJ VOHJV JHVNLHG LQ GLH UXDIYDONDPHU RI WHUXJKRXDUHD PHW DSDUWH WRHUXVWLQJ HQ GLH JDVWULHVH HQ PHVHQWHULHVH OLPINQRSH /QQ JDVWULFL PHVHQWHULFL FUDQLDOLV HQ FDXGDOLV GHXU REVHUYDVLH

F

9/$.9$5.( (1 %269$5.(

,QVSHNVLH YDQ YODNYDUN HQ ERVYDUN NDUNDVVH HQ RUJDQH 'LH JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU PRHW µQ NDUNDV LQVSHNWHHU GHXU REVHUYDVLH SDOSHULQJ UHXN HQ LQGLHQ QRGLJ LQVQ\GLQJ HQ PRHW LQ DJ QHHP ± D E F G H I J K L M N O VWDQG YDQ YRHGLQJ NOHXU UHXN VLPPHWULH GRHOWUHIIHQGKHLG YDQ GLH XLWEORHL HQLJH NRQWDPLQDVLH SDWRORJLHVH WRHVWDQGH HQLJH SDUDVLHWLQIHNVLH HQLJH LQVSXLWPHUNH HQLJH NQHXVSOHNNH HQ EHVHULQJV HQLJH DEQRUPDOLWHLWH YDQ VSLHUH EHQH SHVH JHZULJWH RI DQGHU ZHHIVHO HQ GLH RXGHUGRP HQ JHVODJ YDQ GLH GLHU ZDDUYDQ GLW DINRPVWLJ LV

:DQQHHU GLH DJWHUNZDUW JHLQVSHNWHHU ZRUG PRHW GLH JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU µQ ELODWHUDOH LQVSHNVLH GRHQ YDQ ± D E F G GLH SDULsWDOH SHULWRQHXP GHXU REVHUYDVLH GLH /QQ LOLDFL PHGLDOHV HW ODWHUDOHV GHXU YHHOYRXGLJH LQVQ\GLQJV GLH /QQ LQJXLQDOLV VXSHUILFLDOLV GHXU YHHOYRXGLJH LQVQ\GLQJV GLH VSLHUJHGHHOWH YDQ GLH GLDIUDJPD GHXU WZHH LQVQ\GLQJV WH PDDN RPWUHQW PP YDQ PHNDDU HQ GLH SHULWRQHDOH ODDJ WH YHUZ\GHU HQ GLH VSLHU EORRW WH Or HQ GLH QLHUH GHXU EORRWOHJJLQJ RI GHXU LQVQ\GLQJV LQGLHQ QRGLJ HQ GLH /QQ UHQDOLV GHXU LQVQ\GLQJV LQGLHQ QRGLJ

H

:LOG -DQ

:DQQHHU GLH YRRUNZDUW JHLQVSHNWHHU ZRUG PRHW GLH JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU µQ ELODWHUDOH LQVSHNVLH GRHQ YDQ ± D E GLH SDULsWDOH SOHXUD HQ GLH 0 WULFHSV EUDFKLL GHXU HHQ GLHS GZDUVLQVQ\GLQJ WH PDDN GHXU GLH GLVWDOH GHHO YDQ GLH VSLHU

'LH ERUVEHHQ ULEEHV UXJZHUZHOV HQ UXJPXUJ YDQ NDUNDVVH ZDW JHNORRI LV PRHW RQGHUVRHN ZRUG GLH NRS PRHW JHLQVSHNWHHU ZRUG GHXU µQ ELODWHUDOH LQVSHNVLH GRHQ YDQ ± D E /QQ PDQGLEXODUHV HQ /QQ SDURWLGHL GHXU YHHOYRXGLJH LQVQ\GLQJV HQ XLWZHQGLJH PDVVHWHUV 0 PDVVHWHU GHXU WZHH GLHS OLQLrUH LQVQ\GLQJV WH PDDN SDUDOOHO DDQ GLH RQGHUNDDN HQ GLH LQZHQGLJH PDVVHWHUV 0 SWHULJRLGHXV PHGLDOLV GHXU µQ HQNHOH GLHS OLQLrUH LQVQ\GLQJ WH PDDN GLH YHO WRQJ OLSSH WDQGYOHLVH KDUGH HQ VDJWH YHUKHPHOWHV Rs HQ QHXVJDWH REVHUYHHU

F

:DQQHHU GLH URRLDIYDO JHLQVSHNWHHU ZRUG PRHW GLH JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU LQVSHNVLH GRHQ YDQ ± D GLH RSSHUYODNWH YDQ GLH YLVHUDOH SOHXUD GHXU REVHUYDVLH E F G H I J K GLH OHZHU GHXU SDOSHULQJ HQ LQVQ\GLQJV LQ GLH JDVWULHVH RSSHUYODNWH HQ GLH EDVLV YDQ GLH NRXGDOH ORE RP GLH JDOEXLVH RRS WH PDDN GLH KHSDWLHVH OLPINQRSH GHXU YHHOYRXGLJH LQVQ\GLQJV LQ GLH /Q KHSDWLFXV GLH WUDFKHD GHXU µQ LQVQ\GLQJ LQ GLH OHQJWH GDDUYDQ HQ GLH VOXNGHUP GHXU REVHUYDVLH GLH ORQJH GHXU SDOSHULQJ HQ µQ LQVQ\GLQJ LQ HONH ORQJ RP GLH KRRI YHUWDNNLQJV YDQ GLH EURQFKL RRS WH PDDN GLH /QQ PHGLDVWLQDOHV GHXU YHHOYRXGLJH LQVQ\GLQJV GLH /QQ EURQFKLDOHV ELODWHUDDO GHXU YHHOYRXGLJH LQVQ\GLQJV GLH SHULFDUGLXP HQ GLH KDUW GHXU µQ LQVQ\GLQJ LQ GLH OHQJWH GDDUYDQ RP GHXU GLH LQWHUYHQWULNXOrUH VHSWXP WH VQ\ RP GLH NDPHUV RRS WH PDDN HQ WZHH DGGLVLRQHOH OHQJWH VQLWWH LQ GLH JHNORRIGH VHSWXP GLH PLOW GHXU YLVXHOH LQVSHNVLH HQ LQGLHQ QRGLJ GHXU LQVQ\GLQJ EHLGH NDQWH YDQ GLH GLDIUDJPD GHXU REVHUYDVLH HQ GLH WHVWHV HQ HLHUVWRNNH GHXU REVHUYDVLH

L M N

:DQQHHU GLH UXDIYDO JHLQVSHNWHHU ZRUG PRHW GLH JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU µQ LQVSHNVLH GRHQ YDQ ± D E GLH YLVHUDOH SHULWRQLXP HQ GLH RPHQWXP GHXU REVHUYDVLH LQGLHQ QRGLJ GLH ELQQHRSSHUYODNWHV YDQ GLH PDDJ HQ GLH GHUPV PDDU KLHUGLH LQVSHNVLH PDJ VOHJV JHVNLHG LQ GLH UXDIYDONDPHU RI WHUXJKRXDUHD PHW DSDUWH WRHUXVWLQJ HQ GLH JDVWULHVH HQ PHVHQWHULHVH OLPINQRSH /QQ JDVWULFL PHVHQWHULFL FUDQLDOLV HQ FDXGDOLV GHXU REVHUYDVLH HQ LQGLHQ QRGLJ GHXU YHHOYRXGLJH LQVQ\GLQJV

F

$GGLVLRQHOH WRHWVH

:LOG -DQ

$GGLVLRQHOH WRHWVH PRHW XLWJHYRHU ZRUG RP GLH WHHQZRRUGLJKHLG YDQ 7ULFKLQHOOD WH EHSDDO ZDDU GLW GHXU GLH SURYLQVLDOH XLWYRHUHQGH EHDPSWH YHUODQJ ZRUG ,QVSHNVLH YDQ NDWHJRULH % ZLOG NDUNDVVH HQ RUJDQH 'LH JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU PRHW µQ NDUNDV LQVSHNWHHU GHXU PLGGHO YDQ REVHUYDVLH SDOSHULQJ UHXN HQ ZDDU QRGLJ LQVQ\GLQJ HQ PRHW LQ DJ QHHP ± D E F G H I J K L M N O VWDQG YDQ YRHGLQJ NOHXU UHXN VLPPHWULH GRHOWUHIIHQGKHLG YDQ GLH XLWEORHL HQLJH NRQWDPLQDVLH SDWRORJLHVH WRHVWDQGH HQLJH SDUDVLHWLQIHNVLH HQLJH LQVSXLWPHUNH HQLJH NQHXVSOHNNH HQ EHVHULQJV HQLJH DEQRUPDOLWHLWH YDQ VSLHUH EHQH SHVH JHZULJWH RI DQGHU ZHHIVHO HQ GLH VSHVLH RXGHUGRP HQ JHVODJ YDQ GLH GLHU ZDDUYDQ GLW DINRPVWLJ LV

:DQQHHU GLH DJWHUNZDUW JHLQVSHNWHHU ZRUG PRHW µQ JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU µQ ELODWHUDOH LQVSHNVLH GRHQ YDQ GLH ± D E F G SDULsWDOH SHULWRQHXP GHXU REVHUYDVLH /QQ LOLDFL PHGLDOHV HW ODWHUDOHV HQ GLH /QQ VXELOLDFXV GHXU YHHOYRXGLJH LQVQ\GLQJV /QQ LQJXLQDOLV VXSHUILFLDOLV GHXU YHHOYRXGLJH LQVQ\GLQJV VSLHUJHGHHOWH YDQ GLH GLDIUDJPD GHXU WZHH LQVQ\GLQJV WH PDDN RQJHYHHU PP YDQ PHNDDU HQ GLH SHULWRQHDOH ODDJ WH YHUZ\GHU RP GLH VSLHU EORRW WH Or HQ QLHUH GHXU EORRWOHJJLQJ RI GHXU LQVQ\GLQJV LQGLHQ QRGLJ HQ GLH /QQ UHQDOLV GHXU LQVQ\GLQJV LQGLHQ QRGLJ

H

:DQQHHU GLH YRRUNZDUW JHLQVSHNWHHU ZRUG PRHW GLH JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU µQ ELODWHUDOH LQVSHNVLH GRHQ YDQ GLH ± D E F SDULsWDOH SOHXUD /QQ FHUYLFDOLV VXSHUILFLDOLV GHXU SDOSHULQJ HQ 0 WULFHSV EUDFKLL GHXU HHQ GLHS GZDUVLQVQ\GLQJ WH PDDN GHXU GLH GLVWDOH GHHO YDQ GLH VSLHU

'LH VWHUQXP ULEEHV UXJZHUZHOV HQ UXJPXUJ YDQ NDUNDVVH ZDW JHNORRI LV PRHW RQGHUVRHN ZRUG :DQQHHU GLH NRS JHLQVSHNWHHU ZRUG PRHW µQ JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU µQ ELODWHUDOH LQVSHNVLH GRHQ YDQ GLH ± D /QQ PDQGLEXODUHV /QQ SDURWLGHL HQ GLH /QQ UHWURSKDU\QJLDOHV GHXU YHHOYRXGLJH LQVQ\GLQJV HQ

:LOG -DQ

E

XLWZHQGLJH PDVVHWHUV 0 PDVVHWHU GHXU WZHH GLHS OLQLrUH LQVQ\GLQJV WH PDDN SDUDOOHO DDQ GLH RQGHUNDDN HQ GLH LQZHQGLJH PDVVHWHUV 0 SWHULJRLGHXV PHGLDOLV GHXU µQ HQNHOH GLHS OLQLrUH LQVQ\GLQJ WH PDDN 'LH WRQJ PRHW REVHUYHHU HQ SDOSHHU ZRUG 'LH JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU PRHW GLH YHO RI GLH XLWZHQGLJH RSSHUYODNWH YDQ RQWYHOGH NRSSH OLSSH WDQGYOHLVH KDUGH HQ VDJWH YHUKHPHOWHV Rs HQ QHXVJDWH REVHUYHHU 1D LQVSHNVLH PRHW GLH PDQJHOV YHUZ\GHU ZRUG DV GHHO YDQ GLH VODJSURVHV HQ DIJHNHXU ZRUG

F G

H

'LH SRWH PRHW GHXU REVHUYDVLH JHLQVSHNWHHU ZRUG 'LH JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU PRHW µQ LQVSHNVLH GRHQ YDQ D E F G H I J K GLH RSSHUYODNWH YDQ GLH YLVHUDOH SOHXUD GHXU REVHUYDVLH GLH OHZHU GHXU SDOSHULQJ HQ LQVQ\GLQJV LQ GLH JDVWULHVH RSSHUYODNWH HQ GLH EDVLV YDQ GLH NRXGDOH ORE RP GLH JDOEXLVH RRS WH PDDN GLH KHSDWLHVH OLPINQRSH GHXU YHHOYRXGLJH LQVQ\GLQJV LQ GLH /Q KHSDWLFXV GLH WUDFKHD GHXU µQ LQVQ\GLQJ LQ GLH OHQJWH GDDUYDQ HQ GLH VOXNGHUP GHXU REVHUYDVLH GLH ORQJH GHXU SDOSHULQJ HQ µQ LQVQ\GLQJ LQ HONH ORQJ RP GLH KRRI YHUWDNNLQJV YDQ GLH EURQFKL RRS WH PDDN GLH /QQ PHGLDVWLQDOHV GHXU YHHOYRXGLJH LQVQ\GLQJV GLH /QQ EURQFKLDOHV ELODWHUDDO GHXU YHHOYRXGLJH LQVQ\GLQJV GLH SHULFDUGLXP HQ GLH KDUW GHXU µQ LQVQ\GLQJ LQ GLH OHQJWH GDDUYDQ RP GHXU GLH LQWHUYHQWULNXOrUH VHSWXP WH VQ\ RP GLH NDPHUV RRS WH PDDN HQ WZHH DGGLVLRQHOH OHQJWH VQLWWH LQ GLH JHNORRIGH VHSWXP GLH PLOW GHXU YLVXHOH LQVSHNVLH HQ LQGLHQ QRGLJ GHXU µQ LQVQ\GLQJ GLH VWHUW GHXU REVHUYDVLH GLH VNLOGNOLHU GHXU REVHUYDVLH EHLGH NDQWH YDQ GLH GLDIUDJPD GHXU REVHUYDVLH HQ GLH WHVWHV GHXU REVHUYDVLH

L M N O P

:DQQHHU GLH UXDIYDO JHLQVSHNWHHU ZRUG PRHW GLH JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU µQ LQVSHNVLH GRHQ YDQ ± D E GLH YLVHUDOH SHULWRQLXP HQ GLH RPHQWXP GHXU REVHUYDVLH LQGLHQ QRGLJ GLH ELQQHRSSHUYODNWHV YDQ GLH PDDJ HQ GLH GHUPV PDDU KLHUGLH LQVSHNVLH PDJ VOHJV JHVNLHG LQ GLH UXDIYDONDPHU RI WHUXJKRXDUHD PHW DSDUWH WRHUXVWLQJ GLH JDVWULHVH HQ PHVHQWHULHVH OLPINQRSH /QQ JDVWULFL PHVHQWHULFL FUDQLDOLV HQ FDXGDOLV GHXU REVHUYDVLH HQ LQGLHQ QRGLJ GHXU YHHOYRXGLJH LQVQ\GLQJV

F

,QVSHNVLH YDQ ]HEUD NDUNDVVH HQ RUJDQH

:LOG -DQ

'LH JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU PRHW µQ NDUNDV LQVSHNWHHU GHXU REVHUYDVLH SDOSHULQJ UHXN HQ LQGLHQ QRGLJ LQVQ\GLQJ HQ PRHW LQ DJ QHHP ± D E F G H I J K L M N O VWDQG YDQ YRHGLQJ NOHXU UHXN VLPPHWULH GRHOWUHIIHQGKHLG YDQ GLH XLWEORHL HQLJH NRQWDPLQDVLH SDWRORJLHVH WRHVWDQGH HQLJH SDUDVLHWLQIHNVLH HQLJH LQVSXLWPHUNH HQLJH NQHXVSOHNNH HQ EHVHULQJV HQLJH DEQRUPDOLWHLWH YDQ VSLHUH EHQH SHVH JHZULJWH RI DQGHU ZHHIVHO HQ GLH RXGHUGRP HQ JHVODJ YDQ GLH GLHU ZDDUYDQ GLW DINRPVWLJ LV

:DQQHHU GLH DJWHUNZDUW JHLQVSHNWHHU ZRUG PRHW GLH JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU µQ ELODWHUDOH LQVSHNVLH GRHQ YDQ ± D E F GLH SDULsWDOH SHULWRQLXP GHXU REVHUYDVLH GLH /QQ LOLDFL PHGLDOHV HW ODWHUDOHV HQ GLH /QQ VXELOLDFXV GHXU YHHOYRXGLJH LQVQ\GLQJV HQ GLH QLHUH GHXU EORRWVWHOOLQJ RI GHXU LQVQ\GLQJV LQGLHQ QRGLJ HQ GLH /QQ UHQDOLV GHXU LQVQ\GLQJV LQGLHQ QRGLJ

:DQQHHU GLH YRRUNZDUW JHLQVSHNWHHU ZRUG PRHW GLH JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU µQ ELODWHUDOH LQVSHNVLH GRHQ YDQ D E GLH SDULsWDOH SOHXUD GHXU REVHUYDVLH HQ GLH /QQ FHUYLFDOLV VXSHUILFLDOLV GHXU SDOSHULQJ

'LH ERUVEHHQ ULEEHV ZHUZHOEHQH HQ UXJPXUJ YDQ NDUNDVVH ZDW JHNORRI LV PRHW RQGHUVRHN ZRUG :DQQHHU GLH NRS JHLQVSHNWHHU ZRUG PRHW GLH JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU± D E F GLH NRS JHLQVSHNWHHU GHXU REVHUYDVLH GLH WRQJ SDOSHHU HQ GLH YHO OLSSH WDQGYOHLVH KDUGH HQ VDJWH YHUKHPHOWHV Rs HQ QHXVJDWH REVHUYHHU

'LH SRWH PRHW GHXU REVHUYDVLH JHLQVSHNWHHU ZRUG 'LH JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU PRHW µQ LQVSHNVLH GRHQ YDQ D E F GLH RSSHUYODNWH YDQ GLH YLVHUDOH SOHXUD GHXU REVHUYDVLH GLH OHZHU GHXU SDOSHULQJ HQ LQVQ\GLQJ RP GLH JDOEXLVH RRS WH PDDN GLH OHZHUOLPINQRSH GHXU YHHOYRXGLJH LQVQ\GLQJV LQ GLH /Q KHSDWLFXV

:LOG -DQ

G H I J K L

GLH ORQJH VOXNGHUP HQ WUDFKHD GHXU REVHUYDVLH HQ SDOSHULQJ HQ µQ LQVQ\GLQJ LQ GLH WUDFKHD GLH KDUWVDN HQ GLH KDUW GHXU µQ LQVQ\GLQJ LQ GLH OHQJWH GDDUYDQ RP GHXU GLH LQWHUYHQWULNXOrUH VHSWXP WH VQ\ GLH PLOW GHXU YLVXHOH LQVSHNVLH HQ LQGLHQ QRGLJ GHXU SDOSHULQJ GLH VWHUW GHXU REVHUYDVLH EHLGH NDQWH YDQ GLH GLDIUDJPD GHXU REVHUYDVLH HQ GLH WHVWHV GHXU REVHUYDVLH

:DQQHHU GLH UXDIYDO JHLQVSHNWHHU ZRUG PRHW GLH JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU µQ LQVSHNVLH GRHQ YDQ ± D E GLH YLVHUDOH SHULWRQLXP HQ GLH RPHQWXP GHXU REVHUYDVLH LQGLHQ QRGLJ GLH ELQQHRSSHUYODNWHV YDQ GLH PDDJ HQ GLH GHUPV PDDU KLHUGLH LQVSHNVLH PDJ VOHJV JHVNLHG LQ GLH UXDIYDONDPHU RI WHUXJKRXDUHD PHW DSDUWH WRHUXVWLQJ GLH JDVWULHVH HQ PHVHQWHULHVH OLPINQRSH /QQ JDVWULFL PHVHQWHULFL FUDQLDOLV HQ FDXGDOLV GHXU REVHUYDVLH

F

$OJHPHHQ 'LH LQVSHNVLH YDQ NDWHJRULH $ ZLOG VDO JHVNLHG YROJHQV µQ SURWRFRO GHXU GLH SURYLQVLDOH XLWYRHUHQGH EHDPSWH JRHGJHNHXU 3$5$6,7,(6( 7866(167$',80 ± %<.20(1'( ,161<',1*6 (1 %(+$1'(/,1* 3DUDVLWLHVH WXVVHQVWDGLXPV HQ EHKDQGHOLQJ µQ .DUNDV NRS HQ URRLDIYDO ZDW JHYLQG ZRUG EHVPHW WH ZHHV PHW HHQ RI PHHU SDUDVLWLHVH WXVVHQVWDGLXPV JHNDOVLILVHHU RI OHZHQG PRHW WHUXJJHKRX ZRUG HQ GLH JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU PRHW LQ JHYDO YDQ NDWHJRULH % GLHUH HQ ZLOGHYDUNH WZHH YHUGHUH LQVQ\GLQJV PDDN LQ HONH 0 WULFHSV EUDFKLL SDUDOOHO HQ SURNVLPDDO DDQ GLH RRUVSURQNOLNH LQVQ\GLQJV ,QGLHQ HHQ RI PHHU SDUDVLWLHVH WXVVHQVWDGLXPV DDQJHWUHI ZRUG RS GLH PHHUGHUKHLG YDQ GLH LQVSHNVLHVQLWRSSHUYODNWHV PRHW GLH NDUNDV DIJHNHXU ZRUG :DDU GLH LQIHVWDVLH QLH RPYDQJU\N LV QLH PRHW GLH NDUNDV HQ RUJDQH YRRUZDDUGHOLN JRHGJHNHXU ZRUG QDGDW GLW VRRV KLHURQGHU EHKDQGHO LV µQ 9RRUZDDUGHOLN JRHGJHNHXUGH NDUNDV PRHW ODQJV GLH KHOH NDQW GDDUYDQ JHwGHQWLILVHHU ZRUG GHXU µQ UROOHUPHUN PHW GLH OHWWHU ³0´ LQ URRL LQN ZHONH OHWWHU µQ PLQLPXP YDQ FP KRRJ LV $OOH GHOH DINRPVWLJ YDQ GLH NDUNDV PRHW LGHQWLILVHHU ZRUG PHW µQ ³0´PHUN .DUNDVVH HQ RUJDQH PRHW GHXU EHYULHVLQJ EHKDQGHO ZRUG ± D E F DV V\H LQ µQ YULHVNDPHU WHHQ PLQXV q& YLU XXU DV V\H LQ µQ YULHVNDPHU WHHQ PLQXV q& YLU GDH HQ RP µQ GLHSEHHQWHPSHUDWXXU RI NHUQWHPSHUDWXXU YDQ QLH PHHU DV PLQXV & WH EHUHLN EHYHVWLJ GHXU GLH JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU HQ LQ RRUHHQVWHPPLQJ

R

:LOG -DQ

PHW GLH SURWRNRO JRHGJHNHXU YLU GDDUGLH VSHVLILHNH DEDWWRLU GHXU GLH SURYLQVLDOH XLWYRHUHQGH EHDPSWH G QD RQWEHQLQJ LQ RRUHHQVWHPPLQJ PHW µQ SURWRNRO JRHGJHNHXU GHXU GLH SURYLQVLDOH XLWYRHUHQGH EHDPSWH HQ ± L GLH KRXHU RI NDUWRQ ZDDULQ GLH YOHLV YHUSDN LV PRHW PHW µQ ³0´ JHPHUN ZHHV HQ GLH GDWXP ZDDURS GLH KRXHU GLH YULHVUXLP ELQQHJDDQ PRHW DDQJHGXL ZHHV

R

LL H

GLH NHUQWHPSHUDWXXU YDQ GLH YOHLV LQ GLH KRXHU PRHW EHQHGH PLQXV & ZHHV YRRUGDW GLH JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU GLW PDJ YU\VWHO

LQ SRUVLHV LQ µQ YULHVNLV YROJHQV µQ SURWRNRO JRHGJHNHXU GHXU GLH SURYLQVLDOH XLWYRHUHQGH EHDPSWH

6LJEDUH SDUDVLWLHVH WXVVHQVWDGLXPV PRHW XLW NDUNDVVH YHUZ\GHU ZRUG LQGLHQ YRRUZDDUGHOLN JRHGJHNHXU HQ EHKDQGHO VRRV KLHUER EHVNU\I 5HNRUGV YDQ NHUQ WHPSHUDWXUH WHPSHUDWXUH YDQ YULHVNDPHUV HQ EHVHQGLQJV KRXHUV YOHLV HQ RUJDQH GDDU JHSODDV YLU EHYULHVLQJ PRHW YLU VHV PDDQGH GHXU GLH HLHQDDU JHKRX ZRUG HQ GLH UHNRUGV PRHW YLU LQVSHNVLHGRHOHLQGHV EHVNLNEDDU ZHHV

6(.21'Ç5( 9/(,6,163(.6,(6

$OJHPHHQ .DUNDVVH ZDW W\GHQV GLH SULPrUH YOHLVLQVSHNVLHV RQGHU YHUGHQNLQJ LV NUDJWHQV VXEGHHO % PRHW JHPHUN ZRUG ³WHUXJJHKRX´ HQ PRHW µQ VHNRQGrUH YOHLVLQVSHNVLH RQGHUJDDQ GHXU µQ JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU ZDW µQ YHHDUWV LV µQ 6HNRQGrUH LQVSHNVLH RS µQ NDUNDV PRHW GLH YROJHQGH DDQWRRQ ± D E F G H VSHVLH RXGHUGRP HQ JHVODJ VWROOLQJ HQ YOHNHLHQVNDSSH YDQ EORHG RUJDDQ RI GHHO YDQ NDUNDV DDQJHWDV WRHVWDQG RI VLHNWH HQ GLH ZDDUVN\QOLNH RRUVDDN GDDUYDQ HQ RRUGHHO HQ PRWLYHULQJ GDDUYRRU ZDDU YDQ WRHSDVVLQJ

$IKDQJHQGH ERJHQRHPGH EHYLQGLQJH PDJ GLH NDUNDV RUJDQH RI YOHLV PHH JHKDQGHO RI EHSDDO ZRUG DV ± D JRHGJHNHXU E YRRUZDDUGHOLN JRHGJHNHXU RQGHUZRUSH DDQ EHKDQGHOLQJ F WHQ GHOH JRHGJHNHXU GHXU YHUZ\GHULQJ YDQ GLH DIJHNHXUGH JHGHHOWH RI G WRWDDO DIJHNHXU :DQQHHU µQ NDUNDV QLH JRHGJHNHXU LV QLH PDJ GLH HLHQDDU µQ JHVNUHZH VHUWLILNDDW YHUVRHN

$GGLVLRQHOH RQGHUVRHN YDQ YHUGDJWH ZLOGVNDUNDVVH 'LH YOHLV YDQ GLHUH ZDW JHGXUHQGH YRRUGRRGVH LQVSHNVLH YHUZ\V LV QD µQ YHHDUWV ZDW µQ JHUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU LV VRRV EHRRJ LQ UHJXODVLH PRHW JHLQVSHNWHHU ZRUG GHXU VRGDQLJH YHHDUWV ZDW EHVRQGHUH DDQGDJ PRHW JHH DDQ ± D EORHGLQKRXG YDQ WXVVHQULEDUH GLH NOHLQ YDDWMLHV RQGHU GLH VHURVD YDQ GLH EXLNZDQG HQ LQ GLH UHWURSHULWRQHDOH YHW LQ GLH ZDQGH YDQ GLH EHNNHQ E DOOH VLJEDUH OLPINQRSH QDGDW GLH NDUNDV JHNORRI LV µQ VNRXHU RRSPDDN HQ GLH JHZULJVKROWH YDQDI GLH PHGLDOH DVSHN EHVNRX GLH EORRWJHOHJGH ELQGZHHIVHO YHW OLPINQRSH HQ JHZULJVRSSHUYODN RQGHUVRHN HQ F GLH WRHVWDQG YDQ GLH VSLHUVWHOVHO HQ DEQRUPDOH UHXNH HQ NOHXU YDQ GLH NDUNDV

:LOG -DQ

,QGLHQ QRGLJ JHDJ GHXU GLH JHUHJLVWUHHUGH YHHDUWV PRHW GLH NDUNDV RI YOHLV LQ µQ ODERUDWRULXP RQGHUVRHN ZRUG RP µQ ILQDOH EHVOXLW WH PDDN 5HNRUGKRXGLQJ 'LH UHVXOWDDW YDQ GLH YRRUGRRGVH LQVSHNVLH SULPrUH YOHLVLQVSHNVLH HQ VHNRQGrUH YOHLVLQVSHNVLH PRHW DDQJHWHNHQ ZRUG HQ ZDDU VR|QRWLHVH HQ EHKHHUGH VLHNWHV EHSDDO LQ GLH :HW RS 'LHUHVLHNWHV :HW 1R YDQ JHGLDJQRVHHU LV PRHW GLH SODDVOLNH VWDDWVYHHDUWV RS GLH GDJ YDQ VODJWLQJ LQ NHQQLV JHVWHO ZRUG 5LJO\QH µQ *HUHJLVWUHHUGH LQVSHNWHXU ZDW µQ YHHDUWV LV PRHW KRPVHOIKDDUVHOI YHUJHZLV YDQ DO GLH YHUGHUH ULJO\QH XLWJHUHLN GHXU GLH QDVLRQDOH XLWYRHUHQGH EHDPSWH EHWUHIIHQGH VHNRQGrUH YOHLVLQVSHNVLHV 6(.21'r5( 9/(,6,163(.6,( 9HUGDJWH NDUNDVVH PRHW DV ³WHUXJJHKRX´ JHPHUN ZRUG HQ PRHW RQGHUZHUS ZRUG DDQ VHNRQGrUH YOHLVLQVHNVLH GHXU µQ YHHDUWV ,QGLHQ GLH GLHQVWH YDQ µQ YHHDUWV QLH EHVNLNEDDU LV QLH PDJ GLH NDUNDV QLH JRHGJHNHXU ZRUG YLU PHQVOLNH RI GLHUOLNH JHEUXLN QLH *HGXUHQGH VHNRQGrUH YOHLVLQVSHNVLH PRHW GLH YROJHQGH LQOLJWLQJ LYP GLH NDUNDV EHSDDO ZRUG± VSHVLH HQ JHVODJ RUJDDQ RI GHHO YDQ GLH NDUNDV ZDW DDQJHWDV LV WRHVWDQG RI VLHNWH PRRQOLNH RRUVDDN YDQ VLHNWH RI WRHVWDQG EHRRUGHOLQJ HQ PRWLYHULQJ ZDDU YDQ WRHSDVVLQJ $IKDQJHQGH YDQ GLH EHRRUGHOLQJ NDQ GLH YROJHQGH DNVLH JHQHHP ZRUG PHW GLH NDUNDV RUJDDQ RI YOHLV .HXU JRHG .HXU YRRUZDDUGHOLN JRHG ± RQGHUKHZLJ DDQ EHKDQGHOLQJ .HXU JHGHHOWHOLN JRHG GHXU GLH YHUZ\GHULQJ YDQ GLH DDQJHWDVWH GHHO .HXU WRWDDO DI ,Q GLH JHYDO YDQ WRWDOH DINHXULQJ JHGHHOWHOLNH DINHXULQJ RI YRRUZDDUGHOLN JRHGJHNHXUGH NDUNDVVH PDJ GLH HLHQDDU µQ VNULIWHOLNH DINHXULQJVHUWLILNDDW YHUODQJ +LHUGLH VHUWLILNDDW PDJ VOHJV GHXU µQ YHHDUWV XLWJHUHLN ZRUG LQGLHQ GDDU JHHQ VNULIWHOLNH NRQWUDNWXUHOH RRUHHQNRPV WXVVHQ GLH DEDWWRLU HLHQDDU HQ GLH HLHQDDU YDQ GLH NDUNDV EHVWDDQ QLH

$GGLVLRQHOH RQGHUVRHN YLU 7XEHUNXORVH RI µQ SLsPLHVH WRHVWDQG ³Q 9OHLVLQVSHNWHXU ZDW EHZ\VH YDQ 7XEHUNXORVH RI µQ YHUPRHGHOLN SLsPLHVH WRHVWDQG YLQG LQ µQ NDUNDV JHGXUHQGH RQGHUVRHN PRHW VR µQ NDUNDV WHUXJ KRX YLU VHNRQGrUH RQGHUVRHN GHXU GLH YHHDUWV ZDW DV YROJ VDO RSWUHH± 'DDU VDO YHUZDJ ZRUG GDW GLH NDUNDV PLGGHOGHXU JHVDDJ ZRUG HQ GLH YHUWHEUDH ULEEH VWHUQXP UXJPXUJ HQ EUHLQ HQ LQGLHQ GDDU OHWVHOV RS GLH QLHUH VLJEDDU LV RI YHUPRHG ZRUG WH EHVWDDQ GLH QLHU VDO LQVQ\ HHUVWHQV GLH OLPINQRSH VDO RQGHUVRHN ZDW GLH PLQVWH ZDDUVN\QOLN VDO DDQJHWDV ZHHV QD DDQOHLGLQJ YDQ YLVXHOH EHRRUGHOLQJ EY ,QGLHQ GLH NRS OHWVHOV WRRQ PRHW GLH DJWHUNZDUW YRRU GLH YRRUNZDUW RQGHUVRHN ZRUG LQ GLH JHYDO YDQ GLH NDUNDV YDQ NDWHJRULH % ZLOG RI ]HEUD GHXU PLGGHO YDQ YHHOYXOGLJH LQVQ\GLQJV GLH YROJHQGH OLPINQRSH RQGHUVRHN LQGLHQ QLH YRRUKHHQ RQGHUVRHN QLH ± /QQ FHUYLFDOHV SURIXQGL FDXGDOHV /QQ VWHUQDOLV FUDQLDOHV HW FDXGDOHV /Q D[LOODULV SURSULXV /QQ LQWHUFRVWDOHV

:LOG -DQ

/Q FHUYLFDOHV VXSHUILFLDOLV /QQ LQJXLQDOHV VXSHUILFLDOHV /QQ LOLDFL PHGLDOHV HW ODWHUDOHV /QQ OXPEDOHV DRUWLFL HQ ,QGLHQ QRGLJ JHDJ GLH /Q VXELOLDFXV HQ /Q SRSOLWHXV LQ GLH JHYDO YDQ GLH NDUNDV YDQ µQ YODN YDUN RQGHUVRHN HQ GHXU PLGGHO YDQ YHHOYXOGLJH LQVQ\GLQJV GLH YROJHQGH OLPINQRSH ELODWHUDDO RQGHUVRHN LQGLHQ QLH YRRUKHHQ RQGHUVRHN QLH± /QQ FHUYLFDOHV VXSHUILFLDOHV /QQ LQJXLQDOHV VXSHUILFLDOHV /QQ LQWHUFRVWDOHV /QQ OXPEDOHV DRUWLFL /QQ LOLDFL PHGLDOHV HW ODWHUDOHV /Q VXELOLDFXV HQ ,QGLHQ K\ GLW QRGLJ DJ GLH /Q SRSOLWHXV LQ GLH JHYDO YDQ GLH NDUNDV YDQ µQ NDWHJRULH & ZLOG RQGHUVRHN GPY SDOSHULQJ HQ REVHUYDVLH VXONH OLPINQRSH ZDW PDNOLN WRHJDQNOLN LV HQ WHQV\ GXLGHOLN VLHNOLN RQGHUVRHN HQ GPY YHHOYXOGLJH LQVQ\GLQJV GLH YROJHQGH OLPINQRSH RQGHUVRHN ± /Q FHUYLFDOLV VXSHUILFLDOLV /Q VXELOLDFXV /QQ LQJXLQDOHV VXSHUILFLDOHV /QQ LOLDFL PHGLDOHV HW ODWHUDOHV HQ ,QGLHQ QRGLJ JHDJ GLH /Q SRSOLWHXV 'LH YHHDUWV PRHW GLH NDUNDV HQ GLH RUJDQH JRHGNHXU YRRUZDDUGHOLN JRHGNHXU RI DINHXU ZDDU EHZ\VH YDQ 7XEHUNXORVH JHYLQG LV LQ RRUHHQVWHPPLQJ PHW GLH YROJHQGH ± 'LH PHWRGH YDQ YHUVSUHLGLQJ YDQ GLH VLHNWH GLH NDUDNWHU HQ RXGHUGRP YDQ GLH 7XEHUNXORVH OHWVHO GLH RPYDQJ YDQ GLH VLHNWH HQ GLH NRQGLVLH YDQ GLHU 'LH YRRURPV YDQ 7XEHUNXORVH LQ GLH OLPINQRSH YDQ µQ RUJDDQ VDO GLHQ DV EHZ\V YDQ 7XEHUNXORVH LQ GDDUGLH RUJDDQ 'LH WRWDOH NDUNDV HQ DO GLH RUJDQH PRHW DIJHNHXU ZRUG ZDDU GDDU ± D E F G 7XEHUNXORVH JHDVVRVLHHU PHW NRRUV HQ YHUPDHULQJ %HZ\V YDQ DNWLHZH YHUVSUHLGLQJ EY DNXWH PLOLrUH 7XEHUNXORVH LQ GLH ORQJH RI Z\GYHUVSUHLGH DNWLHZH OHWVHOV (QLJH NRQJHQLWDOH 7XEHUNXORVH YDQ RQJHVSHHQGH GLHUH 7XEHUNXORVH LQ WXVVHQVSLHUVH OLPINQRSH EHQH JHZULJWH VHQWUDOH VHQXZHH VWHOVHO RI VSLHUZHHIVHO

'LH WRWDOH NDUNDV HQ RUJDQH PRHW DIJHNHXU ZRUG LQGLHQ D E E G $NWLHZH NDVLHXVH YHUDQGHULQJH HQ LQIODPPDWRULHVH K\SHUHPLD LQ HQLJH RUJDDQ RI OLPINQRRS (QLJH DNXWH XLWJHEUHLGH HNVXGDWLHZH 7XEHUNXORVH YDQ GLH SOHXUD SHULWRQHXP SHULNDUGLXP RI EUHLQ (QLJH PDVVLHZH NDVLHXVH RI XLWJHEUHLGH RUJDDQ 7XEHUNXORVH 9HHOYRXGLJH 7XEHUNXORVH YDQ GLH OHZHU

2QGHUKHZLJ DDQ GLH YHUHLVWHV YDQ PRHW DOOH 7XEHUNXORVH RUJDQH HQ KXOOH OLPINQRSH YHUZ\GHU HQ DIJHNHXU ZRUG HQ GLH UHV YDQ GLH NDUNDV JRHGJHNHXU ZRUG ZDQQHHU ± D E 'LH VLHNWH JHORNDOLVHHU HQ QLH ODQJHU DNWLHI LV QLH RI YHUDOJHPHQLQJ YRRUNRP VOHJV LQ GLH YRUP YDQ µQ SDDU RX JHNDOVLILVHHUGH OHWVHOV YDQ EHSHUNWH JURRWWH LQ GLH RUJDDQ RI

'LH VHURVD GLH KROWH ZDQG HQ GLH JHDVVRVLHHUGH OLPINQRSH PRHW DIJHNHXU ZRUG ZDDU

:LOG -DQ

GLH VLHNWH JHORNDOLVHHU LV HQ PHW LQ DJQHPLQJ GDW GLH WRWDOH DUHD YDQ JHDIIHNWHHUGH VHURVD QLH GLH JURRWH YDQ µQ KDQG RRUVNUHL QLH 9LU GLH GRHO RP GHOH YDQ µQ NDUNDV YOHLV RI YLVHUD DI WH NHXU PRHW GLH YROJHQGH LQ DJ JHQHHP ZRUG ± D E F G H 'DDU PRHW YHUVLJWLJ WH ZHUN JHJDDQ ZRUG GDW GLH RPULQJHQGH YOHLV RI JHVRQGH NDUNDV RI HHWEDUH DIYDO QLH EHVRHGHO ZRUG QLH ZDDU µQ RUJDDQ RI V\ OLPINQRSH 7XEHUNXORVH SRVLWLHI LV PRHW EHLGH DIJHNHXU ZRUG :DDU GLH /QQ PHVHQWHULFL JHDIIHNWHHU LV PRHW GLH PHVHQWHULH PDDJ HQ GHUPV DIJHNHXU ZRUG ,Q 7XEHUNXORVH YDQ GLH ORQJH RI SXOPRQrUH OLPINQRSH PRHW GLH ORQJH KDUW GLDIUDJPD RHVRSKDJXV HQ JHDVVRVLHHUGH OLPINQRSH DIJHNHXU ZRUG :DDU GDDU NURQLHVH QLHHNVWHQVLHZH SOHXUDOH OHWVHOV YDQ 7XEHUNXORVH LQ EHHVWH LV PRHW GLH PRHW GLH JHDIIHNWHHUGH GHHO YDQ GLH ERUVNDV ZDQG HQ RQGHUOLJJHQGH ULEEHV WHVDPH PHW GLH /QQ VWHUQDOHV /QQ LQWHUFRVWDOHV HQ /Q D[LOODULV SURSULXV YHUZ\GHU HQ DIJHNHXU ZRUG ,Q JHYDOOH YDQ NURQLHVH QLHHNVWHQVLHZH SHULWRQLDOH 7XEHUNXORVH PRHW GLH SHULWRQHXP HQ RQGHUOLJJHQGH YHWZHHIVHO VR ZHO DV GLH GXQ IODQNH HQ GLH GLDIUDJPD WHVDPH PHW GLH /QQ LOLDFL ODWHUDOHV YHUZ\GHU HQ DIJHNHXU ZRUG

I

$GGLVLRQHOH RQGHUVRHN YLU &\VWLFHUFRVH HQ EHKDQGHOLQJ µQ .DUNDV NRS RI URRL DIYDO ZDW JHwQIHVWHHU LV PHW &\VWLFHUFXV ERYLV RI &\VWLFHUFXV FHOOXORVDH PRHW WHUXJJHKRX ZRUG GHXU GLH YHHDUWV YOHLVLQVSHNWHXU HQ JHGXUHQGH VHNRQGrUH LQVSHNVLH PRHW K\± 7ZHH DGGLVLRQHOH LQVQ\GLQJV LQ HONH 0 WULFHSV EUDFKLL SDUUDOOHO HQ SURNVLPDDO DDQ GLH RRUVSURQNOLNH LQVQ\GLQJV PDDN 6\ EHYLQGLQJ RS GLH YROJHQGH WDEHO EHUXV $UHD ZHHUVNDQWH 0 WULFHSV EUDFKLL 0DVVHWHUV PXVFOHV 3WHU\JRLG PXVFOHV 'LDSKUDJP +HDUW PXVFOHV 7RWDO *HWDO YODNNH VXUIDFHV

,QGLHQ HHQ RI PHHU F\VWLFHUFL JHYLQG ZRUG RS GLH PHHUGHUKHLG YDQ YODNNH WHQ PLQVWH YDQ GLH YODNNH PRHW GLH NDUNDV DIJHNHXU ZRUG :DDU GLH LQIHVWDVLH QLH HNVWHQVLHI LV QLH PLQGHU DV YODNNH JHDIIHNWHHU PRHW GLH NDUNDV HQ GLH RUJDQH YRRUZDDUGHOLN JRHGJHNHXU ZRUG

µQ 9RRUZDDUGHOLN JRHGJHNHXUGH NDUNDV PRHW JHwGHQWLILVHHU ZRUG GPY µQ UROOHU PHUN LQ URRL LQN ODQJV V\ KHOH V\ PHW GLH OHWWHU ³0´ PHW µQ PLQLPXP JURRWH YDQ FP LQ KRRJWH $OOH GHOH ZDW DDQ GLH NDUNDV EHKRRU PRHW JHwGHQWLILVHHU ZRUG PHW ³0´ NDDUWMLHV HQ PRHW GDDUQD DV YROJ EHKDQGHO ZRUG %HYULHVLQJ D E F G 7HHQ PLQXV q& YLU XXU E\ µQ OXJVSRHG YDQ PV GHXUORSHQG 7HHQ PLQXV q& YLU GDH E\ µQ OXJVSRHG YDQ PV GHXUORSHQG 7HHQ PLQXV q& LQ µQ NLVWLSH YULHVNDV YLU GDH 1DGDW µQ GLHSEHHQ RI NHUQWHPSHUDWXXU YDQ RI PLQGHU DV PLQXV q& HQ EHYHVWLJ GHXU GLH JHPDJWLJGH SHUVRRQ HQ LQ RRUHHQVWHPPLQJ PHW GLH JRHGJHNHXUGH SURWRNRO YLU GLH VSHVLILHNH DEDWWRLU PDJ GLH YOHLV YU\JHODDW ZRUG

:LOG -DQ

2QEHKDQGHOGH &\VWLFHUFRVH YOHLV PDJ VOHJV RQWEHHQ ZRUG LQ RRUHHQVWHPPLQJ PHW µQ JRHGJHNHXUGH SURWRNRO 'LH KRXHU ZDDULQ PDVHO YOHLV YHUSDN ZRUG PRHW PHW GLH OHWWHU ³0´ HQ GLH GDWXP YDQ WRHODWLQJ WRW GLH EHYULHVLQJVNDPHU JHPHUN ZHHV 'LH NHUQ WHPSHUDWXXU YDQ GLH YOHLV ELQQH GLH KRXHUV PRHW RQGHU PLQXV q& ZHHV YRRUGDW GLW GHXU GLH JHPDJWLJGH SHUVRRQ YU\JHVWHO PDJ ZRUG 5HNRUGV YDQ WHUPRPHWHUOHVLQJV YULHV WHPSHUDWXUH JURHSH KRXHUV YOHLV HQ RUJDQH ZDW JHJDDQ KHW YLU EHYULHVLQJ PRHW GHXU GLH DEDWWRLUHLHQDDU JHKRX ZRUG YLU WHQ PLQVWH VHV PDDQGH HQ GLW PRHW EHVNLNEDDU ZHHV YLU LQVSHNVLH GRHOHLQGHV

$GGLVLRQHOH RQGHUVRHN YLU YDUNH YODNYDUNH 'LH YHHDUWV YOHLVLQVSHNWHXU PRHW DGGLVLRQHHO GLH VLJEDUH VSLHU RSSHUYODNWH RQGHUVRHN YHUDO GLH G\ VSLHUH GLH SLODUH YDQ GLH GLDIUDJPD GLH LQWHUNRVWDOH VSLHUH GLH KDUW GLH WRQJ HQ GLH ODULQNV HQ LQGLHQ QRGLJ GLH DEGRPLQDOH ZDQG HQ GLH SVRDV VSLHUH ZDW JHVWURRS LV YDQ GLH YHW ZHHIVHO RP F\VWLFHUFXV WH RQGHUVRHN 5HNRUGV 'LH XLWVODH YDQ GLH DQWHPRUWHP SULPrUH YOHLVLQVSHNVLH HQ VHNRQGrUH YOHLVLQVSHNVLH PRHW RS UHNRUG JHKRX ZRUG HQ ZDDU ]R|QRWLHVH HQ DDQPHOGEDUH VLHNWHV JHGLDJQRVHHU ZRUG PRHW GLH QDDVWH VWDDWVYHHDUWV RS GLH GDJ YDQ VODJWLQJ LQ NHQQLV JHVWHO ZRUG /$%25$725,807(*1,(.(

+RHZHO µQ YOHLVLQVSHNWHXU RI RQGHUVRHNHU QLH µQ RSJHOHLGH ODERUDWRULXPWHJQLNXV LV QLH LV GDDU

Q SDDU WRHWVH ZDW PHW EDVLHVH NHQQLV HQ WRHUXVWLQJ XLWJHYRHU NDQ ZRUG +LHUGLH WRHWVH LV PHHVWDO GLDJQRVWLHVH SURVHGXUHV ZDW XLWJHYRHU PRHW ZRUG RRUHHQNRPVWLJ GLH 67$1'$$5' 3526('85(6 9,5 9/(,6+,*,É1( /$%25$725,806 HQ VOXLW GLH YROJHQGH WRHWVH LQ 9RRUEHUHLGLQJ YDQ EORHGVPHUH D %ORHGVPHUH ZRUG JHPDDN RP EORHG WH RQGHUVRHN YLU GLH WHHQZRRUGLJKHLG YDQ SURWRVRs VRRV %DEHVLD HQ $QDSODVPD EDNWHULHs HQ YHUDO PLOWVLHNWH EDVLOOL DVRRN WRHVWDQGH VRRV DQHPLH %ORHGVPHUH PRHW VR JRX PRRQWOLN JHPDDN ZRUG QD µQ GLHU JHYUHN KHW YHUDO DV GLH VPHHU RQGHUVRHN PRHW ZRUG YLU VHOOH %ORHG YLU µQ EORHGVPHHU ZRUG JHQHHP YDQ µQ VQ\WMLH RS GLH UDQG YDQ GLH GLHU VH RRU RI RQGHU GLH VWHUW

Q %ORHGGUXSSHOWMLH ZRUG RSJHWHO RS GLH VPDO NDQW YDQ µQ JODVSODDWMLH $ +RX µQ WZHHGH JODVSODDWMLH % WXVVHQ GLH GXLP HQ Z\VYLQJHU HQ SODDV SODDWMLH $ RS GLH SODW RSSHUYODNWH YDQ SODDWMLH % WHHQ µQ KRHN YDQ VRGDW GLH GUXSSHO EORHG ODQJV GLH KHOH UDQG YDQ SODDWMLH $ VSUHL 6PHHU GLH EORHG RRU SODDWMLH % PHW µQ HQNHOH YLQQLJH KDDO /DDW GLH GXQ ODJLH EORHG OXJGURRJ ZRUG )LNVHHU LQ PHWDQRO YLU PLQXWH .OHXU PHW 'LII 4XLFN RI *LHPVD NOHXUVWRI YLU PLQXWH RI YLU PLQXWH LQ /DDW OXJGURRJ ZRUG HQ RQGHUVRHN PHW ROLH RQGHU µQ PLNURVNRRS *LHPVD

E F G H

I J K L M

)DVHWRHWV YLU LNWHUXV D E F 3ODDV J QLHUYHW VRQGHU EORHG RI ELQGZHHIVHO LQ

Q SURHIEXLV 9RHJ PO YDQ µQ NRHNVRGDRSORVVLQJ 1D2+ E\

:LOG -DQ

+RX GLH SURHIEXLV LQ µQ NOHP RRU GLH YODP YDQ µQ %XQVHQEUDQGHU PHW GLH EHN YDQ GLH SURHIEXLV ZHJ YDQ MRX HQ YHUKLW EDLH YHUVLJWLJ

',( 23/266,1* .22. 0$./,. 225 (1 .$1 6.,(/,. %< ',( 352()%8,6 8,76.,(7 G H I J K L M N .RRN WRW DO GLH YHW RSJHORV KHW .RHO GLH SURHIEXLV RQGHU NUDDQZDWHU DI 9RHJ PO GLHWLHOHWHU VWDGLJ E\ HQ VNXG YHUVLJWLJ /DDW GLH RSORVVLQJ µQ SDDU PLQXWH ODQN VWDDQ LQ µQ SURHIEXLVUDNNLH WRW GLH ZDWHURSORVEDUH IDVH RQGHU HQ GLH HWHURSORVEDUH IDVH ER YDQ PHNDDU VNHL $V GDDU JDOVRXWH LQ GLH YHW WHHQZRRUGLJ LV VDO GLW µQ JURHQJHHO ZDWHURSORVEDUH VRXW LQ GLH RQGHUVWH IDVH YRUP $V GLH YHW JHHO LV DJY SODQWSLJPHQW JHZRRQOLN NDURWHHQ VDO GLH HWHUIDVH ER JHOHULJ YHUNOHXU ZDQW SODQW SLJPHQW LV QLH ZDWHURSORVEDDU QLH 3ODQWSLJPHQW LQ YHW LV QLH

Q UHGH RP

Q NDUNDV DI WH NHXU QLH $V EHLGH IDVHV JHHO UDDN LV EHLGH JDOVRXWH HQ SODQWSLJPHQW WHHQZRRUGLJ HQ GLH NDUNDV NDQ GDQ DIJHNHXU ZRUG YLU LNWHUXV

$ONRKROIORWDVLH WRHWV YLU HGHHP D 'LH WRHWV ZRUG JHEUXLN RP GLH ZDWHULQKRXG YDQ EHHQPXUJ WH EHSDDO EY RP µQ HGHPDWHXVH EHHVNDUNDV WH EHRRUGHHO 'LH ZDWHULQKRXG YDQ QRUPDOH EHHQPXUJ YDQ µQ EHHV LV RQGHU HQ HWDQRO ZRUG EHQRGLJ

E F G H I

*RRL PO YDQ HON LQ DIVRQGHUOLNH JODVEHNHUV .U\ EHHQPXUJ YDQ GLH YHUGDJWH NDUNDV HQ JRRL VWXNNLHV VR JURRW VRRV µQ HUWMLH LQ HON YDQ GLH EHNHUV $V GLH PXUJ LQ DO EHNHUV VLQN LV GLH ZDWHULQKRXG PHHU DV DIJHNHXU YLU HGHHP HQ GLH NDUNDV ZRUG

$V GLH PXUJ LQ HWDQRO GU\I PDDU VLQN LQ HQ LV GLH ZDWHULQKRXG WXVVHQ HQ HQ EHRRUGHOLQJ YDQ GLH NDUNDV VDO DIKDQJ YDQ KRH GLW O\N QD RRUQDJ YHUNRHOLQJ $V GLH PXUJ GU\I LQ HQ PDDU VLQN LQ LV GLH ZDWHULQKRXG WXVVHQ HQ GLH NDUNDV PRHW EHRRUGHHO ZRUG QD RRUQDJ YHUNRHOLQJ $V GLH PXUJ LQ DO EHNHUV GU\I LV GLH ZDWHULQKRXG PLQGHU DV JRHGJHNHXU ZRUG HQ

J K

HQ GLH NDUNDV NDQ

%HSDOLQJ YDQ GLH FKORRULQKRXG YDQ ZDWHU

:LOG -DQ

'LH JHULHIOLNVWH PDQLHU RP GLH FKORRULQKRXG YDQ ZDWHU WH WRHWV LV GLH /RYLERQG &RPSDUDWRU PHWRGH 'ULH FKORRUZDDUGHV LV EHODQJULN LQ YOHLVKLJLsQH QO 7RWDOH 5HVLGXHOH FKORRU GLH KRHYHHOKHLG FKORRU ZDW RRUVSURQNOLN E\ GLH ZDWHU JHYRHJ LV 9U\ FKORRU GLH KRHYHHOKHLG EUXLNEDUH FKORRU ZDW LQ GLH ZDWHU RRUEO\ *HNRPELQHHUGH FKORRU GLH KRHYHHOKHLG FKORRU ZDW JHEUXLN LV RP PLNURRUJDQLVPHV LQ GLH ZDWHU GRRG WH PDDN

9DQ KLHUGLH ZDDUGHV LV GLH YU\ FKORRU LQKRXG GLH HHQ ZDW GLH PHHVWH JHEUXLN ZRUG 2P GLH FKORRULQKRXG YDQ ZDWHU WH EHSDDO KHW M\ GLH YROJHQGH WRHUXVWLQJ HQ UHDJHQVH QRGLJ D E F G H I J K L M N /RYLERQG &RPSDUDWRU &RPSDUDWRU &KORRUVN\ILHV '3' WDEOHWWH QR HQ QR 9HUVDPHO

Q DVSHWLHVH ZDWHUPRQVWHU YDQ

Q NUDDQ RS GLH VODJYORHU 9XO GLH OLQNHUNDQWVH EXLV YDQ GLH &RPSDUDWRU PHW P, YDQ GLH PRQVWHU 6SRHO GLH DQGHU EXLV PHW GLH PRQVWHU XLW PDDU ORV VR PO LQ GLH EXLV 3ODDV '3' QR WDEOHW LQ GLH PO ZDWHU HQ ODDW RSORV 9RHJ QRJ YDQ GLH ZDWHUPRQVWHU E\ WRW E\ PO PHQJ HQ SODDV LQ GLH UHJWHUNDQWVH EXLV YDQ GLH &RPSDUDWRU +RX GLH &RPSDUDWRU RQPLGGHOOLN WHHQ

Q VNHUS ZLW OLJ HQ GUDDL GLH VN\I WRW

Q NOHXU JHNU\ ZRUG ZDW RRUHHQVWHP PHW GLH NOHXU YDQ GLH RSORVVLQJ 'LH OHVLQJ JHH GLH KRHYHHOKHLG YU\ FKORRU LQ GHOH SHU PLOMRHQ GSP 2P GLH WRWDOH UHVLGXHOH FKORRU DI WH OHHV KHUKDDO GLH SURVHGXUH KLHUER PDDU JHEUXLN HHQ '3' QR HQ HHQ '3' QR WDEOHWWH VDDP 'LH OHVLQJ GXL GLH GSP WRWDOH UHVLGXHOH FKORRU 2P GLH JHNRPELQHHUGH FKORRUOHVLQJ WH NU\ WUHN GLH YU\ FKORRUOHVLQJ DI YDQ GLH UHVLGXHOH FKORRUOHVLQJ 'ULQNZDWHU PRHW µQ YU\ FKORRUOHVLQJ YDQ PLQVWHQV GSP FKORRU Kr WHUZ\O GLH ZDWHU LQ µQ KRHQGHU \VZDWHUYHUNRHOHU VSLQFKLOOHU

Q YU\ FKORRUOHVLQJ YDQ PLQVWHQV GSP FKORRU PRHW Kr S+ %HSDOLQJ YDQ YOHLV

'LH S+ YDQ VSLHU LQ GLH OHZHQGH GLHU LV 1D VODJWLQJ EHJLQ ILVLRORJLHVH SURVHVVH ZDW GLH S+ JHOHLGHOLN ODDW GDDO QD QD K 3+ ZDDUGHV XXU QDGRRGV ZRUG JHEUXLN YLU GLH YURHs ZDDUQHPLQJ YDQ 36( HQ ')' YOHLV HQ S+ ZDDUGHV K QDGRRGV YDQ QRUPDOH NDUNDVVH ZRUG JHEUXLN RP GLH YHUHLVWH RRUHHQNRPVWLJ GLH 6WDDQGH 5HJXODVLHV WH EHSDDO (TXLGDH 6XLGDH .DWHJRULH % ZLOG .DWHJRULH & ZLOG

`

KHUNRXHUV DOPDO

:DQQHHU µQ NDUNDV VH S+ ZDDUGH KRsU DV GLH ZDDUGHV KLHUER LV PRHW GLH JHVNLNWKHLG YDQ GLH NDUNDV ZHHU GHXU

Q YHHDUWV HYDOXHHU ZRUG $V EDNWHULRORJLHVH WRHWVH RS GLH NDUNDV DDQYDDU LV NDQ K\V\ GLH YOHLV YRRUZDDUGHOLN JRHGNHXU

:LOG -DQ

D

$SSDUDDW HQ PDWHULDDO EHQRGLJ S+ PHWHU 9OHLVHOHNWURGH 6WHHNDSSDUDDW 6WDQGDDUG %XIIHURSORVVLQJV S+ HQ S+ :DVERWWHO PHW JHGLVWLOOHHUGH ZDWHU 'LH EHVWH SOHN RS GLH NDUNDV RP GLH S+ WH PHHW LV GLH 0 ORQJLVVLPXV GRUVL UXJVWULQJ GLUHN ODQJV GLH ODDVWH SDDU ULEEH 6R QLH GLH 0 WULFHSV EUDFKLL RI 0 JUDFLOLV 9RRU HONH UHHNV OHVLQJV NDOLEUHHU S+ PHWHU LQ GLH EXIIHURSORVVLQJ YROJHQV GLH YHUYDDUGLJHU VH YRRUVNULIWH 0DDN µQ JDW LQ GLH YOHLV PHW GLH VWHHNDSSDUDDW 9HH GLH HOHNWURGH PHW VQHHVSDSLHU DI HQ VWHHN GLH HOHNWURGH LQ GLH JDW 1HHP GLH S+ OHVLQJ 9HUZ\GHU GLH HOHNWURGH XLW GLH VSLHU VSRHO GLH SXQW YDQ GLH HOHNWURGH PHW JHGLVWLOOHHUGH ZDWHU DI HQ YHH GURRJ PHW VQHHVSDSLHU +HUKDDO WXVVHQ HONH OHVLQJ +HUKDDO PHW DQGHU NDUNDVVH 9HUVHQGLQJ YDQ PRQVWHUV QD ODERUDWRULXPV

E F G H I J K

:DQQHHU PRQVWHUV YLU SDWRORJLH RI DQGHU PRQVWHUV QD µQ ODERUDWRULXP JHVWXXU ZRUG YLU RQWOHGLQJ PRHW PRQVWHUQHPLQJ JHVNLNWH KRXHUV HQ GLH RRUHHQNRPVWLJ GLH YRRUVNULIWH YDQ GLH 2QGHUVWHSRRUW 'LDJQRVWLHVH 'LHQVKDQGOHLGLQJ ZHHV 0RQVWHUV PRHW SHU NRHULHUGLHQV QD GLH ODERUDWRULXP JHVWXXU ZRUG RI JHEUXLN GLH UHsOLQJV WXVVHQ 2QGHUVWHSRRUW HQ 'UV 'X %XLVVRQ HQ 9HQQRWH

Information

WildHandleidingALL.pdf

137 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

227693