Read 39.pdf text version

©` ¶Ã q T

I-line StepperÔ«ÆvªPn···xTM^´Y Ø´TN°BSÁ°B¨_¥Iª ÍÆa©`¶Ã§·ÛÍÁ´«

interferometer)'¶®°A·}^PTMææ·H··xX §@°B´e®· ®ÏØS©w¶Ïm°A|æB¬_·¶"ßP¬_··x§ß¨¤Ô ¬ks¶Ïm ( r n·æ~·x·Dn¨O {¶ÊLºvªsµ{©"®oe·OETMOigin)©M·¶Ïm(Limit)°A¶"pÆg ·--·æ«ßκv®tOE§OE §zØAª^´h¨O·HpÆg·ªP··x§W±¯TM¨Ë' (Bar X - Yn···x©" c ¶®TM ° A ·æ«ßκv®tOE®M©w§Fn·æ~·xÔTMæغhTM-- TMR·°A¶" - Y··x´hºv T æ~·x Ô «Æ...TM ¨ ¤ X ^--º°Ai§@®BºvT£´~§ß£Ø©M®}v°C·ÿ ´eTMº»§'Æ| (high NA)ªPµuTMiTM¯°]F DUVd Ú°^TM®Biæ~°A§wg·i·H±Nuºe±¿i¶< 100 ©`¶Ã·H§UTM§ÿ§o°A¶¶Ò¿H¶"®"TM>D°A¨O¨D æ`¶b 100nmuºe§UTMÔ«· (3£m 10nm)°C = ¶b·in·æ~·x§§°An···xTM®Bi«T© (Stepping Accuracy) °B µ· Z © ( S t e p p i n g Scaling)°B¶A{©(Stepping Repeatability)°B±¤ ¬...·ø (Rotation Compensation)°B...±...·ø (Tilt Compensation)µ·µ·ÿ°A£¶©TTMWd ©M¿ÀÁ§Ë¶°°C·ª§Â±NÔLºvæ~·x§§¶Uµ - Y X Stageª~Æt©"y¶®TMºvT·[·Hª°©°A®--ª°ßOE ªÆʧßTM©¶©"z--°C

§T°B §G°B

mirror)®§oeÆg·¶]·µ{Æt£·Õ§zØA§ß±¯Øæ®" p,··x¶Êi©Mæ¬TMßYÆ...¶Ïm°FÆÛ¶ªpÆg ··H§¿·æ§¿¶®§TD·°A§¿ßOæ...¶< Xb°BYb ©M£c®§§ßpÆg¿Y°A®CD·£|Ú··x§W§ß±¯ TM¨Ë'§oeÆg·£·Õ§zØA°Ag·--p,·i«T±o TMæpÆg¿Y©M··xTM¨¤Ô¶Ïm°]--¶"oe§@°^°F oe§§§¿·Ë (beam splitter)±NpÆg¿YTM·§¿¶< §T"§zØAª^°A§zØAª^ßQ·OE§JÆguªPg·--±¯TM¨ Ë' (bar mirror)TM·¶]¨·µ{ÆtTM§£¶P°A£ ·Õ§zØA°A§zØA¶"±oTM·ßQ·OE·÷æ...§J BTM© PC §§i¶Êq¥©Mp,°Cæ,,"··xæ Æyº­®tOE ©MdÚ´h¶boe§G§§TMÌ·<°FXbB dÚ¶b°" 11 5 m m §ß°°A Y b B d Ú¶b + 11 5 m m§ß°°A¨¤ Ô ¬k s ¶Ï m - 1 9 0 m m ¶< ( O r i g i n )¶b ( -

¶®TM϶]ªPÁ"§ËTMk°A¥¡®oeTMTMÃÔ©Û®Biæ~ 9.5°A-165)B°C

X-Y Stageª~ÆtTMºvT

X-Y Stage®tOE¬§

X - Y··x´Y·--§WzTM ¬¯ X ©M©w¶Ï®t OE±±®Ó°A<¶]·¶h°A®·Dnª~Æt®"¨pÆg §zØAª^ªP··x§W¥X¶Û®§´TML§pª~Æt°Ay¶® §zØAp,µTMGTM§£«´°A§@ØÎY§ß¨A B B E --º°A¶"¶b®¶Uµ© ص°¶Ù§W·iW¨·H§U ºµ°G( 1 )®Bi«T© °B( 2 )®Bi¶A{© °B3 ) ( ®Biµ·Z© °B 4)±¤¬...·ø°B(5)...±...·ø°C ( ®Bi«T© ¨O¨§Fµ°¶Ù¶P§@¶n·Æ...· ·x®BiZ¬~تP]©w»¨¤¶P°AY®Bi«T© §£¶n|y¶®µLW´flTMª~Æt°C¶µª~Æt|y¶® ¶P§@ºhoeƵo·Õ§£w¥¡TM´|°A©OE¨OµLTMki

n···x¨§@ÆØB¶° (Air Bearing)··x°A

¨OßQ·OEÆØB®tOE©Mu© ®F¶b X°BYb©M£c -Z bB ·HF®ÏTMt°BTM«T© TM¥Í©w¶Ï©M «øÈ°A®·]ßt·H§U®,"®tOE°A ®tOE°A (1)X (2)©w¶Ïª¥®tOE°C X ®tOE·--u© ®F±±®Ó°Ao®«®F·-- X - Yn···xTM ± M>¶L®Í q Ù TMOøÈ·X q ¨y »°A¬«·Hp,·--®FX ··x®ÏØS©w¶ÏmÆ... ©"æ TMZ¬~°C©w¶Ïª¥®tOE·--·}^PTMæ æ (Photo switch sensor)©MpÆg§zØAª^L a s e r (

§E ®~ ·| ¥¡

38

©` ¶Ã q T

oe§@°@®Biæ~§ßX ®tOE

®OE°AºvT®}v°Coe·|§§Íu¨´e§@ºhoeÆ ¶"µÍu¨®Bi¶A{© §£®OE©"y¶®µTMG°C

oe·|°@Íu¨´e§@ºhoeÆ°A¶"µÍu¨®B © §£®OE

®Biµ·Z© ¨Oµ°¶Ù¶P¶n·Æ...®BiZ¬~ ¶µL©Ò§j©OE¡Y§pTM´¨<µo·Õ°AY¨Oµ·Z© §£ oe§G°@··xæ Æyº­®tOE©MdÚ ®OE°A|y¶®oeÆTMææqW´fl©Ò§j°C Íu¨·ø±`oeÆ°A¶"µÍu¨µ·Z© §£®OEy¶ oeÆ©Ò§j{°Coe§·i¨>·X·ø±`oeƧ§§fl ¶Ê§U§@ºhÔ«°Coe§T§§Íu¨·ø±`®Bi°A¶" mªPµ·Z© §£®OEÆ...°A§§§fl¶ÏmZ¬~¨¤Æt µÍu¨®Bi«T© §£®OEÆ...©"y¶®°C V§j°A¶®Í®®BiZ¬~¨O¨¤µ·TM°C

oe§T°@Íu¨·ø±`®Bi°A¶"µÍu¨®Bi«T© §£®OE oe§°@Íu¨·ø±`oeÆ°A¶"µÍu¨µ·Z© y¶®oeÆ©Ò§j{ §E ®Bi¶A{© ¨Oµ°¶Ù§£¶P¶n·Æ...®BiZ ®~ ¬~TM¶A{© Ë°AY¨O®Bi¶A{© §£®OE´h¶b¶h ±¤¬...·ø¨Oµ°¶Ù··x®BioeƨOß_¶± ·| ºhÔ«§W|¶W´flTMª~Æt°Ay¶®Ô«Æv§£ ¬TM±°TMpµo·Õ°AY¨O±¤¬...·ø§£®OE°AßY ¥¡ 39

©` ¶Ã q T

¶®¶poe§ª§ß{°A¶"±¤¬µo·ÕTM϶]ªP·n ·|°B X-Y Stageª~ÆtTM϶] ·ª®¶µL±¤¬¶^s°A¨G¶µ...·ø±`±`ªP· n±¤¬...·øRotation)§¨¨¶]TMG°Coe§ª (Reticle §W`§§TM·Ù§@ÿª~Ætµo·ÕÆ...°A

§ßÍu¨·ø±`oeÆ°A¶"µÍu¨±¤¬...·ø§£®OE Æ...y¶®TM{°C

¶®Ô«ÆvTM§U°A®¶®¶]£ªP· §zØAª^TMp,¶^s°]Y§ß¨ --º°^ ABBE °A

±µ§U®"·H·ªÍÁ´«§ß I-line®Biæ~®n···x ¨®"°A§­¶Uÿ A B B E -- º©M®y¶®ª~ÆtTM ϶]°C · ·¨> p Æg§zØAª^©M··x¨¤ Ô ^ ´Y°G§zØAª^¨§T§pÆg¿YX°BY©M Yaw°A§¿ Y

oe §ª°@ Í u ¨ · ø±` oe Æ°A¶"µÍ u ¨ ± ¤¬ ... ·ø§£ ®OE

...±...·ø¨Oµ°¶Ù··x·ª®¨Oß_ªPn·· ±·¶Ê°AY§£¨O·¶Ê°A´h®ßκv¶b··x§W§ß ·ø·Ê© (orthogonality)|®¸ºvT°A¶"·B|¶µJ Z§£¶P(uneven focus)TM{Hµo·Õ°Coe§C§ßÍ u¨·ø±`oeÆ°A¶"µÍu¨...±...·ø§£®OEÆ...y ¶®TM{°C

ßOªP±¯TM¨Ë'TM§oeÆg·i¶Ê§zØA´·p, X°BY §OE£cTM¶Ïm°]--¶"oe§K°^ °C

oe §C°@ Í u ¨ · ø±` oe Æ°A¶"µÍ u ¨ ...± ... ·ø§£ ®OE

oe§K°@§zØAª^ß@·OEÏz

§E ®~ ·| ¥¡

40

oe§E°@¬¶,¨·øT¶Ïm°A¶"¨i¶,¨

ABBETM A--º...¿v§£®OE

©` ¶Ã q T

ABBETMA--º¨O¨§F...¿vÌ··xX ... ±Æ...°A§JÆgpÆg··¥¶b mirror®§oeÆg·TM Bar ¶Ïm|ªPͪ/n··±¶§@L§pTM´Æt (A)°A y¶®¶Ïmp,TM§£«°A®·i·OE§U¶°TMÌ·<°C = A x sin (Tilt) + X {1/cos (Tilt) - 1}°< A x Tilt Ì··x¶bn·Æ...|µ Die By Die...±...·ø°A ¶"¶b§@µo·Õ...±...·øÆ...°A|y¶®·H§WTM A x Tilt§ßL§pª~Æt°A©"·Hnw·,·X...¿v»°A pÆg§zØAª^·ø¶ª~Æt°C ABBETMA--ºy¶® TMª~Æt¨ºvT®Bi«T© TM·Dn¶]Ø¿°Coe§E §§¬¶,¨·øT¶Ïm°A¶"¨i¶,¨ ...¿v§£®OEÆ...TMTM¨TMp°C ABBETMB--º¨O¨§F...¿vpÆg·®§JÆg ®§ªP··x§£·¶Ê°A·HP¶b§£¶P¶Ïm (X)Æ...¨¤Æt B®§´( r a d )°Ay¶®p , §WL§pTM ª ~Æt°A®§ ¶°¨ = B × X × Tilt°CABBETMB--ºy¶®TM ª~Æt·Á¨O®Biµ·Z© TM·Dn¶]Ø¿°Coe§Q§§¨i ¶,oeϨ·øT¶Ïm°A¶"L¬oeϨ --º...¿v§£®OE©"y¶®TMTM¨TMp°C ABBETM B ABBETM A--º

oe§Q°@¨i¶,oeϨ·øT¶Ïm°A¶"L¬oeϨ

ABBETM B--º...¿v§£®OE

ABBETM CªP D--º¨O...¿v Y YawpÆg· §JÆg Bar mirror°AªPYpÆg·TMß®®§X°BY§¿q (D°BC)y¶®¶b¥Í·TM·k®,>¶±¤¬TMª~Æt°C ··x¶µL£cTM欨Oæa YªP Y Ya w p Æg©"±o TM Y£·H YªP Y YawZ¬~(42mm)©"±o°FY Y ªP Y Ya wµL®}¶nTM·¶Ê´°A´h¶b··xæ ¶< ·TM·k®,>Æ...°A¶¤µM|¶§@" Y£·Õ"¶®±¤¬ TM ª ~Æt°] -- ¶" oe §Q§@°^A®§¶°¶p§U ° = Y (C + D£c) / 42mm°C A B B ETM E -- º¨O¶b ... ¿v Y p Æg·ªP Y Ya w p Æg·§JÆg¶Ï m ¶b TM ´§WTM Æ t°AoÆtß |®oe··x¶bYb§W...±Æ...°Ay¶® Ya wq¥§W TMª~Æt°CÌ A B B ETM E --º·ºæAÌ...·øÆ...°A Ya wbq¥£c|µo·ÕªP··x...±´©T©w§Ò®" TMª~Æt°AoÿßOE¶°TMª~Ætµo·Õ¶b X°BYTM¥Í ±¤¬...·ø(Wafer rotation)§]|¶b¥§±¤¬...·ø (Chip/Shot rotation)°]--¶"oe§Q§G°^ °A®§¶° ¶p§U°C Lyaw = tilt*height displacement = Lyaw / 42mm ABBE E = Height Disp. / 42mm X 100 (%) = / Tilt X 100 (%) A B B ETM G --º¨O·OE©Û...¿v pÆg·ªP Y Y Ya w p Æg·§JÆg¶Ï m ¶ æ ÆtÆ...°Ay¶®··xµo

oe§Q§@°@BBETMCªP D--º A

§E ®~ ·| ¥¡

41

©` ¶Ã q T

ABBETMH--º¨O·OE©Û...¿vens§§§flªP±¤ L ¬§§§fl°] X°BY®,D§zØApÆg·TM·Ê¬I°^§ß° ¶Ï棷ÕTMª~Æt°CY BBETMH®S¶·øTTM... A ¿v°A¶bX°BY§Ë¶V¶b verlayÔ«Æ...|£·Õ§@" o ¿Hµ¤··x±¤¬q©T©w§Ò®"TMææ°]--¶"oe§Q ·|°^°A®§¶°¶p§U°C Shift-X=Hy* wafer total rotation Shift-Y=Hx* wafer total rotation

§°B

X-Y Stageª~ÆtTMÓÁ

oe§Q§G°@BBETME--º A

¶b¡A--··xª~ÆtTMºvT©M¶Uÿ϶] µ¤§­¶p¶Û]pn·µ{ß«job)®"Ó (exposure

Á I-line stepper®··x®Bi§ß« T © °Bµ·Z © °B¶A{© °B±¤¬...·ø°B...±...·øµ·--º°C

·Õ±¤¬Æ... Y Yawq¥§WTMª~Æt°CÌABBETMG

--º·ºQæAÌ...·øÆ...°A æ æ©M¥ § ±¤¬ Yb |¿Hµ¤æ,,È··x±¤¬q¶®©T©w§Ò®"°]--¶"oe §Q§T°^ °C

Á"··x© Ø··OE®Ï§@§º­«¥'·n°A ·n§W¶ 25"oe°A¶¶Uÿ¥'Ô«TMoeÆ°A q±`·OE®ÏTM¨O ox-in-Boxµc°A¶"Á"TMn B ·µ{ß«§j£¨On§@ºh First Layer°AµM´·±j®Ó·

oe§Q§T°@ BBETM G--º A

§E ®~ ·| ¥¡

42

oe§Q·|°@ ABBETM H--º

©` ¶Ã q T

·x¶Ïæn§Gºh®"y¶® c°At Box-in-Boxµ

¶X¶Uÿ§£¶P§ß¥'±¯·Û®"v®BÁ"°C ··x®Bi«T© Á"§SY N - S t e pÁ"°A µ{ß«]p¨ X°BY®BiZ¬~1 2 . 5 m m°A·næB n §W §U·TM·k °" 7 . 7 m m °] ®C " D i e ¨ §@ 1 5 . 4 m m×1 5 . 4 m m°^ °Ao|y¶®·|©P t TM X2°BY2 ¶Ïm£·Õ Box-in-Boxµc°]--¶"oe§Q §°^C °

Box-in-Box µc

dx¨°U·TMÍu®Ï·TMµÍuTMZ¬~

-·kÍu®Ï·kµÍuTMZ¬~°U

/2

dy¨°U§WÍu®Ï§WµÍuTMZ¬~

-§UÍu®Ï§UµÍuTMZ¬~°U

/2

oe§Q§°@Á"··x®Bi«T© §ß

Box-in-Boxµc

··x®Biµ·Z© ®Á"µ{ß«ª>n§@§º­ «¥Í (Standard Wafer)°Aº­«¥Í¨O´¸§wg ¥Í°AßQ·OE¶º­«¥Íæ~·xÔ«®tOEq¥ ®C§@" ot§§C3¶ÏmTM BL1 mark°A©w·X®C§@ sh "shotTM§§§fl¶Ïm°Aq¥®C"shot§§§fl¶ÏmZ ¬~¨Oß_¶©Ò§j°A¶]º­«¥Í®s h o tZ¬~¨O©T ©w»°A¨GY¶q¥®Ï§§§fl¶ÏmZ¬~©Ò§j°A® ©Ò§j»ßY¨··xæ ©"y¶®TM°A©Ò§j»gp 0.5ppm°C ±¤¬...·ø^s®Ï··x©M·n±¤¬°A¶®, µÁ"µ{ß«··x±¤¬Á" ( S R C )§OE· n ±¤¬ Á" (RR)°C¶poe§Q§C§§°A RªP SRC¡^µMª~Æt R TM®"§£¶P°A¶¨O©"y¶®TMºvT®Í¨O§@ºÀ TM°C ·n±¤¬Á"µ{ß«¨n·®BiZ¬~ Xb 1 7 . 5 m m °B Y b 5 m m °A· n æB n ·TM·k°" 10.1mm°B§W§U°" mm (Die size¨ 20.2mm × 4 8 m m )°A§¶Ê§ª±°F¶p¶±N·i±o®Ï¶b X 2¶Ïm Box-in-BoxTMµc°]--¶"oe§Q§K°^ ]©wn·º»±¶b®C§@¶ÊTM§@" o t°A sh Ìn·i¶Ê®Ï®C§@¶Ê§@" h o tÆ...æ~·x|º» s ±°AµM´·±j¢æ¶Ï·n¶Ïm°A®´sÔ«·

±µµ¤q¥®C" X2°BY2TM Box-in-Boxµc

§ßdx°Bdy°Ap,® 3£m»°A¶»ßY·NTMÌ X°BY ¶X x§ß3£m°ÿ 0nm°Bdy§ß3£m°ÿ 0nm°C d 2 2 ··x®Bi¶A{© ® Á "µ{ß«¨ ® oe·OE 2 3 shot layout°]--¶"oe§Q§ª°^ °A·n·§@ºh´·°A ´¸©w··x¶VY bæ 0 . 3 4 8 £gm°Ao|®oe±o Shot§§§flTM C3¶Ïm£·Õ Box-in-BoxTMµc°A ±µµ¤q¥®C" 3TM B o x - i n - B o xµc§ß d x°B C WÆÊn ¶ Xx §ß3 £m°ÿ3 0 n m °Bd y §ß3 £m°ÿ d 30nm°C

b®Bi«T© °A¶b I-line®Biæ~§W®WÆÊn Æ'·øLTMæ~·x©"n·TM 32 shots º­« LayoutTM

d y°Ap,® 3£m»ßY¨ ® Bi¶A{© °A®º­« , ßY·i±o©Ò§j§Òv°F®º­«WÆÊn ¶ X°"

oe§Q§ª°@Á"··x®Bi¶A{© §ßµc

n°A±µµ¤n·~Úi¶Ê°An·ß¶®,,ºv´·

§E ®~ ·| ¥¡

43

©` ¶Ã q T

oe§Q§C°@·n±¤¬§OE··x±¤¬

®«»¶s§Jæ~·x--º§§°A¶p¶§@®"æ~·x®C¶n ·ßY|±¤¬·n©T©wq®"·ø°C ··x±¤¬Á"¨OßQ·OE·n§W©M··x§WTM §@' a r k°Aæ~·xTM iA scope®"TM®°A¿Ú±o m ±¤¬q°C·¨OßQ·OEI-line·i¶Ê·nÔ« °]--¶"oe§Q§E§ß FRAº­O°^ °AµM´·±N··xX ®Ï··x-- oe§Q§K°@·n±¤¬Á"]poeÆ ¶"oe

±N·i±o®Ï 5×4 shots°A20"´|oeÏTM

(stage reference block)°A±µµ¤ A i

scope|TM®®Ï·n§WTM mark©M··x--¶"oeTM box-in·TMTM ark°A}©lq¥°AµM´···xæ ®Ï·k m TM ark°A}©lq¥°C·--©Û··x--¶"oe·TM·k m ®,TM ark¶Ïm¨O©T©wTM°A·--q¥±o®Ï m dy» £·H··x--¶"oe·TM·k®,TM markTMZ¬~ßY¨ box°Aq¥¶P§@¶Ê§§ 2¶Ïm box-in-boxTMdyTM X · ß° » °A ¶A±N§ ¶Ê TM · ß° » · ß° £ ·H 17.5mm°A®»ßY¨·n±¤¬TMq°Cô·±No

§E ®~ ·| ¥¡

44

oe§Q§E°@ FRAº­O

©` ¶Ã q T

oe§G§Q°@··x±¤¬Á"§Ë¶°

±¤¬q°]--¶"oe§G§Q°^ °C §ª°Bµ ··x...±|y¶®·ø·Ê´§£®OETM±°TMp°A¥ '·ø·Ê´TM§ËTMkªP··xµ·Z© ¶¸ª>n§@§ ·ª§Â§­®Biæ~ßfiN§§Ã^¡TMÔ« º­«¥Í (Standard Wafer)°AßQ·OE¶º­«¥Í ææÆ'·øÏz§OE§Ë¶°°A·--o®«TMαK§OE«

æ~·xÔ«®tOEq¥®C§@"shot§§C3¶ÏmTM BL1 mark°A©w·X®C§@"tTM§§§fl¶Ïm°A¶] sho º­«¥Í®s h o t·ø·Ê´¨O 9 0´°A¨GY¶q¥ ®Ï·ø·Ê´¶æ¬q°A®æ¬qßY¨··xæ ... ©"y ¶®TM °A ® « W n ¶X°" ± º­ ÆÊ 0.5ppm°C TM ß@°A·i·HT´Oªsµ{§ß®}v°CºvTo®«æ æTM϶]°A£§Fæ~·x¶¤®TM¨GªY·~°A®·L·~ ¶b¶]Ø¿°G--¶pÆ °Bq¨y§£°BTMÆ ¶¨V°B ¿,,´§OE´æÆt°B¥Í§£·µ·°A¨"|æ...Pªs µ{®}v§£®OE°C¶bLºv^¡uºe§w¡/§J1 0 0 n m ·H§UÆ...°A··xª~ÆtÆeß`¥X§wF®ÏTM´z·°A ¶hºhÔ«'·¶®¨Lºvº"'·Õ£®}vçjTM º§H°Aß±ÊTMTMÃg·--¡A--§Wz··xª~ÆtTMÏ ¶]§OEÓÁ§Ë¶°°A¶b¶hºhÔ«µo·Õª~ÆtÆ...°AØ ®tßP¬_ª~ÆtTM ® " ° Ai¶"± £ §OE·øª~ Æt°A·H¥£TM§uºt§ßvTMß© °C

§E ®~ ·| ¥¡

45

Information

8 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

740988