Read Nokia_2720_UG_VI.pdf text version

Hng dn S dng in thoi Nokia 2720 fold

9216203 S phát hành 2.0

2

Mc lc Thông tin tng quát 15 Gii thiu v thit b ca quý khách 15 Các dch v mng 17 B nh dùng chung 18 Mã truy cp 18 H tr 19 Cuc gi Gi in và tr li cuc gi Loa Các phím tt quay s 20 20 21 21

Mc lc

An toàn 5

Bt u s dng 7 Lp th SIM và pin 7 Sc pin 8 ng-ten 9 B tai nghe 9 Nam châm và t trng 10 Các phím và b phn 11 Bt và tt 12 Ch ch 12 Các chc nng ca phím âm lng khi óng np gp 13 Khóa bàn phím 14 Các chc nng không cn dùng th SIM 15 Các ng dng chy n 15

Vit vn bn 22 Các kiu nhp vn bn 22 Kiu nhp vn bn truyn thng 23 Kiu nhp vn bn tiên oán 23 Kiu nhp vn bn ting Vit 24

2

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Mc lc Duyt menu 27 Kt ni Cuc gi và in thoi Ph kin Cu hình Khôi phc cài t gc Menu nhà iu hành B su tp Media Camera và video ài FM Máy ghi âm Máy nghe nhc Các ng dng

3 40 42 44 44 45 46 46 48 48 49 51 52 53

Nhn tin 27 Tin nhn vn bn và tin nhn a phng tin 27 E-mail 30 Tin nhn nhp nháy 32 Tin nhn âm thanh Nokia Xpress 32 Nhn tin trò chuyn 33 Tin nhn thoi 33 Cài t tin nhn 34 Danh b Nht ký cuc gi Cài t Cu hình Cài t âm Màn hình Ngày gi Các phím tt ng b và sao lu 35 36 37 37 37 38 38 39 39

Sp xp 55 Báo thc 55 Lch và danh sách công vic 56

3

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

4

Mc lc 57 58 58 Tái ch 66

Web hoc Internet Kt ni vi dch v web Dch v SIM

Ph kin chính hãng Nokia 59 Các nguyên tc thc t v ph kin 60 Pin 60 Mo xanh Tit kim nng lng Tái ch Tìm hiu thêm 61 61 62 62

Thông tin b sung v s an toàn 66 Tr em nh 66 Môi trng hot ng 66 Thit b y t 67 Xe c 68 Môi trng phát n tim n 68 Cuc gi khn cp 69 Thông tin v chng nhn (SAR) 69 BO HÀNH CÓ GII HN CA NHÀ SN XUT 70 T mc 77

Pin 63 Thông tin v pin và b sc 63

Chm sóc thit b ca quý khách 65

4 © 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

An toàn

5

An toàn

Hãy c nhng hng dn n gin này. Vic không tuân theo các hng dn này có th là phm pháp hoc gây nguy him. c sách hng dn s dng y bit thêm thông tin.

BT MÁY AN TOÀN Không bt thit b này khi b cm s dng in thoi vô tuyn hoc khi thit b này có th gây nhiu sóng hoc gây ra nguy him.

AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ TRÊN HT Tuân th tt c các quy nh trong nc. Luôn gi tay c rnh iu khin xe trong lúc lái xe. iu quý khách quan tâm u tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.

NHIU SÓNG Tt c các thit b vô tuyn u có th d b nhim nhiu sóng, làm nh hng n hot ng ca thit b.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

5

6

An toàn

TT MÁY NHNG NI B CM Tuân th mi hn ch. Tt thit b khi trên máy bay, gn thit b y t, nhng ni có nhiên liu, hóa cht, hoc nhng ni phá n.

S DNG DCH V HP CHUN Ch nhng nhân viên hi tiêu chun chuyên môn mi c lp t hoc sa cha sn phm này.

PH KIN VÀ PIN Ch s dng ph kin và pin c phê chun. Không kt ni thit b này vi nhng sn phm không tng thích.

CHNG VÔ NC Thit b này không chng vô nc. Gi in thoi tht khô.

6

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Bt u s dng

7

Bt u s dng

Lp th SIM và pin Tháo an toàn. Luôn tt thit b này và ngt kt ni vi b sc trc khi tháo pin. Th SIM và các im tip xúc ca th có th d b hng do try xc hoc b cong, vì vy nên cn thn khi gi, lp hoc tháo th.

1 2 3 4

Nhn và trt v mt sau v phía áy in thoi, và tháo v mt sau ra (1). Tháo pin (2). M ngn cha th SIM (3), lp th SIM vi mt tip xúc quay xung di (4), và óng ngn cha (5). Lp pin (6), và lp v mt sau (7).

7

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

8

Bt u s dng

Sc pin Pin ca bn ã c sc mt phn ti nhà máy. Nu in thoi ch báo mc sc thp, hãy thc hin nh sau:

1 2 3

Ni b sc vào cm in tng. Ni b sc vi in thoi. Khi in thoi báo ã sc y, hãy ngt b sc khi in thoi, sau ó ngt khi cm trên tng.

Bn không cn sc pin trong mt khong thi gian c th, và bn có th s dng in thoi trong khi sc. Nu pin ã x ht hn, có th mt vài phút trc khi ch báo sc pin hin th trên màn hình hoc trc khi có th thc hin bt k cuc gi nào.

8

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Bt u s dng ng-ten

9

Thit b ca quý khách có th có ng-ten bên trong và ngten bên ngoài. Tránh chm vào vùng ng-ten mt cách không cn thit trong khi ng-ten ang phát hoc nhn tín hiu. S tip xúc vi ng-ten s nh hng n cht lng giao tip và có th làm tng mc in nng cao hn trong khi hot ng và có th gim tui th pin. Hình v hin th vùng ng-ten c ánh du màu xám. B tai nghe Cnh báo: Khi bn s dng tai nghe, kh nng nghe âm thanh bên ngoài có th b nh hng. Không s dng tai nghe nhng ni có th gây nguy him cho s an toàn ca bn.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

9

10

Bt u s dng

Khi kt ni bt k thit b ngoi vi nào hoc bt k tai nghe nào, ngoài nhng thit b c Nokia phê chun s dng vi in thoi này, vào u ni AV ca Nokia, c bit chú ý n các mc âm lng. Không kt ni các sn phm to ra tín hiu xut vì nh th có th làm hng in thoi. Không kt ni bt k ngun in áp nào vào u ni Nokia AV. Nam châm và t trng Gi thit b ca quý khách tránh xa nam châm hoc t trng.

10

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Bt u s dng Các phím và b phn 1 2 3 4 5 6 7 8 Phím kt thúc/Phím ngun Phím chn phi Tai nghe Màn hình chính Phím chn trái Phím NaviTM, di ây c gi là phím di chuyn Phím gi Bàn phím

11

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

11

12 9 10 11 12 13 14 15

Bt u s dng ng kính camera u ni b tai nghe/u ni AV Nokia (2,5 mm) L gn dây eo c tay Loa u ni b sc Các phím âm lng Màn hình ph

Bt và tt Bm và gi phím ngun. Ch ch Khi in thoi ã sn sàng s dng và ngi s dng cha nhp ký t nào, in thoi s ch ch.

12

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Bt u s dng 1 Cng tín hiu mng 2 Mc sc pin 3 Tên mng hoc logo mng 4 Chc nng ca các phím chn

13

Phím chn trái, Chn, cho phép truy cp vào các chc nng trong danh sách phím tt riêng. Khi xem danh sách này, chn T.chn > Tùy chn xem các chc nng kh dng, hoc chn T.chn > Sp xp sp xp các chc nng trong danh sách phím tt ca bn. Các chc nng ca phím âm lng khi óng np gp Bt màn hình ph Bm mt phím âm lng. iu chnh âm lng S dng phím âm lng khi màn hình ph c bt.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

13

14

Bt u s dng

Tt âm báo cuc gi n Bm mt phím âm lng. T chi cuc gi n Bm và gi mt phím âm lng. Khóa bàn phím Khóa bàn phím Chn Menu, và bm * trong khong 3,5 giây khóa bàn phím. M khóa bàn phím Chn M, và bm * trong khong 1,5 giây. Nu bàn phím b khóa, hãy nhp mã bo v khi c yêu cu. Cài khóa bàn phím t ng Chn Menu > Cài t > Cài t cho máy > Khóa phím t ng > Bt, và t khong thi gian mà sau ó bàn phím s c khóa. Tr li cuc gi khi bàn phím b khóa Bm phím gi. Khi bn kt thúc hoc t chi cuc gi, bàn phím s t ng khóa li.

14 © 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Thông tin tng quát

15

Khi in thoi hoc bàn phím b khóa, bn có th gi n s in thoi khn cp chính thc c lp trình trong in thoi. Các chc nng không cn dùng th SIM Mt s chc nng ca in thoi có th c s dng mà không cn lp th SIM, chng hn nh các chc nng ca Sp xp và các trò chi. Mt s chc nng s b làm m trong các menu và không th s dng. Các ng dng chy n các ng dng chy n s tiêu th pin nhiu hn và làm gim thi gian s dng ca pin.

Thông tin tng quát

Gii thiu v thit b ca quý khách Thit b vô tuyn mô t trong sách hng dn này c phê chun s dng trên Mng EGSM 900 và 1.800 MHz. Liên h vi nhà cung cp dch v ca quý khách bit thêm thông tin v mng. Thit b ca quý khách có th có các ch mc và liên kt c cài sn cho các trang web ca bên th ba và có th cho phép quý khách truy cp vào các trang web ca bên

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h. 15

16

Thông tin tng quát

th ba. Các trang web này không có mi liên kt nào vi Nokia, và Nokia không chp thun hay nhn lãnh bt c trách nhim nào i vi các trang web này. Nu quý khách truy cp vào nhng trang web nh vy, hãy cn thn lu ý v vn an ninh hoc lu ý v ni dung. Cnh báo: s dng bt c tính nng nào ca thit b này, ngoi tr tính nng báo thc, thit b cn phi c bt lên. Không bt thit b này khi vic s dng thit b vô tuyn có th gây nhiu sóng hoc gây ra nguy him. Khi s dng thit b này, hãy tuân th tt c các qui nh ca pháp lut và tôn trng tp quán a phng, s riêng t và nhng quyn hp pháp ca ngi khác, k c quyn tác gi. Vic bo h quyn tác gi có th không cho phép sao chép, chnh sa hoc chuyn giao mt s hình nh, nhc và các ni dung khác. Hãy sao lu hoc ghi li tt c thông tin quan trng ã c lu trong thit b ca quý khách. Khi kt ni vi bt k thit b nào khác, hãy c k hng dn s dng ca thit b ó bit nhng hng dn chi

16

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Thông tin tng quát

17

tit v an toàn. Không kt ni thit b này vi nhng sn phm không tng thích. Hình nh trong hng dn này có th khác vi màn hình thit b ca quý khách. Hãy tham kho sách hng dn s dng bit thông tin quan trng khác v thit b ca quý khách. Các dch v mng s dng thit b, quý khách phi có dch v do nhà cung cp dch v vô tuyn cung cp. Mt s tính nng không có sn trên tt c các mng; mt s tính nng khác có th buc quý khách thc hin các tha thun c th vi nhà cung cp dch v s dng chúng. Các dch v mng liên quan ti vic chuyn d liu. Hãy liên h vi nhà cung cp dch v ca quý khách bit chi tit v cc phí trong mng ch ca quý khách và khi s dng dch v chuyn vùng trên các mng khác. Nhà cung cp dch v ca quý khách có th gii thích v nhng khon phí nào s áp dng. Mt s mng có th có nhng gii hn nh hng n cách quý khách có th s dng mt s tính nng ca thit b này mà có yêu cu h tr mng chng hn nh h tr các công ngh c th nh là giao thc WAP 2.0 (HTTP và SSL) chy trên giao thc TCP/IP và các ký t ph thuc vào ngôn ng.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h. 17

18

Thông tin tng quát

Nhà cung cp dch v ca quý khách có th ã yêu cu tt hoc không kích hot mt s tính nng trong thit b ca quý khách. Nu vy, các tính nng này s không hin th trên thc n (menu) ca thit b ca quý khách. Thit b ca quý khách cng có th có nhng mc c tùy chnh nh là tên menu, th t menu, và biu tng. B nh dùng chung Các tính nng sau ây trong thit b này có th s dng b nh dùng chung: nhn tin a phng tin (MMS), ng dng e-mail, nhn tin trò chuyn. Vic s dng mt hoc nhiu tính nng nêu trên có th làm gim b nh dành cho các tính nng còn li. Nu thit b hin th thông báo cho bit b nh y, hãy xóa mt s thông tin ã lu trong b nh dùng chung. Mã truy cp Mã bo v giúp bo v in thoi ca bn không b s dng trái phép. Mã c cài trc là 12345. Bn có th to và thay i mã này, và cài in thoi yêu cu mã. Gi k mã ni an toàn tách bit vi in thoi. Nu bn quên mã và in thoi b khóa, in thoi s yêu cu dch v và có th phi tr thêm phí. bit thêm thông tin, liên h vi mt im Nokia Care hoc i lý bán l in thoi ca bn.

18 © 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Thông tin tng quát

19

Mã PIN c cp cùng vi th SIM bo v th không b s dng trái phép. Mã PIN2 c cung cp cùng vi th SIM, c yêu cu khi truy cp các dch v nht nh. Nu bn nhp sai mã PIN hoc mã PIN2 ba ln liên tip, bn s c yêu cu nhp mã PUK hoc PUK2. Nu bn không có mã PUK, hãy liên h vi nhà cung cp dch v. Bn cn có mã PIN mô-un truy cp thông tin trong môun bo mt ca th SIM. Bn có th cn có mã PIN ký tên cho ch ký k thut s. Mt mã chn cuc gi c yêu cu khi s dng dch v chn cuc gi. cài cách in thoi s dng các mã truy cp và các cài t bo mt, chn Menu > Cài t > Cài t bo v.

H tr Khi bn mun tìm hiu thêm v cách s dng sn phm hoc khi bn không chc chn v cách in thoi hot ng, hãy tham kho tài liu hng dn s dng hoc truy cp vào phn h tr trên trang web www.nokia.com/support hoc trang web Nokia nc s ti, hoc www.nokia.mobi/support trên in thoi di ng. Nu cách này không gii quyt c vn ca bn, hãy thc hin theo các bc sau:

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h. 19

20 · ·

Cuc gi Khi ng li in thoi: tt in thoi và tháo pin ra. Sau khong mt phút, hãy lp pin và bt in thoi. Khôi phc li cài t gc theo hng dn trong hng dn s dng.

Nu vn vn cha c gii quyt, hãy liên h vi Nokia có các tùy chn sa cha. Truy cp vào trang web www.nokia.com.vn/repair. Trc khi mang thit b i sa cha, luôn sao lu d liu trong thit b.

Cuc gi

Gi in và tr li cuc gi Gi in Nhp s in thoi, bao gm mã quc gia và mã vùng nu cn, ri bm phím gi. Tr li cuc gi n Bm phím gi. T chi cuc gi Bm phím kt thúc.

20

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Cuc gi iu chnh âm lng Trong khi ang có cuc gi, s dng phím âm lng.

21

Loa Nu có, bn có th chn Loa hoc Thng s dng loa hoc tai nghe ca in thoi trong khi gi. Cnh báo: Vic nghe liên tc mc âm lng ln có th gây hi cho thính giác ca quý khách. Hãy nghe nhc mc va phi và không gi thit b gn tai ca quý khách khi s dng loa. Các phím tt quay s Gán mt s in thoi cho mt phím s Chn Menu > Danh b > Quay s nhanh, di chuyn n s bn mun (2-9), và chn n nh. Nhp s in thoi bn mun, hoc chn Tìm và chn s liên lc ã lu. Kích hot chc nng quay s nhanh Chn Menu > Cài t > Cài t cuc gi > Quay s nhanh > Bt.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h. 21

22

Vit vn bn

Gi in bng cách quay s nhanh ch ch, bm và gi phím s bn mun.

Vit vn bn

Các kiu nhp vn bn nhp vn bn (ví d nh khi vit tin nhn), bn có th s dng kiu nhp truyn thng hoc kiu nhp tiên oán. Khi bn vit vn bn, hãy bm và gi T.chn chuyn gia kiu nhp vn bn truyn thng, c ch báo bng biu tng , và kiu nhp vn bn tiên oán, c ch . Không phi mi ngôn ng u báo bng biu tng c h tr bi kiu nhp vn bn tiên oán. Kiu ch c ch báo bng , , và . i kiu ch, bm #. thay i t kiu ch sang kiu s, c ch báo bng , bm và gi #, sau ó chn Kiu nhp s. thay i t kiu s sang kiu ch, bm và gi phím #. cài ngôn ng son tho, chn T.chn > Ngôn ng vit.

22 © 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Vit vn bn

23

Kiu nhp vn bn truyn thng Bm mt phím s, t 2 n 9, liên tc cho n khi ký t bn cn hin th. Các ký t có sn ph thuc vào ngôn ng son tho vn bn c chn. Nu ch cái tip theo bn mun nhp nm trên cùng mt phím vi ch cái hin hu, ch cho ti khi con tr xut hin, và nhp ch cái ó. s dng các du câu thng dùng và các ký t c bit, bm 1 liên tc. m danh sách các ký t c bit, bm *.

Kiu nhp vn bn tiên oán Kiu nhp tiên oán da trên mt t in cài sn trong in thoi mà bn có th thêm vào t mi. 1 2 Bt u vit mt t bng cách s dng các phím t 2 n 9. Ch bm mi phím mt ln nhp mt ch cái. xác nhn mt t, hãy di chuyn sang phi hoc thêm khong trng. · Nu t ó không úng, bm phím * liên tc, và chn mt t trong danh sách.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

23

24 ·

Vit vn bn Nu du ? hin th sau t ó thì t bn nh vit không có trong t in. thêm t vào t in, chn Thêm. Nhp t bng kiu nhp vn bn truyn thng, và chn Lu li. · vit t ghép, nhp phn u ca t, và di chuyn sang phi xác nhn. Nhp phn còn li ca t ó vào và xác nhn. Bt u vit t tip theo.

3

Kiu nhp vn bn ting Vit Kiu nhp vn bn truyn thng Các ký t ting Vit c sp xp trên các phím 2 - 9. Các du ting Vit c sp xp trên phím * theo th t sau:

. Vit tin nhn vn bn bng ting Vit Chn Menu > Nhn tin > Son tin nhn > Tin nhn. Chuyn n trng vn bn, và chn T.chn > Ngôn ng vit > Ting Vit. Nhp các du ting Vit Di chuyn con tr sang bên phi nguyên âm và bm * liên tc cho ti khi du bn cn hin th.

24

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Vit vn bn Nhp các ký t c bit Bm và gi *. vit t "Vit", hãy thc hin theo các bc sau: 1 2 3 4 5 Bm 8 - 8 - 8 - 8 nhp ch V. Bm 4 - 4 - 4 nhp ch i. Bm 3 - 3 - 3 - 3 nhp ch ê. Bm * - * - * - * - * nhp du . nhp ch . Bm 8 mt ln nhp ch t.

25

Kiu nhp vn bn tiên oán Kích hot kiu nhp vn bn tiên oán ting Vit Bm và gi #, và chn Bt tiên oán.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

25

26

Vit vn bn

Vi kiu nhp vn bn tiên oán, các du ting Vit c sp xp trên các phím 2-6. Nhp các du ting Vit ngay sau nguyên âm. Vi kiu nhp vn bn tiên oán, bn ch cn bm mi phím mt ln nhp ch cn nhp. T in s oán t thích hp t t hp phím c bm. Ví d, vit t "Vit", hãy bm liên tip các phím 8 - 4 - 3 - 6 - 8. Trong nhng ln bm phím u tiên, các ký t có th hin th không ging nh bn mun. Hoàn tt chui bm phím xem t thích hp. Nu t thích hp không hin th, bm * liên tc nhìn thy t thích hp tip theo t t in. Nu du ? hin th sau t ã nhp, có ngha là t ó không có trong t in. Chn Thêm hoàn tt t này và bm Lu li lu t vào t in.

26 © 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Duyt menu

27

Duyt menu

Các chc nng in thoi c phân nhóm trong các menu. Không phi tt c các chc nng menu và các mc tùy chn u c mô t ây. ch ch, chn Menu sau ó chn menu và menu ph bn mun. Chn Thoát hoc Tr v thoát khi cp menu hin thi. Bm phím kt thúc tr v ch ch. thay i dng hin th ca menu, chn Menu > T.chn > Kiu menu chính.

Nhn tin

Bn có th c, vit, gi, và lu tin nhn vn bn, tin nhn a phng tin, tin nhn âm thanh, và tin nhn nhp nháy, và e-mail. Dch v nhn tin ch có th s dng c nu mng hoc nhà cung cp dch v h tr chúng. Tin nhn vn bn và tin nhn a phng tin Bn có th to mt tin nhn và tùy ý ính kèm tp tin, ví d nh hình nh. in thoi ca bn s t ng chuyn tin nhn vn bn sang tin nhn a phng tin khi tp tin c ính kèm.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h. 27

28

Nhn tin

Tin nhn vn bn in thoi ca quý khách h tr tin nhn vn bn vt quá gii hn cho mt tin nhn n. Các tin nhn dài hn s c gi thành hai hoc nhiu tin nhn. Nhà cung cp dch v ca quý khách có th cn c theo ó tính phí. Các ký t có du trng âm, các du khác, hoc mt s tùy chn ngôn ng s chim nhiu ch hn, và làm hn ch s ký t có th gi trong mt tin nhn n. Ch báo trên u màn hình cho bit tng s ký t còn li và s tin nhn cn gi. Trc khi bn có th gi tin nhn, bn phi lu s trung tâm nhn tin. Chn Menu > Nhn tin > Cài t tin nhn > T.nhn v.bn > Trung tâm nhn tin > Thêm trung tâm, nhp tên, và s t nhà cung cp dch v. Tin nhn a phng tin Tin nhn a phng tin có th cha vn bn, hình, và clip âm thanh hoc video clip. Ch nhng in thoi có các tính nng tng thích mi có th nhn và hin th tin nhn a phng tin. Cách hin th ca tin nhn có th thay i tùy thuc vào in thoi nhn tin nhn.

28 © 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Nhn tin

29

Mng vô tuyn có th gii hn kích thc ca tin nhn MMS. Nu hình c chèn vào vt quá gii hn này, thit b có th gim kích c hình có th gi qua MMS. Chú ý: Thn trng khi m các tin nhn. Các tin nhn có th cha phn mm có hi hay các thành phn khác gây hi cho in thoi hoc máy tính PC ca bn. bit tính kh dng và ng ký dch v nhn tin a phng tin (MMS), liên h vi nhà cung cp dch v. Bn cng có th ti v các cài t cu hình. To tin nhn vn bn hoc tin nhn a phng tin 1 Chn Menu > Nhn tin > Son tin nhn > Tin nhn. 2 thêm ngi nhn, hãy di chuyn n trng n:, và nhp s in thoi hoc a ch e-mail ca ngi nhn, hoc chn Thêm chn ngi nhn t các tùy chn kh dng. Chn T.chn thêm ngi nhn và các ch cng nh cài tùy chn gi. 3 Di chuyn n trng Vn bn:, và nhp tin nhn vn bn. 4 ính kèm ni dung vào tin nhn, hãy di chuyn n thanh ính kèm phía di cùng màn hình và chn loi ni dung bn mun.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h. 29

30 5

Nhn tin gi tin nhn, bm Gi.

Loi tin nhn c ch báo phía trên màn hình và s t ng thay i tùy thuc vào ni dung tin nhn. Nhà cung cp dch v có th có mc tính phí khác nhau tùy thuc vào kiu tin nhn. Liên h vi nhà cung cp dch v bit thêm chi tit. E-mail Truy cp vào tài khon e-mail POP3 hoc IMAP4 bng in thoi c, son, và gi e-mail. ng dng e-mail này khác vi chc nng e-mail SMS. Trc khi có th s dng e-mail, hãy m bo rng bn ã có các cài t phù hp. kim tra tính kh dng và các cài t ca tài khon e-mail ca bn, hãy liên h vi nhà cung cp dch v e-mail. Bn có th nhn thông s cài t cu hình e-mail di dng tin nhn cu hình. Trình hng dn cài t e-mail Trình hng dn cài t e-mail s t khi ng nu cha xác nh cài t e-mail nào trong in thoi. bt u trình hng dn cài t cho mt tài khon e-mail b sung, chn Menu > Nhn tin và tài khon e-mail hin ti. Chn

30 © 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Nhn tin

31

T.chn > Thêm hp th bt u trình hng dn cài t e-mail. Thc hin theo các hng dn trên màn hình. Vit và gi e-mail Vit e-mail Chn Menu > Nhn tin > Son tin nhn > Tin e-mail. ính kèm mt tp tin vào e-mail Chn T.chn > Chèn. Gi e-mail Bm phím gi. Chn tài khon bn mun nu cn. Ti e-mail v Chú ý: Thn trng khi m các tin nhn. Các tin nhn có th cha phn mm có hi hay các thành phn khác gây hi cho in thoi hoc máy tính PC ca bn. Chn ch ti Chn Menu > Nhn tin > Cài t tin nhn > Tin nhn email > Chnh sa hp th và chn hp th bn mun, và chn Cài t ti v > Ch ti.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

31

32

Nhn tin

Ti e-mail v Chn Menu > Nhn tin và chn hp th bn mun. Xác nhn yêu cu kt ni, nu c nhc. Tin nhn nhp nháy Tin nhn nhp nháy là tin nhn vn bn c hin th ngay trên màn hình khi nhn c. 1 2 vit tin nhn nhp nháy, chn Menu > Nhn tin > Son tin nhn > Tin nhp nháy. Nhp s in thoi ca ngi nhn, vit tin nhn (ti a 70 ký t), và chn Gi.

Tin nhn âm thanh Nokia Xpress To và gi tin nhn âm thanh s dng MMS theo cách tin li. 1 2 3 4

32

Chn Menu > Nhn tin > Son tin nhn > T.nhn â.thanh. Máy ghi âm s m. Ghi âm tin ca bn. Nhp mt hoc nhiu s in thoi vào trng n:, hoc chn Thêm ly mt s in thoi. gi tin nhn, chn Gi.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Nhn tin

33

Nhn tin trò chuyn Vi tin nhn trò chuyn (IM, dch v mng), bn có th gi tin nhn vn bn ngn n nhng ngi ang tham gia dch v trc tuyn. Bn phi thuê bao dch v và ng ký vi dch v IM (tin nhn trò chuyn) bn mun s dng. Hãy kim tra tính kh dng, giá cc và hng dn ca dch v này vi nhà cung cp dch v. Các menu có th thay i tùy thuc nhà cung cp tin nhn trò chuyn. kt ni vi dch v, chn Menu > Nhn tin > Tin nhn trò chuyn và thc hin theo các hng dn trên màn hình. Tin nhn thoi Hp th thoi là dch v mng mà bn có th cn phi ng ký. bit thêm thông tin, liên h vi nhà cung cp dch v ca bn. Gi n hp th thoi Bm và gi phím 1. Chnh sa s hp th thoi Chn Menu > Nhn tin > Tin nhn thoi > S hp th thoi.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

33

34

Nhn tin

Cài t tin nhn Chn Menu > Nhn tin > Cài t tin nhn và chn mt trong các tùy chn sau: Cài t chung -- lu các bn sao tin nhn ã gi vào in thoi, ghi è các tin nhn c nu b nh cho tin nhn y, và cài t các s thích khác liên quan n tin nhn T.nhn v.bn -- cài t có nhn hay không nhn báo cáo ã gi tin nhn vn bn, cài t trung tâm nhn tin cho SMS và SMS e-mail, chn kiu h tr ký t, và cài t các tin ích khác liên quan n tin nhn vn bn Tin nhn .ph.tin -- cài t có nhn hay không nhn báo cáo ã gi tin nhn a phng tin, cài t hin th tin nhn a phng tin, cho phép t ng nhn tin nhn a phng tin và qung cáo, và cài t các tin ích khác liên quan n tin nhn a phng tin Tin nhn e-mail -- cho phép nhn e-mail, cài kích c hình nh trong e-mail, và cài t các tin ích khác liên quan n e-mail Tin nhn dch v -- kích hot các tin nhn dch v và cài t các tin ích liên quan n tin nhn dch v

34

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Danh b

35

Danh b

Chn Menu > Danh b. Bn có th lu tên và s in thoi trong c b nh in thoi và b nh th SIM. Trong b nh in thoi, bn có th lu các s liên lc vi các s in thoi và các mc vn bn. Tên và s in thoi ã lu trong b nh th SIM c ch báo bi . Thêm s liên lc Chn Danh b > T.chn > Thêm s mi. Thêm chi tit vào s liên lc Bo m b nh c chn là Trên máy hoc Máy và th SIM. Chn Danh b, di chuyn n tên, và chn Chi tit > T.chn > Thêm chi tit. Tìm kim s liên lc Chn Danh b, và di chuyn qua danh sách liên lc, hoc nhp các ch cái u ca tên.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

35

36

Nht ký cuc gi

Sao chép s liên lc gia b nh in thoi và b nh th SIM Chn Danh b, di chuyn n s liên lc, và chn T.chn > S.chép s liên lc. Trong b nh th SIM, bn ch có th lu c mt s in thoi cho mi tên. chn b nh th SIM hoc b nh in thoi cho các s liên lc ca bn, chn cách hin th tên và s in thoi trong danh sách liên lc, và xem dung lng b nh cho các s liên lc, chn Cài t. Bn có th gi và nhn thông tin liên lc ca mt ngi di dng danh thip t mt thit b tng thích có h tr chun vCard . Gi danh thip Chn Danh b, tìm s liên lc có thông tin bn mun gi, và chn Chi tit > T.chn > Gi danh thip.

Nht ký cuc gi

xem thông tin v các cuc gi, tin nhn, d liu và ng b, chn Menu > Nht ký và chn các tùy chn kh dng.

36 © 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Cài t

37

Lu ý: Hóa n thc t mà nhà cung cp dch v tính cc cho các cuc gi và dch v có th thay i, tùy thuc các tính nng mng, vic làm tròn s khi lp hóa n, thu, v.v...

Cài t

Cu hình in thoi có nhiu nhóm cài t khác nhau c gi là các cu hình mà bn có th tùy chnh bng nhc chuông cho các s kin và môi trng khác nhau. Chn Menu > Cài t > Cu hình, cu hình mà bn mun, và chn trong s các tùy chn sau ây: Khi ng -- kích hot cu hình ã chn Cài t riêng -- thay i cài t cu hình Có t gi -- cài cu hình hot ng trong mt thi gian nht nh. Khi thi gian cài cho cu hình ht hn, cu hình trc ó không c hn gi s c kích hot. Cài t âm Bn có th thay i cài t âm thanh ca cu hình hot ng ã chn.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

37

38

Cài t

Chn Menu > Cài t > Cài t âm. Bn có th tìm thy các cài t tng t trong menu Cu hình. Màn hình xem hoc hiu chnh hình nn, c ch, hoc các tính nng khác liên quan n màn hình in thoi, chn Menu > Cài t > Cài t hin th. Ngày gi Chn Menu > Cài t > Ngày và gi. t ngày gi Chn Cài t ngày và gi. Cài nh dng ngày gi Chn Cài t nh dng ngày gi. Cài in thoi t ng cp nht ngày gi theo múi gi hin ti Chn T ng cp nht ngày gi (dch v mng).

38

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Cài t

39

Các phím tt Vi chc nng phím tt riêng, bn có th truy cp nhanh n các chc nng thng s dng trên in thoi. Chn Menu > Cài t > Phím tt riêng. Gán các chc nng in thoi cho các phím chn Chn Phím chn phi hoc Phím chn trái và chn mt chc nng trong danh sách. Chn các chc nng phím tt cho phím di chuyn Chn Phím di chuyn. Di chuyn ti hng bn mun, và chn i hoc n nh và chn mt chc nng trong danh sách. ng b và sao lu Chn Menu > Cài t > ng b và sao lu và chn mt trong các tùy chn sau: Chuyn in thoi -- ng b hoc sao chép d liu ã chn gia in thoi ca bn và mt in thoi khác. Truyn d liu -- ng b hoc sao chép d liu ã chn gia in thoi ca bn và mt thit b khác, máy PC, hoc server mng (dch v mng).

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h. 39

40

Cài t

Kt ni in thoi ca bn có nhiu tính nng cho phép bn kt ni vi các thit b khác chuyn và nhn d liu. Công ngh không dây Bluetooth Công ngh Bluetooth cho phép bn kt ni in thoi bng cách s dng sóng vô tuyn vi mt thit b Bluetooth tng thích trong vòng 10 mét (32 b). Thit b này tuân theo Thông s Bluetooth 2.0 + EDR h tr các cu hình sau: truy cp thông thng, trao i i tng chung, loa thoi rnh tay, tai nghe, m rng i tng, chuyn tp tin, mng quay s, ng dng khám phá dch v, truy cp SIM, và cng ni tip. m bo kh nng vn hành tng tác gia các thit b khác nhau h tr công ngh Bluetooth, s dng các ph kin ã c Nokia phê chun cho kiu thit b này. Kim tra vi các nhà sn xut ca các thit b khác xác nh kh nng tng thích ca chúng vi thit b này. Các tính nng s dng công ngh Bluetooth s tiêu th pin nhiu hn và làm gim thi gian s dng ca pin. Thit lp kt ni Bluetooth Chn Menu > Cài t > Kt ni > Bluetooth và thc hin nhng bc sau:

40 © 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Cài t 1 2 3 4

41

Chn Tên in thoi và nhp tên cho in thoi ca bn. kích hot kt ni Bluetooth, chn Bluetooth > Bt. cho bit Bluetooth ang c kích hot. kt ni in thoi vi mt ph kin âm thanh, chn Kt ni ph kin âm thanh và chn thit b bn mun kt ni vi. ghép ni in thoi vi bt k thit b Bluetooth có trong phm vi hot ng, chn Các thit b ã ghép > Thêm th.b mi. Di chuyn n mt thit b tìm thy và chn Thêm. Nhp mã khóa (ti a 16 ký t) vào in thoi và cho phép kt ni trên thit b Bluetooth khác.

Nu bn lo lng v vn bo mt, hãy tt chc nng Bluetooth, hoc cài Phm vi kt ni là n. Ch chp nhn các giao tip Bluetooth t nhng thit b mà bn tin tng. Kt ni máy PC vi internet S dng công ngh Bluetooth kt ni máy PC tng thích vi internet mà không cn phn mm PC Suite. Bn phi s dng dch v nhà cung cp h tr truy cp internet, và máy PC ca bn phi h tr mng cá nhân Bluetooth (PAN). Sau khi kt ni vi dch v im truy cp mng (NAP)

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h. 41

42

Cài t

ca in thoi, và ghép ni vi máy PC, in thoi s t ng m kt ni d liu gói vi internet. D liu gói Công ngh Dch v vô tuyn trn gói (GPRS) là mt dch v mng cho phép s dng in thoi di ng gi và nhn d liu qua mng s dng giao thc internet (IP). xác nh cách s dng dch v, chn Menu > Cài t > Kt ni > D liu gói > Kt ni d liu gói và chn mt trong các tùy chn sau: Khi cn -- thit lp kt ni d liu gói khi mt ng dng cn n nó. Kt ni s c óng khi ng dng ngng. Luôn trc tuyn -- t ng kt ni vi mng d liu gói khi bn bt in thoi. Bn có th dùng in thoi làm modem bng cách kt ni in thoi vi máy PC tng thích s dng công ngh Bluetooth. bit thêm chi tit, xem tài liu dành cho Nokia PC Suite. Cuc gi và in thoi Chn Menu > Cài t > Cài t cuc gi.

42 © 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Cài t Chuyn hng cuc gi n Chn Chuyn hng cuc gi (dch v mng). bit thêm chi tit, xin liên h vi nhà cung cp dch v.

43

T ng quay s li mi ln sau ln gi không thành công Chn T gi li > Bt. Thông báo có cuc gi n trong khi ang có mt cuc gi Chn Dch v cuc gi ch > Khi ng (dch v mng). Hin th hoc n s in thoi ca bn cho ngi bn ang gi Chn Báo s (dch v mng). Tr li cuc gi n bng cách m np gp Chn Nhn cuc gi khi np m > Bt. Chn Menu > Cài t > Cài t cho máy. Cài ngôn ng hin th Chn Cài t ngôn ng > Ngôn ng in thoi.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

43

44

Cài t

Cài in thoi chuyn sang ch ch khi óng np gp Chn X lý óng np gp > Ch.sg ch. ch. Ph kin Menu này và các tùy chn khác nhau ca nó ch hin th nu in thoi ã hoc ang kt ni vi mt ph kin di ng tng thích. Chn Menu > Cài t > Cài t ph kin. Chn mt ph kin và chn mt tùy chn tùy theo ph kin. Cu hình Bn có th cu hình in thoi vi các cài t cn thit cho các dch v nht nh. Nhà cung cp dch v cng có th gi cho bn các cài t này. Chn Menu > Cài t > Cài t cu hình và chn t các tùy chn sau: Cài t cu hình mc nh -- xem các nhà cung cp dch v c lu trong in thoi và cài nhà cung cp dch v mc nh Kích hot cu hình mc nh -- kích hot các cài t cu hình mc nh cho các ng dng c h tr

44 © 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Cài t

45

im truy cp thng dùng -- xem các im truy cp c lu li Cài t qun lý thit b -- cho phép hoc ngn in thoi nhn cp nht phn mm. Tùy chn này có th không kh dng, tùy thuc in thoi ca bn. Cài t cu hình riêng -- thêm các tài khon cá nhân mi theo cách th công cho các dch v khác nhau và kích hot hoc xóa các tài khon này. thêm mt tài khon cá nhân mi, chn Thêm hoc T.chn > Thêm mi. Chn loi dch v, và nhp các thông s cn thit. kích hot mt tài khon cá nhân, di chuyn n tài khon ó, và chn T.chn > Khi ng. Khôi phc cài t gc khôi phc in thoi tr v tình trng gc, chn Menu > Cài t > Khôi phc cài t gc và chn trong s các tùy chn sau ây: Ch khôi phc cài t -- cài li toàn b các cài t a thích mà không xóa bt k d liu cá nhân nào Khôi phc tt c -- cài li toàn b các cài t a thích và xóa tt c d liu cá nhân nh danh b, tin nhn, các tp tin media và các khóa kích hot

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

45

46

Menu nhà iu hành

Menu nhà iu hành

Truy cp vào cng n dch v do nhà iu hành mng cung cp. bit thêm thông tin, xin liên h vi nhà iu hành mng. Nhà iu hành có th cp nht menu này bng tin nhn dch v.

B su tp

in thoi h tr h thng qun lý bn quyn k thut s (DRM) bo v ni dung theo ý mun. Luôn kim tra các iu khon v ni dung và phím khi ng trc khi chp nhn, vì bn có th phi tr mt mc phí s dng. Qun lý quyn k thut s Các ch s hu ni dung có th s dng nhiu loi công ngh qun lý quyn k thut s (DRM) khác nhau bo v quyn s hu trí tu ca h, k c quyn tác gi. Thit b này s dng các loi phn mm DRM khác nhau truy cp ni dung c bo v bi DRM. Vi thit b này, quý khách có th truy cp vào ni dung c bo v bng OMA DRM 1.0. Nu phn mm DRM nào ó không bo v c ni dung, ch s hu ni dung có th yêu cu thu hi kh nng truy cp vào ni dung mi, c bo v bi DRM ca phn

46 © 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

B su tp

47

mm DRM ó. Vic thu hi này cng có th ngn không cho gia hn ni dung c bo v bi DRM ã có trong thit b ca quý khách. Vic thu hi phn mm DRM này không làm nh hng ti vic s dng ni dung c bo v bng các loi DRM khác hoc vic s dng ni dung không c bo v bng DRM. Ni dung c bo v qun lý quyn hn k thut s (DRM) i kèm vi khóa kích hot có liên quan giúp xác nh quyn s dng ni dung ca bn. Nu thit b ca quý khách có ni dung c bo v bi OMA DRM, sao lu c khóa kích hot ln ni dung, hãy s dng tính nng sao lu ca Nokia PC Suite. Các phng pháp chuyn khác có th s không chuyn c các khóa kích hot cn c khôi phc cùng vi ni dung quý khách có th tip tc s dng ni dung c bo v bi OMA DRM sau khi b nh ca thit b c nh dng. Quý khách cng có th cn khôi phc các khóa kích hot trong trng hp các tp tin trên thit b ca quý khách b hng. Xem ni dung ca B su tp Chn Menu > B su tp.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h. 47

48

Media

Media

Camera và video Thit b ca quý khách h tr kh nng chp nh vi phân gii 1024x1280 pixel. Ch camera S dng chc nng hình tnh Chn Menu > Media > Camera. Phóng to hoc thu nh Di chuyn lên hoc xung. Chp nh Chn Chp nh. Cài ch xem trc và thi gian Chn T.chn > Cài t > Thi gian xem hình. bt ch hn gi, hoc chp nh nhanh liên tc, chn T.chn và chn tùy chn bn mun.

48

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Media Ch video S dng chc nng video Chn Menu > Media > Video. Bt u quay mt video clip Chn Thu hình.

49

Khi quay, có th quay video cht lng thp hn kéo dài thi gian. thay i cài t cht lng, và cài thi lng ti a ca video clip, hãy chn Menu > Media > Camera > T.chn > Cài t > Cht lng video clip hoc dài video clip. Chuyn gia ch camera và video ch camera hoc video, di chuyn sang trái hoc sang phi. ài FM ài FM ph thuc vào ng-ten khác vi ng-ten ca các thit b vô tuyn. Cn phi gn tai nghe hoc ph kin tng thích vi thit b ài FM hot ng tt.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h. 49

50

Media

Cnh báo: Vic nghe liên tc mc âm lng ln có th gây hi cho thính giác ca quý khách. Hãy nghe nhc mc va phi và không gi thit b gn tai ca quý khách khi s dng loa. Chn Menu > Media > Radio hoc, ch ch, bm và gi *. Tìm mt kênh gn k Bm và gi phím di chuyn sang trái hoc sang phi. Lu mt kênh Dò kênh bn mun, và chn T.chn > Lu kênh. Chuyn gia các kênh ã lu Di chuyn lên hoc xung chuyn gia các kênh, hoc bm phím s tng ng vi v trí b nh ca kênh bn mun. iu chnh âm lng S dng các phím âm lng.

50

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Media radio chy n Bm phím kt thúc. Tt radio Bm và gi phím kt thúc.

51

Máy ghi âm Bn không th s dng máy ghi âm khi ang có mt cuc gi d liu hoc kt ni GPRS ang hot ng. Bt u ghi âm Chn Menu > Media > Máy ghi âm và chn nút ghi âm trên màn hình. Nghe on ghi âm mi nht Chn T.chn > Phát mc cui. Gi on ghi âm mi nht trong tin nhn a phng tin Chn T.chn > Gi mc cui.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

51

52

Media

Máy nghe nhc in thoi có mt máy nghe nhc nghe các bài hát hoc các tp tin âm thanh dng MP3 hoc AAC khác. Cnh báo: Vic nghe liên tc mc âm lng ln có th gây hi cho thính giác ca quý khách. Hãy nghe nhc mc va phi và không gi thit b gn tai ca quý khách khi s dng loa. Chn Menu > Media > Máy ng.nhc. Bt u hoc tm dng phát Bm phím di chuyn. Chuyn n u bài hát hin ti Di chuyn sang trái. Chuyn sang bài hát trc ó Di chuyn sang trái hai ln. Chuyn sang bài hát k tip Di chuyn sang phi.

52

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Các ng dng Tr v t u bài hát hin ti Bm và gi phím di chuyn sang trái. Tin nhanh v trc bài hát hin ti Bm và gi phím di chuyn sang phi. iu chnh âm lng S dng các phím âm lng. Tt hay bt ting ca máy nghe nhc Bm #. máy nghe nhc chy n Bm phím kt thúc. óng máy nghe nhc Bm và gi phím kt thúc.

53

Các ng dng

Phn mm in thoi có th bao gm mt s trò chi và ng dng JavaTM c thit k c bit cho in thoi Nokia.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

53

54

Các ng dng

Chn Menu > ng dng. M mt trò chi hoc ng dng Chn Trò chi hoc B su tp. Di chuyn n mt trò chi hoc mt ng dng, và chn M. Xem dung lng b nh dành cho cài t trò chi và ng dng Chn T.chn > Tình trng b nh. Ti v mt trò chi hoc ng dng Chn T.chn > Ti xung > Ti trò chi hoc Ti ng dng. in thoi ca bn h tr các ng dng J2METM Java. Bn cn m bo rng các ng dng này tng thích vi máy ca bn trc khi ti v. Chú ý: Ch cài t và s dng các ng dng và phn mm khác t nhng ngun áng tin cy nh các ng dng c ký tên Symbian hoc các ng dng ã vt qua th nghim Java VerifiedTM. Các ng dng ã ti v có th c lu trong B su tp thay vì ng dng.

54 © 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Sp xp

55

Sp xp

Báo thc Chn Menu > Sp xp > Báo thc. Bt hoc tt âm báo Chn Âm báo:. t thi gian báo thc Chn Gi báo thc:. Cài in thoi thông báo vào nhng ngày ã chn trong tun Chn Lp li:. Cài t riêng âm báo Chn Âm báo:. Cài khong thi gian ch cho âm báo li Chn Thi gian báo li:. Ngng báo Chn Dng.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

55

56

Sp xp

Nu bn in thoi tip tc báo thc trong mt phút hoc chn Báo li, âm báo s ngng trong khong thi gian ch âm báo li, sau ó li tip tc. Lch và danh sách công vic Chn Menu > Sp xp > Lch. Ngày hin ti c óng khung. Nu có cài ghi chú cho ngày, ngày ó s c in m. Thêm mt ghi chú lch Di chuyn n ngày, và chn T.chn > Vit ghi chú. Xem chi tit ca mt ghi chú Di chuyn n ghi chú, và chn Xem. Xóa tt c ghi chú khi lch Chn T.chn > Xóa các ghi chú > Tt c ghi chú. Xem danh sách công vic Chn Menu > Sp xp > Công vic. Công vic c hin th và sp xp theo mc u tiên. thêm, xóa, hoc gi mt ghi chú, ánh du mt ghi chú

56 © 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Web hoc Internet

57

là ã hoàn tt, hoc sp xp công vic theo thi hn, chn T.chn.

Web hoc Internet

Bn có th truy cp vào các dch v internet khác nhau bng cách s dng trình duyt trong in thoi. S hin th ca các trang web có th khác nhau tùy theo kích thc màn hình. Bn có th không xem c tt c chi tit trên các trang web. Tùy thuc vào in thoi ca bn, chc nng trình duyt web có th c hin th là Web hoc Internet trong menu này, di ây c gi là Web. Chú ý: Ch nên s dng các dch v mà bn tin cy và các dch v cung cp các tính nng an toàn và bo v thích hp chng các phn mm có hi. bit tính kh dng ca các dch v này, giá c và hng dn, hãy liên h vi nhà cung cp dch v. Bn có th nhn c các cài t cu hình dành cho quá trình duyt qua di dng tin nhn cu hình c gi t nhà cung cp dch v.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

57

58

Dch v SIM

Kt ni vi dch v web Chn Menu > Web > Trang ch. Hoc, ch ch, bm và gi 0. Sau khi kt ni vi dch v, bn có th bt u trình duyt các trang ca dch v này. Chc nng ca các phím trên in thoi có th thay i tùy theo các dch v khác nhau. Nên thc hin theo các hng dn trên màn hình. bit thêm thông tin, xin liên h vi nhà cung cp dch v ca quý khách.

Dch v SIM

Th SIM ca bn có th cung cp các dch v b sung. Bn ch có th truy cp vào menu này nu c h tr bi th SIM ca bn. Tên và ni dung ca menu này tùy thuc vào các dch v sn có.

58

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Ph kin chính hãng Nokia

59

Ph kin chính hãng Nokia

Cnh báo: Ch s dng pin, b sc và các ph kin ã c Nokia phê chun s dng cho riêng kiu thit b này. Vic s dng bt k các loi nào khác có th làm vô hiu bt c s chp thun hoc bo hành nào, và có th gây nguy him. c bit, vic s dng pin hoc b sc không c phê chun có th gây ra ha hon, n, rò r hoc nhng nguy him khác. Hãy liên h vi i lý bit v các ph kin gc hin có.

Mt lot ph kin hin ang có sn cho in thoi ca bn. bit chi tit, hãy xem www.nokia.com.vn/accessories.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

59

60

Ph kin chính hãng Nokia

Các nguyên tc thc t v ph kin · Gi mi ph kin ngoài tm tay ca tr em. · Khi quý khách mun rút dây ngun ca bt k ph tùng hoc ph kin nào ra, cm vào phích cm và kéo ra, không nm dây kéo ra. · Thng xuyên kim tra các ph kin lp t trên máy xem chúng ã c lp và ang hot ng theo úng cách hay cha. · Vic cài t bt k b ph kin trên xe phc tp nào u phi c thc hin bi chuyên viên có kh nng chuyên môn. Pin Loi BL-4CT Thi gian thoi Ti a 300 phút Thi gian ch Ti a 450 gi

Chú ý: Thi gian thoi và thi gian ch ca pin ch là nhng giá tr c tính và ch có th t c trong nhng iu kin mng ti u. Thi gian thoi và thi gian ch thc t ca pin ph thuc vào th SIM, các tính nng c s dng, tui và tình trng ca pin, nhit mà pin tip xúc, iu kin mng, và nhiu yu t khác, thi gian có th ngn hn áng k so vi thi gian ã nêu trên. Nhc chuông, gi in

60 © 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Mo xanh

61

bng chc nng loa nói trc tip, s dng ch k thut s, và các tính nng khác cng s tiêu tn pin, và thi lng mà thit b c s dng cho các cuc gi s làm nh hng n thi gian ch ca thit b. Tng t, thi lng thit b c bt và ch ch s làm nh hng n thi lng thoi ca thit b.

Mo xanh

Di ây là mt s mo v cách bn có th óng góp cho vic bo v môi trng. Tit kim nng lng Khi bn ã sc y pin và ngt b sc khi in thoi, hãy tháo b sc khi cm trên tng. Bn không phi thng xuyên sc pin nu thc hin nh sau:

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

61

62 · · · ·

Mo xanh óng và tt các ng dng, dch v, và các kt ni khi không s dng. Gim sáng ca màn hình. Cài in thoi vào ch tit kim in sau mt khong thi gian không hot ng ti thiu, nu có trong in thoi ca bn. Tt nhng âm không cn thit, ví d nh âm bàn phím và nhc chuông.

Tái ch Phn ln các vt liu trong in thoi ca Nokia có th tái ch c. Hãy xem cách tái ch các sn phm Nokia ti trang web www.nokia.com/werecycle, hoc www.nokia.mobi/werecycle trên in thoi di ng. Tái ch bao gói và hng dn s dng theo các chng trình tái ch ca a phng bn. Tìm hiu thêm bit thêm thông tin v các thuc tính môi trng ca in thoi, truy cp vào trang www.nokia.com/ ecodeclaration.

62

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Pin

Pin Thông tin v pin và b sc Thit b ca quý khách c cp in bng pin có th sc li c. Pin c s dng cùng vi thit b này là BL-4CT. Nokia có th cung cp thêm các kiu pin khác cho thit b này. Thit b này c thit k s dng khi c cung cp ngun in t các b sc sau: AC-3. S hiu chính xác ca kiu b sc có th thay i tùy thuc vào loi phích cm. Loi phích cm c nhn dng bi mt trong nhng ký hiu sau: E, EB, X, AR, U, A, C, K, hoc UB. Pin có th c sc và x hàng trm ln, nhng s hao mòn dn. Khi nhn thy thi gian thoi và thi gian ch ngn hn bình thng, hãy thay pin mi. Ch s dng pin c Nokia phê chun và ch sc pin bng b sc c Nokia phê chun dành riêng cho loi thit b này. Nu pin c s dng ln u hoc nu pin không c s dng trong mt thi gian dài, quý khách có th cn phi ni vi b sc ri ngt ra, và sau ó ni li khi ng quá trình sc. Nu pin ã x ht hoàn toàn, có th mt vài phút trc khi ch báo sc pin hin th trên màn hình hoc trc khi có th thc hin bt k cuc gi nào.

63

Tháo an toàn. Luôn tt thit b này và ngt kt ni vi b sc trc khi tháo pin. Sc úng cách. Rút b sc ra khi cm in và thit b khi không s dng. Không pin ã sc y kt ni vi b sc, vì vic sc quá mc có th làm gim tui th ca pin. Nu pin sc y nhng không s dng thì pin s t x theo thi gian. Tránh nhit quá cao hoc quá thp. Luôn gi pin nhit khong t 15°C n 25°C (59°F n 77°F). Nhit quá cao hoc quá thp s làm gim in tích và tui th ca pin. Thit b có pin nóng hoc lnh có th tm thi không hot ng. Hiu nng hot ng ca pin c bit b gii hn nhit quá thp di im ông. Không làm chp mch. Vic chp mch có th bt ng xy ra khi mt vt bng kim loi ví d nh ng tin, kp giy hoc bút to nên kt ni trc tip gia cc dng (+) và cc âm (-) ca pin. (Nhng vt này ging nh di kim loi t trên pin.) iu này có th xy ra, ví d nh khi quý khách mang pin d phòng trong túi hoc ví. Vic chp mch

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

63

64

Pin

nào ã b h. Gi pin ca quý khách ngoài tm tay tr em.

các cc pin có th làm h pin hoc vt ni hai cc. Vt rác. Không b pin vào trong la vì pin có th n. B pin theo quy nh ca nc s ti. Tái ch pin nu có th. Không c b pin nh rác sinh hot. Rò r. Không tháo ri, ct, m, nghin, b cong, c thng, hay p vn các lõi pin con hoc pin. Trong trng hp pin b rò r, tránh dung dch trong pin tip xúc vi da hoc mt. Nu iu này xy ra, hãy x vùng b nh hng bng nc ngay lp tc, hoc yêu cu tr giúp y t. H hi. Không sa i, tái ch, tìm cách nhét các vt l vào pin, nhúng pin vào nc hay các cht lng khác hoc pin tip xúc vi nc hay các cht lng khác. Pin có th phát n nu b hng. S dng úng cách. Ch s dng pin úng mc ích. Vic s dng pin không úng cách có th gây ra ha hon, n, hoc nhng nguy him khác. Nu thit b hoc pin b ri, c bit trên nn cng, và quý khách tin rng pin ã b h hng, hãy mang pin n trung tâm dch v kim tra trc khi s dng li pin. Không bao gi s dng bt c b sc hoc pin

64

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Chm sóc thit b ca quý khách

65

Chm sóc thit b ca quý khách Thit b ca quý khách là sn phm có thit k và k thut lp ráp cao cp, và vì vy nên c gi gìn cn thn. Nhng ngh sau ây s giúp quý khách không b mt các bo hành. · Gi thit b khô ráo. Ma, m, và tt c các loi cht lng hoc m t có th cha các khoáng cht n mòn các mch in t. Nu thit b ca quý khách b m t, tháo pin ra khi thit b, và thit b khô hoàn toàn trc khi lp pin tr li.

·

·

Không ct thit b nhng ni có nhit cao hoc lnh. Nhit cao có th làm gim bn ca thit b in t, làm h pin, làm cong hoc chy mt s b phn bng nha nht nh. Khi thit b tr v nhit bình thng ca nó t nhit lnh, hi m có th ng li trong thit b và gây h hng các bn mch in t.

Không s dng hoc t thit b nhng ni có bi bn. Các b phn di ng và các linh kin in t ca thit b có th b h hng.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

65

66

·

Thông tin b sung v s an toàn

Không tìm cách m thit b khác vi cách thc ã c ch dn trong sách hng dn này. Tt c các ngh này s áp dng chung cho thit b, pin, b sc hoc bt k ph kin nào ca quý khách. Tái ch Luôn mang các sn phm in t, pin và vt liu óng gói ã qua s dng n im thu gom dành riêng. Làm nh vy là quý khách ã giúp ngn chn vic vt rác thi ba bãi và thúc y vic tái ch vt liu. Hãy kim tra thông tin v môi trng ca sn phm và cách tái ch các sn phm Nokia ca quý khách trên trang web www.nokia.com/werecycle, hoc nokia.mobi/werecycle. Thông tin b sung v s an toàn B mt ca thit b này không cha niken. Tr em nh Thit b ca quý khách và các ph kin ca thit b không phi là chi. Chúng có th cha nhng b phn nh. Gi chúng ngoài tm tay tr em. Môi trng hot ng Thit b này áp ng các tiêu chun tip xúc tn s vô tuyn khi cm v trí thông thng gn tai hoc cách xa c th ít nht 2,2 cm (7/8 inch). Bt k bao eo, ai eo, hoc ngn cha nào mang

·

·

Không s dng hóa cht mnh, cht ty ra, hoc xà phòng m c lau chùi thit b. Ch s dng vi mm, sch, khô lau chùi b mt ca thit b.

Không làm ri, p, hoc lc thit b. Vic dùng mnh tay có th làm gãy các bn mch và phn c khí tinh vi bên trong.

·

·

Ch s dng ng-ten thay th c phê chun hoc c cung cp. Vic sa i hoc lp ng-ten không c phép có th làm h thit b và vi phm các quy nh v thit b vô tuyn. Hãy sao lu d liu quý khách mun gi li, chng hn nh là các s liên lc và các ghi chú trên lch. S dng b sc trong nhà.

Không sn thit b. Nc sn có th làm nghn các b phn di ng và khin thit b hot ng không bình thng.

· ·

·

Thnh thong cài li thit b bng cách tt thit b và tháo pin ra, thit b hot ng tình trng ti u.

66

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Thông tin b sung v s an toàn

thit b bên mình, cng không c cha kim loi và phi gi c thit b v trí cách xa c th ca quý khách theo khong cách nêu trên. gi các tp tin d liu hoc tin nhn, thit b này cn c kt ni tt vi mng. Các tp tin d liu hoc tin nhn có th b làm tr cho ti khi có kt ni. Hãy tuân th các hng dn v khong cách tách bit cho ti khi truyn xong d liu. Các b phn ca thit b có t tính. Nhng vt liu bng kim loi có th b hút vào thit b. Không t th tín dng hoc các phng tin lu tr có t tính khác gn thit b vì các thông tin lu tr trong ó có th b xóa. Thit b y t Vic s dng thit b phát sóng vô tuyn, k c in thoi không dây, u có th gây nhiu sóng i vi chc nng ca các thit b y t không c bo v úng mc. Hãy tham vn vi bác s hoc nhà sn xut thit b y t xác nh xem chúng có c che chn úng mc không b nh hng bi nng lng bc x sóng vô tuyn t bên ngoài không. Hãy tt thit b khi có qui nh yêu cu quý khách làm nh vy. Bnh vin hoc

67

các c s chm sóc sc khe có th s dng thit b nhy cm vi bc x sóng vô tuyn t bên ngoài. Thit b y t cy ghép Các nhà sn xut thit b y t khuyên nên gi khong cách ti thiu là 15,3 cm (6 inch) gia thit b không dây và thit b y t cy ghép, chng hn nh máy iu hòa nhp tim hoc máy kh rung tim c cy ghép, tránh gây nhiu sóng cho thit b y t. Nhng ngi có nhng thit b nh vy phi: · Luôn gi thit b không dây cách thit b y t ít nht 15,3 cm (6 inch).

· · ·

Gi thit b không dây tai i din vi thit b y t.

Không thit b không dây trong túi áo ngc.

Tt thit b không dây nu có bt k lý do nghi ng rng thit b y t ang b gây nhiu. Tuân th hng dn ca nhà sn xut cho thit b y t cy ghép.

·

Nu quý khách có bt c câu hi gì v vic s dng thit b không dây cùng vi thit b y t cy ghép, hãy tham kho vi nhà cung cp dch v chm sóc sc khe.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

67

68

Thông tin b sung v s an toàn

Tt thit b ca quý khách trc khi lên máy bay. S dng thit b vin thông vô tuyn trên máy bay có th gây nguy him cho vic vn hành máy bay và có th là bt hp pháp. Môi trng phát n tim n Tt thit b khi trong bt k khu vc nào có môi trng có kh nng gây n. Hãy tuân th tt c hng dn c niêm yt. Các tia la trong nhng khu vc nh th có th gây ra cháy, n dn n b thng tt hoc t vong. Tt thit b ti các trm tip nhiên liu, ví d nh gn ni xng ti các trm dch v. Tuân theo các hn ch ti các kho cha, kho lu tr và khu vc phân phi nhiên liu, nhà máy hóa cht hoc khu vc ang tin hành cho phát n. Nhng khu vc tim n kh nng gây n thông thng nhng không phi lúc nào cng có ghi cnh báo rõ ràng. Các khu vc này bao gm nhng ni mà quý khách s c yêu cu tt máy xe, di boong tàu, ni sang chit hoc cha hóa cht và nhng ni không khí có cha hóa cht hoc nhng ht nh chng hn nh các ht, bi hoc bi kim loi. Quý khách nên tham vn nhà sn xut các loi xe s dng khí hóa lng (nh khí propan hoc butan) xác nh xem có th s

Thit b tr thính Mt s thit b vô tuyn k thut s có th gây nhiu sóng cho thit b tr thính. Xe c Tín hiu tn s vô tuyn có th làm nh hng n các h thng in t cha c che chn úng mc hoc lp t không úng cách trong xe có ng c, chng hn nh h thng phun nhiên liu in t, h thng phanh chng trt in t, h thng kim soát tc in t và h thng túi khí. bit thêm thông tin, hãy kim tra vi nhà sn xut xe hoc thit b ca xe. Ch nhng nhân viên hi tiêu chun chuyên môn mi c sa cha thit b hoc lp t thit b trong xe. Vic lp t và sa cha sai có th nguy him và có th làm mt hiu lc bo hành ca quý khách. Thng xuyên kim tra mi thit b không dây trên xe ca quý khách xem ã c lp và vn hành úng cha. Không lu tr hoc chuyên ch các cht lng d cháy, khí t hoc cht n chung vi thit b, các ph kin, hoc ph tùng ca thit b trong cùng mt ngn cha. Xin nh rng túi khí s bung ra vi mt lc ln. Không t thit b hoc các ph kin trong khu vc s dng túi khí.

68

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Thông tin b sung v s an toàn

dng thit b này mt cách an toàn gn chúng không. Cuc gi khn cp Chú ý: Thit b này hot ng có s dng tín hiu vô tuyn, mng vô tuyn, mng hu tuyn, và các chc nng do ngi s dng lp trình. Nu thit b ca quý khách h tr gi in qua internet (cuc gi internet), hãy kích hot c cuc gi internet ln in thoi di ng. Thit b có th tìm cách thc hin cuc gi khn cp qua c mng di ng ln qua nhà cung cp dch v cuc gi internet nu c hai c kích hot. Các kt ni không c m bo trong tt c các iu kin. Quý khách không bao gi nên ch da vào mt thit b vô tuyn bt k nào cho các cuc gi liên lc khn cp nh cp cu y t chng hn. gi khn cp: 1 Bt thit b nu cha bt. Kim tra cng tín hiu. Tùy thuc vào thit b ca quý khách, quý khách cng có th cn thc hin các thao tác sau: · Lp th SIM nu thit b ca quý khách s dng th SIM. ·

69

Hy nhng hn ch cuc gi nht nh quý khách ã kích hot trên thit b. i t cu hình Không trc tuyn hoc cu hình Trên máy bay sang mt cu hình hot ng.

·

2 3

4

Nhp s in thoi khn cp chính thc ti a im hin thi ca quý khách. S khn cp thay i tùy theo a phng. Bm phím gi.

Bm phím kt thúc mt s ln theo yêu cu xóa màn hình hin th và sn sàng cho các cuc gi.

Khi gi s khn cp, cung cp tt c thông tin cn thit càng chính xác càng tt. Thit b vô tuyn ca quý khách có th là phng tin liên lc duy nht ti hin trng xy ra tai nn. Không cúp cuc gi cho n khi c phép cúp. Thông tin v chng nhn (SAR) Thit b di ng này áp ng các hng dn tip xúc vi sóng vô tuyn. Thit b di ng ca quý khách là mt thit b truyn và nhn sóng vô tuyn. Thit b c thit k sao cho không

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

69

70

Thông tin b sung v s an toàn

Vic s dng các ph kin ca thit b có th to ra các giá tr SAR khác nhau. Giá tr SAR có th thay i tùy thuc vào các yêu cu th nghim và báo cáo trong nc và bng tn ca mng. Thông tin thêm v SAR có th c cung cp di thông tin sn phm ti trang web www.nokia.com. BO HÀNH CÓ GII HN CA NHÀ SN XUT Bo hành có gii hn này là b sung và không làm nh hng n các quyn hp pháp (lut nh) ca quý khách theo lut pháp c áp dng trong nc liên quan n vic bán sn phm tiêu dùng. Nokia Corporation ("Nokia") cung cp Bo hành có gii hn này cho ngi mua (các) sn phm Nokia c bao gm trong gói hàng bán ("Sn phm"). Nokia bo m vi quý khách rng trong sut thi hn bo hành Nokia hoc công ty dch v c y quyn ca Nokia s khc phc min phí các khim khuyt v vt liu, thit k và lp ráp trong mt khong thi gian hp lý trong thng mi bng cách sa cha, hoc thay th Sn phm nu Nokia xét thy cn thit tùy thuc vào quyt nh ca riêng Nokia, theo Bo hành có gii hn này

vt quá các gii hn tip xúc vi sóng vô tuyn c khuyn ngh theo các hng dn quc t. Các hng dn này c phát trin bi t chc khoa hc c lp ICNIRP và bao gm các biên an toàn c thit k bo m an toàn cho tt c mi ngi, bt k tui tác cng nh sc khe. Các hng dn v tip xúc dành cho thit b di ng áp dng mt n v o lng c gi là T l Hp th Riêng, hay còn gi là SAR. Gii hn SAR c nêu trong các hng dn ca ICNIRP là 2,0 W/kg bình quân trên 10 gram mô c th. Các th nghim v SAR c tin hành có s dng các v trí vn hành chun khi thit b truyn phát mc nng lng c chng nhn là cao nht trong mi bng tn th nghim. Mc SAR thc s ca thit b trong khi vn hành có th di giá tr cc i vì thit b c thit k ch s dng mc nng lng cn có ni mng. Mc nng lng thay i tùy thuc vào mt s yu t nh khong cách gia quý khách và trm phát ca mng. Giá tr SAR cao nht theo hng dn ca ICNIRP s dng thit b gn tai là 0,96 W/kg.

70

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Thông tin b sung v s an toàn

(tr khi lut pháp có quy nh khác). Bo hành có gii hn này ch có giá tr và c thi hành ti quc gia ni quý khách ã mua Sn phm vi iu kin là Sn phm c d nh bán ra ti quc gia ó. Thi hn bo hành Thi hn bo hành bt u t thi im Sn phm c chính ngi dùng u tiên mua ln u. Sn phm có th có mt s chi tit khác nhau, và các chi tit khác nhau có th c áp dng thi hn bo hành khác nhau (sau ây gi là "Thi hn bo hành"). Các Thi hn bo hành khác nhau nh sau: a) mi hai (12) tháng i vi thit b di ng và các ph kin (cho dù là c bao gm trong gói bán hàng thit b di ng hoc c bán ri) không phi là các chi tit và ph kin có th tiêu hao c lit kê trong mc (b) và (c) di ây; b) sáu (6) tháng i vi các chi tit và ph kin có th tiêu hao sau ây: pin, b sc, giá , tai nghe, dây cáp và v máy; và c) chín mi (90) ngày i vi phng tin lu tr bt c phn mm nào có cung cp, nh a CD-ROM, th nh

71

Trong chng mc ti a c pháp lut trong nc cho phép, Thi hn Bo hành s không c kéo dài hoc gia hn, hoc b nh hng di hình thc khác do vic bán li, sa cha hoc thay th sau ó i vi Sn phm. Tuy nhiên, (các) chi tit ã c sa cha s c bo hành trong sut khong thi gian còn li ca thi hn Bo hành ban u hoc trong sáu mi (60) ngày k t ngày sa cha, tùy thuc vào khong thi gian nào dài hn. Làm th nào nhn c dch v bo hành Nu quý khách mun a ra yêu cu theo Bo hành có gii hn, quý khách có th gi n trung tâm nhn tin ca Nokia (ni có trung tâm này và vui lòng lu ý n tin cc ca quc gia tính cho các cuc gi) và/hoc khi cn thit, giao li Sn phm ca quý khách hoc chi tit b h hng (nu không phi là nguyên Sn phm) cho trung tâm chm sóc khách hàng ca Nokia hoc a im cung cp dch v c Nokia ch nh. Có th truy cp thông tin v các trung tâm chm sóc khách hàng ca Nokia, a im cung cp dch v c Nokia ch nh và trung tâm nhn tin ca Nokia trên các trang Web ca Nokia trong nc nu có.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

71

72

Thông tin b sung v s an toàn

vào trong quá trình cài t, lp ráp, gi hàng hoc vào bt c thi im nào khác trong dây chuyn giao hàng hoc trong quá trình nào khác và do quý khách thu thp di bt c cách thc nào.Trong chng mc (các) lut c áp dng cho phép, Nokia không bo hành v vic bt c phn mm nào ca Nokia s áp ng c các yêu cu ca quý khách, s làm vic khi kt hp vi bt c ng dng phn cng hoc phn mm nào do bên th ba cung cp, s vn hành ca phn mm s không b gián on hoc không b li, hoc bt c các khim khuyt nào trong phn mm u có th sa cha c hoc s c sa cha. 2. Bo hành có gii hn này không áp dng i vi a) các hao mòn thông thng (k c nhng không gii hn hao mòn thu kính camera, pin hoc màn hình hin th), b) chi phí vn chuyn, c) các khim khuyt do x lý vng v gây ra (k c nhng không gii hn các khim khuyt do các vt bén nhn, b cong hoc làm ri, v.v... gây ra, d) các khim khuyt hoc h hng gây ra do s dng Sn phm không úng cách thc, k c s dng trái vi các ch dn ca Nokia cung cp (tc là các ch dn ghi trong sách hng dn Sn phm dành cho ngi s dng), và/hoc e) các

Quý khách phi giao li Sn phm ca quý khách hoc chi tit b h hng (nu không phi là nguyên Sn phm) cho trung tâm chm sóc khách hàng ca Nokia hoc a im cung cp dch v c Nokia ch nh, trc khi Thi hn bo hành ht hn. Khi a ra khiu ni theo Bo hành có gii hn, quý khách cn phi xut trình: a) Sn phm (hoc chi tit b h hng ca Sn phm), b) chng c gc mua hàng, không b sa i và có th c c, trong ó có ghi rõ tên và a ch ca ngi bán hàng, ngày và ni mua, loi sn phm, s IMEI hoc s s ri khác. Bo hành có gii hn này ch áp dng i vi chính ngi dùng u tiên mua Sn phm t ban u và không th chuyn nhng hoc chuyn giao cho bt c ngi mua/ngi dùng nào tip theo sau. Nhng gì không c bo hành? 1. Bo hành có gii hn này không áp dng i vi các sách hng dn dành cho ngi s dng hoc bt c phn mm nào ca bên th ba, các cài t, ni dung, d liu hoc kt ni cho dù ã c bao gm trong Sn phm/ti vào Sn phm, cho dù chúng ã c a

72

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Thông tin b sung v s an toàn

hành ng khác vt ngoài tm kim soát hp lý ca Nokia. 3. Bo hành có gii hn này không áp dng i vi các khim khuyt hoc các khim khuyt b cáo buc gây ra do s dng hoc kt ni Sn phm vi sn phm, ph kin, phn mm và/hoc dch v không do Nokia sn xut, cung cp hoc cho phép, hoc s dng vào mc ích không phi là mc ích c d nh cho Sn phm.Các khim khuyt có th gây ra bi virút do quý khách và/ hoc bên th ba truy nhp trái phép vào các dch v, các tài khon, h thng máy tính hoc mng khác. Vic truy nhp trái phép nêu trên có th xy ra thông qua hc-c, ánh cp mt khu hoc thông qua nhiu phng thc khác. 4. Bo hành có gii hn này không áp dng i vi các khim khuyt gây ra do pin b chp mch hoc do vành bt bao pin hoc lõi pin b hng hoc có chng c cho thy có s táy máy, hoc s dng pin cho thit b không phi là thit b ã c ch nh. 5. Bn Cam kt Bo hành Có Gii hn này không có hiu lc trong trng hp Sn phm ã b ngi không thuc trung tâm dch v y thác tháo, chnh sa hoc

73

sa cha, trng hp sn phm dùng các b phn b sung không c kim duyt, hoc trng hp s IMEI, mã s ngày tháng trên ph kin di ng, hoc s xê-ri ca Sn phm b g b, ty xóa, làm nhòe i, chnh sa, hoc không th c c bng bt k cách nào và trng hp này s do Nokia t nhn nh. 6. Bo hành có gii hn này không áp dng i vi Sn phm ã b ni m t, hoc ni có nhit ht sc cao hoc trong iu kin môi trng xu hoc có nhng thay i t ngt trong iu kin môi trng, b g sét, ôxi hóa, làm thc n hoc cht lng lan Sn phm, hoc b nh hng bi các sn phm hóa cht. Nhng thông báo quan trng khác Th SIM và h thng hoc mng di ng và/hoc h thng hoc mng khác Sn phm vn hành do nhà iu hành c lp là mt bên th ba cung cp. Do ó, Nokia s không chp nhn trách nhim theo bo hành này i vi s vn hành, s có sn, phm vi ph sóng, các dch v hoc tm hot ng ca h thng hoc mng di ng hoc h thng hoc mng khác nêu trên. Trc khi Sn phm có th c sa cha hoc thay

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

73

74

Thông tin b sung v s an toàn

ca Nokia. Nu phát hin Sn phm ã giao li không là i tng c bo hành theo các iu khon và iu kin ca Bo hành có gii hn, Nokia và các công ty dch v c y quyn ca Nokia có quyn tính tin phí x lý. Khi sa cha hoc thay th Sn phm Nokia có th s dng các sn phm hoc chi tit mi, tng ng mi hoc ã c tân trang. Sn phm ca quý khách có th cha các thành phn cho mt quc gia c th, k c phn mm. Tái xut t nc n nguyên thy ca Sn phm sang mt nc khác thì Sn phm có th có cha các thành phn cho quc gia c th mà không b coi là khim khuyt theo Bo hành có gii hn này. Gii hn trách nhim ca Nokia Bo hành có gii hn này là bin pháp khc phc duy nht dành riêng cho quý khách i vi Nokia, và là trách nhim duy nht ca riêng Nokia i vi các khim khuyt ca Sn phm quý khách. Tuy nhiên, Bo hành có gii hn này không loi tr hoc gii hn i) bt c các quyn hp pháp (lut nh) nào ca quý khách theo pháp lut c áp dng trong nc; hoc ii) bt c các quyn

th, nhà iu hành có th cn phi m bt c khoá SIM nào hoc khoá nào khác mà ã c b sung thêm khóa sn phm i vi mt mng hoc nhà iu hành c th. Do vy, Nokia không chp nhn trách nhim i vi bt c s chm tr nào trong vic sa cha bo hành hoc vic Nokia không th hoàn tt vic sa cha bo hành, xy ra do nhà iu hành trì hoãn hoc không m bt c khoá Sim hoc khoá nào khác. Vui lòng nh làm bn sao d phòng hoc ghi li tt c các ni dung và d liu quan trng có lu tr trong Sn phm ca quý khách, vì các ni dung và d liu ó có th b mt trong quá trình sa cha hoc thay th Sn phm. Nokia, hành ng nht quán vi các quy nh trong phn "Gii hn Trách nhim ca Nokia" di ây, trong chng mc (các) lut c áp dng cho phép, cho dù trong bt c trng hp nào cng không chu trách nhim, mt cách rõ ràng hoc ng ý, i vi bt c h hng hoc tn tht nào thuc bt c tính cht nào phát sinh t vic b mt mát, thit hi hoc h hng các ni dung hoc d liu trong quá trình sa cha hoc thay th Sn phm. Mi chi tit ca Sn phm hoc thit b khác mà Nokia ã thay th u là tài sn

74

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Thông tin b sung v s an toàn

nào khác ca quý khách i vi ngi bán Sn phm. Bo hành có gii hn này thay th tt c các bo hành và trách nhim khác ca Nokia, cho dù bng li nói hoc bng vn bn, theo lut nh (không bt buc), hp ng, lut pháp v hành vi sai trái hoc hình thc nào khác, k c nhng không gii hn và khi lut pháp c áp dng cho phép, bt c các iu kin, bo hành hoc các iu khon nào khác c ng ý v cht lng hài lòng hoc s phù hp cho mc ích. Trong chng mc (các) lut c áp dng cho phép, Nokia không nhn lãnh bt c trách nhim nào i vi s mt mát, thit hi hoc h hng d liu, bt c tn tht nào v li nhun, không s dng c Sn phm hoc chc nng hot ng, mt mát công vic kinh doanh, mt hp ng, mt doanh thu, mt các khon tit kim d tính, b tng chi phí hoc phí tn, hoc i vi bt c tn tht hoc thit hi nào mang tính gián tip, tn tht hoc thit hi nào mang tính h qu, hoc tn tht, thit hi c bit nào. Trong chng mc pháp lut c áp dng cho phép, trách nhim ca Nokia c gii hn giá tr mua Sn phm. Nhng gii hn nêu trên không áp dng i vi t vong hoc

75

thng tích cá nhân phát sinh t s cu th ã c chng minh ca Nokia. Các ngha v pháp nh Bo hành có gii hn này phi c hiu còn ph thuc vào bt c các quy nh nào ca pháp lut có ng ý a các bo hành hoc iu kin vào Bo hành có gii hn này mà không c loi tr, hn ch hoc sa i, hoc không th loi tr, hn ch hoc sa i ngoi tr trong mt chng mc có gii hn. Nu các quy nh pháp lut nêu trên c áp dng, trong chng mc mà Nokia có kh nng thc hin c, thì trách nhim ca Nokia theo các quy nh ó i vi hàng hoá theo s la chn ca Nokia s c gii hn : thay th hàng hóa hoc cung cp hàng hóa tng ng, sa cha hàng hóa, thanh toán chi phí thay th hàng hóa hoc mua hàng hóa tng ng, hoc thanh toán chi phí sa cha hàng hóa; và i vi các dch v: cung cp li các dch v hoc thanh toán chi phí cung cp li các dch v. Lu ý: Sn phm ca quý khách là thit b in t phc tp. Nokia mnh dn ngh quý khách t c k sách hng dn s dng và các ch dn cung cp cùng vi và cho Sn phm. Cng vui lòng lu ý rng Sn phm có th cha màn

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

75

76

Thông tin b sung v s an toàn

hình hin th có chính xác cao, thu kính camera và các chi tit khác mà có th b try xc hoc h hng nu không s dng ht sc cn thn. Tt c các thông tin v bo hành, chc nng và thông s sn phm có th c thay i mà không cn phi thông báo. Nokia Corporation Keilalahdentie 2-4 FIN-02150 Espoo Finland

76

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

T mc

77 15 22 20 30 33 57

T mc

Ký hiu/S web  âm B bo v phím b phn b tai nghe C cài t -- âm -- cài t cu hình -- in thoi -- gc -- màn hình -- ngày -- thi gian cài t cu hình cu hình 57 37 14 11 9 37 37 44 42 45 38 38 38 44 37

ch ngoi tuyn ch vn bn cuc gi E e-mail I IM internet

K khóa bàn phím 14 kiu nhp tiên oán 23 kiu nhp vn bn truyn thng 23 kiu s 22 M mã bo v màn hình mã truy cp máy ghi âm mt mã 18 38 18 51 18

77

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

78

T mc 46 19 33 36 11 39 44 59 8 18 21 55 28 T th SIM Th SIM Thông tin h tr ca Nokia tin nhn -- tin nhn âm thanh tin nhn âm thanh tin nhn nhp nháy trình duyt trò chi ng dng V vit vn bn

menu nhà iu hành N ngun h tr nhn tin trò chuyn nht ký cuc gi P phím phím tt ph kin Ph kin chính hãng Nokia pin -- sc PIN Q quay s nhanh S sp xp s trung tâm nhn tin

78

15 7 19 32 32 32 57 53 53 22

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

79

TUYÊN B V S PHÙ HP ngng. Nokia bo lu quyn thc hin các thay i và ci tin i vi bt k sn phm nào c mô t trong tài liu này mà không cn thông báo trc.

Bng vn bn này, NOKIA CORPORATION tuyên b rng RM-519 sn phm này tuân th các yêu cu thit yu và các quy nh có liên quan khác ca Ch Th 1999/5/EC. Bn sao ca Tuyên b v s Phù hp có th c tìm thy ti http:// www.nokia.com/phones/ declaration_of_conformity/. © 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h. Nokia, Nokia Connecting People, và Navi là các nhãn hiu hoc nhãn hiu ã c ng ký ca Nokia Corporation. Nokia tune là nhãn hiu âm thanh ca Nokia Corporation. Các tên công ty và tên sn phm khác c cp ây có th là các nhãn hiu hoc tên thng mi ca các ch s hu tng ng. Nghiêm cm nhân bn, chuyn nhng, phân phi, hoc lu tr mt phn hay toàn b ni dung tài liu này di bt k hình thc nào khi không c Nokia cho phép trc bng vn bn. Nokia thc hin chính sách phát trin không

Bao gm phn mm bng mt mã RSA BSAFE hoc phn mm có giao thc bo mt ca RSA Security.

Java và tt c các nhãn hiu da trên nn Java là các nhãn hiu hoc nhãn hiu ã c ng ký ca Sun Microsystems, Inc. Sn phm này c lixng theo Lixng MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) s dng cá nhân và phi thng mi bi ngi tiêu dùng trong hot ng cá nhân và phi thng mi liên quan n nhng thông tin ã c mã hóa tuân theo Chun MPEG-4 Visual Standard và (ii) s dng liên quan n các video MPEG-4 do nhà cung cp video ã c lixng cung cp. Không cp lixng hoc

80

ng ý cp lixng cho bt c s s dng nào khác. Có th thu thp các thông tin b sung, k c các thông tin có liên quan n vic s dng trong ni b, s dng cho thng mi và khuyn mãi t MPEG LA, LLC. Xem thông tin trên trang web http://www.mpegla.com. TRONG CHNG MC TI A C PHÁP LUT HIN HÀNH CHO PHÉP, DÙ TRONG BT K TRNG HP NÀO, NOKIA HAY BT K BÊN CP LIXNG NÀO CA NOKIA CNG S KHÔNG CHU TRÁCH NHIM I VI BT C VIC MT MÁT D LIU HOC TN THT THU NHP NÀO HOC BT K THIT HI NÀO MANG TÍNH CHT C BIT, NGU NHIÊN, H QU HOC CÁC THIT HI GIÁN TIP NÀO CHO DÙ Ã GÂY RA NH TH NÀO. NI DUNG CA TÀI LIU NÀY C CUNG CP THEO "HIN TRNG". NGOI TR THEO QUY NH CA PHÁP LUT C ÁP DNG, KHÔNG CÓ BT K S BO M NÀO THUC BT C LOI NÀO, CHO DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NG Ý, K C, NHNG KHÔNG CH GII HN CÁC BO M HIU NGM V PHM CHT PHÙ HP CHO CÁC MC ÍCH THÔNG THNG VÀ S PHÙ HP CHO MC ÍCH C TH NÀO, C A RA LIÊN QUAN N S CHÍNH XÁC, TIN CY HOC CÁC NI DUNG CA TÀI LIU NÀY. NOKIA BO LU QUYN CHNH SA HAY THU HI TÀI LIU NÀY VÀO BT K LÚC NÀO MÀ KHÔNG CN THÔNG BÁO TRC. S sn có các sn phm và ng dng c th cng nh các dch v cho nhng sn phm này có th khác nhau tùy theo tng khu vc. Vui lòng tham kho vi i lý Nokia ca quý khách bit chi tit và s sn có các tùy chn ngôn ng. Thit b này có cha các thành phn, công ngh hoc phn mm chu s iu chnh ca các lut và quy nh v xut khu ca Hoa K và các quc gia khác. Nghiêm cm vic chuyn hng trái pháp lut. Các ng dng ca bên th ba c cung cp cùng vi in thoi có th ã c to ra và có th c s hu bi các cá nhân hoc n v không có mi liên kt hay quan h gì vi Nokia. Nokia không s hu bn quyn hoc quyn s hu trí tu i vi các ng dng ca bên th ba. Do vy, Nokia không chu bt k trách nhim nào v vic h tr i vi ngi dùng cui, v chc nng ca các ng dng này, hoc v thông tin trong các ng dng hay các tài liu này. Nokia không cung cp bt k s bo m nào cho các ng dng ca bên th ba. BNG CÁCH S DNG CÁC NG DNG, BN THA NHN RNG CÁC NG DNG NÀY

81

C CUNG CP THEO HIN TRNG MÀ KHÔNG CÓ BT K S BO M NÀO, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NG Ý, TRONG PHM VI TI A C PHÁP LUT HIN HÀNH CHO PHÉP. BN CÒN THA NHN RNG C NOKIA LN CÁC CÔNG TY CHI NHÁNH CA NOKIA U KHÔNG I DIN CHO BT K AI HOC CHU TRÁCH NHIM BO HÀNH, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NG Ý, BAO GM NHNG KHÔNG GII HN CÁC BO HÀNH V DANH NGHA, IU KIN MUA BÁN, HOC S THÍCH HP CHO MC ÍCH RIÊNG, HOC CÁC NG DNG Ó S KHÔNG VI PHM BT K BNG SÁNG CH, BN QUYN, NHÃN HIU HOC CÁC QUYN NÀO KHÁC CA BÊN TH BA. 9216203/S phát hành 2.0 VI

Information

81 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

629441