Read Nokia_5030XpressRadio_UG_vi.pdf text version

Hng dn S dng in thoi Nokia 5030

2

Mc lc Bt hoc tt èn pin 4 6 6 7 7 8 9 9 11 12 13 16 17 18 19 Thông tin chung Ph kin 21 22 24

Mc lc

An toàn Bt u s dng Lp th SIM và pin Tháo th SIM Sc pin Bt và tt in thoi ca bn Các phím và b phn Các tính nng chính Thc hin và tr li cuc gi Vit vn bn Tin nhn Danh b Nhiu danh b Radio

2

Pin 25 Thông tin v pin và b sc 25

Chm sóc thit b ca quý khách Tái ch Thông tin b sung v s an toàn Tr em nh Môi trng hot ng Thit b y t Xe c

28 29 30 30 30 30 31

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Mc lc Môi trng phát n tim n Cuc gi khn cp Thông tin v chng nhn (SAR) BO HÀNH CÓ GII HN CA NHÀ SN XUT 32 32 33 34

3

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

3

4

An toàn

An toàn

Hãy c nhng hng dn n gin này. Vic không tuân theo các hng dn này có th là phm pháp hoc gây nguy him. c sách hng dn s dng y bit thêm thông tin. BT MÁY AN TOÀN Không bt thit b này khi b cm s dng in thoi vô tuyn hoc khi thit b này có th gây nhiu sóng hoc gây ra nguy him. AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ TRÊN HT Tuân th tt c các quy nh trong nc. Luôn gi tay c rnh iu khin xe trong lúc lái xe. iu quý khách quan tâm u tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông. NHIU SÓNG Tt c các thit b vô tuyn u có th d b nhim nhiu sóng, làm nh hng n hot ng ca thit b.

4 © 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

An toàn

5

TT MÁY NHNG NI B CM Tuân th mi hn ch. Tt thit b khi trên máy bay, gn thit b y t, nhng ni có nhiên liu, hóa cht, hoc nhng ni phá n. S DNG DCH V HP CHUN Ch nhng nhân viên hi tiêu chun chuyên môn mi c lp t hoc sa cha sn phm này. PH KIN VÀ PIN Ch s dng ph kin và pin c phê chun. Không kt ni thit b này vi nhng sn phm không tng thích. CHNG VÔ NC Thit b này không chng vô nc. Gi in thoi tht khô.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

5

6

Bt u s dng

Bt u s dng

Lp th SIM và pin in thoi này c thit k s dng vi loi pin BL-5C. Tháo an toàn. Luôn tt thit b này và ngt kt ni vi b sc trc khi tháo pin.

1 2 3

n vào nút tháo (1) tháo v mt sau và nhc nó lên (2). tháo v mt sau, hãy trt nó lên trên (3). Nhc pin lên và tháo pin ra (4). Lp th SIM (5). m bo vùng tip xúc màu vàng quay xung và góc vát ca th SIM hng xung áy in thoi.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

6

Bt u s dng 4 t pin và v mt sau vào (6, 7, 8).

7

Tháo th SIM

Nhn lò xo tháo (1), và trt th SIM ra (2). Sc pin Pin ca bn ã c sc mt phn ti nhà máy. Nu in thoi ch báo mc sc thp, hãy thc hin nh sau:

1 2 3

Ni b sc vào cm in tng. Ni b sc vi in thoi. Khi in thoi báo ã sc y, hãy ngt b sc khi in thoi, sau ó ngt khi cm trên tng.

7

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

8

Bt u s dng

Mo: tit kim nng lng, hãy rút phích cm ca b sc ra khi in khi pin ã c sc y. Bn không cn sc pin trong mt khong thi gian c th, và bn có th s dng in thoi trong khi sc. Nu pin ã x ht hn, có th mt vài phút trc khi ch báo sc pin hin th trên màn hình hoc trc khi có th thc hin bt k cuc gi nào. Bt và tt

Bm và gi phím kt thúc. Ch s dng in thoi v trí vn hành thông thng. Thit b ca quý khách có th có ng-ten bên trong và ng-ten bên ngoài. Tránh chm vào vùng ng-ten mt cách không cn thit trong khi ng-ten ang phát hoc nhn tín hiu. S tip xúc vi ng-ten s

8 © 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

in thoi ca bn

9

nh hng n cht lng giao tip và có th làm tng mc in nng cao hn trong khi hot ng và có th gim tui th pin.

in thoi ca bn

Các phím và b phn 1 2 3 4 5 6 7 Tai nghe Màn hình Các phím chn Phím NaviTM, di ây c gi là phím di chuyn Phím gi Phím kt thúc/ Phím ngun Bàn phím

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

9

10 8 9 10 11 12 13 14 15 16

in thoi ca bn Nút tháo Micrô èn pin L gn dây eo c tay Các phím chn kênh Phím ài FM u ni tai nghe u ni b sc Loa

Không kt ni các sn phm to ra tín hiu xut vì nh th có th làm hng in thoi. Không kt ni bt k ngun in áp nào vào u ni Nokia AV. Khi kt ni bt k thit b ngoi vi nào hoc bt k tai nghe nào, ngoài nhng thit b c Nokia phê chun s dng vi in thoi này, vào u ni AV ca Nokia, c bit chú ý n các mc âm lng.

10

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

in thoi ca bn Các tính nng chính Chn Menu và chn mt trong các tùy chn sau:

11

Tin nhn -- to, gi, m, và qun lý tin nhn Danh b -- lu tên và s in thoi trong c b nh in thoi và b nh th SIM Nht ký T -- xem các s in thoi ca các cuc gi b nh, ã nhn và ã gi Cài t -- cài t các tính nng khác nhau ca in thoi ng h -- t thi gian báo thc Radio -- qun lý các chc nng radio Nhc nh -- qun lý nhc nh Trò chi -- cài t các hiu ng trò chi, hoc chi các trò chi ã c cài t trên in thoi M rng -- truy cp vào các ng dng khác nhau, chng hn nh máy tính hoc èn pin Dch v SIM -- s dng các dch v b sung, nu th SIM h tr

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

11

12

in thoi ca bn

Thc hin và tr li cuc gi Gi in Nhp s in thoi, bao gm c mã quc gia và mã vùng, nu cn, ri bm phím gi. Tr li cuc gi Bm phím gi. Kt thúc hoc t chi cuc gi Bm phím kt thúc. S dng loa hoc tai nghe Trong khi gi, chn Loa hoc Cm tay. iu chnh âm lng Trong khi gi, hãy di chuyn sang trái hoc sang phi iu chnh âm lng ca tai nghe hoc b tai nghe.

12

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

in thoi ca bn

13

Cnh báo: Vic nghe liên tc mc âm lng ln có th gây hi cho thính giác ca quý khách. Hãy nghe nhc mc va phi và không gi thit b gn tai ca quý khách khi s dng loa. Vit vn bn S dng kiu nhp vn bn truyn thng Bm mt phím liên tc cho ti khi ch cái bn mun hin th. Kích hot kiu nhp vn bn tiên oán Chn Tùy chn > T in và chn ngôn ng bn mun. Hy kích hot kiu nhp tiên oán Chn Tùy chn > T in > Tt t in. Khi s dng kiu nhp vn bn tiên oán, bm mi phím mt ln cho mt ch cái. Nu t bn mun hin th, hãy bm 0, và bt u vit t k tip. Nu du ? hin th sau t ó, iu này có ngha là t ó không có trong t in.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h. 13

14

in thoi ca bn

Thay i mt t Bm * liên tc cho ti khi t bn mun hin th. Thêm mt t Chn Thêm, nhp t bng kiu nhp vn bn truyn thng và chn OK. Thêm khong trng Bm 0. Thay i kiu nhp vn bn Bm # liên tc, và kim tra ch báo phía trên màn hình. Thêm mt s Bm và gi phím s bn mun. Thêm mt ký t c bit Bm * khi s dng kiu nhp vn bn truyn thng; bm và gi * khi s dng kiu nhp vn bn tiên oán. Hy xóa tin nhn Chn Tùy chn > Khôi phc vic xóa.

14

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

in thoi ca bn Nhp ting Vit Kiu nhp vn bn truyn thng

15

Cài ngôn ng son tho là ting Vit Chn Menu > Cài t > Cài t in thoi > Ngôn ng, di chuyn n ting Vit, và chn OK. s hin th. Các ký t ting Vit c sp xp trên các phím 2-9. Các du ting Vit c sp xp trên phím * theo th t sau: Nhp ký t c bit Bm và gi *, sau ó chn ký t bn mun t danh sách. Vit t "Vit" 1 Bm 8 bn ln chèn ch V. 2 Bm 4 ba ln chèn ch i. 3 Bm 3 bn ln chèn ch ê. 4 Bm * nm ln nhp du . cho ch . 5 Bm 8 mt ln chèn ch t.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

15

16

in thoi ca bn

Kiu nhp vn bn tiên oán s hin th. Bm và gi #. Các biu tng Vi kiu nhp vn bn tiên oán, các du ting Vit c sp xp trên các phím 2­6 theo th t sau ây: . Nhp các du ting Vit ngay sau nguyên âm. Nhp mt t Bm mi phím mt ln nhp ch cái bn mun. T in s oán t thích hp t t hp phím c bm. Nu t bn mun không hin th, hãy bm * liên tc xem các t phù hp khác. Lu mt t Nu du ? hin th sau t ã nhp có ngha là t này không có trong t in. Chn Thêm hoàn tt t này và bm Lu lu t vào t in. Tin nhn Ch có th s dng các dch v nhn tin nu c nhà cung cp dch v h tr.

16 © 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Kích hot kiu nhp vn bn tiên oán

in thoi ca bn

17

in thoi ca quý khách h tr tin nhn vn bn vt quá gii hn cho mt tin nhn n. Các tin nhn dài hn s c gi thành hai hoc nhiu tin nhn. Nhà cung cp dch v ca quý khách có th cn c theo ó tính phí. Các ký t có du trng âm, các du khác, hoc mt s tùy chn ngôn ng s chim nhiu ch hn, và làm hn ch s ký t có th gi trong mt tin nhn n. Vit và gi tin nhn 1 Chn Menu > Tin nhn > Vit tin nhn. 2 Vit tin nhn. Ch báo dài tin nhn cho bit s ký t bn có th nhp trong tin nhn. 3 Chn Tùy chn > Gi, nhp s in thoi ca ngi nhn hoc chn s in thoi t danh sách liên lc, và chn OK. Xóa tin nhn Chn Menu > Tin nhn > Xóa tin nhn > Các tin ã c hoc chn th mc bn mun. Danh b Bn có th lu tên và s in thoi trong c b nh in thoi và b nh th SIM. Danh sách liên lc có

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h. 17

18

in thoi ca bn

th cha ti a 500 s liên lc, c lu trong b nh in thoi. Tìm kim s liên lc Di chuyn xung ch ch, nhp các ký t hoc ch cái u tiên ca tên, và di chuyn n s liên lc bn mun. Lu các s liên lc vào danh sách liên lc Chn Menu > Danh b > Thêm s liên lc. Sao chép các s liên lc gia b nh in thoi và b nh trên th SIM Chn Menu > Danh b > Sao chép. Nhiu danh b in thoi ca bn h tr ti a nm danh b khác nhau cho nhiu ngi s dng. Khi a danh b c kích hot ch nhng s liên lc trong danh b hin thi s hin th. Mt s liên lc có th thuc mt hoc nhiu danh b. Các s liên lc trong D.b dùng chung có th truy cp t tt c các danh b.

18 © 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

in thoi ca bn

19

Chn Menu > Danh b > Cài t > Danh b kiu Multi và chn tùy chn thích hp. Kích hot nhiu danh b Chn Kiu danh b > Danh b kiu Multi. Kích hot danh b Chn Danh b hin ti và chn danh b bn mun hoc chn D.b dùng chung. Gán mt s liên lc cho mt hoc nhiu danh b Chn Qun lý danh b và chn s liên lc bn mun. i tên danh b Chn i tên danh b và chn danh b bn mun. Radio m radio, chn Menu > Radio, hoc bm và gi phím ài FM. Chn t các tùy chn sau: Tt -- Tt radio. Lu kênh -- Lu kênh hot ng.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h. 19

20

in thoi ca bn

Dò ài t ng -- T ng dò kênh radio. bt u t ng dò, hãy di chuyn lên hoc xung. Dò ài th công -- Dò kênh radio theo cách th công. thay i tn s, hãy di chuyn lên hoc xung. Cài tn s -- Nhp tn s bn mun. Xóa kênh -- Xóa kênh ã lu. i tên -- i tên kênh ã lu. Cài làm âm báo -- Qun lý các tính nng radio ng h. Loa hoc Tai nghe -- Nghe radio qua loa hoc tai nghe. iu chnh âm lng radio, hãy di chuyn sang trái hoc phi. Bn có th cn mt tai nghe tng thích thu tín hiu radio tt hn.

20

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

in thoi ca bn

21

Cnh báo: Vic nghe liên tc mc âm lng ln có th gây hi cho thính giác ca quý khách. Hãy nghe nhc mc va phi và không gi thit b gn tai ca quý khách khi s dng loa. Bt hoc tt èn pin Chn Menu > M rng > èn pin.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

21

22

Thông tin chung

Cnh báo: s dng bt c tính nng nào ca thit b này, ngoi tr tính nng báo thc, thit b cn phi c bt lên. Không bt thit b này khi vic s dng thit b vô tuyn có th gây nhiu sóng hoc gây ra nguy him. Khi s dng thit b này, hãy tuân th tt c các qui nh ca pháp lut và tôn trng tp quán a phng, s riêng t và nhng quyn hp pháp ca ngi khác, k c quyn tác gi. Vic bo h quyn tác gi có th không cho phép sao chép, chnh sa hoc chuyn giao mt s hình nh, nhc và các ni dung khác. Hãy sao lu hoc ghi li tt c thông tin quan trng ã c lu trong thit b ca quý khách. Khi kt ni vi bt k thit b nào khác, hãy c k hng dn s dng ca thit b ó bit nhng hng dn chi tit v an toàn. Không kt ni thit b này vi nhng sn phm không tng thích.

Thông tin chung Gii thiu v thit b ca quý khách Thit b vô tuyn mô t trong sách hng dn này c phê chun s dng trên Mng EGSM 900 và 1800 MHz. Liên h vi nhà cung cp dch v ca quý khách bit thêm thông tin v mng. Thit b ca quý khách có th có các ch mc và liên kt c cài sn cho các trang web ca bên th ba và có th cho phép quý khách truy cp vào các trang web ca bên th ba. Các trang web này không có mi liên kt nào vi Nokia, và Nokia không chp thun hay nhn lãnh bt c trách nhim nào i vi các trang web này. Nu quý khách truy cp vào nhng trang web nh vy, hãy cn thn lu ý v vn an ninh hoc lu ý v ni dung.

22

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Thông tin chung

Hình nh trong hng dn này có th khác vi màn hình thit b ca quý khách. Hãy tham kho sách hng dn s dng bit thông tin quan trng khác v thit b ca quý khách. Các dch v mng s dng thit b, quý khách phi có dch v do nhà cung cp dch v vô tuyn cung cp. Mt s tính nng không có sn trên tt c các mng; mt s tính nng khác có th yêu cu quý khách thc hin các tha thun c th vi nhà cung cp dch v trc khi s dng chúng. Các dch v mng liên quan ti vic chuyn d liu. Hãy liên h vi nhà cung cp dch v ca quý khách bit chi tit v cc phí trong mng ch ca quý khách và khi s dng dch v chuyn vùng trên các mng khác. Nhà cung cp dch v ca quý khách có th gii thích v nhng khon phí nào s áp dng. Nhà cung cp dch v ca quý khách có th ã yêu cu tt hoc không kích hot mt s tính nng trong thit b ca quý khách. Nu vy, các

23

tính nng này s không hin th trên thc n (menu) ca thit b ca quý khách. Thit b ca quý khách cng có th có nhng mc c tùy chnh nh là tên menu, th t menu, và biu tng. H tr Khi bn mun tìm hiu thêm v cách s dng sn phm hoc khi bn không chc chn v cách in thoi hot ng, hãy tham kho tài liu hng dn s dng hoc truy cp vào phn h tr trên trang web www.nokia.com/support hoc trang web Nokia nc s ti, hoc www.nokia.mobi/support trên in thoi di ng. Nu cách này không gii quyt c vn ca bn, hãy thc hin theo các bc sau: · Khi ng li in thoi: tt in thoi và tháo pin ra. Sau khong mt phút, hãy lp pin và bt in thoi.

·

Khôi phc li cài t gc theo hng dn trong hng dn s dng.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

23

24

Ph kin

Nu vn vn cha c gii quyt, hãy liên h vi Nokia có các tùy chn sa cha. Truy cp vào trang web www.nokia.com.vn/ repair. Trc khi mang thit b i sa cha, luôn sao lu d liu trong thit b. Ph kin Ph kin chính hãng Nokia Cnh báo: Ch s dng pin, b sc và các ph kin ã c Nokia phê chun s dng cho riêng kiu thit b này. Vic s dng bt k các loi nào khác có th làm vô hiu bt c s chp thun hoc bo hành nào, và có th gây nguy him. c bit, vic s dng pin hoc b sc không c phê chun có th gây ra ha hon, n, rò r hoc nhng nguy him khác. Hãy liên h vi i lý bit v các ph kin gc hin có.

Mt lot ph kin hin ang có sn cho in thoi ca bn. bit chi tit, hãy xem www.nokia.com.vn/ accessories. Các nguyên tc thc t v ph kin · Gi mi ph kin ngoài tm tay ca tr em. ·

Khi quý khách mun rút dây ngun ca bt k ph tùng hoc ph kin nào ra, cm vào phích cm và kéo ra, không nm dây kéo ra. Thng xuyên kim tra các ph kin lp t trên máy xem chúng ã c lp và ang hot ng theo úng cách hay cha.

·

·

Vic cài t bt k b ph kin trên xe phc tp nào u phi c thc hin bi chuyên

24

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Pin

viên có kh nng chuyên môn. Pin

25

Loi BL-5C

Thi gian Thi gian thoi ch

Ti a 10 ting 15 phút Ti a 525 ting

Chú ý: Thi gian thoi và thi gian ch ca pin ch là nhng giá tr c tính và ch có th t c trong nhng iu kin mng ti u. Thi gian thoi và thi gian ch thc t ca pin ph thuc vào th SIM, các tính nng c s dng, tui và tình trng ca pin, nhit mà pin tip xúc, iu kin mng, và nhiu yu t khác, thi gian có th ngn hn áng k so vi thi gian ã nêu trên. Nhc chuông, gi in bng chc nng loa nói trc tip, s dng ch k thut s, và các tính nng khác cng s tiêu tn pin, và thi lng mà thit b c s dng cho các cuc gi s làm nh hng n thi gian ch ca thit b. Tng t, thi lng thit b c bt và ch ch s làm nh hng n thi lng thoi ca thit b.

Pin Thông tin v pin và b sc Thit b ca quý khách c cp in bng pin có th sc li c. Pin c s dng cùng vi thit b này là BL-5C. Nokia có th cung cp thêm các kiu pin khác cho thit b này. Thit b này c thit k s dng khi c cung cp ngun in t các b sc sau: AC-3. S hiu chính xác ca kiu b sc có th thay i tùy thuc vào loi phích cm. Loi phích cm c nhn dng bi mt trong nhng ký hiu sau: E, EB, X, AR, U, A, C, K, hoc UB. Pin có th c sc và x hàng trm ln, nhng s hao mòn dn. Khi nhn thy thi gian thoi và thi gian ch ngn hn bình thng, hãy thay pin mi. Ch s dng pin c Nokia phê chun và ch sc pin bng b sc c Nokia phê chun dành riêng cho loi thit b này. Nu pin c s dng ln u hoc nu pin không c s dng trong mt thi gian dài, quý khách có th cn phi ni vi b sc ri ngt ra, và sau ó ni li khi ng quá trình sc. Nu pin ã x ht hoàn toàn, có th mt vài phút trc khi

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

25

26

Pin

cc âm (-) ca pin. (Nhng vt này ging nh di kim loi t trên pin.) iu này có th xy ra, ví d nh khi quý khách mang pin d phòng trong túi hoc ví. Vic chp mch các cc pin có th làm h pin hoc vt ni hai cc. Vt rác. Không b pin vào trong la vì pin có th n. B pin theo quy nh ca nc s ti. Tái ch pin nu có th. Không c b pin nh rác sinh hot. Rò r. Không tháo ri, ct, m, nghin, b cong, c thng, hay p vn các lõi pin con hoc pin. Trong trng hp pin b rò r, tránh dung dch trong pin tip xúc vi da hoc mt. Nu iu này xy ra, hãy x vùng b nh hng bng nc ngay lp tc, hoc yêu cu tr giúp y t. H hi. Không sa i, tái ch, tìm cách nhét các vt l vào pin, nhúng pin vào nc hay các cht lng khác hoc pin tip xúc vi nc hay các cht lng khác. Pin có th phát n nu b hng.

ch báo sc pin hin th trên màn hình hoc trc khi có th thc hin bt k cuc gi nào. Tháo an toàn. Luôn tt thit b này và ngt kt ni vi b sc trc khi tháo pin. Sc úng cách. Rút b sc ra khi cm in và thit b khi không s dng. Không pin ã sc y kt ni vi b sc, vì vic sc quá mc có th làm gim tui th ca pin. Nu pin sc y nhng không s dng thì pin s t x theo thi gian. Tránh nhit quá cao hoc quá thp. Luôn gi pin nhit khong t 15°C n 25°C (59°F n 77°F). Nhit quá cao hoc quá thp s làm gim in tích và tui th ca pin. Thit b có pin nóng hoc lnh có th tm thi không hot ng. Hiu nng hot ng ca pin c bit b gii hn nhit quá thp di im ông. Không làm chp mch. Vic chp mch có th bt ng xy ra khi mt vt bng kim loi ví d nh ng tin, kp giy hoc bút to nên kt ni trc tip gia cc dng (+) và

26

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Pin

S dng úng cách. Ch s dng pin úng mc ích. Vic s dng pin không úng cách có th gây ra ha hon, n, hoc nhng nguy him khác. Nu thit b hoc pin b ri, c bit trên nn cng, và quý khách tin rng pin ã b h hng, hãy mang pin n trung tâm dch v kim tra trc khi s dng li pin. Không bao gi s dng bt c b sc hoc pin nào ã b h. Gi pin ca quý khách ngoài tm tay tr em.

27

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

27

28

Chm sóc thit b ca quý khách

Chm sóc thit b ca quý khách Thit b ca quý khách là sn phm có thit k và k thut lp ráp cao cp, và vì vy nên c gi gìn cn thn. Nhng ngh sau ây s giúp quý khách không b mt các bo hành. · Gi thit b khô ráo. Ma, m, và tt c các loi cht lng hoc m t có th cha các khoáng cht n mòn các mch in t. Nu thit b ca quý khách b m t, tháo pin ra khi thit b, và thit b khô hoàn toàn trc khi lp pin tr li.

·

Không s dng hoc t thit b nhng ni có bi bn. Các b phn di ng và các linh kin in t ca thit b có th b h hng.

·

Không ct thit b nhng ni có nhit cao hoc lnh. Nhit cao có th làm gim bn ca thit b in t, làm h pin, làm cong hoc chy mt s b phn bng

28

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Chm sóc thit b ca quý khách

nha nht nh. Khi thit b tr v nhit bình thng ca nó t nhit lnh, hi m có th ng li trong thit b và gây h hng các bn mch in t.

29

phm các quy nh v thit b vô tuyn. · · Hãy sao lu d liu quý khách mun gi li, chng hn nh là các s liên lc và các ghi chú trên lch. S dng b sc trong nhà.

·

Không tìm cách m thit b khác vi cách thc ã c ch dn trong sách hng dn này.

·

·

·

·

Không sn thit b. Nc sn có th làm nghn các b phn di ng và khin thit b hot ng không bình thng.

Không s dng hóa cht mnh, cht ty ra, hoc xà phòng m c lau chùi thit b. Ch s dng vi mm, sch, khô lau chùi b mt ca thit b.

Không làm ri, p, hoc lc thit b. Vic dùng mnh tay có th làm gãy các bn mch và phn c khí tinh vi bên trong.

Thnh thong cài li thit b bng cách tt thit b và tháo pin ra, thit b hot ng tình trng ti u.

Tt c các ngh này s áp dng chung cho thit b, pin, b sc hoc bt k ph kin nào ca quý khách. Tái ch Luôn mang các sn phm in t, pin và vt liu óng gói ã qua s dng n im thu gom dành riêng. Làm nh vy là quý khách ã giúp ngn chn vic vt rác thi ba bãi và thúc y vic tái ch vt liu. Hãy kim tra thông tin v môi trng ca sn phm và cách tái ch các sn phm Nokia ca quý khách trên trang web www.nokia.com/werecycle, hoc nokia.mobi/werecycle.

·

Ch s dng ng-ten thay th c phê chun hoc c cung cp. Vic sa i hoc lp ng-ten không c phép có th làm h thit b và vi

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

29

30

Thông tin b sung v s an toàn

Các b phn ca thit b có t tính. Nhng vt liu bng kim loi có th b hút vào thit b. Không t th tín dng hoc các phng tin lu tr có t tính khác gn thit b vì các thông tin lu tr trong ó có th b xóa. Thit b y t Vic s dng thit b phát sóng vô tuyn, k c in thoi không dây, u có th gây nhiu sóng i vi chc nng ca các thit b y t không c bo v úng mc. Hãy tham vn vi bác s hoc nhà sn xut thit b y t xác nh xem chúng có c che chn úng mc không b nh hng bi nng lng bc x sóng vô tuyn t bên ngoài không. Hãy tt thit b khi có qui nh yêu cu quý khách làm nh vy. Bnh vin hoc các c s chm sóc sc khe có th s dng thit b nhy cm vi bc x sóng vô tuyn t bên ngoài. Thit b y t cy ghép Các nhà sn xut thit b y t khuyên nên gi khong cách ti thiu là 15,3 cm (6 inch) gia thit b không dây và thit b y t cy ghép, chng hn nh máy iu hòa

Thông tin b sung v s an toàn B mt ca thit b này không cha niken. Tr em nh Thit b ca quý khách và các ph kin ca thit b không phi là chi. Chúng có th cha nhng b phn nh. Gi chúng ngoài tm tay tr em. Môi trng hot ng Thit b này áp ng các tiêu chun tip xúc tn s vô tuyn khi cm v trí thông thng gn tai hoc cách xa c th ít nht 2,2 cm (7/8 inch). Bt k bao eo, ai eo, hoc ngn cha nào mang thit b bên mình, cng không c cha kim loi và phi gi c thit b v trí cách xa c th ca quý khách theo khong cách nêu trên. gi các tp tin d liu hoc tin nhn, thit b này cn c kt ni tt vi mng. Các tp tin d liu hoc tin nhn có th b làm tr cho ti khi có kt ni. Hãy tuân th các hng dn v khong cách tách bit cho ti khi truyn xong d liu.

30

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Thông tin b sung v s an toàn

nhp tim hoc máy kh rung tim c cy ghép, tránh gây nhiu sóng cho thit b y t. Nhng ngi có nhng thit b nh vy phi: · Luôn gi thit b không dây cách thit b y t ít nht 15,3 cm (6 inch).

31

· · ·

·

Tuân th hng dn ca nhà sn xut cho thit b y t cy ghép.

Tt thit b không dây nu có bt k lý do nghi ng rng thit b y t ang b gây nhiu.

Gi thit b không dây tai i din vi thit b y t.

Không thit b không dây trong túi áo ngc.

Xe c Tín hiu tn s vô tuyn có th làm nh hng n các h thng in t cha c che chn úng mc hoc lp t không úng cách trong xe có ng c, chng hn nh h thng phun nhiên liu in t, h thng phanh chng trt in t, h thng kim soát tc in t và h thng túi khí. bit thêm thông tin, hãy kim tra vi nhà sn xut xe hoc thit b ca xe. Ch nhng nhân viên hi tiêu chun chuyên môn mi c sa cha thit b hoc lp t thit b trong xe. Vic lp t và sa cha sai có th nguy him và có th làm mt hiu lc bo hành ca quý khách. Thng xuyên kim tra mi thit b không dây trên xe ca quý khách xem ã c lp và vn hành úng cha. Không lu tr hoc chuyên ch các cht lng d cháy, khí t hoc cht n chung vi thit b, các ph kin, hoc ph tùng ca thit b trong cùng mt ngn cha. Xin nh rng túi khí s bung ra vi mt lc ln. Không t thit b hoc các ph kin trong khu vc s dng túi khí.

Nu quý khách có bt c câu hi gì v vic s dng thit b không dây cùng vi thit b y t cy ghép, hãy tham kho vi nhà cung cp dch v chm sóc sc khe. Thit b tr thính Mt s thit b vô tuyn k thut s có th gây nhiu sóng cho thit b tr thính.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

31

32

Thông tin b sung v s an toàn

các loi xe s dng khí hóa lng (nh khí propan hoc butan) xác nh xem có th s dng thit b này mt cách an toàn gn chúng không. Cuc gi khn cp Chú ý: Thit b này hot ng có s dng tín hiu vô tuyn, mng vô tuyn, mng hu tuyn, và các chc nng do ngi s dng lp trình. Nu thit b ca quý khách h tr gi in qua internet (cuc gi internet), hãy kích hot c cuc gi internet ln in thoi di ng. Thit b có th tìm cách thc hin cuc gi khn cp qua c mng di ng ln qua nhà cung cp dch v cuc gi internet nu c hai c kích hot. Các kt ni không c m bo trong tt c các iu kin. Quý khách không bao gi nên ch da vào mt thit b vô tuyn bt k nào cho các cuc gi liên lc khn cp nh cp cu y t chng hn. gi khn cp: 1 Bt thit b nu cha bt. Kim tra cng tín hiu. Tùy thuc vào thit b ca quý khách, quý khách cng có th

Tt thit b ca quý khách trc khi lên máy bay. S dng thit b vin thông vô tuyn trên máy bay có th gây nguy him cho vic vn hành máy bay và có th là bt hp pháp. Môi trng phát n tim n Tt thit b khi trong bt k khu vc nào có môi trng có kh nng gây n. Hãy tuân th tt c hng dn c niêm yt. Các tia la trong nhng khu vc nh th có th gây ra cháy, n dn n b thng tt hoc t vong. Tt thit b ti các trm tip nhiên liu, ví d nh gn ni xng ti các trm dch v. Tuân theo các hn ch ti các kho cha, kho lu tr và khu vc phân phi nhiên liu, nhà máy hóa cht hoc khu vc ang tin hành cho phát n. Nhng khu vc tim n kh nng gây n thông thng nhng không phi lúc nào cng có ghi cnh báo rõ ràng. Các khu vc này bao gm nhng ni mà quý khách s c yêu cu tt máy xe, di boong tàu, ni sang chit hoc cha hóa cht và nhng ni không khí có cha hóa cht hoc nhng ht nh chng hn nh các ht, bi hoc bi kim loi. Quý khách nên tham vn nhà sn xut

32

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Thông tin b sung v s an toàn

cn thc hin các thao tác sau: · Lp th SIM nu thit b ca quý khách s dng th SIM.

33

nn. Không cúp cuc gi cho n khi c phép cúp. Thông tin v chng nhn (SAR) Thit b di ng này áp ng các hng dn tip xúc vi sóng vô tuyn. Thit b di ng ca quý khách là mt thit b truyn và nhn sóng vô tuyn. Thit b c thit k sao cho không vt quá các gii hn tip xúc vi sóng vô tuyn c khuyn ngh theo các hng dn quc t. Các hng dn này c phát trin bi t chc khoa hc c lp ICNIRP và bao gm các biên an toàn c thit k bo m an toàn cho tt c mi ngi, bt k tui tác cng nh sc khe. Các hng dn v tip xúc dành cho thit b di ng áp dng mt n v o lng c gi là T l Hp th Riêng, hay còn gi là SAR. Gii hn SAR c nêu trong các hng dn ca ICNIRP là 2,0 W/kg bình quân trên 10 gram mô c th. Các th nghim v SAR c tin hành có s dng các v trí vn hành chun khi thit b truyn phát mc nng lng c chng nhn là cao nht

·

·

2

3

Bm phím kt thúc mt s ln theo yêu cu xóa màn hình hin th và sn sàng cho các cuc gi. Nhp s in thoi khn cp chính thc ti a im hin thi ca quý khách. S khn cp thay i tùy theo a phng. Bm phím gi.

i t cu hình Không trc tuyn hoc cu hình Trên máy bay sang mt cu hình hot ng.

Hy nhng hn ch cuc gi nht nh quý khách ã kích hot trên thit b.

4

Khi gi s khn cp, cung cp tt c thông tin cn thit càng chính xác càng tt. Thit b vô tuyn ca quý khách có th là phng tin liên lc duy nht ti hin trng xy ra tai

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

33

34

Thông tin b sung v s an toàn

Nokia Corporation ("Nokia") cung cp Bo hành có gii hn này cho ngi mua (các) sn phm Nokia c bao gm trong gói hàng bán ("Sn phm"). Nokia bo m vi quý khách rng trong sut thi hn bo hành Nokia hoc công ty dch v c y quyn ca Nokia s khc phc min phí các khim khuyt v vt liu, thit k và lp ráp trong mt khong thi gian hp lý trong thng mi bng cách sa cha, hoc thay th Sn phm nu Nokia xét thy cn thit tùy thuc vào quyt nh ca riêng Nokia, theo Bo hành có gii hn này (tr khi lut pháp có quy nh khác). Bo hành có gii hn này ch có giá tr và c thi hành ti quc gia ni quý khách ã mua Sn phm vi iu kin là Sn phm c d nh bán ra ti quc gia ó. Thi hn bo hành Thi hn bo hành bt u t thi im Sn phm c chính ngi dùng u tiên mua ln u. Sn phm có th có mt s chi tit khác nhau, và các chi tit khác nhau có th c áp dng thi hn bo hành khác nhau (sau ây gi là

trong mi bng tn th nghim. Mc SAR thc s ca thit b trong khi vn hành có th di giá tr cc i vì thit b c thit k ch s dng mc nng lng cn có ni mng. Mc nng lng thay i tùy thuc vào mt s yu t nh khong cách gia quý khách và trm phát ca mng. Giá tr SAR cao nht theo hng dn ca ICNIRP s dng thit b gn tai là 1,06 W/kg. Vic s dng các ph kin ca thit b có th to ra các giá tr SAR khác nhau. Giá tr SAR có th thay i tùy thuc vào các yêu cu th nghim và báo cáo trong nc và bng tn ca mng. Thông tin thêm v SAR có th c cung cp di thông tin sn phm ti trang web www.nokia.com. BO HÀNH CÓ GII HN CA NHÀ SN XUT Bo hành có gii hn này là b sung và không làm nh hng n các quyn hp pháp (lut nh) ca quý khách theo lut pháp c áp dng trong nc liên quan n vic bán sn phm tiêu dùng.

34

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Thông tin b sung v s an toàn

"Thi hn bo hành"). Các Thi hn bo hành khác nhau nh sau: a) mi hai (12) tháng i vi thit b di ng và các ph kin (cho dù là c bao gm trong gói bán hàng thit b di ng hoc c bán ri) không phi là các chi tit và ph kin có th tiêu hao c lit kê trong mc (b) và (c) di ây; b) sáu (6) tháng i vi các chi tit và ph kin có th tiêu hao sau ây: pin, b sc, giá , tai nghe, dây cáp và v máy; và c) chín mi (90) ngày i vi phng tin lu tr bt c phn mm nào có cung cp, nh a CDROM, th nh Trong chng mc ti a c pháp lut trong nc cho phép, Thi hn Bo hành s không c kéo dài hoc gia hn, hoc b nh hng di hình thc khác do vic bán li, sa cha hoc thay th sau ó i vi Sn phm. Tuy nhiên, (các) chi tit ã c sa cha s c bo hành trong sut khong thi gian còn li ca thi hn Bo hành ban u hoc trong sáu mi (60) ngày

35

k t ngày sa cha, tùy thuc vào khong thi gian nào dài hn. Làm th nào nhn c dch v bo hành Nu quý khách mun a ra yêu cu theo Bo hành có gii hn, quý khách có th gi n trung tâm nhn tin ca Nokia (ni có trung tâm này và vui lòng lu ý n tin cc ca quc gia tính cho các cuc gi) và/hoc khi cn thit, giao li Sn phm ca quý khách hoc chi tit b h hng (nu không phi là nguyên Sn phm) cho trung tâm chm sóc khách hàng ca Nokia hoc a im cung cp dch v c Nokia ch nh. Có th truy cp thông tin v các trung tâm chm sóc khách hàng ca Nokia, a im cung cp dch v c Nokia ch nh và trung tâm nhn tin ca Nokia trên các trang Web ca Nokia trong nc nu có. Quý khách phi giao li Sn phm ca quý khách hoc chi tit b h hng (nu không phi là nguyên Sn phm) cho trung tâm chm sóc khách hàng ca Nokia hoc a im cung cp dch v c Nokia

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

35

36

Thông tin b sung v s an toàn

hoc trong quá trình nào khác và do quý khách thu thp di bt c cách thc nào.Trong chng mc (các) lut c áp dng cho phép, Nokia không bo hành v vic bt c phn mm nào ca Nokia s áp ng c các yêu cu ca quý khách, s làm vic khi kt hp vi bt c ng dng phn cng hoc phn mm nào do bên th ba cung cp, s vn hành ca phn mm s không b gián on hoc không b li, hoc bt c các khim khuyt nào trong phn mm u có th sa cha c hoc s c sa cha. 2. Bo hành có gii hn này không áp dng i vi a) các hao mòn thông thng (k c nhng không gii hn hao mòn thu kính camera, pin hoc màn hình hin th), b) chi phí vn chuyn, c) các khim khuyt do x lý vng v gây ra (k c nhng không gii hn các khim khuyt do các vt bén nhn, b cong hoc làm ri, v.v... gây ra, d) các khim khuyt hoc h hng gây ra do s dng Sn phm không úng cách thc, k c s dng trái vi các ch dn ca Nokia cung cp (tc là các ch dn ghi

ch nh, trc khi Thi hn bo hành ht hn. Khi a ra khiu ni theo Bo hành có gii hn, quý khách cn phi xut trình: a) Sn phm (hoc chi tit b h hng ca Sn phm), b) chng c gc mua hàng, không b sa i và có th c c, trong ó có ghi rõ tên và a ch ca ngi bán hàng, ngày và ni mua, loi sn phm, s IMEI hoc s s ri khác. Bo hành có gii hn này ch áp dng i vi chính ngi dùng u tiên mua Sn phm t ban u và không th chuyn nhng hoc chuyn giao cho bt c ngi mua/ ngi dùng nào tip theo sau. Nhng gì không c bo hành? 1. Bo hành có gii hn này không áp dng i vi các sách hng dn dành cho ngi s dng hoc bt c phn mm nào ca bên th ba, các cài t, ni dung, d liu hoc kt ni cho dù ã c bao gm trong Sn phm/ti vào Sn phm, cho dù chúng ã c a vào trong quá trình cài t, lp ráp, gi hàng hoc vào bt c thi im nào khác trong dây chuyn giao hàng

36

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Thông tin b sung v s an toàn

trong sách hng dn Sn phm dành cho ngi s dng), và/hoc e) các hành ng khác vt ngoài tm kim soát hp lý ca Nokia. 3. Bo hành có gii hn này không áp dng i vi các khim khuyt hoc các khim khuyt b cáo buc gây ra do s dng hoc kt ni Sn phm vi sn phm, ph kin, phn mm và/hoc dch v không do Nokia sn xut, cung cp hoc cho phép, hoc s dng vào mc ích không phi là mc ích c d nh cho Sn phm.Các khim khuyt có th gây ra bi virút do quý khách và/hoc bên th ba truy nhp trái phép vào các dch v, các tài khon, h thng máy tính hoc mng khác. Vic truy nhp trái phép nêu trên có th xy ra thông qua hc-c, ánh cp mt khu hoc thông qua nhiu phng thc khác. 4. Bo hành có gii hn này không áp dng i vi các khim khuyt gây ra do pin b chp mch hoc do vành bt bao pin hoc lõi pin b hng hoc có chng c cho thy có s táy máy, hoc s dng pin cho

37

thit b không phi là thit b ã c ch nh. 5. Bn Cam kt Bo hành Có Gii hn này không có hiu lc trong trng hp Sn phm ã b ngi không thuc trung tâm dch v y thác tháo, chnh sa hoc sa cha, trng hp sn phm dùng các b phn b sung không c kim duyt, hoc trng hp s IMEI, mã s ngày tháng trên ph kin di ng, hoc s xê-ri ca Sn phm b g b, ty xóa, làm nhòe i, chnh sa, hoc không th c c bng bt k cách nào và trng hp này s do Nokia t nhn nh. 6. Bo hành có gii hn này không áp dng i vi Sn phm ã b ni m t, hoc ni có nhit ht sc cao hoc trong iu kin môi trng xu hoc có nhng thay i t ngt trong iu kin môi trng, b g sét, ôxi hóa, làm thc n hoc cht lng lan Sn phm, hoc b nh hng bi các sn phm hóa cht.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

37

38

Thông tin b sung v s an toàn

dung và d liu ó có th b mt trong quá trình sa cha hoc thay th Sn phm. Nokia, hành ng nht quán vi các quy nh trong phn "Gii hn Trách nhim ca Nokia" di ây, trong chng mc (các) lut c áp dng cho phép, cho dù trong bt c trng hp nào cng không chu trách nhim, mt cách rõ ràng hoc ng ý, i vi bt c h hng hoc tn tht nào thuc bt c tính cht nào phát sinh t vic b mt mát, thit hi hoc h hng các ni dung hoc d liu trong quá trình sa cha hoc thay th Sn phm. Mi chi tit ca Sn phm hoc thit b khác mà Nokia ã thay th u là tài sn ca Nokia. Nu phát hin Sn phm ã giao li không là i tng c bo hành theo các iu khon và iu kin ca Bo hành có gii hn, Nokia và các công ty dch v c y quyn ca Nokia có quyn tính tin phí x lý. Khi sa cha hoc thay th Sn phm Nokia có th s dng các sn phm hoc chi tit mi, tng ng mi hoc ã c tân trang.

Nhng thông báo quan trng khác Th SIM và h thng hoc mng di ng và/hoc h thng hoc mng khác Sn phm vn hành do nhà iu hành c lp là mt bên th ba cung cp. Do ó, Nokia s không chp nhn trách nhim theo bo hành này i vi s vn hành, s có sn, phm vi ph sóng, các dch v hoc tm hot ng ca h thng hoc mng di ng hoc h thng hoc mng khác nêu trên. Trc khi Sn phm có th c sa cha hoc thay th, nhà iu hành có th cn phi m bt c khoá SIM nào hoc khoá nào khác mà ã c b sung thêm khóa sn phm i vi mt mng hoc nhà iu hành c th. Do vy, Nokia không chp nhn trách nhim i vi bt c s chm tr nào trong vic sa cha bo hành hoc vic Nokia không th hoàn tt vic sa cha bo hành, xy ra do nhà iu hành trì hoãn hoc không m bt c khoá Sim hoc khoá nào khác. Vui lòng nh làm bn sao d phòng hoc ghi li tt c các ni dung và d liu quan trng có lu tr trong Sn phm ca quý khách, vì các ni

38

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Thông tin b sung v s an toàn

Sn phm ca quý khách có th cha các thành phn cho mt quc gia c th, k c phn mm. Tái xut t nc n nguyên thy ca Sn phm sang mt nc khác thì Sn phm có th có cha các thành phn cho quc gia c th mà không b coi là khim khuyt theo Bo hành có gii hn này. Gii hn trách nhim ca Nokia Bo hành có gii hn này là bin pháp khc phc duy nht dành riêng cho quý khách i vi Nokia, và là trách nhim duy nht ca riêng Nokia i vi các khim khuyt ca Sn phm quý khách. Tuy nhiên, Bo hành có gii hn này không loi tr hoc gii hn i) bt c các quyn hp pháp (lut nh) nào ca quý khách theo pháp lut c áp dng trong nc; hoc ii) bt c các quyn nào khác ca quý khách i vi ngi bán Sn phm. Bo hành có gii hn này thay th tt c các bo hành và trách nhim khác ca Nokia, cho dù bng li nói hoc bng vn bn, theo lut nh (không bt buc), hp ng, lut pháp v hành vi sai trái hoc hình thc nào khác, k c nhng không

39

gii hn và khi lut pháp c áp dng cho phép, bt c các iu kin, bo hành hoc các iu khon nào khác c ng ý v cht lng hài lòng hoc s phù hp cho mc ích. Trong chng mc (các) lut c áp dng cho phép, Nokia không nhn lãnh bt c trách nhim nào i vi s mt mát, thit hi hoc h hng d liu, bt c tn tht nào v li nhun, không s dng c Sn phm hoc chc nng hot ng, mt mát công vic kinh doanh, mt hp ng, mt doanh thu, mt các khon tit kim d tính, b tng chi phí hoc phí tn, hoc i vi bt c tn tht hoc thit hi nào mang tính gián tip, tn tht hoc thit hi nào mang tính h qu, hoc tn tht, thit hi c bit nào. Trong chng mc pháp lut c áp dng cho phép, trách nhim ca Nokia c gii hn giá tr mua Sn phm. Nhng gii hn nêu trên không áp dng i vi t vong hoc thng tích cá nhân phát sinh t s cu th ã c chng minh ca Nokia. Các ngha v pháp nh Bo hành có gii hn này phi c hiu còn ph thuc vào bt c các

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

39

40

Thông tin b sung v s an toàn

có th b try xc hoc h hng nu không s dng ht sc cn thn. Tt c các thông tin v bo hành, chc nng và thông s sn phm có th c thay i mà không cn phi thông báo. Nokia Corporation Keilalahdentie 2-4 FIN-02150 Espoo Finland

quy nh nào ca pháp lut có ng ý a các bo hành hoc iu kin vào Bo hành có gii hn này mà không c loi tr, hn ch hoc sa i, hoc không th loi tr, hn ch hoc sa i ngoi tr trong mt chng mc có gii hn. Nu các quy nh pháp lut nêu trên c áp dng, trong chng mc mà Nokia có kh nng thc hin c, thì trách nhim ca Nokia theo các quy nh ó i vi hàng hoá theo s la chn ca Nokia s c gii hn : thay th hàng hóa hoc cung cp hàng hóa tng ng, sa cha hàng hóa, thanh toán chi phí thay th hàng hóa hoc mua hàng hóa tng ng, hoc thanh toán chi phí sa cha hàng hóa; và i vi các dch v: cung cp li các dch v hoc thanh toán chi phí cung cp li các dch v. Lu ý: Sn phm ca quý khách là thit b in t phc tp. Nokia mnh dn ngh quý khách t c k sách hng dn s dng và các ch dn cung cp cùng vi và cho Sn phm. Cng vui lòng lu ý rng Sn phm có th cha màn hình hin th có chính xác cao, thu kính camera và các chi tit khác mà

40

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

41

TUYÊN B V S PHÙ HP liu này di bt k hình thc nào khi không c Nokia cho phép trc bng vn bn. Nokia thc hin chính sách phát trin không ngng. Nokia bo lu quyn thc hin các thay i và ci tin i vi bt k sn phm nào c mô t trong tài liu này mà không cn thông báo trc. TRONG CHNG MC TI A C PHÁP LUT HIN HÀNH CHO PHÉP, DÙ TRONG BT K TRNG HP NÀO, NOKIA HAY BT K BÊN CP LIXNG NÀO CA NOKIA CNG S KHÔNG CHU TRÁCH NHIM I VI BT C VIC MT MÁT D LIU HOC TN THT THU NHP NÀO HOC BT K THIT HI NÀO MANG TÍNH CHT C BIT, NGU NHIÊN, H QU HOC CÁC THIT HI GIÁN TIP NÀO CHO DÙ Ã GÂY RA NH TH NÀO. NI DUNG CA TÀI LIU NÀY C CUNG CP THEO "HIN TRNG". NGOI TR THEO QUY NH CA PHÁP LUT C ÁP DNG, KHÔNG CÓ BT K S BO M NÀO THUC BT C LOI NÀO, CHO DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NG Ý, K C, NHNG KHÔNG CH GII HN CÁC BO M HIU NGM V PHM CHT PHÙ HP

Bng vn bn này, NOKIA CORPORATION tuyên b rng RM-524 sn phm này tuân th các yêu cu thit yu và các quy nh có liên quan khác ca Ch Th 1999/5/ EC. Bn sao ca Tuyên b v s Phù hp có th c tìm thy ti http:// www.nokia.com/phones/ declaration_of_conformity/. © 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h. Nokia, Nokia Connecting People, và Navi là các nhãn hiu hoc nhãn hiu ã c ng ký ca Nokia Corporation. Nokia tune là nhãn hiu âm thanh ca Nokia Corporation. Các tên công ty và tên sn phm khác c cp ây có th là các nhãn hiu hoc tên thng mi ca các ch s hu tng ng. Nghiêm cm nhân bn, chuyn nhng, phân phi, hoc lu tr mt phn hay toàn b ni dung tài

42

CHO CÁC MC ÍCH THÔNG THNG VÀ S PHÙ HP CHO MC ÍCH C TH NÀO, C A RA LIÊN QUAN N S CHÍNH XÁC, TIN CY HOC CÁC NI DUNG CA TÀI LIU NÀY. NOKIA BO LU QUYN CHNH SA HAY THU HI TÀI LIU NÀY VÀO BT K LÚC NÀO MÀ KHÔNG CN THÔNG BÁO TRC. S sn có các sn phm và ng dng c th cng nh các dch v cho nhng sn phm này có th khác nhau tùy theo tng khu vc. Vui lòng tham kho vi i lý Nokia ca quý khách bit chi tit và s sn có các tùy chn ngôn ng. Thit b này có cha các thành phn, công ngh hoc phn mm chu s iu chnh ca các lut và quy nh v xut khu ca Hoa K và các quc gia khác. Nghiêm cm vic chuyn hng trái pháp lut.

Information

42 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

629443