Read Nokia_6303c_UG_vi.pdf text version

Hng dn S dng in thoi Nokia 6303 classic

2

TUYÊN B V S PHÙ HP quan n nhng thông tin ã c mã hóa tuân theo Chun MPEG-4 Visual Standard và (ii) s dng liên quan n các video MPEG-4 do nhà cung cp video ã c li-xng cung cp. Không cp lixng hoc ng ý cp lixng cho bt c s s dng nào khác. Có th thu thp các thông tin b sung, k c các thông tin có liên quan n vic s dng trong ni b, s dng cho thng mi và khuyn mãi t MPEG LA, LLC. Xem thông tin trên trang web http://www.mpegla.com Nokia thc hin chính sách phát trin liên tc. Nokia bo lu quyn thc hin các thay i và ci tin i vi bt k sn phm nào c mô t trong tài liu này mà không cn thông báo trc. TRONG CHNG MC TI A C PHÁP LUT C ÁP DNG CHO PHÉP, DÙ TRONG BT K TRNG HP NÀO, NOKIA HAY BT K BÊN CP LIXNG NÀO CA NOKIA CNG S KHÔNG CHU TRÁCH NHIM I VI BT C VIC MT MÁT D LIU HOC TN THT THU NHP NÀO HOC BT K THIT HI NÀO MANG TÍNH CHT C BIT, NGU NHIÊN, H QU HOC GIÁN TIP CHO DÙ Ã GÂY RA NH TH NÀO. NI DUNG CA TÀI LIU NÀY C CUNG CP THEO "HIN TRNG". NGOI TR THEO QUY NH CA PHÁP LUT C ÁP DNG, KHÔNG CÓ BT K S BO M NÀO THUC BT C LOI NÀO, CHO DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NG Ý, K C, NHNG KHÔNG CH GII HN CÁC BO M C HIU NGM V PHM CHT CHO CÁC MC ÍCH THÔNG THNG VÀ S PHÙ HP CHO MC ÍCH C TH NÀO, C A RA LIÊN QUAN N S CHÍNH XÁC, TIN CY HOC CÁC NI DUNG CA TÀI LIU NÀY. NOKIA BO LU QUYN CHNH SA HAY THU HI TÀI LIU NÀY VÀO BT K LÚC NÀO MÀ KHÔNG CN THÔNG BÁO TRC. S sn có các sn phm c th và các ng dng và các dch v cho nhng sn phm này có th khác nhau tùy theo tng khu vc. Vui lòng tham kho vi i lý Nokia ca quý khách bit chi tit, và s sn có các tùy chn ngôn ng. Thit b này có cha các hàng hóa, công ngh hoc phn mm chu s iu chnh ca các lut và quy nh v xut khu ca Hoa K và các quc gia khác. Nghiêm cm vic chuyn hng trái pháp lut. THÔNG CÁO CA Y BAN TRUYN THÔNG LIÊN BANG HOA K (FCC)/B CÔNG THNG CANADA Qun lý Xut khu

Bng vn bn này, NOKIA CORPORATION tuyên b rng sn phm RM-443 này tuân th các yêu cu thit yu và các quy nh có liên quan khác ca Ch Th 1999/5/EC. Quý khách có th tìm thy bn sao bn Tuyên b v s phù hp ti http:// www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/. © 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h. Nokia, Nokia Connecting People và Navi là các nhãn hiu hoc nhãn hiu ã ng ký ca Nokia Corporation. Nokia tune là nhãn hiu âm thanh ca Nokia Corporation. Các tên công ty và tên sn phm khác c cp ây có th là các nhãn hiu hoc tên thng mi ca các ch s hu tng ng. Các phn ca phn mm Nokia Maps thuc bn quyn © 1996-2008 ca FreeType Project. Mi quyn c bo lu. Nghiêm cm sao chép, chuyn nhng, phân phi, hoc lu tr mt phn hay toàn b ni dung tài liu này di bt k hình thc nào khi không c Nokia cho phép trc bng vn bn.

Bao gm phn mm bng mt mã RSA BSAFE hoc phn mm có giao thc bo mt ca RSA Security.

Java và tt c các nhãn hiu da trên nn Java là các nhãn hiu hoc nhãn hiu ã c ng ký ca Sun Microsystems, Inc. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com Sn phm này c li-xng theo Lixng MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) s dng cá nhân và phi thng mi bi ngi tiêu dùng trong hot ng cá nhân và phi thng mi liên

Thit b ca quý khách có th gây nhiu sóng truyn hình hoc vô tuyn (ví d, khi s dng in thoi gn thit b thu sóng). T chc FCC hoc B Công Thng Canada có th yêu cu quý khách ngng s dng in thoi trong trng hp không th tránh khi vic nhiu sóng. Nu quý khách cn giúp , xin liên h vi b phn h tr dch v ti a phng ca quý khách. Thit b này tuân th iu khon 15 thuc b qui nh ca FCC. Hot ng tùy thuc vào hai iu kin sau: (1) Thit b này không gây nhiu sóng có hi, và (2) thit b phi chp nhn bt c s nhiu sóng nào nhn c, bao gm c s

3

nhiu sóng có th gây ra hot ng không mong mun. Bt c thay i hay sa i nào không c Nokia phê chun mt cách rõ ràng có th làm mt hiu lc quyn s dng thit b này ca ngi s dng. S hiu: 6303c

4

Mc lc Gii trí Nghe nhc Web Các ng dng và trò chi Bn Ti v bn t mng Bn và GPS Các dch v b sung Sp xp Qun lý các s liên lc Danh thip Ngày gi Báo thc Lch Công vic Ghi chú Phn mm Nokia PC Suite Máy tính ng h m ngc ng h bm gi 33 33 35 37 38 38 38 39 40 40 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42

Mc lc

An toàn Khi ng Các phím và b phn Lp th SIM và pin Lp và tháo th nh Sc pin ng-ten Ph kin Bt Gii thiu v thit b ca quý khách Các dch v mng Mã truy nhp Bt và tt in thoi Ch ch Duyt menu Khóa bàn phím Các chc nng không cn dùng th SIM Ch trên máy bay Bin nó thành in thoi ca bn Cài t c bn Cài t riêng in thoi Kt ni Nhà cung cp dch v mng Gi liên lc Gi in Vn bn và tin nhn E-mail Hình nh và video Chp nh Quay video clip Các tùy chn camera và video B su tp

4

6 7 7 7 8 8 9 9 11 11 11 12 12 12 14 14 14 14 16 16 17 19 20 23 23 25 29 31 31 31 31 31

H tr và cp nht 43 H tr 43 My Nokia 43 Ti ni dung 43 Cp nht phn mm bng cách s dng máy PC 43 Cp nht phn mm qua mng 44 Khôi phc cài t gc 44 Ph kin chính hãng Nokia Các nguyên tc thc t v ph kin Pin Pin Thông tin v pin và b sc Hng dn xác thc pin Nokia Gi gìn và Bo trì Tái ch 45 45 45 46 46 46 47 47

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Mc lc Thông tin b sung v s an toàn Tr em Môi trng hot ng Thit b y t Xe c Môi trng phát n tim n Cuc gi khn cp Thông tin v chng nhn (SAR) 47 47 47 48 48 48 48 49

5

BO HÀNH CÓ GII HN CA NHÀ SN XUT 49 Thi hn bo hành 49 Làm th nào nhn c dch v bo hành 49 Nhng gì không c bo hành? 50 Nhng thông báo quan trng khác 50 Gii hn trách nhim ca Nokia 51 Các ngha v pháp nh 51 T mc 52

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

5

6

An toàn PH KIN VÀ PIN Ch s dng ph kin và pin c phê chun. Không kt ni thit b này vi nhng sn phm không tng thích. CHNG VÔ NC Thit b này không chng vô nc. Gi in thoi tht khô.

An toàn

Hãy c nhng hng dn n gin này. Vic không tuân theo các hng dn này có th là phm pháp hoc gây nguy him. c sách hng dn s dng y bit thêm thông tin. BT MÁY AN TOÀN Không bt thit b này khi b cm s dng in thoi vô tuyn hoc khi thit b này có th gây nhiu sóng hoc gây ra nguy him. AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ TRÊN HT Tuân th tt c các quy nh trong nc. Luôn gi tay c rnh iu khin xe trong lúc lái xe. iu quý khách phi quan tâm u tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông. NHIU SÓNG Tt c các thit b vô tuyn u có th d b nhim nhiu, làm nh hng n hot ng ca máy. TT MÁY NHNG NI B CM Tuân th mi hn ch. Tt máy khi trên máy bay, gn thit b y t, nhng ni có nhiên liu, hóa cht, hoc nhng ni phá n. S DNG DCH V HP CHUN Ch nhng nhân viên hi tiêu chun chuyên môn mi c lp t hoc sa cha sn phm này.

6

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Khi ng

7

Khi ng

Tìm hiu in thoi, lp pin, th SIM, và th nh, cng nh tìm hiu mt s thông tin quan trng v in thoi. Các phím và b phn

14 15 16 17 18 19

Phím gim âm lng Phím tng âm lng Loa Phím ngun èn flash ca camera ng kính camera

Lp th SIM và pin Luôn tt thit b này và ngt kt ni vi b sc trc khi tháo pin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tai nghe Màn hình Phím chn trái và phi Phím di chuyn NaviTM (phím di chuyn) Phím gi Bàn phím Micrô Phím kt thúc Thit b cm quang u ni b sc L gn dây eo c tay u ni AV Nokia (3,5 mm) u ni cáp Micro USB in thoi này c thit k s dng vi loi pin BL-5CT. Luôn s dng pin chính hãng Nokia. Xem phn "Hng dn xác thc pin Nokia" trên trang 46. Th SIM và các im tip xúc ca th có th d b hng do try xc hoc b cong, vì vy nên cn thn khi gi, lp hoc tháo th. 1 Trt np (1), và tháo np ra. Tháo pin (2).

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

7

8

Khi ng th làm hng th và thit b, và làm h d liu ã lu tr trên th. in thoi ca bn h tr th microSD có dung lng ti a 4 GB. Lp th nh

2

M ngn cha th SIM (3). Lp th SIM vào ngn cha th vi mt tip xúc quay xung (4). óng ngn cha th SIM (5). 1 2 3 Tháo v mt sau. Lp th vào khe th nh, b mt tip xúc úp xung, và nhn n khi nó khóa vào v trí. Lp v mt sau.

3

Quan sát các im tip xúc ca pin (6), và gn pin vào (7). y v mt sau li (8).

Tháo th nh Chú ý: Không tháo th nh trong khi ang s dng thit b truy cp vào th. Vic tháo th trong khi ang s dng có th làm h th nh cng nh thit b, và d liu ã lu tr trong th có th b hng. Bn có th tháo hoc thay th th nh trong khi in thoi ang hot ng mà không cn tt in thoi. 1 2 3 4 m bo không có ng dng nào ang s dng th nh. Tháo v mt sau. Nhn nh vào th nh tháo cht, và tháo th nh ra. Lp v mt sau.

Lp và tháo th nh Ch s dng Th microSD tng thích ã c Nokia phê chun s dng cho thit b này. Nokia s dng các tiêu chun ngành ã c phê chun cho th nh, nhng có mt s loi th nh hiu khác có th không hoàn toàn tng thích vi thit b này. Nhng th không tng thích có

8

Sc pin Pin ca bn ã c sc sn, nhng mc sc có th khác nhau. 1 Ni b sc vào cm in tng.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Khi ng

9

tín hiu s nh hng n cht lng giao tip và có th làm cho thit b vn hành mc in nng cao hn mc cn thit và có th gim tui th pin. Hình v hin th vùng ng-ten c ánh du màu xám. 2 3 Ni b sc vi in thoi. Khi pin ã c sc y, ngt b sc ra khi in thoi, sau ó ngt khi cm in tng. Ph kin Cm cáp USB

Nu pin ht hoàn toàn thì phi mt vài phút biu tng ang sc mi xut hin trên màn hình và mi có th thc hin cuc gi. Thi gian sc tùy thuc vào b sc s dng. Sc BL-5CT pin bng AC-8 b sc mt khong 1 ting 30 phút khi in thoi ch màn hình chính. ng-ten M np u ni USB, và cm cáp USB vào in thoi. B tai nghe Cnh báo: Nghe nhc vi mc âm lng va phi. Vic nghe liên tc mc âm lng ln có th gây hi cho thính giác ca quý khách. Không thit b gn tai ca quý khách khi ang s dng loa vì âm lng có th rt ln. Cnh báo: Khi quý khách s dng tai nghe, kh nng nghe âm thanh bên ngoài ca quý khách có th b nh hng. Không s dng tai nghe ti ni mà vic s dng tai nghe có th gây nguy him cho s an toàn ca quý khách.

Thit b ca quý khách có th có c mt ng-ten bên trong và mt ng-ten bên ngoài. Cng nh i vi mi thit b truyn tín hiu vô tuyn, nu không cn thit, tránh chm vào vùng ng-ten khi ng-ten ang phát và nhn tín hiu. S tip xúc vi ng-ten ang phát hoc nhn

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

9

10

Khi ng

Khi kt ni bt k thit b ngoài hoc bt k tai nghe nào khác vi loi c Nokia phê chun s dng cho thit b này vi u Ni AV Nokia, c bit chú ý n mc âm lng. Không kt ni các sn phm phát ra tín hiu vì nh vy có th làm hng thit b. Không kt ni bt k ngun in nng nào vi u Ni AV Nokia. Dây eo 1 Tháo v mt sau. 2 Gn dây, và ct cht. 3 Lp v mt sau.

10

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Bt

11

Bt

Tìm hiu cách bt in thoi, và cách s dng nhng chc nng c bn. Gii thiu v thit b ca quý khách Thit b vô tuyn mô t trong sách hng dn này c phê chun s dng trên Mng GSM 900, 1800, và 1900 MHz. Liên h vi nhà cung cp dch v bit thêm thông tin v mng. Khi s dng các tính nng ca thit b này, hãy tuân th pháp lut và tôn trng tp quán a phng, s riêng t và nhng quyn hp pháp ca ngi khác, k c quyn tác gi. Vic bo h quyn tác gi có th không cho phép sao chép, chnh sa hoc chuyn giao mt s hình nh, nhc, và các ni dung khác. Thit b ca quý khách có th có các ch mc và liên kt c cài t sn cho các trang internet ca bên th ba. Quý khách cng có th truy cp vào các trang web ca các bên th ba khác t thit b ca quý khách. Các trang web ca bên th ba không có mi liên kt nào vi Nokia, và Nokia không chp thun hay nhn lãnh bt c trách nhim nào i vi các trang web này. Nu quý khách chn truy cp vào các trang web này, quý khách cn cn thn lu ý v vic t bo v an toàn cho mình hoc lu ý v ni dung. Cnh báo: s dng bt c tính nng nào ca thit b này, ngoi tr tính nng báo thc, thit b cn phi c bt lên. Không bt thit b này khi vic s dng thit b vô tuyn có th gây nhiu sóng hoc gây ra nguy him.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Luôn nh làm các bn sao d phòng hoc ghi li tt c thông tin quan trng ã c lu trong thit b ca quý khách. Khi kt ni vi bt k thit b nào khác, hãy c k hng dn s dng ca thit b ó bit nhng hng dn chi tit v an toàn. Không kt ni thit b này vi nhng sn phm không tng thích. Luôn nh làm các bn sao d phòng hoc ghi li tt c thông tin quan trng ã c lu trong thit b ca quý khách. Tham kho hng dn s dng bit các thông tin quan trng khác v thit b ca quý khách. Các dch v mng s dng thit b, quý khách phi có dch v do nhà cung cp dch v vô tuyn cung cp. Nhiu tính nng yêu cu phi có các tính nng mng c bit. Không phi tt c các mng u có các tính nng này; các mng khác có th yêu cu quý khách thc hin các tha thun c th vi nhà cung cp dch v trc khi quý khách có th s dng các dch v mng. Vic s dng các dch v mng liên quan ti chuyn d liu. Hãy liên h vi nhà cung cp dch v ca quý khách bit chi tit v cc phí trong mng ch ca quý khách và khi s dng dch v chuyn vùng trên các mng khác. Nhà cung cp dch v ca quý khách có th cung cp cho quý khách các hng dn và gii thích v nhng khon phí s c áp dng. Mt s mng có th có các hn ch làm nh hng n cách thc mà quý khách có th s dng các dch v mng. Ví d, mt s mng có th không h tr tt c ký t và dch v b tùy thuc vào ngôn ng. Nhà cung cp dch v ca quý khách có th ã yêu cu quý khách tt hoc không kích

11

12

Bt · Mã chn cuc gi c yêu cu khi dùng dch v chn cuc gi hn ch các cuc gi n và i t in thoi ca bn (dch v mng). xem hoc thay i cài t mô-un an toàn cho trình duyt web, hãy chn Menu > Cài t > Cài t bo v > C.t môun a.toàn.

hot mt s tính nng trong thit b ca quý khách. Nu vy, các tính nng này s không hin th trên bng chn (menu) ca thit b. Thit b ca quý khách cng có th có mt cu hình c bit chng hn nh các thay i trong các tên menu, th t menu, và các biu tng. Liên h vi nhà cung cp dch v ca quý khách bit thêm thông tin. Mã truy nhp thit lp cách in thoi ca bn s dng mã truy cp và thit lp bo mt, chn Menu > Cài t > Cài t bo v > Mã truy nhp. · Mã bo v giúp bo v in thoi ca bn không b s dng trái phép. Mã c cài trc là 12345. Bn có th thay i mã này và cài in thoi hi mã bo v. Mt s thao tác yêu cu mã bo v, bt k cài t là gì, ví d nu bn mun khôi phc cài t gc. Gi k mã ni an toàn tách bit vi in thoi. Nu bn quên mã và in thoi b khóa, in thoi s yêu cu dch v và có th phi tr thêm phí. bit thêm thông tin, liên h vi mt im Nokia Care hoc i lý bán l in thoi ca bn. Mã PIN (UPIN), c cung cp cùng vi th SIM (USIM) s giúp bo v th không b s dng trái phép. Mã PIN2 (UPIN2), c cung cp cùng vi th SIM (USIM), cn có th truy cp mt s dch v. Mã PUK (UPUK) vá PUK2 (UPUK2) có th c cung cp cùng th SIM (USIM). Nu bn nhp sai mã PIN ba ln liên tc, bn s c yêu cu nhp mã PUK. Nu các mã này không c cung cp, hãy liên h nhà cung cp dch v ca bn.

·

Bt và tt in thoi Bt và tt Bm và gi phím ngun. Nhp mã PIN Nu c yêu cu, hãy nhp mã PIN (hin th di dng ****). t ngày gi Nu c yêu cu, hãy nhp ngày, gi a phng, cng nh múi gi và gi tit kim thi gian ban ngày ca a im ca bn. Khi bt in thoi ln u tiên, bn có th c nhc nhn các thông s cài t cu hình t nhà cung cp dch v (dch v mng). bit thêm thông tin, hãy liên h vi nhà cung cp dch v ca quý khách. Ch ch Khi in thoi sn sàng s dng nhng bn cha nhp bt k ký t nào, in thoi s ch ch.

· · ·

12

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Bt Màn hình Chn Menu > Cài t > Cài t hin th > Màn hình chính.

13

kích hot ch màn hình ch, chn Ch m.hình chính. sp xp và thay i ch màn hình ch, chn Chn cài t riêng. chn mã khóa s dng kích hot ch màn hình ch, chn Phím trên m.h.chính. Tùy thuc vào cài t, ch màn hình ch, hãy di chuyn lên hoc xung trong danh sách, và chn Chn, Xem, hoc Chnh sa. Các mi tên cho bit còn có thêm thông tin khác. ngng iu hng, chn Thoát. Các phím tt Khi in thoi ch ch hoc ch màn hình ch, bn có th s dng các phím tt sau ây. Lit kê các cuc gi b nh, ã nhn và ã gi Bm phím gi. thc hin mt cuc gi, hãy di chuyn n mt s in thoi hoc tên, và bm phím gi. Khi ng trình duyt web Bm và gi phím 0. Gi hp th thoi Bm và gi phím 1. S dng các phím khác làm các phím tt Xem phn "Các phím tt quay s" trên trang 23. Các ch báo Bn có tin nhn cha c.

13

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cng tín hiu ca mng di ng

Tình trng sc pin Các ch báo ng h Tên mng hoc logo mng Ngày Màn hình Chc nng ca phím chn trái Chc nng ca phím Navi, di ây c gi là phím di chuyn 10 Chc nng ca phím chn phi

Bn có th thay i chc nng ca phím chn trái và phím chn phi. Xem phn " Phím chn trái và phi " trên trang 18. Tit kim in in thoi này có Trình tit kim in và Ch ngh tit kim nng lng pin ch ch khi không bm phím nào. Các tính nng này có th c kích hot. Xem phn "Cài t hin th" trên trang 17. Màn hình chính Ch màn hình chính hin th mt danh sách các tính nng in thoi và thông tin chn lc bn có th truy cp trc tip.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

14

Bt Bn có tin nhn cha gi, b hy, hoc không gi c. Bàn phím b khóa. in thoi không chuông khi có cuc gi hoc tin nhn vn bn gi n. Báo thc ã c cài. xp li menu, chn Tùy chn > Sp xp. Di chuyn n mc menu mun di chuyn, và chn Chuyn. Di chuyn n ch bn mun di chuyn mc ó n, và chn OK. lu thay i, chn Xong > Có. Khóa bàn phím ngn vic tình c bm phím, chn Menu, và bm * trong khong 3,5 giây khóa bàn phím. m khóa bàn phím, chn M, và bm * trong khong 1,5 giây. Nu c yêu cu, hãy nhp mã khóa vào. tr li cuc gi khi bàn phím b khóa, bm phím gi. Khi bn kt thúc hoc t chi cuc gi, bàn phím s t ng khóa li. Các tính nng khác bao gm t ng khóa bàn phím và khóa bàn phím bo mt. Xem phn "in thoi" trên trang 16. Khi thit b hoc bàn phím ch khóa, vn có th thc hin các cuc gi n s in thoi khn cp chính thc ã c lp trình trong thit b ca quý khách. Các chc nng không cn dùng th SIM Mt s chc nng ca in thoi có th c s dng mà không cn lp th SIM, chng hn nh các chc nng ca Sp xp và các trò chi. Mt s chc nng s b làm m trong các menu và không th s dng. Ch trên máy bay S dng ch trên máy bay ti nhng môi trng nhy cm vi sóng vô tuyn -- trên máy bay hoc trong bnh vin -- hy kích hot tt c các chc nng s dng sóng vô tuyn. Bn vn có th truy cp vào các trò chi không trc tuyn, lch,

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

/ / /

in thoi c ng ký vi mng GPRS hoc EGPRS. in thoi có mt kt ni GPRS hoc EGPRS ang hot ng. Kt ni GPRS hoc EGPRS ang tm ngng ( trng thái gi). Kt ni Bluetooth ang bt. Nu bn có hai s máy in thoi, s máy th hai c chn. Tt c các cuc gi n s c chuyn sang mt s in thoi khác. Cuc gi b gii hn trong nhóm ni b. Cu hình hot ng hin thi c cài hn gi.

Duyt menu in thoi cung cp mt lot các chc nng c phân thành nhóm trong các menu. 1 2 3 4 5 truy cp menu, chn Menu. Di chuyn qua menu, và chn mt tùy chn (ví d nh Cài t). Nu menu c chn có cha các menu con nh hn, hãy chn mt cái (ví d nh Cài t cuc gi). Chn cài t theo ý thích. tr v cp menu trc ó, chn Tr v. thoát menu, chn Thoát.

i giao din menu, chn Tùy chn > Kiu menu chính. Di chuyn sang phi, và chn mt trong các tùy chn có sn.

14

Bt và s in thoi. Khi ch máy bay c kích hot, s hin th. kích hot ch trên máy bay, chn Menu > Cài t > Cu hình > Trên máy bay > Khi ng hoc Cài t riêng. tt ch máy bay, chn bt k cu hình nào khác. Cnh báo: Vi cu hình trên máy bay, quý khách không th thc hin hoc nhn bt k cuc gi nào, k c các cuc gi khn cp, hoc s dng các chc nng khác mà yêu cu phi có mng ph sóng. thc hin các cuc gi, quý khách phi kích hot chc nng ca in thoi trc bng cách thay i các cu hình. Nu thit b ã b khóa, hãy nhp mã khóa vào. Nu quý khách cn thc hin cuc gi khn cp khi thit b b khóa và ang ch cu hình trên máy bay, quý khách cng có th nhp s khn cp chính thc ã c lp trình trong thit b ca quý khách vào trng mã khóa và chn 'Gi'. Thit b s xác nhn vic quý khách sp thoát khi cu hình trên máy bay bt u cuc gi khn cp.

15

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

15

16

Bin nó thành in thoi ca bn SIM khai báo -- (dch v mng) Xem phn "Dch v SIM" trên trang 21. Cài t bo v Khi s dng các tính nng bo v hn ch cuc gi (nh chn cuc gi, nhóm ngi s dng mt thit và gi s c nh), vn có th thc hin các cuc gi n s in thoi khn cp ã c lp trình trong thit b ca quý khách. Chn Menu > Cài t > Cài t bo v và chn trong các tùy chn sau: Hi mã PIN hoc Hi mã UPIN -- hi mã PIN hoc UPIN mi khi in thoi c bt lên. Mt s th Sim không cho phép tt chc nng hi mã. Dch v chn cuc gi -- gii hn cuc gi n và cuc gi i t in thoi ca bn (dch v mng). Bn cn có mt mã chn cuc gi. Gi s n nh -- gii hn cuc gi n s in thoi c chn nu th SIM ca bn có h tr. Khi bt chc nng gi s c nh, kt ni GPRS không th thc hin tr khi ang gi tin nhn vn bn qua kt ni GPRS. Trong trng hp này, s in thoi ngi nhn và s trung tâm nhn tin phi có trong danh sách gi c nh. Nhóm ni b -- xác nh nhóm ngi bn có th gi và có th gi cho bn (dch v mng). Cp bo v -- yêu cu mã bo v bt c khi nào lp th SIM mi vào in thoi, chn in thoi. Mã truy nhp -- thay i mã bo mt, mã PIN, mã UPIN, mã PIN2, hoc mt mã chn cuc gi Yêu cu mã PIN2 -- chn có yêu cu mã PIN2 hay không khi s dng mt chc nng c th c bo v bi mã PIN2. Mt s th SIM không cho phép tt chc nng

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Bin nó thành in thoi ca bn

Cài t in thoi, cài t riêng và kt ni nó theo nhiu cách. Cài t c bn in thoi Chn Menu > Cài t > Cài t cho máy, và chn mt trong các tùy chn sau: Cài t ngôn ng -- cài ngôn ng cho in thoi, chn Ngôn ng in thoi và chn ngôn ng. cài ngôn ng cho in thoi theo thông tin trên th SIM, chn Ngôn ng in thoi > T ng. Hin trng -- kim tra dung lng b nh ã s dng Khóa phím t ng -- t ng khóa bàn phím sau mt khong thi gian tr ã t trc khi in thoi ch màn hình ch và không có chc nng nào c s dng Phím bo v -- hi mã bo v khi m khóa bàn phím Nhn dng ting nói -- Xem phn "Lnh thoi" trên trang 18. Hi trên máy bay -- c hi có s dng ch trên máy bay hay không khi bt in thoi. Vi ch trên máy bay, mi kt ni sóng vô tuyn u tt. Cp nht in thoi -- nhn các cp nht phn mm t nhà cung cp dch v (dch v mng). Các tùy chn kh dng có th khác nhau. Xem phn "Cp nht phn mm qua mng" trên trang 44. Chn nhà iu hành -- cài mng di ng kh dng trong vùng ca bn Bt menu tr giúp -- cài in thoi hin th vn bn tr giúp Chuông khi ng -- phát mt âm báo khi bt

16

Bin nó thành in thoi ca bn hi mã. Tùy chn này có th không kh dng, tùy thuc vào th SIM. bit chi tit, hãy liên h vi nhà iu hành mng. Chn mã -- chn loi mã PIN Chng ch bo v hoc Chng ch thuê bao -- xem danh sách thm quyn hoc chng nhn ngi dùng ã ti xung in thoi ca bn. Xem phn "Bo mt trình duyt" trên trang 36. C.t môun a.toàn -- xem Ch.tit môun a.toàn, kích hot Yêu cu PIN môun, hoc thay i PIN mô-un và PIN ch ký. Xem phn "Mã truy nhp" trên trang 12. Cài t riêng in thoi Hãy cài t riêng bng nhc chuông, hình nn, và ch . Và các phím tt cho nhng tính nng a thích và ph kin ca bn. Cu hình in thoi có nhiu nhóm cài t khác nhau c gi là các cu hình mà bn có th tùy chnh bng nhc chuông cho các s kin và môi trng khác nhau. Chn Menu > Cài t > Cu hình, cu hình mà bn mun, và chn trong s các tùy chn sau ây: Khi ng -- kích hot cu hình ã chn Cài t riêng -- thay i cài t cu hình Có t gi -- cài cu hình hot ng trong mt thi gian nht nh. Khi thi gian cài cho cu hình ht hn, cu hình trc ó không c hn gi s c kích hot. Ch Mt ch có th cha nhiu thành phn tùy chnh in thoi.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

17

Chn Menu > Cài t > Ch và chn trong s các tùy chn sau ây: Chn ch -- M th mc Giao din, và chn mt ch . Ch ti xung -- M danh sách các liên kt ti v thêm các ch . Cài t âm Bn có th thay i cài t âm thanh ca cu hình hot ng ã chn. Chn Menu > Cài t > Cài t âm. Bn có th tìm thy các cài t tng t trong menu Cu hình. Nu quý khách chn mc âm lng chuông cao nht, nhc chuông s t ti mc cao nht sau vài giây. èn kích hot hoc hy kích hot hiu ng èn kt hp vi các chc nng khác nhau ca in thoi, chn Menu > Cài t > Cài t èn. Cài t hin th Chn Menu > Cài t > Cài t hin th và t các tu chn sau: Hình nn -- thêm hình nn cho ch màn hình chính Màn hình chính -- kích hot, sp xp và cá nhân hóa ch màn hnh chính M.ch ca M.h.chính -- chn màu font cho ch màn hnh chính B.tng ph.d.chuyn -- hin th các biu tng phím di chuyn trong ch màn hình chính Chi tit thông báo -- hin th chi tit cuc gi nh và các thông báo tin nhn Trình tit kim in -- t ng làm ti màn hnh, và hin th ng h khi

17

18

Bin nó thành in thoi ca bn Gán các phím tt quay s To các phím tt bng cách gán các s in thoi cho các phím s t 2 n 9. 1 2 3 Chn Menu > Danh b > Quay s nhanh, và di chuyn n mt phím s. Chn n nh, hoc, nu mt s in thoi ã c gán cho phím s này, chn Tùy chn > Thay i. Nhp s in thoi hoc tìm mt s liên lc.

in thoi không c dùng trong mt thi gian nht nh Ch ngh -- t ng tt màn hnh khi in thoi không c dùng trong mt thi gian nht nh C ch -- t c ch cho tin nhn, s liên lc, và trang web Logo mng -- hin th logo mng Thông tin mng -- hin th nhn dng mng, nu kh dng t mng Phím tt riêng Vi chc nng phím tt riêng, bn có th truy cp nhanh n nhng chc nng thng xuyên c s dng ca in thoi. Phím chn trái và phi thay i chc nng c gán cho phím chn trái hoc phím chn phi, chn Menu > Cài t > Phím tt riêng > Phím chn trái hoc Phím chn phi, và chc nng mà bn mun. Trong ch màn hình chính, nu phím chn trái là Chn, kích hot mt chc nng, chn Chn > Tùy chn và chn t các tu chn sau: Tùy chn -- thêm hoc xóa mt chc nng Sp xp -- sp xp li các chc nng Các phím tt khác Chn Menu > Cài t > Phím tt riêng và trong các la chn sau: Phím di chuyn -- gán chc nng khác trong danh sách nh sn cho phím iu hng (phím di chuyn) Phím trên m.h.chính -- chn chuyn ng nào ca phím di chuyn s kích hot ch màn hình chính

18

Lnh thoi Bn có th s dng lnh thoi thc hin các cuc gi in thoi, khi chy ng dng, và kích hot cu hình. Chn Menu > Cài t > Cài t cho máy. Lnh thoi tu thuc vào ngôn ng. cài ngôn ng, chn Cài t ngôn ng > Ngôn ng in thoi và chn ngôn ng. ào to chc nng nhn dng ging nói ca in thoi theo ging ca bn, chn Nhn dng ting nói > Tp n.dng ting nói. kích hot mt khu lnh cho mt chc nng, chn Nhn dng ting nói > Lnh thoi, chn mt tính nng, và chn chc ch báo rng mt lnh thoi ã nng. c kích hot. khi ng mt lnh thoi, chn Thêm. phát lnh thoi ã c kích hot, chn Phát. s dng lnh thoi, xem phn "Quay s bng ging nói", trên trang 23.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Bin nó thành in thoi ca bn qun lý lnh thoi, hãy di chuyn n mt chc nng, chn Tùy chn và chn mt trong các tùy chn sau: Chnh sa hoc Xóa -- i tên hoc hy kích hot lnh thoi Chn tt c hoc Xóa tt c -- tt lnh thoi cho tt c các chc nng trong danh sách lnh thoi Kt ni in thoi ca bn cung cp nhiu tính nng kt ni vi các thit b khác chuyn và nhn d liu. Công ngh không dây Bluetooth Công ngh Bluetooth cho phép bn kt ni in thoi ca bn bng sóng radio n mt thit b Bluetooth trong vòng 10 mét (32 b). Thit b này tuân theo Thông s Bluetooth 2,1 + EDR h tr các cu hình sau: truy cp SIM, m rng i tng, chuyn tp tin, mng quay s, tai nghe, loa thoi rnh tay, truy cp thông thng, cng ni tip, trao i i tng chung, phân phi tín hiu âm thanh nâng cao, iu khin t xa âm thanh/video, và phân phi âm thanh/ video chung. m bo kh nng vn hành tng tác gia các thit b khác nhau h tr công ngh Bluetooth, s dng các ph kin ã c Nokia phê chun cho kiu thit b này. Kim tra vi các nhà sn xut ca các thit b khác xác nh kh nng tng thích ca chúng vi thit b này. Các tính nng s dng công ngh Bluetooth s làm hao pin và gim tui th pin.

19

Thit lp kt ni Bluetooth Chn Menu > Cài t > Kt ni > Bluetooth, và thc hin theo các bc sau: 1 2 3 Chn Tên in thoi, và nhp tên cho in thoi ca bn. kích hot kt ni Bluetooth, chn biu th kt ni Bluetooth > Bt. Bluetooth ang hot ng. kt ni in thoi ca bn vi mt ph kin âm thanh, chn K.ni p.kin â.thanh và chn thit b bn mun kt ni. ghép in thoi ca bn vi bt k thit b Bluetooth nào trong tm ph sóng, chn Các thit b ã ghép > Thêm thit b mi. Di chuyn n mt thit b tìm c, và chn Thêm. Nhp mt mt mã (ti a 16 ký t) trên in thoi ca bn và cho phép kt ni trên thit b Bluetooth kia.

4

5 6

S dng thit b ch n là cách an toàn hn tránh các phn mm ác ý. Không chp nhn kt ni Bluetooth t nhng ngun quý khách không tin cy. Cách khác, hãy tt chc nng Bluetooth. Thao tác này không làm nh hng n các chc nng khác ca thit b. Kt ni máy PC vi internet S dng công ngh Bluetooth kt ni máy PC tng thích vi internet mà không cn phn mm PC Suite. in thoi ca bn phi có th kt ni vào internet (dch v mng), và máy PC phi h tr công ngh Bluetooth. Sau khi kt nôi vi dch v im truy cp mng (NAP) ca in thoi, và ghép ni vi máy PC, in thoi s t ng m kt ni d liu gói vi internet.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

19

20

Bin nó thành in thoi ca bn thay i ch USB, chn Menu > Cài t > Kt ni > Cáp d liu USB và chn ch USB bn mun. ng b và sao lu Chn Menu > Cài t > .b và sao lu và t các la chn sau: Chuyn .thoi -- ng b hoá hoc sao chép d liu c chn gia in thoi ca bn và mt in thoi khác bng công ngh Bluetooth. To sao lu -- To mt bn sao lu d liu c chn. Kh.phc sao lu -- Chn mt tp tin sao lu ã c lu, và khôi phc nó vào in thoi. Chn Tùy chn > Chi tit bit thông tin v tp tin sao lu c chn. Truyn d liu -- ng b hoá hoc sao chép d liu ã chn gia in thoi ca bn và mt thit b khác, máy tính, hoc máy ch mng (dch v mng). Cm cáp USB Bn có th kt ni mt thit b lu tr (ví d nh th nh) vào in thoi và trình duyt h thng tp tin và chuyn tp tin. 1 2 3 Cm cáp chuyn i tng thích vào cng USB ca in thoi. Cm thit b lu tr USB vào cáp chuyn i. Chn Menu > B su tp và thit b USB trình duyt.

D liu gói Công ngh Dch v vô tuyn trn gói (GPRS) là mt dch v mng cho phép s dng in thoi di ng gi và nhn d liu qua mng s dng giao thc internet (IP). xác nh cách s dng dch v, chn Menu > Cài t > Kt ni > D liu gói > Kt ni d liu gói và chn mt trong các tùy chn sau: Khi cn -- thit lp kt ni d liu gói khi mt ng dng cn n nó. Kt ni s c óng khi ng dng ngng. Luôn trc tuyn -- t ng kt ni vi mng d liu gói khi bn bt in thoi. Bn có th dùng in thoi làm modem bng cách kt ni in thoi vi máy PC tng thích s dng công ngh Bluetooth. bit thêm chi tit, xem tài liu dành cho Nokia PC Suite. Cáp d liu USB Bn có th s dng cáp d liu USB chuyn d liu gia in thoi và mt máy PC tng thích hoc mt máy in h tr PictBridge. kích hot in thoi truyn d liu hoc in nh, kt ni cáp d liu và chn ch : PC Suite -- s dng cáp dành cho b Nokia PC Suite In n & media -- s dng in thoi cùng vi mt máy in tng thích vi PictBridge hoc vi mt máy PC Lu tr d liu -- kt ni vi mt máy PC không có phn mm Nokia và s dng in thoi làm thit b lu d liu

Lu ý: Không phi thit b lu tr USB nào cng c h tr, kh nng h tr tùy thuc vào mc nng lng tiêu th. Nhà cung cp dch v mng Nhà cung cp mng cung cp mt s dch v b sung mà bn có th mun s dng. Mt s dch v có th yêu cu phi tr phí.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

20

Bin nó thành in thoi ca bn Menu nhà iu hành Truy cp vào cng n dch v do nhà iu hành mng cung cp. bit thêm thông tin, xin liên h vi nhà iu hành mng. Nhà iu hành có th cp nht menu này bng tin nhn dch v. Dch v SIM Th SIM ca bn có th cung cp các dch v b sung. Bn ch có th truy cp vào menu này nu c h tr bi th SIM ca bn. Tên và ni dung ca menu này tùy thuc vào các dch v sn có. Bn có th tr cc phí khi truy cp các dch v này, bao gm vic gi tin nhn hoc gi in. Nht ký v trí Mng có th gi cho bn mt yêu cu v v trí (dch v mng). ng ký và chp thun vic gi thông tin v trí, hãy liên h vi nhà cung cp dch v. chp thun hoc t chi yêu cu v trí, chn Ch.nhn hoc T chi. Nu bn b l yêu cu, in thoi s t ng chp nhn hoc t chi yêu cu tùy theo nhng gì bn ã tha thun vi nhà iu hành mng hoc nhà cung cp dch v. xem thông tin trong 10 thông báo và yêu cu thông báo tính riêng t gn nht, chn Menu > Nht ký > nh v > Nht ký nh v. Tin thông báo, tin nhn SIM, và lnh dch v Tin thông báo Bn có th nhn các tin nhn v các ch khác nhau t nhà cung cp dch v (dch v mng). bit thêm thông tin, hãy liên h vi nhà cung cp dch v.

21

Chn Menu > Nhn tin > Tin thông báo và chn trong s các tùy chn có sn. Lnh dch v Lnh dch v cho phép bn vit và gi các yêu cu dch v (các lnh USSD) n nhà cung cp dch v, ví d nh lnh kích hot các dch v mng. vit và gi yêu cu dch v, chn Menu > Nhn tin > Các lnh dch v. bit chi tit, hãy liên h vi nhà cung cp dch v. Tin nhn SIM Tin nhn SIM là nhng tin nhn vn bn c th c lu trong th SIM ca bn. Bn có th sao chép hoc chuyn nhng tin nhn t th SIM sang b nh in thoi, nhng không th làm ngc li. c tin nhn SIM, chn Menu > Nhn tin > Tùy chn > Tin nhn SIM. Cu hình Bn có th nh cu hình cho in thoi bng các cài t c yêu cu cho mt s dch v nht nh. Bn có th nhn cài t ng b di dng tin nhn cu hình t nhà cung cp dch v. Chn Menu > Cài t > Cài t cu hình và chn mt trong các tùy chn sau: C.t c.hình m.nh -- Xem các nhà cung cp dch v c lu trong in thoi, và cài nhà cung cp dch v mc nh. K.hot c.hình m.nh -- Kích hot các cài t cu hình mc nh cho các chng trình ng dng c h tr. .tr.cp th.dùng -- Xem im truy cp ã lu. C.t qun lý th.b -- Cho phép hoc ngn in thoi nhn cp nht phn mm.

21

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

22

Bin nó thành in thoi ca bn

Tùy chn này có th không có sn, tùy thuc vào in thoi ca bn. C.t c.hình riêng -- Thêm nhng tài khon cá nhân mi cho các dch v khác nhau mt cách th công, và khi ng hoc xóa chúng. thêm mt tài khon cá nhân mi, chn Thêm, hoc Tùy chn > Thêm mi. Chn loi dch v, và nhp các chi tit cn thit. kích hot mt tài khon cá nhân, chn Tùy chn > Khi ng.

22

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Gi liên lc

23

Gi liên lc

Tìm hiu cách thc hin cuc gi, vit vn bn, gi tin nhn, và s dng chc nng e-mail ca in thoi. Gi in Thc hin cuc gi thoi Bn có th bt u cuc gi bng nhiu cách: Quay s theo cách th công Nhp s in thoi, bao gm mã vùng, ri bm phím gi. gi in quc t, bm * hai ln nhp mã u quc t (du + thay cho mã truy cp quc t), nhp mã quc gia, mã vùng mà không cn nhp s 0 u, nu cn, và s in thoi. Lp li cuc gi truy cp danh sách các s mi gi, bm phím gi mt ln ch ch. Chn mt s in thoi hoc tên, và bm phím gi. Chn s in thoi t Danh b Tìm tên hoc s in thoi ã lu trong Danh b. Tr li cuc gi n Bm phím gi. Kt thúc cuc gi Bm phím kt thúc. Tt chuông Chn Im lng. T chi cuc gi n Bm phím kt thúc.

iu chnh âm lng trong khi gi Bm phím âm lng lên hoc xung. Các phím tt quay s Gán mt s in thoi cho mt trong các phím s, 2-9. Xem phn "Gán các phím tt quay s" trên trang 18. S dng mt phím tt quay s nhanh thc hin mt cuc gi theo mt trong các cách sau: · · Bm mt phím s, ri bm phím gi. Nu Menu > Cài t > Cài t cuc gi > Quay s nhanh > Bt c chn, bm và gi mt phím s.

Quay s bng ging nói Thc hin cuc gi in thoi bng cách c tên c lu trong Danh b. Các lnh thoi ph thuc vào ngôn ng, trc khi quay s bng ging nói, bn phi chn Menu > Cài t > Cài t cho máy > Cài t ngôn ng > Ngôn ng in thoi và chn ngôn ng. Lu ý: S dng khu lnh có th gp khó khn trong môi trng n ào hoc trong trng hp khn cp, vì th quý khách không nên ch da vào chc nng quay s bng khu lnh trong mi trng hp. 1 Trong ch màn hnh chính, bm và gi phím chn phi.Mt âm báo ngn s phát ra, và Hãy nói sau âm báo s hin th. c tên ca s liên lc bn mun quay s. Nu vic nhn dng ging nói thành công, mt danh sách s liên lc trùng khp s hin th. in thoi s phát khu lnh ca kt qu u tiên trong danh sách. Nu lnh thoi

23

2

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

24

Gi liên lc không úng, di chuyn n mt mc khác. Chnh sa s hp th thoi Chn Menu > Nhn tin > Tin nhn thoi > S hp th thoi. Nht ký cuc gi xem thông tin v các cuc gi, tin nhn, d liu và ng b, chn Menu > Nht ký và chn các tùy chn kh dng. Lu ý: Hóa n thc t mà nhà cung cp dch v ca quý khách tính cho các cuc gi và dch v có th thay i, tùy thuc các tính nng ca mng, vic làm tròn s khi tính hóa n, thu, v.v... Cài t cuc gi Chn Menu > Cài t > Cài t cuc gi và t các la chn sau: Ch.hng CG -- chuyn hng các cuc gi n (dch v mng). Bn có th không chuyn hng cuc gi nu có chc nng chn cuc gi nào ó ang hot ng. Xem phn "Cài t bo v" trên trang 16. Phím bt k -- tr li cuc gi n bng cách bm nhanh phím bt k, tr phím ngun, phím chn trái và phím chn phi, hoc phím kt thúc T gi li -- t ng gi li s ó nu cuc gi tht bi. in thoi s c gi s ó 10 ln. Lc âm -- tng cng kh nng nhn ging nói, c bit trong môi trng n Quay s nhanh -- gi tên và s in thoi gán cho các phím s (2-9) bng cách bm và gi phím s tng ng Dch v cuc gi ch -- yêu cu mng thông báo cho bn bit cuc gi n khi bn ang gi in H.th th.lng c.gi -- hin th thi gian cuc gi ang din ra

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Các tùy chn trong khi gi Nhiu tùy chn mà bn có th s dng trong khi gi là các dch v mng. bit tính kh dng, xin liên h vi nhà cung cp dch v. Trong khi gi, chn Tùy chn và chn t các tùy chn kh dng. Mt s tùy chn mng bao gm Gi, Cuc gi mi, Thêm vào hi ngh, Kt thúc mi c.gi, và các tùy chn sau: Gi DTMF -- gi chui âm Hoán i -- c dùng chuyn gia cuc gi hin thi và cuc gi ang gi Ni chuyn -- kt ni mt cuc gi trng thái ch vi mt cuc gi hin thi và ngt kt ni ca bn Hi ngh -- gi in hi ngh Cuc gi riêng -- tho lun riêng trong mt cuc gi hi ngh Cnh báo: Không thit b gn tai ca quý khách khi ang s dng loa vì âm lng có th rt ln. Tin nhn thoi Hp th thoi là mt dch v mng và bn có th cn ng ký thuê bao dch v này. bit thêm thông tin, xin liên h vi nhà cung cp dch v ca quý khách. Gi n hp th thoi Bm và gi phím 1.

24

Gi liên lc Chi tit cuc gi -- hin th nhanh thi gian tng i sau mi cuc gi Báo s -- hin th s in thoi ca bn cho ngi bn ang gi (dch v mng). s dng thit lp ã tho thun vi nhà cung cp dch v, chn Cài t gc. S máy gi i -- chn ng in thoi thc hin cuc gi, nu th SIM ca bn h tr nhiu ng in thoi (dch v mng) Vn bn và tin nhn Vit vn bn, to tin nhn và ghi chú. Vit vn bn Các kiu nhp vn bn nhp vn bn (ví d nh khi vit tin nhn), bn có th s dng kiu nhp truyn thng hoc kiu nhp tiên oán. Khi bn vit vn bn, hãy bm và gi Tùy chn chuyn gia kiu nhp vn bn truyn thng, c ch báo bng biu , và kiu nhp vn bn tiên tng oán, c ch báo bng biu tng . Không phi mi ngôn ng u c h tr bi kiu nhp vn bn tiên oán. Kiu ch c ch báo bng . , , và

25

Kiu nhp vn bn truyn thng Bm mt phím s, t 2 n 9, liên tc cho n khi ký t bn cn hin th. Các ký t có sn ph thuc vào ngôn ng son tho vn bn c chn. Nu ch cái tip theo bn mun nhp nm trên cùng mt phím vi ch cái hin hu, ch cho ti khi con tr xut hin, và nhp ch cái ó. truy cp nhng du chm câu và ký t c bit ph bin nht, bm 1 nhiu ln. truy cp danh sách các ký t c bit, bm *. chèn du cách, bm 0. Kiu nhp vn bn tiên oán Kiu nhp tiên oán da trên mt t in cài sn trong in thoi mà bn có th thêm vào t mi. 1 2 Bt u vit mt t bng cách s dng các phím t 2 n 9. Ch bm mi phím mt ln nhp mt ch cái. xác nhn mt t, hãy di chuyn sang phi hoc thêm khong trng. Nu t ó không úng, bm phím * liên tc, và chn mt t trong danh sách. · Nu du ? hin th sau t ó thì t bn nh vit không có trong t in. thêm t vào t in, chn Thêm. Nhp t bng kiu nhp vn bn truyn thng, và chn Lu li. · vit t ghép, nhp phn u ca t, và di chuyn sang phi xác nhn. Nhp phn còn li ca t ó vào và xác nhn. Bt u vit t tip theo. ·

i kiu ch, bm #. thay i t kiu ch sang kiu s, c ch báo bng , bm và gi #, sau ó chn Kiu nhp s. thay i t kiu s sang kiu ch, bm và gi phím #. cài ngôn ng son tho, chn Tùy chn > Ngôn ng vit. 3

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

25

26

Gi liên lc Vi kiu nhp vn bn tiên oán, các du ting Vit c sp xp trên các phím 2 ­ 6. Nhp các du ting Vit ngay sau nguyên âm. Vi kiu nhp vn bn tiên oán, bn ch cn bm mi phím mt ln nhp ch cn nhp. T in s oán t thích hp t t hp phím c bm. Ví d, vit t "Vit", hãy bm liên tip các phím 8 - 4 3 - 6 - 8. Lu ý: Trong nhng ln bm phím u tiên, các ký t có th hin th không ging nh bn mun. Hoàn tt chui bm phím xem t thích hp. Nu t thích hp không hin th, bm * liên tc nhìn thy t thích hp tip theo t t in. Nu du ? hin th sau t ã nhp có ngha là t này không có trong t in. Chn Thêm hoàn tt t này và bm Lu li lu t vào t in. Tin nhn vn bn và tin nhn a phng tin Bn có th to mt tin nhn và tùy ý ính kèm tp tin, ví d nh hình nh. in thoi ca bn s t ng chuyn tin nhn vn bn thành tin nhn a phng tin khi tp tin c ính kèm. Tin nhn vn bn in thoi ca quý khách h tr tin nhn vn bn vt quá gii hn cho mt tin nhn n. Các tin nhn dài hn s c gi thành hai hoc nhiu tin nhn. Nhà cung cp dch v có th cn c theo ó tính phí. Các ký t có du trng âm hoc các ký hiu khác, và các ký t t mt s tùy chn ngôn ng, s chim nhiu ch hn, và làm hn ch s ký t có th gi trong mt tin nhn n.

Kiu nhp vn bn ting Vit Kiu nhp vn bn truyn thng Ví d, vit tin nhn vn bn bng ting Vit, chn Menu > Nhn tin > Son tin nhn > Tin nhn. Chn ca s tin nhn và chn Tùy chn > Ngôn ng vit > Ting Vit. Các biu tng s hin th. Các ký t ting Vit c sp xp trên các phím 2 - 9. Các du ting Vit c sp xp trên phím * theo th t sau: . nhp các du ting Vit, hãy di chuyn con tr sang bên phi nguyên âm và bm * liên tc cho ti khi du bn cn xut hin.

vit t "Vit", tin hành nh sau: 1 2 3 4 5 Bm phím 8 bn ln chèn ch V. Bm phím 4 ba ln chèn ch i. Bm phím 3 bn ln chèn ch ê. Bm * nm ln nhp du . cho ch . Bm phím 8 mt ln chèn ch t.

Bm và gi * chn các ký t c bit t mt danh sách. Kiu nhp vn bn tiên oán chuyn sang kiu nhp tiên oán ting Vit, hãy bm và gi #, sau ó chn Bt tiên oán. Các biu tng s hin th.

26

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Gi liên lc Tng s ký t còn li và s tin nhn cn gi s hin th. gi tin nhn, s trung tâm nhn tin chính xác phi c lu trong in thoi. Bình thng s này c cài theo mc nh trong th SIM. cài s này theo cách th công, chn Menu > Nhn tin > Cài t tin nhn > T.nhn v.bn > Trung tâm nhn tin > Thêm trung tâm, sau ó nhp tên và s do nhà cung cp dch v cung cp. Tin nhn a phng tin Tin nhn a phng tin có th cha vn bn, hình, và clip âm thanh hoc video clip. Ch nhng thit b có các tính nng tng thích mi có th nhn và hin th tin nhn a phng tin. Hình thc ca tin nhn có th thay i tùy thuc vào thit b nhn tin nhn. Mng vô tuyn có th gii hn kích thc ca tin nhn MMS. Nu hình c chèn vào vt quá gii hn này, thit b có th gim kích c hình có th gi qua MMS. Chú ý: Thn trng khi m các tin nhn. Các tin nhn có th cha phn mm có ác ý hay các thành phn khác có th gây hi cho thit b hoc máy PC ca quý khách. bit tính kh dng và ng ký dch v nhn tin a phng tin (MMS), liên h vi nhà cung cp dch v. To tin nhn vn bn hoc tin nhn a phng tin 1 Chn Menu > Nhn tin > Son tin nhn > Tin nhn. 2 thêm ngi nhn, hãy di chuyn n trng n:, và nhp s in thoi hoc a ch e-mail ca ngi

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

27

3 4

5

nhn, hoc chn Thêm chn ngi nhn t các tùy chn kh dng. Chn Tùy chn thêm ngi nhn và các ch cng nh cài tùy chn gi. Di chuyn n trng Vn bn:, và nhp tin nhn vn bn. ính kèm ni dung vào tin nhn, hãy di chuyn n thanh ính kèm phía di cùng màn hình và chn loi ni dung bn mun. gi tin nhn, bm Gi.

Loi tin nhn c ch báo phía trên màn hình và s t ng thay i tùy thuc vào ni dung tin nhn. Nhà cung cp dch v có th có mc tính phí khác nhau tùy thuc vào kiu tin nhn. Liên h vi nhà cung cp dch v bit thêm chi tit. c tin nhn và tr li Chú ý: Thn trng khi m các tin nhn. Các tin nhn có th cha phn mm có ác ý hay các thành phn khác có th gây hi cho thit b hoc máy PC ca quý khách. in thoi s thông báo khi nhn c mt tin nhn. Chn Xem hin th tin nhn. Nu nhn c nhiu tin nhn, hin th mt tin nhn, hãy chn tin nhn này t Hp th n và chn M. S dng phím di chuyn xem tt c các phn ca tin nhn. to mt tin nhn tr li, chn Tr li. Gi và sp xp tin nhn gi mt tin nhn, chn Gi. in thoi lu tin nhn trong th mc Hp th i, và vic gi bt u. Lu ý: Biu tng hoc ch báo tin nhn ã gi trên màn hình thit b không có

27

28

Gi liên lc th thay i tùy thuc nhà cung cp tin nhn trò chuyn. kt ni vi dch v, chn Menu > Nhn tin > IMs và thc hin theo các hng dn trên màn hình. Tin nhn âm thanh Nokia Xpress To vào gi tin nhn âm thanh s dng MMS theo cách thun tin. 1 2 3 4 Chn Menu > Nhn tin > Son tin nhn > Tin nhn â.thanh. Máy ghi âm s m ra. Ghi âm tin nhn ca bn. Xem phn "Máy ghi âm" trên trang 35. Nhp mt hoc nhiu s in thoi vào trng n:, hoc chn Thêm tìm mt s in thoi. gi tin nhn, chn Gi.

ngha là tin nhn này ã c nhn ti ích nh gi n. Nu vic gi tin nhn b gián on, in thoi s c gi li tin nhn này thêm vài ln. Nu nhng ln th gi li này vn không thành công, tin nhn vn còn trong th mc Hp th i. hy vic gi tin nhn, trong th mc Hp th i, chn Tùy chn > Hy gi tin. lu các tin nhn ã gi vào th mc Các tin ã gi, chn Menu > Nhn tin > Cài t tin nhn > Cài t chung > Lu tin ã gi. in thoi s lu các tin nhn nhn c trong th mc Hp th n. Sp xp các tin nhn vào th mc Các mc ã lu. thêm, i tên, hoc xóa mt th mc, chn Menu > Nhn tin > Các tin ã lu > Tùy chn. Tin nhn nhp nháy Tin nhn nhp nháy là tin nhn vn bn c hin th ngay trên màn hình khi nhn c. 1 2 vit tin nhn nhp nháy, chn Menu > Nhn tin > Son tin nhn > T.nhn nhp nháy. Nhp s in thoi ca ngi nhn, vit tin nhn (ti a 70 ký t), và chn Gi.

Cài t tin nhn Chn Menu > Nhn tin > Cài t tin nhn và chn mt trong các tùy chn sau: Cài t chung -- lu các bn sao tin nhn ã gi vào in thoi, ghi è các tin nhn c nu b nh cho tin nhn y, và cài t các s thích khác liên quan n tin nhn T.nhn v.bn -- cài t có nhn hay không nhn báo cáo ã gi tin nhn vn bn, cài t trung tâm nhn tin cho SMS và SMS e-mail, chn kiu h tr ký t, và cài t các tin ích khác liên quan n tin nhn vn bn T.nhn .ph.tin -- cài t có nhn hay không nhn báo cáo ã gi tin nhn a phng tin, cài t hin th tin nhn a phng tin, cho phép t ng nhn tin nhn a phng tin và qung cáo, và cài t các tin ích khác liên quan n tin nhn a phng tin

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Nhn tin trò chuyn Vi tin nhn trò chuyn (IM, dch v mng), bn có th gi tin nhn vn bn ngn n nhng ngi ang tham gia dch v trc tuyn. Bn phi thuê bao dch v và ng ký vi dch v IM (tin nhn trò chuyn) bn mun s dng. Hãy kim tra tính kh dng, giá cc và hng dn ca dch v này vi nhà cung cp dch v. Các menu có

28

Gi liên lc Tin nhn e-mail -- cho phép nhn email, cài kích c hình nh trong e-mail, và cài t các tin ích khác liên quan n e-mail Tin nhn dch v -- kích hot các tin nhn dch v và cài t các tin ích liên quan n tin nhn dch v E-mail Truy cp vào tài khon e-mail POP3 hoc IMAP4 bng in thoi c, son, và gi e-mail. ng dng e-mail này khác vi chc nng e-mail SMS. Trc khi có th s dng e-mail, bn phi có mt tài khon e-mail và các cài t phù hp. bit tính kh dng và có thông s cài t chính xác, hãy liên h vi nhà cung cp dch v e-mail. Trình hng dn cài t e-mail Trình hng dn cài t e-mail s t khi ng nu cha xác nh cài t e-mail nào trong in thoi. bt u trình hng dn cài t cho mt tài khon e-mail b sung, chn Menu > Nhn tin và tài khon e-mail hin ti. Chn Tùy chn > Thêm hp th bt u trình hng dn cài t e-mail. Thc hin theo các hng dn trên màn hình. Vit và gi e-mail Bn có th vit e-mail trc khi kt ni vi dch v e-mail. 1 2 Chn Menu > Nhn tin > Son tin nhn > Tin e-mail. Nhp a ch e-mail ca ngi nhn, ch và ni dung e-mail. ính kèm mt tp tin, chn Tùy chn > Chèn và chn t các tùy chn kh dng. 3 4

29

Nu có nhiu tài khon e-mail c xác nh, chn tài khon bn mun gi e-mail i. gi e-mail, chn Gi.

c e-mail và tr li Chú ý: Thn trng khi m các tin nhn. Các tin nhn có th cha phn mm có ác ý hay các thành phn khác có th gây hi cho thit b hoc máy PC ca quý khách. 1 2 3 4 ti v tiêu tin nhn e-mail, chn Menu > Nhn tin và tài khon e-mail ca bn. ti v mt e-mail cùng vi các tp tin ính kèm ca e-mail, chn e-mail và chn M hoc Ti. tr li hoc chuyn tip e-mail này, chn Tùy chn và chn t các tùy chn kh dng. ngt kt ni vi tài khon e-mail ca bn, chn Tùy chn > Ngt kt ni. Kt ni vi tài khon e-mail s t ng kt thúc sau mt khong thi gian không hot ng.

Thông báo e-mail mi in thoi ca bn có th t ng kim tra tài khon e-mail ca bn trong khong thi gian nht nh và a ra thông báo khi nhn c e-mail mi. 1 2 Chn Menu > Nhn tin > Cài t tin nhn > Tin nhn e-mail > Chnh sa hp th. Chn tài khon e-mail ca bn, Cài t ti v, và các tùy chn sau ây: Tg c.nht hp th -- cài t thi gian cách bao lâu in thoi kim tra tài khon e-mail ca bn cho e-mail mi

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

29

30

Gi liên lc T ng ti -- t ng ti e-mail mi t tài khon e-mail ca bn bt thông báo e-mail mi, chn Menu > Nhn tin > Cài t tin nhn > Tin nhn e-mail > Th.báo e-mail mi > Bt.

3

30

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Hình nh và video

31

Hình nh và video

Chp nh Kích hot camera hình tnh Chn Menu > Media > Camera; hoc nu chc nng video c bt, hãy di chuyn sang trái hoc sang phi. Chnh t l ch camera, hãy di chuyn lên hoc xung, hoc bm các phím âm lng. Chp nh Chn Ch.nh. in thoi s lu hình nh vào th nh, nu có, hoc vào b nh in thoi. Chn Tùy chn > èn flash > Bt èn flash chp tt c nh có s dng èn flash ca camera, hoc T ng t ng bt èn flash khi thiu ánh sáng. Gi mt khong cách an toàn khi s dng èn flash. Không s dng èn flash khi chp ngi hoc ng vt c ly gn. Không che èn flash khi ang chp hình. hin th hình nh ngay sau khi chp, chn Tùy chn > Cài t > Thi gian xem hình và chn thi gian xem trc. Trong thi gian xem trc, chn Tr v chp nh khác, hoc chn Gi gi nh di dng tin nhn a phng tin. Thit b ca quý khách h tr kh nng chp nh vi phân gii ti a 1536x2048 pixel. Quay video clip Kích hot chc nng video Chn Menu > Media > Video; hoc nu chc nng camera c bt, hãy di chuyn sang trái hoc sang phi.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Quay video bt u quay, chn Quay; tm dng quay, chn T.ngng; tip tc quay, chn Tip tc; ngng quay, chn Dng. in thoi s lu video clip vào th nh, nu có, hoc vào b nh in thoi. Các tùy chn camera và video ch camera hoc video, chn Tùy chn và chn mt trong các tùy chn sau: Hiu ng -- Áp dng các hiu ng khác nhau (ví d, tông màu xám và màu gi) cho hình nh ã chp. Cân bng trng -- iu chnh camera theo iu kin ánh sáng hin thi. Cài t -- Thay i các cài t khác ca camera và video, và chn ni lu tr hình nh và video. B su tp Qun lý hình nh, video clip, các tp tin nhc, ch , ho, nhc chuông, các on ghi âm, và các tp tin nhn c. Các tp tin này c lu trong b nh in thoi hoc trên th nh và có th c sp xp trong các th mc. Th mc và tp tin 1 xem danh sách các th mc, chn Menu > B su tp. 2 xem danh sách các tp tin trong mt th mc, chn mt th mc và M. 3 xem các th mc trong th nh khi di chuyn mt tp tin, di chuyn n th nh, và bm phím di chuyn phi.

31

32

Hình nh và video Mt s th mc trong B su tp có ni dung mà in thoi s dng (ví d nh Giao din) có th c lu trên th nh. nh dng th nh Mt s th nh i kèm vi in thoi ã c nh dng trc, mt s khác cn phi nh dng. Khi nh dng th nh, tt c d liu trên th s b mt vnh vin. 1 nh dng th nh, chn Menu > B su tp hoc ng dng, chn th mc th nh, và chn Tùy chn > nh dng th nh > Có. Khi quá trình nh dng kt thúc, t tên cho th nh.

In hình nh in thoi ca bn h tr Nokia XpressPrint in hình nh dng jpeg. 1 kt ni in thoi vi mt máy in tng thích, s dng cáp d liu hoc gi hình nh qua Bluetooth ti mt máy in h tr công ngh Bluetooth. Xem phn "Công ngh không dây Bluetooth" trên trang 19. Chn hình nh bn mun in và chn Tùy chn > In.

2

Chia s hình nh và video trc tuyn Chia s hình nh và video clip trong các dch v chia s trc tuyn thích hp trên web. chia s trc tuyn, bn phi thuê bao mt dch v chia s trc tuyn (dch v mng). ti mt hình nh hoc video clip lên mt dch v chia s trc tuyn, chn tp tin trong B su tp, Tùy chn > Gi > Ti lên web, và mt dch v chia s trc tuyn. có thêm thông tin v chia s trc tuyn và nhà cung cp dch v thích hp, hãy xem trang h tr sn phm Nokia hoc trang web Nokia a phng bn. Bn có th xem ni dung ng ti trên trang web internet ca dch v chia s trc tuyn trên in thoi. Xem phn "Ti lên web" trên trang 36. Th nh S dng th nh lu các tp tin a phng tin, chng hn nh video clip, bài hát, tp tin âm thanh, hình nh, và d liu nhn tin.

2

Khóa th nh cài mt khu (ti a 8 ký t) khóa th nh chng li vic s dng trái phép, hãy chn th mc th nh và chn Tùy chn > Cài mt khu. Mt khu c lu trong in thoi và bn không cn phi nhp li trong khi bn s dng th nh trên cùng mt in thoi. Nu bn mun s dng th nh trên mt in thoi khác, bn s c yêu cu nhp mt mã. xóa mt khu, chn Tùy chn > Xóa mt khu. Kim tra mc s dng b nh kim tra mc tiêu th b nh ca các nhóm d liu khác nhau và lng b nh còn trng cài t phn mm mi vào th nh, hãy chn th nh và chn Tùy chn > Chi tit.

32

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Gii trí

33

Gii trí

Nghe nhc Nghe nhc bng máy nghe nhc hoc radio, và ghi âm hoc ging nói bng máy ghi âm. Ti nhc v t internet, hoc chuyn nhc t máy PC. Trình phát Media in thoi ca bn có kèm theo mt trình phát media nghe nhc và xem video clip. Tp tin nhc và video lu trong th mc nhc trong b nh in thoi hoc trong th nh s c t ng phát hin và thêm vào th vin nhc ca bn. m trình phát media, chn Menu > Media > Tr.phát media. Menu nhc Truy cp vào các tp tin nhc và video c lu trong b nh in thoi hoc th nh, ti nhc hoc video clip v t web, hoc xem video trc tuyn tng thích t server mng (dch v mng). Nghe nhc hoc phát video clip Chn mt tp tin t các th mc sn có và chn Phát. Ti v các tp tin t web Chn Tùy chn > Ti xung và chn mt trang ti v. Cp nht th vin nhc sau khi thêm tp tin Chn Tùy chn > Cp nht t.vin. To mt danh sách nhc 1 Chn D.sách bài hát > To d.sách bài hát, và nhp tên danh sách nhc. 2 Thêm nhc hoc video clip t các danh sách c hin th.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

3

Chn Xong lu tr danh sách nhc.

Cu hình dch v ni dung trc tuyn (dch v mng) Bn có th nhn cài t ni dung trc tuyn di dng tin nhn cu hình t nhà cung cp dch v. Bn cng có th nhp các thông s cài t theo cách th công. Xem phn "Cu hình" trên trang 21. 1 2 3 Chn Tùy chn > Ti xung > Cài t g truyn > Cu hình. Chn mt nhà cung cp dch v, Mc nh, hoc Cu hình riêng kt ni trc tuyn. Chn Tài khon và chn mt tài khon dch v trc tuyn trong cài t cu hình ang hot ng.

Phát bài hát Cnh báo: Nghe nhc vi mc âm lng va phi. Vic nghe liên tc mc âm lng ln có th gây hi cho thính giác ca quý khách. Không thit b gn tai ca quý khách khi ang s dng loa vì âm lng có th rt ln. iu chnh âm lng, bm phím âm lng. iu khin trình phát bng các phím o trên màn hình. bt u phát nhc, chn . tm ngng phát nhc, chn . . chuyn sang bài hát k tip chuyn v u bài hát trc ó, chn hai ln. tua nhanh bài hát hin ti, bm và gi . tua li bài hát hin ti, bm và gi

33

34

Gii trí S dng các phím ha trên màn hình Di chuyn lên, xung, sang trái, hoc sang phi. óng menu radio Bm nhanh phím kt thúc. Radio s tip tc phát n. Tt radio Bm và gi phím kt thúc. Dò kênh radio 1 bt u tìm kim, hãy bm và gi phím di chuyn sang trái hoc sang phi. thay i tn s kênh radio theo mi 0,05 MHz, hãy bm nhanh phím di chuyn sang trái hoc sang phi. 2 lu mt kênh vào mt v trí b nh, chn Tùy chn > Lu kênh. 3 nhp tên kênh radio, chn Tùy chn > Các kênh > Tùy chn > t li tên. Chn Tùy chn và chn mt trong các tùy chn sau: T.kim tt c ài -- t ng dò nhng kênh kh dng ti v trí ca bn Cài tn s -- nhp tn s ca ài FM bn mun Các kênh -- hin th và i tên hoc xóa các kênh ã lu Thay i kênh Di chuyn lên hoc xung, hoc bm các phím s tng ng vi s ca kênh trong danh sách kênh. Cài t radio Chn Tùy chn > Cài t và t các tu chn sau:

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

. Th phím ra ti v trí bn mun tip tc phát nhc. chuyn sang menu nhc, chn chuyn sang danh sách nhc ang . nghe, chn óng menu trình phát media, và tip tc phát nhc chy nn, bm phím kt thúc. ngng trình phát nhc, bm và gi phím kt thúc. i giao din trình phát media in thoi ca bn có cung cp nhiu ch thay i giao din trình phát media. Chn Menu > Media > Tr.phát media > Chn T.phát media > Tùy chn > Cài t > C. trình phát media và chn mt trong các ch lit kê. Các phím o có th thay i tùy theo ch . Radio ài FM ph thuc vào ng-ten khác vi ng-ten ca các thit b vô tuyn. Cn phi gn tai nghe hoc ph kin tng thích vi thit b ài FM hot ng bình thng. Cnh báo: Nghe nhc vi mc âm lng va phi. Vic nghe liên tc mc âm lng ln có th gây hi cho thính giác ca quý khách. Không thit b gn tai ca quý khách khi ang s dng loa vì âm lng có th rt ln. Chn Menu > Media > Radio. iu chnh âm lng, s dng các phím âm lng.

34

.

Gii trí RDS -- chn xem có hin th thông tin t h thng d liu radio hay không Dò ài t ng -- cho phép t ng chuyn sang tn s tip nhn tt nht trong ài (ch có nu kích hot RDS) Phát qua -- chn tai nghe hoc loa ngoài Xut -- chuyn i gia stereo và mono Giao din radio -- chn ch radio Máy ghi âm Ghi âm li nói, âm thanh, hoc cuc gi hin hành, và lu chúng vào B su tp. Chn Menu > Media > Máy ghi âm. s dng các phím ha , , hoc trên màn hình, di chuyn sang trái hoc sang phi. Ghi âm 1 Chn , hoc, trong khi gi, chn Tùy chn > Ghi âm. Trong khi ghi âm mt cuc gi, tt c các thành viên tham gia àm thoi s nghe thy mt ting bíp nh. tm ngng vic ghi âm, chn . 2 ngng ghi âm, chn . on ghi âm s c lu vào th mc Ghi âm trong B su tp.

35

kích hot mt b chnh âm ã c cài sn, di chuyn n mt b, và chn Khi ng. To mt b chnh âm mi 1 Chn mt trong hai b cui cùng trong danh sách và Tùy chn > Chnh sa. 2 Di chuyn sang trái hoc phi truy cp các nút trt o và di chuyn lên hoc xung iu chnh nút trt. 3 lu cài t và nhp tên cho b này, chn Lu li và Tùy chn > i tên. Tng âm stereo Chc nng tng âm stereo to hiu ng âm thanh stereo rng hn khi bn s dng b tai nghe âm thanh ni. bt chc nng này, chn Menu > Media > Tng âm stereo. Web Bn có th truy cp nhiu dch v internet khác nhau bng trình duyt in thoi. Giao din các trang internet có th khác nhau tùy theo kích thc màn hình. Bn có th s không thy tt c chi tit trên các trang internet. Chú ý: Ch nên s dng các dch v mà quý khách tin cy và có cung cp bin pháp bo v và an toàn ngn chn các phn mm có hi. bit các dch v này có sn hay không, giá c và hng dn, hãy liên h nhà cung cp dch v ca bn. Bn có th nhn t nhà cung cp dch v ca bn mt tin nhn cu hình cha thit lp cu hình cn duyt web. thit lp dch v, chn Menu > Web > Cài t web > Cài t cu hình, mt cu hình, và mt tài khon.

35

Chn Tùy chn phát hoc gi on ghi âm cui cùng, truy cp vào danh sách các on ghi âm, hoc chn b nh và chn th mc lu các on ghi âm. B chnh âm iu chnh âm thanh khi s dng máy nghe nhc. Chn Menu > Media > B chnh âm.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

36

Gii trí Cài t hin th Trong khi trình duyt web, chn Tùy chn > Cài t và t các la chn sau: Màn hình -- Chn c ch, và cách vn bn hin th, cho dù hình nh có hin th hay không. Bình thng -- Chn xem a ch web c gi có là Unicode (UTF-8), loi mã hoá ni dung không, và xem JavaScriptTM có c bt không. Tu chn sn có có th thay i. B nh cache Cache (b nh truy cp nhanh) là mt vùng b nh c dùng lu d liu tm thi. Nu quý khách ã th truy cp hoc ã truy cp các thông tin bo mt cn có mt khu, hãy xóa b nh cache sau mi ln s dng. Các thông tin hoc dch v mà quý khách ã truy cp s c lu trong b nh cache. Cookie là d liu mà mt trang web lu trong b nh cache ca in thoi. Các cookie c lu cho n khi bn xoá b nh cache. xoá b nh cache trong khi duyt, chn Tùy chn > Công c > Xóa cache. cho phép hoc ngn in thoi nhn cookies, chn Menu > Web > Cài t web > Bo mt > Cookie; hoc, khi ang duyt, chn Tùy chn > Cài t > Bo mt > Cookie. Bo mt trình duyt Nhng tính nng bo v có th c yêu cu cho mt s dch v, ví d nh các dch v ngân hàng hoc mua hàng trc tuyn. i vi nhng kt ni này bn cn các chng nhn bo v và có th c mô-un bo v chúng có th ã có trong th SIM

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Kt ni vi dch v to kt ni vi dch v, chn Menu > Web > Trang ch; hoc trong ch ch, bm và gi 0. chn bookmark, chn Menu > Web > Bookmarks. chn URL ghé thm cui cùng, chn Menu > Web > a ch mi nht. nhp a ch dch v, chn Menu > Web > Chn a ch. Nhp a ch, và chn OK. Sau khi bn kt ni vi dch v, bn có th bt u duyt các trang ca nó. Chc nng ca các phím in thoi có th thay i trong các dch v khác nhau. Làm theo các hng dn vn bn trên màn hình in thoi. bit thêm thông tin, liên h vi nhà cung cp dch v. Ti lên web M trang web ca dch v chia s trc tuyn ca bn xem hình nh và video c ti lên và thay i thit lp (dch v mng). M mt dch v chia s trc tuyn 1 Chn Menu > Web > Ti lên web và chn mt dch v chia s trc tuyn. 2 Chn mt trong các liên kt c dch v cung cp. Thay i thit lp mt dch v chia s trc tuyn 1 Chn Menu > Web > Ti lên web và chn mt dch v chia s trc tuyn. 2 Chn Tùy chn > Cài t m trang thit lp ca dch v.

36

Gii trí ca bn. bit thêm thông tin, hãy liên h vi nhà cung cp dch v. xem hoc thay i cài t mô-un bo mt, hoc xem danh sách chng ch xác nhn hoc chng ch ngi s dng ã c ti v in thoi, chn Menu > Cài t > Cài t bo v > C.t môun a.toàn, Chng ch bo v, hoc Chng ch thuê bao. Chú ý: Ngay c khi vic s dng các chng ch làm cho các ri ro trong các kt ni t xa và cài t phn mm tr nên rt nh, nhng chúng phi c dùng úng cách có th tn dng li ích có c khi s an toàn c tng lên. S hin hu ca mt chng ch nào ó t bn thân nó không cung cp bt c s bo v nào; mc qun lý chng ch phi cha các chng ch úng, xác thc hoc c tin cy có c s an toàn c tng lên. Các chng ch u có thi hn s dng. Nu thông báo "Chng ch ht hn" hoc "Chng ch cha có hiu lc" hin th, ngay c khi chng ch vn còn hiu lc, kim tra xem ngày, gi hin hành trên thit b ca quý khách có chính xác không. Các ng dng và trò chi Bn có th qun lý các trò chi và ng dng. in thoi ca bn có th ã c cài t mt s trò chi và ng dng. Các tp tin này c lu trong b nh in thoi hoc th nh i kèm và có th c sp xp trong các th mc. Chy mt ng dng Chn Menu > ng dng > Trò chi, Th nh, hoc B su tp. Di chuyn n mt trò chi hoc ng dng, và chn M. cài t âm thanh, èn và ch rung cho trò chi, chn Menu > ng dng > Tùy chn > Cài t ng dng.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

37

Các tùy chn có sn khác có th bao gm các tùy chn sau ây: Cp nht mi -- kim tra xem có phiên bn mi ca ng dng ti v t web (dch v mng) không Trang web -- cung cp thêm thông tin hoc d liu b sung cho ng dng t trang Internet (dch v mng), nu có Truy cp ng dng -- hn ch ng dng khi truy cp mng Ti mt ng dng in thoi ca bn h tr ng dng Java J2METM. m bo rng ng dng tng thích vi in thoi ca bn trc khi ti ng dng xung. Chú ý: Ch cài t và s dng các ng dng và phn mm khác t nhng ngun tin cy, chng hn nh các ng dng ã c Ký bi Symbian hoc ã qua c quá trình kim tra Java VerifiedTM. Bn có th ti v các ng dng và trò chi mi theo nhiu cách khác nhau. · Chn Menu > ng dng > Tùy chn > Ti xung > Ti ng dng hoc Ti trò chi; danh sách các bookmark hin có c hin th. S dng Trình cài t ng dng Nokia t PC Suite ti xung các ng dng vào in thoi ca bn.

·

bit tính kh dng ca các dch v khác nhau và mc giá, hãy liên h vi nhà cung cp dch v ca bn.

37

38

Bn Dch v bn mng Bn có th cài in thoi t ng ti xung bn bn không có trong in thoi khi cn. Chn Menu > Trình sp xp > Bn > Cài t > Cài t mng > Ch.phép s.dng mng > Có hoc Trong mng ch. ngn t ng ti bn xung, chn Không. Lu ý: Vic ti bn xung t mng di ng có th òi hi phi chuyn khi lng ln d liu qua mng ca nhà cung cp dch v cho quý khách. Liên h vi nhà cung cp dch v ca quý khách bit thông tin v phí chuyn d liu. Bn và GPS Bn có th s dng H thng nh v Toàn cu (GPS) h tr ng dng Bn . Tìm v trí ca bn, hoc tính khong cách và to . Trc khi s dng chc nng GPS vi in thoi ca bn, bn phi ghép ni in thoi vi mt b thu GPS gn ngoài tng thích bng công ngh không dây Bluetooth. bit thêm thông tin, hãy tham kho tài liu hng dn s dng dành cho thit b GPS ca bn. Sau khi ghép ni thit b GPS Bluetooth vi in thoi, có th mt vài phút in thoi hin th v trí hin thi. Kt ni sau ó s nhanh hn, nhng nu bn không s dng GPS trong vài ngày, hoc cách quá xa a im mà ln gn ây nht bn s dng nó, có th mt vài phút dò và hin th v trí ca bn. H Thng nh V Toàn Cu (GPS) c vn hành bi chính ph Hoa K, là c quan duy nht chu trách nhim v chính xác và

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Bn

Bn có th trình duyt bn cho các thành ph và quc gia khác nhau, tìm kim a ch và các im quan tâm, và nh tuyn gia các v trí, lu các v trí làm mc và gi các mc này n các thit b tng thích. Hu ht các bn k thut s u không chính xác và không y trong chng mc nào ó. Không nên ch da hoàn toàn vào bn quý khách ã ti xung s dng trong thit b này. s dng ng dng Bn , chn Menu > Trình sp xp > Bn và chn t các tùy chn kh dng. Ti v bn t mng in thoi ca bn có th cha các bn cài sn trên th nh. Bn có th ti xung mt b bn mi qua internet bng phn mm Nokia Map Loader trên máy tính. Nokia Map Loader ti xung Nokia Map Loader trên máy tính và có thêm hng dn, xem www.maps.nokia.com. Trc khi bn ti xung các bn mi ln u tiên, bo m rng bn có lp th nh trong in thoi. Chn Menu > Trình sp xp > Bn tin hành cu hình ban u. i chn b bn trên th nh, dùng Nokia Map Loader xóa tt c các bn trên th nh và ti xung b mi, bo m rng tt c các bn u c tung ra cùng lúc.

38

Bn vic bo trì h thng này. chính xác ca d liu v v trí có th b nh hng bi s iu chnh các v tinh GPS do chính ph Hoa K thc hin và có th b thay i do chính sách GPS dân dng ca B Quc Phòng Hoa K và Quy Hoch o Hàng Vô Tuyn Liên Bang. chính xác cng có th b nh hng bi qu o hình hc v tinh kém. Tính kh dng và cht lng ca tín hiu GPS có th b nh hng bi v trí ca quý khách, các công trình kin trúc, các chng ngi vt t nhiên, và iu kin thi tit. Ch nên s dng b thu GPS ngoài tri có th nhn c tín hiu GPS. Không nên s dng GPS cho các phép o nh v chính xác và quý khách không nên ch da vào d liu v v trí t b nhn tín hiu GPS và các mng vô tuyn di ng cho vic nh v hoc nh hng. Các dch v b sung Bn có th nâng cp Bn lên phiên bn có tính nng iu hng có hng dn bng ging nói y , tính nng này yêu cu mt cp theo phép vùng. s dng dch v này, bn cn có mt thit b GPS gn ngoài tng thích h tr công ngh không dây Bluetooth. mua dch v iu hng có hng dn bng ging nói, chn Menu > Trình sp xp > Bn > Các dch v thêm > Mua iu hng, và làm theo hng dn. s dng iu hng có hng dn bng ging nói, bn phi cho phép ng dng Bn s dng kt ni mng. Cp phép iu hng c gn vi th SIM. Nu lp mt th SIM khác vào in thoi, bn s c yêu cu mua mt cp phép khi khi ng iu hng. Trong quá trình mua, bn s c cung cp tu

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

39

chn chuyn cp phép iu hng hin có sang th SIM mi mà không phi tr thêm phí.

39

40

Sp xp Thêm và chnh sa chi tit Chn mt s liên lc và chn Chi tit > Tùy chn > Thêm chi tit. Xóa mt chi tit Chn mt s liên lc và chn Chi tit. Chn mt chi tit và chn Tùy chn > Xóa. Xóa mt s liên lc Chn mt s liên lc và chn Tùy chn > Xóa s liên lc. Xóa tt c các s liên lc Chn Menu > Danh b > Xóa t.c s l.lc > Trong b nh máy hoc Trên th SIM. Sao chép hoc chuyn các s liên lc gia b nh in thoi và b nh trên th SIM Sao chép các s liên lc riêng l Chn Tùy chn > Chn > Chn. Chn nhng s liên lc bn mun sao chép hoc chuyn, và chn Tùy chn > Sao chép s ã chn hoc Chuyn mc ã chn. Sao chép tt c các s liên lc Chn Menu > Danh b > S.chép s l.lc hoc Chuyn s.liên lc. To mt nhóm liên lc Sp xp các s liên lc thành các nhóm ngi gi vi nhc chuông và hình nh nhóm khác nhau. 1 2 3 Chn Menu > Danh b > Nhóm. Chn Thêm hoc Tùy chn > Thêm nhóm mi to mt nhóm mi. Nhp tên nhóm, chn mt hình nh hoc nhc chuông (tùy chn), và chn Lu li.

Sp xp

Hãy in thoi giúp bn sp xp cuc sng ca bn. Qun lý các s liên lc Lu tên, s in thoi, và a ch làm các s liên lc trên in thoi và th SIM. Chn Menu > Danh b. Chn b nh cho các s liên lc B nh in thoi có th lu các s liên lc vi các chi tit b sung, nh các s in thoi khác nhau và các mc vn bn. Bn cng có th lu hình nh, âm, hoc video clip cho mt s s liên lc gii hn. B nh th SIM có th lu nhiu tên vi mt s liên lc kèm theo. Các s liên lc c lu trong th SIM c ch báo bng . 1 2 Chn Cài t > Chn b nh chn b nh th SIM, b nh in thoi, hoc c hai cho các s liên lc. Chn Máy và th SIM tìm li các s liên lc t c hai b nh. Khi chn lu các s liên lc, chúng s c lu vào b nh in thoi.

X lý s liên lc Tìm kim s liên lc Chn Menu > Danh b > Danh b. Di chuyn qua danh sách các s liên lc, hoc nhp ch cái u tiên ca tên s liên lc. Lu tên và s in thoi Chn Menu > Danh b > Thêm mi.

40

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Sp xp 4 Chn nhóm và chn Xem > Thêm thêm các s liên lc vào nhóm này. 3 4 5

41

Danh thip Bn có th gi và nhn thông tin liên lc ca mt ngi t thit b có h tr chun vCard. gi mt danh thip, hãy tìm s liên lc, và chn Chi tit > Tùy chn > Gi danh thip. Khi nhn c danh thip, chn Hin th > Lu li lu danh thip vào b nh in thoi. Ngày gi thay i kiu ng h, múi gi, và ngày, chn Menu > Cài t > Ngày và gi. Khi i n mt múi gi khác, chn Menu > Cài t > Ngày và gi > Cài t ngày và gi > Múi gi:, và di chuyn sang trái hoc sang phi chn múi gi ca v trí ca bn. Thi gian và ngày s c cài theo múi gi này và cho phép in thoi hin th úng thi gian gi ca tin nhn vn bn hoc tin nhn a phng tin nhn c. Ví d, GMT +7 cho bit múi gi Thái Lan, Indonesia, và Vit Nam, cách Greenwich, London (UK) 7 ting v phía ông. Báo thc phát báo thc vào thi im mong mun. Cài báo thc 1 Chn Menu > Trình sp xp > Báo thc. 2 Bt báo thc, và nhp thi gian báo thc.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

cài báo thc cho các ngày ã chn trong tun, chn Lp li: > Bt và chn ngày. Chn âm báo thc. Nu bn chn radio làm âm báo thc, hãy cm tai nghe vào in thoi. Cài thi gian ch cho âm báo li, và chn Lu li.

Ngng báo thc tt âm báo, chn Dng. Nu bn âm báo thc kêu trong mt phút và chn Báo li, âm báo s ngng trong khong thi gian ch âm báo li, sau ó tip tc . Lch Chn Menu > Trình sp xp > Lch. Ngày hin ti c óng khung. Nu có cài ghi chú cho ngày, ngày ó s c in m. xem các ghi chú ngày, chn Xem. xem mt tun, chn Tùy chn > Xem theo tun. xóa tt c các ghi chú trong lch, chn Tùy chn > Xóa các ghi chú > Tt c ghi chú. chnh sa cài t liên quan n ngày gi, chn Tùy chn > Cài t và chn t các tùy chn kh dng. t ng xóa các ghi chú c sau mt khong thi gian xác nh, chn Tùy chn > Cài t > T ng xóa ghi chú và chn t các tùy chn kh dng. To mt ghi chú lch Di chuyn n ngày này, và chn Tùy chn > Vit ghi chú. Chn loi ghi chú, và in thông tin vào các trng. Công vic to mt ghi chú cho công vic bn phi làm, chn Menu > Trình sp xp > Công vic.

41

42

Sp xp hin th khi n gi. thay i gi, chn i gi. khi ng ng h m ngc, chn Bt u. ngng ng h m ngc, chn Tt hn gi.

to ghi chú nu không có ghi chú nào c thêm vào, chn Thêm; nu không, chn Tùy chn > Thêm. in thông tin vào các trng, và chn Lu li. xem mt ghi chú, hãy di chuyn n ghi chú này, và chn Xem. Ghi chú vit và gi ghi chú, chn Menu > Trình sp xp > Ghi chú. to ghi chú nu cha thêm ghi chú nào, chn Thêm; nu không, chn Tùy chn > To ghi chú. Vit ghi chú, và chn Lu li. Phn mm Nokia PC Suite Vi Nokia PC Suite, bn có th qun lý nhc, ng b danh b, các mc nhp lch, ghi chú, và ghi chú công vic gia in thoi và máy PC tng thích hoc server internet t xa (dch v mng). bit thêm thông tin, và ti v PC Suite, hãy truy cp vào trang web www.nokia.com/ support. Máy tính in thoi cung cp mt máy tính chun, máy tính khoa hc, và máy tính lãi sut. Chn Menu > Trình sp xp > Máy tính, và t các tùy chn kh dng, chn kiu máy tính và hng dn s dng. Máy tính này có chính xác gii hn và c thit k thc hin các phép tính n gin. ng h m ngc B m gi bình thng 1 kích hot b báo gi, chn Menu > Trình sp xp > .h .ngc > B báo gi, nhp thi gian, và son ghi chú c dùng

42

2 3

B báo gi ngt quãng 1 khi ng b báo gi ngt quãng có ti 10 khong thi gian, trc ht phi nhp vào khong thi gian. 2 Chn Menu > Trình sp xp > .h .ngc > B.báo gi ngt quãng. 3 khi ng b báo gi, chn Báo gi > Bt u. chn cách b m khong thi gian s bt u giai on tip theo, chn Menu > Trình sp xp > .h .ngc > Cài t > T.theo th.gian k và chn t các tùy chn kh dng. ng h bm gi Bn có th s dng ng h bm gi o thi gian thông thng, tính thi gian trung gian hoc thi gian ghép. Chn Menu > Trình sp xp > .h bm gi và chn mt trong các tùy chn sau: Thi gian tách -- tính thi gian trung gian. cài li thi gian mà không lu, chn Tùy chn > Cài li. Thi gian ghép -- tính thi gian ghép Tip tc -- xem vic tính gi mà bn ã cài chy n Kt qu cui -- xem thi gian o c gn ây nht nu cha cài li ng h bm gi Xem gi hoc Xóa gi -- xem hoc xóa các thi gian ã lu cài ng h bm gi chy n, bm phím kt thúc.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

H tr và cp nht

43

H tr và cp nht

Nokia giúp bn theo nhiu cách tn dng ti a in thoi ca bn. H tr Khi bn mun tìm hiu thêm v cách s dng sn phm hoc khi bn không chc chn v cách in thoi hot ng, hãy tham kho tài liu hng dn s dng hoc truy cp vào phn h tr trên trang web www.nokia.com/support hoc trang web Nokia nc s ti, hoc www.nokia.mobi/support trên in thoi di ng. Nu cách này không gii quyt c vn ca bn, hãy thc hin theo các bc sau: · · Khi ng li in thoi: tt in thoi và tháo pin ra. Sau khong mt phút, hãy lp pin và bt in thoi. Cp nht phn mm thit b thng xuyên bng ng dng Nokia Software Updater thit b hot ng trng thái ti u và có th có thêm các tính nng mi. Truy cp vào trang web www.nokia.com.vn/softwareupdate hoc trang web Nokia nc s ti. Nh sao lu d liu ca in thoi trc khi cp nht phn mm in thoi. Khôi phc li cài t gc theo hng dn trong hng dn s dng.

My Nokia Nhn mo, th thut và h tr min phí cho in thoi Nokia, và c ni dung s dng th min phí, thuyt trình tng tác, trang web c cài t riêng, và tin tc v nhng sn phm và dch v mi nht ca Nokia. Tn dng ti a in thoi Nokia và ng ký vi My Nokia ngay hôm nay! bit thêm thông tin và tính kh dng trong khu vc ca bn, hãy truy cp vào trang web www.nokia.com/mynokia. Ti ni dung Bn có th ti ni dung mi (ví d nh các ch ) v in thoi (dch v mng). Chú ý: Ch nên s dng các dch v mà quý khách tin cy và có cung cp bin pháp bo v và an toàn ngn chn các phn mm có hi. bit tính kh dng và giá c ca các dch v khác nhau, hãy liên h vi nhà cung cp dch v. Cp nht phn mm bng cách s dng máy PC Các bn cp nht phn mm có th bao gm các tính nng mi và các chc nng nâng cao cha kh dng ti thi im mua in thoi. Vic cp nht phn mm cng có th ci thin hiu sut ca in thoi. Trình Cp nht Phn mm Nokia là mt ng dng trên máy PC cho phép bn cp nht phn mm ca in thoi. cp nht phn mm ca in thoi, bn cn mt máy PC tng thích, truy cp internet bng thông rng, và cáp d liu USB tng thích kt ni in thoi vi máy PC. xem thêm thông tin, kim tra ghi chú phát hành cho các phiên bn phn

43

·

Nu vn vn cha c gii quyt, hãy liên h vi Nokia có các tùy chn sa cha. Truy cp vào trang web www.nokia.com.vn/repair. Trc khi mang thit b i sa cha, luôn sao lu d liu trong thit b.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

44

H tr và cp nht Cài t cho cp nht phn mm Tùy chn này có th không kh dng, tùy thuc in thoi ca bn. cho phép hoc không cho phép nhn các bn cp nht phn mm in thoi, chn Menu > Cài t > Cài t cu hình > C.t qun lý th.b > Ph.mm nh.c.cp d.v. Yêu cu cp nht phn mm 1 Chn Menu > Cài t > Cài t cho máy > Cp nht in thoi yêu cu các bn cp nht phn mm in thoi kh dng t nhà cung cp dch v. 2 Chn Ch.tit ph.mm h.ti hin th phiên bn phn mm hin thi và kim tra xem có cn cp nht không. 3 Chn T.v ph.mm .thoi ti v và cài t mt bn cp nht phn mm. Thc hin theo các hng dn trên màn hình. 4 Nu quá trình cài t b hy sau khi ti v, chn C.bn c.nht ph.mm bt u cung cp. Vic cp nht phn mm có th mt vài phút. Nu có vn vi quá trình cài t, hãy liên h vi nhà cung cp dch v. Khôi phc cài t gc khôi phc cài t gc ca in thoi, chn Menu > Cài t > K.phc c.t gc và chn mt trong các tùy chn sau: Ch khôi phc cài t -- Cài li tt c các thông s cài t u tiên nhng vn gi li d liu cá nhân. Khôi phc tt c -- Cài li tt c các thông s cài t u tiên ng thi xóa tt c d liu cá nhân, chng hn nh danh b, tin nhn, tp tin media và mã khóa kích hot.

mm mi nht, và ti v ng dng Trình Cp nht Phn mm Nokia, hãy truy cp vào trang web www.nokia.com.vn/ softwareupdate hoc trang web Nokia nc quý khách. cp nht phn mm in thoi, hãy thc hin theo các bc sau: 1 2 Ti v và cài t ng dng Trình Cp nht Phn mm Nokia trên máy PC. Kt ni in thoi vi máy PC bng cách s dng cáp d liu USB, và m ng dng Trình Cp nht Phn mm Nokia. ng dng Trình Cp nht Phn mm Nokia s hng dn bn sao lu các tp tin, cp nht phn mm, và khôi phc li các tp tin.

Cp nht phn mm qua mng Nhà cung cp dch v có th gi các bn cp nht phn mm in thoi trc tip qua mng di ng n in thoi ca bn (dch v mng). Tùy chn này có th không kh dng, tùy thuc in thoi ca bn. Vic ti v các bn cp nht phn mm có th òi hi phi chuyn mt khi lng ln d liu qua mng di ng ca nhà cung cp dch v cho quý khách. Liên h vi nhà cung cp dch v ca quý khách bit thông tin v phí chuyn d liu. Bo m rng pin ca thit b còn in, hoc c kt ni vi b sc trc khi bt u cp nht. Cnh báo: Nu quý khách cài t cp nht phn mm, quý khách s không th s dng thit b, k c vic thc hin các cuc gi khn cp, cho ti khi cài t xong và thit b c khi ng li. m bo sao lu d liu trc khi chp nhn cài t cp nht.

44

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Ph kin chính hãng Nokia

45

Ph kin chính hãng Nokia

Cnh báo: Ch s dng pin, b sc và các ph kin ã c Nokia phê chun s dng cho riêng kiu thit b này. Vic s dng bt k các loi nào khác có th làm vô hiu bt c s chp thun hoc bo hành nào, và có th gây nguy him. Hãy liên h vi i lý bit v các ph kin gc hin có.

Pin Loi BL-5CT Thi gian thoi Thi gian ch

Ti a 420 Ti a 432 phút ting

Mt lot ph kin hin ang có sn cho in thoi ca bn. bit chi tit, hãy xem www.nokia.com.vn/accessories. Các nguyên tc thc t v ph kin · Gi mi ph kin ngoài tm tay ca tr em. · Khi quý khách mun rút dây ngun ca bt k ph tùng hoc ph kin nào ra, cm vào phích cm và kéo ra, không nm dây kéo ra. · Thng xuyên kim tra các ph kin lp t trên máy xem chúng ã c lp và ang hot ng theo úng cách hay cha. · Vic cài t bt k b ph kin trên xe phc tp nào u phi c thc hin bi chuyên viên có kh nng chuyên môn.

Chú ý: Thi gian thoi và thi gian ch ca pin ch là nhng giá tr c tính và ch có th t c trong nhng iu kin mng ti u. Thi gian thoi và thi gian ch thc t ca pin ph thuc vào th SIM, các tính nng c s dng, tui và tình trng ca pin, nhit mà pin tip xúc, iu kin mng, và nhiu yu t khác, thi gian có th ngn hn áng k so vi thi gian ã nêu trên. Nhc chuông, gi in bng chc nng loa nói trc tip, s dng ch k thut s, và các tính nng khác cng s tiêu tn pin, và thi lng mà thit b c s dng cho các cuc gi s làm nh hng n thi gian ch ca thit b. Tng t, thi lng thit b c bt và ch ch s làm nh hng n thi lng thoi ca thit b.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

45

46

Pin

Không sa i, tái ch, tìm cách nhét các vt l vào pin, nhúng pin vào nc hoc pin tip xúc vi nc hay các cht lng khác. Vic s dng pin không úng cách có th gây ra ha hon, n, hoc nhng nguy him khác. Nu thit b hoc pin b ri, c bit trên nn cng, và quý khách tin rng pin ã b h hng, hãy mang pin n trung tâm dch v kim tra trc khi s dng li pin. Ch s dng pin úng mc ích. Không s dng bt c b sc hoc pin nào ã b h. Gi pin này ngoài tm tay tr em. Hng dn xác thc pin Nokia Luôn s dng các loi pin chính hãng Nokia m bo an toàn cho quý khách. chc chn s mua c pin Nokia chính hãng, hãy mua pin ti trung tâm dch v hoc i lý y quyn ca Nokia, và kim tra nhãn nh ba chiu bng cách thc hin theo các bc sau: Vic thc hin thành công các bc không phi là s bo m hoàn toàn xác thc pin chính hãng. Nu quý khách có bt c lý do gì tin rng pin ca quý khách không phi là pin chính hãng Nokia, quý khách nên ngng s dng, và mang sn phm ti trung tâm dch v Nokia hay i lý c y quyn gn nht c h tr. Nu quý khách không th xác minh pin có phi là ca chính hãng hay không, hãy tr li pin cho ni bán. Xác thc nh ba chiu 1 Khi nhìn vào nh ba chiu trên nhãn, quý khách phi thy c biu tng hai bàn tay kt ni ca Nokia t mt góc nht nh và logo Ph kin Chính hãng Nokia khi nhìn t góc khác.

Pin Thông tin v pin và b sc Thit b ca quý khách c cp in bng mt loi pin có th sc li c. Pin c s dng cùng vi in thoi này là BL-5CT. Nokia có th cung cp thêm các kiu pin khác cho thit b này. Thit b này c thit k s dng khi c cung cp ngun in t các b sc sau: AC-8. S hiu chính xác ca kiu b sc có th thay i tùy thuc vào loi phích cm. Loi phích cm c nhn dng bi mt trong nhng ký hiu sau: E, EB, X, AR, U, A, C, hoc UB. Pin có th c sc và x hàng trm ln, nhng s hao mòn dn. Khi thi gian thoi và thi gian ch ngn hn áng k so vi bình thng, hãy thay pin mi. Ch s dng pin c Nokia phê chun và ch sc pin ca quý khách bng b sc c Nokia phê chun ch nh riêng cho loi thit b này. Vic s dng pin hoc b sc không c phê chun có th gây ra ha hon, n, rò r, hoc nhng nguy him khác. Nu pin c s dng ln u hoc nu pin không c s dng trong mt thi gian dài, quý khách có th cn phi ni vi b sc ri ngt ra, và sau ó ni li khi ng quá trình sc. Nu pin ã x ht hn, có th mt vài phút trc khi ch báo sc pin hin th trên màn hình hoc trc khi có th thc hin bt k cuc gi nào. Luôn tt thit b và ngt kt ni vi b sc trc khi tháo pin. Rút b sc ra khi cm in và thit b khi không s dng. Không pin ã sc y kt ni vi b sc, vì vic sc quá mc có th làm gim tui th ca pin. Nu pin sc y nhng không s dng thì pin s t x theo thi gian. Nên gi pin luôn nhit khong t 15°C n 25°C (59°F n 77°F). Nhit quá cao hoc quá thp s làm gim in tích và tui th ca pin. Thit b có pin nóng hoc lnh có th tm thi không hot ng. Hiu nng hot ng ca pin c bit b gii hn nhit di ông. Không pin b chp mch. Vic chp mch có th bt ng xy ra khi mt vt bng kim loi ví d nh ng tin, kp giy hoc bút to nên kt ni trc tip gia cc dng (+) và cc âm (-) ca pin. (Nhng vt này ging nh di kim loi t trên pin.) iu này có th xy ra, ví d nh khi quý khách mang pin d phòng trong túi hoc ví. Vic chp mch các cc pin có th làm h pin hoc vt ni hai cc. Không b pin vào trong la vì pin có th n. Pin cng có th phát n nu b hng. B pin theo quy nh trong nc. Tái ch li pin nu có th. Không c b pin nh rác sinh hot. Không tháo ri, ct, m, nghin, b cong, làm bin dng, c thng, hay p vn các lõi pin con hoc pin. Nu pin b rò, không cht lng b rò tip xúc vi da hoc mt. Trong trng hp b tip xúc vi cht rò r, x nc vào da hoc mt ngay lp tc, hoc yêu cu tr giúp y t.

46

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Gi gìn và Bo trì

2 Khi quý khách nghiêng nh ba chiu sang trái, phi, lên trên và xung di, quý khách phi thy c 1, 2, 3 và 4 chm ln lt trên mi cnh. ·

47

Không làm ri, p, hoc lc thit b. Vic dùng mnh tay có th làm gãy các bn mch in t và phn c khí tinh vi bên trong. Không s dng hóa cht mnh, cht ty ra, hoc xà phòng m c lau chùi thit b.

· ·

Không sn thit b. Nc sn có th làm nghn các b phn di ng và khin thit b hot ng không bình thng.

·

Ch s dng ng-ten c cung cp hoc ng-ten thay th ã c phê chun. Vic sa i hoc lp ng-ten không c phép có th làm h thit b và vi phm các quy nh v thit b vô tuyn. S dng b sc trong nhà.

· Phi làm gì nu pin ca quý khách không phi là chính hãng? Nu quý khách không th xác nhn pin Nokia ca quý khách qua hình ni ba chiu trên nhãn là pin chính hãng Nokia, ngh quý khách không s dng pin này. Hãy mang pin n trung tâm dch v hoc i lý c y quyn gn nht ca Nokia c giúp . Vic s dng pin không c Nokia phê chun có th gây nguy him, và có th dn n hiu nng hot ng kém hoc làm hng thit b ca quý khách và các ph kin ca thit b. Vic s dng này cng có th làm vô hiu bt c s chp thun hoc bo hành nào i vi thit b. bit thêm thông tin v các loi pin chính hãng Nokia, hãy truy cp vào trang web www.nokia.com.vn/batterycheck Gi gìn và Bo trì Thit b ca quý khách là sn phm có thit k và k thut lp ráp cao cp, vì vy nên c gi gìn cn thn. Nhng ngh sau ây s giúp quý khách không b mt các bo hành. · Gi thit b khô ráo. Nc ma, m, và tt c các loi cht lng hoc m t có th cha các khoáng cht n mòn các mch in t. Nu thit b ca quý khách b m t, tháo pin ra khi thit b, và thit b tht khô trc khi lp pin tr li. ·

Luôn to bn sao d phòng cho các d liu mà quý khách mun gi li, chng hn nh là các s liên lc và các ghi chú trên lch. Thnh thong cài li thit b bng cách tt thit b và tháo pin ra, thit b hot ng tình trng ti u.

·

Tt c các ngh này s áp dng chung cho thit b, pin, b sc hoc bt k ph kin nào ca quý khách. Nu thit b không hot ng bình thng, em thit b n b phn dch v c y quyn gn nht c sa cha. Tái ch Luôn mang các sn phm in t, pin và vt liu óng gói ã qua s dng n im thu gom dành riêng. Làm nh vy là quý khách ã giúp ngn chn vic vt rác thi ba bãi và thúc y vic tái ch vt liu. Thông tin chi tit hn v vic thu gom có ti ca hàng bán l sn phm, các nhà chc trách ph trách v rác thi ti a phng, các t chc ca quc gia ph trách v trách nhim ca nhà sn xut, hoc i din Nokia ti a phng ca quý khách. Hãy xem cách tái ch các sn phm Nokia ca quý khách ti www.nokia.com/werecycle, hoc www.nokia.mobi/werecycle, nu xem trên in thoi di ng. Thông tin b sung v s an toàn Lu ý: B mt ca thit b này không có cha niken trong lp m. B mt ca thit b này có cha thép không g. Tr em Thit b ca quý khách và các ph kin ca thit b có th có các linh kin nh. Gi chúng ngoài tm tay tr em. Môi trng hot ng Thit b này áp ng các tiêu chun tip xúc RF khi cm v trí thông thng gn tai hoc cách xa c th ít nht 1,5 cm (5/8 inch). Khi s dng bao eo, ai eo, hoc ngn cha mang thit b bên mình, quý khách cn m bo chúng không cha kim loi và t chúng v trí cách xa c th theo khong cách nêu trên.

·

Không s dng hoc t thit b nhng ni có bi bn. Các b phn di ng và các linh kin in t ca thit b có th b h hng.

·

Không nên ct thit b nhng ni nóng. Nhit cao có th làm gim bn ca thit b in t, làm h pin, làm cong hoc chy mt s b phn nht nh bng nha.

·

Không nên ct thit b nhng ni lnh. Khi thit b tr v nhit bình thng ca nó, hi m có th ng li trong thit b và gây h hng các bn mch in t. Không tìm cách m thit b khác vi cách thc ã c ch dn trong sách hng dn này.

·

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

47

48

Thông tin b sung v s an toàn

Ch nhng nhân viên hi tiêu chun chuyên môn mi c sa cha thit b hoc lp t in thoi trong xe. Lp t sai hoc sa cha không úng có th gây nguy him và làm vô hiu mi bo hành có th c áp dng cho thit b. Thng xuyên kim tra mi thit b vô tuyn trên xe ca quý khách xem ã c lp và vn hành úng cha. Không lu tr hoc chuyên ch các cht lng d cháy, khí t hoc cht n trong cùng mt ngn cha vi thit b, các ph kin, hoc ph tùng ca thit b. i vi xe có trang b túi m khí, xin lu ý túi m khí s bung ra vi mt lc ln. Không c t vt, k c thit b vô tuyn lp sn hoc di ng khu vc phía trên túi m khí hoc trong khu vc s dng túi m khí. Nu thit b vô tuyn trong xe không c lp t úng cách thì khi túi m khí bung ra có th gây thng tt nghiêm trng. Cm s dng thit b ca quý khách khi trên máy bay. Tt thit b ca quý khách trc khi lên máy bay. S dng thit b vin thông vô tuyn trên máy bay có th gây nguy him cho vic vn hành máy bay, làm gián on mng in thoi vô tuyn và có th là bt hp pháp. Môi trng phát n tim n Tt thit b ca quý khách khi trong khu vc d phát n và phi tuân theo tt c các bng báo và hng dn. Môi trng có kh nng gây n bao gm c các khu vc ni quý khách thng c yêu cu tt máy xe. Các tia la trong nhng khu vc nh th có th gây n hoc gây cháy dn n thng tt hoc thm chí t vong. Tt thit b ti các trm tip nhiên liu, ví d nh gn các ct bm xng ti các trm dch v. Hãy tuân theo các quy nh hn ch vic s dng các thit b vô tuyn ti các kho hàng, kho lu tr và phân phi nhiên liu, nhà máy hóa cht hoc khu vc ang tin hành phá n. Nhng khu vc có kh nng phát n, thng, nhng không phi lúc nào cng c niêm yt rõ ràng. Nhng khu vc này bao gm di boong tàu, kho bãi cha hoc sang chit hóa cht và nhng môi trng không khí có hóa cht hoc nhng ht nh nh thóc go, bi hoc bt kim loi. Quý khách nên tham vn vi nhà sn xut xe s dng khí hóa lng (nh khí propan hoc butan) xác nh xem có th s dng thit b gn nhng xe này không. Cuc gi khn cp Chú ý: Thit b này hot ng có s dng tín hiu vô tuyn, mng vô tuyn, mng hu tuyn, và các chc nng do ngi s dng lp trình. Nu thit b ca quý khách h tr gi in qua internet (cuc gi internet), hãy kích hot c cuc gi internet ln in thoi di ng. Thit b s tìm cách thc hin cuc gi khn cp qua c mng di ng ln qua nhà cung cp dch v cuc gi internet nu c hai c kích hot. Các kt ni không c m bo trong tt c các iu kin. Quý khách không nên ch da vào mt thit b vô tuyn bt k nào cho các cuc gi liên lc khn cp nh cp cu y t chng hn. gi khn cp:

truyn các tin nhn hoc tp tin d liu, thit b này cn c kt ni tt vi mng. Trong mt s trng hp, vic truyn các tin nhn hoc tp tin d liu có th b chm tr cho n khi có c kt ni tt. m bo các hng dn v khong cách tách bit vi c th nêu trên c tuân th cho n khi vic truyn d liu hoàn tt. Thit b y t Vic s dng bt k thit b truyn phát vô tuyn nào, k c in thoi vô tuyn, u có th gây nhiu sóng mt s chc nng ca các thit b y t không c bo v úng mc. Tham vn vi bác s hoc nhà sn xut thit b y t bit các thit b này có c che chn y không b nh hng bi nng lng bc x sóng vô tuyn t bên ngoài hay không hoc khi quý khách có bt k thc mc nào khác. Tt thit b ca quý khách ti nhng c s y t có dán qui nh yêu cu quý khách tt thit b trong nhng khu vc này. Bnh vin hoc các c s chm sóc y t có th ang s dng các thit b nhy vi bc x sóng vô tuyn t bên ngoài. Thit b y t cy ghép Các nhà sn xut thit b y t khuyên nên gi khong cách ti thiu 15,3cm (6 inch) gia mt thit b không dây và thit b y t cy ghép, chng hn nh máy iu hòa nhp tim hoc máy kh rung tim c cy ghép, tránh gây nhiu cho thit b y t. Nhng ngi có nhng thit b nh vy cn: · · · · · Luôn gi thit b không dây cách thit b y t trên 15,3 cm (6 inch) khi thit b không dây c bt. Không thit b không dây trong túi áo ngc. Cm thit b không dây gn tai i din vi thit b y t gim thiu nguy c gây nhiu. Tt thit b không dây ngay lp tc nu có lý do nghi ng rng thit b y t ang b gây nhiu.

c và thc hin theo các hng dn ca nhà sn xut thit b y t cy ghép.

Nu quý khách có bt c câu hi gì v vic s dng thit b không dây cùng vi thit b y t cy ghép, hãy tham vn vi nhà cung cp dch v chm sóc sc khe. Thit b tr thính Mt s thit b vô tuyn k thut s có th gây nhiu sóng cho thit b tr thính. Nu xy ra nhiu sóng, tham vn vi nhà cung cp dch v ca quý khách. Xe c Tín hiu RF có th làm nh hng n các h thng in t cha c che chn úng mc hoc lp t không úng trong các loi xe, ví d nh h thng bm xng in t, h thng thng chng trt (chng khóa) in t, h thng kim soát tc in t, h thng túi m khí. bit thêm thông tin, kim tra vi nhà sn xut xe ca quý khách hoc bt k thit b nào c gn thêm trên xe, hoc i din ca h.

48

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

BO HÀNH CÓ GII HN CA NHÀ SN XUT

1 Bt thit b nu cha bt. Kim tra cng tín hiu. Tùy thuc vào thit b ca quý khách, quý khách cng có th cn thc hin các thao tác sau: · · · 2 3 4 Lp th SIM nu thit b ca quý khách s dng th SIM.

49

BO HÀNH CÓ GII HN CA NHÀ SN XUT Bo hành có gii hn này là b sung và không làm nh hng n các quyn hp pháp (lut nh) ca quý khách theo lut pháp c áp dng trong nc liên quan n vic bán sn phm tiêu dùng. Nokia Corporation ("Nokia") cung cp Bo hành có gii hn này cho ngi mua (các) sn phm Nokia c bao gm trong gói hàng bán ("Sn phm"). Nokia bo m vi quý khách rng trong sut thi hn bo hành Nokia hoc công ty dch v c y quyn ca Nokia s khc phc min phí các khim khuyt v vt liu, thit k và lp ráp trong mt khong thi gian hp lý trong thng mi bng cách sa cha, hoc thay th Sn phm nu Nokia xét thy cn thit tùy thuc vào quyt nh ca riêng Nokia, theo Bo hành có gii hn này (tr khi lut pháp có quy nh khác). Bo hành có gii hn này ch có giá tr và c thi hành ti quc gia ni quý khách ã mua Sn phm vi iu kin là Sn phm c d nh bán ra ti quc gia ó. Thi hn bo hành Thi hn bo hành bt u t thi im Sn phm c chính ngi dùng u tiên mua ln u. Sn phm có th có mt s chi tit khác nhau, và các chi tit khác nhau có th c áp dng thi hn bo hành khác nhau (sau ây gi là "Thi hn bo hành"). Các Thi hn bo hành khác nhau nh sau: a) mi hai (12) tháng i vi thit b di ng và các ph kin (cho dù là c bao gm trong gói bán hàng thit b di ng hoc c bán ri) không phi là các chi tit và ph kin có th tiêu hao c lit kê trong mc (b) và (c) di ây; b) sáu (6) tháng i vi các chi tit và ph kin có th tiêu hao sau ây: pin, b sc, giá , tai nghe, dây cáp và v máy; và c) chín mi (90) ngày i vi phng tin lu tr bt c phn mm nào có cung cp, nh a CD-ROM, th nh Trong chng mc ti a c pháp lut trong nc cho phép, Thi hn Bo hành s không c kéo dài hoc gia hn, hoc b nh hng di hình thc khác do vic bán li, sa cha hoc thay th sau ó i vi Sn phm. Tuy nhiên, (các) chi tit ã c sa cha s c bo hành trong sut khong thi gian còn li ca thi hn Bo hành ban u hoc trong sáu mi (60) ngày k t ngày sa cha, tùy thuc vào khong thi gian nào dài hn. Làm th nào nhn c dch v bo hành Nu quý khách mun a ra yêu cu theo Bo hành có gii hn, quý khách có th gi n trung tâm nhn tin ca Nokia (ni có trung tâm này và vui lòng lu ý n tin cc ca quc gia tính cho các cuc gi) và/hoc khi cn thit, giao li Sn phm ca quý khách hoc chi tit b h hng (nu không phi là nguyên Sn phm) cho trung tâm chm sóc khách hàng ca Nokia hoc a im cung cp dch v c Nokia ch nh.

Bm phím kt thúc mt s ln theo yêu cu xóa màn hình hin th và sn sàng cho các cuc gi.

i cu hình t ch không trc tuyn hoc ch trên máy bay sang mt ch hot ng.

Hy nhng hn ch cuc gi nht nh quý khách ã kích hot trên thit b.

Nhp s in thoi khn cp chính thc ti a im hin thi ca quý khách. S khn cp thay i tùy theo a phng. Bm phím gi.

Khi gi s khn cp, cung cp tt c thông tin cn thit càng chính xác càng tt. Thit b vô tuyn ca quý khách có th là phng tin liên lc duy nht ti hin trng xy ra tai nn. Không cúp cuc gi cho n khi c phép cúp. Thông tin v chng nhn (SAR) Thit b di ng này áp ng các hng dn tip xúc vi sóng vô tuyn. Thit b di ng ca quý khách là mt thit b truyn và nhn sóng vô tuyn. Thit b c thit k sao cho không vt quá các gii hn tip xúc vi sóng vô tuyn c khuyn ngh theo các hng dn quc t. Các hng dn này c phát trin bi t chc khoa hc c lp ICNIRP và bao gm các ngng an toàn c thit k bo m an toàn cho tt c mi ngi, bt k tui tác cng nh sc khe. Các hng dn v tip xúc dành cho thit b di ng áp dng mt n v o lng c gi là T l Hp th Riêng, hay còn gi là SAR. Gii hn SAR c nêu trong các hng dn ca ICNIRP là 2,0 W/kg bình quân trên 10 gram mô c th. Các th nghim v SAR c tin hành có s dng các v trí vn hành chun khi thit b truyn phát mc nng lng c chng nhn là cao nht trong mi bng tn th nghim. Mc SAR thc s ca thit b trong khi vn hành có th di giá tr cc i vì thit b c thit k ch s dng mc nng lng cn có ni mng. Mc nng lng thay i tùy thuc vào mt s yu t nh khong cách gia quý khách và mt trm phát ca mng. Giá tr SAR cao nht theo hng dn ca ICNIRP s dng thit b gn tai là 1,15 W/kg. Vic s dng các ph kin ca thit b có th to ra các giá tr SAR khác nhau. Giá tr SAR có th thay i tùy thuc vào các yêu cu th nghim và báo cáo trong nc và bng tn ca mng. Thông tin thêm v SAR có th c cung cp di thông tin sn phm ti trang web www.nokia.com.

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

49

50

BO HÀNH CÓ GII HN CA NHÀ SN XUT

phép, hoc s dng vào mc ích không phi là mc ích c d nh cho Sn phm.Các khim khuyt có th gây ra bi virút do quý khách và/hoc bên th ba truy nhp trái phép vào các dch v, các tài khon, h thng máy tính hoc mng khác. Vic truy nhp trái phép nêu trên có th xy ra thông qua hc-c, ánh cp mt khu hoc thông qua nhiu phng thc khác. 4. Bo hành có gii hn này không áp dng i vi các khim khuyt gây ra do pin b chp mch hoc do vành bt bao pin hoc lõi pin b hng hoc có chng c cho thy có s táy máy, hoc s dng pin cho thit b không phi là thit b ã c ch nh. 5. Bn Cam kt Bo hành Có Gii hn này không có hiu lc trong trng hp Sn phm ã b ngi không thuc trung tâm dch v y thác tháo, chnh sa hoc sa cha, trng hp sn phm dùng các b phn b sung không c kim duyt, hoc trng hp s IMEI, mã s ngày tháng trên ph kin di ng, hoc s xê-ri ca Sn phm b g b, ty xóa, làm nhòe i, chnh sa, hoc không th c c bng bt k cách nào và trng hp này s do Nokia t nhn nh. 6. Bo hành có gii hn này không áp dng i vi Sn phm ã b ni m t, hoc ni có nhit ht sc cao hoc trong iu kin môi trng xu hoc có nhng thay i t ngt trong iu kin môi trng, b g sét, ôxi hóa, làm thc n hoc cht lng lan Sn phm, hoc b nh hng bi các sn phm hóa cht. Nhng thông báo quan trng khác Th SIM và h thng hoc mng di ng và/hoc h thng hoc mng khác Sn phm vn hành do nhà iu hành c lp là mt bên th ba cung cp. Do ó, Nokia s không chp nhn trách nhim theo bo hành này i vi s vn hành, s có sn, phm vi ph sóng, các dch v hoc tm hot ng ca h thng hoc mng di ng hoc h thng hoc mng khác nêu trên. Trc khi Sn phm có th c sa cha hoc thay th, nhà iu hành có th cn phi m bt c khoá SIM nào hoc khoá nào khác mà ã c b sung thêm khóa sn phm i vi mt mng hoc nhà iu hành c th. Do vy, Nokia không chp nhn trách nhim i vi bt c s chm tr nào trong vic sa cha bo hành hoc vic Nokia không th hoàn tt vic sa cha bo hành, xy ra do nhà iu hành trì hoãn hoc không m bt c khoá Sim hoc khoá nào khác. Vui lòng nh làm bn sao d phòng hoc ghi li tt c các ni dung và d liu quan trng có lu tr trong Sn phm ca quý khách, vì các ni dung và d liu ó có th b mt trong quá trình sa cha hoc thay th Sn phm. Nokia, hành ng nht quán vi các quy nh trong phn "Gii hn Trách nhim ca Nokia" di ây, trong chng mc (các) lut c áp dng cho phép, cho dù trong bt c trng hp nào cng không chu trách nhim, mt cách rõ ràng hoc ng ý, i vi bt c h hng hoc tn tht nào thuc bt c tính cht nào

Có th truy cp thông tin v các trung tâm chm sóc khách hàng ca Nokia, a im cung cp dch v c Nokia ch nh và trung tâm nhn tin ca Nokia trên các trang Web ca Nokia trong nc nu có. Quý khách phi giao li Sn phm ca quý khách hoc chi tit b h hng (nu không phi là nguyên Sn phm) cho trung tâm chm sóc khách hàng ca Nokia hoc a im cung cp dch v c Nokia ch nh, trc khi Thi hn bo hành ht hn. Khi a ra khiu ni theo Bo hành có gii hn, quý khách cn phi xut trình: a) Sn phm (hoc chi tit b h hng ca Sn phm), b) chng c gc mua hàng, không b sa i và có th c c, trong ó có ghi rõ tên và a ch ca ngi bán hàng, ngày và ni mua, loi sn phm, s IMEI hoc s s ri khác. Bo hành có gii hn này ch áp dng i vi chính ngi dùng u tiên mua Sn phm t ban u và không th chuyn nhng hoc chuyn giao cho bt c ngi mua/ngi dùng nào tip theo sau. Nhng gì không c bo hành? 1. Bo hành có gii hn này không áp dng i vi các sách hng dn dành cho ngi s dng hoc bt c phn mm nào ca bên th ba, các cài t, ni dung, d liu hoc kt ni cho dù ã c bao gm trong Sn phm/ti vào Sn phm, cho dù chúng ã c a vào trong quá trình cài t, lp ráp, gi hàng hoc vào bt c thi im nào khác trong dây chuyn giao hàng hoc trong quá trình nào khác và do quý khách thu thp di bt c cách thc nào.Trong chng mc (các) lut c áp dng cho phép, Nokia không bo hành v vic bt c phn mm nào ca Nokia s áp ng c các yêu cu ca quý khách, s làm vic khi kt hp vi bt c ng dng phn cng hoc phn mm nào do bên th ba cung cp, s vn hành ca phn mm s không b gián on hoc không b li, hoc bt c các khim khuyt nào trong phn mm u có th sa cha c hoc s c sa cha. 2. Bo hành có gii hn này không áp dng i vi a) các hao mòn thông thng (k c nhng không gii hn hao mòn thu kính camera, pin hoc màn hình hin th), b) chi phí vn chuyn, c) các khim khuyt do x lý vng v gây ra (k c nhng không gii hn các khim khuyt do các vt bén nhn, b cong hoc làm ri, v.v... gây ra, d) các khim khuyt hoc h hng gây ra do s dng Sn phm không úng cách thc, k c s dng trái vi các ch dn ca Nokia cung cp (tc là các ch dn ghi trong sách hng dn Sn phm dành cho ngi s dng), và/hoc e) các hành ng khác vt ngoài tm kim soát hp lý ca Nokia. 3. Bo hành có gii hn này không áp dng i vi các khim khuyt hoc các khim khuyt b cáo buc gây ra do s dng hoc kt ni Sn phm vi sn phm, ph kin, phn mm và/hoc dch v không do Nokia sn xut, cung cp hoc cho

50

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

BO HÀNH CÓ GII HN CA NHÀ SN XUT

phát sinh t vic b mt mát, thit hi hoc h hng các ni dung hoc d liu trong quá trình sa cha hoc thay th Sn phm. Mi chi tit ca Sn phm hoc thit b khác mà Nokia ã thay th u là tài sn ca Nokia. Nu phát hin Sn phm ã giao li không là i tng c bo hành theo các iu khon và iu kin ca Bo hành có gii hn, Nokia và các công ty dch v c y quyn ca Nokia có quyn tính tin phí x lý. Khi sa cha hoc thay th Sn phm Nokia có th s dng các sn phm hoc chi tit mi, tng ng mi hoc ã c tân trang. Sn phm ca quý khách có th cha các thành phn cho mt quc gia c th, k c phn mm. Tái xut t nc n nguyên thy ca Sn phm sang mt nc khác thì Sn phm có th có cha các thành phn cho quc gia c th mà không b coi là khim khuyt theo Bo hành có gii hn này. Gii hn trách nhim ca Nokia Bo hành có gii hn này là bin pháp khc phc duy nht dành riêng cho quý khách i vi Nokia, và là trách nhim duy nht ca riêng Nokia i vi các khim khuyt ca Sn phm quý khách. Tuy nhiên, Bo hành có gii hn này không loi tr hoc gii hn i) bt c các quyn hp pháp (lut nh) nào ca quý khách theo pháp lut c áp dng trong nc; hoc ii) bt c các quyn nào khác ca quý khách i vi ngi bán Sn phm. Bo hành có gii hn này thay th tt c các bo hành và trách nhim khác ca Nokia, cho dù bng li nói hoc bng vn bn, theo lut nh (không bt buc), hp ng, lut pháp v hành vi sai trái hoc hình thc nào khác, k c nhng không gii hn và khi lut pháp c áp dng cho phép, bt c các iu kin, bo hành hoc các iu khon nào khác c ng ý v cht lng hài lòng hoc s phù hp cho mc ích. Trong chng mc (các) lut c áp dng cho phép, Nokia không nhn lãnh bt c trách nhim nào i vi s mt mát, thit hi hoc h hng d liu, bt c tn tht nào v li nhun, không s dng c Sn phm hoc chc nng hot ng, mt mát công vic kinh doanh, mt hp ng, mt doanh thu, mt các khon tit kim d tính, b tng chi phí hoc phí tn, hoc i vi bt c tn tht hoc thit hi nào mang tính gián tip, tn tht hoc thit hi nào mang tính h qu, hoc tn tht, thit hi c bit nào. Trong chng mc pháp lut c áp dng cho phép, trách nhim ca Nokia c gii hn giá tr mua Sn phm. Nhng gii hn nêu trên không áp dng i vi t vong hoc thng tích cá nhân phát sinh t s cu th ã c chng minh ca Nokia. Các ngha v pháp nh Bo hành có gii hn này phi c hiu còn ph thuc vào bt c các quy nh nào ca pháp lut có ng ý a các bo hành hoc iu kin vào Bo hành có gii hn này mà không c loi tr, hn ch hoc sa i, hoc không th loi tr, hn ch hoc sa i ngoi tr trong mt chng mc có gii

51

hn. Nu các quy nh pháp lut nêu trên c áp dng, trong chng mc mà Nokia có kh nng thc hin c, thì trách nhim ca Nokia theo các quy nh ó i vi hàng hoá theo s la chn ca Nokia s c gii hn : thay th hàng hóa hoc cung cp hàng hóa tng ng, sa cha hàng hóa, thanh toán chi phí thay th hàng hóa hoc mua hàng hóa tng ng, hoc thanh toán chi phí sa cha hàng hóa; và i vi các dch v: cung cp li các dch v hoc thanh toán chi phí cung cp li các dch v. Lu ý: Sn phm ca quý khách là thit b in t phc tp. Nokia mnh dn ngh quý khách t c k sách hng dn s dng và các ch dn cung cp cùng vi và cho Sn phm. Cng vui lòng lu ý rng Sn phm có th cha màn hình hin th có chính xác cao, thu kính camera và các chi tit khác mà có th b try xc hoc h hng nu không s dng ht sc cn thn. Tt c các thông tin v bo hành, chc nng và thông s sn phm có th c thay i mà không cn phi thông báo. Nokia Corporation Keilalahdentie 2-4 FIN-02150 Espoo Finland

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

51

52

T mc cookies c ch cuc gi ch cng tín hiu D danh b -- b nh danh thip dây eo di chuyn di chuyn èn ng h bm gi ng h cuc gi E e-mail G ghi chú GPS gi tin nhn H hình nh hình nn hi trên máy bay I IM in hình nh internet K khóa bàn phím kiu nhp tiên oán kiu nhp vn bn truyn thng kiu s 36 18 24 13

T mc

Ký hiu/S web A nh  âm âm khi ng B Bn bo v phím b chnh âm b nh cache B PC Suite b phn b tai nghe C các phím tt quay s cài t gc camera cáp d liu Cáp d liu USB cp nht phn mm cp nht phn mm in thoi cu hình ch ngh ch ngoi tuyn ch trên máy bay ch vn bn chia s chia s trc tuyn ch báo ch báo tình trng ch chp nh chuyn hng

52

35 31 17 16 38 16 35 36 42 7 9, 24 18, 23 44 31 20 20 43, 44 16 17, 21 18 14 14 25 36 36 13 13 17 31 24

40 41 10 14 14 17 42 24 29 42 38 27 31 17 16 28 32 35 14 25 25 25

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

T mc L làm rõ ging nói lnh dch v lnh thoi loa M mã bo v mã id ngi gi màn hình màn hình chính mã truy cp máy ghi âm máy tính mt mã chn cuc gi menu nhà iu hành mô-un bo mt My Nokia N ngôn ng ngun h tr nhn tin trò chuyn nhn dng ging nói nht ký cuc gi nht ký v trí ni dung ti v P phn mm -- phn mm in thoi phím phím tt phím tt phím tr li Ph kin chính hãng Nokia PictBridge pin PIN PUK Q quay s bng khu lnh quay s li quay s nhanh quay s nhanh R radio S SIM -- dch v s trung tâm nhn tin T tng âm stereo th microSD th nh th SIM Th SIM Thông tin h tr ca Nokia thông tin v trí tit kim in tình trng sc pin tin nhn nhp nháy tin nhn SIM tin thông báo trình duyt trình phát media trình tit kim in trò chi U UPIN ng dng V vn bn tr giúp video clip vit vn bn

53

24 21 18 24 12 25 13, 17 13, 17 12 35 42 12 21 12 43 16 43 28 18 24 21 43

23 24 18, 23 24 34

21 26 35 8 8, 32 14 7 43 21 13 13 28 21 21 35 33 18 37 12 37 16 31 25

53

43 7 13, 18 18 24 45 20 8 12 12

© 2009 Nokia. Bn quyn ã ng ký bo h.

Information

53 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

259197