Read PTT_VI.book text version

Push to talk 1.5

Copyright © 2007 Nokia. Moüi quyãön âæåüc baío læu.

© 2007 Nokia. Moüi quyãön âæåüc baío læu. Nokia, Nokia Connecting People, vaì Nseries laì caïc nhaîn hiãûu hoàûc nhaîn hiãûu âaî âæåüc âàng kyï cuía Nokia Corporation. Caïc tãn cäng ty vaì tãn saín pháøm khaïc âæåüc âãö cáûp åí âáy coï thãø laì caïc nhaîn hiãûu hoàûc tãn thæång maûi cuía caïc chuí såí hæîu tæång æïng. Nokia thæûc hiãûn chênh saïch phaït triãøn khäng ngæìng. Nokia baío læu quyãön thæûc hiãûn caïc thay âäøi vaì caíi tiãún âäúi våïi báút kyì saín pháøm naìo âæåüc mä taí trong taìi liãûu naìy maì khäng cáön thäng baïo træåïc. TRONG CHÆÌNG MÆÛC TÄÚI ÂA ÂÆÅÜC PHAÏP LUÁÛT HIÃÛN HAÌNH CHO PHEÏP, DUÌ TRONG BÁÚT KYÌ TRÆÅÌNG HÅÜP NAÌO, NOKIA HAY BÁÚT KYÌ BÃN CÁÚP LIXÀNG NAÌO CUÍA NOKIA CUÎNG SEÎ KHÄNG CHËU TRAÏCH NHIÃÛM ÂÄÚI VÅÏI BÁÚT CÆÏ VIÃÛC MÁÚT MAÏT DÆÎ LIÃÛU HOÀÛC TÄØN THÁÚT THU NHÁÛP NAÌO HOÀÛC BÁÚT KYÌ THIÃÛT HAÛI NAÌO MANG TÊNH CHÁÚT ÂÀÛC BIÃÛT, NGÁÙU NHIÃN, HÃÛ QUAÍ HOÀÛC CAÏC THIÃÛT HAÛI GIAÏN TIÃÚP NAÌO CHO DUÌ ÂAÎ GÁY RA NHÆ THÃÚ NAÌO. NÄÜI DUNG CUÍA TAÌI LIÃÛU NAÌY ÂÆÅÜC CUNG CÁÚP THEO "HIÃÛN TRAÛNG". NGOAÛI TRÆÌ THEO QUY ÂËNH CUÍA PHAÏP LUÁÛT ÂÆÅÜC AÏP DUÛNG, KHÄNG COÏ BÁÚT KYÌ SÆÛ BAÍO ÂAÍM NAÌO THUÄÜC BÁÚT CÆÏ LOAÛI NAÌO, CHO DUÌ LAÌ ROÎ RAÌNG HAY NGUÛ YÏ, KÃØ CAÍ, NHÆNG KHÄNG CHÈ GIÅÏI HAÛN ÅÍ CAÏC BAÍO ÂAÍM VÃÖ PHÁØM CHÁÚT CHO CAÏC MUÛC ÂÊCH THÄNG THÆÅÌNG VAÌ SÆÛ PHUÌ HÅÜP CHO MUÛC ÂÊCH CUÛ THÃØ NAÌO, ÂÆÅÜC ÂÆA RA LIÃN QUAN ÂÃÚN SÆÛ CHÊNH XAÏC, ÂÄÜ TIN CÁÛY HOÀÛC CAÏC NÄÜI DUNG CUÍA TAÌI LIÃÛU NAÌY. NOKIA BAÍO LÆU QUYÃÖN CHÈNH SÆÍA HAY THU HÄÖI TAÌI LIÃÛU NAÌY VAÌO BÁÚT KYÌ LUÏC NAÌO MAÌ KHÄNG CÁÖN THÄNG BAÏO TRÆÅÏC. Sæû sàôn coï caïc saín pháøm cuû thãø, caïc æïng duûng vaì caïc dëch vuû cho nhæîng saín pháøm naìy coï thãø khaïc nhau tuìy theo tæìng khu væûc. Vui loìng hoíi âaûi lyï Nokia cuía quyï khaïch vãö caïc chi tiãút, vaì sæû coï sàôn caïc tuìy choün ngän ngæî. Mäüt säú hoaût âäüng vaì tênh nàng cuía maïy phuû thuäüc vaìo theí SIM vaì/hoàûc maûng, tênh nàng nhàõn tin MMS, hoàûc phuû thuäüc vaìo khaí nàng tæång thêch cuía caïc thiãút bë vaì caïc daûng näüi dung âæåüc häù tråü. Mäüt säú dëch vuû coï thãø âæåüc tênh phê riãng. Tham khaío hæåïng dáùn sæí duûng âãø biãút caïc thäng tin quan troüng khaïc vãö thiãút bë cuía quyï vë. SÄÚ PHAÏT HAÌNH LÁÖN 1 VI

ii

Copyright © 2007 Nokia. Moüi quyãön âæåüc baío læu.

Push to talk (PTT) (dëch vuû maûng) laì dëch vuû thoaûi qua IP, thåìi gian thæûc, âæåüc thæûc hiãûn qua mäüt maûng GSM/GPRS. PTT cung cáúp khaí nàng giao tiãúp træûc tiãúp coï thãø âæåüc kãút näúi bàòng mäüt báúm phêm. Sæí duûng PTT âãø troì chuyãûn våïi mäüt ngæåìi hoàûc mäüt nhoïm ngæåìi. Træåïc khi coï thãø sæí duûng PTT, baûn phaíi xaïc âënh âiãøm truy cáûp PTT vaì thäng säú caìi âàût PTT. Baûn coï thãø nháûn thäng säú caìi âàût dæåïi daûng tin nhàõn vàn baín âàûc biãût tæì nhaì cung cáúp dëch vuû nåi cung cáúp dëch vuû PTT. Baûn cuîng coï thãø sæí duûng æïng duûng hæåïng dáùn caìi âàût âãø cáúu hçnh, nãúu âæåüc nhaì cung cáúp dëch vuû häù tråü. Âãø coï thãm thäng tin vãö æïng duûng, haîy xem caïc hæåïng dáùn daình cho âiãûn thoaûi cuía baûn trãn trang web www.nokia-asia.com/ support hoàûc trang web Nokia åí næåïc quê khaïch. Trong liãn laûc PTT, mäüt ngæåìi noïi vaì nhæîng ngæåìi khaïc nghe qua loa têch håüp. Caïc thaình viãn seî thay phiãn nhau traí låìi. Vç chè mäüt thaình viãn trong nhoïm coï thãø troì chuyãûn mäüt luïc, thåìi læåüng täúi âa cuía læåüt noïi chuyãûn seî âæåüc giåïi haûn. Thåìi læåüng täúi âa cuía læåüt noïi chuyãûn thæåìng âæåüc caìi laì 30 giáy. Âãø biãút thãm chi tiãút vãö thåìi læåüng cuía læåüt noïi chuyãûn trong

maûng cuía baûn, haîy liãn hãû våïi nhaì cung cáúp dëch vuû. Caính baïo: Khäng âãø âiãûn thoaûi gáön tai cuía quyï khaïch khi âang sæí duûng loa vç ám læåüng coï thãø ráút låïn. Caïc cuäüc goüi âiãûn thoaûi luän giæî vë trê æu tiãn hån caïc hoaût âäüng push to talk.

Xaïc âënh mäüt âiãøm caìi âàût PTT

Nhiãöu nhaì cung cáúp dëch vuû yãu cáöu baûn sæí duûng âiãøm truy cáûp Internet (IAP) laìm âiãøm truy cáûp màûc âënh. Caïc nhaì cung cáúp dëch vuû khaïc cho pheïp baûn sæí duûng âiãøm truy cáûp WAP. Liãn hãû våïi nhaì cung cáúp dëch vuû cuía quyï khaïch âãø biãút thãm thäng tin. Nãúu baûn khäng coï kãút näúi WAP, baûn cáön liãn hãû våïi nhaì cung cáúp dëch vuû âãø âæåüc tråü giuïp trong láön kãút näúi âáöu tiãn hoàûc vaìo trang web www.nokiaasia.com/phonesettings.

Copyright © 2007 Nokia. Moüi quyãön âæåüc baío læu.

Push to talk

1

Push to talk

Push to talk

Caìi âàût PTT

Choün Læûa choün > Caìi âàût BÂ. Choün Caìi âàût ngæåìi duìng, vaì nháûp thäng tin sau âáy vaìo: C.goüi thuäüc DS ch.nháûn--Choün Thäng baïo nãúu baûn muäún xem thäng baïo cuäüc goüi âãún. Choün Tæû âäüng cháúp nháûn nãúu baûn muäún caïc cuäüc goüi PTT âæåüc traí låìi tæû âäüng. Choün Khäng cho pheïp nãúu baûn muäún tæû âäüng tæì chäúi caïc cuäüc goüi PTT. Ám baïo cuäüc goüi BÂ--Choün Caìi theo profile nãúu baûn muäún sæí duûng caìi âàût caính baïo cuäüc goüi âãún cho PTT giäúng nhæ ám caính baïo cuäüc goüi âãún âæåüc xaïc âënh trong cáúu hçnh æu tiãn hiãûn thåìi. Ám yãu cáöu goüi laûi--Choün ám baïo cho yãu cáöu goüi laûi. Khåíi âäüng æïng duûng--Choün nãúu baûn muäún âàng nháûp vaìo dëch vuû PTT khi báût âiãûn thoaûi. Bê danh màûc âënh--Nháûp bê danh màûc âënh cuía baûn seî âæåüc hiãøn thë trãn maïy cuía ngæåìi kia. Nhaì cung cáúp dëch vuû coï thãø tàõt tuìy choün naìy trãn âiãûn thoaûi cuía baûn.

Hiãøn thë âëa chè BÂ--Choün Trong CG 1 âãún 1, Trong c.goüi nhoïm, Trong táút caí c.goüi, hoàûc Khäng bao giåì. Nhaì cung cáúp dëch vuû coï thãø tàõt mäüt säú tuìy choün naìy trãn âiãûn thoaûi cuía baûn. Hiãûn tçnh traûng â.nháûp--Choün Coï nãúu baûn muäún hiãøn thë tçnh traûng cuía mçnh hoàûc Khäng nãúu baûn muäún áøn tçnh traûng cuía mçnh. Choün Caìi âàût kãút näúi, vaì nháûp thäng tin sau âáy vaìo: Miãön--Nháûp tãn miãön nháûn âæåüc tæì nhaì cung cáúp dëch vuû. Tãn âiãøm truy cáûp--Nháûp tãn âiãøm truy cáûp PTT. Baûn cáön coï tãn âiãøm truy cáûp âãø kãút näúi våïi maûng GSM/GPRS. Âëa chè maïy chuí--Nháûp âëa chè IP hoàûc tãn miãön cuía server PTT nháûn âæåüc tæì nhaì cung cáúp dëch vuû. Tãn ngæåìi duìng--Nháûp tãn thuã bao nháûn âæåüc tæì nhaì cung cáúp dëch vuû. Máût kháøu BÂ--Nháûp máût maî, nãúu âæåüc yãu cáöu, âãø taûo kãút näúi dæî liãûu. Máût maî âæåüc nhaì cung cáúp dëch vuû cung cáúp vaì coï phán biãût chæî hoa vaì chæî thæåìng.

2

Copyright © 2007 Nokia. Moüi quyãön âæåüc baío læu.

Chæïc nàng PTT seî tæû âäüng âàng nháûp vaìo dëch vuû khi khåíi âäüng. Khi âàng nháûp thaình cäng, PTT seî tæû âäüng kãút näúi våïi caïc kãnh âang hoaût âäüng vaìo thåìi âiãøm âoïng æïng duûng. Nãúu máút kãút näúi, âiãûn thoaûi seî tæû âäüng âàng nháûp laûi cho âãún khi baûn choün thoaït khoíi chæïc nàng PTT.

Meûo! Nhåï giæî âiãûn thoaûi phêa træåïc baûn trong suäút cuäüc goüi PTT âãø baûn coï thãø nhçn tháúy maìn hçnh. Haîy noïi qua micrä vaì chuï yï khäng duìng tay che loa laûi.

Thoaït khoíi PTT

Choün Læûa choün > Thoaït. Âàng xuáút tæì BÂ sau khi thoaït khoíi æïng duûng seî hiãøn thë. Báúm Coï âãø thoaït vaì âoïng dëch vuû. Báúm Khäng nãúu baûn muäún giæî æïng duûng hoaût âäüng áøn. Nãúu coï nhiãöu æïng duûng âang måí vaì baûn muäún chuyãøn tæì æïng duûng naìy sang æïng duûng khaïc, báúm vaì giæî phêm menu.

Traí låìi cuäüc goüi caï nhán

Báúm phêm âaìm thoaûi âãø bàõt âáöu mäüt cuäüc goüi caï nhán hoàûc phêm kãút thuïc âãø tæì chäúi cuäüc goüi naìy. Meûo! Baûn cuîng coï thãø thæûc hiãûn mäüt cuäüc goüi caï nhán hoàûc cuäüc nhoïm tæì danh baû. Choün Læûa choün > Bäü âaìm > Goüi 1 âãún 1 hoàûc Cuäüc goüi nhoïm.

Thæûc hiãûn cuäüc goüi caï nhán

Choün Læûa choün > Säú liãn laûc. Choün säú liãn laûc baûn muäún troì chuyãûn trong danh saïch, vaì choün Læûa choün > Goüi 1 âãún 1. Báúm vaì giæî phêm âaìm thoaûi trong suäút thåìi gian baûn noïi chuyãûn. Khi baûn noïi xong, thaí phêm âaìm thoaûi.

Thæûc hiãûn cuäüc goüi nhoïm

Âãø goüi mäüt nhoïm, choün Læûa choün > Säú liãn laûc, âaïnh dáúu caïc säú liãn laûc baûn muäún goüi, vaì choün Læûa choün > Cuäüc goüi nhoïm.

Copyright © 2007 Nokia. Moüi quyãön âæåüc baío læu.

Push to talk

3

Âàng nháûp vaìo PTT

Âãø noïi chuyãûn våïi säú liãn laûc, báúm vaì giæî phêm âaìm thoaûi caí trong nhæîng giao diãûn khaïc trong æïng duûng Bäü âaìm, vê duû, giao diãûn danh baû. Âãø thæûc hiãûn mäüt cuäüc goüi âiãûn thoaûi måïi, træåïc tiãn haîy kãút thuïc cuäüc goüi caï nhán. Choün Ngàõt kãút näúi hoàûc báúm .

Push to talk

Âàng kyï tçnh traûng âàng nháûp cuía nhæîng ngæåìi khaïc

Âãø âàng kyï hoàûc ngæìng âàng kyï våïi tçnh traûng âàng nháûp PTT cuía nhæîng ngæåìi khaïc, choün Læûa choün > Säú liãn laûc, choün säú liãn laûc, choün Læûa choün > H.thë t.traûng âàng nháûp hoàûc ÁØn tçnh traûng â.nháûp.

Khi baûn kãút näúi vaì troì chuyãûn våïi mäüt kãnh, táút caí thaình viãn tham gia vaìo kãnh seî nghe tháúy baûn noïi. Baûn coï thãø kêch hoaût nàm kãnh cuìng luïc. Khi coï nhiãöu kãnh âang hoaût âäüng, choün Hoaïn âäøi âãø âäøi kãnh baûn muäún noïi chuyãûn. Choün Læûa choün > Kãnh BÂ. Âãø kãút näúi våïi mäüt kãnh chung âæåüc cáúu hçnh sàôn láön âáöu tiãn, choün Læûa choün > Kãnh måïi > Thãm hiãûn coï. Khi baûn tham gia vaìo mäüt kãnh âæåüc cáúu hçnh sàôn, baûn phaíi âiãön âëa chè URL cho kãnh naìy.

Gæíi yãu cáöu goüi laûi

Trong Säú liãn laûc, di chuyãøn âãún tãn baûn muäún, vaì choün Læûa choün > Gæíi yãu cáöu goüi laûi.

Taûo caïc kãnh riãng

Âãø taûo mäüt kãnh cáúu hçnh sàôn måïi, choün Læûa choün > Kãnh måïi > Taûo måïi. Baûn coï thãø taûo caïc kãnh chung cuía riãng baûn, choün tãn kãnh vaì måìi caïc thaình viãn tham gia. Caïc thaình viãn naìy coï thãø måìi thãm caïc thaình viãn khaïc tham gia vaìo kãnh chung. Baûn cuîng coï thãø thiãút láûp caïc kãnh riãng. Chè nhæîng ngæåìi âæåüc ngæåìi taûo kãnh måìi måïi âæåüc pheïp tham gia vaì sæí duûng caïc kãnh riãng. Trong tæìng kãnh, xaïc âënh: Tãn kãnh, Kãnh riãng, Bê danh, vaì Hçnh thu nhoí (tuìy choün).

Traí låìi yãu cáöu goüi laûi

Khi coï ai âoï gæíi cho baûn mäüt yãu cáöu goüi laûi, thäng baïo 1 yãu cáöu goüi laûi måïi seî hiãøn thë åí chãú âäü chåì. Báúm Xem âãø måí Häüp thæ goüi laûi. Choün mäüt säú liãn laûc vaì choün Læûa choün > Goüi 1 âãún 1 âãø bàõt âáöu mäüt cuäüc goüi caï nhán.

Caïc kãnh

Baûn coï thãø tham gia vaìo caïc kãnh chung âæåüc cáúu hçnh sàôn. Báút kyì ai biãút âëa chè URL cuía mäüt kãnh chung âãöu coï thãø tham gia vaìo kãnh naìy.

4

Copyright © 2007 Nokia. Moüi quyãön âæåüc baío læu.

Noïi chuyãûn trong mäüt kãnh

Âãø noïi chuyãûn våïi mäüt kãnh sau khi baûn âàng nháûp vaìo dëch vuû PTT, báúm phêm âaìm thoaûi. Baûn seî nghe tháúy mäüt ám baïo cho biãút âæåüc pheïp truy cáûp. Tiãúp tuûc báúm vaì giæî phêm âaìm thoaûi trong suäút thåìi gian baûn noïi chuyãûn. Khi noïi xong, haîy thaí phêm âaìm thoaûi ra. Nãúu baûn tçm caïch traí låìi mäüt kãnh bàòng caïch báúm phêm âaìm thoaûi trong khi mäüt thaình viãn khaïc âang noïi chuyãûn thäng baïo Chåì seî hiãøn thë. Thaí phêm âaìm thoaûi, chåì cho ngæåìi kia noïi chuyãûn xong, vaì báúm laûi phêm âaìm thoaûi khi ngæåìi noïi âaî kãút thuïc. Caïch khaïc, tiãúp tuûc báúm phêm âaìm thoaûi vaì chåì cho tåïi khi thäng baïo Troì chuyãûn hiãøn thë. Khi baûn âang noïi chuyãûn trong mäüt kãnh, ngæåìi âáöu tiãn báúm phêm âaìm thoaûi khi coï ngæåìi ngæìng noïi chuyãûn seî âæåüc noïi chuyãûn tiãúp. Khi baûn kãút thuïc cuäüc goüi PTT, choün Ngàõt kãút näúi hoàûc báúm .

Baûn cuîng coï thãø måìi thãm thaình viãn måïi vaìo mäüt kãnh khi baûn âaî kãút näúi våïi kãnh naìy, choün Læûa choün > Gæíi låìi måìi âãø måí giao diãûn måìi. Baûn chè coï thãø måìi thãm thaình viãn måïi khi baûn laì ngæåìi taûo kãnh riãng, hoàûc khi kãnh laì kãnh chung. Låìi måìi tåïi kãnh laì caïc tin nhàõn vàn baín.

Traí låìi mäüt låìi måìi tåïi kãnh

Âãø læu låìi måìi vaìo kãnh âaî nháûn âæåüc, choün Læûa choün > Læu kãnh. Kãnh naìy seî âæåüc thãm vaìo caïc säú liãn laûc PTT, giao diãûn kãnh. Sau khi læu låìi måìi kãnh, baûn seî âæåüc hoíi coï muäún kãút näúi vaìo kãnh naìy khäng. Choün Coï âãø måí giao diãûn phiãn PTT. Âiãûn thoaûi seî âàng nháûp vaìo dëch vuû nãúu baûn chæa âàng nháûp. Nãúu baûn tæì chäúi hoàûc xoïa låìi måìi, låìi måìi seî âæåüc læu vaìo häüp thæ tin nhàõn âãún. Âãø tham gia vaìo kãnh sau, måí låìi måìi, vaì læu låìi måìi laûi. Choün Coï tæì häüp thoaûi âãø kãút näúi vaìo kãnh naìy.

Copyright © 2007 Nokia. Moüi quyãön âæåüc baío læu.

Push to talk

5

Khi baûn âaî taûo xong mäüt kãnh, âiãûn thoaûi seî hoíi baûn coï muäún gæíi låìi måìi tåïi kãnh khäng. Låìi måìi tåïi kãnh laì caïc tin nhàõn vàn baín.

Âãø xem caïc thaình viãn hiãûn taûi cuía kãnh khi baûn âang coï cuäüc goüi tåïi kãnh naìy, choün Læûa choün > Thaình viãn hiãûn taûi.

Push to talk

Xem nháût kyï PTT

Choün Læûa choün > Nháût kyï BÂ. Nháût kyï coï chæïa caïc thæ muûc sau: BÂ nhåî, BÂ âaî nháûn, vaì BÂ âaî taûo. Âãø thæûc hiãûn cuäüc goüi caï nhán tæì Nháût kyï BÂ, báúm phêm âaìm thoaûi.

6

Copyright © 2007 Nokia. Moüi quyãön âæåüc baío læu.

Information

PTT_VI.book

8 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

671973