Read Untitled Document text version

Elektronsko Uputsvo za Korisnika sadr¾i predmet "Uslovi kori¹æenja Nokia uputstava za korisnika 7.juna 1998." ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Uputstvo za korisnika

9353603 1. Izdanje

IZJAVA O USKLAÐENOSTI PROIZVODA Mi, NOKIA CORPORATION izjavljujemo na svoju iskljuèivu odgovornost da je proizvod NPE-4 usklaðen sa odredbama sledeæe Direktive Saveta: 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklaðenosti proizvoda mo¾ete naæi na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/. Copyright © Nokia Corporation 2001. Sva prava zadr¾ana. Bez prethodne pismene dozvole dru¹tva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili èitavih sadr¾aja u ovom dokumentu. Nokia i Nokia Connecting People su za¹tiæeni ¾igovi dru¹tva Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti ¾igovi ili robne marke njihovih vlasnika. Nokia tune je ¾ig Nokia Corporation. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2001. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Nokia vodi politiku kontinuiranog razvoja. Nokia zadr¾ava pravo na izmene i pobolj¹anja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu. Ni u kom sluèaju Nokia neæe biti odgovorna za ma kakav gubitak podataka ili prihoda ili neku posebnu, sluèajnu, poslediènu ili indirektnu ¹tetu ma kako da je prouzrokovana. Sadr¾aji ovog dokumenta su dati "kao ¹to jesu". Osim ako to ne zahteva odgovarajuæi propis, ne daju se nikakve garancije, bilo izrièite bilo one koje se podrazumevaju, ukljuèujuæi, ali ne ogranièavajuæi se na njih, i podrazumevajuæe garancije komercijalne pogodnosti i pogodnosti za posebnu svrhu, u odnosu na taènost, pouzdanost ili sadr¾aj ovog dokumenta. Nokia zadr¾ava pravo na izmenu ovog dokumenta ili na njegovo povlaèenje u svako doba bez prethodne najave. Raspolo¾ivost posebnih proizvoda mo¾e da varira u zavisnosti od podruèja. Molimo proverite to kod Vama najbli¾eg prodavca Nokia-e.

ZA VA©U BEZBEDNOST .................................................................................................................... 9 Op¹te informacije............................................................................................................................ 12

Nalepnice iz paketa proizvoda ..................................................................................................................................................... 12 Pristupni kodovi................................................................................................................................................................................ 12

Pregled funkcija telefonskog aparata ........................................................................................... 14

Bluetooth............................................................................................................................................................................................ GPRS (Paketni prenos podataka) ................................................................................................................................................. HSCSD (Komutirani prenos podataka velikim brzinama)...................................................................................................... WAP (Protokol za be¾iène aplikacije) ......................................................................................................................................... Glasovne funkcije............................................................................................................................................................................. 14 14 15 16 16

1. Va¹ telefonski aparat.................................................................................................................. 17

Tasteri i konektori ............................................................................................................................................................................ 17 Pasivni re¾im rada............................................................................................................................................................................ 18

2. Za poèetak ................................................................................................................................... 20

Instalacija SIM kartice i baterije.................................................................................................................................................. Punjenje baterije .............................................................................................................................................................................. Ukljuèivanje i iskljuèivanje telefonskog aparata ..................................................................................................................... Zakljuèavanje tastature.................................................................................................................................................................. Pozivanje............................................................................................................................................................................................. Ponovno biranje poslednjeg biranog broja............................................................................................................................ Pozivanje va¹e govorne po¹te ................................................................................................................................................... Brzo biranje nekog telefonskog broja ..................................................................................................................................... Uspostavljanje konferencijske veze ......................................................................................................................................... 20 22 22 24 25 26 26 26 26

3. Funkcije poziva ............................................................................................................................ 25

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

3

Sadr¾aj

Sadr¾aj

Sadr¾aj

Prijem ili odbijanje dolaznog poziva .......................................................................................................................................... 27 Poziv na èekanju........................................................................................................................................................................... 28 Opcije u toku veze ........................................................................................................................................................................... 28

4. Pisanje teksta............................................................................................................................... 29

Upotreba tradicionalnog naèina unosa teksta ........................................................................................................................ Upotreba prediktivnog naèina unosa teksta ............................................................................................................................ Ukljuèivanje i iskljuèivanje prediktivnog naèina unosa teksta........................................................................................ Pisanje reèi pomoæu prediktivnog naèina unosa teksta .................................................................................................... Pisanje slo¾enica ....................................................................................................................................................................... Izbor parametara telefonskog imenika...................................................................................................................................... Memorisanje imena i telefonskih brojeva (Dodaj ime) ......................................................................................................... Memorisanje vi¹e brojeva i tekstualnih napomena po jednom imenu ......................................................................... Promena podrazumevanog broja.......................................................................................................................................... Tra¾enje imena u imeniku ............................................................................................................................................................. Izmena imena, broja ili tekstualnog dela.................................................................................................................................. Brisanje imena i brojeva ................................................................................................................................................................ Kopiranje telefonskih imenika...................................................................................................................................................... Slanje i prijem vizitkarti................................................................................................................................................................. Brzo biranje ....................................................................................................................................................................................... Biranje glasom.................................................................................................................................................................................. Dodavanje nadimka ..................................................................................................................................................................... Pozivanje koristeæi nadimak...................................................................................................................................................... Reprodukovanje, promena i brisanje nadimka..................................................................................................................... Brojevi servisa................................................................................................................................................................................... Grupe pozivaèa................................................................................................................................................................................. 29 30 30 31 32 33 34 34 35 36 36 36 37 37 39 39 40 40 41 41 41

5. Telefonski imenik (Imena) .......................................................................................................... 33

6. Kori¹æenje menija ........................................................................................................................ 43

Pristup nekoj funkciji menija........................................................................................................................................................ 43

4

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

7. Funkcije menija ........................................................................................................................... 47

Poruke (Meni 1) ................................................................................................................................................................................ Pisanje i slanje poruka................................................................................................................................................................. Opcije slanja poruka .................................................................................................................................................................... Tekstualni i grafièki obrasci ....................................................................................................................................................... Ubacivanje tekstualnog obrasca u poruku......................................................................................................................... Ubacivanje grafièkog obrasca u poruku ............................................................................................................................. Èitanje i odgovaranje na poruku .............................................................................................................................................. Folderi Prijem i Slanje.................................................................................................................................................................. Brisanje poruka.............................................................................................................................................................................. Folder Arhiva i Moji folderi........................................................................................................................................................ Govorne poruke ............................................................................................................................................................................. Info poruke ..................................................................................................................................................................................... Editor servisnih komandi ............................................................................................................................................................ Pode¹avanje poruka ..................................................................................................................................................................... Lista poziva (Meni 2)....................................................................................................................................................................... Propu¹teni i primljeni pozivi...................................................................................................................................................... Pozvani brojevi .............................................................................................................................................................................. Obri¹i liste zadnjih poziva .......................................................................................................................................................... Brojaèi impulsa i meraèi poziva................................................................................................................................................ Naèini rada (Meni 3) ...................................................................................................................................................................... Pode¹avanja (Meni 4) .................................................................................................................................................................... Sat sa alarmom ............................................................................................................................................................................. Pode¹avanje vremena .................................................................................................................................................................. Sat ................................................................................................................................................................................................. Autom. a¾urir. vrem. i datuma............................................................................................................................................... Pode¹avanje poziva ...................................................................................................................................................................... Preusmerenje .............................................................................................................................................................................. 47 47 48 48 49 49 49 50 51 51 51 52 52 52 53 54 54 54 54 56 57 57 57 57 58 58 58

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

5

Sadr¾aj

Spisak funkcija menija.................................................................................................................................................................... 45

Sadr¾aj

Odgovor bilo kojim tasterom................................................................................................................................................. Automatsko ponovno biranje ................................................................................................................................................ Brzo biranje ................................................................................................................................................................................ Servis poziva na èekanju......................................................................................................................................................... Izve¹taj po pozivu ..................................................................................................................................................................... Slanje sopstvenog broja.......................................................................................................................................................... Linija za odlazne pozive .......................................................................................................................................................... Pode¹avanje telefona .................................................................................................................................................................. Jezik .............................................................................................................................................................................................. Prikaz informacije o æeliji ....................................................................................................................................................... Pozdravna poruka ..................................................................................................................................................................... Izbor mre¾e................................................................................................................................................................................. Potvrda SIM servisa.................................................................................................................................................................. Pomoæna obja¹njenja............................................................................................................................................................... Ton ukljuèenja............................................................................................................................................................................ Pode¹avanje tonova..................................................................................................................................................................... Pode¹avanje dodatka (pribora) ................................................................................................................................................. GPRS pode¹avanje modema ...................................................................................................................................................... Pode¹avanja sigurnosti ............................................................................................................................................................... Vrati na fabrièki pode¹eno......................................................................................................................................................... Igre (Meni 5) ..................................................................................................................................................................................... Zapoèinjanje igre.......................................................................................................................................................................... Poèinjanje igre udvoje ............................................................................................................................................................. Igraèki servisi i pode¹avanja...................................................................................................................................................... Kalkulator (Meni 6) ......................................................................................................................................................................... Izraèunavanje konverzije valuta............................................................................................................................................... Obaveze (Menu 7)............................................................................................................................................................................ Kalendar (Meni 8)............................................................................................................................................................................ Unos napomene u kalendar....................................................................................................................................................... Kada Vas telefonski aparat upozorava alarmom na napomenu .....................................................................................

59 59 59 59 59 60 60 60 60 61 61 61 61 62 62 62 63 64 64 65 66 66 66 66 67 68 69 70 71 71

6

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Infracrvena veza (Meni 9).............................................................................................................................................................. Bluetooth (Meni 10)........................................................................................................................................................................ Aktiviranje i deaktiviranje Bluetooth funkcije...................................................................................................................... Ime Bluetooth ureðaja............................................................................................................................................................. Uparivanje ureðaja pomoæu Bluetooth ¹ifre...................................................................................................................... Bluetooth veza .............................................................................................................................................................................. Bluetooth pode¹avanja ............................................................................................................................................................... Dodaci (Meni 11).............................................................................................................................................................................. Diktafon........................................................................................................................................................................................... Snimanje ...................................................................................................................................................................................... Lista snimaka.............................................................................................................................................................................. Komande glasom .......................................................................................................................................................................... Odbrojaè .......................................................................................................................................................................................... ©toperica ......................................................................................................................................................................................... Praæenje i deljenje vremena ................................................................................................................................................... Prolazna vremena...................................................................................................................................................................... Pregled i brisanje vremena ..................................................................................................................................................... Novèanik.......................................................................................................................................................................................... Memorisanje liènih podataka kartice .................................................................................................................................. Liène napomene......................................................................................................................................................................... Pode¹avanja novèanika............................................................................................................................................................ Plaæanje kupovine novèanikom ............................................................................................................................................. Servis mobilnog Interneta, WAP (Menu 12)............................................................................................................................. Osnovni koraci za pristup i kori¹æenje WAP servisa............................................................................................................ Pode¹avanje telefonskog aparata za WAP servis ................................................................................................................ Memorisanje parametara servisa primljenih u formi tekstualne poruke .................................................................. Ruèno uno¹enje parametara servisa.................................................................................................................................... Uspostavljanje veze sa WAP servisom .................................................................................................................................... Pretra¾ivanje stranica WAP servisa ......................................................................................................................................... Op¹te uputstvo za upotrebu tastera telefonskog aparata.............................................................................................

72 73 73 74 74 74 75 76 76 76 77 77 78 79 79 80 80 80 81 82 82 82 83 83 84 84 84 87 88 88

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

7

Sadr¾aj

Sadr¾aj

U toku WAP veze ...................................................................................................................................................................... Zavr¹etak WAP veze .................................................................................................................................................................... Pode¹avanje izgleda WAP pretra¾ivaèa ................................................................................................................................. Pode¹avanje preuzimanja .......................................................................................................................................................... Adrese (bukmark oznake)........................................................................................................................................................... Primanje adrese......................................................................................................................................................................... Servisni prijem............................................................................................................................................................................... Pode¹avanje aparata da prima servisne poruke............................................................................................................... Ke¹ memorija................................................................................................................................................................................. Indikator sigurnosti ..................................................................................................................................................................... Sigurnosni modul ......................................................................................................................................................................... Digitalni potpisi......................................................................................................................................................................... Sertifikati .................................................................................................................................................................................... Pode¹avanja sigurnosnog modula........................................................................................................................................ SIM servisi (Meni 13) .................................................................................................................................................................... Komunikacioni programi i drajveri za modem ........................................................................................................................ PC Suite........................................................................................................................................................................................... Instalacija modema ..................................................................................................................................................................... GPRS - Be¾ièni paketni prenos podataka .......................................................................................................................... HSCSD ­ Komutirani prenos podataka velikim brzinama ............................................................................................ Kori¹æenje komunikacionih programa za prenos podataka..............................................................................................

89 89 90 90 91 91 92 92 93 93 93 94 95 95 97 98 98 99 99 99 99

8. Razmena faxova i podataka ....................................................................................................... 98

9. O bateriji .................................................................................................................................... 101

Punjenje i pra¾njenje .................................................................................................................................................................... 101

ÈUVANJE I ODR®AVANJE............................................................................................................. 103 VA®NE INFORMACIJE U VEZI BEZBEDNOSTI ............................................................................. 104

8

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Proèitajte ove jednostavne smernice. Kr¹enje pravila mo¾e da bude opasno ili protivzakonito. Dodatne detaljne informacije su date u ovom Uputstvu. Ne ukljuèujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili kada njihova upotreba mo¾e da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

BEZBEDNOST SAOBRAÆAJA JE NA PRVOM MESTU

Ne koristite ruèni telefon u toku vo¾nje.

SMETNJE

Svi mobilni telefoni mogu da budu izlo¾eni smetnjama koje utièu na radne karakteristike.

ISKLJUÈITE U BOLNICAMA

Pridr¾avajte se svih propisa ili pravila. Iskljuèite telefon u blizini medicinske opreme.

ISKLJUÈITE U AVIONU

Be¾ièni ureðaji mogu prouzrokovati smetnje u avionu.

ISKLJUÈITE PRI TOÈENJU GORIVA

Ne koristite telefon na mestima za toèenje goriva. Ne koristite ga u blizini goriva ili hemikalija.

ISKLJUÈITE BLIZU MESTA MINIRANJA

Ne koristite telefon na mestima gde se vr¹i miniranje. Pridr¾avajte se ogranièenja i postupajte po svim propisima i pravilima.

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

9

ZA VA©U BEZBEDNOST

ZA VA©U BEZBEDNOST

ZA VA©U BEZBEDNOST

UPOTREBLJAVAJTE RAZUMNO

Upotrebljavajte samo u normalnom polo¾aju. Nemojte nepotrebno dodirivati antenu.

KVALIFIKOVANI SERVIS

Samo kvalifikovane osobe smeju instalisati ili popravljati telefonsku opremu.

PRIBOR I BATERIJE

Upotrebljavajte samo odobreni pribor i baterije. Ne prikljuèujte nekompatibilne ureðaje.

OTPORNOST NA VODU

Va¹ telefonski aparat nije vodootporan. Odr¾avajte ga suvim.

REZERVNE KOPIJE

Ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih va¾nih podataka.

PRIKLJUÈIVANJE NA DRUGE UREÐAJE

Kod prikljuèivanja na ma koji drugi ureðaj, proèitajte njegovo uputstvo za upotrebu radi bezbednosnih instrukcija. Ne prikljuèujte nekompatibilne ureðaje.

POZIVANJE

Proverite da je telefon ukljuèen i na mre¾i. Unesite broj telefona ukljuèujuæi broj mre¾ne grupe, zatim pritisnite . Za zavr¹etak veze pritisnite . Da odgovorite na poziv pritisnite .

HITNI POZIVI

Proverite da je telefon ukljuèen i na mre¾i. Pritisnite potreban broj puta (na primer da biste prekinuli vezu, iza¹li iz menija i sl.) da obri¹ete sadr¾aj ekrana. Unesite broj slu¾be pomoæi i pritisnite . Dajte svoju lokaciju. Nemojte da prekidate vezu sve dok Vam se to ne ka¾e.

10

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Mobilni telefon opisan u ovom uputstvu odobren je za kori¹æenje u digitalnim celularnim mre¾ama EGSM900 i GSM1800. Dvo/trofrekventnost je moguænost zavisna od mre¾e. Proverite sa svojim lokalnim provajderom da li se mo¾ete pretplatiti i koristiti ovu moguænost. Mnoge moguænosti navedene u ovom uputstvu nazivaju se usluge mre¾e. To su posebne usluge koje dogovarate preko svog provajdera. Pre nego ¹to budete mogli da koristite bilo koju od ovih usluga mre¾e, morate da se pretplatite na te usluge kod svog provajdera i da dobijete uputstva za njihovo kori¹æenje. Napomena: Neke mre¾e mo¾da ne podr¾avaju sve karaktere karakteristiène za jezik i/ili usluge. Proverite broj modela svakog punjaèa pre njegove upotrebe sa ovim aparatom. Ovaj ureðaj je namenjen za upotrebu sa napajanjem iz ACP-7, ACP-8, ACP-9 i LCH-9. Upozorenje: Upotrebljavajte samo baterije, punjaèe i pribor koje je odobrio proizvoðaè telefona za upotrebu uz ovaj model telefona. Upotreba bilo kojih drugih tipova mo¾e poni¹titi odobrenje ili garanciju koji se odnose na telefon a mo¾e biti i opasna. Za moguænost nabavke odobrenog pribora, molimo proverite kod Va¹eg prodavca. Kada iskljuèujete kabl za napajanje bilo kog pribora, uhvatite i izvucite utikaè, a ne kabl.

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

11

ZA VA©U BEZBEDNOST

s Usluge mre¾e

Op¹te informacije

Op¹te informacije

s Nalepnice iz paketa proizvoda

Na ovim nalepnicama se nalaze va¾ne informacije znaèajne za servisiranje i slu¾bu podr¹ke. Nalepnicu Nalepnicu proizvoda. zalepite na Garanciju. stavite na Pozivnicu u Nokia Klub (Nokia Club Invitation Card) koja se nalazi u paketu

s Pristupni kodovi

· Sigurnosni kod (5 cifara): Sigurnosni kod ¹titi va¹ telefonski aparat od neovla¹æene upotrebe i isporuèuje se sa aparatom. Prethodno pode¹eni kod je 12345. Promenite kod u meniju Pode¹avanja, vidite deo Pode¹avanja sigurnosti na stranici 64. Novu ¹ifru èuvajte u tajnosti i na bezbednom mestu, dalje od svog telefonskog aparata. Podesite telefonski aparat da zahteva unos koda, vidite Pode¹avanja sigurnosti na stranici 64. · PIN kod (4 do 8 cifara): PIN (Personal Identification Number ili Lièni identifikacioni broj) kod od neovla¹æenog kori¹æenja ¹titi va¹u SIM karticu. PIN kod se obièno isporuèuje uz SIM karticu. Podesite aparat da zahteva unos PIN koda pri svakom ukljuèivanju, vidite Pode¹avanja sigurnosti na stranici 64. · PIN2 kod (4 do 8 cifara): PIN2 kod se eventualno isporuèuje uz SIM karticu i neophodan je za pristup odreðenim funkcijama, kao ¹to su brojaèi tarifnih jedinica.

12

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Ako PIN kodovi nisu isporuèeni uz SIM karticu za njih se obratite lokalnom provajderu. · ©ifra zabrane: ©ifra zabrane (poziva) je neophodna kod kori¹æenja opcije Servis zabrane poziva, Pode¹avanja sigurnosti na stranici 64. Ovu ¹ifru dobijate od svog provajdera. · ©ifra novèanika (4 - 10 cifara): ©ifra novèanika Vam je potrebna za pristup funkcijama Novèanika. Za dalje informacije pogledajte deo Novèanik na stranici 80. · Modulni PIN: Modulni PIN Vam je potreban za pristup podacima u Sigurnosnom modulu. Modulni PIN dobijate sa SIM karticom ako ona u sebi ima ugraðen Sigurnosni modul. · Potpisni PIN: Potpisni PIN je neophodan za (elektronski) digitalni potpis. Potpisni PIN dobijate sa SIM karticom ako ona u sebi ima ugraðen Sigurnosni modul.

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

13

Op¹te informacije

· PUK i PUK2 kodovi (8 cifara): PUK (Personal Unblocking Key, Lièna ¹ifra za deblokadu) kod je neophodan za izmenu blokiranog PIN koda. PUK2 kod je potreban za promenu blokiranog PIN2 koda.

Pregled funkcija telefonskog aparata

Pregled funkcija telefonskog aparata

Nokia 6310 pru¾a brojne funkcije praktiène za svakodnevno kori¹æenje kao ¹to su Èasovnik, Sat sa alarmom, Tajmer, Igre, Kalkulator, Kalendar, i mnoge druge.

s Bluetooth

Bluetooth je komunikacioni sistem koji omoguæava be¾iène veze izmeðu elektronskih ureðaja unutar zone od maksimalno 10 metara. Sama Bluetooth veza izmeðu ureðaja se ne naplaæuje. Bluetooth veza se mo¾e koristiti za slanje vizitkarti, napomena iz kalendara i faksova, ili pak za be¾ièno povezivanje sa drugim kompatibilnim Bluetooth priborom.

s GPRS (Paketni prenos podataka)

GPRS je telekomunikaciona tehnologija koja omoguæava upotrebu mobilnih telefona za slanje i prijem podataka putem mobilne mre¾e. GPRS je po sebi nosaè podataka koji omoguæava be¾ièni pristup mre¾ama podataka kao ¹to je Internet. Aplikacije koje koriste GPRS su WAP, SMS sistem poruka i GPRS prikljuèivanje na sistem (na primer Internet ili elektronsku po¹tu). Pre nego ¹to budete mogli koristiti GPRS tehnologiju · Morate se pretplatiti na GPRS servis, usluge. Za detalje u vezi raspolo¾ivosti i pretplate na GPRS usluge obratite se svom operatoru mre¾e ili provajderu. · Neophodno je da memori¹ete GPRS parametre za potrebe aplikacija koje se koriste preko GPRS. Vidite Pode¹avanje telefonskog aparata za WAP servis na stranici 84. 14 ©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Vidite GPRS pode¹avanje modema na stranici 64 i Razmena faxova i podataka na stranici 98. Cene za GPRS i aplikacije I ostvarena GPRS veza i aplikacija koja se koristi preko takve veze, na primer WAP servis, slanje i prijem podataka i SMS poruka se naplaæuju. Za detaljnije podatke o cenama obratite se svom operatoru mre¾e ili dobavljaèu usluga.

s HSCSD (Komutirani prenos podataka velikim brzinama)

Ovaj telefonski aparat Vam omoguæava kori¹æenje GSM servisa sa velikom brzinom prenosa podataka (HSD). Komunikaciju na velikim brzinama mo¾ete ostvariti kada je Va¹ telefonski aparat prikljuèen na raèunar IC vezom, kablom ili Bluetooth vezom i kada su na raèunaru instalisani drajveri za modeme koji podr¾avaju programske pakete za prenos podataka velikim brzinama, a aparat odabran za aktivni modem. Za detalje u vezi raspolo¾ivosti i pretplate na HSD usluge obratite se svom operatoru mre¾e ili provajderu. Pogledajte i deo Razmena faxova i podataka na stranici 98.

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

15

Pregled funkcija telefonskog aparata

Vidite Pode¹avanje poruka na stranici 52.

Pregled funkcija telefonskog aparata

s WAP (Protokol za be¾iène aplikacije)

Imate moguænost da pristupate raznim WAP servisima kao ¹to su bankarske usluge, izve¹taji o vremenu i raspored letenja. Ovi servisi su posebno namenjeni mobilnim telefonima i odr¾avaju ih provajderi WAP servisa. Za raspolo¾ivost WAP servisa, kao i za cene i pretplatu proverite kod svog lokalnog operatora celularne mre¾e i/ili provajdera WAP servisa èiji servis ¾elite da koristite. Provajderi æe Vam takoðe dati i uputstva o kori¹æenju njihovih usluga. Vidite Servis mobilnog Interneta, WAP (Menu 12) na stranici 83.

s Glasovne funkcije

Va¹ telefonski aparat nudi sledeæe glasovne funkcije: · Glasovno biranje - pozivanje kori¹æenjem nadimka, vidite Biranje glasom na stranici 39. · Komande glasom ­ za aktiviranje odreðenih funkcija va¹eg telefonskog aparata koje su date u okviru menija Komande glasom, vidite Komande glasom na stranici 77. · Diktafon ­ za snimanje govora, vidite Diktafon na stranici 76.

16

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

s Tasteri i konektori

1.Glavni prekidaè, Ukljuèuje i iskljuèuje telefonski aparat. Dok ste u funkciji imenika ili menija, ili kada je tastatura zakljuèana, kratki pritisak na glavni prekidaè ukljuèuje osvetlenje displeja na oko 15 sekundi. 2.Tasteri za pode¹avanje jaèine zvuka Gornji taster pojaèava, a donji smanjuje jaèinu zvuka u slu¹alici (i slu¹alicama). 3.Selektorski tasteri, i Funkcija ovih tastera zavisi od teksta koji se pojavljuje na displeju iznad tastera, na pr. Meni i Imena u pasivnom re¾imu. 4.Tasteri za pretra¾ivanje, i Omoguæavaju kretanje kroz imena, telefonske brojeve, menije i opcije parametara. 5. bira telefonski broj i odgovara na dolazni poziv. U pasivnom re¾imu prikazuje poslednji birani broj. 6. prekida uspostavljenu vezu. Izlazak iz bilo koje funkcije

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

17

Va¹ telefonski aparat

1. Va¹ telefonski aparat

Va¹ telefonski aparat

7.

unos cifara i slovnih karaktera. Pritiskom i dr¾anjem tastera govorne po¹te. i se koriste za razlièite namene u razlièitim funkcijama.

birate broj svoje

1 - Konektor punjaèa 2 - Konektor za slu¹alice i prenos podataka 3 - Infracrveni (IC) port 4 - Glavni prekidaè

s Pasivni re¾im rada

Kada je telefonski aparat spreman za upotrebu a korisnik nije uneo nijedan karakter, aparat se nalazi u pasivnom re¾imu rada. Selektorski tasteri u pasivnom re¾imu su Meni i Imena.

xxxx

Oznaèava u kojoj se digitalnoj celularnoj mre¾i telefonski aparat trenutno koristi.

Prikazuje jaèinu signala digitalne celularne mre¾e na va¹oj trenutnoj lokaciji. ©to je stubiæ vi¹i, signal je jaèi. Umesto indikatora jaèine signala prikazuje se indikator kada je GPRS veza postavljena na Stalna veza. Vidite Pode¹avanje telefonskog aparata za WAP servis na stranici 84. Prikazuje nivo napunjenosti baterije. ©to je stubiæ vi¹i, vi¹e je energije u bateriji. 18 ©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Primili ste jednu ili vi¹e tekstualnih ili grafièkih poruka. Vidite Èitanje i odgovaranje na poruku na stranici 49. Primili ste jednu ili vi¹e govornih poruka. Vidite Govorne poruke na stranici 51. Tastatura telefonskog aparata je zakljuèana. Vidite Zakljuèavanje tastature na stranici 24. Telefonski aparat ne zvoni na dolazni poziv ili tekstualnu poruku kada je Upozorenje na poziv postavljeno na Iskljuèeno i Zvuèni signal poruke na Iskljuèeno. Vidite Pode¹avanje tonova na stranici 62. Sat sa alarmom postavljen na Ukljuèi. Vidite Sat sa alarmom na stranici 57. Tajmer ukljuèen. Vidite Odbrojaè na stranici 78. Uspostavljena GPRS modemska veza, pogledajte GPRS pode¹avanje modema na stranici 64. Indikator zamenjuje u sluèaju dolaznog ili odlaznog poziva u toku GPRS modemske veze. GPRS veza se privremeno obustavlja. Svi va¹i pozivi su preusmereni na drugi broj, Preusmeri sve govorne pozive. Ako posedujete dve telefonske linije, indikator preusmeravanja za prvu liniju je a za drugu liniju . Vidite Preusmerenje na stranici 58. Pozivi su ogranièeni na zatvorenu grupu korisnika (usluga mre¾e). Vidite Pode¹avanja sigurnosti na stranici 64. Bluetooth funkcija ukljuèena. Vidite Bluetooth (Meni 10) na stranici 73. Kada se Bluetooth veza uspostavlja indikatorska lampica se pali i gasi, tj. blinka.

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

19

Va¹ telefonski aparat

Drugi osnovni indikatori u pasivnom re¾imu:

Za poèetak

2. Za poèetak

s Instalacija SIM kartice i baterije

· Dr¾ite sve SIM kartice daleko od dohvata dece.

· SIM kartica i njeni kontakti se mogu lako o¹tetiti grebanjem ili savijanjem, pa zato budite pa¾ljivi pri manipulaciji karticom, pri njenom ubacivanju i vaðenju. · Pre instalisanja SIM kartice obavezno telefon iskljuèiti, pa zatim izvaditi bateriju. 1. Sa zadnjom stranom aparata prema sebi pritisnite dugme za oslobaðanje (1). Izvucite bateriju iz aparata (2).

2. Oslobodite SIM karticu tako ¹to æete povuæi u stranu nosaè SIM kartice.

20

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

4. Povucite dr¾aè SIM kartice preko nje da se kartica zabravi u svoje mesto (5).

5. Postavite bateriju na zadnju stranu telefonskog aparata (6) i pogurajte je uz telo aparata sve dok se ne zabravi u svoje le¾i¹te (7).

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

21

Za poèetak

3. Ubacite SIM karticu u aparat (4). Proverite da je SIM kartica umetnuta pravilno i da su zlatne kontakt povr¹ine na kartici okrenute ka dole.

Za poèetak

s Punjenje baterije

1. Utaknite provodnik punjaèa u utiènicu na donjoj strani telefonskog aparata. 2. Ukljuèite punjaè u zidnu utiènicu naizmeniènog napona. Ako je telefonski aparat ukljuèen, na kratko se ispisuje tekst Punjenje. Ukoliko je baterija potpuno prazna proæiæe nekoliko minuta pre nego ¹to se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego ¹to se mo¾e ostvariti bilo kakva veza. Telefonski aparat mo¾ete koristiti dok je punjaè prikljuèen. Vreme punjenja zavisi od punjaèa i baterije koji se koriste. Na primer, punjenje BPS-2 baterije punjaèem ACP-8 traje oko 2 sata i 45 minuta.

s Ukljuèivanje i iskljuèivanje telefonskog aparata

Pritisnite i dr¾ite glavni prekidaè, . Ako aparat prika¾e poruku Ubaci SIM mada je SIM kartica pravilno ubaèena, obratite se svom operatoru mre¾e ili provajderu. Va¹ telefonski aparat ne podr¾ava 5 voltske SIM kartice i potrebno je karticu zameniti. · Ako aparat zatra¾i PIN kod, unesite kod (prikazuje se kao ****) pa pritisnite OK. Vidite Zahtev za PIN kodom u okviru Pode¹avanja sigurnosti na stranici 64 i Pristupni kodovi na stranici 12.

22

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Pogledajte i deo Pristupni kodovi na stranici 12.

Upozorenje: Ne ukljuèujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili kada njihova upotreba mo¾e da prouzrokuje smetnje ili opasnost. SAVETI ZA EFIKASAN RAD: Va¹ telefonski aparat ima ugraðenu antenu. Kao i kod svakog drugog radio predajnika, ne dodirujte nepotrebno nijednu od antena kada je telefon ukljuèen. Dodirivanje antene utièe na kvalitet veze i mo¾e da dovede do rada telefona na vi¹em energetskom nivou nego ¹to bi bilo potrebno. Nedodirivanje antene u toku veze optimizuje kvalitet njenog funkcionisanja kao i autonomiju aparata za obavljanje razgovora.

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

23

Za poèetak

· Ako aparat zatra¾i sigurnosni kod, unesite kod (prikazuje se kao *****) pa pritisnite OK.

Za poèetak

s Zakljuèavanje tastature

Tastaturu mo¾ete zakljuèati kako bi se spreèilo sluèajno pritiskanje tastera, na primer, kada Vam je telefonski aparat u d¾epu ili u ta¹nici. · Zakljuèavanje tastature Da biste zakljuèali tastaturu, u pasivnom re¾imu pritisnite Meni a zatim u roku od jedne i po sekunde. Kada je tastatura zakljuèana na vrhu ekrana se prikazuje ikonica · Otkljuèavanje tastature Da biste tastaturu otkljuèali, pritisnite Otkljuèaj pa zaim jedne i po sekunde. · Kada je za¹tita tastature aktivirana Da biste odgovorili na dolazni poziv, pritisnite taster . U toku veze aparatom se mo¾e rukovati normalno. Kada zavr¹ite ili odbacite poziv tastatura æe se automatski ponovo zakljuèati.

Napomena: Kada je za¹tita tastature postavljena, moguæi su pozivi broja slu¾be pomoæi koji je programiran u Va¹em telefonu (na pr. 112 ili drugi zvanièni broj slu¾be pomoæi). Unesite broj slu¾be pomoæi i pritisnite . Broj æe biti prikazan tek po¹to unesete poslednju cifru.

.

u roku od

24

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

s Pozivanje

1. Ukucajte telefonski broj pretplatnika ukljuèujuæi i karakteristièni (pozivni) broj podruèja. Da biste izmenili broj na ekranu pritisnite ili da pomerite kursor, a Obri¹i da obri¹ete karakter levo od kursora. Za meðunarodne pozive, pritisnite dva puta za meðunarodni prefiks (karakter + zamenjuje pozivni broj za izlaz u meðunarodni saobraæaj), zatim ukucajte pozivni broj dr¾ave, podruèja i telefonski broj pretplatnika. 2. Pritisnite taster 3. Pritisnite da taj broj pozovete. ili Zavr¹i da vezu zavr¹ite (ili da odustanete od zapoèetog uspostavljanja veze).

Kada telefonski aparat koristite sa hendsfri kompletom za kola (za rad bez upotrebe ruku), CARK-91, iz interfonskog re¾ima (bez upotrebe ruku) mo¾ete preæi na privatni, individualni re¾im iskljuèivanjem kompleta CARK-91 iz aparata. Da biste se vratili u re¾im rada bez upotrebe ruku, ponovo prikljuèite CARK-91 komplet na aparat. Pozivanje broja pomoæu telefonskog imenika 1. Vidite Tra¾enje imena u imeniku na stranici 36. 2. Pritisnite da biste pozvali broj na ekranu.

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

25

Funkcije poziva

3. Funkcije poziva

Funkcije poziva

Ponovno biranje poslednjeg biranog broja

Da pristupite listi poslednjih dvadeset brojeva koje ste pozvali ili probali da pozovete, u pasivnom re¾imu pritisnite jednom. Doðite do ¾eljenog broja ili imena i pritisnite da ga pozovete.

Pozivanje va¹e govorne po¹te

U pasivnom re¾imu pritisnite i dr¾ite taster , ili pritisnite i . Ukoliko se zatra¾i telefonski broj va¹e govorne po¹te, ukucajte ga i pritisnite OK. Pogledajte i deo Govorne poruke na stranici 51.

Brzo biranje nekog telefonskog broja

Dodelite telefonski broj jednom od tastera za brzo biranje, ( pozvati na jedan od sledeæih naèina: · Pritisnite ¾eljeni taster za brzo biranje, pa onda . do ), i taj broj æete moæi

· Ako je Brzo biranje ukljuèeno pritisnite i dr¾ite ¾eljeni taster za brzo biranje dok se veza ne uspostavi. Vidite Brzo biranje na stranici 59. Pogledajte i deo Brzo biranje na stranici 39.

Uspostavljanje konferencijske veze

Konferencijska veza je usluga mre¾e koja omoguæava konferencijsku vezu do ¹est uèesnika. 1. Pozovite prvog uèesnika. 2. Da biste pozvali drugog uèesnika pritisnite Opcije pa odaberite Novi poziv.

26

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

4. Kada dobijete odgovor na novi poziv ukljuèite prvog uèesnika u konefencijsku vezu. Pritisnite Opcije i odaberite Konferencija. 5. Da u vezu dodate novog uèesnika ponovite korake 2 do 4. 6. Da biste obavili privatni razgovor sa nekim od uèesnika: Pritisnite Opcije i odaberite Privatno. Doðite do ¾eljenog uèesnika i pritisnite OK. Po¹to zavr¹ite privatni razgovor, obnovite konferencijsku vezu kao ¹to je opisano u koraku 4. 7. Za zavr¹etak konferencijske veze pritisnite taster .

s Prijem ili odbijanje dolaznog poziva

Pritisnite Pritisnite da dolazni poziv primite, a da dolazni poziv odbijete. da vezu zavr¹ite.

Ako pritisnete Ti¹ina, samo se iskljuèuje zvono. Tada poziv mo¾ete ili primiti ili odbiti. Savet: Ukoliko je funkcija Preusmeri ako je zauzeto aktivirana za preusmeravanje dolaznih poziva, na primer na va¹u govornu po¹tu, odbijanje dolaznog poziva æe isti i preusmeriti. Vidite Preusmerenje na stranici 58.

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

27

Funkcije poziva

3. Ukucajte, ili pozovite iz memorije, telefonski broj novog uèesnika i pritisnite Pozovi. Prvi poziv se zadr¾ava, stavlja na èekanje.

Funkcije poziva

Poziv na èekanju

Na dolazni poziv mo¾ete odgovoriti u toku aktivne veze ako ste aktivirali funkciju Servis poziva na èekanju, vidite Servis poziva na èekanju na stranici 59. U toku veze pritisnite da odgovorite na poziv na èekanju. Prvi poziv se zadr¾ava, stavlja na èekanje. Da biste aktivnu vezu zavr¹ili, pritisnite .

s Opcije u toku veze

U toku veze pritisnite Opcije za neke od narednih opcija usluga mre¾e (ako su Vam na raspolaganju od va¹eg provajdera ili operatora mre¾e za trenutni poziv): Isklj. mikrofon ili Uklj. mikrofon, Zavr¹i poziv, Zavr¹i sve poz., Imenik, Meni i Zadr¾i ili Pusti, Novi poziv, Konferencija, Privatno, Odgovori i Odbaci. Po¹alji DTMF se koristi za slanje DTMF tonskih sekvenci kao, na primer, pristupnih ¹ifri, lozinki, ili brojeva bankovnih raèuna. Ukucajte DTMF sekvencu ili je potra¾ite u imeniku i pritisnite OK. Imajte na umu da karakter (instrukciju) za èekanje w i za pauzu p unosite vi¹estrukim pritiskom na taster . Zameni se koristi za prelazak sa aktivnog na poziv na èekanju i obratno, Prebaci za povezivanje poziva na èekanju i aktivnog poziva uz sopstveni izlazak iz veze, a Snimi za poèetak snimanja govora.

28

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Tekst mo¾ete unositi na dva razlièita naèina; tradicionalnom metodom, i drugom metodom koja se zove prediktivni naèin unosa teksta.

s Upotreba tradicionalnog naèina unosa teksta

Ikonica se prikazuje gore levo na ekranu kada tekst pi¹ete tradicionalnim naèinom unosa teksta. · Pritiskajte numerièki taster, do , potreban broj puta sve dok se ¾eljeni karakter ne pojavi. Na numerièkom tasteru nisu ispisani svi karakteri koji su Vam na raspolaganju na njemu. Raspolo¾ivi karakteri zavise od jezika koji je odabran u meniju Jezik. Vidite Jezik na stranici 60. Da biste uneli neku cifru, pritisnite i dr¾ite odgovarajuæi numerièki taster. · Za prelazak sa unosa slova na unos cifara i obratno, pritisnite i dr¾ite taster cifara je oznaèen sa 123 na vrhu ekrana. . Re¾im unosa

· Ukoliko se naredno slovo nalazi na istom tasteru kao prethodno uneto, saèekajte dok se kursor ne pojavi ili pritisnite taster ili i ukucajte ¾eljeno slovo. · Ako napravite gre¹ku, pritisnite Obri¹i da obri¹ete karakter levo od kursora. Pritisnite i dr¾ite Obri¹i da karaktere obri¹ete br¾e. · Najèe¹æi znaci interpunkcije kao i posebni karakteri se nalaze na numerièkom tasteru . Pritisnite taster da Vam se prika¾e spisak posebnih karaktera. Kreæite se po listi i da odaberete ¾eljeni karakter pritisnite Ubaci.

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

29

Pisanje teksta

4. Pisanje teksta

Pisanje teksta

Za br¾e kretanje po listi pritisnite . · Za razmak pritisnite taster .

,

,

ili

, a da odaberete karakter pritisnite

· Za prelazak sa velikih na mala slova i obratno pritisnite taster . Simbol ABC ili abc koji se prikazuje na vrhu ekrana oznaèava da li su odabrana mala ili velika slova. · Pritisnite ili da kursor pomerite desno odnosno levo.

s Upotreba prediktivnog naèina unosa teksta

Svaki karakter mo¾ete uneti jednim pritiskom na taster. Prediktivni naèin unosa teksta se bazira na reèniku koji je ugraðen u telefonski aparat a kome i Vi sami mo¾ete dodavati nove reèi. Kada se reènik ispuni novouneta reè zamenjuje onu koja je najranije uneta. Ikonica se prikazuje gore levo na ekranu kada tekst pi¹ete prediktivnim naèinom unosa teksta.

Ukljuèivanje i iskljuèivanje prediktivnog naèina unosa teksta

U toku pisanja teksta pritisnite Opcije i odaberite Reènik. · Da iskljuèite prediktivni, intuitivni naèin unosa teksta odaberite Reènik iskljuèen. · Da prediktivni naèin unosa teksta ukljuèite odaberite neki od jezika koji su Vam na raspolaganju u listi opcija reènika. Prediktivni naèin unosa teksta je na raspolaganju samo za jezike iz liste. Savet: Za brzo ukljuèivanje odnosno iskljuèivanje prediktivnog naèina unosa teksta, u toku pisanja pritisnite dva puta .

30

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

1. Pisanje reèi zapoènite koristeæi tastere do jedno slovo. Reè se menja posle svakog otkucaja.

. Svaki taster pritisnite samo jednom za

Na primer, da biste napisali Nokia kada je odabran reènik engleskog jezika pritisnite za N, za o, za k, za i, i za a:

Pored numerièkih tastera mo¾ete koristiti i druge tastere na sledeæi naèin: · Da obri¹ete karakter levo od kursora pritisnite Obri¹i. Pritisnite i dr¾ite Obri¹i da karaktere obri¹ete br¾e. · Da promenite malo u veliko slovo i obratno pritisnite unos cifara i obratno, pritisnite i dr¾ite . , a da prelazite sa unosa slova na

· Da unesete simbol pritisnite i dr¾ite , ili umesto toga pritisnite Opcije i odaberite Ubaci simbol. Doðite do ¾eljenog simbola i pritisnite Ubaci. Za br¾e kretanje po listi pritisnite pritisnite . , , ili , a da odaberete karakter

· Da biste uneli cifru dok ste u re¾imu unosa slova pritisnite i dr¾ite odgovarajuæi taster, ili pritisnite Opcije i odaberite Ubaci broj. Ukucajte ¾eljene brojeve i pritisnite OK. · Da biste uneli ime ili telefonski broj koje æete potra¾iti u imeniku, pritisnite Opcije i odaberite Ubaci ime ili Ubaci broj.

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

31

Pisanje teksta

Pisanje reèi pomoæu prediktivnog naèina unosa teksta

Pisanje teksta

· Da biste uneli reè pritisnite Opcije i odaberite Ubaci reè. Napi¹ite reè koristeæi tradicionalni naèin unosa teksta i pritisnite Saèuvaj. Reè se takoðe dodaje i u reènik. 2. Kada zavr¹ite pisanje reèi, i ona je ispravna, potvrdite izbor pritiskom na taster æete dodati razmak pomoæu tastera . Ukoliko reè nije ispravna, imate sledeæe opcije: · Pritiskajte neprekidno dok se ne pojavi ¾eljena reè, i potvrdite je. · Pritisnite Opcije i odaberite Predlozi. Ako se iza reèi prika¾e znak ?, reè koju nameravate da napi¹ete se ne nalazi u reèniku. Da reè dodate u reènik pritisnite Spel, ukucajte reè (koristeæi tradicionalni naèin unosa teksta) i pritisnite Saèuvaj. Kada se reènik ispuni nova uneta reè zamenjuje onu koja je najranije uneta. 3. Zapoènite sa pisanjem naredne reèi. ili tako ¹to

Pisanje slo¾enica

Ukucajte prvi deo reèi i potvrdite ga pritiskom na taster potvrdite ga pritiskom tastera ili . . Napi¹ite zadnji deo slo¾enice i

32

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Imena i telefonske brojeve mo¾ete saèuvati u memoriju aparata (interni imenik) ili u memoriju SIM kartice (SIM imenik). · Interni imenik mo¾e da primi do 500 imena sa brojevima i tekstualnim napomenama za svako ime. Ukupan broj imena koje mo¾e da memori¹e zavisi od du¾ine imena, brojeva i tekstualnog dela sloga. · Telefonski aparat podr¾ava SIM kartice koje mogu memorisati do 250 imena i telefonskih brojeva. Imena i brojevi saèuvani u memoriji SIM kartice oznaèena su ikonicom .

s Izbor parametara telefonskog imenika

1. Pritisnite Imena i odaberite Pode¹avanja. 2. Odaberite Memorija u upotrebi, pa odaberite jednu od sledeæih opcija: Telefon i SIM da imena i brojeve pozivate iz oba imenika. Imena i brojevi æe se upisivati u memoriju telefonskog aparata. Telefon da koristite interni imenik telefonskog aparata. SIM kartica da koristite imenik SIM kartice. 3. Odaberite Pregled imenika, pa odaberite jednu od sledeæih opcija: Lista imena za prikaz po 4 imena. Ime i broj za prikaz po jednog imena i broja. Velika slova za prikaz samo jednog imena.

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

33

Telefonski imenik (Imena)

5. Telefonski imenik (Imena)

Telefonski imenik (Imena)

4. Odaberite Stanje memorije. Odaberite Telefon ili SIM kartica da vidite koliko je imena i telefonskih brojeva trenutno uneto kao i koliko jo¹ mo¾e biti uneto u odabrani imenik.

s Memorisanje imena i telefonskih brojeva (Dodaj ime)

Imena i brojevi æe biti memorisani u aktivnoj memoriji (u upotrebi); vidite Izbor parametara telefonskog imenika u tekstu gore. 1. Pritisnite Imena i odaberite Dodaj ime. 2. Ukucajte ime i pritisnite OK. Vidite Pisanje teksta na stranici 29. 3. Ukucajte telefonski broj i pritisnite OK. Za unos brojeva pogledajte Pozivanje na stranici 25. 4. Kada su ime i broj memorisani pritisnite Uraðeno. Savet: Brzo memorisanje U pasivnom re¾imu ukucajte telefonski broj pretplatnika. Pritisnite Opcije pa odaberite Zapamti. Ukucajte ime i pritisnite OK.

Memorisanje vi¹e brojeva i tekstualnih napomena po jednom imenu

Za svako ime u internom imeniku aparata mo¾ete memorisati do pet telefonskih brojeva i èetri kratke tekstualne napomene. Tekstualni deo uz ime mogu biti po¹tanska i e-mail adresa, napomena i Web adresa. Prvi broj saèuvan pod nekim imenom se automatski postavlja kao podrazumevani broj i oznaèava sa . Kada odaberete ime iz telefonskog imenika da biste ga na primer pozvali, ako ne odaberete neki drugi, koristiæe se podrazumevani broj.

34

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

2. Da pristupite listi imena i telefonskih brojeva, u pasivnom re¾imu pritisnite

ili

.

3. Doðite do imena upisanog u memoriji internog imenika aparata kojem ¾elite da dodate novi broj ili tekst, i pritisnite Detalji. (Ako ime nije memorisano u telefonskom aparatu od Vas æe se tra¾iti potvrda da li da se to uèini.) 4. Pritisnite Opcije i odaberite Dodaj broj ili Dodaj info. 5. Odaberite jedan od sledeæih tipova brojeva ili teksta: Op¹ti je podrazumevani tip koji se koristi kada nijedan drugi tip broja nije postavljen kao podrazumevani broj. Drugi tipovi brojeva su: Mobilni, Kuæni, Kancelarija i Fax. Tipovi teksta su: E-mail, Po¹t. adresa, Napomena i Web adresa:. Da promenite tip broja ili teksta odaberite Promeni tip iz liste opcija. 6. Ukucajte broj ili tekst i pritisnite OK da to saèuvate. 7. Pritisnite Nazad a zatim Izaði da se vratite u pasivni re¾im.

Promena podrazumevanog broja

Pritisnite u pasivnom re¾imu ili doðite do ¾eljenog imena i pritisnite Detalji. Doðite do broja koji ¾elite da postavite kao podrazumevani broj. Pritisnite Opcije pa odaberite Za osnovni.

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

35

Telefonski imenik (Imena)

1. Proverite da aktivna memorija bude ili Telefon ili Telefon i SIM. Vidite Izbor parametara telefonskog imenika na stranici 33.

Telefonski imenik (Imena)

s Tra¾enje imena u imeniku

1. Pritisnite Imena i odaberite Naði. 2. Ili pritisnite Listaj da pristupite imeniku ili ukucajte prvo(a) slovo(a) imena koje tra¾ite, pa pritisnite Tra¾i. U prozoru æe se pokazati predlozi. 3. Doðite do ¾eljenog imena i pritisnite Detalji. Prelistavajte da pogledate detalje za odabrano ime. Savet: Da brzo naðete neko ime i telefonski broj, u pasivnom re¾imu pritisnite . Ukucajte prvo(a) slovo(a) imena i/ili doðite do ¾eljenog imena. ili

s Izmena imena, broja ili tekstualnog dela

Potra¾ite ime (ili broj) koji ¾elite da izmenite i pritisnite Detalji. Doðite do imena, broja ili tekstualnog dela koji ¾elite da izmenite i pritisnite Opcije. Odaberite Izmeni ime, Izmeni broj, ili Izmeni info, unesite izmene imena, broja ili teksta pa pritisnite OK.

s Brisanje imena i brojeva

Pritisnite Imena i odaberite Obri¹i. · Da obri¹ete imena i brojeve pojedinaèno, odaberite Jedno po jedno pa doðite do imena (i broja) koje ¾elite da obri¹ete. Pritisnite Obri¹i pa pritisnite OK da to potvrdite. · Da sva imena i brojeve u imeniku obri¹ete odjednom, odaberite Obri¹i sve pa doðite do imenika, Telefon ili SIM kartica i pritisnite Obri¹i. Pritisnite OK da koristeæi sigurnosni kod potvrdite brisanje.

36

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Imena i telefonske brojeve mo¾ete prepisivati iz memorije telefonskog aparata u memoriju na svojoj SIM kartici i obratno. 1. Pritisnite Imena i odaberite Kopiraj. 2. Odaberite smer kopiranja, Iz telefona u SIM karticu ili Iz SIM kartice u telefon. 3. Odaberite Jedno po jedno, Sve ili Osnovi brojevi · Ako odaberete opciju Jedno po jedno, doðite do imena koje ¾elite da prepi¹ete i pritisnite Kopiraj. Osnovi brojevi se prikazuje kada kopirate iz telefonskog aparat u SIM karticu. Samo osnovni, podrazumevani brojevi æe biti prepisani. 4. Da biste odabrali da li ¾elite da saèuvate ili obri¹ete izvorna imena i brojeve odaberite Saèuvaj origin. odnosno Premesti origin.. · Ako odaberete opciju Sve ili Osnovi brojevi, pritisnite OK kada se pojavi tekst Da poènem sa kopiranjem? ili Preme¹tam.

s Slanje i prijem vizitkarti

Imate moguænost da ¹aljete i primate kontakt podatke neke osobe u formi vizitkarte i to bilo preko IC veze, preko Bluetooth veze ili kao OTA (Over The Air) radio poruke, ako to Va¹a mre¾a podr¾ava. · Primanje vizitkarti Proverite da li je telefonski aparat spreman za prijem podataka preko svog IC porta; pogledajte Infracrvena veza (Meni 9) na stranici 72, ili preko Bluetooth veze (morate aktivirati Bluetooth u

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

37

Telefonski imenik (Imena)

s Kopiranje telefonskih imenika

Telefonski imenik (Imena)

svom telefonu; vidite deo Aktiviranje i deaktiviranje Bluetooth funkcije na stranici 73). Korisnik drugog telefona sada mo¾e poslati ime i telefonski broj preko iste vrste veze. Kada primite vizitkartu putem IR, Bluetooth ili kao OTA poruku pritisnite Prika¾i. Pritisnite Opcije i odaberite Saèuvaj da biste vizitkartu saèuvali u memoriji telefonskog aparata, ili Odbaci da primljenu vizitkartu obri¹ete. · Slanje vizitkarti Koristeæi IC port svog telefonskog aparata, ili Bluetooth vezu mo¾ete slati kontakt informacije neke osobe u formi vizitkarte kompatibilnom telefonskom aparatu ili drugom hendheld ureðaju koji podr¾ava vCard standard. 1. Potra¾ite u imeniku ime ili broj koje ¾elite poslati, pritisnite Opcije i odaberite Po¹alji vizitk.. 2. Da biste vizitkartu poslali putem IC veze proverite da je drugi telefonski aparat ili PC raèunar pode¹en za prijem podataka preko svog IC porta, pa odaberite Kroz IC-vezu. Da biste vizitkartu poslali Bluetooth vezom, odaberite Kroz Bluetooth. Bluetooth funkcija se automatski aktivira u va¹em telefonskom aparatu. Za dalje informacije pogledajte deo Aktiviranje i deaktiviranje Bluetooth funkcije. Da vizitkartu po¹aljete kao OTA poruku, odaberite Kroz SMS.

38

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Za pozivanje preko tastera za brzo biranje pogledajte Brzo biranje nekog telefonskog broja na stranici 26. Dodeljivanje telefonskog broja pretplatnika tasteru za brzo biranje Pritisnite Imena i odaberite Brza biranja. Doðite do ¾eljenog numerièkog tastera za brzo biranje i pritisnite Dodeli. Ako je neki telefonski broj veæ dodeljen tom numerièkom tasteru, pritisnite Opcije, i moæi æete videti, promeniti ili obrisati dodeljeni broj pretplatnika. Pritisnite Tra¾i, i odaberite prvo ime a zatim i broj koji ¾elite dodeliti tasteru.

s Biranje glasom

Telefonski broj mo¾ete pozvati i izgovaranjem nadimka koji mu je pridodat. Mo¾ete uneti do deset nadimaka. Svaka izgovorena reè, ili vi¹e reèi, kao ¹to je ime(na) mo¾e biti nadimak.

Pre upotrebe biranja glasom imajte na umu: · Govorni nadimci ne zavise od jezika. Oni zavise od glasovnih karakteristika govornika. · Govorni nadimci su osetljivi na ambijentalnu buku. Snimajte ih i njima birajte u sredinama bez buke. · Pri snimanju govornog nadimka, ili pozivanju koristeæi govorni nadimak, telefonski aparat dr¾ite u normalnom polo¾aju, uz uvo. · Veoma kratka imena nisu prihvatljiva. Koristite du¾a imena i izbegavajte upotrebu sliènih za razlièite brojeve telefona. Napomena: Ime morate izgovoriti upravo onako kako ste to uradili pri snimanju. Ovo mo¾e biti te¹ko, na primer u buènim sredinama ili u hitnim sluèajevima, zato se nemojte oslanjati iskljuèivo na biranje glasom u svim situacijama.

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

39

Telefonski imenik (Imena)

s Brzo biranje

Telefonski imenik (Imena)

Dodavanje nadimka

Unesite ili iskopirajte u memoriju telefonskog aparata telefonske brojeve kojima ¾elite dodeliti nadimke. Nadimke mo¾ete dodeliti i imenima u SIM kartici ali ako zamenite SIM karticu novom prvo æete morati obrisati stare nadimke da biste mogli dodati nove. 1. U pasivnom re¾imu pritisnite ili . 2. Doðite do imena kojem ¾elite dodeliti nadimak i pritisnite Detalji. Doðite do ¾eljenog telefonskog broja i pritisnite Opcije. 3. Odaberite Dodaj nadimak. 4. Pritisnite Start, pa razgovetno izgovorite reè(i) koju ¾elite da snimite kao nadimak. Po snimanju, aparat reprodukuje snimljeni nadimak. 5. Po¹to nadimak bude uspe¹no memorisan prikazuje se Govorni nadimak je zapamæen, èuje se pisak, a iza telefonskog broja sa nadimkom se pojavljuje simbol .

Pozivanje koristeæi nadimak

Dok neka aplikacija koja koristi GPRS vezu ¹alje ili prima podatke ne mo¾ete pozivati glasom. Da biste obavili poziv koristeæi govorni nadimak prekinite aplikaciju koja koristi GPRS vezu. 1. U pasivnom re¾imu pritisnite taster za pode¹avanje jaèine zvuka sa strelicom na dole, ili pritisnite i dr¾ite Imena. Èuæe se kratki zvuèni signal i pojaviæe se tekst Prièaj. 2. Razgovetno izgovorite nadimak. 3. Telefonski aparat æe reprodukovati prepoznati nadimak i birati telefonski broj prepoznatog nadimka posle 1,5 sekunde. Kada koristite slu¹alice, da biste zapoèeli snimanje nadimka pritisnite i dr¾ite taster na slu¹alicama. 40 ©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Pritisnite Imena i odaberite Govorni nadimci. Doðite do imena sa ¾eljenim nadimkom i pritisnite Opcije. · Da biste nadimak reprodukovali odaberite Ponovi. · Da biste nadimak obrisali odaberite Obri¹i pa pritisnite OK. · Da biste nadimak promenili odaberite Promeni. Pritisnite Start da dodate novi nadimak

s Brojevi servisa

Imate moguænost pozivanja brojeva servisa, uslu¾nih brojeva, svog provajdera ako su brojevi servisa upisani u SIM kartici. Pritisnite Imena i odaberite Brojevi servisa. Doðite do ¾eljenog broja servisa, i pritisnite taster taj broj pozovete. da

s Grupe pozivaèa

Imena i telefonske brojeve memorisane u Imeniku mo¾ete organizovati po grupama pozivalaca. Telefon mo¾ete podesiti da se za svaku grupu pozivalaca ogla¹ava specifiènim tonom zvona i da na ekranu prikazuje odreðenu slièicu kada primate poziv sa nekog broja iz grupe, vidi dole. Da aparat podesite da zvoni samo na pozive od brojeva koji pripadaju izabranoj grupi pozivalaca vidite Upozoravaj na u delu Pode¹avanje tonova na stranici 62. Pritisnite Imena, odaberite Grupe pozivaèa pa odaberite ¾eljenu grupu pozivalaca. Odaberite · Naziv grupe, ukucajte novi naziv grupe pozivalaca i pritisnite OK.

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

41

Telefonski imenik (Imena)

Reprodukovanje, promena i brisanje nadimka

Telefonski imenik (Imena)

· Ton zvona grupe doðite do tona zvona koji ¾elite da dodelite grupi i pritisnite OK. Uobièajeni je onaj zvuk zvona koji je odabran za trenutno aktivni naèin rada, profil. · Logo grupe i odaberite Ukljuèi da telefon prikazuje logo, Iskljuèi da ga ne prikazuje, Vidi da vidite odabrani logo, ili Po¹alji logo da ga po¹aljete kao OTA poruku ako to Va¹a mre¾a podr¾ava. · Èlanovi grupe. Da dodate ime nekoj grupi pozivalaca pritisnite OK na Dodaj ime. Ako ste veæ dodali imena i brojeve grupi pritisnite Opcije, doðite do Dodaj ime i pritisnite OK. Doðite do imena koje ¾elite da dodate grupi i pritisnite Dodaj. Da ime izbacite iz grupe, doðite do imena koje ¾elite da izbacite i pritisnite Opcije. Pritisnite OK na Ukloni ime.

42

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Telefonski aparat Vam nudi ¹iroki dijapazon funkcija koje su grupisane u menije. Veæinu funkcija menija prate kratki tekstovi uputstva, pomoæi. Da biste pogledali tekst uputstva, doðite do ¾eljene funkcije menija i saèekajte 15 sekundi. Za izlazak iz teksta uputstva pritisnite Nazad. Vidite Pomoæna obja¹njenja na stranici 62.

s Pristup nekoj funkciji menija

Pretra¾ivanjem 1. Da biste pristupili Meniju pritisnite Meni. 2. Kreæite se kroz meni i odaberite, na primer, Pode¹avanja tako ¹to æete pritisnuti Izaberi. 3. Ako meni sadr¾i podmenije odaberite koji ¾elite, na primer Pode¹avanje poziva. 4. Ako i odabrani podmeni sadr¾i dalje podmenije, ponovite korak 3. Odaberite naredni podmeni, na primer Odgovor bilo kojim tasterom. 5. Odaberite parametar, opciju po svom izboru. 6. Pritisnite Nazad da se vratite na prethodni nivo, odnosno Izaði da izaðete iz menija.

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

43

Kori¹æenje menija

6. Kori¹æenje menija

Kori¹æenje menija

Numerièkom preèicom Meniji, podmeniji i parametri opcija su numerisani i mo¾ete im pristupati preko njihove numerièke preèice. Indeksni broj preèice je prikazan u gornjem desnom delu displeja. · Da biste pristupili Meniju pritisnite Meni. Brzo, u roku od dve sekunde unesite indeksni broj funkcije menija kojoj ¾elite da pristupite. Na primer, da postavite Odgovor bilo kojim tasterom Ukljuèi, pritisnite Meni, . , , i

44

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

1. Poruke 1. Pi¹i poruku 2. Prijem 3. Slanje 4. Arhiva 5. Obrasci 6. Moji folderi 7. Obri¹i poruke 8. Govorne poruke 9. Info poruke 10.Editor servisnih komandi 11.Pode¹avanja vezana za poruke 2. Lista poziva 1. Propu¹teni pozivi 2. Primljeni pozivi 3. Pozivani brojevi 4. Obri¹i liste zadnjih poziva 5. Du¾ina poziva 6. Tro¹kovi poziva 7. GPRS meraè podataka 8. GPRS meraè veze

3. Naèini rada 1. Op¹ti 2. Neèujan 3. Sastanak 4. Teren 5. Pejd¾er 4. Pode¹avanja 1. Sat sa alarmom 2. Pode¹avanje vremena 3. Pode¹avanje poziva 4. Pode¹avanje telefona 5. Pode¹avanje tona 6. Pode¹avanje dodatka 7. GPRS pode¹avanje modema 8. Pode¹avanja sigurnosti 9. Vrati na fabrièki pode¹eno 5. Igre 6. Kalkulator 7. Obaveze 8. Kalendar ©2001 Nokia Corporation. All rights reserved. 45

Kori¹æenje menija

s Spisak funkcija menija

Kori¹æenje menija

9. Infracrvena 10.Bluetooth 11.Dodaci 1. Diktafon 2. Komande glasom 3. Odbrojavaè 4. ©toperica 5. Novèanik

12.Servisi 1. Poèetna strana 2. Adrese 3. Servisni prijem 4. Pode¹avanja 5. Idi na adresu 6. Obri¹i ke¹ 13.SIM servisi1

1. Prikazuje se jedino ako ga va¹a SIM kartica podr¾ava. Naziv i sadr¾aj je razlièit i zavisi od SIM kartice.

46

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

s Poruke (Meni 1)

Svoje tekstualne i grafièke poruke mo¾ete èitati, pisati i slati ili ih èuvati. Sve poruke u memoriji za poruke va¹eg telefonskog aparata organizovane su po folderima. Pre nego ¹to budete mogli da ¹aljete tekstualne ili grafièke poruke potrebno je da upi¹ete broj svog centra za razmenu poruka, vidite Pode¹avanje poruka na stranici 52.

Pisanje i slanje poruka

Imate moguænost pisanja i izmena tekstualnih poruka du¾ine do 160 karaktera. 1. Pritisnite Meni, odaberite Poruke pa Pi¹i poruku 2. Ukucajte tekst poruke. Vidite Pisanje teksta na stranici 29. Vidite Ubacivanje tekstualnog obrasca u poruku na stranici 49 i Ubacivanje grafièkog obrasca u poruku na stranici 49. 3. Da biste poruku poslali, pritisnite Opcije i odaberite Po¹alji. 4. Unesite telefonski broj primaoca i pritisnite OK da poruku po¹aljete, ili broj primaoca potra¾ite u imeniku. Da biste poruku poslali pritisnite OK.

Napomena: Kada ¹aljete poruke preko SMS servisa mre¾e aparat mo¾e da prika¾e obave¹tenje "Poruka poslata". To znaèi da je aparat poslao poruku na broj centra za slanje poruka koji je u njemu programiran. To ne znaèi da je poruka primljena na ¾eljenoj prijemnoj strani. Za vi¹e detalja u vezi SMS servisa obratite se svom provajderu.

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

47

Funkcije menija

7. Funkcije menija

Funkcije menija

Opcije slanja poruka

Po¹to ste poruku napisali pritisnite Opcije, i odaberite Opcije slanja. · Da poruku po¹aljete na vi¹e odredi¹ta odaberite Po¹alji na vi¹e. Po¹to ste poruku poslali svim ¾eljenim primaocima, pritisnite Uraðeno. · Da biste poruku poslali koristeæi neki od naèina slanja, odaberite Naèin slanja pa zatim onaj naèin slanja koji ¾elite da upotrebite. Na primer, ako odaberete naèin slanja koji ste definisali za prenos e-mail po¹te, ukucajte, ili potra¾ite u imeniku e-mail adresu primaoca, i pritisnite OK. Ukucajte broj servisa za razmenu email po¹te, pa odaberite Prihvati da poruku po¹aljete. Za definisanje naèina slanja poruka pogledajte Pode¹avanje poruka na stranici 52. · Da poruku prosledite na nekoliko odredi¹ta koristeæi neki od naèina slanja poruke, odaberite Opcije prosleð. pa onda Po¹alji na vi¹e, odnosno Naèin slanja.

Tekstualni i grafièki obrasci

Pritisnite Meni, odaberite Poruke pa Obrasci. Prikazaæe Vam se lista tekstualnih obrazaca oznaèenih sa , odnosno grafièkih oznaèenih sa . Va¹ telefonski aparat nudi izbor od 10 obrazaca grafièkih poruka. Takoðe imate i moguænost memorisanja novih slièica u folder Obrasci. Dodatne slièice æete naæi na Nokia internet sajtu, http:// www.club.nokia.com.

Napomena: Ovu fukciju mo¾ete koristiti jedino ako je podr¾ava Va¹ operator mre¾e ili Va¹ provajder. Grafièke poruke mogu primati i prikazivati jedino telefonski aparati koji nude moguænosti grafièkih poruka.

48

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

· Po¹to se grafièke poruke èuvaju u memoriji telefonskog aparata neæete ih moæi pregledati ako svoju SIM karticu koristite u drugom telefonskom aparatu.

Ubacivanje tekstualnog obrasca u poruku

U toku pisanja poruke ili odgovora pritisnite Opcije. Odaberite Koristi obrazac i odaberite obrazac koji ¾elite da ubacite.

Ubacivanje grafièkog obrasca u poruku

U toku pisanja poruke ili odgovora pritisnite Opcije. Odaberite Prikaèi sliku pa odaberite sliku da je vidite. Pritisnite Prikaèi da sliku ubacite u svoju poruku. Ikonica u zaglavlju poruke oznaèava da je pridodata slièica. Broj karaktera koji mo¾ete uneti u neku poruku zavisi od velièine same slièice. Da biste pogledali tekst i sliku zajedno, pritisnite Opcije pa odaberite Pregled.

Èitanje i odgovaranje na poruku

Kada primite neku tekstualnu ili grafièku poruku na ekranu se pojavljuje oznaka poruka, a iza toga tekst poruka primljeno. i broj novih

Blinkanje ikonice oznaèava da je memorija za poruke ispunjena. Pre nego ¹to budete mogli da primate ili ¹aljete nove poruke, morate izbrisati neke stare. 1. Da biste poruku pogledali odmah pritisnite Prika¾i, ili da biste je pogledali kasnije pritisnite Izaði.

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

49

Funkcije menija

· Svaka grafièka poruka se sastoji od nekoliko tekstualnih poruka. Zato slanje jedne grafièke poruke mo¾e ko¹tati vi¹e od slanja jedne tekstualne poruke.

Funkcije menija

Naknadno èitanje poruke: Pritisnite Meni, odaberite Poruke pa Prijem. 2. Ako je primljeno vi¹e od jedne poruke odaberite poruku koju ¾elite da proèitate. Neproèitana tekstualna poruka je oznaèena sa ispred, a neotvorena grafièka poruka sa . 3. Dok èitate ili gledate poruku pritisnite Opcije. Imate moguænost izbora brisanja, prosleðivanja, izmena, prebacivanja i promene imena poruke koju èitate. Takoðe mo¾ete promeniti i velièinu slova poruke. Odaberite Kopiraj u kal. da poruku kopirate u kalendar svog telefonskog aparata kao podsetnicu za taj dan. Odaberite Detalji da pogledate, na primer ime i telefonski broj po¹iljaoca, kori¹æeni centar za razmenu poruka, datum i vreme prijema poruke. Odaberite Uzmi broj da izvuèete brojeve iz otvorene poruke. Odaberite Saèuvaj sliku da sliku saèuvate u folderu Obrasci. Odaberite Odgovori ili Odgov. (tekst) da na poruku odgovorite. Odaberite Original. tekst da izvornu poruku ukljuèite u odgovor, ili odaberite standardni odgovor, na primer Hvala ili Èestitam ili Obrazac koji æe biti ubaèen u odgovor, ili pak odaberite Oèisti ekran. 4. Napi¹ite svoj odgovor. 5. Pritisnite Opcije, odaberite Po¹alji, pa pritisnite OK da poruku po¹aljete na prikazani broj.

Folderi Prijem i Slanje

Po¹to proèitate dolaznu tekstualnu ili grafièku poruku, telefonski aparat je upisuje u folder Prijem u okviru menija Poruke. Poruku koju ¾elite poslati kasnije mo¾ete saèuvati u folder Slanje ili Arhiva.

50

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Pritisnite Meni, odaberite Poruke pa Obri¹i poruke. Da obri¹ete sve poruke u nekom folderu doðite do njega i pritisnite OK. Zatim pritisnite OK kada se na ekranu prika¾e Obri¹i proèitane poruke iz svih foldera?. Da obri¹ete sve proèitane poruke u svim folderima doðite do Sve proèitane i pritisnite OK. Zatim pritisnite OK kada se na ekranu prika¾e Obri¹i proèitane poruke iz svih foldera?.

Folder Arhiva i Moji folderi

Da biste svoje poruke organizovali neke od njih mo¾ete prebaciti u folder Arhiva ili dodati nove foldere za svoje poruke. U toku èitanja poruke pritisnite Opcije. Odaberite Premesti, doðite do foldera u koji ¾elite da premestite poruku i pritisnite OK. Da dodate ili izbri¹ete folder pritisnite Meni, odaberite Poruke pa Moji folderi. · Da folder dodate pritisnite Opcije i odaberite Dodaj folder. · Da folder izbri¹ete, doðite do njega i pritisnite Opcije pa odaberite Obri¹i folder.

Govorne poruke

Govorna po¹ta je usluga mre¾e i na nju se eventualno treba prvo pretplatiti. Za detaljnije informacije, kao i za telefonski broj va¹e govorne po¹te obratite se svom provajderu. Pritisnite Meni, odaberite Poruke pa Govorne poruke. Odaberite · Preslu¹aj govorne poruke da biste pozvali svoju govornu po¹tu na broj koji ste memorisali u okviru menija Broj govorne po¹te. ©2001 Nokia Corporation. All rights reserved. 51

Funkcije menija

Brisanje poruka

Funkcije menija

Svaka telefonska linija mo¾e imati zasebni broj govorne po¹te, vidite Linija za odlazne pozive na stranici 60. · Broj govorne po¹te da biste ukucali, potra¾ili ili izmenili telefonski broj svoje govorne po¹te, pa pritisnite OK da ga saèuvate. Ako mre¾a to podr¾ava, ikonica pozvali broj svoje govorne po¹te. æe oznaèavati nove govorne poruke. Pritisnite Slu¹aj da biste

Info poruke

Preko info servisa mre¾e mo¾ete da od svog provajdera primate poruke o raznim temama, kao ¹to su vremenski uslovi ili stanje u saobraæaju. Za podatke o raspolo¾ivim temama kao i odgovarajuæim brojevima tema obratite se svom provajderu. Ako je GPRS veza postavljena kao Stalna veza, info poruke se ne mogu primati. U tom sluèaju, postavite GPRS veza na Po potrebi, vidite Pode¹avanje telefonskog aparata za WAP servis na stranici 84.

Editor servisnih komandi

Pritisnite Meni, odaberite Poruke pa onda Editor servisnih komandi. Ukucajte i po¹aljite svom provajderu servisni zahtev (poznat i kao USSD komanda, instrukcija) kao ¹to je instrukcija za aktiviranje usluga mre¾e.

Pode¹avanje poruka

Pode¹avanje poruka se odnosi na slanje poruka. Pritisnite Meni, odaberite Poruke pa Pode¹avanja vezana za poruke.

52

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Odaberite Broj centra za razmenu poruka da biste memorisali telefonski broj centra za razmenu poruka. Da biste mogli slati tekstualne i grafièke poruke potreban Vam je broj centra za razmenu poruka. Ovaj broj dobijate od svog provajdera. Odaberite Poruka poslata kao da biste odabrali format poruke, ili Trajnost poruke. Odaberite Uobièajeni broj primaoca da saèuvate uobièajeni broj za slanje poruka ovog tipa, oblika, Izve¹taji o dostavi da od mre¾e zahtevate izve¹taje o dostavi svojih poruka (usluga mre¾e), i Koristi GPRS da postavite GPRS kao preferentni nosaè za SMS. Odaberite Odgovori kroz isti centar da bi primalac va¹e poruke mogao svoj odgovor poslati preko va¹eg centra za razmenu poruka (usluga mre¾e), i Promena naziva oblika slanja da promenite naziv odabranog oblika slanja poruka. Oblici slanja poruka se prikazuju samo ako va¹a SIM kartica podr¾ava vi¹e od jednog oblika (skupa parametara) slanja.

s Lista poziva (Meni 2)

Telefonski aparat registruje telefonske brojeve koje ste birali, od kojih ste primili poziv ili ga propustili, kao i pribli¾ne du¾ine trajanja veze. Aparat æe registrovati propu¹tene i primljene pozive jedino ako va¹a mre¾a podr¾ava ovu funkciju, ako je aparat ukljuèen i ako se nalazi unutar zone pokrivanja mre¾e. Kada pritisnete Opcije u okviru menija Propu¹teni pozivi, Primljeni pozivi i Birani brojevi mo¾ete videti datum i vreme poziva, izmeniti ili obrisati broj iz liste, saèuvati broj u imenik, ili na taj broj poslati poruku.

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

53

Funkcije menija

Ako va¹a SIM kartica podr¾ava vi¹e od jednog skupa oblika (tipa) poruka odaberite onaj koji ¾elite da izmenite.

Funkcije menija

Propu¹teni i primljeni pozivi

Da biste pogledali listu poslednjih deset brojeva sa kojih je neko poku¹ao da Vas pozove (usluga mre¾e) pritisnite Meni, odaberite Lista poziva pa Propu¹teni pozivi. Savet: Kada se na ekranu prika¾e obave¹tenje o propu¹tenim pozivima, da biste listi propu¹tenih poziva pristupili pritisnite Listaj. Doðite do broja koji ¾elite da pozovete i pritisnite . Da biste pogledali listu poslednjih deset brojeva sa kojih Vas je neko pozvao (usluga mre¾e) pritisnite Meni, odaberite Lista poziva pa Primljeni pozivi.

Pozvani brojevi

Da biste pogledali listu poslednjih 20 brojeva koje ste pozivali, ili poku¹ali da pozovete pritisnite Meni, odaberite Lista poziva pa Pozivani brojevi. Pogledajte i deo Ponovno biranje poslednjeg biranog broja na stranici 26.

Obri¹i liste zadnjih poziva

Da biste obrisali listu prethodnih poziva pritisnite Meni, odaberite Lista poziva pa onda Obri¹i liste zadnjih poziva. Odaberite da li ¾elite da obri¹ete sve brojeve u listi ili pak samo one u listi propu¹tenih, primljenih ili biranih brojeva. Obrisano se ne mo¾e povratiti.

Brojaèi impulsa i meraèi poziva

Napomena: Stvarni raèun za razgovore i usluge Va¹eg provajdera mo¾e da varira u zavisnosti od moguænosti mre¾e, zaokru¾ivanja raèuna, poreza i tako dalje.

Pritisnite Meni i odaberite Lista poziva. Odaberite 54 ©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

· Tro¹kovi poziva (usluga mre¾e), pa odaberite Impulsi zadnjeg poziva ili Impulsi svih poziva da proverite tro¹kove svog zadnjeg poziva ili svih poziva. Odaberite Pode¹avanje tro¹kova poziva pa zatim Poni¹ti brojaèe, ili odaberite Prika¾i tro¹kove u da podesite aparat da preostalo vreme za razgovore prikazuje u impulsima, Impulsima, ili u novèanim jedinicama, Novcu. Za cene tarifnih jedinica, impulsa obratite se svom provajderu. Odaberite Ogranièenje tro¹ka poziva da ogranièite tro¹kove svojih poziva na odreðeni iznos impulsa ili novca. Za pode¹avanje tro¹kova poziva neophodan je PIN2 kod.

Napomena: Kada vi¹e nije preostalo tarifnih ili novèanih jedinica, mogu biti moguæi pozivi samo broja slu¾be pomoæi koji je programiran u Va¹em telefonu (na pr. 112 ili drugi zvanièni broj slu¾be pomoæi).

· GPRS meraè podataka i prelistajte da proverite kolièinu poslednjih primljenih i poslatih podataka, svih primljenih i poslatih podataka, kao i da poni¹tite brojaèe. Jedinica mere brojaèa je bajt. · GPRS meraè veze i prelistajte da proverite trajanje poslednje GPRS veze ili trajanje svih GPRS veza. Meraèe mo¾ete i poni¹titi.

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

55

Funkcije menija

· Du¾ina poziva i prelistajte da vidite pribli¾ne du¾ine trajanja va¹ih dolaznih i odlaznih poziva u satima, minutima i sekundama. Da biste obrisali, poni¹tili meraèe neophodan Vam je sigurnosni kod. Svaka telefonska linija ima sopstvene meraèe poziva, a prikazuju se oni za odabranu liniju. Vidite Linija za odlazne pozive na stranici 60.

Funkcije menija

s Naèini rada (Meni 3)

Va¹ telefonski aparat nudi raznovrsne grupe parametara, naèine rada, kojima mo¾ete po svom ukusu podesiti tonove odziva za razne situacije i okru¾enja. Prvo podesite po svom ukusu naèine rada a zatim je potrebno samo aktivirati ¾eljeni naèin rada. Raspolo¾ivi naèini rada su Op¹ti, Neèujan, Sastanak, Teren, i Pejd¾er. Pritisnite Meni i odaberite Naèini rada. Doðite do nekog naèina rada i pritisnite Izaberi. · Da naèin rada aktivirate odaberite Aktiviraj. Savet: Da biste naèin rada brzo promenili u pasivnom re¾imu pritisnite glavni prekidaè doðite do naèina rada koji ¾elite da aktivirate i pritisnite Izaberi. ,

· Da podesite naèin rada da bude aktivan samo odreðeno vreme, do 24 sata, odaberite Ogranièi i podesite taj vremenski period. Kada pode¹eni period istekne, aktivira se prethodni naèin rada koji nije bio vremenski ogranièen. · Da naèin rada podesite svojim zahtevima odaberite Prilagodi. Odaberite parametar koji ¾elite da izmenite i izvr¹ite izmene. Parametri se takoðe mogu menjati i u meniju Pode¹avanje tona, vidite Pode¹avanje tonova na stranici 62. Pored toga, mo¾ete promeniti i naziv naèina rada, Naziv naèina. Naèin rada Op¹ti se ne mo¾e preimenovati.

56

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Sat sa alarmom

Sat sa alarmom koristi format prikazivanja vremena koji je pode¹en za sat. Sat sa alarmom radi i kada je telefonski aparat iskljuèen. Pritisnite Meni, odaberite Pode¹avanja pa Sat sa alarmom. Ukucajte vreme za alarm i pritisnite OK. Da promenite vreme postavljeno za alarm, odaberite Ukljuèi. Po¹to istekne vreme pode¹eno za alarm Aparat æe se oglasiti zvukom alarma i paliti i gasiti Alarm! i vreme alarma na ekranu. Da biste prekinuli alarm, pritisnite Prekini. Ako pustite aparat da zvoni jedan minut, ili pritisnete Odlo¾i, alarm prestaje i obnavlja se nakon nekoliko minuta.

Ako je u vreme pode¹eno za alarm aparat iskljuèen on æe se automatski ukljuèiti i oglasiti alarmom. Ako pritisnete Prekini, aparat Vas pita da li ¾elite da ga aktivirate. Pritisnite Ne da aparat iskljuèite, ili Da da pozivate ili primate pozive. Napomena: Ne pritiskajte Da ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili kada njihova upotreba mo¾e da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Pode¹avanje vremena

Sat

Pritisnite Meni, odaberite Pode¹avanja, Pode¹avanje vremena pa Sat. Odaberite Prika¾i èasovn. (Sakrij èasovnik) i vreme æe se prikazivati u vrhu desno na ekranu dok je aparat u pasivnom re¾imu. Odaberite Podesi vreme, ukucajte taèno vreme i pritisnite OK. Odaberite Oblik vremena i podesite 12- ili 24-èasovni format prikaza vremena. ©2001 Nokia Corporation. All rights reserved. 57

Funkcije menija

s Pode¹avanja (Meni 4)

Funkcije menija

Sat koriste i funkcije Poruke, Lista poziva, Sat sa alarmom, kao i vremenski definisane funkcije Naèini rada i Kalendar. Ako je baterija du¾e vreme izvaðena iz aparata potrebno je ponovno pode¹avanje vremena.

Autom. a¾urir. vrem. i datuma

Pritisnite Meni, odaberite Pode¹avanja, Pode¹avanje vremena pa Auto. a¾ur. vremena i datuma (usluga mre¾e). Da podesite aparat da automatski a¾urira vreme i datum za aktuelnu vremensku zonu odaberite Ukljuèi. Da podesite aparat da tra¾i potvrdu pre a¾uriranja, odaberite Prvo potvrdi. A¾uriranje vremena i datuma utièe i na sat sa alarmom, kalendar i diktafon, kao i na alarmne poruke koje se sada pode¹avaju na lokalno vreme. A¾uriranje mo¾e da dovede do toga da su neke stavke iz kalendara veæ istekle.

Pode¹avanje poziva

Preusmerenje

Pritisnite Meni, odaberite Pode¹avanja, Pode¹avanje poziva pa Preusmerenje (usluga mre¾e). Ovom funkcijom mo¾ete preusmeriti svoje dolazne pozive na drugi broj, na primer, na broj svoje govorne po¹te. Za detaljnije informacije obratite se svom provajderu. Opcije preusmeravanja koje ne podr¾ava va¹a SIM kartica ili va¹ operator mre¾e se ne prikazuju. Odaberite ¾eljenu opciju preusmeravanja, na primer, odaberite Preusmeri ako je zauzeto da preusmerite govorne pozive kada je linija zauzeta ili kada odbijete dolazni poziv. Da aktivirate opciju preusmeravanja, odaberite Aktiviraj, da je iskljuèite odaberite Poni¹ti, ili Proveri status da proverite da li je preusmeravanje aktivirano ili ne. Da izmenite vreme èekanja do preusmeravanja poziva, prvo odaberite Podesi ka¹nj. ako je na raspolaganju za datu opciju preusmeravanja, pa onda Aktiviraj da izbor aktivirate. 58 ©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Da vidite koje su oznake preusmeravanja u pasivnom re¾imu pogledajte deo Pasivni re¾im rada na stranici 18.

Odgovor bilo kojim tasterom

Pritisnite Meni, odaberite Pode¹avanja, Pode¹avanje poziva pa onda Odgovor bilo kojim tasterom. Odaberite Ukljuèi i na dolazni poziv mo¾ete odgovoriti kratkim pritiskom bilo kog tastera osim tastera i .

Automatsko ponovno biranje

Pritisnite Meni, odaberite Pode¹avanja, Pode¹avanje poziva pa onda Autom. ponavljanje biranja. Odaberite Ukljuèi i aparat æe najvi¹e deset puta poku¹avati da uspostavi vezu posle prvog neuspelog poku¹aja.

Brzo biranje

Pritisnite Meni, odaberite Pode¹avanja, Pode¹avanje poziva pa onda Brzo biranje. Odaberite Ukljuèi i imena i brojeve telefona dodeljene tasterima za brzo biranje, do , mo¾ete pozivati pritiskom i dr¾anjem odgovarajuæeg numerièkog tastera.

Servis poziva na èekanju

Pritisnite Meni, odaberite Pode¹avanja, Pode¹avanje poziva pa Servis poziva na èekanju. Odaberite Aktiviraj i mre¾a æe Vas obave¹tavati o dolaznom pozivu u toku razgovora (usluga mre¾e). Vidite Poziv na èekanju na stranici 28.

Izve¹taj po pozivu

Pritisnite Meni, odaberite Pode¹avanja, Pode¹avanje poziva pa Izve¹taj po pozivu. Odaberite Ukljuèi i aparat æe na kratko prikazivati trajanje i cenu (usluga mre¾e) poslednjeg poziva. ©2001 Nokia Corporation. All rights reserved. 59

Funkcije menija

Da odjednom poni¹tite sva preusmeravanja odaberite opciju Poni¹ti sva preusmerenja.

Funkcije menija

Slanje sopstvenog broja

Pritisnite Meni, odaberite Pode¹avanja, Pode¹avanje poziva pa onda Slanje sopstvenog broja. Odaberite Ukljuèi i va¹ broj telefona æe se prikazivati pozvanoj strani (usluga mre¾e). Odaberite Post. u mre¾i vraæa telefonski aparat na opciju Ukljuèi ili Iskljuèi koju ste ugovorili sa svojim provajderom.

Linija za odlazne pozive

Linija za odlazne pozive je usluga mre¾e koja omoguæava izbor linije (tj. pretplatnièkog broja) 1 ili 2 za odlazne pozive. Pritisnite Meni, odaberite Pode¹avanja, Pode¹avanje poziva pa onda Linija za odlazne pozive. Ukoliko odaberete Linija 2, a niste pretplaæeni na ovu uslugu mre¾e neæete moæi pozivati. Meðutim, bez obzira na odabranu liniju, dolazne pozive æete moæi preuzimati na obe linije. Ako to va¹a SIM kartica podr¾ava, imate moguænost zabrane izbora linije tako ¹to æete odabrati opciju Zakljuèaj. Za detaljnije podatke o raspolo¾ivosti ove funkcije obratite se svom operatoru mre¾e ili provajderu. Savet: U pasivnom re¾imu sa jedne linije na drugu prelazite pritiskom i dr¾anjem tastera .

Pode¹avanje telefona

Jezik

Pritisnite Meni, odaberite Pode¹avanja, Pode¹avanje telefona pa Jezik. Izaberite jezik za ekranske tekstove. Kada je odabrana opcija Automatski, aparat bira jezik na osnovu informacija sa SIM kartice.

60

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Pritisnite Meni, odaberite Pode¹avanja, Pode¹avanje telefona pa Prikaz infor- macije o æeliji. Odaberite Ukljuèeno da podesite svoj telefonski aparat tako da Vas obave¹tava kada se koristi u celularnoj digitalnoj mre¾i koja se bazira na MCN (mikro celularna mre¾a) tehnologiji. Ako je GPRS veza postavljena kao Stalna veza, info poruke se ne mogu primati. U tom sluèaju, postavite GPRS veza na Po potrebi, vidite Pode¹avanje telefonskog aparata za WAP servis na stranici 84.

Pozdravna poruka

Pritisnite Meni, odaberite Pode¹avanja, Pode¹avanje telefona pa Pozdravna poruka. Ukucajte poruku za koju ¾elite da bude prikazana na kratko kod ukljuèivanja aparata. Da biste poruku saèuvali, pritisnite Opcije i odaberite Zapamti.

Izbor mre¾e

Celularna mre¾a na koju æe se povezati va¹ telefonski aparat mo¾e biti izabrana automatski ili ruèno. Pritisnite Meni, odaberite Pode¹avanja, Pode¹avanje telefona pa Izbor mre¾e. Odaberite Automatski da telefonski aparat automatski bira jednu od celularnih mre¾a raspolo¾ivih na va¹oj lokaciji. Ako odaberete Ruèni, aparat æe prikazati listu raspolo¾ivih mre¾a iz koje mo¾ete odabrati onu koja ima sporazum o romingu sa operatorom va¹e matiène mre¾e. U suprotnom, prikazaæe se Nema¹ pristup pa æete morati odabrati drugu mre¾u. Telefon ostaje u re¾imu ruènog izbora mre¾e sve dok se ne odabere automatski ili dok se u njega ne ubaci druga SIM kartica.

Potvrda SIM servisa

Vidite SIM servisi (Meni 13) na stranici 97.

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

61

Funkcije menija

Prikaz informacije o æeliji

Funkcije menija

Pomoæna obja¹njenja

Da biste podesili da aparat prikazuje pomoæna obja¹njenja pritisnite Meni, odaberite Pode¹avanja, Pode¹avanje telefona pa Pomoæna obja¹njenja. Pogledajte i deo Kori¹æenje menija na stranici 43.

Ton ukljuèenja

Da podesite telefonski aparat da se ogla¹ava ili ne tonom ukljuèenja kada ga ukljuèite pritisnite Meni, odaberite Pode¹avanja, Pode¹avanje telefona pa Ton ukljuèenja. Ako ste ukljuèili pozdravnu poruku, ton ukljuèenja se neæe pojavljivati, vidite Pozdravna poruka na stranici 61.

Pode¹avanje tonova

Pritisnite Meni, odaberite Pode¹avanja pa onda Pode¹avanje tona. Ista pode¹avanja æete naæi i u meniju Naèini rada, vidite Naèini rada (Meni 3) na stranici 56. Odaberite Upozorenje na poziv da odredite kako æe Vas telefonski aparat obave¹tavati o dolaznom govornom pozivu. Opcije su: Zvonjenje, Rastuæi zvuk, Jedno zvono, Kratak ton i Iskljuèeno. Odaberite Vrsta melodije, Jaèina zvona ili Upozorenje vibracijom za dolazne govorne pozive i dolazne poruke. Upozorenje vibracijom ne funkcioni¹e kada je telefonski aparat prikopèan na punjaè, stoni nosaè ili komplet za kola. Savet: Kada melodiju zvona primite preko IC porta svog aparata, ili kao OTA radio poruku, imate moguænost da u listu melodija zvona jednovremeno memori¹ete deset melodija.

62

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Odaberite Upozoravaj na da podesite aparata da zvoni samo na pozive sa telefonskih brojeva koji pripadaju odabranoj grupi pozivalaca. Doðite do ¾eljene grupe pozivalaca, ili do Prijavljuj sve pa pritisnite Oznaèi.

Pode¹avanje dodatka (pribora)

Meni za pode¹avanja pribora prikazuje se samo ako je aparat prikljuèen, ili je ranije bio prikljuèen na neki od pribora; slu¹alice HDC-9P ili na komplet za kola CARK-91. Pritisnite Meni, odaberite Pode¹avanja pa Pode¹avanje dodatka. Odaberite Slu¹alica, Hendsfri ili Loopset. · Odaberite Uobièajeni re¾im rada da odaberete naèin rada koji æe se automatski aktivirati kada prikljuèite odabrani dodatak. Dok je dodatak prikljuèen na aparat mo¾ete odabrati i neki drugi naèin rada. · Odaberite Automatski odgovor da podesite aparat da automatski odgovara na dolazni poziv posle pet sekundi. Ako je Upozorenje na poziv postavljeno na Kratak ton ili Iskljuèeno, automatsko primanje poziva neæe biti aktivno. · Odaberite Osvetljenje; da osvetljenje bude stalno ukljuèeno, odaberite Ukljuèi. Odaberite Automatski da osvetljenje ostaje ukljuèeno 15 sekundi po pritisku tastera. Opcija Osvetljenje Vam je na raspolaganju jedino kada je odabran Hendsfri. · Odaberite Koristi loopset; da aktivirate dodatak za slu¹ne aparate umesto slu¹alica, odaberite Da. Koristi loopset Vam je na raspolaganju jedino kada je odabran Loopset.

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

63

Funkcije menija

Odaberite Zvuèni signal poruke da podesite upozorenje o dolaznim porukama, Tonovi tastature, ili Tonovi upozorenja da podesite aparat da se ogla¹ava zvukom na primer kada se baterija prazni.

Funkcije menija

GPRS pode¹avanje modema

Svoj telefon mo¾ete preko IC veze, Bluetooth veze ili kabla povezati sa PC raèunarom i koristiti ga kao modem da biste omoguæili GPRS vezu sa svog raèunara. Pritisnite Meni, odaberite Pode¹avanja pa onda GPRS pode¹avanje modema. Odaberite Aktivna taèka pristupa i aktivirajte prikljuènu taèku (konekciju) koju ¾elite koristiti. Odaberite Izmeni aktivnu taèku pristupa da izmenite parametre prikljuène taèke (konekcije). · Doðite do Naziv taèke pritupa i pritisnite Preime.. Ukucajte ime za aktiviranu pristupnu taèku i pritisnite OK. · Doðite do GPRS taèka pristupa i pritisnite Izmeni. Ukucajte APN adresu (naziv prikljuène taèke) i pritisnite OK. Da bi se uspostavila veza na GPRS mre¾u neophodna je APN adresa, naziv. APN adresu, naziv dobijate od svog operatora mre¾e ili od provajdera. Parametre GPRS modemske veze (APN adresu) mo¾ete takoðe podesiti i na svom PC raèunaru koristeæi program Nokia Modem Options, vidite Instalacija modema na stranici 99. Ako ste parametre podesili i na raèunaru i na telefonskom aparatu imajte na umu da æe se u tom sluèaju koristiti oni postavljeni na raèunaru.

Pode¹avanja sigurnosti

Napomena: Kada se koriste za¹titne moguænosti koje ogranièavaju pozivanje (zabrana pozivanja, zatvorene grupe korisnika i fiksno biranje) u nekim mre¾ama mo¾e biti moguæe pozivanje odreðenih brojeva slu¾be pomoæi (na pr. 112 ili drugog zvaniènog broja slu¾be pomoæi).

Pritisnite Meni, odaberite Pode¹avanja pa Pode¹avanja sigurnosti. Odaberite

64

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

· Servis zabrane poziva (usluga mre¾e) da ogranièite dolazne i odlazne pozive. Za ovo Vam je neophodna ¹ifra zabrane. · Fiksno biranje da ogranièite odlazne pozive samo na odabrane telefonske brojeve, ako to podr¾ava va¹a SIM kartica. Neophodan Vam je PIN2 kod. · Zatvorena grupa korisnika. Zatvorena grupa korisnika je usluga mre¾e koja defini¹e grupu osoba koje jedino mo¾ete pozivati i samo od njih primati pozive. Za detaljnije informacije obratite se svom operatoru mre¾e ili provajderu. · Nivo sigurnosti. Odaberite Telefon i aparat æe zahtevati sigurnosni kod uvek kad se u aparat ubaci nova SIM kartica. Odaberite Memorija i aparat æe zahtevati sigurnosni kod uvek kad ¾elite odabrati internu memoriju aparata ili kopirati iz jedne memorije u drugu. Vidite Izbor parametara telefonskog imenika na stranici 33 i Kopiranje telefonskih imenika na stranici 37. · Promena pristupnih kodova pa æete moæi promeniti sigurnosni kod, PIN kod, PIN2 kod i ¹ifru zabrane. Kodovi mogu sadr¾ati samo cifre 0 do 9. Imajte na umu da bi trebalo da izbegavate kori¹æenje pristupnih kodova sliènih brojevima za sluèaj nu¾de, kao ¹to je 112, kako biste spreèili njihovo nenamerno biranje.

Vrati na fabrièki pode¹eno

Da biste neke parametre menija vratili na prvobitne vrednosti pritisnite Meni, odaberite Pode¹avanja pa Vrati na fabrièki pode¹eno. Onda ukucajte sigurnosni kod i pritisnite OK. Na primer, imena i brojevi saèuvani u imeniku nisu obrisani. ©2001 Nokia Corporation. All rights reserved. 65

Funkcije menija

· Zahtev za PIN kodom da podesite aparat da zahteva PIN kod pri svakom ukljuèivanju. Neke SIM kartice ne dozvoljavaju iskljuèivanje zahteva za PIN kodom.

Funkcije menija

s Igre (Meni 5)

Napomena: Va¹ telefonski aparat mora biti ukljuèen da biste mogli koristiti ovu funkciju. Ne ukljuèujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba mo¾e da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Zapoèinjanje igre

Pritisnite Meni, odaberite Igre pa Izaberi igru. Odaberite igru koju ¾elite da igrate; Snake II, Pairs II, Space Impact ili Bumper. Ako je za datu igru na raspolaganju, odaberite vrstu igre ili 1 igraè pa onda Nova igra. Uputstva o upotrebi tastera i naèinu igranja mo¾ete dobiti tako ¹to æete odabrati Instrukcije u podmeniju.

Poèinjanje igre udvoje

Igru Snake II mo¾ete igrati i udvoje, preko IC porta va¹eg telefonskog aparata sa osobom koja ima istu igru na kompatibilnom telefonskom aparatu. Pre nego ¹to zapoènete neku igru udvoje, IC portovi dva telefonska aparata mora da su usmereni jedan prema drugom. Vidite Infracrvena veza (Meni 9) na stranici 72. Da bi zapoèeli igru oba igraèa treba da odaberu opciju 2 igraèa. Odaberite ili Pokreni igru da zapoènete novu igru udvoje, ili Pridru¾i se igri da se pridru¾ite igri po¹to drugi igraè odabere opciju Pokreni igru.

Igraèki servisi i pode¹avanja

Pritisnite Meni, odaberite Igre pa Igraèki servisi ili Pode¹avanja. Odaberite

66

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Ukoliko uspostavljanje veze ne uspe znaèi da se na Klub Nokia ne mo¾ete povezati koristeæi WAP servis èiji su parametri veze trenutno aktivirani. U tom sluèaju uðite u meni Servisi, aktivirajte drugi skup parametara servisa, vidite Uspostavljanje veze sa WAP servisom na stranici 87. Poku¹ajte se ponovo povezati na Klub Nokia. Koji su Vam WAP servisi na raspolaganju, kao i za cene i pretplatu proverite kod svog lokalnog operatora celularne mre¾e ili provajdera WAP servisa. · Pode¹avanja; da podesite zvuke, osvetljenje i vibraciju, Tre¹enje, za odabranu igru. Vibracija se mo¾e ukljuèiti samo ako je Upozorenje vibracijom ukljuèeno; vidite Pode¹avanje tonova na stranici 62. Mo¾ete saèuvati svoj èlanski broj Kluba Nokia, Club Nokia ID. Za vi¹e informacija o Klubu Nokia i igraèkim servisima posetite www.club.nokia.com. Raspolo¾ivost se razlikuje od dr¾ave do dr¾ave.

s Kalkulator (Meni 6)

Kalkulator va¹eg telefonskog aparata sabira, oduzima, deli, mno¾i, di¾e na kvadrat, izraèunava kvadratni koren i konvertuje valute.

Napomena: Va¹ telefonski aparat mora biti ukljuèen da biste mogli koristiti ovu funkciju. Ne ukljuèujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba mo¾e da prouzrokuje smetnje ili opasnost. Ovaj kalkulator ima ogranièenu taènost i mo¾e doæi do gre¹aka u zaokru¾ivanju, posebno kod dugih delenja.

1. Pritisnite Meni pa odaberite Kalkulator.

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

67

Funkcije menija

· Igraèki servisi i va¹ aparat æe poku¹ati da se pove¾e na WAP stranice Kluba Nokia koristeæi trenutno aktivni skup parametara servisa.

Funkcije menija

2. Kada se na ekranu poka¾e "0" unesite prvi broj raèunske operacije; pritisnite zarez.

za decimalni

3. Pritisnite Opcije i odaberite Dodaj, Oduzmi, Pomno¾i, Podeli, Kvadriraj, Kvadr. koren ili Promeni znak. Savet: Ili pritisnite èetri puta za deljenje. 4. Unesite drugi broj. 5. Za rezultat pritisnite Opcije, i odaberite Jednako. Ponovite potreban broj puta korake 3 do 5. 6. Da biste zapoèeli novi proraèun prvo pritisnite i dr¾ite Obri¹i. jednom za sabiranje, dva puta za oduzimanje, tri puta za mno¾enje i

Izraèunavanje konverzije valuta

1. Pritisnite Meni pa odaberite Kalkulator. 2. Da biste saèuvali kurs pritisnite Opcije pa odaberite Kurs. Odaberite jednu od prikazanih opcija. Ukucajte kurs valuta, pritisnite za decimalni zarez, pa OK. Kurs ostaje u memoriji dok ga ne promenite drugom vredno¹æu. 3. Da sprovedete konverziju valuta ukucajte iznos koji konvertujete, pritisnite Opcije pa odaberite U domaæu ili U stranu. Konverziju valuta mo¾ete izraèunavati i u pasivnom re¾imu. Ukucajte iznos valute koju konvertujete, pritisnite Opcije, i odaberite U domaæu ili U stranu.

68

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Imate moguænost da saèuvate podsetnicu za zadatak, obavezu koji imate obaviti. Podsetnice se mogu memorisati po prioritetu. Mo¾ete saèuvati do 30 podsetnica ali to zavisi od njihove du¾ine.

Napomena: Va¹ telefonski aparat mora biti ukljuèen da biste mogli koristiti ovu funkciju. Ne ukljuèujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba mo¾e da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Pritisnite Meni i odaberite Obaveze. Pritisnite Opcije, ili doðite do podsetnice koju ¾elite pa onda pritisnite Opcije. Odaberite · Dodaj da dodate novu podsetnicu. Ukucajte predmet za podsetnicu i pritisnite Opcije pa odaberite Zapamti. Odaberite stepen prioriteta za podsetnicu, Visok (1), Srednji (2), ili Nizak (3). Podsetnice se razvrstavaju prvo po stepenu prioriteta a potom po abecednom redu. Reènik, pogledajte Ukljuèivanje i iskljuèivanje prediktivnog naèina unosa teksta na stranici 30. · Obri¹i da odabranu podsetnicu obri¹ete. · Izmeni da izmenite sadr¾aj podsetnice. · Promeni prior. da promenite stepen prioriteta podsetnice. · Vidi da odabranu podsetnicu pregledate. · Idi na prioritet da odaberete nivo prioriteta u kojem ¾elite da pogledate podsetnice. · Saèuvaj u kal. da podsetnicu saèuvate u kalendaru. · Po¹. kao tekst da po¹aljete podsetnicu drugom telefonskom aparatu kao tekstualnu poruku.

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

69

Funkcije menija

s Obaveze (Menu 7)

Funkcije menija

s Kalendar (Meni 8)

Kalendar va¹eg telefonskog aparata Vam poma¾e da vodite evidenciju o podsetnicama, pozivima koje imate obaviti, sastancima i roðendanima. Telefon se ogla¹ava alarmom na dan pode¹en za dogaðaj.

Napomena: Va¹ telefonski aparat mora biti ukljuèen da biste mogli koristiti ovu funkciju. Ne ukljuèujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba mo¾e da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Pritisnite Meni pa odaberite Kalendar. Doðite do ¾eljenog dana. Ukoliko postoje podsetnice za taj dan pojaviæe se odgovarajuæi indikator podsetnice. Ako ¾elite da vidite podsetnice, napomene za taj dan pritisnite Opcije i odaberite Dnevne nap.. Indikator napomene se prikazuje u prvom redu. Jednu napomenu mo¾ete pogledati i tako ¹to æete doæi do nje u dnevnom pregledu, pa onda pritisnuti Opcije i Vidi. U sedmiènom pregledu daju se po èetri sedmice. Ostale opcije pregleda u kalendaru mogu obuhvatati: · Opcije sastavljanja napomena, slanja napomena putem IC, ili kao napomene direktno u kalendar drugog telefonskog aparata ili kao tekstualne poruke. · Opcije brisanja, izmena ili ponavljanja napomena kao i kopiranja napomene u neki drugi dan. · Pode¹avanja za postavljanje, recimo, datuma, vremena, formata datuma ili formata vremena. Opcija Auto brisanje Vam omoguæava da podesite telefonski aparat da automatski posle odreðenog vremena bri¹e stare primedbe. Meðutim, primedbe sa ponavljanjem, na primer roðendani, se neæe brisati.

70

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Za detalje o naèinu unosa slova i brojeva pogledajte deo Pisanje teksta na stranici 29. Pritisnite Meni pa odaberite Kalendar. Doðite do ¾eljenog datuma, pritisnite Opcije pa odaberite Stavi napomenu. Odaberite jednu od sledeæih vrsta napomena: · Sastanak - Ukucajte tekst napomene, ili potra¾ite ime u imeniku, i pritisnite OK. Zatim unesite vreme sastanka pa pritisnite OK. Ako ¾elite odaberite Alarm ukljuèen pa onda vreme zvuènog upozorenja za napomenu. Poziv - Unesite ¾eljeni telefonski broj, pritisnite OK, ukucajte ime, pa pritisnite OK, ili ih potra¾ite u imeniku. Zatim unesite vreme za poziv pa pritisnite OK. Ako ¾elite odaberite Alarm ukljuèen pa onda vreme zvuènog upozorenja za napomenu. Roðendan - Ukucajte ime osobe (ili ga potra¾ite u imeniku), i pritisnite OK. Zatim ukucajte datum roðenja i pritisnite OK. Ukucajte godinu roðenja (opciono) i pritisnite OK. Ako ste uneli godinu roðenja, napomena æe iza imena prikazivati starost osobe. Ako ¾elite odaberite Alarm ukljuèen pa onda vreme zvuènog upozorenja za napomenu. Memo - Unesite tekst napomene i pritisnite OK. .

·

·

·

Kada je pode¹eno zvuèno upozorenje, pri pregledu napomena prikazuje se indikator

Kada Vas telefonski aparat upozorava alarmom na napomenu

Telefon pi¹ti i prikazuje napomenu. Kada je na ekranu prikazana napomena tipa Poziv prikazani broj mo¾ete pozvati pritiskom na taster . Da prekinete alarm i pogledate napomenu pritisnite Vidi. Da prekinete alarm a da ne pogledate napomenu pritisnite Izaði.

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

71

Funkcije menija

Unos napomene u kalendar

Funkcije menija

s Infracrvena veza (Meni 9)

Svoj telefonski aparat mo¾ete podesiti da prima podatke preko svog IC porta. Da biste koristili IC vezu, ureðaj sa kojim ¾elite da uspostavite vezu mora biti IrDA kompatibilan. Imate moguænost razmene, slanja i prijema, podataka kao ¹to su vizitkarte i napomene iz kalendara sa kompatibilnim telefonskim aparatom ili drugim ureðajem za rad sa podacima (na primer, raèunar) preko IC porta svog telefona. Ne usmeravajte snop IC (infracrvenih) zraka ni u èije oèi, i ne dozvolite da on stvara smetnje drugim IC ureðajima. Ovaj ureðaj je laserski proizvod klase 1.

Napomena: Va¹ telefonski aparat mora biti ukljuèen da biste mogli koristiti ovu funkciju. Ne ukljuèujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba mo¾e da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Slanje i prijem podataka preko IC porta · IC portovi ureðaja koji ¹alje i ureðaja koji prima moraju da budu okrenuti jedan naspram drugog i izmeðu njih ne sme da postoji prepreka. Po¾eljno rastojanje izmeðu dva ureðaja za IC (infracrvenu) vezu je najvi¹e jedan metar. · Da biste aktivirali IC port svog telefonskog aparata pritisnite Meni i odaberite Infracrvena. · Korisnik telefona koji ¹alje podatke bira ¾eljenu IC funkciju za poèetak prenosa podataka. Ukoliko se prenos podataka ne zapoène u roku od dva minuta po aktiviranju IC porta, veza se prekida i mora se startovati ponovo. Indikator IC veze · Kada je simbol stalno prikazan IC veza je aktivirana i va¹ telefonski aparat je spreman da ¹alje ili da prima podatke preko svog IC porta. 72

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

s Bluetooth (Meni 10)

Svoj telefon mo¾ete podesiti da ¹alje i prima podatke putem Bluetooth veze. U Bluetooth meniju defini¹ete parametre i organizujete konekcije. Kako Bluetooth ureðaji komuniciranju putem radio talasa va¹ telefon i drugi Bluetooth ureðaj ne moraju biti u pravolinijskom vidnom polju. Dva ureðaja se samo moraju nalaziti na meðusobnom rastojanju od najvi¹e 10 metara, mada vezu mogu ometati prepreke kao ¹to su zidovi ili drugi elektronski ureðaji. U nekim dr¾avama mogu postojati ogranièenja upotrebe Bluetooth ureðaja. Proverite sa svojim lokal nim vlastima.

Napomena: Va¹ telefonski aparat mora biti ukljuèen da biste mogli koristiti ovu funkciju. Ne ukljuèujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba mo¾e da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Aktiviranje i deaktiviranje Bluetooth funkcije

Pritisnite Meni i odaberite Bluetooth. Kada se na ekranu prika¾e Bluetooth, odaberite Ukljuèi ili Iskljuèi. Telefon prikazuje obave¹tenje da je Bluetooth funkcija aktivirana ili deaktivirana. Kada je ukljuèen Bluetooth prikazuje se indikator .

Upotreba Bluetooth funkcija tro¹i bateriju i vreme autonomije aparata biæe skraæeno. Obratite pa¾nju da ne ostavite Bluetooth vezu u pozadini dok obavljate druge radnje sa aparatom.

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

73

Funkcije menija

· Kada se simbol pali i gasi, tj. kada blinka, va¹ telefonski aparat poku¹ava da se pove¾e sa drugim ureðajem, ili je veza raskinuta.

Funkcije menija

Ime Bluetooth ureðaja

Kada korisnik po prvi put aktivira Bluetooth modul, telefon pita za ime Bluetooth ureðaja prikazujuæi tekst Ime telefona: - korisnik mo¾e prihvatiti podrazumevano ime ureðaja ili ga promeniti. Ime mo¾e imati najvi¹e 15 karaktera. Po¹to korisnik prihvati ime ureðaja prikazuje se Ime je zapamæeno. Imena Bluetooth ureðaja Vam poma¾u da meðusobno raspoznajete Bluetooth ureðaje i pribor. Imajte na umu da se Ime telefona: ne pojavljuje ako ste veæ promenili ime ureðaja u okviru Bluetooth pode¹avanja pre prvog aktiviranja Bluetooth funkcije. Vidite Bluetooth pode¹avanja na stranici 75.

Uparivanje ureðaja pomoæu Bluetooth ¹ifre

Da biste ostvarili bezbednu vezu potrebno je da razmenite Bluetooth ¹ifre sa ureðajem sa kojim se prvi put povezujete. Ova operacija se naziva uparivanje. Bluetooth ¹ifra je numerièka ¹ifra du¾ine 1 do 16 karaktera. Uparivanje je neophodno za pribor kao i za prenos podataka i faksova na kompatibilni PC raèunar. Nokia pribor ima fiksne ¹ifre koje se isporuèuju sa datim proizvodom. Kod formiranja Bluetooth veze sa ureðajima koji ne pripadaju grupi Nokia pribora, na primer sa mobilnim telefonom, ¹ifre mo¾ete sami odreðivati. Ova ¹ifra se koristi samo jednom i ne morate je pamtiti. Odredite iste ¹ifre sa osobom sa kojom ¾elite da uspostavite Bluetooth vezu. Ako bude potrebno ponovno uparivanje ta dva ureðaja, mo¾ete odrediti novu ¹ifru.

Bluetooth veza

Pritisnite Meni, odaberite Bluetooth pa Tra¾enje Bluetooth pribora. Telefonski aparat poèinje tra¾enje ureðaja i pribora. Ureðaji koji odgovaraju na upit pojavljuju se u listi Bluetooth pribora redom, poèev od ureðaja koji je prvi pronaðen. Telefon na dnu liste prikazuje ureðaj koji je poslednji pronaðen. Da upit prekinete, pritisnite Prekini.

74

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Ukoliko ureðaji nisu bili upareni, od korisnika se zahteva da unese ¹ifru ¾eljenog ureðaja. Vidite deo Uparivanje ureðaja pomoæu Bluetooth ¹ifre gore u tekstu. Imajte na umu da ako ureðaj iz liste izaðe izvan radnog opsega a Vi poku¹ate da se pove¾ete sa njim, prikazaæe se upozorenje o gre¹ci. Imajte na umu da jednovremeno mo¾ete imati samo jednu aktivnu vezu. Da vidite trenutno aktivni ureðaj pritisnite Meni, odaberite Bluetooth pa Pregled aktivnog aparata. U tom meniju mo¾ete takoðe i raskinutu vezu sa ureðajem. Da biste videli listu uparenih ureðaja pritisnite Meni, odaberite Bluetooth pa Pregled uparenih aparata. Na vrhu liste je najstarije uparivanje. Kada pritisnete Opcije pod Pregled uparenih aparata neke od narednih opcija Vam mogu biti na raspolaganju zavisno od statusa ureðaja i veze: Dodeli kratko ime, da uparenom ureðaju dodelite ime (vidljivo samo Vama), Brisanje uparenja da odabrani ureðaj obri¹ete iz liste, Tra¾i autorizaciju veze da defini¹ete da li se veza sa uparenim ureðajem ka Vama uspostavlja automatski (Ne) ili telefon pre uspostavljanja veze tra¾i odobrenje (Da).

Bluetooth pode¹avanja

Slu¾e za izmenu izbora u samom telefonskom aparatu a koji su vezani za Bluetooth pode¹avanja. Pritisnite Meni, odaberite Bluetooth pa Bluetooth pode¹avanja. Na raspolaganju su Vam naredne opcije: Vidljivost mog telefona, za promenu statusa Va¹eg prikazivanja drugim Bluetooth ureðajima. Opcije su sledeæe: · Vidljiv za sve, ¹to je podrazumevani status. ©2001 Nokia Corporation. All rights reserved. 75

Funkcije menija

Doðite do ¾eljenog ureðaja na listi i pritisnite Izaberi. Kada se veza uspostavi ureðaj prikazuje tekst Prikljuèen na iza èega sledi ime ureðaja i indikator .

Funkcije menija

· Skriven da se telefon ne mo¾e naæi veæ da odgovara samo ureðajima sa kojima je veæ uparen. Ime mog telefona da promenite Bluetooth ime svog aparata koje se prikazuje drugima.

s Dodaci (Meni 11)

Napomena: Va¹ telefonski aparat mora biti ukljuèen da biste mogli koristiti ovu funkciju. Ne ukljuèujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba mo¾e da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Diktafon

Imate moguænost snimanja delova govora, zvuka ili aktivnog razgovora u trajanju od tri minuta. Ovo je korisno, na primer kada ¾elite snimiti ime i broj da biste ih kasnije zapisali.

Napomena: Pridr¾avajte se svih lokalnih zakona koji reguli¹u snimanje poziva. Ne koristite ovu moguænost protivzakonito.

Snimanje

1. Pritisnite Meni, odaberite Dodaci pa Diktafon. 2. Da snimanje zapoènete odaberite Snimi. Da snimanje zapoènete u toku veze, pritisnite Opcije, pa odaberite Snimi. Za vreme snimanja telefon dr¾ite u normalnom polo¾aju uz uvo. 3. Da snimanje prekinete, pritisnite Prekini. 4. Unesite novo ime za snimak i pritisnite OK da ga saèuvate.

76

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Ako snimate aktivni telefonski razgovor aparat automatski zapisuje snimak pod imenom Snimanje.

Lista snimaka

Pritisnite Meni, odaberite Dodaci pa Diktafon. Odaberite Lista snimaka, doðite do ¾eljenog snimka pa pritisnite Opcije. · Odaberite Preslu¹avanje da preslu¹ate odabrani snimak. · Odaberite Izmeni naslov. Unesite novo ime za snimak i pritisnite OK. · Odaberite Obri¹i da snimak obri¹ete. Pritisnite OK da to potvrdite. · Odaberite Dodaj alarm. Unesite datum za alarm i pritisnite OK. Unesite vreme za alarm i pritisnite OK. Alarm zamenjuje Dodaj alarm kada je alarm ukljuèen. Odaberite Alarm pa æe se prikazati naziv snimka, datum i vreme za alarm. Da alarm uklonite, pritisnite Obri¹i pa zatim OK. Kada istekne vreme alarma telefon se ogla¹ava tonom alarma, a Snimam!, vreme alarma i naziv snimka se prikazuju na ekranu. Pritisnite Prekini da alarm prekinete, a zatim pritisnite Ponovi da snimak èujete.

Komande glasom

Postoje funkcije telefonskog aparata koje se mogu aktivirati izgovaranjem nadimka. Mo¾e se dodati do pet nadimaka za komande glasom.

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

77

Funkcije menija

Ako ne ¾elite da saèuvate snimak, pritisnite Obri¹i da trenutno ime obri¹ete. Zatim pritisnite Nazad pa OK.

Funkcije menija

Pritisnite Meni, odaberite Dodaci pa Komande glasom. Odaberite ¾eljeni folder sa komandama, doðite do komande kojoj ¾elite pridodati nadimak i pritisnite Opcije. Ako komanda, instrukcija veæ ima nadimak prikazaæe se indikator . Komandu glasom mo¾ete dodati na naèin opisan u delu Dodavanje nadimka na stranici 40. Pogledajte i deo Reprodukovanje, promena i brisanje nadimka na stranici 41. Komandu glasom mo¾ete aktivirati na isti naèin kao ¹to pozivate pomoæu nadimka, vidite na stranici 40. Kada neka aplikacija koja koristi GPRS vezu ¹alje ili prima podatke, komanda glasom se ne mo¾e aktivirati. Da biste aktivirali komandu glasom prekinite aplikaciju koja koristi GPRS vezu (WAP, Prikljuèivanje).

Odbrojaè

Pritisnite Meni, odaberite Dodaci pa Odbrojavaè. Ukucajte vreme alarma u satima i minutima pa pritisnite OK da startujete odbrojavanje vremena. Ako to ¾elite, unesite tekstualnu napomenu koja æe se prikazati kada istekne pode¹eni vremenski period, i pritisnite OK. Kada je odbrojaè, tajmer aktivan ikonica se prikazuje u pasivnom re¾imu. Ako vreme alarma istekne kada je aparat u pasivnom re¾imu, on æe se oglasiti alarmom i paliti i gasiti tekst napomene ako je ona postavljena, ili u suprotnom Vreme odbrojavanja isteklo. Alarm prekidate pritiskom na bilo koji taster. Ako se ne pritisne nijedan taster, alarm se automatski prekida u roku od 30 sekundi. Da biste obrisali tekstualnu napomenu, pritisnite OK. Da zaustavite tajmer ili promenite vreme za odbrojavanje: Pritisnite Meni, odaberite Dodaci pa Odbrojavaè. Odaberite Izmeni vreme da tajmer ponovo aktivirate, ili Zaustavi brojaè da ga zaustavite. 78 ©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Pomoæu ¹toperice mo¾ete meriti vreme, meðuvremena ili prolazna vremena. U toku merenja vremena mogu se koristiti ostale funkcije telefonskog aparata.

Upotreba ¹toperice tro¹i bateriju i vreme autonomije aparata biæe skraæeno. Obratite pa¾nju da ne ostavite merenje vremena u pozadini dok obavljate druge radnje sa aparatom.

Praæenje i deljenje vremena

1. Pritisnite Meni, odaberite Dodaci, ©toperica pa Podeli vreme. Mo¾ete odabrati Nastavi ako je merenje, ¹topovanje vremena u toku, na primer zbog dolaznog poziva. 2. Pritisnite Start da poènete praæenje vremena. Pritisnite Podeli uvek kada ¾elite da oèitate meðuvreme. Lista meðuvremena se prikazuje na ekranu ispod isteklog vremena. Mo¾ete ih pregledati pretra¾ivanjem. 3. Pritisnite Prekini da prekinete praæenje vremena. 4. Pritisnite Opcije pa odaberite Poèni da ponovo poènete praæenje vremena. Novo vreme se dodaje prethodnom. Zapamti da vreme memori¹ete. Unesite ime za izmereno vreme i pritisnite OK. Ako se ne unese ne¹to drugo, za ime æe se koristiti ukupno isteklo vreme. Poni¹ti da vreme poni¹tite bez memorisanja.

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

79

Funkcije menija

©toperica

Funkcije menija

Prolazna vremena

Pritisnite Meni, odaberite Dodaci, ©toperica pa Prolaz. vreme. Pritisnite Start da zapoènete praæenje vremena, a Krug da oèitate prolazno vreme. Pritisnite Prekini da prekinete merenje prolaznih vremena. Pritisnite Opcije da memori¹ete ili poni¹tite prolazna vremena. Pogledajte gore u tekstu deo Praæenje i deljenje vremena.

Pregled i brisanje vremena

Pritisnite Meni, odaberite Dodaci pa ©toperica. Ako ¹toperica nije poni¹tena mo¾ete odabrati Poka¾i zadnje da pogledate zadnje izmereno vreme. Odaberite Vidi vremena i prikazaæe Vam se lista imena ili konaènih vremena skupa merenja, pa Vi odaberite koji skup ¾elite da pogledate. Da biste obrisali memorisana vremena pritisnite Opcije i odaberite Obri¹i vremena. Odaberite Sva od jednom i pritisnite OK, ili odaberite Jedno po jedno i doðite do vremena koja ¾elite obrisati. Pritisnite Obri¹i pa OK.

Novèanik

U Novèanik mo¾ete memorisati liène podatke kao ¹to su napomene i virtualne kartice (na primer podaci o kreditnim i potro¹aèkim karticama). Mo¾ete takoðe uæi u WAP prodavnicu i platiti svoje kupovine iz ovog novèanika. Kada prvi put poku¹ate da pristupite Novèaniku, biæe neophodno da kreirate sopstvenu ¹ifru za novèanik kada se prika¾e Postavi ¹ifru novèanika:. Ukucajte i prihvatite ¹ifru za novèanik koja mo¾e biti du¾ine 4 - 10 karaktera, pa je potvrdite na upit Potvrdi ¹ifru novèanika: Ako je verifikacija ¹ifre uspe¹na, aparat prikazuje ©ifra novèanika je postavljena. Imajte na umu da ne postoji ogranièenje broja puta

80

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Ako ¾elite da resetujete sadr¾aj u Novèaniku i ¹ifru novèanika ukucajte u pasivnom re¾imu *#3925538#. Potrebno je uneti sigurnosni kod telefonskog aparata pre nego ¹to se sadr¾aj Novèanika i ¹ifra budu obrisali. Imajte na umu da æe kompletan sadr¾aj u Novèaniku biti obrisan. Pritisnite Meni, odaberite Dodaci pa Novèanik. Telefon prikazuje Unesi ¹ifru novèanika: Po¹to unesete ispravnu ¹ifru i potvrdite je, mo¾ete odabrati Kartice, Liène napomene ili Pode¹avanja.

Memorisanje liènih podataka kartice

Pritisnite Meni, odaberite Dodaci, Novèanik pa Kartice da biste pregledali listu kartica. Maksimalni broj kartica je pet. Da biste pogledali ili izmenili podatke kartice odaberite jednu, i pritisnite Izaberi da Vam se prika¾u sledeæe opcije: · Info kartice za èuvanje podataka kao ¹to su naziv kartice, vrsta, broj i datum isteka va¾nosti. · Info korisnika za èuvanje imena korisnika i ¹ifre. · Info o isporuci za èuvanje va¹ih podataka, na primer ime i adresa. · Info plaæanja za èuvanje podataka o karticama kod kojih fakture ne sti¾u na va¹u adresu, na primer kreditne kartice preduzeæa. · Info primaoca za èuvanje broja telefona i e-mail adrese. · Kopiraj karticu da iskopirate postojeæu karticu u novèaniku. · Obri¹i karticu da obri¹ete polja sa podacima kartice. · Preimenuj kart. da izabranoj kartici promenite ime.

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

81

Funkcije menija

poku¹aja potvrde, verifikacije ¹ifre. Ako vi¹e puta ukucate pogre¹nu ¹ifru novèanika funkcije novèanika se blokiraju na pet minuta.

Funkcije menija

Liène napomene

U liènim napomenama mo¾ete èuvati (najvi¹e 30) osetljivih liènih napomena, kao na primer, ¹ifre i primedbe. Pritisnite Meni, odaberite Dodaci, Novèanik pa Liène napomene. Pritiskom na Opcije napomene mo¾ete pogledati, dodati nove i razvrstati postojeæe po imenima ili datumima. Po¹alji kao txt kopira sadr¾aj napomene u tekstualnu poruku. Kopiraj u kalen. kopira ime i primedbu u kalendar kao podsetnicu. Pomoæu Uzmi broj mo¾ete iz napomene uzeti jedan ili vi¹e brojeva.

Pode¹avanja novèanika

Pritisnite Meni, odaberite Dodaci, Novèanik pa Pode¹avanja. Odaberite · Zahtev za ¹ifru da ukljuèite ili iskljuèite zahtev za unos ¹ifre novèanika. Imajte na umu da prvo morate uneti postojeæu ¹ifru novèanika pre nego ¹to budete mogli da zahtev za unos ¹ifre ukljuèite ili iskljuèite. · Promeni ¹ifru da promenite ¹ifru novèanika.

Plaæanje kupovine novèanikom

Imate moguænost da pristupite WAP prodavnici i svoju kupovinu platite pomoæu Novèanika na sledeæi naèin: 1. Uspostavite WAP vezu; vidite dole u tekstu. 2. Uðite u ¾eljenu WAP prodavnicu i odaberite proizvod koji ¾elite da kupite. 3. Ispunite obrazac za plaæanje koji dobijete od provajdera prenosom podataka iz novèanika: Prvo pronaðite karticu na kojoj se nalaze podaci koji su Vam potrebni pa je odaberite. Ako ¾elite da popunite sva polja odaberite Popuni sve (ovo se prikazuje jedino kada WAP stranica ili kartica podr¾avaju ECML, Electronic Commerce Modeling Language, standard). Iz kartice mo¾ete odabrati i samo jedno polje sa podacima. Telefonski aparat prikazuje ispunjen obrazac, formular. 82 ©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

s Servis mobilnog Interneta, WAP (Menu 12)

Pogledajte i deo WAP (Protokol za be¾iène aplikacije) na stranici 16.

Napomena: Va¹ telefonski aparat mora biti ukljuèen da biste mogli koristiti ovu funkciju. Ne ukljuèujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba mo¾e da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

WAP servisi koriste WML (Wireless Mark-up Language) jezik na svojim WAP stranicama. Veb (WWW) stranice, prezentacije pisane u HTML jeziku se ne mogu pratiti sa va¹eg telefonskog aparata.

Osnovni koraci za pristup i kori¹æenje WAP servisa

1. Memori¹ite parametre servisa neophodnih za pristup WAP servisu koji ¾elite da koristite. Pogledajte Pode¹avanje telefonskog aparata za WAP servis dole u tekstu, kao i Pode¹avanje izgleda WAP pretra¾ivaèa na stranici 90. 2. Uspostavite vezu sa datim WAP servisom. Vidite Uspostavljanje veze sa WAP servisom na stranici 87. 3. Zapoènite pretra¾ivanje stranica WAP servisa. Vidite Pretra¾ivanje stranica WAP servisa na stranici 88. 4. Po¹to zavr¹ite sa pretra¾ivanjem raskinite vezu sa WAP servisom. Vidite Zavr¹etak WAP veze na stranici 89.

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

83

Funkcije menija

4. Potvrdite kupovinu i informacija æe se proslediti.

Funkcije menija

Pode¹avanje telefonskog aparata za WAP servis

Parametre servisa dobijate u obliku tekstualne poruke od operatora mre¾e ili provajdera koji nudi WAP servis koji ¾elite da koristite. Za detaljnije informacije obratite se svom operatoru mre¾e ili provajderu, ili posetite Klub Nokia veb sajt (www.club.nokia.com). Parametre mo¾ete uneti i ruèno. Za odgovarajuæe parametre obratite se svom operatoru mre¾e ili dobavljaèu usluga. WAP parametri se mogu naæi i na Internet veb sajtu, na primer operatora mre¾e ili provajdera.

Memorisanje parametara servisa primljenih u formi tekstualne poruke

Kada parametre servisa primite kao tekstualnu poruku, obave¹tenje Pode¹avanja servisa primljena æe se prikazati na ekranu. · Da biste memorisali i aktivirali primljene parametre, pritisnite Opcije i odaberite Saèuvaj. Ako parametri nisu saèuvani u Pode¹avanje aktivnih servisa, onda su oni saèuvani kao prvi slobodni skup veze i takoðe aktivirani. · Da odbacite primljene parametre pritisnite Opcije i odaberite Odbaci. · Da pogledate primljene parametre prvo pritisnite Opcije pa odaberite Vidi. Da parametre saèuvate pritisnite Saèuvaj.

Ruèno uno¹enje parametara servisa

1. Pritisnite Meni, odaberite Servisi pa Pode¹avanja. 2. Odaberite Pode¹avanje aktivnih servisa. Potrebno je da aktivirate skup u kojem ¾elite da saèuvate parametre servisa. Skup je grupa parametara neophodnih za uspostavljanje veze sa nekim WAP servisom. 3. Doðite do skupa koji ¾elite da aktivirate i pritisnite Aktiviraj. 84 ©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Odaberite pojedinaèno svaku opciju servisa i unesite potrebne parametre. · Naziv pode¹avanja - Ukucajte novi naziv skupa parametara i pritisnite OK. · Poèetna strana - Ukucajte adresu Poèetne strane WAP servisa koji ¾elite da koristite, pritisnite za taèku, i pritisnite OK. · Vrsta sesije - Odaberite Stalna ili Privremena. · Sigurnost veze - Odaberite Ukljuèi ili Iskljuèi. Kada je sigurnost veze postavljena na Ukljuèi, telefon poku¹ava da koristi sigurnu (¹tiæenu) vezu za WAP servis. Ako sigurna veza nije dostupna veza se neæe uspostavljati. Ako ipak ¾elite da uspostavite vezu i preko ne¹tiæene linije, morate sigurnost veze podesiti na Iskljuèi. · Prenos podataka - Odaberite GSM podaci ili GPRS. U vezi cena, brzine veze i ostalih informacija obratite se svom operatoru mre¾e ili provajderu. Naredne opcije zavise od odabranog nosaèa podataka, vrste prenosa podataka: Kada je odabrano GSM podaci: · Prikljuèni broj - Unesite telefonski broj za pristup i pritisnite OK. · IP adresa - Unesite IP adresu, za taèku pritisnite svog operatora mre¾e ili od provajdera. · Tip autentikacije - Odaberite Sigurni ili Normalni. · Tip poziva sa podacima - Odaberite Analogno ili ISDN. · Brzina prenosa podataka - Odaberite brzinu prenosa koju ¾elite da koristite, ili odaberite Automatska. Automatska Vam je na raspolaganju jedino ako je za tip odabrano Analogno. Stvarna brzina prenosa podataka, tj. poziva sa podacima zavisi od provajdera servisa. ©2001 Nokia Corporation. All rights reserved. 85 , pa pritisnite OK. IP adresu dobijate od

Funkcije menija

4. Odaberite Izmena pode¹avanja aktivnih servisa.

Funkcije menija

· Tip prijave - Odaberite Ruèna ili Automatska. Kada odaberete Automatska, pri prijavi se koriste korisnièko ime i lozinka koji su uneti u okviru narednih pode¹avanja. Kada odaberete Ruèna, pri uspostavljanju veze zahtevaæe se podaci za prijavu. · Ime korisnika - Unesite korisnièko ime i pritisnite OK. · Lozinka - Unesite tra¾enu lozinku i pritisnite OK). Kada je odabrano GPRS: · GPRS veza - Odaberite Stalna veza ili Po potrebi. Ako odaberete Stalna veza, GPRS veza se automatski uspostavlja kada ukljuèite telefonski aparat. Na ekranu se prikazuje ikonica u pasivnom re¾imu. GPRS veza se ne raskida kada zavr¹ite WAP vezu. Ako odaberete Po potrebi, GPRS veza se uspostavlja kada se pove¾ete na WAP servis i raskida kada zavr¹ite WAP vezu. · GPRS taèka pristupa - Unesite naziv taèke pristupa i pritisnite OK. Da bi se uspostavila veza na GPRS mre¾u neophodna je APN adresa, naziv. APN adresu dobijate od svog operatora mre¾e ili od provajdera. · IP adresa - Unesite IP adresu, za taèku pritisnite svog operatora mre¾e ili od provajdera. · Tip autentikacije - Odaberite Sigurni ili Normalni. · Tip prijave - Odaberite Ruèna ili Automatska. Ako odaberete Ruèna kada je GPRS veza postavljena kao Stalna veza, Stalna veza æe biti iskljuèena. · Ime korisnika - Unesite korisnièko ime i pritisnite OK. · Lozinka - Unesite tra¾enu lozinku i pritisnite OK). 86 ©2001 Nokia Corporation. All rights reserved. , pa pritisnite OK. IP adresu dobijate od

Kao prvo, proverite da su aktivirani parametri WAP servisa koji ¾elite da koristite. Da biste aktivirali parametre: · Pritisnite Meni, odaberite Servisi pa Pode¹avanja. Odaberite Pode¹avanje aktivnih servisa, doðite do skupa (parametara) koji ¾elite da aktivirate, pa pritisnite Aktiviraj. Drugo, uspostavite vezu sa WAP servisom. Postoje tri naèina za uspostavljanje veze: · Otvorite Poèetnu stranu (houmpejd¾) WAP servisa: Pritisnite Meni, odaberite Servisi pa Poèetna strana. Savet: Da brzo otvorite poèetnu stranu WAP servisa: U pasivnom re¾imu pritisnite i dr¾ite taster ILI · Izaberite bukmark, adresu datog WAP servisa: Pritisnite Meni, odaberite Servisi, pa Adrese i odaberite bukmark, adresu. Ako adresa ne funkcioni¹e sa trenutno aktivnim parametrima servisa, aktivirajte neki drugi skup parametara servisa i poku¹ajte ponovo. ILI · Ukucajte adresu WAP servisa: Pritisnite Meni, odaberite Servisi pa zatim Idi na adresu. Ukucajte adresu WAP servisa, pritisnite za posebne karaktere, i pritisnite OK. Imajte na umu da nije potrebno unositi prefiks http:// ispred adrese; biæe automatski dodat. .

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

87

Funkcije menija

Uspostavljanje veze sa WAP servisom

Funkcije menija

Pretra¾ivanje stranica WAP servisa

Po¹to ste uspostavili vezu sa WAP servisom mo¾ete poèeti pretra¾ivanje njegovih WAP stranica. Funkcije tastera telefonskog aparata mogu se razlikovati od jednog do drugog WAP servisa. Pratite tekst uputstva na ekranu telefonskog aparata. Za detaljnije informacije obratite se svom provajderu WAP servisa. Imajte na umu da ako je za tip veze odabran GPRS, u toku pretra¾ivanja se prikazuje ikonica u levom gornjem uglu ekrana. Ukoliko u toku GPRS veze primite (ili uputite) poziv, prikazaæe se ikonica u gornjem desnom uglu ekrana. GPRS veza se privremeno obustavlja.

Op¹te uputstvo za upotrebu tastera telefonskog aparata

· Koristite tastere za pretragu ili za kretanje po WAP strani. . , a da unesete specijalni karakter, pritisnite · Da biste odabrali ili markirali stavku, deo na stranici, pritisnite · Da unesete slova ili cifre koristite tastere taster .

· Neke ili sve naredne opcije su Vam na raspolaganju u toku WAP veze: Pritisnite Opcije pa odaberite ¾eljenu opciju. Poèetna strana da se vratite na poèetnu stranu, houmpejd¾, WAP servisa. Adrese - za prikaz liste adresa servisa. Za detalje, pogledajte Adrese (bukmark oznake) na stranici 91. Izmeni / Otvori red / Otvori vezu / Otvori listu - da unosite tekst ili odaberete markiranu stavku, deo WAP strane. Dodaj adresu - da dodate aktivnu WAP stranu kao adresu, bukmark u svoju listu adresa. Idi na adresu - da ukucate adresu ¾eljenog WAP servisa. 88 ©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Izgled - za detaljnije, pogledajte deo Pode¹avanje izgleda WAP pretra¾ivaèa na stranici 90. Pode¹avanje preuzimanja - za detalje pogledajte deo Pode¹avanje preuzimanja na stranici 90. Uzmi broj - da kopirate broj sa aktivne WAP strane da biste ga memorisali ili pozvali (takoðe raskida WAP vezu). Ako na WAP stranici postoji vi¹e brojeva ¾eljeni broj mo¾ete odabrati. Uèitaj ponovo - da ponovo uèitate i a¾urirate sadr¾aj WAP strane. Obri¹i ke¹ - za detaljnije, pogledajte deo Ke¹ memorija na stranici 93. Info sigurnosti - da pogledate informacije o sigurnosti aktivne WAP veze i servera. Prekini - da prekinete sa pretra¾ivanjem i zavr¹ite vezu.

U toku WAP veze

WAP pretra¾ivaè podr¾ava funkcije kojima mo¾ete pristupiti u toku pretra¾ivanja. Mo¾ete · ostvariti govorni poziv, pozivati, dok se nalazite na nekoj WAP strani. · poslati DTMF tonske sekvence u toku govorne veze. · memorisati u imenik ime i telefonski broj sa WAP strane.

Zavr¹etak WAP veze

U toku kori¹æenja WAP servisa pritisnite Opcije i odaberite Prekini. Kada se prika¾e upit Prekini pretra¾ivanje?, pritisnite Da. Ili, umesto toga pritisnite . . Ako je GSM podaci odabrano kao nosaè podataka, pritisnite dvaput

Telefonski aparat prekida poziv i raskida vezu sa WAP servisom. ©2001 Nokia Corporation. All rights reserved. 89

Funkcije menija

Servisni prijem - za prikaz liste servisnih poruka, vidite Servisni prijem na stranici 92.

Funkcije menija

Pode¹avanje izgleda WAP pretra¾ivaèa

1. Kada WAP veza nije u toku · Pritisnite Meni, odaberite Servisi, Pode¹avanja, pa Pode¹avanje izgleda. U toku WAP veze · Pritisnite Opcije i odaberite Izgled. 2. Odaberite Prelom teksta ili Prikaz slika. 3. Odaberite Ukljuèi ili Iskljuèi za opciju Prelom teksta, odnosno Da ili Ne za opciju Prikaz slika. Kada je opcija Prelom teksta pode¹ena na Ukljuèi, tekst koji se ne mo¾e prikazati u jednom redu nastavlja se u naredom. Kada je opcija Prikaz slika pode¹ena na Ne, slike koje se pojavljuju na WAP stranicama se ne prikazuju. Ovo mo¾e ubrzati pretra¾ivanje WAP stranica koje sadr¾e dosta slika.

Pode¹avanje preuzimanja

Imate moguænost da podesite aparat da dopu¹ta ili ne primanje "kolaèiæa" (cookies). "Kolaèiæ" je podatak koji WAP sajt, lokacija, unosi u ke¹ memoriju pretra¾ivaèa va¹eg telefona. Taj podatak mogu biti, na primer va¹e korisnièke informacije ili va¹e preference u pretra¾ivanju. "Kolaèiæi" se èuvaju dok ne ispraznite ke¹ memoriju, vidite Ke¹ memorija na stranici 93. 1. Kada WAP veza nije u toku · Pritisnite Meni, odaberite Servisi, Pode¹avanja, pa Pode¹avanje preuzimanja. U toku WAP veze · Pritisnite Opcije i odaberite Pode¹avanje preuzimanja. 90 ©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Adrese (bukmark oznake)

Imate moguænost èuvanja do 50 adresa WAP stranica u obliku bukmarka u memoriji aparata. 1. Kada WAP veza nije u toku · Pritisnite Meni, odaberite Servisi pa Adrese. U toku WAP veze · Pritisnite Opcije i odaberite Adrese. 2. Doðite do adrese koju ¾elite da koristite i pritisnite Opcije. 3. Odaberite jednu od narednih opcija: Idi na da uspostavite vezu sa WAP stranicom na koju se adresa odnosi. Izmeni ili Obri¹i da odabranu adresu izmenite ili obri¹ete. Po¹alji da odabranu adresu po¹aljete kao SMS drugom aparatu, Kroz SMS. Nova adresa da kreirate novu adresu bez povezivanja na WAP servis. Ukucajte adresu i ime WAP stranice i pritisnite OK.

Napomena: U Va¹em aparatu su mo¾da veæ instalisane adrese Internet sajtova koji nisu ni u kakvoj vezi sa firmom Nokia. Nokia ne odobrava niti garantuje za ove sajtove. Ako se odluèite da im pristupite potrebno je da preduzmete svu predostro¾nost u smislu bezbednosti i sadr¾aja kao i za bilo koji drugi sajt.

Primanje adrese

Kada adresu primite kao OTA poruku, pritisnite Opcije i odaberite Vidi da adresu pregledate, Saèuvaj da adresu memori¹ete, ili Odbaci da je odbacite. ©2001 Nokia Corporation. All rights reserved. 91

Funkcije menija

2. Odaberite Kukice pa onda Dozvoli ili Odbaci da dopustite, odnosno zabranite postavljanje "kolaèiæa".

Funkcije menija

Servisni prijem

Telefonski aparat mo¾e primati servisne poruke (dostavljene bez va¹eg zahteva) koje Vam ¹alje provajder. Servisne poruke su obave¹tenja o, na primer glavnim vestima, naslovima i mogu sadr¾ati tekstualnu poruku ili adresu WAP servisa. 1. Pristup primljenim servisnim porukama kada WAP veza nije uspostavljena Kada primite servisnu poruku na ekranu æe se pojaviti 1 servísna poruka primljena. Pritisnite Vidi da pristupite Servisni prijem. Ako pritisnete Izaði poruka se preme¹ta u Servisni prijem. Da biste kasnije pristupili Servisni prijem, pritisnite Meni, odaberite Servisi, pa Servisni prijem. U toku WAP veze Pritisnite Opcije i odaberite Servisni prijem. 2. Doðite do ¾eljene poruke i pritisnite Opcije. Odaberite Preuzmi da aktivirate WML pretra¾ivaè i preuzmete odabrani sadr¾aj. Odaberite Detalji da Vam se prika¾u detalji o servisnom obave¹tenju. Odaberite Obri¹i da odabrano servisno obave¹tenje obri¹ete.

Pode¹avanje aparata da prima servisne poruke

Pritisnite Meni, odaberite Servisi, Pode¹avanja, Pode¹avanje servisnog prijema, pa Servisne poruke. Da biste podesili aparat da prima servisne poruke, odaberite Ukljuèi. Ako odaberete Iskljuèi, aparat neæe primati servisne poruke.

92

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Napomena: Informacije i servisi kojima ste pristupali èuvaju se u ke¹ memoriji Va¹eg telefonskog aparata. Ke¹ memorija je baferski memorijski prostor koji se koristi za privremeno sme¹tanje podataka. Ukoliko ste poku¹ali da pristupite, ili pristupili poverljivim podacima koji zahtevaju unos ¹ifre (n.pr., Va¹ bankovni raèun), ispraznite ke¹ memoriju svog aparata posle svake upotrebe.

Brisanje ke¹ memorije kada WAP veza nije u toku · Pritisnite Meni, odaberite Servisi pa Obri¹i ke¹. Brisanje ke¹ memorije kada je WAP veza u toku · Pritisnite Opcije i odaberite Obri¹i ke¹.

Indikator sigurnosti

Ako je ikonica sigurne veze prikazana u toku WAP veze, prenos podataka izmeðu telefonskog aparata i WAP mre¾nog prolaza, gejtveja ili WAP servera (za koji postoji IP adresa u okviru Izmena pode¹avanja aktivnih servisa) je ¹ifrovan i bezbedan. Meðutim, ikonica sigurnosti veze ne znaèi da je i prenos podataka izmeðu gejtveja, mre¾nog prolaza, i servera (mesta na kome se èuvaju zahtevani podaci) takoðe bezbedan. Provajder servisa treba da osigura bezbednost prenosa podataka izmeðu gejtveja i servera sa podacima.

Sigurnosni modul

Sigurnosni modul obezbeðuje za¹titne funkcije za aplikacije koje koriste WAP i omoguæava upotrebu elektronskih, digitalnih potpisa koja je jedna od moguænosti ovog telefonskog aparata. Ako postoji sigurnosni modul se nalazi u SIM kartici kao opciona usluga Va¹eg provajdera. Sigurnosni modul poma¾e da se utvrdi da li je sadr¾aj kartice zlonamerno oèitavan ili menjan. On mo¾e sadr¾ati ©2001 Nokia Corporation. All rights reserved. 93

Funkcije menija

Ke¹ memorija

Funkcije menija

sertifikate, ovla¹æenja, kao i privatne i javne kljuèeve za upotrebu sertifikata. Sertifikate u sigurnosni modul upisuju izdavalac SIM kartice ili provajder.

Digitalni potpisi

Koristeæi podr¹ku Va¹eg aparata za digitalne potpise mo¾ete, na primer, elektronski potpisivati neki raèun ili finansijski ugovor. Potpis se mo¾e povezati sa Vama preko privatnog kljuèa i njemu odgovarajuæeg sertifikata koji je kori¹æen za potpisivanje, tako da je potpisivanje elektronskim, digitalnim potpisom isto kao i stavljanje Va¹eg potpisa na papirni raèun, ugovor ili neki drugi dokument. Digitalni potpis inicira kod koji je ugraðen u neku WAP stranicu. Odaberite neku vezu, link, na primer naslov knjige koju ¾elite da kupite i njenu cenu. Procedura elektronskog, digitalnog potpisa se startuje i prikazuje se tekst koji treba potpisati. U tom momentu tekst u zaglavlju je Èitaj i prikazuje se ikonica digitalnog potpisa . Napomena: Ako se ikonica digitalnog potpisa ne pojavi to znaèi da je do¹lo do povrede tajnosti, sigurnosti, i ne bi trebalo da unosite nikakve liène podatke kao ¹to su Va¹ potpisni PIN. Da biste prikazani tekst potpisali odaberite Potpi¹i po¹to proèitate kompletan tekst. Napomena: Tekst mo¾da ne stane u jedan ekran. Zato obavezno prelistajte kompletan tekst pre potpisivanja. Odaberite korisnièki sertifikat koji ¾elite da upotrebite. Ukucajte potpisni PIN i pritisnite OK. Po¹to se PIN kod ne ¹alje iz telefona, on ostaje tajan. Telefon prikazuje potvrdu Kod prihvaæen. Ako ste uneli pogre¹an PIN prikazuje se obave¹tenje o gre¹ci Gre¹ka u kodu i aparat tra¾i da ponovo uneste PIN kod. Po¹to se prika¾e potvrda nestaje ikonica digitalnog potpisa i pretra¾ivanje se nastavlja. WAP servis koji ste posetili mo¾e da prika¾e potvrdu o Va¹oj obavljenoj kupovini. 94 ©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Postoje tri vrste sertifikata: · Serverski sertifikati Serverski sertifikat se ¹alje sa servera na telefonski aparat i njegova ispravnost se proverava pomoæu sertifikata autorizacije koji su memorisani u telefonskom aparatu ili sigurnosnom modulu kartice. Na ovaj naèin se mo¾ete uveriti da je WAP mre¾ni prolaz ili WAP server zaista onaj za kojeg se predstavlja. Na ekranu telefonskog aparata æete videti napomenu kada identitet nekog WAP servera ili gejtveja (mre¾nog prolaza) ne mo¾e biti verifikovan, kada WAP server ili gejtvej nije autentièan, ili kada nemate ispravni certifikat autorizacije u svom telefonskom aparatu. · Sertifikati autorizacije Sertifikate autorizacije koriste neki WAP servisi, kao ¹to su bankarske usluge, radi provere potpisa ili serverskih sertifikata ili pak drugih sertifikata autorizacije. Sertifikat autorizacije mo¾ete preuzeti sa WAP stranice ako dati WAP servis podr¾ava njihovo kori¹æenje. Nakon preuzimanja, sertifikat autorizacije mo¾ete pogledati pa ga zatim memorisati ili izbrisati. Ako ga saèuvate, sertifikat se dodaje listi sertifikata u Va¹em telefonskom aparatu. Sertifikati autorizacije mogu biti dati u sigurnosnom modulu. · Korisnièki sertifikati Korisnièke sertifikate korisnik dobija od Davaoca sertifikata. Oni korisnika identifikuju posebnim privatnim kljuèem u sigurnosnom modulu i njih u modul upisuje izdavalac SIM kartice ili porvajder.

Pode¹avanja sigurnosnog modula

Pritisnite Meni, odaberite Servisi, Pode¹avanja, pa Pode¹avanja sigurnosnog modula. Ukoliko se u aparatu ne nalazi sigurnosni modul prikazuje se tekst Ubaci sigurnosni modul. ©2001 Nokia Corporation. All rights reserved. 95

Funkcije menija

Sertifikati

Funkcije menija

U meniju Pode¹avanja sigurnosnog modula imate sledeæe opcije: · Detalji sigurnosnog modula prikazuje oznaku sigurnosnog modula, status, proizvoðaèa i serijski broj. · Modulni PIN zahtev: Telefon tra¾i unos modulnog PIN koda koji se dobija uz SIM karticu. Unesite kod i odaberite Ukljuèi da sigurnosni modul zahteva modulni PIN kod. · Promeni modulani PIN: Unesite trenutni modulni PIN kod. Pritisnite Promeni pa dva puta unesite novi kod. · Promeni potpisni PIN prikazuje listu potpisnih PIN kodova po abecednom redu ako u telefonskom aparatu imate vi¹e kodova. Potpisni PIN kod se dobija uz SIM karticu. Odaberite potpisni PIN koji ¾elite da izmenite. Unesite trenutni potpisni PIN kod. Pritisnite Promeni pa dva puta unesite novi kod. Ukoliko unesete pogre¹ni PIN kod vi¹e puta telefon prikazuje upozorenje PIN kod blokiran i od Vas zahteva da unesete PUK kod. Obratite se provajderu za PUK kod pa ga unesite. Kod kasnijeg uno¹enja PUK koda, prvo æete morati uneti PIN kod pa æe aparat zahtevati unos PUK koda.

96

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Pored funkcija koje nudi telefonski aparat i va¹a SIM kartica mo¾e nuditi dodatne usluge, servise kojima pristupate iz Menija 13. Meni 13 æe se prikazivati samo ako ga va¹a SIM kartica podr¾ava. Nazivi i sadr¾aji menija u potpunosti zavise od raspolo¾ivih usluga.

Napomena: Za podatke u vezi raspolo¾ivosti, cene i informacije o naèinu kori¹æenja SIM servisa obratite se prodavcu SIM kartice, tj. operatoru mre¾e, provajderu ili drugom dobavljaèu.

Imate moguænost da svoj telefonski aparat podesite tako da Vam prikazuje potvrdne poruke koje se razmenjuju izmeðu va¹eg telefonskog aparata i mre¾e kada koristite SIM servise, izborom opcije Da u okviru menija 4-4-5, Potvrda akcija SIM servisa. Imajte na umu da pristup ovim servisima mo¾e podrazumevati slanje tekstualne poruke (SMS) ili obavljanje telefonskog poziva koji se naplaæuju.

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

97

Funkcije menija

s SIM servisi (Meni 13)

Razmena faxova i podataka

8. Razmena faxova i podataka

Podatke mo¾ete prenositi na druge kompatibilne ureðaje kada je va¹ Nokia 6310 povezan na kompatibilni PC raèunar putem IC veze, kabla ili Bluetooth veze. Da biste slali i primali elektronsku po¹tu (e-mail) i faxove, povezivali se na raèunare i Internet, trebaæe Vam i adekvatan programski paket za prenos faxova i podataka instalisan na raèunaru. Va¹u Nokiu 6310 mo¾ete koristiti sa velikim brojem komercijalnih programskih paketa za prenos faxova i podataka. Da biste svoj telefonski aparat mogli koristiti kao modem, prvo ga morate instalisati kao modem.

s Komunikacioni programi i drajveri za modem

Na Nokia Veb sajtu, www.forum.nokia.com, naæiæete neophodne sistemske datoteke za prenos podataka kao i instalaciona uputstva. Takoðe æete naæi i savete o pode¹avanjima ureðaja i programa, aplikacija za rad sa Va¹om Nokiom 6310.

PC Suite

PC Suite paket sadr¾i aplikacije koje æe Vam pomoæi · da sa PC raèunara na lak naèin kontroli¹ete brojne funkcije telefonskog aparata. · da uzajamno a¾urirate podatke iz imenika i kalendara izmeðu telefonskog aparata i odgovarajuæeg programskog paketa na PC raèunaru (PIM). · da kreirate i menjate ikonice (logo) grupa pozivalaca i grafièke poruke. · da za svoj telefonski aparat kreirate nove melodije zvona. 98 ©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

· da pravite rezervne kopije kontakt informacija kao i da ih, u sluèaju gubitka vraæate u PC ili telefon.

Instalacija modema

Proces instalacije modema æe ugraditi sledeæe module u va¹ PC raèunar: · N6310 adaptere za razmenu podataka i faxova, ¹to Vam omoguæava da svoj telefonski aparat koristite kao modem za data i fax komunikaciju. · Nokia Modem Options, programski paket za pode¹avanje opcija poziva za razmenu podataka. Tu se nalaze parametri za HSCSD i GPRS tipove veze.

GPRS - Be¾ièni paketni prenos podataka

Pogledajte i deo GPRS pode¹avanje modema na stranici 64.

HSCSD ­ Komutirani prenos podataka velikim brzinama

Pomoæu GSM prenosa podataka velikim brzinama, Internet i ostale servise mo¾ete koristiti znatno br¾e nego obièno. Pri slanju i prijemu elektronske po¹te, brzina prenosa podataka od 14,4 kbps se mo¾e udvostruèiti, do 28,8 kbps. U Internet vezama mo¾e se ostvariti brzina preuzimanja podataka i do 43,2 kbps ukoliko je podr¾ava oprema operatora celularne mre¾e i Internet provajdera. Imajte na umu da slanje podataka u HSCSD re¾imu znatno br¾e prazni bateriju od standardnih data i govornih poziva po¹to aparat podatke ¹alje br¾e. Za sluèaj du¾e neprekidne upotrebe, prikljuèite telefonski aparat na punjaè.

Kori¹æenje komunikacionih programa za prenos podataka

· Aktivirajte IC vezu (Meni 9) ili Bluetooth vezu (Meni 10), ili se pak na ureðaj pove¾ite kablom. ©2001 Nokia Corporation. All rights reserved. 99

Razmena faxova i podataka

· da vr¹ite izbor tipa veze koji æe se koristiti za povezivanje PC raèunara i telefonskog aparata.

Razmena faxova i podataka

· Ako koristite IC vezu obezbedite da se IC port telefona nalazi naspram IC porta PC raèunara. · Zapoènite kori¹æenje komunikacionog programa za prenos podataka na PC raèunaru. Za informacije o kori¹æenju programa pogledajte njegovu dokumentaciju. Imajte na umu da pozivanje ili primanje poziva dok je aparat povezan na PC raèunar nije preporuèljivo po¹to mo¾e dovesti do prekida rada. Da biste ostvarili bolje rezultate, u toku prenosa podataka aparat postavite na stabilnu podlogu sa tastaturom okrenutom na dole. Nemojte aparat pomerati dr¾eæi ga u ruci u toku prenosa podataka.

100

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

s Punjenje i pra¾njenje

Va¹ telefonski aparat se napaja energijom iz akumulatorske baterije sa moguæno¹æu ponovnog punjenja. Imajte na umu da se potpune eksploatacione karakteristike nove baterije posti¾u tek posle dva ili tri kompletna ciklusa punjenja i pra¾njenja! Baterija se mo¾e puniti i prazniti stotine puta ali æe se na kraju istro¹iti. Kada je radno vreme (vreme razgovora i vreme spremnosti za rad) znatno kraæe od normalnog, vreme je da se kupi nova baterija. Koristite samo one baterije koje je odobrio proizvoðaè telefona i punite ih samo punjaèima koje je isti odobrio. Iskopèajte punjaè kada se ne koristi. Ne ostavljajte bateriju prikljuèenu na punjaè du¾e od jedne sedmice, jer joj prekomerno punjenje mo¾e skratiti vek trajanja. Ako se i ne koristi, potpuno puna baterija æe se vremenom sama isprazniti. Ekstremni temperaturni uslovi mogu uticati na sposobnost punjenja Va¹e baterije. Upotrebljavajte bateriju samo za ono za ¹ta je namenjena. Nikada ne koristite o¹teæeni punjaè ili bateriju. Ne izla¾ite bateriju kratkom spoju. Sluèajan kratak spoj mo¾e da nastane ako neki metalni predmet (novèiæ, spajalica ili hemijska olovka) prouzrokuje direktno spajanje + i - izvoda baterije (metalne trake na bateriji), na primer, kada nosite rezervnu bateriju u d¾epu ili ta¹nici. Kratkim spajanjem izvoda mo¾e se o¹tetiti baterija ili predmet kojim se spaja. Ostavljanje baterije na toplim ili hladnim mestima, kao ¹to je zatvoreni automobil u letnjim ili zimskim uslovima, smanjuje kapacitet i vek trajanja baterije. Poku¹avajte da uvek bateriju dr¾ite na temperaturi ©2001 Nokia Corporation. All rights reserved. 101

O bateriji

9. O bateriji

O bateriji

izmeðu 15°C i 25°C. Telefon sa zagrejanom ili hladnom baterijom mo¾e privremeno da ne radi, èak i kada je baterija potpuno napunjena. Eksploatacione karakteristike baterija su posebno ogranièene pri temperaturama znatno ispod taèke mr¾njenja. Ne bacajte baterije u vatru! Baterije odla¾ite u skladu sa lokalnim propisima (n.pr. recirkla¾a). Ne odla¾ite ih kao kuæni otpad.

102

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Va¹ telefon je proizvod visokog kvaliteta konstrukcije i izrade i njime treba postupati pa¾ljivo. Dole dati saveti æe Vam pomoæi da ispunite obaveze koje su date u garanciji i da u¾ivate u ovom proizvodu dugi niz godina. · Dr¾ite telefonski aparat i sve njegove delove i pribor van dohvata dece. · Odr¾avajte ga suvim. Atmosferske padavine i vlaga, kao i sve vrste teènosti ili vlage mogu sadr¾ati minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. · Ne upotrebljavajte telefon, niti ga dr¾ite na pra¹njavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi se mogu o¹tetiti. · Nemojte dr¾ati telefon na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih ureðaja, da o¹tete baterije i da deformi¹u ili istope neke plastiène materijale. · Nemojte dr¾ati telefon na mestima sa niskom temperaturom. Kada se telefon zagreje (do svoje normalne temperature), u unutra¹njosti se mo¾e pojaviti vlaga koja mo¾e da o¹teti ¹tampane ploèe sa elektronskim kolima. · Ne poku¹avajte da otvorite telefon. Nestruèno rukovanje ga mo¾e o¹teti. · Èuvajte telefon od padova, potresa ili udaraca. Grubo rukovanje mo¾e da prouzrokuje lomljenje unutra¹njih ¹tampanih ploèa sa elektronskim kolima. · Za èi¹æenje telefona nemojte da upotrebljavate jake hemikalije, rastvaraèe za èi¹æenje, ili jake deterd¾ente. · Ne bojite telefon. Boja mo¾e blokirati pokretne delove aparata i omesti pravilan rad. · Koristite samo isporuèenu antenu ili odobrenu zamenu. Neodobrene antene, modifikacije ili prikljuèci mogu o¹tetiti telefon i predstavljati kr¹enje propisa kojima se reguli¹u radio ureðaji. Sve gornje sugestije se u istoj meri odnose na telefonski aparat, punjaè i sav pribor. Ukoliko neki od njih ne funkcioni¹e ispravno odnesite ga u najbli¾i kvalifikovani servis. Osoblje servisa æe Vam pomoæi i, ukoliko je potrebo, obaviti servisiranje.

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

103

ÈUVANJE I ODR®AVANJE

ÈUVANJE I ODR®AVANJE

VA®NE INFORMACIJE U VEZI BEZBEDNOSTI

VA®NE INFORMACIJE U VEZI BEZBEDNOSTI

s Bezbednost saobraæaja

Ne koristite mobilni telefon dok vozite motorno vozilo. Uvek osigurajte telefon u njegovom dr¾aèu; ne stavljajte telefon na putnièko sedi¹te ili na mesta sa kojih u sluèaju sudara ili iznenadnog koèenja mo¾e da sklizne. Zapamtite, bezdenost saobraæaja je uvek na prvom mestu!

s Radno okru¾enje

Imajte na umu da treba da se pridr¾avate svih posebnih propisa koji va¾e u svakoj oblasti i da iskljuèite svoj telefon uvek kada je zabranjena njegova upotreba, ili kada ona mo¾e da prouzrokuje smetnje ili opasnost. Koristite telefon samo u njegovim normalnim radnim polo¾ajima. Delovi telefonskog aparata imaju magnetna svojstva. Telefonski aparat privlaèi metale pa osobe sa slu¹nim aparatima ne treba da ga dr¾e na uvu na kojem je slu¹ni aparat. Telefon uvek dr¾ite u dr¾aèu po¹to slu¹alica mo¾e da privuèe metalne materijale. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije sa magnetnim zapisom u blizinu telefona po¹to se na njima upisani podaci mogu tako izbrisati.

s Elektronski ureðaji

Veæina savremene elektronske opreme je za¹tiæena od radiofrekventnih signala. Ipak, izvesna elektronska oprema mo¾e da bude neza¹tiæena od radiofrekventnih signala Va¹eg mobilnog telefona.

Pejsmejkeri

Proizvoðaèi pejsmejkera preporuèuju minimalno rastojanje od 20 cm (6 inèi) izmeðu mobilnog telefona i pejsmejkera kako bi se izbegle moguæe smetnje kod rada pejsmejkera. Ove preporuke se poklapaju sa nezavisnim istra¾ivanjima i preporukama Wireless Technology Research. Osobe sa pejsmejkerima: · Kada je telefon ukljuèen treba uvek da ga dr¾e na rastojanju veæem od 20 cm (6 inèi) od svog pejsmejkera;

104

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

· Treba da koriste uvo na suprotnoj strani od pejsmejkera kako bi moguænost stvaranji smetnji svele na minimum. · Ukoliko imate bilo kakav razlog da posumnjate da dolazi do smetnji, odmah iskljuèite svoj telefon.

Slu¹ni aparati

Neki digitalni mobilni telefoni mogu da stvaraju smetnje izvesnim slu¹nim aparatima. U sluèaju takvih smetnji, konsultujete se sa svojim provajderom.

Ostali medicinski ureðaji

Rad bilo kojih radiopredajnih ureðaja, ukljuèujuæi i celularne telefone, mo¾e da stvara smetnje u funkcionisanju neadekvatno za¹tiæenih medicinskih ureðaja. Konsultujte lekara ili proizvoðaèa medicinskih ureðaja da biste utvrdili da li su ureðaji adekvatno za¹tiæeni od spoljne energije radiofrekventnih talasa, ili ukoliko imate neka druga pitanja. Iskljuèite svoj telefon u zdravstvenim ustanovama kada u njima istaknuta pravila nala¾u da to uèinite. Bolnice ili zdravstvene ustanove mo¾da koriste opremu koja mo¾e da bude osetljiva na spoljnu energiju radiofrekventnih talasa.

Motorna vozila

Radiofrekventni signali mogu da utièu na nepropisno instalisane ili neadekvatno za¹tiæene elektronske sisteme u motornim vozilima (na pr. elektronski sistemi za ubrizgavanje goriva, elektronski sistemi za za¹titu od proklizavanja (za¹titu od blokiranja), elektronski sistemi za regulaciju brzine, sistemi sa vazdu¹nim jastukom). Za to se u vezi Va¹eg vozila informi¹ite kod proizvoðaèa ili njegovog predstavnika. Takoðe konsultujtete i proizvoðaèa druge opreme koja je dodatno instalisana u Va¹em motornom vozilu.

Istaknuti natpisi

Iskljuèite svoj telefon u svakom objektu gde to zahtevaju istaknuti natpisi.

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

105

VA®NE INFORMACIJE U VEZI BEZBEDNOSTI

· Ne bi trebalo da nose telefon u d¾epu na grudima;

Iskljuèite svoj telefon kada se nalazite u nekoj sredini sa potencijalno opasnom atmosferom i pridr¾avajte se svih znakova i uputstava. Varnice u takvim sredinama mogu da prouzrokuju eksploziju ili po¾ar ¹to mo¾e dovesti do telesnih povreda ili èak i smrti. Korisnicima se savetuje da iskljuèe telefon kada se nalaze na mestima za toèenje goriva (pumpnoj stanici). Korisnici se upozoravaju da treba da se pridr¾avaju ogranièenja u pogledu upotrebe radio opreme u skladi¹tima goriva (skladi¹te goriva i distributivni centri), hemijskim postrojenjima ili na mestima gde se vr¹i miniranje. Sredine sa potencijalno eksplozivnom atmosferom su èesto, ali ne uvek jasno obele¾ene. To su najèe¹æe potpalublja èamaca, mesta za transport ili skladi¹tenje hemikalija, motorna vozila sa pogonom na teèni (propan-butan) plin, zone u kojima vazduh sadr¾i hemikalije ili èestice, na primer ¾ita, pra¹inu ili metalni prah, kao i sve druge sredine u kojima se obièno preporuèuje da iskljuèite motor automobila.

s Motorna vozila

Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da servisira telefon ili da ga instalira u motorno vozilo. Pogre¹no instalisanje ili servisiranje mo¾e da budu opasno i da poni¹ti sve garancije za aparat. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema mobilnog telefona u Va¹em vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioni¹e. Ne dr¾ite niti nosite zapaljive teènosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde dr¾ite telefon, njegove delove ili pribor. Kod motornih vozila koja su opremljena vazdu¹nim jastukom, imajte u vidu da se vazdu¹ni jastuk naduvava velikom silom. Ne postavljajte nikakve predmete, ukljuèujuæi i fiksne i prenosne be¾iène ureðaje, u prostor iznad vazdu¹nih jastuka, niti u zonu naduvavanja vazdu¹nog jastuka. Ukoliko je oprema mobilnog telefona za automobil nepropisno instalisana a vazdu¹ni jastuk se naduva mo¾e doæi do ozbiljnih povreda. Upotreba Va¹eg telefona u vazduhu je zabranjena. Iskljuèite svoj telefon pre ulaska u avion. Upotreba mobilnih telefona u avionu mo¾e da predstavlja opasnost za funkcionisanje aviona, da dovede do prekida be¾iène telefonske mre¾e, i da bude protivzakonita.

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

106

VA®NE INFORMACIJE U VEZI BEZBEDNOSTI

s Potencijalno eksplozivne atmosfere

VA®NE INFORMACIJE U VEZI BEZBEDNOSTI

Nepo¹tovanje ovih uputstava mo¾e da dovede do privremenog obustavljanja ili uskraæivanja kori¹æenja telefonskih usluga, ili do preduzimanja sudskog postupka, ili do oba.

s Hitni poziv

Va¾no: Ovaj telefon kao i svaki be¾ièni telefon radi koristeæi radio signale, be¾iène i zemaljske mre¾e kao i funkcije koje programira sam korisnik. Iz tog razloga uspostavljanje veze u svim uslovima se ne mo¾e garantovati. Zato se ne biste nikada trebalo oslanjati samo na mobilni telefon za uspostavljanje va¾nih komunikacija (na pr., pozivi za hitnu medicinsku pomoæ). Hitni pozivi mo¾da nisu moguæi na svim mre¾ama mobilne telefonije ili pri kori¹æenju neke usluge mre¾e i/ili neke moguænosti telefona. Proverite to kod lokalnog provajdera.

Slanje hitnih poziva:

1. Ukljuèite telefon ukoliko nije ukljuèen. Proverite da li je jaèina signala adekvatna. Neke mre¾e zahtevaju da je va¾eæa SIM kartica pravilno ulo¾ena u telefon. 2. Pritisnite potreban broj puta (na primer da biste prekinuli vezu, iza¹li iz menija i sl.) da obri¹ete sadr¾aj ekrana i aparat aktivirate za telefoniranje. 3. Unesite broj slu¾be pomoæi za svoju trenutnu lokaciju (na pr. 112 ili neki drugi zvanièni broj slu¾be pomoæi). Brojevi slu¾be pomoæi su razlièiti za razlièite lokacije. 4. Pritisnite taster . Ako su aktivirane odreðene funkcije, mo¾da æete prvo morati da ih iskljuèite pre nego ¹to budete mogli da uputite poziv slu¾bi pomoæi. Konsultujte ovo Uputstvo i Va¹eg lokalnog provajdera usluga celularne mre¾e. Kada ¹aljete poziv slu¾bi pomoæi, obratite pa¾nju na to da date sve neophodne informacije ¹to je moguæe taènije. Upamtite da je Va¹ mobilni telefon mo¾da jedino sredstvo komunikacije na mestu dogaðaja nesreænog sluèaja; ne prekidajte vezu sve dok Vam se ne dozvoli da to uèinite.

107

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

OVAJ MODEL TELEFONSKOG APARATA ZADOVOLJAVA ZAHTEVE EKSPOZICIJE RADIO TALASIMA Va¹ be¾ièni telefonski aparat je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan i proizveden tako da ne prelazi graniène vrednosti zraèenja za ekspozicije energiji radiofrekventnih talasa koje preporuèuju meðunarodne smernice (ICNIRP). Te graniène vrednosti su deo sveobuhvatnih smernica i one odreðuju dopu¹tene nivoe energije radiofrekventnih talasa za op¹tu populaciju. Ove smernice su razvile nezavisne nauène organizacije putem periodiènih i detaljnih procena nauènih studija. Ove smernice sadr¾e i znaèajnu sigurnosnu rezervu koja je namenjena da osigura bezbednost svih osoba bez obzira na starosnu dob ili zdravstveno stanje. Standard za ekspoziciju za mobilne telefone koristi jedinicu mere poznatu kao Stepen specifiène absorpcije, ili SAR (Specific Absorption Rate). SAR granièna vrednost naznaèena u tim meðunarodnim smernicama iznosi 2,0 W/kg*. Testovi za odreðivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne polo¾aje sa telefonskim aparatom koji emituje na svojoj najveæoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima. Mada je SAR vrednost ustanovljena za najveæi atestirani nivo snage, stvarna SAR vrednost telefonskog aparata u radu mo¾e biti znaèajno ispod te maksimalne vrednosti. Ovo je stoga ¹to je aparat projektovan da radi na vi¹e nivoa snage kako bi koristio samo onoliku snagu koja je potrebna da dospe do mre¾e. Generalno, ¹to ste bli¾e baznoj stanici, snaga predaje telefonskog aparata je ni¾a. Najvi¹a SAR vrednost za ovaj model telefonskog aparata testirano za dr¾anje na uvu je 0,81 W/kg. Mada mogu postojati razlike u SAR vrednostima za razlièite telefone i razlièite polo¾aje, sve one zadovoljavaju odgovarajuæe meðunarodne smernice za ekspoziciju radiofrekventnim talasima. * SAR granièna vrednost za mobilne telefone u javnoj upotrebi iznosi 2,0 W/kg. u proseku rasporeðeno na deset grama telesnog tkiva. Smernice sadr¾e i znaèajnu sigurnosnu rezervu radi dodatne za¹tite ljudi kao i na raèun kompenzacije moguæih odstupanja u izmerenim vrednostima. SAR vrednosti mogu biti razlièite u zavisnosti od nacionalnih zahteva za izve¹tavanjem kao i od frekventnog opsega komunikacione mre¾e. Podatke o SAR vrednostima u drugim regionima mo¾ete naæi u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

108

VA®NE INFORMACIJE U VEZI BEZBEDNOSTI

s Informacije o sertifikaciji (SAR)

Information

Untitled Document

108 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

114264