Read Nokia_N79-1_GS_lv.pdf text version

Nokia N79 Darba sksana

© 2008 Nokia. Visas tiesbas aizsargtas. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio un Nokia Care ir Nokia Corporation precu zmes vai reistrtas precu zmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaas zme. Citi seit mintie razojumu un uzmumu nosaukumi ir to pasnieku precu zmes vai nosaukumi. S dokumenta satura daja vai pilnga pavairosana, prvietosana, izplatsana vai uzglabsana jebkur veid bez Nokia rakstiskas ataujas ir aizliegta. 9210612/2. izdevums LV

Taustii un detaas (priekspuse)

8 -- NaviTM ritentis, tlk saukts par ritinsanas taustiu. 9 -- Beigu taustis 10 -- Dzsanas taustis C 11 -- Sekundr kamera 12 -- Gaismas sensors

1 -- Ieslgsanas/izslgsanas taustis 1 -- Pie auss liekam daa

2 -- Nokia AV savienotjs sadergm austim

2 -- Izvles taustii

3 -- Blosanas sldzis taustiu blosanai un atblosanai

3 -- Multivides taustis 4 -- Izvlnes taustis 6 -- Ciparu tastatra 7 -- Mikrofons 5 -- Zvansanas taustis

3

Taustii un detaas (aizmugure un sni)

5 -- Galven kamera augstas izsirtspjas (ldz 5 megapikseiem) attlu fotografsanai un videoklipu ierakstsanai 6 -- Atmias kartes slots sadergai microSD kartei un Micro USB savienotjs savienojumam ar sadergu datoru 8 -- Caurums delnas siksniai 7 -- Ldtja savienotjs

1 un 9 -- Stereoskarunis ar telpiskas skaas efektu 2 -- Tlummaias/skauma regulsanas taustis 3 -- 2 posmu fotografsanas taustis automtiskajai fokussanai, fotoattlu uzemsanai un videoklipu ierakstsanai 4 -- Zibspuldze un video apgaismojums

4

SIM kartes un akumulatora ievietosana

Pirms akumulatora izemsanas vienmr izsldziet ierci un atvienojiet ldtju. 1. Turot ierci pavrstu ar aizmuguri pret sevi, nospiediet un turiet atbrvosanas pogu un paceliet vciu. 3. Ievietojiet akumulatoru. 4. Lai nomaintu vciu, vispirms virziet augsjo aizvrsanas aizbdni tam paredzts spraugas virzien un pc tam spiediet vciu uz leju, ldz tas nofiksjas viet.

2. Ievietojiet SIM karti kartes turtj. Prliecinieties, vai kartes kontakti ir vrsti uz leju.

SIM kartes izemsana

Lai izemtu SIM karti, prbdiet aizturi bultias virzien.

5

6

Ierces ieslgsana

2. Ja ierce pieprasa ievadt PIN kodu vai blosanas kodu, ievadiet to un nospiediet kreiso izvles taustiu. Blosanas koda rpncas uzstdjums ir 12345. Ja esat aizmirsis kodu un ierce ir blota, iercei bs nepieciesama apkope un t var bt par atsevisu samaksu. Lai iegtu vairk informcijas, sazinieties ar Nokia Care centru vai ierces izplattju. 1. Nospiediet un turiet ieslgsanas/izslgsanas taustiu.

7

Antenu atrasans vietas

Jsu iercei var bt gan ieksj, gan rj antena. Tpat k jebkurai citai radioviu iercei ar sai bez vajadzbas neaiztieciet antenu, kad t prraida vai uztver. Sda antenas aiztiksana ietekm sakaru kvalitti, un ierce var patrt vairk enerijas, nek tas citkrt btu nepieciesams, un var samazinties akumulatora ekspluatcijas ilgums.

1 -- Mobil tlrua antena 3 -- Bluetooth, bezvadu LAN antena un GPS uztvrjs 2 -- FM raidtja antena

8

Atmias karte

Izmantojiet tikai sadergas microSD kartes, ko Nokia apstiprinjusi lietosanai kop ar so ierci. Atmias kartm Nokia izmanto nozar vispratztus standartus, tomr dazi zmoli var nebt pilnb sadergi ar so ierci. Nesadergu karsu lietosana var kaitt gan kartei, gan iercei, un kart saglabtie dati var tikt bojti. 3. Iebdiet karti slot. Kartei nofiksjoties viet, atskan kliksis.

Atmia karte, iespjams, jau ir ievietota ierce. Ja t nav, rkojieties sdi: 1. Ievietojiet pirkstu iedob, kas atrodas blakus atmias kartes slota vciam, un paceliet to. Pavelciet vciu pa kreisi, ldz var saskatt viru, un pc tam atveriet to uz sniem. 2. Slot ievietojiet sadergu atmias karti. Prliecinieties, vai kartes kontakti ir vrsti uz leju slota virzien.

Atmias kartes ievietosana

4. Iebdiet atpaka viru un aizveriet vciu. Prliecinieties, vai vcis ir pareizi aizvrts.

Atmias kartes izemsana

Svargi! Neizemiet atmias karti brd, kad tai piekst kda funkcija. Izemot karti darbbas laik, var sabojt atmias karti un ierci, k ar kart saglabtos datus. 1. Nospiediet ieslgsanas/izslgsanas taustiu un izvlieties Izemt atm. karti. Visas programmas tiek aizvrtas. 2. Kad ierc tiek pardts jautjums Izemot atmias karti, tiks aizvrtas visas atvrts

9

4. Piespiediet atmias karti, lai to atbrvotu no slota.

3. Kad tiek pardts Izemiet atmias karti un nospiediet 'Labi', atveriet atmias kartes slota vciu.

programmas. Vai tomr izemt?, izvlieties J.

5. Izvelciet atmias karti. Ja ierce ir ieslgta, izvlieties Labi.

10

Akumulatora uzldsana

1. Savienojiet sadergu ldtju ar strvas kontaktligzdu.

3. Kad akumulators ir uzldts pilnb, ldsanas indikators vairs nemirgo. Atvienojiet ldtju no ierces un pc tam no kontaktligzdas. Padoms. Kad ldtjs netiek lietots, atvienojiet to no kontaktligzdas. Kontaktligzd ievietots ldtjs patr eneriju pat, ja tas nav savienots ar ierci.

2. Pievienojiet strvas kabeli iercei. Ja akumulators ir pilnb izldjies, iespjams, ka mirgojosais ldsanas indikators tiek pardts tikai pc kda brza.

11

Austias

Iercei var pievienot sadergas austias. Iespjams, ir jizvlas kabea rezms. Uzmanbu! Austiu lietosana var ietekmt spju uztvert apkrtjs skaas. Nelietojiet austias, ja tas var apdraudt jsu drosbu. Lai veiktu brvroku tlrua zvanus, izmantojiet austias ar sadergu attls vadbas ierci vai lietojiet ierces mikrofonu.

Ierces Nokia AV savienotjam (3,5 mm) var pievienot ar sadergu TV izejas kabeli.

12

Ja Nokia AV savienotjam pievienojat kdu rjo ierci vai jebkdas austias, ko Nokia nav apstiprinjusi lietosanai kop ar so ierci, pievrsiet pasu uzmanbu skauma lmenim.

Nepievienojiet izstrdjumus, kas rada izejas signlu, jo td veid ierce var tikt bojta. Nepievienojiet Nokia AV savienotjam sprieguma avotu.

Delnas siksnias pievienosana

1. Noemiet aizmugurjo vciu. 3. Uzlieciet vciu atpaka. 2. Ieveriet delnas siksniu savelciet to.

13

scei

Lai prslgtu atvrts programmas, nospiediet un turiet . Atstjot programmas atvrtas fon, palielins akumulatora enerijas patris, k ar sasins t ekspluatcijas laiks. Lai apskattu multivides saturu, nospiediet multivides taustiu. Lai noemtu programmu no izvlnes, izvlieties to un nospiediet C . Dazas programmas var nebt iespjams noemt.

Vairks programms, lai skattu biezk lietots iespjas ( ), nospiediet ritinsanas taustiu. Lai maintu profilu, nospiediet ieslgsanas/ izslgsanas taustiu un izvlieties profilu. Lai gaidsanas rezm prslgtos no profila Visprjs uz profilu Bez skaas un pretji, nospiediet un turiet #.

Lai izveidotu Web savienojumu (tkla pakalpojums), gaidsanas rezm nospiediet un turiet 0.

Lai izsauktu balss pastkasti (tkla pakalpojums), gaidsanas rezm nospiediet un turiet 1.

Lai atvrtu pdjo izsaukto numuru sarakstu, gaidsanas rezm nospiediet zvansanas taustiu. Lai izmantotu balss komandas, gaidsanas rezm nospiediet un turiet labo izvles taustiu.

14

Displeja indikatori

programmas Ziapmaia map Iestne ir viena vai vairkas nelastas zias. ierce tiek lietota GSM tkl (tkla pakalpojums). iercei ir pievienots sadergs televzijas izejas kabelis. ir aktvs datu zvans (tkla pakalpojums). iercei ir pievienots sadergs surdotlrunis. attlaj pastkast ir saemta jauna e-pasta zia. map Izstne ir zias, kas gaida nostsanu. jums ir neatbildti zvani.

zvana veida uzstdjums ir Klusums un ziu un e-pasta ziu saemsanas signli ir izslgti. ierobezotais profils ir ieslgts. ierces tastatra ir blota.

tiek izmantota otr tlrua lnija (tkla pakalpojums).

ir ieslgts modintjs.

pakesdatu savienojums ir aktvs taj tkla da, kas nodrosina EGPRS (tkla pakalpojums). norda, ka savienojums ir aizturts, bet norda, ka savienojums ir pieejams. Ikonas norda, ka tkl ir pieejams EGPRS, tomr datu prstsanas laik iercei nav obligti jizmanto EGPRS.

ir aktvs GPRS pakesdatu savienojums (tkla pakalpojums). norda, ka savienojums ir aizturts, bet norda, ka savienojums ir pieejams.

visi zvani uz ierci tiek pradresti uz citu numuru (tkla pakalpojums). Ja jums ir divas tlrua lnijas, numurs norda uz aktvo lniju. Tlrunis ir savienots ar tklu, izmantojot bezvadu LAN vai UMTS (tkla pakalpojums), un gatavs interneta zvanam. iercei ir pievienotas sadergas austias. ierc ir saderga microSD karte.

bezvadu LAN savienojums ir aktivizts tkl, kas nodrosina sifrsanu.

esat licis iercei meklt bezvadu LAN tklus, un ir pieejams bezvadu LAN (tkla pakalpojums).

bezvadu LAN savienojums ir aktivizts tkl, kas nenodrosina sifrsanu. ir ieslgts Bluetooth savienojums.

15

tiek prstti dati, izmantojot Bluetooth savienojumu. Ja indikators mirgo, ierce mina izveidot savienojumu ar citu ierci. notiek sinhronizcija. ir aktvs USB savienojums.

16

Tastatras blosana

Ja ierce vai tastatra ir blota, var piezvant uz ierc ieprogrammto oficilo avrijas dienestu numuriem. Lai blotu un atblotu taustius, izmantojiet blosanas sldzi ierces augspus, blakus ieslgsanas izslgsanas taustiam.

Lai vja apgaismojuma apstkos izgaismotu tastatru, si nospiediet ieslgsanas/izslgsanas taustiu.

Lai uzstdtu automtisku tastatras blosanu pc taimauta, nospiediet un izvlieties Rki > Uzstdj. > Visprgi > Drosba > Tlrunis un SIM karte > Tast. aut.blos. periods.

17

Ierces personalizsana

Ierci iespjams personalizt, mainot gaidsanas rezmu, galveno izvlni, signlus, motvus vai burtu lielumu. Lielkajai daai personalizsanas iespju, piem., burtu lieluma maiai, var piekt ierces uzstdjumos.

Lai motvs tiktu maints automtiski, jizmanto sadergs aizmugurjais vcis, kas nodrosina motva maiu.

Mainot ierces aizmugurjo vciu, tiek nomaints ekrna motvs atbilstosi prsega krsai.

Mainmais aizmugurjais vcis

Lai maintu gaidsanas rezma izskatu, nospiediet un izvlieties Rki > Uzstdj. > Visprgi > Personalizs. > Gaidsanas rezms > Gaidsanas motvs. Aktv gaidsanas rezma displej ir redzami programmu scei, k ar tdu programmu notikumi k kalendrs un atskaotjs. Lai aktvaj gaidsanas rezm maintu izvles taustiu sceus vai standarta sceu ikonas, izvlieties Rki > Uzstdj. > Visprgi > Personalizs. > Gaidsanas rezms > scei. Dazi scei var bt fiksti, un tos nevar maint. Lai maintu gaidsanas rezm rdto pulksteni, nospiediet un izvlieties Programmas >

Gaidsanas rezma modificsana

Lai izvltos, vai nepieciesams maint motvu automtiski, nospiediet un izvlieties Rki > Uzstdj. > Visprgi > Personalizs. > Motvi > Motvu sldzis.

18

Pulkstenis > Iespjas > Uzstdjumi > Pulkstea tips.

Ierces uzstdjumos var maint ar gaidsanas rezma fona attlu vai enerijas tauptja rezm redzamo.

Padoms. Lai prbaudtu, vai fon darbojas kda programma, nospiediet un turiet . Lai aizvrtu programmas, kas netiek lietotas, sarakst ritiniet ldz vajadzgajai programmai un nospiediet C. Atstjot programmas atvrtas fon, palielins akumulatora enerijas patris.

19

Multivides izvlne

Multivides izvln varat piekt biezk izmantotajam multivides saturam. Izvltais saturs tiek pardts atbilstosaj programm. 1. Lai atvrtu vai aizvrtu multivides izvlni, nospiediet multivides taustiu. Attli -- Skatiet pdjos uzemtos attlus, sciet attlu vai videoklipu slaidrdi vai skatiet multivides failus albumos. Sples -- lai izmintu N-Gage sples (tkla pakalpojums). Kartes -- lai programm Kartes skattu atrasans vietu izlasi. Web -- lai prlk skattu Web saisu izlasi. Kontakti -- lai pievienotu savus kontaktus, nosttu zias vai veiktu balss zvanus. Lai tuks saraksta viet pievienotu jaunu kontaktu, nospiediet ritinsanas taustiu un izvlieties kontaktu. Lai nosttu ziu, multivides izvln izvlieties kontaktu un Iespjas > Stt sziu vai Stt multiziu.

2. Lai prlkotu snas, ritiniet pa kreisi vai pa labi vai, ja ir aktivizta NaviTM ripa, velciet ar pirkstu pa ritinsanas taustia malu. Ir pieejamas sdas snas:

TV un video -- Skatiet pdjo skatto videoklipu, ierc saglabtos videoklipus vai piekstiet video pakalpojumiem. Mzika -- lai atvrtu skatu Mzikas atskaotjs un Tagad atskao, prlkotu savas dziesmas un mzikas sarakstus vai lejupieldtu un prvaldtu Podcast epizodes.

3. Lai sn ritintu uz augsu vai uz leju, nospiediet ritinsanas taustiu uz augsu vai uz leju. Lai izvltos objektus, nospiediet ritinsanas taustiu. Lai maintu snu secbu, izvlieties Iespjas > Krtot virsrakstus.

20

Lai no atvrts programmas atgrieztos multivides izvln, nospiediet multivides taustiu.

Atbalsts

Ja raduss problmas ar ierci vai neesat prliecints, k iercei pareizi jdarbojas, skatiet informciju tiessaistes atbalsta Web viet www.nseries.com/support vai Web vietas www.nokia.com vietj sada, ierces paldzbas programm vai lietotja rokasgrmat. Ja tas neatrisina radusos problmu, izvlieties kdu no sm iespjm: Atjaunojiet ierces skotnjos uzstdjumus: izsldziet ierci un izemiet akumulatoru. Pc pris sekundm ielieciet akumulatoru un iesldziet ierci.

Vai raduss problmas ar ierci?

Pirms ierces nostsanas remontam vienmr dubljiet vai ierakstiet ierc esosos datus. Skatiet www.nseries.com/support vai vietjo Nokia Web vietu, lai iegtu jaunks rokasgrmatas, papildinformciju, ieldes iespjas un pakalpojumus, kas saistti ar konkrto Nokia izstrdjumu. Padoms. Atbalsta lapm var piekt, ar izmantojot ierces Web prlku.

Tiessaiste

Paldzba

Atjaunojiet skotnjos rpncas uzstdjumus, k aprakstts lietotja rokasgrmat. Rpncas uzstdjumu atjaunosanas laik faili netiek izdzsti.

Atjauniniet ierces programmatru, izmantojot programmu Nokia Software Updater. Skatiet www.nokia.com/softwareupdate vai vietjo Nokia Web vietu.

Paldzbas funkcija sniedz nordjumus par tlrua lietosanu. Lai piektu tai no programmas, izvlieties Iespjas > Paldzba.

Lietotja rokasgrmata

Skatiet lietotja rokasgrmatu, lai iegtu citu svargu informciju par ierci.

Ja problmu joprojm nav izdevies atrisint, sazinieties ar uzmumu Nokia, lai uzzintu par remonta iespjm. Skatiet www.nokia.com/repair.

21

Information

21 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

784687