Read Microsoft Word - Program.doc text version

Slovenská spolocnos pre klinickú neurofyziológiu Spolecnost klinické neurofyziologie CLS JEP Spolocnos biomedicínskeho inzinierstva a lekárskej informatiky SLS Spolecnost biomedicinského inzenýrství a lékaské informatiky CLS JEP Slovenská neurologická spolocnos Ceská neurologická spolecnost CLS JEP Jesseniova lekárska fakulta a Martinská fakultná nemocnica 1. Neurologická klinika LF MU a FN u Sv. Anny, Brno Neurologická klinika JLF UK a MFN, Martin

PROGRAM

56. spolocného zjazdu slovenskej a ceskej spolocnosti klinickej neurofyziológie

Martin 12.-13.11. 2009

Miesto konania:

Kongresové centrum Hotel Victoria, V. Zingora 9820, 036 01, Martin

Zjazdový poplatok: 20 (pri registrácii)

Témy:

Kognitívna neurofyziológia Funkcná magnetická rezonancia Elektromyografia Elektroencefalografia Varia

Cestné predsedníctvo Prof. MUDr. Egon Kurca, PhD. MUDr. Ing. Svojmil Petránek, CSc. Doc. Ing. Milan Tysler, CSc. Doc. Ing. Jií Hozman, PhD. Doc. MUDr. Ján Benetin, CSc. Doc. MUDr. Otakar Keller, CSc. Doc. MUDr. Dusan Mistuna, PhD. Doc. MUDr. Julián Hamzík, PhD. Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. LF MU

­ predseda SSKN ­ predseda SKN ­ predseda SSBILI ­ predseda SBILI ­ predseda SNS ­ predseda CNS ­ dekan JLF UK ­ riadite MFN ­ prednosta 1. Neurologickej kliniky

Organizacný výbor Prof. MUDr. Milan Brázdil, PhD. Prof. MUDr. Martin Bares, PhD. Doc. MUDr. Irena Rektorová, PhD. Doc. MUDr. Robert Kuba, PhD. Prof. MUDr. ubomír Lisý, DrSc. Doc. MUDr. Pavol Kucera, PhD. Prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc. Doc. MUDr. Bozena Pihová, CSc. MUDr. Jozef Michalik MUDr. Vladimír Nosá, PhD. MUDr. Stefan Sivák, PhD. MUDr. Ema Kantorová MUDr. Monika Turcanová Koprusáková, PhD.

Organizacné pripomienky

Rokovací jazyk: Prednásky: slovenský, ceský, anglický 10 minút + 5 minút diskusia

Stvrtok 12.11. 2009

9.00

Otvorenie zjazdu

9.15-9.30

Vyziadaná prednáska

Parkinsonova nemoc a dystonie: mnící se patofyziologický a terapeutický pohled Bares M (Brno)

9.45-10.45

Kognitívna neurofyziológia I.

Rektor, Kremlácek

Kognitivní aktivity v nucleus subthalamicus (STN) Rektor I, Baláz M, Bocková M (Brno)

Urcenie dominancie hemisfér vybranými vysetrovacími metodami Turcanová Koprusáková M, Sivák S, Kurca E, Benco M, Bittsanský M, Javorka K (Martin)

Vliv ,,theta burst" transkraniální magnetické stimulace na zrakové evokované potenciály Kremlácek J, Bedná M, Kubová Z, Kuba M, Szanyi J, Langrová J, Vít F (Hradec Králové)

Vliv pohlaví na ,,zrakovou mismatch negativitu" Langrová J, Kremlácek J, Kuba M (Hradec Králové)

11.00-12.15

Funkcná MR I.

Jech, Brázdil

Analýza default mode sít u zdravých dobrovolník a pacient s Parkinsonovou nemocí Krajcovicová L, Mikl M, Marecek R, Rektorová I (Brno)

Tranzitorní zlepsení hybnosti vyvolané zavedením elektrody do subthalamického jádra v obraze fMR Jech R, Müller K, Rzicka F, Urgosík D, Sieger T, Vymazal J, Rzicka E (Praha, Lipsko)

Srovnání urcení prbhu kortikospinální dráhy subkortikální stimulací a intraoperacní MRI traktografií Ostrý S, Netuka D, Hoínek D, Stejskal L (Praha)

Sulcus temporalis superior a detekce vzácných podnt Haitová P, Brázdil M, Mikl M, Marecek R (Brno)

Ovení schopnosti ICA detekovat mén výrazné aktivace ve skupinovém zpracovaní fMRI dat Gazárek J, Mikl M, Marecek R, Havlícek M, Jan J (Brno)

12.15.-14.30

Obed

14.30-16.00

Elektromyografia I.

Lisý, Kukumberg

Elektrofyziologická diagnostika centrálnych porúch hybnosti v oblasti axiálnych svalov Lisý (Bratislava)

Fenomén repetitívnej aktivity v klinickej EMG s prihliadnutím k tetanickému syndrómu Kukumberg P (Bratislava)

Hemipseudoatetóza brusného svalstva Kucera P, Kurca E (Bratislava, Martin)

Elektrofyziologické vysetrenia v diagnostike parkinsonských syndrómov Benetin J (Bratislava)

Co môze poveda stabilografia v hodnotení chronickej instability postoja Saling M, Cingelová M, Lovás S (Bratislava)

Hodnotenie vzpriameného postoja pomocou stabilometrie a akcelerometrie Abrahámová D, Hlavacka F, Valkovic P, Benetin J (Bratislava)

16.15-17.45

Elektromyografia II.

Kucera, Benetin, Cibulcík

Vývoj názorov na elektrofyziologickú diagnostiku porúch svalstva panvového dna Kurca E (Martin)

Elektrofyziologická diagnostika autonómnych reflexných oblúkov u pacientov s diabetes mellitus 1. typu Martinisková Z, Kucera P, Goldenberg Z (Bratislava)

Abnormality zmurkacieho reflexu u pacientov s diabetes mellitus 1. typu Kucera P, Martinisková Z, Goldenberg Z (Bratislava)

Myokýmie v oblasti tváre Cibulcík F, Hergottová A, Jurcaga F (Bratislava)

AIDP indukovaná interferónom alfa2a u chronickej hepatitídy C Martinková J, Pristasová E, Benetin J (Bratislava)

Neuropatie pri monoklonálnej gamapatii nejasného významu Hergottová A, Cibulcík F, Jurcaga F, Spalek P (Bratislava)

19.00

Spolocenský vecer v priestoroch hotela Victoria Hrá Dixieland Jesseniovej lekárskej fakulty

Piatok 13.11. 2009

8.30-9.30

Funkcná MR II.

Havlícek, Brázdil

Konektivita funkcních sítí pomocí dynamického modelu Grangerovy kauzality Havlícek M, Mikl M, Marecek R, Jan J, Brázdil M (Brno, Albuquerque)

Výpocet vrohodnostních map vzhledem k nepesnosti typu chybjících reakcí ve fMRI Mikl M, Drastich A, Brázdil M (Brno)

EEG/fMRI ­ specifika metody. Srovnání GLM vs CCA. Marecek R, Mikl M, Tomcík J (Brno)

Funkcní integrace mozku pi detekci vzácných podnt ­ z pohledu funkcní MRI a analýzy intracerebrálního EEG signálu Brázdil M (Brno)

9.45-10.45

Kognitívna neurofyziológia II.

Sieger, Gescheidt

Non-motorické neurony subthalamického jádra aktivované pi vizuální percepci afektivních podnt u pacient s Parkinsonovou nemocí ­ pilotní studie Sieger T, Jech R, Serranová T, Wild J, Novák D, Rzicka F, Urgosík D (Praha)

Iowa Gambling Task ­ porusené rozhodování u pacient s Parkinsonovou nemocí s pocátkem onemocnní do 45 let vku Gescheidt T, Husárová I, Marecek R, Mikl M, Czékoová K, Andrlová H, Urbánek T, Bares M (Brno)

Cogmed trénink pracovní pamti ­ první zkusenosti Haase J, Novotný M (Sumperk)

Cogmed trénink pracovní pamti Novotný M, Haase J (Sumperk)

11.00-12.30

EEG a varia

Donáth, Hofericová

Limitácie EEG pri epilepsii Donáth V (Banská Bystrica)

Význam video-EEG monitorovania v diferenciálnej diagnostike epileptických a neepileptických záchvatov Hofericová B, Kurca E, Michalik J, Sútorová D (Martin)

Nase skúsenosti s kombináciou fyziologického a EEG tréningu prostredníctvom spätnej väzby Slepecký M, Kotianová A (Liptovský Mikulás)

Efektivita liecby pomocou neurofeedbacku Novotný M, Slepecký M (Sumperk, Liptovský Mikulás)

Zmírování koktavosti 2 sympatomimetikem formoterolem Pesák J (Olomouc)

Metódy matematickej analýzy v problematike stúdia mechanizmov obranných reflexov dýchacích ciest Knociková J (Zilina)

12.30

Ukoncenie zjazdu

Information

Microsoft Word - Program.doc

9 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

410278