Read ks.dr.Sawa-Zagrozenia.pdf text version

55. Czy grasz w gry RPG (role-playing game)? {jest to specyficzny rytual, ceremonia, gracze s zaangaowanie, kieruje wszystkim Master (Mistrz, Pan, Gospodarz), poprzez te gry bardzo czsto nie jest ju zabawa w magi, ale realne praktykowanie okultyzmu} 56. Jakie ksiki czytasz? Jakie komiksy? {niejednokrotnie zawarte s niebezpieczne treci, np. komiks ,,Dylan Dog"} 57. Ile czasu powicasz muzyce? 58. Jakie tematy s podejmowane w sluchanych przez Ciebie piosenkach? Czy sluchasz nastpujcych zespolów i wykonawców indywidualnych (wprost lub porednio promuj satanizm, okultyzm lub inne obce kulty): The Rolling Stones, Black Sabbath, Sabbath Bloody Sabbath, Slayer, Pink Floyd, Led Zeppelin (gitarzysta Jimmy Page jest zwolennikiem doktryny Crowley'a), Little Richard, Mercyful Fate, Deicide, Death SS (Steve Sylwester), Marilyn Manson, Madonna, Dee Snider, Hall and Oates (Daryl Hall), Stevie Nyxa, RUN-DMC, LL Cool J, Beastie Boys, Dortuary, Celtic Frost, Cannibal Corpse, Guns N' Ross, KISS, The Doors, Sex Pistols, Rock Voxens, Def Leopard, David Bowie, Van Halen, Jimi Hendrix, John Lennon, Mettalica, AC/DC, David Lee Roth, zespoly techno, M. Jackson, G. Brookes, Ozzie Osbourne, Megadeth, Psychic TV, Enigma, David Crossy, Natan Young, Graham Nash, (owi producenci rockowi nale do grup satanistycznych) Electric Light Orchestra, Dee Snider, Alice Cooper, P. McCartney, Daryl Hall (Hall and Oates), Stevie Nyxa, Run DMC, LL Cool J, Beastie Boys, Whitesnake, Heart, Diamond Roxx, The Mentors, Slayer, Poson, Stryjen, Nina Hagen, Ron-

nie James Dio, De Garmo and Hey, Amy Grant, The Dwarves, Depeche Mode, Frank Zappa, Edwin Kelder z grupy Altar, Heath Metal, Deicide (utwory Glena Bentona), Doctor John (z zespolu Tangerine Dream), Burzum (solista: Varg Vikernes), Black Swan, John McLanglin (z Mahavishnu Orchestra), Utopia The Who, Bob Marley, Elo, KISS, Mick Jagger, B. Springsen, Devo, Dead Kennedy's, Frankie Goes To Hollywood, Jefferson Airplane, The Cue, Van Morrisin, KAT, Test Fobii Creon, Dragon Stos, Turbo, Vader, Destrayer, Christ Agony, Open Fire, Behemoth, Arch Enemy, Nightwish, Iron Maiden, ... Kreator, Dragonforce, Within Temptation, Cradle of Filth, Children of Boddom, COMA, Nirvana, Artrusis, Lowna Coil, Closterkiller, Hammerfail, DUO, KORN, Hunter, Dimmu Borgir, muzyka gothes itp.? Pierwsze odniesienia do satanizmu w rocku pojawily si w twórczoci zespolu The Beatles (1967r.) 59. Czy korzystale z homeopatii, proszków Sai Baby lub innych podejrzanych rodków? 60. Czy podejmowale leczenie poprzez medycyn niekonwencjonaln? {bioenergoterapia, Reiki, akupresura, akupunktura ­ odwoluje si do okultystycznej wizji czlowieka i wiata, sesje Harrisa, Kaszpirowskiego, Nowaka, uzdrowicieli z Filipin i innych ­ spirytystyczny fundament tych praktyk (odwolywanie si do duchów), jasnowidztwo, wykorzystywane do rzekomego leczenia ­ irydologia, leczenie z moczu (nie maj podstaw naukowych, praktyki te odwoluj si do spirytyzmu), seanse biotroniczne, niektóre seanse psychoterapeutyczne ­ cz odwoluje si do ideologii Dalekiego Wschodu; konieczna jest dokladna analiza danej praktyki}

ks. dr Przemyslaw Sawa

ZAGROENIA DUCHOWE. PODSTAWY CHRZECIJASKIEJ WALKI DUCHOWEJ. PRZYGOTOWANIE DO MODLITWY O UWOLNIENIE?

Jezus Chrystus przez swoj mier, swoje zmartwychwstanie i uwielbienie dal ludziom nowe ycie, do którego dostp jest przez wiar ­ dostpiwszy wic usprawiedliwienia dziki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa; dziki Niemu uzyskalimy na podstawie wiary dostp do tej laski, w której trwamy i chlubimy si nadziej chwaly Boej (Rz 5,1-2). Jednak grzechy, nalogi i rozmaite praktyki otwieraj czlowieka na wplyw duchów zlych (szatana i demonów). Praktyki balwochwalcze, rozpowszechniona filozofia New Age z okultyzmem i spirytyzmem s coraz bardziej obecne w dzisiejszej rzeczywistoci. Towarzyszy temu u wspólczesnych ludzi brak odpowiedniej wiedzy odnonie do zagroe duchowych i zniewole. Pomoc moe by niniejsza ulotka. Zanim przystpisz do analizy swojego ycia (rachunek sumienia) pamitaj: JEZUS CHRYSTUS JEST PANEM, KTÓRY POKONAL ZLO. JELI JESTE WE WSPÓLNOCIE Z NIM, ZWYCIASZ. Slowo Boe wyranie mówi o istnieniu demonów. Stary Testament ukazuje róne zadania duchów zlych: aniol niszczyciel (Rdz 19,13; 2 Sm 24,16; 2 Krn 322, 21), budzcy niezgod (Sdz 9, 23), gniew (1 Sm 16, 14; 18, 10; 19, 9), duch klamstwa i zwodzenia (1 Krl 22, 19-23). Wystpuj te róne okrelenia lub imiona niektórych demonów: Lewiatan (Iz 27, 1; Ps 74, 14), Azazel (Kpl 16, 8), Asmodeusz (Tb 3, 8), szatan, diabel (np. Za 3, 1-5; Hi 1, 6-12; 2, 1-7; 1 Krn 21, 1), elohim ­ odniesiony do wróki w znaczeniu istoty nadludzkiej (1 Sm 28, 13), szedim, którym skladano ofiary (Pwt 32, 17; Ps 106, 36), lilit (Iz 34, 14), serim - ,,kosmate" demony w postaci kozla1. Wg Nowego Testamentu zle duchy s duchami, pierwotnie yjcymi z Bogiem (Ef 6, 12; Jud 6), s zorganizowane (Mt 12, 24), posiadaj nadprzyrodzon moc (Ap 16,14), maj wiedz o Jezusie Chrystusie (Mt 8, 29; Mk 1, 23-24), mog by przyczyn choroby (Mt 9, 32-33), mog opta zwierzta i ludzi (Mk 5, 13; Lk 8, 2), dr przed Bogiem (Jk 2, 19), falszywie nauczaj i zwodz (1 Tm 4, 1), zostan osdzone przez Boga (2 P 2, 4)2. Chrystus pokonal diabla (J 12, 31; 16, 11; 1 J 2, 14). Szatan nie moe dotkn wierzcego w Jezusa (1 J 5, 18), szkodzi jednak popelniajcemu grzech (J 8, 34, 44). Inne referencje biblijne odnonie do rzeczywistoci duchów zlych; 1 Kor 5, 5; 1 Kor 7, 5; 1 Kor 10, 20-21; 2 Kor 2, 11; 2 Kor 4, 4; 2 Kor 6, 15; 2 Kor 11, 14; 2 Kor 12, 7; Ef 4, 27; Ef 6, 11.16; 2 Tes 3, 3.5; 1 Tm 3, 6-7; 1 Tm 4, 1; 2 Tm 2, 26; Hbr 2, 14; 2 P 2, 4; Ap 2, 10.13.24; Ap 9, 3-11; Ap 12, 3-4.13.17; Ap 13, 1.11; Ap 16, 13-143. Wybrane wiadectwa nauki chrzecijaskiej, katolickiej zawarte w dokumentach Magisterium Kociola: < Indiculus o lasce Boej (ok. 440 r.): ,,Nawet ten, kto lask chrztu zostal odnowiony, nie jest w stanie wyzwoli si od sidel szataskich i zwyciy podliwoci cielesnej inaczej, jak przez to, e otrzymuje od Boga ­ z Jego ustawicznej pomocy ­ wytrwanie w dobrym yciu"4 < List Leona Wielkiego Uuam laudabiliter do biskupa Turribiusa z Astorgii (447r.): ,,... i diabel bylby dobry, jeli by nie trwalo to, co uczynil. Ale poniewa le wykorzystal swoj naturaln doskonalo (...), lecz odpadl od najwyszego dobra, z którym powinien by zjednoczony"5 < Edykt cesarz Justyniana do patriarchy Konstantynopola, Menasa, ogloszony na synodzie w Konstantynopolu (543r.): ,,Jeli kto mówi lub utrzymuje, e Chrystus pan w przyszlym czasie wiata zostanie ukrzyowany take za demonów, ten niech bdzie obloony anatem"; ,,Jeeli kto mówi albo utrzymuje, e kara demonów i ludzi bezbonych jest czasowa i po pewnym okrelonym czasie bdzie miala koniec, wzgldnie bdzie dane odnowienie demonów albo ludzi bezbonych, ten niech bdzie obloony anatem"6 < I synod w Bradze (574r.): ,,Jeeli kto mówi, e diabel nie byl przedtem dobrym aniolem stworzonym przez Boga i e jego natura nie byla dzielem Boym, lecz mówi, e wylonil si on z chaosu i ciemnoci i e nie mial adnego swojego stwórcy, lecz e jest samym pocztkiem i substancj zla (...), niech bdzie obloony anatem"7 < Sobór Lateraski IV (1215r.): ,,Diabel bowiem inne zle duchy zostaly przez Boga stworzone jako dobre z natury, ale sami siebie uczynili zlymi. Czlowiek za zgrzeszyl za podszeptem diabla"8 < Sobór Florencki, Dekret dla jakobitów (1442r.): ,,...Sobór potpia niedorzeczno manichejczyków, którzy przyjli dwa pierwiastki, jedne dla rzeczy widzialnych, a drugi dla niewidzialnych; którzy twierdzili take, i inny jest Bóg Nowego Przymierza, a inny Starego"9 < Sobór Trydencki, Dekret o grzechu pierworodnym (1546r.): ,,...starodawny w, odwieczny wróg rodzaju ludzkiego..."10 < Sobór Watykaski II (1962-1965r.): 18 wzmianek nt. szatana i demonów, np. ,,Calej historii ludzkoci towarzyszy ostra walka przeciwko mocom ciemnoci" (KDK 37b); ,,...czlowiek stworzony przez Boga w sprawiedliwoci, za podszeptem Zlego naduyl swej wolnoci, powstajc przeciwko Bogu" (KDK 13a); inne referencje: KDK 2b, KDK 16, KDK 22, DM 3, DM 14b, KK 5a, KK 48d, DWR 11b11 < Nauczanie Pawla VI: w r. 1972 mówil o szataskich dzialaniach, by zniszczy owoce Soboru Watykaskiego II; na audiencji generalnej 15 XI 1975 r. papie powiedzial: ,,Zlo nie jest ju tylko jakim brakiem, lecz yw istot duchow, przewrotn i powodujc przewrotno"; audiencja z 21 II 1977 r.: duch nieczysty jako ,,ksi tego wiata"12 < Katechizm Kociola Katolickiego: upadek aniolów (KKK 391-396)

A. WPROWADZENIE BIBLIJNE

E. DROGA W KIERUNKU WOLNOCI

Jeli spostrzegasz w sobie jakie niepokojce objawy lub po odprawieniu powyszego rachunku sumienia widzisz bldy swojego ycia, to:

1. oddaj swoje ycie Jezusowi (decyzja, by Jezus byl autentycznym Panem) 2. wyrzeknij si poszczególnych zlych rzeczy, które mialy miejsce w Twoim yciu 3. módl si do Jezusa o zbawienie z Twoich grzechów i zniewole (litania do Krwi Chrystusa, litania do Serca Jezusa, litania do Imienia Jezus, modlitwy do ran Chrystusa); inne modlitwy (litania do Matki Boej, litania do wszystkich witych, róaniec, koronka do Milosierdzia Boego) 4. módl si o Ducha witego, by by calkowicie przeniknitym przez Niego (od chrztu czlowiek jest wityni Ducha witego) 5. podejmij regularne ycie sakramentami (czsta spowied, regularna Eucharystia) 6. zadbaj o dobre relacje z ludmi 7. poszukaj wspólnoty, w której moesz wzrasta w wierze i która bdzie wsparciem (wane, by byla to wspólnota modlitewna i formacyjna) 8. musisz by cierpliwy 9. jeli niepokojce objawy nie ustpuj, zglo si do kaplana poslugujcego modlitw wstawiennicz lub do egzorcysty 10. pamitaj, e to Jezus Chrystus jest Panem; to On zwyciyl i kto jest w relacji z Nim bdzie dowiadczal wolnoci i pokoju Literatura: < Katechizm Kociola Katolickiego, Pallottinum 2002 < Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kociola, opr. S. Glowa, I. Bieda, Pozna 1997 < Breviarium fidei. Wybór Doktrynalnych wypowiedzi Kociola, red. I. Bokwa, Pozna 2007 < K.Berger, Po co jest diabel?, tl. S. Wolski, Pozna 2007 < C.Climati, Mlodzi i ezoteryzm. Magia, satanizm i okultyzm- oszustwo ognia,który nie spala, tl. K. Czuba, Kielce 2001 < M. La Grua, Modlitwa o uwolnienie, tl. W. Dziea. Kraków 2002 < H. Hemminger, Ezoteryka i okultyzm. Poradnik dla rodziców, tl. M. Labi. Kraków 2005 < G. Huber, Id precz szatanie! Dzialanie diabla dzisiaj, tl. E Data, Michalineum 2004 < G. Kuby, Harry Potter ­ dobry czy zly?, tl. D. i W. Muszyscy, Radom 2006 < Ph. Madre, Uzdrowienie i egzorcyzm. Jak rozeznawa?, tl. I. Burchacka, Warszawa 2007 < G. Nanni, Palec Boy i wladza szatana. Egzorcyzm, tl. J. Kaczmarek, B. Widla, Warszawa 2007

B. WPROWADZENIE DOKTRYNALNE

C. WPROWADZENIE TEOLOGICZNO-DUCHOWE

1. Stopnie oddzialywania zlego ducha < Pokusa< Drczenie < Opresja ­ demony tworz klimat cikoci, trzymaj na uwizi, przeszkadzaj w modlitwie, tpi wol, gasz entuzjazm, wywolywanie wzburze w relacjach midzy ludmi (! Jeli osoba w dobrym rodowisku wystarczy w takim przypadku modlitwa o uwolnienie!) < Nkanie wewntrzne ­ zwizane z próbami wejcia szatana w jakie zranienia psychiczne, pknicia; oddzialywanie na pami, wyobrani uczuciowo; w tej rzeczywistoci mona wyróni etapy: zranienie zwizanie (opór natury duchowej; zwizanie jakiej sfery ycia; przymus wewntrzny; dynamizm rozwojowy zwizania) nkanie diabelskie (demony zamieszkuj w czlowieku); by moe wystarczy modlitwa o uwolnienie < Optanie diabelskie ­ moe by czciowe (obsesja) lub calkowite (szatan oddzialuje w calym ciele czlowieka bez optania ducha); zwizanie z wyranym aktem skierowanym do szatana (modlitwa do demonów, zawarcie paktu z diablem)13 2. Przykladowe objawy zwizania demonicznego: < zmiany osobowe, np. sposobu mówienia, zachowania si < zmiany fizyczne, np. nadzwyczajna sila, konwulsje, drgawki, paralie, zaniki wiadomoci, zmieniony glos < zmiany umyslowe, np. zdolnoci parapsychologiczne < zmiany duchowe, np. trudnoci w modlitwie, w przyjmowaniu sakramentów, agresja wobec tego, co sakralne (kociól, róaniec, krzy, medalik, szkaplerz, stula, woda wicona, osoba kaplana)

D. WYBRANE PRZESTRZENIE ZAGROE DUCHOWYCH

Zestaw pyta przygotowujcych do takiej modlitwy 1. Miale pragnienie oddalenia si od Boga, trwania w grzechu? 2. Czy zmagasz si ze zlymi mylami o Bogu? 3. Czy jest w Tobie pragnienie mocy? Czy pytasz o jej ródlo? 4. Jaka jest Twoje obecna wi z Chrystusem? 5. Czy popelnile kiedy witokradztwo? 6. Czy s jakie grzechy, z których nie moesz si wyzwoli? {tkwienie w grzechach oslabia wewntrznie czlowieka i czyni go szczególnie podatnym na ataki ducha zla} 7. Czy tkwisz w jakim nalogu? {komputer, internet, telewizja, leki, narkotyki, alkohol, seks, pornografia ­ nalogi staj si przestrzeni, w której zniewolenie jak praktyk moe sta si ródlem zniewolenia demonicznego} 8. Jakie byly wielkie grzechy wród Twoich przodków? Czy osoby z Twojej rodziny zajmowaly si wywolywaniem duchów lub innymi podejrzanymi praktykami? {pewne skutki grzechów osób z poprzednich pokole mog by powodem jakiego nkania przez ducha zla, np. aborcja, zabójstwa, samobójstwa} 9. Czy w Twojej rodzinie mialo miejsce samobójstwo, zabójstwo, aborcja? 10. Czy drczyly lub drcz Ci myli odnonie do samobójstwa, zabójstwa, aborcji, zrobienia jakiej szkody sobie lub komu? 11. Czy dowiadczasz jaki innych drczcych Ci, obsesyjnych myli? 12. Czy podtrzymujesz w sobie gniew i brak przebaczenia? 13. Czy kto rzucil na Ciebie, Twoj rodzin przeklestwo, zlorzeczenie, urok? 14. Czy masz dowiadczenie jakiej obecnoci, która Ci przerazila? 15. Jak reagujesz na miejsca wite, sakramenty, osoby duchowne? {znakiem zwizania demonicznego moe by niemono wejcia do kociola, ogromna agresja do sacrum, i ksiy (chodzi oczywicie nie o jak niech zwizan z jakimi dowiadczeniami, ale o wrogo rodzc si z glbi czlowieka)} 16. Czy slyszale jakie wewntrzne glosy czy przynaglenia (np. o mierci)? 17. Czy w Twoim domu dziej si jakie niewytlumaczalne zjawiska? {moe to by zwizane z jakim kultem satanistycznym czy praktyk okultystyczn sprawowanymi w domu; moe to równie by zwizane z okultystycznym zwizaniem jakiej mieszkajcej w tym domu osoby} 18. Czy wierzysz w przesdy? 19. Czy uczestniczyle w seansach spirytystycznych, choby dla zabawy? 20. Czy miale co do czynienia z magi (bial lub czarn)? Czy odprawiale jakie praktyki? 21. Czy byle u wróki? Czy wróono Ci z kart Tarota? {Tarot oraz karty anielskie maj jednoznaczne podloe demoniczne} 22. Czy byle u ,,wieckich egzorcystów", odczyniajcych, jasnowidzów? 23. Czy korzystale z Metody Silvy i programu Sita Learning System? {w praktykach tych nastpuje oddzialywanie na podwiadomo} 24. Czy byle zaangaowany w sztuki walki? Czy praktykowale jog, medytacj transcendentaln lub inn form medytacji dalekowschodniej? Czy podejmowale jak wskazan mantr? {praktyki te zakorzenione s w obcej chrzecijastwu filozofii; wiczenia ciala s czci calego systemu filozoficznego i stanowi cz inicjacji w dany system (religijny); naley odróni sztuki walki od sportów walki (bez odniesie do filozofii), konieczne jest jednak kontrolowanie} 25.Czy miale jakie dowiadczenia okultystyczne? {np. wiara w moc krysztalów (symbole ducha) i piramid (,,wspaniale wiatlo"); róne zabawy, np. Krwawa Mary; stosowanie tabliczek Quija; zaklcia; przyzywanie ducha przewodnika; stosowanie rozmaitych formul magicznych; praktyki chodzenia po ogniu} 26.Czy miale dowiadczenie projekcji astralnych, unoszenia przedmiotów, przepowiadania przyszloci? 27.Czy podpisale jaki pakt krwi? 28.Czy wierzysz we wróby? Czy korzystale z uslug wróek czy innych magów? Czy podejmowale jakie praktyki astrologiczne, spirytystyczne itp.? { prawdziwe wróby,wróby dla zabawy : wróenie z kart (karomancja);wróenie z rki (chiromancja ); numerologia; odwolywanie si do rónych wyroczni,np. Ksiga Przemian / Ching : czytanie senników} 29.Czy wierzysz w istnienie tzw. Trzeciego oka? {jest to zwizane z ezoteryk:ma stanowi bram do szerszej rzeczywistoci} 30.Czy korzystale z uslug jasnowidzów? 31.Czy korzystale z radiestezji (ródkarstwo, wahadlarstwo) (jest to jasnowidztwo) 32.Czy korzystale z filtrów magicznych ( róne mieszaniny, któ-

re maj pomóc w rozwizaniu problemów) 33.Czy uczestniczyle w praktykach odblokowywania czakramów? Czy miale do czynienia z kanalowaniem (channeling), hipnoz, psychometri, praktyk biofeedback, automatycznym, automatycznym pismem,telepati? 34. Czy uczestniczyle w kursach robienia cudów? 35. Czy odgrywale kiedy rol diabla, angaujc si emocjonalnie? (take dla zabawy) 36.Czy w jaki sposób przywolywale szatana, zle duchy, duchy- przewodniki, duchy opiekucze{przewanie skutkuje to zwizaniem demonicznym} 37.Czy uczestniczyle w jakich obcych kultach? Czy co jadle na tych spotkaniach { np. uczestnictwo w spotkaniach wyznawców Harry Kriszny; {spoywanie czegokolwiek na spotkaniach takich grup moe skutkowa zniewoleniem poprzez pokarm wczeniej ofiarowany demonom} 38.Czy uczestniczyle w jakich kultach satanistycznych, bd w jakiej podobnej praktyce? {uczestnictwo w czarnej mszy satanistycznej, modlitwa do szatana, zapraszanie zlego do swojego ycia jest powanym wykroczeniem przeciw Bogu i stanowi realne zagroenie dla czlowieka;skutkuje powanym zniewoleniem czy optaniem} 39.Czy nosile/a/ jakie symbole satanistyczne, symbole mierci czy obcych kultów? {noszenie symboli satanistycznych (pentagram, odwrócony krzy, trzy szóstki, pacyfka,czy krzy Nerona, symbolizuje zwycistwo nad chrzecijastwem, w i inne symbole predysponuj do zerwania kontaktu z Bogiem)} 40.Czy miale jaki kontakt z literatur satanistyczn? {czytanie biblii satanistycznej Antona Szandor LaVey'a lub innych ksiek tego typu, Kabaly Aleistera Crowley'a zwan ,,Liber 777", ksigi typu Thota, publikacji Blawatskiej i A. Bailey'a, podpisanie paktu, cyrografu z diablem, sluchanie muzyki satanistycznej, utosamianie si z diablem, wczuwanie si w niego, odgrywanie jego roli, profanowanie krzya, przebywanie w miejscach, w których byl lub jest uprawiany kult satanistyczny} 41. Czy wymawiale w modlitwie, w piewie piosenek imiona jakich bóstw, demonów? {np. Makumba (bóstwo afrykaskie)} 42.Czy odsylale kogo ,,do diabla"? 43.Czy czytale literatur zawierajc opisy jakich praktyk okultystycznych, medytacyjnych (niejako scenariusz dziala)? {np. ,,Harry Potter" (ksiki te zawieraj wprost i jednoznacznie symbolik okultystyczno - satanistyczn, nie mona wic wiele mówi o jakiej baniowoci, gdy zawarta symbolika nie jest wieloznaczna: P. Coehlo, ,,Pielgrzym"} 44.Czy interesowale si ezoteryk, poszukiwaniem wiedzy tajemnej, kontaktami z organizacjami, sektami pogaskimi, ezoterycznymi i gnostyckimi? Czy czytale jak literatur z tego zakresu? 45. Czy miale kontakt z teozofi czy antropozofi? {pedagogika Rudolfa Steinera ­ czyli tzw. przedszkola i szkoly waldorfskie} 46.Miale do czynienia z hipnoz (ma ona podloe spirytystyczne), umbanda, candomble (element capoeira) przywolaniem duchów? 47.Czy brale udzial w psychoterapii wg metody Berta Hellingera? {metoda zwizana z New Age: terapia niebezpieczna pod wzgldem religijnym oraz psychologicznym} 48.Posiadale balwochwalcze przedmioty, które s zaproszeniem dla szatana? {np. figurki diabla, obcych bogów, Budda,

skarabeusz ­ symbol reinkarnacji w Egipcie oraz symbol szatana ­ Belzebuba (,,wladcy much"), Ozyrys, figurki indyjskich bóstw, afrykaskie maski (maj charakter kultyczny), przedmioty o magicznych wlaciwociach, piramidki, piramida Horusa, mandale, przedmioty od spirytystów, znaki yin- yang, ankh (klucz Nilu), oko proroka, znak OM, oko Horusa, inne podejrzane znaki, czsto znajdujce si na pamitkach lub biuterii z egzotycznych krajów, z Dalekiego Wschodu, Afryki, indyjskie kadzidelka (s przeznaczone dla konkretnych bóstw), inne kadzidelka, lampki i przedmioty kultyczne, wszystko wlcznie ze strojami, ubraniami ze sklepów indyjskich, kimona, wachlarze chiskie (wg Feng -Shui maj ukierunkowywa przeplyw energii) i porcelana chiska (czsto s zdobione chiskimi tekstami modlitw), kamasutra, plakaty energetyczne (np. kwiat lotosu), kamienie i krysztaly, którym przypisuje si jakie wlaciwoci energetyczne lub inne magiczne, kule Qi-Gong, nalece do Feng -shui charakterystyczne zestawy wiszcych dzwoneczków lub prcików tzw. lapacz snów, dzwonki tybetaskie, spirala DNS, znaki zodiaku, znaki chiskiego horoskopu, zabawki przypominajce diabla, straszne potwory lub smoki, ubrania, koszulki, nalepki ze znakami satanistycznymi (rysunek diabla)} 49.Czy posiadale drzewka szczcia, talizmany, amulety, piercie Atlanty, wisiorki z wem, podkowy, sloniki ,,na szczcie"? {wiara w moc tych przedmiotów jest grzechem balwochwalstwa; noszenie ich jest zewntrznym wyrazem przynalenoci do ,,wiata", który te przedmioty reprezentuj} 50. Czy uczestniczyle w jakich ezoterycznych, okultystycznych spotkaniach? {np. w zgromadzeniu róokrzyowców; zabawy w Halloween} 51.Czy masz jakie tatuae? Jeli tak, to co przedstawiaj? {bardzo czsto przedstawiaj jakie elementy symboliki satanistycznej} 52.Jakie czasopisma (mlodzieowe, dla kobiet, inne) czytasz? Jakie treci przekazuj? {w zdecydowanej wikszoci prowadzona jest promocja treci New Age, ezoteryzmu, itd.} 53.Jakie filmy ogldasz? {magi, ezoteryzm i neopogastwo promuj m.in. horrory, seriale ,,Czarownice", ,,Buffy", ,,Nikita", ,,Z Archiwum X", wiele japoskich filmów animowanych (nie s tworzone dla dzieci) m.in. ,,Pokemony", ,,Sailor Moon", ,,Byla sobie Pollon", filmy okultystyczne i satanistyczne ,,Bliskie spotkania trzeciego stopnia", ,,E.T.", ,,Odmienne stany wiadomoci", ,,Odyseja kosmiczna 2000", ,,Powrót Jedi", ,,Gwiezdne wojny", ,,Ciemny krysztal", ,,Indiana Jones i witynia potpienia", ,,Wojownicze ólwie Ninja", ,,Niekoczca si historia", ,,Imperium Kontratakuje", ,,Kto wrobil królika Rogera", ,,Frankenstein", ,,Mission Impossible" (film finansowany przez scjentologów)} 54. Jakich gier uywale? {gry komputerowe stanowi pomost pomidzy wyobrani a rzeczywistoci, czsto przekazuj okrelon tre i wymuszaj zaprogramowane dzialanie, komputer staje si niejako elektronicznym czarownikiem, dua cz gier zawiera treci satanistyczne, przynajmniej jako tlo, np. ,,Wiedmin", coraz wicej gier zawiera treci bluniercze mocno angaujce gracza; w czci gier wymaga si wczuwania si w rol diabla lub wirtualnie angauje si w zabijanie, np. ,,Might & Magic" (M&M), ,,Hell", ,,Seventh sword of mendor", ,,Hero's quest", ,,Wizard's crown", ,,Darklands", ,,Garbiel Knight", ,,Dungeon Keeper", ,,Grand Theft Auto", ,,Virtual Russian Roulette", ,,Killing Stones", ,,The Aces & Eight Society", ,,Totomier", gry sieciowe MOD}

Information

2 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

481607