Read Inqolobane%20Yezinkondlo%20screen.pdf text version

inqolobane yezinkondlo

Copyright © 2009 by Brandley M. M. Ngcobo +27 76 721 9832 [email protected] The right of Brandley M. M. Ngcobo to be identified as the Author of the work has been asserted in accordance with the Copyright Act 98 of 1978. All rights reserved, whether the whole or part of the material is concerned, specifically the rights of translation, re-use of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction in other ways, and storage in data banks. No part of this publication may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without permission given by the Author. First Published in South Africa 2009 by New Voices Publishing Cape Town, South Africa www.newvoices.co.za

First Edition May 2009 in paperback

ISBN: 978-1-920094-83-6 EAN: 9781920094836

inqolobane yezinkondlo

brandley m m ngcobo

Copyright © 2009 by Brandley M. M. Ngcobo

inqolob a ne y e z in ko n d lo

Uthando, impilo, inhloso, izifiso, amandla,

amphupho, izenzo Ukuphila emhlabeni Isikhathi esiphiwe sona Inamhlanje kuphela Lingelakho!

5

b r andle y m m ngc ob o

Isandulela

Ave simnandi isiZulu. Inhloso yokubhala lencwadi, uthando lwabantu, lwempilo kanye nolwimi lwesiZulu. Baningi abantu abanemibono, amaqhinga, amaphupho, nezifiso, kodwa bengazi ukuthi bangenzenjani, beqalephi ukuze baphumeze izifiso zabo. Ucilo kafi izidubulu. Ngakho ke lencwadi iqonde ukusukumisa abantu ngezinkondlo. Okuqukethwe kuchaza ngayo yonke into esempilweni yomuntu, uthando, imvelo, ubuhlungu, ubumnandi bempilo, ikhono, amaphupho, izimbali, ukuphuka kwe nhliziyo kanti futhi nokubonga kumdali kuyo yonke into asipha yona, kanye nokunye okuningi umuntu ahlangabezana nakho uma ephila emhlabeni. Lencwadi ibhalwe ngendlela yokuthi ibe ngumngani kuwena, kwazeke ngoba phela ubucwibi obuhle buhamba ngabubili. Ngakho ke uzoyifunda imihla nemihla, kuthi lapho ufuna ugqozi, uvule amakhasi uthole inkondlo emayelana nesimo okusona noma mhlambe isimo ofuna ukuba kusona. Ngethembe ukuthi umu uthola inkondlo ezoshaya lapho ngifisa khona kuwena, ukuthi usukume uthathe impilo yakho uyibeke ezandleni zakho nomdali ukuze kufezeke amaphupho akho, uzongivumela uma ngithi impilo, yimpilo, ithatha indlela oyiphatha ngayo, uma uyiphatha ngoku zimisela ukhashwe nguMdali akukho oluyokuvimbela ekufezekiseni amaphupho akho nezefiso zakhe ngawe nempilo yakho. Okokugcina ngithi, imbiza kayibili ingenambheki.

6

inqolob a ne y e z in ko n d lo

Amazwi okubonga

Ngithathe lesikathi, kulelikhasi ngibonge kumdali wezinto zonke. Ngibonge ikhono, nesikhathi engisiphiwe sona ukuthi ngifeze leliphupho. Iphupho elilodwa kwamaningi. Baningi abantu engingeke ngabasho bonke ngamagama, ngethembe ukuthi bayazazi kanti futhi bayalazi neqhaza abalidlalile ekufezekiseni kwaleli phupho. Ukubonga ukuzibekela, kini nonke ngithi makwande. Kulabo engizo basho ngamagama ngithi kinina, ningadinwa, kwande nakini. Umdeni wakwaNgcobo, ubaba uThemba kanti futhi nomama uSibongile, ngilapha kulomzuzu ngothando lwenu, ngibonga isikhathi senu, ekungikhuliseni ukuthi nami ngizenzele izinto. Iqhina liphuma embizeni, kuze ngibe lapha, yinina enaziyo. Kubafowethu, uSimphiwe, uBonginkosi kanye noSizwe, amalima onke ahlanganyelwa yisindeni, anoyibamba njalo. Kodadewethu, uSanale noNelisiwe, kinina ngithi yeka uqothovane osinda ngokuzimbela, ukhozi olubambayo ngoluzulayo. Kanti nawe futhi mfowethu nawe kanjalo dadewethu ngoku thenga futhi uyifunde lencwadi iqhaza lakho likhulu ekuthuthukiseni izilwimi ngezilwimi njalo njalo. Ngamanye amagama ngizama ukuthi, ngokungixhasa kwakho ngivusa ugqozi kuwena, lokuthi nawe ngokunjalo usebenze, usebenzele ukufeza amaphupho akho. Isisu esihle ngesibonwa yilanga. Emindenini yakwaPhaka, nabakwa Damons, nabakwaMohlahlane kanye nabakwa Dlamini ngithi kini, tokolo themba amathunzi ayewukela, kanti futhi ngiyaziqhenya ngani.

7

Okuqukethwe

Isandulela Amazwi okubonga Okuqukethwe Ukhamba lwami Injabulo Umzwangedwa Uzongikhumbula Baba Khala nhliziyo Izihambi Nguwe owaziyo Khala zome Uthando Ngaphandle kwakho Ngenxa yakho Dudlu ntombi Nomangabe yini Ngiyethembisa Umgexo Wamuhle Buya sithandwa Ngiyakuthanda Qhude manikiniki Nzwakazi Isikhwele 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 8 Bambezela 33 Uthando olunjani? 34 Buyekele buhambe 35 Mtakwethu 36 Indatshana yami 37 Ngitshela wena konke 38 Umdali, wezulu, nomhlaba 39 Ningizimu 40 Yilapho sivela khona 41 Amaningi anginawo 42 Ezulwini 43 Umsebenzi 44 Azange ngalahla ithemba 45 Ngiyabonga 46 Mpumalanga 47 Ibhola lethu 48 Ukubona kanye ukubona kabili 49 Yingani ngikuthanda 50 Uhambo lwami 51 Yima 52 Ngingo wakho 53 Imvelo 54 Asoze baphumelela 55 Kimi 56

Izinsuku zami zokugcina Ndoda yomdabu Uhambo lothando Yebo Iconsi lamanzi Ilanga lakho Yingoba Umangabe Ngi ngedwa Ubuhlungu Udonga lwenhliziyo yami Engimthandayo Lempilo esiyiphilayo Ukukhanya kwelanga Ngelinye ilanga Makube njalo Khumbula Awunamandla kangako Impilo iyaqhubeka Izikhathi ziya shintshana

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Akune ndaba Kungcono singazi Ukufa kuya nqoba Inhliziyo e phukile Isimanga sempilo Ilanga lizophuma futhi Uthando olwalahleka Iculo Ukufa Izimbali Ngaphansi kwesihlahla Ngiyethemba Impilo bani lena? Sibonise indlela Izinyembezi Siyabonga baba Impilo Ukubonga Ubulembu bami

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

9

inqolob a ne y e z in ko n d lo

Ukhamba lwami

Ukhamba lwami lwezi manga Luthule njenge nyanga ikhanya ebusuku Likude njenge nkanyezi eqhakaza esibhakabhakeni Lubanzi njenge gagasi lwase lwandle Luzothile njenge zihlabathi zogwadule Lukhanya njenge langa ekuseni Asoze walufanisa Liphatha konke okungo kwami Likhuluma izindaba Liza namaqhinga, amacebo, imibono, nezinjongo zomphefumulo wami Izifiso zami, ziwumsebenzi walo Impilo yami, isezandleni zalo Ukhamba lwami Elokuqala, elokugcina Khamba lwami.

11

b r andle y m m ngc ob o

Injabulo

Ayitholakali kalula Ifaniswa no kwaneliseka Sikhohliswa ukuphumelela Sihlulelwe isikhathi Ukwezingela injabulo kuletha injabulo Ubala lodwa Olutholakala emsebenzini ozikhethela wona Ubusuku benzolo Umsebenzi ozikhethela wona ngekhono lakho Luthinta umphefumulo Umphefumulo uthola ukuphumula Iqiniso lika wonke wonke Ompofu, nodla izambane likapondo Kulula kuphinde kube yindida Noma ngabe umncane kangakanani Indawo yakho emhlabeni Ubambelele ekhonweni lakho Ngempilo nokuzimisela Ngakho konke onakho Indlela yoku thola injabulo emhlabeni

12

Information

12 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

1264825


You might also be interested in

BETA