Read AArsberetning_2001_-_2002.pdf text version

NFPV's Årsberetning 2001- 2002

1. MEDLEMMER .................................................................................................................................................... 2 2. STYRET .............................................................................................................................................................. 2 3. STYRETS VIRKSOMHET .............................................................................................................................. 4 4. PROSJEKTER .................................................................................................................................................... 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 SERTIFISERING AV EKSPERTER INNEN MAINTENANCE MANAGEMENT..............................4 MAINE EUROGUIDE / EUROMAINTENANCE GUIDELINES .......................................................5 EDB-BASERTE VEDLIKEHOLDSSYSTEMER..............................................................................7 "TRAINING" .......................................................................................................................................7 BENCHMARKING ..........................................................................................................................7 TERMINOLOGY....... ................................................................................................8

5. TIDSSKRIFT .................................................................................................................................................... 8 6. AKTIVITETER/ARRANGEMENTER............................................................................................................ 9 6.1 6.2 6.3 KURS OG KONFERANSER ...........................................................................................................9 VEDLIKEHOLDSSKOLEN .............................................................................................................9 INFORMASJON ...........................................................................................................................10

7. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER ................................................................................ 10 7.1 7.2 8. 9. 10. SENTER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD...................................................................................10 NORSKE SIVILINGENIØRERS FORENING (NIF). .....................................................................10 INTERNASJONALT SAMARBEID....................................................................................................... 11 TEKNISKE FORENINGERS SERVICEKONTOR ............................................................................... 12 ØKONOMI ................................................................................................................................................... 12

08.06.2006

NFPV

Side 1

NFPV's Årsberetning 2001- 2002

ÅRSBERETNING 7. mai 2001 ­ 11. juni 2002

Etter vedtak på årsmøtet 9. mai 2000, arbeidet styret i Norsk Forening for Vedlikehold, for en fisjon av foreningens to avdelinger, Avdeling for Industrivedlikehold og Avdeling for Bygg- og eiendomsforvaltning, til to selvstendige foreninger. På årsmøtet 7. mai 2001 i Norsk Forening for Vedlikehold vedtok man å endre navn til Norsk Forening for Produksjon og Vedlikehold, samtidig som Avdeling for Bygg- og eiendomsforvaltning ble omdannet til Norsk Forening for Eiendomsforvaltning. Foreningene hadde felles regnskap i 2001, fra 01.01.02 har foreningene egne regnskap.

1.

MEDLEMMER

Medlemmene i Norsk Forening for Vedlikehold ble fordelt etter hvilke områder de var interesserte i, og hvilke avdelinger de tilhørte. Pr 21. mai 2002 har Norsk Forening for Produksjon og Vedlikehold 103 personlige medlemmer og 178 bedriftsmedlemmer.

2.

STYRET

Styret har i perioden bestått av: Leder : Sivilingeniør Johan Fr. Mietle, SENIT HOLDING AS : Dr. ingeniør Per Schjølberg, NTNU / SINTEF Seksjonssjef Jack Simensen, Hydro Produksjonspartner

Styremedlemmer

Fabrikksjef Leif Magne Jensen, NAMMO Raufoss AS Teknisk sjef Jan Arnulf Daleng, Statkraft SF Adm. direktør Svein Anders Eriksson, C-Partner as Sivilingeniør Geir Birkeland,

08.06.2006 NFPV Side 2

NFPV's Årsberetning 2001- 2002 Forestia AS - Agnes/ Aker Offshore Partner AS etter 18.03.02 Varamedlemmer : Produksjonssjef Kjetil Nakken, Hydro Polymers AS, Rafnes Markedsleder Tor Grymyr, A/S Norske Shell Valgkomiteen har bestått av: Leder: Per K. Aas, Norcem AS, Brevik Arne Høy, Norske Skog ASA - Follum Jan Eirik Steiro (Har i perioden meldt seg ut av NFPV) Foreningens regnskap revideres av NORAUDIT DA. med Statsautorisert revisor Rolf O. Strøm som revisor. SEKRETARIAT Tekniske Foreningers Servicekontor AS Sekretariatet tar hånd om den daglige drift av foreningen etter retningslinjer gitt av styret. Sekretariatets adresse er: Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gt. 17 Postboks 2585, Solli 0203 Oslo Sekretariatsfunksjonen har blitt ivaretatt av; Daglig leder Johan O. Asmundvaag Studiesjef Stene Kristiansen Studiesjef Marianne Nordli Studiekonsulent Elisabet Leikanger Direktør Jan Eirik Schiøtz (fra 01.04.02)

Medlemmer:

08.06.2006

NFPV

Side 3

NFPV's Årsberetning 2001- 2002

3.

STYRETS VIRKSOMHET

Det har i perioden vært avholdt 8 styremøter, hvorav et møte gikk over 2 dager, og 2 møter i Arbeidsutvalget. Styret har hatt mange interessante oppgaver og saker. I tillegg til "vanlige" foreningssaker har styret brukt mye tid og ressurser på å utvikle en strategiplan for foreningen. I og med navneendring til Norsk Forening for Produksjon og Vedlikehold, har styret også arbeidet mye med å få aktiviteter knyttet til produksjonsområdet inn i strategiplanen. Strategiplanen skal brukes som et aktivt styringsverktøy for foreningen.

4.

PROSJEKTER 4.1 Sertifisering av eksperter innen Maintenance Management

Prosjektet gjennomføres i regi av EFNMS. I dette prosjektet har en definert kompetansekrav til fremtidige vedlikeholdseksperter "Requirements and Rules to Achieve a Certificate as a European Expert in Maintenance Management". Kravene er knyttet til: Ledelse, styring og organisasjon Pålitelighet og sikkerhet Vedlikeholdsinformasjon Vedlikeholdsmetoder og teknikker

Eksamener blir avholdt med basis i disse kravene. For å bli en europeisk ekspert må en bestå tre eksamener (på samme dag). Eksamenen er: Ledelse og organisasjon samt belastningsstøtte Driftssikkerhet samt vedlikeholdsmetoder Skriftlig prøve i engelsk språk

Dette er et prosjekt som blir prioritert i de fleste europeiske vedlikeholdsforeninger. Flere land skal arrangere eksamen i de nærmeste årene.

08.06.2006 NFPV Side 4

NFPV's Årsberetning 2001- 2002

Eksamen ligger på et faglig høyt nivå og baseres både på teoretisk og praktisk erfaring. Det vil nå bli prioritert å utarbeide et nytt norsk kursopplegg.

4.2

Maine Euroguide / Euromaintenance Guidelines

Prosjektet som nå er i sluttfasen er finansiert av Norges forskningsråd og de deltakende bedrifter. Prosjektet er et forskningsprosjekt der en også inkluderer studentprosjekter og hovedoppgaver. Flere av hovedoppgave-studentene har fått tilbud om jobb i de deltakende bedriftene. De mest sentrale landene i prosjektet, foruten Norge, har vært Sverige, Portugal og Danmark. Aktiviteten i Danmark har vært knyttet til TPM, SAP og organisering. Fra Norge deltar Norske Skog, Hydro Raufoss Automotive og NAMMO. AKTIVITETER Aktiviteter i 2001 har vært knyttet til utvikling og implementering av vedlikeholdskonsepter. Konseptet skal bidra til økt tilgjengelighet, redusert antall kortere stopp, effektiv vedlikeholdsfunksjon, bedre bedriftsøkonomi og forbedret HMS. Prosjekter skal videre bidra til en kostnadsreduksjon og en økning av tilgjengelighet. Prosjektet skal også bidra til mer robuste bedrifter. Hele prosjektet bygges opp omkring vedlikeholdshuset vist på neste side.

08.06.2006

NFPV

Side 5

NFPV's Årsberetning 2001- 2002

VEDLIKEHOLDSHUS

EFFEKTIVT VEDLIKEHOLD

VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK (Harmonisert med kvalitetssystemet)

VEDLIKEHOLDSLEDELSE

MÅL OG STRATEGI

Benchmarking Støttesystemer OPPLÆRING / KOMPETANSEHEVING

PC

PLANLEGGING OG IVERKSETTING

Konsept / metode => Tiltak og logistikk

Y-Axis

OVERVÅKING

Indikatorer / måltall Avviksbehandling

FORBEDRING

Erfaringer / historikk Analyse

X-Axis

VEDLIKEHOLDSUTFØRING

FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD

KORRIGERENDE VEDLIKEHOLD

Erfaringer og historikk (vedlikeholdsdata)

TERMINOLOGI

Det skal nå lages en sluttrapport med blant annet følgende kapitler: Terminologi LCC/LCP Moderne vedlikeholdskonsepter Revisjonsstanser Sikkerhet og sårbarhet

08.06.2006

NFPV

PERSONELL, TEKNISK UTSTYR, ØKONOMI

ORGANISERING

RESSURSER

Side 6

NFPV's Årsberetning 2001- 2002

4.3

EDB-baserte vedlikeholdssystemer

Dette prosjektet er nå avsluttet. Arbeidet har bestått i en kartlegging av vedlikeholdssystemer og leverandører på det norske markedet. Prosjektet omfatter også: analyse av behov for systemer anskaffelse av systemer ­ et prosjekt presentasjon av sentrale moduler skisse til en kost-/nytteanalyse

Rapporten fås kjøpt ved henvendelse til NFPV.

4.4

"Training"

EFNMS ­ Arbeidsgruppe 5, European Maintenance Specialist (EMS) Det har vært avholdt flere møter i gruppen og et dokument som beskriver endelige krav til fagopplæring er utarbeidet. Det videre arbeidet med å implementere de opplæringskrav som er definert vil bli gitt til de enkelte nasjonale foreninger. NFPV vil spille en viktig rolle i dette arbeidet, men det krever også at personer som ser betydningen av dette bidrar og spiller en aktiv rolle i det arbeidet vi står overfor i Norge. Dokumentet vil danne grunnlag for de fagplaner og prøver som skal utarbeides i NFPVs regi. Arbeidet med vedlikeholdsskolen kan betraktes som en del av dette arbeidet. Nå arbeider en spesielt med eksamens/prøvegjennomføring.

4.5 Benchmarking

Benchmarking er et nytt prosjekt som er igangsatt av EFNMS. 8 europeiske land hadde planer om å delta.

08.06.2006

NFPV

Side 7

NFPV's Årsberetning 2001- 2002 Målet med prosjektet kan oppsummeres til å være: Velge ut de ca. 20 mest viktige vedlikeholdsindikatorene Definere/forklare hver enkelt indikator Innhente data for å evaluere de valgte indikatorer Presentasjon av indikatorer

Prosjektet skal avsluttes i 2002. De to første punkter er nå avsluttet. Datainnhenting fra industrien i en rekke europeiske er nå sluttført. Data vil danne basis for en indikatoroversikt for utvalgte bransjer i Europa. NFPV har vært aktiv i dette arbeidet, og en omfattende undersøkelse i ca. 80 norske industribedrifter er sluttført.

4.6 Terminology

Dette er et internasjonalt prosjekt basert på CEN TC 319. EFNMS har utarbeidet en definisjon på 29 termer. Denne vil nå bli bearbeidet og utvidet. Per Schjølberg er norsk representant i CEN TC 319 og Terminology-prosjektet.

5.

TIDSSKRIFT

Som orientert om i fjorårets beretning ble tidsskriftet INTAKT, som NFPV hadde avtale med stoppet pga sviktende inntekter. Styret har i perioden arbeidet med å finne aktuelle alternative tidsskrifter. NFPV har inngått avtale med Media Oslo AS, som utgir tidsskriftet Vedlikehold og drift. Tidsskriftet vil bli distribuert kostnadsfritt til foreningens medlemmer og utkommer med 6 nummer pr år. NFPV har, uten kostnad for foreningen, disponert 4 sider pr nummer. Foreningens styre fungerer også som redaksjonsråd. Det er avholdt 3 møter i redaksjonsrådet. I tillegg har NFPV inngått et samarbeid med Teknologiforlaget AS, om et prøveabonnement på tidsskriftet Industridata til foreningens medlemmer. Industridata utkommer med 6 utgaver pr år.

08.06.2006

NFPV

Side 8

NFPV's Årsberetning 2001- 2002

6.

AKTIVITETER/ARRANGEMENTER 6.1 Kurs og konferanser

33 deltakere 13 deltakere 17 deltakere 16 deltakere 20 deltakere 41 deltakere 28 deltakere 45 deltakere 27 deltakere 38 deltakere 45 deltakere 27 deltakere 34 deltakere

Vedlikeholdsteknikk for formenn , mekanikere og operatører (2 kurs) Smøring og smøreteknikk del 2 Drift og vedlikehold av pumper og mekaniske tetninger Ventiler for alle behov Edb-baserte vedlikeholdssystemer Fremtidens vedlikeholdsorganisering Hydraulikk ( 2 kurs ) 1st North Sea Offshore Operation and Maintenance Conference Kontraktsseminar for underleverandører til olje- og gassindustrien Kostnadseffektivt vedlikehold ved bruk av RCM Nytt HMS-regelverk på sokkelen Praktisk bruk av analytiske verktøy for driftssikkerhet og vedlikehold Strategisk inspeksjonsstyring

Videre var Norsk Forening for Produksjon og Vedlikehold medarrangør på Kursdagene ved NTNU 2002 sammen med Norske Sivilingeniørers Forening av kursene: · Moderne Vedlikehold 41 deltakere

6.2

Vedlikeholdsskolen

Norsk Forening for Produksjon og Vedlikehold sitt hovedmål forplikter foreningen til å styrke det faglige miljøet for effektivt vedlikehold gjennom seminarer, konferanser og kurs. Denne forpliktelsen er bakgrunnen for opprettelse av vedlikeholdsskolen. Det forutsettes at det gis målbare kriterier for profesjonell kompetanse innen vedlikeholdsfunksjonene. Kursene som inngår i vedlikeholdsskolen har ikke hatt den ønskede utvikling. For å utvikle vedlikeholdsskolen videre, har styret vedtatt at det skal utvikles fag-/opplæringsplaner for de områder som inngår i vedlikeholdsskolen. Det er nedsatt en egen gruppe, som utvikler disse planene. Fag-/opplæringsplanene skal være ferdig utviklet i løpet av første halvår, slik at man høsten 2002, tilbyr kurs på vedlikeholdsskolen iht fag/opplæringsplanene.

08.06.2006 NFPV Side 9

NFPV's Årsberetning 2001- 2002

Vedlikeholdssenteret på Storefjell Høyfjellshotell Vedlikeholdsskolen er etablert på Storefjell Høyfjellshotell. Der disponerer vi et eget lokale som er omgjort til kurssenter. Kurssenteret er skreddersydd for vårt behov og er et senter hvor deltakerne selv får prøvd sine kunnskaper. Senteret blir benyttet til demonstrasjon av utstyr, teknikker og lignende, samt praktiske øvelser for deltakerne selv.

6.3

Informasjon

Det er i perioden sendt 1 nyhetsskriv til medlemmene. For å styrke informasjonsflyten til medlemmene, har alle medlemmene fått muligheten til å oppgi inntil 8 person som kan få informasjon fra foreningen. I styrets strategi legges det vekt på å øke kontakten med medlemmene. Dette vil bli fulgt opp fra høsten 2002. Styret har fungert som redaksjonsråd for tidsskriftet Vedlikehold og Drift, se punkt 5. I tillegg har avdelingen et godt samarbeid med de fleste tekniske tidsskrifter som dekker fagområdet.

7.

SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Kontakten med undervisningsinstitusjoner, forskningsinstitusjoner, andre foreninger og internasjonale organisasjoner holdes vedlike.

7.1

Senter for Drift og vedlikehold

Senter for Drift og Vedlikehold og Norsk Forening for Produksjon og Vedlikehold har hatt et samarbeid om Drifts- og Vedlikeholdsdagene i Rogaland. Siste arrangement 20. ­ 21. september samlet totalt 106 deltakere fordelt på 3 seminarer.

7.2

Norske Sivilingeniørers Forening (NIF).

Norske Sivilingeniørers Forening har i perioden vært foreningens viktigste samarbeidspartner. NFPV har samarbeidsavtale med NIF og denne har etter styrets mening fungert meget tilfredsstillende. I tillegg til et samarbeide om kurs på kursdagene ved NTNU samarbeider foreningene også om andre kurs. I tillegg kjøper NFPV diverse tjenester hos NIF.

08.06.2006

NFPV

Side 10

NFPV's Årsberetning 2001- 2002

8.

INTERNASJONALT SAMARBEID

Utviklingen i EFNMS må betraktes som positiv både faglig og administrativt, NFV har, siden EFNMS ble opprettet, vært medlem. For tiden møter foreningens leder Johan Fr. Mietle som NFV´s offisielle representant i Council, mens Per Schjølberg har vervet som "sekretær" i Executive Committee. EFNMS har i dag følgende valgte organer: Executive Committee Council I perioden har det vært 2 møter i Council og 4 møter i Executive Committee. Videre har det vært avholdt 1 koordineringsmøte mellom de nordiske vedlikeholdsforeninger (Sverige, Danmark, Finland og Norge) I det nordiske samarbeidet er benchmarking- prosjektet i sluttfasen, og det har vært et samarbeid innenfor kontrakter i vedlikeholdsbransjen mellom noen av de nordiske landene. Norge har så langt valgt ikke å delta i dette Nye mulige prosjektet blir fortløpende vurdert. Arbeidet i EFNMS har i stor grad vært konsentrert til faglig utvikling, arbeidsgrupper og prosjektarbeid. Det har det siste året ikke vært startet opp nye prosjekter i regi av EFNMS men NFV har vært representert og deltar aktivt i de gruppene som pr. dato er i gang. Dette gjelder følgende prosjekter og arbeidsgrupper: Terminology Euromaintance guidelines Maintenvir (EU 2081 ) EUMAS Benchmarking Certification ­ sertifisering av Maintenance Manager Training Samtlige prosjekter som gjennomføres som et nært samarbeide mellom flere av medlemmene i EFNMS. Euromaintenance 2002 skal arrangeres i Helsinkei 3 ­ 7 juni 2002, og det er KPY som har hovedansvaret for dette arrangementet.

08.06.2006

NFPV

Side 11

NFPV's Årsberetning 2001- 2002

9.

TEKNISKE FORENINGERS SERVICEKONTOR AS

Tekniske Foreningers Servicekontor er foreningens sekretariat og ivaretar foreningens kursvirksomhet. Dette har etter styrets oppfatning fungert tilfredstillende.

10.

ØKONOMI

Foreningens økonomi må fortsatt anses som tilfredsstillende. Regnskapet for 2001 er gjort opp med et underskudd på kr 111 492,- mot budsjettert underskudd kr 98 000,-. Driftsåret 2001 var regnskapsmessig et "fellesår" med NFE, og må vurderes opp mot den prosessen som har vært i forbindelse med delingen av foreningen NFV. Det største avviket er på posten årsmøte og kongresser, men dette arrangementet er det målsetting om å få som et inntektsbringende arrangement i fremtiden. Styret foreslår at kontingenten for år 2003 beholdes uten endringer.

Oslo, 23. mai 2002

Johan Fr. Mietle Leder

Johan O. Asmundvaag Daglig leder

08.06.2006

NFPV

Side 12

Information

12 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

260276