Read AArsberetning_2002-2003.pdf text version

NFPV's Årsberetning 2002- 2003

1. MEDLEMMER .................................................................................................................................................... 2 2. STYRET .............................................................................................................................................................. 2 3. STYRETS VIRKSOMHET .............................................................................................................................. 4 4. PROSJEKTER .................................................................................................................................................... 4 4.1 4.2 4.3 4.4 SERTIFISERING AV EKSPERTER INNEN MAINTENANCE MANAGEMENT..............................4 MAINE EUROGUIDE / EUROMAINTENANCE GUIDELINES .......................................................5 "TRAINING" .......................................................................................................................................6 BENCHMARKING ..........................................................................................................................7

5. TIDSSKRIFT .................................................................................................................................................... 7 6. AKTIVITETER/ARRANGEMENTER............................................................................................................ 8 6.1 6.2 6.3 6.4 9 6.5 6.6 KURS OG KONFERANSER ...........................................................................................................8 PV-SKOLEN ...................................................................................................................................8 INFORMASJON..............................................................................................................................9 ERFAGRUPPE......................................................................................................... MEDLEMSMØTER................................................................................................... 10 KURSRÅD...............................................................................................................10

7. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER ................................................................................ 11 7.1 7.2 7.3 8. 9. 10. SENTER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD...................................................................................11 NORGES BYGG OG EIENDOMSFORENING OG KRANTEKNISK FORENING............. .........11 NORSKE SIVILINGENIØRERS FORENING (NIF).......................................................................11 INTERNASJONALT SAMARBEID....................................................................................................... 12 TEKNISKE FORENINGERS SERVICEKONTOR ............................................................................... 12 ØKONOMI ................................................................................................................................................... 13

08.06.2006

NFPV

Side 1

NFPV's Årsberetning 2002- 2003

Norsk Forening for Produksjon og Vedlikehold

ÅRSBERETNING 12. juni 2002 ­ 12. mai 2003

Etter fisjonen av foreningens to avdelinger, Avdeling for Industrivedlikehold og Avdeling for Bygg og eiendomsforvaltning, til to selvstendige foreninger, Norsk Forening for Produksjon og Vedlikehold og Norges Bygg- og Eiendomsforening, er dette første år med eget regnskap. Aktiviteten for perioden gjenspeiler også satsning på produksjon, gjennom kursaktiviteter.

1.

MEDLEMMER

Pr d d har foreningen 95 personlige medlemmer og 168 bedriftsmedlemmer. Dette er en tilbakegang på 8 personlige medlemmer og 10 bedriftsmedlemmer i forhold til 2001. Tilbakegangen kan skyldes at det oppsto tvil hos enkelte medlemmer om hvor deres medlemskap skulle være.

2.

STYRET

Styret har i perioden bestått av: Leder : Sivilingeniør Arne S. Høy, Norske Skog Follum : Dr. ingeniør Per Schjølberg, NTNU / SINTEF Seksjonsleder Jack Simensen, Norsk Hydro ASA Produksjonssjef Trude Gullaksen, Norwegian Talc AS Teknisk sjef Jan Arnulf Daleng, Statkraft SF

Styremedlemmer

08.06.2006

NFPV

Side 2

NFPV's Årsberetning 2002- 2003 Adm. direktør Svein Anders Eriksson, C-Partner as Sjefingeniør Erik Østby, Det Norske Veritas Varamedlemmer : Rådgiver Ola Hofvind, Arcus AS Markedsleder Tor Grymyr, A/S Norske Shell Valgkomiteen har bestått av: Leder: Johan Fr. Mietle, SENIT HOLDING AS Leif Magne Jensen, NAMMO Raufoss Geir Birkeland, Aker Offshore Partner AS

Medlemmer:

Foreningens regnskap revideres av NORAUDIT DA. med Statsautorisert revisor Rolf O. Strøm som revisor. SEKRETARIAT Tekniske Foreningers Servicekontor AS Sekretariatet tar hånd om den daglige drift av foreningen etter retningslinjer gitt av styret. Sekretariatets adresse er: Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gt. 17 Postboks 2585, Solli 0203 Oslo Sekretariatsfunksjonen har i hovedsak blitt ivaretatt av; Studiesjef Stene Kristiansen Studiekonsulent Elisabet Leikanger

08.06.2006

NFPV

Side 3

NFPV's Årsberetning 2002- 2003

3.

STYRETS VIRKSOMHET

Det har i perioden vært avholdt 5 styremøter hvorav et strategimøte over 2 dager. I tillegg til "vanlige" styresaker og den daglige driften, har styret brukt tid på å utforme en handlingsplan for foreningen, basert på strategidokumentet.

4.

PROSJEKTER 4.1 Sertifisering av eksperter innen Maintenance Management

Prosjektet gjennomføres i regi av EFNMS. I dette prosjektet har en definert kompetansekrav til fremtidige vedlikeholdseksperter "Requirements and Rules to Achieve a Certificate as a European Expert in Maintenance Management". Kravene er knyttet til: Ledelse, styring og organisasjon Pålitelighet og sikkerhet Vedlikeholdsinformasjon Vedlikeholdsmetoder og teknikker

Eksamener blir avholdt med basis i disse kravene. For å bli en europeisk ekspert må en bestå tre eksamener (på samme dag). Eksamenen er: Ledelse og organisasjon samt belastningsstøtte Driftssikkerhet samt vedlikeholdsmetoder Skriftlig prøve i engelsk språk

Dette er et prosjekt som blir prioritert i de fleste europeiske vedlikeholdsforeninger. Flere land skal arrangere eksamen i de nærmeste årene. Eksamen ligger på et faglig høyt nivå og baseres både på teoretisk og praktisk erfaring. Det vil nå bli prioritert å utarbeide et nytt norsk kursopplegg.

08.06.2006

NFPV

Side 4

NFPV's Årsberetning 2002- 2003

4.2

Maine Euroguide / Euromaintenance Guidelines

Prosjektet skal avsluttes i 2003. Prosjektet er et forskningsprosjekt der en også inkluderer studentprosjekter og hovedoppgaver. Flere av hovedoppgave-studentene har fått tilbud om jobb i de deltakende bedriftene. De mest sentrale landene i prosjektet, foruten Norge, har vært Sverige, Portugal og Danmark. Aktiviteten i Danmark har vært knyttet til TPM, SAP, organisering og EDB-baserte vedlikeholdssystemer. Fra Norge deltar Norske Skog, Hydro Raufoss Automotive og NAMMO. AKTIVITETER Aktiviteter i 2002 har vært knyttet til utvikling og implementering av vedlikeholdskonsepter. Konseptet skal bidra til økt tilgjengelighet, redusert antall kortere stopp, effektiv vedlikeholdsfunksjon, bedre bedriftsøkonomi og forbedret HMS. Prosjekter skal videre bidra til en kostnadsreduksjon og en økning av tilgjengelighet. Prosjektet skal også bidra til mer robuste bedrifter. Hele prosjektet bygges opp omkring vedlikeholdshuset vist på neste side.

08.06.2006

NFPV

Side 5

NFPV's Årsberetning 2002- 2003

VEDLIKEHOLDSHUS

EFFEKTIVT VEDLIKEHOLD

VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK (Harmonisert med kvalitetssystemet)

VEDLIKEHOLDSLEDELSE

MÅL OG STRATEGI

Benchmarking Støttesystemer OPPLÆRING / KOMPETANSEHEVING

PC

PLANLEGGING OG IVERKSETTING

Konsept / metode => Tiltak og logistikk

Y-Axis

OVERVÅKING

Indikatorer / måltall Avviksbehandling

FORBEDRING

Erfaringer / historikk Analyse

X-Axis

VEDLIKEHOLDSUTFØRING

FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD

KORRIGERENDE VEDLIKEHOLD

Erfaringer og historikk (vedlikeholdsdata)

TERMINOLOGI

4.3

"Training"

EFNMS ­ Arbeidsgruppe 5, European Maintenance Specialist (EMS) Det har vært avholdt flere møter i gruppen og et dokument som beskriver endelige krav til fagopplæring er utarbeidet. Det videre arbeidet med å implementere de opplæringskrav som er definert vil bli gitt til de enkelte nasjonale foreninger. Arbeidet med vedlikeholdsskolen kan betraktes som en del av dette arbeidet. Nå arbeider en spesielt med eksamens/prøvegjennomføring.

08.06.2006

NFPV

PERSONELL, TEKNISK UTSTYR, ØKONOMI

ORGANISERING

RESSURSER

Side 6

NFPV's Årsberetning 2002- 2003

4.4 Benchmarking

Dette prosjektet kan betraktes som todelt (fase I og fase II). Fase I besto i å: velge ut de mest sentrale vedlikeholdsindikatorer og definere disse innhente informasjoner om vedlikeholdsindikatorer i norsk industri og sammenligne resultatene med data innhentet i Sverige, Finland og Danmark foreta en generell statuskartlegging i norsk industri

Denne fasen er nå avsluttet og sluttrapporten vil bli trykket i juni. Fase II vil bygge på fase I og vil blant annet bestå i å: utvikle et benchmarking-konsept for vedlikehold identifisere "best practices" utvikling av en "management model" utvikle et "software"-program for vedlikeholdsindikatorer

Fase II vil bli forsøkt finansiert gjennom EUs 6. rammeprogram eller EUREKA. 6-7 nasjoner vil være med i dette prosjektet (fase II).

5.

TIDSSKRIFT

Foreningen har avtale med Media Oslo AS, som utgir tidsskriftet Vedlikehold og drift. Tidsskriftet er distribuert kostnadsfritt til foreningens medlemmer og utkommer med 6 nummer pr år. NFPV har, uten kostnad for foreningen, disponert 4 sider pr nummer. I tillegg har NFPV et samarbeid med Teknologiforlaget AS, om abonnement på tidsskriftet Industridata til foreningens medlemmer. Industridata utkommer med 6 utgaver pr år.

08.06.2006

NFPV

Side 7

NFPV's Årsberetning 2002- 2003

6.

AKTIVITETER/ARRANGEMENTER 6.1 Kurs og konferanser

12 deltakere 29 deltakere 16 deltakere 31 deltakere 37 deltakere 6 deltakere 20 deltakere 13 deltakere 27 deltakere 15 deltakere 15 deltakere 20 deltakere 22 deltakere 33 deltakere 27 deltakere 40 deltakere

Smøring og smøreteknikk del 1 Drift og vedlikehold av pumper (2 kurs) Ventiler for alle behov Edb-baserte vedlikeholdssystemer og vedlikeholdsIndikatorer Reservedelsstyring og effektivt vedlikehold Hydraulikk 1. linjes vedlikehold Levetidskostnader (LCC) og Levetidsprofit (LCP) Kontraktsseminar for leverandører til olje- og gassindustrien Planlegging og styring av produksjonen Integrert produksjonsstyring Produksjonsoptimalisering ­ nye muligheter ved Robot og vision Offshore prosessanlegg og rørledninger Oppfølging av sikkerhetskritisk utstyr Vedlikeholdsledelse Strategisk inspeksjonsstyring

Videre var Norsk Forening for Produksjon og Vedlikehold medarrangør på Kursdagene ved NTNU 2003 sammen med Norske Sivilingeniørers Forening av kursene: · Moderne Vedlikehold 28 deltakere

6.2

PV-skolen

Norsk Forening for Produksjon og Vedlikehold sitt hovedmål forplikter foreningen til å styrke det faglige miljøet for effektivt vedlikehold og produksjon gjennom seminarer, konferanser og kurs. Denne forpliktelsen er bakgrunnen for opprettelse av PV-skolen. Det forutsettes at det gis målbare kriterier for profesjonell kompetanse innen drifts- og vedlikeholdsfunksjonene. Det har i perioden blitt utarbeidet opplæringsplaner for de områder som inngår i PV-skolen, samt en informasjonspakke.

08.06.2006

NFPV

Side 8

NFPV's Årsberetning 2002- 2003 Flere av kursene som har blitt tilbudt har ikke hatt ønsket utvikling, og derfor har enkelte av fagområdene som inngår i PV-skolen foreløpig ikke blitt prioritert. Vedlikeholdssenteret på Storefjell Høyfjellshotell Vedlikeholdsskolen er etablert på Storefjell Høyfjellshotell. Der disponerer vi et eget lokale som er omgjort til kurssenter. Kurssenteret er skreddersydd for vårt behov og er et senter hvor deltakerne selv får prøvd sine kunnskaper. Senteret blir benyttet til demonstrasjon av utstyr, teknikker og lignende, samt praktiske øvelser for deltakerne selv.

6.3

Informasjon

Det er i perioden utkommet 4 medlemsinformasjoner til medlemmene. For å styrke informasjonsflyten til medlemmene, har alle bedriftsmedlemmene fått muligheten til å oppgi inntil 8 person som kan få tilsendt samme informasjon fra foreningen, som hovedkontaktpersonen. Styret ser det som en prioritert oppgave å informere medlemmene om aktuelle emner og temaer innen fagområdene. Det vil utkomme 4 ­ 6 medlemsinformasjoner per år, dette i tillegg til informasjon via vår web-side.

6.4 Erfagruppe

Styret har vedtatt at foreningen skal etablere erfaringsgrupper. Det er i perioden blitt opprettet en erfagruppe. Målet er at bedriftene som deltar i gruppen skal fremme sin kompetanse innen produksjon og vedlikehold. I den utstrekning det er mulig vil NFPV informere sine medlemmer om resultater av arbeidet i erfagruppene. Gruppen består av følgende medlemmer: · Odd Kleven, Arcus AS · Leif Magne Jenssen, NAMMO Raufoss · Jan Erik Klavnes, Hydro Rolling Mill · Magne Iversen, Freia · Odd Onsgard Sagabråten, Alpharma · Bjarne Andersen, Schibsted Trykk Rammer for etablering av erfagruppe er: · Det bør ikke delta for mange bedrifter i gruppen, 5 til 7 firmaer er ønskelig · Gruppen bør ha faste møter. Det ble foreslått at det holdes 4 møter i året.

08.06.2006

NFPV

Side 9

NFPV's Årsberetning 2002- 2003

· · ·

Aktivitetene i gruppen må være mer en kun å besøke de deltakende bedriftene Arbeidet ledes og støttes av NFPV sentralt Deltakerne i gruppen bør være produksjons- og vedlikeholdssjefer

Det er avholdt 2 møter i gruppen i perioden.

6.5 Medlemsmøter

Det er i perioden blitt arrangert et medlemsmøte, ved Hydro Produksjonspartner Porsgrunn. Medlemsmøtet samlet 48 deltakere, noe styret var meget fornøyd med. Temaene som ble behandlet var følgende: · Erfaringer med SAP som vedlikeholdssystem i Hydro Agri · Partnerskap for vedlikehold · Tilbud og erfaringer fra Hydro Produksjonspartner · Kompetanse utfordringer og muligheter · Omvisning i produksjonslokaler Det vil i fremtiden bli lagt opp til 2 ­ 3 medlemsmøter per år.

6.6

Kursråd

Det har i perioden blitt opprettet et kursråd. Som et resultat av strategiarbeidet i foreningen så man behovet for en mer helhetlig og systematisk idégenerering av kurs og opplæringsvirksomheten. Konklusjonen var at man ønsket å opprette et Kursråd. Kursrådet skal være rådgivende for all kursvirksomhet innen områdene produksjon og vedlikehold. Kursrådet består av følgende medlemmer: · Finn Andersen, Kongsberg Terrotech · Erik Eriksen, Component Service · Trude Gullaksen, Norwegian Talc · Håkon Mathiesen, Kongsberg Simrad · Torolf Paulshus, QMC · Robert Skrede, ConocoPhillips · Nils Larsen, Statnett · Svein Anders Eriksson, C-Partner, · Tor Syverud, Hydro Agri · Ståle Hunstad, Hydro Automotive Structurs Det har blitt avholdt 2 møter i kursrådet.

08.06.2006

NFPV

Side 10

NFPV's Årsberetning 2002- 2003

7.

SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Kontakten med undervisningsinstitusjoner, forskningsinstitusjoner, andre foreninger og internasjonale organisasjoner holdes vedlike.

7.1

Senter for Drift og vedlikehold

Senter for Drift og Vedlikehold og Norsk Forening for Produksjon og Vedlikehold har hatt et samarbeid om Drifts- og Vedlikeholdsdagene i Rogaland. Siste arrangement 17. ­ 18. oktober samlet totalt 84 deltakere fordelt på 3 seminarer.

7.2

Norges Bygg og Eiendomsforening (NBEF) og Kranteknisk Forening (KTF)

Som medeiere i TFS har foreningen selvsagt hatt et nært og godt samarbeid med de andre eierforeningene i TFS.

7.3

Norske Sivilingeniørers Forening (NIF).

Norske Sivilingeniørers Forening har i perioden vært foreningens viktigste samarbeidspartner. NFPV har samarbeidsavtale med NIF og denne har etter styrets mening fungert meget tilfredsstillende. I tillegg til et samarbeide om kurs på kursdagene ved NTNU samarbeider foreningene også om andre kurs. I tillegg kjøper NFPV diverse tjenester hos NIF.

8.

INTERNASJONALT SAMARBEID

Utviklingen i EFNMS må betraktes som positiv både faglig og administrativt,

EFNMS hadde per 31. desember 2002 følgende valgte organer: Executive Committee Council NFPV har, siden EFNMS ble opprettet, vært medlem. For tiden møter Johan Asmundvaag som NFPVs offisielle representant i Council, mens Per Schjølberg har vervet som "sekretær" i Executive Committee.

I perioden har det vært 2 møter i Council og 4 møter i Executive Committee.

08.06.2006 NFPV Side 11

NFPV's Årsberetning 2002- 2003

Videre har det vært avholdt 1 koordineringsmøte mellom de nordiske vedlikeholdsforeninger (Sverige, Danmark, Finland og Norge). Nye mulige prosjektet blir fortløpende vurdert. Arbeidet i EFNMS har i stor grad vært konsentrert til faglig utvikling, arbeidsgrupper og prosjektarbeid. Det har det siste året ikke vært startet opp nye prosjekter i regi av EFNMS men NFPV har vært representert og deltar aktivt i de gruppene som pr. dato er i gang. Dette gjelder følgende prosjekter og arbeidsgrupper: Terminology Euromaintance guidelines Maintenvir (EU 2081 ) Benchmarking Certification ­ sertifisering av Maintenance Manager Training Samtlige prosjekter som gjennomføres som et nært samarbeide mellom flere av medlemmene i EFNMS. Euromaintenance 2002 ble arrangert i Helsinkei 3. ­ 7. juni 2002, og det var KPY som hadde hovedansvaret for dette arrangementet. EFNMS har våren 2003 vært gjennom en større reorganisering og det er nå opprettet en ny organisasjonsstruktur (for å gjøre EFNMS mer fleksibel). Den nye organisasjonen er oppdelt i: EFNMSvzw General Assembly EFNMS Board of Directors De som ønsker mer detaljerte opplysninger bes kontakte foreningen. En mer detaljert beskrivelse av det nye EFNMS vil bli presentert for medlemmene senere (når den nye organisasjonen har begynt å fungere). Johan O. Asmundvaag vil representere NFPV i General Assembly som blir etablert 10 mai 2003. Per Schjølberg har blitt innvalgt som medlem av Board of Directors.

9.

TEKNISKE FORENINGERS SERVICEKONTOR AS

Tekniske Foreningers Servicekontor er foreningens sekretariat og ivaretar foreningens kursvirksomhet. Dette har etter styrets oppfatning fungert tilfredstillende.

08.06.2006

NFPV

Side 12

NFPV's Årsberetning 2002- 2003

10.

ØKONOMI

Foreningens økonomi må fortsatt anses som tilfredsstillende. Regnskapet for 2002 er gjort opp med et overskudd på kr 327 879,mot budsjettert overskudd på kr 140 000,-. Årsaken til dette store overskudd er at det er mottatt utbytte på våre aksjer i TFS for regnskapsåret 2001 på kr 301 307,-. Styret foreslår at kontingenten for år 2004 beholdes uendret.

Oslo, 25. april 2003

Arne S. Høy Leder

Johan O. Asmundvaag Daglig leder

08.06.2006

NFPV

Side 13

Information

1

13 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

260272