Read Microsoft Word - Nhat ki BAN THAN BE.doc text version

BN THÂN BÉ (3 TUN) Th hai ngày 27 tháng 9 nm 2010

Hôm nay các cháu i hc ông . Tr tìm hiu v ngày sinh nht. Tt c u bit ý ngha ngày sinh nht và th hin nim vui khi c t chc sinh nht. Riêng Th Kit nói úng ngày sinh nht ca mình là ngày 4 tháng 2. Còn Hoàng t nh tháng 3 nhng không nh chính xác ngày sinh (15/3) Trong khi hc Tin t không chú ý cô, Khánh Lam, Hu Minh nói chuyn riêng. a s các cháu u vui mng hát các bài hát chúc mng sinh nht. Vui chi góc Gia ình Quc Anh là b nhng rt thích làm công vic nu nng. Các bn bit óng vai m con nhng bày bin bàn n và nhà bp rt ba bãi, cha thu dn kp thi. Góc Lp hc Phng Nguyên làm cô giáo ch dy các bn c th, k chuyn. Tuy nhiên «cô giáo» còn rt rè, c ch cha dt khoát, cha bo ban c «hc sinh». Các bn óng vai hc sinh cha tuân th n np, còn ln qua góc khác chi mà không xin phép «cô giáo». Chiu các cháu ôn i hình tp th dc. Mt s tr quay phi, quay trái vn còn ln: Quc Trung, Quc Trí, Thanh Duy, Tun Khi. Các cháu chuyn t ba hàng dc thành hai hàng ngang còn rt lúng túng, chm chp. Góc xây dng Khu vui chi ã xây c khuôn viên, vn hoa, h cá, nhà phao. Các cháu nói còn thiu chi, cây xanh, ngi i do chi và s nh góc to hình làm giúp. Phú Vinh, Hu Minh, Xuân Hoàng, Mai Hà, Vân Hà, Hoàng t ly và ct dùng rt gn gàng. Riêng Quang Khi, Tin t, Tun Khi hay ly chi chi mt mình, không có ý thc chi phi hp theo nhóm. Qua trò chi xây dng giúp rèn luyn cho tr tinh thn phi hp tp th, kh nng lãnh o iu hành công vic ca mt nhóm, vì th tr cn phi tuân th s phân công ca trng nhóm và chm ch làm vic, hoàn thành nhim v c giao. Gi n, ng các cháu ngoan. Hoàng Minh, Phng Nhi, Bo Hân vn n chm. Gi v sinh sau n tra các cháu còn rt ln xn, ánh rng làm t áo, bàn chi ra cha sch, nht là Thanh Duy, Tin t. Cô ã nhc nh và nêu gng trc lp.

Th ba ngày 28 tháng 9 nm 2010

Sáng nay các cháu nghe k chuyn «Ai cng có lúc khóc». Tr u hiu nguyên nhân dn n tt c nhng chuyn không vui xy ra vi bn là vì: Ng dy tr. Tr

nh các tình tit trong truyn và tr li lu loát, bit liên h và rút kinh nghim cho bn thân. Nht V nói: Con thng xuyên i hc sm. Còn Bâng Trinh nói: Con thng i hc tr. Hot ng ngoài tri tr quan sát và nói c thi tit hôm nay: không khí mát m, tri nhiu mây... Chi t do nhiu tr ã ném c bóng vào r nhiu ln. Các cháu hot ng rt hng thú. Vui chi góc Th vin cha hng thú lm. Có l là do các hình nh cha p mt, lôi cun tr. Bui chiu khi các cháu v ht cô ã trang trí góc th vin nhng dây hoa r mm mi màu bài th Xòe tay. Còn bài th Bé c cm c nm gia khung cnh th mng có cây da, ngôi nhà, hoa c, hàng rào bao quanh... Chc chn ngày mai các cháu s thích ngm nhìn và c các bài th ch to ây. Cô a ra thêm mt s truyn mi v ch bn thân hp dn tr. Bui chiu ôn phân bit các phía ca bn thân bn, nhiu tr ã phân bit úng, Th Kit, Minh Hiu là xác nh nhanh nht. Khong 50% các cháu t yêu cu. Lao ng trc nht tun này T 1 bày bàn n tra cho các bn rt gn gàng, các bn trai nh Quc Trí, Nht V, Hoàng t, Hu Minh... cng sp xp âu ra ó, có v là rt thích c phc v mi ngi. Nhng gi n các cháu nói chuyn nhiu quá, râm ran ht mt góc lu. C cô và cháu u ã c Ban giám hiu nhà trng nhc nh.

Th t ngày 29 tháng 9 nm 2010

Hôm nay có 3 cháu ngh hc: Vân Hà b st. Thanh Duy mt. Hu Minh i chi thành ph H Chí Minh. Bui sáng các cháu làm «Nhng gng mt ng nghnh» rt hng thú. Tr cm nhn c sc thái ca các gng mt khác nhau và bit th hin cm xúc phù hp. Minh Hiu nói: «Thy ngi có gng mt d thì mình phi né i». Nhiu cháu sp xp b cc rt cân i, th hin rõ c im cm xúc ca gng mt: Tun Khi, Bo Ngc, Bâng Trinh, Mai Hà, Vân Hà làm mt ci ti. Hoàng t làm mt gng mt ang bun khóc, nc mt chy ròng ròng. Minh Hiu làm hai gng mt i lp nhau: vui và bun. Riêng Th Kit có mt khuôn mt cá tính nht: mt bng, mt trn lên nhe hàm rng d tn, tóc tai dng ngc lm chm. Bùi Yn Nhi làm c khuôn mt ngc nhiên: mt to tròn, ming ch O... nhng cháu làm rt chm. Mt s cháu làm gng mt nh quá nên các nét không th hin c sc thái cm xúc: Khánh Lam, Nht V, Tin t, Quc Trí, Nht Khi, Thng Li, Quc Trung, Phi Hùng, Phng Nguyên. Còn Bo Hân, Quang Khi, Thanh Duy không t làm c và cô phi h tr rt nhiu. Các cháu rt thích ngm nhìn sn phm ca mình và ca bn, còn bt chc các nét mt trên nhng khuôn mt bun, ngc nhiên, d dn... làm trò ci vi nhau mt cách vui v.

Bui chiu th dc Bt liên tc các cháu thc hin tng i tt. Sc bt ca ôi chân cng nh toàn thân mnh, bit gi c thng bng. Nhng Quc Trí bt cha úng k nng mà là nhy chân sáo. Duy, Vân Hà, Trng Yn Nhi bt ri cha nh nhàng. Phú Vinh, Phi Hùng, Hu Minh mau mt hn các bn. Ôn tung và bt bóng a s u làm tt, 80% t yêu cu. Hot ng góc To hình hôm nay tr rt sáng to. Quc Trung, Thng Li làm c nhiu xích u, cu trt, bp bênh... em ra góc xây dng. Th Kit, Mai Hà, Vân Hà, Phng Nhi làm nhng chu hoa xinh xinh màu sc t vào vn hoa trong khu vui chi. Nói chung k nng vn ng tinh ca các cháu rt tt. Bit phi hp nhiu k nng to hình làm ra sn phm a dng. Các hot ng n, ng, v sinh, lao ng ca các cháu din ra bình thng. Phú Vinh, Quc Anh thnh thong còn ánh bn. Xuân Hoàng ming b au nên bui tra v nhà n cháo. Các cháu khác u ngoan.

Th nm ngày 30 tháng 9 nm 2010

Hôm nay Thanh Duy vn ngh hc vì mt. Hot ng ngoài tri tr ã bit tác dng ca ôi mt, k li c nhng gì mt nhìn thy. Riêng Xuân Hoàng, Quang Khi không chú ý cô, ln ra chi chi sân trng. Gi hc: Nhn bit và phát âm ch cái E, a s các cháu t yêu cu: phát âm úng và nói c c im ch E gm 1 nét ngang và 1 nét cong h phi. Các cháu ã tìm c rt nhiu ch E trong các câu, t, bài th xung quanh lp. Phú Vinh, Th Kit tìm rt nhanh, trc các bn. Vui chi xây dng hôm nay có ba bn gái: Trng Yn Nhi, Minh Anh, Bo Ngc và các bn trai: Quc Trí, Quc Anh, Hu Minh. Quc Anh làm trng nhóm th hin rt tt vai trò lãnh o. Bit phân công cho các bn và theo dõi, ch cho các bn làm. Khu vui chi ã c các cháu hoàn tt, có thêm gh á, ngi, khu chi tr em và rt nhiu hoa, cây cnh. C lp u khen rt p. Bui chiu các cháu in hình bàn tay mình ri tô màu, ct dán trang trí mng tng làm lá cây. Mt s cháu in ra hình bàn tay ch có 3, 4 ngón nhìn không ging hình gì làm các bn ci mãi. Cô phi hng dn li cho các cháu xòe rng ngón tay thì mi d in. Nhìn hai cây to vi nhng chic lá là nhng bàn tay các màu sc rt ng nghnh. Hot ng lao ng và n ng các cháu ngoan nhng gi n vn nói chuyn nhiu.

Th sáu ngày 1 tháng 10 nm 2010

Gi hot ng hc hôm nay các cháu u tp trung chú ý. Tr bit to nhóm có 6 i tng và nhn bit c ch s 6, a s m kt hp vi tay ch úng, xp ra và ct vào rt nhanh. Tuy nhiên Quc Trí, Tun Khi thao tác rt chm, cha theo kp bn. Nht Khi, Thanh Duy cha xác nh c m t trái qua phi. Quc Trung phát âm «nm» thành «lm». Bo Ngc, Vân Hà nói sai « 6 bt i 1 còn 5 » thành «bt thêm». Phi Hùng, Khánh Lam phát biu bài nói nh. Góc khoa hc: Khám khá vt chìm vt ni hôm nay có Hoàng t, Phú Vinh, Khánh Lam, Xuân Hoàng. Sau khi thí nghim và phân loi xong vt chìm - vt ni các cháu tr tài khám phá theo ý thích. Hoàng t soi bóng gng mt sát xung thau nc và nhúng t cây lc chi u, r ngôi thng bng. Các bn khác búng nc, tt nc, lênh láng ra sàn... Sau ó các cháu vào góc xây dng chi và bàn lun vi nhau: «Thích ha! Chi ã quá tri luôn! Cha bao gi chi ã nh vy !..» Gi v sinh các cháu vn còn nc tràn, cha có ý thc tit kim. Gi n, ng các cháu ngoan. Hôm nay Thanh Duy vn cha i hc. Trong tun qua các cháu có nhiu tin b v ý thc thái cng nh tip thu bài hc. n bánh, ko, xúc xích các cháu ã không x rác ba bãi, ý thc t phc v và v sinh môi trng không cô phi nhc nh nhiu. Gi hc thái ca tr nghiêm túc, mnh dn, tr li ã chú ý nói trn câu. Khi phát biu bài cánh tay ã gi thng, ngay ngn, ch cô mi ti lt, không nh lúc trc tr c nhp nhm «con-cô» giành nhau phát biu. Tuy nhiên khi có khách n thm lp, thái tr chào khách cha lch thip. Tr nhao nhao chào lp i lp li nhiu ln và ng iu ging cha biu cm làm gim i s l phép. Riêng Quc Trí rt hay nói nng linh tinh. Cô ã nhc nh nhiu ln nhng các cháu vn cha tin b. Tun sau các cháu khám phá v C th ca bé.

Th hai ngày 4 tháng 10 nm 2010

Hôm nay tr i hc y , nhanh nhn xung sân tp th dc bui sáng. Các cháu có v vui sau hai ngày ngh c gp li các bn, ci nói k chuyn rôm r. Khám phá « Bàn tay ca bé » tr rt hng thú, bit tay và da là c quan xúc giác. Phi Hùng còn phát biu « tay là xúc rác » và xòe tay gi làm ng tác xúc cho các bn ci. Tt c các tr u nói c c im ca bàn tay. ng thi cô ã ôn xác nh tay phi, tay trái ca bn khác và các cháu u nhn bit c. Khi tr dùng tay s mi vt xung quanh lp nêu c im, tr nói c rt nhiu t: tng láng mn, nn gch lnh, thm sn sùi... Riêng Th Kit s dng úng t: thm nhám nhám. Khi hát « bàn tay bé xinh xinh, nh hình búp mng nh... » cô ã v và gii thích cho tr hiu: búp mng là mm ca cây tre mi nhú lên khi mt t có hình thon nhn d thng nh bàn tay các con chm li. Tr nghe nhng có l không hiu rõ lm. Hot ng ngoài tri tr khám phá Cái mi: ngi mùi hng ca hoa và ngi mùi rau thm. Các cháu giành nhau ngi và tr nào cng mun s hu mt bông hoa hay mt cành rau thm. Trò chi Ln cu vng tr hng thú nhng mt s cp cha ln úng: Xuân Hoàng, Quc Trí, Tin t, Phú Vinh, Nht V... Riêng hai bn Trng Yn Nhi và Bâng Trinh là ln thun thc nht. Vui chi góc khám phá da, vân tay qua kính lúp là hào hng nht, tr ngc nhiên khi thy bàn tay khng l ni rõ nhng ng ch tay, các cháu soi và ci ngt ngho. Lát hi các cháu em kính i soi vân lá, kin la, ch cái... khp mi ni. Chiu các cháu ung sa hc ng. Tin t giu cô vt nguyên c hp sa vào thùng rác và b các bn phát hin. Cô ã nhc nh cháu cng nh nhc chung c lp. Các hot ng n, ng, v sinh din ra bình thng. Cô ang rèn n np gi n sao cho các cháu bt nói chuyn tp trung n nhanh hn.

Th ba ngày 5 tháng 10 nm 2010

Gi hot ng âm nhc « ng và chân » các cháu vn ng rt sôi ni. Tt c u nhy theo nhc nhp nhàng. Tuy nhiên k nng nhy chân sáo thì 50% các cháu cha t yêu cu: Thng Li, Quc Anh, Nht V, Quc Trung, Thanh Duy, Th Kit, Phi Hùng, Tin t, Xuân Hoàng, Tun Khi, Phú Vinh, Quc Trí, Minh Anh, Phng Nhi... Mt s tr nghe nhc và nhy rt chun xác: Minh Hiu, Trng Yn Nhi, Hoàng Minh... Hot ng này cn ôn luyn nhiu mi lúc mi ni. To hình « Nn ngi » tr rt thích. Nht là Thng Li, Trng Yn Nhi, Phng Nhi, Nht Khi, Quc Trung, Th Kit, Nht V, Minh Hiu, Quc Anh, Hu Minh... say sa nn, tuy u mình tay chân không cân i nhng nhìn rt ng nghnh. Quc Trí nn ngi dp lép, mm nhn nh búp bê bng vi. Hoàng t thì loay hoay nn ri tng b phn ngi ri gn li vi nhau. Tr thích thú nht là lúc v mt, mi,

ming, tóc cho ngi và cùng nhau nhn xét sn phm nh: ngi ging ông già, ngi u trc, ngi m suy dinh dng, ngi mp ging bn... Có mt s cháu nn không c: Tun Khi, Phú Vinh, Trng Yn Nhi, Phi Hùng, Quang Khi do k nng vn ng tinh còn yu. Tr cha có s quan sát tinh t và ghi nh cách làm, cha có tính kiên trì, t m mc dù Phú Vinh, Trng Yn Nhi các môn hc khác rt nng ng, hot bát. Cn phi tn dng mi lúc, mi ni giúp tr có k nng quan sát tht tinh nh: v 2 bàn tay, thêm nhng nét nào ra c 1 bàn tay sp, 1 bàn tay nga? So sánh lá hoa hng và lá hoa cúc, hình dáng lá, vân lá khác nhau nh th nào? Quan sát 1 bc tranh, tìm hình nh nào không hp lí trong tranh ó... Hot ng chiu tr tìm c nhiu ch E trong bài th Xòe tay. C Ch Ê tr cng nói là ch E bi vì tr không quan tâm n du m trên u. Tin t hôm nay hiu ng quá mc: gi n tra làm cm ca bn, chiu chy nhy khp mi ni trong lp và ngoài hành lang, cô không nói ni. Gn ti gi v cháu leo chênh vênh trong bn ra mt ngoài sân. Cô gi cháu vào ngi k bên và lc u... không bit nói gì hn. Các bn nói « bó tay chm com » Tin t luôn. Hôm nay Nam phng ngh hc.

Th t ngày 6 tháng 10 nm 2010

Hot ng ngoài tri hôm nay tr c chi t do: th thuyn. a s thuyn bng giy b chìm rt nhanh vì thm nc. Quc Anh s mt thuyn nên không dám th. Th Kit, Quc Trung gp thuyn rt gii. Hot ng hc « Nhn bit và phát âm ch cái Ê » a s u t yêu cu. Tr nói c c im cu to ca ch và du m. Bo Ngc có lúc l ãng nên c « Ê » thành « Ô ». Nhng nhiu tr phát âm cha cha mnh dn, nói nh. Có mt s tr s ghi nh cha lâu bn, nh ó ri li quên ngay: Quc Trí, Thanh Duy, Tun Khi, Phi Hùng, Tin t. Gi hc tr nhanh nhn phát biu, c cô chú ý gi rt nhiu ln nhng cui gi hc ôn li tr không nh. Nhng cháu này cn phi có phng pháp hc « ma dm thm t » thì mi có th theo kp chng trình. Trong tun này cô ang cng c li thao tác ra tay, ra mt. Tr cng ã bit tt nc kp thi, bit vt khn khô trc khi phi. Ý thc v sinh lp thi gian gn ây rt tt, cô không cn phi nhc tr i lm rác trong lp na. n bánh, trái cây, ung sa tr bit t ra sân n. Nhng gi n nhng cháu n chm không tin b c, ngày nào cô cng vn út cho Bo Hân, Phng Nhi, Quang Khi, Phng Nguyên, Quc Trí, Phi Long. Hôm nay Nam phng cha i hc.

Th nm ngày 7 tháng 10 nm 2010

Nam Phng vn còn ngh hc. Các bn khác i hc ông , vui v.

Toán: Thêm bt trong phm vi 6 a s các cháu t yêu cu. Tr thao tác trên i tng và tr li chính xác. Nhng cháu tính nhanh nh Th Kit, Phú Vinh, Minh Hiu, Quc Trung, Hoàng t, Hu Minh, Bâng Trinh... luôn có kt qu trc các bn. c bit nhiu tr hay nói ngc: tha thành thiu ; thêm thành bt. Các nhà tâm lí hc ã nghiên cu quá trình phát trin ca tr 5-6 tui và nhn thy rng tr tui này thng có cách hiu, cách nhìn và phn ánh ngc. ây là quá trình phát trin bình thng và không có gì áng lo ngi. Th hin rõ nht là khi vit ch cái và ch s tr u vit ngc. Còn có nhiu cháu sau này lên lp 1 vn ôi lúc vit ngc ch s 2, 5, 7 và khó phân bit du huyn vi du sc. giúp tr iu chnh nhn thc và hành vi cho úng thì cô giáo và cha m luôn phân tích và sa sai ngay khi tr nói sai, làm sai, yêu cu tr nhc li cho úng. Nhng tr có nhn thc tt s t bit iu chnh và tin b rt nhanh. Hot ng góc Xây Khu vui chi hôm nay các cháu xây rt p. Phú Vinh, Phng Nhi chi th hin rõ tính kiên trì: xp ngay ngn tng con c và tng ht da nh. Nhà ca xung quanh có v kiên c, quy mô hn. u im gi vui chi ca lp là các cháu chi rt t nguyn, cháu nào cng có th tham gia chi bt c góc nào. Chiu p bóng xung sàn và bt bóng ny: các cháu hot ng tng i tt. Vì ã c chi bóng r nhiu nên các cháu p bóng rt mnh tay. Tuy nhiên mt s tr vn ôm bóng vào ngi và làm ri bóng do phn x tay và mt cha nhanh. Cn cng c k nng này mt s hot ng khác.

Th sáu ngày 8 tháng 10 nm 2010

Hot ng th: Xòe tay hôm nay 70% tr t yêu cu. a s tr c din cm, nhiu tr có k nng ch và c th ch to. Quc Anh rt mnh dn, thích c làm « thy giáo ». Quc Trí, Phi Hùng, Tin t, Xuân Hoàng, Phi Long, Tun Khi ôi lúc cha chú ý cô. V phn giáo viên, cô tr ngi c hi lâu, cn chú ý hình thc xen k ng tnh thay i trng thái tâm lí tr. Nam Phng vn cha i hc. C lp i hc u, ngoan, Tin t có nhiu tin b, bt hiu ng. Quc Anh do này không còn ánh bn, nói nng im m hn. Riêng Quc Trí vn còn phát ngôn linh tinh, các bn mách Trí rt hay nói by. Còn Minh Anh thng hay vp té, t cht vn ng ca c th cha khe mnh, cn vn ng nhiu hn. Gi n, ng ca các cháu din ra bình thng. Quc Trí, Phi Hùng, Thanh Duy, Tun Khi, Phng Nguyên, Xuân Hoàng, Tin t luôn ng mun. Phú Vinh, Bâng Trinh, Quang Khi hay dy sm. Các cháu bit t i v sinh cá nhân. Trong tun qua tr tip thu c kin thc v các b phn c th và các giác quan. Tr bit gi gìn bo v c th ca mình và ca bn. Mt s k nng v toán, to hình, ngôn ng ca tr tng i tt. Và quan trng là tr thích n lp, mnh dn giao tip vi cô và tích cc giao tip vi bn.

Tun sau các cháu khám phá ch « Dinh dng cho bé »

Th hai ngày 11 tháng 10 nm 2010

Hôm nay tri ma to, áp thp nhit i nên ch có 20 cháu i hc. Hot ng hc « Bn nhóm cht dinh dng » cô tm thi cha dy ri xung th ba tun sau các cháu hc Hi ging cp trng. Nhng cô ã trò chuyn nm bt xem kin thc ca tr mc nào: - Các con bit trong ba n hàng ngày có nhng cht gì không? - a s tr nói: Vitamin. - Vitamin có trong nhng thc phm nào? - Trong trái cây. - Th tht, cá, trng thuc nhóm cht gì? - Phú Vinh nói « cht m » và các bn cng nói theo. - Còn tôm, cua, sò, c? Vì ã nói cht m ri nên tr tr li: - Cht béo. - Du n, tht m thuc nhóm cht gì? - Trng Yn Nhi nói: Cht mp. - Go, nui, bánh mì thuc nhóm cht gì? - Cht cm. - Khoai, bánh bao, bún, ph thuc nhóm cht gì? - Cht bt. Cô ch hi và ci ch cha gii thích gì thêm. Vui chi góc Bán hàng hôm nay Quc Anh bán rt ông khách. Cháu giao tip rt lu loát và bit hng dn cho các bn bán hàng. Thng Li, Phú Vinh cng thích chi góc này. Quang Khi i mua hàng cha lch s, t ng ly hàng ri chy nhanh v nhà, b các bn mách cô. Góc Gia ình chi còn ln xn, cha phân công công vic c th nên ai cng giành nu bp, rau xt vng vãi ra bàn, mt rt nhiu thi gian dn v sinh. Chiu các cháu làm quen cách xây con ng dích dc ngày mai hc th dc.

Th ba ngày 12 tháng 10 nm 2010

Hôm nay vng Mai Hà vì cháu st. « Bò theo ng dích dc » các cháu thc hin rt tt, phi hp tay chân nhp nhàng: Bâng Trinh, Trng Yn Nhi, Minh Hiu, Minh Anh, Phú Vinh, Hoàng t, Hu Minh, Bo Ngc... Tuy nhiên Quc Trí cha tp trung, bò nhanh và không úng k nng. Riêng n np xp hàng và dn hàng ca các cháu cha trt t, cn phi rèn nhiu hn na.

Trò chi « p bóng xung sàn và bt bóng » tr chi gii, ôi tay ã khe và khéo léo hn. Hot ng ngoài tri, tr nói v thi tit hôm nay và so sánh c vi thi tit ngày hôm qua. Trò chi Ln cu vng nhiu cp ã ln c. Vui chi lúc u gi các cháu rt n ào vì quây góc và phân công, tranh nhau làm vic. Phi mt 15 phút các góc mi n nh và tp trung say sa chi. Xây dng chuyn góc vào trong lp vì ngoài sân hi lnh. Gi ng Xuân Hoàng ng mun, nghch, nói chuyn làm nh hng ti các bn khác. Cô phi i ch cho cháu ra ng riêng.

Th t ngày 13 tháng 10 nm 2010

Tri hôm nay ã nng m, các cháu i hc sm tp th dc. Ch có Vân Hà, Mai Hà ngh hc vì cháu st. Tra nay các cháu n xong sm nên v sinh và thay nhanh. Tin t ly nm i lên u múa lân. Cô va nhc xong ri i ra ngoài pha sa, trong lp cháu li múa tip, còn r thêm c my bn na múa chung... Thng cô ch nhc nh mt ln là các cháu bit nghe nhng riêng Tin t thì ngoi l. Chiu nào m cháu cng hi cháu có ngoan không, cô không tr li mà ch bit ci. Hot ng hc « Ct dán thc phm giàu vitamin » a s các cháu làm tt. K nng cm kéo và ct sát ng vin có tin b hn. Nhng cháu làm nhanh ct c 4-5 hình. Phng Nhi làm chm ch có 2 hình. Riêng Nht Khi cha làm c do tháng 10 cháu mi i hc nên tt c n np, kin thc, k nng u b ng. Còn Phi Long làm xong, trong khi ch h khô thì bài bay âu mt. Hot ng góc, góc hc tp ct dán, thêm bt mi ô có 6 hình thc phm. Các cháu làm nhanh và sp xp dán cân i. Các góc khác vn tin hành chi bình thng.

Th nm ngày 14 tháng 10 nm 2010

Bui sáng: Toán chia 6 i tng thành 2 phn, các cháu rt hng thú. Xuân Hoàng, Th Kit, Quc Trung, Phú Vinh... tính nhm thêm bt rt nhanh. Mt s tr thao tác còn chm: Nht Khi, Thanh Duy. Vài tr còn nhm tay phi, tay trái: Quang Khi, Tin t, Hoàng t. Bui chiu tr tìm hiu nhng thc n tt cho rng và tt c u bit cn phi ánh rng ngay sau khi n tránh sâu rng. Quc Anh hi cô: « Hôm nào b cúp nc thì phi làm sao? » Vì lp thnh thong gi n không có nc. Tt c lp hu nh u có ý thc t giác ánh rng sau n tra, nhng tr ánh

cha k, ngay c ra bàn chi cng cha sch. Sau gi ánh rng cô thng ra li tng bàn chi cho các cháu. Gi ng tra Quc Trí và Xuân Hoàng cha ngoan. Hai cháu ng mun và ra vào nhà v sinh liên tc. Cô bn nhiu vic nên mi ch nhc nh riêng các cháu ch cha a ra trc lp. Th Kit hôm nay ngh hc.

Th sáu ngày 15 tháng 10 nm 2010

Hôm nay Phi Hùng, Nam Phng vng. Th Kit xin ngh hc vài ngày i chi cùng ba m. Nhn bit và phát âm ch cái B, hu nh c lp u t yêu cu. Tr còn bit ghép B vi E, Ê và thêm các du thanh. Các cháu còn c c tên ch « Bé là bé ngoan » na. Bui sáng Hu Minh nói vi cô là n sáng nhà ri. Cô gi in cho m và phát hin Minh nói di. Bui tra Phng Nhi ung sa rt lâu, chc là do n cm no. Gi ng Bâng Trinh ho nhiu. Quc Trí khó ng, trn trc mãi. Chiu cô ôn li cho tr kin thc ch « Bn thân bé ». Khong 80% tr t yêu cu. Nói chung các ni dung ra gn gi và phù hp vi tr. Riêng kin thc v 4 nhóm cht dinh dng thì cô cha cung cp sâu bi vì tun sau các cháu hc Hi ging, nhng mt s cháu cng vn nh do lp Chi ã c hc. Làm quen ch cái t u nm n gi các cháu ch nhn bit và phát âm, không có tp tô tô ch cái. Vì th cô cha xây dng mt hot ng Tp tô ch nào. Bt u t tun sau các cháu c hc tô ch và làm các bài tp toán. V thao tác s dng kéo ca các cháu có nhiu tin b, Quc Anh ct rt nhanh và p. Ý thc hc tp ca tr cng ã nghiêm túc và tp trung hn, hng hái phát biu trong gi hc: Phú Vinh, Quc Anh, Minh Hiu, Tun Khi, Quc Trung, Hoàng t, Phng Nhi, Trng Yn Nhi, Minh Anh... Nhng có mt s cháu s tp trung cha cao, gi hc hay l ãng: Quc Trí, Tin t, Xuân Hoàng. Ba bn này ngày càng th hin s hiu ng quá mc, nm ngoài tm kim soát ca cô giáo. Riêng Tin t rt hay bt nt Thanh Duy bi vì Duy rt hin, cháu thng ánh, nhéo, xô y bn. Cô cng ã trách pht các hình thc nhng cha thy các cháu tin b. Còn v ngôn ng, nhiu cháu vn nói trng không, tr li cha trn câu, a cho cô bng mt tay... Có th mt hai tháng các cháu cha tin b ngay c và gia ình cng cn phi rèn dy thêm cho các cháu.

Tun sau ti phiên Lp Lá C có trách nhim tp th dc bui sáng mu cho khi Lá. Minh Hiu và Trng Yn Nhi s thay nhau lên sân khu. Hai cháu này có kh nng nghe nhc và tp úng nhp. Nhng quan trng chính là rèn luyn cho tr s t tin, mnh dn trc ám ông, th hin vai trò lãnh o ­ rèn k nng sng. Nhng cháu khác nu nh tp úng ng tác, úng nhp cô cng s khuyn khích cháu mnh dn lên làm mu. ã kt thúc ch « Bn thân bé » và bt u bc sang ch « Gia ình ». Tr s c óng vai tp làm ngi ln và tp nhng c ch, hành vi, giao tip, ng x phù hp vi nhng chun mc ca gia ình Vit Nam. ng thi tr bit c trách nhim ca tr trong gia ình và c gng là mt ngi con ngoan. Vì th các bc ph huynh lu ý, ch cn thy tr có tin b hn mi ngày mt chút là phi ng viên, khen thng kp thi khích l tinh thn cho tr. Không nên so sánh con mình vi nhng a tr khác tránh gây mc cm, t ti. Hãy ging gii, sa sai cho tr ngay khi tr vi phm. Và ph huynh cng không nên a « cô giáo » ra hù da tr khi tr phm li hay ngn cm tr làm mt vic gì ó gia ình. Bi vì tr nói vi cô: « Con không s cô mà con s cây thc ca cô !.. »

Information

Microsoft Word - Nhat ki BAN THAN BE.doc

11 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

378632


Notice: fwrite(): send of 215 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531