Read ban tin TV 4-1:Layout 1.qxd text version

BN TIN TÀI CHÍNH VI MÔ VIT NAM

Nhóm Công tác TCVM VN Trung tâm d liu các t chc PCP nc ngoài

Tháng 12/2007 S 10 KHAI THÁC NGUN VN CHO HOT NG

TRONG S NÀY

Li nói u

Bn c thân mn, Xin gi ti toàn th các bn li chào nng nhit t Nhóm công tác Tài chính vi mô Vit Nam. Nm 2007 ã trôi qua vi bit bao s kin quan trng trong hot ng ca Nhóm công tác Tài chính vi mô Vit Nam. Vi s tham gia tích cc ca toàn th thành viên ca Nhóm, c bit là s n lc ca các thành viên Nhóm ch cht, vi s h tr ca Qu Ford, Mng li SEEP, ILO, SC/US, hot ng ca Nhóm ã t c nhng kt qu áng khích l. Ch " Khai thác ngun vn cho hot ng" không ch là mi quan tâm ca Nhóm công tác Tài chính vi mô mà là s quan tâm ca tt c chúng ta - nhng t chc và cá nhân ã và ang h tr ngi nghèo trên khp các vùng min ca T quc thông qua hot ng tài chính vi mô và phát trin nhm góp phn vào công cuc xóa ói gim nghèo, phát trin kinh t ca Vit Nam. Chúng tôi tin rng ni dung bn tin này s giúp các bn c gn xa có thêm thông tin v nhng n lc ca Nhóm trong quá trình khai thác ngun vn cng nh xây dng quan h hp tác nhm nâng cht lng hot ng tài chính vi mô ca Vit Nam trên ng Hi nhp và Phát trin. Xin cm n các t chc và cá nhân ã gi thông tin, s liu và bài vit cho Bn tin. Nhân dp nm mi, chúng tôi xin chúc toàn th các bn di dào sc khe, hnh phúc và thành t. Ban Biên tp

Khai thác ngun vn cho hot ng: Dùng công ngh chin u vi ói nghèo .............................................2 Tng c hi hp tác kinh doanh gia các Qu u t Châu Âu và các th ch tài chính vi mô Châu Á ...........5 Mang li ích xp hng tài chính vi mô n Vit Nam .................................6 Chun tham chiu cho TCVM Vit Nam: S liu thng kê tài chính vi mô Vit Nam theo phng pháp so sánh....7 So sánh các chng trình tài chính vi mô ti Vit Nam .............................8 Thi s TCVM: Tin tc và s kin sp ti ............10

Ban Biên tp:

Steven Pennings Nguyn Th Bích Vân Nguyn Tuyt Mai Trn Thanh Hà Nguyn Bích Vng Trn Ngc Thnh

Nhóm Công tác TCVM Vit Nam

Dùng công ngh chin u vi ói nghèo

Kiva.org kt ni nhà tài tr cá nhân và ngi vay trong các Chng trình Tài chính Vi mô (TCVM) nh th nào?

Tim Gorman, T chc Cu tr Tr em/M - SCUS. T chc SCUS ang xúc tin vic thit lp quan h hp tác gia Chng trình TCVM Thanh Hóa và Kiva.org, mt t chc hot ng qua mt website có tr s ti Hoa K vi mc tiêu h tr các chng trình TCVM huy ng ngun vn t các nhà tài tr cá nhân. T kinh nghim ca t chc mình và các t chc khác ã hp tác vi Kiva ti Vit Nam (TYM, SEDA /Binhminh và Mekong Plus), chúng tôi ã tng hp và úc kt mt s thông tin thc tin nh sau nhm giúp các chng trình TCVM khác hiu cách thc hot ng ca Kiva và a ra quyt nh úng n v vic hp tác vi Kiva. Khách Hàng Vay Vn Kiva là t chc nh th nào? Kiva thc cht không phi là mt t chc trc tip cung cp dch v TCVM hay cp vn cho các chng trình TCVM. Kiva là mt t chc trung gian kt ni các nhà tài tr cá nhân ti M và các nc khác trên toàn th gii vi các chng trình TCVM a phng. Bng cách kêu gi tài tr t các cá nhân, các nhà u t hot ng vì mc ích xã hi, Kiva có th cung cp nhng khon vn cho các i tác mà không tính lãi, các t chc này cho vay li ti khách hàng ca h. Cách thc hp tác hot ng ca Kiva nh sau:

Khai thác ngun vn cho hot ng

1) Các t chc TCVM a phng thu nhp h s thông tin khách hàng, mc vn yêu cu và nh ca khách hàng

$

Chng Trình Tài Chính Vi Mô

2) Các t chc TCVM a thông tin và mc vn cn vay lên trang web Kiva. org

Entrepreneur: Business Name: Location: Activity: Start Date: Loan Amount: Status: Purity Mbeere Mwarari Pure Smart Muranga. Textiles June 1.2006 $ 225.00 Raising funds.

5) Các t chc TCVM chu trách nhim phát vn và thu hi n. Các t chc TCVM s gi li s tin lãi duy trì hot ng. Trong trng hp khách hàng không tr n úng hn, t chc TCVM phi báo cáo ngay vi Kiva. 4) Hàng tháng, Kiva s tip nhn nhng khon tin tài tr và chuyn n các t chc TCVM

$ X

3) Nhng ngi truy cp vào trang web Kiva s xem h s khách hàng và cho vay vi khon tin t 25 ôla tr lên, bng cách chuyn tin cho Kiva.

*

$

Nhà tài tr cá nhân - Kiva 2

6) Kiva khu tr trc tip khon hoàn tr vào khon vay mi cp hàng tháng cho t chc TCVM. Nu khon vay mi cao hn khon phi tr trong tháng thì t chc TCVM không phi chuyn tin tr li cho Kiva. 7) Khi các khon vay c hoàn tr, ngi tài tr s nhn c s tin tr vào tài khon ca h, và thng h li dùng s tin này cho vay tip.

SEDA (Small Enterprise Development Assistance): Trung tâm H tr Doanh nghip nh

Bn tin s 10 - Tháng 12/2007 Ti sao nên huy ng vn thông qua Kiva? Mt trong nhng li th d nhn thy nht ca vic huy ng vn thông qua Kiva là các chng trình TCVM không phi tr lãi. Tuy nhiên h vn thu c lãi khi cho khách hàng vay t ngun vn ca Kiva, và dùng tin lãi ó trang tri cho các chi phí hot ng ca mình. Các khon vay t Kiva không nhng không tính lãi mà còn nhanh gn. Anh Nguyn Long, cán b ca Công ty Bình Minh, ã cho bit là các khon vay c a lên mng Kiva thng nhn c ngun tin cho vay trong vòng không n mt ngày. Mt li th khác cho các chng trình TCVM khi hp tác vi Kiva là có c hi phát trin nng lc cán b và nâng cao v th ca chng trình TCVM. Theo Bernard Kervyn ca t chc Mekong Plus, vic a h s khách hàng lên mng trc tuyn là "công vic ào to hiu qu cho nhóm cán b a phng" và giúp h hc hi cách gii thiu v công vic ca mình ra th gii, ng thi gây qu vn t các nhà tài tr nc ngoài. Nói chung, tt c nhng ngi c hi u hoan nghênh Kiva vì nhng li ích và s n lc ca Kiva to thun li cho i tác. Theo ông Kervyn, các nhân viên ca Kiva ã chng t c "s cm thông và trách nhim" trong sut 8 tháng Mekong Plus hp tác vi h. Kiva cng giành mt u ãi c bit cho Vit Nam bng vic chp nhn h s khách hàng và n vay vn bng ting Vit, sau ó các tình nguyn viên ca Kiva s dch nhng h s này sang ting Anh và a lên trang web Kiva trong vòng t 1 n 2 ngày. Bà Dng Th Ngc Linh ca Qu TYM ã nhn xét dch v này "giúp Kiva tr nên thân thin hn các t chc tài chính nc ngoài khác" Làm th nào các t chc TCVM thit lp c quan h hp tác vi Kiva? S xut hin ca Kiva trên các phng tin thông tin i chúng ti nc M ã gây s chú ý mnh m i vi trang web này, ng thi thu hút c hàng nghìn nhà tài tr mi. áp ng nhu cu ngày càng tng, Kiva ã ch ng thit lp nhng mi liên h mi. tr thành mt i tác ca Kiva, các chng trình TCVM trc ht cn gi th ti a ch [email protected] và cung cp mt vài thông tin ngn gn v hot ng (s lng khách hàng, tng d n, v v). Nu chp thun, Kiva s cung cp mt b h s i tác cho chng trình TCVM ó. hoàn chnh h s này, các chng trình TCVM cn cung cp y thông tin v hot ng cng nh v tình hình tài chính, ngun tin, c cu qun lý và qun tr, h thng thông tin qun lý, và nhng ngi/t chc gii thiu có chuyên môn và uy tín. Bên cnh ó, Kiva cng yêu cu nhng tài liu cn thit nh báo cáo tài chính c kim toán c lp, lý lch ca các cán b qun lý và giám c, báo cáo tài chính và báo cáo d n mi nht, và k hoch chin lc hoc k hoch kinh doanh. Da vào kinh nghim ca T chc SCUS, vic hoàn thành h s cng nh thu thp các thông tin cn thit s mt khong hai hoc ba tun. i din ca Kiva rt h tr các t chc trong quá trình hoàn thành h s ng c, h luôn sn sàng tr li thc mc ngay khi bn có bt c câu hi nào. Sau khi hoàn chnh h s cn thit, các chng trình TCVM s phi i mt vài tun Kiva xem xét và a ra quyt nh. Nu Kiva quyt nh chp thun quan h hp tác này, hp ng s c Kiva son tho và c ký kt gia hai bên. Theo Mekong Plus, Kiva rt linh hot và ci m trong vic thng lng các iu khon mà chng trình TCVM không chp thun. Ngay khi hp ng c ký kt, Kiva cùng chng trình TCVM s làm vic cùng nhau nhm xây dng k hoch cho vay th nghim vi s 3

Khai thác ngun vn cho hot ng

Nhóm Công tác TCVM Vit Nam lng nh khách hàng và mc vay nh hàng tháng. Ví d: SEDA/ Bình Minh ang tin hành d án cho vay vn th nghim ti tnh Bc Ninh vi tng giá tr vn vay t Kiva không quá 5.000 ô la/tháng. Sau khi hoàn thành giai on th nghim, t chc TCVM s c phát vay vi s lng tng dn. Qu TYM, mt t chc ã hp tác vi Kiva 5 tháng, hin ti ã c Kiva cho vay ti mc 70.000 ô la mt tháng. Hp tác vi Kiva có phi là gii pháp úng n cho chng trình TCVM ca bn? Khi c yêu cu bình lun, c ba i tác hin nay ca Kiva Vit Nam u có nhng nhn xét tích cc v mi quan h hp tác này. Tuy nhiên, trc khi thit lp mi quan h i tác vi Kiva cng cn chú ý n nhng chi phí có th phát sinh trong quá trình hp tác. Mt trong s ó là vic thu thp thông tin tn khá nhiu thi gian ca cán b và các n lc hành chính. Theo ông Kervyn, vic a cán b xung a phng chp nh, gp khách hàng, vit h s khách hàng và a lên trang web khin cho vic hp tác vi Kiva có nhiu "yêu cu". Theo bà Linh, cán b TYM, "vic thu thp và x lý d liu cho Kiva yêu Các i tác hin ti ca Kiva SEDA/Binh minh Thi gian tham gia Kiva: 1 tháng S tin nhn c: $4.800 S lng u vn: 39 Mc vay trung bình: $130 Mekong Plus: Thi gian tham gia Kiva: 8 tháng S tin nhn c: 26.400 S lng u vn: 360 Mc vay trung bình: $73 Qu TYM: Thi gian tham gia Kiva:5 tháng S tin nhn c: $105.800 S lng u vn: 187 Mc vay trung bình: $569 4 cu thc hành qun lý thông tin mt cách xuyên sut". Tuy nhiên, theo ông Nguyn Long, "vic hp tác vi Kiva là cách chc chn và n gin tip nhn c ngun vn vay", và v mt lâu dài còn tit kim thi gian trong vic huy ng vn. Do cán b phi mt thi gian x lý tng món vay theo yêu cu ca Kiva, các chng trình TCVM nên dùng vn tài tr ca Kiva cho vay các khách hàng c và mun vay khon vn ln. TYM dng nh ang i theo chin lc này, vi khon cho vay trung bình t ngun Kiva là 569 ô la. Mt vn na có th xy ra là ri ro v t giá hi oái vì Kiva cho vay bng ng ô la. Tuy nhiên, vic mt giá ca ng Vit Nam so vi ô la M là khó có th xy ra và, trong mi trng hp ri ro chm tr xy ra thì các cá nhân cho vay thông qua Kiva phi chu ch không phi chng trình TCVM. Mt mi lo khác là mc tng trng rt nhanh hin nay ca Kiva trong tng lai có th b chm li, và nh vy s khin các chng trình TCVM khó vay c vn cho vay hn. Tuy nhiên, cho n nay thì Kiva ã gây c mi quan tâm rt ln, và có v là trong tng lai trang Web này vn tip tc tng trng và thu hút c nhiu nhà tài tr mi. Xét mt cách toàn din, Kiva là mt c hi hp dn cho các chng trình TCVM trong vic huy ng ngun vn mi vi các iu khon hp dn, ng thi giúp các chng trình này a hình nh ca h ra toàn th gii. Cui cùng, Kiva là mt ngun b sung rt áng hoan nghênh cho các ngun vn hin ti, và là mt ngun cp vn tuyt vi cho các chng trình TCVM nh ang cn m rng hot ng và tng qui mô khách hàng. Xin chân thành cm n bà Dng Th Ngc Linh, Qu TYM; ông Nguyn Long, SEDA/Binh Minh; và ông Bernard Kervyn, Mekong Plus, ã cung cp thông tin giúp tôi thc hin bài vit này.

Khai thác ngun vn cho hot ng

Bn tin s 10 - Tháng 12/2007

Research and Technological Exchange Group

T vài nm tr li ây, Qu "u t xã hi" phc v ch yu cho nhng sáng kin phát trin bn vng. T nhng nm 1990, các qu u t xã hi này c bit quan tâm tài tr cho các t chc TCVM c thành lp ti Châu Âu. Tuy nhiên, khu vc TCVM ti Châu Á vn gn nh cha tip cn c ngun vn ca các qu này. iu ó xut phát t nhiu nguyên nhân trong ó: (1) thiu thông tin tin cy v khu vc TCVM và môi trng u t nhng quc gia Châu Á (2) h thng báo cáo tài chính yu kém, nghèo nàn v thông tin, ít ngun thông tin tp chung gii thiu v thành tích, kh nng ca các th ch TCVM (3) thiu s minh bch và các hn ch trong vic tip cn ngun thông tin dn n mt t l u t thp ca Liên hip Châu Âu vào th trng TCVM Châu Á. Trong bi cnh này, t chc PlanetFinance ã xây dng d án "Tng c hi hp tác kinh doanh gia các Qu u t Châu Âu và các th ch TCVM Châu Á". Mc tiêu chính ca d án là "Khp ni kh nng tài chính ca các nhà u t Châu Âu vi nhu cu ca các th ch tài chính Châu Á" c c th nh sau: - Tng cng s hin din ca Qu u t Liên hip Châu Âu (QTLHCA) u t vào TCVM Châu Á. - Thúc y và chuyên nghip hóa khu vc tài chính Châu Á. - To mi quan h mi gia các nc phía Nam và chuyn giao kin thc - To ra nhng c hi kinh t mi và phát trin khu vc kinh t t nhân Châu Á. D án s c trin khai ti 13 th trng TCVM Châu Á gm Campuchia, Afghanistan, Bangladesh, Trung Quc, n , Indonesia, Lào, Mông c, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka và Vit Nam. Ti Vit Nam, T chc PlanetFinance s kt hp vi t chc GRET thc hin d án này trong giai on t tháng 11/2007 n tháng 03/2008. D án s óng góp

vào s phát trin ca khu vc tài chính Vit Nam. Trc ht, hot ng ca d án s gii quyt vn cn tr u t bng cách lp y khong trng thông tin cho các nhà u t th trng TCVM và c bit là các t chc TCVM quy mô va. Nh ó, dòng tài chính u t cho Châu Á và c bit là Vit Nam s tng lên. Hin ti, Qu u t Liên hip Châu Âu cho TCVM c phân làm ba loi chính (a) Qu u t TCVM thng mi (b) Qu u t TCVM có xu hng thng mi và (c) Qu phát trin TCVM. Hai loi qu u tiên ca QTLHCA thng thit lp di hình thc là công ty u t truyn thng, còn qu loi th ba thng di dng T chc phi chính ph hoc công ty phi li nhun. Mt cách gián tip, ngi nghèo (nht) và doanh nghip nh ti c nông thôn và thành th, nhng ngi thu nhp thp và ch doanh nghip nh, có th to thu nhp bng cách vay tín dng ca T chc TCVM. Th hai, mt khoá ào to chuyên bit s c t chc cho cán b d án ca các t chc TCVM Vit Nam h bit n các QTLHCA và hiu rõ các yêu cu ca các Qu này. Khóa ào to cng s trang b cho các cán b TCVM nhng kin thc cn thit ci thin h thng báo cáo nhm áp ng c yêu cu ca các nhà u t. Cui cùng, mt hi tho vùng s c t chc các nhà u t Châu Âu gp g trc tip các t chc tài chính Vit Nam. bit thêm các thông tin chi tit và nhn c các thông tin, báo cáo ca d án này, xin mi liên h: Nguyn Hu Ninh (Qun lý D án) Lng Quc Tun (Cán b D án) GRET Vit nam Phòng 307-308, A1 Vn Phúc, Ba ình - Hà Ni Tel: (04-846 44 91), Fax: (04-846 4514) Mail: [email protected] 5

Khai thác ngun vn cho hot ng

Tng c hi hp tác kinh doanh gia các Qu u t Châu Âu và các th ch tài chính vi mô Châu Á

Nhóm Công tác TCVM Vit Nam

Mang li ích xp hng tài chính vi mô n Vit Nam

Li Minh Huy, Planet Rating Lnh vc xp hng tài chính vi mô (TCVM) c hình thành t nhng yêu cu ánh giá c lp ca các t chc TCVM. Tháng 5 nm 2001, Ngân hàng phát trin Châu M (IDB) và Nhóm t vn h tr ngi nghèo (CGAP), sau ó là Liên minh Châu Âu, a ra chng trình có tên gi là Qu ánh giá và xp hng TCVM. Qu xp hng này thúc y lnh vc xp hng TCVM bng cách tài tr mt phn chi phí ánh giá. Qu chm dt hot ng vào tháng 12 nm 2007 sau khi ã ng tài tr c cho 429 cuc xp hng. c thành lp nm 1999, Planet Rating tr thành t chc xp hng TCVM t nhân và c lp vào tháng 6 nm 2005. Planet Rating có mt mng li quc t vi tr s t ti Pari và bn vn phòng khu vc Lima, Dakar, Kampala và Beirut. i ng chuyên gia a ngôn ng ca Planet Rating (n t 10 quc gia khác nhau, nói c hu ht các ngôn ng chính trên th gii, trong ó có c ting Vit) gm 16 chuyên gia phân tích c cp chng ch và làm vic thng xuyên. n nay, Planet Rating ã thc hin hn 300 cuc xp hng ti hn 58 quc gia trên toàn th gii và là t chc xp hng TCVM ln nht tính theo tng thu nhp nm 2006. Các báo cáo ca Planet Rating c ph bin rng rãi và c nhiu t chc TCVM, các nhà u t và các bên liên quan nghiên cu. Planet Rating áp dng phng pháp xp hng GIRAFE ã c công nhn rng rãi ánh giá các t chc TCVM; ây là phng pháp kt hp cách tip cn nh tính vi phng pháp phân tích tài chính truyn thng. 6 Phng pháp này da trên sáu lnh vc ánh giá: qun tr, thông tin, qun lý ri ro, các hot ng, qun lý tài chính và thanh khon, hiu qu và kh nng sinh li. Mi lnh vc c cho im riêng, và hp li thành mt mc xp hng tng th da trên các thang bc và trng s ã c xác nh trc. Mc xp hng tng th cung cp mt bc tranh toàn din v nhng ri ro liên quan, c ánh giá theo mt thang xp hng t A+ n E. Quá trình ánh giá hoàn chnh bao gm mt phân tích s b và lp mô hình tài chính, mt chuyn công tác thc a, mt bui trình bày, mt bn d tho báo cáo, mt bui làm vic ca U ban xp hng và mt bn báo cáo xp hng cui cùng. Tt c nhng sn phm ca Planet Rating u da trên phng pháp GIRAFE. Xp hng GIRAFE y (Core GIRAFE Rating) dành cho các t chc TCVM ã trng thành mun có mt cuc ánh giá toàn din nhng nguy c ri ro ca t chc h, vi phn phân tích v tài chính và vn hành. Xp hng "mini" (Mini ­ Rating) tp trung vào nhng im mnh và nhng im yu ca các t chc TCVM nh và non tr hn. Cui cùng, xp hng xã hi khuyn khích các t chc ánh giá vic qun lý thành tích hot ng v mt xã hi ca t chc mình. Planet Rating cng cung cp các khoá ào to v phng pháp GIRAFE trên toàn th gii. Ti Vit Nam, Planet Rating ã tin hành xp hng cho Qu CEP hai ln và t chc mt khoá ào to v phng pháp GIRAFE cho t chc này. (Xem tip trang 7)

Khai thác ngun vn cho hot ng

* Ông Li Minh Huy là Giám c iu hành ca Planet Rating

Bn tin s 10 - Tháng 12/2007

S liu thng kê tài chính vi mô Vit Nam theo phng pháp so sánh

Steven Pennings, Save the Children/US

Thay mt Nhóm Công tác tài chính vi mô, ban biên tp xin trân trng cm n nhng cá nhân và t chc ã tham gia cung cp s liu cho Bn tin. S h tr ca Quý v ã giúp cung cp nhng thông tin áng tin cy v ngành tài chính vi mô ti Vit Nam. Chúng tôi mong nhn c nhng ý kin óng góp và gi ý ca Quý v Bn tin ngày càng tt hn. Quý v có th gi nhng thc mc, ý kin óng góp hay gi ý trc tip cho iu phi viên ca nhóm Công tác TCVM. Các con s c trình bày trên bng này ã c tính toán bng trung v ca tng nhóm ng ng (ví d nh nhóm các chng trình tài chính vi mô mi). Phng pháp tính trung v gn ging nh phng pháp tính trung bình ch u nhm tìm ra chng trình tài chính vi mô "tiêu biu". V mt k thut, trung v c tính bng "im gia" ca các thành phn trong mt tp hp (mt nhóm). Ví d: tính trung v "tng tài sn" ca 29 t chc TCVM, ta sp xp các t chc TCVM theo th t v tng tài sn t nh nht n ln nht, và báo cáo s liu ca t chc TCVM th 15. u im ca phng pháp trung v so vi phng pháp trung bình là trung v không b nh hng bi vic trong mt tp hp có nhng chng trình TCVM rt ln (hoc rt nh), không i din cho toàn ngành. Vì vy, trung v cng c Bn tin Ngân hàng Vi mô s dng báo cáo s liu. (Tip theo trang 6) Xp hng là mt công c quan trng giúp cho các t chc TCVM tng trng và c nhn bit trên th trng. Thc t ã chng minh rng xp hng giúp các t chc tip cn tt hn vi nhng ngun tài tr trong nc và quc t. Vic t chc c nhn bit rõ ràng hn s giúp thu hút nhiu ngun tài tr hn, do ó nâng cao c kh nng àm phán giá c và a dng hóa c cu vn. Nhng t chc TCVM nh và non tr hn có th s dng vic xp hng thu hút h tr k thut t bên ngoài. ó chính là công c giúp nâng cao nng lc, tng trng và to nên li nhun nhm phc v và giúp nhiu ngi nghèo hn. Cui cùng, xp hng còn có vai trò trong vic giành c s công nhn trong ngành TCVM. Trên thc t, ch nhng t chc TCVM ã c xp hng mi có th giành c 5 viên kim cng trong Th trng MIX (MIX Market). Planet Rating là t chc xp hng TCVM duy nht có kinh nghim làm vic ti Vit Nam. bit thêm thông tin, xin vui lòng liên h vi ông Li Minh Huy* ti a ch Email: [email protected] 7

Chun tham chiu cho TCVM Vit Nam

Bn tin s 10 s gii thiu các mc tham chiu cho toàn ngành tài chính vi mô Vit Nam, cng nh cho các nhóm ng ng ­ c phân loi da trên tiêu chí v s nm hot ng, a bàn và qui mô hot ng ca các t chc TCVM. T s này tr i, Bn tin s không còn cung cp các thông tin ca tng chng trình tài chính vi mô. Tuy nhiên, trong trng hp ngi c mun tìm hiu thêm thông tin có th liên h vi iu phi viên ca Nhóm công tác tài chính vi mô theo a ch: [email protected] Cách trình bày mi này c thit k nhm giúp các chng trình TCVM có th so sánh vi nhóm ng ng ca mình ti Vit Nam và quc t, ng thi còn cho phép so sánh ngành tài chính vi mô Vit Nam vi các nc khác. Hu ht nh ngha v các nhóm ng ng c xây dng theo chun mc quc t ng trên Bn tin Ngân hàng Vi mô (MicroBanking Bulletin, MIX, www.mixmbb.org). Khung báo cáo mi này giúp cho vic thu thp thông tin c thun li hn vì nó tôn trng tính bo mt thông tin c cung cp t các chng trình TCVM cho Bn tin.

Chun tham chiu cho TCVM Vit Nam

8

So sánh các chng trình tài chính vi mô ti Vit Nam

Ch s v kh nng tip cn

Tng d n (VND) Tit kim (VND) 4.005 1.485.611 13% 167 236 5.704.166.489 1.652.584.000 Trung bình Trung bình khon vay/ Khách S ngi vay/ S ngi hàng ang khon vay/ Thu nhp quc dân trên ngi vay Nhân viên vay/ CBTD vay u ngi (%) ** (VND)

6 tháng u nm 2007 Chi nhánh Nhân CBTD viên 24 17 4

c trng t chc

Nng sut

D n/ CBTD (VND) 335.539.205

Tiêu chí

Trung v ca Nhóm ng ng

S t chc

Tng tài sn

(VND)

Tt c (tr VBSP)

28

6.833.558.597

Tui (tr VBSP) 2 14 771.237.960 1.095.000.000 7.234 1.408.377 13% 2.458 1.300.486 12% 145 216 17 34 26 12.171.657.125 4.307.977.500 16 3.639.468.000 11 2.792.613.000 2 11 2.851 1.714.101 15% 204 259 154 278 253.873.909 227.466.750 468.140.659

Mi (0-4 nm)

7

5.251.809.000

Tr (5-8 nm)

9

4.181.000.000

Nhóm Công tác TCVM Vit Nam

Trng thành (>8 nm)

12

9.491.000.000

Quy mô v a lý (tr VBSP) 7 18 1.169.526.700 1.652.584.000 5.207 12.981 1.235.221 10.688.430.935 1.504.462 23 60 18 21.598.375.150 17 9.358.000.000 12 4.084.000.000 2 11 3.851 1.326.195 14% 11% 12% 214 226 216 321 306 742 340.333.333 550.470.588 1.234.192.866

Huyn

11

4.184.000.000

Tnh

13

13.518.000.000

Quc gia

4

7.772.861.985

Quy mô theo tng d n (bao gm c VBSP)* 2 14 510.475.920 2.533.000.000 5.835.096.500 4.278 20.167 23 98 3.393 945 55 36.726.068.650 17 7.146.483.450 11 2.342.592.540 6 14 41 1.898 1.151.349 1.497.511 1.961.724 4.106.662 10% 14% 18% 37% 141 186 206 749 173 259 370 2.692 212.962.958 433.120.209 673.872.819 15.088.817.156

Rt nh (<400.000 USD)

15

2.767.833.400

Nh (400.000-1tr USD)

6

8.102.678.931

Trung bình (1tr-8tr USD)

6

42.396.445.531

Ln (> 8tr USD)

2

15.887.754.668.904

14.251.387.803.681 439.992.161.604 2.542.649

USD 1 = VND

16.046 (T giá hi oái ngày 29/11/2007)

Ghi chú: Các s liu là s "trung v" c tính bng ng Vit Nam (VND). Xem gii thích bên di.

*Các chng trình tài chính vi mô (TCVM) Nh, Trung bình, và Ln c xác nh da trên tiêu chí phân loi ca The Microfinance Information Exchange (The MIX) i vi khu vc Châu Á (Thái Bình Dng). Chng trình TCVM "Rt nh" da theo kh nng áp ng yêu cu ca Ngh nh 28. Nhng chng trình TCVM vi s vn t có di 5 t s không iu kin ng ký theo Ngh nh 28 và các chng trình thuc nhóm này thng có tng d n di 400.000 USD. Tuy nhiên, t s c la chn gia vn t có và tng d n gia các chng trình TCVM có khác nhau, do vy cách tt nht là ly xp x. T s nm trong khong 1,0 n 1,6 gia các nhóm khác nhau, t s 1,28 c la chn (Theo t giá hi oái 16.046 VND = 1USD), vì vy phng pháp tính "trung v" này ch mang tính chính xác ng i. Vn t có ca mt chng trình TCVM xp x bng tài sn tr i tit kim (ây cng chính là khon công n chính ca nhiu chng trình TCVM).

** Thu nhp quc dân trên u ngi là 690 USD (Theo ngun ca Nhân hàng th gii, 2006)

Tui (Ngoi tr VBSP) Quy mô v a lý (Ngoi tr VBSP)

Rt nh (<400,000)

Binh Minh CDC, CEPBRVT, M7 Can Loc, M7 ông Triu, Qung Ninh, M7 Uông Bí, Qung Ninh, RUDEP

Quy mô theo tng d n (bao gm c VBSP), USD

Nh (400,0001tr) Trung bình (1tr-8tr Ln (> 8tr)

Mi Huyn Tnh

CSOD, CCF Bc Kn, CCF Úc - Hòa Bình, CEP Long An, CEP-BRVT, CEP-HCM, NMA, RIDP Tuyên Quang, RUDEP, SNV, TCVM Thanh Hoá, WU Hà Tnh, WU HCM PLAN Vietnam, TYM, VBCP -

Tr Quc gia

Trng thành

0-4 nm)

CPI, Binh Minh CDC, CARSWI, CIDSE- Ph Yên, Thái Nguyên, M7 Can Loc, M7 ông Triu, Qung Ninh, M7 Huyn in Biên, M7 Mai Sn, Sn La, M7 Ninh Phuoc, M7 TP in Biên, M7 Uông Bí, Qung Ninh CARSWI, CCF Bc Kn, CCF Úc Hòa Bình, CEP Long An, CIDSED án Vit Ph Yên, Thái B, World Nguyên, CPI, Vision CSOD, M7 Huyn Vietnam in Biên, M7 Mai Sn, Sn La, M7 Ninh Phuoc, M7 TP in Biên, NMA, PLAN Vietnam, TCVM Thanh Hoá, World Vision Vietnam

(5-8 nm)

(>8 nm)

Binh Minh CDC, CEP Long An, CPI, CSOD, PLAN Vietnam, RUDEP, World Vision Vietnam

CARSWI, CCF - Bc Kn, CCF Úc - Hòa Bình, CIDSE- Ph Yên, Thái Nguyên, M7 Can Loc, M7 Ninh Phuoc, NMA, RIDP Tuyên Quang, WU Hà Tnh

CEP-BRVT, CEPHCM, M7 ông Triu, Qung Ninh, M7 Huyn in Biên, M7 Mai Sn, Sn La, M7 TP in Biên, M7 Uông Bí, Qung Ninh, SNV, TCVM Thanh Hoá, TYM, VBCP -D án Vit B, WU HCM

SNV, RIDP VBSP, Tuyên Quang, CEPTYM, VBCP HCM -D án Vit B, WU Hà Tnh, WU HCM

Bn tin s 10 - Tháng 12/2007

9

Chun tham chiu cho TCVM Vit Nam

Nhóm Công tác TCVM Vit Nam

Tin tc và s kin sp ti

Pháp lut: Ngh nh 165/2007/N-CP sa i, b sung Ngh nh 28/2005/N-CP v t chc và hot ng ca các t chc tài chính quy mô nh ca Vit Nam ã c Th tng ký ban hành vào tháng 11 nm 2007. Ngân hàng Nhà nc s sm ban hành các thông t hng dn kèm theo. Toàn vn Ngh nh 165/2007/N-CP (bn ting Vit) có th tìm thy ti a ch website di ây: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?top=40 &sub=68&article=109919 Tin ào to: Khóa tp hun Thc hin Tài chính vi mô thành công: Qun lý nâng cao thành tích hot ng. Tip theo thành công ca 4 khóa hc trc, khóa hc ln th 5 do T chc Lao ng Quc t tài tr d kin s c t chc vào tháng 3 và tháng 4, 2008. Khác vi các khóa trc, khóa hc 10 ngày ln này s c chia làm hai t, mi t 1 tun và cách nhau khong 4-5 tun. Hc viên s có c hi ng dng ngay lp tc nhng bài hc ca tun u trong khong thi gian gia hai tun hc, và chia s nhng kinh nghim thc tin mi m ca mình vào u tun hc th hai. Các t chc TCVM có nhu cu c cán b qun lý trung và cao cp tham gia khóa ào to ngh thông báo cho Trung tâm TCVM và Phát trin (M & D) trc ngày 20/1/2008. bit thêm thông tin xin liên h Anh Vng ình Hùng và Ch Trn Hng Vân Trung tâm TCVM và Phát trin a ch: 88/64 Nguyn Lng Bng, in thoi: 04.5115469, Email: [email protected] Hi ngh, Hi tho: Hà Ni, Vit Nam. Chin lc ào to trong ngành Tài chính vi mô. Ngày 26/10, D án Tài chính vi mô thuc T chc Lao ng Quc t ã t chc mt cuc tho lun vi các nhà thc hành TCVM, mt s n v cung cp dch v ào to cho ngành, và các t chc tài tr. Mc ích cuc tho lun nhm chia s kt qu mt nghiên cu do ILO thc hin trong tháng 5-6/2007 v nhu cu ào to trong ngành TCVM, và bàn v mt 10 chin lc lâu dài phát trin th trng ào to TCVM trong nc. Bà Lillian Diaz, chuyên gia t vn c ILO mi thc hin nghiên cu này, ã chia s kinh nghim và mô hình ào to TCVM ca mt s nc trên th gii. Nhng ngi tham gia sau ó ã tho lun sôi ni v mô hình nào là kh thi nht trong bi cnh ca TCVM Vit Nam. bit thêm thông tin và xem báo cáo nghiên cu v Nhu cu ào to TCVM Vit Nam, xin liên h vi vn phòng D án TCVM: Nguyn Ngc Duyên, Th ký d án T: (04) 734 0902, máy l 227 Email: [email protected] Mumbai, n . Hi ngh Quc t v Bo him vi mô ln th ba ã din ra ti Mumbai, n vào trung tun tháng 11 va qua. Hi ngh do Qu Munich Re phi hp vi Nhóm làm vic v Bo him vi mô thuc CGAP (Nhóm t vn h tr ngi nghèo thuc Ngân hàng Th gii) t chc hàng nm k t nm 2005. Hi ngh ln này có hn 300 ngi tham d n t hn 50 quc gia khác nhau trên th gii, gm các nhà thc hành bo him vi mô và TCVM, các nhà nghiên cu, các nhà qun lý và i din các c quan lp pháp, c bit có ti 1/3 s i biu n t các công ty bo him thng mi. iu này cho thy các nhà bo him ã bt u quan tâm n th trng thu nhp thp nh mt th trng có tim nng phát trin và em li li nhun. ây có th coi là du hiu kh quan cho vic cung cp lâu dài các loi hình bo him cho ngi nghèo. oàn i biu Vit Nam tham d hi ngh gm 10 thành viên t các t chc TCVM, công ty bo him, B Tài chính, B L TB & XH và Ngân hàng Nhà nc, và T chc Lao ng Quc t. Hi ngh là c hi quý báu các i biu Vit Nam tham kho kinh nghim ca các nc trong lnh vc phát trin sn phm, xây dng khuôn kh pháp lý mang tính h tr, và nâng cao hiu qu trong cung cp sn phm bo him cho ngi nghèo. Hi ngh cng m ra các c hi hp tác cho các t chc Vit Nam trong vic tng cng nng lc và cung cp sn phm.

Thi s TCVM

Bn tin s 10 - Tháng 12/2007 Tin hot ng Nhóm Công tác TCVM Hp toàn th Nhóm Công tác TCVM, tháng 8/2007. Ngày 24/8/2007, 59 i biu i din cho 32 t chc hot ng trong lnh vc TCVM và các t chc h tr trên toàn quc ã v tham d cuc hp bán thng niên ca Nhóm Công tác TCVM Vit Nam, c t chc ti Trung tâm Ph n và Phát trin, Thy Khuê, Hà Ni. Cuc hp cng vinh d c ón các i din ca Nhóm TCVM Lào tham d. cán b tín dng xut sc ã c trao gii thng tr giá 300 ô la M mi gii. Bui l trao gii ã din ra thành công tt p vi s hin din ca các c quan ban ngành, oàn th, chính quyn và các phng tin truyn thông. c bit, bui l trao gii còn có s hin din ca Bà Trng M Hoa, nguyên Phó Ch tch nc Cng hòa Xã hi Ch ngha Vit Nam, ông Charly Madan, Tng giám c Citibank Vit Nam và các quan chc cao cp ca Ngân hàng Nhà nc Vit Nam. Gii thng c Qu Citi tài tr và ln u tiên c t chc bi Nhóm Công tác Tài chính vi mô Vit Nam nhm ghi nhn thành công ca các doanh nhân vi mô sáng to nht trong vt khó thoát nghèo trên toàn quc. Bên cnh vic tôn vinh các doanh nhân vi mô, gii thng ng thi tôn vinh các t chc tài chính vi mô và cán b tín dng xut sc. Mc tiêu ca chng trình là: (i) h tr các doanh nhân vi mô thông qua vic nâng cao nhn thc v nhng li ích mà các dch v tài chính vi mô có th em li cho h; (ii) tôn vinh nhng doanh nhân vi mô ti c s, nhng ngi ang góp phn nâng cao i sng kinh t ca gia ình và cng ng ca h; (iii) to ra các mng li tài chính vi mô mi, kt ni các nhà lãnh o chính tr, tài chính, các nhà t tng, sinh viên, nhà thc hành và cng ng. Ti Vit Nam, nhng doanh nhân vi mô tham gia chng trình ã gii thiu công vic kinh doanh ca h ti các nhà lãnh o và chuyên gia tài chính vi mô khu vc Nhà nc, t nhân và các trng i hc. Nm nay, Ban iu phi quc gia ã nhn c 234 b h s tham gia d thi ca c các doanh nhân vi mô và các cán b tín dng. 11

Bên cnh vic s kt hot ng 6 tháng u nm và xây dng k hoch hot ng 6 tháng cui nm, các t chc tham gia ã chia s kinh nghim v huy ng ngun vn cho hot ng t các ngun trong và ngoài nc. c bit, các i biu ã bàn v vic cng c mng li TCVM trong nc tr thành mt t chc chính thc, và chia s các ý kin óng góp v t chc, hot ng ca mng li chính thc ó trong tng lai. ây chính là bc u tin ti vic xây dng mt k hoch chin lc dài hn cho mng li TCVM quc gia. Gii thng Doanh nhân Vi mô Citi 2007 t chc ti Vit Nam. L trao gii Gii thng doanh nhân vi mô Citi Vit Nam 2007 ã c long trng t chc vào ngày 14 tháng 12 nm 2007 ti Hà Ni. Ti l trao gii, 60 doanh nhân vi mô ã c trao các gii thng tr giá 350 ô la M mi gii, và 30

Hot ng ca Nhóm Công tác TCVN

Nhóm Công tác TCVM Vit Nam có V trng V Tài chính vi mô thuc Ngân hàng Quc gia Lào, bà Keasorn Manivong, ã n thm Hà Ni. Mc tiêu chính ca chuyn thm là nhm hc hi nhng kinh nghim, thành công cng nh tht bi ca Nhóm Công tác Tài chính vi mô (TCVM) Vit Nam. Trong thi gian Hà Ni, oàn ã d bui hp s kt 6 tháng u nm ca Nhóm Công tác TCVM Vit Nam, thm công ty Bình Minh CDC, mt thành viên ca Nhóm, và gp g khách hàng và nhân viên ca công ty. oàn cng có cuc gp vi ông Trng Ngc Anh, Phó V trng V Các Ngân hàng và T chc tín dng phi ngân hàng, Ngân hàng Nhà nc (NHNN) Vit Nam. Ông Trng Ngc Anh cho bit ông ng h Nhóm Công tác TCVM Vit Nam tr thành mt hip hi tài chính vi mô chính thc trong tng lai, và bày t rng vic duy trì i thoi gia Nhóm Công tác TCVM Vit Nam và NHNN Vit Nam s có li cho c hai bên. Kt thúc chuyn thm, phái oàn Lào ã cm n phía Vit Nam và bày t mong mun tip tc y mnh quan h hp tác trong tng lai.

Trong tháng 10 và tháng 11, Ban giám kho ã chn lc các h s xut sc nht trao gii. Ban giám kho và i din các c quan truyn thông cng ã i thm thc a ti mt vài tnh phía Bc và phía Nam tìm hiu thêm v hoàn cnh thc t ca mt s doanh nhân cng nh cán b tín dng. bit thêm thông tin v Gii thng Doanh nhân Vi mô Citi ­ Vit Nam 2007, xin liên h vi Ban iu phi quc gia theo s in thoi (84-4) 513 1853, hoc Email: [email protected] Nhóm Công tác tài chính vi mô Lào thm Vit Nam. T 21/08 n 25/08, mt phái oàn bao gm 6 thành viên ch cht ca Nhóm Công tác tài chính vi mô Lào, trong ó

Thông báo

Hi ngh tng kt ca Nhóm Công tác TCVM Vit Nam, 2007. Nm 2007 ã trôi qua vi rt nhiu s kin quan trng, ánh du nhng thay i ln trong hot ng ca Nhóm Công tác TCVM Vit Nam. tng kt li mt nm hot ng và bàn k hoch cho nm ti, Nhóm s t chc Hi ngh tng kt vào ngày 25/1/2008. Thi gian và a im c th s c thông báo cho các thành viên trong thi gian sm nht. Xin liên h anh Trn Ngc Thnh, iu phi viên ca Nhóm, Email: [email protected], in thoi (04) 513 1853 k t ngày 4/1/2008 bit thêm thông tin và ng ký tham d. Nhóm Công tác Tài chính vi mô Vit Nam (MFWG) a ch: Tng 3, 88/64 Nguyn Lng Bng, Hà Ni, Vit Nam in thoi/ Fax: (84-4). 5131853 iu phi viên: Trn Ngc Thnh Email: [email protected] Website: http://www.ngocentre.org.vn/Default.asp?page=microfinance 12

Information

ban tin TV 4-1:Layout 1.qxd

12 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

378833