Read ÿþ2012-02-07 (3) text version

UBND THANH PHO DA NANG GIAO DVC vA DAo T ~o

so

C<)NG HoA

CUU NGHIA VI~TNAM Di}cI~p -1\1' do - H~nhphuc

xA HQI

s6:,H&

/SGDDT-TCCB

Da Niing, ngay 01- thang J. niim 2012

VIv Huang dful ph\! d.p d6i v6'i nhan vi en kS toim, thu quy, t6 truang va t6 ph6 t6 van phong

Kinh gui: Cac ong (M): _ Truang phOng GD&BT qu~n, huy~n; _ Hi~u truang cac twang THPT v~ tl1JCthul)c; _ Giam d5c Trung tam GDTX; Trung tam GDTX, KTTHHN&DN. Thvc hi~n Thong tu Lien tich s5 50/2005/TTLT-BTC-BNV ngay 15 thang 6 nam 2005 cua Lien Bl) Nl)i V\!-Tai chinh vS "Huang d~n tieu chu5n, diSu ki~n, thu wc b6 nhi~m, bai miSn, thay [email protected] [email protected]\! d.p [email protected] truang, ph\! trach [email protected] trong cac don vi [email protected] toan thul)c linh vvc [email protected] toan nha nuac", Thong tu s5 OS/2005/TT-BNV ngay 05 thang 01 nam 2005 cua Bl) Nl)i V\! "Huang d~n thvc hi~n [email protected]) ph\! c~p trach nhi~m cong vi~c d5i vai dm bl), cong chuc, vien chuc", Thong tu s5 33/2005/TT-BGD&BT ngay 08 thang 12: nam 2005 cua Bl) GD&BT "Huang d~ t:;tmthai thvc hi~n [email protected]) ph\! c~p chlrc V\l lanh d:;totrong cac ca s6 giao d\!c cong I~p"; sau khi th5ng nh~t vai S6 Nl)i V\l va S6 Tai chinh, S6 GD&BT . huang d~n cac don vi, truang hQc trvc thul)c S6 tlwc hi~n ml)t s5 [email protected]) chinh sach nhu sau: 1. Tieu chuAn, ai&u ki~n, thu tl}c bB nhi~m, biii mi~n, thay thS va xSp phI} dp phI} tfach k~ toan 1. DBi trrQ'ng ap dl}ng Vien chuc ph\! trach cong vi~c [email protected], dang hnang ng:;[email protected] vien (rna s5 ng:;tch 06.031), [email protected] vien cao d~ng (rna s5 ng:;tch 06a.031) ho~c KS toan vien trung dp (rna s5 ng:;tch 06.032) trong cac don vi trlJC thul)c S6 GD&DT co su d\!ng kinh phi ngan sach nha nuac bao g6m cac truang ph6 thong cong I~p, cac truang chuyen bi~t, cac trung tam giao d\!c thuang xuyen, trung tam giao d\!c thuang xuyen, ky thu~t t6ng hqp-huang nghi~p va d:;tynghS (sau day gQi chung la dan vi). 2. BB tf! nguo; phI} tfach k~ toan M6i don vi (k~ ca nhung don vi co tir 02 [email protected] tr6 len) b5 tri ml)t nguai lam ph\! trach [email protected] 3. Tieu chuAn va di&u ki~n d~ drrQ'cbB nhi~m lam phI} tfach kS toan Nguai duqc b6 nhi~m lam, ph\! trach [email protected]~oan phai co, ph:1m ch:1t d:;to duc nghS nghi~p, trung thvc, liem khiet, co y thuc chap hanh va dau tranh bao v~ chinh

sach, ch~ dQ kinh t~, tai chinh va phap lu~t cila Nha nuac; co trinh d9 chuyen mon nghi~p V\1 v~ k~ toan tiI trung clip tra len va khong thu9C cae d6i tuqng nhUng nguai khong duQ'clam k~ toan quy dinh t~i Di~u 51 cua Lu~t K~ toano 4. Thii tl}c b8 nhi~m, bai mi~n, thay th~ phI} trach k~ toan a. Thii tl}Cv~ th\fc hi~n b8 nhi~m Giam d6c So' GD&DT quy~t djnh be, nhi~m pht.i trach k~ to{m t~i cac dan vi Sl)" ghi~p trl)"cthu9C So'. n Cac dan vi co trach nhi~m I~p h6 sa d~ nghi b6 nhi~m nguai co du tieu chu:1n, di~u ki~n ph\! trach k~ toan ~i dan vj; bao g6m to' trinh d~ nghi b6 nhi~m ph\! trach k~ toan cila dan vi, Iy lich theo m~u 2a, cac van b~ng, chUng chi theo tieu chu:1n, nghi~p V\! cila ng~ch quy dinh t~i Thong tu s6 09/2010rrT-BNV ngay 11/9/2010 cila B9 truOng B9 N9i V\1. b. Thii tl}c bai mi~n, thay th~ phI}trach k~ toan Giam d6c Sa GD&DT quy~t dinh bai miSn, thay ~h~ph\! trach k~ toano Trinh tv, tM t\lc bai miSn, thay th~ ph\! trach k~ toan duQ'c thl)"chi~n theo trinh tv, thu t\lc b6 nhi~m ph\! trach k~ toano 5. PhI} cAp phI} trach k~ toan Ph\! trach k~ toan duQ'chuang ph\! clip chuc V\!tinh b~ng muc ph\! clip chuc V\!cua T6 truOng chuyen mon trong dan vi, duQ'cchi tra cling ky luang hang thang va dung dS tinh dong, hUOng ch~ d9 bao hiSm xa hQi va cac ch~ d(>bao hiSm khac theo quy dinh hi~n hanh. 6. T8 chu'c th\fc hi~n Cac dan vi I~p h6 sa d~ nghi b6 nhi~m nguai ph\! traeh k~ toan cua dan vi gui vS Sa GD&DT trong thang 02 nam 2012. Tren ca So'dS nghi cua cac dan vi va sau khi duQ'CSa Tai chinh th:1m dinh, Giam d6c Sa GD&DT quy~t dinh b6 nhi~m ph\! tnich k~ toan cho cac dan vi. Thai gian hUOng ph\! clip chuc V\!ph\! trach k~ toan tinh tiI tMi diSm Quy~t dinh b6 nhi~m co hi~u Il)"cthi hanh. II. PhI} dp trach nhi~m ding vi~c dBi v6"inhan vien thii quy 1. DBi tU"Q'ng Cong chuc, vien chuc ph\! trach cong tac thll quy t~i cac dan vi. 2. Mu'c phI} dp Muc ph\! clip trach nhi~m cong vi~c b~ng 0,1 so vai mlrc luang t6i thiSu chung; duQ'cchi tra cling ky luang hang thang va khong dung dS tinh dong, hUOng ch~ d(>bao hiSm xa hQi. Thai gian hUOng ph\! clip trach nhi~m cong vi~c b&t d&u tiI thang 01 nam 2012. III. PhI} dp chu'c vI}T8 tru.i)'ng,T8 ph6 T8 van phOng

2

1. UBi tm}'ng

Vi en chuc gifr chuc V\l T6 truang ho~c T6 ph6 T6 van phong trong cac truang ph6 thong, truang ph6 thong chuyen bi~t. 2. Mu'c phI} clip T6 truang, T6 pM T6 van phong duqc huang ph\! dp chuc V\l tfnh b~ng muc ph\! dp chuc V\! cua T6 truang, T6 ph6 chuyen mon cua don vi; duqc tnl . cung ky luang hang tMng va duqc dung dS tinh d6ng, huang ch~ di;> bao hiSm xa hQiva cac ch~ di;> bao hiSm khac theo quy dinh hi~n hanh. Thai gian huang ph\! dp chuc V\l T6 truang, T6 ph6 b~t d~u tu thang 01 nam2012. Nhiing nglflYi kiem nhi?m nhiJu vi?c, au(Yc hlflmg tir 02 lor;tiph thi chi aW;Jc huang mu'c ph1,l c6.p co h? se5 cao nhdt.

1,1

c6.p trO' len

Tren CO' sa ThOng tu Lien tich s650/2005/TTLT-BTC-BNV, Thong tu s6 OS/2005/TT-BNV, ThOng tu s6 33/2005/TT-BGD&DT va huang d~n t<;li ong van c nay; cac PhOng GD&DT qu?n, huy~n l?p tM wc trinh UBND qu?n, huy~n xem xet, quySt dinh vi~c b6 nhi~m va thvc hi~n ch~ di;> ph\l c~p cho nguai ph\l trach k~ toan; ph\! c~p trach nhi~m cong vi~c cho nhan vien tM quy, ph\! dp chuc V\l T6 truang, T6 pM T6 van phong d6i vai cac don vi trvc thui;>c. NMn duqc cong van nay, Sa GD&DT d~ nghi cac dan vi t6 chuc thvc hi~n; n~u c6 gi vuang m~c, phan anh v~ Sa (phOng T6 chtrc can bi;» dS xem xet, giai [email protected]/. -A/ f .

N{fi nh{in: . - Nhu tren; - Sa N(\i V\l TP; - Sa Hi chinh TP; - Lanh G\lOSa GD&8T; - C6ng GoimNganhGD; - Van phOng, Thanh tra, . cac phOng thu(\c Sa GD&8T; - LUll: VT, TCCB, KH-TC.

[ ..···_!i<o\H._""".P ···

Le Trung

Chinh

"'pk.''''''''''''"'''I'k.ol_~'''

3

Information

ÿþ2012-02-07 (3)

3 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

671962


You might also be interested in

BETA