Read Microsoft Word - settings.doc text version

Dùng Windows XP ting Anh trên máy tính ca Nht

September 10, 2002 by NDK Mun nh li cu hình bàn phím ting Nht sau khi cài t Windows XP phiên bn ting Anh thì phi làm 2 phn chính: mt là thay i thit lp v vùng và ngôn ng t Control Panel; hai là update driver cho bàn phím t Device Manager. Thay i thit lp v vùng và ngôn ng: M Control Panel 1. Chn Regional and Language Options, vào phn Languages trc, ánh du vào la chn Install files for East Asia languages cài t fonts và IME (Input Method Editor) cho ting Nht (và ting Trung Quc, ting Hàn Quc). Khi máy òi a Windows XP thì cho a vào. Cui cùng thit lp s có dng nh hình 1.

Hình 1 Regional and Language Options

2. Tip n chn nút Details trong phn Text services and input languages, thay i có c thit lp ging nh hình 2.

Hình 2 Text Services and Input Languages

3. Sang phn Advanced, thay i có c thit lp ging nh hình 3. Làm nh vy các label trong các phn mm dùng ting Nht hin th úng.

Hình 3 Language for non-Unicode programs

4. Cui cùng chn Regional Options, thay i có c thit lp ging nh hình 4.

Hình 4 Regional Options

Update driver cho bàn phím 1. Nhn chut phi vào My Computer, chn Properties. Chn Hardware, Device Manager. Nhn vào du + trc phn Keyboards hin th keyboard hin ti (Standard 101/102Key...), nhn chut phi, chn Update Driver. Tham kho hình 5.

Hình 5 Update driver

2. Làm theo các bc t hình 6 ti hình 11. Khi ng li máy. Test bng cách m Notepad ra, ánh các kí hiu nh @, %, $, ...

Hình 6 Install from a list or specific location

Hình 7 Don't search. I will choose the driver to install

Hình 8 Show all hardware

Hình 9 Choose Japanese PS/2 Keyboard (106/109 Key)

Hình 10 Confirm Device Install

Hình 11 Completing the keyboard driver update wizard

Chúc các bn thành công !

Information

Microsoft Word - settings.doc

8 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

379128