Read TS-TD3ND.pdf text version

Tiu oàn 3 Nhy Dù

Tiu oàn 3 Nhy Dù c thành lp vào ngày 1/9/1952 ti Trng Bi Hà-Ni, quân s ly t các quân nhân Vit và Pháp thuc Tiu oàn 10 Nhy Dù Thuc i ( 10e bataillon de parachutistes Coloniaux b thit hi nng trong trn giao tranh vi CSBV ti Ba-Vì, Bc Vit). Quân s u tiên cu n v gm 446 Pháp và 408 ngi Vit, a s là ngi Nùng và dân thiu s vùng Thng Du Bc Vit, do mt S quan Pháp làm Tiu oàn Trng.(Monteil: 9/1952 ­ 6/1953, Mollo: 6/1953 ­ 1/1954 ) Vic hun luyn nhy dù và n v c thc hin ti Trng Nhy Dù cnh phi trng Bch Mai Hà Ni. Hun luyn cn bn quân s và k thut tác chin c t chc ti n v. Trong nhng tháng còn li ca nm 1952, T3ND thng hot ng n cp i i trong tnh Hà ông phía Tây Nam Hà-Ni. Trong nm 1953, T3ND cng ã mt vài ln tham chin trên chin trng H Lào, nh ti Na Sn, ngày 13/5/1953, T3ND c a ti chin trng Xiêng Khoang trong cuc hành quân Mimosa, ch chm ch l t và n tháng 6/1953 c tr v Hà-Ni bo v an ninh cho trc l 60. Ngày 28/7/1953 T3ND c th xung K Môn chn ánh Trung oàn 95 Vit Minh Cng Sn va xâm nhp vùng phía ông tnh Qung Tr trong cuc hành quân Camargue. Vì gió quá mnh trên bi áp, phi c phi bay qun ch bt gió trên 1 gi bay. n 16.15 gi T3ND c lnh nhy dù xung bng mi giá. Khi T3ND áp xung t có 2 binh s b thit mng, gn 60 b thng nng, mt s v khí nng b h hi. 17.30 gi, Tiu oàn 3 gom quân và tn công vào mc tiêu. Tri qua êm ch chm ch l t, Trung oàn 95CSVM ã rút lui. n ngày 9/9/1953 T3ND di chuyn n Hà Ni và n ngày 23/12/1953 c a sang Seno, Lào. u nm 1954 Tiu oàn 3 Nhy Dù di chuyn vào Nam và óng ti ng Nha Trang do Thiu tá Mollo là Tiu oàn trng. Vào ngày 9/1/1954 CSVM li m mt trn tng công kích ti Lào, toàn b T3ND c không vn n Bn Hine Siu, ti ây Tiu oàn 6 BPC b tn công mnh. Ngày 14/1/1954, sáng sm S320 CSVM li tn công vào T3ND, giao tranh d di. Tiu oàn 3 b tn tht nng. V TT ngi Pháp Thiu tá Mollo, TP và hu ht các SQ trong n v u bi thng vong, trong ó có mt Thiu Úy Vit Nam tên là Phm Công Quân mà sau ny bn doanh ca Tiu oàn 3 ti ngã t By Hin c ly tên Ông. Thiu Úy Phan Trng Chinh, mt T ngi VN còn sng sót, c c cách ti mt trn lên Trung Úy và c ch nh nm chc v TT. Sau ó 1/T7ND-VN c gi ti tng vin. 2 Trung oàn cng quân rút lui vào rng sâu. Mt tun l sau T3ND di chuyn tr li Seno và n tháng 4/1954 c a v Pak Se tái chnh trang và sau ó di chuyn v Hà Ni vào ngày 10/4/1954 tip tc hành quân quanh vùng Gia Lâm, Cát Bi ri di chuyn v Pleiku trong khong tháng 6/54 ngn chn mt cuc tn công vào th x ca VMCS. Ngày 20/7/1954 Hip nh Paris chia ôi t nc. T3ND di chuyn vô ng Nha Trang tham gia vào Liên oàn 3 Nhy Dù Vit Nam (3e Vietnamese Groupement Aeroportees Parachutiste ­ GAP-3) và tr thành 1 trong 4 Tiu oàn Nhy Dù u tiên ca Liên oàn Nhy Dù Vit Nam. Nhng trn ánh áng ghi nh ca T3ND :

- Ngày 25/3/1955 Tiu oàn 3 c iu ng v SàiGòn cùng vi Liên oàn Nhy Dù và n trú ti Thành Ông Nm-Hc Môn. Và n tháng 5/1955 tham gia chin dch ánh dp lc lng Bình Xuyên Sài Gòn ch Ln. - T ngày 21/9/1955 n 24/10/1955 do i Úy Phan Trng Chinh ch huy T3ND tham gia chin dch Hoàng Diu tn công lc lng Bình Xuyên ti Rng Sác. - Cui nm 1955, T3ND cùng T6ND tham gia chin dch inh Tiên Hoàng hành quân truy kích tàn quân ca Ông Ba Ct ti Tân Qui, Thi Lai và C min Tây Nam Vit. Ngày 26/11/1955 khi c tin quân ca Ba Ct tp trung ti vùng Cái Du t p Thanh Li n xóm Láng, Chin oàn Nhy Dù vi T3 và 6ND có Pháo Binh ym tr ã dùng xung M2 di chuyn vào ban êm t nhp và bt thn tn công các n v ca ông Ba Ct. Hai Trung oàn Lê-Quang và Nguyn Hu ca Ông Ba Ct không kp tr tay nên b thit hi nng. - Ngày 11/11/1960 Tham gia o chánh chính ph Ngô ình Dim b tht bi. (TT là Thiu Tá Nguyn Vn Lc, hu c Tiu oàn là Tri Phm Công Quân trên ng Lê Vn Duyt.) - Ngày 14/7/1962 trên ng hành quân gii ta tnh Phc Thành, 2 /T3ND di chuyn bng xe trên QL13 n Bàu Bàng thì b VC phc kích. (/U L Vn Xuân, T phó và C Vn Trng b t trn ) - Nm 1963, trong cuc o chánh TT Ngô ình Dim, TT / T3ND ã xác nhn vai trò thun túy ca quân i và ng ngoài mi tranh chp chính tr. T3ND c li tri Hoàng Hoa Thám bo v hu c và gii gii oàn Thanh Niên Cng Hòa ti sân vn ng Hoa L, trong khi các n v tác chin Nhy Dù khác u phi tung v nhng vùng rt xa th ô. - Nm 1964 T3 & T7ND và CBND di s ch huy ca Trung Tá D Quc ng Chin oàn Trng C1ND hành quân nhy dù xung Chin khu D thuc vùng Long Khánh.CBND có nhim v thu dn dù. Cuc hành quân ang khai din thì có lnh lui binh qua ngã cu st La Ngà tránh cn bo Lucy vì e ngi CS trit ng rút lui. - Trong khi nhy dù trn ny có H S Nguyn Vn Hng và Th/T Lê Vn Tô TP b vng dù trên cây cao. HS Hng vì hp tp tháo dù nên b té p u vào gc cây cht. - Ngày 03/01/1965 cùng T1ND và 1 Trung i CBND hành quân trc thng vn xung phía ông Bình-Giã m cuc hành quân truy kích quân CS và sau ó T3ND nhy vào mt khu Hát Dch (vì T4TQLC b tn tht nng, Thiu Tá Nguyn Vn Nho TT b t trn) - Tháng 3/1965 Hành quân hn hp vi B Binh và Thit Giáp to thanh mt khu Bi Li ca VC phía Bc Th ô Sài Gòn. i Úy Vng Mng Hng thuc Phòng3/LND b t trn. - Ngày 3/8/1965 Hành quân trc thng vn gii ta Tri LLB c C, Chin oàn 2 ND do Tr/Tá Ngô Xuân Ngh ch huy, Tr/T Trng K Hng TT b thng nng ngc... khi T3ND ng ác lit vi Trung oàn 32 CSBV qua tri LLB c C. - Ngày 1 tháng 9 nm 1965, CÐ1ND (TÐ3 và TÐ8ND ) nhy xung gn Bn Cát, tnh Bình Dng; nhy xung Chin Khu C vùng Mt Khu Phc Bình Thành ln th hai trong các cuc hành quân truy lùng, và phá hy Khu Hu Cn ca ch - Ngày 18/11/1965 T3ND do Thiu Tá Khiu Hu Diêu làm Tiu oàn Trng.cùng Chin oàn c Nhim Nhy Dù c không vn n vùng hành quân tham d chin dch Ia Drang giai on 3 tip vin S1KBKV Hoa K trong cuc Hành Quân Thn Phong 7 do Trung Tá Ngô Quang Trng ch huy nhm tiêu dit tàn quân ca 3 trung oàn 32,33 và 66/CSBV ang tháo chy qua vùng ba biên gii Vit Miên Lào. - Ngày 12/11/1966 T3ND do Thiu Tá Trn Quc Lch làm TT c không vn n Tam Quan Bng Sn tham d hành quân i Bàng 800 di quyn iu ng ca Chin oàn1/ND do Trung Tá Ngô Quang Trng ch huy. - T ngày 18 n 27/5/1967 T3ND do Thiu Tá Trn Quc Lch ch huy tham d cuc Hành Quân Lam Sn 54 di quyn ca Chin oàn 2 Nhy Dù do Trung Tá ào Vn Hùng làm Chin oàn Trng gii ta áp lc ch quân quanh cn c Cn Tiên và ym tr vic thit lp hàng rào in t Mc Namara. Trong trn ny Thiu Tá Lê Vn Hu TT/T9ND b t trn. - u tháng 11/1967 T3ND c không vn n Dak To tham d Hành quân liên quân Vit M di quyn iu ng ca Chin oàn 3 do Trung Tá Nguyn Khoa Nam ch huy. Chin oàn 3 Nhy Dù Vit Nam trách nhim tn công vào sào huyt ca CS trên nh Ngok Wank (nh 1416).

- Bt u t ngày 31/1/1968, Cng quân bt vi phm lnh hu chin và tn công vào 24 Tnh Thành và Th ô Sài Gòn mà h gi là Tng công kích Tt Mu Thân, T3ND tham d hành quân Ven ô bo v Th ô vùng Tân Sn Nht, Gia nh. - u Tháng 4/1968, Tiu oàn 3 Nhy Dù tham d cuc hành quân Pegasus t 1 n 8/4/1968 gii ta cn c Khe Sanh ang b CS bao vây trên 70 ngày trong lc lng ca Chin oàn 3 Nhy Dù do Trung Tá Nguyn Khoa Nam ch huy. - Ngày 16/4/1968 Chin oàn 3 Nhy Dù Vit Nam li c không vn t Khe Sanh n Hu, ngh ngi 3 ngày chnh trang n v và sau ó phi hp vi L oàn 1/S101 Nhy Dù Hoa K tn công và càn quét thung lng A-Shau, ni mà CS dùng làm sào huyt tn công vào c ô Hu. - u tháng 5/1968, T3ND c không vn v Sài Gòn và tham gia hành quân gii ta ven ô vùng Hc Môn, Bn Cát khi Cng quân bt u cuc tn công Mu Thân t 2 t ngày 6/5/1968. - Ngày 20/8/1968, T3ND c tr v hu c Tri Phm Công Quân b sung quân s và Thiu Tá Lê Vn Phát thay th Trung Tá Trn Quc Lch làm Tiu oàn Trng. - Ngày 1/5/1969 T6ND b 2 Trung oàn 271 & 272 CSBV tn công và tn tht nng Xóm Cây Ch Qun Thanh in Tây Ninh, T3ND c i Tá Lê Quang Lng LT/L1ND iu ng vt qua sông Vàm C gn bn Gò Ni tip vin. - Ngày 19/5/1969 Hai Trung oàn ca Công Trng 7 CSBV li tn công ào-t T3ND ti Cây Ch bên dòng Sui khô gn Bn C Ni, T3ND phn công, quân CSBV b thit hi nng, 161 xác b ti trn. Phn còn li b T6ND chn ánh và tiêu dit dc khe sui cách ó khong 2 km. - Tháng 7/1969 Tiu oàn rút v hành quân ven ô vùng Bình Chánh hn hp vi S 82 ND Hoa K. - n ngày 16/10/1969 tham d hành quân vùng Tri-Bí (Kà Tum) di chân núi Bà en Tây Ninh. - Tháng 3/1970 T3ND hành quân Bình Long, BCH Tiu oàn óng quân ti cn c Lolita ca M li. - Ngày 1/5/1970 Hành quân Bình Tây Campuchia, Tiu oàn 3 Nhy Dù do Trung Tá Lê Vn Phát làm TT và Thiu Tá Trn Vn Sn làm TP c trc thng vn vào mc tiêu ánh vào Cc R ca VC di quyn iu ng ca L3ND do Trung Tá Nguyn Vn Th làm L oàn Trng.. - Bt u t ngày 8/2/1971 Tiu oàn 3 Nhy Dù cùng toàn th SDND tham d Hành Quân H Lào Lam Sn 719 n ngày 6/4/1972. T3ND trn th ti ngn i 31 bo v BCH/L3ND và i 31 b tht th ngày 25/2/1971. - Ngày 2/6/1971 T3ND do Trung Tá Lê Vn Phát làm TT cùng L oàn 1 Nhy Dù do i Tá Lê Quang Lng làm L oàn Trng c không vn n Phi Trng Cù Hanh Pleiku sau ó dùng ng b di chuyn n Dak To (Tân Cnh) gii ta áp lc ch quân ang bao vây Cn C 5. - Ngày 10/8/1971 T3ND do Thiu Tá Trn Vn Sn làm TT tham d Hành Quân ti Tây Ninh, dng quân ti Thin Ngôn mt tun l ri sau ó vt biên sang Kampuchea tham gia trn chin Damber tn công vào B Ch huy ca mt S oàn CS. - Ngày 20/3/1972 Tiu oàn 3/ND tr li Tân Cnh và óng quân ngay ti CCHL s 5 chun b cho trn chin khc lit Mùa Hè La 1972 khi s ti Min Cao Nguyên ny mà sau ó ngày 14/4 Trung Tá Nguyn ình Bo ã t thng ti CCHL Charlie. - Ngày 24/4/1972, Tiu oàn 3ND cùng toàn b L3ND t chin trng Tây Nguyên Kontum ã c không vn v phi trng Biên-Hoà, sau ó di chuyn bng xe n Lai Khê tng phái tr lc cho S21BB gii ta QL13 t sui Tàu Ô ti An Lc. L3ND do Trung Tá Trng Vnh Phc ch huy gm T1ND do Trung Tá La Trnh Tng làm TT; T 2 Nhy Dù do Trung Tá Lê Vn Mnh làm TT và T3ND do Thiu Tá Trn Vn Sn làm TT. - Ngày 20/5/1972 T3ND li c không vn n Hu tham gia chin dch Lôi Phong tái chim Tnh Qung Tr. 2 i i/T3ND ã tham d trn dit chin xa ch quân trong ngày 2/6/1972 ca T11ND. - Ngày 28/6/1972, T3ND cùng T1ND và T2ND di quyn iu ng ca i Tá Trn Quc Lch LT/L2ND ã vt sông M Chánh tn công vào phòng tuyn ca ch quân v phía Bc m màn cho chin dch Lôi Phong. - Tra ngày 7/7, TÐ3ND bt u tn công vào qun Hi Lng. Sau 2 gi qun tho ch quân tháo chy v hng Bc, TÐ3ND ã tái chim li Qun Hi Lng vào lúc 4.00 gi chiu. Trong lúc iu quân tái

chim qun Hi Lng, Thiu Tá Trn Vn Sn TÐT chng may trúng mnh n pháo ch b thng, Thiu Tá Võ Thanh Ðng TÐP/T9ND v thay th chc v TT/T3ND. - Ngày 12/8/1972, Ði Tá Trng Vnh Phc LÐT/LÐ3ND m cuc hành quân v phía Tây QL1 n tn chân dãy Trng Sn. M u chin dch, TÐ3ND t b sông Nhung c lnh tin chim ngn i 118 phía ông cn c Barbara. - Ðn cui tháng 12/72 lc lng Nhy Dù làm ch tình hình dc b phía Tây dy Trng Sn. Vùng trách nhim ca SÐND hoàn toàn c yên tnh trc khi hip nh Ba-Lê c ký kt ngi bn ng minh "d i"ca VNCH c "tháo chy trong danh d." ( Withdaw And Run) - Ngày 11/8/1974 L oàn 3 Nhy Dù cùng 3 tiu oàn 2, 3 & 6 c lnh di chuyn bng phi c t phi trng Phú Bài xung phi trng à Nng tham d mt trn Thng c vi trách nhim án ng qun Hiu Ðc sau khi bàn giao khu vc trách cho Liên Ðoàn 15 Bit ng Quân / Quân Khu 1. - Ngày 29/10/1974 áp dng chin thut xa luân chin, Tiu Ðoàn 3 ND do Trung Tá Võ Thanh ng (Tiu oàn Trng) và Thiu Tá Trng Vn Vân (Tiu oàn Phó), c lnh vào thay Tiu Ðoàn 8 chim lnh i 1062. Khong vài ngày sau ch tr li phn công ào t và trn chin tr nên khc lit. - Sáng ngày 2/4/1975 Tiu oàn 3 Nhy Dù vi quân s ti hàng 493 ngi do Thiu Tá Lã Qúi Trang làm TT, Thiu Tá Trng Vn Vân làm TP, i Úy Nguyn Hu Viên Trng Ban 3, c cp tc không vn bng C130 t phi trng Tân Sn Nht n Phan Rang tng cng lc lng bo v phòng tuyn. Tiu oàn 3 ã ánh mt trn chin quyt lit cui cùng trc ngày VNCH sp 30/4/1975. Tiu oàn 3 Nhy Dù Vit Nam, là mt trong nhng n v u tiên ca Quân Lc Vit Nam Cng Hòa c tuyên dng Bo Quc Huân Chng. K hiu ca n v mang "Giây Biu chng Tam Hp Vàng Xanh " do công trn cuà các cp ch huy y kinh nghim và s chin u can trng ca tt c chin s Nhy Dù. Các Tiu Ðoàn Trng Tiu Ðoàn 3 Nhy Dù : 1- Trung Úy Phan Trng Chinh (15/1/1954 n 6/1960) Trong trn ánh ti Hin Siu Lào, T3ND do Thiu Tá Mollo làm Tiu oàn Trng b thiêt hi nng, Thiu Úy Phan Trng Chinh ang là i i Trng, c c cách mt trn thng Trung Úy và c ch nh nm chc v Tiu oàn Trng cho n tháng 6/1960 sang thành lp B Ch Huy Binh chng BQ. 2- i Úy Nguyn Vn Lc (6/1960 n 12/11/1960) t Phòng 3 L oàn Nhy Dù v thay th Thiu Tá Phan Trng Chinh n tháng 11/1960 tham gia o chánh b tht bi và b sang Kampuchea t nn. 3- Thiu Tá àm Vn Qúy (12/11/1960 n 5/1961) T ph Tng Thng c ch nh v nm quyn Tiu oàn Trng T3ND cho n khi thuyên chuyn sang Lc Lng c Bit. 4- Thiu Tá Khiu Hu Diêu (5/1961 n 1965) T ph Tng Thng v nm quyn Trng Phòng 3 LND. Sau tháng 5/1961 c ch nh thay th Thiu Tá àm Vn Quý cho n nm 1965. 5- Thiu Tá Trng K Hng (1965 n 8/1966) T Phòng 2 L oàn Nhy Dù c ch nh thay th Thiu Tá Khiu Hu Diêu cho n nm 1966 vì b thng nng trong trn c C ) 6- Thiu Tá Trn Quc Lch. ( 8/1966 n 8/1968 ) Thay th Trung Tá Trng K Hng t trn An Khê Quân Khu 2 cho n tháng 8 nm Mu Thân. 7- Thiu Tá Lê Vn Phát ( 8/1968 n 5/1971 sau trn Cn C 5 ) Thay th Trung Tá Trn Quc Lch t tháng 8 nm Mu Thân n sau trn ánh Cn C 5 vào cui tháng 5 / 1971 bàn giao li cho Thiu Tá Trn Vn Sn. 8- Thiu Tá Trn Vn Sn ( 5/1971 n 7/7/1972 ) Thay th Trung Tá Lê Vn Phát cho n mùa Hè la 1972 sau khi tái chim qun Hi Lng và b thng vào ngày 7/7/1972 . 9- Thiu Tá Võ Thanh ng ( 7/7//1972 n 9/1974 ) Thay th Trung Tá Trn Vn Sn t ngày 7/7/1972 n tháng 9/1974 trong trn Thng c bàn giao li cho Thiu Tá Lã Qúi Trang. 10- Thiu Tá Lã Quý Trang ( 9/1974 n 30/4/1975 ) thay th Trung Tá Võ Thanh ng i hc khóa Tham Mu Cao Cp ch huy T3ND tham gia trn ánh Thng c ri Trn Phan Rang cho n ngày tàn cuc chin 30/4/1975.

Tài liu tham kho:

- Tiu oàn 3 Nhy Dù trong hi ký ca cu i Tá Khiu Hu Diêu nguyên là Tiu oàn Trng T3ND trong thi gian t nm 1961 n nm 1965 trên trang nhà www.nguyenkhoanam.com - 3e bataillon de parachutistes vietnamiens on Wikipedia L'encyclopedie libre en Française - Insignia of The Republic Of VietNam Airborne Division copyright @ 2002 by Harry F. Pugh - Phng vn trc tip các v Niên Trng và chin hu trong SND: i Tá Lê Vn Phát, Trung Tá Hàng Công Thành, i Tá Nguyn Phm Bng,

Trích t quyn `20 Nm Chin S''- Binh chng Nhy Dù i Úy Võ Trung Tín

Tiu oàn Truyn Tin SND ­ 714-856-9202

i Úy Nguyn Hu Viên

Tiu oàn 3 Nhy Dù ­ 714-897-1435 Email: [email protected]

Mt lính Dù thuc Tiu oàn 3 dù Vit Nam b thng trong các cuc giao tranh ác lit ti Ban-Hine-Siu. nh chp ngày 9/1/1954 - Photographe: Pierre Ferrari

Tiu oàn 3 Dù Vit Nam ã s dng khu ci 81 nhm y lui i oàn 325 trong các cuc giao tranh ác lit ti Ban-Hine-Siu. nh chp ngày 9/1/1954 - Nhip nh gia: Pierre Ferrari

Giây phút th thái nhng vn chc tay súng ca lính Dù thuc T 3 ND- VN gia các cuc giao tranh ác lit ti Ban-Hine-Siu.. nh chp ngày 9/1/1954 - Nhip nh gia: Pierre Ferrari

Mt lính dù thuc T 3 ND Vit Nam ang khiêng khu i liên 7,62 ly bc qua xác nm trên t ca mt b i S 325 trong các cuc giao tranh ác lit ti Ban-Hine-Siu. nh chp ngày 9/1/1954 - Nhip nh gia:Pierre Ferrari

Lt Quan V. Ly, commander of D Company 3rd Battalion ARVN Airborne Artillery (Photo taken at Fire Base Camp Hill 31 in LS 719 Southern Laos, early 1971)

Information

7 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

259647