Read TS-TDYT-SDND.pdf text version

Tiu oàn Ym Tr S oàn Nhy Dù

Lc s hình thành Tiu Ðoàn Ym Tr S oàn Nhy Dù KBC 4759. Tiu oàn Ym Tr Nhy Dù là hu thân ca Tiu oàn Tr Chin Liên oàn Nhy Dù c thành lp t khi n v Liên oàn Nhy Dù GAP 3 (Groupement Aéroportés Parachutiste No.3) ca Pháp bàn giao li cho Quân i Quc Gia Vit Nam ngày 29/9/1954 ti Nha Trang và sau ó di chuyn vào Sài Gòn óng cn c trên ng Lê Vn Duyt mà sau ny là Tri Nguyn Trung Hiu ca T1ND. Tiu oàn Tr Chin Nhy Dù bao gm các n v riêng bit nh: - i i Quân Y, i i Trng là i Úy Bác S Ngô Thiên Khai., - i i Công Binh, i i Trng là Thiu Úy Hoàng Công Chc. - i i Súng Ci, i i Trng là Thiu Úy Hunh Long Phi. - i i K Thut, i i Trng là Trung Úy Ngô Xuân Ngh. - Phân i Truyn Tin Phân i Trng là Tr/Uy Nguyn Vn Viên. - Trung Tâm Hun Luyn Nhy Dù do Ch. Úy Trn Vn Vinh làm Giám c. u tháng 3 nm 1955, T7ND b gii tán ly quân s b sung vào các thành phn thuc B Ch Huy Liên oàn Nhy Dù và các n v tr chin. i Úy Trnh Xuân Nghiêm ang là Tiu oàn Trng T7ND c b nhim làm Tiu oàn Trng u tiên ca Tiu oàn Tr Chin. Mt thi gian ngn sau ó, i Úy Trnh Xuân Nghiêm c ch nh gi chc v Tham Mu Trng L oàn Nhy Dù và bàn giao chc v Tiu oàn Trng Tiu oàn Tr Chin li cho i Úy Nguyn Th Lp. Tháng 9 nm 1956, i Úy Nguyn Th Lp thuyên chuyn theo i Tá Cao Trí khi ông c ch nh làm T Lnh Tam Quân Khu ti Plei Ku và bàn giao chc v Tiu oàn Trng Tiu oàn Tr Chin li cho i Úy Nguyn Thành Chun. Ngày 1 tháng 12 nm 1959 Liên oàn Nhy Dù c ci danh thành L oàn Nhy Dù, các n v Quân Y, Công Binh, Truyn Tin, Súng Ci ( Pháo Binh) và Trung Tâm Hun Luyn Nhy Dù cng phát trin theo nhu cu chin trng và s tin b k thut ã tách ra thành các n v riêng bit thng thuc B T Lnh LND, do ó BCH/Tiu oàn Tr Chin tr thành B Ch Huy Cn C Hoàng Hoa Thám. Khi L oàn Nhy Dù tr thành SND thì BCH Cn C Hoàng Hoa Thám tr thành BCH Tng Hành Dinh S oàn Nhy Dù. Tháng 6/1960 i Úy Nguyn Thành Chun theo Thiu Tá Phan Trng Chinh sang B Ch Huy Bit ng Quân bàn giao chc v Ch Huy Cn C Hoàng Hoa Thám li cho i Úy H Tiêu... Ngày 1/12/1967 L oàn Nhy Dù c B Tng Tham Mu ci danh thành SND do Thiu Tng D Quc ng làm T Lnh. Tiu oàn Ym Tr SND chính thc c thành hình vào ngày 1 tháng 5 nm 1968 ti Sài Gòn do Thiu Tá Nguyn c Huy Trng phòng 4 SND kiêm nhim và sau ó n ngày 1/11/1968 Thiu Tá Tng H Hàm chính thc c b nhim chc v Tiu oàn Trng. Bn doanh ca TYT cng nm trong cn c Hoàng Hoa Thám canh BTL / SND. Tiu oàn Ym Tr SND vi quân s lý thuyt là 1082 gm c thy 6 i i chuyên ngành riêng bit nh: B Ch Huy Tiu oàn và i i Công V, i i K Thut, i i Bo Toàn, i i Quân Xa, i i Tài Chánh và i i Tip Liu.

Tiu oàn Ym Tr S oàn Nhy Dù

1

Tiu oàn Ym Tr SND là mt tiu oàn rt c bit ca QLVNCH nói chung và ca SND nói riêng. QLVNCH không có n v (cp tiu òan) nào có 6 i i mà quân s lý thuyt là 1082. Nhng TYT li có 6 i i nh sau: - i i Ch huy công v - i i Tài Chánh - i i K Thut - i i Vn Ti - i i Tip Liu - i i Bo Trì - Trung ôi Chung S và 4 Phân i tip vn .Ym tr Hành Quân cho các L oàn. Các Tiu oàn Trng ch huy liên tip Tiu oàn Tr Chin 1- i Úy Trnh Xuân Nghiêm (1954 ) t khi nhn bàn giao t tay ngi Pháp ngày 29/9/1954 n khi c ch nh làm Tham Mu Trng Liên oàn Nhy Dù bàn giao li cho i Úy Nguyn Th Lp. 2- i Úy Nguyn Th Lp ( 1954 ­ (9/1956) thay th i Úy Trnh Xuân Nghiêm n khi thuyên chuyn v Tam Quân Khu vi i Tá Cao Trí.. 3- i Úy Nguyn Thành Chun (9/1956 ­ 6/1960) thay th i Úy Nguyn Th Lp n tháng 6/1960 thuyên chuyn v B Ch Huy Bit ng Quân. 4- i Úy H Tiêu thay th i Úy Nguyn Thành Chun Ch Huy Cn C Hoàng Hoa Thám... Tiu oàn Ym Tr 1- Trung Tá Nguyn c Huy ( t ngày 1/5/1968 n ngày 1/11/1968) t ngày tái thành lp Tiu oàn Ym Tr cho n ngày 1/11/1968) 2- Trung Tá Tng H Hàm ( 1/11/1968 - ) thay th Trung Tá Nguyn c Huy t ngày 1/11/1968 n khi i hc khóa Tham Mu Cao Cp ri sau ó c bit phái v Qu Tng tr Tit Kim. 3- Thiu Tá Lê c Trang ( ) thay th Trung Tá Tng H Hàm 4- Thiu Tá Nguyn Ngc Bc t BTL/SND Phòng 4 v thay th Th/T Lê c Trang v BTL làm Trng Phòng 4 thay th Trung Tá Nguyn c Huy 5- Thiu Tá Võ Vn Thu t L oàn 1 v thay th Thiu Tá Nguyn Ngc Bc c thng cp Trung Tá và lên làm Trng Phòng 4/B T Lnh SND cho n tháng 4/1975 Các i i Trng : T ngày thành lp Tiu oàn ti ngày 30 tháng 4 Ch Huy Công V: i Úy Trnh Hu Ân, i Úy Nguyn Vn Biu Tài Chánh: i Úy Chu Vn Bình, i Úy Trng Vn Na K Thut: Thiu Tá Nguyn Bá Tùng , i Úy Nguyn Vn Ngn Vn Ti: i Úy Nguyn Vn Hi , i Úy Võ Vn By Tip Liu : i Úy Nguyn Vn San , i Úy Nguyn Vn c Bo Trì: i Úy Phm Th Qúy i Úy H i Trung Úy Trn Khánh Vân Nhim V ca Tiu oàn Ym Tr: Nhim V ca Tiu oàn Ym Tr là cung cp quân trang, quân dng (tr quân y và truyn tin) cho S oàn Nhy Dù. Trung ôi Chung S là n v C hu ca i ôi Công V, nhim v ca Trung i Chung s là thâu nhn quân nhân các n v t trn (nu c yêu cu) lo tng táng, cng nh Tiu oàn Ym Tr S oàn Nhy Dù

2

em quan tài t vùng hành quân v Ngha Trang Quân i Biên Hoà. Trung i Trng là Chun Úy Nguyn Vn Tt. Ngoài nhng công vic chuyên môn, thun túy ã c giao phó, Tiu oàn Ym Tr còn ph trách gi gìn và trông coi Tri Nông Mc ca S oàn Nhy Dù. Tài liu tham kho: Vit theo tài liu t Trung S Nguyn Vn Thc HSQ Ban 1 thuc TYT/SND cung cp.

Trích t quyn `20 Nm Chin S'' - Binh chng Nhy Dù i Úy Võ Trung Tín - Tiu oàn Truyn Tin SND ­ 714-856-9202 i Úy Nguyn Hu Viên - Tiu oàn 3 Nhy Dù ­ 714-897-1435 Email: [email protected]

Tt c cho tin tuyn Tiu oàn Ym Tr S oàn Nhy Dù

3

Information

3 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

45242