Read TS-TTHL-NhayDu.pdf text version

Trung Tâm Hun Luyn

Nhy Dù

I- S hình thành và phát trin : Sau Hip nh Geneve nm 1954, Các Trung Tâm Hun Luyn Nhy Dù ca Pháp ti à Nng và Hà-Ni b giài tán, riêng trung tâm hun luyn Nhy Dù ti Sài Gòn trong cn c Tân Sn Nht c chuyn giao li cho Quân Lc VNCH vào ngày 1 tháng 5 nm 1955. và v HLV ngi VN , ph tá cho Ch Huy Trng, Trung Úy Huott, có cp bc cao nht là Thng S I Trn Vn Vinh c thng cp Chun Úy và c b nhim làm Ch Huy Trng u tiên cu TTHL/ND Vit-Nam. Cùng Vi Chun Úy Trn Vn Vinh, có khong 10 HSQ Hun Luyn Viên Vit Nam khác cng c chuyn sang Liên oàn Nhy Dù Vit-Nam. Vào nm 1954, Liên oàn nhy dù cng tuyn chn mt s SQ và HSQ t các n v gi i th hun khoá HLV nhy dù ti Hà-Ni và à-Nng trong s ny có Thiu Úy Lâm Quang Thi (T1ND) Trung Úy Trng Quang Ân (T3ND) Thiu Úy V Vn Giai (T5ND) và Thiu Úy Nguyn V (T7ND). Không ging nh nhng n v khác ca QLVNCH, S oàn Nhy Dù ch nhn nhng Quân Nhân hoàn toàn tình nguyn . ây là mt c im khác bit vì SND phi trc din vi nhng chin trn khc lit và chc chn s có nhiu thng tn. Hng nm s ngi tình nguyn trung bình khong 4000 thanh niên trai tr. Nhng thanh niên tình nguyn sau khi c chn la trc ht phi qua mt khóa hun luyn quân s 9 tun l. Sau ó c li phi tri qua ba tun l hun luyn v nhy dù bao gm mt tun l di t, mt tun l nhy thc tp chung cu và mt tun l nhy dù. n ây các quân nhân tình nguyn ny mi chính thc c chp nhn là "Lính Dù" n nm 1975, s khoá dù hun luyn lên n trên 200 khoá và trên 50,000 khoá sinh tt nghip. Trung Tâm Hun Luyn Nhy Dù còn ào to 7 khoá Hun Luyn Viên vi trên 200 SQ và HSQ tt nghip. Ngoài vic ào luyn cho các quân nhân c hu cu n v nhy dù, TTHL ND còn hun luyn cho các quân nhân thuc các quân binh chng khác gi ti th hun nâng cao tinh thn tác chin cng nh nhu cu cn thit cu n v nh : - Lc Lng c bit. - Liên oàn 81 Bit Cách Nhy Dù. - Các n v trc thuc Ph Tng Thng và B Tng Tham Mu. - n v Ngi Nhái Hi Quân. - SVSQ Trng V B Quc Gia à-Lt. - Mt s phóng viên chin trng thuc Tng Cc Chin Tranh Chính Tr. - Mt s nh các chuyên viên quân s ngoi quc. - Mt s S Quan cao cp thuc tt c các Quân Binh Chng khác. II Cp Ch Huy Liên tip : 1/5/1955 Chun Úy Trn Vn Vinh nhn bàn giao t ngi Pháp (Trung Úy Huott). 1956 Thiu Úy c Hnh thay th trong thi gian Chun Úy Vinh i hc khoá SQ Trung i Trng. 1957 -1973 Thiu Úy Trn Vn Vinh (v sau thng cp lên n Trung Tá). 1973 - 1975 Trung Úy Vn Thun. thay th Trung Tá Vinh v Khi Chin Tranh Chính Tr.

Nhim V : Nhim v chính yu cu Trung tâm hun luyn Nhy Dù là hun luyn nhy dù cho các quân nhân phc v trong binh chng Nhy Dù và mt s các n v c-bit trong QLVNCH. vi các khoá Hun luyn cn bn và các khoá Hun Luyn Viên nhy Dù: Khoá Hun Luyn Cn Bn : Tt c quân nhân tình nguyn gia nhp binh chng nhy dù không phân bit cp bc, ngành chuyên môn k c các v Tuyên-Úy tôn giáo u phi qua giai on hun luyn nhy dù và c cp bng nhy dù. Trc khi nhp khoá, các quân nhân phi tri qua mt cuc trc nghim sc kho trong 2 ngày và phi t c s im n nh ti thiu . Ngày th nht trc nghim 8 môn th dc chính cu ngi quân nhân. Ngày th hai chy d-chin 8000 thc vi trang phc hành quân, sau ngh 30 phút, tip tc chy vi tc 1500 thc. Hun Luyn giai on I : Tun th nht : Hun Luyn di t, gm các môn : - Cách thc mang dù và các trang b hành quân. - Cách thc nhy ra khi phi c. - Kim soát và lái dù theo ý mun. - Các th dáp ( té) d tránh b thng tích khi t trên không áp xung t. - Thu lm và bo trì dù sau khi áp xung t. Tun th hai : Hun Luyn trên các ài nhy : - ài 4 thc, cách nhy ra khi ca phi c làm quen cao trung bình. - ài 11 thc ( thng gi là chung cu) nhy ra khi ca phi c cao làm quen cm giác mnh. - ài 12 thc ( thng gi là Dây t thn ) tp áp xung t làm quen vi tc va chm mt t t trung bình n mnh. - Cách tránh dù lôi khi tri có gió, lúc áp t trên không trung xung t. Hun Luyn giai on 2 : Thc tp nhy dù t trên phi c cao 400 thc ( 1200 feet) xung t gm có : - 6 ln nhy ban ngày ( 1 ln vi trang b hành quân ) - 1 ln nhy ban êm. Khóa Hun Luyn Viên Nhy Dù : Các S-quan và HSQ khoá sinh Hun Luyn Viên nhy Dù c tuyn chn t các cán b ã có kinh nghim nhy dù và phi có ít nht t 30 ln nhy tr lên, thuc các n v trong SND. Sau khi tt nghip, mt s c gi li b sung quân s hun luyn vin ti TTHL/ND, s còn li c tr v li n v ph giúp n v trong các bui nhy dù thao dut cng nh hành quân không vn cu n v. n v Lc Lng c Bit thuc b TTM vì nhu cu bo mt và ln mnh, nên cng gi các SQ và HSQ v th hun các khoá HLV nhy dù, sau ó tr v thành lp mt TTHL Nhy Dù riêng cu LLB Ba Ngòi Nha Trang thuc Quân oàn II

III

Tài liu tham kho:

Vit theo tài liu ca HLV Nhy Dù V Vn Hng 4/2004 . Hình nh www.nhaydu.com

Trích t quyn `Binh chng Nhy Dù ­ 20 Nm Chin S' i Úy Võ Trung Tín - Tiu oàn Truyn Tin SND ­ 714-856-9202 i Úy Nguyn Hu Viên - Tiu oàn 3 Nhy Dù ­ 714-897-1435 Email: [email protected]

Các Th Hun Luyn Nhy Dù

Dù lôi: Trong gió bão, tht là khó khn cho mt ngi chin binh chân va chm t là phi i din vi quân thù ...

ài 11 thc (hay chung cu) th thách lòng can m Chin S Nhy Dù

Máy bay gi ? Chun b trc khi tung mình ra khi "chim st"

Các bn ngh các Chin S Nhy Dù trông oai hùng, nhng vn không ánh mt nim vui tui th ...? H ang chi cu tut vui ghê. úng y bn .. nhng gh tut ây vt v lm bn .. vì ngi tut ây có th mt mng ...

i giây T thn: Mt trong nhng món n chi mà các Thiên Thn phi dùng quen nh cm ba

"Màn k tip ba tun lin di t Tp chung cu, kéo gió, chng dù lôi" ài mi thc, ri nhy, nhy chung cu !

Các khoá sinh ang móc dù vào dây S.O.A (chun b G.O.....)

C123 gm thét phóng vt lên Qua khung ca èn Sài gòn hoa l...

" Tng chic li tng chic - Hoa Dù n trong mây"

Tôi nh mãi nét hào hùng binh chng Nh nhng ngày u nhp tri Hoàng Hoa Thp thm ch i lnh phòng Ba Mong cho chóng có tên i hc Nhy Màn m u là màn thi chy Ri nhy ài, hít t kéo xà ngang .. Ri .. kéo dây, nhy xm thp bát ban. Phn sc kho .. d nhiên là qua thoát !!! Màn k tip ba tun lin di t Tp chung cu, kéo gió, chng dù lôi ài mi thc, ri nhy, nhy chung cu ! Thì .. cng k .. nghe GO .. nhm mt phóng ...

Tun l cui ... mi là tun gây cn Nhy sô u C47 hom hem. Ch Vui chi khó em my em tht p. èn xanh bt, my em GO mt hút ..! Em GO c, chng l mình không c ?? Dây SOA dài thót rut .. cht cha ... m m .. ri im lng dù m to Mi s nh mình 'quên' âu có m Sô th hai nhy C119 Quan tài bay, mà ti M nó chê T sô th bn ta GO ngon ra pht Mn sáu sô .. khoá dù nào ã ht Ngh mt ngày .. dng sc nhy sô êm C123 gm thét phóng vt lên Qua khung ca èn Sài gòn hoa l Máy bay vào vùng .. mi bt u thy ngi (Bãi áp, khói mu, quen thuc ca tôi âu. ? Bên ngoài ca phi c en nght mt mu Hi hp th .. nghe GO .. là tôi phóng m n 333 nhìn lên tôi khám T. mi n tròn .. che khut mt vòm sao Hít mt hi dài,.. ôi ! ph phi bit bao ... áp gn phát na... tôi Thiên Thn M . M 198

Information

9 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

259593