Read Abortion text version

Anoreksja (jadlowstrt psychiczny) Wprowadzenie Anoreksja (zaburzenie laknienia) to zaburzenie odywiania, dotyczce przede wszystkim mlodych kobiet. Osoby chore na anoreksj odczuwaj silny strach przed przybraniem na wadze i utrat kontroli nad swoj figur. Brak odpowiedniego odywiania moe spowodowa fizyczne i psychiczne problemy ze zdrowiem, anoreksj naley wic jak najszybciej leczy. Anoreksja czsto pojawia si midzy 15. a 25. rokiem ycia, moe jednak wystpowa nawet u 10-letnich dzieci i osób starszych. Cho 90% chorych na anoreksj to kobiety, choroba ta moe take dotyczy mczyzn. Ocena czstoci wystpowania anoreksji jest trudna, ale badania sugeruj, e choruje na ni 1% dziewczt i mlodych kobiet (od 15 do 25 lat). Objawy Glównym fizycznym objawem anoreksji jest spadek wagi spowodowany przyjmowaniem malej iloci poywienia. Dzieci chore na anoreksj mog nadal przybiera na wadze, ale wolniej, ni wskazuje norma dla dzieci w ich wieku. Do innych objawów nale bóle brzucha, zaparcia lub biegunki; omdlenia lub zawroty glowy; sucha, szorstka lub odbarwiona skóra; cienkie, lamice si i wypadajce wlosy; problemy z zbami spowodowane przez kwas oldkowy niszczcy szkliwo podczas czstych wymiotów, a take bezsenno lub zmczenie. U kobiet chorych na anoreksj czsto wystpuje zatrzymanie miesiczki. U dzieci i nastolatków anoreksja moe opóni osignicie dojrzaloci plciowej i powodowa problemy zwizane z rozwojem fizycznym. Anoreksja moe take powodowa zmiany osobowoci i zachowania. Osoba chora na anoreksj moe bardzo obawia si przybrania na wadze i w zaburzony sposób postrzega swoj figur: normalna, zdrowa waga ciala powoduje u takich osób napicie i panik. Anoreksja moe powodowa depresj, introwertyzm lub niepokój; zmiany nastrojów; utrat zainteresowania normalnymi czynnociami; zbyt intensywne uprawianie wicze; potajemne wymioty lub przyjmowanie rodków przeczyszczajcych lub stosowanie rodków tlumicych apetyt albo moczopdnych. Przyczyny

Page 1 of 4

Anorexia nervosa | Polish | Translated 04/08 © Queen's Printer and Controller of HMSO 2008

Dokladna przyczyna anoreksji nie jest znana. To zloona choroba, powodowana prawdopodobnie przez polczenie czynników biologicznych i spolecznych, obejmujcych: presj spoleczn, wic szczuplo z atrakcyjnoci seksualn, histori rodzinn (czynniki genetyczne), typ osobowoci i stosunki w rodzinie. Badania sugeruj, e stres, trudne dowiadczenia yciowe i dezorientacja zwizana z dojrzewaniem plciowym take mog wiza si z zachorowaniami na anoreksj. Diagnoza Osoba chora na anoreksj way zwykle co najmniej 15% mniej, ni wynosi oczekiwana waga osoby tego wzrostu i w tym wieku. Diagnoza wie si z ocen czynników psychologicznych i fizycznych. Moe wymaga zbadania podejcia do wagi, jedzenia, diet i obrazu wlasnego ciala. Diagnozowanie anoreksji moe by trudne, poniewa wikszo pacjentów zaprzecza chorobie i zwykle jest przyprowadzana na leczenie przez czlonka rodziny. Anoreksja róni si take cikoci u rónych osób. Osoba chora na anoreksj moe zwróci si do lekarza z objawami takimi jak zatrzymanie miesiczki, ból brzucha, wzdcia lub zatwardzenie. Leczenie Anoreksja to powana, zloona choroba i zwykle wymaga specjalistycznej opieki medycznej. Leczenie jest zwykle ambulatoryjne i odbywa si w szpitalu. Celem leczenia jest zwikszenie masy ciala, powrót zdrowych nawyków ywieniowych i eliminacja falszywych przekona na temat jedzenia, wagi i obrazu ciala. Zwykle oferuje si leczenie psychologiczne, takie jak kognitywna terapia behawioralna. Dostpne s take specjalne telefony zaufania dla cierpicych na zaburzenia odywiania, oferujce wsparcie i doradztwo. Czasem zdarza si, e osoba chora na anoreksj jest tak slaba, e wymaga hospitalizacji. W takim przypadku szpital zajmuje si dawkowaniem jedzenia i plynów. Inne choroby, pojawiajce si w nastpstwie anoreksji, mog wymaga leczenia farmaceutycznego. W niektórych przypadkach zaleca si leki przeciwdepresyjne. Powiklania Kobiety chore na anoreksj mog mie problemy z zajciem w ci i objte s wikszym ryzykiem urodzenia wczeniaków lub dzieci z nisk wag urodzeniow.

Page 2 of 4

Anorexia nervosa | Polish | Translated 04/08 © Queen's Printer and Controller of HMSO 2008

Zachorowanie na anoreksj w okresie dojrzewania lub wczeniej moe opóni niektóre zmiany zwizane z dojrzewaniem lub prowadzi do zahamowania rozwoju.

Page 3 of 4

Anorexia nervosa | Polish | Translated 04/08 © Queen's Printer and Controller of HMSO 2008

Osoby chore na anoreksj s bardziej naraone na osteoporoz (krucho koci) w póniejszym okresie ycia. Anoreksja moe take powodowa utrat sily mini ­ w tym minia sercowego ­ co prowadzi do wikszego zagroenia chorob serca.

Poufna usluga tlumaczenia

NHS Direct moe zapewni poufne uslugi tlumaczy wielu jzyków w cigu paru minut od wizyty pacjenta. Wystarczy wykona 3 proste kroki: Krok 1 ­ Zadzwoni na numer NHS Direct, 0845 4647. Krok 2 ­ Kiedy rozmowa zostanie odebrana, powiedzie po angielsku, jakiego jzyka chce si uywa. Poczeka przy telefonie na polczenie z tlumaczem, który pomoe NHS Direct w podaniu niezbdnych informacji i porad medycznych. Krok 3 ­ Mona take poprosi osob spokrewnion lub znajom o przeprowadzenie rozmowy w imieniu pacjenta. Przed objanieniem powodu rozmowy naley poczeka na polczenie z tlumaczem.

Page 4 of 4

Anorexia nervosa | Polish | Translated 04/08 © Queen's Printer and Controller of HMSO 2008

Information

Abortion

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

410334