Read 2006-author%20index-334.pdf text version

124

2006

124

A

Abe-Onishi, Yukiko Adachi, Reiko Ahmed, Saifuddin Aihara, Maki Aisaki, Kenichi Akiyama, Hiroshi h 247 200, 283 163, 167, 168, 261 21, 185, 235, 274, 276, 277 206, 210, 288, 290, 299 154, 172, 175, 176, 177, 178, 179, 198, 232, 242, 246, 247, 265, 266, 267, 268, 269, 282, 311, 312, 314, 317 248, 272 174, 175, 176, 266, 267, 268 284 156, 158, 255 273 184, 248, 273, 274 148, 149, 251, 252, 312

Furusho, Noriko Furuta, Birei

247, 272 258

G

Goda, Yukihiro 94, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 175, 177, 227, 228, 242, 245, 254, 255, 256, 257, 267, 268, 301, 310, 311, 312, 313, 316

H

Hachisuka, Akiko Haishima, Yuji Hakamata, Wataru Hakamatsuka, Takashi Hanajiri-Kikura, Ruri 197, 199, 253, 282, 283, 295 162, 259, 310, 311, 312 192, 193, 194, 195, 280, 281, 282 245 159, 245, 254, 256, 257, 287, 311, 312, 316 227 151, 152, 227, 252, 253 162, 259 80, 83, 125, 195, 203, 204, 205, 224, 225, 283, 286, 287, 310, 312 151, 152, 227, 252, 253 218, 219, 249, 295 234, 274 138, 159, 161, 220, 221, 239, 240, 285, 296, 297, 298, 299, 307, 310, 311, 312, 313 56, 60, 179, 180, 202, 215, 269, 270, 271, 285, 286, 313 196 207, 208, 239, 243, 287, 288, 289, 310, 319 80, 83, 203, 204, 224, 225, 286 200, 283 62, 220, 225, 244, 250, 296, 297, 299, 300, 309, 310, 311, 315, 319 136, 208, 215, 216, 217, 218, 219, 244, 249, 250, 293, 294, 295, 296, 310, 311, 312, 319 148, 149, 150, 245, 251, 252, 301, 310, 312, 313,

Akiyama, Takumi Amakura, Yoshiaki Amano, Hiroo Anjiki, Naoko Asai, Misato Asakura, Hiroshi Aso, Yukio

B

Banu, Nasreen 166, 167, 261

Harashima, Mizuho Harazono, Akira Hasegawa-fukui, Chie Hasegawa, Ryuichi

C

Cho, Young-Man 218, 219, 249, 295

Hashii, Noritaka Hasumura, Mai Hatao, Fumihiko Hayashi, Makoto

E

Ema, Makoto 62, 142, 203, 204, 220, 224, 225, 241, 244, 250, 264, 286, 289, 296, 297, 298, 299, 300, 307, 308, 310, 311, 312, 315, 319 256 Hayashi, Yuzuru

Ezaki, Katsushi

Hichiya, Hiroyuki Hirabayashi, Yoko Hirata-Koizumi, Mutsuko

F

Fujimaki, Yasuto Fujimoto, Hitoshi Fujino, Tomofumi Fujishita, Kayoko Fujita, Haruka Fukuhara, Kiyoshi Fukushima-Uesaka, Hiromi Furukawa, Fumio Furukawa, Megumi 148, 251, 252, 316 294, 295 257 159, 212, 239, 257, 292 217 192, 193, 235, 278, 279, 280, 282 195, 251, 283 215, 219, 244 256

Hirayama, Akiko Hirose, Akihiko

Hirose, Masao

Hiyama, Yukio

Honma, Masamitsu

Hosono, Tetsuji Hyuga, Masashi

314, 315, 316 221, 257, 258, 296, 297, 298, 299, 300, 310, 312, 313, 319 257 151, 152, 153, 227, 254, 312

Kamata, Eiichi

Kaniwa, Masa-aki

Kaniwa, Nahoko

I

Igarashi, Katsuhide Igimi, Shizunobu 206, 287, 288, 289, 290, 294, 295, 299 183, 184, 233, 242, 243, 248, 273, 274, 302, 310, 311, 313, 314, 315, 317, 318 43, 49, 53, 169, 170, 246, 259, 263, 312 298 205, 286 217, 218, 219, 244, 249, 295, 310, 311, 319 208, 215, 216, 293, 294 216, 217, 249, 294, 295 159, 160, 200, 201, 212, 213, 239, 257, 283, 292 128, 205, 207, 208, 209, 238, 243, 287, 288, 289, 290, 300, 310, 311, 312 162, 163, 246, 259, 260, 312 244, 294 159, 195, 214, 215, 257, 282, 293 152, 253, 254, 279, 280 236, 237, 285, 310, 313 197, 251, 282 150, 151, 152, 227, 242, 252, 253 168, 260 273, 277 248 158, 228, 254, 255 148, 227, 251, 312, 316 Kanki, Keita Kanno, Jun

Kasuga, Fumiko

Ikarashi, Yoshiaki Ikeda, Megumi Ikeda, Shinobu Imai, Toshio Imazawa, Takayosh Inoue, Kaoru Inoue, Kazuhide Inoue, Tohru

Katoh, Natsumi Kato, Reiko Katori, Noriko Kawahara, Nobuo

Kawamura, Maiko Kawamura, Yoko

Kawanishi, Toru

Isama, Kazuo Ishii, Yuji Ishida, Seiichi Ishii-Watabe, Akiko Ishimitsu, Susumu Itoda, Masaya Itoh, Satsuki Itoh, Tomomi Itoh, Yoshinori Ito, Yusai Itokazu, Nanae Izutsu, Ken-ichi

Kawasaki, Chie Kawasaki, Nana Kawasaki, Yoko Kikuchi, Hiroyuki Kikuchi, Yutaka Kim, Ik-Hwi Kim, Su-Ryang Kim, Tae-Woon Kitajima, Satoshi Kitamura, Yasuki Kobayashi, Tetsu Kodama, Yukio Koide, Tatsuo Koizumi, Schuichi Koizumi, Tomoko Kokubo, Kiyoko Komesu, Momoko Kondo, Kazunari Konishi-Sugita, Yoshiko

c

J

Jin, Zhe-Long Jinno, Hideto 181 169, 195, 196, 205, 230, 246, 262, 263, 274, 286

K

Kajikawa, Akinobu Kamakura, Hiroyuki 273 245, 255, 256

62, 203, 204, 220, 224, 225, 250, 286, 296, 297, 299, 300, 310 1, 162, 170, 228, 242, 245, 246, 259, 263, 310, 312, 313, 316 196, 197, 204, 237, 238, 251, 282, 284, 286, 287, 292, 310, 312 215, 216, 244, 293, 294 129, 206, 208, 209, 210, 249, 287, 288, 289, 290, 291, 294, 295, 299, 300, 306, 310, 311, 312, 313, 318 184, 243, 248, 273, 285, 302, 311, 312, 313, 315, 318 216, 295 164, 165, 260, 311 251, 292, 310, 312, 314 155, 156, 157, 158, 159, 242, 245, 255, 256, 257, 301, 302, 312, 316 256 181, 182, 183, 242, 248, 272, 273, 302, 310, 311, 312, 313, 314, 317 90, 151, 152, 153, 154, 201, 227, 242, 252, 253, 254, 279, 280, 310, 311, 312, 314 181, 272, 273 150, 151, 152, 227, 242, 252, 253, 279, 280, 312 247, 272 176, 178, 179, 267, 268, 269 243, 267, 276, 283 155, 158, 255, 276 214, 224, 240, 287, 293 273 209, 210, 249, 288, 290 215, 216, 244, 293, 294 253, 254 206, 208, 288, 289, 290, 293, 294, 311, 312 245, 251, 252, 314, 316 212, 213, 239, 292 221, 296, 297, 298, 299 224, 297 258 172, 176, 178, 242, 265, 266, 267, 268 21, 176, 179, 182, 186, 187, 188, 189,

124

2006

Koyano, Satoru Kubo, Takashi Kubosaki, Atsutaka Kubota, Hiroki Kubota, Kunihiro Kubota, Reiji Kudoh-Hara, Yukiko

Kurebayashi, Hideo Kurihara, Masaaki Kuroda, Nobuko Kuroiwa, Keiko Kuroiwa, Yuichi Kurose, Kouichi

190, 191, 235, 243, 248, 268, 275, 276, 277, 302, 310, 311, 313, 315 195, 199, 205, 283, 286 214 277 247, 271, 272, 314 30, 74, 285 172, 173, 174, 246, 263, 264, 265 182, 186, 187, 188, 189, 248, 275, 276, 311, 318 244, 293, 312 193, 194, 280, 281, 282, 312 284 217, 294, 295 215, 216, 244, 293, 294 196, 205, 243, 251, 286

Mitsumori, Kunitoshi Miyahara, Makoto Miyahara, Michiko Miyajima, Atsuko Miyake, Shinji Miyazaki, Tamaki Mori, Satoko Morikawa, Kaoru

Morikawa, Tomomi Morita, Takeshi

Murayama, Mitsunori Muroi, Masashi Mutsuga, Motoh

217, 218, 219 267, 317 186, 275, 315 195, 293 80, 83, 204, 248, 312 148, 251, 252 159, 257 30, 69, 74, 122, 201, 236, 243, 248, 284, 285, 305, 306, 310, 312, 313, 315 249 220, 236, 284, 285, 296, 297, 299, 304, 305, 310, 313, 315 231, 232, 246, 266, 267, 311, 314, 317 185, 186, 234, 274, 275, 312 181, 182, 248, 272, 273

L

Lee, Kyoung-Youl Li, Yuping Luan, Yang 216, 217 167, 168 257, 258

N

Nagao, Taku 87, 159, 200, 201, 206, 213, 257, 258, 259, 282, 283, 284, 289, 310, 312 172, 175, 178, 230, 242, 246, 264, 265, 267, 268, 270, 317 312 167, 168 198, 276, 283 151, 152, 252, 253 159, 257 196, 282, 283 228, 254, 255 60, 202, 203, 237, 270, 285, 286, 312 163, 164, 259, 260, 311, 312 206, 288, 289, 290 134, 213, 292, 300, 307, 312, 313 246, 266, 311, 317 223 152, 153, 227, 254, 312 208, 215, 216, 244, 249, 293, 294, 302, 310, 311, 312, 313 200, 201, 257, 258, 259, 283, 284 171, 172, 182, 246, 263, 264, 265, 311, 312, 314, 316, 317 156, 216, 221, 222, 223, 224, 240, 255, 293, 294,

Nagaoka-Hamano, Megumi

M

Machii, Kenji Maeda, Machiko Maekawa, Keiko Maitani, Tamio 248, 273, 315 249, 293 195, 196, 197, 282, 283 108, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 198, 230, 231, 242, 246, 247, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 282, 283, 310, 311, 312, 313, 317 158, 159, 245, 256 186, 234, 275 281 156, 216, 221, 222, 223, 255, 293, 294, 297, 298, 310 217 56, 179, 180, 215, 232, 246, 247, 265, 267, 269, 270, 271, 285, 286, 314 168, 259 222, 224, 298, 299 162, 245, 259, 312 288, 290 62, 204, 225, 299, 300 257, 266 262, 263 181 Nagata, Ryuji Nagira, Tsutomu Nakajima, Osamu Nakajima-Matsuishi, Yukari Nakamura, Ryo Nakamura, Ryosuke Nakamura, Takatoshi Nakano, Tatsuya Nakaoka, Ryusuke Nakatsu, Noriyuki Nakazawa, Ken Nemoto, Satoru Niimi, Naoko Niimi, Shingo Nishikawa, Akiyoshi

Maruyama, Takuro Matsutani, Sachiko Masuda, Yu Masumura, Ken-ichi

Masutomi, Naoya Matsuda, Rieko

Matsuda, Yoshie Matsui, Keiko Matsuoka, Atsuko Matsushima, Yuko Matumoto, Mariko Matsumoto, Teruki Matushima, Erika Mine, Sachika

Nishimaki-Mogami, Tomoko Nishimura, Tetsuji

Nohmi, Takehiko

296, 297, 298, 299, 310, 311, 312, 319

O

Ogawa, Yukio Ogawa, Yuko Ohkado Yuka Ohkubo, Satoko Ohnishi, Takahiro Ohno, Yasuo 290, 312 182 182 212, 292 275 98, 159, 201, 211, 213, 214, 215, 239, 243, 244, 257, 258, 259, 283, 291, 292, 293, 310, 311, 312, 313 295 183, 248, 273 118, 192, 193, 194, 257, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 301, 302, 303, 310, 311, 312, 313, 315 201, 284 198, 199, 282 206, 288, 290 217 218, 249, 295 284 257, 258 200, 283 195, 196, 197, 205, 214, 230, 243, 251, 282, 284, 286, 287, 292, 293, 311, 312

Ohta Yoshio Okada, Yumiko Okuda, Haruhiro

Okuhira, Keiichiro Okunuki, Haruyo Ono, Atsushi Onodera, Hiroshi Onose, Jun-ichi Ootsuka, Aya Oshizawa, Tadashi Otani, Saki Ozawa, Shogo

P

Park, Bong-Joo 276, 277

R

Rajaguru, Palanisamy Tarit, Roy Chowdhury 170, 261, 263 258

S

Saeki, Mayumi Sai, Kimie Saisho, Kazuhiro Saito, Mitsuo Saito, Yoshiro 196, 284 196, 197, 205, 214, 235, 282, 284, 286, 292 159, 245, 256 80, 83, 204, 248 195, 196, 197, 205, 214, 230, 235, 251, 282, 283, 284, 286, 287, 292 208, 249, 290 285

Saito, Minoru Sakai, Mayumi

157, 159, 180, 269, 270, 271 232, 246 Sakai, Takatosi 188, 189, 243, 276, 318 Sakai, Ayako 221, 296, 297, 298, 299 Sakamoto, Hiroko 150, 251, 252, 310, 312, Sakamoto, Tomoaki 314, 316 Sakamoto, Yasuteru 297, 298 175, 176, 177, 179 Sakata, Kozue 164, 242, 260, 311 Sakoda, Hideyuki 221, 296, 297, 298, 299 Sakuraba, Mayumi 232, 247, 271 Sasaki, Chiye 174, 175, 231, 242, Sasaki, Kumiko 246, 266, 311, 314, 317 69, 285 Sasaki, Shiho 292 Sato, Kaoru 181, 247, 248, 271, 272, Sato, Kyoko 310, 312, 314 202, 261, 310, 311, 312 Sato, Michio 159, 160, 197, 201, 213, Sato, Yoji 257, 258, 259, 268, 281, 283, 312 175, 178, 267, 268 Sato, Yuji 194, 281, 282 Sato, Yukiko 120, 175, 177, 178, 195, Sawada, Jun-ichi 196, 197, 198, 199, 200, 205, 214, 230, 235, 237, 243, 251, 253, 257, 267, 268, 276, 282, 283, 284, 286, 287, 292, 293, 303, 310, 311, 312, 318 166, 168, 260, 311 Sawada, Rumi 60, 202, 270, 285, 286 Segawa, Katsunori 188, 275 Segawa,Yuko 208, 249, 290, 312 Sekita, Kiyoshi 216, 217, 249, 294, 295, Shibutani, Makoto 311, 312 Shigemoto-Mogami, Yukari 284 281 Shigenaga, Shiho 154, 264, 265 Shimizu, Kumiko 185 Shimizu, Masatomi 292, 293 Shinozaki, Youichi 165, 166, 228, 229, 260, Shintani, Hideharu 261 257 Shudo, Koichi 196, 251, 282 Soyama, Akiko 181, 248, 256, 272, 314 Sugimoto, Naoki 69, 248, 285 Sugita, Takiko 287 Sugiyama, Emiko 185, 275 Sugiyama, Kei-ichi 239, 243, 244, 292, 293, Sunouchi, Momoko 310 Suresh, Thiruppathi 258 184, 248, 285, 318 Suzuki, Hodaka 122, 200, 283, 284, 310, Suzuki, Kazuhiro 312 Sakai, Shinobu

124

2006

Suzuki, Takayoshi Suzuki, Takuo

257, 258, 310, 312 161, 201, 253, 254

Tsuchiya, Toshie

T

Tada, Atsuko Tada, Kaoru Tahara, Maiko Takada, Yoko Takagi, Atsuya Takagi, Hironori Takagi, Kayoko Takahashi Mika Takahashi Miwa Takahashi, Kaoru Takahashi, Yoshiki Takahashi, Yu Takami, Shigeaki Takashima, Yoshio Takatori, Kosuke 181, 248, 272 292 156, 172, 263, 264, 265 284 208, 289, 290, 306, 311, 312 216, 217 198, 199, 282, 283 62, 204, 220, 224, 225 249, 286, 296, 297, 299 284, 288 209, 210 290 249, 250, 295 221, 296, 297, 298, 299 21, 116, 182, 185, 188, 190, 191, 234, 243, 248, 274, 276, 277, 302, 310, 311, 312, 313, 315, 318 231, 246 284, 303 216 217, 218, 219 200, 201, 257, 258, 259, 283, 284 69, 248, 285 244, 284 169, 196, 230, 246, 262, 263 Tanamoto, Ken-ichi 113, 181, 182, 185, 232, 234, 243, 247, 248, 251, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 302, 310, 311, 312, 314, 317 211, 288, 290, 291 175, 177, 178, 198, 199, 235, 243, 253, 267, 268, 282, 283, 295, 311, 312, 318 69, 248, 285 195, 204, 205, 237, 248, 283, 286 181 38, 43, 49, 53, 106, 169, 170, 172, 246, 261, 262, 263, 264, 265, 300, 310, 312, 313 30, 74, 236, 237, 243, 248, 273, 285, 303, 304, 311, 312, 313, 315, 318 292 Tsuji, Sumiko Tsutsumi, Tomoaki Tuboi, Isao

101, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 213, 229, 230, 245, 246, 259, 260, 261, 263, 292, 310, 311, 312, 313, 316 202, 270, 285, 286 174, 175, 266, 317 288

U

U, Mami Uchida, Eriko Uchino, Tadashi Uchiyama, Nahoko Uchiyama, Shigehisa Ueda, Makoto Umemura, Takashi Uneyama, Chikako Urano, Tsutomu Usami, Makoto 294, 295 258, 312 43, 49, 53, 170, 246, 261, 263 155, 158, 255 262, 263 217, 218, 249, 295 215, 216, 244, 249, 293, 294, 310, 311, 312 69, 216, 217, 236, 243, 248, 285, 315 204 215, 293

Takatsuki, Satoshi Takemura, Reiko Takigami, Syu Takizawa, Tamotsu Tamehiro, Norimasa Tanaka, Keiko Tanaka, Tomoko Tanaka-Kagawa, Toshiko

W

Wakui, Chiseko Watanabe, Hidemi Watanabe, Takahiro 182, 272, 273 200 175, 176, 177, 178, 179, 232, 246, 247, 267, 268, 269, 311 200, 283 178, 268 249, 294, 295

Watanabe, Yuka Watanabe Asako Woo, Gye-Hyeong

X

Xu, Zhi-Li 160

Tanemura, Kentaro Teshima, Reiko

Y

Yagami, Takeshi Yamada, Katsuya Yamada, Masami Yamaguchi, Teruhide 162, 259 161 221, 222, 224, 240, 297, 298, 299, 310, 319 92, 159, 160, 161, 162, 228, 254, 257, 258, 310, 311, 312, 313 290 201, 236, 243, 284 69, 236, 248, 284, 285, 303, 310, 311 115, 183, 184, 233, 242, 248, 273, 274, 302, 310, 311, 312, 314

Toda, Miou Tohkin, Masahiro Tojima, Takahiro Tokunaga, Hiroshi

Yamamoto, Masaya Yamamoto, Michiko Yamamoto, Miyako Yamamoto, Shigeki

Toyofuku, Hajime

Tozaki, Hidetoshi

Yamasaki, Manabu Yamazaki, Takeshi

Yasuhiko, Yukuto Yomota, Chikako

183, 184, 273 181, 232, 243, 248, 272, 276, 310, 311, 312, 314, 317 210, 290 148, 227, 251, 271,

Yoshida, Hiromi Yoshioka, Sumie Yoshioka, Yasuo

272, 310, 311, 312 257, 258, 259 148, 149, 227, 251, 252, 310, 312, 314 175, 177, 267, 268, 269, 271

Information

6 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

331027