Read (Kiinteistöhuollon tehtävämääritys 102008.xls) text version

KOy Nikkarinkruunu

Kiinteistöhuollon tehtäväluettelo

1. YLEISTEHTÄVÄT 1.1 PÄIVYSTYS Ylläpitää 24 tuntia vuorokaudessa toimivaa päivystysjärjestelmää. Vastaanottaa vikailmoitukset ja hälytykset sekä ryhtyy niiden johdosta tarvittaviin toimenpiteisiin. Testaa määräajoin hälytysjärjestelmän toimivuuden. 1.2 ASIAKASPALVELU Huoltoliike järjestää asiakaspuhelinpalvelun arkisin 7.00 - 16.00 välisenä aikana.

Tekstiosa Tilaajan velvollisuudet Maksaa päivystysaikana suoritetut tehtävät. Vastaa vikailmoituksista ja hälytyksistä johtuvista korjaus- ja tarvikekustannuksista

1.3 HUOLTOYHTIÖ Huolehtii henkilökuntansa ammatillisesta jatko-ja täydennyskoulutuksesta yhteistyössä kiinteistön omistajan kanssa. Huolehtii henkilökunnan asiakaspalvelun kehittämisestä yhteistyössä kiinteistön omistajan kanssa. 1.4 TYÖNJOHTOTEHTÄVÄT Vastaa kiinteistöhuollon ja/tai ulkoalueiden hoidon piiriin kuuluvien tehtävien työnjohdollisista velvoitteista suorittamalla säännöllisiä kierroksia alueella. Kiinteistönhoitoliike varustaa kohdetta hoitavan työnjohtajan sellaisilla yhteydenottovälineillä, että kiinteistön omistaja tavoittaa työnjohdon välittömästi työaikana. 1.5 HUOLTOHENKILÖKUNTA Kiinteistönhoitoliike varustaa kohdetta hoitavan kiinteistönhuolto henkilökunnan sellaisilla yhteydenottovälineillä,että kiinteistön omistaja tavoittaa ko.henkilökunnan välittömästi työaikana. Nimeää kiinteistön omistajalle kohdetta hoitavan henkilökunnan. Ilmoittaa kiinteistön omistajalle nimetyn hoitohenkilökunnan vastuualueelle kuuluvat muut kiinteistöt. Mitoittaa kohteeseen huoltohenkilökunnan siten,että sopimuksen piiriin liitetyt hoito-ja huoltotehtävät toteutetaan ajallaan sovitun laatutason mukaisesti. Huolehtii, että henkilökunnalla on riittävä suomenkielen suullinen- ja kirjallinen taito. 1.6 TYÖSUOJELU JA -TURVALLISUUS Vastaa omalta osaltaan työsuojeluun liittyvistä määräyksistä ja velvoitteista. Poistaa välittömästi omalta osaltaan työsuojelulliset puutteet. Osallistuu viranomaisten kiinteistön hoitoa ja huoltoa koskeviin työsuojelutarkastuksiin. 1.7 YHTEISTYÖ- JA LAATUPALAVERIT Osallistuu sovitulla tavalla yhteistyöpalavereihin kiinteistön omistajan kanssa. Arvioi yhteistyössä kiinteistön omistajan kanssa toteutuneen, kiinteistönhoidon laatutason sekä tavoitteiden toteutumisen.

1 (11)

KOy Nikkarinkruunu

1.8 RAPORTOINTI Kerää lämmön-,veden- ja sähkönkulutustiedot sekä toimittaa tiedot kuukausittain kiinteistön omistajalle ja postittaa Keravan energialle. Toimittaa kiinteistön omistajalle raportin suoritetuista päivystystehtävistä sovitulla aikavälillä. Toimittaa kiinteistön omistajalle raportin suoritetuista huolto-ja korjaustehtävistä sovitulla aikavälillä. Ylläpitää kohdekiinteistössä käyttöpäiväkirjaa. Toimittaa kiinteistön omistajalle raportin hoito-ja huolto-ohjelman toteutumisesta sovitulla aikavälillä. Raportoi omatoimisesti kiinteistön omistajaa energiataloudellisista parannustoimenpiteistä sekä tavoitearvojen ja -tasojen toteutumista haittaavista tekijöistä kuten vanhentunut laitekanta,alkava laitevaurio jne. Raportoi tarvittaessa alueella esiintyvästä ilkivallasta, häiriköinnista ja vastaavasta kiinteistön omistajalle. 1.9 KORJAUS- JA KUNNOSTUSTEHTÄVÄT Suorittaa pikakorjaukset rakennuksen tiloissa, rakenteissa ja laitejärjestelmissä. Em. tyyppitöitä ovat mm. ovien lukkojen kiristykset, ovipumppujen säädöt ,lämpöpatterien ilmaukset, ohjauskellojen siirrot, sulakkeiden vaihdot, lamppujen vaihdot ja lattiakaivojen avaukset. Pikakorjaukseksi sopivat työt, kun työn tekemiseen riittää huoltomiehen työvarustuksena olevat työkalut. Pyritään toteuttamaan normaalien työkierrosten yhteydessä Suorittaa pienkorjaukset rakennuksen tiloissa, rakenteissa ja laitejärjestelmissä. Em. tyyppitöitä ovat mm. poresuutimen ja suihkusiivilän vaihdot, hajulukkojen aukaisut, WC-vuotojen korjaukset, vesikalusteiden säätö-/painonupin vaihto, hanojen ja suihkusekoittimien huollot, peitelevyjen huollot, välioven lukon vaihdot, ikkunoiden lukituksen korjaukset, ovipumppujen vaihdot, patteritermostaattien korjaukset, lukkojen korjaukset, kiilahihnojen vaihdot ja kiristykset sekä putkilaippojen kiristykset. Korjaukset rakennuksen tiloissa, rakenteissa ja laitejärjestelmissä. Erillis veloitettavat työt. Em. tyyppitöitä ovat esim. Ilmoitustaulujen kiinnitykset, lauteiden korjaukset, syöksytorvien kiinnitysten korjaukset, hanojen vaihdot, kiuaskivien vaihdot (sis. uusien kivien pesun), ovien ja ikkunoiden huoltotyöt(helat, tuulihaat,tmv.) lämpöpatterin kiinnityksen. Sopii kiinteistön omistajan kanssa erillislaskutettavista,ei kiireelliseksi luokiteltavista kustannuksiltaan merkittävistä korjaustöistä. Sopii kiinteistön omistajan kanssa erillislaskutettavista,ei kiireelliseksi luokiteltavista asukkaiden korjauspyynnöistä. 1.10 VARAOSA- JA TARVIKETILAUKSET Suorittaa tarvittavat tarvike- ja varaosahankinnat sekä haut tilaajan määrittelemien ohjeiden mukaisesti. Vastaa tarvikehankinnoissa aiheutuneista työaika-ja matkakustannuksista. Vastaanottaa tilatut tavarat ja laitteet. Varastoi tavarat ja laitteet erikseen osoitettuun paikkaan. Ylläpitää riittävää varaosavarastoa. 1.11 KUORMAKIRJAT JA TYÖLISTAT

Määrittää postitustahot

Määritetään tilaajan ja toimittajan välisissä laatupalaveriessa. Tilaaja ottaa käyttöön 1.1.2009 DOMUS huoltokirjan.

Vastaa materiaali- ja tarvikekustannuksista

Vastaa tavarakustannuksista laskua vastaan

Järjestää tilan, johon tavarat voidaan sijoittaa.

2 (11)

KOy Nikkarinkruunu

Kuittaa urakoitsijoiden esittämät korjaustöiden työlistat kiinteistön omistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Kuittaa kuormakirjat. Toimittaa omistajalle kuormakirjat ja työlistat. 1.12 URAKOITSIJOIDEN OPASTAMINEN Aukaisee ovet ja vastaavat mittarinlukijoille (energia, vesi,sähkö) Osoittaa työkohteet urakoitsijalle. Osallistuu tarvittaessa tilojen näyttämiseen sekä ulkopuolisten konsulttien opastamiseen työaikana. 1.13 VIRANOMAISTARKASTUKSET Osallistuu viranomaisten suorittamiin kiinteistöä koskeviin tarkastuksiin ja katselmuksiin. 1.14 AVAINHALLINTA Avainhallinta on järjestetty tilaajan puolesta. (Keravan Lukko Oy.) Huolehtii riittävillä turvatoimenpiteillä ja/tai toimintaohjeilla,ettei huoltohenkilökunnalta anasteta autoista tai vastaavista avaimia. 1.15 ASUKASREKISTERI Ylläpitää asukasluetteloa. Hoitaa muuttoilmoitukset väestörekisterilain edellyttämällä tavalla. Luovuttaa kiinteistön omistajalle talokohtaiset asukasmäärätiedot tarvittaessa. 1.16 PIIRUSTUKSIEN JA ASIAKIRJOJEN SÄILYTYS Säilyttää ja arkistoi haltuun luovutetut kiinteistöä koskevat LVIS-piirustukset lämmönjakohuoneessa erillisessä huoltokaapissa tai vastaavassa. 1.17 TIEDOTTAMINEN Vaihtaa nimet oviin, nimitauluihin ja postiluukkuihin kustannuksellaan. Jakaa tarpeelliset tiedotteet ja ilmoitukset asuntoihin. Jakaa vuokranmaksulomakkeet ja vuokrankorotuskirjeet asuntoihin. Jakaa tiedotteet kiinteistön ilmoitustauluille sekä pitää ilmoitustaulut ajan tasalla. Tiedottaa sekä kiinteistön, että huoltoyhtiön toimintaan liityvistä asioista. Korjaa rikkoutuneet ilmoitustaulut.

Laatii toimintaohjeet

Kustantaa päivystysaikana tehtävät avainten luovutukset.

Luovuttaa 1sarjan LVIS-piirustuksia huoltoliikkeelle

Vastaa kylttien ja kilpien hankintakustannuksista Laatii tiedotteet ja ilmoitukset

Huolehtii riittävästä ilmoitustaulutilasta Vastaa kiinteistön tiedotteen laatimisesta ja sen kopiointikustannuksista sekä toimittaa sen huoltoyhtiölle. Vastaa tarvikekustannuksista

1.18 HUONEISTOTARKASTUKSET JA -NÄYTÖT

Ilmoittaa huoneistotarkastuksen tarpeesta

Suorittaa normaalien huoneistossa käyntien yhteydessä tilojen, laitteiden ja koneiden silmämääräisen katselmuksen. Ilmoittaa tilaajalle mahdollisista vioista tai laiminlyönneistä. Määrittelee tarkastusraportin sisällön

Suorittaa remonttien tilauksen

1.18 HUONEISTOTARKASTUKSET JA -NÄYTÖT Suorittaa yhteistilojen sekä asuihuoneiden osalta vahinkotarkastukset .

3 (11)

KOy Nikkarinkruunu

Raportoi kiinteistön omistajaa vahinkotarkastuksista. Tekee tarvittavat rikosilmoitukset ja raportoi toimeksiantajalle. 1.20 HÄÄDÖT Osallistuu kiinteistön omistajan edustajana viranomaisten suorittamiin häätöihin ja raportoi kiinteistön omistajalle tapahtumasta tarvittaessa. 1.21 LIPUTUS Järjestää kiinteistössä liputuksen virallisina ja vakiintuneina liputuspäivinä. Järjestää suruliputuksen. Suorittaa liputuksen poikkeustapauksissa(erill.veloitus) 1.22 KESKITETTY VALVONTAJÄRJESTELMÄ Ilmoittaa valvontajärjestelmän kenttälaitteissa havaitsemansa viat kiinteistön omistajalle. 2 YHTEISTILOJEN VALVONTA JA HOITO 2.1 VIIKKOKIERROS Suorittaa viikottain kiinteistön ulkoalueita,rakenteita (julkisivut,ulko-ovet jne.) sekä yhteistiloja käsittävän kierroksen. Kiinnittää kierroksen aikana huomiota mahdollisiin kosteusvaurioihin ja vastaaviin. Tiedottaa kiinteistön omistajalle havaitsemansa puutteet ja korjaustarpeet. Lamppukierros 2 vko:n välein. 2.2 YLEISJÄRJESTYKSEN VALVONTA Toteaa häiriöiden syyt ja vakavuuden alueella sekä raportoi kiinteistön omistajalle tarvittaessa. Ilmoittaa viranomaisille tarvittaessa häiriöistä. Valvoo päivittäin,ettei alueella ole hälytys-ja pelastustoimintaa haittaavia esteitä. Opastaa tarvittaessa viranomaiset paikalle. Suorittaa kiinteistön omistajan erikseen ilmoittamat tarkastuspyynnöt ja mittaukset yleisissä tiloissa ja asunnoissa(esim.lämpötilamittaus,termostaattiventtiilin ja ilmastoinnin toimivuuden tarkastus jne.) 2.3 PYSÄKÖINTIALUEET Huolehtii pysäköintialueiden yleisjärjestyksestä ja käytöstä poistettujen ajoneuvojen siirtokehotuksista Ilmoittaa pysäköinnin valvojille luvattomista pysäköinneistä. Vuokraa asukkaille pysäköintialueelta autopaikat ja pitää yllä autopaikkalistoja. Raportoi vuokraustilanteesta kiinteistön omistajaa välittömästi muutoksen jälkeen esim. sähköpostilla. 2.4 OVEN JA PORTTIEN AUKAISU SEKÄ SULKU Järjestää oven aukaisupalvelun asukkaille (kiinteä veloitushinta). Varmistaa ulko-ovien toimintakuntoisuuden aamukier-

Osallistuu yleensä häätöihin. Tilaa huoltoliikkeen edustajan tarvittaessa.

Ilmoittaa suruliputuspäivän.Maksaa liputuskustannukset Ilmoittaa poikkeusliputuksen ajankohdan.

Vastaa valvontajärjestelmän toimivuudesta

Tekee tarvittavat sopimukset viranomaisten kanssa Määrittää vuokran

Sopii kiinteän maksun kiinteistöhoitajan kanssa.

4 (11)

KOy Nikkarinkruunu

roksen (roskakierros) yhteydessä. 2.5 ALUEVARUSTEET Siirtää piha-alueiden kalusteet sekä leikkikenttien varusteet keväisin käyttöön varmistettuaan toimintakunnon. Poistaa syksyisin varusteet alueelta ja varastoi ne kiinteistön omistajan osoittamaan paikkaan. Ilmoittaa kiinteistön omistajalle syksyllä varusteita poistettaessa kunnostustarpeesta. Huoltaa ko. varusteet tarvittaessa. 2.6 ULKO- JA ALUERAKENTEET Seuraa silmämääräisesti,että kiinteistön ulkoseinärakenteet pysyvät kunnossa. Tiedottaa havaitsemansa vauriot välittömästi kiinteistön omistajalle. 2.7 JÄTEKATOKSET Huolehtii jätekatoksen ympäristön siisteydestä. Valvoo jätekatoksen kuntoa ja jätteiden kertymistä. Suorittaa jätekatoksissa peruspesun keväisin toukokuun loppuun menessä Suorittaa jätekatoksissa peruspesun syksyisin syyskuun loppuun menessä.

Osoittaa säilytystilat

Vastaa tarvike-ja materiaalikustannuksista

Järjestää jätehuollon Maksaa jätemaksut

Jättekatosten siivous ja ongelma- sekä muuttojätteiden pois-

kuljetus on järjestetty tilaajan puolesta.

2.8 PIHARAKENNUKSET JA KYLMÄT VARASTOT Huolehtii piharakennuksien ja varastotilojen yleissiisteydestä lakaisemalla käytäviä tarvittaessa sekä poistaa paloturvallisuutta vaarantavan materiaalin. Ilmoittaa kiinteistön omistajalle,mikäli tiloissa on paloturvallisuutta heikentävää tavaraa. Suorittaa tilojen perusteellisen siivouksen keväisin toukokuun loppuun mennessä sekä syksyisin 30.09 mennessä. 2.9 YHTEISTILOJEN HOITO Tarkkailee yleisiä tiloja sekä niissä olevia laitteita ja varusteita havainnoimalla sekä ilmoittaa viat omistajalle ja huolehtii vikojen korjauttamisesta. Vaihtaa palaneet lamput. Torjuu havaitsemansa vahingon vaaran sekä ryhtyy toimenpiteisiin enempien vahinkojen syntymisen estämiseksi. 2.10 OVIHUOLTO 2.10.1. YLEISTEN TILOJEN OVET, HUONEISTOJEN ULKO-OVET JA PARVEKEOVET Kiristää, voitelee ja säätää lukot, saranat, ovipumput ja oven aukipitolaitteet säännöllisesti. Pitää puhtaana sähkölukon kosketinraudat sekä suorittaa lukituksen aikataulumuutokset tarvittaessa. Ilmoittaa korjaustarpeesta ja valvoo korjaukset 2.10.2 IKKUNAT JA OVIRAKENTEET

Tiedottaa kerran vuodessa varastotilojen romutavaran tyhjennyksestä asukkaille Tiedottaa asukkaille paloturvallisuutta heikentävästä materiaalista

Kustantaa tarvikkeet.

Korjauttaa vikaantuneet huoneisto-ovet ja parvekkeiden ulko-ovet Maksaa korjaukset

5 (11)

KOy Nikkarinkruunu

Huolehtii,että yleistilojen ikkuna-ja ovirakenteet ovat tiiviit ja aukeavat tarvittaessa helposti. Puhdistaa yleistilojen ikkuna-ja ovirakenteet ilkivallan jäljiltä kohtuulliseksi katsottavassa määrin(pesu esim. puhdistusaineilla) 2.11 TEKNISTEN TILOJEN PUHTAANAPITO Puhdistaa lämmönjakohuoneen, sähköpääkeskuksen, puhelinkeskuksen ja vastaavat tekniset tilat keväisin ja syksyisin. 2.12 SAUNATILAT 2.12.1 LÖYLYHUONE Vastaa saunavuorojen vuokrauksesta

Vastaa materiaali-ja tarvikekustannuksista

Määrää vuokran

Raportoi vuokraustilanteesta kiinteistön omistajaa välittömästi muutoksen jälkeen esim. sähköpostilla. Vaihtaa kiinteistösaunojen kiukaan kivet tarvittaessa. Vastaa materiaali-ja tarvikekustannuksista Vaihtaa asuntokohtaisten kiukaiden kivet tarvittaessa. Korjauttaa kiukaan viat. Seuraa lauteiden käyttökelpoisuutta,kiristää laudelaudat sekä ilmoittaa korjaustarpeesta tarvittaessa. 2.12.2 PESU- JA PUKUHUONEET Huolehtii kalusteiden ja varusteiden käyttökuntoisuudesta ja -turvallisuudesta. Ilmoittaa korjaustarpeesta ja korjauttaa sen. 2.13 PESULAT JA KUIVAUSHUONEET 2.13.1. PESULAT Vastaa pesulavarauslistojen esillä olosta. Raportoi vuokraustilanteesta kiinteistön omistajaa sovitulla tavalla. Opastaa uusia käyttäjiä pesulan laitteiden käytössä Puhdistaa säännöllisesti "nukkasihdit" Seuraa pesulalaitteiden asiallista toimintaa kierroksien yhteydessä. Valvoo määräaikaishuollot. Ilmoittaa korjaustarpeesta ja korjauttaa sen. 2.13.2. KUIVAUSHUONEET Kiristää ja uusii narut. Ilmoittaa korjaustarpeet omistajalle. Seuraa kuivaushuoneen teknisten laitteiden(puhaltimet,kuivaimet,kello-ohjaukset) toimintaa. 2.15 KELLARIKÄYTÄVÄT, PYÖRÄSUOJAT IRTAIMISTOKOMEROT, LASTENVAUNUSUOJAT Kuljettaa pois käytöstä poistetut ja osoitetut tavarat. Ilmoittaa isännöitsijälle asukkaiden tavaroista, jotka voivat vaarantaa paloturvallisuuden yleisissä tiloissa. 2.16 VSS-TILAT Seuraa ja valvoo VSS-tilan yleisjärjestystä. Tarkastaa kerran vuodessa väestösuojan ilmanvaihtokojeen käyttökuntoisuuden hoito-ohjeen

Vastaa materiaali-ja tarvikekustannuksista

Vastaa korjauskustannuksista

Toimittaa kalenterit vuosittain Huolehtii pesulalaitteiden määräaikaishuollon järjestämisestä

Maksaa narut Maksaa korjaukset Määrittelee käyttöajat

Määrittää poiskuljetettavat tavarat esim. merkitsemällä tai ilmoittamalla asianosaisille. Maksaa mahdolliset kaatopaikka- ja/tai ongelmajätekuljetukset ja -maksut.

Huolehtii että suojelusuunnitelma vastaa viranomaismääräyksiä 6 (11)

KOy Nikkarinkruunu

mukaisesti. Tarkastaa samassa yhteydessä varapoistumisteiden toimintakuntoisuuden. Huolehtii,että VSS-tilan ryhmäkeskuksessa on laitteiden varasulakesarjat. Osallistuu viranomaistarkastuksiin ja suorittaa tarpeelliset toimenpiteet tarkastusten läpiviemiseksi. Ylläpitää viitoitusta. 3. TEKNISET JÄRJESTELMÄT Teknisten järjestelmien seuranta-,valvonta- ja huoltotehtävät pohjautuvat määräaikaistarkastuksiin.Määräaikaistarkastusohjelman ohjeellisine ajoituksineen esittää kiinteistön omistaja Ilmoittaa kiinteistön omistajalle, mikäli kiinteistön laitteissa on vikaa tai toimintahäiriötä. Valvoo tarvittavat korjaukset ja huollot. Huolehtii,että urakoitsijoiden korjausraporteissa on selvitys korjauksen syystä. 3.1 LÄMMITYS 3.1.1 MITTAUKSET,VALVONTA,SEURANTA Käyttää ja hoitaa lämmitysjärjestelmää ja sen laitteita siten, että tilakohtaiset lämpötilat ovat mahdollisimman lähellä asetettuja tavoitearvoja. Seuraa lämmönjakokeskuksesta lämmitysjärjestelmien toimintaa PÄIVITTÄIN TYÖAIKANA. Seuraa, että lämmitysverkoston menoveden lämpötila on oikeassa suhteessa ulkolämpötilaan ja vallitsevaan sääolosuhteeseen (kevät/syksy-lämmitys). 3.1.2 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT JA LAITTEET Suorittaa sovitut määräaikaistarkastukset erillisen ohjelman ( ohjeellinen suoritusaika ) mukaisesti. Tarkastaa linjasäätöventtiilien asetusarvot sekä vertaa arvoja perussäädön edellyttämiin arvoihin 1kert/a ja raportoi kiinteistön omistajalle tarkastuksesta. Valvoo tarvittavat korjaukset ja huollot. 3.2 VESIHUOLTO 3.2.1 MITTAUKSET,VALVONTA,SEURANTA Raportoi kirjallisesti kulutuksista kiinteistön omistajalle ja vesilaitokselle Lukee kiinteistön vesimittarit (kylmä+lämmin) 1 kert/kk. Seuraa lämmönjakokeskuksesta käyttövesijärjestelmän toimintaa PÄIVITTÄIN TYÖAIKANA Seuraa lämpimän käyttöveden säätölaitteiden toimintaa sekä pitää lämpötilan tavoitearvossa. 3.2.2 KÄYTTÖVESIVERKOSTO JA LAITTEET Vaihtaa sekoittajat tai korjaa ne. Valvoo ja seuraa käyttövesiverkostoon kytkettyjen laitteiden (esim kuivauspatterit) asiallista toimintaa yhteistiloissa. Suorittaa yksittäistapauksissa laitetarkastuksia ja mit-

Vastaa sulakkeiden hankintakustannuksista

Maksaa tarvikekustannukset

Määräaikaistarkastusohjelman määrittely ohjeellisine ajoituksineen.

Korjauttaa laitteet toimintakuntoisiksi sekä maksaa näiden korjaukset.

Määrittelee tavoitteelliset sisälämpötilat kiinteistön eri osissa. DOMUS energia seuranta.

Suorittaa asetusarvomuutokset tarvittaessa

Maksaa korjaus-ja huoltokustannukset

Määrää raporttien jaksotuksen DOMUS energia seuranta.

Määrittelee lämpimän käyttöveden tavoitearvon.

Maksaa laite-ja tarvikekustannukset laskua vastaan.

Määrittelee tarkastettavat kohteet 7 (11)

KOy Nikkarinkruunu

tauksia asuinhuoneistoissa toimintahäiriön ilmetessä. 3.2.3 VIEMÄRIVERKOSTO JA LAITTEET Suorittaa viemäritukosten avauksen kemiallisesti tai käsirassaus välinein ja selvittää hajuongelmat. Huoltaa tai vaihtaa pesualtaiden vesilukon. Huoltaa WC-istuimien huuhtelujärjestelmät tarvittaessa sekä yhteistiloissa että asuinhuoneistoissa. Seuraa ja valvoo viemärien tarkastuskaivojen toimintaa. 3.2.4 SADEVESI-JA SALAOJAVERKOSTO Huolehtii sadevesipihakaivojen tyhjennyksestä säännöllisesti. Puhdistaa syöksytorvien syöksysuppilot säännöllisesti. Myös yli yksikerroksisien kiinteistöjen. Suorittaa sadevesikattokaivojen puhdistuksen keväisin ja syksyisin sekä seuraa kaivojen toimintaa erikoisesti syksyllä lehtien irrotessa puista. Valvoo salaojakaivojen lietepesien puhdistuksen. 3.3 ILMANVAIHTO-JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄ 3.3.1 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄT JA LAITTEET Vaihtaa rikkoutuneet poistoilmaventtiilit yhteistiloissa ja asunnoissa. Puhdistaa poistoilmaventtiilit yhteistiloissa. Seuraa ja valvoo poistoilmajärjestelmän toimintaa. Suorittaa ilmanvaihdon aikataulumuutokset . Osallistuu huippuimurien,kiilahihnakäyttöisten poistopuhaltimien,aksiaalipuhaltimien sekä kiertoilmapuhaltimien määräaikaishuoltoihin. 3.3.2 ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT JA LAITTEET Seuraa lämmönjakokeskuksesta sekä konehuoneista ilmastointijärjestelmän toimivuutta PÄIVITTÄIN TYÖAIKANA. Vaihtaa rikkoutuneet poisto-ja tuloilmaventtiilit kiinteistön omistajan vastuulla olevissa tiloissa. Seuraa ja valvoo tuloilmajärjestelmän toimintaa. Suorittaa ilmastointijärjestelmän aikataulumuutokset Osallistuu tuloilmakoneiden määräaikaishuoltoihin. Osallistuu huippuimurien,kiilahihnakäyttöisten poistopuhaltimien,aksiaalipuhaltimien sekä kiertoilmapuhaltimien määräaikaishuoltoihin. 3.5 SAMMUTUSJÄRJESTELMÄT Seuraa ja valvoo,että kohteisiin sijoitetut käsisammuttimet ja palopostikaapit ovat paikoillaan asiallisesti kiinnitettynä. Tilaa ja osallistuu käsisammuttimien määräaikaishuoltoon. 3.6 VALVONTAJÄRJESTELMÄT Seuraa valvontajärjestelmän asiallista toimintaa Osallistuu laitetoimittajan järjestämiin koulutustilaisuuksiin

Taloyhtiö tiedottaa 1 krt/a huoneistokierroksen suorittamisesta.

Maksaa kaivojen tyhjennyskustannukset.

Tilaa ja maksaa salaojakaivojen lietepesien puhdistuksen

Maksaa laitekustannukset laskua vastaan. Puhdistuttaa poistoilmakanavistot . Määrittää käyntiajat ilmanvaihdolle. Tilaa määräaikaishuollon tarvittaessa Maksaa huolto-ja korjauskustannukset

Puhdistuttaa tulo- ja poistoilmakanavistot . Määrittää käyntiajat ilmastoinnille Tilaa määräaikaishuollon tarvittaessa Tilaa määräaikaishuollon tarvittaessa Maksaa huolto-ja korjauskustannukset

Tilaa määräaikaishuollon tarvittaessa

8 (11)

KOy Nikkarinkruunu

3.7 SÄHKÖ

Maksaa laite-ja tarvikekustannukset erittelyn mukaisesti

3.7.1 VAHVAVIRTA Suorittaa kiinteistön hallussa olevien sähkölaitteiden työt,jotka luokitellaan sähkötarkastuskeskuksen sallimiin " ei-luvanvaraisiin" töihin (lamppujen,kupujen ja tulppasulakkeiden vaihdot). Vaihtaa palaneet lamput ensitilassa uusiin. Kerää sähkönkulutustiedot ja raportoi sähköntoimittajalle sekä kiinteistön osoittamille tahoille. Raportoi kirjallisesti kulutuksista kiinteistön omistajalle sovitulla tavalla. Suorittaa ohjelmakellojen ajastuksen tarvittaessa 3.7.2 HEIKKOVIRTA/TELEJÄRJESTELMÄT Huolehtii antennijärjestelmän käyttökuntoisuudesta. Valvoo korjaus- ja huoltotyöt. 3.7.3 HÄLYTYSJÄRJESTELMÄT Seuraa ja valvoo,että hälytyskeskus toimii asiallisesti Vaihtaa hälytyskeskuksen palaneet merkkilamput Suorittaa jatkohälytyksen toimivuuden testauksen 1kert/kk Suorittaa A-luokan hälytyksien testauksen 2kert/a Testaa hälytyspisteiden toiminnan 1kert/a Ylläpitää omalta osaltaan jatkohälytysjärjestelmää. 3.7.5 HISSIT Seuraa ja valvoo henkilöhissien toimintaa Suorittaa hissihälytyksien testauksen 4kert/a Ilmoittaa kiinteistön omistajalle,mikäli hisseissä on toimintahäiriöitä. Valvoo hissien määräaikaishuollot. 4.ULKOALUEIDEN HOITO

Maksaa loistevalaisimista aiheutuneet ongelmajätekustannukset yhteistiloissa Maksaa ulkotiloissa yli 5 metrin ja sisätiloissa yli 3 metrin korkeudessa olevien valaisimien ja kupujen vaihdosta aiheutuneet nostokustannukset

DOMUS energia seuranta Määrittelee toiminta-ajat

Maksaa korjaus- ja huoltotyökustannukset.

Tilaa määräaikaishuollon

Ennen ulkoalueiden hoitotyösopimusta määrittelee kiinteistökohtaisesti työ-ja vastuurajat yhteistyössä huoltoliikkeen kanssa

4.1 JATKUVA HOITO Lakaisee piha-ja katualueet Kerää roskat piha-ja katualueilta,tyhjentää roskakorit. Huolehtii kalusteiden ja varusteiden käyttökuntoisuudesta. Huolehtii kiinteistön piha-alueiden yleissiisteydestä. Huolehtii,että katoilta mahdollisesti tippuvat raskaat lumikuormat tai jääpuikot poistetaan ajoissa katoilta tapaturmien välttämisesksi tilaamalla työt kiinteistön omistajan ilmoittamalta urakoitsijalta. Kestopäällystettyjen piha- ja paikoitusalueiden koneellinen puhdistus suoritetaan 2 kertaa kesässä(lisäksi kevät- ja syksypuhdistus) Puhdistuksesta ilmoitetaan asukkaille etukäteen 4.2 SYYSTEHTÄVÄT

Maksaa kalusteiden ja varusteiden korjaukset ja uusimiset. Maksaa lumen tiputuksesta aiheutuvat kustannukset.

9 (11)

KOy Nikkarinkruunu

Poistaa lehdet,oksat ja muut luonnonroskat ennen talven tuloa (myös katoilta ja vesikouruista ) 15.10 mennessä. Siirtää pihakalusteet suojaan. Poistaa sammaleen,leväkasvuston ja vastaavan päällystetyiltä pinnoilta. Järjestää kiinteistön talkooväelle talkootyökalut,vaihtolavan ja hankkii muut talkootarpeet(asukkaat hoitavat talkootarjottavien noudon itse). 4.3 TALVITEHTÄVÄT Auraa pihakäytävät,paikoitusalueet ja kiinteistön vastuuvelvollisuuksiin kuuluvat katualueet. Pitää kulkukelpoisena porrasedustat,portaat,puistelutelineet ja jäteasemat. Torjuu liukkauden kulkuväylillä hiekottamalla tai jäänsulatusaineilla. Poistaa sulamisvedet kulkuväyliltä 4.4 KEVÄTTEHTÄVÄT Poistaa hiekoitushiekan päällystetyiltä alueilta ja lakaisee piha-alueen 15.04 mennessä (pölytön poisto) Puhdistaa nurmikot ja istutusalueet. Tasoittaa hiekkakäytävät. Korjaa aurausvahingot 31.5. mennessä. Siirtää piha-ja leikkikalusteet pihalle. Järjestää kiinteistön talkooväelle talkootyökalut,vaihtolavan ja hankkii muut talkootarpeet (asukkaat hoitavat talkootarjottavien noudon itse) 4.5 NURMIKKOALUEET Leikkaa ja lannoittaa nurmikkoalueet tarpeen mukaisesti sekä torjuu rikkakasvuston ja suorittaa kasvialueiden rajauksen. 4.6 AUTOPAIKOITUSALUEET Ilmoittaa paikoitusalueen käyttöä haittaavat viat kiinteistön omistajalle. Antaa poistamiskehoituksen romuautoiksi katsottavista autoista sekä tekee tarvittaessa poiskuljetuspyynnön . Poistaa paannejään 2 kert/talvessa 5.KAUSIKATSELMUKSET 5.1 TAKUUVUODEN SEURANTA Seuraa ja valvoo tarkasti takuuvuoden aikana teknisten järjestelmien toimintaa sekä ulkoalueiden kuntoa Valvoo,että vastaanottotarkastuksessa havaitut viat ja puutteet korjataan takuuvuoden aikana Ylläpitää takuuvuoden käyttöpäiväkirjaa kirjaamalla päiväkirjaan havaitsemansa viat ja puutteet Ilmoittaa välittömästi omistajalle havaitsemansa viat ja puutteet 5.2 KAUSIKATSELMUSRAPORTTI Kiinteistönhoitoyhtiö antaa isännöitsijälle kausikatselmusraportin vuosittain seuraavista asioista:

Osoittaa soveltuvan säilytyspaikan.

Vastaa lumen poiskuljetuksen kustannuksista.

Tekee periaatepäätöksen hiekoituksesta tai sulatusaineista. Hankkii hiekoitushiehan ja sulatusaineet.

Maksaa uudet istutukset.

Tilaa erikseen talvivaurioiden korjaukset(ei koske aurausvaurioita) sekä rikkakasvien,tautien ja tuholaisten torjunnan.

Maksaa lumen poiskuljetuksen. Kiinteistön omistaja päättää.

Vastaa siitä,että vastaanottotarkastuksessa havaitut viat ja puutteet korjataan takuuvuoden aikana Luovuttaa kiinteistönhoitoyhtiölle takuuvuoden käyttöpäiväkirjan

Valvoo ja ohjaa määräaikaistarkastusten suoritusta. 10 (11)

KOy Nikkarinkruunu

-Kiinteistössä suoritetut korjaukset (kohta 1.9) -Määräaikaistarkastuslomakkeiston -Energiataloudellinen korjaus-ja kunnostusehdotus 5.3 KATSELMUKSET Kiinteistönhoitoyhtiön edustaja osallistuu kiinteistössä suoritettaviin katselmuksiin ja yhteistyöpalavereihin. Katselmuksen yhteydessä suoritetaan: -Huoneistokierros -Yhteistilojen kierros -Ulkoaluekierros (rakenteet+ulkoalueet)

Määrittää katselmusajankohdan sekä tiedottaa asukkaita.

11 (11)

Information

(Kiinteistöhuollon tehtävämääritys 102008.xls)

11 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

944651