Read Danh sach HDND chuan.indd text version

Y BAN BU C I BIU QUC HI KHÓA XIII VÀ I BIU HI NG NHÂN DÂN TNH NINH THUN NHIM K 2011-2016

CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp ­ T do ­ Hnh phúc

DANH SÁCH NHNG NGI NG C I BIU HI NG NHÂN DÂN TNH NINH THUN KHÓA IX, NHIM K 2011-2016 N V BU C S: 1

S TT 1 H và tên Ngày, tháng, nm sinh 25/01/1962 Nam hay n N Dân tc Kinh Tôn giáo Không Quê quán Xã Tnh n, huyn Sn Tnh, tnh Qung Ngãi Xã c Giang, huyn V Quang, tnh Hà Tnh Ni hin nay Khu ph 3, th trn Tân Sn, huyn Ninh Sn, tnh Ninh Thun Xã An Hi, huyn Ninh Phc, tnh Ninh Thun Ngh nghip Cán b Chc v, n v công tác Huyn y viên, Phó Ch tch Hi Liên hip Ph n huyn Ninh Sn Tnh y viên, Bí th Huyn y Ninh Sn Phó trng phòng Khoa hc và Hp tác Quc t thuc Vin Nghiên cu cây Bông và Phát trin nông nghip Nha H ng viên i biu tái c Trình Hc vn i hc Chính tr Cao cp Chuyên môn C nhân Xã hi hc, Cao cp Lý lun chính tr C nhân Hành chính, C nhân Chính tr K s Nông nghip, S cp Lý lun chính tr

ào Th Thu nh

X

2

Phan Hu c

10/5/1962

Nam

Kinh

Không

Cán b

X

X

i hc

i hc

3

Phm Trung Hiu

20/6/1981

Nam

Kinh

Không

Xã Duy Ninh, Thôn Nha H 1, xã Nhn Sn, huyn Qung Ninh, huyn Ninh Sn, tnh Qung Bình tnh Ninh Thun

Viên chc

X

i hc

S cp

4

Nguyn Hoàng

26/3/1959

Nam

Kinh

Không

Xã Hi Phú, huyn Hi Lng, tnh Qung Tr Xã Ma Ni, huyn Ninh Sn, tnh Ninh Thun Xã Phc Sn, huyn Tuy Phc, tnh Bình nh

Khu ph 2, phng Phc M, thành ph Phan Rang Tháp Chàm, tnh Ninh Thun Khu ph 8, th trn Tân Sn, huyn Ninh Sn, tnh Ninh Thun S 9/19 ng Minh Mng, phng ô Vinh, thành ph Phan Rang - Tháp Chàm, tnh Ninh Thun

Công chc

ng y viên ng b, Phó Giám c S Tài chính

X

Thc s

5

Tà Yên Th Hng

26/8/1966

N

Raglai

Không

Viên chc

Phó Giám c Bnh vin khu vc Ninh Sn

X

Trên i hc

6

Phm Vn Lâm

17/3/1960

Nam

Kinh

Không

Cán b

Bí th ng y Khi Doanh nghip tnh Ninh Thun y viên Thng v, Trng ban Tuyên giáo và N công, Phó Bí th Chi b, Ch tch Công oàn c s Liên oàn Lao ng tnh Ninh Thun

X

i hc

Thc s Kinh doanh- Qun lý; C nhân Tài Cao cp chính- K toán, Cao cp Lý lun chính tr Bác s chuyên khoa cp I, Trung cp Trung cp Lý lun chính tr. C nhân Xây dng ng và i hc Chính quyn nhà nc, C nhân Chính tr Cao cp C nhân Kinh t, Cao cp Lý lun chính tr

7

Nguyn Th Thúy

01/01/1961

N

Kinh

Th trn Liên Hng, Khu ph 1, phng Tn Tài, thành ph Phan Rang - Tháp Chàm, Không huyn Tuy Phong, tnh Ninh Thun tnh Bình Thun

Công chc

X

i hc

Tng s ngi ng c trong danh sách này là: S i biu c bu:

07 ngi. 05 i biu

Ninh Thun, ngày tháng nm 2011 TM . Y BAN BU C CH TCH

Y BAN BU C I BIU QUC HI KHÓA XIII VÀ I BIU HI NG NHÂN DÂN TNH NINH THUN NHIM K 2011-2016

CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp ­ T do ­ Hnh phúc

DANH SÁCH NHNG NGI NG C I BIU HI NG NHÂN DÂN TNH NINH THUN KHÓA IX, NHIM K 2011-2016 N V BU C S: 2

S TT H và tên Ngày, tháng, nm sinh 16/02/1973 Nam hay n N Dân tc Tôn giáo Quê quán Xã i Trch, huyn B Trch, tnh Qung Bình Xã Phc Tân, huyn Bác Ái, tnh Ninh Thun Xã Thch nh, huyn Thch Hà, tnh Hà Tnh Ni hin nay Khu ph 6, phng Thanh Sn, thành ph Phan RangTháp Chàm, tnh Ninh Thun Thôn á Trng, xã Phc Tân, huyn Bác Ái, tnh Ninh Thun Khu ph 2, phng Tn Tài, thành ph Phan Rang- Tháp Chàm, tnh Ninh Thun S 8/167 ng 21/8, phng Phc M, thành ph Phan Rang- Tháp Chàm, tnh Ninh Thun 231/20 Thng Nht, phng Thanh Sn, thành ph Phan Rang- Tháp Chàm, tnh Ninh Thun Thôn Tà Lú 1, xã Phc i, huyn Bác Ái, tnh Ninh Thun Ngh nghip Viên chc Chc v, n v công tác Phó ch tch Công oàn, Trng phòng K toánTài chính, Trng Trung cp Ngh Ninh Thun Ch tch Hi Liên hip Ph n huyn Bác Ái Tnh y viên, Hiu trng Trng Chính tr tnh Ninh Thun Tnh y viên, Thanh tra viên cao cp, Chánh Thanh tra tnh Ninh Thun Phó Trung tâm Kinh doanh Tin hc và Dch v, Bu in tnh Ninh Thun Phó Bí th Huyn y, Ch tch y ban nhân dân huyn Bác Ái X X ng viên i biu tái c Trình Hc vn Chính tr Chuyên môn

1

Nguyn Th Lê

Kinh

Không

X

i hc

C nhân Kinh t Hành chính, Trung cp Lý lun chính tr Thc s Kinh t chính tr, Cao cp Lý lun chính tr C nhân Lut, C nhân Hành chính, Cao cp Lý lun chính tr C nhân Qun tr kinh doanh C nhân Xã hi hc, Cao cp Lý lun chính tr

2

Pi Nng Th Mai

11/11/1977

N

Raglai

Không

Cán b Công chc Công chc

X

ang hc i hc Thc s

Trung cp

3

Nguyn Bá Ninh

19/02/1959

Nam

Kinh

Không

X

Cao cp

4

Võ Vn Phi

20/5/1956

Nam

Kinh

Phng Phc M, thành ph Phan Không Rang- Tháp Chàm, tnh Ninh Thun Phng Thanh Sn, thành ph Phan Không Rang - Tháp Chàm, tnh Ninh Thun Không Xã Phc Chin, huyn Thun Bc, tnh Ninh Thun

X

i hc

Cao cp

5

Lu Quc Phong

12/7/1979

Nam

Kinh

Doanh nghip

i hc

6

Pi Nng Th Thy

20/4/1969

N

Raglai

Cán b

i hc

Cao cp

Tng s ngi ng c trong danh sách này là: S i biu c bu:

06 ngi. 04 i biu

Ninh Thun, ngày tháng nm 2011 TM . Y BAN BU C CH TCH

Y BAN BU C I BIU QUC HI KHÓA XIII VÀ I BIU HI NG NHÂN DÂN TNH NINH THUN NHIM K 2011-2016

CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp ­ T do ­ Hnh phúc

DANH SÁCH NHNG NGI NG C I BIU HI NG NHÂN DÂN TNH NINH THUN KHÓA IX, NHIM K 2011-2016 N V BU C S: 3

S TT H và tên Ngày, tháng, nm sinh 05/02/1954 Nam hay n Nam Dân tc Tôn giáo Quê quán Xã Phc Chin, huyn Thun Bc, tnh Ninh Thun Xã Công Hi, huyn Thun Bc, tnh Ninh Thun Xã Tân Xuân, huyn Ba Tri, tnh Bn Tre Xã Bách Thun, huyn V Th, tnh Thái Bình Xã Vnh Hi, huyn Ninh Hi, tnh Ninh Thun Ni hin nay Khu ph 1, phng Ph Hà, thành ph Phan Rang - Tháp Chàm, tnh Ninh Thun Thôn Sui Ging, xã Công Hi, huyn Thun Bc, tnh Ninh Thun Khu ph 4, phng ô Vinh, thành ph Phan Rang - Tháp Chàm, tnh Ninh Thun Khu ph 4, phng ài Sn, thành ph Phan Rang - Tháp Chàm, tnh Ninh Thun S 12/5, ng Yên Ninh, th trn Khánh Hi, huyn Ninh Hi, tnh Ninh Thun Ngh nghip Chc v, n v công tác y viên Thng v tnh y, Phó Ch tch Hi ng nhân dân tnh Ninh Thun Phó Ch tch y ban Mt trn xã Công Hi, huyn Thun Bc, tnh Ninh Thun Phó Ch tch Hi Cu chin binh tnh Ninh Thun Trng phòng Bn c, Báo Ninh Thun Phó Bí th huyn y, Ch tch y ban nhân dân huyn Thun Bc ng viên i biu tái c X Trình Hc vn Trung Cao cp Chính tr Chuyên môn Trung Cao cp Qun lý nhà nc và Qun lý kinh t, Cao cp Lý lun chính tr

1

Chamaléa Bc

Raglai

Không

Cán b

X

Cao cp

2

Mu Th Hin

02/4/1982

N

Raglai

Không

Cán b

X

ang hc i hc

Hành chính

3

Nguyn Trng Ngha

18/02/1948

Nam

Kinh

Không

Cán b

X

i hc

Cao cp

i hc Quân s, Cao cp Lý lun chính tr

4

Nguyn Th Thy

01/01/1965

N

Kinh

Không

Nhà báo

X

i hc

Trung cp

C nhân Báo chí, Trung cp Lý lun chính tr C nhân Ng vn, C nhân Xây dng ng và Chính quyn nhà nc, Cao cp Lý lun chính tr

5

Nguyn Dâng Tuyn

30/6/1966

Nam

Kinh

Không

Cán b

X

i hc

Cao cp

Tng s ngi ng c trong danh sách này là: S i biu c bu:

05 ngi. 03 i biu

Ninh Thun, ngày tháng nm 2011 TM . Y BAN BU C CH TCH

Y BAN BU C I BIU QUC HI KHÓA XIII VÀ I BIU HI NG NHÂN DÂN TNH NINH THUN NHIM K 2011-2016

CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp ­ T do ­ Hnh phúc

DANH SÁCH NHNG NGI NG C I BIU HI NG NHÂN DÂN TNH NINH THUN KHÓA IX, NHIM K 2011-2016 N V BU C S: 4

S TT 1 H và tên Ngày, tháng, nm sinh 15/7/1948 Nam hay n Nam Dân tc Kinh Tôn giáo Thiên chúa giáo Quê quán Xã Liu , huyn Trc Ninh, tnh Nam nh Xã Hoài Châu, huyn Hoài Nhn, tnh Bình nh Phng o Long, thành ph Phan Rang- Tháp Chàm, tnh Ninh Thun Xã c Nhun, huyn M c, tnh Qung Ngãi Ni hin nay Nhà th Gò n, xã Tân Hi, huyn Ninh Hi, tnh Ninh Thun Khu ph 8, phng Thanh Sn, thành ph Phan Rang - Tháp Chàm, tnh Ninh Thun Khu ph 8, phng Thanh Sn, thành ph Phan Rang - Tháp Chàm, tnh Ninh Thun Th trn Khánh Hi, huyn Ninh Hi, tnh Ninh Thun 12 Trn Hu Duyt, phng ài Sn, thành ph Phan Rang- Tháp Chàm, tnh Ninh Thun Khu ph Khánh Sn, th trn Khánh Hi, huyn Ninh Hi, tnh Ninh Thun Khu ph Khánh Sn, th trn Khánh Hi, huyn Ninh Hi, tnh Ninh Thun Ngh nghip Linh mc Chc v, n v công tác Linh mc, Giáo x Gò n, xã Tân Hi, huyn Ninh Hi, tnh Ninh Thun Tnh y viên, Bí th huyn y Ninh Hi X ng viên i biu tái c X Trình Hc vn i hc Chính tr Chuyên môn i hc Thn hc, Mc v nâng cp C nhân Lut, C nhân Chính tr C nhân Kinh t, Cao cp Lý lun chính tr C nhân S phm Anh Vn

Ngô Mnh ip

2

Nguyn Thanh

20/5/1967

Nam

Kinh Không

Cán b

i hc

i hc

3

Lê Vn Thm

24/12/1958

Nam

Kinh Không

Cán b

Phó Ch tch Hi Ch Thp tnh Ninh Thun ng y viên, Ch nhim y ban kim tra Công oàn, T trng T Anh vn Trng Cao ng S phm Ninh Thun y viên Thng v ng y, Phó Giám c S Nông nghip và Phát trin nông thôn tnh kiêm Giám c Trung tâm Ging hi sn cp I tnh Ninh Thun Tnh y viên, Giám c S Lao ng - Thng binh và Xã hi tnh Ninh Thun Phó Giám c in lc Ninh Hi trc thuc Công ty in lc Ninh Thun

X

i hc

Cao cp

4

Hunh Th L Trang

12/01/1976

N

Kinh Không

Viên chc

X

i hc

5

Bùi Th Anh Vân

17/4/1960

N

Kinh Không

Xã Hip Phc, huyn Tuy Phc, tnh Bình nh Th trn Khánh Hi, huyn Ninh Hi, tnh Ninh Thun Xã Nhn Hi, huyn Ninh Hi, tnh Ninh Thun

Công chc

X

X

Thc s

Cao cp

Thc s Nuôi trng thy sn, C nhân Anh vn, Cao cp Lý lun chính tr C nhân Kinh t, C nhân Lut, Cao cp Lý lun chính tr K s in- in t

6

Trn Anh Vit

20/11/1957

Nam

Kinh Không

Công chc Viên chc

X

i hc

Cao cp

7

Trn Trnh Tin V

23/8/1978

Nam

Kinh Không

X

i hc

Tng s ngi ng c trong danh sách này là: S i biu c bu:

07 ngi. 05 i biu

Ninh Thun, ngày tháng nm 2011 TM . Y BAN BU C CH TCH

Y BAN BU C I BIU QUC HI KHÓA XIII VÀ I BIU HI NG NHÂN DÂN TNH NINH THUN NHIM K 2011-2016

CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp ­ T do ­ Hnh phúc

DANH SÁCH NHNG NGI NG C I BIU HI NG NHÂN DÂN TNH NINH THUN KHÓA IX, NHIM K 2011-2016 N V BU C S: 5

S TT H và tên Ngày, tháng, nm sinh Nam hay n Dân tc Tôn giáo Quê quán Ni hin nay Khu ph 5, phng Ph Hà, thành ph Phan Rang - Tháp Chàm, tnh Ninh Thun Khu ph 10, phng Phc M, thành ph Phan Rang - Tháp Chàm, tnh Ninh Thun Phng Phc M, thành ph Phan Rang- Tháp Chàm, tnh Ninh Thun Khu ph 6, phng Thanh Sn, thành ph Phan Rang- Tháp Chàm, tnh Ninh Thun Thôn Thái An, xã Vnh Hi, huyn Ninh Hi, tnh Ninh Thun Ngh nghip Chc v, n v công tác ng viên i biu tái c Trình Hc vn Chính tr Chuyên môn C nhân Kinh t k hoch, Cao cp Lý lun chính tr K s Cu ng, K s Thy li, Cao cp Lý lun chính tr C nhân Kinh t, Cao cp Lý lun chính tr C nhân Vn hóa, C nhân Chính tr C nhân Xây dng ng và Chính quyn nhà nc, Cao cp Lý lun chính tr

1

Phm ng

26/4/1961

Nam

Kinh

Không

Xã Ph Vinh, huyn c Ph, tnh Qung Ngãi Xã Vnh Hi, huyn Ninh Hi, tnh Ninh Thun Xã Nhn Hi, huyn Ninh Hi, tnh Ninh Thun Xã Nhn Hi, huyn Ninh Hi, tnh Ninh Thun Xã Vnh Hi, huyn Ninh Hi, tnh Ninh Thun

Công chc

Tnh y viên, Giám c S K hoch và u t tnh Ninh Thun Tnh y viên, y viên Ban Chp hành Trung ng oàn, Bí th oàn Thanh niên Cng sn H Chí Minh tnh Ninh Thun Trng phòng K hoch- Tài chính, S Vn hóa - Th thao và Du lch tnh Ninh Thun Tnh y viên, Trng ban Vn hóa - Xã hi, Hi ng nhân dân tnh Ninh Thun Phó Bí th ng y xã, Ch tch y ban nhân dân xã Vnh Hi, huyn Ninh Hi, tnh Ninh Thun

X

X

i hc

Cao cp

2

Châu Thanh Hi

02/9/1979

Nam

Kinh

Không

Cán b

X

i hc

Cao cp

3

Trn Th Thu Hng

12/9/1962

N

Kinh

Không

Công chc

X

i hc

Cao cp

4

Phm Vn Mun

04/01/1958

Nam

Kinh

Không

Cán b

X

X

i hc

i hc

5

Trn Vn Nam

02/12/1967

Nam

Kinh

Không

Cán b

X

i hc

Cao cp

Tng s ngi ng c trong danh sách này là: S i biu c bu:

05 ngi. 03 i biu

Ninh Thun, ngày tháng nm 2011 TM . Y BAN BU C CH TCH

Y BAN BU C I BIU QUC HI KHÓA XIII VÀ I BIU HI NG NHÂN DÂN TNH NINH THUN NHIM K 2011-2016

CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp ­ T do ­ Hnh phúc

DANH SÁCH NHNG NGI NG C I BIU HI NG NHÂN DÂN TNH NINH THUN KHÓA IX, NHIM K 2011-2016 N V BU C S: 6

S TT 1 H và tên Ngày, tháng, nm sinh 30/12/1980 Nam hay n N Dân tc Tôn giáo Quê quán Phng o Long, thành ph Phan Rang - Tháp Chàm, tnh Ninh Thun Phng Phc Hi, th xã Lagi, tnh Bình Thun Ni hin nay Khu ph 7, phng Tn Tài, thành ph Phan Rang - Tháp Chàm, tnh Ninh Thun Khu ph 4, phng Thanh Sn, thành ph Phan Rang - Tháp Chàm, tnh Ninh Thun Phng M Hng, thành ph Phan Rang - Tháp Chàm, tnh Ninh Thun Ngh nghip Viên chc Chc v, n v công tác Giáo viên Trng Trung hc ph thông chuyên Lê Quý ôn, tnh Ninh Thun y viên Thng v tnh y, y viên Trung ng Mt trn T quc Vit Nam, Ch tch y ban Mt trn T quc Vit Nam tnh Ninh Thun y viên Thng v tnh y, Phó Bí th ng y Quân s tnh, Trng oàn i biu Quc hi tnh, i tá, Ch huy trng B Ch huy Quân s tnh Ninh Thun Tu s - Ging s, Phó trng Ban Tr s Pht giáo tnh Ninh Thun Tnh y viên, Bí th ng y Khi c quan Dân chính ng tnh Ninh Thun Phó Trng phòng Qun lý - Bo v rng thuc Chi cc Kim lâm tnh Ninh Thun ng viên i biu tái c Hc vn i hc Trình Chính Chuyên môn tr C nhân s phm Lch s

Nguyn Ngc Gia Lng

Kinh Không

2

Th Bích Liên

19/9/1959

N

Kinh Không

Cán b

X

i hc

Cao cp

C nhân Lut, Cao cp Lý lun chính tr

3

Hoàng Ngc Thái

07/3/1959

Nam Kinh Không

Phng M Hng, thành ph Phan Rang Tháp Chàm, tnh Ninh Thun Xã Phc Sn, huyn Ninh Phc, tnh Ninh Thun

Quân i

X

i hc

Cao cp

C nhân Quân s, Ch huy Tham mu Cao cp binh chng hp thành, Cao cp Lý lun chính tr Cao cp Pht hc, Ging s C nhân s phm Ng vn, C nhân Hành chính, Cao cp Lý lun chính tr K s Lâm sinh, C nhân Qun tr kinh doanh, Trung cp Lý lun chính tr

4

Thng ta Thích Hnh Th (Trn Vn Hùng)

12/5/1961

Nam Kinh

Pht giáo

5

Nguyn Minh Tr

27/12/1962

Nam Kinh Không

6

Trn Anh Tun

16/5/1972

Nam Kinh Không

Chùa Bu Vân, khu ph 1 Nhn Hi, phng ô Vinh, thành ph Phan Rang - Tháp Chàm, tnh Ninh Thun Khu ph 8, phng Xã Sn Tân, Phc M, thành ph huyn Hng Sn, Phan Rang - Tháp Chàm, tnh Hà Tnh tnh Ninh Thun Phng M Hng, Khu ph 1, phng thành ph Phan Rang Phc M, thành ph Phan Rang - Tháp Chàm, Tháp Chàm, tnh Ninh Thun tnh Ninh Thun

Tu s

Cao cp

Cán b

X

i hc

Cao cp

Công chc

X

i hc

Trung cp

Tng s ngi ng c trong danh sách này là: S i biu c bu:

06 ngi. 04 i biu

Ninh Thun, ngày tháng nm 2011 TM . Y BAN BU C CH TCH

Y BAN BU C I BIU QUC HI KHÓA XIII VÀ I BIU HI NG NHÂN DÂN TNH NINH THUN NHIM K 2011-2016

CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp ­ T do ­ Hnh phúc

DANH SÁCH NHNG NGI NG C I BIU HI NG NHÂN DÂN TNH NINH THUN KHÓA IX, NHIM K 2011-2016 N V BU C S: 7

S TT H và tên Ngày, tháng, nm sinh Nam hay n Dân tc Tôn giáo Quê quán Ni hin nay Khu ph 1, phng Kinh Dinh, thành ph Phan Rang - Tháp Chàm, tnh Ninh Thun S 01 Phm Hng Thái, phng M Hng, thành ph Phan Rang - Tháp Chàm, tnh Ninh Thun S 102/13 Lê Dun, phng Phc M, thành ph Phan Rang Tháp Chàm, tnh Ninh Thun Khu ph 3, phng Tn Tài, thành ph Phan Rang Tháp Chàm, tnh Ninh Thun Phng Thanh Sn, thành ph Phan Rang - Tháp Chàm, tnh Ninh Thun Ngh nghip Chc v, n v công tác Phó Trng Ban Pháp ch Hi ng nhân dân tnh Ninh Thun y viên Ban Chp hành Trung ng ng, Bí th Tnh y, Ch tch y ban nhân dân tnh Ninh Thun Bí th Chi b, Phó Ch tch Hi Doanh nghip tr, Giám c Công ty TNHH Hoàng Long Trng khoa khám bnh Bnh vin a khoa tnh Ninh Thun y viên Thng v tnh y, Trng Ban Dân vn tnh y Ninh Thun Tnh y viên, Bí th Thành y Phan Rang - Tháp Chàm. Trng Ban Qun lý chùa Ông Phan Rang, tnh Ninh Thun ng viên i biu tái c Trình Hc vn Chính tr Chuyên môn C nhân Lut, C nhân Xây dng ng và Chính quyn nhà nc, Cao ng s phm Ng vn, Cao cp Lý lun chính tr Tin s Kinh t, Cao cp Lý lun chính tr

1

Lê ình Cn

10/9/1959

Nam

Kinh

Không

Xã Sn Thnh, huyn Hng Sn, tnh Hà Tnh

Cán b

X

X

i hc

Cao cp

2

Nguyn Chí Dng

05/8/1960

Nam

Kinh

Không

Xã Mai Ph, huyn Lc Hà, tnh Hà Tnh

Cán b

X

Tin s

Cao cp

3

ào c Kim

12/01/1973

Nam

Kinh

Xã Thun Hng, Không huyn Khoái Châu, tnh Hng Yên Thành ph Hi An, Không tnh Qung Nam Xã Ân Tín, huyn Hoài Ân, tnh Bình nh

Doanh nhân

X

i hc

Trung cp

K s Qun lý t ai, Trung cp Lý lun chính tr

4

Nguyn Th Li

30/12/1960

N

Kinh

Viên chc Công chc

X

i hc

Bác s Thc s Qun lý hành chính công, C nhân a lý, Cao cp Lý lun chính tr K s Thy sn, C nhân Qun tr kinh doanh, Cao cp Lý lun chính tr.

5

Trn Minh Lc

03/12/1964

Nam

Kinh

Không

X

Thc s

Cao cp

6

Nguyn Thoi

10/02/1956

Nam

Kinh

Không

Xã Hành Thnh, Khu ph 6, phng Ph Hà, huyn Ngha Hành, thành ph Phan Rang - Tháp tnh Qung Ngãi Chàm, tnh Ninh Thun Xã àm Vn, huyn Vn Xng, tnh Hi Nam, Trung Quc S 16 Trn Bình Trng, phng Kinh Dinh, thành ph Phan Rang - Tháp Chàm, tnh Ninh Thun

Cán b

X

i hc

Cao cp

7

Dip Tùng

18/8/1944

Nam

Hoa

Không

Nông

11/12

Tng s ngi ng c trong danh sách này là: S i biu c bu:

07 ngi. 05 i biu

Ninh Thun, ngày tháng nm 2011 TM . Y BAN BU C CH TCH

Y BAN BU C I BIU QUC HI KHÓA XIII VÀ I BIU HI NG NHÂN DÂN TNH NINH THUN NHIM K 2011-2016

CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp ­ T do ­ Hnh phúc

DANH SÁCH NHNG NGI NG C I BIU HI NG NHÂN DÂN TNH NINH THUN KHÓA IX, NHIM K 2011-2016 N V BU C S: 8

S TT H và tên Ngày, tháng, nm sinh 26/10/1977 Nam hay n N Dân tc Tôn giáo Quê quán Xã Vnh Hi, huyn Ninh Hi, tnh Ninh Thun Xã Hòa Tin, huyn Hòa Vang, thành ph à Nng Xã Hoài Thanh, huyn Hoài Nhn, tnh Bình nh Xã Phc Hu, huyn Ninh Phc, tnh Ninh Thun Xã Trung Tit, huyn Thch Hà, tnh Hà Tnh Xã Vnh Hi, huyn Ninh Hi, tnh Ninh Thun Phng ông Hi, thành ph Phan Rang - Tháp Chàm, tnh Ninh Thun Ni hin nay Phng M Bình, thành ph Phan Rang - Tháp Chàm, tnh Ninh Thun Khu ph 2, phng Phc M, thành ph Phan Rang - Tháp Chàm, tnh Ninh Thun Phng Ph Hà, thành ph Phan Rang - Tháp Chàm, tnh Ninh Thun Thôn Thch Hà 2, xã Qung Sn, huyn Ninh Sn, tnh Ninh Thun Khu ph 4, phng Thanh Sn, thành ph Phan Rang- Tháp Chàm, tnh Ninh Thun Phng Kinh Dinh, thành ph Phan Rang Tháp Chàm, tnh Ninh Thun Khu ph 2, phng M ông, thành ph Phan Rang - Tháp Chàm, tnh Ninh Thun Ngh nghip Công chc Công chc Chc v, n v công tác ng y viên ng b, Trng phòng T chc và Biên ch, S Ni v tnh Ninh Thun Tnh y viên, Giám c S Giáo dc và ào to tnh Ninh Thun Phó Giám c S Vn hóa, Th thao và Du lch tnh Ninh Thun Phòng Nguyên liu Công ty c phn Mía ng Phan Rang Phó Bí th Tnh y tnh Ninh Thun y viên Thng v tnh y, Trng ban T chc Tnh y Ninh Thun ng y viên, Phó Ch tch y ban nhân dân phng M ông, thành ph Phan Rang - Tháp Chàm X ng viên i biu tái c Trình Hc vn Thc s Thc s Chính tr Cao cp Cao cp Chuyên môn Thc s Qun lý Hành chính công, C nhân Kinh t, C nhân Ngoi ng, Cao cp Lý lun chính tr Thc s Qun lý giáo dc, Cao cp Lý lun chính tr C nhân Kinh t- K hoch, C nhân Xây dng ng và Chính quyn nhà nc, Cao cp Lý lun chính tr K s Trng trt, Cao ng S phm Hóa, S cp Lý lun chính tr C nhân Tng hp Toán, Cao cp Lý lun chính tr Thc s Nông nghip, C nhân Lut, C nhân Xây dng ng và Chính quyn nhà nc, K s Thy sn, Cao cp Lý lun chính tr C nhân Kinh t, Trung cp Lý lun chính tr

1

Châu Th Thanh Hà

Kinh

Không

X

2

Nguyn Hng Liêu

19/12/1962

N

Kinh

Không

X

X

3

Lê Vn Li

19/3/1960

Nam

Kinh

Không

Công chc Chuyên viên k thut Cán b

X

X

i hc i hc i hc

Cao cp

4

Ha Vn Phán

15/10/1968

Nam

Chm

Bàlamôn

S cp

5

Nguyn c Thanh

03/7/1962

Nam

Kinh

Không

Cao cp

6

Lu Xuân Vnh

20/02/1961

Nam

Kinh

Không

Công chc

X

Thc s

Cao cp

7

Nguyn Th Kim Yn

20/4/1979

N

Kinh

Không

Cán b

X

i hc

Trung cp

Tng s ngi ng c trong danh sách này là: S i biu c bu:

07 ngi. 05 i biu

Ninh Thun, ngày tháng nm 2011 TM . Y BAN BU C CH TCH

Y BAN BU C I BIU QUC HI KHÓA XIII VÀ I BIU HI NG NHÂN DÂN TNH NINH THUN NHIM K 2011-2016

CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp ­ T do ­ Hnh phúc

DANH SÁCH NHNG NGI NG C I BIU HI NG NHÂN DÂN TNH NINH THUN KHÓA IX, NHIM K 2011-2016 N V BU C S: 9

S TT H và tên Ngày, tháng, nm sinh 06/3/1966 Nam hay n N Dân tc Tôn giáo Quê quán Xã Hành Tín, huyn Ngha Hành, tnh Qung Ngãi Xã An Lu, huyn Kinh Môn, tnh Hi Dng Ni hin nay S 53 Nguyn Vn C, phng ài Sn, thành ph Phan Rang - Tháp Chàm, tnh Ninh Thun Phng Phc M, thành ph Phan Rang - Tháp Chàm, tnh Ninh Thun Ngh nghip Công chc Phóng viên Chc v, n v công tác Tnh y viên, Bí th ng y, Phó Giám c ài Phát thanh và Truyn hình tnh Ninh Thun Hi viên Hi nhà Báo; ài Phát thanh và Truyn hình tnh Ninh Thun

Bí th Chi b, y viên y ban Trung ng Mt trn T quc Vit Nam, khóa VII; y viên Ban chp hành Hi Liên hip Ph n tnh Ninh Thun nhim k 2007-2012, Hiu trng Trng Trung hc ph thông Dân tc Ni trú tnh Ninh Thun.

ng viên

i biu tái c

Trình Hc vn Chính tr i hc Cao cp Chuyên môn C nhân Ng vn, C nhân Hành chính, Cao cp Lý lun chính tr C nhân Ng vn

1

Nguyn Minh Hà

Kinh

Không

X

2

Mai Th Thúy Hng

12/8/1984

N

Kinh

Không

i hc

3

àng Th M Hng

24/6/1973

N

Chm

Bàlamôn

Xã Phc Hu, huyn Ninh Phc, tnh Ninh Thun

Khu ph 2, phng Kinh Dinh, thành ph Phan Rang -Tháp Chàm, tnh Ninh Thun

Công chc

X

X

i hc

Trung cp

C nhân s phm Anh vn, Trung cp Lý lun chính tr

4

Phm Vn Hng

27/4/1957

Nam

Kinh

Không

5

Hng K

08/11/1959

Nam

Kinh

Không

6

Phm Huyn Ngc

04/10/1962

Nam

Kinh

Không

S 58 Nguyn Vn C, phng Thanh Sn, thành ph Phan RangTháp Chàm, tnh Ninh Thun Khu ph 6, phng Bo Xã Phc Hi, An, thành ph Phan huyn Ninh Phc, Rang -Tháp Chàm, tnh Ninh Thun tnh Ninh Thun S 38 ào Duy T, Xã Ph Ninh, phng Phc M, huyn c Ph, thành ph Phan Rang tnh Qung Ngãi Tháp Chàm, tnh Ninh Thun Xã An Hi, huyn Ninh Phc, tnh Ninh Thun

Cán b Qun lý Doanh nghip Công chc

Giám c Công ty trách nhim hu hn mt thành viên Khai thác công trình Thy li tnh Ninh Thun y viên Thng v tnh Hi, Phó Bí th Chi b, Chánh Vn phòng Hi Nông dân tnh Ninh Thun y viên Thng v ng y, Thng tá, Phó Giám c Công an tnh Ninh Thun

X

i hc

Cao cp

K s Thy li, Cao cp Lý lun chính tr

X

i hc

Cao cp

C nhân Kinh t K thut, Cao cp Lý lun chính tr i hc An ninh nhân dân, C nhân Xây dng ng và Chính quyn Nhà nc, Cao cp Lý lun chính tr

Công an

X

i hc

Cao cp

Tng s ngi ng c trong danh sách này là: S i biu c bu:

06 ngi. 04 i biu

Ninh Thun, ngày tháng nm 2011 TM . Y BAN BU C CH TCH

Y BAN BU C I BIU QUC HI KHÓA XIII VÀ I BIU HI NG NHÂN DÂN TNH NINH THUN NHIM K 2011-2016

CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp ­ T do ­ Hnh phúc

DANH SÁCH NHNG NGI NG C I BIU HI NG NHÂN DÂN TNH NINH THUN KHÓA IX, NHIM K 2011-2016 N V BU C S: 10

S TT 1 H và tên Ngày, tháng, nm sinh 11/12/1965 Nam hay n N Dân tc Kinh Tôn giáo Không Quê quán Xã Hng Thái, huyn Bc Bình, tnh Bình Thun Xã Xuân Hi, huyn Ninh Hi, tnh Ninh Thun Ni hin nay Ngh nghip Chc v, n v công tác ng y viên, Thng tá, Trng phòng K thut nghip v II, Công an tnh Ninh Thun Tnh y viên, Trng Ban Dân tc Hi ng nhân dân tnh Ninh Thun y viên Thng v Tnh y, Phó Ch tch Thng trc y ban nhân dân tnh Ninh Thun Ch tch Liên minh Hp tác xã tnh Ninh Thun Phó Chi cc trng ph trách Chi cc An toàn v sinh thc phm tnh Ninh Thun y viên Thng v Tnh y Ch nhim y ban Kim tra Tnh y Ninh Thun ng viên X i biu tái c Trình Hc vn i hc Chính tr Cao cp Cao cp Chuyên môn i hc An ninh nhân dân, Cao cp Lý lun chính tr K s Nông hc, Cao cp Lý lun chính tr

Nguyn Th Thái Bình

Khu ph 8, phng Phc M, thành ph Phan Rang - Công an Tháp Chàm, tnh Ninh Thun Khu ph 1, phng Tn Tài, thành ph Phan Rang Tháp Chàm, tnh Ninh Thun S 667 Thng Nht, phng Kinh Dinh, thành ph Phan Rang - Tháp Chàm, tnh Ninh Thun S 335/3 ng 21/8, phng Phc M, thành ph Phan Rang - Tháp Chàm, tnh Ninh Thun Thôn An Thnh, xã An Hi, huyn Ninh Phc, tnh Ninh Thun Khu ph 8, phng Thanh Sn, thành ph Phan Rang Tháp Chàm, tnh Ninh Thun Cán b

2

Thành Chiu

02/6/1955

Nam

Chm

Bàni

X

X

i hc

3

Trn Xuân Hòa

10/7/1958

Nam

Kinh

Phng Tn Tài, thành ph Phan Không Rang - Tháp Chàm, tnh Ninh Thun Th trn Phú Long, Không huyn Hàm Thun Bc, tnh Bình Thun Xã An Hi, huyn Ninh Phc, tnh Ninh Thun Xã Trung Hi, huyn Gio Linh, tnh Qung Tr

Cán b

X

X

i hc

i hc

C nhân Kinh t nông lâm, C nhân Chính tr

4

Vn Minh

07/5/1959

Nam

Kinh

Cán b

X

X

i hc

Cao cp

C nhân Kinh t nông lâm, C nhân Hành chính, Cao cp Lý lun chính tr Bác s Y khoa, S cp Lý lun chính tr C nhân Xây dng ng và Chính quyn Nhà nc, Cao cp Lý lun chính tr.

5

Mai Th Phng Ngc

27/5/1967

N

Kinh

Không

Viên chc

X

i hc

S cp

6

Nguyn Xuân Thy

05/10/1956 Nam

Kinh

Không

Cán b

X

i hc

Cao cp

Tng s ngi ng c trong danh sách này là: S i biu c bu:

06 ngi. 04 i biu

Ninh Thun, ngày tháng nm 2011 TM . Y BAN BU C CH TCH

Y BAN BU C I BIU QUC HI KHÓA XIII VÀ I BIU HI NG NHÂN DÂN TNH NINH THUN NHIM K 2011-2016

CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp ­ T do ­ Hnh phúc

DANH SÁCH NHNG NGI NG C I BIU HI NG NHÂN DÂN TNH NINH THUN KHÓA IX, NHIM K 2011-2016 N V BU C S: 11

S TT 1 Ngày, tháng, nm sinh 02/4/1956 Nam hay n Nam Dân tc Chm Tôn giáo Quê quán Th trn Phc Dân, huyn Ninh Phc, tnh Ninh Thun Xã Tân Dân, huyn Tnh Gia, tnh Thanh Hóa Xã Phc Hi, huyn Ninh Phc, tnh Ninh Thun Xã Phc Dinh, huyn Thun Nam, tnh Ninh Thun Phng M ông, thành ph Phan Rang - Tháp Chàm, tnh Ninh Thun Ni hin nay Khu ph 7, th trn Phc Dân, huyn Ninh Phc, tnh Ninh Thun S 177, ng Thng nht, phng Thanh Sn, thành ph Phan Rang - Tháp Chàm, tnh Ninh Thun Thôn T Tâm, xã Phc Hi, huyn Ninh Phc, tnh Ninh Thun Khu chung c A1, H Xuân Hng, phng Thanh Sn, thành ph Phan Rang - Tháp Chàm, tnh Ninh Thun Khu ph 14, th trn Phc Dân, huyn Ninh Phc, tnh Ninh Thun Ngh nghip Công chc Công chc Chc v, n v công tác Tnh y viên, Trng Ban Dân tc tnh Ninh Thun Chánh Thanh tra S Giáo dc và ào to tnh Ninh Thun ng y viên, Phó Ch tch y ban nhân dân xã Phc Hi, huyn Ninh Phc. Phó Trng Ban Tuyên giáo Tnh y Ninh Thun Phó Bí th huyn y, Ch tch y ban nhân dân huyn Ninh Phc. ng viên X i biu tái c X Trình Hc vn i hc Chính tr Cao cp Chuyên môn C nhân Xây dng ng và Chính quyn nhà nc, Cao cp Lý lun chính tr C nhân s phm Hóa, Trung cp Lý lun chính tr Trung cp K toán - Tin hc, Trung cp Lý lun chính tr C nhân Lch s ng, C nhân Qun tr kinh doanh, Cao cp Lý lun chính tr

H và tên Trng Ngc Anh

Bàlamôn

2

Phm Hu Khng

25/9/1963

Nam

Kinh

Không

X

i hc

Trung cp Trung cp

3

Lê Th Nguyt Linh

25/8/1977

N

Kinh

Không

Cán b

X

Trung cp

4

H Tn Li

17/4/1957

Nam

Kinh

Không

Công chc

X

i hc

Cao cp

5

Nguyn Th Luyn

25/6/1966

N

Kinh

Không

Cán b

X

i hc

Cao cp

C nhân Xã hi hc, Cao cp Lý lun chính tr

Tng s ngi ng c trong danh sách này là: S i biu c bu:

05 ngi. 03 i biu

Ninh Thun, ngày tháng nm 2011 TM . Y BAN BU C CH TCH

Y BAN BU C I BIU QUC HI KHÓA XIII VÀ I BIU HI NG NHÂN DÂN TNH NINH THUN NHIM K 2011-2016

CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp ­ T do ­ Hnh phúc

DANH SÁCH NHNG NGI NG C I BIU HI NG NHÂN DÂN TNH NINH THUN KHÓA IX, NHIM K 2011-2016 N V BU C S: 12

S TT H và tên Ngày, tháng, nm sinh 10/10/1966 Nam hay n N Dân tc Tôn giáo Quê quán Xã Bình Thi, huyn Bình Sn, tnh Qung Ngãi Xã Phc Dinh, huyn Thun Nam, tnh Ninh Thun Xã o c, huyn Bình Xuyên, tnh Vnh Phúc Xã Hoài Sn, huyn Hoài Nhn, tnh Bình nh Phng Kinh Dinh, thành ph Phan Rang - Tháp Chàm, tnh Ninh Thun Xã Nhn Hi, huyn Ninh Hi, tnh Ninh Thun Xã Cát Tài, huyn Phù Cát, tnh Bình nh Ni hin nay Khu ph 4, phng ài Sn, thành ph Phan Rang - Tháp Chàm, tnh Ninh Thun Thôn Sn Hi 1, xã Phc Dinh, huyn Thun Nam, tnh Ninh Thun Khu ph 3, phng Thanh Sn, thành ph Phan Rang - Tháp Chàm, tnh Ninh Thun Khu ph 8, phng Thanh Sn, thành ph Phan Rang - Tháp Chàm, tnh Ninh Thun Phng Kinh Dinh, thành ph Phan Rang Tháp Chàm, tnh Ninh Thun Khu ph 5, phng M Bình, thành ph Phan Rang - Tháp Chàm, tnh Ninh Thun S 21/4 H Xuân Hng, phng Kinh Dinh, thành ph Phan Rang Tháp Chàm, tnh Ninh Thun Ngh nghip Chc v, n v công tác Tnh y viên, Ch tch Hi Liên hip Ph n tnh Ninh Thun Bí th oàn Thanh niên xã Phc Dinh, huyn Thun Nam, tnh Ninh Thun y viên Thng v ng y, Thng tá, Phó Ch huy trng - Tham mu trng, B Ch huy B i Biên phòng tnh Ninh Thun Giám c Trung tâm Dch v bán u giá tài sn - S T pháp tnh Ninh Thun Chi Cc trng, Chi cc Tiêu chun o lng Cht lng tnh Ninh Thun ng viên i biu tái c Trình Hc vn Chính tr Chuyên môn

1

Nguyn Th Hng Hà

Kinh Không

Cán b

X

i hc

Cao cp

C nhân Lut, C nhân Kinh t chính tr, Cao cp Lý lun chính tr

Trung cp Thanh vn, Trung cp Lý lun chính tr C nhân Quân s, Trung cp Lý lun chính tr i hc An ninh nhân dân, C nhân Lut, Cao cp Lý lun chính tr K s C khí, Cao cp Lý lun chính tr C nhân Lut, C nhân Hành chính, Cao cp Lý lun chính tr C nhân Xã hi hc, Cao cp Lý lun chính tr

2

Nguyn Vn Hùng

12/01/1984

Nam

Kinh

Không

Cán b

X

Trung cp

Trung cp

3

Nguyn Quang Hunh

03/02/1965

Nam

Kinh

Không

Quân i

X

i hc

Trung cp

4

Lê Quyn

20/10/1967

Nam

Kinh

Không

Công chc

X

i hc

Cao cp

5

Phm ng Thành

18/3/1963

Nam

Kinh

Không

Công chc

X

i hc

Cao cp

6

Nguyn Vn Thành

01/11/1958

Nam

Kinh

Không

Tnh y viên, Bí th Cán b huyn y Thun Nam, tnh Ninh Thun y viên Thng trc Hi ng nhân dân tnh Ninh Thun

X

X

i hc

Cao cp

7

inh Th Vân

24/7/1959

N

Kinh

Không

Cán b

X

X

i hc

Cao cp

Tng s ngi ng c trong danh sách này là: S i biu c bu:

07 ngi. 05 i biu

Ninh Thun, ngày tháng nm 2011 TM . Y BAN BU C CH TCH

Information

Danh sach HDND chuan.indd

12 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

258747