Read 83.pdf text version

-

-

--

-

-

-

,"",.,, i£:"'i.,.

.

aAo

TAO NGUON NHAN LU'C . .

If

ai ni~m nguJn nhan l,!c chat lUt!ng cao a

dtiY.. bao gJm nguJn nhan l,!c co trinh d§ dCfi h9c, cao ddng; nguJn nhan l,!c lanh dCfo qucin ly va .hoCfch dinh chinh sach, nguJn' ,nhan lllc khoa h9c cong ng~, d9i ngii gicing vien cac truiJng dl!:i h9C, cao tiJ.;;g Btii.. uie'c:,:dUdi.

~'~--:"'..., '-'.

ThlJc Ir(lngVagiai phap phallrien-nguon hanIUc n .

1

challlfOngao . c

Ths. Nguyin Anh Tuan TnJiJng£)9i hQc Cang nghi~p Ha N(ji

day xin.acCfpaew.mt!C"aao=tCfa nguon nhan hlc khoa h9c cong ng~ chat IUt!ng cao a nuoc ta

h~n nay_.. _ _T_ __. _ ..__

;:!!~.~

yeu sli dl,!ng chu'dng trinh word de xli Iy vi:lnban, cac chLtdngtrinh khac phai thOng qua h~ thong nhan vien.tham mU'tlva chuyen gia. - Ve Cd cau nganh nghe kha da cuoi ni:lm2007, tong so lao d9n9 trong - Lao d9n9, B9 Lao d9n9 Thu'ong binh d<;ing,baa gem tat ca cac nganh nghe linh vt.!cKH-CN, baa gem nhUng ngU'di va Xa h9i, ti I~ can b9 c6 trinh de? d<;ii trong danh ml,lc dao t~o quoc gia. lam vi~c trt.!ctiep trong linh vt.!cnghim hqc trb len chiem 94,7% tong so lao Thea so li~ucua Vi~nChien 1u'c;1chat p CUuva trien khai, cac vi~n. trung tam de?ngtrong linh vt.!cKH-CN, trong do trien - B<?Ke ho~ch va £>autu', qua nghimCUu trien khai ltng dl.:mg va KH- th~c si la 35.5%, tien si la 30,5%. Xet dieu tra 8.965 tien sy trong toan quoc CN cua ca nu'dcla gan 40.000 ngu'di. ve m~t h9CV!,Vi~t Nam b mlfc cao so cho thay cac nganh du'c;1cao tr;1o d nhU' Ngoai ra, can mot so h!c 1u'c;1nghat vdi mlfc trung binh cua khu vt.!c. Tuy sau: n Vdi cd cau nganh nghe tren, ve cd d,nh trong tong so gan 48.541 giang nhien, ngo~i ngii va tin hqc la nguyen vim trong cac tru'dng d~i hoc, cao nhan can tr6 qua trinh h9i nh~p kinh te ban dap ltng yeu cau phat trien kinhte - xa h9i. Tuy nhien. tru'dcyeu c8Uhe?i dilng va cac chuym gia, ky su' lam viec quoc te cua d9i ngOcan b9 KH-CN. Ve ngo~i ngii. neu ci:ln clf theo nh~p. m9t so nganh thue?c linh vl/c trong cac doanh nghi~p cOngdu'c;1chu t d!ch vl,lcao dang thieu nghiem trqng hut vao cac' no~t d9n9 KH-CN. Hien bang cap, ti I~ can b9 co trinh de?ngo~i nhu' cac chuyen gia moi gidi, chltng nay, It.!c1u'c;1ng phan bo rat khong ngli bang C tr6 len la 66,1 %, B la khoan, ngan hang, cac nha qulm Iy ... nay deu gilia cac vung trong ca nu'dc. C6 25,7% van can den 6,7% trinh d9 A. Hai la, trinh d(j chuy{m mon, kha tai 92,2% can b9 c6 trinhd9 tien si va Tuy nhien, ky ni:lng nghe, noi, viet rat nang nghi{m ctJu tridn khai con h9n tien si khoa h9C tap trung b cac cd h~n che, kha ni:lng giao tiep rat kho che, h;~u qua sa dl,mgnhan II.jCkhoa quan trung Ltdngva hai thanh pho Ian khi:ln. T~i cac h9i thao, thuyet trinh, ve hQccong ngh~ chtJacao. Nghien cUu khoa hqc cong ngh~ va la Ha N9i va He Chi Minh (Ha N9i c6 cd ban can be? Vi$t Nam deu phai thong qua phien d!ch. tham gia dao tr;1o ChlfCni:lng, nhi$m la 63,8% TS va 75,9% TSKH), (thanh Ve tin hqc, cO ban de?ingO nay deu Vl,lchinh cua. d9i ngO can b<?KH-CN pho HCM c619,33% TS va 17,11% sli dl,lng du'c;1c ay tinh, song so dong m chat 1u'c;1ng caO. nhU'ngtY I~ nMn Il/C TSKH). So tien si b cac vung Tay Bac, chu yeu xli Iy vi:ln ban (43,5% sli dl:mg tham gia trl/c tiep V80qua trinh nghien TaYNguyenva NamB9chu'a tai 1% . chu'dng trinh word, 13% sli dl:mg cUu khoa hqc va trien khai can thap. Trong so cac giao su',pho giao su', co chu'ong trinh Excel, 12,2% sli dl,lng Cl,Ithe. 6 de tai cap nha nu'dC chi co 86,2% b Ha Noi va 9,5% b thanh pho power point va chi c6 7% sli dl,lng cac 30% can b<?du'c;1c tham gia, tu'dng ltng HCM, cac ndi khac can I~i la 4,3%. phan mem chuyen dl,lng). TY 1$thu'dng de tai cap be?co 48,1% va de tai cap Nguen nhan It.!c KH-CN chat 1u'c;1ng cao CC16 la 65,1%. £>ieunay hc;1P b cha s Iy xuyen sli dung tat cac cac ph an mem nu'dc ta hi~n nay c6 nhiing d~c diem k~ tren chi d~t 22,6%. Ngh!ch Iy b cha, cap de tai cang cao, doi hoi kha ni:lng cd bim sau: nghien cUu cua so can be? trinh d<? co can b<?gili chlfc VI,!cang cao thi chu

1. Tht!c tr~ng nhan It!c chat ht~ng cao d nU'dc ta hi~n nay. Theo so li~u cua Vi~n Khoa hqc den Lao d9n9 - Xa h9i B9 L£>TB&XH,

MQt la, trinh dQ chuy{m man ky thuc[ltd9t muc kha cao va CO cau nganh ngM da d9ng: - Thea ket qua khao sat nhan It.!c KH-CN ni:lm2006 cua Vi~n KHoa hqc

KHOA HQC- CONG NGH~ - sO 4/2008 ~ Co~ +'f)

23

=

aAo TAO NGUON NHANLlfC . .

-

...~ . -~

~

Can xay dvng che d9 chinh sach chuyen man cao. Tuy nhien, xet tong phap dau ra). Vi vay, theo chung toi, the thi so IV<;1ng bo KH-CN dvac d!nh hvang chinh sach can theo hvang vu dai doi vai nMn IVc KH-CN chat can tham gia nghien clttJ khoa hoc mdi dC;1t kich thich sii dung nguon nMn IlfCchat IV<;1ngao de tC;1O9n9 Ilfc thu hut nhim c d 65,1%, con lC;1i 34,9% klJong tham gia, IV<;1ng se phan anh ket qua cuoi tai vao cac ca quan nghien clttJ, ca cao do la sV lang phi rat Idn. cung cua chat IV<;1ng nguon nhan Ilfc. Cac de tai nghien CUuKH-CN cua £>aden luc chinh sach sii dl,lng nhan quan hOCiChdinh chinh sach de ho co nVdc ta con nhieu diem chva tiep c~n tai phai cl,l the, thiet thlfC chu khong dieu kien phat huy cao nhat kha nang c dV<;1c trinh d(>khoa hoc cong ngh~ the nen chung chung nhv trvac day, cl,lthe sang tC;1o ua minh. gidi, kha nang h(>inh~p con hC;1nhe. la: c - Thvang xuyen ton vinh nhan tai di Cu the, vi~c tham gia h(>ithao va cac - Thiet I~p va hoan thi~n ngan hang kem ca che khuyen khich ve l<;1i v~t ich ket qua nghien ClttJdV<;1c cong bo tren dli Ii~u ve nhan IlfCKH-CN trong ca chat doi vai nhiing cong hien mang lC;1i cac tCiPchi khoa h9C co danh tieng nvac ve trinh d(>, nganh nghe, ITnh nhieu l<;1ich cho xa h9i. i tren the gidi con it. So bang phat minh, vlfc... trong cac thanh phan kinh te, 2.3. Co chinh sach thu hut nhan II,IC sang che trong ITnhvlfc KH-CN Vi~t theo d6i thvang xuyen slf bien d(>ng Nam rat hC;1n Theo tai li~u cua Ban (tang, giam) tlt do xac d!nh nguyen KH-CN chat II1()ngcao tit nl10c ngoai . che. Trong thai diem hien nay, trvac suc Khoa giao Trung vang, thai ky 2001- nMn khach quan, chu quan ... tlm giai ep ve nguon nMn Ivc KH-CN chat 2005. Viet Nam chi co 11 dan dang ky phap Cl,lthe, thiet thlfC. sang che b nVdc ngoai, trong khi do - Tre hoa d9i ngu can b9 KH-CN, IV~ng cao, de dap ltng yeu cau phat Indonesia co 36, Thai Lan 39, Philipin xoa be quan ni~m phai co tham nien trien, Vi~t Nam rat can t~n dl,lng tiem co 85, Han Quoc co 15.000, Nh~t Ban cong tac mdi dV<;1Ce bC;1t d cac chuc nang to Ian cua han 300.000 tri thuc 87.620 My 206.710. Neu can cu vao danh quan tr9ng. £>aydang la tv duy Vi~t kieu dang sinh song b mJaC ngoaL sO IV<;1ngac cong trinh nghien cUu c can trb slf phat trien nhan IlfCKH-CN Thai gi~lI; vlta qua. chinh sach thu hut khoa h9C dV<;1C dang tren tC;1Phi quoc c nMn tai la Vi~t kieu da dvac thlfC thi, chat IV<;1ng cao. te va bang sang che dV<;1c quoc te - Uu tien nhiing nganh cong ngh~ song chva du mC;1nh.Ngoai vi~c keu cong nh~n thu(>c27 man khoa h9C, thi cao, nhiing nganh dang thieu can b9 99i v~n d9n9, can co nhiing chinh Vi~t Nam chva 19tvao danh sach cua sach Cl,lthe han nhv xoa be dinh kien, 50 nVdc dV<;1c den. Trong khi do, tai nang; co chinh sach thu hut nhiing tinh chuyen gia giei la Vi~t kieu trong nguon goc xuat than; che d9 Ivang va Singapo, Malaisia va Thai Lan da co vlfc ma nVdc ta dang thieu thu nh~p, che d9 mua nM h<;1pphap, ten trong danh sach nay. £>ieu do co nhiing ITnh va can thiet trong tien trinh h9i nh~p. che d9 h9C t~p va lam vi~c cho con nghia la, trinh d(> nguon nMn Ivc - Thlfc hi~n ca che dau thau r9ng cai. .. Ngoai ra, cung can mC;1nhdC;1n KHCN nVdc ta con rat thap. 2. Nhilng giai philp ehu yeu d~ rai cac chVang trinh, de tai nghien CUu. lien ket trong nghie!n ClttJ, hap tac dao Giao quyen tlf chu, tlf ch!u trach nhiem tC;1o di cac vi~n, cac trvang co ten tuoi xay dlfng va phat tri~n nguon nhan v cho can b9 chu tri thlfChi~n cac de tai, cua nvac ngoai de tltng bvac nang tam hfe chat hJ'~ng eao d nlJ'de ta hi~n c6ng trlnh nghien cltu KH-CN. nay KH-CN nvac ta ... £>~c bi~t cac ca quan nghien cUu Tlt thlfc trCingda pMn tfch b tren, Tai Ii~u tham kh80 : de xay dlfng va phat trien nguon nMn trien khai phai thlfC hi~n tlf hC;1Ch toan. 1. Ky yeu hi)i thao van hoa, con Ivc chat Ivang cao, can t~p trung vao bat bU9C ca quan nay phai bam sat ngl1ai va phat trien nguon nhan II/c Vi~t mot so giai phap chu yeu sau: thlfC tien san xuat. nhu c8u cu9c song Nam trong the ky XXI (Hi)i dong 1'1' lu?n 2. 1. Co chinh sach sit dl:mg nhan de tC;1O nhiing san ph~m hliu ich cho TW va Vi~n KHXH Vi~t Nam, Ha Ni)i ra II,IC KH-CN CI,Jhe, thiet thl/c t xa h9i. Nha nVdc xoa be bao cap cho 2004) 2. Ky yeu EJ~ihi)i Ian thit nhat HQi SIf phat trien nhan IlfCKH-CN chat cac de tai, song co ca che mua ho~c IV<;1ng ben cC;1nhhiing net chung, cao n Khoa h()C va phat trien nguon nhan II/C yeu cau cac doanh nghi~p phai mua trong qua trinh phat trien con co nhiing cac san ph~m KH- CN co gia tr! de ap va nhan tai Vi~t Nam, Ha NQi 2005 3. T~p chi Nghi{m cl1u con nguai. con dvang rieng. NMn tai chi co dV<;1c dung co hi~u qua trong hOC;1t dong san cac so nam 2006,2007 sau khi trai qua thai gian dai giao duc, xuat kinh doanh. 4. EJe tai khoa hoc cap Bi): Thi dao tCiova thlfc te lam vi~c duc rut kinh 2.2. Co chinh sach dai ngi). ton trl10ng stir; lac dQng chat IU()ng caonghi~m, ky nang thVc hanh va nang vinh nhan II,ICKH-CN ch;Jt Il1rJng cao. cao trinh do chuyen man. £>eco nhan luan va thl/c lien a Vi~t ThlfC hi~n chinh sach tien Ivang nhtlng v{in de 1'1' tai, can phai co thai gian tlt phat hi~n linh hOCitheo tieu chi tai nang. khong Nam hi~n nay. TS. Nguyen Minh Quang t den dao tao, boi dvong, sii dung, theo nen hCinche muc thu nh~p, neu do la - HQc vf~n CT-HCQG-HCM 5. EJanhgia tac dong cua thi truang d6i giam sat... Nhiing nam qua, chung muc thu nh~p chinh dang tlt tai nang ta mdi chu trong den giao dl,lcdao tC;1o va sang tao cua ho, dong thai truy cUu lac dQng toi phat trien KT-XH giai do~n (giai phap dau vao) ma chva quan tam trach nhi~m neu co bieu hi~n l<;1i dung, 2000-2005 va dl/ baa xu hUdng tac dQng giai dot;ln 2006-2010. dung mUc den sii dung dai ngo (giai tham nhung.

1\

24

@> KHOA HQC CONG NGH~ .

.

SO 4/2008

-

--

-

---

Information

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

293027


You might also be interested in

BETA