Read Microsoft Word - DeDiaCCt_DH_K11 text version

B GIÁO DC VÀ ÀO TO

CHÍNH THC

THI TUYN SINH I HC NM 2011 Môn: A LÍ; Khi: C Thi gian làm bài: 180 phút, không k thi gian phát

PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (8,0 im)

Câu I (2,0 im) 1. Trình bày nh hng ca Bin ông n khí hu nc ta. Thiên nhiên nhit i m gió mùa biu hin qua a hình nc ta nh th nào? 2. Phân tích c cu lao ng ca nc ta. Ti sao t l dân thành th nc ta ngày càng tng? Câu II (3,0 im) 1. Trình bày nhng iu kin phát trin ngành chn nuôi ca nc ta. Ti sao chn nuôi bò sa phát trin mnh ven các thành ph ln (Thành ph H Chí Minh, Hà Ni,...)? 2. Chng minh rng Duyên hi Nam Trung B có nhiu thun li v t nhiên phát trin kinh t. Hãy k tên hai qun o xa b thuc vùng này và ba o ông dân có din tích vào loi ln nht ca nc ta. Câu III (3,0 im) Cho bng s liu:

DIN TÍCH VÀ NNG SUT LÚA C NM CA NC TA

Nm Din tích (nghìn ha) Tng s Lúa mùa Nng sut (t/ha)

2000 2003 2005 2007 2008

7 666 2 360 42,4 7 452 2 109 46,4 7 329 2 038 48,9 7 207 2 016 49,9 7 400 2 018 52,3 Ngun: Niên giám thng kê 2009, Nhà xut bn Thng kê, 2010

1. V biu thích hp nht th hin tình hình sn xut lúa ca nc ta trong giai on 2000 - 2008. 2. Nhn xét tình hình sn xut lúa ca nc ta t biu ã v và gii thích.

PHN RIÊNG (2,0 im)

Thí sinh ch c làm mt trong hai câu (câu IV.a hoc IV.b) Câu IV.a. Theo chng trình Chun (2,0 im) Phân tích nhng chuyn bin tích cc ca ngành ngoi thng nc ta trong thi kì i mi. Ti sao trong nhng nm qua, nc ta luôn trong tình trng nhp siêu? Câu IV.b. Theo chng trình Nâng cao (2,0 im) Phân tích nhng thun li v tài nguyên thiên nhiên phát trin kinh t bin ca Vit Nam. H thng o và qun o ca nc ta có vai trò nh th nào trong s phát trin kinh t và bo v an ninh vùng bin? ---------- Ht ---------Thí sinh không c s dng tài liu. Cán b coi thi không gii thích gì thêm. H và tên thí sinh: ......................................................................; S báo danh: .........................................

Information

Microsoft Word - DeDiaCCt_DH_K11

1 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

378814