Read Microsoft Word - UDK liigitustabel.doc text version

UDK liigitustabel 0 001 002 003 004 006 008 01 02 030 050.9 06 070 08 09 1 133 159.9 16 Teaduse ja kultuuri üldküsimused Fundamentals of knowledge and science Teadus. Teaduslugu Knowledge. Science Infotöö. Raamat. Raamatuteadus Information sciences. The book Kiri. Märgid ja sümbolid Writing systems. Signs and symbols Arvutiteadus. Informaatika Computer science Standardimine. Standardid. Metroloogia Standardization. Standards. Metrology Tsivilisatsioon. Kultuur Civilization. Culture Bibliograafia Bibliography Raamatukogundus Librarianship Üldteatmeteosed General reference works Kalendrid Calendars Organisatsioonid. Ühingud. Seltsid. Teadusasutused. Muuseumid Organizations. Associations. Museums Ajakirjandus Journalism. The press Mitmekesise sisuga kogumikud Repertories Käsikirjad. Rariteedid. Bibliofiilia. Eksliibrised Manuscripts. Rare books. Bibliophily. Book plates Filosoofia Philosophy Okultism. Astroloogia. Spiritism Astrology. Occultism. Spiritism Psühholoogia Psychology Loogika Logic

17 2 22 23/28 29 3 308 311 314/316 32 328/329 33 330 331 332 334 336 338(474.2) 339 34

Moraal. Eetika. Praktiline filosoofia Morality. Ethics. Practical philosophy Religioon. Teoloogia Religion. Theology Piibel. Piibliteoloogia The Bible. Biblical theology Ristiusk. Kristlikud kirikud ja usulahud Christianity. Christian churches, sects, denominations Mittekristlikud usundid. Uususundid Non-Christian religions. New religions Ühiskonnateadused Social sciences Sotsiograafia Sociography Statistika Statistics Demograafia. Sotsioloogia Demography. Sociology Poliitika. Politoloogia Politics. Political science Kõrgemad riigivõimu- ja valitsemisorganid. Parteid ja liikumised Parliaments. Governments. Political parties and movements Majandus Economy Majandusteadus Economics Töö. Ametiühingud. Ümber- ja täiendõpe Labor. Employment. Trade unions. In-service training Regionaalmajandus. Maa. Kinnisvara. Eluase Regional economics. Land economics. Real estate. Housing economics Majandustegevuse vormid. Ühistegevus Organization and cooperation in the economy Rahandus. Pangandus Finance. Banking Eesti majanduselu ja majanduspoliitika Estonian economy Kaubandus. Välismajandussuhted Trade. World economy Õigus. Õigusteadus Law. Legislation

35 355/359 36 37 37(09) 37.018.1 373 374 376 377 378 379 39 398 5 502/504

51 52 53 54

Riigivalitsemine. Haldus. Kohalikud omavalitsused Government. Public administration. Local government Sõjandus. Sõjateadus Military affairs. Armed forces Sotsiaalhooldus. Sotsiaaltöö. Tarbimine. Kindlustus Social policy. Social services. Consumerism. Insurance Haridus. Pedagoogika Education Hariduse ajalugu History of education Kodune kasvatus Education at home Koolieelne kasvatus. Üldharidus Elementary education. Secondary education Kooliväline haridus. Täiskasvanute vabaharidus Extracurricular education. Adult education Eripedagoogika Education of special groups of persons Kutse- ja keskeriharidus Vocational education Kõrgharidus Higher education Vaba aeg. Harrastused. Turism Leisure. Hobbies. Tourism Etnoloogia. Kultuuriantropoloogia. Kombed. Tavandid Ethnology. Cultural anthropology Folkloor. Folkloristika. Rahvausund Folklore. Popular beliefs Loodus- ja täppisteadused Natural sciences. Exact sciences Loodus. Looduskaitse. Keskkonnateadused. Keskkonnakaitse Nature. Nature and wildlife protection. Environmental sciences. Environmental protection Matemaatika Mathematics Astronoomia. Geodeesia Astronomy. Geodesy Füüsika Physics Keemia. Mineraloogia

55/56 57/59 60 61 611/612 613/614 614.8 615 616/618 619 62 620 621 621.3 622 624 625/627 628 629 63

Chemistry. Mineralogy Geoloogia. Klimatoloogia. Paleontoloogia Geology. Meteorology. Palaeontology Bioloogia. Botaanika. Zooloogia Biology. Botany. Zoology Rakendusteadused. Biotehnoloogia. Geenitehnoloogia Applied sciences in general. Biotechnology. Gene technology Meditsiin Medicine Anatoomia. Füsioloogia Anatomy. Physiology Hügieen. Tervishoid Hygiene. Public health Esmaabi. Päästeteenistus Accidents. First aid. Rescue services Farmakoloogia. Farmaatsia. Teraapia. Toksikoloogia Pharmacology. Pharmacy. Therapy. Toxicology Patoloogia. Kliiniline meditsiin Pathology. Clinical medicine Veterinaaria Veterinary medicine Tehnika. Tehnikateadused Technology and engineering Materjaliõpetus. Üldenergeetika Materials. Energy economics Masinaehitus Machine engineering Elektroenergeetika. Elektrotehnika Electrical engineering Mäendus Mining Ehitus. Ehituskonstruktsioonid Civil engineering. Building industry Teedeehitus. Hüdrotehnika. Vesiehitus Civil engineering of land transport. Hydraulic engineering. Waterways Keskkonnatehnika. Jäätmekäitlus Environmental engineering. Waste management Transpordivahendid Transportation engineering Põllumajandus. Metsandus. Jahindus. Kalandus

630 631/632 633/635 636/637 638/639 64 65 65.01 651 654 655 656 656.8 657 658 659 66 663/664 67/68 681

Agriculture. Forestry. Hunting. Fishery Metsandus Forestry Põllumajanduse korraldus. Agrotehnika. Taimekaitse Agriculture in general. Agrotechnics. Plant protection Taimekasvatus Plant cultivation Loomakasvatus. Liha- ja piimatööstus Livestock farming. Meat and dairy industry Mesindus. Jahindus. Kalandus Beekeeping. Hunting. Fishery Kodumajandus. Olmemajandus Household. Everyday needs Tööstuse, kaubanduse, side ja transpordi korraldus Management and organization of industry, trade and communication Juhtimine Management Asjaajamine. Bürootehnika Office services Telekommunikatsioon. Raadio. Televisoon Telecommunication. Broadcasting. Television Trükitööstus. Kirjastustegevus. Raamatukaubandus Publishing. Printing. Book trade Transport. Liiklus Transportation. Traffic Post. Filateelia Postal services. Philately Raamatupidamine Accounting Ettevõtlus. Äri. Turundus Business management. Marketing Reklaam. Üldsussuhted Advertisement. Public relations Keemiatööstus Chemical engineering Toiduainetetööstus Food technology Kergetööstus. Mitmesugused teised tööstusharud Light industry. Various other industries Peenmehaanika. Automaatika. Tehniline küberneetika

Fine mechanics. Automation. Technical cybernetics Kunst. Meelelahutused. Sport 7 Arts. Recreation. Sport Kunsti üldküsimused. Esteetika 7.0 Philosophy and theory of the arts. Aesthetics Linnaplaneerimine. Muinsuskaitse. Arhitektuur 71/72 Town and country planning. Preservation of antiquities. Architecture Kujutav ja tarbekunst. Sisekujundus 73/76 Fine arts. Applied arts Käsitöö 745/746 Handicrafts Fotograafia. Filmitehnika 77 Photography. Cinematography Muusika 78 Music Meelelahutused. Mängud 79 Entertainment. Games Filmikunst 791 Cinema. Films Teater. Lavakunst 792 Theatre. Stagecraft Rahvapeod. Koreograafia. Tants 793 Public festivals. Choreography. Dance Sport. Kehakultuur 796/799 Sport. Physical training Filoloogia. Ilukirjandus 8 Philology. Belletristic Keeleteadus. Keeled 81 Linguistics. Languages 811.511.113 Eesti keel Estonian language Kirjandusteadus ja -kriitika 82 Literature. History of literature and literary criticism Ilukirjandus 821 Belletristic. Fiction Laste- ja noorsookirjandus 821-93 Literature for children. Juvenile literature 821.511.113 Eesti kirjandus Estonian literature 821.511.113- Eesti laste- ja noorsookirjandus

93 9 902/904 908 91 929 930 94 94(474.2) Estonian literature for children. Juvenile literature Geograafia. Ajalugu Geography. History Arheoloogia Archaelogy Kodu-uurimine. Kodulugu Area studies. Local history Geograafia. Reisikirjad Geography. Travel Biograafiad. Genealoogia. Heraldika Biography. Genealogy. Heraldry Ajalooteadus. Arhiivindus Historical science. Archival science Üldajalugu. Välismaade ajalugu General history. History of foreign countries Eesti ajalugu Estonian history

Information

Microsoft Word - UDK liigitustabel.doc

7 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

806566


You might also be interested in

BETA
2010 Public Sector Salary Disclosure
TCNJ_CDS_2008_2009.xls
36-39pgMinors06-07.indd
untitled