Read Atest_PZH%20Impregnat%20Drewnoochronny.pdf text version

'13

~\\LIC

PASTWOWY

ZAKLAD HIGIENY

OF HYGIENE

5~.

NATIONAL INSTITUTE

§ PZH g ~P8 . '!~\S ~

Zaloon~'w191Hr

ZAKLAD HIGIENY KOMUNALNEJ DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska

00-791 Warsaw

.

Phone (22) 5421354

.

Fax (22) 5421287

.

e-mail: [email protected]

ATest

HYGIENIC

Wyrób / product:

HIGIENIClNY

CERTIFICATE

HKIB/0230/02/200SI

ORYGINAL

IMPREGNA T DREWNOOCHRONNY

Zawierajcy

/ containing:

ywic alkidow, benzyny hydroodsiarczone i uwodornione, preventol, tlenki elaza, sadz pigmentow i inne skladniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: impregnacji diewna eksploatowanego na zewntrz w tym impregnacji

konstrukcji nonych dachów

Wymieniony wyej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spelnieniu nastpujcych warunków / is acceptable according t? hygienic criteria with the following conditions: Na opakowaniu wyrobu naley umieci tykiet w jzyku polskim, zawierajc zalecenia dotyczce rodków ostronoci wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowizujcymi przepisami prawnymi. Wyroby przechowywa w miejscu niedostpnym dla dzieci.

Wytwórca / producer: NOBILES 87-800 Kujawska Fabryka Farb i Lakierów Sp. z 0.0. Wloclawek

ul. Duninowska 9 Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for: NOBILES 87-800 Kujawska Fabryka Farb i Lakierów Sp. z 0.0. Wloclawek

ul. Duninowska 9

Atest moe by zmieniony lub uniewanionypo przedstawieniustosownych dowodów

przez którkolwiek stron. Niniejszy atest traci wano po 2010-04-15 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu. The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2010-04-15 or in the case of changes in composition or in technology of production. Kierownik Zakladu ,l-figieI1Y Komunalne~ Data wydania atestt! higienicznego: 15 kwietnia 2005 The date of issue of the certificate:

proj. T. Podai8dIy

www.pzh.gov.pl

Information

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

130296


You might also be interested in

BETA