Read 90402 Verblista ORI.indd text version

RivstaRt B1+B2

tEXtBOK

Verblista

Verb: grupp 4, it-verb

IMPERATIV INFINITIV PRESENS PRETERITUM SUPINUM

--bind brinn brist drick finn --förbind försvinn (hinn) sitt slipp spinn sprick spring stick vinn övervinn

befinna (sig) binda brinna brista dricka finna finnas förbinda försvinna hinna sitta slippa spinna spricka springa sticka vinna övervinna

befinner (sig) binder brinner brister dricker finner finns förbinder försvinner hinner sitter slipper spinner spricker springer sticker vinner övervinner

befann (sig) band brann brast drack fann fanns förband försvann hann satt slapp spann sprack sprang stack vann övervann

befunnit (sig) bundit brunnit brustit druckit funnit funnits förbundit försvunnit hunnit suttit sluppit spunnit spruckit sprungit stuckit vunnit övervunnit

1

VERBLISTA RIVSTART B1+ B2 27-66687-0 (Textbokens beställningsnummer) © 2009 Författarna och Natur & Kultur

90402 Verblista ORI.indd 1

09-03-06 13.09.19

IMPERATIV

INFINITIV

PRESENS

PRETERITUM

SUPINUM

i angrip --beskriv bestig bit bli driv grip kliv lid rid riv skin skrik skriv sprid stig svid vik undvik u bjud dammsug erbjud förbjud hugg ljug njut sjung sjunk skjut sug y avbryt bryt dyk flyg flyt frys smyg stryk

angripa avlida beskriva bestiga bita bli driva gripa kliva lida rida riva skina skrika skriva sprida stiga svida vika undvika

angriper avlider beskriver besteg biter blir driver griper kliver lider rider river skiner skriker skriver sprider stiger svider viker undviker

e angrep avlider beskrev bestiger bet blev drev grep klev led red rev sken skrek skrev spred steg sved vek undvek ö bjöd dammsög erbjöd förbjöd högg ljög njöt sjöng sjönk sköt sög ö avbröt bröt dök flög flöt frös smög strök

i angripit avlidit beskrivit bestigit bitit blivit drivit gripit klivit lidit ridit rivit skinit skrikit skrivit spridit stigit svidit vikt/vikit undvikit u bjudit dammsugit erbjudit förbjudit huggit ljugit njutit sjungit sjunkit skjutit sugit u/y avbrutit brutit dykt flugit flutit frusit smugit strukit

bjuda dammsuga erbjuda förbjuda hugga ljuga njuta sjunga sjunka skjuta suga

bjuder dammsuger erbjuder förbjuder hugger ljuger njuter sjunger sjunker skjuter suger

avbryta bryta dyka flyga flyta frysa smyga stryka

avbryter bryter dyker flyger flyter fryser smyger stryker

2

VERBLISTA RIVSTART B1+ B2 27-66687-0 (Textbokens beställningsnummer) © 2009 Författarna och Natur & Kultur

90402 Verblista ORI.indd 2

09-03-06 13.09.19

IMPERATIV

INFINITIV

PRESENS

PRETERITUM

SUPINUM

a/å bidra delta dra --föreslå slå ta stryk å förlåt låt a/å anhåll fall håll -----

bidra delta dra föredra föreslå slå ta stryka

bidrar deltar drar föredrar föreslår slår tar stryker

o bidrog deltog drog föredrog föreslog slog tog strök ä förlät lät ö anhöll föll höll inföll innehöll

a bidragit deltagit dragit föredragit föreslagit slagit tagit strukit å förlåtit låtit a/å anhållit fallit hållit infallit innehållit

förlåta låta

förlåter låter

anhålla falla hålla infalla innehålla

anhåller faller håller infaller innehåller

ä bär --skär stjäl ä svär

bära innebära skära stjäla

bär innebär skär stjäl

a bar innebar skar stal o svor

u burit inneburit skurit stulit u svurit

svära

svär

ä ät o/ö dölj kom --sov tillkom återkom

äta

äter

å åt o dolde kom omkom sov tillkom återkom

ä ätit o dolt kommit omkommit sovit tillkommit återkommit

dölja komma omkomma sova tillkomma återkomma

döljer kommer omkommer sover tillkommer återkommer

3

VERBLISTA RIVSTART B1+ B2 27-66687-0 (Textbokens beställningsnummer) © 2009 Författarna och Natur & Kultur

90402 Verblista ORI.indd 3

09-03-06 13.09.20

Verb: grupp 4, oregelbundna

IMPERATIV INFINITIV PRESENS PRETERITUM SUPINUM

ange anse avgör avstå be begå --bosätt --dö ersätt framstå få förstå förutsätt ge gläd gå gör ha --ifrågasätt --inse --le ligg lägg missförstå ----se --skilj slå smaksätt smörj stå säg sälj sätt tillsätt umgås uppge utgå ----välj vänj återge återgå var översätt

ange anse avgöra avstå be begå bestå bosätta --dö ersätta framstå få förstå förutsätta ge glädja gå göra ha heta ifrågasätta ingå inse kunna le ligga lägga missförstå --pågå se --skilja slå smaksätta smörja stå säga sälja sätta tillsätta umgås uppge utgå veta vilja välja vänja återge återgå vara översätta

anger anser avgör avstår ber begår består bosätter bör dör ersätter framstår får förstår förutsätter ger gläder går gör har heter ifrågasätter ingår inser kan ler ligger lägger missförstår måste pågår ser ska skiljer slår smaksätter smörjer står säger säljer sätter tillsätter umgås uppger utgår vet vill väljer vänjer återger återgår är översätter

angav ansåg avgjorde avstod bad begick bestod bosatte borde dog ersatte framstod fick förstod förutsatte gav gladde gick gjorde hade hette ifrågasatte ingick insåg kunde log låg la(de) missförstod måste/var tvungen pågick såg skulle skilde slog smaksatte smorde stod sa(de) sålde satte tillsatte umgicks uppgav utgick visste ville valde vande återgav återgick var översatte

angett/angivit ansett avgjort avstått bett begått bestått bosatt --dött ersatt framstått fått förstått förutsatt gett/givit glatt gått gjort haft hetat ifrågasatt ingått insett kunnat lett legat lagt missförstått varit tvungen pågått sett --skilt slagit smaksatt smort stått sagt sålt satt tillsatt umgåtts uppgett/uppgivit utgått vetat velat valt vant återgett/ återgivit återgått varit översatt

4

VERBLISTA RIVSTART B1+ B2 27-66687-0 (Textbokens beställningsnummer) © 2009 Författarna och Natur & Kultur

90402 Verblista ORI.indd 4

09-03-06 13.09.20

Information

90402 Verblista ORI.indd

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

199769


Notice: fwrite(): send of 201 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531