Read Microsoft Word - Aktivitetsanalyse 1 halvår 2006 - 22 11 06.doc text version

AKTIVITETSANALYSE 1. HALVÅR 2006

AKTIVITET OG UTVIKLING INNEN DE PROFESJONELLE PRIVATE EIERFONDENE INNEN SÅKORN-, VENTURE-, OG INDUSTRIUTVIKLINGSMARKEDET I NORGE

Har du spørsmål til denne rapporten, vennligst kontakt Norsk Ventures analytiker: Cecilie Thue-Hansen Tlf: +47 22 70 00 10 E-post: [email protected]

All gjengivelse av innholdet i denne rapporten, helt eller delvis, tillates kun dersom Norsk Venturekapitalforening tydelig oppgis som kilde.

© Norsk Venturekapitalforening

1

INNHOLD

1. GJENNOMFØRING AV UNDERSØKELSEN ............................................................................................. 3 2. FOND UNDER FORVALTNING ................................................................................................................... 4 2.1 TOTAL KAPITAL UNDER FORVALTNING............................................................................................ 4 2.2 AKTØRENE OG HVOR MYE KAPITAL DE HAR UNDER FORVALTNING........................................ 5 2.3 LEDIG KAPITAL ........................................................................................................................................ 6 2.4 REISTE / LUKKEDE FOND ....................................................................................................................... 7 3. INVESTERINGER ........................................................................................................................................... 7 3.1 INVESTERT BELØP................................................................................................................................... 7 3.2 ANTALL INVESTERINGER...................................................................................................................... 8 3.3 INITIELLE INVESTERINGER ­ PORTEFØLJESELSKAPSDATA......................................................... 8 4. NEDSALG ....................................................................................................................................................... 11 4.1 ANTALL NEDSALG................................................................................................................................. 11 5. TEMASPØRSMÅL ........................................................................................................................................ 12 5.1. PROSJEKTHENVENDELSER ................................................................................................................ 12 5.2 VURDERING AV GRÜNDERAKTIVITET OG TILGANG PÅ GODE INVESTERINGSOBJEKTER . 14 5.3 INVESTERINGSPROFIL.......................................................................................................................... 15 5.4 FREMTIDSTANKER ................................................................................................................................ 16

© Norsk Venturekapitalforening

2

1. GJENNOMFØRING AV UNDERSØKELSEN

Analysen er foretatt av bransjeforeningen Norsk Venture. Bransjeanalysen for 1. halvår 2006 hadde 44 respondenter: Alliance Venture Anker Management Bergen Venture Buskerud Telemark Vestfold Invest Campus Kjeller CapMan Group Convexa Energy Future Invest Energy Ventures Ferd Equity Partners Ferd Venture Foinco Invest Four Seasons Venture FSN Capital Partners Glastad Invest Hafslund Venture HitecVision Private Equity Hydro Technology Ventures IT Fornebu Inkubator Kistefos Venture Capital Leiv Eiriksson Nyskaping Mallin NeoMed Management NorgesInvestor Norinvest Forvaltning Norsk Vekst Norsk Vekst Forvaltning Northzone Ventures Norvestor Equity Qbator Reiten & Co Sarsia Innovation Sarsia Venture Management Selvaag Venture Capital Sikon Øst SINTEF Venture Statoil Innovation Såkorn Forvaltning Såkorninvest Sør Teknoinvest TeleVenture Management Venturefondet Venturos Venture Viking Venture Mangement

Ikke alle respondenter har svart på alle spørsmål, der dette ikke er tilfelle vil dette bli spesifisert i tekst, fotnoter eller grafer. For å få innsikt i forholdet mellom de enkelte segmenter ble respondentene bedt om å krysse av for følgende hovedaktivitet: seed, venture eller buyout. Det er på denne basis klassifiseringen er foretatt, bortsett fra statistikk vedrørende porteføljeselskaper i 3.3, hvor det spesifikt ble spurt etter investeringsfase for hver enkelt initiell investering foretatt i løpet av første halvår 2006.

© Norsk Venturekapitalforening

3

2. FOND UNDER FORVALTNING

2.1 TOTAL KAPITAL UNDER FORVALTNING Total forvaltningskapital1 per 30.06.2006 var på over 36,5 milliarder norske kroner. Dette var en kraftig økning fra et halvt år tidligere, hvor total kapital under forvaltning var 27,9 milliarder norske kroner. For respondenter med hovedvekt på buyout har prosentandelen av totalt forvaltningsbeløp økt fra 52 % til 58 %. For respondenter med hovedvekt på venture og seed har denne prosentandelen sunket fra henholdsvis 44 % og 4 % til 39 % og 3 %.

Total kapital under forvaltning 31.12.2005 - 30.06.2006 40000 35000 30000 1085 25000 MNOK 20000 15000 10000 14492 5000 0 Per 31.12.2005 Per 30.06.2006 21031 12283 1132

14343 Seed Venture Buyout

1

Vi følger EVCAs definisjon av kapital under forvaltning: "This is the total amount of funds available to fund managers for future investments plus the amount of funds already invested (at cost) and not yet divested".

© Norsk Venturekapitalforening

4

2

MNOK

MNOK

Le iv

H

2500 2250 2000 1750 1500 1250 1000 750 500 250 0

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

2.2 AKTØRENE OG HVOR MYE KAPITAL DE HAR UNDER FORVALTNING Grafene under viser hvor stor forvaltningskapital de forskjellige respondentene har fordelt etter selskapenes hovedfokus2.

© Norsk Venturekapitalforening

SEED

VENTURE

Tall for CapMan Group inkluderer ikke hele CapMan Group, bare fond som også investerer i Norge: CapMan Equity VII, CapMan Buyout VIII og CapMan Mezzanine IV.

St at oi lI Ei nn rik ov ss at on io Ny n sk ap in g Si ko Så n ko Ø st rn in ve SI st N Sø TE r F Så Ve ko nt rn ur e Fo rv Sa al tn rs in ia g In An no ke va rM tio an n ag em Ca en m pu t IT s Fo Kj rn el eb le r u In ku ba to r Q ba to r

a N f sl u o Fo rt h nd u r z o Ve n N Se e V ntu eo as e re Se Me on ntu lva d s V re a g Ma e n s H Ve nag t ure yd nt em ro u T e Ene re en ch r g C a t no y V pit Vi kin lo e n a l gy tu g Ve Ve r e Te n s le t ur Te nt u Ve e k n r e nt Ma oin s ur e nag ves M t an em ag en Fe e t N rd me or sk Ve n t Ki n Sa s Ve te ks C t ur rs ia fos t F onv e Ve V o r e nt ent va xa ur ur lt n i e e M C ng an ap ag ita e l V e B me TV n nt ur -I t o n En V s V ves er en en t gy t u tu F refo re Al ut u nd lia re et nc I n e ve Ve s t nt ur N Be or e in rge M ve n all s t Ve i n Fo nt rv ure al tn in g

5

BUYOUT 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

G Eq ro Hi up te ui ty cV Pa is io rtn n er Pr s iva te Eq ui ty Re ite n No & Co rv es FS to rE N Ca qu pi it y ta lP ar tn er No s rs k Ve ks Fo t in co In ve No st rg es In ve G st la or st ad In ve st

Ledig kapital 457 5893 Seed Venture Buyout 14405

MNOK

2.3 LEDIG KAPITAL3 Per 30.06.2006 var det 20,8 milliarder norske kroner i ledig kapital til initielle- eller oppfølgingsinvesteringer4. Av disse var 2 % i selskaper med hovedfokus på seed, og i selskaper med hovedfokus på venture og buyout, henholdsvis 28 % og 70 %.

3

Det er to hovedformer for organisering av ventureaktivitet; som enhet i konsern, for eksempel et investeringsselskap eller et industrielt konsern, eller et uavhengig fond med eksterne investorer. Ventureaktivitet i morselskap har ofte ikke fast ramme, men disponerer midler i forhold til løpende investeringsbeslutninger. Disse vil således ikke kunne rapportere noen ledig kapital, mens de reelt har et stort, ukjent, latent beløp tilgjengelig dersom investeringsobjektene er interessante. To respondenter svarte ikke på spørsmålet.

4

© Norsk Venturekapitalforening

Fe rd

Ca pM

an

6

2.4 REISTE / LUKKEDE FOND 10 av 44 respondenter hadde reist / lukket fond første halvår 20065. Totalsum for disse 10 fond var 10,27 milliarder norske kroner, fordelt med henholdsvis 24 % og 76 % på selskaper med hovedfokus venture og buyout. 5 av de 10 fondene var satt opp i Norge, 2 i Guernsey, 1 i Danmark og 1 i Jersey. Vedrørende et fond ble det ikke avlagt svar på dette spørsmålet. For 4 fond ble selskapsstrukturen LP benyttet, for 4 andre AS, og for de resterende to; IS og KS. På spørsmål om når selskapene planlegger å reise neste fond svarte over halvparten at de ikke visste, 6 hadde planer om å reise neste fond innen 6 måneder og 4 i løpet av 20076.

Prosentandel av respondentene

Når planlegger dere å reise neste fond?

60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% Innen 6 måneder 2007 2008 2009 2010 eller senere Vet ikke

3. INVESTERINGER

70 % av respondentene har foretatt investeringer i løpet av 1. halvår 2006. 45 % har foretatt initielle investeringer7 og 66 % oppfølgingsinvesteringer8. 3.1 INVESTERT BELØP Totalt investert beløp første halvår 2006 var 2,103 milliarder norske kroner, 1,436 milliarder i initielle investeringer og 0,667 milliarder i oppfølgingsinvesteringer. Respondenter med hovedfokus på buyout stod for 62 % av totalt investert beløp, respondenter med hovedfokus på venture 34 % og respondenter med hovedfokus på seed 4 %.

5

11 av 44 respondenter svarte at spørsmålet var urelevant grunnet at de ikke opererte med fondsstruktur (for eksempel venture selskaper i konsern struktur). 1 respondent avga ikke svar på spørsmålet i det hele tatt. 11 av 44 respondenter svarte at spørsmålet var urelevant grunnet at de ikke opererte med fondsstruktur (for eksempel venture selskaper i konsern struktur). 1 respondent avga ikke svar på spørsmålet i det hele tatt. investeringer i nye selskaper investeringer i tidligere prosjekter

6

7

8

© Norsk Venturekapitalforening

7

Totalt investert beløp 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

MNOK

1128 298

Initielle investeringer Oppfølgingsinvesteringer

430 10 67 Seed 171 Venture Buyout

3.2 ANTALL INVESTERINGER9 Det ble i løpet av 1. halvår 2006 foretatt 190 investeringer totalt; 53 initielle investeringer og 137 oppfølgingsinvesteringer. 5 % av antall investeringer gjort av respondenter med hovedfokus på seed var initielle investeringer, for respondenter med hovedfokus på venture og buyout var det henholdsvis 33 % og 41 %.

Antall investeringer

Initielle investeringer 2

42

9

Seed Venture Buyout

Oppfølgingsinvesteringer 0

38 20 40 60

86 80 100 120

13 140 160

3.3 INITIELLE INVESTERINGER ­ PORTEFØLJESELSKAPSDATA På spørsmål om de enkelte porteføljeselskap det ble foretatt initielle investeringer i ble det avlagt svar vedrørende 29 porteføljeselskaper. Statistikken som følger er utarbeidet ut fra mottatt data vedrørende disse 29 porteføljeselskapene. De fleste initielle investeringer ble gjort i porteføljeselskaper som befant seg i venture-fasen, etterfulgt av porteføljeselskaper i buyout- og start-up-fasen.

9

Antall investeringer kan inneholde flere investeringer i samme selskap

© Norsk Venturekapitalforening

8

Investeringsfase etter antall porteføljeselskaper

7

2 7

Seed Start-up Venture Expansion

3 10

Buyout

De alle fleste porteføljeselskapene var plassert i Norge. Bare 6 selskaper har geografisk plassering utenfor Norden.

Geografisk plassering etter antall porteføljeselskaper

1

2

2 4

Danmark Sverige UK USA

20

Norge

Olje / Energi og IT / Telekom var de to bransjene som flest hørte til blant de 29 porteføljeselskapene. Etter dette kom industrielle produkter og tjenester, hvor 5 porteføljeselskaper hadde tilhørighet.

Bransjefordeling IT / Telekom Olje / Energi Industrielle produkter og tjenester Konsumentvarer Bioteknologi / Life Science Media Både IT og Olje Material teknologi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Antall porteføljeselskaper

11 av de 29 porteføljeselskapene hadde frittstående entreprenør som kilde til forretningsidè. For 6 av porteføljeselskapene var konsern oppført som kilde, og for bare 1 porteføljeselskap var universitet/høyskole kilde.

© Norsk Venturekapitalforening

9

Kilde til forretningsidè Frittstående entreprenør Konsern Eget porteføljeselskaps utviklingsidè Universitet/høyskole Spin-off fra annet selskap Rådgivningsselskaps egen idé Har ikke angitt kilde til forretningsidè 0 2 4 6 8 10 12

Antall porteføljeselskaper

Hele 15 av de 29 porteføljeselskapene hadde egen finansiering av entreprenør som finansieringssituasjon (i forskjellig grad) før investering ble foretatt av respondentene. 7 selskaper hadde andre private equity selskaper som investorer.

Finansieringssituasjon før investering (flervalgsspørsmål)

Egen finansiering av entreprenøren Andre private equity selskaper Annen finansiering Bankfinansiering Nærstående personer til entreprenøren Offentlig finansiering Finansiering innen rammen for den løpende virksomheten Business Angels Kundefinansiering 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Prosentandel av porteføljeselskapene

Vedrørende 11 av de 29 porteføljeselskapene ble kontakt mellom våre respondenter og deres porteføljeselskaper formidlet gjennom ekstern mellommann. I 9 tilfeller ble kontakt formidlet gjennom ko-investorer i bransjen, og i 5 tilfeller ble kontakt knyttet ved at (det fremtidige) porteføljeselskap tok kontakt med våre respondenter.

© Norsk Venturekapitalforening

10

Hvordan kontakt med selskapet ble formidlet

Kontakt formidlet gjennom ekstern mellommann Kontakt formidlet gjennom ko-investorer i bransjen Selskapet kontaktet oss Rådgivningsselskap fant ledelse som startet selskapet de selv hadde fått idè til Kontakt formidlet internt Nettverk Spin off fra solgt selskap 0 2 4 6 8 10 12

Antall porteføljeselskaper

4. NEDSALG

Med begrepet "nedsalg" menes salg av eierandel i porteføljeselskap. Det kan være flere nedsalg per porteføljeselskap. 20 av de 44 respondentene hadde foretatt nedsalg i løpet av 1. halvår 2006. 4.1 ANTALL NEDSALG Det ble totalt foretatt 55 nedsalg i løpet av 1. halvår 2006, 75 % av disse ble foretatt av respondenter med hovedfokus på venture, 16 % av respondenter med hovedfokus på seed og 9 % av respondenter med hovedfokus buyout. Salg til et industrielt selskap var klart den viktigste kanalen for nedsalg 1. halvår 2006.

© Norsk Venturekapitalforening

11

Antall nedsalg etter metode Salg til annen venture- eller private equity aktør Annet 3 2 Industrielt salg Salg til ledelsen 21 Tilbakebetaling av preferanseaksjer eller lån Salg til finansiell aktør Børsnotering 2 1 2 3 1 3 Seed

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

1

10 1 Venture 2 2 1 Buyout

Salg av børsnoterte aksjer Nedskrivning / Salg til nominell verdi

5. TEMASPØRSMÅL

5.1. PROSJEKTHENVENDELSER Totalt hadde 45 % av respondentene mottatt 50 prosjekthenvendelser eller flere i løpet av første halvår 2006. Respondenter med hovedfokus på buyout hadde mottatt klart flest prosjekthenvendelser, 78 % oppga at de hadde mottatt 50 eller flere, mot henholdsvis 45 % og 18 % blant respondenter med hovedfokus på venture og seed10.

10

2 av 44 respondenter valgte å ikke svare på spørsmålet

© Norsk Venturekapitalforening

12

Antall henvendelser mottatt i løpet av 1. halvår 2006

Antall respondenter

8 7 6 5 4 3 2 1 0

Seed Venture Buyout Sammenlagt

10 -1 9 20 -2 9 30 -3 9 40 -4 9 50 -5 9 60 -6 9 70 -7 9 80 -8 9 90 10 0 e l 99 le rm er

19

0

Antall henvendelser

Totalt hadde 77 % av respondentene vurdert grundig mindre enn 20 prosjekthenvendelser i løpet av første halvår 2006. Respondenter med hovedfokus på buyout hadde vurdert grundig flest prosjekthenvendelser, 44 % oppga at de hadde vurdert grundig 20 eller flere prosjekthenvendelser, mot henholdsvis 18 % og 9 % blant respondenter med hovedfokus på venture og seed11. Disse tallene må selvfølgelig sees i sammenheng med det antall henvendelser de respektive grupper av respondenter mottok totalt.

Antall prosjekthenvendelser som ble grundig vurdert

Antall respondenter

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Seed Venture Buyout Sammenlagt

10 -1 9 20 -2 9 30 -3 9 40 -4 9 50 -5 9 60 -6 9 70 -7 9 80 -8 9 90 10 0 e l 99 le rm er

19

0

Antall henvendelser

Den absolutt største andelen av prosjekthenvendelser kom fra menn. Median for alle respondenter totalt, samt for respondenter med hovedfokus på venture og buyout, var menn 90 % / kvinner 10 %. For respondenter med seed som hovedfokus var median menn 100 % / kvinner 0 %12.

11 12

2 av 44 respondenter svarte ikke på spørsmålet. 5 av totalt 44 respondenter svarte ikke på spørsmålet.

© Norsk Venturekapitalforening

13

Andel av prosjekthenvendelser som kom fra menn / kvinner menn 100 % / kvinner 0 % menn 90 % / kvinner 10 % menn 80 % / kvinner 20 % menn 70 % / kvinner 30 % menn 60 % / kvinner 40 % menn 50 % / kvinner 50 % menn 40 % / kvinner 60 % menn 30 % / kvinner 70 % menn 20 % / kvinner 80 % menn 10 % / kvinner 90 % menn 0 % / kvinner 100 % 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Prosentandel av respondentene

Hele 29 av 44 respondenter hadde fått prosjekthenvendelser vedrørende IT / Telekom. 23 respondenter hadde mottatt henvendelser vedrørende Olje / Energi, det samme gjaldt for Industrielle produkter og tjenester13.

Hvilke bransjer er representert blant prosjekthenvendelsene? (flervalgsspørsmål) IT / Telekom Olje / Energi Industrielle produkter og tjenester Annet Bioteknologi / Life Science Konsumentvarer 0 5 10 15 20 25 30 35

Antall respondenter

5.2 VURDERING AV GRÜNDERAKTIVITET OG TILGANG PÅ GODE INVESTERINGSOBJEKTER De fleste vurderte gründeraktivitet / oppstartsvilje som bra eller veldig bra14.

13 14

6 av totalt 44 respondenter svarte ikke på spørsmålet. 5 av totalt 44 respondenter svarte ikke på dette spørsmålet.

© Norsk Venturekapitalforening

14

Prosentandel av respondentene i gruppen

Hvordan vil du vurdere gründeraktivitet / oppstartsvilje

100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% Veldig dårlig Dårlig Vet ikke / NA Bra Veldig bra

Seed Venture Buyout Gjennomsnitt

De aller fleste av respondentene var også fornøyd med tilgangen på gode investeringsobjekter. Det ser imidlertid ut som respondenter med hovedfokus på buyout var mer tilfreds enn de med hovedfokus på seed og venture, hele 5 respondenter av disse vurderte tilgangen på gode investeringsobjekter som dårlig15.

Prosentandel av Hvordan vil du vurdere tilgangen på gode investeringsobjekter? respondentene i gruppen

100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% Veldig dårlig Dårlig Vet ikke / NA Bra Veldig bra

Seed Venture Buyout Gjennomsnitt

5.3 INVESTERINGSPROFIL 28 av respondentene har ikke gjort noen endringer i investeringsprofil de siste 3 årene, 14 respondenter har16.

15 16

4 av totalt 44 respondenter svarte ikke på dette spørsmålet. 1 av totalt 44 respondenter svarte ikke på dette spørsmålet.

© Norsk Venturekapitalforening

15

Har dere gjort endringer i investeringsprofil de siste 3 årene?

Ja 1 Nei Vet ikke / NA

1

7

6

Seed

9 15 4

Venture Buyout

0

5

10

15

20

25

30

Antall respondenter

6 respondenter planlegger å gjøre endringer i investeringsprofil de kommende 3 årene, de fleste andre planlegger ikke dette17.

Planlegger dere endringer i investeringsprofil de kommende 3 årene? Ja Nei Vet ikke / NA 1 0

3 7 4 3 3

Seed

15 7

Venture Buyout

5

10

15

20

25

30

35

Antall respondenter

5.4 FREMTIDSTANKER De aller fleste av respondentene (33 av 44) tror trenden for kapitaltilgang vil utvikle seg bra eller veldig bra de neste 2 årene18.

17

1 av totalt 44 respondenter svarte ikke på dette spørsmålet. 1 av totalt 44 respondenter svarte ikke på dette spørsmålet.

18

© Norsk Venturekapitalforening

16

Prosentandel av respondentene i gruppen

Hvordan vil trenden for kapitaltilgang utvikle seg i løpet av de neste 2 årene?

100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% Veldig dårlig Dårlig Vet ikke / NA Bra Veldig bra

Seed Venture Buyout Gjennomsnitt

58 % av respondentene forventer økning i antall initielle investeringer i 2007, bare 2 % forventer reduksjon. 30 % forventer et uendret aktivitetsnivå19.

Prosentandel av Hvordan vil aktiviteten i initielle investeringer fortone seg i 2007? respondentene i gruppen

100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% Forventer økning i antall nye investeringer Forventer reduksjon i antall nye investeringer Forventer uendret aktivitetsnivå Vet ikke / NA

Seed Venture Buyout Gjennomsnitt

88 % av respondentene svarer at de tror det er god mulighet til å gjøre god fortjeneste fremover. Ingen svarer at de tror det er dårlig mulighet for å få god fortjeneste20.

19

43 av totalt 44 respondenter svarte på spørsmålet. 42 av totalt 44 respondenter svarte på spørsmålet.

20

© Norsk Venturekapitalforening

17

Prosentandel av respondentene i gruppen

Hvordan bedømmer dere muligheten til å få bedre fortjeneste fremover?

100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% Veldig bra Bra Vet ikke / NA Dårlig Veldig dårlig

Seed Venture Buyout Gjennomsnitt

Hele 29 respondenter har satt opp Olje / Energi som en av bransjene de bedømmer som mest interessant å investere i de neste årene. 20 respondenter har satt opp IT / Telekom, etterfulgt av Bioteknologi / Life Science med 14 stemmer, Industrielle produkter og tjenester med 12 og Konsumentvarer med 621.

Hvilke bransjer bedømmer dere som mest interessante å investere i de neste årene? (flervalgsspørsmål) Konsumentvarer Industrielle produkter og tjenester Bioteknologi / Life Science IT / Telekom Olje / Energi 0% 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Prosentandel av respondentene i gruppen

Gjennomsnitt Buyout Venture Seed

21

2 av totalt 44 respondenter svarte ikke på spørsmålet.

© Norsk Venturekapitalforening

18

Information

Microsoft Word - Aktivitetsanalyse 1 halvår 2006 - 22 11 06.doc

18 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

786289