Read A5_Brosjyre_u.crop_.pdf text version

NOR

Technologies

NY INNOVATIV LØSNING

Prefabrikkerte vannbårene gulvvarmeelementer skal utprøves og måles mot dagens tradisjonelle vannbårene installasjoner. MÅLSETTING: · · · · Raskereogmerkostnadseffektivinstallasjon. Hurtigerereguleringavgulvvarmen. Lavereinvesteringskostnader. Reduksjonavenergiforbruk.

OM PROSJEKTET

Nyeenergikravskaperendringer.IVeidekkejobberviaktivtmed løsninger for å redusere energibehovet i bygg, og vi har levert flere prosjekter i toppklasse regnet etter både energimerkeordningen og TEK10. Vi har flere prosjekter under arbeid hvor ambisjonsnivåeterhøyt,ogvimenervårsamspillsmodellmed involveringavalleparterernøkkelentildegoderesultatene. ProsjektetmedEnovagårihovedsakutpååundersøkemulighetenetilåbrukeprefabrikkerteplaterforhurtigogrimeligleggingavvannbårenvarmesamtanalyseretradisjonellleggingav vannborenvarmekontraprefabrikkertepaneler. Detskalogsåundersøkesomdetkanoppnåsenhurtigereoppvarmingvedåanalysereforskjelligemåteråføreinnvannetpåi panelenesamtmålingavforbruk. Detskalogsåundersøkeshvormyeenergiforbruketvilreduseresved åleggerøreneiprefabrikkertemoduler,kontratradisjonellmåteålegge vannbårenvarmepå.

INN UT

IdagerprosjektetinneienfasehvorSintefermedforåsertifisere løsningenogpåvårsideholdervipåmedtestingenavhvordan viraskestmuligskalfåvarmentilåreagerebådemedhensyntil energiforbrukogtid.Måleteråfåtilminstmuligenergiforbruk på en hurtigst mulig måte. Dette vil også kunne gi muligheter til å kunne styre og regulere effekt med intelligente styringssystemer.Temperaturmålereblirbruktogøkningeniforskjeller loggeshvert30sekundtiloppnåddeffekternådd. Testingogundersøkelserskalværeklareibegynnelsenav2012. IveidekkesnyedistriktskontoriFolle/IndreØstfoldskalløsningen testesut.Oppstartavbyggeprosjektetersatttildesember2011. Detvilbliinstallertstrømmålereogtemperatursensoreribygget ograpporteringvilblilevertEnova.

*Illustrasjon viser en av metodene som er under testing for innføring av vann ved legging av vannbåren gulvvarme.

KONKURRANSE FOR RIMELIG VANNBÅREN VARME.

Enovaharsomenmålsetningatfornybarvarmeskalværedenforetrukneformerforoppvarming. Vannbårenvarmeerofteenforutsetningformerfornybarforsyningtiloppvarmingavbygg. «Engangskonkurranse for rimelig vannbåren varme» blegjennomførtvåren2011.Formålet meddennekonkurransenvaråbidratilreduksjonavdenviktigstebarrierenmotflereanlegg­ installasjonskostnaden. SEKSPROSJEKTERFIKKTILSLAGOGBLEVURDERTETTERFØLGENDEKRITERIER: · Løsningsforslag · Totalkostnad · Leveringsevne Vinnerløsningeneblevurdertsomspennendeoginnovative,ogmedhøyeambisjonerhvapågår laveinstallasjonskostnader.Løsningeneskalinstalleresikonkretebygg-,ogvilbliståendesom forbilderforvannbårenvarmeibygg.

*Veidekke sammen med NOR Technologies var en av vinnerne av denne konkurransen.

Ta kontakt for mer informasjon.

NOR

Technologies

[email protected] [email protected]

Information

3 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

379371