Read Microsoft Word - Zakon za smetkovodstvoto za buxetite i buxetskite korisnic­ text version

ZAKON ZA SMETKOVODSTVOTO ZA BUXETITE I BUXETSKITE KORISNICI ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija", broj 61/2002 i 98/2002)

I. OSNOVNA ODREDBA ^len 1 So ovoj zakon se ureduva vodeweto na smetkovodstvoto, delovnite knigi, smetkovodstvenite dokumenti i obrabotkata na podatocite, priznavaweto na prihodite i rashodite, procenuvaweto na bilansnite pozicii, revalorizacijata, finansiskite izve{tai, dostavuvaweto na finansiskite izve{tai i drugi pra{awa vo vrska so smetkovodstvoto na Buxetot na Republika Makedonija, buxetite na edinicite na lokalnata samouprava, buxetite na fondovite, korisnicite i edinkite korisnici na sredstva od buxetite, kako i na drugite pravni lica za koi sredstvata za vr{ewe na osnovnata dejnost prete`no se obezbeduvaat od buxetite (vo natamo{niot tekst: buxeti i buxetski korisnici). II. NA^IN NA VODEWE NA SMETKOVODSTVOTO ^len 2 (1) Buxetite i buxetskite korisnici se dol`ni da vodat smetkovodstvo, sostavuvaat i podnesuvaat finansiski izve{tai vo soglasnost so ovoj zakon i prifatenite smetkovodstveni principi, smetkovodstveno prifatenata praktika i smetkovodstveni standardi, so cel za to~no, vistinito, sigurno, seopfatno, blagovremeno, a`urno i poedine~no iska`uvawe na bilansnite pozicii, sostojbata na sredstvata od buxetot i drugite sredstva, obvrskite, izvorite na sredstva, prihodite i drugite prilivi i rashodite i drugite odlivi i rezultatite od raboteweto. (2) Smetkovodstvenite standardi za buxetite i buxetskite korisnici koi se primenuvaat vo Republika Makedonija se Me|unarodnite smetkovodstveni standardi za javen sektor, koi se objavuvaat vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" od strana na ministerot za finansii, dokolu ne se vo sprotivnost so ovoj zakon ili drug propis. (3) Ministerot za finansii po potreba donesuva re{enie ili drug propis za usoglasenosta na standardite so ovoj zakon, koe se objavuva vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija". ^len 3 (1) Buxetite i buxetskite korisnici se dol`ni da vodat posebno smetkovodstvo za sredstvata od buxetot i za drugite prihodi. (2) Ministerot za finansii donesuva pobliski propisi za vodewe na smetkovodstvoto od stavot (1) na ovoj ~len.

2

^len 4 (1) Buxetite i buxetskite korisnici se dol`ni vo svoeto smetkovodstvo da obezbedat podatoci poedine~no po site vidovi na prihodi i drugi prilivi, za rashodite i drugite odlivi, kako i za sostojbata na sredstvata, obvrskite i izvorite na sredstvata. (2) Podatocite od stavot (1) na ovoj ~len se obezbeduvaat poedine~no - po buxetski korisnici. ^len 5 Buxetite i buxetskite korisnici se dol`ni da go vodat smetkovodstvoto po sistemot na dvojno smetkovodstvo, a spored rasporedot na smetkite od smetkovniot plan na buxetite i buxetskite korisnici. III. DELOVNI KNIGI, SMETKOVODSTVENI DOKUMENTI I OBRABOTKA NA PODATOCITE ^len 6 (1) Buxetite i buxetskite korisnici se dol`ni da vodat delovni knigi vo soglasnost so odredbite na ovoj zakon, prifatenata standardna smetkovodstvena praktika i smetkovodstveni standardi. (2) Preku delovnite knigi se obezbeduvaat ednoobrazni evidencii i drugi oblici na evidencii so koi se obezbeduvaat sogleduvawa za sostojbata i za dvi`ewata na sredstvata, obvrskite, izvorite na sredstvata, prihodite i drugite prilivi, za rashodite i drugite odlivi, i rezultatot od raboteweto. (3) Buxetite i buxetskite korisnici vodat evidencija za prihodite i drugite prilivi, za rashodite i drugite odlivi, izrabotuvaat planovi, izve{tai i analizi. (4) Podatocite od delovnite knigi treba da im ovozmo`at na nadle`nite organi planirawe i izvr{uvawe na sredstvata od buxetot i sredstvata od drugi prihodi, izgotvuvawe i donesuvawe na finansiskite planovi i za drugi celi. ^len 7 (1) Buxetite i buxetskite korisnici gi vodat delovnite knigi na makedonski jazik, so arapski cifri i vrednosti izrazeni vo denari. Ako se koristat kratenki, kodovi, znaci ili simboli, mora jasno da se objasni nivnoto zna~ewe. (2) Site podatoci registrirani vo delovnite knigi i vo drugite izve{tai moraat da bidat celosni i kompletirani, navremeni, a`urirani i da bidat prezentirani hronolo{ki, odnosno to~no da go odrazuvaat vremenskiot redosled na nivnoto nastanuvawe. (3) Registriran podatok vo delovnite knigi ne smee da se menuva i dopolnuva na na~in {to podocna }e go onevozmo`i utvrduvaweto na prvobitno registriranata sodr`ina.

3

^len 8 (1) Delovnite knigi na buxetite i na buxetskite korisnici se: dnevnik, glavna kniga (kniga na prihodi i rashodi i kniga na sredstvata, obvrskite i izvorite na sredstvata) i pomo{ni knigi (analiti~ka evidencija). (2) Zadol`itelni pomo{ni knigi od stavot (1) na ovoj ~len se: knigi na vlezni smetki, knigi na izlezni smetki, knigi za nabavki, kniga (popis) za inventarot, kniga (popis) na kapitalniot imot, kniga za javniot dolg, kniga za blagajnata, kniga na pobaruvawata i obvrskite i kniga na izvodi na smetkata. (3) Osven delovnite knigi od stavovite (1) i (2) na ovoj ~len, buxetite i buxetskite korisnici mo`at da vodat i drugi pomo{ni knigi (analiti~ka evidencija). (4) Delovnite knigi od stavot (1) na ovoj ~len imaat karakter na javni dokumenti. ^len 9 (1) Delovnite knigi se vodat za fiskalnata godina koja po~nuva na 1 januari, a zavr{uva na 31 dekemvri sekoja kalendarska godina. (2) Delovnite knigi se otvoraat na po~etokot na fiskalnata godina ili so denot na osnovawe na nov subjekt od ~len 1 na ovoj zakon. (3) Po~etnite sostojbi na glavnata kniga na po~etokot na fiskalnata godina moraat da bidat isti so zaklu~nite sostojbi na krajot na prethodnata fiskalna godina. ^len 10 (1) Buxetite i buxetskite korisnici na krajot na fiskalnata godina gi zaklu~uvaat i gi povrzuvaat delovnite knigi. Dnevnikot i glavnata kniga gi potpi{uva ovlastenoto lice na buxetot i buxetskiot korisnik ili lice koe {to toj }e go ovlasti. So potpisot se potvrduva to~nosta i usoglasenosta so zakonskite odredbi. (2) Ako smetkovodstvenite podatoci se obrabotuvaat so elektronski smeta~, otkako dnevnikot i glavnata kniga }e se zaklu~at, buxetite i buxetskite korisnici se dol`ni da gi otpe~atat i potoa da gi povrzat. (3) Delovnite knigi se ~uvaat najmalku: - dnevnikot i glavnata kniga 10 godini, - pomo{nite knigi (analiti~kata evidencija) 5 godini. (4) Rokot na ~uvaweto na delovnite knigi po~nuva so posledniot datum od fiskalnata godina na koja {to se odnesuvaat. ^len 11 (1) Na~inot na vodeweto na delovnite knigi na buxetot i na buxetskiot korisnik zavisi od tehnikata na vnesuvaweto na nastanatite finansiski promeni odnosno transakcii.

4

(2) Tehnikata na vnesuvaweto i obrabotkata na podatocite na nastanatite finansiski promeni, odnosno transakcii mo`e da bide so pomo{ na elektronski smeta~, poluavtomatizirana obrabotka na podatoci i ra~na obrabotka na podatoci, so zapazuvawe na na~elata na pravilno vodewe na smetkovodstvoto. (3) Buxetite i buxetskite korisnici se dol`ni, nezavisno od na~inot na vodeweto i ~uvaweto na knigite, vo sekoe vreme da obezbedat dostapnost na istite, da gi ~uvaat i da gi za{titat vo rokot utvrden za toa, i mora da garantiraat deka tie mo`at da bidat prezentirani vo sekoe vreme. (4) Ministerot za finansii ja propi{uva formata i na~inot na vodewe delovnite knigi na buxetite i buxetskite korisnici. ^len 12 (1) Vnesuvaweto na podatocite vo delovnite knigi na buxetite i buxetskite korisnici mora da se zasnova vrz verodostojni, vistiniti i uredni smetkovodstveni dokumenti. (2) Smetkovodstven dokument e pismen dokaz za nastanatata finansiska promena, odnosno transakcija. (3) Smetkovodstveniot dokument slu`i kako osnova za vnesuvawe na podatoci vo delovnite knigi. (4) Smetkovodstveniot dokument od stavovite (1) i (2) od ovoj ~len slu`i istovremeno kako osnova za kontrola i revizija. (5) Buxetite i buxetskite korisnici se odgovorni za sostavuvaweto na smetkovodstvenite dokumenti, a ovlastenoto lice na buxetot i buxetskiot korisnik ili liceto koe{to toj }e go ovlasti, so potpis na dokumentot garantira deka dokumentot e vistinit i deka realno ja prika`uva smetkovodstvenata promena, odnosno transakcijata. ^len 13 (1) Smetkovodstvenite dokumenti se ~uvaat vo izvorna forma ili preneseni na nekoi od mediumite za avtomatska ili mikrografska obrabotka na podatocite ili na drug soodveten na~in. (2) Smetkovodstvenite dokumenti, po svojot vid, se ~uvaat vo slednite rokovi: - trajno se ~uvaat kone~nite presmetki na plati na vrabotenite, kako i isplatnite listi na platite na vrabotenite ako sodr`at bitni podatoci za vrabotenite; - pet godini se ~uvaat smetkovodstvenite dokumenti vrz osnova na koi se vneseni podatocite vo delovnite knigi; - tri godini se ~uvaat ispravite {to se odnesuvaat na platniot promet; - dve godini se ~uvaat proda`nite i kontrolnite blokovi, pomo{nite presmetki i sli~ni ispravi.

5

(3) Ministerot za finansii gi propi{uva vidot, sodr`inata, kontrolata i dvi`eweto na smetkovodstvenite dokumenti. ^len 14 (1) Buxetite i buxetskite korisnici go organiziraat smetkovodstvoto i na~inot na vnesuvaweto na podatocite vo smetkovodstvoto vo soglasnost so odredbite na ovoj zakon. (2) Buxetite i buxetskite korisnici go vodat smetkovodstvoto i gi rasporeduvaat smetkite vo glavnata kniga so primena na osnovni smetki propi{ani so smetkoven plan. (3) Buxetite i buxetskite korisnici spored svoi potrebi gi ras~lenuvaat osnovnite smetki od smetkovniot plan na analiti~ki smetki (analiti~ki smetkoven plan). (4) Trezorot vodi glavna kniga vo koja se evidentiraat site transakcii na prihodite i drugite prilivi i rashodite i drugite odlivi na Buxetot na Republikata i na korisnicite i edinki korisnici na sredstva na Buxetot, kako i finansiskite sredstva na korisnicite i edinkite korisnici na sredstva na Buxetot. (5) Vladata na Republika Makedonija ja propi{uva formata, sodr`inata i na~inot na vodewe na glavnata kniga na trezorot od stavot (4) na ovoj ~len. (6) Ministerot za finansii go propi{uva smetkovniot plan od stavot (2) na ovoj ~len, sodr`inata na oddelnite smetki vo smetkovniot plan, kako i na~inot na trezorskoto rabotewe. (7) Ministerot za finansii }e opredeli koi posebni podatoci se potrebni za sistemot na dr`avnata evidencija i }e gi propi{e formata i sodr`inata na obrazecot za sistemot na dr`avnata evidencija. (8) Buxetite i buxetskite korisnici vodeweto na smetkovodstvoto mo`at da go doverat na ovlastena stru~na organizacija so toa {to so toa ne se namaluva odgovornosta na odgovornite lica na buxetite i na buxetskite korisnici za celokupnoto smetkovodstvo. ^len 15 (1) Buxetite i buxetskite korisnici vo svoeto smetkovodstvo gi vodat onie smetki na koi vo tekot na tekovnata godina }e se pojavat finansiski promeni, odnosno transakcii. (2) Osven smetkite od stavot (1) na ovoj ~len, buxetite i buxetskite korisnici vo svoeto smetkovodstvo gi vodat i onie smetki na koi postoi po~etna sostojba na po~etokot na fiskalnata godina.

6

^len 16 (1) Ovlastenoto lice na Buxetot na Republika Makedonija, odnosno na buxetite na fondovite, korisnicite i edinkite korisnici na buxetite, ili lice koe {to toj }e go ovlasti, odreduva odgovoren smetkovoditel. Ako smetkovodstvoto se vodi za pove}e korisnici ili edinki korisnici, se odreduva odgovoren smetkovoditel za sekoj korisnik ili edinka korisnik. (2) Gradona~alnikot na op{tinata odreduva eden odgovoren smetkovoditel za vodewe na delovni knigi, smetkovodstveni dokumenti, obrabotka na podatocite i izrabotka na godi{nite izve{tai za buxetot na op{tinata. (3) Odgovorniot smetkovoditel mo`e privremeno da ja zadr`i isplatata, ako e vo sprotivnost na ovoj zakon, Zakonot za buxetite ili so Zakonot za izvr{uvawe na Buxetot na Republika Makedonija za oddelnata godina, odnosno so odlukata za izvr{uvaweto na buxetot za oddelnata godina. IV. VNATRE[NA SMETKOVODSTVENA KONTROLA ^len 17 Buxetite i buxetskite korisnici obezbeduvaat sistem na redovna vnatre{na smetkovodstvena kontrola. So vnatre{nata smetkovodstvena kontrola se proveruva dali finansiskite promeni, odnosno transakcii se izvr{eni vo soglasnost so zakonskite propisi, dali postoi soodvetna smetkovodstvena dokumentacija i dali finansiskite izve{tai obezbeduvaat celosni, vistiniti i verodostojni informacii za rezultatite na finansiskite promeni i za finansiskite transakcii. V. PRIZNAVAWE NA PRIHODITE I RASHODITE ^len 18 (1) Priznavaweto na prihodite i drugite prilivi, rashodite i drugite odlivi sodr`ani vo glavnata kniga na buxetite i na buxetskite korisnici se sproveduva spored smetkovodstveno na~elo na pari~no iska`uvawe. (2) Smetkovodstvenoto na~elo na pari~no iska`uvawe od stavot (1) na ovoj ~len zna~i prihodite i drugite prilivi da se priznaat vo presmetkovniot period vo koj nastanale, spored kriteriumot na merlivost i raspolo`livost. Prihodite i drugite prilivi se merlivi koga e mo`no da se iska`at vrednosno. Prihodite i drugite prilivi se raspolo`ivi koga se ostvareni vo presmetkovniot period. (3) Smetkovodstvenoto na~elo na pari~no iska`uvawe od stavot (1) na ovoj ~len zna~i rashodite i drugite odlivi da se priznaat vo presmetkovniot period vo iznos vo koj e izvr{eno pla}aweto. (4) Po isklu~ok na stavot (1) od ovoj ~len, priznavaweto na prihodite i drugite prilivi, rashodite i drugite odlivi sodr`ani vo glavnata kniga na buxetskiot korisnik koj ostvaruva sredstva od drugi prihodi mo`e da se sprovede i spored smetkovodstveno na~elo na modificirano nastanuvawe na finansiskite promeni, odnosno transakcii, na na~in propi{an od strana na ministerot za finansii.

7

VI. PROCENUVAWE NA BILANSNITE POZICII, REVALORIZACIJA I POPIS ^len 19 (1) Pod procenuvawe na bilansnite pozicii, vo smisla na ovoj zakon se podrazbira utvrduvawe na vrednosta na oddelni bilansni pozicii. (2) Buxetite i buxetskite korisnici se dol`ni procenuvaweto na bilansnite pozicii sodr`ani vo glavnata kniga da go sprovedat spored smetkovodstvenoto na~elo na pari~no iska`uvawe. (3) Dolgoro~nite i kratkoro~nite sredstva se iska`uvaat po nabavna vrednost. Nabavnata vrednost na dolgoro~nite i kratkoro~nite sredstva ja so~inuva kupovnata cena zgolemena za uvozni carini, danok na dodadena vrednost, izdatocite za prevoz i site drugi izdatoci koi direktno mo`at da se dodadat na nabavnata vrednost, odnosno na tro{ocite za nabavka. (4) Pari~nite sredstva vo blagajnata i na smetkite vo doma{na valuta se vnesuvaat vo glavnata kniga vo nominalen iznos, a vo stranska valuta po kursot na Narodnata banka na Republika Makedonija na denot na bilansiraweto. (5) Bilansnite pozicii na pobaruvawata i obvrskite se priznavaat spored dogovorenite iznosi vo dogovorot. (6) Otpisot na vrednosta na dolgoro~nite sredstva se sproveduva so pravoliniska metoda na otpis so primena na godi{ni stapki propi{ani od strana na ministerot za finansii. (7) Osnovica za otpis na dolgoro~nite sredstva e nabavnata, odnosno revaloriziranata vrednost na dolgoro~nite sredstva. (8) Dolgoro~nite sredstva ~ija poedine~na vrednost vo momentot na nabavkata e poniska od 100 EVRA vo denarska protivvrednost se klasificira kako rashod koj{to se otpi{uva ednokratno nezavisno od korisniot vek na upotreba. ^len 20 (1) Buxetite i buxetskite korisnici se dol`ni da gi revaloriziraat dolgoro~nite sredstva, na na~in propi{an od strana na ministerot za finansii. ^len 21 (1) Buxetite i buxetskite korisnici se dol`ni najmalku edna{ godi{no da vr{at usoglasuvawe na sostojbata na sredstvata i nivnite izvori iska`ani vo smetkovodstvoto so fakti~kata sostojba {to se utvrduva so popis na 31 dekemvri, na na~in propi{an od strana na ministerot za finansii.

8

VII. FINANSISKI IZVE[TAI ^len 22 (1) Buxetite i buxetskite korisnici se dol`ni da sostavat osnovni finansiski izve{tai i toa: bilans na sostojbata, bilans na prihodite i rashodite, konsolidiran bilans na kapitalniot imot (popis na kapitalniot imot), bilans za zadol`uvawe i bele{ki kon finansiskite izve{tai. (2) Bilansot na sostojbata ja prika`uva sostojbata na sredstvata, obvrskite i izvorite na sredstvata na odreden datum. (3) Bilansot na prihodite i rashodite gi prika`uva prihodite i drugite prilivi, kako i rashodite i drugite odlivi. (4) Konsolidiraniot bilans na kapitalniot imot e celosen pregled na kapitalniot imot na buxetite i na buxetskite korisnici. (5) Bilansot za zadol`uvawe e pregled na dolgot na odreden den. Vo nego se sodr`ani podatoci za dadenite i primenite zaemi, nenamirenite obvrski i nenaplatenite pobaruvawa. (6) Bele{kite kon finansiskite izve{tai pretstavuvaat detalna razrabotka i dopolnuvawe na podatocite od bilansot na sostojbata, bilansot na prihodite i rashodite, konsolidiraniot bilans na kapitalniot imot i bilansot za zadol`uvawe na buxetot i na buxetskiot korisnik, koj pomaga pocelosno da se razberat finansiskite podatoci pretstaveni vo finansiskite izve{tai. (7) Osnovnite finansiski izve{tai moraat da dadat to~en, vistinit i celosen pregled na prihodite i drugite prilivi, rashodite i drugite odlivi, kako i sostojbata na sredstvata, obvrskite i izvorite na sredstvata. (8) Osnovnite finansiski izve{tai moraat da se ~uvaat trajno i vo izvorna forma. (9) Osnovnite finansiski izve{tai od stavot (1) na ovoj ~len se sostavuvaat za fiskalnata godina i toa na makedonski jazik i vo denari. (10) Oblikot i sodr`inata na finansiskite izve{tai od stavot (1) na ovoj ~len gi propi{uva ministerot za finansii. (11) Osnovnite finansiski izve{tai od stavot (1) na ovoj ~len gi potpi{uva ovlastenoto lice na buxetot i buxetskiot korisnik ili liceto koj{to toj }e go ovlasti. ^len 23 Osnovnite finansiski izve{tai, zaedno so obrazlo`enieto kon niv ja so~inuvaat godi{nata smetka.

9

^len 24 (1) Buxetot na Republikata, buxetite na edinicite na lokalnata samouprava i buxetite na fondovite izgotvuvaat konsolidirani godi{ni smetki. (2) Sekoja edinka - korisnik ja izgotvuva godi{nata smetka i ja dostavuva do korisnikot vo ~ij sostav e, najdocna do 1 mart vo tekovnata godina za prethodnata fiskalna godina. (3) Korisnicite na buxetite i fondovite izgotvuvaat konsolidirana godi{na smetka (od godi{nite smetki na svoite edinki - korisnici koi se vo niven sostav i od svojata godi{na smetka) i ja dostavuvaat do Ministerstvoto za finansii najdocna do 31 mart vo tekovnata godina za prethodnata fiskalna godina. ^len 25 Vrz osnova na godi{nite smetki na korisnicite i fondovite, Ministerstvoto za finansii ja izgotvuva godi{nata smetka na Buxetot na Republikata do 30 april vo tekovnata godina i ja dostavuva do Vladata na Republika Makedonija za utvrduvawe. ^len 26 (1) Godi{nata smetka se izgotvuva vo soglasnost so klasifikacijata na prihodite i klasifikacijata na rashodite doneseni od ministerot za finansii. (2) Godi{nata smetka gi sodr`i slednive prilozi: pregled na naplateni prihodi i izvr{eni rashodi na site buxetski smetki na Buxetot na Republikata, sporeden so procenite na buxetskite prihodi i odobrenite tro{oci, kako i obrazlo`enie za glavnite otstapuvawa i detalen pregled na tro{eweto od buxetskata rezerva i garanciite za zemenite zaemi vo fiskalnata godina. ^len 27 (1) Godi{nite smetki na buxetite na edinicite na lokalnata samouprava se izgotvuvaat soglasno so postapkata propi{ana za izgotvuvawe i donesuvawe na Buxetot na Republikata i fondovite. (2) Godi{nite smetki na edinicite na lokalnata prilo`uvaat kon godi{nata smetka na Buxetot na Republikata. samouprava se

-

(3) Godi{nata smetka na buxetot na edinicata na lokalnata samouprava ja donesuva sovetot najdocna do 15 mart i istata se dostavuva do Ministerstvoto za finansii najdocna do 31 mart.

10

^len 28 Ministerstvoto za finansii, godi{nata smetka na Buxetot na Republikata po nejzinoto utvrduvawe od strana na Vladata, ja dostavuva do Sobranieto na Republika Makedonija za donesuvawe, zaedno so godi{nite smetki na buxetite na edinicite na lokalnata samouprava i fondovite. ^len 29 Buxetite i buxetskite korisnici se dol`ni godi{nite smetki da gi dostavat do Registarot na godi{nite smetki pri Centralniot registar i do Dr`avniot zavod za revizija do krajot na mesec fevruari narednata godina, odnosno vo rok od 60 dena od denot na nastanuvaweto na statusna promena. VIII. KAZNENI ODREDBI ^len 30 So pari~na kazna od 30.000 do 50.000 denari }e se kazni za prekr{ok odgovornoto lice na buxetite i buxetskite korisnici ako: 1) ne vodi smetkovodstvo na na~in propi{an so ovoj zakon ili so propis donesen vrz osnova na nego (~lenovi od 2 do 5); 2) ne vodi delovni knigi na na~in propi{an so ovoj zakon ili so propis donesen vrz osnova na nego (~lenovi od 6 do 12); 3) vnesuvaweto na podatocite vo delovnite knigi go vr{i vrz osnova na neuredna i neverodostojna dokumentacija (~len 12 stav 1); 4) ne go opredeli liceto koe e odgovorno za zakonitosta i ispravnosta na smetkovodstveniot dokument (~len 12 stav 3); 5) ne gi ~uva na soodveten i pravilen na~in delovnite knigi, smetkovodstvenite dokumenti, ispravi i finansiski izve{tai do rokot propi{an so ovoj zakon ili ako za nivnoto ~uvawe ne opredeli odgovorno lice (~lenovi 10, 13, 22 stav 8); 6) ne vr{i procenuvawe na bilansnite pozicii na na~inot i po postapkata propi{ani so ovoj zakon ili so propis donesen vrz osnova na nego (~len 19); 7) ne ja vr{i revalorizacijata spored odredbite od ovoj zakon (~len 20); 8) ne vr{i popis spored odredbite od ovoj zakon (~len 21); 9) ne ja dostavi godi{nata smetka na buxetot do Ministerstvoto za finansii vo zakonski opredeleniot rok (~len 24 stav 3 i ~len 27 stav 3) i 10) ne gi sostavuva i ne gi dostavuva finansiskite izve{tai i godi{nite smetki (~lenovi 22 i 29 ). IX. PREODNI I ZAVR[NI ODREDBI ^len 31 Buxetite i buxetskite korisnici prodol`uvaat da gi primenuvaat propisite doneseni vrz osnova na Zakonot za smetkovodstvoto ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija", br. 42/93, 48/93, 6/95, 32/98, 39/99, 70/2001 i 36/2002), do donesuvaweto na novi propisi soglasno so ovoj zakon.

11

^len 31-a Odredbite od ~len 2 stav (1), ~len 4 stav (1), ~len 6 stav (2), ~len 8 stav (1) (vo delot na sredstvata , obvrskite i izvorite na sredstva), ~len 8 stav (2), ~len 19 stavovi (3), (5), (6), (7) i (8), ~len 20, ~len 21 i ~len 22 stav (1) (osven bilansot na prihodite i rashodite), vo odnos na Buxetot na Republika Makedonija, }e se primenuvaat po~nuvaj}i od 1 januari 2005 godina. ^len 32 So denot na vleguvaweto vo sila na ovoj Zakon prestanuva da va`i Zakonot za smetkovodstvoto ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija, br. 42/93, 48/93, 6/95, 32/98, 39/99, 70/2001 i 36/2002) i ~lenovite 47, 48, 49, 50, 52, 53 i 54 od Zakonot za buxetite ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" br. 79/93, 3/94, 71/96, 46/2000, 11/2001 i 93/2001). ^len 33 Se ovlastuva ministerot za finansii da donesuva pravilnici i da dava objasnuvawa i upatstva za primena na ovoj zakon. ^len 34 Ovoj zakon vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija".

12

Information

Microsoft Word - Zakon za smetkovodstvoto za buxetite i buxetskite korisnic­

12 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

54203


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - Zakon za smetkovodstvoto za buxetite i buxetskite korisnic­