Read Odsjek%20za%20urbanizam.pdf text version

Sef Odsjeka: Murat Mudelet, dipl.ing.arh. tel. 291-118 1. UPRAVNO-PRAVNO RJESAVANJE U okviru Odsjeka za urbanizam obavljaju se struni, kompleksni i sloeni poslovi koji zahtjevaju zajedniki angaman strunih lica (pravnika, geometara i arhitekata) kao i konstantnu saradnju sa drugim organima Opine i drugim institucijama (Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, Zavod za izgradnju Grada Sarajeva, Gradska uprava, Ministarstvo prostornog ureenja i zastite okolisa Kantona Sarajevo i Federacije BiH i dr.). Poslovi upravnog rjesavanja ine osnovnu nadlenost ovog Odsjeka koji se ogledaju u izdavanju upravnih akata vezanih za oblast prostornog ureenja i graenja kao i poslovi planskog ureenja prostora kojima se obezbjeuju uslovi za normalno funkcionisanje ivota i rada stanovnistva ove Opine. Upravni akti koji se izdaju putem ovog Odsjeka su slijedei: - Urbanistike saglasnosti za objekte stalnog karaktera (stambeni, poslovni i proizvodni objekti, infrastrukturna mrea i oprema, trafo stanica, kotlovnice i dr.) kao i za objekte privremenog karaktera ­ trafike, - Odobrenja za graenje prema urbanistikoj saglasnosti, - Obrazovanje strune komisije za tehniki prijem objekata - Odobrenja za upotrebu objekta, - Izrada prijedloga, Ugovora o regulisanju naknade za ureenje graevinskog zemljista, - Utvrivanje visine naknade za pogodnost lokacije ­ rente i naknade za skloniste, - Izdavanje raznih uvjerenja radi regulisanja statusnih pitanja vlasnika objekata Pravni osnov za rjesavanje predmeta iz oblasti urbanizma ine slijedei propisi: - Zakon o prostornom ureenju («Slubene novine Kantona Sarajevo», broj 7/05), - Zakon o upravnom postupku (»Slubene novine Federacije BiH», broj 2/98), - Zakon o dopunskim pravima boraca ­ branitelja BiH («Slubene novine F BiH» broj 61/06), - Zakon o graevinskom zemljistu («Slubene novine Federacije BiH», broj 25/03), - Odluka o legalizaciji graevina izgraenih bez odobrenja za graenje i graevina privremenog karaktera ("Slubene novine Kantona Sarajevo" br.6/06) - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o legalizaciji graevina izgraenih bez odobrenja za graenje i graevina privremenog karaktera ("Slubene novine Kantona Sarajevo" br.18/07) - Kao i drugi Zakoni i pod Zakonska akta iz ove oblasti, - Provedbeni planovi (Regulacioni planovi i Urbanistiki projekti) - Urbanistiki plan Grada Sarajeva za period 1986-2015.godina («Slubene novine Kantona Sarajevo broj 5/99, 14/00 i 4/02), - Prostorni plan Kantona Sarajevo za period 2003 do 2023 godine («Slubene novine Kantona Sarajevo», broj 26/06) 2. PROVEDBENO-PLANSKA DOKUMENTACIJA NA PODRUJU OPINE NOVI GRAD

Planom prostornog ureenja utvruje se ureenje prostora,a naroito: namjena i nain koristenja povrsina, trase infrastukturnih sistema, zastita okolisa, troskovi realizacije plana, te shodno nivou plana prostornog ureenja i troskovi pripremanja i opremanja graevinskog zemljista, urbanistiko-tehniki i drugi uvjeti za graenje (l. 27. Zakon o prostornom ureenju ­ "Slubene novine Kantona Sarajevo" br.7/05). Planovi prostornog ureenja su: prostorni planovi, urbanistiki planovi i provedbeni planovi. Prostorni plan Kantona Sarajevo je donesen za period 2003 do 2023 godine i objavljen u "Slubenim novinama Kantona Sarajevo" br.26/06. Provedbeni planovi su Regulacioni planovi i Urbanistiki projekti. Regulacione planove za podruje grada Sarajeva, odnosno Odluke o pristupanju, usvajanju i provoenju Regulacionih planova, donosi Gradsko vijee Grada Sarajeva, a Urbanistike projekte, u postupku i na nain kao i za Regulacione planove, donosi Opinsko vijee.

PROVEDBENO-PLANSKA DOKUMENTACIJA ZA PODRUJE OPINE NOVI GRAD, IJA JE IZRADA I DONOSENJE U TOKU R/ b Nadlenost za donosenje planskog akta Naziv planskog akta (Regulacioni plan ili Urbanistiki projekat) Odluke o pristupanju izradi "Slubene novine Kantona Sarajevo"

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

Regulacioni plan "Privredna zona Rajlovac" br. 17/04 Regulacioni plan "TMZ Feroelektro" br. 39/05 Regulacioni plan "Nearii I" br. 17/06 Regulacioni plan "Individualno stanovanje br. 24/06 Rajlovac" Grad Sarajevo Izmjene i dopune Regulacionog plana "Otoka ­ br. 02/07 Meandar" Grad Sarajevo Regulacioni plan "Svrakino Selo ­ Centar" br. 17/07 Opina Novi Urbanistiki projekat "Memorijalni muzej br.01/03 Grad opsade grada Sarajeva na lokalitetu tunela D-B Opina Ilida Dobrinja- Butmir" Opina Novi Urbanistiki projekat "Poslovna zona uz X br. 07/06 Grad transferzalu" - Pokrenuta je incijativa za Izmjene I dopune Regulacionog plana "Alipasin most VII" Grad Sarajevo Grad Sarajevo Grad Sarajevo Grad Sarajevo

VAEA PROVEDBENO-PLANSKA DOKUMENTACIJA, NA TERITORIJI OPINE NOVI GRAD, KOJA JE USVOJENA PRIJE 1992 GODINE R/ Nadlenost za Naziv planskog akta Odluke o usvajanju i

b

donosenje planskog akta Skupstina Grada Sarajeva Skupstina Grada Sarajeva Skupstina Grada Sarajeva Skupstina Grada Sarajeva Skupstina Grada Sarajeva Izvrsni odbor SO Novi Grad Skupstina Grada Sarajeva Izvrsni odbor SO Novi Grad Izvrsni odbor SO Novi Grad Izvrsni odbor SO Novi Grad

(Regulacioni plan ili Urbanistiki projekat)

provoenju Planova "Slubene novine grada Sarajevo" br.13/81, 21/89, 20/90 br.9/74, 9/77, 8/78, 18/78, 16/89 br.13/81 br.18/89

1. 2. 3. 4.

Regulacioni plan "Bua potok II" Regulacioni plan "Alipasino polje" Regulacioni plan "Boljakov potok" Regulacioni plan"Svrakino Selo-Aneks" usvojen kao Regulacioni plan "Pavle Goranin ­ Aneks" Regulacioni plan "Robno transportni centar u Haliloviima" Urbanistiki projekat posebnog podruja Mojmilo Regulacioni plan dijela poslovne zone Baii lokalitet RO GIK Hidrogradnja Sarajevo" Urbanistiki projekat dijela naselja Boljakov potok Urbanistiki projekat stambenog ansambla "Bosna ­ Bua potok II" Urbanistiki projekat "Konjicije" (Saraj polje)

5. 6. 7. 8. 9. 10.

br.20/90 br.13/82, 22/82 br.20/86 br.6/87 br.20/90 1986

VAEA PROVEDBENO-PLANSKA DOKUMENTACIJA, ZA PODRUJE OPINE NOVI GRAD, KOJA JE USVOJENA NAKON 1992 GODINE Nadlenost za donosenje planskog akta Opina Novi Grad Opina Novi Grad Kanton Sarajevo Grad Sarajevo Grad Sarajevo Grad Sarajevo

R/ b

Naziv planskog akta (Regulacioni plan ili Urbanistiki projekat) Regulacioni plan "Sokolje" Regulacioni plan "GRAS" Regulacioni plan "Otoka ­ Meandar" Regulacioni plan "Alipasin most I" Regulacionog plana "RTV" Regulacioni plan "Alipasin most II i III"

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Odluke o usvajanju i provoenju Planova "Slubene novine Kantona Sarajevo" br. 16/97 br. 03/98 br. 24/00 br. 11/01 br. 17/01 br. 17/01

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Kanton Sarajevo Kanton Sarajevo Kanton Sarajevo Grad Sarajevo Grad Sarajevo Grad Sarajevo Grad Sarajevo Opina Novi Grad Grad Sarajevo Grad Sarajevo Opina Novi Grad Grad Sarajevo Kanton Sarajevo Opina Novi Grad Grad Sarajevo

Regulacioni plan "Alipasin most VII" Regulacioni plan "Rajlovac III" Urbanistiki projekat "TMP ­ Trg meunarodnog prijateljstva" Regulacioni plan "HEPOK ­ engi Vila III" Regulacioni plan "Baii" Regulacioni plan "Stup-Nearii" Izmjene i dopune Regulacioni plan "Svrakino Selo- Mlakve" Izmjene i dopune Urbanistikog projekta posebnog podruja Mojmilo Regulacioni plan "Zabre" Regulacioni plan "Bojnik-Dobrosevii" Urbanistiki projekat stambeno-poslovne zone "SP- HEPOK" Regulacioni plan "Hrasno II" Regulacioni plan "Donje Telalovo polje" Urbanistiki projekat "Zelena pijaca u naselju Alipasino polje B- faza" Izmjene i dopune Regulacionog plana"Dobrinja"

br. 28/01 br. 32/01 br. 13/02 br. 13/02 br. 13/02 br. 13/02 br. 13/02 br. 06/03 br. 03/04 br. 06/04 br. 23/04 br. 19/04 br.18/05 br. 29/05 br. 35/06

3. LEGALIZACIJA Pored donosenja upravno-pravnih akata u tzv. redovnom postupku, shodno Zakonu o prostornom ureenju, ovaj Odsjek vrsi donosenje upravnih akata u postupku legalizacije bespravno izgraenih stambenih objekata prije 05.04.1992.godine na osnovu Uputstva o uvjetima i nainu legalizacije objekata individualne stambene izgradnje graenja bez odobrenja za graenje izdatog od strane nadlenog organa uprave koje je pod brojem 05-3680/98 od 15.07.1998.godine donio Ministar prostornog ureenja, stambenih i komunalnih poslova Kantona Sarajevo. Osnovni cilj ovog Upustva jeste da se kroz skraeni postupak izvrsi legalizacija stambenih objekata izgraenih bez odobrenja za graenje prije 1992.godine, uz prethodno rjesavanje imovinsko- pravnih odnosa na predmetnom zemljistu, izdvajanjem odobrenja za upotrebu objekata kao osnov za uknjibu istih u zemljisne knjige Opinskog suda I u Sarajevu. Znaaj rjesavanja predmeta iz oblasti legalizacije ogleda se u usklaivanju faktikog i pravnog stanja sto doprinosi sreivanju odnosa u ovoj oblasti. Do sada je rijeseno 88% podnesenih zahtjeva, a koji se odnose na legalizaciju stambenih objekata izgraenih bez graevinske dozvole do 05.04.2002.godine. Prema Odluci o legalizaciji graevina izgraenih bez odobrenja za graenje i graevina privremenog karaktera («Slubene novine Kantona Sarajevo», broj 6/06 od 16.02.2006.godine) obuhvaeni su objekti izgraeni do 16.02.2006.godine, a koji su sagraeni bez odobrenja za graenje.

Bitno je istai, da je rok za podnosenje zahtjeva za legalizaciju produzen do 01.10.2007.godine, a prema Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji graevina izgraenih bez odobrenja za graenje i graevina privremenog karaktera ("Slubene novine Kantona Sarajevo" br.18/07). Na osnovu ove navedene Odluke blagovremenim se smatraju i zahtjevi podneseni od dana 24.02.2007godine do dana stupanja na snagu ove Odluke. 4. POTREBNA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU GRAENJA URBANISTIKA SAGLASNOST je upravni akt i donosi se kada se utvrdi, da je gra]enje u skladu sa planom prostornog ureenja i drugim uvjetima utvrenim za taj prostor Zakonom o prostornom ureenju ("Slubene novine Kantona Sarajevo" br.7/05), posebnih zakona i propisa donesenih na osnovu tih zakona. Urbanistika saglasnost se donosi na osnovu provedbeno-planske dokumentacije (regulacioni planovi i urbanistiki projekti). Za podruja za koja ovi dokumenti nisu doneseni, urbanistika saglasnost se donosi na osnovu pozitivnog strunog misljenja nosioca izrade plana - Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo. Urbanistike saglasnosti za izgradnju objekata, dogradnju i nadziivanje, - kopija katastarskog plana, - zemljisno knjini izvadak (ovjerena fotokopija) ili - Ugovor kao dokaz o pravu vlasnistva nad predmetnim zemljistem. - idejno rjesenje objekta, Uz ovaj zahtjev se prilae i administrativna taksa u iznosu od 30,00 KM na osnovu tarifnog broja 21. Zakona o administrativnim taksama /»Slubene novine Kantona Sarajevo», broj 30/01). Kopija katastarskog plana se moe dobiti u Opinskoj slubi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina (Opina Novi Grad - IV sprat). Zemljisno knjini izvadak se moe dobiti u Zemljisno knjinom uredu nadlenog suda, a na osnovu kopije katastarskog plana. Rjesenjem o urbanistikoj saglasnosti propisuje se obaveza investitora da dostavi urbanistiko-tehniku dokumentaciju prema urbanistiko-tehnikim uslovima koje propisuje vjestak urbanista, kao i da rijesi imovinsko-pravne odnose na predmetnom zemljistu ili objektu, uslove za ureenje zemljista, plaanje rente, da pribavi neophodne saglasnosti, elaborat o ininjersko-geoloskim i geotehnikim karakteristikama i druge uslove propisane posebnim zakonima. Urbanistika saglasnost vai godinu dana od dana pravosnanosti, u kojem roku se moe podnijeti zahtjev za odobrenje za graenje. Vanost urbanistike saglasnosti moe se izuzetno produiti, ali najvise godinu dana. Nakon isteka roka za albu (15 dana od dana prijema rjesenja), rjesenje o urbanistikoj saglasnosti postaje pravosnano i to se potvruje klauzulom pravosnanosti na rjesenje, koju izdaje voditelj postupka. ODOBRENJE ZA GRAENJE - zahtjev za izdavanje odobrenja za graenje (izgradnju, dogradnju, nadziivanje, rekonstrukciju i sanaciju) - uz zahtjev dostaviti dokumentaciju neophodnu za izdavanje odobrenja za graenje, navedenu u urbanistikoj saglasnosti (ovjerene fotokopije).

Uz ovaj zahtjev se prilae administrativna taksa u iznosu od 8,00 KM konaan iznos administrativne takse e se obraunati u postupku izdavanja odobrenja za graenje kada e se moi utvrditi graevinska vrijednost objekta, a najvise 150,00 KM na osnovu tarifnog broja 24. Zakona o administrativnim taksama («Slubene novine Kantona Sarajevo», broj 30/01). IZMJENA URBANISTIKE SAGLASNOSTI I ODOBRENJA ZA GRAENJE Investitor je duan da trai izmjenu urbanistike saglasnosti i odobrenja za graenje, ako se poslije donosenja odobrenja za graenje namjeravaju vrsiti izmjene u projektu za izvoenje ili se izvode radovi, koji nisu obuhvaeni izdatim odobrenjem za graenje i prikazani u projektnoj dokumentaciji, a bitno utiu na namjenu, konstrukciju, opremu, zastitu okolisa, na stabilnost, funkcionalnost, dimenzije i spoljnji izgled graevine ili se mijenja korisna povrsina graevine. TEHNIKI PREGLED OBJEKTA je osnov za izdavanje dozvole za upotrebu objekta. Tehnikim pregledom se utvruje da li je graevina izgraena u skladu sa odobrenjem za graenje, ovjerenom projektnom dokumentacijom, tehnikim normativima i propisima. Obrazovanje Strune komisije za tehniki pregled izgraenog objekta: - pravosnano odobrenje za graenje predmetnog objekta ­ izvoenje radova (ovjerena fotokpija). Troskovi tehnikog pregleda objekta padaju na teret investitora, a naplauju se i obraunavaju prema cjenovniku, koji donosi nadleni organ. Uz zahtjev priloiti administrativnu taksu u iznosu od 8,00 KM, konaan iznos administrativne takse e se obraunati u postupku izdavanja odobrenja za graenje kada e se moi utvrditi graevinska vrijednost objekta, a najvise 150,00 KM na osnovu tarifnog broja 26. Zakona o administrativnim taksama («Slubene novine Kantona Sarajevo», broj 30/01).

UPOTREBNA DOZVOLA se donosi nakon tehnikog pregleda objekta, ime se objekat moe koristiti. Nakon sto investitor dobije upotrebnu dozvolu, potrebno je da podnese zahtjev za uplanjenje objekta i izradu prijavnog lista u Opinsku slubu za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina (IV sprat). NAKNADNA URBANISTIKA SAGLASNOST ­ LEGALIZACIJA - stambeni objekat, - stambeno-poslovni objekat, - poslovni objekat, - dogradnja i nadziivanje, - kua za odmor, - objekat privremenog karaktera, Potrebna dokumentacija za naknadnu urbanistiku saglasnost - legalizacija - kopiju katastarskog plana, - zemljisno knjini izvadak (ovjerena fotokopija/ - aurna geodetska podloga sa ucrtanom graevinom na istoj, izgraeni od strane ovlastene

organizacije samo za ue gradsko podruje (u printanoj I - tlocrte objekta (2 primjerka) sa 4 fotografije sa datumom izuzev ako se radi o zonama iz lana 15. stav 3. ove Odluke kada je potrebno dostaviti idejno rjesenje sa 4 fotografije sa datumom, NAPOMENA: lan 15. stav 3. Odluke o legalizaciji «Ukoliko se radi o zonama prirodnog i graditeljskog nasljea. Nadleni organ je duan zatraiti misljenje od strane Zavoda za planiranje razvoja Kantona i Kantonalnog Zavoda za zastitu kuluturno-historijskog i prirodnog nasljea Sarajevo, - kao dokaz da je graevina izgraena do 25.02.2006.godine moe posluiti akt urbanistiko-graevinskog inspektora ove Opine i tome slino. Uz zahtjev priloiti administrativnu taksu u iznosu od 30,00 KM na osnovu tarifnog broja 21. Zakona o administrativnim taksama («Slubene novine Kantona Sarajevo», broj 30/01). NAKNADNO ODOBRENJE ZA GRAENJE ­ LEGALIZACIJA - uz zahtjev dostaviti dokumentaciju neophodnu za izdavanje odobrenja za graenje, a navedenu u naknadnoj urbanistikoj saglasnosti ­ legalizacija (ovjerene kopije). Uz zahtjev priloiti administrativnu taksu u iznosu od 8,00 KM, konaan iznos administrativne takse e se obraunati u postupku izdavanja odobrenja za graenje kada e se moi utvrditi graevinska vrijednost objekta, a najvise 150,00 KM na osnovu tarifnog broja 24. Zakona o administrativnim taksama («Slubene novine Kantona Sarajevo», broj 30/01) NAKNADNA UPOTREBNA DOZVOLA se pribavlja, na nain kao sto se pribavlja upotrebna dozvola u redovnom postupku graenja.

Information

7 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

321545


You might also be interested in

BETA