Read Strateski%20plan%20ONS%20Ispravljeno.pdf text version

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO

do 2015. godine

Sarajevo, novembar, 2007. godine

KOMISIJA ZA STRATESKO PLANIRANJE I RAZVOJ OPINE:

1. Nebojsa Simi ­ predsjedavajui OV 2. Nedzad Koldzo ­ Opinski nacelnik 3. Adem Zolj - predsjednik 4. Rusmir Zeo ­ zamjenik 5. Faruk Mujagi ­ clan 6. Elvir Zlati ­ clan 7. Zeljko Bakalar ­ clan 8. Blago Mikuli ­ clan 9. Gordana Peanac ­ clan 10. Zehra Orahovac ­ clan

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

2

SADRZAJ:

I II III IV UVOD GEOGRAFSKI POLOZAJ TRZISTE RADA EKONOMSKA I BIZNIS SITUACIJA IV 1. Poslovanje privrednih pravnih lica IV 2. Zaposlenost u privredi Opine IV 3. Mala privreda IV 4. Budzet Opine Novo Sarajevo INFRASTRUKTURA V 1. Saobraaj V 1.1. Cestovni saobraaj V 1.2. Gradski saobraaj V 2. Snabdijevanje energentima V 2.1. Elektricna energija V 2.2. Snabdijevanje gasom V 2.3.Sistem centralnog grijanja V 3. Vodovod i kanalizacija V 3.1. Snabdijevanje vodom V 3.2. Odvodnja otpadnih i oborinskih voda V 4. Komunalna higijena V 5. Klizista V 6. Stanovanje i stambena izgradnja V 7. Prostorno ureenje V 8. Bespravna gradnja 4 5 6-7 8-11 9-10 10 10-11 11 12-22 12-14 12-13 13-14 14-17 14 15-16 16-17 17-18 17 17-18 18 18-19 19-20 20-21 21-22

V

VI VII VIII

IX

EKOLOGIJA OBRAZOVANJE ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZASTITA VIII.1. Zdravstvena zastita VIII.2. Socijalna zastita VIII.2.1. Zastita porodica sa djecom i civilne zrtve rata VIII.2.2. Zastita socijalno ugrozenih kategorija stanovnistva KULTURA I SPORT IX 1. Kultura IX 2. Sport LOKALNA UPRAVA I NJENI PARTNERI X.1. Lokalna uprava X.2. Saradnja sa omladinom i nevladinim organizacijama X. 3. Vjerske zajednice na podrucju op ine SWOT ANALIZA IZJAVA O VIZIJI STRATESKI PRAVCI (PROGRAMI) PROJEKTI ANEXI STRATESKOG PLANA ANEX I - PROJEKTI ­ OPERATIVNI DIO ANEX II - FINANSIJSKA DINAMIKA REALIZACIJE PROJEKATA STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

22-24 25-26 27-30 27-28 28-30 28-30 30 31-33 31-32 32-33 34-38 34-35 36 37-38 39-42 43 44-45 46-57

X

XI XII XIII XIV

58-130

3

I UVOD

Polazei od cinjenice da je planiranje jedan od osnovnih oblika usklaivanja razlicitih interesa subjekata na odreenom prostoru, Opinsko vijee je na inicijativu OSCE-a, a u okviru Projekta «Ugovor», na svojoj sjednici odrzanoj 30.marta 2006.godine donijelo Odluku o pristupanju izradi Strateskog plana razvoja Opine Novo Sarajevo, a na istoj sjednici donijelo i Odluku o imenovanju Komisije za stratesko planiranje i razvoj Opine. U procesu izrade Strateskog plana razvoja sudjelovali su mnogi graani, predstavnici administracije, javnih preduzea, privredni subjekti, NVO i privatni sektor, kroz prikupljanje podataka i analizu istih, strucnim sugestijama i kroz javnu raspravu o nacrtu Strateskog plana razvoja Opine Novo Sarajevo. S obzirom na slozenost dokumenta Komisija je ne zanemarujui cinjenicu da je Opina dio glavog grada Bosne i Hercegovine, odnosno dio Kantona Sarajevo, nastojala uvaziti svaki objektivan i pozitivan doprinos svih subjekata u procesu izrade Strateskog plana razvoja, vodei racuna da dokument bude sto sazetiji, razumljiv najsirem krugu ljudi, a da nebude na stetu kvaliteta bilo kojeg segmenta ili samog dokumenta u cjelini. Sveobuhvatnom analizom stvorena je osnova i iznaena su najracionalnija kratkorocna i dugorocna rjesenja drustveno-ekonomskog razvoja Opine Novo Sarajevo. Nastojali smo uskladiti razvojne protivrjecnosti lokalnih i regionalnih interesa, polazei od kriterija racionalnog koristenja prirodnih i drugih komparativnih prednosti sredine. Ovaj dokument treba posmatrati kao «zivu materiju», koji tokom vremena treba nadograivati, azurirati u pojedinim segmentima, odnosno razvojnim projektima koji dozive svoju realizaciju, a omoguuje godisnje praenje implementacije, odnosno realizacije pojedinih ciljeva. Pored sadrzajne vrijednosti, dodatna vrijednost dokumenta je, sto je kao takav obavezujui za bilo koju buduu vladajuu politicku strukturu, jer sam dokument kao cjelina i njegovi dijelovi nadilaze bilo ciju i bilo kakvu politicku ili drugu pripadnost, sto jamci ovom dokumentu, a time i Opini Novo Sarajevo, stabilan razvojni put koji, takoer, obavezuje svako budue Opinsko vijee da ga sprovodi u interesu svih graana. Zelimo da Opinu Novo Sarajevo ostavimo buduim generacijama kao ekonomski razvijenu Opinu, kao mjesto sa zdravom zivotnom sredinom i sa lokalnom vlasu, kojoj su ljudi na prvom mjestu.

Izvor podataka: 1

1

Za izradu ovog strateskog plana koristeni su podaci: Zavoda za statistiku Kantona Sarajevo,Prostorni plan KS 2003-2023 , AFIP (Agencija za finansijske i informatickeposlove ), podaci Kantonalnih javnih komunalnih preduzea,kantonalnih institucija, te podaci nadleznih sluzbi Opine. STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

4

II GEOGRAFSKI POLOZAJ

Odmah poslije Drugog svjetskog rata, teritorij Grada Sarajeva podijeljen je na cetiri rejona. Cetvrtom rejonu pripadalo je podrucje danasnje opine Novo Sarajevo. Godine 1952. formiraju se Opine uzeg i sireg podrucja grada. Opina Dolac (Novo Sarajevo), Ilidza i Vogosa predstavljale su sire podrucje grada Sarajeva. Godine 1955. uvodi se novi komunalni sistem, kada se prvi put i zvanicno spominje Opina Novo Sarajevo. Teritorija opine Novo Sarajevo zauzima centralni dio «Sarajevskog polja». Ona je u sastavu glavnog grada Bosne i Hercegovine i administrativni, privredni, kulturni, univerzitetski i sportski centar grada. Klima u opini je umjereno kontinentalna, sa prosjecnom ljetnom temperaturom 19,1oC, prosjecna zimska temperatura 1,3oC, a prosjecna godisnja 9,5oC. Granici sa Opinama Centar, Novi Grad, Vogosa i sa Istocnim Sarajevom. Od zgrade u kojoj je smjesteno administrativno osoblje lokalne uprave Opine Novo Sarajevo, na udaljenosti od 1000m su locirane zgrade institucija BiH, glavna zeljeznicka stanica, a meunarodni Aerodrom Sarajevo je udaljen oko 8 km. Opina Novo Sarajevo se prostire na povrsini od 9,9 km². Do 1992 god. ( prije ratnih dogaaja u BiH) opina je zauzimala povrsinu od 47,15 km², sto znaci da sada oko 75% prijeratne teritorije pripada Republici Srpskoj. Nadmorska visina opine Novo Sarajevo iznosi 519m. Opina Novo Sarajevo je najguse naseljena opina u BiH sa 7500 stanovnika / km2. Do pocetka ratnih dejstava u BiH, opina Novo Sarajevo je bila organizovana u 23 mjesne zajednice, ali sto zbog Dejtonskog mirovnog Sporazuma, sto zbog okrupnjavanja i bolje organizacije, taj broj je smanjen i sada broji 18 mjesnih zajednica. Prema popisu iz 1991 godine, opina Novo Sarajevo imala je 95.089 stanovnika. Procjena broja stanovnika na 31.12.2005.godine je 77.620.

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine 5

III TRZISTE RADA

Radno sposobno stanovnistvo opine Novo Sarajevo dijeli istu sudbinu sto se tice zaposljavanja, kao i svi stanovnici BiH. Cinjenica je da opine nemaju gotovo nikakvu nadleznost niti utjecaj na promjenu ili poboljsanje uslova zaposljavanja, meutim, odlucili smo se da analiziramo nekoliko parametara, jer ova slika zapravo govori o standardu stanovnistva i uslovima zivljenja. Osnovne karakteristike trzista rada su unistena proizvodna postrojenja, pretakanje zaposljavanja iz proizvodnih produktivnih djelatnosti u javna preduzea, drzavne sluzbe i samozaposljavanje (privatni sektor), trgovinu i kulturu. Kao i sve zemlje u tranziciji tako i nasa zemlja i opina susreu se sa problemom visokog stepena nezaposlenosti, a posebno mladih i nekvalifikovane radne snage. Sto se tice pravne regulative, mada ponekad izgleda nefleksibilna, ipak nema negativan utjecaj na poveanje stope nezaposlenosti. Tabela 1. Zaposlenost i prosjecna plaa

Prosjecan broj zaposlenih 2002 Novo Sarajevo 17.931 2003 18.142 2004 18.504 2005 18.668

Prosjecna neto plaa u KM 2002 711,29 2003 739,80 2004 733,31 2005 790,13

Tabela 2. Nezaposlene osobe prema strucnoj spremi 2001-2005. ­ Kanton Sarajevo

Kanton Sarajevo 2001 2002 2003 2004 2005

Ukupno 52.060 56.519 59.791 63.711 67.537

VSS 1.309 1.475 1.606 2.142 2.705

VSS 852 906 958 1.056 1.152

SSS 12.204 13.489 15.041 16.380 18.062

NSS 463 505 531 523 546

VKV 394 563 578 590 603

KV 13.753 15.735 17.162 18.541 19.732

PKV 419 502 512 538 553

NKV 22.666 23.344 23.403 23.941 24.184

Tabela 3. Nezaposlene osobe prema strucnoj spremi u opini Novo Sarajevo decembar 2005. godine

Ukupno

Novo Sarajevo 8.488

VSS

585

VSS

275

SSS

2.932

NSS

87

VKV

84

KV

2.315

PKV

73

NKV

2.137

Od ukupnog broja nezaposlenih ( 8.488) 5.118 su zene.

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine 6

Tabela 4. Najbrojnija zanimanja nezaposlenih lica u okviru strucnih sprema u 2005.godini sa podrucja opine Novo Sarajevo:

nekvalifikovani ....................2137 daktilograf...............................30 prodavac...............................479 vozac mot.vozila....................113 bravar......................................92 metalostrugar..........................83 konfekcionar............................77 automehanicar........................71 frizer.......................................33

maturanti gimnazije........ ...........528 ekonomski tehnicar......................260 masinski tehnicar.........................226 medicinske sestre........................115 ekonomista ...................................85 pravnik...........................................27 socijalni radnik...............................27 kriminalist.....................................20

diplomirani ekonomista..................97 diplomirani pravnik.........................71 diplomirani kriminalist....................33 diplomirani ing.poljoprivrede..........7

Tabela 5. Uporedni pregled broja stanovnika i broja radne snage za 2005. godinu

Broj stanovnika Novo Sarajevo 77.620

Broj radne snage 27.176

Broj zaposlenih 18.668

Broj registrovanih nezaposlenih 8.488

Napomena: Radna snaga je zbir zaposlenih i nezaposlenih.

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

7

IV EKONOMSKA I BIZNIS SITUACIJA

Opina Novo Sarajevo je jedna od cetiri gradske opine grada Sarajeva i spada u red najrazvijenijih opina Kantona i Sarajevske regije. O tome svjedoci i struktura privrede koja ukazuje da je opina znacajno industrijsko i trgovinsko sjediste, sjediste banaka, upravnih i administrativnih tijela, te zdravstvenih i obrazovnih ustanova. Prema podacima Zavoda za statistiku, krajem 2005.godine na podrucju opine Novo Sarajevo registrovano je 3420 poslovnih subjekata, od cega su 1793 pravna lica i 1627 samostalnih djelatnika sa statusom fizickog lica.

Tabela 6. Pregled registrovanih subjekata krajem 2005.godine prema SKD na podrucju opine :

SKD

A D E F G H I J K L M N O Q

Djelatnost

Poljoprivreda, lov i sumarstvo Preraivacka industrija Snabdijevanje elekt. ener.,plin i voda Graevinarstvo Trgovina i popravak vozila i ure za doma. Ugostiteljstvo Prijevoz, skladistenje i veze Finansijsko posredovanje Poslovanje nekretnin., iznaj. i posl. usluge Javna uprava, odbrana i obav. soc osiguranj Obrazovanje Zdravstveno i socijalno osiguranje Ostale javne drus. socij. usluz. djelat, Eksteritorijalne organizacije Ukupno

Pravna lica

7 169 5 122 633 41 63 32 326 30 50 54 257 4 1793

Fizicka lica

5 192 41 412 317 247 222 8 54 129 1627

Ukupno Struktura

12 361 5 163 1045 358 310 32 548 30 58 108 386 4 3420 0,3 10,6 0,1 4,8 30,6 10,5 9,1 0,9 16,0 0,9 1,7 3,1 11,3 0,1 100

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

8

IV. 1. Poslovanje privrednih pravnih lica Na osnovu podataka Agencije za finansijsko informaticko poslovanje zavrsni racun za 2005.godinu predalo je 1361 pravno lice koje knjigovodstvo vode po kontnom planu za preduzea, a imaju sjediste na podrucju opine Novo Sarajevo. Tabela 7. Pregled osnovnih rezultata poslovanja po zavrsnom racunu za 2005.godinu po djelatnostima:

SKD A D E F G H I J K L M N O Q

UKUPNO

Djelatnost Poljiprivreda, lov i sumarstvo Preraivacka industrija Snabdijevanje elekt.ener.,plin i voda Graevinarstvo Trgovina i popravk vozila i ure za doma. Ugostiteljstvo Prijevoz, skladistenje i veze Finansijsko posredovanje Poslovanje nekretnin., iznaj. i posl. usluge Javna uprava, odbrana i obav. soc osiguranj Obrazovanje Zdravstveno i socijalno osiguranje Ostale javne drus. socij. usluz. djelat, Eksteritorijalne organizacije

Broj 1 7 142 5

Prihod 148.749 1.030.346 325.571.322 734.553.493

Rashod 137.333 1.053.593 316.108.977 776.135.054 97.216.462 1.314.006.904 6.652.143 193.010.013 37.366.057 468.785102

Dobit 11.416 11.230 15.092.148 254.424 2.194.927 22.827.518 143.757 3.907.810 8.330.627 17.329.607

Gubitak 36.109 7.331.680 41.836.010 2.833.618 14.275.672 446.343 7.775.718 391.178 1.574.121

102 514 32 52 25 256 1 21 25 177 1

1361

96.922.367 1.325.801.367 6.388.563 189.378.532 45.392.066 485.388.824

3.925.656 13.346.201 59.111.957

4.662.413 13.316.420 59.111.940

21.689 122.528 264.955

760.774 112.436 334.495

3.286.959.443

3.287.562.411

70.512.636

77.408.154

Iz tabelarnog pregleda uocava se da su privredna pravna lica u 2005.godini ostvarila ukupan prihod u iznosu od 3.286.959.443KM. Najvee ucese, ili 40,3% ukupno ostvarenog prihoda imali su subjekti iz oblasti trgovine, zatim iz oblasti snabdijevanja elektricnom energijom, gasom i vodom 22,4%, te preraivacka industrija 9,9%. Dakle, sve ostale oblasti imale su ucese u ukupno ostvarenom prihodu svega 12,4%. Neto dobit u iznosu od 70.512.636KM ostvarilo je 788 privrednih subjekata. Najveu dobit ili 32,4% ostvarila su pravna lica iz oblasti trgovine, zatim poslovanje nekretninama 24,6% i preraivacka industrija 21,4%. Pojedinacno posmatrano najveu dobit ostvarili su FDS d.d. Sarajevo i Energoinvest d.d. Sarajevo, cije ucesce u ukupnom ostvarenju dobiti iznosi 23,8%.

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine 9

Po zavrsnom racunu za 2005.godinu gubitak je iskazalo 359 privrednih pravnih lica u ukupnom iznosu od 77.708.154KM, i vei je u apsolutnom iznosu za 7.195.518KM od ukupno ostvarene dobiti. Najvei gubitak, ili 80,9% ukupno ostvarenog gubitka iskazalo je 7 pravnih lica, i to: Elektroprivreda BiH d.o.o. Sarajevo 41.836.010KM; BH GAS d.o.o.Sarajevo 7.525.708KM; "Kofikom" d.o.o Sarajevo 5.153.513KM; Plin Sarajevo d.d. Sarajevo 3.663.443KM; "Etas valves" u stecaju 1.959.758KM; "Merkator" d.o.o Sarajevo 1.584.547KM; "Kolinska"d. o. o. Sarajevo 1.148.843KM; UKUPNO 62.871.822KM

IV.2. Zaposlenost u privredi opine

Zaposlenost je jedan od najvaznijih indikatora razvijenosti opine. Stoga je znacajno istai da je prema podacima Agencije za finansijsko informativne poslovne usluge ( "AFIP" d.d. Sarajevo) u privredi opine u 2005. godini na bazi casova tada bilo prosjecno zaposlenih 19.706 radnika. Tabela 8. Zaposlenost prema SKD, prosjek u 2005 .godini na bazi ukalkulisanih sati rada:

SKD A D E F G H I J K M N O UKUPNO Djelatnost Poljoprivreda, lov i sumarstvo Preraivacka industrija Snabdijevanje elekt. ener.,plini i voda Graevinarstvo Trgovina i popravk vozila i ure za doma. Ugostiteljstvo Prijevoz, skladistenje i veze Finansijsko posredovanje Poslovanje nekretnin., iznaj. i posl. usluge Obrazovanje Zdravstveno i socijalno osiguranje Ostale javne drus. socij. usluz. djelat, Broj zaposlenih 14 2.508 6.226 1.024 3.793 189 550 1.093 2.135 182 458 1.534 19.706 Struktura 0,7 12,7 31,5 5,1 19,2 0,9 2,7 5,5 10,8 0,9 2,3 7,7 100

Dakle, iz tabelarnog pregleda se uocava da je najvei broj zaposlenih u oblasti snabdijevanja elektricnom energijom, plinom i vodom sa strukturnim ucesem od 31,5%, zatim u oblasti trgovine 19,2%; preraivacke industrije 12,7%; u oblasti poslovanja nekretninama 10,8% i u oblasti ostalih javnih, drustvenih, socijalnih i usluznih djelatnosti 7,7%.

IV.3. Mala privreda

Sluzba za privredu i finansije Opine Novo Sarajevo u okviru svojih redovnih poslova radi i rjesava zahtjeve u oblasti samostalnog privreivanja .Iz statistickih podataka ove Sluzbe, vidi se da na podrucju opine Novo Sarajevo djeluje 1627

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine 10

samostalnih djelatnika, i to: Samostalne ugostiteljske radnje .............................. 392 Samostalne trgovinske radnje ...................................275 Zanatske i usluzne djelatnosti....................................712 Autoprijevoznici i taksisti ...........................................308

IV.3. Budzet Opine Novo Sarajevo

Cinjenica da su u toku rata na podrucju opine Novo Sarajevo znacajno devastirani infrastrukturni objekti i stambeni fond, u cjelini gledano, to su u poslijeratnom periodu iz budzeta Opine Novo Sarajevo izdvojena znacajna sredstva za obnovu ratom devastiranih infrastrukturnih i stambenih objekata. O tome svjedoce podaci iskazani u slijedeem tabelarnom pregledu:

Tabela 9. Pregled izdvajanja iz budzeta za infrastrukturu i stambeni fond za period 2001-2005 godina

Redni broj 1 1

2 Izdvajanja za infrastrukturna ulaganja-vlastita sredstva Izdvajanja za infrastrukturna ulaganjagrantovi drugih nivoa vlasti Ukupno za infrastrukturna ulaganja (1+2) Izdvajanja za obnovu devastiranog stambenog fonda na podrucju opine Izdvajanja za obnovu devastiranog stambenog fonda na podrucju opinegrantovi drugih nivoa vlasti Ukupna ulag. za obnovu stanb. fonda (4+5) SVEGA (3+6)

Izvrsenje I-XII 2001 3 1.293.770

Izvrsenje I-XII 2002 4 898.949

Izvrsenje I-XII 2003 5 1.195.354

Izvrsenje I-XII 2004 6 1.975.304

Izvrsenje I-XII 2005 7 1.739.463

Ukupno 2001-2005 8 7.102.840

Plan 2006 9 6.712.000

2 3

307.829 1.601.599

307.800 1.206.749

137.300 1.332.654

34.700 2.009.004

324.000 2.063.463

1.111.629 8.214.469

525.714 7.237.714

4

299.806

181.842

60.000

79.918

314.000

935.566

454.258

5 6 7

224.327 524.133 2.125.732

252.036 433.878 1.640.627

18.000 78.000 1.410.654

2.810 82.728 2.092.732

195.355 509.355 2.572.818

692.528 1.628.092 9.842.563

142.500 596.758 7.834.472

Ukupna izdvajanja za ovu namjenu u periodu od 2001-2005. godine iznose 9,842.563KM, od cega za obnovu infrastrukturnih objekata 8.214.469KM, a za obnovu stambenog fonda 1.628.092KM. Ovim sredstvima raena je rekonstrukcija i sanacija javne rasvjete, vodovodna, kanalizaciona i gasna mreza, zatim rekonstrukcija, odrzavanje i izgradnja cesta, ureenje javnih povrsina, te obnova devastiranih stambenih objekata, a prije svega sanacija zajednickih dijelova stambenih objekata kolektivnog stanovanja. Za ovu namjenu u budzetu Opine u 2006.godini planirano je ukupno 7.834.472KM, a najveim dijelom ­ 92% ukupne sume ili apsolutno izrazeno oko 7.200.000 KM na ime ulaganja u infrastrukturne objekte.

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine 11

V INFRASTRUKTURA

V.1. Saobraaj

V. 1.1 Cestovni saobraaj Mrezu cesta i ulica na podrucju opine cine, prema zakonskoj regulativi, slijedee kategorije cesta: magistralne ceste, regionalne ceste, lokalne ceste i nekategorisane ceste. Magistralne ceste na podrucju opine su preuzete i iskazane po Odluci o utvrivanju magistralnih puteva na podrucju bivse SFRJ, a regionalne ceste po Odluci o utvrivanju regionalnih puteva, takoer bivse SFRJ. Lokalne ceste su utvrene Odlukama Vlade Kantona Sarajevo o utvrivanju lokalnih cesta od interesa za opine na podrucju Kantona Sarajevo («Sluzbeni list Kantona Sarajevo» broj 17/05.). Tabela 10. Pregled duzina cesta po kategorijama u opinama Grada:

Gustina cesta (km/km2) 11,63 5,09 6,21 4,08

Novo Sarajevo Centar Novi grad Stari grad

-

8,73 7,34 12,26 4,53

0,64 7,88

43,19 71,41 80,91 42,71

54,5 88,7 200,75 147,48

107,06 167,45 293,92 202,61

1,44 2,46 2,52 5,31

Tabela 11. Gustina cesta i trasa linija javnog prijevoza

gustina trasa JPP km/km2 3.02 Gustina traseJPP (m/ stanovnik) 0,37 gustina cesta m/ stanovnik duzina cesta ( km )

stanovnici 2002 g.

duzina linijaJPP (km)

povrsina ( km2)

Novo 9,9 Sarajevo

74.493

106,97

27,81

11,63

gustina cesta km/km2

1,44

Treba napomenuti da je gustina cesta iskazana u duzini cesta na povrsini (km/km2), kao i duzina cesta po stanovniku, najvee u opini Novo Sarajevo u odnosu na druge opine Kantona Sarajevo. Kroz podrucje opine predviena je izgradnja dijela gradskog autoputa, koji je nastavak magistralnog puta M5, a pocinje iz opine Stari Grad, te preko naselja Kosevo, Pofalii, Bua Potok, Bacii - izlaz u Butila.

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine 12

Gustina cesta (m/stanovnik)

Nekategoris.

Ukupno(km)

Magistralne

Regionalne

Autoceste

Lokalne

Opina

Osim ovog dijela autoputa, predviena je i znacajna cestovna mreza od interesa za opinu i sire podrucje grada. Pored pomenutog autoputa, planirani su znacajni cestovni pravci : Sjeverna i Juzna longitudinala, I, II, III, IV Transferzala. Nadleznost Opine kod izgradnje, rekonstrukcije i sanacije cesta se direktno odnosi na stanje lokalnih cesta. U tom smislu, Opina svake godine izdvaja znacajna sredstva za sanaciju kolovoza. U ovim aktivnostima ukljucuje se i sve vei broj zainteresovanih graana u smislu sufinansiranja. Stanje lokalnih cesta na podrucju opine je veoma lose. Pojedine ceste su jos neasfaltirane, a pojedine nisu opremljene potrebnom infrastrukturom. Ceste sa ve izvedenim asfaltom su usljed neadekvatne kolovozne konstrukcije i velikog saobraajnog optereenja sa deformacijama, unistenim asfaltnim kolovoznim zastorom i udarnim rupama. Ovo se odnosi na ceste i u urbanim i na padinskim dijelovima opine. Veina lokalnih cesta nisu opremljene potrebnom saobraajnom signalizacijom, a usljed bespravne gradnje su nestandardne sirine, te se saobraaj u dva smjera odvija otezano. Veina lokalnih i nekategorisanih cesta su raene bez potrebne tehnicke dokumentacije, te su nestandardnog nagiba, tako da ne zadovoljavaju karakteristike gradskih saobraajnica, narocito u zimskom periodu. V. 1.1.1 Saobraajno optereenje mreza cesta i ulica Analizom kretanja saobraaja iz 2003.godine, najvee saobraajno optereenje je na longitudinalnom pravcu istok-zapad, i to cijelom duzinom glavne gradske magistrale (ulica Zmaja od Bosne i Bulevar Mese Selimovia) su najoptereenije dvije dionice, od kojih je jedna na podrucju lokaliteta Pofalii, gdje je evidentirano dnevno saobraajno optereenje koje prelazi 60.000 vozila za oba smjera. Ubjedljivo najvee ucese imaju putnicki automobili sa preko 94%, dok su sve ostale kategorije ukupno u procentu nesto preko 5%. V.1.2. Gradski saobraaj Sistem javnog gradskog putnickog saobraaja u gradu Sarajevu omoguen je kombinovanjem prijevoza putnika tramvajem, trolejbusom, autobusom-kombibusom, a na podrucju opine u funkciji su svi ovi vidovi gradskog prijevoza. Tramvajski saobraaj na podrucju opine je dio jedinstvenog tramvajskog saobraaja sireg podrucja grada. Kljucne linije gradskog prijevoza sa aspekta opine: Autobuske linije: 18 Drvenija ­Pofalii 37 Grbavica ­ Lukavica ­ Ilidza 41 Drvenija ­ G.Velesii 41a Drvenija ­ D.Velesii Minibuske linije : 62 Drvenija ­ G. Velesii 65 Ekonomska skola ­Obad 66 Ekonomska skola - Hum 67 Ekomomska skola ­ Bakarevac 70 Grbavica ­ Hrasno brdo

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine 13

Vidljivo je da je cijelo podrucje opine, sto se tice padinskih dijelova, pokriveno minibuskim saobraajem. Kvalitetan prijevoz putnika na podrucju opine moze se ostvariti uz blisku saradnju predstavnika JKKP»Gras», mjesnih zajednica, opine, Ministarstva prometa i komunikacija Kantona Sarajevo, Zavoda za planiranje i predstavnika policijske uprave. Neophodno je izvrsiti sanaciju saobraajnica koje su namijenjene za odvijanje javnog gradskog saobraaja . Semaforizacija raskrsnica nije uraena shodno potrebama protoka vozila u odreenom vremenskom periodu, sto ima za posljedicu ceste zastoje.

V.2. Snabdijevanje energentima

V. 2.1 Elektricna energija Podrucje opine Novo Sarajevo napaja se u normalnim uslovima iz transformatorskih stanica 110/10 kV, i to: TS 110/10 kV Bua potok, TS 110/10 kV Skenderija , TS 110/10 kV Otoka i TS 110/35/10 kV Velesii. Iz razloga sigurnijeg napajanja centralnog podrucja opine i uzimajui u obzir sirenje konzuma, kao i regulacione planove, na ovom podrucju je neophodna izgradnja TS 110/10 kV Grbavica. Sa aspekta odrzavanja i upravljanja srednjenaponskom mrezom i distributivnim transformatorskim stanicama prenosnog odnosa 10/0,4 kV, najvei problem cine veliki dijelovi srednjenaponske mreze i postojee transformatorske stanice 10/0,4 kV, koji su u minulom ratu bili osteeni, a koji se nalaze u upotrebi ve preko 30 godina (npr.jos uvijek se u eksploataciji nalaze pojedini srednjenaponski kablovi polozeni 1966.godine), a u ovom periodu eksploatacije nisu znacajnije sanirani odnosno rekonstruisani. Pojedine 10 kV kablovske veze su u toku rata iskoristavane do svog maksimuma, uzimajui u obzir maksimalnu strujnu optereenost, tako da su trpile veliki broj kvarova, sto je rezultiralo da danas predstavlja potencijalno mjesto kvara ("slaba tacka"). Veliki dio kablovske srednjenaponske mreze je izraen kablovima koji su za danasnje potrebe nedovoljnog presjeka vodica i slabijeg kvaliteta izolacije, sto rezultira nedovoljnom propusnom moi. 30.619 domainstava opine Novo Sarajevo je u 2005. god. potrosilo 99.786.623 kWh elektricne energije. Ove cifre prevedene na domainstvo i prosjecnu mjesecnu potrosnju po domainstvu u 2005. god bi iznosile: 99.786.623/ 30.619X12 272 kWh. Opina Novo Sarajevo je prema broju kupaca elektricne energije druga opina u Kantonu Sarajevo. Najvei procenat godisnje potrosne elektricne energije na podrucju opine otpada na domainstva i to 58%, cca 19 % su potrosaci na 10 kV, cca 22 % ostala potrosnja, cca 2% javna rasvjeta.

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

14

U periodu od juna 2003. godine do juna 2006. godine na podrucju opine je izvedeno 575 bespravnih prikljucaka na elektrodistributivnu mrezu, sto predstavlja veliki problem i za Elektrodistribuciju Sarajevo i postojeim "legalnim" korisnicima. V.2.2. Snabdijevanje gasom Osnovni dio distributivne mreze cini gasna mreza pritiska 8(14,5) bar sa odvojcima do rejonskih redukcionih stanica (RRS) i prijemno regulacionih stanica (PRS) velikih potrosaca prirodnog gasa, a ukupna duzina te mreze na podrucju opine iznosi cca 15.100 m i 260 m pritiska 3(4) bar. Gasna mreza pritiska 8(14,5) bar i 3(4) bar je tako koncipirana da omoguava sigurno i kontinuirano snabdijevanje prirodnim gasom svih kupaca na teritoriji Kantona Sarajevo, ukljucujui i opinu Novo Sarajevo. Gradska, rejonske i prijemno regulacione stanice su smjestene na najpovoljnijim tehnicki uslovljenim lokacijama. Stanice su vezane za gasnu mrezu pritiska 8(14,5) bar i 3(4), a imaju funkciju redukovanja pritiska na radni pritisak od 0,1(0,2) bar. Distributivna gasna mreza je namijenjena za snabdijevanje gasom manjih kotlovnica i individualnih kupaca sa energetskim potrebama do 600 KW. Snabdijevanje distributivne gasne mreze gasom vrsi se putem rejonskih redukcionih stanica. Ukupna duzina distributivne gasne mreze u opini iznosi cca 132.471m, a ista se nalazi u funkcionalnom i ispravnom stanju za distribuciju prirodnog gasa do kupca. Permanentnu opasnost za gasni sistem predstavlja bespravna gradnja na podrucju opine, a posebno u naseljima Pofalii, Velesii, Hrasno brdo i Vraca, te pojave klizista i rusenje devastiranih stambenih objekata bez nadzora i kontrole distributera. U opini Novo Sarajevo instalirano je 10 288 mjernih satova za domainstva. Tabela 12. Broj kupaca po kategorijama i duzina mreze

1. 2. 3. 4. 5. Broj kupaca prirodnog gasa iz kategorije velike privrede Broj kupaca prirodnog gasa iz kategorije domainstava Broj kupaca prirodnog gasa iz kategorije male privrede Ukupno kupaca prirodnog gasa sve tri kategorije kupaca Broj mjerno Rejonskih regulacionih stanica GMRS 50/8 bar PRS 8/3 bar PRS 8/0,1 bar PRS 3/0,1 bar PRST 8/3 bar ML 50/8bar ML 8 /3 bar ML 8/0,1 bar ML 3/0,1 bar ML 0,1/0,2 bar Izgraena distributivna gasna mreza p= 8 ( 14,5) bar Izgraena distributivna gasna mreza p= 3 ( 4) bar Izgraena distributivna gasna mreza p= 0,1( 0,2 ) bar Servisni gasni prikljucci Ukupno izgraena distributvne gasne mreze STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine 88 10288 410 10786 1 6 14 1 8 2 14 17 2 31 15.062 m 399 m 69.819 m 47.191 m 132.471 m 15

6. 7 8. 9. 10.

Legenda: GMRS - glavna mjerno regulaciona stanica RRS - rejonske regulacione stanice PRS - prijemno regulacione stanice MRS - mjerno regulacione stanice ML - mjerne linije MRS ­ mjerno regulacioni setovi

Ako uzmemo u obzir podatak da je na podrucju opine 31 283 stambene jedinice, vidljivo je da se 33% stambenih jedinica zagrijava na prirodni gas. V.2.3 . Sistem centralnog grijanja U opini Novo Sarajevo egzistira centralni toplifikacioni sistem, kojim upravlja KJKP «Toplane». Sastoji se od 8 slobodnostojeih kotlovnica ukupne instalirane snage 162,2 MW. Ukupna instalirana snaga postrojenja je 187 MW, sto iznosi cca 34% od ukupne instalirane snage svih postrojenja u sistemu KJKP Toplane. Raspoloziva snaga za prikljucenje novih objekata je cca 44 MW. Sistem zagrijava cca 16.550 stambenih jedinica, sto iznosi cca 35% od ukupnog broja zagrijavanih stanova u Kantonu Sarajevo. Kotlovnice su potpuno ( Hrasno, B.Blazek, Zivko Josilo, Podvoznjak, C.Vila I, Grbavica II) ili djelimicno rekonstruisane (Pofalii, Lenjinova). Kotlovnice koriste prirodni gas kao osnovno gorivo, a lahko ili tesko ulje (mazut), kao alternativno gorivo, sto u situaciji problema u snabdijevanju prirodnim gasom doprinosi stabilnosti energetskog sistema u opini i Kantonu. Tabela 13. Pregled kotlovnica sa snagom i povrsinom zagrijavanja

NAZIV KOTLOVNICE Instal. snaga MW Angaz. snaga MW Broj stanova Stamb. povrsina m2 65.576 75.522 73.025 65.765 97.247 Broj poslov. prost. 19 124 133 69 65 264 64 40 3 804 Poslov. povrsina m2 2.924 10.001 24.209 10.332 11.712 26.694 10.125 9.138 45 106.554,0 16

Energent

Podrucna jedinica Novo Sarajevo I CENGI VILA I gas/ 12,0 7,8 lako ulje PODVOZNJAK gas/ 11,0 11,0 lako ulje POFALII gas/ 18,6 15,6 lako ulje ZIVKO JOSILO gas/ lako ulje/ 18,0 11,0 mazut BRANKE BLAZEK gas/ lako ulje/ 18,0 12,7 mazut Podrucna jedinica Novo Sarajevo II HRASNO gas/mazut 42,0 33,0 LENJINOVA gas/mazut 26,0 21,0 GRBAVICA II gas/ 7,0 6,4 lako ulje CENGI VILA II Dio topl.sistema na podrucju opine Novo Sarajevo Ukupno 162,2 118,4

1.236 1.550 1.221 1.098 1.648 4.913 2.685 623 438 16.553

252.070 150.705 32.430 31.031 908.325

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

Ako uzmemo podatak da je na podrucju opine 31 283 stambene jedinice, vidljivo je da se 53% stambenih jedinica u sistemu centralnog toplifikacionog grijanja.

ostalo 14%

toplifikacioni sistem 53%

prirodni gas; 33%

V.3. Vodovod i kanalizacija

V.3.1. Snabdijevanje vodom Stanovnistvo opine Novo Sarajevo se snabdijeva vodom za pie iz centralnog gradskog vodovodnog sistema, koji je kombinacija pumpnog sistema i gravitacionog pada. Vodosnabdijevanje stanovnistva opine nije izdvojeno od ostalog urbanog dijela Grada Sarajeva, odnosno urbanih prostora opina Stari Grad, Centar, Novo Grad, Ilidza i Vogosa. Od ukupno registrirane vode, na kuanstva u koje su ukljuceni i kuni savjeti, te javni sektor otpada 81,5%, a na komercijalne potrosace ­ privredu, u koju je ukljucena i industrija, otpada preostalih 18,5%. Na podrucju opine postoje 4 rezervoara pitke vode kapaciteta cca 2000 m3, koji u primarnom sistemu distribucije sa ostalim rezervoarskim postrojenjima centralnog gradskog vodovoda obezbjeuju vodosnabdijevanje za cca 98% stanovnistva opine. Prostori gornjih dijelova brda Hum i dijelovi naselja Hrasno Brdo (gornji dijelovi ulice Novopazarska) jos nemaju tehnicke mogunosti kontinuiranog vodosnabdijevanja, ali su u toku radovi na izgradnji objekata za vodosnabdijevanje brda Hum. Treba naglasiti da je na prostorima opine Novo Sarajevo u prethodnim godinama bila prisutna intezivna bespravna gradnja, sto je prouzrokovalo masovno bespravno prikljucenje na vodovodni sistem. Ovo je dalje dovelo do znatne devastacije vodovodnog sistema, i ovom problemu bi se morala posvetiti posebna paznja, pogotovo nakon stupanja na snagu Odluke o legalizaciji bespravno izgraenih objekata. Prema podacima iz K.J.K.P. "Vodovod i kanalizacija" na podrucju opine je evidentirano cca 400 bespravnih korisnika vode iz gradskog vodovodnog sistema. V.3.2. Odvodnja otpadnih i oborinskih voda Odvodnja otpadnih i oborinskih voda sa podrucja opine se vrsi putem centralnog gradskog kanalizacionog sistema.

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine 17

Centralni gradski kanalizacioni sistem je od 1980. godine predvien kao separatni sistem odvodnje, gdje se putem glavnog gradskog kolektora otpadne i oborinske vode odvode u postrojenje za precisavanje Butila. Kapacitet izgraenog postrojenja za precisavanje otpadnih voda, moze zadovoljiti potrebe grada. Tokom ratnih dejstava, ovo postrojenje je znatno osteeno i nije u funkciji, te se prihvaene otpadne vode ulijevaju u rijeku Bosnu. Problem odvoenje otpadnih voda narocito je izrazen u podrucjima sa bespravnom gradnjom.

V.4. Komunalna higijena

Odvoz kunog i kabastog otpada, kao i pranje i cisenje ulica na podrucju opine je u nadleznosti KJKP "Rad". Odvoz kunog otpada, kao i pranje ulica, vrsi se u vremenu od 13.30 do 20.30 i od 22.00 do 05.00. Odvozom otpada obuhvaena je cijela opina, tako da se iz veine ulica transport vrsi sa specijalnim vozilima ­autosmear, a iz strmih i uskih ulica manjim otvorenim vozilima. Dinamika odvoza otpada koje vrsi vozilo autosmear, iznosi 3 puta sedmicno, a iz glavnih ulica odvoz se vrsi svakodnevno. Odvoz otpada iz uskih i strmih ulica vrsi se 2 puta sedmicno, a to su naselja:Vraca, Hrasno brdo, Velesii i Pofalii. Na podrucju opine postavljeno je 1494 kontejnera, koje bi trebalo da koristi stanovnistvo opine. Problem predstavljaju privatne radnje koje nemaju svoje vlastite posude za odlaganje otpada, a po zakonu o komunalnoj cistoi moraju ih imati, nego svoj otpad odlazu u kontejnere namijenjene za graane, pa kontejneri cesto budu prepuni ambalaze. Odvoz kabastog otpada se vrsi svakodnevno, a godisnje se planiraju dvije akcije u proljee i jesen. Sa podrucja opine dnevno se prikupi i odveze na sanitarnu deponiju oko 100 tona raznog otpada. Na podrucju Mjesne zajednice Cengi Vila I izgraene su 4 natkrivene nise koje su jako funkcionalne, te bi iste trebalo nastaviti graditi na cijelom podrucju opine. Da bi opina bila jos cistija, potrebno je omoguiti da se kontejneri vrate u zgrade gdje su ispravni smetljarnici, a gdje ne postoji ta mogunost napraviti natkrivene nise. Pranje ulica vrsi se na podrucju cijele opine. Ulice su razvrstane u vise prioriteta, neke peru jednom sedmicno, a neke dva-tri puta sedmicno. Masinsko cisenje ulica vrsi se dva puta sedmicno. Rucno cisenje ulica takoer se vrsi po prioritetima svakodnevno do tri puta sedmicno.

V.5. Klizista

Na podrucju opine Novo Sarajevo registrirana su 124 klizista. Okolnosti koje su pogodovale nastanku ovako velikom broju klizista su : geografski polozaj (najniza tacka nadmorske visine 530m, a najvisa 816m), klima (kontinentalna i planinska), gustina naseljenosti u centralnom dijelu opine, prostorno ureenje (komunikacije, stambena izgradnja i urbanizacija) itd. Prostorno ureenje je upravo faktor na koji se najvise ubudue mora uticati. Poznato je da je veliki broj bespravnih objekata bez kanalizacione mreze, sto je jedan od uzrocnika pojave podzemnih voda koje imaju znatan uticaj na pomjeranje povrsine zemljista.

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine 18

Ova pojava pomjeranja zemljista (kliziste) se manifestuje pogotovo na uzem jezgru padinskih dijelova opine, gdje je naseljenost velika, a veliki broj stambenih objekata i infrastrukture napravljen bez ikakvog regulacionog plana. Meutim, pokazalo se da su kolektori voda, koji su uradjeni po projektu, takoer jedan od uzroka stvaranja klizista. Vodovi (trase) su dugi i ispunjavaju se sljunkastim materijalom, te se na tim mjestima skupljaju podzemne i povrsinske vode, pa u najnizim zonama uslijed velikih zasienja i hidrooloskih pritisaka, teren pocinje da klizi. Neregulisano oticanje voda sa saobraajnica, kao i neregulisano odvonjavanje sa veih povrsina, u nepovoljnim hidroloskim uvjetima takoer pogoduje nastanku klizista.

V.6. Stanovanje i stambena izgradnja

Procjenjuje se da na podrucju opine Novo Sarajevo 2005. godine ima 31.283 stambene jedinice. Tabela 14. Procenat ucesa stambenih jedinica opine u Kantonu Sarajevo sa prosjecnim brojem stanovnika po stanu 2005. godine.

Broj stambenih jedinica 31.283 Ucese broja st.jedinica.u ukupnomst.fondu Kantona 17,2% Broj stanovnika 77.620 Prosjecan broj stanovnika po stanu 2,48

Tabela 15. Prostorni standard po stanovniku ­ Grad Sarajevo

Opina Novo Sarajevo Novi Grad Centar Stari Grad Ukupna povrsina stambenog fonda ( m2 ) 1.903.904 2.692.650 1.732.820 1.271.550 Prostorni standard po stanovniku ( m2/ stanovnik ) 25,59 23,05 25,46 33,28

U toku ratnih dejstava, unisten je ili osteen veliki dio stambenog fonda opine, tako da je osteenost stambenog fonda opine iznosila 36% od ukupno osteenog stambenog fonda Kantona Sarajevo. Sa osteenjem veim od 40% evidentirano je 37% stambenog fonda. Kroz aktivnosti realizovane vlastitim sredstvima, kao i sredstvima Grada i Kantona, saniran je veliki broj stambenih jedinica u objektima individualnog stanovanja, kao i zajednicki dijelovi devastiranih objekata kolektivnog stanovanja /20 stambenih objekata/ , cime su stvoreni uslovi za sanaciju oko 700 stambenih jedinica. Veliki problem predstavljaju objekti kolektivnog stanovanja, na kojima do sada nije izvrsena sanacija zajednickih dijelova, te nisu stvoreni uslovi za sanaciju stambenih jedinica. Takvih je 24 objekta sa oko 210 stambenih jedinica.

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine 19

Od ukupnog broja stambenih jedinica 29,5% je u objektima individualnog stanovanja, odnosno 70,5% u objektima kolektivnog stanovanja

kolektivno stanovanje 70,50%

individualno stanovanje 29,50%

V.7. Prostorno ureenje

Na nivou Kantona Sarajevo donesen je Prostorni plan Kantona za period 2003 ­ 2023. godina, a u Plan je ukljucena i Opina Novo Sarajevo kao dio Kantona. Grad Sarajevo pokriven je Urbanistickim planom grada Sarajeva za period 1986 ­2015.godina . Najvei dio podrucja koje obuhvata opina Novo Sarajevo pokriven je provedbeno - planskom dokumentacijom, od cega su neki Regulacioni planovi stari oko 20-tak godina, a za one koji pokrivaju uze gradsko jezgro rade se ceste izmjene, korekcije i sl., zavisno od interesa potencijalnih investitora i potreba urbanog zivljenja. Uze gradsko podrucje pokriveno je slijedeim Regulacionim planovima: " Centar Novo Sarajevo " ­ u toku su izmjene " Kvadrant 30 " "Paromlinska" " Kvadrant C ­ Marijin dvor" " Kvadrant C1 ­Marijin dvor" " Hrasno I " " Hrasno II " , te Urbanistickim projektima: " Bosna auto ­ Grbavica II" " Dzamija ­ Grbavica II" a u toku su aktivnosti na izradi Urbanistickog projekta " Autobuska stanica".

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

20

Padinski dijelovi opine pokriveni su Regulacionim planovima, koji su stari i do dvadeset godina, te postoji potreba za njihovim izmjenama, jer se stanje na terenu u odnosu na plansku dokumentaciju drasticno izmijenilo. Regulacioni planovi za padinski dio opine: " Velesii" iz 1987.godine " Pofalii" iz 1987.godine " Vraca" iz 1986.godine " Kovacii" iz 1986.godine " Kovacii Centar " iz 1991.godine " Brdo Hrasno" izmjene i dopune iz 2001.godine " Pofalii -Ciglane" " Sarajevogas -Bosnalijek" " Kanara" , " Park suma -Hum" u izradi " Groblje Obad", te Urbanisticki projekti: " Centar Orlovacka ulica" " Dzamija Brdo Hrasno"

Podrucje opine je najveim dijelom izgraeno, kako uze gradsko podrucje tako i padinski dijelovi koji su u poslijeratnom periodu "napadnuti" bespravnom gradnjom, te ne postoje lokacije za gradnju veih proizvodnih, odnosno privrednih kompleksa. Na dijelu opine planirana je izgradnja stambenih objekata kolektivnog stanovanja (lokalitet koji se nalazi u obuhvatu RP"Kvadrant 30" i RP " PofaliiCiglane"), a uzi centar za gradnju poslovnih objekata. Dodjela gradskog graevinskog zemljista za gradnju stambenih ili poslovnih objekata vrsi se u skladu sa odredbama Zakona o graevinskom zemljistu ("Sluzbene novine F BiH ", broj 25/03), dakle konkursom ili u rijetkim, samo zakonom propisanim slucajevima, neposrednom pogodbom, te u skladu sa odredbama Odluke o graevinskom zemljistu koje je usvojilo Opinsko vijee Novo Sarajevo ("Sluzbene novine Kantona Sarajevo",broj 16/05). Od usvajanja Zakona o nadziivanju zgrada, izgradnji potkrovnih stanova i stanova u zajednickim dijelovima stambenih i stambeno-poslovnh zgrada ("Sluzbene novine Kantona Sarajevo", broj 17/99) pa do danas, utvreno je pravo prvenstva i odobreno nadziivanje na oko 50-tak stambenih objekata kolektivnog stanovanja, a na njima formirano novih cca 450 stambenih jedinica . Regulacionim planom "Hrasno I" planirana je izgradnja oko 1700 garaznih mjesta, kroz izgradnju podzemnih garaza.

V.8. Bespravna izgradnja

Cijelo podrucje opine Novo Sarajevo je zahvaeno bespravnom izgradnjom. Bespravna izgradnja je posebno izrazena na padinskim dijelovima opine Novo Sarajevo. Bespravne izgradnje nije posteen ni strogi centar opine na kojem preovladavaju objekti kolektivnog stanovanja. Izrazen je u obliku zatvaranja pasaza,

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine 21

sirenja poslovnih prostora na zajednicke prostore u sklopu stambeno­poslovnih objekata i drugih oblika bespravne izgradnje. Bespravna izgradnja je zapoceta davno, nastavila se nakon uspostave mira, a u sadasnjem trenutku je dobila puni intezitet i zamah. Procjene o broju izgraenih ili zapocetih objekata se kree oko 3000 ovakvih slucajeva (radi se o objektima koji su izgradjeni i prije '92., a nisu nikad legalizirani i o graevinama nastalim u periodu '95. do danas), a sam broj registriranih objekata (oko 700) dovoljno govori o vladanju situacijom koja je zasigurno izmakla kontroli i dobila zabrinjavajue razmjere. Ovaj znacajan broj bespravnih objekata zahtijeva koordinirane aktivnosti svih subjekata u ovoj oblasti. Opina Novo Sarajevo je prostor na kojem se nasao veliki broj raseljenih i izbjeglih lica, kao i povratnika iz inostranstva. U situaciji bezizlaza i velikog broja prisutnih delozacija, veliki broj graana iz ove kategorije odlucio se na ovakvo nelegalno rjesavanje stambenog pitanja. Takoer, i vei broj novoformiranih mladih porodica domicilnog stanovnistva pristupa izgradnji individualnih stambenih objekata, jer na drugi nacin ne mogu rijesiti problem svog stanovanja. Struktura bespravnih graditelja je raznolika, ali je naglaseno najvee prisustvo ruralnog stanovnistva koje donosi svoje navike i obicaje i u arhitekturi i u sadrzajnom opremanju i ureenju posjeda, cime se svakako ne uklapaju u uspostavljene standarde urbanog zivljenja. Razlozi intenzivnije bespravne gradnje su raznoliki: Veliki broj izbjeglih i raseljenih osoba i novoformirane porodice domicilnog stanovnistva odlucuju se na bespravnu gradnju, ujedno izbjegavajui odreene takse koje se plaaju u proceduri izdavanja dozvole za graenje. Nepostojanje pripremljenih lokacija koje bi se na prihvatljiv i zakonom utvren nacin mogle ponuditi ovim graditeljima. Sporost u donosenju provedbene planske dokumentacije, jer praksa pokazuje da su bespravni graditelji mnogo brzi od slozene i dugotrajne procedure donosenja akata. Omoguavanje prikljucaka bespravnim graditeljima na instalacije kojima gazduju komunalna javna preduzea. Kontinuirane legalizacije bespravnih objekata daju stalnu nadu starim i novim bespravnim graditeljima. Posljedice bespravne gradnje: Nekontrolisana i neplanska izgradnja nepovoljno utice na urbani izgled naselja i anulira sve namjere za planskim i usmjerenim razvojem, kako opine, tako i Kantona. Zbog velike gustine naseljenosti i optereenosti kompletne infrastrukture dovodi se u pitanje funkcionalnost postojeeg prostora Poveavaju se budzetski troskovi, kako zbog stalnih zahtjeva za opremanjem infrastrukturom bespravnih naselja, tako i zbog sanacije steta koje nastaju bespravnom izgradnjom, posebno klizista.

VI EKOLOGIJA

Nagla urbanizacija i koncentracija stanovnistva u gradskom podrucju predstavljaju znacajne faktore koji uticu na stanje okolisa podrucja opine Novo Sarajevo. Procjenom stanja okolisa na podrucju opine dolazi se do ocjene stanja koja i

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine 22

pored sve veeg angazovanja Opine i znacajnih pomaka po ovom pitanju nije najpovoljnija. Izrada Federalne strategije zastite okolisa kao i LEAP-a (izrada lokalnog ekoloskog akcionog plana za Opinu Novo Sarajevo je na osnovu Odluke vijea u toku), kao obavezujuih dijelova sistema okolisnog planiranja, pokazuje nedvojbenu potrebu da se stanje okolisa u Federaciji (FBiH), a samim tim i u opini Novo Sarajevo unaprijedi. Od posebne je vaznosti istai da e Federalna strategija, kao i LEAP, doprinijeti prilagoavanju koncepta i filozofiji odrzivog razvoja. Planiranje zastite okolisa treba uskladiti sa socijalnim i ekonomskim razvojnim programima, meunarodnim programima razvoja i dokumentima prostornog planiranja. Na kvalitet zraka na podrucju opine Novo Sarajevo, u prijeratnom periodu, uticale su visoke koncentracije sumpordioksida (SO2) i crnog dima (cai). Rezultati mjerenja pokazuju da je poslije rata doslo do pada koncentracija SO2, dok je s druge strane uocen godisnji porast koncentracije crnog dima. Istrazivanja pokazuju da se visoke koncentracije crnog dima biljeze u zimskim mjesecima, sto je svakako posljedica specificnih klimatskih uvjeta i geografskog polozaja. Ipak se pretpostavlja da je za kvalitet zraka opine Novo Sarajevo najvei problem emisija od saobraaja. Ako poznajemo kvalitet vozila koja se kreu nasim cestama i kvalitet goriva koja se upotrebljavaju, jasno je da saobraaj izaziva veoma velika optereenja atmosfere na ovom podrucju. Unatoc poboljsanju stanja zivotne sredine, devastirane tokom rata u svim svojim aspektima, potrebno je poduzeti odgovarajue mjere zastite i racionalnog koristenja zemljista u skladu sa principima odrzivog razvoja, kako bi se najvrijedniji prostori sacuvali za budue generacije. Kvalitet podzemnih voda akvifera, ugrozen je usljed bespravne izgradnje, jednog od najveih problema svih urbanih opina, pa tako i opine Novo Sarajevo. Vrsi se redovno ispitivanje kvaliteta vode. Rezultati istrazivanja pokazuju da je potrebno uspostavljanje stvarnih zona zastite za bunare, kao i izgradnja kanalizacije, koja u odreenim podrucjima nedostaje. Situacija u oblasti odvodnje i precisavanja otpadnih i oborinskih voda opine Novo Sarajevo, jos uvijek nije na potrebnom nivou. Centralni ureaj za precisavanje otpadnih voda Kantona Sarajevo nije u funkciji, sto stanje u ovoj oblasti cini jos tezim. Dodatni negativan uticaj na kvalitet vodnih resursa proizvode i otpadne vode susjednog entiteta, koje se ispustaju u recipijente koji gravitiraju opini Novo Sarajevo. Podrucja na teritoriji entiteta Republike Srpske, koja funkcionalno pripadaju centralnom kanalizacionom sistemu i gravitiraju opini Novo Sarajevo, prakticno nista ne cine na realizaciji primarne kanalizacione mreze i otpadnih voda. Stanje biodiverziteta na podrucju opine nije zadovoljavajue. Tokom ratnog perioda najvei dio sumskog fonda je unisten, sto i pored svih napora da se stanje poboljsa predstavlja veliki problem, koji je doveo i do pojave klizista, jer drvenaste vrste svojim dubokim korjenskim sistemom prirodno odrzavaju stabilnost zemljista. Struktura suma i sumskog zemljista na podrucju opine je slijedea: - Sumski zasadi cetinara na stanistima suma hrasta kitnjaka pretezno na kiselosmeim zemljistima na silikatnim supstratima i manjim ucesem plitkih krecnjackih zemljista zauzimaju povrsinu od 5,8 ha, - Izdanacke sume hrasta kitnjaka sa bukvom i obicnim grabom na pretezno dubokim smeim zemljistima zauzimaju povrsinu od 16,0 ha, Prosjek ispod dalekovoda zauzimaju povrsinu od 1,2 ha, Sporne povrsine ­ uzurpacije suma i sumskog zemljista zauzimaju povrsinu od 10,4 ha.

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine 23

«Sarajevo-sume» i nadlezne Opinske sluzbe, zajednickim aktivnostima izvrsile su ureenje 6,1 ha povrsine devastiranog sumskog zemljista u neposrednoj blizini groblja «Obad», te na obroncima brda Hum posumljena je povrsina od 14,03 ha. Stanje gradskog zelenila, odnosno tercijarnih tipova ekosistema je vrlo vazno za razvijenu urbanu sredinu i tome se, kao i njegovanim parkovskim i zelenim povrsinama, u narednom periodu treba posvetiti posebna paznja, kako bi sadasnji i budui kvalitet zivljenja bio sto kvalitetniji. Tabela 16. Pregled zelenih povrsina na podrucju Opine Zelene povrsine Travnjaci Grmlje Zive ograde Ruze Sezonsko cvijee Cvijetna korita Staze i platoi Mlado i alejno drvee Parkovsko drvee Jed.mjere m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 kom kom Povrsina 557.424 40.129 16.283 1.380 500 80 31.381 1.207 4.973

Upravljanje prostorom, kao resursom kojim Opina raspolaze, treba se u budunosti posvetiti odgovarajua paznja . U suprotnom se mogu pojaviti sekundarni problemi, kao sto su degradacija stanista, pojava klizista, nerijesena infrastruktura, zagaivanje i destrukcija povrsinskih i podzemnih tokova, te brojni drugi problemi koji vode smanjenju kvaliteta zivljenja u opini. U urbaniziranom dijelu opine, prostor se ne koristi uvijek u namijenjene svrhe. Zelene povrsine, a i djecija igralista, se koriste za parkiranje vozila, a nije rijetkost da se i u skucenom urbaniziranom dijelu grade privatni objekti od kojih stanovnici nemaju direktnu korist. Sve ovo ukazuje da rad inspekcijskih sluzbi treba unaprijediti, a na javnost svakako treba uticati putem javnih rasprava, tribina, anketa kako bi se unaprijedila kultura stanovanja i zivljenja u urbanom prostoru. Da bi se pitanja okolisa institucionalizirala, neophodno je prosirivanje nadleznosti Opine, uspostava finansijskih mehanizama, strategija razvoja odnosa prema okolisu i uspostava strucnog multidisciplinarnog pristupa u rjesavanju pitanja okolisa. Nedavno usvojeni « Zakon o lokalnoj samoupravi» e svakako u mnogo cemu olaksati Opini da i pitanja iz oblasti zastite okolisa budu rjesavana na zadovoljstvo kako graana, tako i samih organa vlasti u Opini Novo Sarajevo.

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

24

VII OBRAZOVANJE

Danas je pitanje skolstva, odnosno odgoja i obrazovanja djece, civilizacijska realnost i neupitna saglasnost svih bitnih faktora i nosilaca drustvenog razvoja, gotovo svuda u svijetu, pa tako i kod nas. Ova djelatnost postaje kao prirodna potreba o kojoj se s vremena na vrijeme radikalno diskutuje, iako se radi o razvoju najdrazih bia. Kada je rijec o skolstvu u opini Novo Sarajevo egzistiraju svi oblici sistema obrazovanja i odgoja omladine - od predskolskih ustanova, osnovnog i srednjeg nivoa, do fakulteta kao oblika visokog obrazovanja i odgoja mladih ljudi nase, pa i sire drustvene zajednice. S obzirom da svi ovi oblici postoje u opini, a meu njima odreena veza i saradnja, Opina, iako nije osnivac, dijelom ucestvuje u razvoju i unaprijeenju ovog znacajnog drustvenog procesa. Na podrucju opine postoji relativno skladno postavljena i razvijena mreza osnovnih skola, a prosle godine je poceo upis ucenika prvih razreda devetogodisnje osnovne skole. Opi zakljucak za rad svih osnovnih skola je pozitivan i zadovoljavajui, a odnosi se na osam /8/ osnovnih skola, kao javne ustanove, dvije /2/ skole u privatnoj svojini, jednu /1/ specijalnu i jednu paralelnu (Osnovna muzicka i baletska) skolu. Broj ucenika osnovnih skola opine u 2004/2005. skolskoj godini iznosio je 5072 ucenika za redovne osmogodisnje skole, a u 19 odjeljenja prvih razreda devetogodisnje skole je upisano jos 408 ucenika, sto je veliko poveanje u odnosu na prethodnu godinu. Sve skole su dostigle zadovoljavajui nivo pruzanja usluga ucenicima, sa jasnim ciljem stvaranja pozeljne i zdrave sredine za obrazovanje i odgoj omladine. Sa ucenicima je radilo 560 prosvjetnih radnika. Postojei skolski normativi i standardi ne prate vrijeme i potrebe u kojima zivimo i veini skola nedostaju prostori za radionice, igraonice, informatiku i internet klubove, odnosno multimedijalne projekte koji su potreba nove skole. Stoga je u opem interesu na vrijeme pristupiti rjesavanju nekih pitanja i jednu po jednu stavku na vrijeme rjesavati. Treba znati da osim sposobnog ucitelja i odgajatelja, vrlo vazan faktor u sistemu edukacije cine tehnicka sredstva i pomagala. Osim opreme i ucila kao limitirajueg faktora u odgojno-obrazovnom procesu, kurtoazni su odnosi prema prosvjetnom radniku i investicijama u tom krugu.

KO P. M Broj ucenika sa pozitivnimuspjehom PREG LED dlican Vrlodobar Dobar Dovoljan SVEG A USPJEHA UKUPNO O UCENIKA UCENIKA Broj % Broj % Broj % Broj % Broj %

Ukupno nedovolj. Broj %

Broj neocjenjenih Broj %

Prosj. ocjena

2003/04 2004/05

5111 2658 52 1439 28,2 899 17,6 97 1,9 5094 9,7 12 5072 2795 55 1440 28,4 743 14,7 98 1,9 5066 99,9 3

0,2 0.1

4 3

0,1 0,1

4,3 4,37

Tabela 17. Komparativni pregled uspjeha ucenika

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

25

Sve manifestacije kulturnog, sportskog i takmicarskog karaktera su rezultat vanrednih napora koje ucenici i njihovi nastavnici ostvaruju u organizaciji vladinih i nevladinih, humanitarnih organizacija i brojnih udruzenja. Isticemo napore Crvenog kriza sa projektom ,,Svjesnost o postojanju mina", CIVITAS, Narodnu tehniku gdje ucenici ucestvuju, sticu nova znanja i osvajaju brojne nagrade. Ocekivati je da e i skole same ostvarivati vise saradnje sa drustvenom zajednicom i privrednim subjektima za razvoj i afirmaciju stvaralastva ucenika. Pocetkom devetogodisnjeg obrazovanja i odgoja, ocekivati je i programske, a svakako i medoticke promjene u nastavnim planovima i programima rada. U strukturi nastave osim igraonica, relaksacije i opisnog ocjenjivanja, koje je na pocetku uvedeno, poveavanjem fonda slobodnih aktivnosti, realno i prema sklonostima ucenika, bila bi i atmosfera i odnos prema skoli mnogo blizi i privlacniji.

Popis predskolskih ustanova, osnovnih, srednjih skola i fakulteta: Predskolske ustanove:

Javna ustanova "Djeca Sarajeva" 1. KEKEC 2. ROSICA 3. MASNICA 4. KOSUTA U PRIVATNOJ SVOJINI : VRTI "NUR"

Osnovne skole

1. VELESIKI HEROJI 2. POFALII 3. MALTA 4. CENGI VILA I 5. KOVACII 6. GRBAVICA I 7. GRBAVICA II 8. HRASNO 9.OSNOVNA MUZICKA I BALETSKA SKOLA "NOVO SARAJEVO" 10.CENTAR ZA VASPITANJE, OBRAZOVANJE, RADNO OSPOSOBLJAVANJE I ZAPOSLJAVANJE MENTALNO RETARDIRANE DJECE "VLADIMIR NAZOR 11.PRIVATNA O.S.RISALA

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

26

Fakulteti

1. FAKULTET KRIMINALISTICKIH NAUKA 2. FAKULTET SAOBRAAJA I KOMUNIKACIJA 3. MASINSKI FAKULTET 4. POLJOPRIVREDNI FAKULTET 5. PRIRODNO - MATEMATICKI FAKULTET 6. SUMARSKI FAKULTET 7. VETERINARSKI FAKULTET 8. ELEKTROTEHNICKI FAKULTET

Srednje skole

1. ZELJEZNICKI SKOLSKI CENTAR 2. EKONOMSKA SKOLA 3. TREA GIMNAZIJA 4. MJESOVITA SRED. SAOBRAAJNA SKOLA 5. MJESOVITA SREDNJA SKOLA ZA ELEKTROENERGETIKU 6. SKOLA ZA STRUCNO I RADNO OSPOSOBLJAVANJE 7. MJESOVITA SREDNJA DRVNO-SUMARSKA SKOLA

VIII ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZASTITA

VIII.1.Zdravstvena zastita

Organizaciona jedinica Dom zdravlja Novo Sarajevo je zdravstvena ustanova koja obavlja primarnu zdravstvenu zastitu, specijalisticko - konsultativnu djelatnost na podrucju opine. Djelatnost Doma zdravlja je : opa medicina, zdravstvena zastita djece, zdravstvena zastita skolske djece i omladine, zdravstvena zastita specificnih i nespecificnih oboljenja, zubozdravstvena djelatnost, higijensko - epidemioloska djelatnost, laboratorijska, ultrazvucno - radioloska, specijalisticko - konsultativna zdravstvena djelatnost, fizikalna i mentalna rehabilitacija i alergolosko savjetovaliste. Dom zdravlja je organizovan u 13 podrucnih ambulanti (centralni objekat, 6 lokaliteta OPZZ, 1 lokalitet pedijatrije, 1 lokalitet centar za fizikalnu rehabilitaciju, jedan lokalitet zubozdravstvene zastite za predskolsku, skolsku djecu i odrasle, zubozdravstvena zastita u Hitnoj medicinskoj pomoi koja pruza pomo 24 sata za cijeli Kanton, 1 lokalitet u O.S. Vladimir Nazor, gdje se pruza zdravstvena zastita skolske djece i 1 lokalitet OPZZ ­ Lozionicka koji nije u funkciji radi nerijesenih imovinsko pravnih odnosa). Za Opinu Novo Sarajevo sa 77.620 stanovnika i povrsinom 9,9 km2, za kvalitetnu zdravstvenu zastitu, prema normativima 1 TOM na 2000 stanovnika, neophodno je obezbijediti jos 13 ­TOM. Mreza ambulanti porodicne-obiteljske medicine /organizaciona jedinica Novo Sarajevo/

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

27

POFALII Br.stanovnika : 7.680 Broj M.Z. ­ 2 Broj ordinacija- 1 Broj radnih timova -2 Patronazna sestra ­ Prosjena udaljenost 1-2 km

EDUKACIONI CENTAR Br.stanovnika : 4.653 Broj M.Z. ­ 2 Broj ordinacija- 2 Broj radnih timova -1 Patronazna sestra -

GRBAVICAII Br.stanovnika : 16.499 Broj M.Z. ­ 2 Broj ordinacija- 3 Broj radnih timova -4 Patronazna sestra ­ Prosjena udaljenost 1 km

VELESII I Br.stanovnika : 6.976 Broj M.Z. ­ 2 Broj ordinacija- 1 Broj radnih timova -2 Patronazna sestra ­ Prosjena udaljenost 0,5-1 km

CENTRALNI OBJEKAT Br.stanovnika : 30.455 Broj M.Z. ­ 8 Broj ordinacija- 5 Broj radnih timova -10 Patronazna sestra -

VRACA Br.stanovnika : 2.413 Broj M.Z. ­ 2 Broj ordinacija- 1 Broj radnih timova -1 Patronazna sestra ­ Prosjena udaljenost 0,5-1 km

TRG HEROJA Br.stanovnika : 6.986 Broj M.Z. ­ 1 Broj ordinacija- 2 Broj radnih timova -4 Patronazna sestra ­ Prosjena udaljenost do 0,5 km

KALESIJSKA Br.stanovnika : 5.200 Broj M.Z. ­ 1 Ambulanta jos nije otvorena .ceka se oprema,a stanovnistvo rasporeeno u centralni

LOZIONICKA Br.stanovnika : 9.413 Broj M.Z. ­ 2 Zbog nerjesenih imovinsko pravnih odnosa ambulanta nije otvorena,stanovnistvo rasporeeno u centralni objekat

Tabela 18. Pregled broja predvienih i postojeih timova po mrezi ambulanti

LOKALITET Broj predvienih timova po mrezi 3 3 9 4 3 8 2 1 4 37 Broj postojeih timova 11 2 2 4 1 1 4 25 Broj potrebnih ljekara 3 3 2 1 4 1 14 Ljekara na specijalizaciji PM Broj predvienih sestara u mrezi 3 3 9 4 3 8 2 1 4 37 Broj postoj. sestara 14 3 3 6 4 1 5 36 Broj potr. patr. sestara 1 1 4 1 1 4 1 1 2 16

Kalesijska Hrasno Centralni objekat Pofalii Velesii Grbavica I i II Edukacioni centar Vraca Trg heroja Ukupno

Graani Opine, ako ni po jednom drugom osnovu nisu mogli ostvariti pravo na zdravstvenu zastitu, mogu to pravo ostvariti u opini i to kao : civilne zrtve rata ili clanovi porodice civilne zrtve rata, djeca do 15 godina koja ostvaruju pravo na djeciji dohodak i

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine 28

stara iznemogla lica preko 65 godina, RVI, sehidske porodice i demobilisani borci. Broj korisnika zdravstvene zastite je 823. Tabela 19. Pregled broja korisnika zdravstvenog osiguranja o o o o o o o Civilne zrtve rata Raseljena lica Djeciji doplatak Stariji od 65 godina Ratni vojni invalidi Sehidske porodice Demobilisani borci 32 30 119 42 355 168 77 823

UKUPNO

VIII.2. Socijalna zastita

VIII.2.1 Zastita porodice sa djecom i civilne zrtve rata Nadleznost Opine u socijalnoj zastiti porodica sa djecom kao i zastiti civilnih zrtava rata ogleda se kroz razlicite vidove novcanih davanja za: djeciji dodatak novcana naknada zeni ­ porodilji jednokratna pomo za novoroence pomo u prehrani djeteta subvencioniranje troskova boravka djece u predskolskim ustanovama licna i porodicna invalidnina za civilne zrtve rata tua njega i pomo, ortopedski dodatak, banjsko lijecenje za civilne zrtve rata zdravstvena zastita djece, civilnih zrtava rata i starih i iznemoglih lica preko 65 godina starosti Tabela 20. Pregled prava iz nadleznosti Opine, kriteriji za ostvarivanje prava, broj korisnika , novcani iznos

R.b. Naziv prava Kriteriji Broj korisnika Novcani iznos

o

o 1. Uveani djeciji dodatak o o o 2. Djeciji dodatak po osnovu primanja o

o 3. Naknada zenama-majkama koje su u radnom odnosu

o

oboljeli od: seerne bolesti, karcinoma, leukemije, TBC celijakije djeca korisnika stalne novcane pomoci djeca kojima je jedan roditelj invalid 20 do 100% djeca bez jednog ili oba roditelja ukupna primanja po clanu domainstva ne prelaze 114,00 KM prebivaliste na podrucju Kantona najmanje godinu dana 6 mjeseci radnog staza prije poroda u firmi koja je uredno izdvajala doprinose za PIO i zdravstveno osiguranje da se nalaze na Biro-u za zaposljavanje

1935

42,00 KM

2026

28,00 KM

238

342,00 KM

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

29

o 4. Porodilje koje nisu u radnom odnosu

majka porodilja ili suprug imaju prebivaliste na podrucju Kantona Sarajevo od godine dana.

ukoliko ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na djeciji dodatak ukoliko ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na djeciji dodatak ukoliko ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na djeciji dodatak roditelji invalidi roditelji nezaposleni, a redovni studenti jedan roditelj zaposlen, drugi umro clan porodice psihicki oboljelo lice koje prima stalnu novcanu pomo djeca sa invaliditetom djeca bez oba roditelja oba roditelja u radnom odnosu, ali im primanja ne prelaze 199,00 KM po clanu roditelji ne posjeduju automobil roditelji nisu poreski obveznici dvoje djece iz porodice korisnici predskolske ustanove ostali kriteriji kao kod subvencioniranja 50% utvreno tjelesno osteenje od najmanje 60% nastalo usljed ratnih dejstava za vrijeme II svjetskog rata, kao i za vrijeme oruzanih sukoba poslije 30.maja 1990.g. da su invalidi I ili II kategorije uz misljenje ljekarske komisije nalaz ljekarske komisije o neophodnosti ortopedskog dodatka clanovi uze porodice za poginulog, nestalog za vrijeme II svjetskog rata ili oruzanih sukoba nakon 30.05.1990 g.

212

114,00 KM

5. 6. 7.

Jednokratna pomo za opremu novoroenceta Pomo u prehrani djeteta do 6 mjeseci Dodatna ishrana za majku dojilju

o

11 3 52

199,00 u hrani u hrani

o

o

o o o 8. Subvencija troskovi boravka djece u predskolskim ustanovama 100 % o

22

140,00 KM

o o o 9. Subvencija troskovi boravka djece u predskolskim ustanovama 50%

8

70,00 KM

o o

10.

Subvencija troskovi boravka djece u predskolskim ustanovama 30%

o

6

42,00 KM

o o 11. Civilne zrtve rata

256

189,69 KM

o 12. 13. Tua njega i pomo Ortopedski dodatak o

10 90 400

376,66 KM 116,33 KM 157,56 KM

o 14. Clan porodice civilne zrtve rata

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

30

VIII.2.2. Zastita socijalno ugrozenih kategorija stanovnistva Tabela 21.Korisnici socijalne zastite po kategorijama u nadleznosti Kantonalnog centra za socijalni rad

Redni broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Kategorija Broj korisnika Djeca bez roditeljskog staranja 45 Osobe sa invaliditetom ometane u fizickom i psihickom razvoju 261 Djeca ciji je razvoj ometan porodicnim prilikama 91 Vaspitno zanemarena djeca 18 Vaspitno zapustena djeca 95 Materijalno neobezbijeene i za rad nesposobne osobe 173 Stare osobe bez porodicnog staranja 278 Osobe sa drustveno negativnim ponasanjem 20 Lica i porodice u stanju socijalne potrebe 1295 Lica i porodice koje nemaju dovoljno sredstava za podmirenje 1433 osnovnih zivotnih potreba Osobe izlozene zlostavljanju i nasilju u porodici 65

Ukupno

3774

Treba napomenuti da je 739 osoba korisnici toplog obroka u javnim kuhinjama i to je oko 1% stanovnika.

IX KULTURA I SPORT

Posljednjih godina sport i kultura su na margini dogaaja, ne samo u ovoj opini nego i Kantonu, Federaciji i Bosni i Hercegovini, drugacije receno, u drustvu uope. Za ovakvo tesko stanje ima vise razloga, a najizrazitiji su nepostojanje sistemskih zakonskih propisa i podzakonskih akata, nedostatak kvalitetnih poslovnih prostora za djelovanje pravnih i fizickih subjekata, klubova i udruzenja koja se bave navedenom problematikom, nedostatak tehnickih sredstava i opreme, nezainteresovanost kvalitetnih strucnih kadrova za rad zbog slabe, gotovo nikakve stimulacije, a najvei problem je nedostatak novcanih sredstava za pripremanje, organizovanje i izvoenje smotri kulturno - umjetnickih sadrzaja, sportskih i drugih vrsta takmicenja, raznih predavanja, organizovanja okruglih stolova, pozorisnih, likovnih, filmskih i drugih manifestacija. Ipak, i pored navedenih problema, kulturni, zabavni, sportski zivot na podrucju opine odrzavao se na jednom solidnom nivou.

IX.1. Kultura

IX.1.1. Biblioteke Na podrucju opine Novo Sarajevo djeluju tri bibliotecka odjeljenja, i to: odjeljenje u ulici Paromlinska broj 44, u ulici Dzemala Bijedia broj 66 i u ulici Grbavicka broj 33. Stanje knjiznog fonda nije niti blizu standardima izvedenim na temelju Zakona o biblioteckoj djelatnosti. Situacija je u pomenutim odjeljenjima slijedea: 1. Odjeljenje u ulici Dzemala Bijedia 2. Odjeljenje Paromlinska 7.193 bibliotecke jedinice 14.624 bibliotecke jedinice

31

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

3. Odjeljenje Grbavicka

7.581 bibliotecke jedinice

Shodno broju stanovnika koji zive na tim podrucjima, a na temelju Zakona o biblioteckoj djelatnosti, taj fond bi trebao da bude trostruko vei. Na to upuuju i zakonski bibliotecki standardi. Broj odjeljenja na podrucju opine Novo Sarajevo je takoe ispod svih standarda. Na svakih 10.000 stanovnika, neophodno je imati jednu biblioteku sa minimalnim pocetnim fondom od preko 5.000 knjiga. Shodno tome, treba planirati razvoj bibliotecke djelatnosti u opini Novo Sarajevo i obezbijediti uslove za otvaranje novih odjeljenja. IX.1.2. Kina i pozorista Na podrucju opine Novo Sarajevo ne postoji nijedna kino dvorana. Od nekadasnja dva kina (Arena i Kumrovec) danas ne postoji nijedna kino dvorana, a ni pozoriste niti pozorisna dvorana. IX.1.3. Kulturnoumjetnicka drustva Oblici djelovanja Drustva (ansambl, sekcije, grupe) realizovali su niz znacajnih umjetnickih sadrzaja, sa kojima su obiljezili protekli period veoma uspjesno i odrzali nivo kontinuiteta, kvaliteta, kvantiteta i ukupnih organizacionih djelovanja i entuzijazma koji je evidentan i izrazen citavu posljednju deceniju. Tabela 22. Kulturnoumjetnicka drustva programske aktivnosti R.b. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Naziv drustva KUD «Lola» Hrvatsko kulturno drustvo»Napredak» KUD»Proleter» Centar za mlade «Youth house» J.U.Meunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo Udruzenje graana za kulturu ­Novo Sarajevo Programske aktivnosti Glazbene sekcije Edukacija, animacija, rekreacija, kulturne i sportske aktivnosti Ukljucenje sto vise omladine u razvoj i podsticanje kreativnosti i talenat mladih kroz razlicite projekte i sekcije Okuplja mlau populaciju koja ima afiniteta prema umjetnickom stvaralastvu kroz sekcije

IX.1.4.Oblast tehnicke kulture Na podrucju opine djeluju slijedea drustva iz oblasti tehnicke kulture: Narodna tehnika «Novo Sarajevo» Istrazivacko raketno drustvo Radio klub «Novo Sarajevo»T 91 ENS Vatrogasno drustvo « Novo Sarajevo» Odred izviaca «Hrasno»-Novo Sarajevo Planinarsko drustvo «Lisin»

IX.2. Sport

Na podrucju opine Novo Sarajevo ima odreeni broj objekata iz oblasti sporta, ali oni nemogu u potpunosti zadovoljiti sve potrebe za raznovrsnim sportskim aktivnostima i sadrzajima.

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine 32

IX.2.1. Javna otvorena igralista - plohe U cilju unaprijeenja i omasovljenja sporta i odreenih sportskih disciplina, Gradska uprava Kantona Sarajevo finansirala je rekonstrukciju prva cetiri igralista. Treba istai da su ova igralista-plohe upisani u maticnu evidenciju sportskih objekata, a javna otvorena igralista na podrucju opine su:. MZ "Trg heroja", MZ "Kvadrant", MZ "Grbavica II", MZ "Pofalii II", MZ "Grbavica I" MZ "Cengi Vila

IX.2.2. Skolska igralista Skoro svaka osnovna i srednja skola na podrucju opine Novo Sarajevo ima otvoreno sportsko igraliste. O.S. «Malta», O.S.» Cengi Vila», O.S. «Kovacii», O.S.»Grbavica I», O.S.»Grbavica II», O.S.» Hrasno», O.S.»Risala» «Meunarodna osnovna skola» Centar «Vladimir Nazor» « Zeljeznicki skolski centar» « Trea gimnazija» «Mjesovita srednja saobraajna skola « Nabrojana objekata. skolska igralista su upisana u maticnu evidenciju sportskih

IX.2.3. Ostali sportski tereni Aleja lipa ­ boaliste i sah (zapusteno i devastirano) Bulevar Mese Selimovia ­ boaliste (u funkciji) Trg Heroja ­ boaliste (nije u funkciji)

IX.2.4. Sportski klubovi Sportsko drustvo «Zeljeznicar» o Fudbalski klub « Zeljeznicar» o Zenski kosarkaski klub « Zeljeznicar» o Zenski odbojkaski klub « zeljeznicar» o Klub dizaca tegova « Zeljeznicar» o Sahovski klub « Zeljeznicar» o Kuglaski klub «Zeljeznicar»

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine 33

Sahovski klub «Sarajevo» Karate klub « Novo Sarajevo» Udruzenje graana « Taekwon Do klub 2004» Udruzenje graana za sport i rekreaciju invalida Opine Novo Sarajevo Udruzenje graana Nogometni klub « Pofaliki»

X LOKALNA UPRAVA I NJENI PARTNERI

X.1. Lokalna uprava

Opina je jedinica lokalne samouprave. Opina ima zakonodavnu (Opinsko vijee) i izvrsnu vlast (Opinskog nacelnika). Opinsko vijee i Opinski nacelnik su organi vlasti u Opini koji svoju funkciju vlasti vrse u skladu sa ustavom, zakonom i statutom Opine . Opinsko pravobranilastvo je organizovano kao poseban opinski organ cija je nadleznost da zakonski zastupa Opinu, a u cilju zastite imovine i imovinskih interesa Opine. Sudska vlast je regulisana posebnim Zakonom, a za podrucje opine se osniva Opinski sud, pred kojim graani ostvaruju svoja prava i interese. Opinsko vijee je predstavnicko tijelo graana i Opine, koje funkciju vlasti vrsi u skladu sa ustavom, zakonom i statutom. Sadasnji saziv Opinskog vijea broji 31 vijenika. Izbor vijenika vrsi se neposrednim izborom, na nacin i po postupku utvrenim Zakonom. Mandat clanova vijea je cetiri godine. Vijee osniva radna tijela : komisije, savjete, odbore, radne grupe i druga stalna i povremena radna tijela. Radna tijela se osnivaju radi strucne obrade i praenja odreenih oblasti u okviru nadleznosti Vijea. Sastav, broj clanova, djelokrug, nadleznost i nacin rada stalnih radnih tijela Vijea detaljno se utvruju Poslovnikom Vijea, a za povremena radna tijela odlukom Vijea o njihovom osnivanju.e va prarzana Fojni Opinski Nacelnik je izvrsno - upravni organ Opine. Opinskog nacelnika biraju demokratskim putem biraci na neposrednim tajnim izborima na cijelom podrucju opine u skladu sa zakonom i Statutom. Mandat Opinskog nacelnika je cetiri (4) godine. U obavljanju prenesenih poslova kantonalne uprave, Opinski nacelnik vrsi poslove utvrene Zakonom kojim se utvruje kantonalna uprava. Za obavljanje upravnih i drugih strucnih poslova iz samoupravnog djelokruga Opine, kao i upravnih i drugih poslova, koji su federalnim i kantonalnim zakonom preneseni na Opinu, osnivaju se sluzbe za upravu. Odluku o osnivanju opinskih sluzbi za upravu donosi Opinsko vijee na prijedlog Opinskog nacelnika. Opinski Nacelnik, opinske upravne sluzbe i opinski sluzbenici svoje poslove obavljaju u skladu sa zakonom o upravnom postupku, drugim zakonima i opinskim propisima zavisno od prirode predmeta graani svoja prava i interese rjesavaju unutar zakonom propisanih rokova, a cesto i u znatno kraem vremenu. Na nivou Opine ne postoji organizaciona jedinica koja bi pruzala savjetodavnu i strucnu pomo, radi stvaranja povoljnijih uslova za rast lokalne ekonomije i poveanje zaposlenosti. Da bi se rizici od prirodnih i drugih nesrea sveli na najmanju moguu mjeru, donesen je Program razvoja zastite i spasavanja na podrucju Opine, kojim se odreuju snage i sredstva, te utvruju preventivne mjere, mjere u toku prirodne i druge nesree, te mjere na otklanjanju posljedica. Sve opinske sluzbe i mjesne zajednice raspolazu kompjuterima sto doprinosi brzem ostvarivanju prava i izvrsavanju obaveza. U kompjutersku mrezu Opine je ukljuceno oko 140 racunara i stalno se unaprijeuje obucenost kadrova i nivo kompjuterizacije rada opinske uprave. Sve mjesne zajednice su uvezane u informacioni sistem Opine.

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine 34

Za graane je organizovano pruzanje besplatne pravne pomoi, a sistematizacijom je utvreno radno mjesto sluzbenika za slobodu pristupa informacijama. Opinsko vijee je na prijedlog Opinskog nacelnika 2004 .godine donijelo Odluku o pristupanju projektu uvoenja sistema upravljanja kvalitetom iz serije 9001:2000. Cilj je bio efikasna lokalna uprava, motivisanje i osposobljavanje sluzbenika i namjestenika u pravcu zadovoljavanja potreba i ocekivanja graana i drugih korisnika usluga Opine, uz primjenu svjetski prihvaenih standarda djelovanja javne uprave. U februaru 2006. godine Opina Novo Sarajevo je dobila certifikat ISO 9001:2000 za usluge koje opinske sluzbe pruzaju graanima u oblasti lokalne uprave i samouprave. Tabela 23. Organizaciona sema,odgovornosti i ovlastenja

OPINSKI NACELNIK

SAVJET OPINSKOG NACELNIKA Sluzba za oblast privrede i finansija

SEKRETAR UPRAVE

Kabinet Opinskog nacelnika

Sluzba za oblast prostornog ureenja i

urbanizma

Sluzba za rad,socijalna pitanja,zdravstvo,izbjeglice i raseljena lica

Sluzba za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

Sluzba za poslove inspekcijskog nadzora (inspektorat )

Sluzba za stambene i komunalne poslove,poslove obnove,razvoja i zastite okolisa Sluzba za poslove ope uprave i mjesne zajednice

Sluzba civilne zastite

Sluzba za zajednicke poslove

Sluzba za oblast boracko-invalidske zastite

Sluzba za drustvene djelatnosti

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

35

X.2 Saradnja sa omladinom i nevladinim organizacijama

Saradnja sa drugim udruzenjima na podrucju opine Novo Sarajevo bila je usmjerena u pravcu saznanja o aktivnostima, infrastrukturi i programima istih. Kao jedan od primjera je Fondacija ,,Iskre znanja" kojoj je cilj pruzanje pomoi, posebno nadarenim ucenicima i ucenicima sa posebnim potrebama. Radionice su dobro opremljene namjestajem, racunarima, udzbenicima i ostalim didaktickim sredstvima, koje su dobili od inozemnih i domaih donatora. Prostorije, iako su opinske, plaaju svakog mjeseca. Na primjer, Organizacija ,,UDBA", nastala je prije 18 mjeseci udruzivanjem bendova, samostalnih muzicara, kao i svih mladih ljudi spremnih da sprovedu u djelo zajednicke ideje. SDO ­ ,,Sarajevo Drum Orchestra", pored muzickog angazmana samba benda, organizuje i kreativne muzicke radionice. Mjesecnik ,,Urban Bug" koji izlazi u kontinuitetu ve tri godine, a bavi se afirmacijom mladih kreativnih ljudi i njihovom povezivanju na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, a redakcija je smjestena u prostoru JU ,,Meunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo". Asocijacija ,,XY", svojim programskim opredijeljenjem zeli da unaprijedi i promovira seksualno i reproduktivno pravo, zdravlje i usluge za sve (zene i muskarce), a posebno za grupaciju mladih ljudi u Bosni i Hercegovini, kroz svoje osoblje koje ima na raspolaganju, te volontere i profesionalne saradnike.

Dosadasnjom aktivnosu saradnje sa nevladinim organizacijama, konstatirano je da na podrucju opine Novo Sarajevo djeluju slijedee nevladine organizacije:

o o o o o o o o o o o o o o o

DRUSTVO CRVENOG KRIZA BIH-OPINSKA ORGANIZACIJA NOVO SARAJE VO OBRAZOVANJE GRADI BiH PRINCES KROFNE WORLD VISION BiH SPROFONDO ICRC ­ INTERNACIONAL COMMITTEE OF URBAN BUG YOUTHOUS (Kua mladih) UDBA (udruzenje bendova) HELSINSKI KOMITET ZA LJUDSKA PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI SRPSKO GRAANSKO VIJEE (biro za ljudska prava) KUA LJUDSKIH PRAVA SARAJEVO ZENE ZENAMA NEZAVISNA UNIJA PROFESIONALNIH NOVINARA RENESANSA ''ZA KULTURU NOVO SARAJEVO'' NJEMACKO DRUSTVO ZA TEHNICKU SARADNJU - GTZ

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine 36

o o o o o

UDRUZENJE ''NASA DJECA'' XY (sexualno savjetovaliste) SDO ­ Drum Orchestra OO SUBNOAR Novo Sarajevo FONDACIJA ''ISKRE ZNANJA''

X.3. Vjerske zajednice na podrucju opine

Na podrucju opine egzistira sest vjerskih zajednica i to: - tri monoteisticke ( islamska,katolicka i pravoslavna ) i - tri crkve( Jehovini sljedbenici,baptisticka i evaneoska) Vid saradnje sa vjerskim zajednicama odnosi se uglavnom na programsko obiljezavanje Dana opine, i to u smislu prigodnih molitvi ,kao pomen i sjeanje na zrtve rata u periode 1992-1995. godina, Ope stanje u vjerskim zajednicama na podrucju opine Novo Sarajevo ,kroz tabelarni pregled,izgledao bi : Tabela 24: Ope stanje objekata vjerskih zajednica

NAZIV VJERSKOG OBJEKTA

ADRESA Azize Sairbegovi broj 5

STANJE VJERSKOG OBJEKTA Objekat zadovoljava uslove za koje je namijenjen Objekat zadovoljava uslove za koje je namijenjen Objekat zadovoljava uslove za koje je namijenjen Objekat zadovoljava uslove za koje je namijenjen Objekat zadovoljava uslove za vjerske obrede ,kao i za druge sadrzaje Objekat zadovoljava uslove za koje je namijenjen

37

«Hadzi Idrizova dzamija « Hrasno

ISLAMSKI VJERSKI OBJEKTI

Dzamija « Gornji Velesii» Dzamija « Bakarevac» Dzamija « Cengi vila» Dzamija « Grbavica I» Centralna dzamija «Pofalii»

Gornji Velesii broj 19 Ruera Boskovia broj 67 Dzemala Bijedia bb Grbavicka broj 12

Orlovacka bb

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

Dzamija « Hrasno brdo» Dzamija « Grbavica II»

Milinkladska bb

Objekat se koristi za vjerske obrede Objekat se koristi za vjerske obrede

B. Mutevelia bb

KATOLICKI

Rimokatolicki zupni ured « Novo Sarajevo» -« Crkva presvetog trojstva» Zupa « Svetog Ignacija»

Zmaja od Bosne broj 86

Objekat zadovoljava uslove za koje je namijenjen Objekat zadovoljava uslove za koje je namijenjen

Ante Fijamenga broj 14c

PRAVOSLAVNI

Crkva »Sveto preobrazenje»

Zmaja od Bosne broj 43

Objekat zadovoljava uslove za koje je namijenjen

BAPTISTICKI

«Baptisticka crkva Novo Sarajevo»

Ljubljanska broj 26

Objekat zadovoljava uslove za koje je namijenjen

EVANEOSKI

»Evaneoska crkva»

Marka Marulia broj 18

Objekat zadovoljava uslove za koje je namijenjen

JEHOVINI SVJEDOCI

« Dvorana kraljevstva»

Kupreska broj 5

Objekat zadovoljava uslove za koje je namijenjen

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

38

XI SWOT- ANALIZA

I. SNAGE

GEOGRAFSKI ( PROSTORNI) POLOZAJ DEMOGRAFSKA SLIKA TRZISTE RADA EKONOMSKA I BIZNIS SITUACIJA

· · · · · ·

Opina cini jednu od cetiri opine koje cine grad Sarajevo Sjediste administrativnih i obrazovnih institucija (univerzitetski centar, ambasade ) Visok procenat radno sposobnog stanovnistva Zavidan broj raspolozivih visokoobrazovanih kadrova iz svih znanstvenih oblasti Sjediste velikog broja privrednih subjekata i usluzno trgovackih centara koji zaposljavaju veliki broj radnika sa podrucja opine Poslovni prostori u vlasnistvu Opine i graevinsko zemljiste Razvijene sve vrste javnog saobraaja Razvijeni sistemi snabdijevanja energentima Planskom dokumentacijom predviena izgradnja primarne putne mreze Lokalni ekoloski akcioni plan (LEAP) u fazi izrade Dobra pokrivenost obrazovnim ustanovama (obdanista, osnovne i srednje skole i fakulteti) Mreza primarne zdravstvene zastite relativno razvijena JU "Meunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo" Omladinski centar mladih Opredijeljenost lokalne uprave na graane kao korisnike usluga Informaticka povezanost unutar organa Opine, kao i sa Mjesnim zajednicama Opina ima certifikat sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000

INFRASTRUKTURA

· · · · · · · · · ·

EKOLOGIJA OBRAZOVANJE ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZASTITA KULTURA I SPORT LOKALNA UPRAVA I NJENI PARTNERI

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

39

II.

SLABOSTI

GEOGRAFSKI (PROSTORNI) POLOZAJ DEMOGRAFSKA SLIKA

· ·

TRZISTE RADA

· · · ·

EKONOMSKA I BIZNIS SITUACIJA INFRASTRUKTURA

· · · · · · · ·

EKOLOGIJA OBRAZOVANJE ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZASTITA

· · · · · · · · ·

KULTURA I SPORT

LOKALNA UPRAVA I NJENI PARTNERI

Promjena demografske slike kao posljedica ratnih dejstava Tendencija odlaska nezaposlenih mladih van opine Veliki procenat nezaposlenog radno sposobnog stanovnistva Veliki broj nekvalifikovane radne snage Zastarjela oprema i tehnoloski procesi u proizvodnim postrojenjima Nepostivanje zakonskih propisa u oblasti radnih odnosa Nedostatak povoljnih kreditnih sredstava za pokretanje i unaprijeenje biznisa Veliki broj bespravno izgraenih objekata Lose stanje lokalnih saobraajnica Gradski saobraaj u padinskim dijelovima opine neadekvatno rijesen, obzirom na potrebe stanovnistva Stanje komunalne higijene na nezadovoljavajuem nivou Lose stanje stambenog fonda kao posljedica ratnih dejstava i neodrzavanja Veliki broj zastarjelih regulacionih planova Nedostatak prostora za novu stambenu i privrednu izgradnju Nerijesen saobraaj u mirovanju Ureenost zelenih povrsina nije na nivou potreba gradske opine Jedan broj JU osnovnih skola nema kvalitetne uslove za propisane aktivnosti Nedovoljan broj timova i ljekara za kvalitetniju zdravstvenu zastitu Nepokrivenost opine dovoljnim brojem ambulanti ( nedostaju dvije ambulante) Nepostojanje objekata iz oblasti kulture i sporta (citaonice, kina, pozorista, sportske dvorane) Neadekvatan bibliotecki fond Nepovoljan pravni status Opine u okviru Grada i Kantona Komplikovane administrativne procedure uslijed zakonskih regulativa koje su donijeli visi nivoi vlasti

40

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

III.

MOGUNOSTI

GEOGRAFSKI (PROSTORNI) POLOZAJ DEMOGRAFSKA SLIKA TRZISTE RADA EKONOMSKA I BIZNIS SITUACIJA

· · ·

INFRASTRUKTURA

· · · ·

EKOLOGIJA

· · · ·

Prekvalifikacija kadrova Mogunost koristenja meunarodnih fondova za regionalni razvoj Poboljsanje saradnje sa opinama koje cine Sarajevsku razvojnu regionalnu agenciju "Serda" Planskom dokumentacijom predvieno poboljsanje saobraajne infrastrukture Iniciranje izmjena zakona iz oblasti odrzavanja stambenog fonda Pokretanje inicijative za donosenje efikasnijih propisa u cilju sprijecavanja bespravne izgradnje Rjesavanje problema saobraaja u mirovanju privlacenjem investitora Edukacija stanovnistva u stvaranju ekoloske kulture Provedba Lokalnog ekoloskog akcionog plana (LEAP-a ) Ureenje okolisa na nivo prihvatljiv za sjedista reprezentativnih poslovnih i administrativnih institucija Uvoenje sistema upravljanja otpadom i okolinom ISO 14000

OBRAZOVANJE ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZASTITA KULTURA I SPORT

· · ·

LOKALNA UPRAVA I NJENI PARTNERI

· ·

Prirodni potencijal Vilsonovog setalista i Park sume Hum kao prostor za organizovanje kulturnih, rekreativnih i sportskih manifestacija Uslovljavanje buduih investitora za izgradnju objekata u kojima su dvorane visenamjenskog sadrzaja Dovoenje u funkciju sportskih terena za vise vrsta sportova Unaprijeenje saradnje sa nevladinim sektorom Pokretanje inicijative za izmjenu Zakona o statusu Opine u okviru Kantona u cilju prosperiteta opine kao jedinice lokalne samouprave

41

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

IV. PRIJETNJE

GEOGRAFSKI (PROSTORNI) POLOZAJ DEMOGRAFSKA SLIKA TRZISTE RADA

· · ·

Veliki procenat radno neaktivnog stanovnistva Odlazak mladih obrazovanih kadrova kao posljedica nepostojanja mogunosti za zaposlenje Pojava delikvencije kao posljedica nemogunosti zaposljavanja Prisustvo sive ekonomije i rada na crno Nezadovoljstvo graana niskim zivotnim standardom kao posljedica velikog broja nezaposlenih Bespravna gradnja koja se reflektuje na stanje infrastrukture Prosirenje starih i pojava novih klizista Nepostojanje ekoloske svijesti Nepostivanje standarda za ureenje zivotnog prostora Neusklaenost sistema obrazovanja sa zahtjevima trzista rada Naglasena potreba zdravstveno socijalne zastite za osobe podlozne narkomaniji Porast delikvencije kao posljedica nedostatka sadrzaja za aktivnosti mladih u slobodnom vremenu Nedovoljna zainteresovanost visih nivoa vlasti za potrebe lokalnog stanovnistva

EKONOMSKA I BIZNIS SITUACIJA INFRASTRUKTURA

· · · · · · · · · ·

EKOLOGIJA

OBRAZOVANJE ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZASTITA KULTURA I SPORT LOKALNA UPRAVA I NJENI PARTNERI

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

42

XII IZJAVA O VIZIJI

CILJ JE U 2015. GODINI ZIVJETI U OPINI KOJA E IMATI SLIJEDEA OBILJEZJA:

Opina Novo Sarajevo je lokalna zajednica ugodnog zivljenja, multieticna, prepoznatljivo podrucje modernih urbanih cjelina, Povoljniji pravni status u pogledu vee samostalnosti Opine, kako u okviru Grada Sarajeva, tako i u okviru Kantona Sarajevo, a sve u interesu i za dobrobit njenih graana, Obezbijeene kvalitetne uslove za: obrazovanje, zdravstvo, sport, kulturu, kulturu zivljenja, stanovanja, Izgraenu saobraajnu i komunalnu infrastrukturu, Primjeren okolis koji e sa svim ostalim Opinu Novo Sarajevo ciniti privlacnu za sve poslovne i dobronamjerne ljude.

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

43

XIII

STRATESKI PRAVCI (PROGRAMI)

1. Moderno ureena prostorno i urbano sreena Opina sa visokom kulturom

stanovanja i naglaskom na zastitu zivotne sredine 1.1 Program prostornog planiranja i ureenja 1.2 Implementacija lokalnog ekoloskog akcionog plana (LEAP) 1.3 Integrisanje sistema upravljanja okolisom sa sistemom upravljanja kvalitetom 1.4. Program ureenja i cuvanja zelenih povrsina i efikasnijeg uklanjanja svih vrsta otpada 1.5. Program sanacije i novi izgled devastiranih i drugih stambenih i poslovnih objekata 1.6. Sanacija klizista 1.7. Sprijecavanje bespravne gradnje 1.8. Razvijanje svijesti o kulturi stanovanja 1.9. Poveanje sigurnosti i bezbijednosti graana

2. Konstantno unaprijeenje saobraajne i komunalne infrastrukture 2.1 Unaprijeenje stanja lokalnih cesta 2.2 Razvoj cestovne mreze 2.3 Razvoj mreze javnih parkinga 2.4 Program rjesavanja prometa pjesaka na opasnim raskrsnicama 2.5 Unaprijeenje stanja komunalne infrastrukture u oblasti vodovoda i kanalizacije 2.6 Unaprijeenje stanja u oblasti elektrosnabdijevanja i javne rasvjete 2.7 Unaprijeenje stanja u oblasti snabdijevanja energentima (gas, toplane)

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

44

3. Administrativni i poslovni centar Grada Sarajeva 3.1 Stvaranje pozitivnog imidza Opine u smislu promocije poslovnog centra sarajevske regije 3.2 Lokalni ekonomski razvoj 3.3 Program pristupu programima Evropske unije 3.4 Obezbjeenje uvjeta za kvalitetan administrativni centar

4. Razvijena mreza kvalitetnih odgojno ­ obrazovnih, modernih i dobro opremljenih institucija, sa razvijenim kulturnim i sportskim sadrzajima 4.1 Modernizacija i opremljenost skolskih objekata 4.2 Saradnja sa nevladinim organizacijama u cilju poboljsanja nivoa obrazovanja 4.3 Obezbjeenje prostora za odrzavanje kulturnih manifestacija 4.4 Obezbjeenje i unaprijeenje prostora za sportske aktivnosti 4.5 Otvoreni kulturni i rekreacioni centri: Vilsonovo setaliste, Park suma "Hum" i Spomen park "Vraca" 4.6 Razvijena mreza biblioteka 5. Ureen i dostupan sistem primarne zdravstvene i socijalne zastite 5.1 Doprinos razvoju primarne zdravstvene zastite 5.2 Program pomoi stanovnistvu u stanju socijalne potrebe 5.3 Promovisanje kulture zdravog zivota 6. Zalaganje (lobiranje) za povoljniji pravni status Opine kao jedinice lokalne samouprave u okviru grada i Kantona, i za realizaciju strateskih projekata Opine 6.1 Zalaganje za donosenje Zakona o pripadnosti javnih prihoda 6.2 Zalaganje za sire ovlasti i definisanje nadleznosti Opine kao jedinice lokalne samouprave 6.3 Zalaganje za realizaciju projekata od strateskog interesa za opinu

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine 45

XIV

PROJEKTI

STRATESKI PRAVAC 1. Moderno

ureena prostorno i urbano sreena Opina sa visokom kulturom stanovanja i naglaskom na zastitu zivotne sredine

PROGRAM 1.1. PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREENJA

PROJEKTI 1.1.1. Uvoenje geografskog informacionog sistema (GIS) 1.1.2. Izrada planske provedbene dokumentacije 1.1.3. Ureenje gradskog graevinskog zemljista PROGRAM 1.2. IMPLEMENTACIJA LOKALNOG EKOLOSKOG AKCIONOG PLANA ( LEAP)

PROJEKTI 1.2.1. Izrada i provoenje Lokalnog ekoloskog akcionog plana ( LEAP-a) PROGRAM 1.3. INTEGRISANJE SISTEMA UPRAVLJANJA OKOLISOM SA SISTEMOM UPRAVLJANJA KVALITETOM

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

46

PROJEKTI 1.3.1. Uvoenje sistema upravljanja okolisom u opinski organ uprave

PROGRAM 1.4. PROGRAM UREENJA I CUVANJA ZELENIH POVRSINA I EFIKASNIJEG UKLANJANJA SVIH VRSTA OTPADA

PROJEKTI 1.4.1. Estetsko i holtikulturalno ureenje 1.4.2. Izgradnja nisa za kontejnere

PROGRAM 1.5. PROGRAM SANACIJE I NOVI IZGLED DEVASTIRANIH I DRUGIH STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA

PROJEKTI 1.5.1. Iluminacija fasada znacajnih objekata 1.5.2. Redizajniranje fasada 1.5.3. Izrada projektne dokumentacije za sanaciju devastiranih objekata kolektivnog stanovanja 1.5.4. Sanacija zajednickih dijelova objekata kolektivnog stanovanja 1.5.5. Rekonstrukcija obdanista "Narcis" 1.5.6. Izgradnja O.S. " Pofalii II " 1.5.7. Rekonstrukcija OS "Radojka Laki" 1.5.8. Nabavka pres-kontejnera 1.5.9. Sanacija i rekonstrukcija devastiranih objekata kolektivnog stanovanja 1.5.9. Izgradnja mjesne zajednice Pofalii I sa prateim sadrzajima

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

47

PROGRAM 1.6. SANACIJA KLIZISTA

PROJEKTI 1.6.1. Program sanacije klizista

PROGRAM 1.7. SPRIJECAVANJE BESPRAVNE GRADNJE

PROJEKTI 1.7.1 Edukacija stanovnistva o posljedicama bespravne gradnje 1.7.2. Zastita neizgraenog zemljista PROGRAM 1.8. RAZVIJANJE SVIJESTI O KULTURI STANOVANJA

PROJEKTI 1.8.1. Edukacija stanovnistva o kulturi stanovanja PROGRAM 1.9. POVEANJE SIGURNOSTI I BEZBIJEDNOSTI GRAANA

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

48

PROJEKTI 1.9.1. Unaprijeenje saradnje Policije sa lokalnom zajednicom

STRATESKI PRAVAC 2. Konstantno

unaprijeenje

saobraajne

i

komunalne

infrastrukture

PROGRAM 2.1. UNAPRIJEENJE STANJA LOKALNIH CESTA

PROJEKTI 2.1.1. Izrada Elaborata o stanju lokalnih saobraajnica 2.1.2. Izgradnja, sanacija i rekonstrukcija lokalnih cesta

PROGRAM 2.2. RAZVOJ CESTOVNE MREZE

PROJEKTI 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. PROGRAM 2.3. RAZVOJ MREZE JAVNIH PARKINGA Izgradnja dijela gradskog autoputa Izgradnja I transferzale Izgradnja Sjeverne longitudinale ( od I do III transferzale ) Izgradnja dijela Juzne longitudinale

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

49

PROJEKTI 2.3.1. Izgradnja javnih parkinga

PROGRAM 2.4. PROGRAM RJESAVANJA PROMETA PJESAKA NA OPASNIM RASKRSNICAMA

PROJEKTI 2.4.1. Izgradnja potputnjaka na raskrsnici Azize Sairbegovi i Zvornicka 2.4.2. Izgradnja potputnjaka na raskrsnici Pofalii PROGRAM 2.5. UNAPRIJEENJE STANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OBLASTI VODOVODA I KANALIZACIJE

PROJEKTI 2.5.1. Izrada Elaborata o stanju kanalizacione mreze sa prijedlogom mjera 2.5.2. Izgradnja,rekonstrukcija i sanacija kanalizacione mreze na osnovu Elaborata 2.5.4. Elaborat o stanju vodovodne mreze sa prijedlogom mjera 2.5.5. Rekonstrukcija i sanacija vodovodne mreze na osnovu Elaborata 2.5.6. izgradnja nedostajue vodovodne mreze PROGRAM 2.6. UNAPRIJEENJE STANJA U OBLASTI ELEKTROSNABDIJEVANJA I JAVNE RASVJETE

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

50

PROJEKTI 2.6.1. Izrada Elaborata o stanju javne rasvjete na podrucju Opine Novo Sarajevo 2.6.2. Rekonstrukcija i sanacija javne rasvjete na osnovu Elaborata 2.6.3. Izgradnja nedostajue javne rasvjete 2.6.4. Izgradnja Transformatorske stanice 110/10 KV - Grbavica 2.6.5. Rekonstrukcija niskonaponskih kablova PROGRAM 2.7. UNAPRIJEENJE STANJA U OBLASTI SNABDIJEVANJA ENERGENTIMA (GAS, TOPLANE)

PROJEKTI 2.7.1. Program sanacije dimnjaka 2.7.2. Promoviranje upotrebe prirodnog gasa kao ekoloski najcistijeg energenta 2.7.3. Ugradnja mjernih satova na instalacijama centralnog grijanja

STRATESKI PRAVAC 3. Administrativni i poslovni centar grada Sarajeva

PROGRAM 3.1. STVARANJE POZITIVNOG IMIDZA OPINE U SMISLU PROMOCIJE POSLOVNOG CENTRA SARAJEVSKE REGIJE

PROJEKTI 3.1.1. Vodic za investiciona ulaganja na podrucju opine 3.1.2. Otvaranje Centra za razvoj poduzetnistva

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

51

PROGRAM 3.2. LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

PROJEKTI 3.2.1. Izrada Akcionog plana lokalnog ekonomskog razvoja 2010 - 2012

PROGRAM 3.3. PROGRAM PRISTUPU PROGRAMIMA EVROPSKE UNIJE

PROJEKTI 3.3.1. Edukacija sluzbenika o izradi aplikacija za predpristupne fondove Evropske unije PROGRAM 3.4. OBEZBIJEENJE UVJETA ZA KVALITETAN ADMINISTRATIVNI CENTAR

PROJEKTI 3.4.1. Izrada Elaborata o efikasnom opremanju graevinskog zemljista za izgradnju poslovnih objekata

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

52

STRATESKI PRAVAC 4. Razvijena mreza kvalitetnih odgojno - obrazovnih, modernih i

dobro opremljenih institucija sa razvijenim kulturnim i sportskim sadrzajima

PROGRAM 4.1. MODERNIZACIJA I OPREMLJENOST SKOLSKIH OBJEKATA

PROJEKTI 4.1.1. Sanacija skolskih objekata 4.1.2. Modernizacija opreme i ucila kabineta u skolama 4.1.3. Izgradnja i sanacija skolskih igralista PROGRAM 4.2. SARADNJA SA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U CILJU POBOLJSANJA NIVOA OBRAZOVANJA

PROJEKTI 4.2.1.Finansiranje projekata nevladinih organizacija koji se bave poboljsanjem odgojno ­ obrazovnog sistema 4.2.2. Multimedijalni centar u M.Z. Pofalii II

PROGRAM 4.3. OBEZBIJEENJE PROSTORA ZA ODRZAVANJE KULTURNIH MANIFESTACIJA

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

53

PROJEKTI 4.3.1. Osposobljavanje i stavljanje u funkciju doma Hrasno 4.3.2. Sanacija objekta meunarodnog centra za djecu i omladinu 4.3.3. Finansiranje projekata NVO i udruzenja graana iz oblasti kulture PROGRAM 4.4. OBEZBIJEENJE I UNAPRIJEENJE PROSTORA ZA SPORTSKE AKTIVNOSTI

PROJEKTI 4.4.1. Izgradnja sportske dvorane 4.4.2. Sanacija otvorenih sportskih igralista 4.4.3. Izgradnja zabavnih parkova za djecu PROGRAM 4.5. OTVORENI KULTURNI I REKREACIONI CENTRI : VILSONOVO SETALISTE, PARK SUMA «HUM» I SPOMEN PARK»VRACA»

PROJEKTI 4.5.1. Vilsonovo setaliste ­ otvoreni kulturni centar 4.5.2. Park suma Hum ­ rekreacioni centar 4.5.3. Sanacija Spomen parka "Vraca" 4.5.4. Finansiranje projekata NVO i udruzenja graana iz oblasti sporta

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

54

PROGRAM 4.6. RAZVIJENA MREZA BIBLIOTEKA

PROJEKTI 4.6.1. Formiranje odjeljenja biblioteke za MZ Trg Heroja, Hrasno brdo i Hrasno 4.6.2. Knjiga po stanovniku

STRATESKI PRAVAC 5. Ureen i dostupan sistem primarne zdravstvene i socijalne

zastite

PROGRAM 5.1. DOPRINOS RAZVOJU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZASTITE

PROJEKTI 5.1.1. Stavljanje u funkciju ambulante u Kalesijskoj ulici 5.1.2. Obezbijeenje prostora za smjestaj ambulante u MZ Hrasno brdo, Kovacii i Velesii

PROGRAM 5.2. PROGRAM POMOI STANOVNISTVU U STANJU SOCIJALNE POTREBE

PROJEKTI 5.2.1. Istrazivanje potreba svih korisnickih grupa socijalne brige

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine 55

PROGRAM 5.3. PROMOVISANJE KULTURE ZDRAVOG ZIVOTA

PROJEKTI 5.3.1 Finansiranje nevladinih organizacija koje se bave promovisanjem kulture zdravog zivota STRATESKI PRAVAC 6. Zalaganje (lobiranje) za povoljniji pravni status Opine kao

jedinice lokalne samouprave u okviru grada i Kantona i za realizaciju strateskih projekata Opine

PROGRAM 6.1. ZALAGANJE ZA DONOSENJE ZAKONA O PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA

PROJEKTI 6.1.1. Lobiranje preko politickih subjekata kod visih nivoa zakonodavne vlasti za donosenje Zakona o pripadnosti javnih prihoda PROGRAM 6.2. ZALAGANJE ZA SIRE OVLASTI I DEFINISANJE NADLEZNOSTI OPINE KAO JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

PROJEKTI 6.2.1. Lobiranje za jasnije definisanje nadleznosti Opine kao jedinice lokalne samouprave

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

56

PROGRAM 6.3. ZALAGANJE ZA REALIZACIJU PROJEKATA OD STRATESKOG INTERESA ZA OPINU

PROJEKTI 6.3.1. Stalna saradnja sa visim nivoima vlasti u cilju realizacije projekata od strateskog interesa za Opinu

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

57

ANEX I : PROJEKTI ­ OPERATIVNI DIO

PODRUCJE STRATESKI CILJ: PROGRAM: PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS: CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 1.Moderno ureena prostorno i urbano sreena opina sa visokom kulturom stanovanja i naglaskom na zastitu zivotne sredine. 1.1. Program prostornog planiranja i ureenja

1.1.1. UVOENJE GEOGRAFSKOG INFORMACIONOG SISTEMA (GIS) Opina Novo Sarajevo Projekat predvia izradu informacionog sistema kao osnova i unaprijeenje rada u oblasti urbanizma, imovinsko pravnih poslova i katastra Kreiranje baze podataka I uvezivanje sa Javnim preduzeima REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI 1. Digitalizacija katastarskih planova 2. Povezivanje baze podataka 3. Kontinuirano azuriranje

NOSIOCI AKTIVNOSTI Opina - dobavljac Opina - dobavljac Opina - dobavljac

PERIOD 2008. 2008-2010. stalno

Svo stanovnistvo KORISNICI BROJ KORISNIKA PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA

690.000,00 KM OPINA GRAD FEDERACIJA

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

58

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 1. Moderno ureena prostorno i urbano sreena opina sa visokom kulturom stanovanja i naglaskom na zastitu zivotne sredine. 1.1.Program prostornog planiranja i ureenja 1.1.2. IZRADA PLANSKE PROVEDBENE DOKUMENTACIJE Opina Novo Sarajevo Projekat predvia izradu planske dokumentacije za podrucja za koja nije donesena, odnosno izmjena planske dokumentacije za podrucje u kojima je planska dokumentacija zastarjela Pokrivenost cijele Opine planskom dokumentacijom REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI NOSIOCI AKTIVNOSTI 1. Analiza stanja Opina 2. Definisati prioritete Opina 3. Inicijativa za donosenje Opina /Vijee 4. Izrada plana Opina /Zavod 5. Donosenje plana Zavod / grad Svo stanovnistvo KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA Urbano ureena Opina 550.000,00 KM OPINA GRAD

PERIOD 2008. 2008. 2009-2010. 2009-2015. 2009-2015.

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

59

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM: PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 1.Moderno ureena prostorno i urbano sreena opina sa visokom kulturom stanovanja i naglaskom na zastitu zivotne sredine. 1.1.Program prostornog planiranja i ureenja 1.1.3. UREENJE GRADSKOG GRAEVINSKOG ZEMLJISTA Opina Novo Sarajevo Projekat predvia opremanje lokacija infrastrukturom lokacija predvienih za gradnju stambenih, obrazovnih, privrednih objekata Stvoriti preduslove za efikasno intezivniju gradnju REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI 1. Analiza stanja i definisanje prioriteta 2. Izrada projektne dokumentacije 3. Izvoenje radova na ureenju 4. Raspisivanje konkursa KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA

NOSIOCI AKTIVNOSTI Opina Opina Zavod / Opina Opina

PERIOD 2008. 2008-2010. 2009-2015. 2009-2015.

Svo stanovnistvo

Privlacenje investitora i zaposljavanje 3.200.000,00 KM OPINA KANTON

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

60

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 1.Moderno ureena prostorno i urbano sreena opina sa visokom kulturom stanovanja i naglaskom na zastitu zivotne sredine. 1.2.Implementacija lokalnog ekoloskog akcionog plana (LEAP) 1.2.1. IZRADA I PROVOENJE LOKALNOG EKOLOSKOG AKCIONOG PLANA ( LEAP-a ) Citavo podrucje Opine Novo Sarajevo Analiza stanja, prijedlog mjera i aktivnosti na zastiti okolisa za period od 5 godina Identifikovati probleme, odrediti ciljeve i predloziti mjere i aktivnosti kojim bi se poboljsalo stanje u oblasti zastite okolisa. REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI 1. Izrada Prijedloga LEAP-a 2. Usvajanje Prijedloga LEAP-a 3. Implementacija LEAP-a 4. Azuriranje LEAP-a

NOSIOCI AKTIVNOSTI Opinski nacelnik Opinsko vijee Opinski nacelnik / Opinsko vijee Opinski nacelnik / Opinsko vijee

PERIOD 2007. 2007. 2008-2012. kontinuirano

Svo stanovnistvo KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA Poboljsanje stanja u oblasti zastite okolisa 200.000,00 KM OPINA

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

61

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA: KRATAK OPIS CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 1.Moderno ureena prostorno i urbano sreena opina sa visokom kulturom stanovanja i naglaskom na zastitu zivotne sredine. 1.3.Integrisanje sistema upravljanja okolisom sa sistemom upravljanja kvalitetom 1.3.1. UVOENJE SISTEMA UPRAVLJANJA OKOLISOM U OPINSKI ORGAN UPRAVE Opina Novo Sarajevo Projekat predvia uvoenje sistema upravljanja okolisom Zaustavljanje daljih zagaivanja okolisa, stvaranje ambijenta za ugodniji i zdraviji zivot REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI NOSIOCI AKTIVNOSTI 1. Donosenje Odluke o pristupanju Opinsko vijee 2. Izbor certifikacijske kue Nacelnik 3. Obuka Certifikacijska kua 4. Izrada dokumentacije Opinske sluzbe 5. Certifikacija Certifikacijska kua Svo stanovnistvo KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA Ocuvanje i stalno poboljsanje zivotne sredine 40.000,00 KM OPINA

PERIOD 2008. 2008. 2008. 2008-2009. 2009.

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

62

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 1.Moderno ureena prostorno i urbano sreena opina sa visokom kulturom stanovanja i naglaskom na zastitu zivotne sredine. 1.4. Program ureenja i cuvanja zelenih povrsina i efikasnijeg uklanjanja svih vrsta otpada 1.4.1. ESTETSKO I HOLTIKULTURALNO UREENJE Opina Novo Sarajevo Projekat predvia ureenje postojeih zelenih povrsina, odnosno redizajna zelenih povrsina gdje postoje uslovi i planiranje novih parkova Moderna, urbana i cista opina. REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI NOSIOCI AKTIVNOSTI 1.Izrada elaborata o stanju zelenih Opina povrsina sa prijedlogom ureenja. 2. Izrada projekata hortikultralnog Opina ureenja za redizajn i nove parkove 3. Ureenje zelenih povrsina; Opina / Park redizajn i izgradnja po prioritetima Svo stanovnistvo KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA Estetski ureena Opina 240.000,00 KM OPINA

PERIOD 2008. 2008-2009. 2009-2015

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

63

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 1.Moderno ureena prostorno i urbano sreena opina sa visokom kulturom stanovanja i naglaskom na zastitu zivotne sredine. 1.4. Program ureenja i cuvanja zelenih povrsina i efikasnijeg uklanjanja svih vrsta otpada 1.4.2. IZGRADNJA NISA ZA KONTEJNERE Podrucje opine Novo Sarajevo Projekat predvia izgradnju nisa za smjestaj kontejnera za odlaganje otpada Efikasnije uklanjanje otpada. REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI 1.Odreivanje prioriteta 2. Izvoenje radova po prioritetima KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA Cista opina 640.000,00 KM OPINA

NOSIOCI AKTIVNOSTI Opina Novo Sarajevo KJKP Rad

PERIOD 2008. 2008-2011.

Svo stanovnistvo

KANTON

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

64

PODRUCJE STRATESKI CILJ: PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS: CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 1.Moderno ureena prostorno i urbano sreena opina sa visokom kulturom stanovanja i naglaskom za zastitu zivotne sredine 1.5.Program sanacije i novi izgled devastiranih i drugih stambenih i poslovnih objekata 1.5.1. ILUMINACIJA FASADA ZNACAJNIH OBJEKATA Glavne ulice Projekat predvia iluminaciju vjerskih i kulturno istorijskih objekata i objekata pod zastitom Atraktivan izgled Opine nou REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI 1.Izrada projektnog zadatka . 2. Konkurs za idejno rjesenje 3. Izrada glavnog projekta 4. Izvoenje radova KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA

NOSIOCI AKTIVNOSTI Opina / Zavod i vlasnici Opina / Zavod i vlasnici Opina / Zavod i vlasnici Opina / Zavod i vlasnici

PERIOD 2010. 2011. 2012. 2013-2015.

Svo stanovnistvo

Estetski ureena Opina 150.000,00 KM OPINA GRAD

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

65

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 1.Moderno ureena prostorno i urbano sreena opina sa visokom kulturom stanovanja i naglaskom za zastitu zivotne sredine 1.5.Program sanacije i novi izgled devastiranih i drugih stambenih i poslovnih objekata 1.5.2. REDIZAJNIRANJE FASADA Zmaja od Bosne, Dzemala Bijedia, Kolodvorska, Hamdije Cemerlia Projektom je predvieno redizajniranje fasada u centralnom dijelu opine koje sada djeluju deprimirajue na stanovnistvo i posjetioce Poboljsati imidz centralnog dijela opine kao prva impresija posjetilaca grada i Kantona REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI 1.Izrada projekta sa prioritetima 2. Pronalazenje partnera 3. Izrada fasada

NOSIOCI AKTIVNOSTI Konsultantska kua Konsultantska kua Prema planu i projektu

PERIOD 2010-2012. 2010. 2010-2013.

Svo stanovnistvo KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA Moderno ureen centralni dio opine 1.000.000,00 KM GRAD KANTON

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

66

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS

OPINA NOVO SARAJEVO 1.Moderno ureena prostorno i urbano sreena opina sa visokom kulturom stanovanja i naglaskom za zastitu zivotne sredine 1.5.Program sanacije i novi izgled devastiranih i drugih stambenih i poslovnih objekata 1.5.3. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJU DEVASTIRANIH OBJEKATA KOLEKTIVNOG STANOVANJA Program sanacije i novi izgled devastiranih i drugih stambenih i poslovnih objekata Projekat podrazumijeva izradu projektne dokumentacije potrebne za dobivanje dozvola za rekonstrukciju objekata. Na osnovu izraene projektne dokumentacije, rekonstrukciju objekata Opina bi mogla aplicirati Kantonu Sarajevo. Urbani izgled Opine REALIZACIJA PROJEKTA

CILJ

AKTIVNOSTI NOSIOCI AKTIVNOSTI 1.Izdavanje urbanisticke Opinska sluzba saglasnosnosti za rekonstrukciju objekata 2. Izrada projektnog zadatka Opinska sluzba 3. Tender za izbor dobavljaca za Opinska sluzba izradu projekata 4. Izrada projektne dokumentacije Dobavljac 5. Izdavanje graevinske dozvole Opinska sluzba Svo stanovnistvo KORISNICI BROJ KORISNIKA OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA Oko 300 prijeratnih nosilaca stanarskih prava

PERIOD 2008-2010. 2008-2010. 2008-2010. 2008-2010. 2008-2010.

Stvoreni preduslovi za rekonstrukciju devastiranih objekata kolektivnog stanovanja 150.000,00 KM OPINA KANTON

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

67

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 1.Moderno ureena prostorno i urbano sreena opina sa visokom kulturom stanovanja i naglaskom za zastitu zivotne sredine 1.5.Program sanacije i novi izgled devastiranih i drugih stambenih i poslovnih objekata 1.5.4. SANACIJA ZAJEDNICKIH DIJELOVA OBJEKATA KOLEKTIVNOG STANOVANJA Opina Novo Sarajevo Projekat predvia sanaciju krovova, liftova, fasada na objektima kolektivnog stanovanja Poboljsanje uslova stanovanja REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI 1.Prikupljanje aplikacija upravitelja 2. Analiza i bodovanje aplikacija 3. PROSLIJEIVANJE aplikacija Kantonu 4. PRAENJE EFEKATA KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA

NOSIOCI AKTIVNOSTI Opina Novo Sarajevo Opina Novo Sarajevo Opina Novo Sarajevo Opina Novo Sarajevo

PERIOD Trajno 2008-2015. Trajno 2008. Trajno 2008-2010. Trajno

Svo stanovnistvo

Sanirana osteenja na liftovima, krovovima i fasadama 3.300.000,00 KM

OPINA

KANTON

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

68

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 1.Moderno ureena prostorno i urbano sreena opina sa visokom kulturom stanovanja i naglaskom za zastitu zivotne sredine 1.5.Program sanacije i novi izgled devastiranih i drugih stambenih i poslovnih objekata 1.5.5. REKONSTRUKCIJA OBDANISTA "NARCIS" MZ Grbavica I Projekat podrazumijeva izradu projektne dokumentacije i rekonstrukciju objekta da bi se koristio prema namjeni Urbano sreena opina Vraanje objekta prvobitnoj namjeni REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI 1.Aplikacija Kantonu 2. Praenje realizacije

NOSIOCI AKTIVNOSTI Opina Novo Sarajevo Opina Novo Sarajevo

PERIOD 2008. 2008-2010.

Svo stanovnistvo KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA Obnovljeno obdaniste 600.000,00 KM KANTON

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

69

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 1.Moderno ureena prostorno i urbano sreena opina sa visokom kulturom stanovanja i naglaskom za zastitu zivotne sredine 1.5.Program sanacije i novi izgled devastiranih i drugih stambenih i poslovnih objekata 1.5.6. IZGRADNJA O.S."POFALII II " MZ Pofalii II Projekat podrazumijeva izgradnju OS "Pofalii II"

Stvoriti uslove za pokrivenost opine potrebnim brojem skolskih objekata REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI 1.Izrada aplikacije za izgradnju 2. Apliciranje projekta Kantonu 3. Praenje efekata

NOSIOCI AKTIVNOSTI Opina Novo Sarajevo Opina Novo Sarajevo Opina Novo Sarajevo

PERIOD 2010. 2010. 2011-2012.

Svo stanovnistvo KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA Izgraena skola I pocela sa radom 2.000.000,00 KM KANTON

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

70

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 1.Moderno ureena prostorno i urbano sreena opina sa visokom kulturom stanovanja i naglaskom za zastitu zivotne sredine 1.5.Program sanacije i novi izgled devastiranih i drugih stambenih i poslovnih objekata 1.5.6. REKONSTRUKCIJA OS "RADOJKA LAKI" MZ Vraca Projekat podrazumijeva rekonstrukciju OS "Radojka Laki"

Dobiti vise objekata obrazovno-kulturnog sadrzaja REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI 1.Izrada aplikacije za rekonstrukciju 2. Apliciranje projekta Kantonu 3. Praenje efekata

NOSIOCI AKTIVNOSTI Opina Novo Sarajevo Opina Novo Sarajevo Opina Novo Sarajevo

PERIOD 2008. 2009. 2009.

Svo stanovnistvo KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA Rekonstruisana zgrada OS "Radojka Laki" 2.000.000,00 KM KANTON

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

71

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 1.Moderno ureena prostorno i urbano sreena opina sa visokom kulturom stanovanja i naglaskom za zastitu zivotne sredine 1.5.Program sanacije i novi izgled devastiranih i drugih stambenih i poslovnih objekata 1.5.7. NABAVKA PRES - KONTEJNERA Opina Novo Sarajevo Projekat predvia nabavku odreenog broja pres - kontejnera Efikasnije uklanjanje otpada REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI 1.Analiza potreba I izbor dobavljaca 2. Mjerenje efikasnosti

NOSIOCI AKTIVNOSTI Opina Novo Sarajevo / KJKP Rad Opina Novo Sarajevo / KJKP Rad

PERIOD 2008. 2008-2011.

Svo stanovnistvo KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA Nabavljena pres ­ kontejnera i otpad efikasnije otklonjen 30.000,00 KM OPINA KANTON

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

72

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 1.Moderno ureena prostorno i urbano sreena opina sa visokom kulturom stanovanja i naglaskom za zastitu zivotne sredine 1.5.Program sanacije i novi izgled devastiranih i drugih stambenih i poslovnih objekata 1.5.8. SANACIJA I REKONSTRUKCIJA DEVASTIRANIH OBJEKATA KOLEKTIVNOG STANOVANJA Opina Novo Sarajevo Projekat podrazumijeva sanaciju i rekonstrukciju objekata kolektivnog stanovanja Novi izgled devastiranih objekata kolektivnog stanovanja REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI 1.Odreivanje prioriteta 2. Izrada aplikacije Kantonu I drugim nivoima vlasti 3. Praenje efekata 4. Sanacija objekata KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA

NOSIOCI AKTIVNOSTI Opina Novo Sarajevo Opina Novo Sarajevo Opina Novo Sarajevo Kanton/ drugi nivoi vlasti

PERIOD 2008. 2008. Trajno 2008-2015.

Svo stanovnistvo

Opina bez devastiranih objekata kolektivnog stanovanja 4.000.000,00 KM KANTON DRUGI

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

73

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 1.Moderno ureena prostorno i urbano sreena opina sa visokom kulturom stanovanja i naglaskom za zastitu zivotne sredine 1.5.Program sanacije i novi izgled devastiranih i drugih stambenih i poslovnih objekata 1.5.9. IZGRADNJA MJESNE ZAJEDNICE POFALII I SA PRATEIM SADRZAJIMA Ulica Humska Projekat podrazumijeva izgradnju mjesne zajednice "Pofalii I " sa prateim sadrzajima na mjestu devastiranje Prostorno i urbano sreena opina REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI NOSIOCI AKTIVNOSTI 1.Formiranje tima za realizaciju Opina Novo Sarajevo projekta 2. Iznalazenje izvora Opina Novo Sarajevo sufinansiranja (investitora) 3. Potpisivanje ugovora Opina Novo Sarajevo/investitor 4. Izvoenje radova Investitor 5. Tehnicki prijem Opina Novo Sarajevo/investitor Svo stanovnistvo KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA Izgraen objekat za smjestaj MZ 500.000,00 KM OPINA OSTALO

PERIOD 2009. 2009. 2010. 2010. 2010.

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

74

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 1.Moderno ureena prostorno i urbano sreena opina sa visokom kulturom stanovanja i naglaskom za zastitu zivotne sredine 1.6. Sanacija klizista 1.6.1. PROGRAM SANACIJE KLIZISTA Rubni dijelovi opine Projekat predvia definisanje prioriteta za sanaciju, te izgradnju vodovodne i kanalizacione mreze radi sprijecavanja i otklanjanja uzroka nastanka klizista Sanacija i preventivno djelovanje na nastanak novih klizista REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI 1. Analiza stanja 2. Modeli i prijedlozi 3.Koordinacija na opinskom i visem nivou 4.Koordinacija aktivnosti i sanacija na terenu

NOSIOCI AKTIVNOSTI Opina / Kanton Opina / Kanton Opina / Kanton Opina / Kanton

PERIOD 2008. 2008. 2008-2015. 2009-2015.

Svo stanovnistvo KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA Opina bez klizista 1.500.000,00 KM OPINA KANTON

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

75

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 1.Moderno ureena prostorno i urbano sreena opina sa visokom kulturom stanovanja i naglaskom za zastitu zivotne sredine 1.7.Sprijecavanje bespravne gradnje 1.7.1. EDUKACIJA STANOVNISTVA O POSLJEDICAMA BESPRAVNE GRADNJE Padinske MZ Projekat predvia edukaciju stanovnistva o posljedicama bespravne gradnje na podrucjima koja su u zoni klizista, te kod bespravne gradnje uzrokuju pojavu klizista Podii svijest stanovnistva o teskim posljedicama bespravne gradnje REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI 1. Organizovati radnu grupu za izradu materijala za edukaciju 2. Organizovanje edukacije sa MZ 3. Odrzavanje edukacija

NOSIOCI AKTIVNOSTI Opina Opina Opina

PERIOD Kontinuirano 2008-2010. Kontinuirano Kontinuirano

Svo stanovnistvo KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA Sanacija bespravne gradnje 15.000,00 KM OPINA

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

76

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 1.Moderno ureena prostorno i urbano sreena opina sa visokom kulturom stanovanja i naglaskom za zastitu zivotne sredine 1.7. Sprijecavanje bespravne gradnje 1.7.2. ZASTITA NEIZGRAENOG ZEMLJISTA Obuhvati na kojima je predviena gradnja Projekat predvia obiljezavanje lokacija za buduu gradnju Prevencija u bespravnoj gradnji REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI 1. Definicija podrucja za gradnju 2. Izrada prijedloga obiljezavanja 3. Rjesenje na terenu 4. Izrada programa rada inspekcije KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA

NOSIOCI AKTIVNOSTI Opina Opina Opina Opina / Kanton

PERIOD Kontinuirano 2008. Kontinuirano Kontinuirano 2009. Kontinuirano

Svo stanovnistvo

Sprijecavanje bespravne gradnje 50.000,00 KM OPINA

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

77

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 1.Moderno ureena prostorno i urbano sreena opina sa visokom kulturom stanovanja i naglaskom za zastitu zivotne sredine 1.8 Razvijanje svijesti o kulturi stanovanja 1.8.1. EDUKACIJA STANOVNISTVA O KULTURI STANOVANJA Opina Projekat predvia kontuiniranu edukacija stanovnistva o kulturi stanovanja Cista opina i ureen okolis stambenih objekata REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI 1. Definicija programa edukacije 2. Izbor partnera za edukaciju 3. Izrada plana edukacije 4. Edukacija KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA

NOSIOCI AKTIVNOSTI Opina Opina Opina Opina / Kanton

PERIOD 2009. 2009. 2009. 2009-2015.

Svo stanovnistvo

Cisti i zdraviji okolis 35.000,00 KM OPINA

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

78

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 1.Moderno ureena prostorno i urbano sreena opina sa visokom kulturom stanovanja i naglaskom za zastitu zivotne sredine 1.9 Poveanje sigurnost i bezbijednosti graana 1.9.1. UNAPRIJEENJE SARADNJE POLICIJE SA LOKALNOM ZAJEDNICOM Opina Novo Sarajevo Projekat podrazumijeva stalnu koordinaciju MZ i Policije, kao i kontinuiranu saradnju sa graanima Vea saradnja lokalne zajednice i Policije u cilju poveanja sigurnosti i bezbijednosti graana REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI 1. Analiza stanja bezbijednosti po MZ 2. Prijedlog mjera za poboljsanje stanja 3. Provoenje mjera 4. Praenje efekata Javni sektor KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA

NOSIOCI AKTIVNOSTI Policijska uprava / ONS Policijska uprava / ONS Policijska uprava / ONS Policijska uprava / ONS Drustveni sektor

PERIOD 2008-2015. 2008-2015. 2008-2015. 2008-2015. Svo stanovnistvo

Socijalne kategorije

Mala i srednja preduzea Vraeno povjerenje graana u rad Policije 30.000,00 KM OPINA POLICIJSKA UPRAVA

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

79

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 2. Konstatno unaprijeenje saobraajne i komunalne infrastrukture 2.1. Unaprijeenje stanja lokalnih cesta 2.1.1. IZRADA ELABORATA O STANJU LOKALNIH SAOBRAAJNICA Opina Novo Sarajevo Projekat predvia izradu Elaborata lokalnih cesta sa prijedlogom mjera Sagledavanje stanja lokalnih cesta REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI 1. Analiza stanja 2. Izrada Elaborata 3. Definisanje prioriteta

NOSIOCI AKTIVNOSTI Opina / dobavljac Dobavljac Dobavljac / Opina

PERIOD 2008. 2008. 2008.

Svo stanovnistvo KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA Sagledano stanje lokalnih cesta 50.000,00 KM OPINA

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

80

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 2. Konstatno unaprijeenje saobraajne i komunalne infrastrukture 2.1.Unaprijeenje stanja lokalnih cesta 2.1.2. IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CESTA Opina Novo Sarajevo Projekat predvia sanaciju i rekonstrukciju lokalnih cesta po prioritetu iz Elaborata Unaprijeenje stanja lokalnih cesta REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI 1. Izrada potrebne dokumentacije 2. Prikupljanje saglasnosti 3. Izvoenje radova

NOSIOCI AKTIVNOSTI Opina / dobavljac Opina

PERIOD 2008-2015. 2008-2015. 2008-2015.

Svo stanovnistvo KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA Unaprijeenje stanja lokalnih cesta 15.000.000,00 KM OPINA KANTON

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

81

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 2. Konstantno unaprijeenje saobraaja i komunalne infrastrukture 2.2. Razvoj cestovne mreze 2.2.1. IZGRADNJA DIJELA GRADSKOG AUTOPUTA Podrucje opina Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad Izrada gradskog autoputa na trasi od tunela Ciglane do naselja Bua potok Izgradnja glavne saobraajne komunikacije kroz grad Sarajevo REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI 1. Izrada tehnicke dokumentacije 2. Rjesavanje imovinsko pravnih odnosa 3. Izbor izvoaca 4. Izvoenje radova

NOSIOCI AKTIVNOSTI Opina / Kanton Opinski nacelnik Kanton Dobavljac Drustveni sektor

PERIOD 2008. 2008. 2009. 2009. Svo stanovnistvo

Javni sektor KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA Socijalne kategorije

Mala i srednja preduzea Rastereenje saobraaja u gradu 3.500.000,00 KM KANTON

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

82

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 2. Konstantno unaprijeenje saobraaja i komunalne infrastrukture 2.2. Razvoj cestovne mreze 2.2.2. IZGRADNJA PRVE TRANSFERZALE Granica opina Novo Sarajevo - Centar Projekat predvia izradu potrebne tehnicke dokumentacije i izvoenje radova na izgradnji transferzale Razvoj cestovne mreze REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI 1. Izrada tehnicke dokumentacije 2. Rjesavanje imovinsko pravnih odnosa 3. Izdavanje potrebne dokumentacije 4. Izgradnja transferzale-etapno KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA

NOSIOCI AKTIVNOSTI Kanton Opina Opina Kanton / dobavljac

PERIOD 2008. 2008. 2008. 2008-2009.

Svo stanovnistvo

Razvijena cestovna mreza 9.000.000,00KM OPINA KANTON

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

83

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT

OPINA NOVO SARAJEVO 2. Konstantno unaprijeenje saobraaja i komunalne infrastrukture

2.2. Razvoj cestovne mreze 2.2.3. DOVRSETAK IZGRADNJA SJEVERNE LONGITUDINALE ( OD I DO III TRANSFERZALE ) Dio na podrucju MZ Dolac Projekat predvia nastavak izgradnje sjeverne longitudinale od III-IV transferzale Rastereen saobraaj u uzem dijelu opine REALIZACIJA PROJEKTA

LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

AKTIVNOSTI 1. Izrada tehnicke dokumentacije 2. Rjesavanje imovinsko pravnih odnosa 3. Izdavanje saglasnosti 4. Izgradnja dijela longitudinale KORISNICI

NOSIOCI AKTIVNOSTI Kanton Opina Opina Kanton / dobavljac

PERIOD 2007. 2007. 2007. 2008-2009.

Svo stanovnistvo

Razvijena cestovna mreza OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA 5.500,000,00 KM VRIJEDNOSTI IZVOR KANTON FINANSIRANJA

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

84

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 2. Konstantno unaprijeenje saobraaja i komunalne infrastrukture

2.2. Razvoj cestovne mreze 2.2.4. IZGRADNJA DIJELA JUZNE LONGITUDINALE Opina Novo Sarajevo Projekat predvia izgradnju dijela juzne longitudinale koja prolazi kroz opinu Novo Sarajevo Izgradnja juzne longitudinale REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI NOSIOCI AKTIVNOSTI 1. Izrada projektne Kanton dokumentacije 2. Rjesavanje imovi.prav.odnosa 3. Izdavanje potrebnih Opina Novo Sarajevo saglasnosti 4. Izbor dobavljaca Kanton 5. Izvoenje radova Dobavljac Svo stanovnistvo KORISNICI Brzi promet vozila OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA 6.000,000,00 KM VRIJEDNOSTI IZVOR OPINA FINANSIRANJA

PERIOD 2008. 2008. 2008. 2008-2009.

KANTON

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

85

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 2. Konstantno unaprijeenje saobraajne i komunalne infrastrukture 2.3. Razvoj mreze javnih parkinga 2.3.1. IZGRADNJA JAVNIH PARKINGA Prema regulacionom planu Projekat predvia izgradnju podzemnih i nadzemnih garaza na mjestima predvienim regulacionim planom Rjesavanje problema saobraaja u mirovini REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI 1. Ureenje graevinskog zemljista za gradnju 2. Priprema dokumentacije za provoenje Javnih poziva 3. Dodjela lokacije 4. Izgradnja KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA

NOSIOCI AKTIVNOSTI Opina Opina Opinsko vijee Odabrani investitor

PERIOD 2009. 2010. 2011. 2012.

Svo stanovnistvo

Smanjivanje problema saobraaja u mirovini 2.000,000,00 KM OPINA OSTALO INVESTITOR

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

86

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 2. Konstantno unaprijeenje saobraajne i komunalne infrastrukture 2.4. Program rjesavanja prometa pjesaka na opasnim raskrsnicama 2.4.1. IZGRADNJA POTPUTNJAKA NA RASKRSNICI AZIZE SAIRBEGOVI I ZVORNICKA Raskrsnica Azize Sairbegovi i Zvornicka Projekat predvia izgradnju potputnjaka na raskrsnici A.Sairbegovi i Zvornicka sa izradom projektne dokumentacije Rjesavanje prometa pjesaka na opasnim raskrsnicama REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI 1. Izrada projektne dokumentacije 2. Prikupljanje potrebne saglasnosti 3. Izbor dobavljaca 4. Izvoenje radova KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA

NOSIOCI AKTIVNOSTI Opina / Kanton / dobavljac Opina Opina / Kanton Dobavljac

PERIOD 2008-2010. 2008-2010. 2008-2010. 2008-2010.

Svo stanovnistvo

Poveana sigurnost pjesaka 300,000,00 KM OPINA KANTON

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

87

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 2. Konstantno unaprijeenje saobraajne i komunalne infrastrukture 2.4. Program rjesavanja prometa pjesaka na opasnim raskrsnicama 2.4.2. IZGRADNJA POTPUTANJAKA NA RASKRSNICI POFALII MZ Zeljeznicka Projekat predvia izgradnju potputnjaka na raskrsnici Pofalii sa izradom projektne dokumentacije Rjesavanje prometa pjesaka na opasnim raskrsnicama REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI 1. Izrada projektne dokumentacije 2. Prikupljanje potrebne saglasnosti 3. Izbor dobavljaca 4. Izvoenje radova KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA

NOSIOCI AKTIVNOSTI Opina / Kanton / dobavljac Opina Opina / Kanton Dobavljac

PERIOD 2010. 2010. 2011. 2012.

Svo stanovnistvo

Poveana sigurnost pjesaka 2.000,000,00 KM OPINA KANTON

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

88

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 2. Konstantno unaprijeenje saobraajne i komunalne infrastrukture

2.5.Unaprijeenje stanja komunalne infrastrukture u oblasti vodovoda i kanalizacije 2.5.1. IZRADA ELABORATA O STANJU KANALIZACIONE MREZE SA PRIJEDLOGOM MJERA Opina Novo Sarajevo Projekat predvia izradu Elaborata koje bi sadrzavao analizu stanja kanalizacione mreze na podrucju opine Novo Sarajevo sa prijedlogom mjera za sanaciju Sagledavanje stanja kanalizacione mreze REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI 1. Kordinacija rada sa KJKP Vodovod i Kanalizacija 2. Analiza stanja 3. Izrada Elaborata 4. Definisanje prioriteta KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA

NOSIOCI AKTIVNOSTI Opina / KJKP / V i K Opina / KJKP / V i K Opina / KJKP / V i K Opina / KJKP / V i K

PERIOD 2008. 2008. 2008. 2008.

Svo stanovnistvo

Jasno definisana potreba stanja kanalizacione mreze 20. 000,00 KM

OPINA

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

89

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT

OPINA NOVO SARAJEVO 2. Konstantno unaprijeenje saobraajne i komunalne infrastrukture 2.5.Unaprijeenje stanja komunalne infrastrukture u oblasti vodovoda i kanalizacije 2.5.2. IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I SANACIJAKANALIZACIONE MREZE Opina Novo Sarajevo Projekat predvia izradu tehnicke dokumentacije i izvoenje radova na rekonstrukciji i sanaciji kanalizacione mreze prema tehnickim normama Unaprijeenje stanja kanalizacione mreze REALIZACIJA PROJEKTA

LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

AKTIVNOSTI 1. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju po prioritetima 2. Prikupljanje saglasnosti 3. Izbor dobavljaca 4. Izvoenje radova KORISNICI

NOSIOCI AKTIVNOSTI Opina / Kanton / dobavljac

PERIOD 2008-2012.

Opina / Kanton Opina / Kanton Opina / Kanton

2009-2012. 2009-2012. 2009-2015.

Svo stanovnistvo

Kanalizaciona mreza u skladu sa tehnickim normama i propisima OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA 6.000,000,00 KM VRIJEDNOSTI IZVOR OPINA KANTON FINANSIRANJA

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

90

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 2. Konstantno unaprijeenje saobraajne i komunalne infrastrukture

2.5.Unaprijeenje stanja komunalne infrastrukture u oblasti vodovoda i kanalizacije 2.5.4.IZRADA ELABORATA O STANJU VODOVODNE MREZE SA PRIJEDLOGOM MJERA Opina Novo Sarajevo Projekat predvia izradu Elaborata koji bi sadrzavao analizu stanja vodovodne mreze na podrucju opine Novo Sarajevo sa prijedlogom mjera za sanaciju Sagledavanje stanja vodovodne mreze REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI 1. Kordinacija rada sa KJKP Vodovod i Kanalizacija 2. Analiza stanja 3. Izrada Elaborata 4. Definisanje prioriteta KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA

NOSIOCI AKTIVNOSTI Opina - KJKP- V i K Opina - KJKP- V i K Opina - KJKP- V i K Opina - KJKP- V i K

PERIOD 2008. 2008. 2008. 2008.

Svo stanovnistvo

Jasno definisana potreba stanja vodovodne mreze 20. 000,00 KM OPINA

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

91

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 2. Konstantno unaprijeenje saobraajne i komunalne infrastrukture 2.5. Unaprijeenje stanja komunalne infrastrukture u oblasti vodovoda i kanalizacije 2.5.5.REKONSTRUKCIJA I SANACIJA VODOVODNE MREZE NA OSNOVU ELABORATA Opina Novo Sarajevo Projekat predvia izradu tehnicke dokumentacije i izvoenje radova za rekonstrukciju i sanaciju vodovodne mreze prema tehnickim normama Unaprijeenje stanja vodovodne mreze REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI 1. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju po prioritetima 2. Prikupljanje saglasnosti 3. Izbor dobavljaca 4. Izvoenje radova KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA

NOSIOCI AKTIVNOSTI Opina - Kanton - dobavljac Opina - Kanton Opina- Kanton Dobavljac

PERIOD 2008-2012. 2008-2012. 2008-2012. 2009-2015.

Svo stanovnistvo

Poboljsano stanje vodovodne mreze 2.400.000,00 KM OPINA KANTON

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

92

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ:

OPINA NOVO SARAJEVO 2. Konstantno unaprijeenje saobraajne i komunalne infrastrukture 2.6.Unaprijeenje stanja komunalne infrastrukture u oblasti vodovoda i kanalizacije 2.6.1.IZGRADNJA NEDOSTAJUE VODOVODNE MREZE Opina Novo Sarajevo Projekat predvia izgradnju nedostajue vodovodne mreze

Unaprijeenje stanja u oblasti snadbijevanja vodom REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI NOSIOCI AKTIVNOSTI 1.Izrada projektne dodumentacije ONS 2. Prikupljanje potrebnih ONS saglasnosti 3, Izdavanje dozvole za graenje ONS 3. Izbor dobavljaca ONS 4. Izvoenje radova Dobavljac Svo stanovnistvo KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA

PERIOD 2008. 2008. 2008. 2008. 2008.

Pokrivenost cijelog podrucja opine vodovodnim sistemom 100.000,00 KM OPINA

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

93

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ:

OPINA NOVO SARAJEVO 2. Konstantno unaprijeenje saobraajne i komunalne infrastrukture 2.6.Unaprijeenje stanja u oblasti elektrosnabdijevanja i javne rasvjete 2.6.1.IZRADA ELABORATA O STANJU JAVNE RASVJETE NA PODRUCJU OPINE NOVO SARAJEVO Opina Novo Sarajevo Projekat predvia izradu Elaborata koji bi sadrzavao analizu stanja javne rasvjete na podrucju opine Novo Sarajevo sa prijedlogom mjera za sanaciju, rekonstrukciju i novu izgradnju Unaprijeenje stanja u oblasti javne rasvjete REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI 1. Koordinacija rada sa Zavodom za izgradnju Kantona 2. Analiza stanja 3. Izrada Elaborata 4. Definisanje prioriteta KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA

NOSIOCI AKTIVNOSTI Opina - Zavod Opina - Zavod Opina - Zavod Opina - Zavod

PERIOD 2008. 2008. 2008. 2008.

Svo stanovnistvo

Jasno definisana potreba u oblasti javne rasvjete 10.000,00 KM OPINA

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

94

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 2.Konstantno unaprijeenje saobraajne i komunalne infrastrukture 2.6.Unaprijeenje stanja u oblasti elektro-snabdijevanje javne rasvjete 2.6.2.REKONSTRUKCIJA I SANACIJA JAVNE RASVJETE NA OSNOVU ELABORATA Opina Novo Sarajevo Projekat predvia izradu potrebne tehnicke dokumentacije i izvoenje radova na rekonstrukciji i sanaciji javne rasvjete Unaprijeenje stanja javne rasvjete REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI 1. Izrada projektne dokumentacije prema prioritetu iz Elaborata 2. Prikupljanje saglasnosti 3. Izbor dobavljaca 4. Izvoenje radova KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA

NOSIOCI AKTIVNOSTI Opina - Kanton - dobavljac Opina - Kanton Opina - Kanton Dobavljac

PERIOD 2008-2012. 2008-2012. 2008-2012. 2008-2012.

Svo stanovnistvo

Javna rasvjeta u skladu sa tehnickim normama i propisima 500.000,00 KM OPINA KANTON

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

95

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 2. Konstantno unaprijeenje saobraajne i komunalne infrastrukture 2.6. Unaprijeenje stanja u oblasti elektrosnabdijevanje javne rasvjete 2.6.3.IZGRADNJA NEDOSTAJUE JAVNE RASVJETE Opina Novo Sarajevo Projekat predvia izradu tehnicke dokumentacije i izvoenje radova na izgradnji javne rasvjete, a u skladu sa Elaboratom Izgradnja nedostajue javne rasvjete REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI 1. Izrada projektne dokumentacije za izvoenje radova 2. Prikupljanje saglasnosti 3. Izbor dobavljaca 4. Izvoenje radova KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA

NOSIOCI AKTIVNOSTI Opina - Kanton - dobavljac Opina - Kanton Opina - Kanton Dobavljac

PERIOD 2008. 2008. 2008. 2008.

Svo stanovnistvo

Izgraena javna rasvjeta na cijelom podrucju opine 150.000,00 KM OPINA KANTON

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

96

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 2.Konstantno unaprijeenje saobraajne i komunalne infrastrukture 2.6.Unaprijeenje stanja u oblasti elektrosnabdijevanja i javne rasvjete 2.6.4. IZGRADNJA TRANSFORMATORSKE STANICE 110/10KV GRBAVICA Grbavica Zbog sigurnijeg napajanja centralnog podrucja opine projekat predvia izgradnju transformatorske stanice 110/10KV Unaprijeenje stanja u oblasti elektrosnabdijevanja REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI 1. Izrada potrebne dokumentacije 2. Provoenje procedure javne nabavke 3. Montaza trafoa i pustanje u pogon

NOSIOCI AKTIVNOSTI Elektrodistribucija-Opina Elektrodistribucija Elektrodistribucija

PERIOD 2010. 2010. 2011.

Svo stanovnistvo KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA Sigurno napajanje centralnog dijela opine elektroenergijom 250.000,00 KM OPINA KANTON

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

97

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 2.Konstantno unaprijeenje saobraajne i komunalne infrastrukture 2.6.Unaprijeenje stanja u oblasti elektrosnabdijevanja i javne rasvjete 2.6.5. REKONSTRUKCIJA NISKONAPONSKIH KABLOVA Opina Novo Sarajevo Projekat podrazumijeva rekonstrukciju dijelova niskonaponskih kablova koji su u ratu osteeni, a koji su u upotrebi preko 30 godina Unapreenje stanja u oblasti elektrosnabdijevanja REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI 1. Definisanje potreba 2. Izrada potrebne tehnicke dokumentacije 3. Izvoenje radova

NOSIOCI AKTIVNOSTI JKPK Elektroprivreda - Opina JKPK Elektroprivreda Dobavljac

PERIOD 2009. 2009. 2009-2012.

Svo stanovnistvo KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA Elektro-mreza u skladu sa tehnickim normama i standardima 1.000.000,00 KM KANTON

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

98

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 2.Konstantno unaprijeenje saobraajne i komunalne infrastrukture 2.7.Unaprijeenje stanja u oblasti snabdijevanja energentima (gas,toplane) 2.7.1. PROGRAM SANACIJE DIMNJAKA Opina Novo Sarajevo Projekat predvia definisanje prioriteta za sanaciju,te izradu izvjestaja o stanju dimnjaka, kao i samu sanaciju radi sprijecavanja i otklanjanja uzroka nastanka gusenja zbog povrata gasova Unaprijeenje stanja u oblasti snabdijevanja gasom ( sanacija i preventivno djelovanje na sprijecavanju nastanka nesrea od posljedica povrata odlaznih gasova) REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI 1. Izrada elaborata o stanju dimnjaka 2. Izrada projekta sanacije dimnjaka 3. Sanacija dimnjaka

NOSIOCI AKTIVNOSTI Kanton Kanton Kanton

PERIOD 2009-2015. 2009-2015. 2009-2015.

Svo stanovnistvo KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA Sigurno i efikasno koristenje gasnih aparata i zastita zivotne sredine 1.000.000,00 KM KANTON

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

99

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 2.Konstantno unaprijeenje saobraajne i komunalne infrastrukture 2.7.Unaprijeenje stanja u oblasti snabdijevanja energentima (gas,toplane) 2.7.2. PROMOVIRANJE UPOTREBE PRIRODNOG GASA KAO EKOLOSKI NAJCISTIJEG ENERGENTA Opina Novo Sarajevo Projekat predvia edukaciju stanovnistva o efikasnoj, sigurnoj i racionalnoj potrosnji prirodnog gasa i preduzimanje preventivnih mjera sigurnosti Unaprijeenje stanja u oblasti snabdijevanja gasom REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI NOSIOCI AKTIVNOSTI 1. Formiranje tijela za porovoenje Opina-Sarajevogas projekta 2. Izrada plana aktivnosti Opina-Sarajevogas 3. Edukacija stanovnistva po MZ Opina-Sarajevogas

PERIOD 2008-2015.. 2008-2015. 2008-2015.

Svo stanovnistvo KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA Educirano stanovnistvo o efikasnijem, sigurnijem i racionalnijem koristenju prirodnog gasa 30.000,00 KM OPINA KANTON

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

100

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 2.Konstantno unaprijeenje saobraajne i komunalne infrastrukture 2.7.Unaprijeenje stanja u oblasti snabdijevanja energentima (gas,toplane) 2.7.3 .UGRADNJA MJERNIH SATOVA NA INSTALACIJAMA CENTRALNOG GRIJANJA Opina Novo Sarajevo Projekat podrazumijeva ugradnju satova za mjerenje potrosnje toplotne energije u objektima kolektivnog stanovanja Unaprijeenje stanja u oblasti snabdijevanja energentima REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI 1. Procjena stanja i odabir objekata 2. Nabavka opreme 3. Ugraivanje satova 4. Praenje efekata KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA

NOSIOCI AKTIVNOSTI KJKP Toplane KJKP Toplane KJKP Toplane KJKP Toplane i ONS

PERIOD 2008. 2009-2015. 2009-2015. Trajno

Svo stanovnistvo

Usteda toplotne energije

KANTON

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

101

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 3. Administrativni i poslovni centar Grada Sarajeva 3.1. Stvaranje pozitivnog imidza Opine u smislu promocije poslovnog centra Sarajevske regije 3.1.1.VODI ZA INVESTICIONA ULAGANJA NA PODRUCJU OPINE Opina Novo Sarajevo Projekat predvia popis lokacija na podrucju opine, na kojima su mogua investiciona ulaganja- gradnja poslovnih objekata Privlacenje investicija, sa posebnim osvrtom na male i srednje poduzetnike, s jedne strane, te plansko, ravnomjerno i namjensko usmjeravanje privrednog razvoja opine, s druge strane REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI 1. Analiza mogunosti 2. Izbor konsultamta 3. Izrada vodia 4. medijska promocija KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA

NOSIOCI AKTIVNOSTI Opina Opina konsultant Opina

PERIOD 2008. 2009. 2009. Trajno

Svo stanovnistvo

Vei broj malih i srednjih preduzea 20.000,00 KM OPINA

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

102

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 3. Administrativni i poslovni centar Grada Sarajeva 3.1.Stvaranje pozitivnog imidza Opine u smislu promocije poslovnog centra Sarajevske regije 3.1.2.OTVARANJE CENTRA ZA RAZVOJ PODUZETNISTVA Opina Novo Sarajevo Projekat podrazumijeva otvaranje biznis-centra, koji bi raspolagao informacijama za trajnu podrsku poduzetnistva i zaposljavanja Stvaranje pozitivnog imidza Opine kao poslovnog centra Sarajevske regije REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI 1. Iznalazenje prostora za smjestaj centra 2. Definisanje organizacione strukture 3. Definisanje plana aktivnosti 4. Marketinska promocija centra KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA

NOSIOCI AKTIVNOSTI Opina-SERDA/PK Opina-SERDA/PK Opina-SERDA/PK Opina-SERDA/PK

PERIOD 2009. 2009. 2009. 2009.

Svo stanovnistvo

Kvalitetna i trajna podrska poduzetnistvu i zaposljavanju 30.000,00 KM OPINA OSTALO (SERDA)

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

103

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 3. Administrativni i poslovni centar Grada Sarajeva 3.2. Lokalni i ekonomski razvoj 3.2.1.IZRADA AKCIONOG PLANA LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA 2010-2012 Opina Novo Sarajevo Projekat podrazumijeva izradu akcionog plana lokalnog i ekonomskog razvoja Podsticanje ekonomskog razvoja opine i smanjenje nezaposlenosti REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI 1. Organizovati radnu grupu 2. Rad na izradi LER-a 3. Izrada operativnog plana (programi i projekti) 4. Provoenje, praenje, azuriranje KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA

NOSIOCI AKTIVNOSTI Opina-Kanton-PK-NVO Opina-Kanton-PK-NVO Opina-Kanton-PK-NVO Opina-Kanton-PK-NVO

PERIOD 2009. 2009. 2009. 2010-2011.

Svo stanovnistvo

Podstaknuti ekonomski razvoj, rast zaposlenosti 50.000,00 KM OPINA OSTALO (SERDA)

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

104

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 3. Administrativni i poslovni centar Grada Sarajeva 3.3. Program pristupu programima Evropske unije 3.3.1.EDUKACIJA SLUZBENIKA O IZRADI APLIKACIJA ZA PREDPRISTUPNE POMOI EVROPSKE UNIJE Opina Novo Sarajevo Projekat podrazumijeva edukaciju odreenog broja opinskih sluzbenika i osposobljavanje o sticanju vjestina za izradu aplikacija za predpristupne pomoi Evropske unije Priprema za izradu aplikacija za programe Evropske unije REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI 1. Izbor kandidata za edukaciju 2. Izbor edukatora 3. Edukacija 4. Razmjena iskustava sa zemljama regije KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA

NOSIOCI AKTIVNOSTI Opina Opina Konsultanti Opina

PERIOD 2008. 2008. 2009-2010. 2010.

Svo stanovnistvo

Steceno znanje i vjestine za apliciranje programa projekata Evropske unije 30.000,00 KM OPINA OSTALO

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

105

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT

OPINA NOVO SARAJEVO 3. Administrativni i poslovni centar Grada Sarajeva 3.4. Obezbjeenje uvjeta za kvalitetan administrativni centar 3.4.1.IZRADA ELABORATA O EFIKASNOM OPREMANJU GRAEVINSKOG ZEMLJISTA ZA IZGRADNJU POSLOVNIH OBJEKATA Opina Novo Sarajevo Projekat podrazumijeva izradu Elaborata, cija rjesenja bi olaksala investiranje u poslovne objekte Obezbjeenje uslova za kvalitetan administrativni centar REALIZACIJA PROJEKTA

LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

AKTIVNOSTI 1. Snimanje stanja poslovnih objekata 2. Analiza postojeeg stanja 3. Organizovanje sastanaka na nivou Kantona i opine

NOSIOCI AKTIVNOSTI Opina Opina Opina - Kanton

PERIOD 2008. 2008. 2008.

Svo stanovnistvo KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA Potpuna slika stanja poslovnih objekata 50.000,00 KM OPINA

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

106

PODRUCJE STRATESKI CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 4. Razvijena mreza kvalitetnih odgojno-obrazovnih, modernih i dobro opremljenih institucija, sa razvijenim kulturnim i sportskim sadrzajima 4.1. Modernizacija i opremljenost skolskih objekata 4.1.1. SANACIJA SKOLSKIH OBJEKATA Deset (10) onovnih skola Projekat predvia sanaciju krovova, fasade, vanjske stolarije i skolskog objekta Stvoriti uslove za normalno odvijanje nastave REALIZACIJA PROJEKTA

PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

AKTIVNOSTI 1. Utvrivanje stanja objekata 2. Izrada programa sanacije i nabavke 3. Osiguranje saglasnosti i projekata 4. Izbor dobavljaca

NOSIOCI AKTIVNOSTI Opina- skole Opina - skole Dobavljac - Opina Izbor po tenderu Drustveni sektor

PERIOD 2009. 2009. 2009-2010. 2010-2015. Svo stanovnistvo

Javni sektor KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA Socijalne kategorije

Mala i srednja preduzea Stvaranje maksimalnih uslova za savremenu nastavu 600.000,00 KM OPINA KANTON

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

107

PODRUCJE STRATESKI CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 4. Razvijena mreza kvalitetnih odgojno-obrazovnih, modernih i dobro opremljenih institucija, sa razvijenim kulturnim i sportskim sadrzajima 4.1. Modernizacija i opremljenost skolskih objekata 4.1.2. MODERNIZACIJA OPREME I UCILA KABINETA U SKOLAMA Deset (10) onovnih skola Projekat predvia nabavku nedostajue opreme u kabinetima i modernizaciju zastarjelih ucila Poboljsati odvijanje nastavnog programa REALIZACIJA PROJEKTA

PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

AKTIVNOSTI 1. Analiza stanja 2. Utvrivanje prioriteta 3. Nabavka ucila

NOSIOCI AKTIVNOSTI Opina- skole Skola Kanton - Opina

PERIOD 2009. 2009. 2009-2012.

Javni sektor KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA Stvaranje maksimalnih uslova za savremenu nastavu 150.000,00 KM OPINA KANTON

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

108

PODRUCJE STRATESKI CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 4. Razvijena mreza kvalitetnih odgojno-obrazovnih, modernih i dobro opremljenih institucija, sa razvijenim kulturnim i sportskim sadrzajima 4.1. Modernizacija i opremljenost skolskih objekata 4.1.3. IZGRADNJA I SANACIJA SKOLSKIH IGRALISTA Igralista i skole Izgradnja igralista u Velesiima prema postojeem projektu i izgradnja zastitnog zida, a ostala igralista sanirati i obezbijediti infrastrukturu Stvoriti uslove za kvalitetno izvoenje nastave iz oblasti tjelesnog odgoja, te za ostale potrebe skola REALIZACIJA PROJEKTA

PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

AKTIVNOSTI 1. Izvrsiti analizu stanja igralista 2. Osiguranje saglasnosti i potrebnih projekata za sanaciju 3. Izbor izvoaca radova

NOSIOCI AKTIVNOSTI Opina- skole Opina - skole Putem tendera

PERIOD 2009. 2009-2015. 2009-2015.

Javni sektor KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA Poboljsanje kvaliteta uslova za rad u nastavno-odgojnom procesu 700.000,00 KM OPINA KANTON

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

109

PODRUCJE STRATESKI CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 4. Razvijena mreza kvalitetnih odgojno-obrazovnih, modernih i dobro opremljenih institucija, sa razvijenim kulturnim i sportskim sadrzajima 4.2. Saradnja sa nevladinim organizacijama u cilju poboljsanja nivoa obrazovanja 4.2.1. FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA KOJI SE BAVE POBOLJSANJEM ODGOJNO ­ OBRAZOVNOG SISTEMA Opina Novo Sarajevo Projekat podrazumijeva obezbjeenje finansijske pomoi za realizaciju projekata nevladinih organizacija koje se bave poboljsanjem odgojno ­ obrazovnog sistema Saradnja sa nevladinim organizacijama REALIZACIJA PROJEKTA

PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

AKTIVNOSTI 1. Uspostavljanje kriterija i objavljivanje Javnog poziva 2. Izbor projekata 3. Realizacija projekata 4. Izvjestavanje i praenje KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA

NOSIOCI AKTIVNOSTI Opina Opina NVO Opina

PERIOD Svake godine Svake godine 2008-2015. Trajno

Svo stanovnistvo

Poboljsanje nivoa obrazovanja 320.000,00 KM OPINA OSTALO

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

110

PODRUCJE STRATESKI CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 4. Razvijena mreza kvalitetnih odgojno-obrazovnih, modernih i dobro opremljenih institucija, sa razvijenim kulturnim i sportskim sadrzajima 4.2. Saradnja sa nevladinim organizacijama u cilju poboljsanja nivoa obrazovanja 4.2.2. MULTIMEDIJALNI CENTAR U MZ POFALII II MZ Pofalii II Projekat predvia osnivanje multimedijalnog centra u sali MZ Pofalii II, nabavku potrebne opreme, sto podrazumijeva sanaciju prostora i nabavku opreme Obrazovanje mladih u informatickim programima u partnerstvu sa NVO REALIZACIJA PROJEKTA

PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

AKTIVNOSTI 1. Prilagoenost prostora potrebama 2. Nabavka potrebne opreme 3. Iznalazenje partnera 4. Rad Centra KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA

NOSIOCI AKTIVNOSTI Opina Opina Opina Opina - partner

PERIOD 2010. 2010. 2010. 2010.

Obrazovanje mladih ljudi u koristenju informaticke tehnologije 50.000,00 KM OPINA OSTALO

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

111

PODRUCJE STRATESKI CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 4. Razvijena mreza kvalitetnih odgojno-obrazovnih, modernih i dobro opremljenih institucija, sa razvijenim kulturnim i sportskim sadrzajima 4.3. Obezbjeenje prostora za odrzavanje kulturnih manifestacija 4.3.1. SANACIJA OBJEKTA MEUNARODNOG CENTRA ZA DJECU I OMLADINU MZ Grbavica II Projekat predvia sanaciju prostorija Centra i sanaciju fasade Stvaranje uslova za odrzavanje kulturnih manifestacija I edukaciju REALIZACIJA PROJEKTA

PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

AKTIVNOSTI 1.Analiza otreba 2.Izrada aplikacije za Kanton 3.Praenje realizacije

NOSIOCI AKTIVNOSTI ONS/Centar ONS ONS/Centar

PERIOD 2008. 2008. 2009-2010.

KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA

Djeca skolskog uzrasta Saniran objekat Centra po zahtjevima za ovu vrstu objekata 600.000,00 KM KANTON

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

112

PODRUCJE STRATESKI CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 4. Razvijena mreza kvalitetnih odgojno-obrazovnih, modernih i dobro opremljenih institucija, sa razvijenim kulturnim i sportskim sadrzajima 4.3. Obezbjeenje prostora za odrzavanje kulturnih manifestacija 4.3.2. OSPOSOBLJAVANJE I STAVLJANJE U FUNKCIJU DOMA HRASNO Opina Novo Sarajevo MZ Hrasno Projekat predvia sanaciju prostora, te nabavku potrebne opreme za kulturnu i javnu djelatnost Upraznjavanje sadrzaja iz kulture, revija, te ostalih javnih drustvenih djelatnosti REALIZACIJA PROJEKTA

PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

AKTIVNOSTI NOSIOCI AKTIVNOSTI 1. Analiticko utvrivanje stanja Opina 2. Osiguranje saglasnosti i projekti Opina 3. Izbor izvoaca Putem tendera 4. Rad doma Svo stanovnistvo KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA Podizanje kulture na visi nivo od dosadasnjeg 200.000,00 KM OPINA OSTALO Drustveni sektor

PERIOD 2009. 2010. 2010. 2011.

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

113

PODRUCJE STRATESKI CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 4. Razvijena mreza kvalitetnih odgojno-obrazovnih, modernih i dobro opremljenih institucija, sa razvijenim kulturnim i sportskim sadrzajima 4.3. Obezbjeenje prostora za odrzavanje kulturnih manifestacija 4.3.3. FINANSIRANJE PROJEKATA NVO I UDRUZENJA GRAANA IZ OBLASTI KULTURE Cijelo podrucje opine Projekat predvia osiguravanje odreenih finansijskih sredstava za finansiranje rojekata iz oblasti kulture Osigurati uslove za poboljsanje stanja u oblasti kulture REALIZACIJA PROJEKTA

PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

AKTIVNOSTI NOSIOCI AKTIVNOSTI 1.Odreivanje prioriteta i kriterija Opina 2. Verifikacija kriterija Opinsko vijee 3. Raspisivanje poziva Opina 4. Izbor projekata za finansiranje Komisija 5. Realizacija i praenje efekata NVO/ opina Svo stanovnistvo KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA Unaprijeenje stanja u oblasti kulture 400.000,00 KM OPINA OSTALI

PERIOD 2008-2015. 2008-2015. 2008-2015. 2008-2015. 2008-2015.

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

114

PODRUCJE STRATESKI CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 4. Razvijena mreza kvalitetnih odgojno-obrazovnih, modernih i dobro opremljenih institucija, sa razvijenim kulturnim i sportskim sadrzajima 4.4. Obezbjeenje prostora za sportske aktivnosti 4.4.1. IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE MZ Grbavica I Projekat predvia izgradnju sportske dvorane sa prateim visenamjenskim sadrzajem Osigurati uslove za rekreaciju sportskih i kulturnih sadrzaja REALIZACIJA PROJEKTA

PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

AKTIVNOSTI NOSIOCI AKTIVNOSTI 1. Odreivanje lokacije Opina 2. Izrada projektne dokumentacije Opina-Kanton-dobavljac 3. Rjesavanje imovinsko pravnih Opina odnosa 4. Izdavanje saglasnosti Opina 5. Izgradnja dvorane Dobavljac Svo stanovnistvo KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA Unaprijeenje stanja u oblasti sporta i kulture 2.000.000,00 KM OPINA KANTON

PERIOD 2008. 2008. 2008-2009. 2009. 2009.

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

115

PODRUCJE STRATESKI CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 4. Razvijena mreza kvalitetnih odgojno-obrazovnih, modernih i dobro opremljenih institucija, sa razvijenim kulturnim i sportskim sadrzajima 4.4. Obezbjeenje i unaprijeenje prostora za sportske aktivnosti 4.4.2. SANACIJA OTVORENIH SPORTSKIH IGRALISTA Podrucje opine Novo Sarajevo Sanacija ograde, postavljanje koseva, golova, mreze za rukomet, izgradnja prilaza Okupljanje djece i omladine uz sportske aktivnosti REALIZACIJA PROJEKTA

PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

AKTIVNOSTI 1. Analiza stanja 2. Izrada potrebne dokumentacije 3. Prikupljanje saglasnosti 4. Sanacija igralista KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA

NOSIOCI AKTIVNOSTI Opina-skole Opina-Kanton-dobavljac Opina Dobavljac

PERIOD 2009. 2009. 2009. 2009-2015.

Socijalizacija djece i omladine kroz sport 240.000,00 KM OPINA

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

116

PODRUCJE STRATESKI CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 4. Razvijena mreza kvalitetnih odgojno-obrazovnih, modernih i dobro opremljenih institucija, sa razvijenim kulturnim i sportskim sadrzajima 4.4. Obezbjeenje i unaprijeenje prostora za sportske aktivnosti 4.4.3.IZGRADNJA ZABAVNIH PARKOVA ZA DJECU Podrucje Opine Novo Sarajevo Izgradnja zabavnih parkova za djecu sa toboganom i ljuljaskama , klackalice sa ureenim parkom sa klupama za roditelje Okupljanje djece i roditelja u parku za odmor i rekreaciju REALIZACIJA PROJEKTA

PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

AKTIVNOSTI 1. Izrada potrebne tehnicke dokumentacije 2. Prikupljanje saglasnosti 3. Izbor dobavljaca 4. Izvoenje radova KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA

NOSIOCI AKTIVNOSTI Opina Opina Opina Dobavljac

PERIOD 2009. 2009. 2010. 2010.

Druzenje i rekreacija djece i roditelja 120.000,00 KM OPINA

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

117

PODRUCJE STRATESKI CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 4. Razvijena mreza kvalitetnih odgojno-obrazovnih, modernih i dobro opremljenih institucija, sa razvijenim kulturnim i sportskim sadrzajima 4.4 Obezbjeenje i unaprijeenje prostora za sportske aktivnosti 4.4.4. FINANSIRANJE PROJEKATA NVO I UDRUZENJA GRAANA IZ OBLASTI KULTURE Cijelo podrucje opine Projekat predvia osiguravanje odreenih finansijskih sredstava za finansiranje rojekata iz oblasti sporta Osigurati uslove za poboljsanje stanja u oblasti sporta REALIZACIJA PROJEKTA

PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

AKTIVNOSTI NOSIOCI AKTIVNOSTI 1.Odreivanje prioriteta i kriterija Opina 2. Verifikacija kriterija Opinsko vijee 3. Raspisivanje poziva Opina 4. Izbor projekata za finansiranje komisija 5. Realizacija i praenje efekata NVO/ Opina Svo stanovnistvo KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA

PERIOD 2008-2015. 2008-2015. 2008-2015. 2008-2015. 2008-2015.

400.000,00 KM OPINA OSTALI

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

118

PODRUCJE STRATESKI CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 4. Razvijena mreza kvalitetnih odgojno-obrazovnih, modernih i dobro opremljenih institucija, sa razvijenim kulturnim i sportskim sadrzajima 4.5. Otvoreni kulturni i rekreacioni centri Vilsonovo setaliste, park suma Hum i spomen park Vraca 4.5.1. VILSONOVO SETALISTE-OTVORENI KULTURNI CENTAR Opina Novo Sarajevo Projekat predvia prilagoavanje Vilsonovog setalista za odrzavanje niza tradicionalnih kulturnih, sportskih i rekreaconih organizacija Obezbjeenje otvorenog prostora za odrzavanje kulturnih i sportskih manifestacija REALIZACIJA PROJEKTA

PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

AKTIVNOSTI NOSIOCI AKTIVNOSTI 1. Izrada idejnog rjesenja Opina 2. Izrada potrebne projektne Opina dokumentacije 3. Prikupljanje potrebnih Opina saglasnosti 4. Izbor dobavljaca Opina 5. Izvoenje radova Dobavljac Svo stanovnistvo KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA Poboljsan kulturni zivot stanovnistva 860.000,00 KM OPINA KANTON

PERIOD 2009. 2010. 2010. 2010. 2010-2011.

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

119

PODRUCJE STRATESKI CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 4. Razvijena mreza kvalitetnih odgojno-obrazovnih, modernih i dobro opremljenih institucija, sa razvijenim kulturnim i sportskim sadrzajima 4.5.Otvoreni kulturni i rekreacioni centri: Vilsonovo setaliste, park suma Hum i spomen park Vraca 4.5.2. PARK SUMA HUM - REKREACIONI CENTAR MZ Pofalii II Projekat predvia posumljavanje prostora, izgradnju setnica, trim staza, odmorista i objekata za odmor i osvjezenje Izgradnja rekreacionog prostora za stanovnistvo opine REALIZACIJA PROJEKTA

PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

AKTIVNOSTI NOSIOCI AKTIVNOSTI 1. Usvajanje regulacionog plana Grad 2. Izrada glavnog projekta Kanton 3. Izbor dobavljaca za izvoenje Opina-Kanton radova 4. Izvoenje radova Dobavljac 5. Medijska kampanja za Opina-Kanton-Grad promociju rekreacionog centra Svo stanovnistvo KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA Stvorena mogunost stanovnistva za rekreaciju 300.000,00 KM OPINA KANTON

PERIOD 2008. 2008. 2009. 2009. trajno

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

120

PODRUCJE STRATESKI CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 4. Razvijena mreza kvalitetnih odgojno-obrazovnih, modernih i dobro opremljenih institucija, sa razvijenim kulturnim i sportskim sadrzajima 4.5. Otvoreni kulturni i rekreacioni centri: Vilsonovo setaliste, park suma Hum i spomen park Vraca 4.5.3. SANACIJA SPOMEN PARKA VRACA MZ Vraca Projekat podrazumijeva sanaciju spomen parka Vraca, na kojem bi se u ljetnom periodu odrzavale kulturne manifestacije Stvaranje uslova za organizovanje kulturnih dogaaja na podrucju opine i ocuvanje kulturno istorijskog spomenika REALIZACIJA PROJEKTA

PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

AKTIVNOSTI NOSIOCI AKTIVNOSTI 1. Izrada Rjesenja za sanaciju Grad-Opina-Kanton spomen parka 2. Izbor izvoaca radova 3. Izvoenje radova Dobavljac 4. Kordinacija aktivnosti oko Opina--Kanton odrzavanja kulturnih manifestacija 5. Tradicionalna manifestacija Opina-Grad - Kanton Svo stanovnistvo KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA Tradicionalne ljetne kulturne manifestacije 600.000,00 KM KANTON

PERIOD 2008. 2009. 2010. 2010. 2010-2015.

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

121

PODRUCJE STRATESKI CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 4. Razvijena mreza kvalitetnih odgojno-obrazovnih, modernih i dobro opremljenih institucija, sa razvijenim kulturnim i sportskim sadrzajima 4.6. Razvijena mreza biblioteka 4.6.1. FORMIRANJE ODJELJENJA BIBLIOTEKE ZA MZ HRASNO BRDO, TRG HEROJA I HRASNO MZ Hrasno Projekat predvia formiranje odjeljenja biblioteke za MZ Hrasno brdo, Trg heroja i Hrasno Unaprijeenje stanja kulturnih navika stanovnika REALIZACIJA PROJEKTA

PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

AKTIVNOSTI NOSIOCI AKTIVNOSTI 1. Koordinacija aktivnosti sa Opina Novo Sarajevo Kantonom 2. Iznalazenje prostora za Opina-Kanton smjestaj biblioteke 3. Sanacija prostora Kanton 4. Nabavka opreme i knjiga Kanton 5. Praenje rada Opina Novo Sarajevo Svo stanovnistvo KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA Razvijena mreza biblioteka 40.000,00 KM OPINA KANTON

PERIOD 2008. 2009. 2009. 2010. Trajno

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

122

PODRUCJE STRATESKI CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 4. Razvijena mreza kvalitetnih odgojno-obrazovnih, modernih i dobro opremljenih institucija, sa razvijenim kulturnim i sportskim sadrzajima 4.6. Razvijena mreza biblioteka 4.6.2. KNJIGA PO STANOVNIKU Opina Novo Sarajevo Uz osiguravanje odgovarajuih prostora, tendencija je da se do 2015. godine osigura knjizni fond u obimu jedna knjiga jedan stanovnik opine Poveanje knjiznog fonda REALIZACIJA PROJEKTA

PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

AKTIVNOSTI 1. Ucese u sanaciji prostora u kojima rade bibliotecka odjeljenja 2. Analiza stanja i potreba 3. Izbor izdavaca-lektira

NOSIOCI AKTIVNOSTI Opina-biblioteka Grada Opina-biblioteka Grada Opina-biblioteka Grada

PERIOD 2010-2013. 2013. 2014-2015.

Javni sektor KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA Osavremenjavanje knjiznog fonda, zastupljenost strucne literature i programske lektire 300.000,00 KM OPINA KANTON

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

123

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 5. Ureen i dostupan sustav primarne zdravstvene i socijalne zastite 5.1. Doprinos razvoju primarne zdravstvene zastite 5.1.1.STAVLJANJE U FUNKCIJU AMBULANTE U KALESIJSKOJ ULICI MZ Dolac Projekat predvia nabavku potrebne opreme za pocetak rada ambulante Bolja pokrivenost opine Novo Sarajevo u primarnoj zdravstvenoj zastiti REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI 1. Nabavka potrebne opreme 2. Montaza opreme 3. Pocetak rada ambulante

NOSIOCI AKTIVNOSTI Kanton Kanton Kanton

PERIOD 2008. 2008. 2008.

Svo stanovnistvo KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA Socijalne kategorije Adekvatna mreza primarne zdravstvene zastite 50.000,00 KM KANTON

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

124

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT

OPINA NOVO SARAJEVO 5. Ureen i dostupan sustav primarne zdravstvene i socijalne zastite 5.1. Doprinos razvoju primarne zdravstvene zastite 5.1.2.OBEZBJEENJE PROSTORA ZA SMJESTAJ AMBULANTE U MZ "HRASNO BRDO"," KOVACII" i ,,VELESII" MZ Hrasno brdo,Kovacii i Velesii Projekat podrazumijeva realizaciju aktivnosti na obezbjeenju prostora za smjestaj ambulante u MZ "Hrasno brdo",Kovacii i Velesii Doprinos razvoju primarne zdravstvene zastite REALIZACIJA PROJEKTA

LOKACIJA KRATAK OPIS

CILJ

AKTIVNOSTI NOSIOCI AKTIVNOSTI 1. Formiranje Tima za realizaciju ONS/Kanton 2. Iznalazenje lokacije za gradnju ONS/Kanton 3. Izrada dokumentacije ONS 4. Izvoenje radova Dobavljac/Kanton 5. Nabavka opreme 6. Pocetak rada Svo stanovnistvo KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA Formirana ambulanta i pocela sa radom 1.200.000,00 KM OPINA KANTON

PERIOD 2008. 2008. 2009. 2009. 2009. 2010.

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

125

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 5. Ureen i dostupan sustav primarne zdravstvene i socijalne zastite 5.2. Program pomoi stanovnistvu u stanju socijalne potrebe 5.2.1. ISTRAZIVANJE POTREBA SVIH KORISNICKIH GRUPA SOCIJALNE BRIGE Opina Novo Sarajevo Projekat predvia istrazivanje, analizu rezultata, planiranje finansijske potrebe za projekte socijalne brige Kontinuirana pomo najugrozenijim kategorijama stanovnistva REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI NOSIOCI AKTIVNOSTI 1. Javno istrazivanje Opina-Kanton- NVO 2. Analiza rezultata Opina- Kanton - NVO 3. Izrada Programa i prihvatanje u Opina - Kanton - NVO OV 4. Planiranje finansijske podrske Opina - Kanton - NVO za projekat socijalne brige 5. Promocija projekta Socijalne kategorije KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA Povoljniji polozaj socijalne kategorije stanovnistva 15.000,00 KM OPINA

PERIOD 2009. 2009. 2009. 2010-2015. 2010-2015.

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

126

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 5. Ureen i dostupan sustav primarne zdravstvene i socijalne zastite 5.3. Promovisanje kulture zdravog zivota 5.3.1. FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA KOJE SE BAVE PROMOVISANJEM KULTURE ZDRAVOG ZIVOTA Opina Novo Sarajevo Projekat podrazumijeva obezbijeenje sredstava za realizaciju projekata nevladinih organizacija koje promovisu kulturu zdravog zivota Promijeniti svijest stanovnistva o potrebi prevencije i ocuvanju zdravlja REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI 1. Uspostavljanje kriterija i objavljivanje Javnog poziva 2. Izbor projekata 3. Realizacija projekata 4. Izvjestavanje i praenje KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA

NOSIOCI AKTIVNOSTI Opina Opina NVO Opina

PERIOD Svake godine Svake godine 2008-2011. Trajno

Svo stanovnistvo

Promjena svijesti o potrebi prevencije u ocuvanju zdravlja 40.000,00 KM OPINA OSTALO

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

127

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT

OPINA NOVO SARAJEVO 6. Zalaganje (lobiranje) za povoljniji pravni status Opine u okviru Grada i Kantona i za realizaciju strateskih projekata Opine 6.1. Zalaganje za donosenje Zakona o pripadnosti javnih prihoda 6.1.1. LOBIRANJE PREKO POLITICKIH SUBJEKATA KOD VISIH NIVOA ZAKONODAVNE VLASTI ZA DONOSENJE ZAKONA O PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA

LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ Projekat predvia izradu programa i djelovanje u lobiranju za donosenje zakona Utjecati na brze donosenje zakona REALIZACIJA PROJEKTA AKTIVNOSTI 1. Organizovanje radne grupe za odrzavanje okruglog stola 2. Priprema okruglog stola 3. Usaglasavanje stavova za djelovanje 4. Medijska kampanja KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA Donesen pravican Zakon o pripadnosti javnih prihoda NOSIOCI AKTIVNOSTI Opinsko vijee Radna grupa Radna grupa Opinsko vijee - radna grupa PERIOD 2008. 2008. 2008. 2008.

Svo stanovnistvo

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

128

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATAK OPIS: CILJ

OPINA NOVO SARAJEVO 6. Zalaganje (lobiranje) za povoljniji pravni status Opine u okviru Grada i Kantona i za realizaciju strateskih projekata Opine 6.2. Zalaganje za sire ovlasti i definisanje nadleznosti Opine kao jedinice lokalne samouprave 6.2.1.LOBIRANJE ZA JASNIJE DEFINISANJE NADLEZNOSTI OPINE KAO JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Projekat predvia izradu programa i djelovanje jasnijem definisanju nadleznosti Opine Jasno definisane nadleznosti opine REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI 1. Radna grupa za izradu projekta 2. Okrugli sto i javna rasprava 3. Donosenje stavova kojim e se uticati na bolje definisanje nadleznosti

NOSIOCI AKTIVNOSTI Vijee Opina Opina

PERIOD 2009. 2009. 2009.

Svi grani opine KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA Jasno definisane nadleznosti jedinica lokalne samouprave

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

129

PODRUCJE STRATESKI CILJ PROGRAM PROJEKAT

OPINA NOVO SARAJEVO 6. Zalaganje (lobiranje) za povoljniji pravni status Opine u okviru Grada i Kantona i za realizaciju strateskih projekata Opine 6.3. zalaganje za realizaciju projekata od strateskog interesa za Opinu 6.3.1.STALNA SARADNJA SA VISIM NIVOIMA VLASTI U CILJU REALIZACIJE PROJEKATA OD STRATESKOG INTERESA ZA OPINU

LOKACIJA KRATAK OPIS CILJ Projekat predvia kontinuiranu saradnju sa visim nivoima vlasti u vidu redovnih sastanaka i praenja aktivnosti na podrucju opine Realizovati projekte koji finansiraju drugi nivoi vlasti a koji su strateski interes opine REALIZACIJA PROJEKTA AKTIVNOSTI 1. Formirati tim za saradnju 2. odrediti podrucje djelovanja 3. Izrada godisnjeg operativnog plana saradnje 3. Redovno odrzavanje sastanaka i izvjestavanje KORISNICI OCEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVOR FINANSIRANJA Realizovana strategija razvoja u dijelu koji finansiraju visi nivoi vlasti NOSIOCI AKTIVNOSTI Opina Opina Opina Opina PERIOD 2008. 2008. 2008-2015. trajno

Svo stanovnistvo

STRATESKI PLAN RAZVOJA OPINE NOVO SARAJEVO do 2015. godine

130

ANEX II: FINANSIJSKA DINAMIKA REALIZACIJE PROJEKATA OPI PODACI 3

Strateski pravac / program 1.1. 1.1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.4. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5.

1 R.br

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2

Projekat

4

Vrijednost projekta 690.000,00 550.000,00 3.200.000,00 200.000,00 40.000,00 240.000,00 640.000,00 150.000,00 1.000.000,00 150.000,00 3.300.000,00 600.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 30.000,00 4.000.000,00 500.000,00

5

Period implementacije 2008-2010 2008-2015 2008-2015 2008-2012 2008-2009 2008-2015 2008-2011 2010-2015 2010-2013 2008-2010 2008-2015 2008-2010 2010-2012 2008-2009 2008-2011 2008-2015 2009-2010

10 11 12 13. 14 15 16

17

UVOENJE GEOGRAFSKOG INFORMACIONOG SISTEMA (GIS) IZRADA PLANSKE PROVEDBENE DOKUMENTACIJE UREENJE GRADSKOG GRAEVINSKOG ZEMLJISTA IZRADA I PROVOENJE LOKALNOG EKOLOSKOG AKCIONOG PLANA ( LEAP-a ) UVOENJE SISTEMA UPRAVLJANJA OKOLISOM U OPINSKI ORGAN UPRAVE ESTETSKO I HOLTIKULTURALNO UREENJE IZGRADNJA NISA ZA KONTEJNERE ILUMINACIJA FASADA ZNACAJNIJIH OBJEKATA REDIZAJNIRANJE FASADA IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJU DEVASTIRANIH OBJEKATA KOLEKTIVNOG STANOVANJA SANACIJA ZAJEDNICKIH DIJELOVA OBJEKATA KOLEKTIVNOG STANOVANJA REKONSTRUKCIJA OBDANISTA "NARCIS" IZGRADNJA O.S. POFALII II REKONSTRUKCIJA OS "RADOJKA LAKI" NABAVKA PRES - KONTEJNERA SANACIJA I REKONSTRUKCIJA DEVASTIRANIH OBJEKATA KOLEKTIVNOG IZGRADNJA MJESNE ZAJEDNICE POFALII I SA PRATEIM SADRZAJIMA

1 R.br

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2

Projekat

OPI PODACI 3

Strateski pravac / program 1.6. 1.7. 1.7. 1.8. 1.9. 2.1. 2.1. 2.2. 2.2. 2.2. 2.2. 2.3. 2.4. 2.4. 2.5. 2.5.

4

Vrijednost projekta 1.500.000,00 15.000,00 50.000,00 35.000,00 30.000,00 50.000,00 15.000.000,00 3.500.000,00 9.000.000,00 5.500.000,00 6.000.000,00 2.000.000,00 300.000,00 2.000.000,00 20.000,00 6.000.000,00

5

Period implementacije 2008-2015 2008-2010 2008-2009 2008-2015 2008-2015 2008 2008-2015 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2009-2012 2008-2010 2010-2012 2008 2008-2015

PROGRAM SANACIJE KLIZISTA EDUKACIJA STANOVNISTVA O POSLJEDICAMA BESPRAVNE GRADNJE ZASTITA NEIZGRAENOG ZEMLJISTA EDUKACIJA STANOVNISTVA O KULTURI STANOVANJA UNAPREENJE SARADNJE POLICIJE SA LOKALNOM ZAJEDNICOM IZRADA ELABORATA O STANJU LOKALNIH SAOBRAAJNICA IZGRADNJA,SANACIJA I REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CESTA IZGRADNJA DIJELA GRADSKOG AUTOPUTA IZGRADNJA PRVE TRANSFERZALE IZGRADNJA SJEVERNE LONGITUDINALE (OD I DO III TRANSFERZALE) IZGRADNJA DIJELA JUZNE LONGITUDINALE IZGRADNJA JAVNIH PARKINGA IZGRADNJA POTPUTNJAKA NA RASKRSNICI A.SAIRBEGOVI I ZVORNICKA IZGRADNJA POTPUTANJAKA NA RASKRSNICI POFALII IZRADA ELABORATA O STANJU KANALIZACIONE MREZE SA PRIJEDLOGOM MJERA IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I SANACIJA KANALIZACIONE MREZE NA OSNOVU ELABORATA

32

33

1 R.br

34 35 36

2

Projekat

OPI PODACI 3

Strateski pravac / program 2.5. 2.5. 2.5. 2.6. 2.6. 2.6. 2.6. 2.6. 2.7. 2.7. 2.7. 3.1. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1.

4

Vrijednost projekta 20.000,00 2.400.000,00 100.000,00 10.000,00 500.000,00 150.000,00 250.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 30.000,00 2.000.000,00 20.000,00 30.000,00 50.000,00 30.000,00 50.000,00 600.000,00

5

Period implementacije 2008 2008-2015 2.008,00 2008 2008-2012 2008 2010-2011 2009-2012 2009-2015 2008-2015 2008-2015 2008-2009 2009 2009 2008-2010 2008 2009-2015

37 38 39 40 41

42 43 44 45 46

47

48 49

IZRADA ELABORATA O STANJU VODOVODNE MREZE SA PRIJEDLOGOM MJERA REKONSTRUKCIJA I SANACIJA VODOVODNE MREZE NA OSNOVU ELABORATA IZGRADNJA NEDOSTAJUE VODOVODNE MREZE IZRADA ELABORATA O STANJU JAVNE RASVJETE NA PODRUCJU OPINE NOVO SARAJEVO REKONSTRUKCIJA I SANACIJA JAVNE RASVJETE NA OSNOVU ELABORATA IZGRADNJA NEDOSTAJUE JAVNE RASVJETE IZGRADNJA TRANSFORMATORSKE STANICE 110/10KV GRBAVICA REKONSTRUKCIJA NISKONAPONSKIH KABLOVA PROGRAM SANACIJE DIMNJAKA PROMOVIRANJE UPOTREBE PRIRODNOG GASA KAO EKOLOSKI NAJCISTIJEG ENERGENTA UGRADNJA MJERNIH SATOVA NA INSTALACIJAMA CENTRALNOG GRIJANJA VODI ZA INVESTICIONA ULAGANJA NA PODRUCJU OPINE OTVARANJE CENTRA ZA RAZVOJ PODUZETNISTVA IZRADA AKCIONOG PLANA LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA 2010-2012 EDUKACIJA SLUZBENIKA O IZRADI APLIKACIJA ZA PREDPRISTUPNE FONDOVE EVROPSKE UNIJE IZRADA ELABORATA O EFIKASNOM OPREMANJU GRAEVINSKOG ZEMLJISTA ZA IZGRADNJU POSLOVNIH OBJEKATA SANACIJA SKOLSKIH OBJEKATA

50 51

MODERNIZACIJA OPREME I UCILA KABINETA U SKOLAMA IZGRADNJA I SANACIJA SKOLSKIH IGRALISTA

4.1. 4.1.

150.000,00 700.000,00

2009-2012 2009-2015

1 R.br

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

2

Projekat

OPI PODACI 3

Strateski pravac / program 4.2. 4.2. 4.3. 4.3. 4.3. 4.4. 4.4. 4.4. 4.5. 4.5. 4.5. 4.5. 4.6. 4.6. 5.1. 5.1.

4

Vrijednost projekta 320.000,00 50.000,00 600.000,00 200.000,00 400.000,00 2.000.000,00 240.000,00 120.000,00 860.000,00 300.000,00 600.000,00 400.000,00 40.000,00 300.000,00 50.000,00 1.200.000,00

5

Period implementacije 2008-2015 2.010,00 2008-2010 2009-2011 2008-2015 2008-2009 2009-2015 2008-2011 2009-2011 2008-2009 2008-2010 2008-2015 2008-2010 2010-2015 2008 2008-2009

67

FINANSIRANJE PROJEKATA NVO KOJI SE BAVE POBOLJSANJEM ODGOJNO OBRAZOVNOG SISTEMA MULTIMEDIJALNI CENTAR U MZ POFALII II SANACIJA OBJEKTA MEUNARODNOG CENTRA ZA DJECU I OMLADINU OSPOSOBLJAVANJE I STAVLJANJE U FUNKCIJU DOMA HRASNO FINANSIRANJE PROJEKATA NVO I UDRUZENJA GRAANA IZ OBLASTI KULTURE IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE SANACIJA OTVORENIH SPORTSKIH IGRALISTA IZGRADNJA ZABAVNIH PARKOVA ZA DJECU VILSONOVO SETALISTE-OTVORENI KULTURNI CENTAR PARK SUMA HUM - REKREACIONI CENTAR SANACIJA SPOMEN PARKA VRACA FINANSIRANJE PROJEKATA NVO I UDRUZENJA GRAANA IZ OBLASTI SPORTA FORMIRANJE ODJELJENJA BIBLIOTEKE ZA MZ HRASNO BRDO, TRG HEROJA I HRASNO KNJIGA PO STANOVNIKU STAVLJANJE U FUNKCIJU AMBULANTE U KALESIJSKOJ ULICI OBEZBJEENJE PROSTORA ZA SMJESTAJ AMBULANTE U MZ "HRASNO BRDO",M.Z. "KOVACII" I M.Z." VELESII"

68 69

70

71

72

ISTRAZIVANJE POTREBA SVIH KORISNICKIH GRUPA SOCIJALNE BRIGE FINANSIRANJE PROJEKATA NVO KOJI SE BAVE PROMOVISANJEM KULTURE ZDRAVOG LOBIRANJE PREKO POLITICKIH SUBJEKATA KOD VISIH NIVOA ZAKONODAVNE VLASTI ZA DONOSENJE ZAKONA O PROPADNOSTI JAVNIH PRIHODA LOBIRANJE ZA JASNIJE DEFINISANJE NADLEZNOSTI OPINA KAO JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE STALNA SARADNJA SA VISIM NIVOIMA VLASTI U CILJU REALIZACIJE PROJEKATA OD STRATESKOG INTERESA ZA OPINU

5.2. 5.3.

15.000,00 40.000,00

2009-2015 2010-2011

6.1.

0,00

2008

6.2. 6.3.

0,00 0,00

2008 2008-2015

UKUPNO

Information

137 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

321515