Read lista.pdf text version

Lista materialów budowlanych przydatna do wypelnienia wniosku VZM-1 przy ubieganiu si o zwrot podatku VAT za zakup materialów budowlanych po 1 maja 2004r.

Lista ta nie jest katalogiem zamknitym i jest ona sukcesywnie aktualizowana. Nie moe ona równie stanowi ostatecznego wzoru jakie materialy budowlane podlegaj lub niepodlegaj odliczeniu, poniewa z obserwacji wynika, i te same materialy budowlane rónie s kwalifikowane w poszczególnych urzdach skarbowych calej Polski. Nie wynika to z niekompetencyjnoci urzdników obslugujcych te zagadnienia, a glównie z nieprecyzyjnoci przepisów ustawy wprowadzajcej ten rodzaj ulg. Dlatego listy tej mona uywa wylcznie na wlasn odpowiedzialno. Podstaw do wlaciwej kwalifikacji danego materialu, pod ktem zwrotu podatku VAT, do 31 grudnia 2010r. stanowil zalcznik do Obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30.12.2005 r. w sprawie ogloszenia wykazu materialów budowlanych, które do dnia 30.04.2004 r. byly opodatkowane stawk podatku od towarów i uslug w wysokoci 7%, a od dnia 1.05.2004 r. s opodatkowane podatkiem VAT (Dziennik Urzdowy Ministra Transportu i Budownictwa z 2006 r. nr 1, poz. 1). Wykaz ten opiera si na symbolach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Uslug - tom 1, 2, 3 i 4 (dalej zwanej PKWiU), majcej swoje ródlo w Rozporzdzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Uslug (PKWiU) (Dz. U. Nr 222, poz. 1753). Z treci § 3 tego rozporzdzenia wynika, i do celów opodatkowania podatkiem od towarów i uslug, do koca 2010 roku stosuje si Polsk Klasyfikacj Wyrobów i Uslug, wprowadzon Rozporzdzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z pon.zm.). UWAGA: W roku 2011 obowizuje opublikowane przez Ministra Infrastruktury obwieszczenie z dnia 3 wrzenia 2010r. w sprawie ogloszenia obowizujcego od dnia 1 stycznia 2011r. wykazu materialów budowlanych, które do dnia 30.04.2004 r. byly opodatkowane stawk podatku od towarów i uslug w wysokoci 7%, a od dnia 1.05.2004 r. Ze wzgldu na zmiany w symbolach oraz nazwach grupowa pomidzy klasyfikacjami zmianie - w stosunku do dotychczas obowizujcego wykazu stanowicego zalcznik do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005 r. - ulegly symbole i nazwy pozycji zawarte w wykazie oraz brzmienie stosowanych wylcze. Szerszy zakres przedmiotowy niektórych grupowa zawartych w klasyfikacji z 2008 r. w stosunku do odpowiadajcych im grupowa znajdujcych si w poprzednich klasyfikacjach, umoliwil dokonanie agregacji poszczególnych pozycji wykazu, co skutkuje mniejsz liczb pozycji w nim ujtych, przy jednoczesnym zwikszeniu liczby stosowanych wylcze w zagregowanych pozycjach. W celu wyeliminowania wtpliwoci dotyczcych terminu obowizywania wykazu opartego na PKWiU z 1997 r., w tytule nowego obwieszczenia oraz w zalczniku do niego umieszczono dat, od której ono obowizuje, czyli dzie 1 stycznia 2011 r. Wykaz ten opiera si na nowej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Uslug wprowadzonej rozporzdzeniem Rady Ministrów z dnia 29 padziernika 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Uslug (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 z pón. zm.). W wyniku wprowadzonych zmian stawek w podatku od towarów i uslug od 1 stycznia 2011r. podstaw do wlaciwej kwalifikacji danego materialu, pod ktem zwrotu podatku VAT stanowi obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 wrzenia 2010r. w sprawie ogloszenia obowizujcego od dnia 1 stycznia 2011r. wykazu materialów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004r. byly opodatkowane stawk podatku od towarów i uslug w wysokoci 7%, a od dnia 1 maja 2004r. s opodatkowane podatkiem VAT (pod pojciem podatku VAT naley rozumie podatek od towarów i uslug o stawce 22% w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i uslug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382, z 2008 r. Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1320, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 116, poz. 979, Nr 195, poz. 1504, Nr 201, poz. 1540 i Nr 215, poz. 1666 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 357 i Nr 75, poz. 473). Obwieszczenie opublikowano w Dzienniku Urzdowym Ministra Infrastruktury z dnia 27 wrzenia 2010 r. Nr 11 poz. 35). Wykaz ten opiera si na symbolach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Uslug opublikowanej w rozporzdzeniu Rady Ministrów z 29 padziernika 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Uslug (PKWiU) (Dz.U. nr 207, poz. 1293 z pón. zm.). Baza powiza: PKWiU 1997 ­ PKWiU 2008 dla materialów budowlanych, przy zakupie których obowizuje zwrot czci VAT. Bez PKWiU trudno jest jednoznacznie ustali zasadno zwrotu. Zgodnie z ustaw o VAT obowizek podawania symbolu PKWiU na fakturze dotyczy jedynie materialów, na które obowizuje obniona stawka VAT. Sprzedawca nie musi wic podawa PKWiU na fakturach dokumentujcych sprzeda materialów objtych 22-proc. stawk. Oczywicie, prociej jest, gdy PKWiU na fakturze wpisal sprzedawca, to bowiem rozstrzyga wiele wtpliwoci. Niestety, prawodawca, definiujc towary, których nabycie dajc prawo do zwrotu VAT, odwoluje si do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Uslug. I jest to powany problem dla osób, które ubiegaj si o zwrot podatku, gdy na nich ciy obowizek wykazania prawa do zwrotu. Najlepszym wyjciem z sytuacji jest wystpienie do sprzedawcy z prob o uzupelnienie faktury o symbol PKWiU, np. poprzez korekt faktury. Sprzedawcy, biorc pod uwag, e

problem zwrotu VAT ma charakter powszechny, dla wlasnej wygody i spokoju powinien opisa sprzedawane materialy odpowiednimi numerami klasyfikacyjnymi. Nie wskazane jest prawnie samodzielne uzupelnianie faktury o symbol PKWiU, bo wtedy oryginal faktury bdzie rónil si od kopii posiadanej przez sprzedawc, ale mona do wtpliwych pozycji, znajdujcych si na fakturach i nie posiadajcych symbolu PKWiU, zloy dodatkowe opisy o cechach i przeznaczeniu kupionego towaru, bd te owiadczenia z podaniem wszelkich parametrów zakupionego materialu i jego zastosowaniem. Przy staraniu si o zwrot pamita naley o tym, e jest to problem wywolany nie przez sprzedawców i urzdników aparatu skarbowego, a przez ustawodawc, który po prostu pewnych problemów nie przewidzial. I wszystkie trzy strony ­ starajcy si o zwrot, sprzedawca, urzdnik ­ musz wykaza maksimum cierpliwoci i wspólnie rozwiza te problemy. Strona Orodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzdu Statystycznego w Lodzi, która moe by pomocna w tym temacie Niniejsza lista materialów budowlanych powstala na bazie informacji jakie s lub byly dostpne ogólnie w internecie i na rónych forach. Materialy, które podlegaj odliczeniu oznaczono czcionk czarn z podaniem numeru pozycji z wykazu materialów budowlanych Ministra Transportu i Budownictwa lub Ministra Infrastruktury. Materialy niepodlegajce odliczeniu oznaczone s czcionk czerwon.

Dotyczy faktur do 31 grudnia 2010r. Pozycja wykazu MTiB Dotyczy faktur od 1 stycznia 2011r. Pozycja wykazu MI

PKWiU 1997 24.30.22-53.20 24.30.22-53.20 28.22.13-00.00 28.75.27-59.30 28.75.27-59.30 28.75.27-37.52 24.30.11-50.10

PKWiU 2008 20.30.22.0 20.30.22.0 25.21.13.0 25.99.29.0 25.99.29.0 25.99.29.0 20.30.11.0

MATERIAL ACRYL-FAST bialy ACRYL W WHITE ­ Den Braven Adapter 15 CU (piec CO) Adapter do pieca CO - ACV Prestige Adapter przejciowy TECEFLEX-MIED CU (CO) Akcesoria DGP (ksztaltki kominowe z blachy) AKRYLIT W - emulsja Akryl szpachlowy - AKRYL-FAST Akryl w tubie Akrylowa masa tynkarska ­ KORNIK, BARANEK Akrylowa masa tynkarska - PERMURO AVANT (KABE) Akrylowy tynk strukturalny - IZOLBET ATS Anemostat wywiewny, nawiewny Anemostat (zawór wywiewny, nawiewny z ramk KN-VG) Anemostat wywiewny, nawiewny ze sztucznego tworzywa Aparat nawiewny AN 2 ­ urzdzenie w systemie kominkowym Asfaltowa masa renowacyjna Asfaltowy roztwór gruntujcy - ICOPAL Primer Clasic Balustrady balkonowe Balustrady schodowe Balustrady tarasowe Baza lewa, prawa ocienicy Baza tynku mozaikowego

21 21 80 117 117

9 9 47 59 59

21 21 40 21 109 109 30

24.30.22-53.20 24.30.22-53.20 26.64.10-00.39 24.30.22-53.20 24.66.48-90.90 28.75.27-37.12 28.75.27-37.14 25.23.15-50.91 29.71.15-30.00

9 9 9 9 59 59 15

20.30.22.0 20.30.22.0 20.30.22.0 20.30.22.0 20.59.59.1 25.99.29.0 25.99.29.0 22.23.19.0 27.51.15.0

43 43 60 60 60 15 40

26.82.13-00.63 26.82.13-00.63 28.11.10-34.11 28.11.10-34.13 28.11.10-34.12 20.30.11-53.80 26.64.10-00.11

27 27 42 42 42 6 25

23.99.13.0 23.99.13.0 25.11.10.0 25.11.10.0 25.11.10.0 16.23.11.0 23.64.10.0

Baza tynku mozaikowego DEKO (ATLAS) Bednarka ocynkowana Bejca do drewna Bejca nitrocelulozowa Bejca wodna Belka iglasta strugana Beton towarowy Beton z gruchy (B-20) Bezpiecznik - do napi mniejszych lub równych 1000V Bezpiecznik napowietrzny 25A gn E Biel tytanowa Bidet NOVOTAP stojcy Blacha MONTERREY PURAL MAT Blacha ocynkowana Blacha ocynkowana Blacha oslonowa skraplacza (komin) Blacha powlekana plaska Blacha powlekana plaska Blacha trapezowa Blachodachówka powlekana Blachodachówka SPEKTRUM, KRON Blachowkrty "pchelka" Blat kuchenny (plyta wiórowa, padzierzowa, MDF) BLISTER TEX wkrt samowierccy Bloczek keramzytobetonowy Blokada do WC Boazeria drewniana Boazeria MDF ­ db jasny Boazeria z drewna iglastego Boazeria z drewna liciastego Boazeria z MDF Boazeria z PCV Boazerie korkowe Bojler BERETTA, JUNKERS, BIAWAR, NEPTUN, STEIBEL Brama garaowa Brama metalowa garaowa

22 55

24.30.22-60.00 27.32.20-15.20 24.12.21-40.30 24.30.12-70.00 24.12.21-10.20 20.10.10-41.30

9 32

20.30.22.0 24.32.20.0 20.12.21.0 20.30.12.0 20.12.21.0 16.10.10.0

40 40

26.63.10-00.10 26.63.10-00.10 31.20.21-70.90 31.20.21-50.90 24.12.11-50.00

25 25

23.64.10.0 23.64.10.0 27.12.21.0 27.12.21.0 20.12.11.0

36 62 47 47 109 47 47 62 47 62

26.22.10-30.13 28.11.23-50.31 27.10.40-84.00 27.10.40-84.00 28.75.27-37.19 27.10.40-97.00 27.10.40-97.00 28.11.23-50.32 27.10.40-97.00 28.11.23.50.35 28.73.14-80.41 36.13.10-90.10 28.74.11-13.11

23 43 29 29 59 32 29 43 29 43

23.42.10.0 25.11.23.0 24.10.52.0 24.10.51.0 25.99.29.0 24.32.20.0 24.10.51.0 25.11.23.0 24.10.51.0 25.11.23.0 25.93.14.0 31.02.10.0 25.94.11.0

40 84

26.61.11-30.13 28.63.12-50.20 20.30.13-00.21 20.20.14-35.00 20.10.21-10.40 20.10.21-53.30 20.30.13-00.22

25 51

23.61.11.1 25.72.12.0 16.23.19.0 16.21.14.0 16.10.21.0 16.10.21.0 16.23.19.0

30

25.23.11-59.30 20.52.14-00.30

15

22.23.19.0 16.29.24.0

126 71 71

29.71.25-50.90 28.12.10-30.50 28.12.10-30.50

73 44 44

27.51.25.0 25.12.10.0 25.12.10.0

Brodzik akrylowy Brodzik stalowy Bruk betonowy na opask odwadniajc Cegla - JOPEK CEKOL A-45 finisz CEMAPLAST ­ dodatek do zaprawy Ceownik stalowy Ciekla folia MAPEI MAPEGUM WPS Cyna do lutowania Czapa kominowa betonowa Czapa kominowa ceramiczna Czapa kominowa stalowa Czujnik ruchu ES-60 Czujnik temperatury Czujnik temperatury FJVR DANFOSS Czujnik zaniku fazy Czyszczak PCV do kanalizacji Czyszczak rury spustowej Czyszczak z sitkiem Czycik TYTAN wierwalek wierwalek do stolarki otworowej Dachówka falista Daszek dymny Al - ROBELIT Daszek kominowy Deflektor wpustowy ­ system kominowy Denko gsiora - FIRAFIX Deska barlinecka Deska barlinecka TALI Deska parkietowa - LAMPARKIET Deska parkietowa jesionowa Deska podbitkowa Deska sufitowa z PCV pelna, perforowana (podsufitka). Listwa J, H Deska WC Deska wykoczeniowa, lata (elewacje drewniane) RHOMBO SOLO, WEST RED CEDAR Deszczulka posadzkowa (parkiet) buk

30 101 40 38 22 50

25.23.12-50.20 28.75.11-31.44 26.61.11-50.29 26.40.12-50.11 24.30.22-60.00 24.66.47-50.00 27.10.70-00.90 23.20.32-00.43 24.66.46-20.40

15 58 25 22 9 29

22.23.19.0 25.99.11.0 23.61.11.1 23.32.12.0 20.30.22.0 20.59.57.0 24.10.72.0 19.20.42.0 20.59.56.0

40 38 109 164 164 137 26 26 30

26.61.12-10.35 26.40.12-50.14 28.75.27-37.12 31.20.25-00.50 33.20.70-19.00 33.20.70-19.00 31.20.31-70.19 25.21.22-70.10 25.21.22-70.90 25.23.15-50.42 24.14.62-11.00 20.30.13-00.99

25 22 59 63 63 65 12 12 15

23.61.12.1 23.32.12.0 25.99.29.0 27.33.11.0 26.51.70.0 26.51.70.0 27.12.31.00 22.21.29.0 22.21.29.0 22.23.19.0 20.14.62.0 16.23.19.0

11 38 69

20.10.21-10.90 26.40.12-50.14 28.11.23-76.39 28.75.27-49.29 28.75.27-49.29

4 22 43

16.10.21.0 23.32.12.0 25.11.23.0 25.99.29.0 25.99.29.0

30

25.23.15-50.30

15 86 5 3 4

22.23.19.0 16.22.99.0 16.22.10.0 16.10.10.0 16.10.21.0 16.10.21.0

17/169 20.30.12-19.10 17/169 20.30.12-19.10 4 14 20.10.10-77.30 20.10.21-55.00 20.10.21-10.40 30 30 25.23.15-50.30 25.23.12-70.10 20.10.10-69.20 5 20.10.10-78.11

15 15

22.23.19.0 22.23.19.0 16.10.10.0

3

16.10.10.0

Deszczulka posadzkowa (parkiet) db Deszczulka posadzkowa (parkiet) jesion Dlawik CABSTOP ­ aparatura rozdzielcza Dlawnica Dlawnica metalowa MDW ­ przemyslowa instalacja elektryczna Dmuchawa do kotla CO Dmuchawa do kotla mialowego RV-01, RV-02, RV-05, RV-14, RV-18 Dodatek do zapraw klejowych MAPEI ISOLASTIC Dodatek do zapraw NEOPLAST Dodatek strukturalny do farb - DecorMix ziarno Dolnopluk z tworzywa sztucznego Domieszka do betonów i tynków ­ CEMENTOPLAST, BETONAL, DOBET Domieszka do betonu przeciwmrozowa Domieszka do zapraw i betonów FEBPROOF PLUS Drabina stalowa Drut do zbroje Drut nacigowy ocynk Drut ocynk Drut odgromowy Drut wizalkowy Drut z oczkiem Drzwi aluminiowe Drzwi do szafy wnkowej + ocienice Drzwi harmonijkowe PCV Drzwi stalowe Drzwi z MDF Drzwiczki Drzwiczki CARNI-LEZKA Drzwiczki do wyczystki Drzwiczki kominkowe nierdzewne Drzwiczki kominowe stalowe Drzwiczki kominowe stalowe Drzwiczki magnetyczne Drzwiczki rewizji komina Drzwiczki rewizyjne

4 5 142

20.10.10-77.30 20.10.10-78.12 31.20.40-90.30 31.20.40-90.40 31.20.27-60.13

3 3 67

16.10.10.0 16.10.10.0 27.12.40.0 27.12.40.0 27.33.13.0

168 80

29.12.38-00.40 28.22.13-00.00 24.66.47-50.00 24.66.47-50.00 14.12.20-50.10

85 47

28.13.28.0 25.21.13.0 20.59.57.0 20.59.57.0 23.52.30.0

30

25.23.12-90.30 24.66.47-50.00 24.66.47-50.00 24.66.47-50.00 28.75.27-31.55

15

22.23.19.0 20.59.57.0 20.59.57.0 20.59.57.0 25.99.29.0

57 57 48 48 57 67 71 30 71 15

27.34.11-30.10 27.34.11-30.92 27.10.50-30.00 27.10.50-30.00 27.34.11-30.22 28.11.23-63.41 28.12.10-50.10 20.30.11-55.10 25.23.14-50.42 28.12.10-30.10 20.30.11-53.10 28.11.23-50.20 28.11.23-50.20 28.75.27-49.29 28.75.27-37.54

36 36 29 29 36 43 44 15 44 6

24.34.11.0 24.34.11.0 24.10.61.0 24.10.61.0 24.34.11.0 25.11.23.0 25.12.10.0 16.23.11.0 22.23.19.0 25.12.10.0 16.23.11.0 25.11.23.0 25.11.23.0 25.99.29.0 25.99.29.0

60 109 67 67

28.11.10-34.49 28.75.27-37.54 28.75.27-37.13 28.11.23-63.19 28.11.23-63.19

42 59 43 43

25.11.10.0 25.99.29.0 25.99.29.0 25.11.23.0 25.11.23.0

Drzwiczki rewizyjne Drzwiczki rewizyjne Drzwiczki rewizyjne do elektrycznej skrzynki rozdzielczej (bezpiecznikowej) Drzwiczki rewizyjne wzla sanitarnego Drzwiczki z tworzywa sztucznego Drzwiczki eliwne piecowe Drzwiczki eliwne piecowe Drzwiczki eliwne piecowe Dwuteownik Dwuzlczka ocynk ­ instalacja wodna Dyble do drzwi i okien stalowe Dyble do styropianu z PCV stosowane przy ociepleniach cian Dyble stalowe Dyspersja asfaltowo-ywiczna - DYSPERBENT Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa - DYSPERBIT Dn Dzwonek drzwiowy EDW - element docieplenia wieca YTONG Ekofolia wysokocinieniowa IZOHAN CM Ekogrunt IZOHAN Ekolep IZOHAN ­ klej dyspersyjny Ekoszpachla IZOHAN ­ masa tynkarska Ekran zagrzejnikowy Elastyczna masa uszczelniajca epoksydowa"FOLIA W PlYNIE" MAPEGUM EPX Elastyczna masa uszczelniajca epoksydowa"FOLIA W PlYNIE" MAPEGUM WPS Elastyczny przewód aluminiowy SONODUCT Elastyczny szlam uszczelniajcy - powloka uszczelniajca Elektrozaczep Elektrozaczep drzwiowy Element maskujcy Element mocujcy, np. ES 60/125, ES 60/175 Element odprowadzania skroplin (komin) Element podtynkowy HANSGROHE Element podtynkowy natryskowy KLUDI Element wentylacyjny - STRUKTONIT

109 109 142 60 30

28.75.27-37.14 28.75.27-37.19 31.20.40-90.30 28.11.10-34.46 25.23.15-50.70 29.72.20-00.74 29.72.20-00.73 29.72.20-00.72

59 59 67 42 15 78 78 78 29 40 53 15 27 27 25 9 10 9 15

25.99.29.0 25.99.29.0 27.12.40.0 25.11.10.0 22.23.19.0 27.52.20.0 27.52.20.0 27.52.20.0 24.10.72.0 24.51.30.0 25.72.14.0 22.23.19.0 25.94.12.0 23.99.13.0 23.99.13.0 25.99.29.0 23.61.11.1 20.30.22.0 20.30.11.0 20.52.10.0 20.30.22.0 22.23.19.0 19.20.42.0 19.20.42.0 24.42.26.0 20.59.59.9

50 52 86 30 43 43 40 22 25 22 30

27.10.70-00.90 27.21.20-50.50 28.63.14-45.00 25.23.15-90.10 28.74.12-70.99 26.82.13-00.69 26.82.13-00.69 28.75.27-59.81 26.61.11-30.15 24.30.22-60.00 24.30.11-50.10 24.62.10-90.90 24.30.22-60.00 25.23.11-90.20 23.20.32-00.43 23.20.32-00.43 27.42.26-30.90 24.66.48-67.00

67 84 11 67 38 167 167 30

28.11.23-63.49 28.63.12-50.10 20.10.21-10.90 28.11.23-63.19 26.40.12-70.90 29.13.12-33.41 29.13.12-35.11 25.23.15-50.99

43 51 4 43 22 84 84 15

25.11.23.0 25.72.12.0 16.10.21.0 25.11.23.0 23.32.12.0 28.14.12.0 28.14.12.0 22.23.19.0

Element zewntrzny HANSA HANSAFILL Elementy sprztajce ­ turbo szczotki elektryczne, trzepaczki bijakowe jako przystawki ukladu sscego (centralne odkurzanie) Emalia - EMAKOL Emalia alkidowa - MAXIMA Emalia antykorozyjna MAXHammer Emalia ftalowa Emulsja AMIGRUNT Emulsja asfaltowa - ICOPAL WATER PRIMER Emulsja asfaltowo-lateksowa ASFALBIT Emulsja do gruntowania Emulsja do gwintowania Emulsja do scian i sufitów - DULUX Emulsja fruntujca UNI-GRUNT Emulsja gruntujca Emulsja gruntujca - Anser glob Globplast (ANSERGLOB), CEKOL Emulsja gruntujca CEKOL DL-80, GS-82 Emulsja gruntujca IZOLBET EG Emulsja LATEX Emulsja POLINAK Emulsja wewntrzna Farba - EKONOWINKA Farba - NOBILES Farba - PERFEKTA Farba - Pólmat Dulux Farba akrylowa Farba akrylowa - DULUX Farba akrylowo-lateksowa Farba chlorokauczukowa - NOBILES Farba DEKORAL Farba do scian - DYROTON Farba emulsyjna Farba emulsyjna - EKONIEKA Farba emulsyjna - Kolor Dekoral Akrylit Farba lateksowa Farba podkladowa - NEOKOR

167

29.13.12-35.12

84

28.14.12.0

29.71.21-80.12 24.30.12-90.00 24.30.22-55.92 24.30.12-29.00 24.30.12-29.00 24.30.11-50.10 43 43 26.82.13-00.63 26.82.13-00.69 24.30.12-90.00 23.20.18-07.20 24.30.12-90.00 24.30.12-90.00 24.30.11-50.12 24.30.12-90.00 24.30.11-50.10 24.30.11-50.00 24.30.11-50.10 24.30.11-50.10 24.30.11-50.10 24.30.11-50.10 24.30.12-90.00 24.30.11-50.00 24.30.11-50.10 24.30.11-50.16 24.30.11-50.10 24.30.11-50.16 24.30.12-90.00 24.30.11-50.00 24.30.11-50.10 24.30.11-50.20 24.30.12-90.00 24.30.11-50.10 24.30.11-50.16 24.30.12-90.00 27 27

27.51.21.0 20.30.12.0 20.30.22.0 20.30.12.0 20.30.12.0 20.30.11.0 23.99.13.0 23.99.13.0 20.30.12.0 19.20.29.0 20.30.12.0 20.30.12.0 20.30.11.0 20.30.12.0 20.30.11.0 20.30.11.0 20.30.11.0 20.30.11.0 20.30.11.0 20.30.11.0 20.30.12.0 20.30.11.0 20.30.11.0 20.30.11.0 20.30.11.0 20.30.11.0 20.30.12.0 20.30.11.0 20.30.11.0 20.30.11.0 20.30.12.0 20.30.11.0 20.30.11.0 20.30.12.0

Farba strukturalna Filtr DN 25 Filtr do gazu siatkowy Filtr do wody Filtr do wody ECO Filtr do wody mosiny Filtr kolnierzowy Filtr kotlowy Filtr mechaniczny do wody przygotowania kotlowej EPURION Filtr ochronny CO Filtr odelaziajcy EPUROFER T Filtr oleju przykotlowy Filtr siatkowy skony VALVULAS ARCO Filtr siatkowy wodny przykotlowy Filtr siatkowy eliwny Filtr skony wloski Filtr wodny siatkowy Filtr wody WATERTECH Flizówka z PCV Folia aluminiowa Folia budowlana Folia budowlana czarna Folia budowlana IZOVIL Folia do ogrzewania podlogowego aluminiowa Folia do podlogówki KELLER, IZOROL, KOTAR Folia elastyczna wodoszczelna WODER E -(ATLAS) Folia fundamentowa Folia fundamentowa Folia fundamentowa - DELTA-MS, DELTA-NB, IZOPLAST, MUZIMER, FOLGAM F Folia hydroizolacyjna Folia izolacyjna Folia kubelkowa Folia kubelkowa Folia malarska Folia malarska Folia malarska ochronna 123 30 123 167 123 123 167 123 123 123 80 123 124

24.30.23-70.40 29.13.12-55.10 29.23.14-60.90 29.24.12-30.20 29.24.12-30.32 29.24.12-30.20 29.24.12-30.32 29.24.12-30.32 29.24.12-30.39 28.22.13-00.00 29.24.12-30.32 29.24.12-70.33 29.24.12-30.20 29.24.12-30.32 29.24.12-30.20 29.24.12-30.32 29.24.12-30.20 29.24.12-30.32 25.23.15-50.99 27.42.25-00.31 25.21.30-30.21 25.24.22-90.00 25.24.22-70.00 27.42.25-00.39 27.42.25-00.39 24.30.22-53.34 25.21.30-30.21 25.21.30-17.00 25.21.30-48.10 25.21.30-48.10 25.24.22-70.00 25.21.30-90.10 25.21.30-90.20 25.21.30-10.20 25.21.30-10.10 25.21.30-30.21 83 15 83 84 83 83 84 83 83 83 47 83 83

20.30.23.0 28.25.14.0 28.29.12.0 28.29.12.0 28.29.12.0 28.29.12.0 28.29.12.0 28.29.12.0 25.21.13.0 28.29.12.0 28.29.12.0 28.29.12.0 28.29.12.0 28.29.12.0 28.29.12.0 28.29.12.0 28.29.12.0 22.23.19.0 24.42.25.0 22.21.30.0 22.29.22.0 22.29.22.0 24.42.25.0 24.42.25.0 20.30.22.0 22.21.30.0 22.21.30.0 22.21.30.0 22.21.30.0 22.29.22.0 22.21.30.0 22.21.30.0 22.21.30.0 22.21.30.0 22.21.30.0

Folia paroizolacyjna EHOFOL, EKOFOL Folia paroizolacyjna zbrojona ANTIVIL ALU Folia paroizolacyjna ólta Folia paroprzepuszczalna Folia PCV Folia PE Folia podlogowa Folia przeciwwilgociowa FOLIA STRETCH CZARNA Folia szalunkowa DELTA-VENT S Folia w plynie Folia w plynie Folia w plynie Folia w plynie ­ ALPOL, FLEXDICHT, IZOLANIT, LAWIK, BOLIX, BOSTIK, WODER E, WODER DUO Folia wytlaczana, kubelkowa - DRAIN/ISO DRAIN 8 VLILS Folia wytlaczana, kubelkowa - PLUS/ISO DRAIN 8 DIAGONAL Fuga MAPEI Gazowy podgrzewacz wody - BERETTA IDRA Gbka kosza Gbka podkladowa ­ podloe pod panele podlogowe Gsior BRAAS DS./FP Gsior do blachodachówki Gsior metalowy Gsior SGB, GT Geowlóknina Geowlóknina GEOFILTEX Gips budowlany Gips szpachlowy Gips szpachlowy UBIFLOT KNAUF Gips tynkowy maszynowy Glazura Glad gipsowa - CEKOL Glad gipsowa - GIPSAR Glad gipsowa ­ ALPOL, DOLONEZ, GIPSEL, MAGOBUD, MEGARON Glad szpachlowa 39 39 39 40 37 40 40 40 40 40 81 30 46 40 67 62 63 170

25.21.30-17.00 25.23.15-90.90 25.21.30-10.10 25.21.30-23.00 25.24.21-90.00 24.30.22-30.50 25.21.30-17.00 25.21.30-17.00 25.24.22-30.00 25.21.30-23.00 26.82.13-00.33 24.66.48-67.00 23.20.32-00.43 26.82.13-00.33 25.21.30-90.20 25.21.30-17.00 26.64.10-00.11 28.30.12-30.33 25.23.15-50.99 26.82.16-30.90 26.61.11-50.10 28.11.23-63.51 28.11.23-50.39 28.11.23-50.49 25.21.30-17.00 17.53.1026.53.10-00.10 26.53.10-00.20 26.53.10-00.20 26.64.10-00.13 26.30.10-75.41 26.64.10-00.11 26.64.10-00.19 26.64.10-00.13 26.64.10-00.13 24 24 24 25 21 25 25 25 25 25 49 15 28 25 43 43 43 87

22.21.30.0 22.23.19.0 22.21.30.0 22.21.30.0 22.29.21.0 20.30.22.0 22.21.30.0 22.21.30.0 22.29.22.0 22.21.30.0 23.99.13.0 20.59.59.9 19.20.42.0 23.99.13.0 22.21.30.0 22.21.30.0 23.64.10.0 25.30.12.0 22.23.19.0 23.99.19.0 23.61.11.2 25.11.23.0 25.11.23.0 25.11.23.0 22.21.30.0 13.95.10.0 23.52.20.0 23.52.20.0 23.52.20.0 23.64.10.0 23.31.10.0 23.64.10.0 23.64.10.0 23.64.10.0 23.64.10.0

Glowica do napdu bramy garaowej Glowica górna natryskowa KLUDI Glowica termostatyczna do zaworów DANFOSS EVERIS Glowica termostatyczna z zaworem DANFOSS Gniazda natynkowe, podtynkowe, wtyczkowe Gniazda telefoniczne Gniazda wtyczkowe Gniazda wtyczkowe Gniazda wtyczkowe przenone Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe w obudowie metalowej Gniazda wtykowe w obudowie metalowej Gniazdo nacienne Gniazdo tablicowe Gont CAMBRIDGE Gonty asfaltowe (bitumiczne) Gonty asfaltowe na osnowie mineralnej Gonty drewniane Granulat z welny szklanej Gres - Kronos Mont Blanc, Mount Everest, Mackenzie, Monte Rosa, Mc Kinley, Kilimanjaro, Gran Paradiso, Agros, Helios Gres ­ plytki podlogowe Gres szkliwiony Grunt bitumiczny Grunt CEKOL Grunt CERESIT Grunt CERPLAST, FLEX Grunt MASTER Grunt PERMURO Grunt pod farby Grunt pod plytki ceramiczne Grunt pod plytki ceramiczne MAPEI PRIMER G Grunt pod plytki ceramiczne - PRIMER Grunt pod tapety Grunt PROFES

71 167 164 167

28.12.10-30.50 29.13.12-35.11 33.20.70-19.00 29.13.12-55.90 31.20.27-10.21 31.20.27-50.31 31.20.27-50.12 31.20.27-50.31 31.20.27-60.11 31.20.27-50.39 31.20.27-50.90 31.20.27-50.19 31.20.27-50.13 31.20.27-50.32 31.20.27-50.31 31.20.27-50.31

44 84 63 84

25.12.10.0 28.14.12.0 26.51.70.0 28.14.12.0 27.33.13.0 27.33.13.0 27.33.13.0 27.33.13.0 27.33.13.0 27.33.13.0 27.33.13.0 27.33.13.0 27.33.13.0 27.33.13.0 27.33.13.0 27.33.13.0

41 41 41 44

26.82.12-90.10 26.82.12-90.10 26.82.12-90.10 20.30.12-50.00 26.82.16-10.10

26 26 26 28

23.99.12.0 23.99.12.0 23.99.12.0 16.23.12.0 23.99.19.0

37 37 37 42

26.30.10-55.40 26.30.10-73.10 26.30.10-59.00 26.82.13-00.19 24.16.53-90.19 24.16.53-90.91 24.30.11-50.10 24.16.53-90.12 24.16.53-90.11 24.30.11-50.12 24.30.11-50.12 24.30.11-50.12 24.30.12-90.00 24.30.11-50.12 24.16.53-90.13

21 21 21 27

23.31.10.0 23.31.10.0 23.31.10.0 23.99.13.0 20.16.53.0 20.16.53.0 20.30.11.0 20.16.53.0 20.16.53.0 20.30.11.0 20.30.11.0 20.30.11.0 20.30.12.0 20.30.11.0 20.16.53.0

Grunt silikonowy MAJSTERPOL Grunt UNI-GRUNT Grunt uniwersalny IZOHAN Gruntolit Grupa bezpieczestwa c.o., c.w.u. (zawór bezpieczestwa, zawór zwrotny, króciec pomiarowo-kontrolny, przylcze manometru, lejek odplywowy) Grys budowlany Grzalka Grzalka Grzebie do dachu (wróblówka) Grzebie okapu Grzejnik c.o. eliwny Grzejnik elektryczny konwekcyjny Grzejnik lazienkowy Gwodzie krokwiaki, papiaki Hak budowlany Hak KFL, KFK rynnowy Hak nakrokwiowy Holender (dwuzlczka) Hydrofor ROSA Icopal Water Renovator - DYSPERBIT Db oraz DYSPERBIT Dn Impregnat - BOSMAN koncentrat Impregnat - HYLOTOX Impregnat - OGNIOCHRON Impregnat akrylowy - IMPREXIL Impregnat akrylowy DP Impregnat do betonu SARSIL, SCAL-BET Impregnat do betonu SOUDAL SLICOAT Impregnat do drewna - BORAMON Impregnat do drewna - DREWNOCHRON Impregnat do drewna - DREWNOSOL Impregnat do drewna - STEED Impregnat do drewna Fobos Impregnat do drewna przeciwogniowy- FIRESTOP Impregnat do drewna TYTAN Impregnat IZOHAN 110 60 52 120 43 78 30 30 77

24.66.48-67.00 24.16.53-90.92 24.30.11-50.12 24.30.11-50.12

20.59.59.9 20.16.53.0 20.30.11.0 20.30.11.0

167 1

29.13.11-75.17 14.21.12-10.20 29.71.25-70.00 29.71.30-70.20 25.23.15-50.99 25.23.15-50.30 28.22.11-30.10 29.71.26-55.00 28.22.11-50.20 28.73.14-20.10 28.75.27-37.53 28.75.27-37.23 28.11.10-35.51 27.21.20-33.90 29.12.24-80.41 26.82.13-00.62 24.20.15-79.70 24.20.11-90.10 24.20.15-79.90 24.30.11-50.10 24.30.11-50.10 24.66.47-50.00 24.16.57-00.10 24.66.48-67.00 24.30.22-15.90 24.20.15-79.90 24.66.48-67.00 24.20.15-79.90 24.30.11-50.10 24.30.12-90.00 24.20.14-90.00

84 2

28.14.11.0 08.12.12.0 27.51.25.0 27.51.30.0

15 15 45 45

22.23.19.0 22.23.19.0 25.21.11.0 27.51.26.0 25.21.11.0 25.93.14.0 25.99.29.0

59 42 40 80 27

25.99.29.0 25.11.10.0 24.51.30.0 28.13.14.0 23.99.13.0 20.20.15.0 20.20.11.0 20.20.15.0 20.30.11.0 20.30.11.0 20.59.57.0 20.16.57.0 20.59.59.9 20.30.22.0 20.20.15.0 20.59.59.9 20.20.15.0 20.30.11.0 20.30.12.0 20.20.14.0

Impregnat ognioochronny Impregnat podkladowy - SADOLIN Impregnaty do drewna Impregnaty do drewna ­ ACROBOIS, ALGAT Impregnaty do drewna ALGAT, BORAMON, DREWNOSOL Impregnaty do drewna ARCOBOIS, IMPREXIL, STEED Izolacja - CLIMAFLEX Izolacja dylatacyjna - GOLDFLEX Izolacja elastyczna - Mapegum Izolacja kominowa (termiczna) IK-200, SITACO Izolacja kominowa z welny mineralnej ­ harmonijka- IKH Izolacja ­ POOLFLEX, CLIMAFLEX STABIL Izolacja pozioma Izolacja pozioma Izolacja przeciwwilgociowa - STANDART Izolacja przeciwwodna IZOHAN SZCZELNY TARAS Izolacja THERMACOMPAKT Izolacja THERMAFLEX Izolacja wodochronna IZOHAN IZOBUD Br, IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7, IZOHAN IZOBUD WL, IZOHAN IZOBUD WM, IZOHAN DYSPERBIT Izolator niskonapiciowy Jastrych betonowy Jednostka Centralna BEAM sc 375, FLEXIT CV 200, FC 670 (centralne odkurzanie) Jednostka Centralna HUSKY (centralne odkurzanie) Jtka impregnowana -belka pozioma krokwi Kabel NKGS Kabel YAKY, przewód ASXSN Kabel YKY Kabina prysznicowa Kabina prysznicowa Kabina prysznicowa Kable i przewody elektryczne - link Kalibrator do rur Kamie elewacyjny ARIZONA z konglomeratu Kamie elewacyjny (gips) LIMBURG 40 40 146 147 149 60 60 30 30 21 26 26 46 44 46 46 30

24.66.48-67.00 24.30.12-90.00 24.51.43-50.00 24.66.48-67.00 24.20.15-79.70 24.66.48-67.00 26.82.16-30.90 25.23.15-90.90 24.30.12-70.00 26.82.16-30.90 26.82.16-10.23 26.82.16-30.90 25.21.30-17.00 25.21.30-30.29 25.23.15-90.90 24.30.22-53.20 25.21.22-50.00 25.21.22-50.00 15 9 12 12 28 28 28 28 15

20.59.59.9 20.30.12.0 20.41.43.0 20.59.59.9 20.20.15.0 20.59.59.9 23.99.19.0 22.23.19.0 20.30.12.0 23.99.19.0 23.99.19.0 23.99.19.0 22.21.30.0 22.21.30.0 22.23.19.0 20.30.22.0 22.21.29.0 22.21.29.0

43 142 40

26.82.13-00.69 31.20.40-90.30 26.64.10-00.39 29.71.21-13.00 29.71.21-13.00 20.10.10-41.50 31.30.13-73.39 31.30.13-73.40 31.30.13-75.39 28.11.10-52.33 28.11.10-33.31 25.23.12-90.90 PKWiU (pdf) 28.62.30-79.90 26.61.11-50.42 26.62.10-90.95

27 67 25

23.99.13.0 27.12.40.0 23.64.10.0 27.51.21.0 27.51.21.0 16.10.10.0

68 68 68 42 42 15

27.32.13.0 27.32.13.0 27.32.13.0 25.11.10.0 25.11.10.0 22.23.19.0 25.73.30.0

25 25

23.61.11.1 23.62.10.0

Kamie elewacyjny z betonu STEGU JURA Kamie elewacyjny z betonu Kanal instalacyjny 20X15 2mb Kanal okrgly wentylacyjny (Rempuszewski i Syn) Kanal plaski Kanal plaski wentylacyjny (Rempuszewski i Syn) Kanal prosty - wentylacja Kanal szamotowy KZ Kanal, cianka czolowa, rura, studzienka, profil, korytko (ACO, POLYCRETE MEYER, PRC-VTK, SOLIDKAN) (polimerbeton). Kratka ciekowa. Kanal wentylacyjny - betonowy Kanal wentylacyjny SCHIEDEL Kantówka Kantówka iglasta nie strugana Kapka Kapturek KTK termokurczliwy z klejem Kaseta PORTA (drzwi przesuwne) Kasetony sufitowe Kaszka (wir, kruszywo) Ktownik Ktownik Ktownik drewniany do drzwi Ktownik wski KW KERABOND ­ klej do glazury KERAMZYT (kermazyt) ­ kruszywo budowlane Kiesze biala PCV (listwa wykoczeniowa do paneli PCV) Kineta przelotowa Kinkiet (wyrok NSA IFSK 612/11) Kit do parkietu Kit do szklenia okien TECSEAL TECSIL Kit poliuretanowy SIKAFLEX 11 FC Kit silikonowy Den Braven PYROPOL Kit szpachlowy do drewna Kit szpachlowy do metalu Kit uszczelniajcy DEN BRAVEN ACRYL-EXTRA, DEN BRAVEN ACRYL-GK, DEN BRAVEN ACRYL-W, ICOPAL KV-3, RUDOMAL KV,

40 40 30 30 26 30

26.61.11-50.42 26.61.11-50.42 25.23.15-50.92 25.23.15-50.92 25.21.22-70.30 25.23.15-50.92 28.75.27-49.16 26.26.14-55.20

25 25 15 15 12 15

23.61.11.1 23.61.11.1 22.23.19.0 22.23.19.0 22.21.29.0 22.23.19.0 25.99.29.0 23.20.14.0

40 40 40 110 40 40

26.61.12-40.49 26.61.13-00.19 26.65.11-00.90 28.75.27-37.29 26.61.12-10.31 26.61.12-10.31 20.10.10-45.50 20.10.10-49.10

25 25 25 59 25 25

23.65.11.0 23.65.11.0 23.65.11.0 25.99.29.0 23.61.12.1 23.61.12.1 16.10.10.0 16.10.10.0

59 26 71 30 1 69 50 15 69 40 45 30 26 152 21 21 21 21

27.44.26-50.10 25.21.21-53.10 28.12.10-50.10 25.23.11-59.30 14.21.12-10.11 28.11.23-76.31 27.10.70-00.90 20.30.11-53.80 28.11.23-76.31 26.64.10-00.11 26.82.16-20.20 25.23.15-50.99 25.21.22-70.10 31.50.25-11.19 24.30.22-53.20 24.30.22-53.20 24.30.22-53.20 24.30.22-53.20 24.30.22-55.91 24.30.22-55.91

38 11 44 15 2 43 29 6 43 25 28 15 12 72 9 9 9 9

24.44.26.0 22.21.21.0 25.12.10.0 22.23.19.0 08.12.12.0 25.11.23.0 24.10.72.0 16.23.11.0 25.11.23.0 23.64.10.0 23.99.19.0 22.23.19.0 22.21.29.0 27.40.25.0 20.30.22.0 20.30.22.0 20.30.22.0 20.30.22.0 20.30.22.0 20.30.22.0

21

24.30.22-53.20

9

20.30.22.0

Klamka kompletna Klamra burzowa Klamra do gsiora Klamra do gsiora Klamry do mocowania kosza Klamra gsiora Klamry do gsiora Klej - Conolit glue Klej - PATTEX Klej BUKAR POLIMEROWY Klej BUTAPREN Klej ABS, CPVC, PVC uniwersalny Klej ceramiczny (komin) Klej cyjanoakrylowy Klej DANLEP do parkietu Klej do betonu, drewna - Ansercoll ECO Klej do ceramiki topliwy Klej do drewna Klej do ekranów - DECOLEP ROLL Klej do gum - DORATERM Klej do klinkieru IZOLBET Klej do korka Klej do luster DRAGONMONT 22 C Klej do ocieple - FABUD Klej do parkietu Klej do parkietu SUPER PLUS (na bazie kauczuku butadienowo-styrenowego) Klej do parkietu - Murexin LE555, Kiesel Bakit KA, Uzin MK 77, Murexin PU566, Kiesel Bakit PU-P, Uzin MK 92S, K 2000 Klej do plyt gipsowych Klej do plyt kominkowych SILIKADUR, PROMAT K-84, RESBOND Klej do plyt styropianowych i siatki - IZOLBET KS-SDB, IZOLBET Ksu-SDB, Klej do plytek ­ CERKO-ultra, KLEIB Klej do plytek ceramicznych Klej do plytek IZOLBET, ELASTIK AKRINOL Klej do siatki FASAKOL, OPTOLITH, CERESIT

86 67 69 69 69 86 69 23 24 24 23

28.63.14-47.00 28.11.23-63.42 28.11.23-76.34 28.11.23-76.42 28.11.23-76.49 28.63.14-43.00 28.11.23-76.49 24.62.10-70.30 24.62.10-80.30 24.62.10-80.30 24.62.10-80.20 24.62.10-70.90 26.26.13-00.15 24.62.10-80.30 24.62.10-80.10

53 43 43 43 43 53 43 10 10 10 10

25.72.14.0 25.11.23.0 25.11.23.0 25.11.23.0 25.11.23.0 25.72.14.0 25.11.23.0 20.52.10.0 20.52.10.0 20.52.10.0 20.52.10.0 20.52.10.0 23.20.13.0 20.52..10.0 20.52.10.0

24 24 24 40 24 24 40 24 24

24.62.10-80.20 24.16.52-50.00 24.62.10-80.30 24.62.10-80.30 24.62.10-80.20 26.64.10-00.24 24.62.10-80.20 24.62.10-80.30 26.64.10-00.19 24.62.10-80.30 24.62.10-80.20

10 10 10 25 10 10 25 10 10

20.52.10.0 20.16.52.0 20.52.10.0 20.52.10.0 20.52.10.0 23.64.10.0 20.52.10.0 20.52.10.0 23.64.10.0 20.52.10.0 20.52.10.0

24 39

24.62.10-80.30 26.53.10-00.20 24.62.10-70.31

10 24

20.52.10.0 23.52.20.0 20.52.10.0

40 40 40 40 40

26.64.10-00.90 26.64.10-00.19 26.64.10-00.11 26.64.10-00.90 26.64.10-00.90

25 25 25 25 25

23.64.10.0 23.64.10.0 23.64.10.0 23.64.10.0 23.64.10.0

Klej do styropianu poliuretanowy IZOHAN STYRO PUK Klej do styropianu PSB Klej do styropianu TERMOLEP U, TERMOLEP S Klej do tapet - ATLAS ALPIN - glównym skladnikiem jest metyloceluloza Klej do tapet CLASSIC, VLIZO, PINK TRIX (skrobiowe) Klej do tapet METYLAN (polimerowy - ale nie winylowy) Klej do tapet, glównym skladnikiem jest metyloceluloza METYLAN Klej do tapet, glównym skladnikiem jest metyloceluloza MURABOND Klej do tapet, glównym skladnikiem jest metyloceluloza ­ NIBOLIHT, WALLFIX Klej do warstw. zbrojenia Klej DORATERM do gumy Klej DORGUM kaletniczy Klej DORPUR do gum Klej DORWIL do drewna Klej EKO PRONILENT do parkietu Klej epoksydowy Klej gipsowy STABILL Klej Glue ICOPAL Klej kauczukowy DANLEP do parkietu Klej kauczukowy do parkietu Klej lateksowy do wykladzin Klej LATEX EXTRA do plytek i wykladzin Klej malarski Klej mocznikowy Klej montaowy Klej montaowy - MONTAGEFIX-N Klej montaowy BOSMAN, SOUDAL, SOUDAL 100A, HERCUSEAL, FIX, TYTAN FIX Klej montaowy do luster Klej montaowy DRAGONMONT (Plynny gwód) Klej montaowy w tubie Klej na zimno do przyklejania pap asfaltowych - IZOLBETKL Klej PARKIETOLEP, EKO-PARKIETOLEP Klej POLIKAR do glazury

22 40 40

24.30.22-60.00 26.64.10-00.90 26.64.10-00.11 24.62.10-70.20 24.62.10-60.00 24.62.10-70.20 24.62.10-70.20 24.62.10-70.20 24.62.10-70.20

9 25 25

20.30.22.0 23.64.10.0 23.64.10.0 20.52.10.0 20.52.10.0 20.52.10.0 20.52.10.0 20.52.10.0 20.52.10.0

40

26.64.10-00.90 24.62.10-80.20 24.62.10-80.10 24.62.10-80.30

25

23.64.10.0 20.52.10.0 20.52.10.0 20.52.10.0

24 24 24 40

24.62.10-80.30 24.62.10-80.30 24.62.10-80.35 26.64.10-00.13 23.20.32-00.43 24.62.10-80.15 24.62.10-80.20

10 10 10 25

20.52.10.0 20.52.10.0 20.52.10.0 23.64.10.0 19.20.42.0 20.52.10.0 20.52.10.0

24 24

24.62.10-80.20 24.62.10-80.30 24.62.10-80.00 24.62.10-80.30

10 10

20.52.10.0 20.52.10.0 20.52.10.0 20.52.10.0

24 24 24 24 24 23 43 24 24

24.62.10-80.30 24.62.10-80.30 24.62.10-80.23 24.62.10-80.30 24.62.10-80.30 24.62.10-70.40 26.82.13-00.62 24.62.10-80.30 24.62.10-80.30

10 10 10 10 10 10 27 10 10

20.52.10.0 20.52.10.0 20.52.10.0 20.52.10.0 20.52.10.0 20.52.10.0 23.99.13.0 20.52.10.0 20.52.10.0

Klej polimerowy Klej polimerowy UNIWERSALNY Klej POLIMERYT Klej poliuretanowy GREINPLAST KP, SIKABOND T8, EASY SOUDABOND Klej poliuretanowy SITOL SCHIUMAPUR TERMO, EMCCO Klej PROWINAL, WINAKOL, OSAKRYLOWY, STOLARSKI, WODWIK Klej RAKOL Klej RAZ*DWA*TRZY Klej SOPRO FBK Klej STYROPIAN GLUE Klej TAPCEL Klej tapicerski Klej tapicerski - DORPIAN Klej uniwersalny do styropianu i zatapiania siatki zbrojcej IZOLBET Ksu-SDB Klej uniwersalny OMNIPREN Klej uszczelniajcy do dachówki COLODACH SOUDAL Klej VEDATEX-ADHESIV Kleje winylowe - Vinavil NPC, MOZALEP, TOY, Posts Tagged, COLLA DECOUPAGE Stamperia, Bostik Vavlim, TOVCOL TP 3RF, Bonatex, RAKOLL-EWB 0301, DLH/REVIN SX, OSAKRYL-85, Ponilent N, STRONG, SEM MURALE, COLLE TOILE DE VERRE, PAVICOL, WIKOL (VICOL), WOODMAX, D-3, PRONAKRYL B, WINILEP A, CR, Uniwersalny, GAMAKRYL, RAKOLL EXPRESS, FOLCO-LIT D2 EX, DREWNOWIL S, DORUS, PATTEX EXPRESS, JAWACOLL Klin kosza, gbka Klin samoprzylepny Klin uszczelniajcy kosz dachowy Klinkier - cegla Klinowy uszczelniacz kosza Kliny glazurnicze Kliny uszczelniajce kosz dachowy Klips listwy Kronopol Klipsy do podlogówki Klosz z tworzywa sztucznego Kociol c.o. z dmuchaw Kociol gazowy 79 79 30 86 30 37 30 21 43 40 24 40 24 23 25 25 25 24

24.16.52-50.00 24.16.52-30.00 24.62.10-90.90 24.62.10-90.90 24.62.10-90.90 24.62.10-80.30 24.16.52-30.00 24.62.10-80.20 26.64.10-00.11 24.62.10-80.30 24.62.10-70.20 24.62.10-80.20 24.62.10-80.20 26.64.10-00.11 24.62.10-80.30 24.30.22-53.20 26.82.13-00.62 9 27 25 10 25 10 10 10 10 10 10

20.16.52.0 20.16.52.0 20.52.10.0 20.52.10.0 20.52.10.0 20.52.10.0 20.16.52.0 20.52.10.0 23.64.10.0 20.52.10.0 20.52.10.0 20.52.10.0 20.52.10.0 23.64.10.0 20.52.10.0 20.30.22.0 23.99.13.0

23 24 25 30 30

24.62.10-70.90 24.62.10-80.20 24.62.10-90.90 25.23.15-50.99 25.23.15-50.99 25.21.41-50.30 26.30.10-75.31 25.23.15-50.99 25.24.28-70.90 25.23.15-50.99 28.63.14-47.00 25.23.15-90.90 25.24.24-00.20 28.22.12-00.22 28.22.12-00.30

10 10 10 15 15 21 15 15 53 15 46 46

20.52.10.0 20.52.10.0 20.52.10.0 22.23.19.0 22.23.19.0 22.21.41.0 23.31.10.0 22.23.19.0 22.29.29.0 22.23.19.0 25.72.14.0 22.23.19.0 22.29.24.0 25.21.12.0 25.21.12.0

Kociol kondensacyjny Kociol kondensacyjny BERETTA ­ wiszcy Kociol mialowy FUNKE Kociol na biomas Kociol Vitodens Kociol Zbiec Kolanko piecowe Kolano Bertrams Kolano hamburskie Kolano hamburskie stalowe Kolano kanalizacji wewn. Kolano lcznikowe zmienne D/KLZ Kolano nastawne KNS Kolano ocynkowane Kolano okrgle D/KO Kolano przylczeniowe do WC 110/90 z PCV Kolano segmentowe BS Kolano skrcane Kolano tloczone BP Kolano ustawne Kolano wentylacyjne (Rempuszewski i Syn) Kolektor sloneczny (zestaw solarny) - WATT, GECO Kolek do styropianu (lcznik izolacji) Kolek montaowy do styropianu Kolki rozporowe z PCV Kolnierz do okna FAKRO, ROTO Kolnierz do okna VELUX Kolnierz do pokry profilowanych EZV Kolnierz do zespole uniwersalny KXL, KXP Kolnierz FAKRO Kolnierz falisty Tyrem Kolnierz paroprzepuszczalny Kolnierz uszczelniajcy RoofLITE (ROFFLITE, ROFLITE) Kolnierz VELUX Kolnierz VELUX Kolyska lawy kominiarskiej Komin PRO ADVANCE z wentylacj - pakiet startowy

79 134 79 79 79 79

28.22.12-00.75 29.72.14-00.90 28.22.12-00.71 28.22.12-00.71 28.22.12-00.22 28.22.12-00.22 28.75.27-37.51 28.75.27-37.51 27.22.20-73.10 27.22.20-73.31

46 77 46 46 46 46

25.21.12.0 27.52.14.0 25.21.12.0 25.21.12.0 25.21.12.0 25.21.12.0 25.99.29.0 25.99.29.0 24.20.40.0 24.20.40.0

26 26 52 26 26 26 60 30 30 30 69 30 69 60 69 69 170 60 60 69 60 38

25.21.22-70.30 25.21.22-70.30 28.75.27-37.51 27.21.20-50.10 25.21.22-70.30 25.21.22-70.30 28.75.27-37.51 25.21.22-70.11 28.75.27-37.51 28.11.10-56.00 25.23.15-50.92 29.72.14-00.40 25.23.15-90.10 28.73.14-80.51 25.23.15-90.10 28.11.23-76.49 25.23.15-50.99 28.11.23-76.49 28.11.10-56.00 28.11.23-76.49 28.11.23-76.49 25.23.15-50.30 28.11.10-56.00 28.11.10-56.00 28.11.23-76.49 28.11.10-35.49 26.40.12-70.10

12 12 40 12 12 12 42 15 15 15 43 15 43 42 43 43 87 42 42 43 42 22

22.21.29.0 22.21.29.0 25.99.29.0 24.51.30.0 22.21.29.0 22.21.29.0 25.99.29.0 22.21.29.0 25.99.29.0 25.11.10.0 22.23.19.0 27.52.14.0 22.23.19.0 25.93.14.0 22.23.19.0 25.11.23.0 22.23.19.0 25.11.23.0 25.11.10.0 25.11.23.0 25.11.23.0 22.23.19.0 25.11.10.0 25.11.10.0 25.11.23.0 25.11.10.0 23.32.12.0

Komin WULKAN PS-C200 Komin ze stali nierdzewnej: MKS Komin stalowy Komin: CLASSIK, ICOPAL WULKAN, BOLESLAWIEC pakiet startowy Komin: CLASSIK, ICOPAL WULKAN, BOLESLAWIEC -uzupelnienie Kominek Kominek ceramiczny Kominek metalowy Kominek wentylacyjny Kominek wentylacyjny Kominek wentylacyjny JAP Kominek wentylacyjny VENDUCT, PERFEKTA Kominek z plaszczem wodnym Kompakt uniwersalny MERIDA Kompakt WC Kompensantor ptlicowy Kompensator kauczukowy do rur Kompensator stalowy mieszkowy Komplet montaowy grzejnika VK SCHLOSSER Komplet natynkowy Konsola do wodomierza Konsola TRIAS H600 (uchwyty montaowe do grzejnika) Konstrukcja stalowa Konwektor elektryczny Kocówka do kranu Korek automatyczny do umywalki Korek automatyczny CLICK-CLACK (mosidz) Korek CLIK-CLAK Korek do prób szczelnoci Korek grzejnikowy Korek grzejnikowy Korek grzejnikowy Korek grzejnikowy Korek PCV Korek zabezp. zatyczka Korpus narurowy z gwintem mosinym KELLER

40

26.61.12-00.33 28.75.27-49.29 28.11.23-50.20 26.40.12-70.10 26.40.12-70.90 26.40.12-70.10 29.72.12-70.10 26.40.13-00.77 28.11.10-34.35 28.11.23-50.49 28.75.27-37.29 25.23.15-50.99 25.23.15-50.91 28.22.12-00.30 26.22.10-30.19 26.22.10-30.19 25.21.22-70.30 25.13.73-43.00 27.22.20-75.23

25

23.61.12.1 29.99.29.0 25.11.23.0

38 38 132 38 60 63 110 30 30 79 36 36 26

22 22 22 76 22 42 43 59 15 15 46 23 23 12

23.32.12.0 23.32.12.0 23.32.12.0 27.52.12.0 23.32.12.0 25.11.10.0 25.11.23.0 25.99.29.0 22.23.19.0 22.23.19.0 25.21.12.0 23.42.10.0 23.42.10.0 22.21.29.0 22.19.73.0 24.20.40.0

167 26 167 60 65 30 30 167 30 30 77 77 113 52 26 15

29.13.12-35.16 25.21.21-53.10 29.13.12-35.16 28.11-10.35.59 28.11.23-62.79 29.71.26-55.00 25.23.12-90.99 25.23.12-90.90 28.75.27-59.26 25.23.12-90.99 25.23.15-90.90 28.22.11-30.43 28.22.11-30.42 28.75.27-53.10 27.21.20-70.72 25.21.22-70.90 31.20.40-90.40 25.23.15-50.99

84 11 84 42 43 15 15 84 15 15 45 45 59 41 12 15

28.14.12.0 22.21.21.0 28.14.12.0 25.11.10.0 25.11.23.0 27.51.26.0 22.23.19.0 22.23.19.0 25.99.29.0 22.23.19.0 22.23.19.0 25.21.11.0 25.21.11.0 25.99.29.0 24.52.30.0 22.21.29.0 27.12.40.0 22.23.19.0

Korpus tablicy rozdzielczej Kostka betonowa do opaski odwadniajcej Kostka brukowa kamienna Kosz dachowy Kosz dachowy Kosz dachowy aluminiowy Kosz sscy Kotew platwiowa Kotwa Kotwa chemiczna - CMIX PLUS, POLYMIX, SATELIS Kotwa chemiczna - VINYLESTER Kotwa chemiczna - VINYLESTER, EPOFIX, POLYMIX, EPOMIX, EPCON, MAXIMA, SATELIS, CMIX PLUS, EPOBAR Kotwa montaowa (do ocienicy) Kotwa rozporowa Kotwy chemiczne - C-MIX PLUS, EPCON, EPOBAR, EPOMAX, MAXIMA, SATELIS, VINYLESTER, EPOFIX, POLYMIX Kotwy montaowe Kratka kominkowa Kratka odplywowa Kratka przewietrzajca (komin) Kratka ciekowa nierdzewna Kratka wentylacyjna Kratka wentylacyjna Kratka wentylacyjna aluminiowa Kratka wentylacyjna PARKANEX stalowa Kratka wentylacyjna stalowa Krawdziak Krawnik szary na opask Kreda malarska Króciec ocynkowany Ksztaltka END CAP E termokurczliwa Ksztaltka keramzyt Ksztaltka L (kominek, wentylacja) Ksztaltka parapetowa Ksztaltka silikatowa

141 40 69 30 69 167 65 86

31.20.40-30.92 26.61.11-50.29 26.70.12-10.11 28.11.23-76.19 25.23.15-50.99 28.11.23-76.19 29.13.11-73.00 28.11.23-62.79 28.63.14-43.00 24.30.22-55.92 24.30.22-55.80

67 25 43 15 43 84 43 53

27.12.40.0 23.61.11.1 23.70.12.0 25.11.23.0 22.23.19.0 25.11.23.0 28.14.11.0 25.11.23.0 25.72.14.0 20.30.22.0 20.30.22.0

24.16.40-30.11 67 67 28.11.23-63.49 28.11.23-63.49 24.30.22-55.91 24.30.22-55.92 86 60 30 109 110 30 114 109 60 40 53 26 40 37 40 28.63.14-43.00 28.11.10-34.42 25.23.15-90.90 28.75.27-37.12 28.75.27-37.29 25.23.15-50.91 28.75.27-49.29 28.75.27-55.12 28.75.27-37.12 28.11.10-34.42 20.10.10-45.50 26.61.11-50.23 14.12.20-10.21 27.22.10-30.51 25.21.22-70.29 26.61.11-30.19 28.75.27-37.51 26.30.10-59.00 26.61.11-30.21 21 25 30 12 25 25 59 59 42 53 42 15 59 59 15 43 43

20.16.40.0 25.11.23.0 25.11.23.0 20.30.22.0 20.30.22.0 25.72.14.0 25.11.10.0 22.23.19.0 25.99.29.0 25.99.29.0 22.23.19.0 25.99.29.0 25.99.29.0 25.99.29.0 25.11.10.0 16.10.10.0 23.61.11.1 08.11.30.0 24.20.11.0 22.21.29.0 23.61.11.1 25.99.29.0 23.31.10.0 23.61.11.1

Ksztaltka ulowa Ksztaltki rynnowe z TYTAN-CYNKU Ksztaltki szamotowe KS 20/E, KC 20, Ksztaltownik kwadratowy Kuchnia AMICA Kuchnia Mastercook Kula mleczna - klosz Kurek kulowy Lakier do podlóg Lakma, Luxmal Lampka sygnalizacyjna zielona L-303 Lazura ochronna Legar - element podkladu podlogowego Lejek dolnopluka (górnopluka) Lepik - ICOPAL PROTECTOR, VISBIT, IZOPLAST K Lepik ­ IZOLBET-K, DEN BIT L Lepik asfaltowy Lepik asfaltowy na zimno - ICOPAL GLUE Lepik do przyklejania pap asfaltowych BITUMEX K Lepik na zimno IZOLEX Lepik na zimno- IZOLBET-K Lepik na zimno- IZOLBET-K, IZOHAN IZOBUD Br, IZOHAN IZOBUD KL Lepik stosowany na zimno ­ BITUMEX P Linoleum Listwa A-64 Listwa Castello Listwa cokolowa Listwa cokolowa PCV Listwa do obróbki komina Listwa drzwiowa Listwa dystansowa stropowa Listwa EFFECTOR A08 Listwa elektroinstalacyjna Listwa kominowa Listwa maskujca Listwa montaowa Listwa montaowa do baterii

40 110 56 127 128 167

26.61.11-30.19 28.75.27-37.23 26.26.14-55.20 27.33.11-30.21 29.71.28-10.30 29.72.11-13.13 25.24.24-00.20 29.13.12-35.14 24.30.11-50.10 31.62.11-90.00 24.30.12-70.00

25 59 33 74 75 84

23.61.11.1 25.99.29.0 23.20.14.0 24.33.11.0 27.51.28.0 27.52.11.0 22.29.24.0 28.14.12.0 20.30.11.0 27.90.20.0 20.30.12.0

11

20.10.21-10.90 25.13.73-23.20 23.20.32-00.43 23.20.32-00.43 23.20.32-00.43 23.20.32-00.43 23.20.32-00.43 23.20.32-00.43 26.82.13-00.00 23.20.32-00.43 23.20.32-00.43 36.63.40-00.10

4

16.10.21.0 22.19.73.0 19.20.42.0 19.20.42.0 19.20.42.0 19.20.42.0 19.20.42.0 19.20.42.0 23.99.13.0 19.20.42.0 19.20.42.0 22.23.15.0

69 169 30 30 69 11 67 69 30 69 15 167

28.11.23-76.59 20.20.14-35.00 25.23.15-50.99 25.23.15-50.99 28.11.23-76.59 20.10.21-10.90 28.11.23-63.39 28.11.23-76.38 25.23.15-90.90 28.11.23-76.59 20.30.11-10.60 28.75.11-35.60 29.13.13-80.91

43 86 15 15 43 4 43 43 15 43 6 84

25.11.23.0 16.21.14.0 22.23.19.0 22.23.19.0 25.11.23.0 16.10.21.0 25.11.23.0 25.11.23.0 22.23.19.0 25.11.23.0 16.23.11.0 25.99.11.0 28.14.13.0

Listwa montaowa do baterii Listwa PCV do boniowania Listwa podlogowa Listwa podtynkowa Listwa progowa EFFECTOR Listwa progowa wciskana Listwa prowadzca Listwa przyokienna (profil okienny uniwersalny 3712, protektor,) Listwa przypodlogowa Listwa przypodlogowa Listwa przycienna buk Listwa przycienna db Listwa przycienna z drewna liciastego Listwa startowa Listwa startowa do docieple Listwa z PCV do podsufitki: J, H Listwa zaciskowa LZ (kostka) Listwa zerowa izolatora plaskiego z obejm Listwy przycienne DOELKEN (DOELLKEN, DÖLLKEN) Lodówki !!!??? Luksfery Lustro Lut mikki Lata, kantówka Laty iglaste Lawa kominiarska Lcznik L-150 MAGNAPLAST, ABU PLAST Lcznik budowlany Lcznik budowlany ktowy z przetloczeniem KP Lcznik fasadowy z metalowym trzpieniem Lcznik fasadowy z trzpieniem z PCV Lcznik izolacji Lcznik izolacji THERMIXA (lcznik termoizolacji) Lcznik klawiszowy Lcznik krzyowy Lcznik lawy kominiarskiej

167 30 17 67 69 69 67 30 69 169 6 3 6 69 69 30

29.13.20-00.60 25.23.15-50.99 20.30.12-19.10 28.11.23-63.19 28.11.23-76.38 28.11.23-76.38 28.11.23-63.19 25.23.15-50.30 28.11.23-76.38 20.20.14-35.00 20.10.10-78.20 20.10.10-77.20 20.10.10-78.20 28.11.23-76.31 28.11.23-76.39 25.23.15-50.30 31.20.27-70.00 31.20.40-90.12

84/ 15 86 43 43 43 43 15 43 86 3 3 3 43 43 15

28.14.20.0 22.23.19.0 16.22.99.0 25.11.23.0 25.11.23.0 25.11.23.0 25.11.23.0 22.23.19.0 25.11.23.0 16.21.14.0 16.10.10.0 16.10.10.0 16.10.10.0 25.11.23.0 25.11.23.0 22.23.19.0 27.33.13.0 27.12.40.0

30 32

25.23.15-50.30 29.71.11-33.13 26.11.11-50.30 26.12.13-90.xx 24.66.46-20.40 20.10.10-41.50 20.10.10-49.10

15 17

22.23.19.0 27.51.11.0 23.11.11.0 23.12.13.0 20.59.56.0 16.10.10.0 16.10.10.0

60 30 86 67 67 30 30 30 60 60

28.11.10-35.43 25.23.15-50.99 28.63.14-43.00 28.11.23-63.49 28.11.23-63.41 25.23.15-90.10 25.23.15-90.10 25.23.15-90.10 31.20.25-00.60 28.11.10-35.19 28.11.10-35.49

42 15 53 43 43 15 15 15 42 42

25.11.10.0 22.23.19.0 25.72.14.0 25.11.23.0 25.11.23.0 22.23.19.0 22.23.19.0 22.23.19.0 27.33.11.0 25.11.10.0 25.11.10.0

Lcznik MARLEY Lcznik MST Lcznik plotka przeciwniegowego Lcznik prosty Lcznik rozporowy mocowania ocienic stalowy Lcznik rury - kapa Lcznik rynny Lcznik cienny z drutu stalowego Lcznik wzdluny Lcznik wzdluny Lcznik wzdluny PUNTO Lczniki do drewna Lczniki do profili CD Lczniki do welny mineralnej Luk kondensacyjny Luk miedziany - CO Lcznik przekrojów zmiennych Dospel D/zD Luk rury Lupek cementowy Lupek ­ plytka z wlóknocementu STRUKTONIT Lupek dachowy, kominowy Lupek elewacyjny Manometry Marmur MARMURIT ­ komponent MARMURIT - spoiwo Marmur obrobiony Masa asfaltowa - ASKOWIL Masa asfaltowa DEKADIZOL, DYSPERBIT BL DEN BIT-M Masa asfaltowa ICOPAL - SIPLAST PRIMER Masa asfaltowa IZOHAN IZOBUD B, IZOLMIX DACH Masa asfaltowa IZOLBET S (Dn) Masa asfaltowa powlokowa IZOLBET-DP Masa asfaltowa renowacyjna IZOLBET-DR Masa asfaltowa stosowana na zimno - STYROBIT K Masa asfaltowa VISBIT EKO Masa asfaltowo-kauczukowa DYSPERBIT DEN BRAVEN

30 110 67 59 86 59 30 67 67 60 60 67 60 67 59 26 26 40 40

25.23.15-50.42 28.75.27-37.27 28.11.23-63.39 27.44.26-50.20 28.63.14-43.00 27.44.26-50.10 25.23.15-50.42 28.11.23-63.41 28.11.23-63.19 28.11.10-35.19 28.11.10-35.19 28.11.23-63.42 28.11.10-35.19 28.11.23-63.49 28.75.27-49.29 27.44.26-50.10 25.21.22-70.90 25.21.22-70.90 26.65.11-00.90 26.65.12-90.90 26.70.12-90.10 26.70.12-90.90 33.20.52-75.00 14.11.11-33.10

15 59 43 38 53 38 15 43 43 42 42 43 42 43 38 12 12 25 25

22.23.19.0 25.99.29.0 25.11.23.0 24.44.26.0 25.72.14.0 24.44.26.0 22.23.19.0 25.11.23.0 25.11.23.0 25.11.10.0 25.11.10.0 25.11.23.0 25.11.10.0 25.11.23.0 25.99.29.0 24.44.26.0 22.21.29.0 22.21.29.0 23.65.12.0 23.65.12.0 23.70.12.0 23.70.12.0 26.51.52.0 08.11.11.0

1 22 43 43 43 43 43 43 43 43 43

14.21.12-50.10 24.30.22-60.00 26.70.11-00.12 26.82.13-00.62 26.82.13-00.69 26.82.13-00.63 26.82.13-00.69 26.82.13-00.63 26.82.13-00.69 26.82.13-00.69 23.20.32-00.43 26.82.13-00.69 26.82.13-00.69

2 9 27 27 27 27 27 27 27 27 27

08.12.12.0 20.30.22.0 23.70.11.0 23.99.13.0 23.99.13.0 23.99.13.0 23.99.13.0 23.99.13.0 23.99.13.0 23.99.13.0 19.20.42.0 23.99.13.0 23.99.13.0

DEN BIT M, DEN BIT D, DEN BIT U, DYSPERBIT K IZOLBET, IZOPLAST MS, IZOHAN IZOBUD WK, IZOHAN IZOBUD Dn, IZOHAN IZOBUD WM (Bn), Masa bitumiczna ­ ARBOLEX, IZOLEX IZOBIT-BR Masa bitumiczno-kauczukowa STYRBIT 2000 K Masa dekoracyjna STIUK WENECKI, ANTICCO, FARBA WENECKA Masa do konserwacji pokry asfaltowych - BITUMEX D Masa do pokry dachowych - ICOPAL RENOVATOR Masa do wypelniania szczelin - MAPEFLEX PU45 Masa dyspersyjna Masa gipsowa szpachlowa - KNAUF UNIFLOTT, KMK MASS Masa izolacyjna GUMBIT Masa na bazie wodnej dyspersji ywic syntetycznych MAPEGUM WPS Masa samopoziomujca Masa samopoziomujca MAPEI PLANOLIT, MAPEI NOVOPLAN, TOPCERN, LAMPOCEM, PLANICRETE, EPORIP, ULTRAPLAN MAXI, ULTRAPLAN ECO Masa szpachlowa ­ CEKOL A-45 Masa szpachlowa do drewna Masa szpachlowa elewacyjna akrylowa - APLAUSE Masa szpachlowa JOINT COMPOUND (SHEETROCK) Masa szpachlowa SHEETROCK, (SHETROCK) Masa szpachlowa wykoczeniowa ACRYL-PUTZ finisz Masa szpachlowa: SUPERMOCNA, EURO-MASA, UNIWERSALNA, VARIO, RIGIPS Masa tynkarska - MIX Masa tynkarska MARMURIT Masa tynkarska MARMURIT COLORATO (komponent + spoiwo) Masa uszczelniajca SIKAFLEX Masa uszczelniajca MAPEI MAPEGUM WPS Maskownica Maskownica uniwersalna Maskownica wnki ciennej Mata grzejna Mata korkowa Mata mineralna - PAROC Lamella 44 49 60 60 22 22 22 22 40 40 22 22 22 40 43 43 21 42 40 43 43 26.82.13-00.62 23.20.32-00.43 24.30.22-55.60 26.82.13-00.62 26.82.13-00.63 24.30.22-53.20 26.82.13-00.19 26.64.10-00.13 26.82.13-00.62 24.17.10-50.11 26.64.10-00.22 25 27 27 9 27 25 27 27 23.99.13.0 19.20.42.0 20.30.22.0 23.99.13.0 23.99.13.0 20.30.22.0 23.99.13.0 23.64.10.0 23.99.13.0 20.17.10.0 23.64.10.0

40 22

26.64.10-00.22 24.30.22-60.00 24.30.22-55.50 24.30.22-60.39 24.30.22-60.00 24.30.22-60.00 24.30.22-60.00 26.64.10-00.31 26.64.10-00.22 24.30.22-60.00 24.30.22-60.00 24.30.22-60.00 23.20.32-00.43 27.10.60-33.10 28.11.10-34.41 28.11.10-34.39 31.30.13-71.14 20.52.14-00.30 26.82.16-10.21

25 9 9 9 9 9 25 25 9 9 9 29 42 42

23.64.10.0 20.30.22.0 20.30.22.0 20.30.22.0 20.30.22.0 20.30.22.0 20.30.22.0 23.64.10.0 23.64.10.0 20.30.22.0 20.30.22.0 20.30.22.0 19.20.42.0 24.10.62.0 25.11.10.0 25.11.10.0 27.32.13.0 16.29.24.0

28

23.99.19.0

Mata pod panele EKOPOR, IZONORD, IZO-FLOOR, MAX-POD Mata pod podlogi - (MIDAS, PROFI BASE, ASPRO, MAXPOD) Mata termoizolacyjna - UNI-MATA, MAJSTER-MATA Mata uszczelniajca Mata zbrojeniowa Maty grzewcze - przewody grzewcze - MILLIMAT, FLEXIMAT, THERMOVAL, THERMO, ELEKTRA Maczka dolomitowa Membrana kubelkowa ­ folia fundamentowa (FONDALINA) Membrany dachowe ­ AQUATEC, BALEX ASPIRA, COROTOP, DACHOWA, DachGam, DORKEN DELTA, DORKEN DELTA MAXX, DELTA-DORFOL, DELTA_FOXX, DELTA MAXX PLUS, DELTA-VET, DELTA-VITAXX DORKEN VENT-N, DRAFTEX PLUS, DUOTEC, FAKRO EUROTOP, EUROVENT, FONDALINE, FWK, GUTTAFOL DO, MARMA, MASTERMAX, MATRIX, MONARPERM, MONARPLAN FM, MONARPLAN FM, MONARPERM firmy ICOPAL, ISOVER, PAROTEC,PSB 1700V STROTEX 1300 V i 1300 BASIC, SUPERNOWA, SUPERNOVA, STROTEX 1300, STROTEX AL 90 i AL 50, TYVEK, TOPDACH, ICOPALSZYBKA BARIERA, SZYBKA BARIERA ALUM'X, FEL'X, SUN'X, FireSmartR Bio-P/Po, ROOFSHIELD, WILUNEX PREMIUM METYLAN - klej do tapet Miarkownik cigu Mikrozbrojenie, polipropylenowe wlókna do stosowania w betonach i zaprawach TEXA-FIB, CONFORM Miska kompaktowa Mocowanie grzejnika Mocowanie laty kalenicowej Mocowanie umywalki - zestaw Mocownik lawy kominiarskiej Modul ktowy VKO Modul mieszacza VAILLANT VR 61 Modul pokojowy NANO (KOTREM) Modul sondy LAMBDA (sterownik kotla) Modul sterowania GALMET Mozaika ATLAS DEKO (DECO) Mozaika szklana Mozaika szklana

46 46 34 64

26.82.16-30.90 26.82.16-30.90 26.14.12-10.10 25.21.30-17.00 28.11.23-62.72 29.71.26-90.30 14.12.20-30.40 25.21.30-17.00

28 28 19 43

23.99.19.0 23.99.19.0 23.14.12.0 22.21.30.0 25.11.23.0 27.51.26.0 08.11.30.0 22.21.30.0

170 80

25.23.15-50.30 24.62.10-95.90 28.22.13-00.00 24.70.11-95.20

87 47

22.23.19.0 20.52.10.0 25.21.13.0 20.60.11.0

36 67 67 60 59 168 168 168 163 22 37 32

26.22.10-30.14 28.11.23-63.39 28.11.23-63.42 28.75.11-31.90 28.11.10-35.49 27.44.26-50.20 33.20.70-90.00 33.20.70-90.00 33.20.70-90.00 33.20.70-15.00 24.30.22-60.00 26.30.10-20.00 26.11.11-50.90

23 43 43 42 38 62 62 62 63 9 21 17

23.42.10.0 25.11.23.0 25.11.23.0 25.99.11.0 25.11.10.0 24.44.26.0 26.51.65.0 26.51.65.0 26.51.65.0 26.51.70.0 20.30.22.0 23.31.10.0 23.11.11.0

Mozaika szklana MROZO-STYR Mufa Mufa Naczynie c.w.u. (cieplej wody uytkowej) Naczynie CIMM Naczynie przeponowe Naczynie przeponowe Naczynie przeponowe Naczynie przeponowe 350l Naczynie wyrównawcze Naczynie wyrównawcze Naczynie wyrównawcze Naczynie wyrównawcze kuliste Naczynie wyrównawcze kuliste Naczynie wzbiorcze Naczynie wzbiorcze Naczynie wzbiorcze REFLEX Nadproe ceramiczne Nadproe z betonu komórkowego Naronik "mokry tynk" Naronik aluminiowy perforowany Naronik aluminiowy z siatk Naronik ochronny Naronik podtynkowy ocynkowany Naronik siatkowy Naronik wewntrzny Naronik z siatk plastyczn Naronik zewntrzny Nasuwka kanalizacyjna PVC Nawietle do drzwi Nawiertka wodocigowa ­ zawór wodny instalowany na rur Nogi do wanien i brodzików ze stali lub eliwa Nypel Nypel VESTOL Obejma do rur Obejma montaowo-naprawcza OBA, OBD

32 59 52 80 82 75 72 75 80 75 80 72 75 38 40 67 69 69 69 67 69 30 69 30 26 15 167 52 117 112 167

26.11.11-50.30 24.15.30-45.00 27.44.26-50.20 27.21.20-50.80 28.22.13-00.00 28.21.11-10.00 28.30.13-50.00 28.21.11-33.20 28.21.11-10.00 28.21.11-21.00 28.21.11-33.10 28.21.11-33.90 28.22.13-00.00 28.21.11-33.20 28.21.11-33.20 28.22.13-00.00 28.21.11-21.00 28.21.11-33.20 26.40.11-13.90 26.61.11-30.19 28.11.23-63.19 28.11.23-76.39 28.11.23-76.61 28.11.23-76.39 28.11.23-63.19 28.11.23-76.31 25.23.15-50.99 28.11.23-76.39 25.23.15-50.42 25.21.22-70.90 20.30.11-55.10 29.13.13-80.91 28.75.11-31.90 27.21.20-50.10 28.75.27-59.30 28.75.27-37.44 29.13.13-80.91

17 38 40 47 50 48 48 48 47 48 47 48 48 22 25 43 43 43 43 43 43 15 43 15 12 6 84 40 59 59 84

23.11.11.0 20.15.35.0 24.44.26.0 24.51.30.0 25.21.13.0 25.29.11.0 25.30.13.0 25.29.11.0 25.29.11.0 25.29.11.0 25.29.11.0 25.29.11.0 25.21.13.0 25.29.11.0 25.29.11.0 25.21.13.0 25.29.11.0 25.29.11.0 23.32.11.0 23.61.11.1 25.11.23.0 25.11.23.0 25.11.23.0 25.11.23.0 25.11.23.0 25.11.23.0 22.23.19.0 25.11.23.0 22.23.19.0 22.21.29.0 16.23.11.0 28.14.13.0 25.99.11.0 24.51.30.0 25.99.29.0 25.99.29.0 28.14.13.0

Obejma na rury Obejma plastikowa do rury Obejma rury Obejma rury naprawczo-montaowa GEBO ANB Obejma rury z prtem Obejma uziemiajca Obejcie pompy Oblicówka drewniana (boazeria) Obrzee ABS (meblowe) Obrzee chodnikowe Obudowa akrylowa wanny Obudowa nawiertki Obudowa wanny uniwersalna - SANPLAST, MONICA Obudowa z drzwiczkami Obudowa zasuwy Ochronnik przepiciowy Oczko OPAL-CHROM, CTX Oczyszczalnia cieków PCV (ECOSYSTEMY) Oczyszczalnia cieków przydomowa (B-6, KESSEL) Oczyszczalnia cieków stalowa Odbojnik metalowy do drzwi Odpowietrznik automatyczny Odsadzka (luk Cu obejciowy) Odrdzewiacz Odskraplacz Odwodnienie liniowe Odwodnienie ruszt Ogranicznik temperatury Ogranicznik temperatury DANFOSS Ogranicznik przepi Ogrzewacz przeplywowy KOSPEL, SIEMENS Ogrzewacz wody - terma DAFI Ogrzewacz wody gazowy BARETTA, Ogrzewacz wody przeplywowy ARISTON FAST Ogrzewacz wody VENUS, ATLANTIC, BIAWAR Okap kuchenny Okapnik okienny 37 125 125 134 134 126 38 30 110 168 168 153 30 30 72 86 167 59 40 30 167 30 138 167 30 112 52 60 49 53

28.75.27-50.20 25.23.15-50.84 28.75.27-37.42 27.21.20-50.59 28.11.10-35.52 27.10.60-33.40 27.22.10-55.44 20.10.21-10.40 24.16.20-70.00 26.61.11-50.23 25.23.12-50.10 29.13.13-33.11 25.23.12-50.10 31.20.31-70.22 29.13.13-33.11 31.20.23-50.20 31.50.25-12.10 25.23.15-50.99 25.23.12-90.90 28.21.11-21.00 28.63.14-45.00 29.13.12-55.50 27.44.26-50.20 24.51.43-83.00 26.40.12-70.90 25.23.15-50.40 28.75.27-37.29 29.13.12-55.10 29.13.12-55.90 31.20.10-70.10 29.71.25-30.00 29.71.25-30.00 29.72.14-00.30 29.72.14-00.20 29.71.25-50.20 29.71.15-50.00 26.30.10-59.00 21 73 73 77 77 73 22 15 59 85 85 72 15 15 48 53 84 38 25 15 84 15 65 84 15 59 40 42 29 30

25.99.29.0 22.23.19.0 25.99.29.0 24.51.30.0 25.11.10.0 24.10.62.0 24.20.31.0 16.10.21.0 20.16.20.0 23.61.11.1 22.23.19.0 28.14.13.0 22.23.19.0 27.12.31.0 28.14.13.0 27.12.23.0 27.40.25.0 22.23.19.0 22.23.19.0 25.29.11.0 25.72.14.0 28.14.12.0 24.44.26.0 20.41.43.0 23.32.12.0 22.23.19.0 25.99.29.0 28.14.12.0 28.14.12.0 27.12.10.0 27.51.25.0 27.51.25.0 27.52.14.0 27.52.14.0 27.51.25.0 27.51.15.0 23.31.10.0

Okna z MDF Okno dachowe FAKRO Okno dachowe VELUX Okno ROTO Okucia budowlane Olej do drewna - ALTAXIN Opaska maskujca Opaska zaciskowa Opaska zaciskowa Opaska zaciskowa Opaska zaciskowa Opierzenia z blachy Oprawa halogenowa rybie oczko Oprawa halogenowa z czujnikiem ruchu Oprawa Halogenowa STEINEL z czujnikiem ruchu i zmierzchu DL 85, uderzenioodporna Oprawa halogenowa zewntrzna przemyslowa Oprawa kanalowa Oprawa LED Oprawa PENTURA mini belka (do wietlówek) Oprawa porcelanowa SOPS Oprawa punktowa wbudowana Oprawa schodowa diodowa LED Oprawa schodowa TAXI LED Oprawka E27 30-1 wiszca Oprawka izolacyjna OTE Osadnik stalowy Osadnik uniwersalny do instalacji odwadniajcej Oslona metalowa Oslona ciany Oslona wentylatora Oslona wlotu powietrza (komin) Oslona zakoczenia komina Oslona zakoczenia komina Oslonka OSX ciany Ocienica Ocienica drzwiowa aluminiowa

15 15 30 15 86 15

20.30.11-10.10 20.30.11-10.30 25.23.14-50.19 20.30.11-10.10 28.63.14-43.00 24.30.12-90.00 20.30.11-59.80 28.75.27-49.29 28.74.12-70.91 28.75.27-49.29

6 6 15 6 53 6

16.23.11.0 16.23.11.0 22.23.19.0 16.23.11.0 25.72.14.0 20.30.12.0 16.23.11.0 25.99.29.0 25.94.12.0 25.99.29.0

60 47 153

28.11.10-35.00 27.10.40-97.00 31.50.25-12.90 31.50.34-07.18 31.50.12-93.30 31.50.34-07.18

42 29 72

25.11.10.0 24.10.51.0 27.40.25.0 27.40.39.0 27.40.12.0 27.40.39.0

154 155 152 153

31.50.25-31.91 31.50.25-19.90 31.50.25-32.11 31.50.25-11.29 31.50.25-12.10 31.50.25-19.10 31.50.25-19.10

72 72 72 72

27.40.25.0 27.40.25.0 27.40.25.0 27.40.25.0 27.40.25.0 27.40.25.0 27.40.25.0

152 152 60 30 141 109 109 109 30 15 71

31.50.25-11.29 31.50.25-11.29 28.11.10-35.31 25.23.15-50.40 31.20.40-30.92 25.23.13-00.00 28.75.27-37.19 28.75.27-37.12 28.75.27-37.19 28.75.27-37.54 25.23.15-90.90 20.30.11-55.81 28.12.10-50.10

72 72 42 15 67 59 59 59 15 6 44

27.40.25.0 27.40.25.0 25.11.10.0 22.23.19.0 27.12.40.0 22.23.13.0 25.99.29.0 25.99.29.0 25.99.29.0 25.99.29.0 22.23.19.0 16.23.11.0 25.12.10.0

Ocienica drzwiowa stalowa Ocienica PORTA Otoczaki - kamienie Otulina ­ POOLFLEX, CLIMAFLEX, STABIL Otulina elastyczna z welny mineralnej Otulina kauczukowa Otulina THERMOCOMPACT, TUBOLIT Otulina TUBOLIT Otuliny PAROC Section Otuliny z pianki poliuretanowej i polietylenowej Pakiet podstawowy ­ komin - Schiedel Pakuly lniane Palenisko SAMSON Panel do brodzika Panel fotowoltaiczny - ogniwo sloneczne Panel komorowy PCV Panel korkowy, parkiet korkowy Panel natryskowy DEANTE z bateri termostatyczn Panel podlogowy - buk Panel podlogowy - EDEN Panel podlogowy - FLOORDREAMS, FLOORLINE, KRONOPOL, Meritum Clic Rustic Panel podlogowy - klon Panel podlogowy - sosna Panel podlogowy HDF Panel prysznicowy Panel prysznicowy Panele podlogowe Papa asfaltowa Papa asfaltowa FUNDAMENT ANTYRADON SZYBKI PROFIL SBS, MATIZOL-GORBIT Papa asfaltowa zgrzewalna - HYDROBIT Papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia na wlókninie poliestrowej - LEMBIT SUPER W-PYE 150 S47 SBS Papa izolacyjna Papa fundamentowa ICOPAL TERMOZGRZEWALNA, SZYBKI PROFIL SBS, Papa NIDA W400

71 15 1 46 44 46 30 26 44 30 38 135 30 30 167 169 17 17 169 169 169 167 30 17 41 41 41

28.12.10-30.10 20.30.11-55.90 14.21.12-10.12 26.82.16-30.90 26.82.16-10.25 26.82.16-30.90 25.23.15-90.00 25.21.22-50.00 26.82.16-10.25 25.23.15-90.90 26.40.12-70.90 17.10.20-40.00 29.72.20-00.90 25.23.12-70.90 32.10.52-37.30 25.23.15-50.99 20.52.14-00.99 29.13.12-33.41 20.20.14-35.00 20.30.12-19.10 20.30.12-19.10 20.20.14-35.00 20.20.14-35.00 20.20.14-15.20 29.13.12-33.42 25.23.12-90.90 20.30.12-19.10 26.82.12-53.12 26.82.12-53.20 26.82.12-53.13

44 6 2 28 28 28 15 12 28 15 22 78 15 15 84 86 86 86 86 86 86 84 15 86 26 26 26

25.12.10.0 16.23.11.0 08.12.12.0 23.99.19.0 23.99.19.0 23.99.19.0 22.23.19.0 22.21.29.0 23.99.19.0 22.23.19.0 23.32.12.0 13.10.29.0 27.52.20.0 22.23.19.0 26.11.22.0 22.23.19.0 16.29.24.0 28.14.12.0 16.21.14.0 16.22.99.0 16.22.99.0 16.21.14.0 16.21.14.0 16.21.14.0 28.14.12.0 22.23.19.0 16.22.99.0 23.99.12.0 23.99.12.0 23.99.12.0

41 41 41 41

26.82.12-53.19 26.82.12-53.19 26.82.12-53.20 26.82.12-53.19

26 26 26 26

23.99.12.0 23.99.12.0 23.99.12.0 23.99.12.0

Papa PCV, PVC Papa podkladowa Papa termozgrzewalna SUPERMOST Papa zgrzewalna IZOBIT MOST, IZOBIT IZOLEX-DK, MIDA, PRIMA, PRIMAGLAS Parapet aluminiowy Parapet drewniany Parapet granitowy Parapet klinkierowy Parapet komorowy Parapet MARMAREX, PIETRUCHA Parapet marmurowy Parapet stalowo-cynkowy Parapet stalowy Parapet wewntrzny PCV Parapet z aglomarmuru Parapet z konglomeratu Parapet z konglomeratu Parapet z plyty wiórowej ­ POSTFORMING, WOLF Parapet z tegranitu Parapet z tworzywa sztucznego Parapety okienne z tworzyw sztucznych Parapety polimeryczne Parapety z betonu Parapety z duromarmuru WOLF Parapety z plyty wiórowej Parasol STOG (oslona komina, wywietrznika) Parawan nawannowy MODERN, ATOL Parkiet egzotyczny, przemyslowy, deska Pas nadrynnowy Pas nadrynnowy PAS OKAPOWY UNIWERSALNY (aluminium) Pasek brzegowy PE Pasek brzegowy PURMO Pasta do gwintów UNIPAK, GEBTOUT Pasta do lutowania Pasta do lutowania CT-61C

30 41 41 41 69

25.23.15-90.90 26.82.12-53.12 26.82.12-53.10 26.82.12-53.10 28.11.23-76.68 20.30.13-00.99 26.70.12-60.12

15 26 26 26 43

22.23.19.0 23.99.12.0 23.99.12.0 23.99.12.0 25.11.23.0 16.23.19.0 23.70.12.0

38 30 30 67 67 30 30 30 30 30 30 30 30 40 30 109 60 17 47 63 69 26 21

26.30.10-75.39 25.23.15-50.99 25.23.14-50.32 14.11.11-35.10 28.11.23-63.68 28.11.23-63.68 25.23.15-50.99 25.23.14-50.31 25.23.14-50.31 25.23.14-50.39 20.20.13-35.13 25.23.14-50.31 25.23.14-50.39 25.23.14-50.31 25.23.14-50.39 26.61.11-50.44 25.23.14-50.31 20.20.13-35.13 28.75.27-37.12 28.11.10-52.33 20.30.12-19.10 27.10.40-97.00 28.11.23-50.49 28.11.23-76.59 25.21.22-70.90 25.21.30-17.00 24.30.22-53.20 24.66.46-20.40 24.66.46-20.30

21 15 15 43 43 15 15 15 15 15 15 15 15 25 15 59 42 5 29 43 43 12 9

23.31.10.0 22.23.19.0 22.23.19.0 08.11.11.0 25.11.23.0 25.11.23.0 22.23.19.0 22.23.19.0 22.23.19.0 22.23.19.0 16.21.13.0 22.23.19.0 22.23.19.0 22.23.19.0 22.23.19.0 23.61.11.1 22.23.19.0 16.21.13.0 25.99.29.0 25.11.10.0 16.22.10.0 24.10.51.0 25.11.23.0 25.11.23.0 22.21.29.0 22.21.30.0 20.30.22.0 20.59.56.0 20.59.56.0

Pasta PM-SNCU3 Pasta uszczelniajca - UNIPAK, MULTIPAK, GEBAOUT Perlator Peszla ­ rura niepalna Pianka dylatacyjna Pianka montaowa - BOSMAN, BOXER, CERESIT, DEN BRAVEN, SOUDAFOAM, SOUDAL, PURFOAM, TECFOAM, GUNFOAM, MONTAGEPUR Pianka montaowa PSB Pianka podlogowa GOLDFOAM Pianka poliuretanowa Pianka zimowa DEN BRAVEN PIANOMAT ­ pianka (mata) pod panele podlogowe Piasek kwarcowy barwiony ATLAS Piasek mokry Piasek plukany Piasek rzeczny Piec eliwny grzewczy Piecyk z szamotem Piekarnik elektryczny Piekarnik elektryczny Piekarnik elektryczny Piekarnik gazowy Piercie dystansowy (komin) Piercie szalunkowy czapy kominowej Pigment Pigment Pigment barwicy do impregnatu Pigment do farb Pigment do zaprawa tynkarskich Pigment mineralny do tynków Pigment wodny Pisuar PRESIDENT Plafon (plafoniera)(wyrok NSA IFSK 612/11) Plafon (plafoniera)(wyrok NSA IFSK 612/11) Plafon MILAN (plafoniera)(wyrok NSA IFSK 612/11) Plastpapa Plastyfikator ­ TYNKPLAST ­ ulepszacz zapraw 36 154 152 152 41 69 109 21 167 26 46

24.66.46-20.30 24.30.22-53.20 29.12.20-00.00 25.21.21-55.10 26.82.16-30.90 9 84 11 28

20.59.56.0 20.30.22.0 28.14.13.0 22.21.21.0 23.99.19.0

46 21 46 46 21 46 1 1 1 1 132 131

26.82.16-30.90 24.30.22-53.20 26.82.16-30.90 26.82.16-30.90 24.30.22-53.20 26.82.16-30.90 14.21.11-50.29 14.21.11-90.11 14.21.11-90.11 14.21.11-90.11 29.72.12-70.10 29.72.12-33.20 29.21.13-30.10 29.71.28-70.00 29.71.28-90.00 29.72.11-13.30 28.11.23-76.68 28.75.27-37.19 24.30.22-45.19 24.12.24-70.30 24.12.21-50.30 24.30.21-30.90 24.12.24-50.00 14.30.13-85.00 24.30.22-15.80 26.22.10-30.16 31.50.25-31.11 31.50.25-11.99 31.50.25-11.19 26.82.12-53.19 24.66.47-50.00

28 9 28 28 9 28 1 1 1 1 76 76

23.99.19.0 20.30.22.0 23.99.19.0 23.99.19.0 20.30.22.0 23.99.19.0 08.12.11.0 08.12.11.0 08.12.11.0 08.12.11.0 27.52.12.0 27.52.12.0 28.21.13.0 27.51.28.0 27.51.28.0 27.52.11.0

43 59

25.11.23.0 25.99.29.0 20.30.22.0 20.12.24.0 20.12.21.0 20.30.21.0 20.12.24.0 08.91.19.0 20.30.22.0

23 72 72 72 26

23.42.10.0 27.40.25.0 27.40.25.0 27.40.25.0 23.99.12.0 20.59.57.0

tynkarskich Plastyfikator: ARPOMENT, CEMPLAS, CERESIT, FEBMIX ADMIX, FEBMIX PLUS, KLUTAN, PLASTMIX C, POZOLIT Plachta malarska Plaskownik Plotek przeciwniegowy aluminiowy Plotek przeciwniegowy aluminiowy Plotek niegowy ­ element dachu Plycina (drzwi) Plycina (drzwi) Plyn czyszczcy do pianki Plyn gruntujacy - IBOGRUNT Plynny gwód Plyta betonowa czolowa (komin) Plyta betonowa WPS Plyta czolowa (przycisk spluczki podtynkowej) Plyta czolowa (welna mineralna) (komin) Plyta dachowa Plyta dachowa Plyta dachowa Plyta dachowa Plyta dachowa korytkowa Plyta do zabudowy gazowa Plyta falista dachowa bitumiczna ONDULINE Plyta falista EURONIT, CEDRAL Plyta falista PCV Plyta falista PCV Plyta gazowa Plyta gipsowo-kartonowa Plyta gipsowo-kartonowa impregnowana (GKBI) Plyta GKB Plyta indukcyjna Plyta izolacyjna IZOROL Plyta katalizatora (kociol CO) Plyta kominkowa SILCA, SILKA Plyta kominowa Plyta OSB 27 80 40 24 40 40 30 44 61 61 61 61 40 128 41 40 30 29 128 40 40 40 50 67 69 67 30 15

24.66.47-50.00 25.21.30-30.21 27.10.70-30.00 28.11.23-63.59 28.11.23-76.59 28.11.23-63.59 25.23.15-50.99 20.30.11-53.10 24.30.22-79.45 24.30.11-50.13 24.62.10-80.20 26.61.12-10.39 26.61.12-10.53 25.23.12-70.90 26.82.16-10.29 28.11.23-40.19 28.11.23-40.13 28.11.23-40.12 28.11.23-40.11 26.61.12-10.53 29.72.11-13.23 26.82.12-90.90 26.61.11-50.99 25.23.15-50.30 25.21.42-30.10 29.72.11-13.23 26.62.10-50.10 26.62.10-50.10 26.62.10-50.10 29.71.28-33.00 25.21.41-20.00 28.22.13-00.00 26.61.11-30.22 28.75.27-49.29 20.20.22-00.90 13 47 25 10 25 25 15 28 35 35 35 35 25 75 26 25 15 14 75 25 25 25 29 43 43 43 15 6

20.59.57.0 22.21.30.0 24.10.71.0 25.11.23.0 25.11.23.0 25.11.23.0 22.23.19.0 16.23.11.0 20.30.22.0 20.30.11.0 20.52.10.0 23.61.12.1 23.61.12.1 22.23.19.0 23.99.19.0 24.33.30.0 24.33.30.0 24.33.30.0 24.33.30.0 23.61.12.1 27.52.11.0 23.99.12.0 23.61.11.1 22.23.19.0 22.21.42.0 27.52.11.0 23.62.10.0 23.62.10.0 23.62.10.0 27.51.28.0 22.21.41.0 25.21.13.0 23.61.11.1 25.99.29.0 16.21.22.0

Plyta OSB, MFP Plyta OSB Plyta ostrokrawna - SPANO Plyta PAROC Plyta PCV Plyta PCV Plyta PCV Plyta PCV Plyta pod obmurówk (komin) Plyta podkladowa EKOnatural, EKOPOR Plyta podlogowa EKO Plyta podpodlogowa (plyta pilniowa) Plyta poliizocyjanuranowa GORLICKA TERM Plyta poliuretanowa Plyta poliuretanowa Termoizolacja FireSmart PIR, GORLICKA TERM PIR AL, TERMO PIR Plyta poliwglanowa Plyta porowata Plyta PSK laminowana jednostronnie Plyta STYRODUR Plyta sufitowa - BERN Plyta termoizolacyjna ECOTHERM STUCCO Plyta trapezowa PCV Plyta warstwowa PWS, PWD Plyta wiórowa Plyta YTONG Plyta zwykla Knauf, Lafarge, Rigips, Norgips Plytka ceramiczna - CERKOL Plytka ceramiczna ­ SAHARA, CEZENA, Plytka dachowa STRUKTONIT Plytka elewacyjna - Ferro Duro Plytka lcznikowa Plytka montaowa BEAM (standard) Plytka montaowa (GW x GW) Plytka montaowa pod baterie Plytka parapetowa szkliwiona Plytka perforowana lcznikowa 40 40 37 37 40 37 86 30 167 26 37 86 61 46 27 27 30 46 46 46 28 40 46 169 44

20.20.13-33.10 20.20.12-35.11 20.20.13-39.90 26.82.16-10.23 25.21.30-44.20 25.21.30-47.30 25.21.30-49.20 25.21.42-80.10 26.61.12-10.39 26.82.16-30.90 20.20.14-75.00 20.20.14-75.00 26.82.16-30.90 26.82.16-30.90 25.21.41-50.20 25.21.30-61.20 26.82.16-30.90 25.21.41-20.00 25.21.41-20.00 25.23.15-50.20 26.82.16-30.90 25.21.30-42.20 28.11.23-40.11 20.20.13-33.10 26.61.12-30.29 26.61.11-50.23 26.30.10-75.41 26.30.10-73.41 26.61.11-50.10 26.30.10-73.41 28.63.14-43.00 25.23.15-50.99 29.13.20-00.50 25.21.22-70.90 26.30.10-75.39 28.63.14-43.00 25 25 21 21 25 21 53 15 84 12 21 53 35 28 13 13 15 28 28 28 13 25 28 86 28

16.21.13.0 16.21.12.0 16.21.13.0 23.99.19.0 22.21.30.0 22.21.30.0 22.21.30.0 22.21.42.0 23.61.12.1 23.99.19.0 16.21.14.0 16.21.14.0 23.99.19.0 23.99.19.0 22.21.41.0 22.21.30.0 23.99.19.0 22.21.41.0 22.21.41.0 22.23.19.0 23.99.19.0 22.21.30.0 24.33.30.0 16.21.13.0 23.61.12.1 23.61.11.1 23.31.10.0 23.31.10.0 23.61.11.2 23.31.10.0 25.72.14.0 22.23.19.0 28.14.13.0 22.21.29.0 23.31.10.0 25.72.14.0

Plytka podlogowa klinkierowa - MELAFIR Plytka szamotowa Plytki ceramiczne - Eurydyka BROWN, BEIGE Plyty padzierzowe Plyty pilniowe Plyty styropianowe FONO EPS T Plyty TRANSPARENT Plyty wiórowe Plyty wiórowe MFP, OSB Podcig betonowy Podest Podgrzewacz EPPW21 Podgrzewacz wody Podgrzewacz wody - JUNKERS Podgrzewacz wody - STEIBEL Podgrzewacz wody ­ BIAWAR, JUNKERS, NEPTUN, STEIBEL Podgrzewacze wody, ogrzewacze wody pojemnociowe WGJ-S, +ATLANTIC, BERETTA, JUNKERS, NEPTUN, BIAWAR, STEIBEL Podklad akrylowo-gruntujcy GRUNT-S Podklad akrylowo-gruntujcy GRUNT-U Podklad antykorozyjny UNIKOR Podklad do gruntowania Podklad dysperbencyjny Podklad gruntujcy Podklad kontaktowy zwikszajcy przyczepno tynków z gliny VITON VL 14 H (BAUMIT) Podklad korkowy Podklad pod panele EKOPOR, FIX-PRIX, IZONORD, IZOFLOOR, MAX-POD, NOVART, EKO PLYTA, EKOPLYTA Podklad pod podlogi - (MIDAS, PROFI BASE, ASPRO, MAX-POD) Podklad pod tynki - ATLAS Podklad pod tynki - KNAUF Podklad pod tynki, PUTZGRUNT (PUTZGRUND) Podklad tynkarski Podklad tynkarski - IZOLBET PTA Podklad tynkarski akrylowy IZOLBET PTA, EKOR 64

37 37

26.30.10-79.50 26.26.12-35.20 26.30.10-75.41 20.20.13-50.10 20.20.14-13.00

21 21

23.31.10.0 23.20.12.0 23.31.10.0 16.21.13.0 16.21.14.0

27

25.21.41-20.00 25.21.30-61.20 20.20.13-33.10 20.20.13-33.10

13

22.21.41.0 22.21..30.0 16.21.13.0 16.21.13.0

40 126 125 81 81 134

26.61.12-10.25 28.11.23-74.00 29.71.25-50.20 29.71.25-30.00 28.30.12-30.33 28.30.12-30.33 29.72.14-00.90

25 73 73 49 49 77

23.61.12.1 25.11.23.0 27.51.25.0 27.51.25.0 25.30.12.0 25.30.12.0 27.52.14.0

126

29.71.25-50.20 24.30.11-50.12 24.30.11-50.10 24.30.12-29.00 24.30.12-90.00

73

27.51.25.0 20.30.11.0 20.30.11.0 20.30.12.0 20.30.12.0

43

26.82.13-00.69 24.30.11-50.13

27

23.99.13.0 20.30.11.0

22

24.30.22-60.00 20.52.14-00.30

9

20.30.22.0 16.29.24.0

46 46

26.82.16-30.90 26.82.16-30.90 24.30.12-90.00 24.30.12-50.13 24.30.11-70.00 24.30.11-50.20 24.30.11-50.00 24.30.11-50.00

28 28

23.99.19.0 23.99.19.0 20.30.12.0 20.30.11.0 20.30.11.0 20.30.11.0 20.30.11.0 20.30.11.0

Podklad tynkarski ATLAS CERPLAST Podklad tynkarski MT 45 Podkladka do papy Podokiennik ceramiczny Podokiennik klinkierowy Podstawa pod wklad kominkowy Podstawka do baterii Podstawy bezpiecznikowe Podstopnica klinkierowa Podsufitka z PVC typu siding Podsypka Pokost Pompa cyrkulacyjna Porcze balkonowe Porcze schodowe aluminiowe Porcze schodowe drewniane Porcze schodowe metalowe Porcze tarasowe metalowe Porcze tarasowe, schodowe stalowe, artystycznie kute Porcze tarasowe, schodowe stalowe, kute Posadzka cementowa mrozoodporna Pospólka Pospólka (piasek, podsypka) Powloka uszczelniajca KNAUF Hydro Flex Pólrubunek Preparat do drewna - SATIN Preparat do gruntowania podloy betonowych - BITUMEX R Preparat do konserwacji drewna Preparat do renowacji dachów - DACHOLEUM Preparat do zabezpieczania powierzchni przed olejem Preparat gruntujcy TYNKOLIT Preparat impregnujcy przeciwwilgociowy Preparat przeciw pleni - SAVO Prt gwintowany Prt gwintowany ocynkowany Prt mocujcy 95 86 60 43 43 59 40 1 1 60 60 60 60 38 37 65 167 136 37 30 1 40

24.30.11-50.20 26.64.10-00.39 28.74.12-30.90 26.40.12-70.50 26.30.10-59.00 28.11.23-62.79 29.13.20-00.50 31.20.21-50.30 26.30.10-59.00 25.23.15-50.30 14.21.11-90.13 24.30.22-13.00 29.12.24-17.00 28.11.10-34.15 28.11.10-53.19 20.30.13-00.30 28.11.10-34.17 28.11.10-34.16 28.75.27-43.30 28.75.27-43.40 26.64.10-00.11 14.21.12-10.13 14.21.11-90.13 24.66.48-67.00 27.44.26-50.10 24.30.12-90.00 26.82.13-00.63 24.51.43-50.00 26.82.13-00.62 24.16.57-00.50 24.30.11-50.13 24.66.48-67.00 24.20.15-59.10 28.74.11-90.00 28.63.14-43.00 28.11.10-35.19 57 53 42 27 27 38 25 2 1 42 42 42 42 22 21 43 84 64 21 15 1 25

20.30.11.0 23.64.10.0 25.94.12.0 23.32.12.0 23.31.10.0 25.11.23.0 28.14.13.0 27.12.21.0 23.31.10.0 22.23.19.0 08.12.11.0 20.30.22.0 28.13.14.0 25.11.10.0 25.11.10.0 16.23.19.0 25.11.10.0 25.11.10.0 25.99.29.0 25.99.29.0 23.64.10.0 08.12.12.0 08.12.11.0 20.59.59.9 24.44.26.0 20.30.12.0 23.99.13.0 20.41.43.0 23.99.13.0 20.16.57.0 20.30.11.0 20.59.59.9 20.20.15.0 25.94.11.0 25.72.14.0 25.11.10.0

Prt napinajcy Prt okrgly ebrowany walcowany na zimno Prt sufitowy Prt wieszakowy Prt wieszakowy z oczkiem; z hakiem Prt zbrojeniowy Prt ebrowany Profil Profil cokolowy Profil cokolowy do styropianu (listwa startowa) Profil ocienicowy UA Profil przycienny UW Profil sufitowy CD-60 Profil tynkarski Profil UD Progi drewniane Programator czasowy 24 H analogowy (wylcznik czasowy) Prostka szamotowa Prowadnica tynkowa Prowadnica tynkowa Przedluacz elektryczny Przedluka mosina Przegroda tlumica - do izolacji akustycznej muszli wiszcej, bidetu - GEBERIT Przejciówka miedziana Przeplywowy elektryczny podgrzewacz wody ­ AUTOSENSOR VOSTER, INSTANT, KASKADA PLUS, OSKAR, SIEMENS AUTOMATIC, SUPER GLASS Przeplywowy gazowy podgrzewacz wody - AMERICAN, ARISTON FAST, ARKSH, MAXI POWER, RICHMOND, Saunier Duval OPALIA, Junkers CELSIUS, Junkers-Bosch NECKAR Przepustnica z ciglem PJS DARCO Przewody elastyczne do systemów wentylacyjnych ALUDUCT, FLEX, REVENMAN, SONOLIGHT, SONUDUCT Przewody wentylacyjne (Rempuszewski i Syn) Przewody, kable elektryczne - link Przewód CMY Przewód domofonowy - YTDY

57 49 60 60 60 64 49 67 67 69 67 67 60 67 60 15

27.34.11-30.92 27.10.60-10.00 28.11.10-35.19 28.11.10-35.19 28.11.10-35.19 28.11.23-62.72 27.10.60-10.00 28.11.23-63.19 28.11.23-63.19 28.11.23-76.39 28.11.23-63.19 28.11.23-63.19 28.11.10-35.19 28.11.23-63.19 28.11.10-35.19 20.30.11-53.90 31.20.22-50.39 26.26.12-35.20

36 29 42 42 42 43 29 43 43 43 43 43 42 43 42 6

24.34.11.0 24.10.62.0 25.11.10.0 25.11.10.0 25.11.10.0 25.11.23.0 24.10.62.0 25.11.23.0 25.11.23.0 25.11.23.0 25.11.23.0 25.11.23.0 25.11.10.0 25.11.23.0 25.11.10.0 16.23.11.0 27.12.22.0 23.20.12.0

69 67 59 46 59

28.11.23-76.31 28.11.23-63.19 31.30.13-71.60 27.44.26-50.20 26.82.16-30.90 27.44.26-50.20

43 43 38 28 38

25.11.23.0 25.11.23.0 27.32.13.0 24.44.26.0 23.99.19.0 24.44.26.0

125

29.71.25-30.00

73

27.51.25.0

134 82

29.72.14-00.20 28.30.13-50.00

77 50

27.52.14.0 25.30.13.0

28.75.27-85.10 30 25.23.15-50.92 PKWiU (pdf) 31.30.13-72.21 31.30.13-50.11 15

25.99.29.0 22.23.19.0 27.32.13.0 27.32.13.0

Przewód elektryczny - DY Przewód gazowy Przewód gazowy Przewód gazowy (rura) Przewód GLGGC-K Przewód kominowy Przewód koncentryczny PEK Przewód koncentryczny YWDX Przewód LGY Przewód LY Przewód OLFLEX CLASSIC Przewód Omy 2*1 HO3VV-F Przewód OW Przewód OWY 300/500 Przewód OWY 4*1,5 HO5VV-F Przewód przylczeniowy Przewód wentylacyjny TERMOFLEX, SONODUCT AD-3, REVENMAN, ALUDUCT, FLEX, SONOLIGHT, ALNORRFLEX Przewód XWDXek Przewód XWDXpek Przewód XZTKMX Przewód YDY Przewód YDY Przewód YDY 2x1,5 Przewód YDYP Przewód YDYP Przewód YDYT Przewód YLYGSLGS Przewód YTKSY, UTP Przydomowe oczyszczalnie cieków EKO Przylcze ktowe KLUDI Przylcze (rura) FlexAS Flex Klober PVC Przylcze do pralki Pustak ­ POROMUR, LEIER THERMOPOR Pustak - POROTHERM, POROTON, TERMOTON Pustak ceramiczny kominowy Pustak kominowy - LEIER

148

31.30.13-75.11 29.72.20-00.99 28.75.27-83.10

68

27.32.13.0 27.52.20.0 25.99.29.0

135 38

29.72.20-00.99 31.30.13-72.10 26.40.12-70.90 31.30.12-00.11 31.30.12-00.11

78 22

27.52.20.0 27.32.13.0 23.32.12.0 27.32.12.0 27.32.12.0

148 148 149

31.30.13-75.11 31.30.13-75.11 31.30.13-75.39 31.30.13-72.21 31.30.13-75.22 31.30.13-75.22 31.30.13-72.22

68 68 68

27.32.13.0 27.32.13.0 27.32.13.0 27.32.13.0 27.32.13.0 27.32.13.0 27.32.13.0

141

31.20.40-30.92

67

27.12.40.0

28.75.27-85.10 31.30.12-00.11 31.30.12-00.11 31.30.13-30.52 148 148 148 148 148 148 148 31 167 26 30 38 38 38 40 31.30.13-75.11 31.30.13-75.13 31.30.13-75.13 31.30.13-75.11 31.30.13-75.13 31.30.13-75.13 31.30.13-75.11 31.30.13-30.54 25.24.28-40.00 29.13.12-35.11 25.21.21-57.90 25.23.12-90.90 26.40.11-13.82 26.40.11-13.89 26.40.12-70.10 26.61.12-10.31 16 84 11 15 15 15 22 25 68 68 68 68 68 68 68

25.99.29.0 27.32.12.0 27.32.12.0 27.32.13.0 27.32.13.0 27.32.13.0 27.32.13.0 27.32.13.0 27.32.13.0 27.32.13.0 27.32.13.0 27.32.13.0 22.29.29.0 28.14.12.0 22.21.21.0 22.23.12.0 23.32.11.0 23.32.11.0 23.32.12.0 23.61.12.1

Pustak PWD-DUO, RONDO PLUS Pustak szklany Pustak WAFLOR czerwony Ramka pojedyncza, podwójna Redukcja Redukcja (kaseta) do kratki wentylacyjnej PARKANEX Redukcja Bertram Redukcja grzejnika Redukcja kondensacyjna Redukcja manometru Redukcja PCV Redukcja PE rury wodnej cinieniowej Redukcja RPCF Reduktor cinienia wody CALEFFI Regulator cigu (do ,,mialówki") TERMINATOR Regulator cinienia - COMAP, DANFOSS, HONEYWELL, LECHAR Regulator pogodowy VAILLANT CLORMATIC Regulator pompy Regulator temperatury Regulator temperatury ­ EUROSTER, VITOTROL, HYDROS Rekuperator Rolety wewntrzne (brak w zalczniku dotyczcym wykazu robót zaliczanych do remontu budynku i lokalu) Rolety wewntrzne (brak w zalczniku dotyczcym wykazu robót zaliczanych do remontu budynku i lokalu) Rolety zewntrzne Rolety zewntrzne Rolety zewntrzne RKS Rolowana dachówka RD 3D ICOPAL Rozcieczalnik Rozcieczalnik uniwersalny Rozdzielacz Rozdzielacz CO Rozdzielacz CO do podlogówki (ogrzewanie podlogowe) Rozdzielacz OP Rozdzielacz stalowy RS-10

40 35 40 52

26.61.12-10.39 26.15.12-00.90 26.61.12-40.19 25.24.26-00.00 27.21.20-50.80 28.11.23-50.10 28.11.23-50.11

25 20 25 40

23.61.12.1 23.19.12.0 23.61.12.1 27.33.14.0 24.51.30.0 25.11.23.0 25.11.23.0

113 117 26 26 168 168 167 168 163 163 163

28.75.27-53.10 28.75.27-49.29 28.75.27-59.30 25.21.22-70.20 25.21.22-70.20 28.75.27-37.51 33.20.70-50.90 33.20.70-90.00 29.13.12-35.13 33.20.70-90.00 33.20.70-15.00 33.20.70-15.00 33.20.70-15.00 29.71.15-30.00 25.23.14-70.12 25.23.14-70.23

59 59 12 12 85 62 84 62 63 63 63

25.99.29.0 25.99.29.0 25.99.29.0 22.21.29.0 22.21.29.0 25.99.29.0 26.51.65.0 26.51.65.0 28.14.12.0 26.51.65.0 26.51.70.0 26.51.70.0 26.51.70.0 27.51.15.0 22.23.14.0 22.23.14.0

71 30 71 41

28.12.10-50.32 25.23.14-70.23 28.12.10-50.32 26.82.12-53.20 24.30.22-79.10 24.30.22-79.49

44 15 44 26

25.12.10.0 22.23.14.0 25.12.10.0 23.99.12.0 20.30.22.0 20.30.22.0

167 117 117 59 167

29.13.11-53.11 28.75.27-59.30 28.75.27-59.30 27.44.26-50.20 29.13.11-53.11

84 59 59 38 84

28.12.14.0 25.99.29.0 25.99.29.0 24.44.26.0 28.12.14.0

Rozdzielnia Rozdzielnia Rozdzielnica RWN Rozeta Rozeta do rur SPIRO Rozeta pod klucz Rozeta WC Rozlcznik RBK Roztwór asfaltowy do gruntowania - IZOPLAST B, IZOPLAST R, VISBIT GRUNT, VISBIT EKO Roztwór asfaltowy gruntujcy ­ IZOLBET-A Rulon falisty Rura ALUPEX Perfexim Rura czarna Rura czarna Rura czarna Rura czarna piecowa Rura drenarska Rura DVK Rura DVR Rura elastyczna PUSH-FIT Rura elastyczna spalinowa Rura elektroinstalacyjna Rura FLEX Rura gitka Rura gitka Rura gitka ICA, ICTA Rura HTEM Rura izolowana MDA Rura karbowana, w karbowany RK, rura PESZLA Rura kominkowa ocynkowana - DARCO, SPIRO, TRS, YRS, KNS, YS Rura kominowa (blacha ocynkowana) Rura kominowa (blacha surowa) Rura kominowa ceramiczna Rura melioracyjna (w melioracyjny) Rura MONOFLEX Rura ocynk

138 138 138 30 109 86 30

31.20.31-70.29 31.20.31-70.22 31.20.31-70.22 25.23.15-50.80 28.75.27-37.19 28.63.14-47.00 25.23.15-50.99 31.20.23-30.19

65 65 65 15 59 53 15

27.12.31.0 27.12.31.0 27.12.31.0 22.23.19.0 25.99.29.0 25.72.14.0 22.23.19.0 27.12.23.0

43 43 29 26 53 53 53 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

26.82.13-00.63 26.82.13-00.63 25.21.42-30.10 25.21.21-53.10 27.22.10-30.61 27.22.10-55.11 27.22.10-30.35 28.75.27-37.51 25.21.21-57.10 25.21.21-53.90 25.21.21-55.10 25.21.22-35.00 28.75.27-55.82 25.21.21-57.21 28.75.27-55.82 25.21.22-35.00 25.21.21-57.90 25.21.22-37.00 25.21.21-55.10 28.75.27-49.29 25.21.21-70.22 28.75.27-37.52 28.75.27-37.52 28.75.27-37.51

27 27 14 11 30 30 30 11 11 11 11 11 11 11 11 11

23.99.13.0 23.99.13.0 22.21.42.0 22.21.21.0 24.20.11.0 24.20.31.0 24.20.11.0 25.99.29.0 22.21.21.0 22.21.21.0 22.21.21.0 22.21.29.0 25.99.29.0 22.21.21.0 25.99.29.0 22.21.29.0 22.21.21.0 22.21.29.0 22.21.21.0 25.99.29.0 22.21.21.0 25.99.29.0 25.99.29.0 25.99.29.0

38 26 26 53

26.40.12-70.90 25.21.21-57.22 25.21.22-35.00 27.22.10-55.46

22 11 12 30

23.32.12.0 22.21.21.0 22.21.29.0 24.20.31.0

Rura oslonowa do kabli Rura PCV Rura PCV - ALUPEX, ALU-PEX Rura PCV ­ PE-XC, ASPOL Rura PEX z barier tlenow Rura PESZLA, karbowana, w RK Rura piecowa Rura piecowa BERTRAMS (kolano, zlczka) Rura piecowa ocynkowana Rura preizolowana HEAT/PEX, PE-RT/Al/PE-RT, NEXT HEAT NIBCO, HDPE Rura przewodowa Rura przewód TERMOFLEX, SONODUCT AD-3, REVENMAN, ALUDUCT, FLEX, SONOLIGHT, ALNORRFLEX Rura RB Rura RL Rura spalinowa elastyczna aluminiowa SPIROFLEX, DUOFLEX Rura spalinowa kominowa Rura spiralna Rura SPIRO nierdzewna Rura spustowa Rura stalowa gitka Rura szamotowa (komin) Rura teleskopowa PCV Rura teleskopowa spalinowa Rura termokurczliwa Rura twarda HUTMEN, rura miedziana Rura UNIPIPE UPONOR Rura VPE-DD Rura wentylacyjna aluminiowa ­ ALUFLEKS, ALUFLEX Rura wentylacyjna aluminiowa ­ ALUFLEKS, ALUFLEX Rura wentylacyjna z tworzywa sztucznego Rura wielowarstwowa Rura wielowarstwowa - PEXAL (PEX/AL/PEX), (PERT/AL/PERT), (PE-RT/AL/PE-RT), ASPOL Rura z kwanej blachy Rura z muf

26 26 26 26 26 26

25.21.21-53.10 25.21.21-57.22 25.21.21-53.10 25.21.21-53.10 25.21.21-53.10 25.21.21-55.10 28.75.27-37.51 28.75.27-37.51 28.75.27-37.51

11 11 11 11 11 11

22.21.21.0 22.21.21.0 22.21.21.0 22.21.21.0 22.21.21.0 22.21.21.0 25.99.29.0 25.99.29.0 25.99.29.0

26 53

25.21.21-53.10 27.22.10-55.41

11 30

22.21.21.0 24.20.31.0

28.75.27-85.10 26 26 25.21.21-57.22 25.21.21-57.23 28.75.27-55.82 28.75.27-49.29 26 30 38 26 26 59 59 26 25.21.21-57.90 28.75.27-85.10 25.23.15-50.40 28.75.27-83.30 26.40.12-70.90 25.21.21-55.10 28.75.27-37.51 25.21.22-35.00 27.44.26-30.11 27.44.26-50.20 25.21.21-53.90 28.75.27-55.82 28.75.27-85.10 30 26 26 26 25.23.15-50.92 25.21.21-53.10 25.21.21-53.10 28.75.27-49.29 25.21.21-55.10 11 15 11 11 12 38 38 11 22 11 15 11 11 11

25.99.29.0 22.21.21.0 22.21.21.0 25.99.29.0 25.99.29.0 22.21.21.0 25.99.29.0 22.23.19.0 25.99.29.0 23.32.12.0 22.21.21.0 25.99.29.0 22.21.29.0 24.44.26.0 24.44.26.0 22.21.21.0 25.99.29.0 25.99.29.0 22.23.19.0 22.21.21.0 22.21.21.0 25.99.29.0 22.21.21.0

RURHAK (uchwyt rury) Ruszt Ruszt Ruszt Ruszt RYNAJZA ­ system rynnowy Rynna koszowa Rynna koszowa Rynna stalowa Rynna stalowa LINDAB Rynnowe ksztaltki (sztucer, kolanko, wylewka, zlczka, denko) Rynny PCV - elementy Rynny z tworzyw sztucznych ­ RYNNA, ZLCZKA, LEJ SPUSTOWY, NARONIK WEWNTRZNY i ZEWNTRZNY, UCHWYT RYNNOWY, DENKO, KOLANO, OBEJMA, REDUKCJA, TRÓJNIK, REWIZJA, MIEDZIANY KANION Rynny z TYTAN-CYNKU Rynny ze stali i ksztaltki rynien Samopoziomujcy podklad podlogowy (weber. floor LEVEL) Schody aluminiowe Schody drewniane EXTRA, TERMO, LUX, MINI, OMAN Schody drewniane stacjonarne Schody drewniane wsuwane Schody metalowe Schody metalowe Schody noycowe THERMO Schody skladane Schody spiralne OSKAR STANDARD, BARCELONA Schody stalowe Schody systemowe GRAZ (metal) Schody TERMO Separator IZOHAN Siatka do rynny (ochrona przed limi) Siatka do styropianu Siatka metalowa na wylewk Siatka podtynkowa Siatka posadzkowa

112 135 135 135 121 60 47 63 110 63 110 30

28.75.27-37.42 29.72.20-00.39 29.72.20-00.32 29.72.20-00.31 29.21.11-70.50 28.11.10-35.51 27.10.40-97.00 28.11.23-50.49 28.75.27-37.21 28.11.23-50.49 28.75.27-37.23 25.23.15-50.42

59 78 78 78 81 42 29 43 59 43 59 15

25.99.29.0 27.52.20.0 27.52.20.0 27.52.20.0 28.21.11.0 25.11.10.0 24.10.51.0 25.11.23.0 25.99.29.0 25.11.23.0 25.99.29.0 22.23.19.0

30 110 60 40 60

25.23.15-50.40 28.75.27-37.21 28.11.10-34.31 26.64.10-00.90 28.11.10-35.41 20.30.13-00.30 20.30.13-00.99 20.30.13-00.30 28.11.23-62.29

15 29 42 25 42

22.23.19.0 25.99.29.0 25.11.10.0 23.64.10.0 25.11.10.0 16.23.19.0 16.23.19.0 16.23.19.0 25.11.23.0

60 107 60 60 60

28.11.10-35.41 28.75.27-31.10 20.30.13-00.99 28.11.10-35.41 28.11.10-35.41 28.11.10-35.41 20.30.13-00.30 24.66.31-57.70

42 59 42 42 42

25.11.10.0 25.99.29.0 16.23.19.0 25.11.10.0 25.11.10.0 25.11.10.0 16.23.19.0 20.59.41.0

30 64 67

25.23.15-50.40 25.24.22-90.00 28.11.23-62.72 17.20.40-90.00 28.11.23-63.19

15 43 43

22.23.19.0 22.29.22.0 25.11.23.0 13.20.46.0 25.11.23.0

Siatka posadzkowa Siatka podtynkowa RABITZA (Rapitza), LEDUCHOWSKIEGO Siatka spoinowa ­ REGIPS, RIGIPS Siatka stalowa zgrzewana do podkladów podlogowych (mata budowlana, siatka zbrojeniowa, siatka zgrzewana, podklad podlogowy) Siatka STANDARD Siatka cierna Siatka cierna Siatka zbrojca KNAUF Siatka z wlókna szklanego Siatka z wlókna szklanego MAPENET, MAPEI, REDNET Siatka zbrojeniowa Siatka zbrojeniowa do wylewek Siatka zbrojeniowa zgrzewana Siatka zbrojeniowa zgrzewana Silikon Silikon Silikonowa masa tynkarska - KORNIK Silikon szklarski bezbarwny Silikon dekarski Silownik do zaworów Silownik zaworu mieszajcego (silownik mieszacza) SIPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS SIPLAST Klej Szybki Styk SBS SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS SIPLAST Szpachla Szybka Izolacja SIPLAST Szpachla Szybka Izolacja SBS- do przyklejania papy Siporex Ytong Sklejka liciasta Skrzydlo drzwiowe Skrzydlo drzwiowe PORTA Skrzydlo HDF pelne Skrzynka do zasuwy Skrzynka gazowa Skrzynka izolacyjna

64 64 34

28.11.23-62.72 28.11.23-62.72 26.14.12-99.00

43 43 19

25.11.23.0 25.11.23.0 23.14.12.0

64

28.11.23-62.72 17.20.40-90.00 26.81.12-30.10 26.81.11-50.90 17.20.40-90.00 17.20.40-90.00 17.20.40-90.00

43

25.11.23.0 13.20.46.0 23.91.12.0 23.91.11.0 13.20.46.0 13.20.46.0 13.20.46.0

64 67 54 64 24 21 40 21 168 168 43 42 43 43 43 40 15 15 15 106 60 138

28.11.23-62.72 28.11.23-63.19 27.31.10-13.11 28.11.23-62.72 24.62.10-80.30 24.30.22-53.20 26.64.10-00.39 24.30.22-53.20 24.16.57-00.10 33.20.70-19.00 33.20.70-90.00 26.82.13-00.69 26.82.13-00.19 26.82.13-00.62 26.82.13-00.62 26.82.13-00.62 26.61.11-30.15 20.20.11-05.10 20.30.11-55.81 20.30.11-55.90 20.30.11-55.20 28.75.27-13.00 28.11.10-34.43 31.20.31-70.22

43 43 31 43 10 9 9 9 63 62 27 27 27 27 27 25 6 6 6 59 42 65

25.11.23.0 25.11.23.0 24.31.10.0 25.11.23.0 20.52.10.0 20.30.22.0 20.30.22.0 20.30.22.0 20.16.57.0 26.51.70.0 26.51.65.0 23.99.13.0 23.99.13.0 23.99.13.0 23.99.13.0 23.99.13.0 23.61.11.1 16.21.12.0 16.23.11.0 16.23.11.0 16.23.11.0 25.99.29.0 25.11.10.0 27.12.31.0

Skrzynka izolacyjna Z3 Skrzynka rozdzielacza (szafka rozdzielacza SWP-OP) Skrzynka WODA mala Smola Spinka do dachówki Spinka do styropianu Spinki dachówki Spinka do dachówki Spluczka ceramiczna Spluczka kompaktowa Spoina ANTRACYT, ULTRACOLOR Spoiwo do rynien Spust umywalkowy automat Spust umywalkowy KLIK-KLAK (CLIK-CLAK) Stacja uzdatniania wody COMAWATER HOME Statecznik FL-4000 Statecznik STS Stela do WC Sterownik do pomp Sterownik EUROSTER Sterownik kotla Sterownik kotla Sterownik pompy Stiuk wapienny FRANCESCO GUARDI Stopie DB (schody) Stopie kominiarski Stopie kominiarski Stopie kominowy Stopnica - FERRO, GRES GRAN PARADISO, GRES MONT EVEREST, MELAFIR Stopnica granitowa Strop TERIVA Strzemi do dachówki Strzemiona budowlane Styropian do izolacji - HYDROMAX Styropian z foli aluminiow SUPOREX 64 27 27 40 40 60 60 37 67 163 163 163 168 137 22 60 30 86 67 36 36 40 24 103 104 123 106 106

31.20.40-30.10 28.75.27-13.00 28.75.27-13.00 23.10.20-00.90 28.11.10-35.59 25.23.15-50.80 28.63.14-43.00 28.11.23-63.42 26.22.10-30.17 26.22.10-30.17 26.64.10-00.90 24.62.10-80.30 28.75.11-31.86 28.75.11-35.10 29.24.12-30.39 31.10.50-15.10 31.10.50-15.20 28.11.23-63.19 33.20.70-15.00 33.20.70-15.00 33.20.70-15.00 33.20.70-90.00 31.20.31-70.19 24.30.22-60.00 20.30.13-00.13 28.11.23-74.00 28.11.10-35.43 28.11.10-35.49 26.30.10-20.00 26.70.12-60.12 26.61.11-50.91 28.11.23-74.00 28.11.23-62.72 25.21.41-20.00 25.21.41-20.00 26.61.11-30.15 43 13 13 25 25 42 42 21 43 63 63 63 62 65 9 42 15 53 43 23 23 25 10 58 58 83 59 59

27.12.40.0 25.99.29.0 25.99.29.0 19.10.20.0 25.11.10.0 22.23.19.0 25.72.14.0 25.11.23.0 23.42.10.0 23.42.10.0 23.64.10.0 20.52.10.0 25.99.11.0 25.99.11.0 28.29.12.0 27.11.50.0 27.11.50.0 25.11.23.0 26.51.70.0 26.51.70.0 26.51.70.0 26.51.65.0 27.12.31.00 20.30.22.0 16.23.19.0 25.11.23.0 25.11.10.0 25.11.10.0 23.31.10.0 23.70.12.0 23.61.11.1 25.11.23.0 25.11.23.0 22.21.41.0 22.21.41.0 23.61.11.1

System kominowy - LEIER lub System PORTA (do drzwi przesuwnych) System przesuwny drzwi LAGUNA standard, EKONOM. LIDER, SYNCHRONIK, PORTA GLASS, GUSTAWSON Szafa kablowa Szafka gazowa Szafka OSZ rozdzielcza Szafka pod umywalk BIANCO Szafka podtynkowa Szafka podtynkowa CO Szafka podtynkowa CWU Szafka podtynkowa stalowa Szalunek czapy kominowej Szalunek kartonowy Szambo betonowe Szambo z PCV (wylczone s pojemniki do innych zastosowa ni dla budownictwa) Szczeliwo szklane Szklo budowlane Szklo wodne Sznur mineralny uszczelniajcy Sznur termoizolacyjny Sznur THERMODOS Szpachla 6XL Szpachla do tynków AKRYL PUTZ Szpachla gipsowa PROFI-START Szpachla wyrównawcza - IZOLBET-W Szpachla zbrojona wlóknem KMK 500 Szpachlówka akrylowa Szpachlówka akrylowa FOX Szpachlówka do podlóg i mebli SUPERPROFI Szpachlówka plastyczna - FILLER Szpachlówka poliwinylowa Szpachlówka uniwersalna SUPERPROFI Szpilka kotwy chemicznej Szpilka lcznika budowlanego Szpilki lczce

38 40 71 86 138 60 60 168 60 60 60 109 40 30 44 33 44 44 39 40 40 43 40

26.40.11-13.89 26.61.12-10.31 28.12.10-50.90 28.63.14-43.00 31.20.31-70.22 28.11.10-34.44 28.11.10-34.44 36.14.13-00.10 33.20.70-90.00 28.11.10-34.49 28.11.10-34.49 28.11.10-34.49 28.75.27-37.19 21.25.14-30.20 26.61.12-60.32 25.23.13-00.00 26.82.16-10.24 26.12.12-30.11 24.13.52-40.14 26.82.16-10.24 26.82.16-10.24 25.21.10-50.20 26.53.10-00.20 26.64.10-00.32 26.64.10-00.22 26.82.13-00.69 26.64.10-00.13 24.30.22-55.60 24.30.22-55.60 24.30.22-55.62

15 25 44 53 65 42 42 62 42 42 42 59 25 15 28 18 28 28 24 25 25 27 25

23.32.11.0 23.61.12.1 25.12.10.0 25.72.14.0 27.12.31.0 25.11.10.0 25.11.10.0 31.09.13.0 26.51.65.0 25.11.10.0 25.11.10.0 25.11.10.0 28.99.29.0 17.29.19.0 23.61.12.1 22.23.19.0 23.99.19.0 23.12.12.0 20.13.62.0 23.99.19.0 23.99.19.0 22.21.10.0 23.52.20.0 23.64.10.0 23.64.10.0 23.99.13.0 23.64.10.0 20.30.22.0 20.30.22.0 20.30.22.0

40

26.64.10-00.29 24.30.22-55.91 24.30.22-55.62

25

23.64.10.0 20.30.22.0 20.30.22.0

95 95 95

28.74.11-90.00 28.74.11-90.00 28.74.11-90.00

57 57 57

25.94.11.0 25.94.11.0 25.94.11.0

Szpros z PCV (listwa okienna) Sztucer ocynk Sztucer PCV ­ element lczcy rury Szyba Szyba Szybkozlczka do wa ogrodowego Szybkozlczka WAGO Szyld mosiny Szyld stalowy Szyna aparatury rozdzielczej Szyna montaowa - TS 35 rodek czyszczcy ATLAS SZOP rodek do gruntowania ­ PUTZGRUNT, BETOKONTAKT rodek do gruntowania betonów - IZOLMIT GRUNT rodek do usuwania wapna rodek gruntujcy do betonu rodek gruntujcy KNAUF GRUNDIERMITTEL , KERAKOLL KERADUR, GRUNTOP rodek grzybobójczy rodek grzybobójczy BOSMAN rodek polizgowy rodek polizgowy GLIDEX rubunek mosiny ruby, nakrtki, podkladki wieczkowy wylcznik wierk skandynawski wietlik dachowy wietlówka Tablica licznikowa B/Z, S-191, TLR Tabliczka informacyjna Talerz zaciskowy z PCV Talk Tapeta z wlókna szklanego Tapety papierowe Tapety winylowe Tarcica bukowa obrzynana Tarcica dbowa n/obrzynana

30 26 32 32

25.23.15-50.99 27.22.20-30.39 25.21.21-70.90 26.11.12-11.00 26.11.12-17.10 31.20.27-70.00 31.20.27-60.11

15 11 17 17

22.23.19.0 24.20.40.0 22.21.21.0 23.11.12.0 23.11.12.0 27.33.13.0 27.33.13.0

86 86 142

28.63.14-45.00 28.63.14-43.00 31.20.40-90.30 31.20.27-70.00 24.51.32-30.00 24.30.12-90.00

53 53 67

25.72.14.0 25.72.14.0 27.12.40.0 27.33.13.0 20.42.19.0 20.30.12.0

43

26.82.13-00.63 24.66.48-67.00 24.30.11-50.13 24.30.11-50.12 24.20.15-52.20 24.20.15-79.90 24.16.57-00.20 24.16.57-00.30

27

23.99.13.0 20.59.59.9 20.30.11.0 20.30.11.0 20.20.15.0 20.20.15.0 20.16.57.0 20.16.57.0

59

27.44.26-50.20 28.74.11 31.20.25-00.60 20.10.21-10.40

38

24.44.26.0 25.94.11.0 27.33.11.0 16.10.21.0

30 138 118 30

25.23.15-50.60 31.50.12-95.10 31.20.31-70.21 28.75.27-87.15 25.23.15-90.10 14.50.23-55.00 17.20.40-90.00

15 65 59 15

22.23.19.0 27.40.12.0 27.12.31.0 25.99.29.0 22.23.19.0 08.99.29.0 13.20.46.0

19 30

21.24.11-10.00 25.23.11-55.30 20.10.10-62.30 20.10.10-49.10

8 15

17.24.11.0 22.23.19.0 16.10.10.0 16.10.10.0

Tarcica iglasta Tarcica obrzynana Tarcica podlogowa strugana iglasta (deski podlogowe strugane) Tasma TUN-SPM uszczelniajca na SPEKTRUM Tama ­ FIZELINA, FLIZELINA Tama aluminiowa Tama asfaltowa Tama asfaltowo-polimerowa CARBITAL Tama dekarska Tama dekarska DELTA VENT ROLL Tama dekarska TERRACO Tama do izolacji POLYKEN Tama do obróbek dekarskich Tama do obróbki komina asfaltowa Tama do obróbki komina EUROTEC PB, EUROTEC N Tama do obróbki komina olowiana, plisowana Tama do spoinowania z wlókna szklanego Tama dwustronna DUOTEC Tama dwustronnie klejca do wykladzin Tama dylatacyjna Tama dylatacyjna ­ BESAPLAST, BESAFKEX, NITRIFEX Tama dylatacyjna MULTIFLEX S i MULTIFLEX T Tama dylatacyjna SERVISEAL, SERVITITE, AT SYSTEM Tama IZO FLOOR Tama izolacyjna Tama kalenicowa Tama kalenicowa BLACH-VENT Tama kalenicowa BLACH-VENT Tama kalenicowa aluminiowa ALU ­ FLEX, OPTI ­ ROLL, DUO ­ ROLL, ALU - MICRO ­ ROLL, VENT-ROLL, IZOVENT Tama kalenicowa DACHROL Tama kalenicowa MULTIVENT CEGLA, EASYROL Tama kalenicowa REEL-VENT Tama kalenicowa stalowa Tama kalenicowa VENTROLL Tama klejca z polipropylenu z napylon powlok 69 56 34 41 58 41 41 41 41 21 8

20.10.10-41.30 20.10.10-32.00 20.10.21-10.11 25.24.28-70.90 25.21.30-63.30 27.42.24-30.41 26.82.12-59.90 26.82.12-59.20 26.82.12-59.20 26.82.12-59.90 24.30.22-53.20 25.13.50-50.00 28.75.27-63.85 26.82.12-59.20 27.43.22-00.12 27.43.22-00.12 26.14.12-99.00 25.21.30-90.30 25.24.21-30.00 26.82.16-30.90 25.21.30-90.30 25.13.73-73.00 25.13.73-73.00 25.24.21-30.00 25.21.30-49.30 28.11.23-76.51 17.20.32-99.00 17.20.33-39.00 43 28 19 26 37 26 26 26 26 9 4

16.10.10.0 16.10.10.0 16.10.21.0 22.29.29.0 22.21.30.0 24.42.24.0 23.99.12.0 23.99.12.0 23.99.12.0 23.99.12.0 20.30.22.0 22.19.50.0 25.99.29.0 23.99.12.0 24.43.21.0 24.43.21.0 23.14.12.0 22.21.30.0 22.29.21.0 23.99.19.0 22.21.30.0 22.19.73.0 22.19.73.0 22.29.21.0 22.21.30.0 25.11.23.0 13.20.32.0 13.20.33.0

69 67 69 69 67 69

28.11.23-76.51 28.11.23-63.51 28.11.23-76.51 28.11.23-76.59 28.11.23-63.51 28.11.23-76.59 25.21.30-90.30

43 43 43 43 43 43

25.11.23.0 25.11.23.0 25.11.23.0 25.11.23.0 25.11.23.0 25.11.23.0 22.21.30.0

aluminium DORKEN POLY BAND Tama kominowa aluminiowa Tama kominowa BLEI COLOR, BLEI COLOR SK Tama kominowa Olów PLUS Tama kominowa REL-BEND ALU, ALU-FLEX Tama kominowa REL-BEND MIED Tama kominowa, uszczelniajca WAKAFLEX Tama lakiernicza Tama maskujca Tama metlizowana Tama miedziana Tama montaowa perforowana Tama naronikowa Tama naronikowa papierowa Tama opierzeniowa Tama PB-FLEX olów, BEICOLOR, BEICOLOR SK Tama P.T.F.E. Tama ROLLFIX antracyt Tama rozprna Tama rozprna, tama rozprna PURS Tama samoprzylepna metalizowana AL Tama samoprzylepna PCV Tama samoprzylepna PCV Tama siatkowa Tama silikonowa Tama siodlowa do kosza Tama stalowa ocynkowana Tama stalowa powlekana (olowiem) Tama techniczna Tama teflonowa Tama uszczelniajca Tama uszczelniajca poliestrowa FOLIEBAND INSIDE Tama uszczelniajca - AT SYSTEM, SERVITITE, SERVISEAL, PVC EDGETIE, SERVISTRIP, ADCOR Tama uszczelniajca WAKAFLEX Tama uszczelniajca z Tarflenu®D (politetrafluoroetylen, PTFE) Tama uszczelniajco-wentylacyjna FIGAROLL 30 55 55 41 86 58 69 28.11.23-76.59 27.43.22-00.12 28.75.27-63.85 27.42.24-30.30 27.44.24-00.12 25.24.22-70.00 21.23.11-50.00 21.23.11-30.00 25.13.50-50.00 27.44.24-00.12 28.63.14-47.00 24.30.22-30.40 21.23.11-30.00 26.82.12-59.20 27.43.22-00.12 25.21.41-80.30 25.24.22-70.00 25.24.22-90.00 25.21.41-50.30 25.21.30-90.30 17.20.40-90.00 25.24.21-30.00 25.13.50-50.00 25.24.21-75.00 25.23.15-80.99 27.32.20-15.20 27.32.20-13.30 25.21.30-90.30 29.24.70-00.21 25.24.28-70.90 25.21.30-48.90 25.21.30-49.30 25.24.22-70.00 25.21.30-90.30 17.53.10-20.19 15 32 32 26 53 37 43 25.11.23.0 24.43.21.0 25.99.29.0 24.42.24.0 24.44.24.0 22.29.22.0 17.23.11.0 17.23.11.0 22.19.50.0 24.44.24.0 25.72.14.0 20.30.22.0 17.23.11.0 23.99.12.0 24.43.21.0 22.21.41.0 22.29.22.0 22.29.22.0 22.21.41.0 22.21.30.0 13.20.46.0 22.29.21.0 22.19.50.0 22.29.21.0 22.23.19.0 24.32.20.0 24.32.20.0 22.21.30.0 28.29.85.0 22.29.29.0 22.21.30.0 22.21.30.0 22.29.22.0 22.21.30.0 13.95.10.0

Tama wentylacyjna METALROLL Tama z wlókna szklanego Tama z wlókna szklanego Tama z wlókna szklanego (tkanina !!!) Teownik stalowy walcowany na gorco Terma gazowa Termo mata ­ welna mineralna Termomanometr Termomanometr Termomanometr Termometr tarczowy TERMOMUR (TERMO MUR) ICOPAL Termostat do podlogówki Termostat MICROTEMP Tralka Tralka schodowa drewniana Tralka schodowa, tarasowa Traper Traper Trepy drewniane (stopnie schodów) Trójnik Trójnik kanalizacyjny Trójnik nakrtny Trójnik spalin Trójnik wyczystkowy Tuleja redukcyjna Tunel regulowany (drzwi przesuwne) Trójnik tloczony TPC (TCP) Tuleja wentylacyjna Turbina kominkowa Turbokominek Tynk Akryl - silikat Weber Tynk akrylowy Tynk akrylowy - MARMORIT KNAUF Tynk akrylowy ­ BARANEK, BOLIX, KORNIK, ROLKOWY, PODKLDOWY, TECHNIFLEX A, TECHNIFLEX S, TIKKURILA BE SPECIAL DECOR RETRO, TORRGLER EKOMIX,

58

27.42.24-50.10 26.14.11-50.11 26.14.11-70.10 26.14.12-99.00

37

24.42.24.0 23.14.11.0 23.14.11.0 23.14.12.0

50 134 34 163 80 168 27 167 163 67 49 51 26 26 26 52 38 38 59 15 30 79 21 22 40

27.10.70-00.90 29.72.14-00.20 26.14.12-50.11 33.20.70-15.00 28.22.13-00.00 33.20.51-39.19 33.20.51-39.19 25.21.41-20.00 29.13.12-55.90 33.20.70-15.00 28.11.23-63.29 20.30.13-00.30 27.10.60-33.10 27.21.20-35.14 25.21.22-70.20 20.30.13-00.30 25.21.22-70.20 25.21.22-70.40 27.21.20-50.21 26.40.12-70.90 26.40.12-70.90 27.44.26-50.10 20.30.11-55.81 28.75.27-37.51 25.23.15-50.91 29.23.20-70.90 28.22.12-00.30 24.30.22-53.20 24.30.22-60.00 26.64.10-00.15

29 77 19 63 47 85 13 84 63 43 29 40 12 12 12 40 22 22 38 6 15 46 9 9 25

24.10.72.0 27.52.14.0 23.14.12.0 26.51.70.0 25.21.13.0 26.51.51.0 26.51.51.0 22.21.41.0 28.14.12.0 26.51.70.0 25.11.23.0 16.23.19.0 24.10.62.0 24.51.30.0 22.21.29.0 16.23.19.0 22.21.29.0 22.21.29.0 24.51.30.0 23.32.12.0 23.32.12.0 24.44.26.0 16.23.11.0 25.99.29.0 22.23.19.0 28.25.20.0 25.21.12.0 20.30.22.0 20.30.22.0 23.64.10.0

22

24.30.22-60.00

9

20.30.22.0

Tynk akrylowy Anser GLOB (Anserglob) Tynk akrylowy KNAUF MARMORIT Tynk ANSER Tynk gipsowy GOLDBAND Tynk gliniany drobnoziarnisty VITON FEIN VL 14 F (BAUMIT) Tynk gliniany gruboziarnisty VITON GROB VL 14 G (BAUMIT) Tynk MARMOLIT Teranowa Tynk mineralny - BOLIX Tynk mineralny - IZOLBET MTS Tynk mineralny CERESIT Tynk mozaikowy - OPTOLITH, MARMURIT, PERMURO, NOVALIT, ARMASIL, CERMIT, SILIKAT, TRAVERTINO ROMANO Tynk mozaikowy MOZATYNK Tynk mozaikowy NIEKA, TORGGLER EKOR Tynk mozaikowy ywiczny BUNSTENPUTZ Tynk polimerowo-mineralny KORNIK, BARANEK Tynk silikatowo-silikonowy CERESIT BAZA CT174 Tynk silikatowy TD331 WEBER Tynk silikonowy Tynk silikonowy MAJSTERPOL - BAZA, MOZAIKOWY Tynk strukturalny akrylowy IZOLBET ATS Tynk strukturalny mineralny IZOLBET MTS Tynk TRAWERTYN (na bazie wirku wapiennego) Tytan dekarski Uchwyt do bednarki Uchwyt do drzwi Uchwyt do listew podlogowych Uchwyt do miedzi Uchwyt do mocowania przewodów elektrycznych FLOP Uchwyt do rury Uchwyt do rury Uchwyt do rury kanalizacyjnej stalowy Uchwyt do rury spustowej Uchwyt do rynny stalowy Uchwyt drutu odgromowego

40 40 40 40 22 22 40 40 40 22

26.64.10-00.90 26.64.10-00.15 26.64.10-00.90 26.64.10-00.13 24.30.22-60.00 24.30.22-60.00 26.64.10-00.24 26.64.10-00.90 26.64.10-00.11 24.30.22-60.00

25 25 25 25 9 9 25 25 25 9

23.64.10.0 23.64.10.0 23.64.10.0 23.64.10.0 20.30.22.0 20.30.22.0 23.64.10.0 23.64.10.0 23.64.10.0 20.30.22.0

22 40 40 22 40 22 22 22 22 40 22 21 60 86 169 60 30 30 112 112 112 112 69

24.30.22-60.00 26.64.10-00.39 26.64.10-00.39 24.30.22-60.00 26.64.10-00.15 24.30.22-60.00 24.30.22-60.00 24.30.22-60.00 24.30.22-60.00 24.66.48-90.90 26.64.10-00.11 24.30.22-60.00 24.30.22-53.20 28.11.10-35.59 28.63.14-43.00 20.20.14-35.00 28.11.10-35.54 25.23.15-90.90 25.23.15-90.90 28.75.27-37.44 28.75.27-37.43 28.75.27-37.42 28.75.27-37.41 28.11.23-76.37

9 25 25 9 25 9 9 9 9 25 9 9 42 53 86 42 15 15 59 59 59 59 43

20.30.22.0 23.64.10.0 23.64.10.0 20.30.22.0 23.64.10.0 20.30.22.0 20.30.22.0 20.30.22.0 20.30.22.0 20.59.59.1 23.64.10.0 20.30.22.0 20.30.22.0 25.11.10.0 25.72.14.0 16.21.14.0 25.11.10.0 22.23.19.0 22.23.19.0 25.99.29.0 25.99.29.0 25.99.29.0 25.99.29.0 25.11.23.0

Uchwyt dystansowy Uchwyt ES 60/65 Uchwyt gsiora Uchwyt gsiorowy Uchwyt grzejnika (wieszak) Uchwyt grzejnika PURMO Uchwyt kocowy Uchwyt lawy Uchwyt murowy Uchwyt odgromu Uchwyt okrgly do drzwi przesuwnych Uchwyt plaski uniwersalny Uchwyt plaski USMPH Uchwyt plotka przeciwniegowego Uchwyt pod dachówk Uchwyt rury Uchwyt rury kanalizacyjnej Uchwyt rury spustowej Uchwyt rynny Uchwyt szczytowy Uchwyt szybkiego montau USMP, HOLDER 1P-4P Uchwyt UZE Uchwyt wspornik laty kalenicowej Uchwyt z gum do rur Uchwyty przewodów elektrycznych Uklad mieszajcy ogrzewania podlogowego MEIBES Umywalka meblowa Umywalka President Uni Mata GULFIBER Uszczelka akustyczna do WC Uszczelka dekarska Uszczelka kalenicowa Uszczelka kauczukowa Uszczelka klinowa Uszczelka klinowa (dach) Uszczelka pod gsior Uszczelka pod gsior

60 60 69 60 60 112 86 67 60 85 60 30 67 60 60 60 60 60 60 30 30 60 60 168 36 36 34 30 21 69

28.11.10-35.59 28.11.10-35.19 28.11.23-76.42 28.11.10-35.59 28.11.10-35.59 28.75.27-37.44 31.62.14-30.11 28.63.14-43.00 28.11.23-63.39 28.11.10-35.59 28.63.13-30.00 28.11.10-35.19 25.23.15-90.90 28.11.23-63.39 28.11.10-35.59 28.11.10-35.54 28.11.10-35.53 28.11.10-35.52 28.11.10-35.51 28.11.10-35.59 25.23.15-90.90 25.23.15-90.90 28.11.10-35.59 28.11.10-35.54 31.20.27-60.13 29.13.13-13.32 26.22.10-30.12 26.22.10-30.12 26.14.12-50.11 25.23.15-90.90 24.30.22-53.20 28.11.23-76.59 25.13.73-23.10 25.24.28-70.90

42 42 43 42 42 59 53 43 42 52 42 15 43 42 42 42 42 42 42 15 15 42 42 85 23 23 19 15 9 43

25.11.10.0 25.11.10.0 25.11.23.0 25.11.10.0 25.11.10.0 25.99.29.0 27.90.12.0 25.72.14.0 25.11.23.0 25.11.10.0 25.72.13.0 25.11.10.0 22.23.19.0 25.11.23.0 25.11.10.0 25.11.10.0 25.11.10.0 25.11.10.0 25.11.10.0 25.11.10.0 22.23.19.0 22.23.19.0 25.11.10.0 25.11.10.0 27.33.13.0 28.14.13.0 23.42.10.0 23.42.10.0 23.14.12.0 22.23.19.0 20.30.22.0 25.11.23.0 22.19.73.0 22.29.29.0

30 30

25.23.15-50.99 25.23.15-90.90 25.24.28-70.90

15 15

22.23.19.0 22.23.19.0 22.29.29.0

Uszczelka tlumica Uszczelka uniwersalna Uszczelka uniwersalna (dach) Uszczelka wentylacyjna kalenicy Uszczelniacz akrylowy Uszczelniacz bitumiczny SHELL Uszczelniacz COLODACH, DEN BRAVEN PURFOAM, DEN BRAVEN TECFOAM-FROST-20°C, DEN BRAVEN TECFOAM-GLX, HERCUSEAL WINTER PUR, HERCUSEAL GUNFOAM, DEN BRAVEN META-SEAL, SOUDAL Uszczelniacz dekarski SIKA BlackSeal, DB ELAST-O-RUB, SOUDAL Uszczelniacz kauczukowy Uszczelniacz klejowy Uszczelniacz kominkowy TYTAN Uszczelniacz OMEGA FOAM Uszczelniacz TIGER FOAM Walcówka Wanna akrylowa Wanna akrylowa ROSA + panel (obudowa wanny) Wapno hydratyzowane Wapno w plynie QMIX PLUS Warkocz hydrauliczny Wata izolacyjna W karbowany RK, rura karbowana, rura PESZLA W natryskowy metalowy W w oplocie WC kompakt - NOVOTOP Welna - ISOVER, KNAUF CLASSIC Welna drzewna Welna elewacyjna - FLASROCK ROCKWOOL Welna kamienna PAROC Welna KOPROCK Welna mineralna - Majster-Mata Welna mineralna ­ FIREROCK, ISOVER OPTI MATA, ROCKWOOL Welna mineralna Welna mineralna ­ ROCKWOOL, MEGAROCK, MATA-W

46 30 30 21 21

26.82.16-30.90 25.13.73-23.20 25.23.15-50.99 25.23.15-50.32 24.30.22-53.20 24.30.22-53.20

28 15 15 9 9

23.99.19.0 22.19.73.0 22.23.19.0 22.23.19.0 20.30.22.0 20.30.22.0

21 21 21 21 21 21 48 30 30

24.30.22-53.20 24.30.22-53.20 24.30.22-53.20 24.30.22-53.20 14.22.11-50.20 24.30.22-53.20 24.30.22-53.20 27.10.50-10.00 25.23.12-50.10 25.23.12-50.10 26.52.10-35.10 24.66.47-50.13 17.10.20-40.00

9 9 9 9 9 9 29 15 15

20.30.22.0 20.30.22.0 20.30.22.0 20.30.22.0 08.12.21.0 20.30.22.0 20.30.22.0 24.10.61.0 22.23.19.0 22.23.19.0 23.52.10.0 20.59.57.0 13.10.29.0

44 26 167 36 34 44 44 44 34 44 44 44

26.82.16-10.23 25.21.21-57.10 29.13.12-33.41 25.13.30-55.00 26.22.10-30.14 26.14.12-50.11 20.10.22-00.49 26.82.16-10.23 26.82.16-10.23 26.82.16-10.23 26.14.12-50.11 26.82.16-10.21 26.82.16-10.29 26.82.16-10.25

28 11 84 23 19 28 28 28 19 28 28 28

23.99.19.0 22.21.21.0 28.14.12.0 22.19.30.0 23.42.10.0 23.14.12.0 16.10.22.0 23.99.19.0 23.99.19.0 23.99.19.0 23.14.12.0 23.99.19.0 23.99.19.0 23.99.19.0

Welna mineralna ­ RONDO, TERMOROCK Welna ROCKMIN Welna szklana KNAUF Welna szklana TERMOLAN Welna szklana URSA Welna UNI MATA Wentylacja sanitarna DECRA STRATOS (DS) Wentylator Wentylator Wyk elastyczny Wyk GRIFERIAS Wyk w oplocie Wiatrownica drewniana Wiatrownica stalowa Wiatrownica WT Wiatrownica z poliestru Wizar dachowy drewniany Wieszak do poddaszy Wieszak grzejnikowy Wieszak grzybkowy Wieszak obrotowy Wieszak plaski Wiba dachowa Wiba dachowa - elementy Wizjer do drzwi Wklad do filtru wodnego siatkowy Wklad - palenisko eliwne Wklad kominkowy Wklad kominkowy - SMART Samson, UNIFLAM Laudel, MAJA Wklad kominowy z blachy kwasoodpornej - KOMINFLEX, POLYFLEX Wkladka bbenkowa Wkladka mocy 00/32A gG 500V Wkladka NH 00 U 80A Wkladka profilowa Wkladka topikowa Wkladki bezpiecznikowe niskiego napicia

44 44 44 44 34 44 62

26.82.16-10.25 26.82.16-10.23 26.82.16-10.22 26.82.16-10.23 26.14.12-50.11 26.82.16-10.22 28.11.23-50.39 29.23.20-30.90 29.71.15-30.00 25.21.22-70.10 25.13.73-60.40 25.21.22-70.10 20.30.13-00.92

28 28 28 28 19 28 43

23.99.19.0 23.99.19.0 23.99.19.0 23.99.19.0 23.14.12.0 23.99.19.0 25.11.23.0 28.25.20.0 27.51.15.0 22.21.29.0 22.19.73.0 22.21.29.0 16.23.19.0

63 63 30 60 60 60 60 60

28.11.23-50.49 28.11.23-50.49 25.23.15-90.00 20.30.13-00.92 28.11.10-35.19 28.11.10-35.59 28.11.10-35.19 28.11.10-35.19 28.11.10-35.19 20.10.10-45.50 20.30.13-00.92

43 43 15 42 42 42 42 42

25.11.23.0 25.11.23.0 22.23.19.0 16.23.19.0 25.11.10.0 25.11.10.0 25.11.10.0 25.11.10.0 25.11.10.0 16.10.10.0 16.23.19.0

86 135 132 132

28.63.14-45.00 29.24.12-70.39 29.72.20-00.90 29.72.12-70.10 29.72.12-70.10 28.75.27-49.29

53 78 76 76

25.72.14.0 28.29.12.0 27.52.20.0 27.52.12.0 27.52.12.0 25.99.29.0

85 136 85 136 136

28.63.13-70.00 31.20.21-50.30 31.20.21-70.90 28.63.13-70.00 31.20.21-50.30 31.20.21-50.30

52 64 52 64 64

25.72.13.0 27.12.21.0 27.12.21.0 25.72.13.0 27.12.21.0 27.12.21.0

Wklady kominowe betonowe Wklady kominowe BOLESLAWIEC Wklady kominowe z blachy stalowej kwasoodpornej - FLEX, POLYFLEX, STALFLEX Wkrty do drewna i plyt wiórowych Wkrty do gipsu Wlaz chodnikowy Wlókna do betonu QFIBRE Wlókno budowlane Wodorozcieczalna bejca akrylowa - DECOR Wodorzygacz ­ element orynnowania Wodouszczelniacz do betonu ­ HYDROPLAST, STATOFIX, STATOFIX, WATERSTOP, INTEGRL WATERPROOFER Wosk do podlóg drewnianych Wózek bramowy Wpust deszczowy NICOLL Wpust podlogowy Wrota aluminiowe Wrota stalowe Wsad grzewczy Wspornik budowlany Wspornik budowlany Wspornik budowlany Wspornik do mocowania Wspornik dystansowy, cienny do DUOFIX, UNIFIX Wspornik grzejnika Wspornik laty Wspornik laty kalenicowej Wspornik laty kalenicy Wspornik lawy kominiarskiej Wspornik mocowania lawy kominiarskiej Wspornik naczynia wyrównawczego Wspornik plotka przeciwniegowego Wspornik stopnia Wspornik szyn Wspornik cienny GEBERIT do DUOFIX, UNIFIX Wspornik umywalkowy Wspornik wymiennika regulowany

40 38

26.61.12-10.39 26.40.12-70.00 28.75.27-49.29 28.73.14-80.32 28.74.11-75.10

25 22

23.61.12.1 23.32.12.0 25.99.29.0 25.93.14.0 25.94.11.0

52

27.21.20-35.21 24.70.11-20.29 17.10.20-40.00 24.30.11-50.10 27.43.26-00.20 24.66.47-50.00 24.51.42-90.00

40

24.51.30.0 20.60.11.0 13.10.29.0 20.30.11.0 25.99.29.0 20.59.57.0 20.41.42.0

86 26 30 71 71 132 69 67 60 67 67 67 69 60 67 67 60 67 69 60 142 67 60 67

28.63.14-43.00 25.21.22-70.90 25.23.15-90.90 28.12.10-50.15 28.12.10-30.15 29.72.12-70.10 28.11.23-76.34 28.11.23-63.14 28.11.10-35.59 28.11.23-63.14 28.11.23-63.39 28.11.23-63.39 28.11.23-76.59 28.11.10-35.49 28.11.23-63.42 28.11.23-63.39 28.11.10-35.49 28.11.23-63.14 28.11.23-76.37 28.11.10-35.49 31.20.40-90.30 28.11.23-63.39 28.11.10-35.59 28.11.23-63.14

53 12 15 44 44 76 43 43 42 43 43 43 43 42 43 43 42 43 43 42 67 43 42 43

25.72.14.0 22.21.29.0 22.23.19.0 25.12.10.0 25.12.10.0 27.52.12.0 25.11.23.0 25.11.23.0 25.11.10.0 25.11.23.0 25.11.23.0 25.11.23.0 25.11.23.0 25.11.10.0 25.11.23.0 25.11.23.0 25.11.10.0 25.11.23.0 25.11.23.0 25.11.10.0 27.12.40.0 25.11.23.0 25.11.10.0 25.11.23.0

Wtyczki elektryczne Wtyczki odbiornikowe Wtyk silowy Wyczystka Wyczystka ­ element komina Wyczystka malowana blaszana Wyczystka mala Wykladzina dywanowa Wykladzina elastyczna NICEA Wykladzina PCV na tkaninie Wykladziny podlogowe Wykladziny podlogowe na filcu iglowym Wykladziny podlogowe na wlókninie Wylaz dachowy Wylaz dachowy Wylaz dachowy Velta, Lukarno, Fakro Wylcznik Wylcznik 1 biegunowy Wylcznik czasowy mechaniczny Wylcznik czasowy tygodniowy elektroniczny AURATON 100 (LARS EUROCONTROL) Wylcznik nadprdowy, rónicowoprdowy Wylcznik schodowy Wylczniki nadmiarowe instalacyjne, np: wylcznik rónicowo-prdowy: CFI6-40/4/003-A MOELLER, FH202AC-25/0,03, rozlcznik bezpiecznikowy: XLP000-6CC, ochronnik przepiciowy: OVR 40-275 P, rozlcznik OT25E3, wylcznik nadmiarowo-prdowy SH201 B20, wylcznik nadmiarowy z czlonem rónicowo-prdowym DS951 B32 30MA/AC Wymiennik 140 l Wymiennik 300 l Wymiennik ALFA-LAVAL CB14 Wymiennik CWU (cieplej wody uytkowej) Wymiennik dwuplaszczowy Galmet Wymiennik (ogrzewacz) MEGA SOLAR Wyprawa tynkarska mrozoodporna - DECOR Wysignik Wywiewka 30 22 80 126 81 81 80 163 30 30 166 166 166 71 30 30 38

31.20.27-50.11 31.20.27-10.21 31.20.27-10.11 28.75.27-49.29 26.40.12-70.90 28.75.27-49.29 28.75.27-37.51 17.51.14-30.30 25.23.11-59.12 25.23.11-55.11 36.63.40-00.29 36.63.40-00.21 36.63.40-00.22 28.12.10-30.20 25.23.15-50.62 25.23.14-50.19 31.20.25-00.90 31.20.25-00.60 33.20.70-15.00 33.50.15-50.90 31.20.22-30.94 31.20.25-00.60 63 15 15 15 15 15 44 15 15 22

27.33.13.0 27.33.13.0 27.33.13.0 25.99.29.0 23.32.12.0 25.99.29.0 25.99.29.0 13.93.19.0 22.23.19.0 22.23.19.0 22.23.15.0 22.23.15.0 22.23.15.0 25.12.10.0 22.23.19.0 22.23.19.0 27.33.11.0 27.33.11.0 26.51.70.0 20.52.28.0 27.12.22.0 27.33.11.0

31.20.22-30.94 28.22.13-00.00 29.71.25-50.20 28.30.12-30.39 28.30.12-30.39 28.22.13-00.00 29.23.11-30.50 24.30.22-60.00 28.11.23-62.60 25.23.15-50.99 15 9 47 73 49 49 47

27.12.22.0 25.21.13.0 27.51.25.0 25.30.12.0 25.30.12.0 25.21.13.0 28.25.11.0 20.30.22.0 25.11.23.0 22.23.19.0

Zabudowa wanny - PECIDUR Zacisk na rur miedzian Zacisk ochronny ZO Zacisk toru Zacisk tulejki, tuleja zaciskowa Zaczep elektromagnetyczny bez blokady Zadaszenie nad drzwi wejciowe Zadaszenie nad drzwi wejciowe EURONARD Zakoczenie komina Zakoczenie ustnikowe komina POLYFLEX (z blachy kwasoodpornej) Zamek drzwiowy bbenkowy Zamek elektromagnetyczny Zamek elektroniczny Zamek magnetyczny Zamek szyfrowy Zapinka Zapinka BEC05 Zaplonnik 4-22W PHILIPS Zaprawa ADESILEX Zaprawa antykorozyjna do stali zbrojeniowej Zaprawa ATLAS Zaprawa cementowa WODER S Zaprawa do glazury Zaprawa do klinkieru Zaprawa do spoinowania plytek IZOHAN EPOXY C Zaprawa do wykonywania wypraw tynkarskich - CAPTECT 139 ML K20 Zaprawa cementowa do powlok hydroizolacyjnych MAPELASTIC (wyrób dwuskladnikowy). Skladnik A Skladnik B Zaprawa do styropianu OPTYZAR Zaprawa DUBLET Zaprawa KERAFLEX Zaprawa klejca - LEPSTYR 210, STYRLEP 220 Zaprawa klejowa ­ BOTACT, IZOHAN RENOBUD C Zaprawa klejowa ­ KAREBOND, WIM, GLAZURNIK, ATLAS, MAPKLEJ, CEKOL, TERMKS, HOTER

27 59 141 84 30 60

25.21.41-20.00 27.44.26-50.20 31.20.40-90.12 31.20.40-30.92 27.42.26-70.00 28.63.12-50.90 25.23.15-90.90 28.11.10-52.69 28.75.27-49.29 28.75.27-49.29

13 38 67 51 15 42

22.21.41.0 24.44.26.0 27.12.40.0 27.12.40.0 24.42.26.0 25.72.12.0 22.23.19.0 25.11.10.0 25.99.29.0 25.99.29.0

83 84 84 30 30 40 40 40 40 40

28.63.12-30.00 28.63.12-50.10 28.63.12-50.40 28.63.12-50.10 28.63.12-50.50 25.23.15-50.99 25.23.15-50.99 31.50.42-50.99 26.64.10-00.11 24.66.48-67.00 26.64.10-00.90 26.64.10-00.11 26.64.10-00.11 26.64.10-00.90 24.16.40-30.19

51 51 51 15 15 25 25 25 25 25

25.72.12.0 25.72.12.0 25.72.12.0 25.72.12.0 25.72.12.0 22.23.19.0 22.23.19.0 27.40.42.0 23.64.10.0 20.59.59.9 23.64.10.0 23.64.10.0 23.64.10.0 23.64.10.0 20.16.40.0

40

26.64.10-00.00

25

23.64.10.0

40 40 40 40 40 40 40

26.64.10-00.11 24.16.53-90.99 26.64.10-00.11 26.64.10-00.11 26.64.10-00.11 26.64.10-00.21 26.64.10-00.90 26.64.10-00.11

25 25 25 25 25 25 25

23.64.10.0 20.16.53.0 23.64.10.0 23.64.10.0 23.64.10.0 23.64.10.0 23.64.10.0 23.64.10.0

Zaprawa klejowa do siatki HUZAR Zaprawa klejowa do siporexu Zaprawa klejowa do styropianu ­ MAPETERM, HOTER Zaprawa kontaktowa Zaprawa MAPEI KERAPOXY do spoinowania szczelin Zaprawa mrozo i wodoopdporna CEKOL C-09, CEKOL C10 Zaprawa murarska cienkowarstwowa do betonu komórkowego IZOLBET ZMC-cM7 Zaprawa murarska OPTOLITH VOR FUG Zaprawa murarska wapienno-cementowa - ALPOL Zaprawa naprawcza Zaprawa PREFIX Zaprawa PSB Zaprawa RENOGRUNT Zaprawa samopoziomujca PLANOLIT Zaprawa szamotowa zduska (ogniotrwala) ­ BAUMASTER Zaprawa szpachlowa Zaprawa termoizolacyjna ­ IZOCER, THERMOPOR, KRAISER, POROTHERM Zaprawa tynkarska - CERMIT Zaprawa uniwersalna klejowa do gresu D110/25N DYXIT Zaprawa uszczelniajca CEMIZOL 2EP Zaprawa wyrównujca ­ GREINPLAST, NIVOPLAN PLUS Zaprawa wyrównujca LEPSTYR Zasobnik c.w.u. (cieplej wody uytkowej) Zasobnik c.w.u. powyej 300l izolowany Zasuwa gwint Zalepka Zalepka EKOPLASTIK THERM Zalepka umywalkowa LUX CHROM Zalepka WAVIN Zawiesie sufitowe Zawieszka grzejnika Zawór bezpieczestwa Zawór czerpalny Zawór czerpalny kulowy Zawór ktowy

40 40 40

26.64.10-00.11 26.64.10-00.11 26.64.10-00.19 24.66.48-67.00 24.30.22-55.80

25 25 25

23.64.10.0 23.64.10.0 23.64.10.0 20.59.59.9 20.30.22.00

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 80 72 167 26 26 30 30 67 60 167 167 167 167

26.64.10-00.11 26.64.10-00.90 26.64.10-00.21 26.64.10-00.90 24.30.22-55.10 26.64.10-00.90 26.64.10-00.19 26.64.10-00.11 26.64.10-00.22 26.26.13-00.12 26.64.10-00.32 26.64.10-00.11 26.64.10-00.15 26.64.10-00.11 26.64.10-00.39 26.64.10-00.11 26.64.10-00.14 28.22.13-00.00 28.21.11-21.00 29.13.13-33.11 25.21.22-70.90 25.21.22-70.90 25.23.12-90.99 25.23.15-50.42 28.11.23-63.39 28.11.10-35.59 29.13.12-35.11 29.13.12-35.14 29.13.12-35.15 29.13.12-35.14

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 47 48 84 12 12 15 15 43 42 84 84 84 84

23.64.10.0 23.64.10.0 23.64.10.0 23.64.10.0 20.30.22.0 23.64.10.0 23.64.10.0 23.64.10.0 23.64.10.0 23.20.13.0 23.64.10.0 23.64.10.0 23.64.10.0 23.64.10.0 23.64.10.0 23.64.10.0 23.64.10.0 25.21.13.0 25.29.11.0 28.14.13.0 22.21.29.0 22.21.29.0 22.23.19.0 22.23.19.0 25.11.23.0 25.11.10.0 28.14.12.0 28.14.12.0 28.14.12.0 28.14.12.0

Zawór kulowy wodny Zawór napowietrzajcy Zawór plywakowy Zawór rónicowy Zawór stopowy Zawór termostatyczny Zawór termostatyczny Zawór VG Zawór z glowic termostatyczn FJVR Zbiornik porcelanowy - spluczka Zbrojenie PLANDOLIT Zespól grzejny (grzewczy) do WGJ-g, WGL-S Zespól naczynia przeponowego Zespól przylczeniowy grzejnika Zestaw BDX - do okna dachowego Zestaw do napelniania i opróniania wanny HANSA HANSAFILL Zestaw grzejnikowy Zestaw montaowy KASKADA RAVAK Zestaw natryskowy APOLLO Zestaw odprowadzenia spalin kotla CO - ARISTON Zestaw OPAL Zestaw podtynkowy - (stela do WC) - UNIFIX, EKO, ANGELINA, GEBERIT Duofix Basic, GROHE RAPID, DELFIN, TECE Zestaw rozdzielczy SCAME Zestaw rónicowo-pompowy Zestaw SAP (system rozruchu silnika trójfazowego) Zestaw skrzynkowy ZP 50, ZZP63 Zlewozmywak Franke (fragranit) Zlewozmywak TECA AVILA (tegranit) Zlewozmywak granitowy ­ WENECJA Zlewozmywak z fragranitu Zlewozmywak z graniteki(u) (akryl z kwarcem) Zlcza ciesielskie do drewna Zlcze elastyczne Zlcze harmonijkowe (rurka) Zlcze kablowe ZK-1

167 30 30 167 167 164 168 167 167 36 40 82 117 30 167 167 30 153

29.13.12-35.14 25.23.15-50.99 25.23.12-90.30 29.13.12-55.90 29.13.12-55.90 33.20.70-19.00 29.13.12-53.00 29.13.13-80.99 29.13.12-55.90 26.22.10-30.17 26.64.10-00.19 29.71.30-70.60 28.30.13-50.00 28.75.27-59.30 25.23.15-50.40 29.13.12-35.12 29.13.12-35.23 ----25.23.12-90.90 28.75.27-49.29 31.50.25-12.10

84 15 15 84 84 63 85 84 84 23 25 50 59 15 84 84 15 72

28.14.12.0 22.23.19.0 22.23.19.0 28.14.12.0 28.14.12.0 26.51.70.0 28.14.12.0 28.14.13.0 28.14.12.0 23.42.10.0 23.64.10.0 27.51.30.0 25.30.13.0 25.99.29.0 22.23.19.0 28.14.12.0 28.14.12.0 ----22.23.19.0 25.99.29.0 27.40.25.0

167 138 167 138 30 30 30 30 67 26 26 138

29.13.12-35.23 31.20.31-70.22 29.13.12-35.12 31.20.31-70.91 31.20.31-70.22 25.23.12-50.40 25.23.12-50.40 26.70.12-60.30 25.23.12-50.40 25.23.12-50.40 28.11.23-63.42 25.21.22-37.00 25.21.22-70.10 31.20.31-70.22

84 65 84 65 15 15 15 15 43 12 12 65

28.14.12.0 27.12.31.0 28.14.12.0 27.12.31.0 27.12.31.0 22.23.19.0 22.23.19.0 23.70.12.0 22.23.19.0 22.23.19.0 25.11.23.0 22.21.29.0 22.21.29.0 27.12.31.0

Zlcze napowietrzne ZNP Zlcze rozporowe metalowe DROMET Zlcze rubowe Zlczka Zlczka Zlczka Zlczka czarna Zlczka kanalizacyjna nasuwna Zlczka prosta Zlczka VIEGA Zlczka wewntrzna ZWP Zlczka zaciskowa do miedzi Zlczka zaciskowa do rur z tworzywa sztucznego PEX Zlczka zaciskowa LZ (kostka) Zlczka ZCL 8-34 Zlczka ZCLF Zlczka, nasuwka Zmywacz powlok lakierowych Zmywarki !!!??? Zwka kanalizacyjna PVC aluzje zewntrzne, bez wewntrznych aluzje zewntrzne, bez wewntrznych aluzje zewntrzne, bez wewntrznych aluzje zewntrzne, roleta zewntrzna wir wir wirowo-piaskowo mieszanka yrandol ?! (wyrok NSA IFSK 612/11) ywica epoksydowa Aktualizowano: dn. 27/06/2012 r.

138 86 86 117 59 26 52 26 59 59 59 117 26 26 26

31.20.31-70.22 28.63.14-43.00 28.63.14-43.00 28.75.27-59.30 27.44.26-50.10 25.21.22-70.11 27.21.20-50.10 25.21.22-70.10 27.44.26-50.20 27.44.26-50.20 28.75.27-37.51 27.44.26-50.20 28.75.27-59.30 31.20.27-70.00 25.21.22-70.11 25.21.22-70.10 25.21.22-70.19 24.30.22-79.43 29.71.12-00.00

65 53 53 59 38 12 40 12 38 38 38 59 12 12 12

27.12.31.0 25.72.14.0 25.72.14.0 25.99.29.0 24.44.26.0 22.21.29.0 24.51.30.0 22.21.29.0 24.44.26.0 24.44.26.0 25.99.29.0 24.44.26.0 25.99.29.0 27.33.13.0 22.21.29.0 22.21.29.0 22.21.29.0 20.30.22.0 27.51.12.0

26 71 30 15 30 1 1 1 152

25.21.22-70.20 28.12.10-50.41 25.23.14-70.11 20.30.11-10.71 25.23.14-70.22 14.21.11-90.11 14.21.12-10.11 14.21.12-10.11 31.50.25-11.39 24.16.40-90.00

12 44 15 6 15 1 2 2 72

22.21.29.0 25.12.10.0 22.23.14.0 16.23.11.0 22.23.14.0 08.12.11.0 08.12.12.0 08.12.12.0 27.40.25.0 20.16.51.0

Information

57 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

186794