Read Zeitung text version

issn 2080­6132

miasto Nowa ruda

miasto i gmiNa radków

arr agrorEg s.a.

E-wydanie: www.nowa-ruda.com · www.nowaruda.info · www.agroreg.com.pl · www.nowaruda.pl

numer 21 (60) Bezplatny informator samorzdowy

Drodzy Mieszkacy Miasta i Gminy Nowa Ruda i Miasta i Gminy Radków

Czsto jest tak, e kiedy chce si wyrazi wdziczno, wydaje si, e slowo DZIKUJ to za malo. Nie ma jednak innego, lepszego. Zatem DZIKUJ z calego serca za Pastwa glosy, bo s to glosy akceptacji, a przede wszystkim oceny mojej czteroletniej pracy, a nic tak nie dodaje skrzydel, jak wiadomo, e to co si robi ma glboki sens. Z pozycji czwartej na licie otrzymalam 10589 glosów, które lokuj mnie na pozycji trzeciej pod wzgldem iloci oddanych na mnie glosów. Dziki Wam, przez kolejn kadencj bd mogla by Pastwa glosem w Sejmie i dba o wane sprawy dla nas, mieszkaców Ziemi Noworudzko-Radkowskiej

19 padziernika ­ 1 listopada 2011

samorzd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogloszenia

kLimat dLa BiZNEsu

4 padziernika miala miejsce uroczysta inauguracja dzialalnoci firmy i.t.r. Poland w naszym miecie. Przypomnijmy, i jedyna filia wloskiego inwestora (poza itali) znajduje si wlanie przy ulicy spacerowej w slupcu. Czytaj str. 2

z pozdrowieniami Monika Wielichowska Posel na Sejm RP VI kadencji Posel elekt VII kadencji

NowE oBLiCZE NoworudZkiEgo rYNku

1 padziernika przebudowa plyty noworudzkiego rynku wraz z renowacj ratusza zostala zakoczona. 19 padziernika o godz. 11.00 uroczystego powicenia rynku dokona Jego Ekscelencja ksidz Biskup ignacy dec. serdecznie zapraszamy.

Czytaj str. 2

Nowa usluga doradcza arr ,,agrorEg" s.a. w Nowej rudzie

Przedsibiorco! skorzystaj z nowej uslugi doradczej agencji rozwoju regionalnego ,,agroreg" s.a. w nowej rudzie, obejmujcej 4 podstawowe obszary dzialalnoci firmy: ­ wymogi formalno-prawne ­ marketing przedsibiorstwa ­ organizacja przedsibiorstwa ­ finanse przedsibiorstwa koszt uslugi to zaledwie 120 zl (5 proc. wartoci uslugi). Czytaj str. 13

asYsta w ProwadZENiu firmY

2

Kurier Noworudzko-R adkowski nr 21 (60) 19 padziernik a ­ 1 listopada 2011

urzd miejski w nowej rudzie, rynek 1 57-400 nowa ruda, tel. 074 872 0300

strona urzdu miasta nowa ruda

NowE oBLiCZE NoworudZkiEgo rYNku

1 padziernika przebudowa plyty noworudzkiego rynku wraz z renowacj ratusza zostala zakoczona. z tej okazji w centrum miasta odbylo si uroczyste otwarcie, poprzedzone odegraniem hejnalu ,,na ywo". organizatorami stowarzyszenia osób niepelnosprawnych ,,nasza nadzieja" - ufundowalo stowarzyszenie przedsibiorców ziemi noworudzkiej. Wród zaproszonych goci obecny byl marszalek Województwa dolnolskiego - rafal jurkowlaniec, parlamentarzyci (m. Wielichowska, s. jurcewicz, j. szulc), starosta klodzki ­ m. awie, architekt ­ kazimierz ródka oraz przedstawiciele firm biorcych udzial w przedsiwziciu. burmistrz tomasz kiliski podzikowal oficjelom za wsparcie, a mieszkacom za wyrozumialo podczas wielomiesicznych prac budowlanych. uroczysto uwietnil koncert zespolu bieguni oraz pokaz sztucznych ogni. 19 padziernika o godz. 11.00 uroczystego powicenia rynku dokona Jego Ekscelencja ksidz Biskup ignacy dec. serdecznie zapraszamy.

TimeOut

sobotniego festynu, obok urzdu miejskiego oraz firmy Lindner polska, byli wspólwykonawcy zadania: zaklad Wodocigów i kanalizacji, Winsan, b-eL roman chomik oraz pW euro jerzy nowak. miejski orodek kultury zadbal o wraenia artystyczne w postaci wystpów sekcji, warsztatów plastycznych oraz koncertu zespolu bieguni. nagrody w loterii, z której calkowity dochód przeznaczony zostal dla

26 sierpnia br. minlo 20 lat od kiedy realizowana jest wspólpraca nowej rudy i miasta castrop-rauxel w niemczech. inicjatorem podpisanego przed 20 laty porozumienia byl georg Hoffmann, za co w 2009 r. otrzymal tytul ­ zasluony dla miasta nowa ruda. niemieckie castrop lczy z now rud wspólna przeszlo. po zamknitej w 1983 r. kopalni wgla kamiennego ,,erin" pozostal dzi

20 Lat PartNErstwa

w castrop szyb, wokól którego powstal przemyslowo-uslugowo-krajobrazowy park ,,erin". jest to projekt, który podobnie jak noworudzki park przemyslowy ma sluy rozwojowi malej i redniej przedsibiorczoci. 20 lat wspólpracy to okazja do podsumowania dziala, które udalo si zrealizowa oraz zaplanowanie i wyznaczenie kierunków kolejnych inicjatyw obu miast. z tej okazji burmistrz miasta partnerskiego-johannes beisenherz zaprosil przedstawicieli nowej rudy, aby wspólnie podsumowa ten okres. delegacja z nowej rudy z burmistrzem miasta - tomaszem kiliskim, przewodniczcym rady miejskiej -andrzejem behanem, kierownikiem noworudzkiego parku przemyslowego - urszul adamsk oraz przedstawicielami urzdu miasta nowa ruda gocila w dniach 6-7 padziernika w castrop-rauxel. W ramach wizyty przedstawiciele obu miast zwiedzili zaklady chemiczne rutgers germany gmbH, Firm spedycyjn carat, centrum seniora, Wspólnot greck ,,agora" oraz klinik evk. gocie z nowej rudy uczest-

wito EdukaCJi

z okazji dnia edukacji narodowej burmistrz tomasz kiliski i przewodniczcy rady miejskiej andrzej behan podejmowali przedstawicieli noworudzkich placówek owiatowych. tradycyjne spotkanie, podczas którego wyrólisty gratulacyjne otrzymali dyrektorzy: urszula kamiczak - podgórna (sp2), joanna maliszewska (sp3), barbara Fester (sp7), danuta markuszewska (g1), dariusz chojecki (mzs1), renata Lupa (przedszkole nr 1), mariola sójka

niczyli równie w spotkaniu z radnymi miasta castrop-rauxel, na którym burmistrzowie obu miast podsumowali dotychczasowe inicjatywy. johannes beisenherz podkrelil, i w castrop-rauxel ilo zaloonych przez polaków malych firm, w liczbie 165, stanowi najliczniej reprezentowan przez przedsibiorców grup. andrzej behan podzikowal wszystkim osobom zaangaowanym w wymian mlodziey szkolnej z nowej rudy i castrop. zostaly równie wymienione oficjalne prezenty. obaj wlodarze miast s zgodni, e wspólpraca zmierza w dobrym kierunku i wyrazili ch jej kontynuowania. na wiosn roku przyszlego planowana jest rewizyta goci z niemiec, która bdzie polczona z wymian mlodziey.

Elbieta Bisikiewicz

niono poszczególnych pedagogów, odbylo si w sali uroczystoci miejskiego ratusza. gospodarze uroczystoci yczyli wszystkim pracownikom owiaty satysfakcji z pracy oraz zadowolenia i optymizmu. Wród wyróniajcych si w pracy dydaktycznej dyrektorów i nauczycieli

(g2), dorota komarnicka(przedszkole nr 2) oraz nauczyciele: zofia babik - pietras (sp2), izabela müler (sp3), jan okoski (sp7), jolanta Wójcik (g1), ewa Foltyn (mzs1), kazimiera ciasnocha (p1) oraz urszula Herbe - dolgan (g2). gratuLujemY.

TimeOut

Kurier Noworudzko-R adkowski nr 21 (60) 19 padziernik a ­ 1 listopada 2011

3

strona urzdu miasta nowa ruda

urzd miejski w nowej rudzie, rynek 1 57-400 nowa ruda, tel. 074 872 0300

kLimat dLa BiZNEsu w HoLdZiE ECkErtowi

4 padziernika miala miejsce uroczysta inauguracja dzialalnoci firmy i.t.r. poland w naszym miecie. przypomnijmy, i jedyna filia wloskiego inwestora (poza itali) znajduje si wlanie przy ulicy spacerowej w slupcu. Fabryka stanowi integraln cz Walbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej. glównymi produktami i.t.r.-u s plastikowe czci wyposaenia agd (pokrtla do kuchenek, uchwyty). odbiorcy to czolowe firmy (electrolux, Whirlpool, nardi, Fagormastercook) produkujce sprzt gospodarstwa domowego. Wród zaproszonych goci, obecni byli: burmistrz tomasz kiliski, posel monika Wielichowska, przedstawiciele instytucji wspólpracujcych, reprezentaci slub mundurowych oraz proboszcz parafii w. katarzyny - ks. jerzy czernal. po krótkich wystpieniach gospodarzy i zaproszonych goci, sales manager i.t.r. italia - alessandro picchi, zapoznal z normami pracy oraz procesem technologicznym. jak podkrela prezes i.t.r. poland, firma systematycznie si rozwija oraz pozyskuje za nami Vi dni kultury japoskiej. wito upamitniajce mieszkaca nowej rudy - Franza eckerta, kompozytora hymnu japoskiego - na stale wpisalo si w harmonogram uroczystoci noworudzkigo mok-u. Wieloletnim partnerem w organizacji obchodów jest muzeum sztuki i techniki japoskiej ,,manggha" z krakowa. tradycyjnie z pocztkiem padziernika, milimy okazj pozna kultur japosk, poczwszy od obrazów, fotografii a skoczywszy na sztukach walki. tegoroczne obchody zainicjowano w pitek 7 padziernika. uroczystego otwarcia dokonala marzena Woliska ­ z-ca burmistrza miasta. zbigniew zabieglo przygotowal prezentacj zbroi japoskich wojowników, po czym widowni zaprezentowano poszczególne style walki (aikido, karate, kendo). Warsztaty kaligrafii, stempli japoskich bd origami, tradycyjnie cieszyly si du popularnoci. na zakoczenie pierwszego dnia zaprezentowano film autorstwa bartka

nowych odbiorców. na chwil obecn zatrudnienie zostalo zwikszone o dwie osoby i wynosi 12 pracowników. do pocztkowego stanu wyposaenia fabryki (5 zaawansowanych technologicznie maszyn),

dolczyly kolejne dwie - tworzc kompletn lini produkcyjn. zarzd dysponujcy dodatkow dzialk o powierzchni 2,2 ha, nie wyklucza w przyszloci rozbudowy fabryki.

TimeOut

szlachcica - ,,palimpsest pamici neurode 1852 - tokio 2010". obraz bdcy prac dyplomow jest zestawieniem obrazów z osaki, nowej rudy i kyoto.

drugi dzie obchodów zdominowaly projekcje kina japoskiego, które w miecie F. eckerta, znalazly spor grup odbiorców.

TimeOut

NoworudZka JEsiE EkoLogiCZNa

po raz szesnasty z nastaniem jesieni rozpoczyna si wdrowanie po zieLonYm szLaku WzgÓrz WlodzickicH zakoczone spotkaniami dzieci i mlodziey przy wieach. dzieci z klas ,,o" ,ii i V szkól podstawowych spotkaly si na górze Wszystkich witych. podziwialy pikne panoramy, obserwowaly przyrod, poznawaly: pitrow budow lasu i gatunki drzew, ledzily wdrujce mrówki i jaszczurki. najwaniejsze bylo spotkanie z królem Lasu i duchem gór, którzy wybrali sobie odnowion wie na miejsce odpowiednie do uwizienia ksiniczek. rycerze i damy dworu rozwizujc zadania zdobyli klucze do wiey.taras przy wejciu to wietne miejsce na wykonywanie: rysunków, naklejanie lici i wypelnianie kart pracy. powstala te maskotka ­ ekoludek tegorocznej noWorudzkiej jesieni ekoLogicznej, której organizatorami s: nadlenictwo jugów, kolo pke w nowej rudzie i ecoclub drzewo ycia.

TEFE

4

Kurier Noworudzko-R adkowski nr 21 (60) 19 padziernik a ­ 1 listopada 2011

urzd miejski w nowej rudzie, rynek 1 57-400 nowa ruda, tel. 074 872 0300

strona urzdu miasta nowa ruda

ogLosZENiE o PrZEtargu

Burmistrz Miasta oglasza II przetarg pisemny ofertowy ograniczony na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej, poloonej na terenie miasta Nowa Ruda rejon góry anny - obr. 5, am 11, dz. nr 481/6 o pow. 681 m kw, kw 22149 Cena nieruchomoci: 30 000,00 zl + 23 % Vat nieruchomo gruntowa, poloona jest na obrzeach miasta, w ssiedztwie terenów lenych. dostpno komunikacyjna do nieruchomoci jest slaba ­ dojazd drog poln. uksztaltowanie sytuacyjno-wysokociowe terenu nieruchomoci jest dobre - teren nieznacznie nachylony w kierunku pólnocno-zachodnim, ksztalt dzialki jest regularny ­ zbliony do prostokta. na terenie dzialki wystpuje drzewostan ­ wierk w wieku ok. 90 lat i brzoza w wieku 50-70 lat. przedmiotowa dzialka poloona jest w obszarze objtym ,,Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie Góry Anny w Nowej Rudzie", i znajduje si w jednostce terenowej 1t ­ dla sieci, urzdze i obiektów telekomunikacji. z uwagi na przeznaczenie dzialki w mpzp, w przetargu mog wzi udzial podmioty posiadajce wpis do rejestru przedsibiorców telekomunikacyjnych.nabywca nieruchomoci zostanie zobowizany do zainstalowania na w/w dzialce masztu antenowego z towarzyszc infrastruktur i przeniesienia urzdze radiokomunikacyjnych stacji retransmitujacej z wiey widokowej na górze anny w terminie do dnia 31 marca 2013 r. kara za nie dopelnienie zobowizania wynosi bdzie 50 000,00 zl. nieruchomo stanowica przedmiot przetargu nie jest obciona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w rozporzdzaniu ni. ii przetarg odbdzie si dnia 18 listopada 2011 r. o godz. 11.00 w urzdzie miasta w Nowej rudzie, rynek nr 11 (sala 308). ogloszenie podlega obwieszczeniu od dnia 10 padziernika 2011 r. do dnia 10 listopada 2011 r. podmioty zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomoci prosimy o skladanie pisemnych zglosze udzialu w przetargu do dnia 14 listopada 2011 r. do godz. 15-tej w sekretariacie urzdu miasta, rynek nr 1, pok. nr 13. zgloszenie naley zloy w zamknitej kopercie z napisem: ,,ii przetarg ­ rejon góry anny ­ dzialka pod budow stacji telekomunikacji" zgloszenie powinno zawiera: imi, nazwisko i adres albo nazw lub firm oraz siedzib, jeeli zglaszajcym jest osoba prawna lub inny podmiot, kserokopi aktualnego wypisu z krs, dat sporzdzenia zgloszenia, owiadczenie, e zglaszajcy zapoznal si z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzee, proponowan cen, kopi dowodu wplaty zaliczki. przystpujcy do przetargu winien wplaci zaliczk tytulem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia si od zawarcia umowy w wysokoci 15 % wartoci nieruchomoci ceny wywolawczej w gotówce (tj. 4 500,00 zl slownie: cztery tysice piset zlotych) do dnia 14 listopada 2011 r. do godz. 14-tej w kasie urzdu miasta lub w banku zachodnim Wbk s.a. o/ nowa ruda na konto 10 1090 2330 0000 0005 9600 0039. Wplacone wadium zalicza si na poczet ceny nabycia nieruchomoci. cena nieruchomoci sprzedawanej w drodze przetargu podlega zaplacie nie póniej ni do dnia zawarcia umowy notarialnej. W razie uchylenia si uczestnika, który wygral przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wplacone wadium ulega przepadkowi. Wadium zwraca si niezwlocznie po odwolaniu lub zamkniciu przetargu, nie póniej ni przed uplywem 3 dni od dnia odwolania lub zamknicia przetargu. skarg na czynnoci zwizane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik sklada do burmistrza miasta w nowej rudzie w terminie 7 dni od dnia zamknicia lub odwolania przetargu. Bliszych informacji na temat przetargu udziela wydzial mienia komunalnego urzdu miejskiego w Nowej rudzie ­ rynek nr 11, pok. nr 109, tel. 74 872 03 25. ulega przepadkowi. Wadium zwraca si niezwlocznie po odwolaniu lub zamkniciu przetargu, nie póniej ni przed uplywem 3 dni od dnia odwolania lub zamknicia przetargu. skarg na czynnoci zwizane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik sklada do burmistrza miasta w nowej rudzie w terminie 7 dni od daty zamknicia lub odwolania przetargu. bliszych informacji na temat przetargu udziela Wydzial mienia komunalnego urzdu miejskiego w nowej rudzie ­ rynek nr 11, pok. nr 109, tel. 74 872 03 25. LokaL moNa ogLda dNia 9 ListoPada 2011 r. w godZ. 10.00-10.30.

wito PiErwsZaków

BurmistrZ miasta NowEJ rudY

oglasza ii przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoci lokalowej, poloonej na terenie miasta nowa ruda. ul. sLuPiECka nr 1/ii/2 ­ lokal mieszkalny o powierzchni 29,03 m kw, udzial w czciach wspólnych 6/100, kW 10268 cena WYWolaWcza: 30 000,00 zl (slownie: trzydzieci tysicy zlotych). OPIS nieruchomoci: Lokal poloony jest na parterze budynku. sklada si z pokoju, kuchni i lazienki. rozklad funkcjonalny pomieszcze jest slaby ­ przechodnia kuchnia, brak przedpokoju. standard wykoczenia jest slaby. na cianach tynki cementowo wapienne z powlokami malarskimi, w kuchni i w lazience na fragmentach cian stara glazura. W pomieszczeniach podlogi drewniane. stolarka drzewiowa w lokalu jest typowa - drzwi drewniane. W otworach okiennych zamontowane s okna drewniane. Lokal wyposaony jest w instalacj wodno- kanalizacyjn i elektryczn. ogrzewanie lokalu jest piecowe. zakres prac niezbdnych do wykonania: wymiana instalacji elektrycznej, postawienie pieca kuchennego, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, wymiana podlogi w kuchni, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej. nieruchomo stanowic przedmiot przetargu nie jest obciona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w rozporzdzaniu ni. ii przetarg odbdzie si dnia 10 listopada 2011 r. o godz. 11.00 w urzdzie miasta w Nowej rudzie, rynek nr 11, sala nr 308. Ogloszenie podlega obwieszczeniu od dnia 3 padziernika 2011 r. do dnia 3 listopada 2011 r. przystpujcy do przetargu winien wplaci wadium w wysokoci 15 % ceny wywolawczej (tj. 4 500,00 zl) w gotówce do dnia 7 listopada 2011 r. do godz. 14 ­tej w kasie urzdu miasta lub w banku zachodnim Wbk s.a. o/nowa ruda na konto: 10-1090-2330-00000005-9600-0039. Wplacone wadium zalicza si na poczet ceny nabycia nieruchomoci. cena nieruchomoci sprzedawanej w drodze przetargu podlega zaplacie nie póniej ni do dnia zawarcia umowy notarialnej. W razie uchylenia si uczestnika, który wygral przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wplacone wadium ulega przepadkowi. Wadium zwraca si niezwlocznie po odwolaniu lub zamkniciu przetargu, nie póniej ni przed uplywem 3 dni od dnia odwolania lub zamknicia przetargu. skarg na czynnoci zwizane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik sklada do burmistrza miasta w nowej rudzie. bliszych informacji na temat przetargu udziela Wydzial mienia komunalnego urzdu miejskiego w nowej rudzie ­ rynek nr 11, pok. nr 109, tel. 74 872 03 25. LokaL moNa ogLda dNia 26 PadZiErNika 2011 r w godZ. 9.00- 9.30.

W dwóch noworudzkich ,,podstawówkach" odbyly si pasowania na uczniów. W tym najwaniejszym dla pierwszaków wicie, a take znaczcym wydarzeniu w yciu szkoly udzial wzili rodzice oraz zaproszeni gocie. Wród nich posel monika Wielichowska wraz z przedstawicielami wladz miasta. nie zabraklo pocztów sztan-

darowych, symblicznego ,,olówka" oraz programów artystycznych, przygotowanych przez najmlodszych. lcznie w szkolach podstawowych nr 2 i 7 spoleczno uczniowsk zasililo 110 uczniów. pozostaje yczy mile spdzonego czasu w szkole oraz nieslabncego zapalu do nauki.

TimeOut

ogLosZENiE

burmistrz miasta nowa ruda informuje, e na tablicy oglosze w siedzibie urzdu miasta w nowej rudzie, rynek nr 11, dnia 30 wrzenia 2011 r. zostal wywieszony wykaz niej wymienionej nieruchomoci lokalowej, przeznaczonej do sprzeday w drodze przetargu nieograniczonego, bdcy zalcznikiem nr 1 do Zarzdzenia Nr 155/2011 burmistrza miasta nowa ruda z dnia 30 wrzenia 2011 r. -ul. szpitalna nr 1/13 osoby, którym przysluguje pierwszestwo w nabyciu wykazanej nieruchomoci na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami / jednolity tekst z 2004 r., dz.u. nr 261, poz. 2603 z póniejszymi zmianami/ mog sklada wnioski o nabycie w terminie do dnia 10 listopada 2011 r. do urzdu miasta w nowej rudzie, rynek nr 1.

BurmistrZ miasta NowEJ rudY

oglasza i przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoci lokalowej, poloonej na terenie miasta nowa ruda. ul. faBrYCZNa nr 8/2 ­ lokal mieszkalny o powierzchni 56 m kw, objty ksieg wieczyst sW 2k/00007283/2, wraz z udzialem ½ w nieruchomoci wspólnej tj. we wspólnych czciach budynku i w prawie wspóluytkowania wieczystego gruntu do dnia 17. Xi. 2076 r. cena WYWolaWcza: 65 700,00 zl (slownie: szedziesit pi tysicy siedemset zlotych). OPIS nieruchomoci: Lokal poloony jest na pierwszym pitrze budynku i sklada si z dwóch pokoi i z kuchni. rozklad funkcjonalny pomieszcze jest przecitny ­ przechodnia kuchnia i jeden pokój. standard wykoczenia jest slaby. We wszystkich pomieszczeniach na cianach tynki cementowo - wapienne, pokryte powlokami malarskimi, w zlym stanie technicznym. na podlodze w pokojach i kuchni deski drewniane. stolarka drzwiowa w lokalu jest typowa ­ drzwi drewniane. W otworach okiennych zamontowane s okna drewniane, skrzynkowe. Lokal wyposaony jest w instalacj elektryczn oraz wodno ­ kanalizacyjn. ogrzewanie piecowe. osprzt instalacji niekompletny i zdewastowany. nieruchomo stanowica przedmiot przetargu nie jest obciona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w rozporzdzaniu ni. i przetarg odbdzie si dnia 18 listopada 2011 r. o godz. 12.00 w urzdzie miasta w Nowej rudzie, rynek nr 11, sala nr 308. Ogloszenie podlega obwieszczeniu od dnia 13 padziernika 2011 r. do dnia 13 listopada 2011 r. przystpujcy do przetargu winien wplaci wadium w wysokoci 15 % ceny wywolawczej (tj. 9 855,00 zl) w gotówce do dnia 14 listopada 2011 r. do godz. 14 ­tej w kasie urzdu miasta lub w banku zachodnim Wbk s.a. o/nowa ruda na konto: 10-10902330-0000-0005-9600-0039. Wplacone wadium zalicza si na poczet ceny nabycia nieruchomoci. cena nieruchomoci sprzedawanej w drodze przetargu podlega zaplacie nie póniej ni do dnia zawarcia umowy notarialnej. W razie uchylenia si uczestnika, który wygral przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wplacone wadium

ogLosZENiE

burmistrz miasta nowa ruda informuje, e na tablicy oglosze w siedzibie urzdu miasta w nowej rudzie, rynek nr 11, dnia 22 wrzenia 2011 r. zostal wywieszony wykaz niej wymienionej nieruchomoci lokalowej, przeznaczonej do sprzeday w trybie bezprzetargowym, bdcy zalcznikiem nr 1 do Zarzdzenia Nr 153/2011 burmistrza miasta nowa ruda z dnia 22 wrzenia 2011 r. -ul. akacjowa nr 15/2 osoby, którym przysluguje pierwszestwo w nabyciu wykazanej nieruchomoci na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami / jednolity tekst z 2004 r., dz.u. nr 261, poz. 2603 z póniejszymi zmianami/ mog sklada wnioski o nabycie w terminie do dnia 3 listopada 2011 r. do urzdu miasta w nowej rudzie, rynek nr 1.

Zarzd Polskiego Zwizku Niewidomych w Nowej rudzie, z okazji obchodów 40-lecia kola Polskiego Zwizku Niewidomych oraz dnia Bialej Laski, yczy wszystkim czlonkom zdrowia, radoci, zrozumienia u najbliszych i yciowego optymizmu.

ogLosZENiE

burmistrz miasta nowa ruda informuje, e na tablicy oglosze w siedzibie urzdu miasta w nowej rudzie, rynek nr 11, dnia 10 padziernika 2011 r. zostal wywieszony wykaz niej wymienionej nieruchomoci lokalowej, przeznaczonej do sprzeday w drodze przetargu nieograniczonego, bdcy zalcznikiem nr 1 do Zarzdzenia Nr 161/2011 burmistrza miasta nowa ruda z dnia 10 padziernika 2011 r. -ul. bohaterów getta nr 2/2 osoby, którym przysluguje pierwszestwo w nabyciu wykazanej nieruchomoci na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami / jednolity tekst z 2004 r., dz.u. nr 261, poz. 2603 z póniejszymi zmianami/ mog sklada wnioski o nabycie w terminie do dnia 21 listopada 2011 r. do urzdu miasta w nowej rudzie, rynek nr 1.

Kurier Noworudzko-R adkowski nr 21 (60) 19 padziernik a ­ 1 listopada 2011

5

PraktYki w saksoNii

uczniowie klasy drugiej technikum agrobiznesu w bokowie wzili udzial w trzytygodniowej praktyce z zakresu rolnictwa w ponadzakladowym orodku ksztalcenia rolniczego w koellitsch (saksonia). pobyt w niemczech moliwy byl dziki projektowi finansowanemu przez program operacyjny Wspólpracy transgranicznej polska - saksonia 20072013. podczas praktyki uczniowie zapoznali si z nowoczesn hodowl bydla i trzody chlewnej. zajcia dotyczyly take techniki polowej - budowa i wykorzystanie nowoczesnego sprztu

rolniczego. czas wolny praktykanci spdzili na zwiedzaniu saksoskich miast drezna i torgau oraz na poznawaniu kultury naszych ssiadów. W naszej opinii pobyt w niemczech na praktyce pozwolil nam pozna

funkcjonowanie nowoczesnych gospodarstw rolnych, podnie poziom umiejtnoci jzykowych i nawiza kontakty, które by moe zaowocuj w przyszloci wspólnymi spotkaniami.

M.Gargala, A.Sobo

Laserowa rewitalizacja skóry fotoodmladzanie Wraz z uplywem czasu pojawiaj si na naszej skórze widoczne oznaki starzenia. pod wplywem dzialania wiatru, mrozu a przede wszystkim sloca powstaj nowe piegi, plamy barwnikowe, rozszerzone/popkane naczynia. pojawia si rumie i drobne zmarszczki, skóra traci swoj naturaln sprysto. Fotoodmladzanie jest jedynym zabiegiem, który w sposób kompleksowy w znacznym stopniu redukuje lub calkowicie usuwa te problemy. W naszym gabinecie zabieg fotoodmladzania wykonujemy za pomoc najnowoczeniejszego systemu ipL.

intensywne wiatlo ipL bez uszkadzania skóry, przenika przez ni i jest absorbowane przez hemoglobin (rozszerzone naczynia, rumie) lub melanin (przebarwienia). wiatlo ipL pobudza komórki, wskutek czego skóra rozpoczyna swój naturalny proces leczenia. zabiegi skracaj i przebudowuj wlókna kolagenowe, dziki czemu skóra jest jdrniejsza, bardziej elastyczna, zmniejszaj si rozszerzone pory i wygladzaj drobne zmarszczki. zabiegi nie s dlugie i mczce, mona po nich powróci do normalnego trybu ycia. dziki unikatowej chlodzonej kocówce urzdzenia ipL przy maksymalnej efektywno-

ci zabiegi s bezpieczne dla skóry. podczas wykonywania zabiegu dyskomfort odczuwany przez pacjenta jest minimalny, a wystpowanie skutków ubocznych zostaje ograniczone do minimum. wskazania do fotoodmladzania: · teleangiektazje; · trdzik róowaty; · rumie; · posloneczne zmiany pigmentowe; · piegi; · przebarwienia potrdzikowe; · plytkie zmarszczki;

Porady kosmetyczne z instytutu urody Prestige

· zmiany sprystoci skóry; · rozszerzone pory · niejednorodny koloryt skóry. Przeciwskazania do fotoodmladzania: · cia; · opalenizna (min. miesic przed zabiegiem); · samoopalacze · kremy z retinolem; · leki i ziola wiatlouczulajce; · b-karoten; · cukrzyca, bielactwo; · aktywna infekcja w miejscu wykonywania zabiegu; · sklonnoci do bliznowacenia; · aspiryna (1 tydzie przed zabiegiem). Po zabiegu... · zabiegi naley powtarza co 3 do 5 tygodni; · nie eksponowa skóry na slocu min. jeden miesic po zabiegu (zabezpiecza skór wysokimi filtrami); · przez kilka dni po zabiegu nie stosowa na skór rodków dranicych i wysuszajcych; · kilka razy dziennie zalecamy uywanie kremu alantan, panthenol, bephanten. kada skóra w sposób indywidualny reaguje na fotoodmladzanie ipL. bezporednio po zabiegu moe wystpi rumie, delikatny obrzk, swdzenie, pieczenie, sucho skóry, zmiany pigmentacji. dla uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy wykonanie serii zabiegów, w celu utrzymania efektów rekomenduje si równie zabiegi przypominajce (jeden lub dwa razy w roku). Zapraszamy na zabiegi laserowe do instytutu urody Prestige.

Malgorzata Jankowiak Kosmetolog

Zapraszamy do Poradni dietetycznej w kad rod od 16.30 do 18.30 rEJEstraCJa tELEfoN 663 007 747.

instYtut urodY prestige nowa ruda-slupiec ul. klodzka 22 budynek centrum biznesu i innowacji tel. 607 662 733 74/ 872 97 55 wew.31 www.prestigedayspa.pl ZaPrasZamY do sauNY ! tylko u nas iPL (zabiegi laseroterapii) promocyjne ceny, umów si ju dzi !

6

Kurier Noworudzko-R adkowski nr 21 (60) 19 padziernik a ­ 1 listopada 2011

urzad miasta i gminy 57-420 radków; ul. rynek 1 tel. 074 87 35 000

strona miasta i gminy radków

dZiE osóB starsZYCH w gmiNiE radków

1 padziernika 2011r. w hali sportowej przy zespole szkól z oddzialami integracyjnymi w cinawce redniej w ramach dzialania z zakresu aktywizacji, integracji i promocji zdrowia osób starszych zorganizowano dzie osób starszych w gminie radków. uroczysto rozpoczla si o godzinie 15.00 od wystpu kapeli Harna z radkowa, nastpnie klub seniora z gminy radków odpiewal hymn seniora, autorstwa pani danuty saul-kawki pod tytulem ,,Hymn pidziesiciolatek". burmistrz miasta i gminy radków - pan jan bednarczyk przywital wszystkich zaproszonych goci, dzikujc obecnym za przybycie oraz serdecznie podzikowal sponsorom za zapewnienie wsparcia finansowego, bez którego nie byloby moliwoci realizacji zaplanowanych dziala. ponadto glos zabrali: pani posel monika Wielichowska, pani dorota Wild - konsultant regionalnego programu integracji spolecznej, pani barbara siemczonek i pan zygmunt szkretka -radni powiatowi oraz wójt gminy Wisko pan ryszard mirytiuk i przedstawiciele zaproszonych gmin, tj.: Wanda Haska ­ prezes stowarzyszenia jezierzyca gmina Wisko, edyta Waciska (kierownik ops) - gmina jemielno, konrad wieowski (specjalista ds. pozyskiwania rodków zewntrznych) - gmina przeworno, karolina popiel ­ uniwersytet iii wieku z nowej rudy, maria buczma ­ prezes klubu seniora z Ludwikowic ­ gmina nowa ruda. dzialania z zakresu aktywizacji, integracji i promocji zdrowia osób starszych gminy radków zaprezentowala przedstawicielka klubu seniora gminy radków pani anna kman, która bardzo szczególowo przedstawila dzialania, które byly realizowane przez okres dwóch miesicy (sierpie-wrzesie 2011r.), np.: wyjazdy na basen do kudowy -zdrój, wyjazd do ksia (zwiedzano komnaty zamkowe, stadnin koni, palmiarni, ogród zamkowy) oraz zwiedzanie podziemnego miasta osówka niedaleko gluszycy, które znane jest z dziala niemców w czasie ii Wojny wiatowej. uczestnicy klubu seniora dzielili si wraeniami z wycieczek do Wroclawia, podczas których zwiedzali muzeum etnograficzne, panoram raclawick, a take podziwiali uroki Wroclawia plync statkiem po odrze. W dniu 29.09.2011r. brali udzial w przepiknym koncercie fortepianowym w wykonaniu pani boeny maciejowskiej, organizowanym z okazji dnia seniora, podczas którego nasi klubowicze sluchali w duym studio polskiego radia we Wroclawiu utworów Franza schuberta, Vittorio montiego i Fryderyka chopina. natomiast 30 wrzenia nasi klubowicze ponownie wybrali si na wycieczk do piknego Wroclawia, w celu zwiedzenia muzeum przyrodniczego, spacerowali i podziwiali w jesiennej szacie ogród botaniczny, a wieczorem o godz. 19.00 obejrzeli spektakl ,,mayday"na scenie teatru polskiego.

przedstawicielka klubu seniora w imieniu wszystkich czlonków klubu zloyla serdeczne podzikowania na rce burmistrza, pana jana bednarczyka. W dalszej czci uroczystoci zaproszeni goci mogli podziwia dorobek artystyczny kapeli Harna z radkowa oraz zespolów ludowych z terenu gminy radków ,,katarzynki", ,,tlumaczowianie" ,,cinawianki" oraz z terenu gminy zaprzyjanionej jemiel-

na. kady uczestnik spotkania otrzymal upominek od burmistrza jana bednarczyka. Wszyscy uczestnicy uroczystoci mieli zapewniony poczstunek w postaci cieplego posilku, kawy, herbaty i ciasta. podczas dalszej czci uczestnicy poszczególnych gmin mieli moliwo integracji podczas wspólnej zabawy przy muzyce zespolu ,,bratki" z oldrzychowic. okolo godziny 21.00 uroczysto zakoczono.

BEZPLatNE BadaNia ProfiLaktYCZNE

(tk kLatki PiErsiowEJ) realizowane w ramach NarodowEgo Programu ZwaLCZaNia CHoróB NowotworowYCH

HarNa Na skaLNYm PodHaLu

kapela Harna od trzech lat rednio dwa razy w roku spotyka si z mistrzami folkloru góralskiego na skalnym podhalu. W tym roku po raz drugi w dniach 2-5.10.2011 r. szlifowali nowe riffy góralskie pod okiem stanislawa marduly z poronina, który jest nauczycielem zakopiaskiej szkoly muzycznej oraz prymist podhala 2005 r. spotkali si równie z Wladyslawem trebuni-tutk (najwikszy autorytet muzyki góralskiej na podhalu) w jego domu w bialym dunajcu, otrzymujc cenne wskazówki, które z pewnoci zaowocuj w ich dalszym muzykowaniu. uczestniczyli w prelekcji góralskiej w izbie regionalnej u adama gsienicy w murzasichle kolo zakopanego. kady ich wyjazd jak powiadaj, ma zawsze jaki swoisty cel. tym razem poznawali i zdobywali wiedz na temat kold i pastoralek góralskich, ich pochodzenia i znaczenia w ich regionie. jak nietrudno si domyle, s to ju przygotowania do wit boego narodzenia, a take zarejestrowania niepowtarzalnych kold i pastoralek góralskich na plycie cd.

realizowany przez dolnolskie centrum chorób pluc we Wroclawiu, narodowy program zwalczania chorób nowotworowych ma na celu skloni osoby od 55 do 75 roku ycia, które palily co najmniej 1 paczk papierosów dziennie, przez okres przynajmniej 20 lat, do udzialu w darmowych, niskodawkowych badaniach tomografii komputerowej klatki piersiowej. program powstal w oparciu o statystyki zachorowa i umieralnoci na raka pluc, który jest najczciej wystpujcym w polsce nowotworem zloliwym. darmowe badania maj na celu przede wszystkim uwiadomienie osobom palcym o potrzebie systematycznego sprawdzenia stanu pluc, a wyniki bada poslu dalszej analizie szkodliwoci palenia papierosów na stan zdrowia pacjentów. projekt jest realizowany w terminie od 15 wrzenia 2011r do 30 listopada 2011r. jest on calkowicie bezplatny dla pacjentów. badania realizowane s przez nastpujce placówki: NZoZ wroclawskie Centrum medyczne ul. grabiszyska 105, tel. 71 334 96 93/94 Wroclaw NZoZ walbrzyskie Centrum medyczne ul. sokolowskiego 4, tel. 74 666 58 20 Walbrzych NZoZ Legnickie Centrum medyczne ul. iwaszkiewicza 5, tel.76 855 05 90/91 Legnica na bezplatne badanie tomografii niskodawkowej w ramach programu Wczesnego Wykrywania raka pluca skierowa moe pacjenta lekarz rodzinny bd lekarz specjalista.

Informacja opracowana przez Barbar Siemczonek w oparciu o materialy z Dolnolskiego Centrum Chorób Pluc we Wroclawiu.

Kurier Noworudzko-R adkowski nr 21 (60) 19 padziernik a ­ 1 listopada 2011

7

wErNisa Z koNCErtEm

koncert skrzypcowy karoliny matuszkiewicz polczony z wernisaem prac sabiny i andrzeja Lenarczyków to bardzo ciekawe wydarzenie kulturalne, które odbylo si w noworudzkiej bibliotece 3 padziernika 2011 roku. zarówno karolina matuszkiewicz jak i sabina Lenarczyk s stypendystkami burmistrza nowej rudy i mona powiedzie, e tego typu wydarzenia nie s dla nich nowoci. Wystarczy wspomnie, e podobne wydarzenie mialo miejsce rok temu. obie artystki wci si rozwijaj, poglbiajc wiedz i umiejtnoci w swoich dziedzinach sztuki. dlatego sabina Lenarczyk mogla pochwali si swoimi nowymi projektami, a karolina matuszkiewicz wirtuozeri w grze na skrzypcach. swoje prace przedstawil take andrzej Lenarczyk, brat sabiny, który obecnie studiuje w szkole plastycznej w opolu.

Za ZakrtEm, Po JaNiEJsZEJ stroNiE YCia...

anna maruszeczko jest dziennikark, autork popularnych programów telewizyjnych: Kobieta na zakrcie, Miasto kobiet, Zielone drzwi oraz Wybacz mi. obecnie realizowany jest przez autork nowy cykl reportay pt. Bez oporów. pani anna pracuje w Warszawie, ale nagrywa swoje programy jedc po calej polsce. jednak takie swoje miejsce na ziemi, cudowne siedlisko z dala od warszawskiego zgielku autorka ma we wschodniej polsce. o tym zaktku, a take yciu prywatnym na styku dwóch kultur - polsko-ukraiskiej mona dowiedzie si z blogu anny maruszeczko Midzy Bugiem a prawd. anna maruszeczko lubi i umie slucha zwyklych ludzi, jest zawsze blisko ycia. Wszdzie tam, gdzie rozmowa jest zwieczeniem tej trudnej drogi i powiedzeniem sobie ­ wreszcie jestem ju za zakrtem. podczas spotkania autorka przedstawila nam swoj ksik pt. Kobieta na zakrcie wydanej przez oficyn trio. jest to zbiór wywiadów, jakie przeprowadzila wlanie anna maruszeczko z paniami w róny sposób dowiadczonymi przez los. Wszystkie te kobiety maj za sob traumatyczne przeycia, a lczy je wiara w lepsze jutro i ch zmiany swojego ycia. z tych opowiedzianych historii mona si wiele nauczy. Wszystkie dobrze si kocz, a wic maj take dzialanie terapeutyczne. jedn z bohaterek anny maruszeczko jest kobieta, która jaki czas temu mieszkala i pracowala w nowej rudzie. i bardzo bylo nam milo goci j równie na tym spotkaniu. autorka opowiedziala o kulisach programu Kobieta na zakrcie, o swojej pracy, fundacji Nie jeste sam, a przede wszystkim

ofErta Na taNiE i smaCZNE oBiadY aBoNamENtowE dLa osóB PrYwatNYCH i firm

Centrum Biznesu i Innowacji, ul. Klodzka 22, 57-402 Nowa Ruda tel. +48 (74) 872-97-55, fax +48 (74) 872-50-25

o potrzebie marze, trudnej sztuce wzajemnego wspierania si i solidarnoci kobiet. nie na darmo kto kiedy powiedzial: ,,W yciu innej kobiety przegldaj si jak w lustrze". na zakoczenie spotkania ju przy wspólnej kawie autorka podpisywala ksiki naszym czytelnikom, a rozmowy toczyly si dalej.

· domowo · smacznie · elegancko

· zestaw obiadowy (zupa + drugie danie) · urozmaicone menu · od poniedzialku do pitku w godzinach od 1300 do 1700 · dla osób prywatnych i firm · minimalny okres abonamentu ­ 5 dni Karnety abonamentowe do nabycia w restauracji w godzinach jej otwarcia.

mENu w ramaCH aBoNamENtu 24.10.-28.10.2011 r. Poniedzialek: urek + potrawka z kurczaka, makaron, buraczki. wtorek: zupa pieczarkowa + naleniki z serem. roda: pomidorowa z makaronem + kurczak w sosie pieczarkowym, ziemniaki, surówka z kap. czerwonej. Czwartek: zupa kartoflanka + gulasz wieprzowy, ry, surówka z kap. bialej. Pitek: kapuniak + kotlet schabowy, ziemniaki, marchewka z groszkiem. 31.10.-04.11.2011 r. Poniedzialek: zupa jarzynowa + kotlet z ryby, ry, surówka z kap. bialej. roda: rosól + de volaille, ziemniaki, surówka z kap. pekiskiej. Czwartek: krupnik + placki ziemniaczane z sosem informacje: jogurtowo ­ czosnkowym. centrum Biznesu i innowacji Pitek: zupa ogórkowa + klopsiki w sosie pomidorowym, ziemniaki nowa ruda-Slupiec, ul. Klodzka 22 tel. 74 872 9755 surówka z kap. bialej. regulamin sprzeday obiadów abonamentowych: Wydawanie obiadów od poniedzialku do pitku w godz. 13.00-17.00; minimalny okres abonamentu 5 dni; karnety abonamentowe do nabycia w naszej restauracji w godzinach otwarcia; menu zamieszczane bdzie na stronie internetowej www.cbi.agroreg.com.pl oraz w dwutygodniku ,,kurier noworudzko-radkowski".

Menu bdzie zamieszczane na stronie internetowej: www.cbi.agroreg.com.pl oraz w ,,Kurierze Noworudzko-Radkowskim"

8

Kurier Noworudzko-R adkowski nr 21 (60) 19 padziernik a ­ 1 listopada 2011

rEstauraCJa Parkowa - HotEL cz hotelowa: 18 pokoi 1, 2, 3 i 4 - osobowych, z pelnym wzlem sanitarnym, telewizj oraz dostpem do internetu. czci restauracyjna sklada si z trzech sal: bankietowej (100 osób); kominkowej (25 osób); drink - baru. polecamy pyszne dania kuchni polskiej i europejskiej, a urozmaicony bufet niadaniowy wliczony jest w cen noclegu. przy restauracji znajduje si taras, letni ogródek oraz parking. 57-400 nowa ruda ul. strzelecka 4 74 872-10-82, 74 872-47-77 [email protected]

zapraszamY

Pobierowo - morze 150m O.W. ,,Puchatek"

zaprasza grupy w lV-V-VI 2012r. na Zielone Szkoly 50zl os/doba. Cena obejmuje: noclegi+4 posilki dziennie +program+pamitki+wycieczka autokarowa Nabrzeem rewalskim (przy 10-ciodniowym pobycie). Dojazd z Dolnego lska ­ autokar (w obie strony - 140zl/os). Wakacje: kolonie, obozy sportowe od 690 zl za 10dni.

Zapisz sobie!!! tel. 74/872 4919 oraz 512 454 443 non-stop

Zarezerwuj termin!!!

Kurier Noworudzko-R adkowski nr 21 (60) 19 padziernik a ­ 1 listopada 2011

9

OFertA PrOmOCyjnA nr 40/2011. wszystkie ceny aktualne od 6 d Lista sklepów intermarché objtych promocj gazetkow dostpna n w gazetce mog nieznacznie odbiega od rzeczywistoci.

zAPrAszAmy DO nOWOOtWArtyCh sKlePóW: Brzeszcze ul. Ofiar Owicimia 20, 8-21, 9 zAPrAszAmy DO nOW 7-21, 10-18; LeGnica ul. wroclawska 155, 7-21, 9-18; Leszno ul. konstytucji 3 maja 12, 8-21, 9-2 7-21, 10-18; LeGnica 7-21, 9-20; WieBODzin Os. Luyckie 51, 7-21, 9-20; trzeBnica ul. kwiatowa 1, 7-21, 9-19; zAm 7-21, 9-20; WieBODz

10

49

SZYNKA WIEPRZOWA BEZ KOCI NA PIECZE* 1 KG

Oferta wana od 20-25 padziernika

z a p r a s z a my p o n . ­ s o b. 7 . 0 0 - 2 1 . 0 0 , n i e d z . 9 . 0 0 - 1 8 . 0 0

OFertA PrOmOCyjnA nr 40/2011. wszystkie ceny aktualne od 6 do 11 padziernika, dotycz sklepów intermarché, jeli nie wystpil bld w druku i do wyczerpania towaru. Lista sklepów intermarché objtych promocj gazetkow dostpna na stronie www.intermarche.pl sprzeda wylcznie detaliczna. ceny zawieraj podatek VaT. zdjcia i wygld towarów w gazetce mog nieznacznie odbiega od rzeczywistoci.

Nowa Ruda, ul. Klodzka 14a

zAPrAszAmy DO nOWOOtWArtyCh sKlePóW: Brzeszcze ul. Ofiar Owicimia 20, 8-21, 9-20; CheLmnO ul. Toruska 26, 7-21, 9-18; GuBin ul. Pulaskiego 70, 7-21, 9-19; kwidzyn ul. szeroka 26, 7-21, 10-18; LeGnica ul. wroclawska 155, 7-21, 9-18; Leszno ul. konstytucji 3 maja 12, 8-21, 9-20; LuBLiniec ul. zwycistwa 3, 7-21, 9-18; mOrg kruszewnia 1, 8-21, 9-20; nowa ruda ul. Klodzka 14 c, 7-21, 9-20; WieBODzin Os. Luyckie 51, 7-21, 9-20; trzeBnica ul. kwiatowa 1, 7-21, 9-19; zAmO ul. Przemyslowa 10, 9-21, 10-20;

Tanie rozwizanie na kade mieszkanie

od 0,99

ZNicZe mix KOlORóW i WZORóW

ul. Klodzka 14b 57-402 Nowa Ruda-Slupiec tel. 74 873 04 26

2,49 od 2,99

gOtOWe POdKlady, galZKi

11,99

StROiKi gOtOWe

ZNicZe mix KOlORóW i WZORóW

ROdKi dO cZySZcZeNia i PielgNacji NagRObKóW W atRaKcyjNych ceNach

Oferta wana do wyczerpania zapasów

10

Kurier Noworudzko-R adkowski nr 21 (60) 19 padziernik a ­ 1 listopada 2011

Kurier Noworudzko-R adkowski nr 21 (60) 19 padziernik a ­ 1 listopada 2011

11

,,soLtYs JEst dLa LudZi, a NiE LudZiE dLa soLtYsa (...)"

Pani Lucja woniak, soltys wlodowic, jak sama mówi ­ nie przepada za udzielaniem wywiadów. woli dziala, ni mówi. ostatecznie jednak zdecydowala si na rozmow, dziki czemu moe pochwali si swoimi dokonaniami, planami na przyszlo i refleksjami o samej wiosce.

w przeszloci (m.in. w 1997 roku) rzeka wlodzica wielokrotnie wylewala, powodujc due szkody w okolicznych miejscowociach, w tym we wlodowicach. Z tego co wiem, prowadzone s prace nad regulacj koryta rzecznego. Na jakim etapie jest ta inwestycja? regulacja koryta rzecznego nie ley w zakresie moich obowizków i nie potrafi udzieli dokladniejszych informacji, o takowe trzeba by spyta wójta. mog jedynie potwierdzi, i robotnicy powoli przenosz si do Wlodowic. zreszt Wlodzica byla niedawno regulowana - postawiono nowe mury oporowe kolo kociola i zrobiono pikny ,,wodospad". niemniej par miejsc nadal jest w kiepskim stanie i wymaga pilnej naprawy, dlatego z optymizmem patrzymy na t inwestycj. kolejnym udogodnieniem wartym odnotowania s chodniki. skd tak pokane fundusze na modernizacj wioski? Fundusze na chodniki otrzymalimy z dolnolskiego zarzdu dróg i kolei, a take z gminy (po 50%). dziki nim tylko w tym roku udalo si zrobi a 622 m² cieek dla pieszych. jest si z czego cieszy, bo poza wikszym bezpieczestwem chodniki poprawiaj take walory estetyczne miejscowoci. marzy nam si jeszcze chodnik do samej nowej rudy, ale to plany na kolejne lata. Przez wie przebiega do ruchliwa droga, lczca Now rud z tlumaczowem i cinawkami. ostatnio w lecie zdarzyl si do powany wypadek. istnieje jaki sposób, który ograniczylby kolizje do minimum? moim zdaniem to glównie wina kierowców i nie ma jakiego magicznego sposobu na zmniejszenie liczby wypadków. nic nie da stawianie kolejnych zakazów, znaków i ogranicze, jeli osoba kierujca autem nie dostosuje prdkoci do warunków panujcych na drodze i nie zwolni w terenie zabudowanym. Wypadek autobusu, który ma pan zapewne na myli, wynikal wlanie z nadmiernej prdkoci. sam pan jest kierowc i widzi, co si dzieje na drogach. reasumujc - nie mamy tu duo wypadków, czasem si jaki zdarzy, ale to tak jak wszdzie. skd pomysl, aby patronem wieckiej szkoly byl wity wojciech? nie widz tu adnego konfliktu interesów. szkola we Wlodowicach byla pierwsz w gminie, której nadano imi i sztandar (w 2000 r., na tysiclecie zjazdu gnienieskiego) i jest jedn z bodaj 8 w polsce nazwanych tym imieniem. posta witego Wojciecha idealnie pokazuje wielokulturowo naszego regionu ­ leymy blisko czech, a sama ziemia klodzka naleala niegdy do narodu mczennika. poza tym to take patron zjednoczonej europy. zreszt to byl demokratyczny wybór rodziców oraz dzieci. od jak dawna pelni Pani funkcj soltysa? myli Pani o ewentualnym starcie w nastpnych wyborach? bardzo dlugo, bo od 1997 roku. przede mn dlugoletnim soltysem (40 lat) byl pan boleslaw szydelko, po nim t funkcj pelnil pan Leszek oremus, jednak po powodzi zrezygnowal i tak te obowizki przeszly na mnie. myl, e bylam na to przygotowana, poniewa wczeniej nalealam do rady soleckiej. nie bd startowa w nastpnych wyborach, nadszedl czas aby wykazali si mlodsi, pelni wigoru i energii. przez ponad dekad robilam, co tylko umialam dla dobra wioski, jednak lata nieublaganie lec. wida godnych nastpców? póki co, nie. pocieszam si tym, e ludzie niezastpieni nie istniej, a nastpca utrzyma obecny stan wioski, a moe nawet go polepszy. Porównujc wlodowice z 1997 i wlodowice w 2011 widzi Pani duo zmian? tak, jest bardzo duo zmian. gdy zostalam soltysem razem z pani padzierniak staralymy si zrobi jak najwicej dla wsi i robilymy to z sercem. przez 14 lat uzbierala si spora lista, postaram si wymieni wszystko. dziki pracy mieszkaców powstala wietlica, w której wlanie siedzimy. Wczeniej musielimy si spotyka w bibliotece lub szkole, teraz mamy wszystko w jednym miejscu. s tu stoly, krzesla, naczynia na 120 osób. Wykonano take now elewacj tego budynku. W ramach programu odnowy wsi rozebrano komin po cegielni, który stwarzal zagroenie, a w jego miejsce powstal nowoczesny plac zabaw, z ogrodzeniem, owietleniem i pelnym wyposaeniem. o chodniku kolo przedszkola ju wspominalam. rada solecka sfinansowala sanitariaty w osp, zmodernizowalimy i ogrodzilimy boisko. do przedszkola zakupiono nowe urzdzenia, m.in. zjedalnie, hutawki, przeplotnie, natomiast stare wykorzystano tworzc mini place zabaw: kolo ,,wodospadu" i kolo nowej rudy. mamy wic 2 male place, 2 due i 1 w przedszkolu ­ calkiem duo jak na Wlodowice. zainwestowalimy te w inne udogodnienia dla mieszkaców, zarówno tych mlodszych, jak i starszych: stól plenerowy do tenisa stolowego, plac szachowy kolo szkoly, scen na boisku, kladk dla pieszych na skrzyowaniu, przystanek pks na kocu wsi. stworzono tzw. ,,Wzgórze papieskie" ­ s tam lawki, krzewy, krzy i tablice. na wlókninie sadzimy krzewy w rónych miejscach wioski. odremontowalimy lub kupilimy 20 lawek, które zostaly ustawione w calych Wlodowicach. na potrzeby festynów i innych imprez kulturalnych zakupiono duy namiot, 7 altanek i 50 skladanych krzesel. poloono asfalt od nowej rudy do domu nr 84, a wójt obiecal mi, e nowa nawierzchnia bdzie zrobiona take od numeru 84 do 91. poloono kostk kolo kociola, wykonano 4 przyczólki mostowe. W kocu zaloylam prnie dzialajce kolo gospody Wiejskich, którego jestem przewodniczc. zostaly mi jeszcze 3 lata kadencji i myl, e w tym czasie jestem w stanie zrobi jeszcze wiele dobrego dla Wlodowic. planów mam na pewno duo. marzy mi si owietlenie parkowe ,,dolnej" drogi i cieka rowerowa a do cinawki. gmina Nowa ruda mimo niewtpliwego uroku ,,slynie" te z innych rzeczy, m.in. wysokiego bezrobocia. Czy we wlodowicach mieszkacy borykaj si z podobnym problemem? nie ma co si oszukiwa ­ mlodzi ludzie wyjedaj do miasta lub za granic w poszukiwaniu pracy. na miejscu zostaj glównie starsi i rednia wieku ronie. z drugiej strony cz wyjedajcych po pewnym czasie wraca w rodzinne strony. szukajc informacji na temat wioski, natknlem si w internecie na kilka ofert dotyczcych sprzeday dzialek, zarówno rolnych jak i budowlanych. Co miejscowo moglaby zaoferowa potencjalnych kupcom i nowym mieszkacom? Wlodowice to specyficzna wioska, jestemy blisko miasta, ale niemal wszystko mamy u siebie na miejscu. przede wszystkim szkoly, do których uczszczaj dzieci z innych wsi, a nawet z nowej rudy. to zasluga

wysokiego poziomu nauczania. poza tym Wlodowice s czyste, ladne, kady dba o swoj posesj i teren wokól, mamy kanalizacj. nie musimy si wic czu calkowicie zaleni od miasta. Niedawno w losowaniu Lotto padla rekordowa wygrana. Zalómy, e to Pani skrelilaby szczliwy kupon. Na co zostalaby przeznaczona tak ogromna kwota? najpierw bym musiala wygra, a do tego bardzo dluga droga. szczerze mówic nie wiem. na pewno wsparlabym finansowo rodzin i znajomych. o reszcie wydatków ciko powiedzie, nie majc takich pienidzy w rku. Nowa ruda i wlodowice s wlaciwie ze sob polczone. Czy w zwizku z tym organizowane s na terenie wsi imprezy o charakterze kulturalno-rozrywkowym, a moe korzystacie z tych organizowanych przez ssiadów? zarówno korzystamy z imprez organizowanych przez ssiadów, jak i promujemy wlasne. Funkcje ,,reprezentacyjne" pelni we Wlodowicach kolo gospody Wiejskich. jedzilymy na wystpy do miejskiego orodka kultury i do biblioteki w nowej rudzie, na doynki powiatowe i gminne (nasz wieniec zajl 2 lata temu 2. miejsce!). prezentujemy si take przy okazji rónych wit: boego ciala, doynek, spotka oplatkowych czy dnia kobiet. W samej wiosce mamy co roku doynki wiejskie, niedawno byly doynki gminne, organizujemy te wystawy wielkanocne, festyny i Woj-

cieszki w szkole, na które przybywaj liczni gocie. natomiast 21 padziernika przyjeda biskup na bierzmowanie. przy tej okazji chcialabym wspomnie o wspólpracy, która uklada si bardzo dobrze. rada solecka, radna teresa padzierniak, kgW i osp razem z ksidzem i dyrektorem zespolu szkolno-przedszkolnego - robimy wszystko wspólnymi silami. na wladze gminne te nie mog narzeka, nigdy niczego mi nie odmówiono, o ile byla to proba moliwa to zrealizowania. jeli co dalo si zalatwi, zawsze otrzymywalam pomoc. trzeba tylko by cierpliwym. Znane s ju wyniki wyborów parlamentarnych. s one dla Pani w jakikolwiek sposób zaskakujce czy moe zakladala Pani taki scenariusz? zakladalam taki scenariusz, ludzie ceni sobie stabilizacj. dotychczas ta koalicja byla spokojna, a jak bdzie tym razem ­ zobaczymy. Zasiadala Pani w komisji wyborczej. Zdarzyly si jakie incydenty, o których glono bylo w innych okrgach w Polsce? nie bylo adnych nieprzyjemnych sytuacji, jestemy spokojn wiosk. Ludzie s zreszt bardzo zaangaowani, dbaj o swoj miejscowo, wystarczy ich tylko skrzykn. osobicie te staram si zrobi jak najwicej dla mieszkaców i samej miejscowoci. Wybrali mnie, zaufali mi i staram si odplaci im najlepiej jak umiem. to ja jestem dla ludzi, a nie na odwrót.

W.W.

12

Kurier Noworudzko-R adkowski nr 21 (60) 19 padziernik a ­ 1 listopada 2011

strona agencji rozwoju regionalnego ,,agroreg" s.a. w nowej rudzie

Z CYKLU:

ALFABET ZDROWIA

CUKRZYCA Diabetes mellitus

spotykana na calym wiecie (dotyka wszystkie rasy ludzkie, istnieje take w wiecie zwierzt) przewlekla choroba, powizana ze stale utrzymujcym si podwyszonym steniem cukru we krwi. spowodowana jest niedoborem lub niewlaciwym dzialaniem insuliny, hormonu produkowanego przez specjalne komórki trzustki. kiedy spoywamy posilek, a jedzenie wchlania si w przewodzie pokarmowym, nasza trzustka ,,wyrzuca" do krwiobiegu porcj insuliny. dziki niej cukier, czyli glukoza z krwi wnika do komórek i tam jest wykorzystywana jako ,,paliwo" potrzebne do uzyskania niezbdnej energii. niedobór insuliny oraz inne patogenetyczne mechanizmy cukrzycy i spowodowane przez nie zaburzenia metaboliczne mog mie róne pochodzenie oraz stopie nasilenia, dlatego zwizane z nimi objawy wystpuj z rón intensywnoci. cukrzyca nie jest schorzeniem jednorodnym, dlatego te wyrónia si kilka jej rodzajów. cukrzyca typ 1 - wynika z autoimmunologicznej, czyli wlasnej odpowiedzi organizmu na niszczenie komórek b trzustki. uszkodzenie komórek b nastpuje albo szybko (glównie u niemowlt i dzieci) albo powoli (u doroslych). ta posta cukrzycy pojawia si zwlaszcza w dziecistwie, ale moe wystpi take w 8. lub 9. dekadzie ycia. chorzy na t posta cukrzycy s sklonni do zapadania na inne choroby, np. grves-basedowa, addisona, bielactwo, zapalenie tarczycy Hashimoto i niedokrwisto zloliw. cukrzyca typ 2 - termin ten odnosi si choroby cechujcej si insulino-opornoci i zwykle, raczej wzgldnym ni calkowitym, niedoborem insuliny. oporno na insulin moe ulec zmniejszeniu wskutek redukcji masy ciala i/lub leczenia farmakologicznego hiperglikemii (podwyszony poziom cukru). zwykle cukrzyca typu 2 pozostaje przez wiele lat nierozpoznana, gdy hiperglikemia rozwija si stopniowo. ryzyko choroby zwiksza si z wiekiem, stopniem otyloci i brakiem aktywnoci fizycznej. cukrzyca typu 2 czciej wystpuje u kobiet ciarnych, u osób z nadcinieniem ttniczym lub zaburzeniami w gospodarce tluszczowej. W cukrzycy typu 2, trzustka produkuje insulin w prawidlowej, a nawet zwikszonej iloci. Hormon nie jest jednak dobrze wykorzystywany przez komórki. Wtedy mówimy o insulino-opornoci komórek. insulina nie umoliwia wniknicia glukozy do komórek i jej zuycia, wic poziom cukru we krwi narasta. cukrzyca typu 2 stanowi 90% wszystkich przypadków choroby. jakie s powiklanie cukrzycy, czyli czym to grozi? powiklania przewlekle w cukrzycy najprociej mona podzieli na: - mikroangiopati - jest to samoistne dla cukrzycy zaburzenie, polegajce na pogrubieniu ciany najmniejszych naczynek krwiononych, co uniemoliwia ich sprawne dzialanie, - neuropati - postpujce w zwizku z mikroangiopati uszkodzenie nerwów obwodowych (naczyka odywiajce nerwy ulegaj zmianom patologicznym); zmiany te prowadz do zaburze i oslabienia czucia, czy te mrowienia koczyn, neuropatia moe te powodowa inne objawy (zaburzenia cinienia ttniczego, rytmu serca, biegunki), - retinopati ­ powstaje ona, gdy zmianom mikroangiopatycznym ulegn naczyka w siatkówce, czyli w czci oka odpowiadajcej za widzenie; wzrok si pogarsza, a dochodzi do calkowitej lepoty, - nefropati - czyli postpujce zaburzenie pracy nerek; prowadzi to do ich niewydolnoci i koniecznoci leczenia dializami, w skrajnych przypadkach konieczny jest przeszczep, - makroangiopati - schorzenie dotykajce wikszych naczy krwiononych, czego skutkiem jest miadyca, choroba niedokrwienna serca, zawal serca, udar niedokrwienny mózgu, miadyca zarostowa naczy obwodowych. Warto tu wspomnie take o hipoglikemii. jest to stan obnionego poziomu glukozy we krwi. najczciej rozwija si u chorego na cukrzyc w przypadku przedawkowania leków doustnych, wstrzyknicia zbyt duej dawki insuliny lub te niespoycia posilku pomimo wczeniejszego podania insuliny, dlatego naley zawsze pamita o kontroli glikemii i obserwowa jej ewentualny wzrost. zawsze przy niepokojcych objawach mogcych wiadczy o cukrzycy naley wykona badania krwi, ewentualnie krzyw cukrow, aby sprawdzi czy mamy prawidlow tolerancj glukozy. bardzo istotnym jest, aby stale nosi przy sobie informacj o tym, e jest si chorym na cukrzyc. Wtedy nawet jeli stracimy przytomno, osoby z naszego otoczenia bd wiedzialy, jak nam pomóc. zatem znane powiedzenie melchiora Wakowicza ,,cukier krzepi", nie do koca jest prawd, bo jak wida, cukier (szczególnie we krwi) mone nam powanie zaszkodzi. co prawda mój ssiad, pan antoni, co wieczór wypija duszkiem setuchn okowity, przegryza czekolad i twierdzi, e jest to najlepszy sposób, aby unikn wszelakich choróbsk i do tego jak krzepi! jak zwykle ycz samych slonecznych dni i duo zdrowia.

Wasz doktor

ogLosZENiE o PrZEtargu NiEograNiCZoNYm

agencja rozwoju regionalnego ,,agroreg" s.a. oglasza przetarg nieograniczony na sprzeda nieruchomoci gruntowej zabudowanej o powierzchni 913 m² oznaczonej numerem dzialki 334/16, am-19, obrb 3 nowa ruda. opis nieruchomoci. nieruchomo zabudowana poloona jest w nowej rudzie przy ul. armii krajowej 15. nieruchomo poloona jest w centrum miasta w odlegloci okolo 150 m od rynku. uksztaltowanie nieruchomoci jest dobre. dostpno komunikacyjna do nieruchomoci jest przecitna. nieruchomo posiada infrastruktur wodn, kanalizacyjn, elektroenergetyczn. nieruchomo jest zabudowana budynkiem o powierzchni 240,60 m². nieruchomo stanowica przedmiot przetargu nie jest obciona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w rozporzdzaniu ni. cena wywolawcza nieruchomoci wynosi 143 000 zl + obowizujcy podatek Vat. Wadium w wysokoci 10 000 zl naley wplaci w gotówce w kasie agencji rozwoju regionalnego ,,agroreg" s.a. do godz. 15- tej lub na nasze konto w banku Wbk bz nr konta 64 1090 2330 0000 0005 9601 5363 do dnia 28.10.2011 r pod rygorem nie dopuszczenia do przetargu. oferty wylcznie w zamknitych kopertach z dopiskiem ,,przetarg na sprzeda nieruchomoci" naley sklada w sekretariacie arr ,,agroreg" s.a. 57- 402 nowa ruda ul. klodzka 27, V pitro w godzinach od 8.00 do 15.00 do dnia 28.10.2011 r. do godz. 15.00. rozpatrzenie ofert nastpi w dniu 31.10.2011 r. o godz. 9.00 w obecnoci oferentów. o wyborze lub odrzuceniu oferty oferenci zostan powiadomieni pisemnie. dodatkowe informacje mona uzyska pod nr tel. 74 872 70-44 lub 872 50-25 w godz. od 8.0015.00 od poniedzialku do pitku. Wplacone wadium zalicza si na poczet nabycia nieruchomoci. cena nieruchomoci sprzedawanej w drodze

przetargu podlega zaplacie nie póniej ni do dnia zawarcia aktu notarialnego. W przypadku uchylenia si uczestnika przetargu, który wygral przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wplacone wadium ulega przepadkowi. Wplacone wadium wyplaca si w cigu 3 dni po zamkniciu lub odwolaniu przetargu. Wygrywajcy przetarg zobowizany jest zawrze umow w terminie 14 dni od daty powiadomienia o wyborze jego oferty. szczególowe warunki sprzeday nieruchomoci wedlug, których bdzie prowadzone postpowanie przetargowe dostpne s w sekretariacie spólki. sprzedajcy nieruchomo zastrzega sobie prawo do zamknicia postpowania na kadym etapie bez podania przyczyny.

ZNamY ZwYCiZCów marsZu Na wiELk sow

2 padziernika br. dobiegl koca cykl zmaga pn. ,,sowiogórski nordic Walking - marsz na Wielk sow". ostatnia, trzecia edycja marszu odbyla si w Lasocinie, a konkretnie w przepiknym gospodarstwie agroturystycznym ,,cicha Woda". po raz kolejny pogoda rozpieszczala organizatorów z centrum kultury gminy nowa ruda oraz co najwaniejsze - zawodników, którzy w liczbie 43 stawili si na linii startu tradycyjnie o godzinie 11.00. tym razem organizatorzy zmienili nieznacznie pocztek zmaga, oddzielajc start mczyzn i kobiet. przed rozpoczciem marszu nie zabraklo oczywicie profesjonalnej rozgrzewki wraz z pokazem techniki nordic Walking, prowadzonej przez wykwalifikowanego instruktora. trasa ostatniej edycji tegorocznego sowiogórskiego nordic Walking byla znacznie krótsza ni poprzednia, liczyla 4 km i zgodnie z zapowiedziami organizatorów, meta usytuowana zostala nie jak w dwóch poprzednich edycjach na szczycie Wielkiej sowy, tylko w odlegloci ok. 3 km od przelczy Walimskiej. Wszystko po to, aby unikn najtrudniejszego i najbardziej stromego odcinka trasy, którego pokonanie mogloby by dla niektórych uczestników zbyt mczce i niebezpieczne. najszybszym zawodnikiem tego dnia okazal si mateusz Czekala z walimia, któremu pokonanie wytyczonej trasy zajlo zaledwie 31 minut. na kolejnych miejscach znaleli si arkadiusz Lewandowski z walimia oraz Lukasz krzewiski z walbrzycha - zwycizca dwóch poprzednich edycji. równie zacita rywalizacja toczyla si wród kobiet. W efekcie lini mety jako pierwsza przekroczyla monika gisterek z Jedliny-Zdrój z czasem 37 minut, a zaraz za ni ze strat zaledwie 1 minuty na mecie zameldowala si martyna Jastrzbska z walbrzycha oraz trzecia w kolejnoci tego dnia kobieta - Elbieta szymaniak z Nowej rudy. po zregenerowaniu sil na mecie i zasluonym odpoczynku wszyscy uczestnicy i uczestniczki wrócili do gospodarstwa ,,cicha Woda" na gorcy posilek, którym byla tego dnia poywna grochówka. na zakoczenie cyklu zmaga nadeszla dlugo oczekiwana chwila dekoracji. zwycizcami w klasyfikacji generalnej po trzech edycjach marszu na Wielk sow okazali si: W kategorii mczyzn: miejsce i - Lukasz krzewiski z walbrzycha (68 pkt.), miejsce ii - mateusz Czekala z Walimia (50 pkt.), miejsce iii ­ krzysztof wieczorek z Nowej rudy (32 pkt.). W kategorii kobiet: miejsce i ­ Elbieta szymaniak z Nowej rudy (58 pkt.), miejsce ii ­ monika gisterek z Jedliny-Zdrój (57 pkt.), iii miejsce ­ martyna Jastrzbska z walbrzycha (47 pkt.).

Organizatorami tegorocznego Sowiogórskiego Nordic Walking byli: Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, Uczniowski Sowiogórski Klub Sportowy Gminy Nowa Ruda, Wspólorganizatorzy: Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, Urzd Miejski w Pieszycach.

Pierwsza trójka w klasyfikacji generalnej kobiet

Pierwsza trójka w klasyfikacji generalnej mczyzn

Najstarsi uczestnicy marszu­ Eugenia Rusin ze widnicy oraz Marian Woniakowski z Jedliny-Zdrój

Kurier Noworudzko-R adkowski nr 21 (60) 19 padziernik a ­ 1 listopada 2011

13

strona agencji rozwoju regionalnego ,,agroreg" s.a. w nowej rudzie

koNfErENCJa w CBi

dolnolski fundusz Powierniczy szans rozwoju mP

17 padziernika 2011 r. w noworudzkim centrum biznesu i innowacji odbyla si konferencja pn. ,,dolnolski fundusz Powierniczy ­ szans rozwoju mP", któr otworzyl jerzy dudzik - prezes zarzdu agencji rozwoju regionalnego ,,agroreg" s.a.. W konferencji uczestniczylo ponad 30 osób (przedsibiorcy, przedstawiciele instytucji samorzdowych oraz finansowych). o dolnolskim funduszu Powierniczym gwarantujcym innowacyjne wsparcie dla przedsibiorców z dolnego lska mówila marta kuczyska z banku gospodarstwa krajowego. Poyczka jako ródlo finansowania dzialalnoci mP ­ aktualne moliwoci ubiegania si o wsparcie ­ to temat wystpienia piotra Wróbla - kierownika dzialu poyczek dolnolskiego regionalnego Funduszu poyczkowego. marcin pawelek, przedstawiciel Funduszu porcze kredytowych powiatu dzieroniowskiego sp. z o.o. poinformowal o realizacji projektu JErEmiE na terenie powiatu dzieroniowskiego. temat: t-Park. kapital dla innowacji zostal rozwinity przez marka urbaskiego szefa zespolu realizacji zada dolnolskiego parku technologicznego i tomasza Ferenza ­ specjalist ds. inicjatyw

,,PasZPort do EksPortu"

roZPoCZL si ostatNi w tYm roku NaBór wNiosków

szanowni Pastwo!

Polskie przedsibiorstwa planujce rozwój dzialalnoci eksportowej maj moliwo uzyskania rodków finansowych na promocj swoich towarów lub uslug oraz wyszukanie partnerów biznesowych. Ostatni w tym roku nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dzialanie 6.1 ,,Paszport do eksportu" rozpocznie si 17 padziernika. Maksymalne dofinansowanie moe wynie 200 tys. zl. Udzielamy kompleksowego wsparcia w uzyskaniu dotacji. Po wypelnieniu ankiety na naszej stronie internetowej: http://www. paszportdoeksportu.pl/paszport-do-eksportu/ankieta?utm_source=hbi uzyskaj Pastwo informacje o moliwoci udzialu w Programie. Jednoczenie dla zainteresowanych przygotujemy ofert na organizacj wyjazdów zagranicznych na targi i misje, indywidualne uslugi konsultacyjne oraz raporty branowe dotyczce rynków: Kazachstanu, Rosji, Bialorusi i Ukrainy. serdecznie zapraszamy do wspólpracy. z wyrazami szacunku, damian Wnukowski specjalista ds. obslugi klienta paszport do eksportu sp. z o.o. trbacka 4, Warszawa 00-074 telefon: 022 18 81 990 Faks: 022 25 02 770 WWW: www.paszportdoeksportu.pl email: [email protected]

gospodarczych w zespole dolnolskiego parku technologicznego. z kolei ewelina duda z zespolu noworudzkiego parku przemyslowego zachcala do skorzystania z uslugi pilotaowej: doradztwo ­ asysta w prowadzeniu dzialalnoci gospodarczej (projekt systemowy ParP).

asysta w prowadzeniu firmy

przedsibiorcy z woj. dolnolskiego mog skorzysta z nowej uslugi doradczej ­ asysty w prowadzeniu dzialalnoci gospodarczej. pilota asysty prowadzi m.in. wyloniona w konkursie agencja rozwoju regionalnego ,,agroreg" s.a. w nowej rudzie (jeden z dwóch orodków na dolnym lsku). z uwagi na dofinansowanie ze rodków publicznych, przedsibiorca pragncy skorzysta z asysty zaplaci zaledwie 120 zl (5 proc. wartoci uslugi). asysta jest uslug opart o standardy krajowego systemu uslug, a wdraajce pilota instytucje prowadz ju punkty konsultacyjne ksu. usluga asysty jest adresowana do wszystkich firm, niezalenie od okresu dotychczasowego dzialania czy brany. sklada si z dwóch zasadniczych etapów. etap i - diagnoza potrzeb biznesowych ­ to identyfikacja problemów oraz potrzeb klienta zwizanych z prowadzeniem dzialalnoci gospodarczej. identyfikacja ta polega na przeprowadzeniu szczególowego wywiadu z klientem, analizie dokumentów oraz wskazaniu metod rozwizania zdiagnozowanych potrzeb. etap ii to wsparcie doradcze w zakresie zidentyfikowanych w etapie i potrzeb, zgodnie z ustalon z klientem ciek postpowania. W ramach realizacji uslugi, konsultacjami i profesjonalnym doradztwem objte zostan 4 podstawowe obszary dzialalnoci firmy: · spelnianie wymogów formalno-prawnych dotyczcych prowadzenia dzialalnoci gospodarczej (wywizywanie si z podstawowych obowizków przedsibiorcy, w tym skladanie dokumentów do zus i urzdu skarbowego); · marketing przedsibiorstwa (przygotowanie strategii marketingowej, analizy sWot, analizy wplywu czynników zewntrznych i wewntrznych na pozycj strategiczn firmy itp.); · organizacja przedsibiorstwa (organizacja pracy, zarzdzanie czasem, dobór personelu, podzial obowizków i odpowiedzialnoci itp.); · finanse przedsibiorstwa (opracowanie kosztorysu przedsiwzicia, zarzdzanie kapitalem obrotowym, pozyskiwanie ródel finansowania, postpowanie w przypadku zagroenia ,,zatorem platniczym", wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank itd.). usluga jest wiadczona przez 21 orodków, w 11 województwach, jednak mog si do nich zglasza przedsibiorcy z calego kraju. z asysty w tym roku skorzysta moe nawet 1000 przedsibiorców. agencja rozwoju regionalnego ,,agroreg" s.a. zaloyla obsluenie minimum 42 klientów. po etapie pilotaowym, jeli usluga zainteresuje przedsibiorców, bdzie wiadczona jako kolejna usluga systemowa krajowego systemu uslug przez punkty konsultacyjne ksu. agencja rozwoju regionalnego ,,agrorEg" s.a. ul. klodzka 27; 57-402 nowa ruda tel.: 74 872 50 25, e-mail: [email protected]

BiuLEtYN sZkoLENiowY Podatki.BiZ

zapraszamy pastwa serdecznie na organizowane przez dzial szkole podatki.biz szkolenia, których list prezentujemy poniej. szkolenia prowadzone s przez wybitnych i znanych specjalistów, dowiadczonych praktyków i trenerów, prowadzcych wlasne kancelarie doradcze, autorów wielu ksiek, komentarzy i opracowa. szczególowe informacje o wszystkich szkoleniach znajduj si na naszej stronie www.podatki.biz/ szkolenia.

· umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 25.10.2011 r., katowice; · Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych w 2011 r. 26.10.2011 r., katowice; · rónice kursowe - aspekty rachunkowe i podatkowe 26.10.2011 r., Wroclaw; · delegacje krajowe i zagraniczne - intensywne szkolenie 27.10.2011 r., Wroclaw; · Pozaplacowe motywowanie pracowników 16.11.2011 r., Wroclaw; 17.11.2011 r., katowice; · skuteczne metody komunikacji i perswazji przy windykacji nalenoci 17.11.2011 - 18.11.2011 r., Wroclaw; 22.11.2011 - 23.11.2011 r., kraków; · Zaksiguj stres 25.11.2011 r., katowice; · inwentaryzacja rodków trwalych 29.11.2011 r., Wroclaw; · rachunkowo organizacji pozarzdowych 30.11.2011 r., Wroclaw.

14

Kurier Noworudzko-R adkowski nr 21 (60) 19 padziernik a ­ 1 listopada 2011

PraktYCZNE wskaZówki i iNformaCJE

Na tej stronie znajdziecie Pastwo porady i informacje z rónych dziedzin, przydatne na co dzie.

Zus dLa CiEBiE

Jak uBEZPiECZY i roZLiCZY NiaNi?

od 1 padziernika nianie opiekujce si dziemi do lat 3 mog spokojniej myle o swojej emeryturze. skladki od minimalnego wynagrodzenia pokryje za nie Zaklad ubezpiecze spolecznych.

by zglosi niani do ubezpiecze, najpierw jeden z rodziców musi zglosi siebie w zus jako platnika skladek. naley to zrobi na formularzu zus zFa. sam niani naley zglosi w zus na formularzu zus zua lub zus zza, jeeli zglaszamy j tylko do ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku gdy niania ma ju inny tytul do ubezpiecze spolecznych). co wane, do marca 2012 r. zgloszenia mog by dokonywane tylko w formie papierowej. przy okazji rozliczania niani osoby j zatrudniajce musz zloy w zakladzie druki zus dra (deklaracja rozliczeniowa) oraz zus rca (imienny raport miesiczny o nalenych skladkach i wyplaconych wiadczeniach) lub zus rza (raport imienny o nalenych skladkach na ubezpieczenie zdrowotne), gdy niania zgloszona jest tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. jeli wynagrodzenie opiekunki stanowice podstaw wymiaru skladek nie przekracza obowizujcego w kraju minimalnego wynagrodzenia, to kod tytulu ubezpieczenia rozpoczynamy od cyfr 04 30. jeeli podstawa wymiaru skladek, a tym samym pensja opiekunki, jest wysza od minimalnego wynagrodzenia, naley zloy dwa raporty zus rca lub zus rza (gdy za nianie odprowadzane s tylko skladki na ubezpieczenie zdrowotne). pierwszy ­ z kodem rozpoczynajcym si od cyfr 04 30 ­ dotyczy rozliczenia skladek od podstawy nieprzekraczajcej minimalnego wynagrodzenia, drugi ­ rozpoczynajcy si cyframi 04 31 ­ przeznaczony jest do rozliczenia skladek od podstawy wymiaru stanowicej nadwyk ponad kwot minimalnego wynagrodzenia. jest to niezbdne, poniewa skladki od nadwyki oplaca rodzic zatrudniajcy niani. W polu przeznaczonym na identyfikator we wszystkich dokumentach rozliczeniowych naley wpisa liczb 40. dokumenty rozliczeniowe tak jak zgloszeniowe do marca sklada si tylko w formie papierowej. od marca za zus udostpni rodzicom oprogramowanie e-platnik, dziki któremu bdzie mona rozliczy niani przez internet. Wicej informacji znajduje si na stronie www.zus.pl/nianie.

komisariat PoLiCJi w NowEJ rudZiE

PoradY PraktYCZNE

udzielonej ci pomocy, lekarza, który udzielal tej pomocy. dokumenty bd te mie znaczenie dla wstpnej kwalifikacji czynu (okrelenia, jakiego przestpstwa padle ofiar). jeeli masz tak moliwo, postaraj si do czasu przyjazdu policji zabezpieczy przed zniszczeniem wszystkie dowody i lady, które pozostawil sprawca. czasem zabezpieczenie ladów moe polega na bardzo prostej czynnoci: np. gdy przy altanie, do której dokonano wlamania, znajdziesz zgubione przez sprawc rkawiczki ­ wystarczy przykry je czym, by nie padal na nie deszcz lub nieg. nigdy niczego nie sprztaj i nie zmieniaj poloenia adnych przedmiotów! zaufaj policjantom, którzy wykonuj czynnoci w zwizku z twoim zgloszeniem. jeeli masz wtpliwoci, dlaczego co robi ­ lub przeciwnie: dlaczego czego nie robi ­ po prostu zapytaj. W szczególnoci nie bój si pyta o swoje prawa i obowizki; dowiedz si te, jak ewentualnie moesz pomóc. prócz pospolitej przestpczoci kryminalnej istnieje duo innych czynów prawnie zabronionych, w wypadku których pokrzywdzonym moe si sta kady. rozwój technologii informatycznych sprzyja dokonywaniu przestpstw z wykorzystaniem internetu. dotyczy to zarówno sfery kryminalnej (oszustwa komputerowe), jak te wykorzystania nowoczesnych technologii do ataków na systemy informatyczne, kradziey danych. dostpno rónorodnych instytucji finansowych moe sprzyja rozwojowi przestpczej dzialalnoci gospodarczej prowadzonej przez nierzetelne przedsibiorstwa (system argentyski). obserwowany w ostatnim okresie rozwój rynków instytucji finansowych powoduje zagroenie zachowaniami nieetycznymi, nierzetelnymi, których efektem moe by istniej przestpstwa, w wypadku których szybko powiadomienia policji jest kwesti szczególnie istotn. jeeli wlanie ukradziono ci samochód ­ nie zastanawiaj si, która jednostka policji bdzie wlaciwa ze wzgldu na miejsce zdarzenia, by tam zloy protokolarne zawiadomienie o przestpstwie. natychmiast powiadom najblisz jednostk policji w jakikolwiek moliwy sposób: zadzwo, zglo to napotkanemu patrolowi, zatrzymaj przejedajcy radiowóz itp. jeeli w wyniku czynu zabronionego utracile jakie przedmioty, np. sprzt rtV, rower, telefon komórkowy ­ idc do jednostki policji w celu zloenia zawiadomienia o przestpstwie, zabierz ze sob dokumenty, na podstawie których mona ustali cechy identyfikacyjne (numery fabryczne) tych przedmiotów. to umoliwi niezwloczne zarejestrowanie przedmiotów w policyjnej bazie rzeczy utraconych, co znacznie zwiksza szanse na ich odzyskanie. dane te moesz równie przekaza w póniejszym terminie, jeli nie dysponujesz nimi od razu. jeli stracile przedmioty nieposiadajce oznacze numerycznych (np. obrazy), ale masz ich zdjcia ­ zabierz je ze sob, zostan wlczone do akt sprawy. skladajc zawiadomienie o przestpstwie, podaj wszystkie informacje, które mog by pomocne organom cigania w wykryciu sprawcy, w tym dane ewentualnych wiadków. jeeli nie znasz ich tosamoci ­ moesz powiedzie, e wiadkiem byl np. mczyzna z pobliskiego kiosku, który podjl prób samodzielnego zatrzymania sprawcy. na podstawie tak przekazanych informacji policja ustali personalia tego wiadka i przyjmie od niego zeznania w twojej sprawie. przeka take wszelkie inne informacje, które mog by przydatne ­ np. na temat rozmieszczenia kamer, ochrony budynku itp. jeeli w wyniku przestpstwa odniosle obraenia i udzielano ci pomocy medycznej, zabierz ze sob wszystkie zwizane z tym dokumenty. dostarcz one policji wanych informacji na temat charakteru twoich obrae, zakresu i rodzaju naraenie na straty, wyprowadzenie lub przywlaszczenie rodków finansowych zgromadzonych na naszych rachunkach. dlatego powiniene wiedzie, jakie dokumenty dotyczce przestpstw gospodarczych naley dolczy do zloonego zawiadomienia o przestpstwie, gdzie sam moesz znale informacj o przedsibiorstwach, jaki jest zakres moliwych do uzyskania danych ­ aby sprawcy nie uniknli odpowiedzialnoci karnej. W przypadku, gdy zostale oszukany przez firm dzialajc w tzw. systemie argentyskim, oferujc uslugi w zakresie finansowania zakupów, udzielania poyczek itp. ­ pamitaj, e podstawowe informacje zwizane z popelnieniem przestpstwa przez tak firm to tzw. dowody z dokumentów. s to w szczególnoci: umowa kredytu (poyczki itp.), regulamin udzielania kredytów, dokumentacja dokonanych wplat w zwizku z podpisan umow, polecenia zaplaty, wydruki z rachunków prowadzonych w formie elektronicznej, dowody zaplaty. dokumenty te s bardzo wane z punktu widzenia czynnoci prowadzonych przez organy cigania, zawieraj wiele istotnych informacji i opisuj okolicznoci, potwierdzaj twoje zawiadomienie oraz ewentualne zeznania, s te wanym ródlem informacji na temat samego przedsibiorstwa i legalnoci jego dzialania. pamitaj, e zawsze przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy moesz ­ we wlasnym zakresie ­ dokona kilku czynnoci sprawdzajcych dla upewnienia si, czy firma, z któr podpisujesz umow lub rozpoczynasz wspólprac handlow, faktycznie prowadzi dzialalno gospodarcz (nie jest firm ,,krzak"), jaki jest zakres prowadzonej przez ni dzialalnoci, kto jest jej wlacicielem.

cdn.

Zus udZiELa Porad Na PortaLu dLa EmErYtów

Zus nawizal wspólprac z portalem internetowym dla emerytów. Co miesic na stronie www.dlaemeryta.pl publikowane s materialy dotyczce wiadcze emerytalnych. Ponadto eksperci Zus udzielaj telefonicznych porad czytelnikom serwisu. Najbliszy dyur odbdzie si 28 padziernika.

Wszyscy zainteresowani tematem emerytur pomostowych mog dzwoni 28 padziernika pod numer 22 667 13 13. tego dnia w godzinach 10.0012.00 ekspert zus udzieli odpowiedzi na pytania dotyczce warunków, jakie naley spelni, aby otrzyma to wiadczenie. -- zus specjalnie dla grupy emerytów - internautów nawizal wspólprac z portalem www. dlaemeryta.pl. porady dotyczce wiadcze bd si ukazywa na portalu systematycznie raz w miesicu. dodatkowo eksperci zus bd prowadzi dyury telefoniczne dotyczce danego tematu ­ wyjania jacek dziekan, rzecznik prasowy zus. celem, jaki przywiecal twórcom portalu www.dlaemeryta.pl, jest ukazanie obecnym i przyszlym emerytom moliwoci, jakie daje internet. dziki portalowi mog pozna i rozszerzy wiedz o nowoczesnych technologiach, a take zapozna si z poradami i ciekawostkami ze wszystkich sfer ycia.

ródlo: www.zus.pl

Wydawca: arr ,,agroreg" s.a., ul. klodzka 27 57-402 nowa ruda, tel. 074 872 50 25 naklad: 4000 egz. red. naczelny: jan a. zieliski; Wspólpraca: krzysztof czajka, barbara szymeczko, Wojtek Wntrzak, marek niewiadomy; lamanie: roman proszek; druk: polskapresse Wroclaw redakcja: [email protected]; reklama: [email protected]

Kurier Noworudzko-R adkowski nr 21 (60) 19 padziernik a ­ 1 listopada 2011

15

prac obecny na konferencji starosta broumova - milan kotrnec. pitkowe spotkanie to take rozmowy na temat kolejnych wspólnych inicjatyw. na zakoczenie wystpily uczennice z zakladni umelecke skoly z broumova, pod kierunkiem romany roskovej.

TimeOut

,,ssiEdZki" ProJEkt ZakoCZoNY

7 padziernika w miejskim orodku kultury w nowej rudzie odbyla si konferencja podsumowujca polsko - czeski projekt ,,tak jak pat i mat". nazwa wywodzi si z czech i stanowi tytul animacji, w polsce znanej jako ,,ssiedzi". jednake czteroletnie dzialania ,,projektowe" przedstawialy si zdecydowanie bardziej korzystnie, ni w wyej wspomnianej bajce. rónic w oryginale stanowila take, obok gminy miejskiej nowa ruda (partnera wiodcego) i miasta broumov, obecno trzeciego ,,ssiada" - gminy Wiejskiej nowa ruda. calkowita warto dofinansowania z europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego wyniosla ­ 257 164,96 , gdzie 146 tys. otrzymala gmina miejska, miasto broumov ­ 47 tys. oraz gmina Wiejska nowa ruda ­ 63 tys. . jak przekonywali obecni na spotkaniu realizatorzy projektu, przedsiwzicie wygenerowalo nowe inicjatywy. ,,polsko - czeskie konfrontacje taneczne", ,,rock stock", ,,przegld atrakcji pogranicza", ,,midzynarodowy dzie dziecka" czy ,,noworudzki festiwal muzyki kameralnej", to pozycje, które na stale wpisaly si w harmonogram rocznych uroczystoci. ponadto w celu prawidlowej realizacji projektu zakupiono profesjonalne

naglonienie sceniczne wraz z owietleniem, 6 ,,domków promocyjnych" oraz przenon scen (gmina Wiejska). W swoich krótkich wystpieniach tomasz kiliski oraz slawomir karwowski wyrazili zadowolenie z realizacji wspólnego zadania. na bardziej ni pozytywn ocenil wspól-

Projekt ,,Tak jak Pat i Mat ­ promowanie ssiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda" wspólfinansowany jest ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wspólpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

akadEmia mELomaNa w tYm roku Po raZ ostatNi

9 padziernika 2011r. noworudzki uniwersytet trzeciego Wieku (nutW) oraz agencja rozwoju regionalnego ,,agroreg" s.a. w nowej rudzie gocili po raz ostatni w tym roku znakomit pianistk orkiestry wiedeskiej, pani elbiet mazur.

rok akadEmiCki 2011/2012 roZPoCZtY!

8 padziernika 2011 noworudzki uniwersytet trzeciego Wieku zainaugurowal nowy rok akademicki 2011/2012 z zaprzyjanionym bielawskim uniwersytetem trzeciego Wieku. Wspólna inicjatywa okazala si strzalem w dziesitk! jako e impreza odbywala si bielawie, noworudzcy sluchacze udali si do tego piknie poloonego u podnóa gór sowich miasta. trzeba przyzna, e uroczysto zostala przygotowana bardzo profesjonalne. imprez poprowadzily obydwie szefowe ­ grayna smoliska (bielawski utW) i karolina popiel (noworudzki utW). na sali, poza samymi bohaterami inauguracji, tj. sluchaczami obu uniwersytetów, obecnych bylo wielu znamienitych goci, reprezentujcych wladze parlamentarne i samorzdowe. slowa ,,rok akademicki 2011/2012 uwaam za otwarty" wypowiedzial tradycyjnie honorowy sluchacz i patron bielawskiego utW ­ burmistrz miasta biela-

jak sonaty beethovena stawala si dla nas zrozumiala i przyjazna. na zakoczenie koncertu pani elbieta nie odmówila sobie przyjemnoci zagrania i nam przyjemnoci wysluchania utworu Fryderyka chopina - ballady g-mol op.23.

koncert ,,muzyka poczta z ciszy" powicony byl Ludwikowi van beethovenowi. jak zwykle kady utwór muzyczny poprzedzony byl piknym slowem opowieci pani elbiety. i jak zwykle po takim wstpie muzyka ­ nawet tak trudna,

na ponowne spotkanie ze wspanial pianistk mamy nadziej zaprosi wszystkich melomanów w marcu przyszlego roku.

Anna Szczepan Noworudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku (NUTW)

wa ryszard dwinel. nastpnie koordynatorka nutW ­ pani karolina popiel odczytala uroczysty list do sluchaczy uniwersytetów trzeciego Wieku od przewodniczcego parlamentu europejskiego ­ pana prof. dr. hab. in. jerzego buzka. W dalszej czci programu yczenia realizacji wszelkich zaplanowanych zamierze w nowym roku akademickim, z du dawk humoru, zloyla obecnym na sali dyrektorka Walbrzyskiego utW ­ pani janina Hajden-Lipkowska. inauguracj uwietnil wyklad pani posel do parlamentu europejskiego - Lidii geringer de oedenberg, którego tematem przewodnim

byla ,,polska prezydencja w radzie unii europejskiej". pani eurodeputowana przekazala równie obu uniwersytetom zaproszenia do odwiedzenia parlamentu europejskiego. cz oficjaln imprezy zakoczyl wystp mlodziutkiej piosenkarki o piknym glosie i nie mniej piknym repertuarze ­ pani patrycji mizerskiej. nastpnie sluchacze obu uniwersytetów wraz z zaproszonymi gomi udali si do pobliskiej restauracji na obiad. przy smacznym posilku, kawie i ciastku, w milej atmosferze, wszyscy mieli moliwo wspólnych rozmów, zawierania nowych znajomoci, wymiany dowiadcze

i wspomnie z wielu interesujcych imprez, które odbyly si ju w poprzednich latach akademickich na obu uniwersytetach. Wielkie slowa uznania za przygotowanie i przebieg calej uroczystoci nale si szczególnie pani prezes graynie smoliskiej oraz zarzdowi bielawskiego utW. reasumujc, inauguracj roku akademickiego obu uniwersytetów uzna naley za wielki sukces i zapowied dalszej owocnej wspólpracy, której efektem bdzie z pewnoci wiele interesujcych wspólnych inicjatyw oraz projektów.

Anna Szczepan i Karolina Popiel Noworudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku

PROMOCJA CENY Z

NAWET DO TANIEJ

50%

najlepszy wybór

www.matplast.pl

Matplast - Nowa Ruda - siedziba glówna ul. Spacerowa 15a, 57-402 Nowa Ruda tel: 74 8726666, fax: 74 8726800 e-mail: [email protected] Matplast - Klodzko - biuro terenowe ul. Polabska 30, 57-300 Klodzko tel./fax 74 8653666 e-mail: [email protected]

Information

Zeitung

16 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

329703