Read PENYELENGARAAN BUKU TUNAI-Day1 text version

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

PENYELENGARAAN BUKU TUNAI

1

KANDUNGAN

1. Aktiviti-Aktiviti Dalam Kutipan Hasil 2. Prosedur Penyelenggaraan Buku Tunai Definisi Buku Tunai Tujuan Menyelenggara Buku Tunai Penyediaan Buku Tunai 3. Prosedur Penyediaan Penyata Pemungut Penyediaan Penyediaan Penyata Pemungut 4. Prosedur Perakaunan Perekodan Resit Ke Dalam Buku Tunai Perekodan Penyata Pemungut Ke Dalam Buku Tunai Perekodan Resit Perbendaharaan Ke Dalam Buku Tunai 5. Latih amal

BAHAGIAN PENGURUSAN AUDIT DALAM

2

AKTIVITI DALAM KUTIPAN HASIL

PERSEDIAAN ASAS: · KAWALAN BORANG-BORANG HASIL · PROSEDUR PUNGUTAN · PROSEDUR PENGAKAUNAN · PENYELENGGARAAN BUKU RESIT DAN BUKU TUNAI · URUSAN DENGAN BANK · SERAHAN KIRA-KIRA WANG TUNAI · MENENTUKAN KETEPATAN AKAUN · PENYESUAIAN AKAUN

BAHAGIAN PENGURUSAN AUDIT DALAM

3

PROSEDUR PENYELENGARAAN BUKU TUNAI

DEFINISI BUKU TUNAI Satu rekod kewangan yang disimpan oleh Pegawai Pengawal mengikut AP 143 (a) Terdapat 2 jenis:

Kew 248 ­ banyak kod hasil

Kew 249 ­ satu kod hasil sahaja

BAHAGIAN PENGURUSAN AUDIT DALAM

4

PROSEDUR PENYELENGARAAN BUKU TUNAI

TUJUAN MENYELENGARA

Merekod semua terimaan hasil dan mengimbangkan baki lejar tiap-tiap bulan. Mengetahui kutipan harian, bulanan & tahunan mengikut kod-kod hasil. Memudahkan penyemakan, penyesuaian dan pengauditan dilakukan. Merupakan punca maklumat untuk penyediaan laporan berkenaan terimaan hasil sesuatu jabatan.

BAHAGIAN PENGURUSAN AUDIT DALAM

5

PENYEDIAAN BUKU TUNAI

SILA LIHAT CONTOH BUKU TUNAI CERAKINAN

BAHAGIAN PENGURUSAN AUDIT DALAM

6

BUKU TUNAI CERAKINAN- BAHAGIAN I

Tarikh

Resit No. Banyaknya Jumlah Harian

Jumlah Pungutan Keseluruhan Pada Akhir Hari

Jumlah Pungutan Mengikut satu-satu Resit

Nombor Resit/Dok Kewangan Yang Telah Digunakan Tarikh Resit

BAHAGIAN PENGURUSAN AUDIT DALAM

7

BUKU TUNAI CERAKINAN- BAHAGIAN II

PEMBAYARAN KEPADA PERBENDAHARAAN

Banyaknya

Tarikh

Resit Perbendaharaan

Nombor Resit Perbendaharaan

Tarikh Dibayar Masuk Ke Bank Mengikut Tarikh P.Pemungut

Jumlah Yang dibayar Masuk Ke Bank Mengikut Kategori Terimaan/Berdasarkan P.Pemungut

BAHAGIAN PENGURUSAN AUDIT DALAM

8

BUKU TUNAI CERAKINAN - BAHAGIAN III

PENGELASAN 76199 72301 87401 77402 62601

Pecahan Mengikut Kod Hasil (satu ruangan untuk 1 kod hasil)

Amaun Dicatat Di dalam Ruang Mengikut Objek Yang Telah ditentukan

BAHAGIAN PENGURUSAN AUDIT DALAM

9

BUKU TUNAI CERAKINAN

Jumlah Harian:- Jumlah pungutan yang diterima setakat hujung hari apabila kaunter ditutup Jumlah Besar:- Jumlah untuk keseluruhan pungutan pada setiap helaian buku tunai yang digunakan Jumlah Besar Jumlah Pengelasan:- Jumlah pungutan untuk keseluruhan pengelasan (kod hasil) daripada awal pungutan sehingga ke helaian yang sedang digunakan.

BAHAGIAN PENGURUSAN AUDIT DALAM

10

BUKU TUNAI CERAKINAN

Siapa yang boleh merekod pungutan ke dalam Buku Tunai?

Pegawai yang diberi kebenaran di bawah AP 73 boleh memperakaunkan pungutan di Buku Tunai. Surat kuasa secara bertulis perlu diselenggara dan dikemaskini selalu dan dihantar ke pihak audit.

Pastikan no. siri Buku Tunai bersambungan dengan yang terakhir digunakan pada bulan sebelumnya.

BAHAGIAN PENGURUSAN AUDIT DALAM

11

BUKU TUNAI CERAKINAN

Bagaimana dengan pembetulan pada Buku Tunai?

AP 147 - Pindaan / Pemadaman dalam Buku Tunai adalah dilarang. Sebarang pembetulan boleh dibuat dengan angka asal digaris dengan satu garisan sahaja dan angka yang betul di tulis di atas angka asal tadi. Pembetulan ini perlu ditandatangan ringkas oleh pegawai yang diberi kuasa (pegawai ini bukanlah pegawai yang menyediakan Buku Tunai tersebut)

BAHAGIAN PENGURUSAN AUDIT DALAM

12

BUKU TUNAI CERAKINAN

Mulakan setiap muka helaian Buku tunai yang ke-2 dan seterusnya dengan :

Baki bawa dari muka surat sebelumnya Ditulis pada baris yang pertama sebelum catatan terimaan dibuat.

BAHAGIAN PENGURUSAN AUDIT DALAM

13

BUKU TUNAI CERAKINAN

B 388803

Hendaklah disediakan berpendua Tarikh Resit No Banyaknya Jumlah harian RM Sen PEMBAYARAN KEPADA PERBENDAHARAAN Banyaknya Tarikh Resit Perbendaharaan RM Sen RM Sen RM PENGELASAN

(Kew.248-Pin.1/83) L-J.P .N.KL

RM

Sen

Sen

RM

Sen

RM

Sen

Baki bawa dari muka sebelah RM 255.00

DISEDIAKAN OLEH : NAMA JAWATAN T/TANGAN TARIKH

DISEMAK OLEH : NAMA JAWATAN T/TANGAN TARIKH

JUMLAH BESAR

BAHAGIAN PENGURUSAN AUDIT DALAM

JUMLAH BESAR JUMLAH PENGELASAN : RM

14

PENYEDIAAN PENYATA PEMUNGUT

AP 79 (a) - Penyata Pemungut perlu disedia apabila pungutan hendak dimasukkan ke dalam bank. Jika melibatkan cek, setiap nilai cek mestilah ditunjukkan pada penyata pemungut tersebut. AP 79 (b) ­ Amaun setiap masukan bank hendaklah dicatatkan dalam Buku Tunai pada hari yang sama.

BAHAGIAN PENGURUSAN AUDIT DALAM

15

PENYEDIAAN PENYATA PEMUNGUT

Pastikan Kategori wang adalah betul. Tunai, Wang Pos, Kiriman Wang ,Cek, Bank draf Setiap kategori pungutan perlu menggunakan slip bayar masuk yang berbeza. Contoh Penyata Pemungut ­ Lampiran 6

BAHAGIAN PENGURUSAN AUDIT DALAM

16

PENYEDIAAN PENYATA PEMUNGUT

Apa yang perlu dicatatkan

Kod Jabatan Kod PTJ (Pejabat Pemungut) Nombor Penyata Pemungut Tarikh Penyata Pemungut Tempoh pungutan Kod Hasil Jenis Kutipan Jumlah Dalam Angka Tandatangan Pegawai - Pegawai yang menyediakan penyata pemungut tidak boleh menandatangani P.Pemungut

BAHAGIAN PENGURUSAN AUDIT DALAM

17

PENYEDIAAN PENYATA PEMUNGUT

Bagi pegawai yang membankkan wang

Mesti menyemak cetakan oleh pihak bank pada slip bayar masuk (pastikan tiada perbezaan). Slip Bayar Masuk yang dikembalikan oleh pihak Bank perlu diserahkan kepada Pegawai Penyelia untuk disemak dari segi amaun dan tarikh berdasarkan pada cetakan pihak Bank Pegawai yang menyemak perlu menandatangani secara ringkas bersebelahan amaun cetakan bank ­ AP 80 (e).

BAHAGIAN PENGURUSAN AUDIT DALAM

18

PROSEDUR PERAKAUNAN

PEREKODAN RESIT, PENYATA PEMUNGUT DAN RESIT PERBENDAHARAAN KE DALAM BUKU TUNAI

BAHAGIAN PENGURUSAN AUDIT DALAM

19

PEREKODAN RESIT KE BUKU TUNAI AP 72 - Resit hendaklah dibukukan satu persatu pada masa urusan dibuat / sebelum hujung hari dalam Buku Tunai.

AP 144 - Catatan dalam Buku Tunai hendaklah mengikut susunan urusan yang berlaku.

BAHAGIAN PENGURUSAN AUDIT DALAM

20

PEREKODAN RESIT KE BUKU TUNAI

Bagaimana merekod?

Rekod di ruangan tarikh, no. resit dan banyaknya. Rekod di ruangan pengelasan mengikut kod terimaan hasil / amanah.

1. Pastikan no. resit, amaun, kod hasil adalah sama dengan apa yang tercatit pada resit

BAHAGIAN PENGURUSAN AUDIT DALAM

21

PEREKODAN PENYATA PEMUNGUT KE DALAM BUKU TUNAI

Setiap kemasukan ke Bank (berdasarkan kepada slip bayar masuk ke bank) mesti dicatatkan satu persatu di bahagian "Pembayaran Kepada Perbendaharaan". Rekod di ruangan Banyaknya dan Tarikh Berdasarkan penyata pemungut yang telah diakui terima oleh pihak bank menerusi cetakan bank atau cop terima.

BAHAGIAN PENGURUSAN AUDIT DALAM

22

PEREKODAN RESIT PERBENDAHARAAN KE DALAM BUKU TUNAI

AP 80 (d) - Bayaran kepada Perbendaharaan / Bank hendaklah disemak dengan Resit Perbendaharaan yang diterima daripada JANM Cawangan.

Semakan dengan salinan penyata pemungut dan Buku Tunai Rekod no. resit perbendaharaan tersebut ke dalam Buku Tunai di Bahagian `Pembayaran Kepada Perbendaharaan' di ruangan No.Resit Perbendaharaan.

BAHAGIAN PENGURUSAN AUDIT DALAM

23

PEREKODAN DI BUKU TUNAI

Sebelum di hantar ke pihak audit

Pastikan di akhir helaian Buku Tunai terdapat maklumat berikut:1. Ringkasan Pungutan Mengikut Pengelasan 2. Disediakan oleh: Nama: Jawatan: Tandatangan: 3. Disemak oleh: Nama: Jawatan: Tandatangan:

BAHAGIAN PENGURUSAN AUDIT DALAM

24

BUKU TUNAI CERAKINAN

B 388803

Hendaklah disediakan berpendua Tarikh Resit No Banyaknya Jumlah harian RM Sen PEMBAYARAN KEPADA PERBENDAHARAAN Banyaknya Tarikh Resit Perbendaharaan RM Sen RM Sen RM

PENGEL

RM

Sen

Sen

Ringkasan Pungu tan Mengikut Pengelasan 81101 Jan - Mac April Jumlah Tolak : Pelarasan Cek Tak Laku Jumlah Slp Pelarasan 23100 72415 81199 23103 Jumlah

Catatan MengenaiButiran Pelarasan Cek Tak Laku Bil N o Resit Yang Bibatalkan Tarik Resit Kod Amaun Catatan

DISEDIAKAN OLEH : NAMA JAWATAN T/TANGAN

DISEMAK OLEH : NAMA JAWATAN T/TANGAN

BAHAGIAN PENGURUSAN AUDIT DALAM

JUMLAH BESAR

JUMLAH BESAR JUMLAH PENGELASAN :

25

PEREKODAN DI BUKU TUNAI

· Tulis dengan kemas dan jelas dan pastikan sentiasa kemaskini. · Catatan Harian perlu disemak oleh pegawai penyelia (bukan oleh pegawai yang membuat catatan) setiap hari dan menandatangan ringkas serta ditarikhkan di tempat setakat mana Buku Tunai telah disemak ­ AP 80(b)

BAHAGIAN PENGURUSAN AUDIT DALAM

26

TERIMAAN MELALUI ,,ELECTRONIC FUND TRANSFER (EFT)

Resit : Tarikh yang dicatat dalam resit adalah tarikh penerimaan notis EFT oleh pejabat pemungut Buku Tunai : Ruangan `Pembayaran Kepada Perbendaharaan' perlu dicatatkan dengan butiran berikut : Ruangan `Banyaknya' : Amaun yang dibankkan melalui EFT. Ruangan ` Tarikh' : tarikh wang diproses oleh bank dan perkataan `EFT'.

Notis Pembayaran EFT perlu dikemukakan untuk tujuan pengauditan.

BAHAGIAN PENGURUSAN AUDIT DALAM

27

TERIMAAN MATAWANG ASING

Resit Resit akan dikeluarkan seta-merta setelah menerima matawang asing daripada pembayar

Catatkan amaun dalam matawang asing di ruangan `Kerana' Kosongkan ruangan Ringgit dan Sen.

Setelah menerima matawang asing, penyata pemungut perlu disediakan dan dihantar ke bank serta-merta.

BAHAGIAN PENGURUSAN AUDIT DALAM

28

Catatkan amaun dalam ringgit RM seperti cetakan bank di dalam resit salinan pejabat dan salinan audit. Tiada resit sementara yang boleh dikeluarkan. AP 77 berkaitan, " Matawang asing, yang tidak sah diperlakukan, tidak boleh diterima sebagai bayaran oleh mana-mana Jabatan Kerajaan. Sekiranya mata wang asing sampai ke tangan seseorang pegawai pengakaun, wang itu hendaklah dihantar kepada Perbendaharaan tempatan atau Perbendaharaan Kecil tempatan".

BAHAGIAN PENGURUSAN AUDIT DALAM

29

TERIMAAN SECARA e-payment

Resit Resit sama ada Kew.38 atau berkomputer perlu diserah kepada pembayar bersama draf jualan. Resit disemak dengan Laporan Jurnal Urusniaga MEPS Cash atau Laporan Jurnal Urusniaga Terimaan Harian Kad Elektronik(bagi kaedah manual) Penjelasan lanjut rujuk Surat Pekeliling ANM Bil. 1 Tahun 2006 dan Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3 Tahun 2006.

BAHAGIAN PENGURUSAN AUDIT DALAM

30

TERIMAAN SECARA ONLINE

Resit Resit yang dicetak di portal perlu mendapat kelulusan Perbendaharaan sebelum diterimapakai sebagai resit rasmi.

BAHAGIAN PENGURUSAN AUDIT DALAM

31

Buku Tunai

Catatkan amaun dalam RM seperti cetakan bank di ruangan `Banyaknya'. Catatkan mata wang asing bersebelahan dengan Ringgit RM (dalam ruangan `Banyaknya') sebagai rujukan.

Jika pihak bank tidak mengesahkan amaun amaun dalam RM dan pejabat pemungut masih tidak menerima Resit Perbendaharaan pada masa penyerahan dokumen kepada audit, kosongkan ruangan `Banyaknya' dan catatkan mata wang asing untuk rujukan.

Pelarasan perlulah dibuat dalam bulan di mana pengesahan amaun dalam RM telah diterima pada ruangan Ringkasan Pungutan Mengikut Pengelasan.

BAHAGIAN PENGURUSAN AUDIT DALAM

32

CEK TAK LAKU

Resit untuk cek tak laku perlu dibatalkan. Hantarkan resit asal yang batal kepada pihak audit Keluarkan resit baru untuk cek gantian Pelarasan perlulah dibuat dalam bulan semasa di mana cek tak laku diterima daripada JANM Perlu wujudkan Daftar Cek Tak Laku (Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bil 1 Tahun 1994)

BAHAGIAN PENGURUSAN AUDIT DALAM

33

LATIHAMAL

BAHAGIAN PENGURUSAN AUDIT DALAM

34

PENGHARGAAN

TERIMA KASIH

BAHAGIAN PENGURUSAN AUDIT DALAM

35

Information

PENYELENGARAAN BUKU TUNAI-Day1

35 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

153924


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - PSZ 19
PENYELENGARAAN BUKU TUNAI-Day1