Read SH702iD text version

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FOMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FOMA PC . . . . . . . FOMA PC . . . OBEX . . . . . . . . . . . . . AT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .

.. .. .. .. .. .. .. ..

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

.. .. .. .. .. .. .. ..

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

.... .... .... .... .... .... .... ....

. . . . . . . .

. . . . . . . .

.. .. .. .. .. .. .. ..

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. .1 . .2 . .4 . .5 . 11 . 24 . 34 . 37

,²--~p,É ,½ÁÄÌ--¯^Ó"_

FOMA'[­,©ç--~p,Å«éf·[ ^'Ê·M,É¢,Ä

FOMAFAX sigmarion FOMAmusea sigmarion musea sigmarion FOMA Remote Wakeup

DoPa PIAFSPHS64K/32K

64Kf·[^'Ê·M

B¢,··,Ü ê ³ à<ÛÄ ¶ z É ÔS Zé, Ä µ ±`Ú· hRÌ, C^[l bgT[rX " · ±`Ú· · umopera U·v ·^ · umopera·v A · ·Ç,È FOMA 64Kf[^MA · ·Ê' ½,µ zÎ`É, NZXCgA | " · IÜÍ,½ SDN,64KANZX| úS¯"Ì CgpB " --~ ð, ··,Ü µ 64Kf[^MFOMA'[p\R±`Ú·ð,ÇÈ" · ·Ê' Í, Æ,­ A ·Ä,µ espB S ·ð,è'Ý íZ --~ Æ,¤ ··,Ü « Å f[^BOX · Rec_E["· hA " " Ì, ·Ç,È rIf[^Ì,Ê-- Sä" " · MsKB ·óZ--`¢,½ ·ð, "É,·ê ¤ ··,Ü ¢ Ä µ,

64Kf·[^'Ê · M, Ì · ð OE

FOMA'[MsA ·Ê'Å,­ ·ð, ·Í,É ¤ B ··,Ü è È KvÉ, ·ª, OEð Ì ºÈ^ --

FOMA USB FOMA FOMA 64K FOMA 64K ISDN64K

,¨'m,ç¹ FOMA JATE

1

f·[ ^'Ê M,Ì "õ --¬ ê

A · Ä , µ ± ` Ú · ð , ­ [ ' A M OF Æ , " R \ p 6Ä,¢ Â É4Kð,õ"·Ì ê é ·,p--~ M·Ê'^[ f Ñ,æ B··,Ü µ ¾­à·

p\R",ÆFMOA'[­,ð·Ú`±·é

¨,M·Ê'gb P p B··,Ü è È É,ê ¬--È ¤,æ Ì ºÈ^

·i nP.4·j

'Ê·MÝè[email protected]<,ð "Xg·[,·é nws o d iW ð,PX Ì,¢ gZ¨ «,Æ C " Xg·[ inswdo W 02 nla io s e f r P ¢,gZ¨ ð «,Æ Ì nws o d iW ð,eM Ì,¢ gZ¨ «,Æ

·i

nP5.·j nws o d iW ð,89 Ì,¢ gZ ¨ «,Æ

<,·é

P5.

P.6

P7.

P8.

C " Xg·[ Sm"F,ð· é

<OEã,Ì

P9.

P.9

P9.

P9.

C "X g·[<,· é

FMOAPC·Ý'è\tg,ð ·i

nP.12·j

gb P p Å,è'Ý·ñ ½ ©, é,· ð è'Ý·Ì M Ê mopera U mopera nP.15 nP.16

[ ·f K 4 6 Å , è 'Ý ñ ½ © é ,· ð è 'Ý · Ì M Ê ^ mopera U mopera nP.18 nP.19

nPA · 9 3.

j · 6 4. P

·Ú`±,·é ·i nP.20·j

CA WM D Ú^ã`¢·OZæ ½,ê ³ è'F"Ä,µ Æ iSK<·W ES¢ e X V M·Ê'®" A ·Í,­ AµB··,Ü ¢ Ä ,'<·É iSK< M DC - W j · 0 2 - T MI i B·Â,P Ì A[' M OF

T WC -P

A,M¤,s·ð Ê'gbPpÅN[· gbl MO F A · , © ¶ · É À OE å ` Å · ð , Í -- \ " ` ` " Ì , PI / C T ·É,Û B · · , Å ^ [ · p PC T Ì , ß ½ A ·Í,É é · p--^SÉ,ÀOEå`Å·ð,\"« M· B··,Å v--K·ª,è'Ý AÊ'Ì,­[ M OF

FMOAPC·Ý'è\tg,ðZí¸ ,É'Ê·MÌÝèð·,é

M·Ê'Ì,±

nP.24 64K nP.24

[·U½,ÁZðÀOEÒ·--ÇSÌ,"R\p

inA W ·P X sw od A AXZ N ·É,« É , Ä × · Ç , È e X V Ì ,S O B·Æ,± Ì ÀOE é,« Å A ·Í,l P [·Â, Zð ÀOE ÒZ·--ÇSÌ,"R \ p B··,Ü ¢ Ä ê,³ è'Ý·ª,[ U A ·Í,[ U · ¢,È ª ÀOE ÒZ·--ÇS AX" C Ñ,æ ¨ <[·g X "C Ì,Ç È gt B·ñ,¹ Ü « Å,ª <[·g nÆ,é·p--gZð,la io s e f r P 0 2 á'Å·É,"R \ p Ì,ä`P A ·í Ê' Ì,"R \ p A ·oC h \

nP.34·j

FOMA mopera U mopera

2

"®·ìSÂ<«,Ìm"F

<C @ t è'Ý·M Ê B·¢,³ ¾ - p--~ ²,Å «<ÂSì·®" nP5`Pj.·8

· p\R{Ì` ­" ­ Ú

P ,¦·

·E A,A M OF · Í g t \ è ' Ý · C P

·K--vSÂ<« PC/AT

Ì, ºÈ^

P.9 FOMA SH702iD nP.10 FOMA nP.10 OS nP.10

Windows 98 Windows Me Windows 2000 Professional Windows XP Windows 98 Windows Me 32MB Windows 2000 Professional 64MB Windows XP 128MB 5MB

USB USB1.1/2.0 FOMA PC

FOMA PC·Ý'è\tg·^ FirstPass PC\tg,É¢,Ä

A,"R\pðgt\è'Ý·CP M OF ç , © R- D C Ì , t · Y " A ·Æ,¤ gZÄ µ,<[·g X "C É, A ·â,M Ê'gb P p ¤,s·Ä µ ±`Ú·ð, A ·ð,è'Ý È Ü,´ ³ È,v--K· B··, ·i A · ½,Ü A[p--~ð,`·¾­ØU½,µ¾"æZè­[' M OF z Î `s a P t ir F ç , © U E u b e W Ì , " R \ p Ä µ , A½B··,ÅÌà µÉ,¤æé«ÅXZN É,g C T Ì , à " M OR - D C Í , µ Ú · B·¢,³ A ·Í, B··,Å A ·Í, ê ¢ B··,Ü « Å h[· " E_ ð,Å"V· ç,© W B··,Ü è © ,ª ¿-- B·¢,³ ¾ - Ä,µ Æ·QZð,W[·y zÌ,ÐZï A"R\pÆ,­[' M OF nPj·1. A · Í , g t \ C P s a ir F Ü,« Å ª Æ,± ¤ s·É,P'ÈS Ì , z Î ` s a P t ir F É , M · Ê ' ^ [ f K4 6

PC/AT Windows 98SE Windows Me Windows 2000 Professional Windows XP Windows 98 Windows 98SE Windows Me Windows 2000 Professional 32MB Windows XP 128MB 10MB

nv·lau a M s P t ri F u · AdredaRbo È,¢ Ä ê ³,<[·g X "C É, R\ p Ì,¢ gZ¨

j · § ,, ð , ã · È ^ 0. 6 " W [ · o i Az[·y Ì,ÐZï® "SY e X Vr h

nv·lau a Ms Pt riF u· j · ® Z ` OEFD P i ·

É,é È -- ²,ð

¾,- -- ² ð, v--K·ª, M·Ê'r" i·

Internet Explorer 5.5 Windows XPInternet Explorer 6.0

·j A®Z"SY e X Vr h Í,- µ Ú·

3

FOMA'[ð,­ é,· ±`Ú·

p \ R ",Æ FOMA'[­ Í · `Ô,Å·Ú±µÄ-¾³¢B "Xg·[<,³êÄ¢éÉÍA æ­Ê,É · 'Ê·MÝè[email protected]<,ª m ,ª·\Z¦³êÜ·B · n "dOE¹,ªüÁÄ¢é·ó FOMA'[ ­,Ì

1 FOMA USBFOMA FOMA

FOMA USB·Ú`±P·[u<,Å·Ú`± ,· é

2 FOMA USB

FOMA USB

FOMA USB

1 FOMA[USB·^Ú`±P,ð ·[u< FOMA' ­`¤RlN

,ÌSO·"Ú`±'[Zq,É··µzÞ USB· 2 FOMA\R",Ì Ú`±P·[u<,Ìp\R "`¤RlN^,ðp N^,É··µzÞ ·iA·j

·i·Ê",,j ,Ì FOMA'[­ ·[email protected]·j

USBRl

FOMA USB nP.5

4

5 OEY·õ,·étH<_ðZw'è

Windows XP,ÉC"Xg·[<,·é

p\R",ÌSÇ--·ZÒOEÀðÁ½[U·[,ÅC "Xg·[<,µÄ-¾³¢·B

1 2 CD-ROM:\USBDRV 3

1 "Y·t,Ì

CD-ROM,ðp\R",ÉZbg

CD-ROM

2 FOMA'[­,ðp\R",É·Ú`± ·¡ñ,ÍÚ`±µÜ¹n 3·m,¢¦A

·i nP.4·j

6·mV,µ¢n[hEFAÌOEYõB U·[h,ÌS®--¹n

--¹·n ,ðNSb

,ª·\Z¦³ê½çA

·mS®

7<[·gX"Cð,ohÌ,¼`«±,ø^

4·m^ê--,ܽÍ"Á'èÌS©çCX g·[<,·é

·iÚ×j

·n

OBEX nP.9

5

Windows 2000 Professional,ÉC" X g· [ < , · é

p\R",ÌSÇ--·ZÒOEÀðÁ½[U·[,ÅC "Xg·[<,µÄ-¾³¢·B

[email protected]<,ÌOEYõn[ EFAfoCX,Ì[email protected]<

OEY·õ,ªI--¹µÜ½B ,ç·A ·mZY,Ön ,ðNSb ·n ,ª·\Z¦³ê½

1 "Y·t,Ì

CD-ROM,ðp\R",ÉZbg

CD-ROM

2 FOMA'[­,ðp\R",É·Ú`±

7·mS®--¹n 8<[·gX"Cð,ohÌ,¼`«±,ø^

,ðNSb

OBEX

nP.9

3·mfoCX,ÉÅ"KÈhðOEYõ ,·é

·i,,§j

·n

4·mêS,ðZw'èn 5 Rs·[OE³,ðZw'è

OK·n,ðNSbN

CD-ROM:\USBDRV

6

Windows Me,ÉC"Xg·[<,·é

1 "Y·t,Ì

6<[·gX"Cð,ohÌ,¼`«±,ø^

CD-ROM,ðp\R",ÉZbg

CD-ROM

OBEX

nP.9

­,ð 2 FOMA'[p\R·Ú`±",É

3 OEY·õ,·étH<_ðZw'è

1 2 CD-ROM:\USBDRV 3

4·mV,µ¢n[hEFAÌOEYõB U·[h,ÌSJZn

,Ö·n ,ðNSb

,ª·\Z¦³ê½çA

·mZY

5·mS®--¹n

,ðNSb

7

Windows 98,ÉC"Xg·[<,·é

1 "Y·t,Ì

CD-ROM,ðp\R",ÉZbg

CD-ROM

6·mZY,Ì[email protected] <,ðOEY·õµÜ·B

·mZY,Ön ,ðNSb

·n ,ª·\Z¦³ê½çA

2 FOMA'[­,ðp\R",É·Ú`±

7·mV,µ¢n[hEFAfoCXÉK --v,È\tgEFAªC"X·[<³

,êܵ½·B ,ðNSb

·n ,ª·\Z¦³ê½çA

·mS®--¹n

·mZY,ÌVµ¢hCoðOEõÄ n · F · · Ü, , SbN

8

,ª·\Z¦³ê½ç

·mZY,Ön

,ðN

3·mZg--p',ÌfoCXÉÅ"KÈh o,ðOEY·õ·é

·i,,§j

·n

OBEX

nP.9

4 OEY·õ,·étH<_ðZw'è 5·mXV,³ê½hCo

1 CD-ROM:\USBDRV 2

·i,,§j

·n

8

FOMA'[­ ,ªp \ R " É ·³ µ - " Z¯ ê Ä ¢ ,È¢·êA · -- á ,, W Xi Pn ,d Åo w s S m " F · é Æ «

·Ý'è,¨æÑÊMÍūܹñB

1·mX^[gn

·j...[

Windows XP

2·mn[hEFA

^u,ðNSb

Windows 2000 Professional

3 SefoCX,ðNb

COMLPT COM LPT USB Universal Serial Bus

Windows Me 98 FOMA SH702iD Command Port COMx FOMA SH702iD OBEX Port COMx FOMA SH702iD FOMA SH702iD COMxx

9

~A `

·ì

RæÌ, ,ì·`Í ½,Ü

CXg[sA " · " ¸ZÉ,< ·«, Æ ½ µ, É,Ê­ mFOMA SH702iD·n«,\,Æ·ª¢ È Ä ê ³ ¦Z ·

5·B,µ½--¹ÜªS®g[<"XACm ,ç·A³ê½\Z¦ª

·n S®--¹·nm bN,ðS

'Ê·MÝè[email protected]<,ÌA"Xg[Zð ·à­¾,µÜ·B ,èÜ··B

OS,É æ Á Ä ­Ê·\ Z¦ È Ç ª^Ù

FOMA Windows XP 2000 Professional

Windows Me FOMA USB

CD-ROM,©,çA"C"X g · [ < , · é

Windows XP,ACXg[«· ,Æé·< ,,· á-- Å " "

1·mX^[gn

·j...[

1 "Y·t,Ì 2·mX^[gn

CD-ROM,ðp\R",ÉZbg

CD-ROM

·j...[

2·m 3F"mSð,¼­O·vé,·oe·í 4·mS®--¹n

FOMA SH702iD USB·n

CD-ROMhCu­¼·,, ·F 3·m ¥USBDRV¥sh702idu.EXE·n,Æ"ü--Í OK·n,ðNSbN

,ðNSb

ç,© "R \ p Ì,¢ gZ¨ 4·m SH702iD,gp¢té, @CA Zª -- , Ä µ ð,< CXg[¢·,Ü µ½ " " · , < ·m s ·ÀZ A ·ç, ½ ê ·nNbN ð, S

FOMA ·n\³ª·, ,¦Z

10

FOMA PC·Ý'è\tg,É ,æ é'Ê·M,Ì·Ý'è

FOMA PC·Ý'è\tg,É¢,Ä

FOMA PC·Ý'è\tg,ÌC"X g·[<,©çC"^·[lbg·Ú`±,Ü ,ÅÌ--¬ ê

FOMA PC·Ý'è\tg,Ì"®·ìSÂ<«ð²m"F,-¾ ,³¢·B ·i nP3.j· P E T S , FM O A Ý · C P t \ è ' ð , g X " < [ ,· é A ·É,"R \ p Ì,¢ gZ¨ AWÝ·«<ÂSPC-TÌ,t·Y"É ­ [' M OF ½ , ê ³ gt \ è' A ·ãOEÈ^i A'gt\èÝ·MÊ^[·f M OF Ñ , æ ¨ A <OE A'n ·ãOE M OF m · · g t \ è Ý · M Ê ^ [ · f A,<ê,³ [·gX"Cðgt\è'Ý·CP M OF A ·Í, ê é ¢,Ä A¢B· ,³ ¾ - Ä,µ < [·g X "C ð, A,A M OF · Í g t \ è ' Ý · C P AÅB··,Ü« p--~ ,­[' MOF Ì , Ä × · Ì , PETS Q, ·Ý'è`O,Ì"õ ·Ý'è,ðs¤`OÉ^Ⱥ̱ÆSm"Fµ ,Ä-¾³¢·B

FOMA nP.4 FOMA nP.9

,,"- É,O`è æ í[email protected]<{­ <OE n · g t \ è ' Ý · P CT- W m È^i· ·j ·A ·j ·A

FOMA W-TCP FOMA W-TCP APN FOMA 64K FOMAAPN Access Point Name cid cidmopera APN mopera.ne.jp cidmopera U APN mopera.net LAN APN cid Context Identifier ... FOMA APN FOMAAPN ,¨'m,ç¹ FOMA PC 64K nP.24

gt \ Ì,ç ê » ß,¶ © ç , zÎ`M·Ê'^[ f

mopera Umopera nP.15 nP.16 mopera Umopera64K nP.18 64K nP.19

nP4.2 PETS , ·Ú`±,·é C"^·[lbg,ÉÚ`±µÜ·B ·i nPj·2.0

FOMACOM20 APN APN Windows APN nP.24

11

FOMA PC·\tg^ è'Ý · PC\tgCXg[é,·< ð, " ·

FirstPass

FOMA PC

Windows XP 2000 ProfessionalFOMA PC FirstPass PC FOMA PC Windows XP

5·m^XNgOEC,Éí'"·én ,é±ÆðSm"F

E,Å,

1 "Y·t,Ì CD-ROM,ðp\R",ÉZbg 2·m <·nFOMA PC·Ý'è\tg,ÌC"Xg·[ ,ðNSbN

Windows CD-ROM \FOMA_PCSET\SETUP.EXE OK FirstPass PC CD-ROMFirstPassPCSoft FirstPassManual

W-TCP nP.21 W-TCP

6 C"Xg·[<æ,ðSm"F

3·mZY,Ön 4 "à--e,·é,ðSm"F·ê̤¦·A

,ðNSb

W-TCP FOMA FOMA PC nP.13

7 v·OSm"FtH<_,Ì­¼ð

OE_­ñ"à--e,ɯ^Ó

8·mZbgAv,ÌS®--¹n

12

,Ìæ­Ê

FOMA PC nP.14

FOMA PC·Ý'è\tg <Zz,Ì'·^Ó

C"Xg·[

FOMA PC·\tg^ è'Ý · PC\tgACXg[é,·< ð , " " ·

FirstPass

Windows XP 2000 ProfessionalFOMA PC FirstPass PC

1 ^XNgOEC,Ì

·

m

· ,ðENSb n

2 <N"®',Ìv·OðI--¹

FOMA PCW-TCP

13

4·m 1·mX^[gn

·j...[

OK·n,ðNSbN

FOMA PC

W-TCP W-TCP

2·m gNTT DoCoMo FOMA PC·Ý'è\t ·n

NTT DoCoMo FOMA PC

FOMA nP.4 FirstPass PC

1 v·O,ð<N"®

3 ·íoe,·évO­¼ðSm"F

FOMA PC Windows XP FOMA PC FOMA PC W-TCP nP.21

14

SeZí·Ý'è,Ìû­@

mopera U,Ü,½Í mopera,ð--~p·j

·Å`å384kbps,Ì·,`¬pPbg'Ê·M ,¢Ü··B v·oC_,Í·A hR,ÌC"^·[lb gÚ·T[rXmopera U,Ümopera,~--ðp ±` · Í,½ ,µÜ··B

·¦

4·m

,Ì·Ý'èðs

FOMA'[­·Ý'èZæ"¾n OK·n,ðNSbN

,Ìæ­Ê

FOMA APN

5 ·Ú`±­¼,ð"ü--Í

64kbps 384kbps

1 FOMA PC·Ý'è\tg,ð<N"®

\/:?!<>|"

6·mZY,Ön 2·mpPbg'ÊMn

,ðNSb

mopera Umopera OSWindows XP 2000 Professional

U· 3·m ·u,ÖÌ·Ú`±n mopera v,ÖÌ·Ú`±n

·^·m mopera·v ·u

Windows XP·A2000 Professional,Ì·ê

mopera Umopera nP.16 mopera U mopera U

Windows Me·A98,Ì·ê

15

7·mÅ"K»,ðs¤n "F

E,Å,é±ÆðSm

nP.15

1 P.15,Ì`·ì,P·`,S,ð·s,¤

W-TCP

,ð"ü--Í 2 ·Ú`±­¼,ðNSbN

APN·j ·Ý'èn

8 ·Ý'èîñ,ðSm"F

E

9·mS®--¹n

,Ìæ­Ê

OK·n,ðNSbN

W-TCP nP.20

\/:?!<>|" APN mopera APN mopera.ne.jp E IP LAN

3 ·Ú`±æ

·i

APN·j ,ð·Ý'è

cid 1mopera APN) [mopera.ne.jp] cid 3mopera U APN) [mopera.net] 1 ·m'ÇÁn ,ðN Sb ·é·B APN 2 ·mÚ`±æ · i AP N j ·n ,ɲ--~pÌv·oC_, FOMApPbg­Ô,É`Îzµ½·Ú±æ­¼ · i AP N j ,ð·³ µ-"ü--Í ,Ä · m O Kn ,ðNSb·é·B APN APN - . cid10

4·mÚ`±æ ,ðNSbN

16

·i APN·j ·Ý'èn

,Ìæ­Ê

OK·n

APN APN

8 ·Ý'èîñ,ðSm"F

E

5·mÚ`±·iæ

·i APN·j ,Ì`I`ð·n APN·j ,ðSm"F ·E ·mpX[hn

,Å·Ú`±æ­¼

6·m[U­¼n

,ð·Ý'è

OSWindows XP 2000 Professional

9·mS®--¹n

,Ìæ­Ê

OK·n,ðNSbN

W-TCP nP.20

Windows XP·A2000 Professional,Ì·ê

Windows Me·A98,Ì·ê

7·mÅ"K»,ðs¤n "F

E,Å,é±ÆðSm

W-TCP

17

,ð`I`ð,·é·ê mopera,ð--~p·j

·¦ 64Kf·[^'Ê·M ,Ì·Ý'èðs,¢Ü··B _,Í·A hR,ÌC"^·[lbg·Ú`±T·[rX mopera U,Ü,½Ímopera,ð--~p,µÜ··B

64Kf·[^'Ê·M ·i mopera U,Ü,½Í

v·oC

3·mZY,Ön

,ðNSb

mopera Umopera OSWindows XP 2000 Professional

64K 64kbps

1 P.15,Ì`·ì,P·`,S,ð·s,¤ 2 ·Ú`±­¼,Ì"ü--ÍÆfðI

64K

Windows XP·A2000 Professional,Ì·ê

\/:?!<>|" FOMA SH702iD

Windows Me·A98,Ì·ê

4 ·Ý'èîñ,ðSm"F

E

5·mS®--¹n

,Ìæ­Ê

OK·n,ðNSbN

nP.20

18

64Kf·[^'Ê·M ,ð`I`ð,·é·ê C_,ð--~p·j

64Kf·[^'Ê·M

·¦

·i,»Ì`¼v·o

,Ì·Ý'èðs,¢Ü··B

3·m[U­¼n

·E ·mpX[hn

,ð·Ý'è

64K 64kbps

OSWindows XP 2000 Professional

1 P.15,Ì`·ì,P·`,S,ð·s,¤ 2 Se·­Ú,ðÝ'è

64K

Windows XP·A2000 Professional,Ì·ê

ISDN64K FOMA SH702iD 0123456789ABCDPTWabcdpt w ! @ $ - . ( ) + # , & E IP LAN

Windows Me·A98,Ì·ê

4 ·Ý'èîñ,ðSm"F

E

5·mS®--¹n

,Ìæ­Ê

OK·n,ðNSbN

19

1 fX<NNgbSbv,Ì·Ú`±ACR"ð_u

OS

2 ·Ú`±,ðZÀs

Windows XP OS

mopera Umopera P.19 E

Windows XP Windows 2000 Professional Windows Me 98 FOMA 64K

20

W-TCP·Ý'è

W-TCP,Ì­ðS,,

W-TCP·Ý'è\tg,ÍFOMAlbg·[N,Åp Pbg'Ê·M,ð·s,¤·ÛÉA TCP/IP,Ì"``--"\--Í,ð·Å "K»,·é½ßÌTCPp·[^·Ý'èc·[<,Å ,··B FOMA'[­,Ì'Ê·M·«"\,ð·Å`åOEÀÉS^--p,·é ,ÉÍ·A ,±Ì\tgEFA,Éæé'Ê·M·Ý'è,ªK--v ,Å··B

g 1 FOMA PC·,ðNÝ'è\tSb,ð<N"® TCP·Ý'è·n N

W-

W-TCP

^XNgCW-TCP··êé,·ì`ðè'Ý OE ç,©

W-TCP

2 ZY,Ì`·ìðs¤

VXe·Ý'è,ªÅ"K»³êÄ¢È

W-TCP

21

nP.21 · ê Ì 1 Ps¤, ·u Windows XP,v ,ì· ·ð,

`Ì,

2 ZY,Ì`·ìðs¤

VXe·Ý'è,ªÅ"K»³êÄ¢È

FOMA

22

APN·j ,Ì·Ý'è

FOMA'[­,©çÌ·Ú`±æ ·ñ,Ì"ÇÝz

mæ·±`Ú · iAPN·j n · ·è'Ý NbNA ð, S ·µ, FOMA'[¾"æZè'Ý·­ Å,Ê­æ mOK·nN · ð, bNA S ·Æ,é · ±`Ú· ½,ê³FOMA'[É,­ IANZX "® ©Z É, A o^é,¢ Ä ê ³, ·µ, " ~ æ·±`Ú iAPN·j B · ··,Ü Ý z· ,Ç"ð ñ·î NB <Í,·ê ¢ È, Ä ê ³,±`Ú·ª ·ñ,¹ Ü µ ®" A c[o[ç,© ·½, Í,ñ·î è'Ý · < ·

·i APN·j ·î

iFOMA'[­ · [email protected] · ·< ·j ,Ü

APN·íEÌ·j ' , WÇ··oeÒEÁ ·

·Ú`±æ

·Ú`±æ ,Ü··B

·iAPN·j ,ð'ÇÁ·é·ê

·iAPN·j ·Ý'èæ­Ê,ÅA ·m'ÇÁ·n ,ðNSbN,µ

"o~^·Ï,ÝÌÚ`±æ ·C·³,·éê

·Ú`±æ ,ð^ê--©ç`I,ñÅ ·iAPN·j ·Ý'èæ­Ê,ÅA

·iAPN·j ,ð·ÒW,ܽÍ

·m·ÒW·n ·iAPN·j ·Ý'èæ­Ê,ÅA ·m·íoen `ηÛ,ÌÚ±æ ,ðNSbN,µÜ··B `ηÛ,ÌÚ±æ ,ðNSbN,µÜ··B ·iAPN·j

"o~^·Ï,ÝÌÚ`±æ

·Ú`±æ ,ð^ê--©ç`I,ñÅ

·iAPN·j ,ð·íoe·éÉÍ

·iAPN·j

cid APN cid mopera.net

FOMA'[­,ÖÌ·Ú`±æ ,Ì·`« z Ý

·Ú`±æ ·`,«zÞn ·o,µ½·Ú`±æ ,ޱƪūܷ·B

·i APN·j ·îñ

·iAPN·j ·Ý'èæ­Ê,ÅA ·mFOMA'[­,Ö·Ý'èð ,ðNSbN,·éÆ·A ·ÒW,ܽÍ"ÇÝ ·iAPN·j ·Ý'è,ðFOMA'[­,É·`«z

23

APN·j ,Ì·Ý'è

FOMA PC·Ý'è\tg,ð Zg,í È ¢'Ê·M,Ì·Ý'è

pPbgMÆ, ·Ê' · èZ 'Ý

P FOMA C·Ý'è \ t g ,ðZ í ¸ É ·M^64Kf·[^'ÊM,ðÝè·éû­@É墀 ·à­¾,µÜ·B ·Ý'è,ðs¤½ßÉÍA ,½ßÌ'Ê·M\tgªK--vÅ·B Windows· "Y t,Ì Zg,ÁÄ·à­¾µÜ·B

64Kf[^MÌ, · ·Ê'

pPbg'Ê ATR } " h,ð ü --Í · é ·unCp[^~i<v

·Ú`±,·é½ßÌAPN mpÍ,Éreoa·ßU±½`ÚAPN é· Ì mpu·reontev· .a É , 0 1 `æ · ± ` Ú

,êÜ··B

,¨"¢·ã°ZzA

nP5.·2j

cid,Ì P "Ô É Í mopera arepomu·.nv·pj.e ,ð"o~^µÄ-¾³¢·B

,Æ¢¤"Ô·ÅSÇ--³ ·A ,Ì cid R"Ô 2 ·A cid ,S

,ª·Ý'è³êĢܷÌÅA ·iAPN·j

,±ÅÍ ,ð

cid mopera Umopera APN

AT 64K APN

1 FOMA'[­,ðp\R",É·Ú`± ·j...[ 2·mX^[gn

nP.26 nP.27 hypertrm.exe

nP.25

nP.25 ,¨'m,ç¹ 64K nP.5 AT FOMAAT AT mopera U mopera APN mopera Umopera

3·m­¼`On "ü--Í

,É·Ú`±æ­¼ÈÇ"C^ÓÌOð OK·n,ðNSbN

24

4·mÚ`±û­@n

SbN

FOMA SH702iD·n

AT+CGDCONT=o

OK·n,ðN

cid AT+CGDCONT=<cid>o cid

<cid>= mopera.ne.jp <cid>=3 mopera.net <cid>= 10

AT+CGDCONT?o nP.39

Windows 03 APN

5 ·Ú`±<·næ­Ê,ª\Z¦³ê½çA 6 ·Ú`±æ

·mL"Z ,ðNSb ·i APN·j ,ð"ü--Í o OK· 7·m n,ª·\Z¦,³êÄ¢,é±ÆðSm"F

AT+CGDCONT=<cid>, "PPP","APN" nP.39 <cid> : 10 "PPP" : "PPP" "APN" : APN " " OK APN APN AT+CGDCONT?o APN

×××

ATE1o nP.42

25

,¨<q--lÌ"d~b"Ô· ,Å··B

'Êm,·é·ÛÉÍ\ª²^Ó-¾³¢B

·i"-MZÒÔj

,Í`å·ØÈîñ *

1 P.24,Ì`·ì,P·`,T,ð·s,¤ 2·i pPbg'Ê·MZz,Ì"-ÒÔm 186·j ·^"ñ'Êm

·i 184·j ,ð·Ý'è

184 186

AT*DGPIR=<n> nP.39 AT*DGPIR=1o APN 184 AT*DGPIR=2o APN 186

3·m

OK·n,ª·\Z¦,³ê½±ÆðSm"F

186184 AT*DGPIR=0 mopera U mopera

26

·--á,,<cid>=1,ðZg,¢hR,ÌC"^·[lbg Ú·T[rXmopera,Ö·,±`Ú·êé ±` · ·Ú`± æ,¨ ÑTCP/I v g R < ð Ý'è µ Ü · B ·Ý'è"à--e,ÌÚ×É¢ÄÍA T·[rXvoC_,âlbgNSÇ--ZÒÉ ,¨­â¢·í¹-¾³B

C"^·[lbg

1·mX^[gn

·j...[

2·mlbg[N^Xn 3·mZY,Ön 4·mC"^[lbg,ÉÚ`±·én

10 cid APN *99***<cid>#

,ðNSb

5·mÚ`±,ðZè"®ÅZbgAv·én 6·m_C,,<Abv,fðZg--pµÄ ·Ú`±,·én 7|·f,m

* * * *

*** *** * ***

FOMA SH702iD COMx·j ·n ·i

x FOMA SH702iD

*** 64Kf ·[ ^'Ê M,Å Í A gT·[rXvoC_,âlbNSÇ--ZÒ ,©çZw'è³ê½ANZX|C"g,Ìd~b"Ô· ,ð"ü--͵ܷ·B ·Ú`±æ,ÉÍC"^[lb nP5.·2j

64K mopera U *8701mopera *9601 mopera U *99***3#mopera *99***1#

8·m

ISP­¼·n ,É"C^Ó,Ì·Ú`±­¼ð"ü--Í

Windows XP,Å_C,,<Abv lbg·[N,Ì·Ý'èð·é

Windows XP,Å,Í ·ulbg·[N,Ì·Ú`±EB U·[h·v ,ðZg--p,µÄ·A ·Ú`±æ ·iAPN·j ,ÆTCP/IPv ·gR<,Ì--¼·ûðÝ'èµÜ·B

27

9·m"d~b"Ôn

,É·Ú`±æÌ"Ôð"ü--Í

14·m`S"Ên

^u,ÌSe·­ÚÝ'èðm"F

<cid>=1 mopera *99***1#

10 Se·­Ú,ðæÊ--á̤ÉÝ'è

FOMA SH702iD E H E FOMA SH702iD EH H E H

15·mlbg·[Nn

mopera Umopera mopera Umopera LAN

^ u,ð NS b

11·mV,µ¢Ú`±EBU[hÌS®--¹n Z¦,³ê½ç·A 12 ·Ý'è"à--e,ðSm"F 13 ·ì¬,µ½Ú`±æACR"ðI

,ª·\ ·mS®--¹n

,ðNSb

PPP:Windows95/98/NT4/2000, Internet TCP/IP EQoS TCP/IP

Ì·­Úð 16 ,·×ÄNSbN

H,É,·é

OK·n,ð

28

17·mvpeBn SbN

,Ìæ­ÊÅ

·m

OK·n,ðN

Windows 2000 Professional,Å_C ,,<Abvlbg·[N,Ì·Ý'èð ,·é

Windows 2000 Professional,Å,Í ·ulbg·[N ,Ì·Ú`±EBU·[h·v ,ðZg--p,µÄ·A Ú·Æ,æ±`TCP/ IPv·gR<û·¼--Ì,è'Ýð·ÜµB ·--á,,<cid>=1,ðZg,¢hR,ÌC"^·[lbg Ú·T[rXmopera,Ö·,±`Ú·êé ±` ·

TCP/IP

nP.34

1·mX^[gn 2·mV,µ¢Ú`±Ìì¬n <NSb,·é·B 3·mZsSO<Ç"Ôn SbN 4·m OK·n,ðNSbN ,ðNSb 5·mZY,Ön 6·Úbv,,<A_Cg,É[l"^m n·é·,±` 7·mC"^[lbgÚ`±,ðZè®ÅÝ' ,·é·A

·[N ,ܽͷ[J<GSAlbg

·j...[

ACR",ð_u

,ð"ü--͵Ä

·m

OK·n,ðN

·i LAN·j ,ðZg,ÁÄ·Ú`±µÜ·n

8·m"d~bñü,ÆfðZgÁÄC ^·[lbg,ÉÚ`±µÜ·n 9f,¤`±ÉZgÌ·ÚbÖ[lC"^m ·n`ð,·éI

,¢Sm"F ³êÄ·Ý'èÉ ,±Æðé

,ª ·m FOMA SH702iD·n

FOMA SH702iD FOMA SH702iD FOMA SH702iD

29

10·m"d~b"Ôn

,É·Ú`±æÌ"Ôð"ü--Í

15 Se·­Ú,ÌÝ'èðm"F

mopera Umopera mopera Umopera LAN

H EH

16·mÚ`±­¼n

,É"C^ÓÌ·Ú`±­¼ð"ü--Í

11·mÚ`±n ,É·Ý'è

^u,ÌSe·­ÚðæÊ--á¤

17·m,¢¦n 18·m¡,·®C"^[lbgÉÚ`±é ,Éͱð`IñÅ 12·mAhOEXn

^u,ðNSb ,µÄ-¾³¢·n

·mS®--¹n H,É,·é

,ðNSb

TCP/IP

19·[email protected]<n ·ì¬,µ½Ú`±æACR"ðIñÅ

·j...[

13·m 14·mZY,Ön

OK·n,ðNSbN ,ðNSb

30

20·m`S"Ên

^u,ÌSe·­ÚÝ'èðm"F

Windows Me,Å_C,,<Abv lbg·[N,Ì·Ý'èð·é

,,·á--<cid>=1,ðg¢,hR,C"^[lbg Z Ì · Ú·T[rXmopera,Ö·,±`Ú·êé ±` ·

1·mX^[gn

·j...[

FOMA SH702iD E H E FOMA SH702iD EH H EH

2·mZY,Ön 3·mV,µ¢Ú`±n 4·mÚ`±­¼n

,ðNSb ,ð_u<NSb ,É"C^ÓÌ·Ú`±­¼ð"ü--Í

21·mlbg[Nn

^u,ðNSb

FOMA SH702iD FOMA SH702iD

5 ·Ú`±æ,Ì"Ôð"ü--Í

PPP:Windows95/98/NT4/2000, Internet TCP/IPE

22·mÝ'èn ÄÌ·­Úð 23 ,·×NSbN

,ðNSb H,É,·é OK·n,ð

6 ·Ú`±æ­¼,ðSm"F

24·m

OK·n,ðNSbN

TCP/IP nP.34

31

7 ·ì¬,µ½Ú`±æACR"ðI 8·m`S"Ên

^u,ÌSe·­ÚÝ'èðm"F

10B·nSeZL...m

NSbu,ð^ OK·n,ðNbN S

TCP/IP

H EH FOMA SH702iD FOMA SH702iD mopera Umopera mopera Umopera LAN nP.34

9·mlbg[Nn

^u,ðNSb

PPP: Windows 2000/NT Windows Me TCP/IP E TCP/IP

32

Windows 98,Å_C,,<Abv lbg·[N,Ì·Ý'èð·é

·--á,,<cid>=,P,ðZg,¢hR,ÌC"^·[lbg T[rXmopera,Ö·,±`Ú·êé ±`Ú· ·

7 ·ì¬,µ½Ú`±æACR"ðI

^u,ÌSe·­ÚÝ'èðm"F

1·mX^[gn

·j...[

8·m`S"Ên

2·mZY,Ön 3·mV,µ¢Ú`±n 4·mÚ`±­¼n

,ðNSb ,ð_u<NSb ,É"C^ÓÌ·Ú`±­¼ð"ü--Í

H EH FOMA SH702iD FOMA SH702iD

9·mT[o,ÌZí--Þn

FOMA SH702iD FOMA SH702iD

^u,ðNSb

5 ·Ú`±æ,Ì"Ôð"ü--Í

6 ·Ú`±æ­¼,ðSm"F

PPP: Windows NT Server Windows 98 TCP/IP E TCP/IP

10·m

OK·n,ðNSbN

TCP/IP

33

· ê é , · ± ` Ú · v b A < ,, C _ Å , P X s w od ni W ,, · á --

OBEX·j

1 FOMA'[­,ðp\R",É·Ú`± ·j...[ 2·mX^[gn

,É Â ¢,Ä

FOMA'[­"à,Ìf·[^,ðp\R ",Æ`--Zó·M,·é

FOMA OBEX OBEX ToDo SMS SMS SMS FOMA SH702iD FOMA miniSD FOMA FOMA FOMA FOMA A ,¨'m,ç¹ FOMA FOMA FOMA

3 ·Ú`±æ,ÌACR"ð_u<NSb

4 Se·­Ú,ðm"F

nP.27 mopera Umopera

miniSD miniSD

34

OBEX·j ,É·K--v,È

FOMA FOMA 10001500KJPEG PIM FOMA 010

<@Sí

OBEX FOMA SH702iD nP.5P.8 FOMA FOMA USB

FOMA OBEX IrMC1.1 IrMC1.1

FOMA FOMA

1 p\R,ðZgÁ",©çÄf·[f·[^^`--M]`--Ìtg

,Ì`·ìðs¤

·i,POE`«zÝj

FOMA 010749 010749 000009 750 750

35

f·[^,ð`SOE--M·é ·z,Ý^`SOE"Çoµj

·i`SOE,«

FOMA FOMA

1 p\,ðZgR",©ÁÄfçf·[·[^`--^]`--MÌtg

·ì,ðs¤

·i`SOE"]--j

,Ì`

­^÷Ø"Ô 2 OE...,ÌFOMA'[­,Å·A ,Æ"F·ØpX·['[h ·"Zsj ·"Zsj ,ð"ü--Í

·i,S ·`,W ·i,S OE...,Ì

3 f·[^`--M,ðSJZn

,¨'m ç¹ FOMA FOMA FOMA FOMA FOMA FOMA FOMA

36

ATR}"h^ê--

ATR}"h,É¢,Ä

+++S2 AT&D1 RS-232CER OFF

ATR}"h,Ì"ü--ÍOE`Z®

ATR}"h,Í·A ,¯Ä"ü--͵ܷ·B ,¾³¢·B ^Ⱥ,É"ü--ÍáðZ¦µÜ··B R}"h,Ì·æ"ªÉK,¸AT,ð·t ·K,¸"¼Spp·"Zs,Å"ü--͵Ä-

B··,Ü

o,µ,Íü--"Æ

USB RS-232C RS-232C

ATD*99***1#o Enter

ATRhRhp[^ "} Í, "} -±,`É · Lj < · A Ä·,ßÜðS ç,©sZ¶·Ì Å AÅ·,Æ s¶Z·016 j·Þ,ÜTSiA

KPsB · ,¸ · ··,ܵÍ--ü"Å o,±Ì,sZ¶·ÅÜO`¼'½µ,Yð

iâ· ,s"Z· PsÍ,Æ , · B··,Ü«ÅÍ--ü" p\ ^·[ L·[{·[h,©ç"ü--ͳ

ATR}"h,Ì"ü--Í·[h

ATR}"h,ÅFOMA'[­,ð`·ì·éÉÍA R",ð^·[~i<,·[h,ɵÄ-¾³¢·B ~i<,·[h,É·éÆ·A ,ê½·¶Zsª»ÌÜ'ÊM|·[g,É`--çê·A FOMA'[­,ð`·ìÅ«Ü·B

FOMA AT FOMA FOMA AT AT FOMA ATFOMA AT ,¨'m,ç¹

37

ATR}"h^ê--

· m Mn MSFOAH7·F 02iDModrePmt,ÅZg--p«éATR}"h··B

ATR}"h AT%V FOMA [M] S T -- v p·[^·^·à­¾ R}"hZÀ·s--á AT%Vo Ver1.00 OK n=0CDON n=1CD AT&C1o &C1 CONNECT OK CD ON NO CARRIER" " CD OFF

DTECD DCD

n=0 ON DTEER n=1ONOFF AT&D1o DTR ON OFF OK n=2 ONOFF n=0 AT&E0o n=1DTE OK FOMAAT n=0 DTE n=0ON DR n=1DRON FOMA n=0 *DANTE:<m> AT&Fo OK

AT&S0o OK AT&Wo OK

AT*DANTEo *DANTE:3 TE <m> 0FOMA OK 1FOMA 2FOMA 3FOMA n=0 OFF n=1 ON n=2 ON <n> <cid> <cid> <n>=0 <n>=1 APN <cid> APN +CGDCONT+CGDCONT <cid> n=0 <cid>APN n=1 <cid>APN AT*DGANSM=0o OK AT*DGANSM?o *DGANSM:0 OK

AT*DGAPL=0,1o OK AT*DGAPL?o *DGAPL:1 OK

38

A * T D G =L R < > n [ i, d c ]

[]M

<n> <cid> <cid> <n>=0 <n>=1 APN <cid> APN +CGDCONT+CGDCONT <cid> n=0 <cid>APN n=1 <cid>APN MTF *DRPW:<m> m075 n=0 APN n=1 APN 184 APN n=2 186 186 184 186 184 nP.26 FOMA

AT*DGARL=0,1o OK AT*DGARL?o *DGARL:1 OK

AT*DRPWo *DRPW:0 OK

AT*DGPIR=0o OK AT*DGPIR?o *DGPIR:0 OK

+++ OK

FOMA AT+CACM= FOMA "0123"o <passwd> : SIM PIN2 OK " <mode> 0 +CAOC:"<ccm>" nP.45 APN AT nP.45 QoS AT nP.46 AT QoS nP.46 FOMA AT+CAOCo +CAOC: "00001E" OK AT+CEERo +CEER:36 OK AT nP.45 AT nP.46 AT nP.46 AT+CGMRo 123456789012 3456 OK

39

A + TC G ER = <> n

[]M

AT+CGREG=1o <n> OK 0 1 AT+CGREG?o AT+CGREG=1+CGREG:<stat>" " +CGREG:1,0 <stat> 0,1,4,5 OK <stat> 0 1 home +CGREG:1 4 5 visitor FOMA <n> 0 1 AT+CLIP? +CLIP:<n>,<m> 64K <m> 0 NW 1 NW 2 AT+CGSNo 123456789012345 OK AT+CLIP=0o OK AT+CLIP?o +CLIP:0,1 OK

<n> 0 1 AT+CLIR=0o 2 OK AT+CLIR? 64K +CLIR <n>,<m> AT+CLIR?o <> +CLIR:2,3 0 CLIR 1 CLIR OK 2 3 CLIR 4 CLIR "ERROR" <n> 0 "ERROR" FOMA 1 2 n=1 n=2 +CME ERROR:xxxx xxxx nP.45 number type 129 FOMA 145 129 + 145 +

AT+CMEE=0o OK AT+CNUMo ERROR AT+CMEE=1o OK AT+CNUMo +CME ERROR:10

AT+CNUMo +CNUM:,"+8190 12345678",145 OK

40

A + TC R = < m o de >

[]M

"CONNECT" <mode> 64K 0 GPRS" " 1 64K "SYNC" n=0 n=1

AT+CR=1o OK ATD*99***1# +CR:GPRS CONNECT AT+CRC=0o OK

AT+CREG=1o AT+CREG=1+CREG " OK <stat>" <stat> 0,1,4,5 <n> AT+CREG?o 0 +CREG:1,0 1 <stat> OK 0 1 home 4 +CREG:1 5 visitor <n> 0 OK 1 AT+CUSD=0,"xx <str> xxxx"o OK n <dcs> 0 AT+GMIo SHARP OK FOMA FOMA SH702iD FOMA DCE by DTE <n> 0 1XON/XOFF 2RS/CS RTS/CTS FOMA DTE by DCE <m> 0 1XON/XOFF 2RS/CS RTS/CTS FOMA n=22 AT+GMMo FOMA SH702iD OK AT+GMRo Ver1.00 OK

FOMA

AT+IFC=2,2o OK

AT+WS46=22o OK A/ OK

41

AT []M

ATA184o 64K RING ATAo ATA186o CONNECT ATD*99***<cid>#o ATD*99# <cid>=1 <cid> <cid>=1 ATD184*99***<cid># <cid> APN "184" ATD*99***1# "186" o CONNECT 64KATD o 09 # A * + a b c d B C D t p W @ T P ! w , FOMA n=0 n=1 n=1 n=0 ATE1o OK +++ OK ATHo NO CARRIER ATI0o NTT DoCoMo OK ATOo CONNECT ATQ0o OK

64K n=0NTT DoCoMo n=1 FOMA SH702iD n=2 "VerX.XX" n=0 n=1

ATV1o n=0 OK n=1

42

A XT< > n

[]M

BUSY FOMA CONNECT CONNECT ATX1o n=0 OK n=1 n=2 n=3 n=4 FOMAAT n=0 ATZo NO CARRIER ATZo OK

FOMAAT

FOMA n=0 ATS0=0o n=1255 OK n=0127 n=43 n=127 ATS2=43o OK ATS2?o 043 OK ATS3=13o AT OK ATS3?o 013 n=13 OK ATS4=10o OK CR ATS4?o 010 n=10 OK ATS5=o AT OK ATS5?o 008 n=8 OK ATS6=10o OK

CR

LF

BS

n 210 n=

n 1255 n=60 64K FOMAATD FOMA ATS7=60o "CONNECT" OK NO CARRIER" " 121255 OK" " 120

43

ATS8=3o n=0 OK n 1255 n=3 /10 n 1255 n=1 64K <n> n 0255 n=0 n=0 64K n=0* n=1/ n=2\ 64K n=0# n=1% n=2& ATS10=1o OK ATS30=3o OK

ATS103=0o OK

ATS104=0o OK AT\So E1 Q0 V1 X4 &C1 &D2 &S0 &E1 \V0 S000=000 S002=043 S003=013 S004=010 S005=008 S006=005 S007=060 S008=003 S010=001 S030=000 S103=001 S104=001 OK

S

ATX<n> nP.43 n=0 AT\V1o n=0 OK n=1

AT&WFOMA AT&WFOMA AT&F ATZ ATDNoATDLo AT&WATZ AT&WFOMA FOMA

44

·Ø'f--R^ê

'l 27 -- · -- R

ATR}"h,Ì·â`«à­¾

+CGDCONT= p ·m ·[^·n

ST--v

pPbgMæ·±`Ú Ì,zZ ·-" i· APN·j sB ·ð,è'Ý Ì ··,Ü ¢ AT&WR}"h,ÅFOMA'[­,É<L¯,³êܹ ,ñ·B AT&F·AATZR}"h,ÉæéSZbg,à·s,í ,êܹñ·B

APN

64Kf·[^'Ê·M

·`Z®

+CGDCONT=[<cid>[,"PPP"[,"<APN>"]]] o

p·[^à­¾

<cid> * *

OK T A O + C DN G = ,· × Ä Ì<cid> ·Ý'è ð N S A µ Ü B ¨,1=>dic< Ì 3Ñ æ Í è'Ý· ¢ " zZ° ã Ô`ó ,É·ÄÝ'è³êÜ·B TA + OCDG N dic<= > B · · , Ü µ A S N ð , è ' Ý · Ì > di c < ½ , ê ³ è ' w Z Ä · É , Ô ` ó Ì z Z ° , ã · ¢ " ¨ , Í è ' Ý · Ì , 3 Ñ æ ¨ , 1 = > di c < B··,Ü ê ³ è'Ý· TA + OCDG N ?= ·Ý'èÂ"\,ÈlÌSXgðZ¦µÜ·B T A O + C DN G ? OE»·Ý,Ì'èlð\Z¦µÜ·B

o

p·[^,ðÈ--ªµ½êÌ"®ì

SIM not inserted

FOMA

,½¾µ·A

SIM FOMA SIM wrong incorrect password unknown

A·µ,¾ ½

45

+CGEQMIN= p ·m · [ ^ · n

ST--v

PPPpPbgMmÉ,zZ§--lbg[N©,¤` ·Ê' S · ,ç'Êm,³êéQoS ·iT·[rX·iZ¿·j ,©Ç¤Ì"»'èSî·l,ð"o~^,µÜ··B ·Ý'èp^·[",Í·A ^Ⱥ,ÌR}"hZÀ·s--á,É<L·Ú ,³êÄ¢éSp^·[",ª·Ý'èÅ«Ü·B AT&WRhFOMA'[LB " } Å, < É,­ ·ñ, ¹ Ü ê ³ ¯ AT&F·AATZRhZbgsÜ,êí " } S é,æ É ·à, B · ñ,¹ ,ð<­--e,·é

T A +M Q E CG = N I ,· × Ä Ì<cid> ·Ý'è ð N S A µ Ü B T A + M Q E CG d i c < = N >I ³,è'wZ <½ ê >dic "¨ ð ° ã·¢ ó Ì z ß­É Ô` µ ,Ü··B T A + M Q EC G ? = N I ·Ý'èÂ"\,ÈlÌSXgðZ¦µÜ·B T A +M Q E CG ? N I OE»·Ý,Ì'èð\Z¦µÜ·B

p·[^,ðÈ--ªµ½êÌ"®ì

+CGEQREQ= p ·m ·[^·n

ST--v

PPPpPbgMMlÉ,zZ bg[Nv·< ·Ê' ·-"Ì,zZ · --Ö, QoS i· T[rXi· j·¿Z é,· · RhsL,P Ì,ºÈ^Í è'Ý· " } ·ÀZ <É,á-- é ¢ Ä ê,³ Ú· p^B ··,Ü ¢ Ä['ê·,³lèúSÝ·àÅ,Ä µÌÆ" AT&WRhFOMA'[LB " } Å, <É, ­ ·ñ,¹ Ü ê ³ ¯ AT&F·AATZRhZbgsÜ,êí " } S é,æ É ·à, B ·ñ , ¹ B ··,Ü µ è'Ý·ð,

·`Z®

AT+CGEQMIN=[<cid> [,, <Maximum bitrate UL> [, <Maximum bitrate DL>]]]o

p·[^à­¾

<cid> * * *

·`Z®

AT+CGEQREQ=[<cid>] o

p·[^à­¾

Secid,É Í » Ì"à -- ª ¨ " ¢·ã °Zz Ý'è ³ ê ,Ģܷ·B <cid>

*

è,º^·spbk46 ã 83 i Ì jQ x"¬` ­<Ý

OK --e,·é·êÌR}"h T A + C G E Q M I 6N 8 4= ,3 OK ,é·êÌR}"h T A + M Q E CG 4 = N 6I , OK h" } R Ì,·ê é ·,e-- 4 83, 5=NIM QEG C+ T A KO

o · i c< d > = 3 , Ì ê j

OK T A R+ Q = E C G B · · , Ü µ ß ­ É , Ô ` ó · Ì z Z ° , ã · ¢ " ¨ , ð > dic < Ì Ä , × · T A R+ < Q = E C G > d i c ³,è'wZ <½ ê >dic "¨ ð ° ã·¢ ó Ì z ß­É Ô` µ ,Ü··B T A + R Q ECG ? = ·Ý'èÂ"\,ÈlÌSXgðZ¦µÜ·B T A R+ Q ? E C G OE»·Ý,Ì'èð\Z¦µÜ·B

o

p·[^,ðÈ--ªµ½êÌ"®ì

o

· ã , è 6 4 k b p s i^ º R j · × Ä Ì ` ¬ " x ð < ­ -- e

·i<c d>=4,Ì ê j

o j · ê Ì , 5 => dic < · o

­ < Ý , Ì x " ¬ ` s p bk 48 3 è , º ^ · xj " ¬S `, Ìi Ä × · , è ã ·

46

PPPoverUD OK CONNECT PACKET

64K

RING NO CARRIER ERROR NO DIALTONE BUSY

B··,ÜèÈƦZ\ÌÝ,CTENOÉÛ·¹®--S±`Ú

nPj·.4 ·F ·¶Zs\¦--á ATD * *

A ·¸,çí©Éè'ÝÌ· *** ***

NO ANSWER RESTRICTION DELAYED

ATX1 AT\V0 * * *** ***

CONNECT 1200 CONNECT 2400 CONNECT 4800 CONNECT 7200 CONNECT 9600 CONNECT 14400 CONNECT 19200 CONNECT 38400 CONNECT 57600 CONNECT 115200 CONNECT 230400 CONNECT 460800

FOMAPC 1200bps FOMAPC 2400bps FOMAPC 4800bps FOMAPC 7200bps FOMAPC 9600bps FOMAPC 14400bps FOMAPC 19200bps FOMAPC 38400bps FOMAPC 57600bps FOMAPC 115200bps FOMAPC 230400bps FOMAPC 460800bps

ATX1 AT\V1

*

***

*

***

ATX1 AT\V1 AT\V0

ATV<n> nP.42 n=1 n=0 RS-232C FOMA PCFOMA USB RESTRICTION 100

47

Information

SH702iD

48 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

559594