Read Totalitní svtovláda text version

Totalitní svtovláda - MARTIN HERZÁN

,,Az se svt ohlédne za 20. stoletím, bude plakat. Ne proto, ze bylo zaplaveno krutostí, ale proto, ze dobí lidé mlceli.'' Martin Luther King O autorovi : Martin Herzán ­ nezávislý výzkumník v oblasti skrývaných skutecností s publikacní cinností u nás i v zahranicí. Spisovatel a autor nkolika knih literatury faktu a filosofické literatury, básník, umlec. Vysokoskolské studium ­ Teologická fakulta, univerzita C. Budjovice. Bojovník za lidská práva, aktivista mnoha humanitárních organizací a reprezentant demokratických norem. Od ledna roku 1997 do záí 2000 pedseda International Commission of Conscience /Mezinárodní komise svdomí/ - mezinárodní organizace pro odhalování zlocin proti lidskosti a ochranu lidských práv. Od íjna 2000 pracuje jako Komisa pro lidská práva. Dlouhou dobu se zabývá problematikou globalizace svta pod jednu ústední svtovládu a páchaných i pipravovaných zlocin proti demokracii, svobod obyvatel a lidským právm. O tom je ostatn i tato kniha, která oteven a bez cenzury informuje o vcech, které jsou veejnosti mnohdy zámrn tajeny. Ing. Antonín Pavlík Úvod Vázení pátelé, dostáváte do rukou knihu, která mze být zdrojem Vaseho procitnutí v dnesní dob, která je labilní vci lidským hodnotám, Bohu i morálce jako takové. Lidem je to neustále tajeno, ale pitom se jim to kazdý den vkrádá do jejich zivot. Mnozí si to neuvdomují a mnozí ped tím úmysln zavírají oci. Jedno je jisté ­ lidstvo jde poslusn jako stádo a slep se ítí do doby, kdy se budeme muset zíci svta v podob, v jaké ho známe dnes a budeme se muset brzy klant fanatickým ideálm jedné globální svtovlády. Dlouho jsem tomu nevnoval pozornost a kdyz jsem o tom pozdji slýchal, nevil jsem. Ale nebyla to vbec otázka víry. Zivot sám zacínal odkrývat, ze ne vse je v takovém poádku, jak se nám íká a byl jsem svdkem toho, jak jsme my lidé v mnohých vcech vylozen obelháváni. Kdyz jsem pozdji získal kontakty a stal se také pedsedou oné svtové organizace pro odhalování zlocin proti lidskosti, dostaly se mi do rukou fakta a dkazy. Musel jsem se tím zabývat a piznám se, ze v té dob jsem k tomu ml uz i svj velmi osobní dvod. Pímo v mém zivot se totiz zacal odehrávat scéná jiz tolik známý. Od sledování, pes cenzury mých clánk, az po zákazy prodeje mých knih. To m utvrdilo v názoru, ze nkdo ,,tam nahoe,, má zájem na tom, aby se lidé nedozvdli pravdu, a ze je mnoho utajeného, co vlády úzkostliv drzí jako cerné svdomí v archivech své moci. V této knize si nekladu za cíl, pesvdcovat Vás o katastrofických scénáích nebo o svtovládném spiknutí. Vsechno má svá pravidla. Chci Vám jen nastínit na základ skutecných pípad, provalených afér, svdectví mocných a na základ odtajnných nebo uniklých vládních dokument z celého svta, ze tento svt smuje k vytvoení jedné celosvtové vlády a clovk, jako takový, tam bude mít pouze dv volby. Buto bude bohatým otrokem zbaveným osobní svobody a vlastní vle nebo zeme svobodný, v bíd a perzekuci, na okraji spolecnosti. Pátelé, nekladu si v této knize za cíl Vás sokovat. Nesnásím bulvární informace a budete-li sokováni tím, co se zde dozvíte, pak vzte, ze je to dsledek Vasí dosavadní nevdomosti tchto fakt, nikoliv pikráslováním a zvelicováním problému. A vzte, ze je toho mnohem více, snad lze hovoit o úspchu, podaí-li se mi zde odhalit alespo zlomek skutecného objemu plán svtovlády. Piznávám, ze neznám celou pravdu. Knihu nepísi pro peníze ani pro prestiz, vím, ze z toho budou zase jen problémy a knihu budu muset stejn po zákazu rozdávat po ulicích. Jediné co chci, je to, abyste byli informováni. Na to totiz máte

plné právo. Také máte plné právo tuto knihu vzít a vyhodit ji, pokud Vám nebude názorov vyhovovat. Jestli se Vám nelíbí, nectte ji. Ale jestli chcete o celé vci uvazovat, otevírá se Vám veliký prostor na to, abyste sami pátrali po dkazech a tyto nalézali. Jde jen o to, chceme-li být hlusí a slepí, ale spokojení nebo vidt a slyset a znát tak strasnou pravdu. Neptejte se m, která cesta je správná, musí Vám to íci Vase svdomí. My vsichni jsme lidé, kteí mají svá lidská práva. Pokud se o n nebudeme hlásit a bojovat proti jejich porusování, ztratíme je. Jsou totiz výhodou pouze pro nás. Tm mocným jsou, zdá se, pouze trnem v oku a poslední pekázkou k nasemu uchvácení. Martin Herzán Komisa pro lidská práva HISTORIE SVTOVLÁDY Uz od pradávna vznikaly snahy sjednotit svt pod jednu jedinou ísi. Takovéto sjednocení bylo vzdy tajným páním mnoha vdc, kteí v tomto spatovali dovrsení své absolutní moci nad svtem. Tyto utopické snahy o vytvoení jednoho státu a jedné celosvtové vlády známe od nepamti a jsou spojeny s takovými diktátory jako byl Dzingischán, Napoleon, Hitler nebo Stalin. Miliony mrtvých a nesmyslné války o moc, zotrocení lidí a likvidace ideologicky nevhodných, to je cesta ke svtovlád. Jen sílenci jako byl Hitler nebo Stalin si mohli myslet, ze dovedou svt ke sastným zítkm pod totalitním diktátem neomezené moci jednoho svtonázoru. Svtovláda byla vzdy z hlediska politické rozmanitosti svta i z hlediska cist technického pouze bezvýslednou snahou sílenc. Ale doba se mní. Vsimnte si prosím, ze dnes pichází opt snahy vytvoit jednu svtovládu a tyto plány dostávají az hrzn reálnou podobu. Rýsuje se nám tu svtovláda, která nás má totáln zotrocit a násilím nás podídit v univerzálním otrockém systému pod moc a ideologii jedné svtovlády. Svtovlády, která je zcela labiln pehlízena, pestoze je bez nadsázky zrdnjsí, nez vsechny dosud známé totalitní systémy dohromady. Zdá se Vám to pehnané ? Ano, jist to tak zní, ale tato kniha netouzí o tom polemizovat. Chci Vám dát k zamyslení pímé dkazy. Jen nevdomost, to jediné dnes brání totiz lidem v tom, aby se vzepeli tmto zrdným snahám, které nemají obdoby. Lidé musí znát pravdu a ptát se svého svdomí, jestli je to svt, ve kterém chtjí skutecn zít a dokud to jde, protestovat a domáhat se svobody a svých práv. Ale nyní se jiz pojme zamit na strukturu této vznikající svtovlády. Svt na pocátku 20. století byl svtem milión kultur, národ, mnoha stát a ideologické rozmanitosti. Svt prakticky nespojitelný v jeden celek. Jenom války jsou schopny hýbat hranicemi stát nebo je dokonce úpln zrusit. A jednou z takových válek byla II. svtová válka. Po této válce nastalo to, ze z tisíc národ a stát musely tyto národy pod nátlakem doby odevzdat svoji dusi pouze do dvou svtových blok. Bu se daly na cestu kapitalismu nebo komunismu. Jenze pocátkem 90. let padla zelezná opona a tak se i tyto dv závrecné svtové íse rozpadly a svt se tak spojil pod jedinou z ísí ­ kapitalismus. Tato dosud pouze politicko-ideologická íse má v úmyslu brzy dostát vsech územních, politických i kulturních statut celosvtové vlády. Uz není jediná opozice. Vzdy i ona pomyslná opozice ­ Rusko, Cína, Kuba nebo islámské státy jsou ve skutecnosti dnes pímo závislé na západním svt a pes embarga a své miliardové dluhy západu byly doslova pinuceny spolupracovat. Jakákoliv dnesní veejná státní opozice je spíse jen sehranou scénkou, v níz máme být straseni nebezpecím odjinud. Nebo jen pod strachem my obcané dovolíme tm nahoe zavádt tzv. opatení a v dve jim necháváme volnou ruku ve formování nasí budoucnosti. A zbývá nám jen doufat, ze v té budoucnosti se najde místa i pro nás. Vsimnte si prosím, ze nejen politika, ale i veskeré mezinárodní obchody, vda, vse se dnes ve svt ídí jediným standardem a celý svt to v tomtéz duchu uchvacuje. Zákony, kultura, vse se zacalo po pádu zelezné opony pizpsobovat západnímu svtu. Ne náhodou se mluví o tzv. amerikanizaci svta, USA se totiz nazývají /aniz by je k tomu kdokoliv oprávnil/ vládci a vyvolenými nad svtem. Vse se dnes musí klant moci amerického dolaru a síle americké armády, která jako trestná výprava bombarduje suverénní státy, manipuluje s vládami, svtovými médii i veejným mínním a likviduje nevhodné jen pro své odlisné názory. USA má své vojenské základny takka ve vsech cástech svta,

a to aniz by k tomu mly jediný morální nebo jiný omluvitelný dvod. Snad aby si státy svta rozmyslely neposlouchat ? Nikdo nedal USA moc ani neodsouhlasil jejich povýsení nad ostatními státy, jednoduse si ji vzaly sami pod tlakem svých zbraní a úcelovou hrozbou jakéhosi preventivního opatení ped neexistující svtovou hrozbou. Americká armáda, politika a kultura pochoduje svtem. Vsichni vdí, ze to není dokonalostí amerického národa, ale zrdností amerického svtovládného uvazování. Ale není to USA, kdo je tím skutecným iniciátorem budoucí svtovlády. USA jsou spíse jen odpuzující ukázkou a nástinem praktik, které jsou i dnes reáln mozné. Ta skutecná svtovládná snaha, o níz bude ec, je mnohem rafinovanjsí. Lez se nejlépe schová pod návalem krásných slov. A pesn tam zacíná takticky kvést svtovláda. FAKTA O SOUCASNÉ SVTOVLÁD Ne, jest nemáme oficiální svtovládu. Den D jest nenastal, ale ve skrytu je tento den se vsemi následky jiz pipravován. Manipuluje se se vsím, od svtové mny, hospodáství, politiku, pes zákonodárství, média, az k veejnému mínní. Vse je zpracováváno pro snadné pevzetí moci pod svtovládu. Svtovládu, kterou kazdý správn chápe v historických souvislostech jako zrdnost, a proto se dnesní svtovládné snahy skrývají za maskou humanity. A plán vychází. Dokonce lépe, nez by kdo cekal. Po II. svtové válce bylo vyuzito momentu celosvtového otesení a svt tak ze strachu ped dalsími válkami dal vzniknout OSN. Tato díve jen humanitární a pírucková organizace dnes perostla byrokraticky ve skutecn celosvtovou a diktující vládu. Zákony OSN jsou dnes povinné pro celý svt, jsou násiln nadazena jakýmkoliv ostatním státním zákonm a má-li jakýkoliv stát sebemensí, by oprávnné pipomínky, je okamzit ostatními clenskými státy pehlasován a napadán za narusování jakéhosi mezinárodního pátelství. V horsím pípad pichází donucovací prostedky ­ hospodáská embarga, zákaz uzívání zahranicních výhod i pjcek atd... V nejhorsím pípad nastoupí dnes jiz nechvaln známá celosvtová armáda OSN, která je pezdívána Modré pilby. O tom, ze nejde o elitu svtových ochránc, ale o taktickou zastrasující a zneuzitelnou armádu, svdcí mnoho pípad. V letech 1992 az 1994, kdyz mli vojáci OSN zajisovat mír a humanitární pomoc hladovjícím lidem v Somálsku, provádli vojáci OSN ty nejkrutjsí zrdnosti na nevinných civilistech. Od ponizování, rasismu, znásilování, mucení, az po svévolné vrazdní. Dodnes mám doma fotografii z roku 1993 na níz dva vojáci OSN zaziva upalují malého somálského chlapce. Somálsko v roce 1997 vyzadovalo po OSN zaplacení odskodného a oficiální omluvu za krutosti spáchané touto svtovou armádou. 26 pedních státník Somálska navíc prohlasuje, ze toto je pouze spicka ledovce skutecných krutostí OSN v Somálsku. Pokud vím, dosud nedostali nic. Vse se mezinárodn ututlalo. Dokonce i oni dva vojáci OSN, kteí byli zcela zeteln vyfotografováni pi mucení malého chlapce a byli souzeni, byli zprostni viny. Tak takto, pátelé, funguje také OSN a ona svtová síla práva. Clovka napadá, proc zde vlastn máme OSN ? Vznikla, aby zabránila dalsím válkám a krutostem. I kdybychom chtli vit, ze Somálsko byla jen výjimka v násilnosti OSN, pak se lze ohlédnout za podivným naplováním celosvtového míru. Je vbec njaké ? Vzdy od 2. svtové války, ve které zahynulo 60 milion lidí, v prbhu dalsích 50. let od zalození OSN probhlo dalsích 340 válek, v nichz bylo pozabíjeno 37 milion lidí. A to vse navzdory tomu, ze bylo v téze dob ucinno 7000 konferencí o odzbrojení a míru. Picemz, jak se uvádí, nejmén 20 vtsích válek podnítilo pímo OSN svým jednáním. Hladomor ve svt neustupuje, naopak i pes OSN razantn stoupá a OSN uz rezignuje na potravinovou pomoc a spíse hledá nehumánní prostedky snizování stavu hladovjících národností a to pod programem sterilizace zen a antikoncepce. íkají tomu regulace porodnosti, ale jelikoz jde výhradn o obcany cerné pleti, naskýtají se i jinací spojitosti, jak tento program chápat. Navíc jestli je toto ochrana dtí, kterou se OSN tak chlubí, co je to za ochranu, kdyz jsou z naízení dti zabíjeny v interrupcích a není jim povoleno úedním razítkem pijít na svt. Takováto ochrana dtí jist není moc nákladná. Na druhou stranu v civilizovaném svt, jako je USA si byrokratická ochrana dtí vyslouzila vlny protestu. Ze zákon OSN jsou totiz dti masov odebírány z fungujících rodin i za sebemensí pochybení rodic a jsou okamzit umísovány v ústavech pod státní výchovu. Rodice jsou zdseni, jiz zítra jim mohou navzdy odebrat dít jen za jeho vrozený horsí prospch ve skole, za sebemensí modinu, a si ji pivodilo kdekoliv, ale jsou pípady odebrání dtí i z nábozenských nebo i jen mírn sociálních rodinných dvod. Je velmi snadné znicit dtský zivot, okrást ho o lásku, rodinu a

ohranicit ho na ctyi zdi chladného ústavu jakéhosi státního dohledu. Ale ochranou dtí, tak to mze nazývat skutecn jen bezcitná byrokratická moc. Realita vypadá tak, ze OSN se odvrací od prapvodní humanitární píruckové organizace a smuje ve své pýse k diktování a kontrole kazdého clovka na této zemi a ke svtovému politickému vlivu ­ ke svtovlád. Vzdy uz jen název... OSN je zkratkou pro Organizaci spojených národ, tedy máme co jsme chtli. OSN je dnes svtovou vládnoucí sílou, ceká se uz jen na odevzdání posledních zbytk zákonodárství a autonomie stát. Zákon a armáda OSN budou v budoucnu definitivní svtovládou. Vlády stát budou jen jakýmisi krajskými koordinátory, které budou mít pedem z hora dáno, jak se mají zachovat. Poslanec Kongresu USA, John Rankin, kdysi výstizn prohlásil: ,,OSN je nejvtsí podvod v djinách.'' Nejvtsí zrdností jakékoliv svtovlády je to, ze je absolutní. Ze nemá a nepipoustí opozici a jiný názor. Tak tomu bude i zde a kazdý ví, ze to smrdí totalitou, ale zárove vsichni doufají, ze je podepsáno jiz tolik smluv a dohod o lidských právech, ze se nic zlého nemze stát. Ale piznejme si, nezstává skutecn pouze u doufání ? Historie jasn ukazuje, ze kazdé smlouvy i kazdý zákon mze bhem dne padnout a zmetek z dílny tvrce peroste svého pána. Kazdý demokrat peci ví, ze je poteba, aby byly alespo dva rzné svtové názory, aby se mohly vzájemn kontrolovat, doplovat a napomínat ve svých chybách. Aby si tak zádný z nich nedovolil postavit se proti svobod clovka, a kdyz tak nkterá ze stran uciní, aby si lidé mohli pejít ke druhé ideologii a nenechali se trýznit v nelidských podmínkách. Aby si lidé mohli sami vybrat svoji ideologii a ne být násiln piclenni k jedné jediné svtovlád, která má absolutní moc a mze si s námi dlat cokoliv se jí zlíbí, nebo není jiného státu ani vlády, který by jí v tom zabránil. Jedna svtová vláda je tedy tou nejohavnjsí plánovanou totalitou vsech dob. OSN v jeho soucasné podob samozejm jest nelze spojovat s njakou totalitou ani svtovou vsemohoucností, ale jiz dnes lze kroutit hlavou nad svírající se pastí svtové vlády. Ta past není úmyslným tahem OSN, je to zálezitost tzv. tajné vlády ­ zejména ekonomické svtové elity, která svým gigantickým financním a svtovým vlivem mze diktovat i zákony. Tajná vláda je elitní spolek nejvlivnjsích lidí svta, kteí se spojili pro vybudování jedné svtové vlády. OSN je prvotní nástroj, ale domnívám se, ze i ten jednou nahradí skutecn gigantická globální a hlavn tyranská svtovláda. A dkazy v této knize najdete. Víte, OSN je skvlá a uzitecná organizace, pouze je tajnou vládou zneuzívána pro vytvoení svtovlády, nebo jen ona má dnes tu moc ji uskutecnit. Je to jediný celosvtový mozek postihující vsechny oblasti zivota. Mozek, ve který mají lidé dvru a pod jehoz ruce budou ochotni odevzdat v dve své zivoty. Ale to se jim také stane osudným. Te uz se ale pojme podívat pod poklicku OSN v budování a pipravovaného vyhlásení svtovlády. Fakta hovoí sama. Roku 1945 vznikla OSN, která mla zabezpecovat mír, upevovat demokratické principy ve svt a zabezpecovat zivotní úrove v chudých zemích. Nikdo by nic nenamítal. Ale uz 26.cervence 1949 vci dostaly jiný spád, kdyz senátoi USA schválili rezoluci c. 56 o petvoení OSN na celosvtovou vládní federaci. 9.února 1950 komise senátu pro zahranicní vci uvedla rezoluci c. 66 pod názvem ,,Pedstava svtového ádu,, ,v níz se uvádí, ze jednotlivé státy musí odevzdat své národní svrchovanosti pod svtovládnou moc OSN. Rezoluce 66 doslova zacíná slovy: ,,Soucasná charta OSN bude zmnna, aby zabezpecila ústavu pro svtovládu''. Takto byl naprosto pekroucen smysl OSN a nasmrován k politicko-svtovládné byrokracii. Je nutné vzpomenout, ze jest v témze roce, l7.února 1950, bylo v senátu USA oficiáln prohláseno: ,,Budeme mít svtovládu, a se vám to líbí nebo ne, jedinou otázkou je, jestli svtovlády dosáhneme násilím nebo souhlasem''. Veejnost byla zdsena tmito slovy. V roce 1968 vyzval vládní asistent sekretáe USA, Richard Gardner, k ukoncení národní suverenity. Zrada stídá zradu. V roce 1975 v americkém kongresu podepsalo 32 senátor a 92 reprezentant deklaraci, která zcela oteven nutí k vytvoení globální svtovlády. Kongresmanka Majrorie Hortová odmítla toto podepsat se slovy: ,,To by znamenalo vzdát se nasí národní suverenity mezinárodním organizacím''. Ale co je jedna odvázná kongresmanka proti celé sehrané masinérii. Jen si vzpomeme na výroky mnoha prezident USA. George Busch prohlásil: ,,Co svtu povíme, to se stane''. W.Wilson prohlásil: ,, Ostatní zem se budou ídit nasím vedením''. A tetí prezident do poctu, H.Hover, zase ekl: ,,Mzeme svoji politiku diktovat celému svtu''. Dne 5. bezna 1994 podepsal prezident USA Bill Clinton výkonné naízení prezidenta c. 13, ve kterém odevzdává svrchovanost USA pod moc OSN. Ke vsí hrze vsak píkaz dodatecn oznacen jako PDD-25 dává OSN moznost rozmístit své vojenské jednotky do jakéhokoliv suverénního státu a to bez udání dvodu. Znamená to

tedy snad, ze armáda OSN mze kdykoliv obsadit bezdvodn jakýkoliv stát. Mají takové násilné zákony smysl ? Pro vytvoení svtovlády bezesporu ano. Vzdy v OSN vznikla dokonce i speciální komise pro vytvoení jedné svtovlády a v roce 1999 oznámila tato komise svtu po tíleté píprav výsledky plán na ustanovení celosvtové vlády. Tajná vláda nezahálí. Uz v roce 1990 vyzval prezident Ruska Michail Gorbacov v USA k vytvoení nové civilizace. Tentýz Gorbacov se také stal záhy vdcí osobností v budování svtovlády. V roce 1992 opt v USA navrhl ustavení globální svtovlády. Ostatní svtoví vdci se k tomuto pipojili. A konecn, v roce 1996 na svtovém fóru v San Franciscu, Gorbacov vyzval ke sjednocení národ svta pod jednu svtovládu. Pestoze se o tom moc nemluví, jiz dávno vznikl za nasimi zády Svtový parlament, který se schází k jednáním o tomto svt. Na 4. zasedání Svtové ústavní a parlamentní asociace /WCPA/ roku 1991 v Portugalsku byla zahájena kampa pro ratifikování svtové ústavy. Samotné sídlo svtové vlády a parlamentu je hádankou. USA propaguje soucasné sídlo OSN v New Yorku, ale ve skrytu se plánuje neutrální pda v Austrálii. Bývalý vysoký úedník vlády Austrálie, Peter Sawyer, v úad vlády odhalil a zveejnil, ze ústedí svtové vlády se pipravuje v Canbere v Austrálii. Jiz stojí gigantická vládní budova a 20 luxusních rezidencí bylo postaveno v tajnosti v Národní rezervaci, kde se nesmí stavt. Je jasné, ze nkdo dosti mocný dokáze pro jistý zámr obcházet jakékoliv zákony. Zde má sídlit tedy svtový parlament. A nenechte se mýlit ideálem svobody. Jen o kousek dál, západn od budovy svtového parlamentu , konkrétn v Deakinu /pedmstí Canberry/ jiz mnoho let stojí budova tajného svtového výzvdného stediska, kam se sbíhají informace z celého svta, aby zabezpecily kladný prbh a chod globální vlády. Zde se také vyhodnocují z odposlechu telefon, korespondence i zpravodajských zdroj informace o politicky ci jinak nevyhovujících lidech, kteí mají být pozvolna likvidováni. Ale o tom se jest doctete. Svtový servisní úad /WSA/ ve Washingtonu D.C. uz mnoho let provádí registraci a peregistrování obcan stát na obcany svtové vlády. Samotná svtová vláda uz má svoji vrcholnou byrokracii. Vydává jiz svtové pasy, svtové obcanské a identifikacní prkazy i rodné listy a dalsí dokumenty. Zacínají se shromazovat registry a veskerá osobní data obcan celého svta a petváejí se na gigantické databáze urcené ke kontrole a ovládání nasich zivot. Máme být poslusné loutky vsevdoucí svtovlády. Svtovláda uz je zcela funkcní, zatím vsak pouze za dvemi svého zrdného úadu, ale tyto dvee mohou být uz kdykoliv oteveny. A kazdý, kdo se nebude chtít kolektivizovat pod diktaturu jedné svtovlády, bude ztracen, nebo naprosto kazdý aspekt lidského zivota bude spadat pod svtovládu. Svtovláda má jiz dnes k dispozici svtovou armádu ­ Modré pilby, globální výzvdnou sluzbu, svtovou kriminální policii ­ Interpol, svtový soudní tribunál... . Ale vlastní síla jí nestací, proto je cílem likvidace jakékoliv jinací síly, aby tak pouze svtovláda byla jedinou hybnou rukou. Cílem OSN je totáln odzbrojit vsechny státy, aby se nemohly bránit, a aby tak armáda OSN byla totálním vládcem a agresorem vci jakékoliv opozici. Má samozejm zajisovat státm i ochranu, ale problém je v tom, ze si o tom bude rozhodovat sama svtovláda a je otázkou poslusnosti a oddanosti svtovlád, zda vbec njaká ochrana bude. A toto není zádné sci-fi. Uz 25.záí 1961 president USA, J.F.Kennedy, pedlozil v ústedí OSN program pro vseobecné a úplné odzbrojení národ pod jednu globální armádu OSN. Tento dokument má kód ,,Department of State Publication,, c. 7277. O tom, ze je dvod se obávat, svdcí i prezident USA Bill Clinton, který 5. bezna 1994 podepsal výkonné naízení c. 13, v nmz také ukázkov nechal celé USA doslova odzbrojit pod moc OSN. O pouzití armády USA vzdy rozhodoval lidmi demokraticky zvolený Kongres. Od podpisu prezidentského naízení c. 13 uz je vsak toto pouze ve svévoli OSN. Kazdý slusný clovk peci musí vidt skrytou zrdnost a spoutání svobody takovým jednáním. Vzdy i v samotném Kongresu USA se proti tomuto rozhodnutí oste postavilo celkem 33 kongresman, ale vse bylo marné. Nez dojde k odzbrojení ostatních armád stát, mají být podle Institutu pro mezinárodní ád v prbhu odzbrojování tyto státy jistny proti jakémukoliv odporu. Proc jenom OSN má mít pravomoci rozhodovat o nasem osudu ? Je to odporná a zákená totalita, která se od tch minulých lisí pouze svojí dosavadní mírovou tváí, coz odrazuje mnohé protestovat. Ale nemzeme se peci ídit tím, jak se kdo tváí, ale tím, co skutecn dlá. A kdyz se podíváme na zákonodárství OSN, s hrzou zjisujeme, ze vtsina jejich zákon slouzí k ochran vlád, nikoliv jednotlivc. Obcan je v OSN jen jednotkou do poctu. Kazdý peci ví, ze

svtovláda nemze ve vztahu k obcanm nahradit stávající vlády. Vzdy jen jednotlivé vlády jednotlivých stát, národ a kultur musí vdt, co jejich obcané potebují. Jenze pro to není v OSN místo. Clovka chtjí jednoduse pedlat na univerzální bytost, která uposlechne jakýkoliv píkaz bez dotaz. Z clovka, jeho myslení, svdomí, citu i kultury se má stát pouze sériová nmá a slepá císlice v miliard dalsích, která poslouzí OSN nanejvýs k evidenci, ale nemze kompetentn z takové výsky rozhodovat o lidském zivot a osudu. Ale práv o to OSN jde, ale navíc i o totální kontrolu a manipulaci s lidským zivotem. Jen poslusné zástupy s vymytým mozkem lze dobe a bez protest smrovat. Opravdu se chceme pipojit k jednotnému svtonázoru ? Mohou nám vzít svobodu, bezpecí, zdraví i zivot, ale proc nás chtjí obrat i o to v nás ? Ne nadarmo íkám, ze svtovláda je tou nejstrasnjsí totalitou. Kazdá totalita totiz lidi nicila se vsím co mli, ale v dusi, ve svých názorech lidé mli odpor a tajn ctili vlastní pravdu. Ale svtovláda po nás vyzaduje i tuto nasi dusi. Vzdy práv na ni útocí. Zádný z dosavadních totalitních systém nedosáhl ovládnutí svta, protoze ve svém viditelném násilnictví a fanatismu byl pro lidi odpuzující. Dnes se stací opírat o stít humanity a slepá slova o jakémsi mezinárodním bratrství a vidíte sami, ze plán vychází. Lidé se sami hrnou vstíc do propasti. Ale piznejme si, jednou to pijít muselo. Propaganda svtovlády zasahuje nase média i zivoty. V dekád roku 1990 zapocal Svtový zákonný fond siroký výzkum a vzdlávací program, který má vést k nové disciplín o svtovém ádu do ucebnicových osnov na celém svt. Nasim dtem se má ve skolách uz zase lhát. Ale snad Vás to nepekvapuje ? Média propagují myslenky svtovlády uz s pravidelností a nikoho to jiz nepekvapuje. Cesta ke svtovlád se projevuje ve vsech oblastech. Mezinárodní mnový fond a pidruzené organizace plánují vydání celosvtové mny a stazení vsech soucasných národních mn. Tato svtová mna se bude jmenovat Coby a uz nyní je údajn pipravena k obhu. Tak bude mít svtovláda maximální pehled o toku penz a jen svtovláda, které tyto peníze patí, bude rozdlovat podle poslusnosti podízených. Ale nez pijde Coby, vsimnte si, ze po celém svt si státy náhle od pocátku 90. let a naráz tisknou zcela nové série bankovek. Ty jsou upraveny tak, aby mohly být bhem krátké doby okamzit viditeln ci elektronicky okolkovány a uznány jako prozatímní standardní svtová mna, nez se pejde na Coby. Zárove se zcela tise stahují z obhu nevyhovující bankovky, které nelze elektronicky císt nebo nemají dostatecný prostor pro viditelný nebo elektronicky skenovaný kolek. V USA se toto nepodailo utajit a vznikla kvli tomu ostrá aféra. V listopadu 1992 totiz Federální rezervní banka zacala s utajením stahovat z obhu zcela platné a neposkozené bankovky a distribuovat bankovky s prázdným polem na budoucí dotisk svtové jednotky Coby. V Evrop probíhá plán prozatímním rusením národních evropských mn a jejich nahrazováním za spolecnou mnu Euro. Cílovou stanicí je vsak az Coby. Svtovláda se snazí získat totální hospodáskou a ekonomickou kontrolu nad svtem, nebo jen tak lze svt ovládat a pikazovat státm, co mají cinit. Americký prezident Bill Clinton v roce 1992 pi projevu piznal, ze se usiluje o vytvoení Svtového systému financní kontroly, který umozní ovládnout politické systémy vsech zemí a jejich ekonomiku. Jde jim tedy pouze o to, aby mohli ovládat vlády svta a diktovat jednou svtovládou. Navíc agentura OSN pro obchod a rozvoj /UNCTAD/ uvádí, ze 368 ze 373 zásadních zákonných zmn v posledních 10. letech smuje k demontázi stát. A o to má práv tajná vláda zájem. Vzdy i sám nejvtsí banké svta - Rothschild ekl: ,,Dejte mi kontrolu nad penzi a nebude hrát zádnou roli, kdo vytváí zákony''. Shrneme-li soucasnou situaci, víme, ze svt se globalizuje pod jednu svtovládu. Jiz dnes máme oficiální nadnárodní svtovou vládu OSN, která brzy pevezme kontrolu nad kazdou otázkou lidského zivota v kazdém stát. Tatáz OSN vlastní svtovou armádu /Modré pilby/ a buduje svtovou výzvdnou sluzbu. Státy padnou, s nimi i národní kultury, národní hrdost, jazyk i tradice. Jedinou uznanou kulturou bude univerzální globální obcanská spolecnost jedné svtové ústední svtové kultury, která zapáchá socialistickou kolektivizací. Vlády samotné jiz nyní verbují i neziskové organizace, které za velmi vysoké financní odmny mají vytváet spolecenské klima a síit osvtovou výchovu ke svtoobcanství. V roce 1999 vyhlásilo napíklad i Ministerstvo zahranicí Ceské republiky granty na síení osvty clovk ­ euroobcan. Americká vláda jiz mnoho let financuje klima pímo svtoobcanské. Vzdy jde vsak o to, zabít v lidech vlastní kulturu, vlastenectví a udlat z nich loutku, která se rychle klimatizuje na pijetí nové svtové vlády. Smutné je, ze svtovláda se snazí rozlozit i soucasná svtová nábozenství, aby je spojila v jednotnou, by tak zcela nesmyslnou sílu, která má být v kompetenci rozhodování svtovlády. Pesn o této svtové situaci mnohokrát hovoil i papez Jan Pavel II. Svtovláda chce rozboit vsechny oltáe na celém svt, aby se tak lidé klanli jednomu fanatickému svtovládnému oltái, který má být smsicí novodobých nauk New Age a nesmyslných

historických okultních nábozenství. Pravá a plodná nábozenství musí být ve svtovlád zadupána, aby se lidé neklanli Bohu, ale svtovlád a jen pro ni zili. Jist Vám neuniklo, jak drastickým a necitlivým zpsobem jedná a plánuje postupovat OSN k tradicním nábozenství a zvlást kesanství. Tyto fakta jsou pravideln publikována stejn jako materialistický pístup americké vlády k budoucnosti svta. Kdo si myslel, ze s bezbozným komunismem padl i svtový ateizmus, velmi by se divil. Komunismus jako kazdá politická marnost prost pestal být, ale ateizmus pezívá v nasich dusích a kvete jako epidemie. Ujal se v hlavách svtových vdc jako ideální forma naprosté oddanosti jednomu ídícímu systému, kterým není Bh, ale svtovláda, která hodlá skutecn dosáhnout nejen politického vrcholu, ale i své fanatické mysticnosti, která má v lidských srdcích vytváet falesnou pedstavu lásky a víry. Nyní se ale pojme vnovat svtovlád v pojetí tajné vlády... Svtovláda má uz své veskeré byrokratické aparáty vcetn toho nejvyssího. Je pipravena pevzít okamzit moc pod totalitní systém, který si na základ dalsích informací v této knize troufám nazývat pímo otrocký. Jiz dnes jsou násiln vkládány skolní osnovy s cílem vychovávat uz soucasnou civilizaci v ideálu fanatické jednoty a plné závislosti na úadech a vlád. Svtová média pak zpracovávají nás dosplé obcany. Ovsem i svtová politika i politika kazdého státu je jiz dnes ízena svtovládou, chcete-li ­ tajnou vládou. Senátor USA William Cooper piznal ve svém oficiálním prohlásení z 23. kvtna 1989, ze vláda USA zídila organizaci CFR a Trilaterální komisi, jejichz cílem je v tajnosti uskutecovat, aby na celém svt nebyl na zádné významné vládní funkci nikdo, kdo by nevyhovoval pozadavkm svtovlády. Nkteré kandidáty tyto organizace i pímo skolí a dosazují. Toto dosazování figurek do vlád, jakoz i pípadné diskreditacní nebo atentátní akce na politicky nevhodné, je technickou otázkou CIA, která byla nezávislou vysetovací komisí vlády USA z tchto zlocin mnohokrát usvdcena. Zahranicní komise Senátu amerického Kongresu, vedená Frankem Churchem, která vysetovala podvratnou cinnost CIA, konstatovala ve své oficiální zpráv, ze vládní CIA jiz pocátkem 60. let zformovala speciální jednotku k provádní a píprav politických vrazd. Tento projekt dostal název ,,ZR/RIFLE,,. Bývalý námstek editele CIA Richard Bessel pi výslechu ped senátní komisí 9. a 11. cervna 1976 potvrdil existenci této nelegální skupiny a piznal, ze jí úkoly zadával Bílý dm /vláda USA/. editel CIA vydal dne 11. prosince 1959 pokyn ke chronologickým pípravám vrazd státník. Teror vci jakýmkoliv oponentm v urcených státech vci USA uvádí instrukce CIA c. 37/57, 1/57, 9/57 a 60/57. Zvlást pak ale instrukce c. 26/57, z níz cituji: ,,Osoby tvoící jádro vlády musí být zneskodnny. Sestavení cerných listin musí být pecliv promysleno. Na jedné stran je dlezité, aby nezstala na svobod zádná osoba, která by mohla pevzetí moci ohrozit...'' Je to nezvratným dkazem o zrdnosti tajné vlády, která zde zcela za nasimi zády buduje nejprohnilejsí a nejstrasnjsí systém, který má vládnout pod jedinou vládou svtu. Existenci této tajné vlády potvrdil i Felix Frankfurter, tehdejsí clen Nejvyssího soudu USA, kdyz prohlásil: ,,Skutecní vládci ve Washingtonu jsou neviditelní a uplatují svou moc ze zákulisí.'' O tom, co asi budeme probírat v této knize, se nyní ve strucnosti zmíním. Takka vsechny vlády svta zacaly nelegáln nebo pod ochranou zvlástního zákona registrovat v tajnosti kazdého obcana do zvlástních slozek, které slouzí jako rozhodující posudek . Tyto databáze jsou elektronicky zpracovány a ze vsech kout svta napojeny na jeden ústední pocítac svtovlády. Ta o nás jiz dnes ví veskeré potebné údaje, vcetn tch nejintimnjsích. Po celém svt jsou pipravovány systémy elektronické kontroly a manipulace s lidmi. Svtovláda hodlá vsechny lidi na svt elektronicky oznacit na kzi císelným kódem a do tla kazdého z nás voperovat mikrocip, který má identifikovat clovka, kontrolovat jeho veskeré myslení a chování, ale má jím být také ovládán jeho rozum podle scénáe svtovlády. Lidé s tímto mikrocipem v tle pijmou jakýkoliv rozkaz bez dotaz, budou to chodící loutky, které budou pod neustálým dozorem. Po celém svt se buduje bezhotovostní platební styk, aby bylo mozno totáln kontrolovat Vás pohyb, co, kde a za kolik si kupujete, kolik máte penz atd... Po celém svt pipravuje svtovláda rozsáhlé razie na základ svých informací o nás lidech a jsou budovány rozsáhlé koncentracní tábory po celém svt, vcetn USA, pro odprce svtovlády a ty, kdo by mohly v momentu pebírání moci pod tento totalitní systém cinit problémy. Po celém svt je pipraveno znárodnní veskerého majetku pod socialisticky orientovanou svtovládu. Vsechno bude jakoby vsech, ale jedinou kontrolu nad tím bude mít svtovláda. Po celém svt dnes lidé umírají na nemoci, které jsou umle vytvoeny k fanatickému ideálu snízení poctu obyvatel planety. Pro odstranní byly vybrány nevyhovující národy, rasy a jednotlivci. Zárove je geneticky vytváen rasový a mentální jedinec, který má být nadazenou lidskou jednotkou. Svtovláda má na svdomí odporné genetické manipulace, pro které zneuzila a zneuzívá jiz desítky milión lidí, aniz by o tom vdli. Po celém svt se pomocí drog, psychiatrických

manipulací, vcetn lobotomie, vytváí prototyp poslusného a oddaného clovka, který nebude vzdorovat a vnímat své bezpráví. Po celém svt dnes probíhají plány na okamzité uchvácení tisku, televize a vsech médií pro propagandu svtovlády. Po celém svt svtovláda vytváí vlnu nepokoj a kriminality, aby tak pinutila obcany vzdát se svých lidských práv a pijala drastická omezení svých svobod za ideál potlacení /vykonstruované/ kriminality. Po celém svt jsou likvidováni odprci totalitních praktik a ochránci lidských práv. A o dosazování figurek do vlád na svt uz jsme si trosku cosi ekli. Média jsou plná vychvalování globalizace a svtovlády, ale o takovýchto vcech mlcí. Lidé to neví, ctou jen obecné propagandistické bláboly o jakémsi svtovém pátelství. Fakta ale tají a dobe ví proc. Ostatn sáhnte si do svdomí, informovala Vás nkdy vláda nebo úady o tomto ? Ne, samozejm oni nás pipravují a zpracovávají pouze na vyslovení souhlasu. Máme souhlasit s ncím, co nás má spoutat a zotrocit. Az pijde den D, budeme jako stádo ovcí souhlasit s ncím, o cem do hloubky nebudeme nic vdt. Az pak lidé poznají, ze za tmi slovy o sblizování svta nebylo mínno mezilidské a mírové pátelství, ale pouze politické a hospodáské machinace, jak se zmocnit kontroly a moci nad klícovými oblastmi kazdého národa, státu a lidského zivota. Mzete si myslet, ze jde jen o strasení, bláznivé bláboly a naivní pedstavy zakomplexovaného snílka. Vzdy i já jsem si to kdysi myslel a vysmíval jsem se tomu, aniz bych se tím ovsem njak zabýval. Ale poznal jsem, ze není otázkou víry to uznat. Existují pímé a nepodlomitelné dkazy této pipravované tyranie svta. A paklize je znáte, pak není teba víra, ale vlastní rozumný úsudek a svdomí pro to, abyste zavrhli budování svtovlády. Snad Vám to málo, co v této knize napísi, dovede k pemýslení. Pro nkoho bude tzké to pijmout, aby nemusel mnit své dosavadní pohodlné názory na svt za pravdivé, ale jemu nevyhovující. Myslím si, ze tato kniha by mla sáhnout mnohým do svdomí a otevít jim oci. Hodn lidí ví, ze svtovláda bude, ale uz vbec neví, jaký bude její úcel. A práv touto nevdomostí a naivní dvrou pochodujeme do spár univerzálního globálního otrockého systému svtovlády. DOKONALE KONTROLOVANÉ LIDSTVO Kazdá totalita v historii svta zacínala práv tím, ze se zacaly shromazovat osobní údaje o vsech lidech dané zem. Tyto databáze slouzily ke kontrole obcan a jejich rozdlení na vlád vyhovující a nevhodné. Kritériem je zde pitom lidský názor a pesvdcení. Vzpomeme na vládní razie za Rakouska-Uherska, tvrdého fasismu, ale i komunismu, kde panovalo rozdlení na tídy, lidé si nebyli rovni a nevhodní (za Rakouska-Uherska vlastenci, za fasismu zejména zidé a za komunismu vící kesané a disidenti) byli sledováni, vznni a likvidováni. Kazdý ví a svtové dohody o lidských právech to pln stvrzují, ze kazdý clovk má právo na soukromí a ochranu osobních údaj o své osob. Je to ale tak jasné i budovatelm svtovlády ? Vsimnte si pátelé, ze dnes, kdy zijeme v pedstav dokonalého svta, zacínají vlády potají shromazovat osobní údaje o kazdém clovku a to v masovém mítku. Ano, opt si vlády zacínají dlat registry svých obcan a jelikoz se tak ciní v naprostém utajení, kazdý si mze domyslet zkusenosti z totalitní historie. Ale proc se domýslet, kdyz existují dkazy o tom, ze vlády svta skutecn nelegální databáze stádají a postupují je pod jeden globální registr svtovlády. Svtovlád jde o to, aby mla totální kontrolu nad celým svtem a vsemi lidmi. Jen tak mze zacít svoji totalitní globální vládu. Pojme se podívat za nkterými dkazy. V prbhu vysetování zvlástní komise Senátu USA v roce 1975 byly vládou USA piznány sokující fakta. Jiz v roce 1956 totiz vládní bezpecnostní slozka FBI vedla nelegáln v archivech kartotéku s popisy, osobními informacemi a daty o celkem 141 231 773 amerických obcanech. Z tohoto poctu tvoili pitom pouze 20% lidé, kteí byli nkdy trestáni. Ostatních 80%, coz je asi 112 milion American, byli obcané, kteí se nikdy nicím neprovinili. V 70. letech uz tato kartotéka obsahovala 180 milion takových údaj. Senátní komise piznala, ze tyto nelegální databáze slouzily ke kontrole a manipulaci prakticky se vsemi obcany USA. Ale nelegální databáze o soukromí obcan sbírá nepochopiteln i armáda. Bylo zjistno, ze jen mezi lety 1966 ­ 1971 si armádní zpravodajská sluzba USA vytvoila kartotéku se záznamy o 100 000. obyvatelích USA.

V roce 1977 se ve Velké Británii provalila znacná aféra, kdy se zjistilo, ze anglická policie Scotland Yard zídil své speciální tajné oddlení pro evidenci a kontrolu nkterých domácností. Zjistilo se, ze jiz tehdy byla vládou kontrolována ve Velké Británii kazdá 50. osoba, pestoze se nikdy nicím neprovinila. K odhalení této aféry pispl i renomovaný deník The Times, který tuto aféru 9. záí 1977 vynesl na veejnost. Kdyz pomyslíme, ze jiz v roce 1977 bylo ve Velké Británii vládou tajn sledováno 1 100 000 obcan, mzeme si domyslet, v jaké fázi jsou tyto nelegální databáze nyní. Jedno je ale jisté, stále se rozsiují. Dne 20. dubna 1995 byl napíklad v Ceské republice schválen parlamentem jeden velice podivný zákon a to i pes znacné protesty obcan. Na jeho základ dostal stát neomezenou pravomoc získávat od obcan naprosto veskeré data a informace z jejich zivot, vcetn tch nejintimnjsích. Znovu opakuji, ze veskeré totalitní systémy v historii zacínají práv tím, ze se zacaly sbírat osobní data vsech obcan dané zem. Navíc tyto nase údaje jsou vládou zneuzívány. V roce 1992 napíklad Federální ministerstvo vnitra Ceské a Slovenské republiky prodalo osobní údaje o více nez 2. milionech obcan nasí zem, vcetn adres a rodného císla. Tentýz rok 1992 otásla ministerstvem vnitra dalsí aféra, kdyz se zjistilo, ze úedníci ministerstva vnitra vedou nezákonn údaje o obcanech, které mají naprosto dvrný charakter. Obsahovaly i takové údaje jako je sexuální orientace osob, jejich rasová píslusnost ci skryté dusevní vady obcan naseho státu. Tyto nelegální, ale pedevsím odporné databáze mohly a mzou být kdykoliv zneuzity proti nepohodlným obcanm. Na mezinárodní konferenci konané v lednu 1979 v nmeckém Darmstadu,ke které se svými podpisy pipojily statisíce rozhocených obcan za svá práva, piznal veejn profesor Abendroth, ze nmecký Spolkový úad pro ochranu ústavy shromazuje ve skutecnosti miliony karet a spis o vsech obcanech zem, kteí se njakým zpsobem vyjádili kriticky k nasí spolecnosti. Pi vysetování Senátu USA v srpnu 1993 se zjistilo, ze více nez 1300 agent vládní IRS bylo bhem posledních pti let vysetováno z dvodu neoprávnného slídní v osobních záznamech obcan. Pitom kolem 56 000 zamstnanc IRS má pístup i do Integrovaného systému vyhledávání dat. Kdyz se tato aféra znovu rozpoutala v cervenci 1994, vyslo najevo, ze soukromé údaje o milionech obcan nelegáln vlastní i dalsí vládní úady vcetn samotné vlády USA, pestoze to bylo zakázáno. Potvrdil to i americký senátor David Pryor. Dne 7. cervence 1986 se dostal v USA na svtlo svta patrn státní dokument ,,Silent Weapons for Quite Wars,, ,který byl oznacen datem: kvten 1979 a kódovým oznacením c. 74-1120. Senátor M.W.Cooper oznacil tento dokument za autentický materiál tzv. ,,Tajné vlády,,. Dokument byl omylem zapomenut v kopírce pi odprodeji nadbytecných zaízení a tak doslo k úniku informací. Dokument 741120 obsahuje velmi závazné vci, ke kterým se jest vrátíme. Pedevsím vsak ve své technické pírucce TM-SW 7905.1 popisuje vytváení model domácností, postup pi sledování obcan, rodin, naseho soukromí a jeho napadání. Podle tohoto dokumentu má být kazdá lidská bytost na celém svt totáln kontrolována a sledována od odposlechu telefon pes analýzu odpadk, az po sledování chování dtí ve skolce. Pocítá se s jednou gigantickou úední byrokratickou masinérií na podchycení a sledování soukromí vsech lidí a vedení tajných záznam o nich, které, jak je mozno z dokumentu vycíst, hranicí az s totální spionází. Pocítace z celého svta mají být napojeny na jednu ústední svtovou databázi. Zbigniew Brzezinski, bývalý poradce prezidenta USA pro národní bezpecnost, prohlásil: ,,Prostednictvím pocítac budou lidské zivoty a zálezitosti neustále sledovány. Brzy bude mozné uplatovat tém nepetrzitý dozor nad vtsinou osobních informací o obcanech''. Don Mc Alvany, poradce ve výzvdné sluzb vlády USA, veejn piznal, ze pocítacové zpracování dat American umozní vlád sledovat a ovládat lidi od kolébky do hrobu. Mimo jiné prohlásil,ze : ,,Vláda v budoucnosti bude schopna sledovat a ovládat své subjekty více kompletn a úcinn, nez jakýkoliv totalitní rezim v minulosti''. Dále piznal, ze od roku 1995 vládní IRS /uz zde o ní byla ec/ pocítacov zpracovává vsechny Americany. Tento vládní program je jiz hotov a profil pocítace nyní existuje ke skutecn kazdé rodin nebo jednotlivci. Jedním z tchto projekt je ,,METRONET,, ,který doslova smíruje 110 milion lidí v 80. milionech domácnostech v zemi. Celkový pocet sledovaných se pohybuje kolem 250 milion lidí /jen v USA/.

Vidíte, pátelé, ze svtovláda pracuje, pouze to my nevidíme. Ale to není vse, vlády svta pipravují plány na uchvácení obcan uz od úplného narození az po smrt. Jen totální kontrolou nad námi nás mohou ovládat, ale v pípad poteby také zlikvidovat. Nikdo nedal veejnosti jediné rozumné prohlásení, proc jsou tyto data náhle tak masov po celém svt sbírána, ale pesto se tak dje. Ctte dál. Svtovláda vidí nepítele v kazdém clovku a hodlá totáln kontrolovat i nase dti /OSN a snahy o ústavní výchovu dtí aj./. Kongres USA uz pocátkem 90. let navrhoval zákony, které by nutily rodice podrobovat své dti vládním provrkám. Zákon c. S-732 vyzývá pro realizaci pocítacového registru pro vsechny dti mladsí 6. let. Tento registr umozní vlád totální výchovnou kontrolu své mládeze smrem ke svtovlád a jako zlocince bude kontrolovat vsechny dti v zemi. Vláda navíc vyhrozuje, ze odmítnutím tohoto zákona mohou být dti rodinám odebrány, v lepsím pípad rodinám odepou sociální dávky na dít. Zijeme v podivn kruté dob, nezdá se Vám ? Evropa rozhodn nezahálí. Státy Evropské unie /prakticky celá Evropa/ pistupují od roku 1985 k takzvané Schengenské dohod. íkám pistupují, ale tato dohoda je povinná pro vsechny státy, které chtjí mít s EU nco do cinní a to prakticky postihuje vsechny státy. Schengenská dohoda je velmi diskutovaná vc, ale vsimnte si, ze se vzdy hovoí jen o ní, ne o tom, co je v ní. Kdyz jsem pozádal vládu CR o podrobné paragrafy této dohody, byli mi sdleny opt jen výsmsn obecn známé informace. Proc se to tak tají ? Jde totiz o jeden z nejvtsích podvod na demokracii, který má totáln kontrolovat zivoty lidí v Evrop. Paragrafy 92 az 118 Schengenské dohody vyzadují po státech, aby zakládaly elektronické výstavby archiv a pocítacov zpracovávaly osobní informace o svých obcanech. Zpocátku na komunální úrovni, pozdji na úrovni svtové. Paragrafy 5,25,29 az 38 preferují spolecenský rasismus, uspoádání obcan do kategorií nezádoucích osob na základ jejich píslusnosti, rozumové úrovn, ideologie, spolecenského psobení a to tak, jak vlády budou chtít. Lidé jsou zde jen dobytek do poctu, se kterým si mzou vlády dlat cokoliv se jim zlíbí. V protikladu s Zenevskou konvencí z roku 1951 Schengenská dohoda zakazuje politický azyl. Uz nebude úniku z jakéhokoliv státu. Paragrafy 25,45,46,92,94,96,101 a 109 doslova nicí soukromý a osobní zivot, právo na svobodný rozvoj osobnosti a právo osoby na soukromí a anonymitu. A já se ptám, jak je to mozné, kdyz je to v rozporu se Základní listinou práv a svobod obcan a Svtovou deklarací lidských práv schválené OSN ? Je jasné, ze úcel svtí prostedky a ten úcel je totální kontrola a manipulace s lidmi na celém svt. A není náhodou, ze tyto snahy vyvstaly soucasn po roce 1945 ve vsech cástech svta. A tyto databáze nejdou pouze po obecných vzorcích lidí, ale vyhledávají i politicky nebo jinak názorov nevyhovující, ale dokonce i ochránce lidských práv. Jakby také ne, vzdy jsou to práv ochránci lidských práv, kteí by nikdy zádnou totalitní svtovládu nepipustili. Uz v roce 1956 byla na píkaz prezidenta Eisenhowera v USA zízena pod patronací FBI a CIA agentura, která se zabývala sledováním bojovník za obcanská práva a vedla také kartotéky na osoby nepohodlné vlád. Jak vyplynulo pi odtajnní vládních dokument na základ zákona o svobod informací koncem 60. a v polovin 70. let, vláda USA dokonce sama naplánovala a uskutecnila nkolik vrazedných atentát na ochránce lidských práv. Jednou z obtí byl i Martin Luther King. Obcané jsou samozejm znechuceni takovým jednáním. Kdyz tyto pípady perostly a obcané se zacali scházet ped Bílým domem a masov protestovat, povil Senát USA zvlástní vysetovací výbor v cele se senátorem Frankem Churchem. Ten ml odhalit pozadí ohledn tajných vládních databází o obcanech a spehování soukromí obcan. A to se také stalo. Výbor totiz vydal v dubnu 1976 svoji závrecnou zprávu, kde senátor Church piznává, ze vláda skutecn nelegáln sleduje obrovské mnozství lidí a shromazuje v gigantických archivech tuny soukromých informací o obcanech, aniz by o tom lidé vdli. Senátor Church piznal dále, ze vláda casto naizuje tajné sledování obcan pro jejich politické pesvdcení, ochránce lidských práv i organizace zabývající se lidskými právy, charitou a pomoci lidem, dále rasov nevyhovující obcany a mládez. Vyplynuly i zajímavá císla. Od cervna 1975 pouzívala FBI celkem 1500 vyskolených agent výhradn na spehování politicky nevhodných a v roce 1976 vyclenila FBI na stíhání tchto nevinných disident a ochránc lidských práv celkem 7 400 000 dolar, coz je více nez dvojnásobek rozpoctu na oficiální stíhání kriminality. Zde je jasn vidt ceho se vlády skutecn bojí, pravdy. Senátor Church také odhalil, ze vláda pod programem ,,COINTELPRO,, a na základ nelegáln získaných osobních dat obcan cílen rozvracela vytipované rodiny, zajisovala propoustní vlád nevhodných lidí ze zamstnání a student ze skol, falesn obzalovávala a odsuzovala do vzení lidi, kterým pedtím fingovan zmanipulovala daové piznání, falesným posudkem psychiatra diskreditovala nevhodné obcany jako blázny a izolovali je v psychiatrických lécebnách, ale zajisovala i fyzickou likvidaci nepohodlných osob.

Tak jak se Vám, pátelé, líbí nás spravedlivý svt a demokratické vlády ? Musím Vás vsak ujistit, ze ani takováto aféra nic nezmnila. Pes oficiální vládní piznání tchto sokujících praktik se nestala zádná náprava. Hned jak se uklidnilo veejné mínní, vláda pokracovala v tomtéz, pouze své praktiky dnes lépe utajuje. Svtovláda dál ciní ve skrytu vse proto, aby rozvrátila spolecnost do pipravovaných norem svtovlády. K vysetování Senátu v tchto vcech se jest vrátíme. Není pochyb, ze vlády svta na píkaz svtovlády shromazují v tajnosti nase soukromé data a podrobné informace z nasich zivot. Kazdému by mlo být jasné, ze jde o zlocinný tah pro kontrolu spolecnosti a její manipulaci. Clovk má být redukován z obcana na pouhé císlo a jeho zivot bude pln ízen vládou. Kdo nebude po vli, jeho kádrový posudek mu ve spolecnosti nedovolí zít jako clovk. Uz te jsme jen loutky oddané v nemilost úední byrokracie. Odhalené pípady mluví jasn. Nedejte se ale mýlit jednotvárností tohoto problému. Vlády svta uz pár desítek let pracují na mnohem zákenjsím zpsobu kontroly spolecnosti a toho se, a chceme nebo nechceme, úcastníme vsichni. Svtová vláda totiz pocítá s tím, ze v brzké budoucnosti má být stazena financní hotovost z obhu. Místo toho zacnou platit takzvané elektronické peníze. To jsou peníze, které si vydláte, ale místo hotovosti se Vám automaticky pesunou na Vase osobní konto, ze kterého zase nakupujete a proplácíte bez hotovosti, pouze pes pocítac, kdy se Vám odecítá cástka, kterou jste jiz utratili. Je to prakticky systém dnesních platebních a kreditních karet, který jiz dnes drtiv vytlacuje hotovost. Banky celého svta dávají dnes drzitelm karet veliké výhody, aby lidé sami opoustli hotovost. Vlády samotné pak postupn právními cestami naopak omezují obcany, kteí dosud peníze vlastní pouze v hotovosti. Proc vlády tak moc chtjí zavést tento bezhotovostní karetní systém ? Protoze tak budou vdt o clovku naprosto veskeré informace a mohou ho nejen sledovat, ale s ním i manipulovat. Totiz tím, ze mezi lidmi nebude hotovost, ale vsechny peníze bude mít pod kontrolou stát, obcan se tak stane pímo závislý na státu a bude muset poslouchat jakoukoliv státní ideologii, protoze jinak by se mohlo stát, ze mu stát zablokuje konto a clovk tak bude odsouzen, nebo nikde jiz nic nekoupí ani neprodá. Ale nejen, ze tímto lidé ztratí své svobodné pesvdcení, ale ztratí i své soukromí. Stát totiz díky tomuto elektronicky ízenému systému bude vdt kolik máte penz, jak s nimi nakládáte, kde a co pesn nakupujete /na základ rzných polozek cárového kódu/, kolik toho nakupujete a jak si pocínáte s celkovým majetkem. Mohou ale sledovat i Vás pohyb podle toho, kde zrovna kartou platíte. Plán je tedy jasný. Vzdy sám americký senátor M.W.Cooper k tomuto v roce 1989 prohlásil: ,,Budeme otroky spoutaní bezhotovostním systémem ekonomické kontroly''. A tím si mzete být jisti. Vlády nás proto potebují vsechny bez rozdílu donutit pejít na bezhotovostní transakce. Dlají vse proto, aby komukoliv s hotovostí komplikovaly zivot a nutili tak lidi zvolit karetní systém. V rámci tohoto plánu napíklad v USA zacali vydávat nové 20,50, a 100 dolarové bankovky. Vydali je vsak ve velmi omezeném mnozství a budou distribuovány pouze tomu, kdo vlastní systémovou kartu sociálního zabezpecení nebo jakoukoliv státní identifikacní kartu. Pitom jiné, nez tyto nové série bankovek jiz neplatí a lidé si tak musí zizovat kreditní a identifikacní karty, aby mohly získat od státu hotovost. Jinými slovy, hotovost je obcanm v USA nyní jiz povolena pouze v urcitém mnozství na msíc a to jen vybraným jedincm, kteí pijali a vlastní njakou ze státních platebních nebo identifikacních karet. Je to zrdnost, ale není to vse. Podle zákona jsou v USA banky i obchody povinné sdlovat vládní slozce IRS jakoukoliv transakci pevysující 3000 dolar. Ten, kdo platí v hotovosti touto a vyssí cástkou, je okamzit zaazen do databáze podezelých obcan a je s ním tak ze strany úad také jednáno. Nechces-li být státem sikanován, poi si kartu a pla jí. To je zákon dzungle. Pitom bance nebo obchodníkovi, který by transakci pevysující 3000 dolar neohlásil, hrozí pokuty i vzení a to v sazb horsí nez za distribuci drog. Tak moc se vláda bojí hotovosti ? Uz v roce 1986 byl v USA schválen zákon císlo 31/1986, podle nhoz byli vsichni, od gigantických podnik po posledního stánkae na pedmstí, povinni sdlovat vládní IRS kazdou útratu hotovosti nad 10 000 dolar. Vláda tímtéz zákonem schválila dlouholeté vzení tm, kdo tak neuciní. Pitom americký kongresman R.Paul piznal, ze vláda tak postupuje i bez schválení Kongresu. Tentýz kongresman celou situaci okomentoval slovy, ze vláda podporuje zákony, které jsou základem tyranie. Ale to samé je i v evropských zemích. Smrnice Evropské unie pijaté v cervnu 1991 a 1.ledna 1993 zakomponované povinn do vsech clenských zemí pikazují, aby kdokoliv a kdekoliv bude nkdo platit hotovostí pesahující 15.000 Euro, musí se prokázat obcanským prkazem. Zákon pikazuje legitimovat obcana v libovolných pípadech i pod tuto hranici. Mohou Vás tak libovoln sikanovat, i kdyz si pjdete koupit za hotové teba rohlík a napíklad Vase rasa nebo oblecení se nebude

obchodníkovi líbit. Tentýz zákon Evropské unie pikazuje bankám i obchodníkm podezírat kazdého, kdo hotovostí platí a sebemensí podezení se musí hlásit úadm. Jednoduse, kdo platí hotov, je okamzit brán za kriminálníka. Ale to se netají, naopak, vlády chtjí, aby si tak obcané pipadali vsude sledovaní a ponizováni a radsi zvolili bezhotovostní platbu kartami. Informace o hotovostních transakcích jsou vsak vyhodnocovány po celém svt, stejn jako automaticky získané informace z karet. Za zmínku stojí Sí financního trestního zákona /FINCEN/, coz je americká instituce, jejíz chapadla zasahují celý svt prostednictvím svých pobocek M.L.A.T., které se tvoí v mnoha zemích. Ty mají udávat do ústedí FINCEN jakékoliv vyssí financní transakce ve svt. Proto vzte, pátelé, ze karty pijmete, a chcete nebo ne, a souhlasem nebo násilím, ale financní hotovost uz neuvidíte. Vlády, které usilují o spoutání lidské civilizace pod totální kontrolu, to nedovolí. Jen cipy v nasich platebních kartách jim mohou kdykoliv odhalit a do gigantických pocítac zaznamenat nase zivoty. Profesor Caroll Quigley, politický poradce prezidenta USA Billa Clintona, ale pozdji i sám Clinton v New York City roku 1992 piznali, ze cílem tchto monstrózních spiknutí je vytváení Svtového systému financní kontroly v soukromých rukou /tajné vlády/, který by umoznil ovládnout politický systém kazdé zem a ekonomiky svta jako celku.... Máme to snad brát jako oficiální piznání svtové mafie ? Smíit se s tím, ze nám tohle vmetá do tváí samotná vláda ? Vzpomeme na slova nejvtsího bankée svta Rothschilda: ,,Dejte mi kontrolu nad penzi a nebude hrát zádnou roli, kdo dlá zákony''. A o to práv jde, kdo má kontrolu nad penzi, má kontrolu i moc nad vsemi lidmi i celým svtem. Proto platební karty a systém elektronické kontroly. Vsechny transakce ze vsech platebních karet kazdého clovka se elektronickým penosem dat mohou centráln v jediný okamzik sbíhat v jediném pocítaci svtovlády, která tak ví vse. Ale nez padne hotovost, jak jsem psal jiz v úvodu knihy, soucasné mny stát se mají promnit na jednu celosvtovou mnu nazvanou Coby. Nejprve budou okolkovány dosavadní národní bankovky svtovým kurzovním kolkem, pozdji budou distribuovány zcela nové bankovky Coby. Avsak pevedení hotovostí svta na bezhotovostní peníze mozná i tento plánovaný tah pedstihne, kazdopádn a hotov nebo poté uz bezhotovostn, budeme mít co do cinní s jednou svtovou kurzovní mnou Coby. A vsimnte si, pátelé, velmi pozorn, ze jiz dnes jsou bankovky svta v novém provedení tisknuty pro okamzitou svtovou normu ,,kolkované,, svtové mny. Po celém svt se totiz neuvitelnou shodou zacaly ve stejnou dobu náhle vydávat nové série bankovek, které obsahují podivné prvky, které mají slouzit k hladkému pevedení na svtovou mnu a pedevsím mají vsechny obcany, kteí nemají dosud kartu, ale platí hotovostí, docasn kontrolovat. Kdo má kartu, je kontrolován, kdo ji nemá, má nyní uz po kapsách hotovost, která je vybavena prvky pro nasi kontrolu a sledování. Víte napíklad, k cemu ve skutecnosti slouzí stíbrný pokovovaný prouzek na nasich bankovkách ? Bankovky s tímto prouzkem jsou vydávány jiz po celém svt a bankéi tvrdí, ze je to pouze proto, aby se bankovky nedaly tak dobe falsovat. Je to ale celá pravda ? Kazdý prouzek je ve skutecnosti snímatelný i na dálku speciálními detektory. Kazdá bankovka dané hodnoty má jinak zpracovaný prouzek. Psobí to tak, ze máte-li u sebe penzenku s penzi, tímto detektorem Vám, aniz byste o tom vdli, mze vláda kontrolovat, kolik máte u sebe penz a jaké mny. Tyto detektory se pouzívají na hranicích, administrativních budovách, ale i vládou specializovaných místech. Stát tak okamzit ví, kolik máte u sebe penz a o jakou mnu se jedná. Vse aniz byste tusili, jak nechutn je porusováno Vase soukromí. Ale je to jen nic oproti pipravované kódované hotovosti. V USA se pistoupilo k tisknutí bankovek, kde kazdá bankovka je neviditeln laserem oznacena cárovým kódem. Pi výplatách mezd i obchodních transakcích, se vzdy ví, kdo pesn tyto bankovky obdrzel, kdo je ml potom, kdo potom a vláda tak sleduje pohyb lidí i bankovek a zbozí i sluzby za n markované. Je to modernjsí verze bankovek s prouzky, nebo stejnou funkci plní zárove i bankovky s cárovými kódy. Proc jsou v mnoha zemích prouzky schovávány mezi papír uvnit bankovek ? Proc nové edice bankovek uzívají neviditelné cárové kódy. Proc na to veejnost nebyla upozornna ? Snahou je utajit skutecný zámr, nasi totalitní kontrolu a kontrolu nad penzi. A hotovost je pro svtovládu natolik nebezpecnou vcí, ze má dvod proc ji kontrolovat a postupn likvidovat. Jediný uznávaný platební systém bude totiz bezhotovostními cipovými kartami. A my budeme skutecn otroky spoutaní bezhotovostním karetním systémem. Proto stále ty masové mozky

vymývající reklamy o výhodách pro drzitele platebních karet. Sami krácíme naivn do spár jednoho z nejvtsích svtových podvod. V Nmecku vznikl roku 1994 dokonce státní úad pro odstranní hotových penz v této zemi. Odstranní hotovosti zde vláda naídila zákonem. Zákonným rozhodnutím v téze dob tatáz vláda vnutila obcanm platební karty. V kanadském Quebecku vláda prost pestala vydávat peníze a zacala dosavadní mnu stahovat z obhu. Sokovaným obcanm bylo sdleno, ze si mají poídit kartu. Mzeme také vzpomenout i na fanatické plány v Ceské republice, kdy mlo být do roku 1997 z msta Zlín udláno tzv. ,,Bezhotovostní elektronické msto Zlín,, ,jak zní oficiální program, který se má rozsíit do celé republiky. Ale vládám nejde jen o platební karty. Vsimnte si prosím, ze soucasné magnetické platební karty /s cernou páskou/ nahrazují platební karty cipové /s elektronickým cipem/. Vlády totiz zavádjí rozsáhlé identifikacní schopnosti karet. Ty uz nemáme pouzívat pouze k obchodnímu styku, ale mají slouzit i jako osobní identifikace kazdého clovka. Cílem je samostatná identifikacní karta, ale proti se zvedají uz pes 15 let protesty po celém svt. Proto vlády postupují zvolna. Nás zivot je dnes zaplaven kartami od platebních pes vrnostní, sociální, zdravotního pojistní, knihoven az po telefonní.... Toto nepehledné zahlcení kartami je zámr. Vlády totiz navrhují spojovat více karet do jedné za úcelem lepsí pehlednosti. Ano, cipy to umozují a zpracovaní obcané naivn souhlasí. Ale totéz co platí u penzních transakcí, platí dvojnásob u osobních dat. Vláda je schopna udlat vsechno proto, aby si zajistila pístup do Vaseho soukromí a Vasich zivot. Ale vezmme to postupn. Svtovláda chce oklestit nase zivoty a dostat lidskou bytost pod totalitní kontrolu. Zacalo to platebními kartami. Uz v roce 1970 sdlila dokonce samotná Barclayská banka Spread Eagle ve svém firemním casopise, ze v blízké budoucnosti budou lidé zbaveni svého soukromí a lidé budou redukováni na kódy zaznamenané na magnetických discích obího vládního pocítace. Tento pocítac pro celý svt je zde doslova nazýván Velkým Bratrem, jehoz pátravý pohled nás bude neustále sledovat. Po celém svt se postupn k platebním kartám pidávají velmi osobní údaje, takze karta je zárove i identifikacní. Na stejném principu cipové karty se vydávají i obcanské prkazy /zacalo to v USA/, kde na jedné kart je v cipu zaznamenáno az na 2000 stran záznam o Vás. Nejen jméno, adresa a rodné císlo, jak by si obcan myslel. Je zde i Vás zdravotní stav, trestní rejstík, psychiatrický posudek rozboru osobnosti, politická píslusnost, nábozenské vyznání, sexuální orientace, spolecenská a tídní pizpsobivost, provládní spolehlivosti, seznamy Vasich pátel, manzelka, dti, rozvtvená rodina, císlo konta, digitáln zpracovaná fotografie, otisky prst, záznam hlasu.a desítky dalsích údaj, které a uz pravdiv nebo lziv odhalují naprosto vse o Vás. Obcan zije v naivní dve, ze tyto nov vydávané obcanské prkazy skutecn obsahují jen úedn standardní data. Ale ovit si to nikdy nemohou, vse je zaznamenáno v cipu, ke kterému má pístup pouze úady a vláda. Vse je propojeno pocítacem a Vy jste tak totáln sledováni a odhaleni. Vdli jste, ze tyto cipy jsou napojeny na vyhledávací druzicový systém GPS, a ze tak jste neustále sledováni v pohybu? Tyto cipy byly zprvu testovány na rybách, které migrovaly v ekách a pln se osvdcil. Lidská bytost nyní dokáze být bhem deseti sekund lokalizována na osmi metrech ctverecních z celého povrchu planety podle toho, kde se konkrétní osoba se svojí kartou nachází. Kolem Zem dnes krouzí 24 satelit GPS, které jsou pro to urceny. Tyto nové obcanské prkazy jsou vydávány po celém svt. Zacalo to knízkami s ochrannými prvky jako na bankovkách, pak s magnetickými prouzky a nyní se pistupuje k cárovým kódm a cipm. Obcanské prkazy jsou spojovány s cestovním pasem, zdravotními prkazy, platebními kartami a jednou digitální dálnicí tak celý Vás prbh dne a celý Vás zivot proudí do jiz zmiovaných databází, kde svtovláda vyhodnocuje kazdého clovka planety. Jsme loutky v rukou mocných. Po celém svt proti tomu vznikají vlny protest, ale vlády pistupují k tak drastickým a nelidským postupm, ze karty ze strachu uz nikdo neodmítá. Jak je to s kartami platebními jsme si jiz ekli ­ vlády sledují transakce pesahující danou mez, stahují hotovost a na nkterých místech se uz hotovost vbec nepijímá. Hotové peníze jsou vydávány mnohdy v omezené a oznacené míe a vydávají se pouze na pídl obcanm, kteí drzí alespo jednu státní identifikacní kartu atd... Ale jak vlády nutí pijmout práv identifikacní karty ? V USA vláda zacíná nelegáln diskriminovat obcany, kteí odmítají pijmout identifikacní karty s cipem. Takoví obcané mají od roku 1996 zakázán pístup na mnohé úady, picházejí o zamstnání a stát jim

obvykle odmítá platit sociální dávky a dokonce odpírá lékaskou péci. Téz se vsak vzívá policejní sikana, kdy jsou tito obcané úmysln vyhledáváni, sledováni a vznni, protoze se nemohli legitimovat cipovou identifikacní kartou. Ve Spanlsku byla téz vydána kazdému obcanu podobná identifikacní karta. Pokud obcan odmítne tuto kartu pedlozit, podle zákona mu mze spanlská policie i bez soudního povolení prohledat dm, auto, ale mohou také svévoln jako zv nahánt a uvznit ty, kteí nebudou nosit státní identifikacní kartu. Ne, nemluvím o fasistickém Nmecku, ale o soucasné demokratické zemi Evropské unie. Ale tyto zákony se síí jako epidemie, zijeme v policejních státech jedné gigantické svtovlády. V USA jsou bzné namátkové razie na ulicích. Jednoduse si vyberou ulici ve mst, uzavou do ní lidi jako dobytek a legitimují je. Kdo nemá identifikacní kartu, je surov zbit a jde k výslechu. Americký dstojník Texe Marrs se stal v roce 1996 svdkem jedné takové vládní razie ve mst Austin. Ulice mezi správní budovou Cob Country Courthouse a rozestavnou správní budovou byla zcela necekan uzavena 8. az 12. policejními vozy. Nad hlavami vystrasených lidí krouzila helikoptéra, níze, nez-li stanovuje limit FAA pro centrum msta. Jedno z aut dokonce nemlo zádnou poznávací znacku, kde byli agenti v cerných uniformách. Pes vsechny zákony policie uvznila do ulice desítky obcan a náhodn je prohledávala. Kazdý, kdo neml obcanský prkaz a nemohl prokázat, ze je ,,obcanem", byl surov odveden a svázán s rukama za zády jako zlocinec. Do pipraveného transportního autobusu pak dotáhli asi sest takto svázaných nevinných lidí a odvezli je neznámo kam. Policie se k celé zálezitosti odmítla vyjádit, pozdji dokonce prohlásila, ze o nicem neví. Tyto razie jsou v USA pitom na denním poádku. Ale vsimnte si, ze tyto zákony o kontrole totoznosti platí jiz po celém svt. V západních zemích jako zcela nový jev, na východ, vcetn Ceské republiky, jako pokracování v pezitku z totalitní doby. Ano, po celém svt, kdo se dnes neprokáze obcanským prkazem, mze být svévoln odveden k výslechu, pinucen k pokut nebo i uvznn. Svtovláda dlá vse proto, aby obcané vzdy mli u sebe své identifikacní karty /s cipy/. Ale pojme se podívat do zákulisí tchto snah o vytvoení svtového kontrolního dozoru cipovými identifikacními kartami. V naprosté tajnosti a bez informování veejnosti se Kongres a prezident USA Bill Clinton dohodli zalozit a vybudovat obludné monstrum, které se jmenuje Národní identifikacní centrum. Toto zaízení uz stojí ve Virginii a je vybaveno nejmodernjsím pocítacovým systémem pro totální kontrolu kazdé stránky lidských zivot. Celá vc je drzena v tajnosti, aby se obcané nebouili a nepozadovali po svých kongresmanech zastavení tohoto projektu. Ale jeden z poslanc Kongresu, Neal Smith ze 4. obvodu ve stát Iowa, omylem zveejnil ve svém volebním bulletinu z íjna 1993 dlezitá fakta. Kongresman v nm píse: ,,esení klasifikace lidí vyzaduje vybavení Národního identifikacního centra výpocetní technikou, aby místní úady pro kontrolu dodrzování zákona mohly okamzit získat informace ze vsech stát... Dosud jsme investovali 392 milion dolar do jednoho takového centra pl hodiny jízdy od Washingtonu D.C. a doufáme, ze bude oteveno do 2. let... Doufáme také, ze vsechny státy budou do tohoto systému zaazeny do roku 1998 a budeme potom dostávat informace na této rozvíjející se bázi.'' Jak piznala pozdji i vláda USA, podle plánu se mlo do tohoto zámru v letech 1995 az 1999 investovat dalsích 5,5 miliard dolar. Pedsedkyn Komise pro informacní reformu v americkém Kongresu, poslankyn Barbara Jordanová, navrhla v polovin 90. let oznacit vsechny obcany USA, ale i pisthovalce státní identifikacní kartou. Kongres tehdy zaplavila vlna obcanských protest. Kongres tedy toto rozhodnutí stáhl s tím, ze vydání identifikacních karet bude odlozeno. Místo toho vsak komise navrhla zízení ,,Národní databáze,, , coz je pocítacový systém, v nmz budou o kazdém clovku vedeny základní údaje. Ale pvodní plán se mezitím naploval dále, dokonce byl obohacen o vydání karet tzv. ,,nepátel státu,,. Celý projekt oznacení lidí I.D. /identifikacními/ kartami je znám jako ,,PROJECT MOSAIC,,. Ale tento zrdný projekt sahá nejmén do 80. let. Martin Anderson, poradce prezidentova výboru pro ekonomiku /za Reaganovy vlády/, veejn piznal : ,,Na pocátku 80. let, kdy jsem pracoval v Bílém dom jako poradce prezidenta Reagana pro domácí politiku, byl jsem pekvapen velikou touhou vládních byrokrat, z nichz mnozí byli jmenováni Reaganem, po zavedení státních identifikacních karet''. Uz v cervenci 1981 vládní kabinet dostal ke schválení zákon, aby vsichni obcané tuto kartu dostali a museli ji nosit stále u sebe. Prezident Reagan v té dob tento zákon vetoval s odvodnním, ze by se jednalo o pílis velký zásah do soukromí obcan. V pozdjsí dob byl vsak Reagan pinucen spolupracovat. Za prezidenta Clintona se tato myslenka drasticky vyhrotila. V roce 1994 se americká vláda snazila naráz vydat tyto I.D. karty a postavit vsechny obcany ped hotovou vc. Stalo se to výkonným naízením prezidenta, který tak obesel Kongres. A skutecn, Americká postovní sluzba dostala rozkaz pipravit k odeslání prvních 100 milion elektronických I.D. karet. Jak zástupci vlády

piznávají, tyto karty jsou propojeny totáln mezi vsemi úady, policií, vládou i tajnými sluzbami, kazdý o Vás ví, co chce. Pitom se tak dje za zády obcan, ale i bez schválení Kongresem. Americký vdec a specialista na tuto technologii, Dr.Clark Matthews, napsal : ,,Vláda se chystá zredukovat kazdého Americana na totáln závislou bytost a na tém totální dozor nad kazdým jednotlivcem prostednictvím tchto hanebných karet. Vývoj tchto identifikacních karet a databází, které lezí u jejich základ, by byl monumentálním krokem do temnoty, nového vku kontroly lidí a otroctví.... Tento systém je výsledkem spolecného vývoje vlády a nejvýznamnjsích korporací /tajné vlády/, jehoz úcelem je nastolení policejního státu s absolutní kontrolou vsech obcan''. K tomu není snad co dodat. Mezi tím vsak pro karty zacala v americkém Senátu vystupovat senátorka Diane Feinsteinová a senátor Edward Kennedy. Ten se také spojil s tajemnicí zdravotního výboru, Donnou Shalala, a vymysleli plán za 100 milion dolar, v nmz by novorozenci a vsechny dti museli mít svj záznam v Národním pocítacovém registru. Cím se provinili ? Tento zámr vysel opt na veejnost a obcané bouliv protestovali. A hle, Senát USA celý tento podvodný návrh stáhnul. Ale hned poté zaútocil prezident Clinton s tím, ze vydají povinnou kartu zdravotní péce. To, ze obsahuje vsechny údaje jako státní identifikacní karta, to se obcané nemli dozvdt. Vidl jsem v televizi, jak prezident Clinton v Kongresu drzel ped zraky milion divák tuto kartu v ruce a popisoval její výhody. O jejím skutecném zámru neekl nic. I takto se dá lhát celému národu. Kdyz vysla pravda najevo, pisel okamzit dalsí vládní tlak. Oznacit I.D. kartou vsechny skolní dti a byl kvli tomu vytvoen i zvlástní projekt ,,GOALS 2000,,. Následovaly údery jeden za druhým. Ministerstvo práce vyzadovalo I.D. karty pro vsechny dlníky, nakonec pro vsechny zamstnané. Co se zatím podailo dotáhnout do konce, bylo zavedení I.D. karty pro vsechny vojáky USA. Tato karta se nazývá MARC. V dubnu 1995 Ministerstvo obrany k tomuto ucinilo první kroky a dnes je to jiz nkolik let fungujícím systémem. Uvdomme si, ze vojákem se stává kazdý americký obcan muzského pohlaví, nemá-li zdravotní vyjímku. Vojákem je i v dob zálohy a kazdý muz má obvykle rodinu. Databáze je tak jist hodn nasáklá. Ale vlád se podail jest jeden tah. Kazdý American byl povinn ocíslován 9. místným císlem, kterým ho vyhledají kdekoliv pomocí pocítace a vedou o nm pod tímto císlem veskeré záznamy. Ocíslování lidí vsak brzy pejde na 18. místný blok císlic, který bude mezinárodním standardem. Ano, vsichni lidé na svt budou totiz oznaceni jako dobytek na ruce nebo na cele císlem napojeným na jeden pocítac svtovlády. Ten má základní pozici v císle 666. Bez tohoto oznacení nebudete moci nakupovat ani prodávat, oficiáln ani existovat. Zavedení I.D. karet podporuje dále i guvernér Kalifornie Pete Wilson a senátorky Diana Feinsteinová a Barbara Boxerová. V roce 1996 senátorka Kay Bailey Hutchisonová pedlozila Senátu návrh zákona c. 999 o povinném zavedení I.D. karet. O rok díve, v roce 1995, dlala senátorka Feinsteinová na Capitol Hill prohlásení pro tisk, kde piznala, kam az plány sahají. ekla: ,,Nová I.D. karta by byla vyrobena pokrocilou technologií s mikrocipem, magnetickým cárovým kódem, záznamem hlasu, vzorkem DNA, vzorcem sítnice, digitáln kódovaným otiskem prstu, digitální fotografií...'' Promite mi to pirovnání, ale Hitlerovi stacilo v dokladech pouze jméno, rodné císlo a adresa. Pokud bychom pesto chtli vit spásonosným myslenkám této novodobé masové identifikace cipovými kartami, proc byly tyto karty vyprojektovány v americké Národní bezpecnostní agentue /NSA/, která je známá nekalými a drastickými aférami s manipulací obcan, jejich sledováním, diskreditací a vydíráním. Pak se clovk musí zdsit pi slovech Zbigniewa Brzezinského, poradce presidenta USA pro národní bezpecnost, který ekl: ,,Prostednictvím pocítac budou lidské zivoty a zálezitosti neustále sledovány. Brzy bude mozné uplatovat tém nepetrzitý dozor nad vtsinou osobních informací o obcanech. V roce 1996 byl podán návrh prezidentu USA, Billu Clintonovi, aby vyhlásil tak zvané výkonné naízení pro pímé vydání identifikacních karet vsem obcanm. Tím by se totiz vyhnul tomu, aby o tom rozhodoval demokraticky lidmi zvolený Kongres. Skutecností je, ze I.D. karty jsou jedním z nejvtsích podvod a zlocin spáchaných na lidech, který zachvacuje svt. Je to systém pro totální kontrolu nad lidmi, diskriminaci a likvidaci nevhodných. A vte, ze I.D. karty pinásí ty nejcernjsí obavy podvodného plánu, o kterém je ec. Aféry, které se zde ped nasimi zraky odehrávají prost smrdí. Pojme se podívat na nkteré z pípad týkajících se identifikacních praktik na nás lidech.

Zacátkem prosince 1987 bylo vládní inspekcí odhaleno, ze vláda Austrálie nelegáln shromazuje a zneuzívá data na identifikacních kartách vsech 18. milion svých obcan, pestoze léta tvrdila, ze nic takového není nikdy mozné. V roce 1994 napíklad americká vládní CIA ve spolupráci s mexickou spolecností NAFTA, vydali nové identifikacní karty, které Americané otestovali na mexických obcanech pi volbách v Mexiku. Kazdý ze 46. milion volic ml dostat svoji volicskou identifikacní kartu, za coz mexická vláda utratila 730 milion dolar. Vláda tím slibovala kvalitnjsí a poctivjsí volby. Karty obsahovaly fotografii, otisky prst, hologram, neviditelné ultrafialové pokrytí, cárový kód a plastový laminát. Byla to naprostá fraska s cílem dostat pod trvalou kontrolu do databází obcany Mexika. V tchto volbách navíc vláda nedorucila tyto identifikacní karty piblizn 5. milionm Mexicanm, kteí patrn nevyhovovali politickým názorm CIA a nebyli tak vbec pipustni k volbám. Jaké pak spravedlivé volby ? Ale takové vci nejsou nicím výjimecným. Na jae 1982 falsovala vládní CIA volby v Salvadoru. Piznal to samotný editel CIA Casey pod tlakem veejnosti. CIA dodala v cervenci 1981 do Salvadoru identifikacní techniku pro oznacení volic. K volbám byli pipustni pouze vlád vyhovující, pedem oznacení lidé. Celkem 438 volic, kteí se neprokázali identifikacním prvkem, bylo zavrazdno. Mzeme vbec vit tmto identifikacním vládním snahám ? A k cemu mzou také být vlád dobré identifikacní karty ? Vzpomínáte si jest na Rwandu v Africe ? V roce 1995 zde bylo umláceno nebo zasteleno na milion muz, zen a dtí pi masovém vrazdní vojenských sil a jejich rival, kmenových skupin. Byly to masové boje mezi Huty a Tutsii, do kterých se stále pletlo OSN. V rámci údajné prevence vláda rozhodla, ze pro vsechny Huty a vsechny Tutsie vydá identifikacní karty, aby se prý zamezilo údajné praxi, která vedla k tolika obtem. A jak tyto identifikacní karty pomohly ? Bhem genocidního ádní hutských milicí byly vyzadovány karty o totoznosti na náhodn zastavených civilistech. Pokud na kart mli uvedeno, ze jsou píslusníky tutsijské mensiny, byli ukopáni k smrti nebo zasteleni. To bylo tedy esení. Vzpomeme, jak fasisté pinutili Zidy za války nosit na odvu zidovské hvzdy, aby na n vsichni plivali a diskriminovali je a poté snáze shromazovali k likvidaci v koncentracních táborech. Tyto zlociny nejsou pekonány. Identifikacní znaky jsou spojeny s rukama od krve a prolhanými ústy a nemusíme cerpat jen z historie. Proc má mít dnes kazdý clovk u sebe identifikacní kartu a s takovým mnozstvím osobních údaj ­ pes otisky prst, vzorky lidské tkán DNA, tedy i rasové, zdravotní i psychické vzorce, digitáln zpracované fotografie, rukopis, záznam hlasu, nábozenskou, politickou píslusnost a spolecenskou pizpsobivost... Copak nevidíte, ze je to ta nejohavnjsí totalita vsech dob urcená k likvidaci nepohodlných? A dnesní super technika a penos dat dokází své. Zádný vládní argument /boj proti kriminalit ci praní penz/ nemze tuto zrdnost ospravedlnit. Vlády to moc dobe ví, ale neídí se svdomím, ídí se svtovládou. Svtovládou dosud tak výsmsn anonymní, ale tak zrdn viditelnou. Je zcela jasné, ze informace, které vlády svta získávají o svých obcanech, putují pocítacovou dálnicí dál. Az do cílové stanice, kterou je jeden gigantický pocítac pro celý svt, který je ve sluzbách svtovlády. Existence tohoto pocítace byla dlouho popírána. Vzdy jde o centrální mozek planety, tento pocítac je nyní mozná mocnjsí nez celá OSN. Vsechny tajné databáze ústí práv sem a nase zivoty jsou zde zcela podchycené. Pokud vím, poprvé existence tohoto pocítace vysla najevo v roce 1970, kdyz jiz jmenovaná Barclayská banka Spread Eagle oficiáln sdlila, ze v budoucnosti budeme zbaveni svého soukromí a budeme redukováni na kódy zaznamenané v jednom obím vládním pocítaci. Tatáz banka piznala, ze tento pocítac nás má neustále sledovat. Sokem pro svt bylo, kdyz v cervenci 1982 sám prezident USA Ronald Reagan v Bílém dom piznal, ze tento svtovládný pocítac skutecn existuje a má brzy pevzít vládu i kontrolu nad svtem. Mozná si tehdy neuvdomoval, ze tím veejn doznal celý zrdný plán, který byl po desítky let vyvíjen za zády veejnosti a proti ní. Také se brzy rozbhly vysetování, které pinesly dalsí informace o tomto pocítaci. Jedná se skutecn o centrum vseho chtn i nechtn existujícího. Sbíhá se sem veskerý svtový dj, od agenturních zpráv, pes zprávy tajných sluzeb, odposlechy telefon, az po kazdou vasi polozku na pokladním lístku v zapadlé samoobsluze z elektronické pokladny. Celý tento projekt se jmenuje ,,PLATFORM".

V souvislosti se svtovým ústedním pocítacem byly odhaleny dalsí tajná pocítacová centra po celém svt. Vyslo najevo, ze kazdá lokalita planety má podchycenu danou oblast a informace z tchto tajných pocítacových center putují do centrálního pocítace. Tyto pocítace byly zatím odhaleny napíklad v belgickém Bruselu, v americkém Detroitu, v polské Warsav, dále ve Velké Británii, Nmecku, Japonsku, Austrálii a Rusku. Veliká aféra vznikla kolem pocítace v belgickém Bruselu, vzdy jde také o sídlo EU a NATO. Vyslo najevo, ze pocítac je zde umístn v administrativní budov EHS /Evropské hospodáské spolecenství/ a je schopný zpracovat 2 miliardy lidí. Uz v roce 1975 dr. Hanrick Eldeman, hlavní analytik EHS, potvrdil, ze tento pocítac skutecn existuje, ze je v budov EHS v Bruselu a zabírá celá ti patra této ohromné budovy. Co vsak pekvapilo nejvíce, tento pocítac se podle Eldemana úedn nazývá v pekladu Bestie. Opravdu výstizný název, nemyslíte ? Eldeman vsak o dva roky pozdji,v roce 1977, oznámil, ze pocítac Bestie bude zpracovávat data o vsech lidech planety, tedy ne jen o 2. miliardách, jak tomu bylo v roce 1975. Na základ toho se odborníci domnívají, ze onen centrální pocítac mze být práv tato belgická Bestie. Ale ve svt existuje neustále více indicií, ze centrum bude v USA, dnesní svtovládné a osvtové bast, v ústedí NSA. Ti stízlivjsí se ohlízejí smrem, kam smovaly kroky svtovlády. Do Austrálie, kde jiz stojí ústední budova svtové vlády i parlamentu. Zjistilo se totiz, ze zde stojí i nco mnohem závaznjsího. Od roku 1975 po rok 1988 byla australská vláda otesena vlnou afér týkajících se záhadné budovy v Deakinu (na pedmstí Canbery). V roce 1966 zde byla postavena malá telefonní ústedna. Co vsak nikdo netusil bylo to, ze v obrovském suterénu sídlilo spionázní zaízení spravované NASA, které provádlo plosné sledování obcan a shromazování dat. V roce 1975 byla zapocata vedle této malé telefonní ústedny stavba, která byla oficiáln prohlasována za rozsíení této ústedny telecomu. Jenze tehdy pisel zlom. V tomtéz roce totiz senátní výbor JPAC zacal provovat výdaje na stavbu nové budovy telefonní ústedny v Deakinu. Tehdy jest nebylo nikomu podezelé, ze tato budova stojí jen kousek od sídla svtového parlamentu. Toho roku 1975 vsak senátní výbor odhalil, ze existující budova telefonní ústedny má skutecn tajn postavený gigantický suterén pro pocítacové shromazování dat o obcanech obrovského pokrytí, které spravuje americká NASA. Senátní výbor také piznal, ze nová budova není ve skutecnosti rozsíením telefonní ústedny telecomu, jak bylo Senátu pedkládáno, ale rozsíením tajných podzemních databází a registr. Telefonní ústedna byla jen vládní kamuflází. Potvrdil to pozdji i samotný telecom, kdyz piznal, ze ze stavebních náklad 250.000 dolar nezaplatil telecom ani cent. Tuto tajnou ústednu mla pronajata australská vláda a to uz 6 msíc ped dokoncením budovy v únoru 1980. Vláda to samozejm popírala. Ohánla se výmluvnými argumenty a v médiích se nkolik vládních cinitel snazilo obalamutit veejnost. Marn. Az po velikých protestech obcan se nakonec 2. listopadu 1987 zlomil jako první ministr sociálního zabezpecení Brian Howe, kdyz piznal, ze pocítacové ústedí jeho ministerstva má skutecn sídlo v dané budov v Deakinu. Jenze protesty zesílily a 17. listopadu 1987 ministr Howe piznal, ze vlastn vsechna ministerstva, celá australská vláda vyuzívala tajné pocítacové ústedí v Deakinu. Piznal dále, ze zaízení tchto budov zaplnné pocítaci nemá nic spolecného s telecomem. Zacátkem prosince 1987 byla vláda doslova bombardována vlnami protestu a musela zídit inspekcní tým, jehoz výsledky byly dány veejnosti. Inspekce vlády pln prokázala, ze vláda léta do ocí lhala svým obcanm. Utajovaná telefonní ústedna se ukázala být Národním pocítacovým ústedím a centrem celé ady ministerstev a samotné vlády. Objevily se zde pocítacové disky obsahující celé knihovny záznam s dvrnými daty o obcanech. Vsechna data byla mezi ministerstvy propojena a kazdý obcan byl tak ve svévoli vlády. Obcané byli léta ujisováni o ochran svých osobních dat, nyní se ukázalo, ze data byly zneuzívány, nelegáln zízeny a doslo k porusení zákona o identifikacních kartách. Vidíte, pátelé, ze nikdy nelze nikomu vit. Nebo stále jest víte tomu, ze identifikacní karty nám mají prospívat a zádné nelegální vládní databáze neexistují ? Aféra kolem vládního zneuzívání identifikacních karet a nelegálních databází o vsech 18. milionech obcan Austrálie vedla k dalsímu vysetování. Podailo se objevit pímé souvislosti s touto aférou a svtovou vládou, jejíz sídlo je jen kousek od inkriminovaného Deakinu. Peter Sawyer, bývalý vysoký úedník australské vlády odhalil veejnosti dalsí fakta. V Austrálii se nacházejí ti hlavní vojenské základny patící USA. V Nurrangeru poblíz Woomery, v Novém Jizním Walesu a tetí, nejvtsí, stojí západn od Alice Springs. Tato základna se jmenuje Pine Gap. Jedná se o tajnou podzemní základnu, která má pod povrchem 8 kilometr dlouhou vrtanou díru, která slouzí jako gigantická anténa. Pine Gap je jedno z nejvýznamnjsích center pro spionázní satelity krouzící kolem Zem. Pine Gap má obrovské pocítace propojené s celým svtem pro sbr informací o kazdém clovku této

planety. Pocítace Pine Gap jsou zárove propojené s ostatními svtovými sbrnými pocítaci. Sawyer vsak také odhalil, ze vládní aféra kolem zneuzívání dat obcan se netýkala pouze 18. milion australských obcan, protoze zaízení v Deakinu bylo téz napojené na podstatné datové centra po celém svt, kde jsou shromazovány informace o vsech lidech planety. Rozhodn to potvrzuje funkcní a reálnou existenci svtové vlády práv v Austrálii. Jiz byla ec o tom, ze americká státní identifikacní karta byla vyvinuta v NSA /Národní bezpecnostní agentura/. NSA vznikla po roce 1945 z podntu ministerstva obrany USA. Je to unikátní svtová tajná sluzba, protoze nejsou zákonem definovány limity její moci. Mze si dlat co chce a to pod ochrannými kídly vlády USA. NSA je nejmocnjsí tajnou agenturou ve svt. V porovnání s ní je CIA pouhou pomocnou ,,policejní rukou" globální NSA. Není omezena zádným zákonem, je zodpovdná pouze americké Národní bezpecnostní rad skrze záhadnou organizaci Comsec. Byla to práv NSA, která jako první na svt vlastnila pocítac pro zpracování dat o obcanech celé planety. Tento pocítac byl nainstalován roku 1976 a nesl jméno Cray. Dnes má NSA nejlepsí superpocítace na svt , na nichz jsou vyhodnocovány vsechny, ale opravdu vsechny aspekty lidského zivota jednotlivc po celém svt. Ano, vse se sbíhá sem do ústedí NSA ve Fort Made ve Washingtonu. Tato svtová chobotnice je soucástí ,,PROJECT PLATFORM,, , který usiluje o vytvoení jednoho svtového pocítace pro ízení svta. Ackoliv byla NSA oficiáln vytvoena az v roce 1952, vzesla z mezinárodní dohody podepsané roku 1947, jejíz oficiální název zní ,,UKUSA PACT,,. Jednalo se o dohodu mezi vsemi svtovými velmocemi a strategickými státy o sbírání a porovnávání informací o svých vlastních obcanech a vzájemném sdílení tchto informací a jejich posílání do ústedí NSA ve Fort Made. Potvrzeno to bylo napíklad 9.bezna 1977 v parlamentu pi interpelaci s premiérem Malcolmem Fraserem. A tento plán ,,UKUSA PACT,, je platný dodnes a jeho zrdnost je stále vtsí. Je to snad vbec první svtová dohoda o oklestní svta a jeho obcan do totalitního svtového výzvdného systému. Celá vc je v rozporu s mezinárodními dohodami a smlouvami o lidských právech, ale na ty se vlády svta oficiáln vykaslaly jest ped tím, nez byly oficiáln pro spokojenost obcan OSN schváleny. Cílem svtovlády je totiz jeden totalitní a totáln kontrolovaný, lehce manipulovatelný policejní stát s poslusn oddanými a zlomenými obcany. Pokud si ale myslíte, ze identifikacními kartami koncí plány svtovlády, mýlíte se. Plán je mnohem morbidnjsí. Cipové karty jsou zde pouze proto, abychom si zvykli na bezhotovostní transakce a nase neustálé sledování. Az se tak stane a uz to není daleko, svtovláda pijde s tím, ze karty se dají ztratit a zneuzít, ze je jich mnoho a nejsou po ruce. Zacnou propagovat, ale zárove tvrd zavádt nový systém. Totiz spojení platební a identifikacní karty s nasím tlem. O co jde ? Vsem lidem na svt se má vytetovat neviditelným laserovým tetováním na pravou ruku nebo celo cárový kód o 18. císlicích. Kazdému clovku na svt pidlí jedno císlo a to mu prakticky vytetují. Kód bude obsahovat nejen celý Vás bankovní kredit, ale i tisíce soukromých dat a záznam o Vasí osob k Vasí identifikaci. Chtjí nás oznacit jako dobytek. Jako Hitler tetoval na rukou císly uvznné v koncentracních táborech. Nás cárový kód se nám má snímat infracervenými snímaci z naseho tla v místech, kde budeme platit nebo nakupovat, pi identifikaci, prakticky vsude, kde to bude povinné nebo pozadované. Systém je stejný jako s platebními a identifikacními kartami, hotovost je pouze elektronická a odepisuje se a picítá pímo z konta. Nosíte s sebou zárove az stovky kilogram dokument a záznam o Vás, které jsou v kódu ulozeny. Uz nebude úniku. Pjdete klidn po ulici, vláda si usmyslí, a aniz byste to tusili, náhle jste na ulici identifikováni a celý Vás zivot odhalen. Cárové kódy z nasich tl budou snímatelné i na dálku a bez naseho vdomí. Budeme otroky spoutaní v dokonalém totalitním systému. Identifikacní karty musely pijít, kdyby nás vlády chtli oznacit pímo kódem na tle, vznikalo by pílis mnoho otázek a protest. Dnes jsme schopni zcela klidn pijít opt blíze k peklu. Uvdomují si lidé vbec, jak dalekosáhlé dsledky to pinese pro jejich zivoty ? Bohuzel, vtsinou ne, ale vlády naopak dobe vdí, proc potebují oznacit, identifikovat a totáln kontrolovat pohyb svých obcan. Ale nejen obcan. Cárový kód, který vznikl v 70. letech, se zacal brzy objevovat na nkterých výrobcích a potravinách. Dnes uz je toto oznacení v podstat povinné. Ne pímo zákonem, ale fingovanými zákony, které takto neoznacené výrobky diskreditují a omezují natolik, ze si kazdý rozmyslí neoznacit svj výrobek cárovým kódem. Vlády tak mají vzdy pehled o zbozí na území státu, kdy a kdo je koupil, atd.... Urcit jste jiz slyseli o svtové norm ISO 9000. Tato norma vyzaduje, aby vsechno vyrobené zbozí bylo oznaceno cárovým kódem. Vlády se dokonce uz dohodly, ze kdo nebude mít osvdcení ISO 9000, nebude moci na celé planet vyrábt ani prodávat své zbozí. Uz v roce 1996 pijalo jako závazné ISO 9000 kolem 100 zemí svta, dnes uz takka zádná významnjsí zem nezbývá. Díve to bylo

nepovinné, ale doba se zmnila. Proc ? Svtovláda tak bude mít totální pehled o vsem zbozí v libovolné lokalit i v celosvtovém mítku. Ale dvod je jest jeden, nejbohatsí podnikatelé a monopoly tento certifikát získají snadno, ale malí podnikatelé a soukromníci tak budou prakticky zlikvidováni, norma je pílis písná na to, aby prosli a udrzeli se. Vlády tak mohou dokonce sami likvidovat vybrané nebo pímo ideologicky nevhodné subjekty a odvolávat se nevin na ISO 9000. Propaganda kolem ISO 9000 je skutecn velká, také v Ceské republice se tímto mnoho firem chlubí pímo na svých prospektech. Bohuzel, stalo se to reklamním pitahovadlem investor a zákazník. Ale zpt k oznacení vsech lidí svta tímto cárovým kódem. Uz jsme si ekli, ze to bude proto, abychom byli jako dobytek ocíslováni a identifikováni obrovským mnozstvím nelegáln získaných intimních záznam o nasem soukromí a celém zivot, abychom byli neustále pocítaci sledováni v chování, ale i nasem pohybu. Vsechny cipové karty se prost spojí v jeden cárový kód pod jedním svtov registrovaným císlem a ten kód pjde az do nasí smrti vytetovaný na nasich tlech. Superpocítac svtovlády tak bude v daný moment o vybraném clovku, skupin, národu nebo vsech lidech okamzit vdt vse. Gigantický a utajovaný pocítac, který se jmenuje Bestie a je umístnn v budov EHS v Bruselu, je pipraven pracovat práv na bázi zpracování císla daného kazdé lidské bytosti. Dr. Hanrick Eldeman, hlavní analytik EHS, to v roce 1977 piznal a uvedl, ze tento superpocítac Bestie /Selma/ je schopen oznacit císly a cárovými kódy vsechny obyvatele zem. Tento cárový kód bude mít kazdý odlisný, jeho základ vsak u kazdého tvoí císlo 666. Kdo se vlád znelíbí, jednoduse mu bude zablokován kód nebo jej nedostane vbec. Bez nj vsak bude odsouzen k vcnému zivoení i smrti, protoze bez císla nebude moci nic nakupovat ani prodávat, nebude moci pijít na úad ani k lékai, bude odsouzen. Clovk se tak stává totáln poslusnou a závislou bytostí na vlád. Kazdý jeho sebemensí pestupek nebo odlisný názor, mze znamenat pokutu ve form docasn zablokovaného kódu. Takto mze být beztrestn odsouzen az k smrti. Ze je to sci-fi ? Ne, je to tvrdá realita. V roce 1988 bylo zkusebn oznaceno 10. 000 osob v Singapuru na ruce a na cele neviditelným laserovým cárovým kódem. Po 3 msíce zde tak vláda Malajsie testovala nahrazení kreditních a identifikacních karet cárovým kódem spojeným s lidským tlem. K hrze svta se tímto testem zjistilo, ze celý systém je pln funkcní a pipravený k uchvácení vtsiny svta. To ale bylo v roce 1988, dnes uz realita dostává masový charakter. Po celém svt je dnes uz takto trvale svtovládou oznaceno mnoho milión lidí. Uvdomme si pátelé, ze akce uz zacala. Uz v roce 1984 bylo jen v USA oznaceno 3 miliony lidí, kterým byl vytetován na tlo tento cárový kód. A stejn jako díve u kreditních karet i dnes jsou vyvíjeny vládní a právní donucovací tlaky, aby to obcané prost bez protestu a sami pijali. Tak napíklad v USA zacali uz dávno nkterá letist odbavovat pednostn cestující, kteí mají svj identifikacní kód vyznacený laserem na ruce. Nkteré americké pojisovny dokonce odmítají pojisovat obcany, kteí se neprokází svojí kódovou tetovanou identifikací na ruce. Nkteré úady v USA, Japonsku, ale i nkteré obchody v západní Evrop odmítají vpustit dovnit clovka, který není oznacen cárovým kódem na ruce. Ale nátlak jde dál a tak slepí a hlusí obcané dojdou k pozadovanému závru, ze je to pro n vlastn výhodné. Je to nechutná strategie. Cárové kódy se vsak dávají lidem uz i povinn. V USA jsou takto napíklad oznacováni vsichni vzni /nap. v Tusconu v Arizon/. V roce 1996 vláda USA na americké vojenské základn Guantanamo oznacila 50.000 haitských a kubánských uprchlík. Dosplé na rukou, dti na kotnících. V izraelských kibucech, coz jsou msta vzniklá po roce 1948 se jiz mnoho let odehrává scéná, který jednou zachvátí celý svt. Neviní lidé jsou totiz v tchto mstech jako ve vzení. Zijí sice na vysokém stupni hmotného zabezpecení a v materiálním blahu, ale jsou úedn zbaveni vlastní svobody. Lidé, kteí zijí v tchto mstech jsou zbaveni financní hotovosti. Mají pouze pidlené císla /bezhotovostní systém cárového kódu/ ,se kterými chodí nakupovat a vydlaná, stejn jako utracená cástka se vyplácí pímo z konta. Místní lidé jsou tedy otroky moci, nebo mohou nakupovat pouze ve vybraných místech a vybrané zbozí. Nemohou ani utéci z takového systému, nebo nikde jinde by jim nikdo bez penz nic neprodal a oni by posli v bíd. Ale nemohou se ani vzepít uvnit takového systému, ani jakkoliv protestovat proti cemukoliv, nebo by riskovali, ze jim bude jejich konto zablokováno. Lidé

nemohou opoustt tyto msta, aniz by s tím zvlástní rada nesouhlasila. Lidé se zde musí pohybovat pouze ve vybraných teritoriích a jsou omezováni mnohdy az nesmyslnými uzákonními. Zvlástní státní výbor ­ rada msta, zde totáln kontroluje a sikanuje zivot i soukromí kazdé rodiny a sebemensí rozhodnutí musí být neprodlen konzultováno s oním orgánem, který mze vse zamítnout. Orgány zde vymáhají po lidech i ty nejintimnjsí informace a nemzete zde mít zádný osobní názor ci problém, aniz by o nm nevdl i tento výbor. Dti se zde smí rodit pouze na zvlástní povolení orgán, kteí i tomuto mohou zabránit. Uz od dtství jsou tu dti vedeny k naprosté závislosti na orgánech a je zlamována jejich osobnost pod jedinou rodinu, kterou jsou úady. Takto funguje v demokratické zemi ve mstech kibucech totalitní systém, by plný materiálního blaha. Je to doslova koupení si obcan výmnou za jejich svobodu. Myslím si, ze izraelské kibuci jsou dostatecn velkým trnem v oku tm, co chtjí vit tomu, ze zádná totalitní svtovláda není prakticky mozná. Ale zpt k oznacení lidí cárovým kódem. Prozatím, nez dojde ke globálnímu oznacení na tlech, snazí se nám vlády cárový kód vnutit na nase obcanské prkazy nebo karticky zdravotních pojisoven. Clovk absolutn neví, co vse o nm vlády vedou za informace, vidí jen nesmyslné svislé cáry a císlo. To je zámr. Nejnovjsí generace cárových kód, tzv. cárový kód PDF 417, je uz kódem dvojrozmrným a interaktivním, který umozuje zakládat do sebe neuvitelné mnozství informací, ale jde do nj zakládat i pímé kopie dokument, fotografie, záznam hlasu nebo otisk prstu. Kódy jsou radiofrekvencním penosem Spectrum 24 schopny reagovat i na vzdálenost pes 100 metr, lze je tedy snímat i na dálku a i za pekázkou. Tyto nové cárové kódy se zacaly pln uzívat po celém svt od konce 80. let. PDF 417 je tedy zejm jasným favoritem v oznacení lidských tl cárovým kódem, znamením doby. V roce 1981 probíhalo v Bílém dom jednání za úcasti prezidenta USA Ronalda Reagana, které se týkalo zavedení státního identifikacního systému obcan. Marty Anderson tehdy vystoupil a navrhl prezidentovi vytetovat identifikaci na ruce kazdého obcana. Na to okamzit zareagoval J.Wat, sekretá pro vnitní zálezitosti : ,,To je hrozné, zní to jako znamení selmy''. Celý kabinet ztichl. Poté prohlásil prezident Reagan vtu, která obletla svt : ,,Snad bychom mli vypalovat znamení uz vsem nemluvatm''. Veejnost byla tehdy zdsena. Dnes pichází prezident Clinton s daleko horsími zákony a nikoho to jiz nepekvapuje. Svt mlcí. V celém svt se uz zacínají lidé /zpravidla potají/ v porodnicích oznacovat neviditelným laserovým tetováním. Jak jsme si jiz ekli, na západ, zejména v USA, se tím uz nikdo netají a úady to pímo vyzadují a podmiují to vsemoznými výhruzkami a omezeními práv a pohybu. Obcané sami tak dávají svá tla k potetování, aby mohli zít ,,v klidu,,. Ale zárove se vyskytla i nová technologie, která se zacala doslova masov uzívat k identifikaci lidí této planety pro poteby svtovlády a která dopluje technologii cárového kódu na nasich tlech. O co se jedná? Jedná se o mikrocipy, které chce svtovláda vsem lidem na svt voperovat do jejich tla. Tyto mikrocipy jsou miniaturní elektronické pístroje schopné, stejn jako cárový kód, pes detektor identifikovat danou bytost. Nejznámjsí mikrocipy mají délku 10 mm a síku 2 mm. Ale dávno jsou uzívány i mikrocipy tenké jako vlas. Tyto digitální mikrocipy jsou schopny identifikovat s obrovským potenciálem záznam kazdou lidskou bytost. Stejn tak ale clovka jako sonda sledují v pohybu po celé planet a je mozno ho lokalizovat bhem deseti vtein na prostoru 8 metr ctverecních z celého povrchu Zem. Vse díky 24 satelitm GPS. Tyto mikrocipy se zprvu na pání vlád umisovaly v podob plochého cipu v obcanských prkazech, pasech a identifikacních kartách. Jiz tehdy byla známá i technologie cipu v lidském tle, ale veejnost se tímto systémem mla nejdíve seznámit. Poté vlády pejdou k povinnému implantování mikrocipu do tla kazdého z nás. Mikrocip spolecn s tetováním cárového kódu nás mají totáln kontrolovat, sledovat nás pohyb, ale i mnohem víc. O tom ale az za chvíli. Vsimnte si prosím, ze technologie implantace mikrocip pro identifikaci a sledování zivé bytosti není zádné sci-fi. Uz od konce 70. let jsou po celém svt takto cipovány zvlást domácí zvíata, psi a kocky. V Ceské republice se to rozbhlo naplno po roce 1993. Dnes existuje mnoho let uz i u nás Národní centrální registr pro identifikaci vsech mikrocipem oznacených zvíat a zvíe Vám ocipují v kazdé druhé veterinární ambulanci. Vse v masové reklam, ze Vás pes se tak neztratí a kdyz ano, najde se a po identifikaci vrátí majiteli. Faktem ale je, ze celé toto divadlo má ten hlavní úcel, ze lidé zcela labiln pivyknou této technologii. Kdyz mají mikrocip jejich domácí mazlíckové, kteí jsou mnohdy rovnoprávnými cleny rodiny, pak je uz jenom krcek k tomu, aby mikrocipy pod podobnými

záminkami pijali i lidé. Tato technologie se nazývá RFID a mzeme vidt, ze Ministerstvo zemdlství CR, jakoz i vláda jako taková, tvrd podporuje tuto technologii. Ale myslíte si pátelé, ze jde jen o výhodu ? Je-li to výhoda, pak to má být dobrovolné. Jenze tak tomu není, po celém svt zacali být obcané úady doslova vydíráni, ze pokud neoznací svého psa mikrocipem, bude odebrán nebo utracen. Vymlouvají se pitom na vzteklinu, potulování ps i peplnné útulky /jak by to bylo asi s lidmi/. V Brn vznikla boulivá diskuse, kdyz chtl v roce 1995 jako první v republice magistrát Brna zavést tzv. plosné /povinné/ ockování vsech ps a kocek. Ministerstvo zemdlství zase prosazuje povinné oznacení vsech hospodáských zvíat v CR a okamzit vyuzilo aféry kolem nemoci ,,sílených krav,, pro argumentaci a podporu svých sílených plán. Vzte, pátelé, ze nase zvíátka jsou jen pocátek, takový test nasí pizpsobivosti, ostatn vzdy peci testujeme vse nejdíve na zvíatech. Brzy budeme oznaceni jako dobytek mikrocipem i my lidé pro vládní identifikaci, kontrolu, manipulaci a sledování pohybu. íkám budeme, ale ono to jiz zacalo a to v plné tajnosti a zrdnosti. Ale lze zrdnost utajit ? Vláda USA vyvíjela uz v 80. letech identifikacní programy s mikrocipy na lidech. Bez informování k tomu zneuzívala dti v dtských domovech, pacienty nemocnic a léceben, ale také vzn. O tom si jest ekneme. Ve Svédsku mlo uz na pocátku 90. let, podle oficiálních informací, implantováno mikrocipy 7000 lidí. Bylo to práv Svédsko, které se postaralo o svtovou aféru, kdyz svédský výzkumník Robert Naeslund veejnosti odhalil stovky rentgenových snímk pacient, které ukazují rzné typy mikrocip odhalených pi náhodných rentgenových vyseteních obcan. Odhalil ale také i mikrocipy, které byly z vydsených a pekvapených lidí vyoperovány. Zhruba od poloviny 80. let bylo vládou tajn takto oznaceno, identifikováno a sledováno bezpocetn lidí. Mikrocipy se implantovali zejména do starsích obcan pomocí injekcí do zil. Obcané o tom nebyli informováni, bylo jim eceno, ze jsou pouze bzn ockováni. Pravda vysla najevo, az kdyz náhle zacali takto oznacení lidé umírat v dsledku amnézie a oslabení imunitního systému. Vláda udlala z lidí doslova pokusné králíky. Tato technologie je od základu obrácena proti nám. Vlády tedy dobe vdí, proc to utajují. Ale to není vse. Vlády mají tu drzost opoustt brány podsvtí tchto praktik a chtjí tuto zrdnost uzákonit. Dr. Mary Jane Englandová, clenka zhoubného vládního výboru pro zdravotní projekty vlády USA, ve svém proslovu v Palm Springs v Kalifornii v roce 1994 navrhla, aby vláda povinn implantovala mikrocipy vsem lidem do jejich tla pro jejich identifikaci. Ale zatímco prezidentovi muzi pemýslí, jak sikovn zalhat veejnosti, aby ze zákona pijala mikrocipovou identifikaci, z vládního podsvtí USA se zacaly tyto ideály nebezpecn síit do svta. Uz v beznu 1997 bylo oficiáln prohláseno, ze vlády Dánska, Filipín a Trinidy plánují po vzoru USA voperovat mikrocipy do tl svých obcan nebo jejich obcanských prkaz. K této iniciativ se pipojily po roce 1997 prakticky vsechny vlády svta jako k cílovému esení. Jak by také ne, pocítace svtovlády v Belgii, Austrálii i USA jsou pipraveny okamzitého napojení na tyto mikrocipy ve vsech lidech na celém svt /od 70. let tyto pocítace fungují jiz na bázi zpracování cárového kódu dané kazdé lidské bytosti/. Bývalý poradce prezidenta USA Ronalda Reagana, Martin Anderson, sdlil celému národu jiz mnoho varování ped touto technologií. V The Washington Times napíklad napsal : ,,Tento nepatrný mikrocip je jako technologické tetování a je mnohem efektivnjsí nez císla, kterými nacisté nesmazateln oznacovali na ruce své obti v koncentracních táborech''. A toto pirovnání je naprosto výstizné. Nyní se totiz postupn dostáváme k tomu, proc chce svtová vláda oznacit vsechny lidi mikrocipy. Jen identifikace ? Jen kontrola ? Jen sledování pohybu ? Jakoby to nestacilo, jest tu nco je a tím ncím teprve koncí cíle tohoto vrazedného divadla. Ale dejme slovo tomu nejkompetentnjsímu.... Doktor Carl W. Sanders z USA je elektronický inzenýr, vynálezce a vládní konzultant. Je také vítz prezidentské a vládní ceny za nejlepsí designovou cinnost. 32 let svého zivota strávil ve strojním a elektronickém návrháství mikrocip vztahujících se k clovku a organismu. V roce 1968 se dostal jako specialista k projektu ve mst Phoenix v Arizon. Soucasn se na tomto projektu pracovalo i v Bostonu a také Hunfordu. Celý projekt byl zamen na jednu mladou zenu, která mla zlomenou páte. Oni zjistili, ze by snad mohli zapojit nervy umlé. Do tohoto projektu byly zapojeny stovky lidí. Jednalo se o projekt revolucní, první svého druhu a nikdo nevdl, jaké pinese výsledky. Podntem k tomuto projektu se stala práv ona nemocná zena. Celý projekt nakonec vyvrcholil v mikrocip. Po implantacích nkolika tchto mikrocip této zen do míchy, se její svaly na rukou a nohou skutecn

zacali napínat a koncetiny pohybovat. Dr. Carl W. Sanders dostal v tomto projektu vyssí povení a rucil za sestrojení tohoto mikrocipu. Kdyz se pak ale rozbíhal dalsí nadjný výzkum tohoto mikrocipu, necekan pislo vládní naízení, ze financování mikrocipu na onu zlomenou páte není výnosné, a ze se mají zabývat jinou oblastí výzkumu tohoto mikrocipu. /Pokracování v dalsí kapitole/. DOKONALE ZOTROCENÁ SPOLECNOST /Pokracování z pedchozí kapitoly/. V té chvíli se stal mikrocip stedem zájmu. Zjistilo se totiz, ze frekvence sestrojeného mikrocipu mla funkcní úcinek na chování clovka a tak zacal výzkum s vyhlídkou úpravy chování. Zacalo to pokusy na zvíatech v horách Sacramenta a v Los Angeles v Kalifornii, ale nakonec doslo i k masovým tajným pokusm na lidech. Chovali se k lidem jako k dobytku. Vyhledávali laciný zkusební materiál, na kterém by mohli pod zástitou americké vlády beztrestn zkoumat. Platili bezdomovcm v USA, kteí se rádi za kazdý dolar podvolili i nelidským pokusm. Jezdili ale i do Indie pod falesnými zástitami humanitární a zdravotní pomoci místním obcanm. Jeden z projekt se jmenovat ,,PHOENIX" a v nm byl mikrocip zkoumán na válecných veteránech z Vietnamu. V tomto projektu byl vyvinut mikrocip regulující hladinu adrenalinu v krevním obhu. Zjistilo se vsak, ze mikrocipy mohou také pivodit migrénu, sexuální povzbuzení i sexuální ochablost. Pedevsím ale zmny v lidském chování. Bylo zjistno, ze pomocí tchto mikrocip napojených na nervová centra,lze pln ovládat clovka, jeho tlesné funkce i jeho myslení a chování. V plné míe to potvrdily práv masové pokusy na lidech. Jakmile byla potvrzena tato skutecnost, ze mikrocip dokáze manipulovat lidským myslením a chováním, vláda USA okamzit investovala 1,5 milion dolar na vyhledávání místa na tle, kam by bylo nejvhodnjsí mikrocip voperovat, aby ml maximální úcinnost. Byly urceny dva body. Celo a hbet pravé ruky. Jak íká Dr.Sanders, funkce mikrocipu byla zalozena na elektronické akupunktue. Clovk, který ml pak tento mikrocip v tle mohl být vlastn robot, bytost zbavená vlastní vle, za kterou rozhodují jiní pomocí pocítace, na který je mikrocip napojen. Kdokoliv mohl takovému clovku porucit, aby vil tomu nebo onomu, aby volil tu nebo jinou stranu, aby nkoho zavrazdil nebo byl naopak oddaným beránkem, ci snad jako otrok pracoval kdekoliv a jakkoliv dlouho bez zbytecných dotaz a zdarma. Tvrci svtovlády si byli okamzit jisti, ze to je zpsob, kterým svtovlády dosáhnou, udrzí ji a vsechny lidi na svt budou centráln z jednoho místa ovládat mikrocipy. Uz chápete tu chronologii od tajných databází o Vasem soukromí, pes platební a identifikacní karty, cárový kód az po mikrocipy v nasich tlech ? To není zádné sci-fi, ale tvrdá realita. Proc se vláda USA vykaslala na zdravotní program umlých nerv pro onu zenu a pikázala pesmrovat výzkum na ovládání vdomí ? A kdyz se výzkum podail, proc neeticky místo ukoncení vláda USA okamzit investovala dalsích 1,5 milion na vyhledání nejvýhodnjsího místa v tle pro implantaci tohoto mikrocipu ? Protoze cílem není pomoc, ale zotrocení. Tento mikrocip ml 250 000 jednotek a krom ovládání clovka je zárove jeho identifikací, nebo v mikrocipu jsou zaneseny vsechny informace o daném clovku, vcetn tch nejintimnjsích. Jak dále íká Dr. Sanders, pi práci na tomto projektu si nikdo z pracovník nevsímal jeho cíle ­ oznacit vsechny lidi zijící na této planet. Jednou za ním pisel vládní úedník a ekl, aby si informace o tom, ze uz je mikrocip hotov nechal pro sebe. Slo o tajný vládní projekt, proti kterému by se okamzit zvedly po celém svt ty nejvtsí protesty. Doktor Carl W. Sanders byl na jedné svtové schzi, kde se diskutovalo o tom, jak by se dali práv lidé s mikrocipem zárove identifikovat. Náhle pisel hrzný nápad : ,,Pojme toto realizovat a na veejnosti prohlásíme, ze je to ve prospch opustných dtí''. V tomto duchu probíhala celá diskuse. Bestiáln zneuzili tisíce bezdomovc, vz, pacient nemocnic i psychiatrických léceben a dtí v dtských domovech, zvlást na Florid, kterým voperovali mikrocipy a poté je identifikovali jako dobytek. S tím byly spojeny i nelidské lékaské pokusy na dtech, které ml mít pod ochranou stát. Kdyz se toto provalilo a vzniklo veejné pobouení, vládní CIA poté pisla s nápadem dát obrázky opustných dtí na kartony od mléka. Od té doby jsou mikrocipy uznávány naivn jen díky njakým obrázkm. Byl to nechutný útok na soucit veejnosti. Ale to slouzí úcelu, je to zámr. Dr. Carl W. Sanders se osobn zúcastnil 17. celosvtových schzí, kde se toto téma prodiskutovávalo. Schze v Bruselu a Lucemburku se spojily pro financování tohoto projektu z celého svta. Nikdo proti této bestialit neprotestoval.

Oni budou mikrocipy zavádt do tla clovka injekcní jehlou nebo jej voperují do tla nasich dtí hned po narození pro zámry identifikace a manipulaci nasím vdomím. Ostatní by mli dostat mikrocipy, a uz s tím souhlasí nebo jsou logicky proti. Vlády uvazovaly o projektech, jak by se daly tyto mikrocipy zavést do vsech lidí bez jejich vdomí a souhlasu. Bylo navrzeno, ze se tak má stát formou bzných ockování, kdy bude mikrocip zaveden tajn v jiz pipravených jehlách do nasich tl. Vzpomeme na aféru ve Svédsku. Jsou pipraveny i projekty, kdy budou v rzných cástech svta falesn ízené fámy z vládních kruh, ze tam a tam se vyskytla nebezpecná infekce ci epidemie a vsichni musí být proti ní ockováni. Tehdy by si clovk ze strachu nechal vpíchnout cokoliv. Ale byly vyvinuty i speciální programy únos lidí a jejich lékaské prohlídky a identifikace mikrocipy, aniz by o tom unesení vdli. O tom si ale jest povíme. Sám prezident USA Ronald Reagan ml pravomoc podle zákona ,,Emigration of Control Act" z roku 1986, sekce 100, rozhodovat o tom, jaký typ identifikace lidí bude zvolen. Zda-li to bude neviditelné laserové tetování cárovým kódem nebo elektronický mikrocip v tle clovka. Vezmte na vdomí tato fakta, pátelé. Dr. Carl W.Sanders dále piznává, ze vláda USA uvolnila 500 milion dolar pro zaplacení /podplacení/ médií, aby veejnosti pedkládali pouze kladné hodnocení této technologie oznacení lidí na Zemi mikrocipem a falesn tak manipulovali veejným mínním. Je to celé jeden velký podvod a nejvtsí zlocin proti lidskosti, který bude kdy spáchán. Bude to nejdokonalejsí totalitní systém vsech dob. Pátelé, tato fakta poskytl svtu oficiáln a na vlastní riziko pímo Dr. Carl W. Sanders, který ml vyssí povení v tomto projektu a zodpovídal vlád za sestrojení tohoto mikrocipu. Neúcastnil se vsak uz jeho zneuzití proti lidstvu v ideálech svtovlády a ve svém znechucení nad vzniklou situací podal tyto informace svtu. Lidé se tomu musí postavit. Jde skutecn o nejhorsí totalitu vsech dob. Vzdy veskeré totalitní systémy v historii ,,pouze,, tyranizovaly obcany, ale slusní lidé se mohli stavt proti tomu a ve skrytu duse mli vlastní opozicní pravdu. Jenze nyní to zachvátí pímo myslení vsech. Vsichni budou muset poslouchat a vsichni to také dlat budou, protoze svtovláda nebude manipulovat jen nasimi zivoty, ale i myslením. Uz nebude cesty zpt. Nebude nikdo, kdo by nesouhlasil, nebude nikdo, kdo by ml vlastní rozum pochopit pravdu a postavit se proti takovému systému. Nase mozky budou ízeny z jednoho svtového centra a nase zivoty navzdy ztraceny. Budeme otroky a se nám to líbí nebo ne a budeme poslusní vsichni do jednoho vsemu, co nám kdo pikáze. A nejstrasnjsí je, ze to, co se zdá jako nepovedený román nebo hloupý vtip, je tvrdou realitou. Líbí se Vám to ? Tyto mikrocipy jsou soucástí globálních snah o totáln poslusné a zotrocené lidstvo. Dnes uz to snad není takovým tajemstvím jako ped pár lety. V USA je státn patentováno hned nkolik druh takových mikrocip urcených do lidských tl pro zámr kontroly. Napíklad americký patent c. 5166676 z 24. listopadu 1984 a mnoho dalsích. Vsimnte si prosím, ze tyto mikrocipy ovládající lidské myslení a chování jsou podporovány vládami po celém svt. Napíklad v USA probíhal dlouhou dobu pokus s tmito mikrocipy na zdejsích vojácích. Tmto americkým vojákm byl voperován do tla mikrocip, o kterém jiz byla zmínka. Ten clovka zbaví vlastní vle a takový voják poté sel i do toho nejstrasnjsího boje bez jediné morální zásady a strachu. Byl doslova chodící bestií. Odhodlan sel bojovat proti komukoliv a za jakoukoliv ideologii, pouze na základ rozkazu. Takový voják byl navíc cástecn odolný proti rzným zranním, nebo mikrocipy, jak známo, neovládaly pouze chování clovka, ale z velké cásti pímo i jeho tlesné funkce. Pes mikrocip tedy bylo mozné i jakékoliv váznjsí zranní pinejmensím zbavit úcinnosti na njaký cas. Tito vojáci s vymytým mozkem, kteí byli vlastn roboty, pouzila armáda USA údajn jiz ve válce ve Vietnamu. Kdo si vsak myslí, ze se z tchto ,,nadlidí,, staly elitní jednotky americké armády, je na omylu. Armáda tento zpsob nikdy nedokázala masov praktikovat, nebo vojáci se casto vymykali kontrole a velice casto útocili i na vojáky z vlastních ad, ba co více, mnohdy se totáln obrátili proti svému tvrci. Jenze tato situace se týká konce 60. let a za tuto dobu byl tento systém zdokonalen. Ostatn zprávy o pouzívání voják s tmito mikrocipy picházejí i dnes a je zejmé, ze tito vojáci jsou nasazováni do mnoha ozbrojených konflikt. Píkladem lze uvést rok 1978, kdy Spojené státy spolecn s Francií potlacovaly v Zairu lidové povstání v provincii Shaba. Po tomto konfliktu byl

objeven u nkolika amerických voják v dolní cásti temene hlavy elektronický pístroj /mikrocip/. Nikdo krom American samotných tehdy zejm jest neznal pravý úcel tchto zaízení. Jist by bylo vhodnou pietou podotknout, ze pi pokusech s touto technologií byli zneuzíváni proti své vli vzni, pacienti psychiatrických léceben, bezdomovci a dti v dtských domovech a nemocnicích. Zvrhlost tchto bezbozných pokus a snah dosla tak daleko, ze se vázn uvazovalo, zda-li by se nedali pípadn z vznic najmout osvdcení a spickoví zabijáci, kteí by a uz s mikrocipem nebo bez nj, za pouhý píslib svobody a anonymity, tvoili vlivné posily v rzných konfliktech nebo dle vládou pedlozených seznam na vlastní vrub likvidovali nevyhovující jedince uvnit svého státu. O tom, ze nezstalo jen u vázných úvah si jest povíme. V 70. letech se k tomuto úcelu pouzívaly mikrocipy vyvinuté v projektu ,,PHOENIX" , které zvedaly v clovku hladinu adrenalinu natolik, ze byl chodící bestií. Pozdji tuto funkci nahradily mikrocipy napojené pímo na mozkovou cinnost a nervová centra clovka. V roce 1995 se proti tmto projektm veejn ohradil vysoký úedník Ministerstva obrany USA Lawrenc Korb, kdyz prohlásil: ,,Studie Ministerstva obrany umozní vyrobit armádu zombií''. Ale netýká se to jen voják. V roce 1994 guvernér USA za Nové Mexiko, G.Johnson, navrhl vlád, aby byly mikrocipy ovládající myslení povinn zavedeny do mozk vsech vz za úcelem zmny chování. Tento mengelovský ideál byl nakonec vlád navrhnut ke schválení jako nový zákon Dr. Varnysem v roce 1996. Jenze jak se ukázalo, vládní zpravodajská spolecnost U.S. Inteligence Community necekala na legalizaci a uz v roce 1995 pouzili tuto technologii na vzních ve Fort Made v Marylandu. Pitom, kdyz to vyslo najevo a vláda byla zalována za zneuzití tchto operací, tato zaloba byla ze zcela nelogických dvod soudem zamítnuta. Taková je demokracie vyssích zájm. Ped rokem 1998 unikl z bezpecnostního oddlení Intelli-Connection pocítacového kolosu IBM dokument oznacený ,,Pouze ke ctení: Skupina projektu 7A" a je v nm zdokumentováno testování neurálního mikrocipu nazvaného IBM 2020. Tento mikrocip byl vyvinut speciáln pro implantaci do vz a testován byl bestiálním zpsobem ve státních vznicích v Massachussets, Kalifornii a Texasu i soukromých sanatoriích, pestoze je to v rozporu s federálními smrnicemi. Podle odhalených dokument byli vzni podrobeni testm ve zkusebním ústavu v kalifornském Pelican Bay, ale bylo jim eceno, ze se jedná pouze o bzné lékaské prohlídky. Ve skutecnosti jim byla vpíchnuta nov vyvinutá sedativa a bhem dalsích 60. az 90. minut jim byl do tla tajn implantován mikrocip. Do 48 hodin po operaci pacienti trpli slabým krvácením z usí a nosu, coz bylo zpsobeno touto operací. Vzm bylo vsak eceno, ze je to dsledek podávaných lék. Po nkolika týdnech testování jim byly zase mikrocipy tajn vyjmuty pod zástrkou dalsí lécby. Z nic netusících vz se staly doslova chodící a mluvící záznamníky podrobené neustálému sledování. Dalsím výsledkem bylo, ze pokusné osoby upadly do letargie a spaly 22 hodin denn, pokud jim byly jejich mikrocipy nastaveny na frekvenci 116 Mhz. Tyto testy nadále pokracují a v Massachussets jiz zacali propoustt vzn s mikrocipy do spolecnosti. Argumenty, ze je to z dvodu bezpecnosti jsou jen zlomkem pravdy. Ve Velké Británii se pracuje na podobném projektu ,,SOULCATCHER 2025" ,který se vsak vztahuje pro implantaci do celé spolecnosti. Celý projekt zastesuje British Telecom a probíhá v laboratoích BT Martlesham Heath poblíz msta Ipswitch. Toto místo slouzilo uz za II. svtové války americké armád, která zde provádla písn tajné elektronické pokusy. Tento program ,,SOULCATCHER 2025,, znamená v pekladu ,,chytac dusí,, a jde o mikrocip, který se má lidem umisovat do hlavy za oblast ocí. Tento mikrocip zaznamenává kazdou lidskou myslenku a pocit. Zárove mze clovku vnutit jakýkoliv názor a to takovým zpsobem, ze ho clovk povazuje za vlastní úsudek. Bylo zjistno, ze tyto projekty manipulace s lidským vdomím pomocí mikrocip sahají az ped zacátek II. svtové války a nikoho snad nepekvapí, ze pocátky vyuzití této technologie sahají práv k Adolfu Hitlerovi a jeho fasistické etap ovládnutí svta, kde úzce spolupracoval s Japonci, kteí byli uz tehdy nejen spojenci, ale pedevsím spickoví, ale tehdy jest nedocenní vdci. Tito fasistictí vdci po skoncení války sice podléhali nejtvrdsímu soudnímu tribunálu kvli zlocinm proti lidskosti, ale v rámci tajného projektu ,,PAPER CLIP" byly vládou USA tajn rehabilitováni a po válce pokracovali ve výzkumu na pd USA pro americkou vládu. Krom fasistických vdc a léka zabývajících se kontrolou vdomí, byli v USA docenni i odborníci známí z tch nejvtsích zvrstvech spáchaných na nevinných lidech v koncentracních táborech v oblasti genetických manipulací, klonování a dalsích

nelidských pokus, o kterých dnes jiz ví celý svt. O projektu ,,PAPER CLIP,, si jest ekneme nco pozdji. Rozhodn vidíte, ze vlády se nestítí cehokoliv a pokracují i v projektu kontroly vdomí a jeho manipulaci. Jaký je pak rozdíl mezi fasismem a soucasnými svtovládnými ideály ? Snad jen ten, ze Hitler to nestihl v praxi uskutecnit. Nebo snad lze nazývat tyto snahy demokratickými ? Tyto projekty byly utajovány jiz za II. svtové války z pochopitelných dvod. Po válce se drtivou cást fasistických archiv snazila z Evropy získat vláda USA. Vzpomeme na tzv. stchovický archiv (20 km jizn od Prahy), kde jest mnoho let po válce Americané v tajnosti odvázeli krabice s dokumentací. Tyto projekty pak kryla i komunistická vláda Ceskoslovenska, jak dokazují uvolnné dokumenty té doby. Bylo to v zájmu Sovtského svazu, který stejn jako USA chtlo získat co nejvíce informací z vdeckých výsledk fasistických projekt, které se odehrávaly i v nasem stát. Ostatn vzdy zde slo jen o konkurenci velmocí. A co dnes ? Proc se o tchto zvrstvech nepíse ? Nyní uz se peci mze. Nebo, ze by byly dvody k utajování i dnes ? Máme to brát snad jako dkaz, ze i dnes se cerpá myslenek z tch nejtemnjsích stránek lidské historie ? Ale vzdy to uz peci dávno víme. Pouze je nám dnes vse obalováno do rzových kontext. Nechci zazít takový odporný totalitní svt, kde je láska, rozum i cit nahrazován technikou v nasem tle namísto nasí duse. Nikdo nemá právo zbavit clovka vlastní vle a ovládat jeho myslením dle svévole. Proc se ale práv to nyní s pozehnáním vlád svta dje ? Co je to za svt a co to bude za civilizaci, kterou se zde snazíme vytvoit ? Uvdomte si, pátelé, ze akce uz zacala. Tyto mikrocipy jsou objevovány v tlech normálních lidí po celém svt uz nejmén od 60. let. Ano, na rentgenových snímcích pi lékaských vyseteních, ale i zcela náhodn. V 80. letech vznikaly az panické situace, kdyz za svými lékai zacali chodit pacienti s tím, ze vysmrkali z nosu neznámý pedmt. Byl to mikrocip, který je tajn zavádn do hlavy nosní nebo usní dutinou, aby nevznikala nápadná jizva. Kdyz se tyto pípady staly masovými, zacalo nejedno vysetování /vzpomeme na aféru ve Svédsku, kde vláda implantovala mikrocip prokazateln 7 000 obcanm /ve skutecnosti je tedy toto císlo mnohem vyssí/. Jen od 80. let bylo na zádost pekvapených pacient vyoperováno z jejich tl nespocetn mnoho mikrocip a pak pocítejme jest ty, u nichz to nebylo mozné z dvodu napojení mikrocipu na zivotn dlezité tlesné funkce, míchu nebo mozkovou oblast, kde je jakákoliv operace smrtelným rizikem. A výjimkou není ani Ceská republika. Osobn jsem zkoumal tyto pípady v nasí krásné zemi a vím, ze za oponou je stejn tak prohnilá jako ostatní. Ano i zde bylo odhaleno mnoho mikrocip a mnohé rentgenové snímky lezí navzdy v archivech nebo jsou skartovány. Cílem tchto monstrózních operací a utajování dkaz je vytváení poslusné a vlastní vle zbavené spolecnosti. Dnes jiz neexistuje otázka: ,,Je to pravda nebo výmysl ?'' Dnes jde svtem jediná otázka: ,,Pijde to dnes nebo zítra?'' Bývalý agent vládní CIA Derrel Sims, který dnes vede výzkum mikrocip nalezených v lidských tlech ve výzkumném ústavu v Houstonu prohlásil, ze tyto implantáty byly chirurgicky voperovány pacientm, kteí ale nikdy zádný chirurgický zákrok neprodlali. Domnívá se, ze jde o monitorovací zaízení. Derrel Sims vedl i operace pacient, ze kterých byly tyto mikrocipy vyoperovány. Ml jsem moznost je vidt. Potvrzuje to jasn jiz známý fakt, ze nás vlády tajn cipují prostednictvím povinných ockování a dalsích injekcí, ale jak bylo mnohokrát prokázáno, byl do lidí implantován mikrocip i pi jiné operaci, napíklad slepého steva. Jednoduse se vyuzije momentu, ze je clovk v docasném bezvdomí. Ostatn vzpomeme, jak byly ve výzkumném zaízení v Pelican Bay v Kalifornii vzové podobným zpsobem zneuzíváni, kdyz jim byla vpíchnuta nikoliv ockovací látka, ale sedativa a v docasném bezvdomí jim byli implantovány lékai mikrocipy. Az se jednoho dne po operaci kolene probudíte v nemocnicní posteli a bude Vás bolet ruka nebo budete mít jizvu za krkem, vzte, ze nejste první ani poslední obtí tchto zvrstev. íkám tomu zvrstva, ale co bych ml íkat teprve vládním únosm lidí pro jejich zkoumání a nelidské lékaské pokusy, pi kterých bývají casto také implantovány mikrocipy. Ale tyto fakta chci dokladovat v daleko závaznjsích souvislostech az o mnoho stran dále. Jist by ale bylo vhodné pouzít zde jest citátu analytika Federace amerických vdc ve Washingtonu, který prohlásil: ,,Tyto aplikace /mikrocipu/ mohou mít strasné dsledky.'' Jist je to tak. Po nelegálním ocipování milion dtí, bezdomovc, disident a pacient, vláda USA zacíná legáln cipovat vzn, vojáky, ale i adové obcany své zem. Mozná zatím nechodí ulicemi amerických mst zombie, ale kdykoliv mohou. Vzdy vzpomeme na konkrétní pokusy na amerických vojácích a vzních.... Kdykoliv z nás budou bestie i totáln krotké a vlád oddané zombie. Zbigniew Brzezinski, poradce prezidenta USA ve své studii píse: ,,Plány vlády pro budoucnost Ameriky jsou pímo spojeny s vlivem technologie a obsahují postupné budování více kontrolované a

ízené spolecnosti. Taková spolecnost by byla ovládána elitou, nebrzdnou omezeními tradicních hodnot. Tato elita /tajná vláda/ by neváhala dosáhnout svých politických cíl pouzitím své poslední moderní techniky /mikrocip/ k ovlivování veejného mínní a udrzování spolecnosti pod písným dozorem a kontrolou.'' Pátelé, tato kapitola se jmenuje Dokonale zotrocená spolecnost. Nejde v ní vsak pouze o mikrocipy. Ty jsou sice cílovou stanicí celé této masinérie, ale není to jediný zpsob vyvinutý a praktikovaný masov na obcanech této planety k podmanní se svtovlád. O co tedy jest jde ? Jde o tzv. psychologické signálové ovládání mysli a spionáz clovka. Pojme se tedy nyní podívat práv na tento zpsob ovládání lidstva, který dnes po boku mikrocip a s jejich pomocí ztrhává civilizaci.... Jiz od II. svtové války vdci studovali zmny v chování clovka pi psobení rzných radiových, ultrazvukových nebo svtelných vln. K tomuto objevu doslo náhodou, kdyz se lidem psobících v blízkosti tchto vln dlalo nevolno, zacali se chovat agresivn nebo naopak znenadání usínali. Po mnoha pokusech bylo jasn specifikováno nejen jaké vlny dokází v clovku vyvolat zmny v chování, ale také v jakých dávkách a jaké pesn výsledky mají být dosazeny. Zjistilo se totiz, ze tyto umlé vlny mají pi urcitém nastavení stejnou frekvenci jako pirozené vlny lidského tla, kterými jsou v nasich tlech ovládány nervová centra, smyslové orgány i mozková cinnost. Pokud jsou tyto nase pirozené vlny pekryty silnjsími vlnami stejné frekvence, clovk reaguje práv na n a je tak v podstat otrokem píkaz od jinud, aniz by to teba jen trosicku tusil. První, kdo v tajnosti vedl tyto výzkumy byla samozejm armáda pro válecné úcely. Vlády to zpravidla tolerovaly a omlouvaly strachem ze ,,zelezné opony" a nebezpecí napadení. Jenze zelezná opona jiz padla a výzkumy a manipulace s lidmi pokracují dále a pesly z tajných vojenských základen do vládních výzkumných ústav pro pouzití na zmnu a regulaci chování spolecnosti. Pojme se podívat na nkteré dkazy. Tyto psychologické zbran byly vyvíjeny jiz po druhé svtové válce. Typický píklad jejich pouzití mzeme vidt na válce v Perském zálivu roku 1990. Tehdy byly pouzity tyto technologie, které byli zalozeny na útoku na myslení protivníka. Americtí vojáci zde vysílali ultrazvukové vlny urcité frekvence a síly. Ty pi delsím psobení omezují v clovku soustednost, pozdji myslení a nakonec i sebeovládání. Pitom jsou ale uchem neslysitelné, pijímá je pouze lidské podvdomí, kde dochází k útoku na mozek clovka. Celý svt byl pekvapen, jak z nepátelských zákop zacali náhle po tisícovkách vybíhat iráctí vojáci a masov se vzdávali. Nikdo to nechápal, nebo mli drtivou pesilu, profesionální vojsko a zbran rovnocenné s Americany. Psychologické zbran ucinily své. Tehdy se vláda USA mohla pysnit a lidé obdivovat ,,úzasnou" vycvicenost americké armády. Jenze radost nebyla dlouhá. Krátce poté totiz rustí politikové oficiáln oznámili, ze i Rusko vlastní psychologické zbran. Tehdy vysla najevo i pravda o pouzití amerických psychologických zbraní v Perském zálivu. Americané samotní to samozejm nikdy oficiáln nepotvrdili ani nevyvrátili. Syndrom války v zálivu, kterým vsak dodnes trpí vsichni zúcastnní vojáci, nevyjímaje ceské, mluví sám za sebe. Ono zahrávat si s touto technologií v polních podmínkách mze mít práv tyto katastrofální následky. Dobe se podívejte, kam se podli hrdinové Spojeneckých vojsk, kteí bojovali v zálivu, od American pes Brity, Nmce, Francouze az po Cechy, vsichni byli izolováni v lécebnách a vlády jim ani jejich rodinným píslusníkm nikdy neekly, proc jim armády pivezly dom psychické trosky s naruseným zdravím. A tak se první obtí války stala pravda. K této válce se jest vrátíme v jiné souvislosti. Psychologické zbran, jak jsem jiz uvedl, nejsou uz pouze v rukou armády. Zprávy o pouzívání tchto psychologických zbraní ovládajících myslení clovka pichází i z civilní oblasti. Byly napíklad zneuzity i proti nevinným civilistm. Za zmínku stojí území Waco v Texasu, kde mla být na píkaz Stevena Killiona /námstek editele vládní FBI/ pouzita v roce 1993 tato psychologická zbra proti asi stovce civilist. Nikdo dnes radsi nechce uvazovat o tom, kam az tyto projekty dochází. Ale ovládání myslení bylo pouzito i pímo na vysokých vojenských cinitelích rzných stát, aby byli poslusní jako roboti a celý národ smovali dle píkaz tajné svtové vlády. Major americké armády, John D. LaMonthe, který spolupracoval s tajnou vládní zpravodajskou sluzbou DIA, na základ zpracovaných tajných dokument v 70. letech uvedl, ze výzkum v Sovtském svazu pocítá s dálkovým ovlivováním myslenek vysokých amerických politik a vojenských cinitel. Potvrdila to pozdji i sovtská vdkyn Larisa Vilenskaja, která na tchto sovtských vládních

projektech pracovala a poté emigrovala do USA. Vilenskaja piznala, ze probíhaly pokusy s dálkovým ovlivováním televizních projev vybraných politik. O sovtských snahách dálkov manipulovat s myslením lidí se zabývá zpráva tajné americké vládní zpravodajské sluzby DIA c. PT-1810-12-75. Po pádu Sovtského svazu a ,,zelezné opony" vyslo mnoho afér na svtlo. V beznu 1991 prezident Vdeckovýzkumného sdruzení pro studium a výzkum psychofyzikální pírodní problematiky, A.V.K.Brjuchanov, potvrdil existenci vládních technologií pro ovládání mysli a piznal, ze v dubnu 1983 sám pracoval na vládním projektu zameného na manipulaci s myslením lidí. V této souvislosti se také zmínil o válce v Afghánistánu. Vojáci, kteí odmítali jít bojovat do Afghánistánu, byli odvázeni do zvlástního zaízení v Odse, kde jim byl zmnn profil myslení /vymývání mozku/ a poté byli nasazováni do nejnebezpecnjsích akcí. Sovti tedy rozhodn za Americany nezaháleli a je prokázáno, ze na tchto projektech spolupracovala se Sovtským svazem i nase Ceskoslovenská vláda a armáda. Krom jiného pímo na tomto poli pracovala Ceskoslovenská akademie vd v Praze, Univerzita Karlova v Hradci Králové a Psychoenergetický institut v Praze, který ml pod patronací ústední nemocnice, univerzitní oddlení, státní výzkumné ústavy ­ zejména Fyziologický institut CSAV, Ústední institut geologického przkumu a Výzkumný ústav metalurgický...atd... V Ceskoslovensku byly také provádny velmi drastické, az brutální pokusy na pacientech práv ve vci ovládání myslení. Zejména dnes víme o tchto pokusech v nemocnici v Hradci Králové. Bohuzel, v nicem jsme nezaostávali za Sovtskými tábory. Pokud vím, Ceskoslovenská armáda, dnes armáda Ceské republiky, nikdy oficiáln tyto pokusy nepiznala, ale bývalí vojáci, kteí se tchto projekt osobn úcastnili jiz od revoluce mnohokrát oficiáln dosvdcili tyto projekty a média za tu dobu pinesla dostacující dkazy. Kdo nám mze zarucit, ze tyto pokusy u nás nepokracují ? Kdyz se dodnes vse písn tají, asi to má svj úcel, ani zákon o svobod informací, který vláda Ceské republiky schválila zacátkem roku 2000 je proti tomu nedobytný. Ze by se i soucasná vláda zajímala o to, jak ovládat myslením svých obcan ? Zatím to bohuzel jinak nevypadá. Bývalý generál tajné vládní sovtské slozky KGB Oleg Kulagin v srpnu 1990 v Krasnodaru oficiáln piznal, ze vláda vlastní nejen zaízení na masové ovládání myslení obyvatel, ale i k jejich nervovému poblouznní, dálkovému zhypnotizování, az zesílení. Taktéz ale zaízení, které na stejné bázi dokáze vyvolat jakoukoliv emoci od nenávisti, euforie, strachu po naprostou labilitu. Dokází téz roztrhat pirozený biologický obraný mechanismus clovka nebo jej okamzit usmrtit a to pímo nebo píkazem k sebevrazd. Vznikají veliké obavy, ze tyto zaízení hrají velikou roli v ovlivování voleb, ale i vseobecné nálady v Rusku i jinde ve svt dle chuti kohosi ,,tam nahoe,, /svtovlády/. Jde o rozklad osobnosti, který dnes vidíme v praxi pod rznými zpsoby a dsledky praktikovat po celém svt. V USA byly sledovány tytéz cíle, vlastn slo o celosvtový závod, na kterém vsak paradoxn znepátelené velmoci horliv spolupracovaly. Tedy, rozhodn je to dkaz toho, ze tyto prostedky ovládající myslení neslouzí k obran, jak tím byla veejnost pi aférách balamucena, ale k útlaku obycejných civilist. Vzdy na koho chtly velmoci pouzít tyto psychologické zbran, kdyz ne na sebe navzájem ? Ano, od zacátku zejm na nás obcany, protoze jen vyazením obcan svta ze hry vysoké politiky peci vlády budou provzdy bez odpovdnosti a mohou si dlat, co se jim zlíbí. Zatímco v ulicích mst budou pochodovat poslusné dlnické zombie. Jeden z ústedních amerických projekt se jmenoval ,,MONTAUK". Pojmenován byl podle místa Montauk Point, které lezí asi 200 km východn od New York City, na nejzazsím výbzku Lond Islandu. Jedná se o vojenskou základnu ­ Montauk Force Base 0773, kde byl umístnn gigantický radar. Ten za pomoci speciálních generátor, oscilátor, cívkových systém, vysokofrekvencních zesilovac, PC a antén /delta-T-konstrukce/ byl pouzíván k masové kontrole chování obcan a to i za hranice USA. Vse bylo drzeno v tajnosti. Podezení vzniklo, az kdyz si lidé vsimli, ze kolem Montauku ztrácí ptáci za letu naprosto orientaci a ,,bez píciny" se bezvládn vrhají k zemi. Ostatn vsechna zvíata se chovala velmi neklidn a lidé si stzovali na bolesti hlavy a zvracení. Nakonec vyslo najevo, ze americká vláda zde jiz od roku 1970 vysílá po území celého státu vlny pro manipulaci s myslením obyvatel. Na svtlo vysly také fakta, ze celá tato propaganda byla ízena bez souhlasu Kongresu. Aby armáda zajistila úcinnost radaru, zprvu provádla jen drobné pokusy, kdy napíklad zamovala jednu budovu s pokusnými osobami, nakonec byli masov ozaováni i vojáci na základn a nkolik desítek milion nevinných a neinformovaných civilist v Long Islandu, New Jersey, New Yorku a Connecticutu. A myslíte si, ze se tomu zabránilo ? Kdyz vláda vysetuje sama sebe, vzdy jdou obvinní stranou a tak tyto projekty nadále pokracují a to na mnoha místech svta. Jak jde o podmanní si svta, vlády si nenechají upít nic a neváhají sáhnout i k nejvtsím zvrstvm, které si jediným razítkem prost zlegalizují.

V letech 1975-76 byla vypracována pro vládu USA studie s krycím oznacením NBIT, která byla financována vládní CIA a týká se vyuzití dálkového ovládání mysli obcan. Tato studie byla roku 1979 pedlozena presidentu USA Jimmy Carterovi, který poté schválil výzkumný program této technologie. Technologii psychologického ovládání mozk provádí ve velkém i tajná americká vládní NSA. Ta se musí potýkat s neustálými aférami kolem tchto pokus. V roce 1992 byla proti NSA vedena obzaloba /c.92-0449/, ze které vyplývají dkazy tchto praktik hrzných rozmr. Píse se zde, ze NSA zajisuje a uskutecuje sledování a manipulaci s myslením obcan, zmny jejich chování a jejich pocity. V sekci 2 se dále uvádí, ze personál NSA se mze napojit na kohokoliv v zemi a sledovat jeho myslení 24 hodin denn. NSA provádí tzv. elektromagnetickou stimulaci mozku pro neurální monitorování na dálku /RNM/ a elektronické napojení na mozek /EBL/. Vláda dokáze v kterémkoliv clovku vyvolat halucinaci cehokoliv, mze promlouvat pímo do jeho hlavy a jest vnutit zárove úvahu, ze to vse pochází z jeho vlastní hlavy. Dokází doslova dostat ped nase oci jakýkoliv obraz, mohou nás dálkov zhypnotizovat a poté vyslýchat nebo nám v hypnóze zakódují pozadované chování v rámci programování mozku. Pirozené lidské signály jsou jednoduse pehluseny signály umlými stejné frekvence a lidské tlo reaguje poté práv na n. Signálové zpravodajství NSA má zvlástní schopnost dálkov a nezjistiteln sledovat informace v lidském mozku digitálním dekódováním elektromagnetických /EMF/ emisí o frekvenci 30-50 Hz a výkonu 5 miliwatt, které jsou mozkem produkovány. I lidské myslení je v podstat urcitý fyzikální dj a jako takový je fyzicky nejen zjistitelné /kontrolovatelné/, ale i fyzikáln ovladatelné /lze jej umle mnit nebo pehlusovat stejnou, ale silnjsí vlnovou frekvencí/. Takto lze clovka na dálku sledovat, ale i ovládat, mucit, nechat zesílet nebo i zabít. Kdokoliv se vlád znelíbí, lze jej zdiskreditovat psychickou poruchou a izolovat jej nebo doslova pozabíjet celou opozici, a uz pímo nebo umlým rozkazem k sebevrazd. A vte, ze funkcnost tchto projekt nezstává pouze na papíe. Obzaloba 92-0449 uvádí píklad takového zneuzití na osob pana Plaintiffa, který byl od íjna 1990 do kvtna 1991 týrán vládní NSA pouzitím dálkového RNM 3D zvuku pímo do mozku. Plaintiff byl spolupracovník NSA a pracoval na tchto projektech. Kdyz se vsak nechal slyset, ze tento nechutný projekt odhalí, byl NSA práv touto technologií umlcen. V NSA pracuje téz skupina lidí zvaná Kinnecom, coz je asi 100 lidí, kteí pracujících jako otroci 24 hodin denn v sídle NSA ve Fort Made. Vsichni jsou podle obzaloby odposloucháváni na úrovni mozku /sekce 5 obzaloby/. Sám jsem ml moznost hovoit s lidmi, kteí jsou taktéz, a uz z politických nebo spolecenských dvod takto sledováni nebo trýznni. S trochou nadsázky mohu íci, ze psychiatrické lécebny jsou jich plné. Nyní jde o to, kdo je tam z vlastní psychické poruchy a kdo tam byl ,,dokopán,, a psychicky rozlozen práv touto technologií. Rozhodn se tomu nevysmívám. Nejde o úvahu, ale o smutný fakt, který dokazují soudn esené aféry na celém svt. Jenze pípady jednotlivc, i kdyz jsou jich celkov stovky milion, nikoho nezajímají. Pojme se tady opt vrátit k masovému mítku. Existují totiz mnohé vylozen nemorální praktiky s tmito psychologickými zbranmi v masovém mítku. Americké letectvo totiz pouzívá tak zvané generátory ELF /Etremely low freqency/, které dokází vyvolávat davové halucinace. Tyto ,,ábelské stroje,, dokází v lidech vyvolat pedstavu cehokoliv a to az do vzdálenosti 12 kilometr od jeho zdroje. Uvádí se, ze tyto stroje se pouzívají pi rozhánní masových demonstrací, kdy je demonstrujícím obcanm vsugerováno, ze je vse v poádku, a ze je cas rozejít se do svých domov. Lidem tak je znemozováno svobodn se vyjadovat a vzepít se proti zloádu doby. Paklize by byly do budoucna tyto stroje pouzívány pi kazdém takovém konfliktu, byli bychom brzy schopni provolávat slávu i té nejohavnjsí totalit, kterou lze jen zplodit. Bohuzel dnes jsou touto technologií ízeny uz celé národy. Napíklad totalitní Cína nebo Irák, kteí technologii ovládání mysli získali jest v rámci pomoci Sovtského svazu, ale i dnesní Rusko. Nebylo Vám nikdy divné, ze pestoze zde vládne tak tvrdý totalitní rezim a neúnosná bída, ze lidé neprotestují ? A naopak v masách vycházejí do ulic doslova fanaticky provolávat slávu svým vládním tyranm ? Vidl jsem zábry ze Severní Koreje a bylo mi jasné, ze to, co vidím není ani strach z vlády ani opravdová láska k ní, ale umle vyprodukovaný fanatismus technologie vymývání mozku, pesn jak ji známe z odhalených afér. Pipadá mi, ze pestoze si USA hraje na zachránce svta a nkteré totalitní státy neustále bombarduje, jiné totalitní státy nechává v klidu. Ze by pokusná území pro budoucí pouzití technologie vymytých mozk pro celý svt ve svtovlád ? Nebo jsou v tom jako obvykle jen mocenské a hospodáské zájmy ? Opt lze pouze drazn varovat ped tmito svtovládnými snahami manipulovat s lidským myslením a v návaznosti i chováním. Pedstavme si msto. To msto zije normálním zivotem, ale bhem nkolika hodin v nm zacnou vsichni ztrácet sebekontrolu a rozum. Tehdy je mze kdokoliv masov ovládat a vést k cemukoliv a to beztrestn, nebo nikdo neví, proc se tak tito lidé ve mst náhle zacali chovat. Kdo by tusil, ze je to

zpsobeno zvukem nebo lépe eceno ultrazvukem, speciáln upraveným tak, aby sel proti snásenlivosti mozku a pln narusil lidské podvdomí. Pedstavte si jaká katastrofa by se stala, kdyby se takové zvuky pokusil nkdo zaadit do vysílání rádia nebo televize, kterézto média poslouchá a sleduje celý svt. A díky satelitm lze v jediném programu náhle paralyzovat myslení celého svta a ovládat jím z jednoho jediného zdroje. Je to ideální prostedek pro vyhlásení svtovlády, která pak mze takto ovládat celý svt. Ale je toto opravdu jen teorie nebo náznak skutecných praktik svtovlády ? Pojme se podívat na dkazy. Západní zpravodajstí odborníci uz koncem 70. let s hrzou pozorovali, na jakých frekvencích probíhá v Sovtském svazu veejné vysílání. Tato totalitní velmoc provádla vysílání v nízkofrekvencním rozsahu od 5 do 15 Hz. To je práv ono elektromagnetické spektrum, které uvoluje psychoaktivní neuronální efekty a ovládání mysli. Americané se zprvu domnívali, ze Sovtská vláda se tak snazí pouze udrzovat své obcany v potebných ideologických myslenkových vzorcích. Jak se ale ukázalo, vysílání mlo vliv daleko za hranice tohoto státu. Ped rokem 1978 pak USA zachvátila hotová panika. Nejprve byly zaznamenány nad Spojenými státy velmi neobvyklé vlnové vzorce umlého pvodu. Pozdji se ukázalo, ze tyto signály vysílá sovtská stanice. Tuto informaci krátce poté potvrdila dánská tajná sluzba, která navíc zjistila, ze se jedná o vysílac s výkonem kolem 40 megawatt, umístnný mezi msty Rigou a Gomelem. Tyto nízkofrekvencní signály ovládající myslení vyvolávaly v obyvatelích amerických mst Eugene, Portland a Bend, které lezí na západním pobezí, a také v Kanaanech z mst Timmins a Kirkland Lake doslova nervy rozkládající brucivé zvuky. Lidé náhle masov propadali psychickým a emocním potízím, ale i bolestem hlavy a nespavosti. Dr. Andrew Michrowski z kanadské Planetary Association for Clean Energy veejn prohlásil, ze tyto nízkofrekvencní útoky slouzily jednoznacn k úmyslnému snízení schopnosti myslení a obranyschopnosti obyvatel. Sledováním tchto projev bylo poveno kanadské ministerstvo dopravy. Kanadská vláda krátce poté údajn protestovala u Sovt proti tomuto neustálému ovládání mysli amerických a kanadských obcan. Uprosted cervence roku 1993 se stal ohniskem zájmu veejnosti svýcarský rozhlas. Po nkolik dní se pi jeho vysílání ozývaly sinusové tóny, které pehlusovaly bzné vysílání. K tomuto problému se tehdy vyjádila i armáda, ale nikdo dosud veejn nepiznal co se zde dlo. Avsak staly se i daleko odváznjsí a otevenjsí pokusy s manipulací lidského myslení pes média. Pímo ohromujícím i usvdcujícím triumfem budovatel svtovlády je pípad z Velké Británie, kde bylo vyuzito televizního vysílání. Lidé, kteí zde dne 26.listopadu 1977 sledovali televizní vysílání, byli jist v soku. Pesn v 17:05 hodin bylo totiz potlaceno vysílání zpráv britské televize ,,Southern Television". Zvuk úpln vypadl a obraz byl siln rusen. Mezi tím se vsak z televize zacal ozývat neznámý hlas z neznáma, který zacal promlouvat k celému lidstvu. Bylo zde mimo jiné eceno, ze lidstvo se musí sjednotit v jeden celek pod jediného vdce.... Kdyz tento hlas po nkolika minutách ustal a na obrazovce naskocilo bzné vysílání, zacala masová hysterie. Byly kontaktovány paticné úady, aby se k tomu vyjádily, ale nikdy tak neucinily. Vzhledem k obsahu zpráv a zpsobu jejich sdlení, tedy potlacením tak silného vysílání britské televize, je jasné, ze v tom mají prsty velmi vlivné skupiny budovatel svtovlády. Mla to být snad zkouska svtovlády, jak lidé na její ideologii reagují ? V souvislosti se sovtskými aférami, kde vláda práv do vysílání zpráv ukládala frekvencní vlny ovládající lidské myslení, napadá m souvislost s touto aférou z Velké Británie. Také byly zrovna vysílány zprávy a hlas, který zejm nedopatením slyseli normáln vsichni obcané, ml patrn pouze promlouvat do lidského podvdomí a utváet tak umle veejné mínní dle poteby svtovlády. Mohu se opírat pi tomto tvrzení o mnoho odhalených pípad s politickou manipulací práv skrze podvdomí v televizním vysílání. Pojme si jest nco íci o televizním vymývání mozk. Major americké armády J.D.LaMothe spolu s agentem tajné americké sluzby L.E.Mairem uvádí ve své 3. studii vypracované pro tajnou americkou sluzbu DIA v bod 6, ze Sovtský svaz disponuje elektromagnetickými a elektrostatickými zaízeními k ovlivování rozhlasových a televizních stanic vyvinutými sovtskou Akademií vd. Pestoze tyto dokumenty americká vláda odtajnila az zákonem o svobod informací, jiz v roce 1968 odhalily dv americké zpravodajské novináky, které byly na misi v Sovtském svazu, ze se tam seznámily s projekty, které jsou provádny ve výzkumných ústavech skrývaných na Sibii. Tehdy bylo zjistno, ze Sovtský svaz pracoval na projektech, v nichz bylo mozné pomocí televizního obrazu a vysílání uvést clovka do hypnotického polospánku a tímtéz televizním programem do nj poté vlozit veskeré informace a rozkazy. Smutné je, ze i tyto pokusy byly

a jsou provádny zcela veejn na nic netusících obcanech v normálních vysílacích casech. Vláda tak doslova prostednictvím televize, kterou má doma kazdý, vytváí umle náladu spolecnosti dle libosti a mní vzorce naseho chování a myslení, aniz by si toho kdokoliv povsiml. Ale vzpomete si, pátelé, stalo se to bezesporu i Vám. Sedíte u televize a v pohod se díváte. Nejste ospalí a dj Vás zajímá, ale najednou vbec nevíte, ze se na televizi díváte, pouze to podvdom pijímáte jako skutecnost a po chvíli se proberete a sledujete dál, aniz by jste si toho vy nebo Vasi blízcí vsimli. Ne, te nemluvím o dob komunistické totality, kdy jsme na tchto projektech museli spolupracovat i na nasem území se Sovtským svazem /záhadné pokusy v ceskoslovenském vysílání v srpnu 1982 na 2. programu a dalsí.../. Hovoím i o soucasnosti, kterou, kdyz jsme pozorní, vypozorujeme i dnes, respektive zejména dnes, taktika se nezmnila, pouze se provolává sláva nové ideologii /svtovlád/. Televizní podvdomé ovládání a kontrola myslení nebo chcete-li vymývání mozk má dv základní varianty. Buto jde, jako ve výse popsaných pípadech, o pouzití hypnózy, zvukových nebo elektromagnetických vln nebo jde o tzv. podprahové obrazy a prvodní vizuální jevy. O co jde? V této vci se nejvíce angazuje americká vládní CIA a její sluzby vzorn slouzí americké vlád k ovládání mas. Vse je velice jednoduché. Díváme-li se totiz na televizi, lidské oko je schopno rozeznat jako pohyb teprve 24 obrázk. Nase vdomí tedy neregistruje kazdý z tchto 24. obrázk, ale teprve vse dohromady jako celek. Podvdom vsak clovk zaregistruje kazdý z tchto 24. obrázk. Pokud se tedy mezi tchto 24 obrázk umístí jeden, který tam nepatí, lidské oko jej nepostehne, ale podvdomí ho registruje. Umístí-li se zde napíklad obrázek lesa, pak clovk náhle myslí na les, aniz by vdl proc. V praxi jsou vsak pouzívány ideologicky zamené obrazy. Napíklad, vsune-li se mezi tchto 24 obrázk obrázek, jak nkdo dlá to ci ono, clovk jej mze následovat, aniz by vdl proc to ciní. Takto nás mohou prostednictvím televize vlády ídit jak chtjí. Mohou nás ,,nutit,, volit urcitou stranu, nedemonstrovat, nestávkovat, být po vli s vládou, stejn jako vést nás k podpoe jakékoliv ideologie. Takto bude svtovláda ovládat myslením vtsiny svta. Pestoze jde o odporné a neetické projekty pro likvidaci demokracie a svobodného lidského uvazování a rozhodování, vlády se tímto usilovn zabývají. Kazdá totalita, která jde skrýt, je dnes vítána. Není tajemstvím, ze tyto postupy zkoumá asi od roku 1984 i vládní CIA, která sama praktikovala nkolik pokus v normálních televizních programech na nic netusící diváky. Byl dlán i jeden pokus, kdy CIA vybrala jeden zcela neznámý výrobek. Výrobek zcela nepraktický, nevzhledný a pedrazený. Jeho fotografii poté dosadili mezi onch 24 obrázk do normálního programu. CIA pak daný výrobek dosadila do vsech prodejen v urcité lokalit. Hned druhý den po odvysílání byly vsechny tyto výrobky totáln skoupeny. Pitom je nikdo neznal, nikdo nevdl k cemu to slouzí, byly drahé a osklivé. Kdyz byla poté dlána anketa s lidmi, kteí si onen výrobek koupili, nikdo z nich nedokázal odpovdt na otázku proc tak ucinili. Je to jasný dkaz, ze televize nás mze pinutit cinit cokoliv a obrátit nase myslení i proti nám. Ac to mze znít velmi drasticky, vte, ze praxe je mnohdy jest horsí. Napíklad ve Francii vypukla ped nkolika lety veliká aféra. Bylo zde totiz odhaleno, ze práv touto metodou byla vedena televizní volební kampa prezidenta F.Miterranda, kterému tak pomohla k jeho druhému zvolení. Jenze Francie urcit není jedinou zemí, kde k tomuto zpsobu manipulace pi volbách a jiných rozhodných chvílích dochází. Vc je mnohem masovjsí, nez by kdo cekal, nejde uz jen o politické a náladové ovládání obcan, ale o naprostý útok, hotovou sprchu vymývání mozku od dtských pohádek pes reklamy, zprávy, filmy, az po seriály. Ne, te nemluvím o jejich ubohosti, te hovoím o tom, co je v nich podvdom ulozeno pro manipulaci spolecností, ale co v televizním programu jist nenajdete. Tato drastická ,,výchova,, obcan k poslusnosti skutecn zasahuje uz i do dtských vysílání. Ostatn jsou to práv dti, které lze nejlépe pevychovat k novým svtovládným ,,hodnotám,,. Opt nejde jen o ideologicky zamené pohádky o tom, ze jen v jednot je síla atd. ,ale i o podprahov vlozené informace. Japonskem otásl doslova sok, kdyz se náhle stovky Japonc zacaly vrhat v jediný okamzik z kesel na zem a prozívali obdobu epileptického záchvatu. Nic netusící japonské dti, které dne 16.prosince 1997 sledovali v televizi kreslenou pohádku s postavickou Pikacu byli pesn v 18:50 hodin doslova masov zasazeno zábleskem z televizní obrazovky, po kterém se dti dostali do transu, stavu podobného hypnóze a zacali se svíjet jako v záchvatu. Pestoze v tento okamzik televize ovládala vsechny diváky, nejhe to odneslo kolem 700 Japonc, u kterých se projevovaly az zivotn nebezpecné stavy, picemz jest 24 hodin po odvysílání této pohádky muselo zstat v nemocnici jest 208 z tchto 700 lidí. Celkov se obti pocítají na miliony a bohuzel práv na dtech. Po incidentu piznal i programový

editel TV, Hironari Mori, ze pi sledování programu se mu tehdy doslova zatmlo ped ocima. Podle Moriho mli tento incident vysetovat nezávislí experti, ale celý pípad, pokud vím, byl umlcen. Televizní manipulace se spolecností, veejným mínním a vymývání mozku je snad nejmasovjsí zpsob ovládání myslení nás lidí. Mzeme si za to tak trochu sami, kdyz kazdý den doslova zhavíme své obrazovky, abychom si u televize trochu ,,odpocinuli,,. Pátelé, není vsak zdaleka konec píkladm svtovládných snah o zotrocení spolecnosti a manipulaci s jejím myslením. Práv nyní se dostáváme do velmi závazné sféry. Je to oblast, která byla jiz od 1.svtové války zkoumána a v 50.letech poprvé masov praktikována pro rozlození spolecnosti a získání kontroly nad vdomím lidstva. Hovoím nyní o drogových programech nasich vlád. Pedstavte si, ze se podaí vládám, aby se obcané stali závislí na drogách. Potom je lidstvo jen bezbrannou loutkou závislou na píkazech mocných, ale také závislou na dalsích dávkách drogy, kterou spravuje-li stát, mze ji poskytnout za vzorné chování, ale také nevhodným jedincm odepít a ti zemou. Tato hororová scéna je samozejm zvelicena. Je to ale reálná ukázka toho, kde se mze ocitnout nás svt v brzké dob. Proc ? Protoze vlády svta skutecn mají své tajné drogové programy pro ovládání myslení svých obcan. A dkaz pro toto tvrzení je az pílis, nez aby se to dalo pejít. Americká armáda v roce 1950 zahalila San Francisco a okolí umlým smogem s obsahem bakterií zpsobujících pneumonii. Vse bez informování místních obyvatel. Tento pokus trval 6 dní a bylo mu vystaveno 800.000 obyvatel. Armádní generální stáb USA v Pentagonu piznal v roce 1977, ze podobných experiment vláda USA provádla v letech 1949 az 1969 celkem 239 a to ve mstech New York, Washington, Key West, Panama City, Florida a San Francisco. Tehdy se doslova na desítkách milion obcan zkoumaly úcinky a chování obyvatel pod psobením rzných chemikálií, vcetn drog a psychotropních látek. Vláda tak zkoumala, jak by bylo mozné s veejností nejsnáze manipulovat. Tyto projekty se jmenovaly ,,MK-ULTRA,, a schváleny byly editelem vládní CIA Dullesem 13.dubna 1953. Na tento projekt navazoval projekt ,,MK-DELTA,,. Ovsem jiz na pelomu 40. a 50. let vse zacalo vládním projektem ,,BLUEBIRD,, ,který byl v srpnu 1951 pejmenován na krycí název ,,ARTICHOKE,,. Tehdejsí editel CIA, Richard Helms, po odhalení tchto projekt naídil okamzité znicení podstatné cásti tchto dokument. Výbor senátora Churche vsak tyto fakta odtajnil a obvinil americkou vládu z nelidského porusování práv obcan. Pokusy vsak nadále pokracovaly. Ovsem tlak veejnosti sílil a pipojil se k nmu i Senát Spojených stát a Výbor Kongresu. Tehdy se oficiáln prokázalo, ze organizátorem tchto bestiálních pokus byla vládní CIA a vláda USA. Ta pod mnohými halucinogenními látkami a drogami manipulovala myslením mnoha milion lidí. Sama pak tajn mezi mladými lidmi a studenty síila drogu LSD a tyto lidi poté kontrolovala. V odtajnném dokumentu vládní CIA z 26.dubna 1952 se uvádí, ze droga heroin je bzn pouzívána dstojníky policie a zpravodajských sluzeb v rámci bzné praxe. Skrze policii pak vláda také distribuovala drogy do spolecnosti. Knappova vysetovací komise prokázala, ze vtsinu drog prodávaných v newyorských ulicích dodává pekupníkm sama policie v New Yorku. Stejní policisté mají na píkaz vlády na svdomí smrtelné dávky heroinu v zilách 8 - 9 letých dtí. Americká vláda si dala v 50. letech za cíl doslova nacistický ideál. Ucinit z národa v následujících letech totáln zdrogovanou spolecnost závislou na vlád. Jakékoliv policejní razie proti pekupníkm drog se tak zdají být pouhou fraskou pro oko obcana. Ve skutecnosti slo o konkurencní boj s tou cástí mafie, která odmítla s vládou spolupracovat a snizovala tak vlád zisky za vlastní prodej drog. Dne 3. srpna 1977 se dokonce tehdejsí editel vládní CIA Stansfield Turner veejn piznal Státnímu zpravodajskému výboru a Podvýboru pro zdravotnictví, ze vládní drogové testy a operace byly provádny také v nevstincích a nocních klubech v San Franciscu a New Yorku, kde byli nic netusícím návstvníkm tajn podány drogy a poté byli zkoumáni v rámci mozné zmny sexuálního chování, ale i ostatních forem chování. Tyto kontroverzní projekty se jmenovaly ,,MIDNIGHT,, a ,,CLIMAX,,. editel CIA také dále piznal vysetovací komisi, ze podobných experiment pro zmnu chování a myslení obcan se zúcastnilo nejmén 185 soukromých vdc a 80 výzkumných institucí vcetn univerzit. Hned druhý den tuto zpov otiskl prestizní deník Daily Telegraph a postaral se o dalsí masový odpor veejnosti proti tmto vládním zvrstvm. Ovsem tyto pokusy pokracovaly opt dál, pouze s tím rozdílem, ze byly lépe utajovány.

Vláda USA doslova jako nacistictí lékai masov testovala na nevinných a neinformovaných obcanech své nelidské pokusy s cílem ovládnutí národa i svta a myslení lidí. Jen si srovnejte fakta z koncentracních tábor a snahy hitlerovských léka o umlou kontrolu vdomí, která byla po druhé svtové válce roku 1945 odsouzena norimberským tribunálem pro válecné zlociny. Jeden z hlavních vládních spolupracovník v této oblasti byl vedoucí psychologických výzkum univerzity v Michiganu, profesor J.McConnell. Ten oteven piznal : ,,Washington /vláda USA/ sní o dni, kdy bude mozno pomocí drog a hypnózy kombinovat ztrátu pamti s dmyslným systémem pobídky a trestu, aby dosáhl absolutní kontroly nad vdomím lidí.'' Cím se vlastn lisí tyto snahy od slov a cin hitlerovského Nmecka ? Snad jen tím, ze jsou jest mnohem masovjsí a dokonalejsí. Americká vláda taktéz testovala tyto drogové preparáty na bezbranných dtech v dtských domovech, pacientech nemocnic a psychiatrických léceben a nejbestiálnjsí pokusy musí snáset vzni. Pes norimberské zásady a mezinárodní konvence OSN a Ústavu Spojených stát, USA doslova mucí ve svých vznicích laciný pokusný materiál pro zmnu myslení. Nejhorsí povst má vznice v Butneru v Severní Karolín a starsí pokusné zaízení v Marionu ve stát Illinois. Chemoterapie a pouzívání tzv. ,,chemických klack,, je zde na denním poádku. Do vz se zde láduje torazín, librium a valium. Úcelem je uvrhnout vzn do úplné pasivity. Preparátem prolixin jsou u nich vyvolávány naopak deprese, které vedou mnohé vzn az k sebevrazd. Jen v roce 1975 bylo pouzito nejmén 3600 amerických vz pro nelegální vládní pokusy. Vláda na nich doslova jako na morcatech beztrestn zkoumala nové chemické preparáty a úcinky drog. Sdruzení farmaceutických výrobc USA piznalo, ze 85 procent veskerých test nových lék je zkoumáno na vzních /pestoze je to zákonem zakázáno/. Dalsím pokusným místem je vznice San Quentin, která je známá jako místo, kam vláda USA odklízí politické vzn a ideologicky nevhodné. Zde se uzívá plyn a tzv. ,,zastrasujícího prásku,, - drogy zpsobující strach a depresi. Ve vznici Vaccaville tuto drogu téz pouzívají a popisují, ze vzni po ní prozívají pocity podobné tonoucímu clovku. Vládní CIA také proplachovala mozky ve vznicích v Atlant ve stát Georgia a ve mst Bordentown v New Jersey, federální vznici v Alabam a Holmsburgu v Pensylvánii. Ve mst Providance ve stát Rhode Island zase CIA provádla pokusy s drogami na dusevn nemocných lidech. Projekty ,,BLUEBIRD,, a ,,ARTICHOKE,, se provádli v desítkách amerických nemocnic na nevinných pacientech. Napíklad v New Yorku v nemocnici Mount Sinai, ale i v kanadském Allenov institutu psychiatrie pi montrealské univerzit. Krom univerzit do toho byla namocená i akademická pda, armádní a policejní slozky, vláda USA a zejména ministerstvo zdravotnictví, obrany, skolství, sociálního zabezpecení a co je smutné i ministerstvo spravedlnosti. Snad práv proto nikdy nebyly tyto zlociny odsouzeny jako nespravedlivé. Ale víte co je nejstrasnjsího na celé vci ? Ne snad ani miliony obtí, jako spíse fakt, ze tyto bestiální pokusy na lidech provádli vysokoskolsky vzdlaní lidé, lékai a vdci, vláda a zákonodárné sbory. Na takovýchto prohnilých základních hodnotách státu a obcanské spolecnosti nemohlo vzniknout nic jiného, nez lez, násilí a útlak slusných a obycejných lidí. Sám prezident Svtové psychiatrické asociace, Dr.Ewen Cameron, byl v 60. letech vládní CIA pozádán, aby spolupracoval na vládním projektu s drogou LSD pro rozlození vzorce chování clovka a jeho peprogramování ci vymytí mozku. Prezident Cameron se tohoto skutecn ujal. Sám v Allainu v Montrealu testoval z dotací vládní CIA tyto nelidské pokusy. Cameron provádl tzv. ,,spánkovou terapii", pi které uvádl pacienty na celé msíce do bezvdomí, aby jim poté provádl silné elektrosoky a dávkoval do nich drogu LSD. Poté byly pidrzováni pod silnými sedativy pi vdomí a do usí jim byly poustny v rámci peprogramování mysli stále obtí dokola stejné informace. Nkteí slyseli tytéz slova ctvrt milionkrát. Jde o doslovné vymývání mozku. Po tchto testech zalovalo mnoho jeho americkou vládu kazdý po 1.milionu dolar. Je zvlástní ironií nebo bohuzel bzným faktem, ze Dr. Cameron pes své bestiální pokusy na lidech, byl jest pedtím clenem norimberského tribunálu, který soudil nacistické válecné zlocince, kteí páchaly tytéz zvrstva za II. svtové války. Studie uvádí, ze napíklad droga LSD byla jen mezi lety 1949-1959 testována asi na 40.000 pacientech /a to jen v USA/. Odtajnný dokument vládní CIA z 16.listopadu 1953 dokazuje, ze vedení CIA objednalo ve Svýcarsku drogu LSD a to v neuvitelném mnozství 100 milion dávek, tedy dost na to, aby vláda touto drogou zparalyzovala plku národa.

Vládní snahy o zdrogovanou spolecnost prosvítají v praxi na svtlo i dnes. Vezmme si jen statistiku. Podle studie amerického ministerstva zdravotnictví, vzrostla v letech 1992-1995 spoteba drog u dtí 12-17 let o drtivých 78 procent. Pocet dtí, kteí berou alespo jednou msícn kokain, se zvýsil jen za tyto ti roky dokonce o 166 procent. Mohu se tedy domnívat, ze plán vychází ? Je faktem, ze vládní CIA drogy nejen kupovala, ale i sama v tajných továrnách vyrábí. Bývalý agent CIA prohlásil, ze CIA zbudovala nkolik laboratoí na výrobu LSD v oblasti sanfranciského zálivu. Výroba gigantických rozmr je vsak tajena velmi dsledn. S dovozem drog na vládní úcet je toho známo více. Senátor USA Bill Cooper v kvtnu 1989 uvedl, ze tehdejsí prezident USA, George Bush, který je zárove obchodním editelem ZAPATA OIL Company v Texasu, skrze tuto spolecnost experimentoval s novými technologiemi mimopobezního výcviku. Uvedl, ze prezident Bush dal plný souhlas k tomu, aby byly drogy dovázeny do USA rybáskými lodmi z Jizní Ameriky na Bohrinseln a odtud dopravovány do USA zásobovacími lodmi, které nepodléhaly celním kontrolám. Bush pizval podle senátora Coopera ke spolupráci na tomto plánu i CIA. Celý plán funguje údajn dodnes, pestoze se bhem doby pislo na dalsí a výhodnjsí metody dopravy drog do zem. Ve skutecnosti neexistuje zádné svtové hospodáství. V zákulisí existují pouze dv celosvtov vládami uznávané platidla ­ ropa a drogy. Dobe dnes víme, ze vtsina válek, které se zúcastnily USA, bylo jen a pouze pro ochranu svých ropných zájm /Irák aj./. Ostatn bylo to jiz mnohokrát piznáno vládními ciniteli USA. A stejné je to i s drogami. Napíklad válka ve Vietnamu, kterou oficiáln USA omlouvaly bojem proti komunismu a útlaku obyvatel, mla podle mnoha svdectví jeden jediný zámr, udrzení si drogového postavení v této asijské oblasti. Vládní CIA totiz vyrábla opium v oblasti ,,Zlatého trojúhelníku,, v jihovýchodní Asii. Zisky z obchodu s touto zakázanou drogou vláda USA údajn pouzívala k financování svých válek. Obchod s drogami se uskutecoval prostednictvím generála Vang Pao, který s USA bojoval proti severnímu Vietnamu. Výmnou za to mohl generál Vang Pao pouzívat americkou leteckou spolecnost Air America k peprav opia ze svého území. Opium se pepravovalo ze ,,Zlatého trojúhelníku,, na obrovskou tajnou americkou základnu Long Tien. Odtud putovalo lodmi pes Francii do USA. Tyto fakta po válce ve Vietnamu potvrdil i nejvtsí výrobce opia v této oblasti Khun Sa, kdyz piznal, ze obchoduje se CIA, která skupuje celou jeho úrodu opia. Americký historik Dr. Alfred McCoy potvrzuje, ze tyto nelegální píjmy americké vlády a obchodování s opiem bylo zámrn drzeno ped Kongresem v tajnosti, nebo byly obavy, ze by takové operace Kongres neschválil. Americký odborník pes drogové závislosti Allen Ginsberg pi senátním pelícení, které bylo vedeno proti vládní CIA, uvedl v obzalob ped Senátem, ze CIA pasovala celých 8 let z Vietnamu drogy /zejména heroin/ v mrtvých tlech amerických voják, které byly poté policií distribuovány pekupníkm v USA. Faktem je, ze po válce ve Vietnamu, jak asi vsichni dobe víme, byla americká armáda kritizována za to, ze vyvíjí malé snahy o osvobození amerických zajatc ve Vietnamu. Pozdji byla dokonce obzalována z úmyslného maení záchrany svých voják. Jak se ukázalo, vláda USA se bála, ze tito vojáci vdí az pílis mnoho o drogových operacích armády a CIA, kterých se museli úcastnit a bála se, aby doma nepromluvili. Ale oni nakonec mnozí promluvili a celá vc dosla v Kongresu. Tajná vláda vsak sama o sob neuzívá drog pouze k ovládání spolecnosti, ale manipuluje s nimi i vládami a nejvyssími pedstaviteli stát, aby je programovala dle svých svtovládných zájm. Americký generál, William Creasy, který v americké armád vyvíjel programy drogových operací, byl pedvolán v roce 1959 ped výbor Kongresu, aby objasnil tyto armádní programy. Tehdy generál Creasy pohrozil Kongresu tím, co by se stalo, kdyby nkdo podal drogu LSD clenm Kongresu. Reprezentant Kongresu, James Fulton, okamzit zareagoval slovy: ,,Vy jste to uz nkdy zkouseli i na Kongresu ?'' Tehdy generál Creasy ped Kongresem piznal: ,,Mohu vás ujistit v jedné vci, armádní chemický sbor to zatím nepovazoval za nutné.'' Tím ale piznal, ze armáda USA je pipravena kdykoliv ovlivovat drogami Kongres, potazmo celou americkou vládu. Prvním sokem bylo, ze místo toho, aby Kongres zakázal nebo vedl sankce proti tmto pokusm s drogami, krátce po slovech generála Creasyho, schválil Kongres výrazn zvýsený rozpocet pro jeho chemický armádní sbor a drogové programy na lidech. Americká armáda poté zalozila vlastní vojenské jednotky, které nesly krycí název EA-1729 a slo o vojáky, kterým byl pravideln s pozehnáním Kongresu vymýván mozek drogou LSD. Byla to armáda zombií. Do poloviny 60. let to bylo 1500 voják. Nkterá z tchto cvicení byla armádou USA dokonce filmována a poté oficiáln pedstavena clenm Kongresu. Sokem tedy je, ze americký Kongres o tom celou dobu nejen

vdl a nic proti tomu neudlal, ale naopak pomáhal tmto zlocinm jak jen mohl. Droga LSD se krátce poté stala beztrestným zpsobem, kterého policie, CIA i armáda pouzívala pi výslesích, ale i k hromadné manipulaci spolecností. Veskerá demokracie selhala. Selhala natolik, ze vláda USA vyrazila do ulic a jak jsem jiz psal v zacátku tohoto tématu, drogou manipulovala v celých mstech desítkami milion obcan. Cílem bylo pipravit dokonale poslusné a smysly zbavené lidstvo na den ,,D,, - den vyhlásení svtovlády. Od test se pecházelo pozvolna k cíleným akcím. Generál armády USA William Creasy piznal, ze pomocí drog vláda USA narusovala pokojné demonstrace, aby lidé nemohli proti nicemu protestovat. Drogy vytváeli v protestujících iluzi toho, ze vse je vlastn v poádku a není dvod se bránit. Na píkaz prezidenta USA, Nixona, z roku 1969, byl rozsíen tajný plán vládní CIA, která pi podobných demonstracích /zejména pod projektem ,,CHAOS"/ rozprasovala do davu tzv. ,,svdící prásek,, ,coz byla droga, která obcany pinutila k umlému útlumu. Pitom tentýz prezident Nixon jen rok pedtím postavil svoji prezidentskou kampa na zneuzívání drog. A zije demokracie. Pod tlakem znechucené veejnosti sice americký Kongres v roce 1977 oficiáln zakázal dalsí vládní výzkum a veskeré experimenty se zmnou vdomí, ale hned v dalsím roce vypukly dalsí aféry. Byl to pouze zámrný tah k oklamání veejnosti, aby vila, ze vse skoncilo. Avsak sám editel CIA, R.Helms, po svém odstoupení veejn piznal, ze celé tyto vládní projekty na ovládání myslení lidí byly po tomto zákazu pouze lépe utajovány. Tyto slova se potvrzují dodnes. Vlády a zejména jejich výkonné slozky vcetn armády chtjí drogami zmnit svt. Bývalý editel výzkumu psychické zátze armády USA, Dr. Wayne Evans, který pi své práci musel drogami manipulovat s lidmi, nakonec v roce 1961 piznal: ,,Mlo by být známo, ze svt, tak jak bude vypadat za 15 let, lezí dnes jiz na stole ve výzkumných laboratoích.'' Pro kazdého z nás se zde najde jist dostatek drog na to, abychom prohlasovali slávu svtovlád a otrockému systému. V letech 1966-1970 armáda USA testovala ve Vietnamu drogu zvanou BZ, která vyvolává sílenství. Pestoze úedníci ministerstva obrany varují, ze tato droga hranicí az se smrtelnými úcinky, armáda USA si nahromadila více nez 50 tun drogy BZ, coz je dost na to, aby promnila vsechny lidi na svt v totální sílence. Odtajnná zpráva vládní CIA ze 4. záí 1970 piznává, ze tato droga je pouzívána k potlacování rzných demonstrací a nabádá k sirsímu vyuzití v civilním sektoru. Generál armády USA pro chemické prostedky, William Creasy, muz císlo jedna v drogovém programu americké armády, veejn prohlásil, ze pokud by vláda dostala drogu do mstských vodovodních rezervoár nebo ji rozprásila formou aerosolu ve vzduchu, vsichni lidé daného msta, státu nebo kontinentu budou beznadjn zfetovaní. Pod vlivem síleného plynu se nezmzou ani na sebemensí protest... Lze tak bhem jednoho dne ovládnout celý svt... Ale není to jen teorie, vzpomeme, jak v roce 1950 vláda USA zámrn v jediném pokusu vystavila 800.000 neinformovaných obcan ve mstech vlivu plynu ovládajícího myslení a chování. Vláda v roce 1977 poté piznala, ze jen mezi lety 1949 az 1969 podobný pokus zopakovala celkem 239 krát a celkový pocet testovaných lidí pesáhl plku národa USA /tehdy pes 100 milion obyvatel/. Tento pípad jsem zde jiz popisoval ped nkolika stranami. Tyto masové zlociny, ac byly casto odhaleny a odsouzeny /by jen moráln/, mnohé zstávají utajeny a jako utajené i dnes pokracují. A fakta o tom, ze vláda mze jednoduse drogu rozprásit nad mstem pak není dokázána pouze oficiálními vládními piznáními a vysetovacími komisemi Senátu ci Kongresu, ale i pípady, které dodnes nikdo nevysvtlil.... V roce 1961 zaplavila msto Rio del Mar v Kalifornii doslova hejna psychotických pták. Ptáci, kteí jsou velmi citliví na obsah atmosféry, zacali náhle masov vrázet do dom, vrázeli do aut a jako dés padali bezvládn z nebe do ulic. Co zpsobilo tento sokující jev není známo. Ze by jeden z pokus rozprasování drog ? Jednoho vecera v roce 1951 doslova zesílelo celé msto Pont-Saint-Esprit ve Francii. Vsichni obcané byli náhle zbaveni mysli. Stovky jich bhali po ulicích a kiceli, ze je pronásledují selmy. Jiní se svíjeli jako v epileptickém záchvatu. Mnoho obcan vyskákalo toho vecera z oken svých dom. Mnozí

obcané tehdy zemeli a ti, kteí pezili, trpli celé týdny psychickými poruchami. Co se stalo onoho vecera v poklidném francouzském mstecku ? Jsou to jen skromné píklady toho, o cem mnozí jen spekulují. Totiz, ze není mozné, aby se masov stali lidé zbaveni smysl. A je to msto, stát nebo celý svt, cíl se zdá být jediný ­ svtovláda. Nenechte se mýlit tím, ze hovoím vtsinou jen o USA, je to nejlépe zdokumentované území. Ale je známo, ze tyto pokusy dlal i Sovtský svaz, ale i desítky západních a východních stát. V 50. a 60. letech byly drogy LSD podávány britským vojákm, dalsí státy následovaly. Ve východním bloku Sovtský svaz naídil podobné pokusy s drogami vsem ideologicky pidruzeným státm. Sovtský svaz ml nejdíve plán drogami rozkládat západní velmoci, ale brzy poznal, ze by zbytecn plýtval tak drahou surovinou, kdyz ji mze pouzít na vlastním území k potlacování vzrstajícího obcanského odporu a k prohlubování a udrzení si oddanosti obcan. V tchto pokusech na ovládání myslení a chování spolecnosti byla vedle dalsích východních stát Sovtským svazem pinucena spolupracovat i nase zem. To, ze Ceskoslovenská armáda také podávala drogy svým vojákm je dnes uz vc známá. Málo se vsak ví, ze celá nase vláda byla zapletena, stejn jako vláda USA, SSSR a dalsích stát, do distribuce drog. Generál Jan Sejna, který byl ped rokem 1968 sekretáem Rady obrany Ceskoslovenské republiky, piznal, ze nejvyssí politikové východního bloku vcetn Ceskoslovenska jsou zapleteni do distribuce drog. Ty slouzily k vývozu, ale i pro zdejsí trh. Drogy mli podle generála Sejny slouzit k rozkladu spolecnosti. V roce 1967 vlastnila vláda Ceskoslovenska uz 2500 svazk o osobách, které je mozno vydírat kvli drogám. Do tchto projekt byla i na nasem území krom Státní bezpecnosti /StB/ zapojena i Sovtská tajná sluzba KGB. Ostatn, pátelé, nezdá se Vám podezelé, ze tak náhle po celém svt vyvstal po 50. letech celosvtový problém s drogami ? A zrovna tehdy, kdy vlády svta zacaly drogy testovat masov na lidech ? Vsimnte si, ze takka kazdá droga, která se od 60. let objevuje na cerném trhu, vcetn kokainu, heroinu a stovek dalsích, byla pedtím zkoumána, pipravována a testována vdci z armády a vládní CIA. A uz tyto drogy vlády vyrobily úmysln k rozvrácení spolecnosti nebo jako lécivo, které se ukázalo být omamným a závislým, je poteba vdt, ze drogy nevznikly samy od sebe, ale vecpaly je do chtánu spolecnosti nase vlády a vda. Dvod ?!? Ve svt neexistovaly s drogami zádné mantinely, zvlást slo-li o Sovtský svaz. Jest v roce 1955 sice Chruscov prohlasoval, ze pouzije drogy jako zbra proti západu, v 60. letech vsak zacaly tyto velmoci spolupracovat. A jak jsem jiz uvedl, jestlize dva jediní rivalové, dv jediné velmoci zacnou spolupracovat, pak výsledkem jist není zdrogování sebe navzájem, ale nás obycejných lidí pro zmnu vzorc chování mocenským zájmm. Tato zákulisní spolupráce zajisovala kvalitní písun testovacího materiálu /lidí/ a zajistní dostatecného mnozství drog. V roce 1963 dostala vláda Ceskoslovenska píkaz z Moskvy k zalození vlastní drogové sít. Ceskoslovenská vláda spravovala drogovou sí takka ve vsech zemích Jizní Ameriky. V roce 1965 vstoupila ceská tajná sluzba do styku s oznacenými bankami a konstatovala, ze vsechny jsou ochotny prát spinavé peníze. Dr. Joseph Douglas, poradce tajné vládní sluzby DIA, piznal, ze vsechny drogové operace sovtské KGB byly pedem projednávány se západními bankami. Tedy je jasné, ze mezinárodní drogová sí byla sítí skutecn svtovou bez politických nebo ideologických pedsudk. A jak je to dnes ? Po roce 1989 dostala nase vláda nový znak a vládu. Ví nkdo, ze tak giganticky rozjetý plán by ml zkrachovat jen kvli zmn systému ? Není to spíse tak, ze práv zmna systému byla koncem bariér teprve totálního rozmachu ? Nevím, ale podíváme-li se, jak drasticky pisel po revoluci 1989 do nasí spolecnosti drogový problém, v urcitých souvislostech lze jist hovoit o úspchu ,,urcitých skupin,,. Kde se vzalo po revoluci najednou tolik drog a závislých, kteí padali doslova v zástupech do chodu nasí spolecnosti ? Ale dnesek jest nelze hodnotit objektivn, to udlají az jiní. Jisté je vsak jedno. Pestoze se dnes ví, co se v nasem stát dlo, proc se práv o tomto tématu bojí soucasný rezim mluvit ? Proc to neodsoudili jako stovky dalsích zlocin komunismu ? Je snad zákulisí stejné jako pedtím ? Ze jen loutky se vymnily ? To se mohu domnívat. Patím totiz mezi lidi, kteí se nespokojí jen s úsmvy politik z plakát, ale s faktickými ciny. Pojme se ale jest podívat na druhou stránku vci. Totiz výse uvedené pípady masového praktikování drog na lidech ve svt jsou bu nelegální nebo legální, ale tajné. Ovsem nyní se podíváme, jak si vlády zahrávají s nasimi zivoty omamnými látkami, které si zlegalizovaly a povinn nám je ze zákona nutí. Nyní hovoím napíklad o fluorování vody, ockování a psychofarmaka s návazností na psychiatrii. Ale zacnme postupn ­ od pojmu fluor...

V 50. letech zacaly vlády svta spekulovat o tom, jak by nepílis drastickým zpsobem, ale pitom úcinn a trvale dokázaly manipulovat chováním a myslením lidí. Desítky zpsob ­ od elektromagnetických vln, omamné plyny a drogy byly tajeny. Ale jeden zpsob se záhadn naopak vládami veejn propagoval dokonce natolik, ze celému projektu byla vytvoena celosvtová podprná zdravotnická propaganda, která dodnes propaguje tyto ideály. Jaké ? Jde o fluorování. Fluor je prudce jedovatá látka, jedovatjsí nez olovo. Uz pouhých 0,3 gram spolehliv zabije dosplého clovka. V mensích dávkách pak vyvolává v tle otravu, kehnutí kostí, rakovinu a celou skálu dalsích nemocí. Fluor je ale také základní slozkou ,,lék,, ovlivujících myslení, které se pouzívají zejména v psychiatrii. A to je dvod, proc vlády svta doslova s fanatickým úsilím verbují obcany, aby do sebe vsemoznými zpsoby polykali fluor. Sami jist znáte reklamy na fluorem obohacené výrobky ­ i u nás je v obchodech prodávána fluoridovaná sl, mléko, ale také jiz tolik vzité rady zuba, ze fluor nám vlastn pomáhá proti zubnímu kazu, coz ale dosud nikdo spolehliv nepotvrdil. Zub. Proto si dnes máme cistit s fluorem a jen jakoby omylem poté se slinami polykat skromné dávky fluoru. Vrcholem propagandy bylo, kdyz 22. cervna 1969 Svtová zdravotnická organizace pijala rezoluci, která naizovala vládám ve svt, aby zacaly fluorovat svoji vodu. Ano, kazdý clovk ml pít z kohoutku vládou garantovaný a doporucený jed /promite - ,,lék,,/. Opravdu víte tomu, ze celé to divadlo bylo dláno jen kvli boji proti zubnímu kazu ? Tak pak byste mli nco vdt... Fluor byl zaveden poprvé v nacistickém Nmecku bhem nejtvrdsích dní II. svtové války v koncentracních táborech. Zde zahynuly miliony lidí z dvodu nemocí, hladu a brutality, vedle které byly na denním poádku i bestiální zdravotnické pokusy a podávání vsemozných lék a chemických látek. Nacisté se snazili vytváet mezi vzni atmosféru strachu a nalezli snadnou metodu, jak ovládat chování táborových vz. Opakované dávky fluoru totiz postihují mozek, pozvolna narkotizují a ciní clovka labilním. Hitler proto naídil v koncentracních táborech vymývat mozky pidáváním fluoru do dodávek vody. Fascinováním z úcink této látky byl po II. svtové válce tentýz fluor pouzíván i ve vod v ruských komunistických táborech. Kdyz byl jest koncem 40. let Hitler pesvdcen o svém vítzství, rozjel výrobu fluoru ve velkém i pro zásobování civilních zdroj pitné vody v nmecké ísi. Takze pokud jde o úctu k djinám, myslím si, ze se ,,nemáme,, za co stydt, protoze celý svt sel po válce ve stopách ideálu Adolfa Hitlera, kdyz se zacalo s masovým zavádním fluoru do zdroj pitné vody. Ke konci II. svtové války vyslala vláda USA spickového odborníka Charlese Perkinse, aby prozkoumal techniky hitlerovského ovládání mysli. Ten ve své zpráv vlád USA poté tyto fakta potvrdil a mimo jiné uvedl: ,,Kdyz se nacisté pod Hitlerovým vedením rozhodli napadnout Polsko, vymnil si nmecký a ruský generální stáb vdecké a vojenské projekty, plány i personál a rustí komunisté se poté zacali zabývat projektem masového ovládání lidí skrze pidávání fluoru do vody, nebo tento projekt zapadal do plán na rozsíení komunismu do celého svta.'' Jenze USA uz tehdy nehledalo dkazy proti Hitlerovým zlocinm, ale vlastní úcinný zpsob ovládání mysli lidstva. Vzdy i nejvtsí hitlerovská továrna v Nmecku na výrobu fluoru ­ I.G.Farben ve Frankfurtu, která zásobovala koncentracní tábory, se jiz díve spojila s americkými koncerny s vládními zájmy USA. USA uz tehdy investovaly do fluorové propagandy milionové sumy. A za zmínku rozhodn stojí, ze kdyz ke konci II. svtové války Spojenecká vojska bombardovala veskeré továrny hitlerovského Nmecka, továrny na výrobu fluoru, vcetn I.G.Farben, zstaly naprosto nedotceny, a to údajn z naízení nejvyssích míst v americké vlád, která dala píkaz, aby se vsem tmto budovám vyhnuli. Proc ? A proc dostali nacistictí vdci a lékai, vrazdící fluorem lidi v koncentracních táborech, azyl v USA, kdyz se díky americkému vládnímu projektu ,,PAPERCLIP,, vyhnuli poválecným tribunálm pro zlociny ? Je toto njaká spravedlnost ? Zámr byl nechutnjsí, nez by kdo cekal. Americká vláda investovala, stejn jako stovky stát, obrovské sumy do propagandy fluoru, který se ml tak vetít do lidského povdomí i praktického zivota. Tvrdilo se tehdy, ze fluor prospívá zubm, coz do urcité míry lze vdecky podlozit. Ovsem pipadá Vám logické, proc náhle po válce investoval celý svt miliony dolar do boje proti zubnímu kazu, zatímco zde nebyl vyesen problém hladomoru, nemocí, vcetn rakoviny, ale i zoufalé chudoby. Snad nevíte tomu, ze to vse ucinily vlády druhoadým jen pro nase zdravé zoubky ?

Pestoze je fluor prudce jedovatá látka, propaganda tvrdí, ze v malých dávkách prospívá zubm. Avsak stejný fluor, který polykáme v tabletách od lékae, nebo si s ním cistíme zuby, je také hlavní slozkou jedu na krysy. Pes propagandu se stále ozývaly desítky vdc a organizací proti tvrzení o prospsnosti fluoru, ale byly vzdy doslova umlceny. Úední razítka a vládní doporucení pak jen posílila dvru naivních obcan ve fluor. V 50. letech vsak zacalo masové fluorování pitné vody /prosím neplete si fluor s chlorem, chlor samozejm do vody patí/. Fluorování pitné vody bylo onoho 22. cervna 1969 naízeno vsem státm Svtovou zdravotnickou organizací. USA se tohoto ujaly okamzit, mnohé státy v Evrop, které vsak do tohoto vlaku naskocily, fluor zase rychle odmítly vzhledem k nepíjemným statistikám, nulovým úcinkm a neefektivnosti. Jenze mocná ruka tajné vlády a propagandou zfanatizované davy udlali své a tak se voda zacala fluorovat po celém svt vcetn USA. Americký Národní ústav pro dentální výzkum /NDIR/ se vsak ocitl v trapné situaci. Nezávislá analýza jeho zprávy z roku 1988, která se zabývala údaji o chrupu 39107 amerických dtí, prokázala, ze ve skutecnosti neexistuje prakticky zádný rozdíl v poctu zubních kaz u dtí s vodou fluorovaných a nefluorovaných oblastí. Navíc fakta jsou mnohem horsí, podle zprávy American Assotiation of Poison Control Centers /AAPCC/ bhem let 1984 ­ 1989, tedy jen bhem pti let se v USA otrávilo 20132 lidí fluorem. Taková jsou tedy fakta. Fluorování vody není nic jiného nez násilné podávání ,,lék,, celé spolecnosti. Je to pozvolná otrava organismu, ale hlavn pozadovaná kontrola vdomí a chování obyvatel, nebo vodu z kohoutku pije kazdý. Odtajnné dokumenty z USA potvrzují, ze armáda vdla o nepíznivých úcincích fluoru na lidský mozek jiz v roce 1944. Ale to byl zámr. Uz koncem roku 1967 odebíralo fluorovanou vodu 72 milion obcan USA. Fluorování pitné vody je doslova vodou do mlýna totalitním systémm, a uz skrytým nebo egocentrickým. V Ceskoslovensku se zacala voda fluorovat v roce 1958 ­ 1962 ve mstech Tábor a Písek. To byly první testovací msta. Jejich obcané se staly doslova pokusnými králíky v dávkování tohoto jedu. Následovalo Brno a do roku 1973 byla voda v Ceskoslovensku fluorovaná v podstat ve vsech vtsích mstech a sítích zásobující ostatní obce aj.. Ve vládních dokumentech a odborných publikacích se uvádí, ze fluorování pitné vody skoncilo v Ceskoslovensku v roce 1988 a od té doby se v tom na nasem území údajn nepokracuje. Ale víte tomu ? V Praze bylo fluorování vody zahájeno 18. února 1975. Ale uz rok pedtím, v únoru 1974, byl pro fluorování vody hygienikem schválen a Národním výborem v Praze potvrzen fluorokemicitan sodný, pestoze byl tehdy podle platných pedpis zaazen mezi jedy. Stacilo jedno razítko a jako zázrakem se z jedu náhle stal ,,lék,,. Zajímavé, ze ? Vláda po celou dobu vdla, ze je nám do pitné vody pidáván jed, její snahy nevedly k zabránní tomuto zlocinu, ale k utajování pravdy a rozsiování falesné propagandy o blahodárných úcincích fluoru. Je pravda, ze v beznu 1988 Ministerstvo zdravotnictví pikázalo zastavit fluorování pitné vody, dokud se neobjasní skodlivost fluoru /trochu pozd nemyslíte ?/. Jenze napíklad Magistrát hl.m. Prahy povolil teprve v záí 1995 zrusení fluorování pitné vody v Praze /4 Podolí/. Místo fluorizace vody Ministerstvo zdravotnictví nyní propaguje potraviny s umlým obsahem fluoru ­ sl, mouka, mléko, minerální vody, tablety s fluorem, a jiné. Pokud úady neklamou, v soucasnosti nám z kohoutku v Ceské republice netece fluorovaná voda, není pro to ostatn ani legislativní podklad. Ale ve svt se fluoruje s plným nasazením stále dál. Ale jest chci nco zmínit. Propaganda fluorování v Ceskoslovensku byla velmi násilná. Lékai pijízdli do skol ládovat dtem neznámé léky, protoze by jim to rodice u lékae nikdy nedovolili. Doslova sokem vsak jsou naprosto lzivá, az zlocinná císla, kterými se vláda ohánla v oblasti dávkování fluoru v Ceskoslovensku. V oficiální ucebnici pro lékaské fakulty z roku 1980, které Ministerstvo skolství schválilo pod císlem: 24 698 / 78-31 ze dne 23.8.1978 se píse následující... Smrtelná dávka fluoru u dosplého clovka je zde uvedena 3,5 az 5 gram, zatímco ve skutecnosti je u dosplého smrtelná dávka uz 0,3 gram. Dále zde vláda nasí vlasti schválila, ze pro dít je smrtelná dávka 1 gram /coz je asi 7 zubních past/. Ale dnesní císla hovoí o 0,1 gramu /a 1 zubní past/. Takze nase vláda veejnosti

nejen lhala, ale vystavovala ji doslova smrtelným dávkám, které by porazily i slona. A tragédií je, ze tyto informace léta slouzily a mozná slouzí dodnes nasim budoucím lékam v lékaských fakultách. Tak to je, pátelé, ta propaganda o nasich zdravých zubech. Nechává Vás to klidnými ? M tedy ne. Nic jsme si nezadali s nacistickými tvrci fluorového média. Pestoze mnohé státy chápou zlocinný podtext fluorování vody a nkteré se tomu vzepely, ostatní az fanaticky fluoru vyuzívají, ale i zneuzívají. Pitom Americký úad pro potraviny a léky povazuje fluor za neschválenou látku, o jejíz nezávadnosti nebo úcincích neexistují dkazy. Tentýz úad také potvrdil, ze fluor vbec není nezbytnou slozkou výzivy, jak nám vládní propagandy neustále tvrdí. Ve Velké Británii pije fluorovanou vodu kolem 5,5 milionu obyvatel. Obsah fluoru, který vláda pidává v Británii do vody je 1,5 ppm. A to i pesto, ze by jeho koncentrace ve vod nemla pesáhnout 0,5 ppm. Ale pozor. Podle zprávy Floridské mezinárodní univerzity stací uz 0,45 ppm roztoku fluoridu sodného ke zpomalení reakcí clovka. Podle odborníka na fluor I.E.Stephese, bývalá britská premiérka, Margaret Thatcherová, v polovin 80. let zvtsila rozpocet na fluorování v Severním Irsku, coz nebylo zpsobeno náhlou starostí o zuby temnjsích obyvatel, ale snahou zkrotit zdejsí lid, který zádá odtrzení od Velké Británie. Fluor, jak je známo je základní slozka psychiatrických a zklidujících a sedativních lék. Vzni v koncentracních táborech byli fluorem neustále udrzováni v mentální pasivit, aby neprotestovali a poslouchali píkazy bez dotaz. Az zase pjdete do obchodu nakoupit njaké jídlo, dobe se podívejte na jeho slození, v dnesní dob si nemzete být jisti nicím. Jenze fluor není jediný zpsob hromadného, ale pitom vládami pímo a oteven propagovaného zpsobu zmny chování. Vlády celého svta totiz mají uzákonny zdravotní programy, v nichz povinn kazdý clovk musí bhem zivota podstoupit rzné, státem garantované ockování. Dokonce clovku, který odmítne pijmout toto ockování, hrozí vysoký trest. Vlády a zejména ministerstva zdravotnictví tvrdí, ze ockování je pro nase dobro, a ze zmensuje rizika nákaz, infekcí a nemocí. Nikdo neupírá vládám fakt, ze díky hromadným ockováním se pedeslo v historii mnoha, díve masovým, nemocím, epidemiím a zdravotním problémm. Ockování prost do naseho zivota patí jako jeden ze zpsob prevence naseho zdraví. Jenze, co vse skrývá také pozadí projekt urcených ,,pro nase zdraví"? Uz jen fakt, proc jsou ockování naízena vládou a lidem není dána v zákon volba toto ockování odmítnout, jasn ukazuje, kdo je zde v roli obti. Vlády do nás mohou ládovat beztrestn v podstat cokoliv, od skutecných ockovacích látek, az po nejrznjsí chemikálie a omamné jedy, pod záminkou zdravotního ockování. Základní listina práv a svobod sice dává obcanu výhradní právo na své tlo a tudíz je jen na jeho pání, zda jakýkoliv zákrok na sob pipustí, ale také dobe víme, ze v tomto svt uz dávno neplatí právo, ale zákony a ty si dlají vlády samy. Zákony nutící lidi k podstoupení ockování hranicí az s fanatismem nacistického Nmecka, kdy lidé téz museli polykat a nechávat si injektovat vsemozné látky, kterým se uz tehdy íkalo ockování. Ze na toto ,,ockování,, zemeli v rukou Dr.Mengeleho a dalsích v koncentracních táborech tisíce nevinných lidí, to uz nikdo nepovazuje za dlezité. V celém svt obvykle platí, ze ockování jsou zákonem a vládou lidem pouze doporucovány, ale nejsou pikazovány. Kupodivu státy, které se nazývají demokratické, mezi n zpravidla nepatí. Ve vsech státech USA je ockování povinné. Pes protesty obcan, pouze v Západní Virginii a Mississippi, mohou obcané ze zákona odmítnout ockování z nábozenských dvod. Vláda v USA postupuje velmi tvrd. Neockované dti prozívají v této zemi doslova peklo. Vláda jim upírá mstiv mnohé výhody a doslova je sikanuje, ze se vzepeli jakémusi ockování. Neockované dti zde mají problémy dostat se na skolu ci do jiných státních institucí ­ do knihoven, na pednásky, je jim upírán idicský prkaz a dosplí zpravidla pichází o zamstnání a mají problémy najít si jiné. Vsude jsou bráni jako chronické chodící nákazy a protistátní zivlové. Pitom jde o lidi, kteí si prost ockování nemohou financn dovolit nebo jej zcela rozumn v nkterých pípadech z morálních nebo zdravotních dvod odmítli. Takovéto státní pronásledování lidí z pesvdcení a jejich diskriminace je na denním poádku. Ale Ceská republika není o nic lepsí. V nasí zemi platí zákon ­ paragraf c. 4 vyhlásky 91/1984 Sb. z roku 1986, podle kterého je i v Ceské republice ockování povinné a jsou zde tvrdé sankce za neuposlechnutí.

Proc takový násilný nátlak ? Je to jen tvrdá ruka v dobré snaze likvidace nemocí ? Rád bych ekl, ze ano, ale stále se zde vnucuje tentýz problém ­ aspekt kontroly vdomí a chování lidí. Ze bychom byli ockováni nejen pro fyzické zdraví, ale skryt i mentální vzorce chování ? Vsimnte si prosím, ze vtsina ockovacích látek má své vedlejsí úcinky a mezi ty nejcastjsí patí práv poruchy mozku, myslení, orientace a spánku. Je to náhoda nebo nco více ? V roce 1992 byla v Ceské republice provedena studie neurologických komplikací po ockování ADTP, které se ládovalo do nasich dtí. Pi této studii bylo sledováno 100 dtí, které mly v rozmezí let 1977 ­ 1998 komplikace po tomto ockování. Po tomto ockování zcela zjevn docházelo ke stavm poruchy vdomí, epileptickým záchvatm, az stavm bezvdomí. Americký odborník a konzultant pes ockování, Dr. Harris Coulter, piznává, ze mnoho ockovacích látek, pestoze jsou legální, vyvolávají lehké poskození mozku. U clovka se snizuje adaptace na výchovný proces a nastávají poruchy myslení a chování. Kdyz se zacalo ve svt s ockováním Pertusse, neboli dávivého kasle, vypukly mezinárodní protesty proti této ockovací látce. Ockování dávivého kasle dosahuje takových rizik a dramatických píznak, ze bylo toto ockování na nátlak veejnosti v mnoha zemích zakázáno /nap. Svédsko, Velká Británie.../. V USA dokonce Kongres schválil zákon o odskodnní vsech lidí poskozených tímto ockováním. U nás je dávivý kasel ockován pravideln od roku 1951 dodnes a pochybuji, ze by lékai informovali obcany o tchto nebezpecích. Ti by totiz zákonit museli takováto svinstva odmítnout. Snad práv proto musí jezdit lékai po skolách a dti si ockují v této státní instituci bez pítomnosti rodic, protoze rodice by to nikdy u lékae nedovolili. Reakce na vakcínu proti dávivému kasli vyvolávala rapidní zmny v myslení, psychickou retardaci i smrt. Nkomu tam nahoe se ale práv takovéto vedlejsí úcinky hodí, jak jinak uz si to vysvtlit ? Není tím cílem zmna lidského myslení a vdomí, pozvolné zkrocení lidstva do poslusných nemyslících robot ? Vzpomínám si, ze kdyz jsem byl malé dít, také u nás ve skole se konaly takové lékaské ,,pepadové,, akce. Náhle pisel léka, my se museli vysvléci a pímo ve tíd zacalo více nez povinné ockování. Jedno z tchto ockování bylo velmi podivné. Vsechny dti totiz u nj museli povinn stát a nahlas císt z tabule njaké vty a stále do kola. Nikdo z nás nevdl proc. Dnes uz vím, ze to mohla být soucást vymývání mozku. Copak jste nkdy slyseli, ze se musí pi ockování nahlas císt stále do kola tytéz vci ? Byli jsme pokusní králíci v bezmoci stn skoly. Skoro vsem se z toho motala hlava. Njaký cas po tomto ockování si vzpomínám, ze byl taktéz ve tíd zkoumán nás posteh a mentální reakce na pohyb. Tyto prapodivné ockování skutecn smrdí zámrnou manipulací s vdomím. Myslím si, ze pohled do ockovacích prkaz nás lidí musí pivádt zasvcené lidi do mdlob. Jsme chodící chemikálie s nálepkou ,,zdraví,,. Není pochyb, ze ockování, které nám stát nutí, mní nase vzorce chování a myslení. V jakém rozsahu, to závisí na dávce a odolnosti organismu. Tentýz stát si schvaluje vlastní normy, jaké dávky jsou pípustné a jaké ne. Tak si mze stát jako legální dávku odsouhlasit i tu, která nám uz poskozuje myslení a to jen proto, ze má o zlomek vtsí úspsnost vci pípadné nemoci /jestli vbec/. Není pochyb, ze toto povinné ockování mnohdy nejen poskozuje nase zdraví, ale hlavn nase lidská práva. Vzhledem k odhaleným aférám ale mám právo také íci, ze vlády nám neíkají vse o vedlejsích úcincích ockovacích látek. Pitom kazdá ockovací látka má své vedlejsí úcinky, picemz mnohé vedlejsí úcinky poskozují tlo více, nez pípadná nemoc, proti které je ockování preventivn vedeno. Jsme stále pokusnými králíky. Myslím si, ze kdyby si zákon v této zemi hledl obcan a ne ochrany státních zájm, ci byrokratické dzungle EU, kazdý bychom dnes mli právo stát ped soudním tribunálem a pedkládat oprávnn jednu zalobu za druhou. Jenze nezbývá vsak nic jiného, nez zvracet nad nasimi ockovacími prkazy, protoze jejich obsah je skutecn mnohdy k omdlení. Já vím, ze situace dnes není uz tak násilná jako ped rokem 1989, kdy nám lékai fackovali v ordinacích dti, ze nechtly být ockovány a dosplí byli vyhazováni ze zamstnání, ale copak zijeme stále v klecích utajovaných skutecností ? Je jisté, ze státy /stejn jako u fluoru/ zneuzívaly své lékae k síení falesné propagandy o blahodárných úcincích ockování, podvrzené a pikráslované statistiky, umlcování úmrtností nebo výmluvy na jiný druh nemocí, jako bychom to neznali... . Mohu uvést ukázkový píklad... . Za II. svtové války nmecká vláda ockovala své obcany proti záskrtu. Ovsem hned, jak se zacalo s ockováním, záskrt se zvýsil o 17 procent a úmrtnost dokonce o 600 procent. Po válce bylo ockování

zastaveno a pípady onemocnní záskrtu samy poklesly a to i navzdory totáln podvyziveným a strádajícím obcanm. Není povinné ockování pezitek z koncentracních tábor ? Nejen svými následky, ale i svým násilným uplatováním ? Proc jsou jeho skryté úcinky na ovládání myslení a chování lidí tajeny ? Proc mají být pitom vsichni lidé ockováni ? Nejsou zde zamlcovány jednodussí a pírodní zpsoby pro zámrné uzívání chemikálií ovládajících myslením ? Nebylo by to poprvé... . Vypadá to, ze první obtí tchto vládních projekt se stala pravda. Kazdý máme právo pozadovat po lékai, aby pedlozil veskerou dokumentaci a státní schválení ockovací látky, kterou nám chce implantovat a informoval nás o vsech vedlejsích úcincích. Kazdý máme právo jakékoliv ockování odmítnout a stejn tak zastupovat i své dti. To je právo dané mezinárodními smlouvami o lidských právech. To je tedy právo. Avsak zákon, ten nám jde po krku, nebo na rozdíl od práva zastupuje pouze vládní zájmy daného státu. Podle Ústavy CR, cl. 10, jsou vsak veskerá lidská práva, vcetn Základní listiny práv a svobod obcan, nadazena jakýmkoliv ostatním zákonm. Klidn se tedy v ordinaci hádejte, lékam jde pouze o body, Vám o zdraví. Zvazte vsak dobe, které ockovací látky jsou ty liché. Nyní bych rád pesel k podobnému, ale více diskutovanému problému. Zacneme se totiz tocit kolem tématu psychiatrie a ovládání myslení lidí léky. Mnohé léky, které jsou nám pedepisovány, ac mají tlumit rzné nemoci, zpravidla jsou u nich mnohé vedlejsí negativní úcinky. Zajímavé je, ze takka u kazdého léku je jako vedlejsí úcinek snízená pozornost lidí, zhorsená orientace poruchy spánku nebo myslení. Pi takovém chemickém kouzelnictví by se to snad jest dalo pejít jako skutecn nechtné vedlejsí píznaky. Pesto platí pravidlo, ze rozdíl mezi lékem a jedem je pouze v jeho podaném mnozství. Útok na lidské svobody tedy nemusí být pouze v léku urceném pro zmnu chování, ale i v obycejném léku. Bohuzel, platí zde totéz co u ockování ­ mzeme vit nebo být pesvdcováni sebevíce o prospsnosti pedepisovaných lék, ale jejich skutecné slození a veskeré úcinky asi v návodu nenajdeme. Mnohdy jsme tak vystavováni takovým vedlejsím píznakm, ze kdybychom to pedtím vdli, nikdy bychom tyto léky nepolykali. Kdyz jsem byl malé dít a stonal jsem s tzkou horeckou, vzpomínám si, jak mi léka pedepsal njaké léky. Kdyz byl otázán, jestli to nemze mít negativní úcinky, léka se zarazil, ale poté chlapsky na rovinu piznal, ze on sám by svým dtem nikdy nic takového nepedepisoval. Co myslíte, není podobná situace kazdodenním rituálem v ordinacích nasich léka ? Ale já nyní nechci spekulovat o úcincích bzných lék, chci se zamit pímo na léky, které jsou urceny v psychiatrii pro zmnu myslení, chování, utlumení temperamentu nebo uvrzení do lability. Paklize by byly takovéto léky pouzívány pouze v psychiatrických ústavech, s veskerým vdeckým garantem a v souladu se zákonem, pak by m téma zmny myslení v této vci nechalo klidným. Ale fakta jsou, zdá se, zcela jiná. Zdá se, ze státní programy netouzí lécit dusevn choré v psychiatrických lécebnách, ale spíse ucinit z nás vsech blázny a labilní bytosti. Toto zdánliv pehnané, az diagnózní nacení vsak má své faktické dkazy na to, aby obstálo. Pjdeme se tedy podívat, jak nase státní programy ve svt vychovávají novou spolecnost... . Doufám, ze tím uz nejsem nudný, protoze je to vc velmi závazná ­ totiz vzpomete na snahy fasistického Nmecka o manipulaci s lidským myslením a chováním, vzpomete na fanatické projevy Adolfa Hitlera a jest zfanatizovanjsí davy, které mu doslova v uhranutí hajlovaly. Vzpomete na vzn v koncentracních táborech nadopované psychiatrickými preparáty pro zlomení a uklizení jejich osobností. Tyto zlociny se odehrávaly za ostnatým drátem pod krvavou vztycenou rukou Adolfa Hitlera. Dnes se vynoují fakta o podobných svtových programech a snahách o psychiatrické dopování celé spolecnosti, ale nikdo proti tomu dnes neprotestuje. Jsme uz tak zapomtliví a zatuplí nebo vidíme zlo pouze tam, kde se motá ostnatým drátem ? Jsme bytosti vící úedním razítkm jako zdroji a záruce pravdy, by je schvalovali a razili lidé s rukama stejn krvavými. Pojme si o tom tedy nco íci. Zneuzívání psychiatrie a psychofarmak je vcí známou i po dob fasistické éry. Bohuzel mnohdy jen z totalitních komunistických lágr a zemí nevalné povsti. A snad proto vsichni pehlízeli, ze i v demokratických zemích se pod lékaskými plásti skrývá plán na podkopání celé spolecnosti do vzorc a norem pozadovaných vládami. O takovémto politickém zneuzívání psychiatrie toho bylo jiz

mnoho napsáno. Prvními obmi se staly nase dti, jako materiál nejlépe pevychovatelný, nebo nemají dosud pln vyvinutý intelekt. Lék, který se zapsal do jejich dusí, a který zná celý svt, se jmenuje ritalin a práv ritalin se stal zjevn modlou svtových mozk o pevýchovu k nové robotizované lidské spolecnosti. Ritalin je doslova ládován do nasich dtí po celém svt. Dti ani nemusí být dusevn nebo psychicky nemocné, jakmile dít projevuje jen nadprmrný temperament, neposednost, nesoustednost nebo spatný skolní prospch, léka nasazuje ritalin pro ,,zklidnní,,. První protesty proti ritalinu vyvstaly, az kdyz se rodice zhrozili nad chováním svých dtí. Díve zlobivé, ale cilé, bystré, hravé a veselé dti, se náhle nemotorn motaly po pískovistích, nedokázaly si hrát, ignorovaly kamarády a ve skole zcela bezduse zíraly skrze spoluzáky. Jejich strojov pednásené odpovdi a totální ignorování cit, pozice rodic a lásky, dávaly jasný dvod k obavám, co se vlastn dje... . A pak vysly fakta na povrch. Ritalin je lék pouzívaný uz od 40. let, picemz az v 80. letech se z nj stal doslova celosvtový a masový lék podávaný nasim dtem pro kazdou hloupost. Pestoze bylo prokázáno a výrobce to veejn piznává, ze ritalin je látka zpsobující závislost a psobí spolehlivji nez droga, pesto je s podporou národních zdravotnických program ládována do nasich dtí. Budujeme zde otrockou a totáln oddanou generaci labilní spolecnosti. Kazdý dobe ví, komu je to ku prospchu a proc. Jenze ritalin nejde znicit, stal se obrovským byznysem. Jen v roce 1992 bylo v Nmecku prodáno tém 100.000 balení. Uz v roce 1986 se obrat z prodeje ritalinu vysplhal k cástce 75 milion dolar a i nadále stoupá. V samotném Nmecku je obrat z prodeje ritalinu odhadován na více nez 1.000 000 marek rocn. Tento smrtelný byznys vede k tomu, ze je ritalin pedepisován i naprosto zdravým dtem, kterým je umle upravena diagnóza. Jen v roce 1992 bylo na ritalin vydáno tém o 50 procent více pedpis nez pedtím. Jsou to naprosto hrozivá císla. Ritalin, tato droga likvidující spolehliv lidskou osobnost, uz opustila i brány lékaských ordinací. Napíklad v nmeckých mateských skolkách a skolách jsou dtem tyto léky podávány uciteli a vychovateli, kdykoliv se jim uzná za vhodné. Dom si tak zpravidla rodice odnásí mentáln zlomené dti, coz jim ale vyhovuje, protoze doma zasednou do rohu a nezlobí. Vychovatelka Ute Sanderová z mateské skoly v Hamburku je jedna z tch, která se staví proti tmto státním programm. Prohlásila: ,,Nikdy bych svému dítti ritalin nedala. Vidla jsem pípady dtí pedávkovaných ritalinem a je to hrozné. Je to stejné jako jim dát drogy. Dti po ritalinu uz nejsou tak sastné, nehrají si, nejsou normální.'' Nechci nyní hledat návaznost s fasistickým Nmeckem, ale hrozivým faktem je, ze v Nmecku je tém kazdé tetí dít pod psychofarmaky. To jsou strasná císla. Napíklad hessenská zemská vláda zpracovala svoji studii, která byla veejnosti zveejnna v záí 1990. Z této studie vyplývá, ze kazdé 9. dít v hessenských základních skolách spolkne denn njaký lék na mentální vývoj a dokonce kazdé ctvrté dít mezi 6.-10. lety bere denn léky psychofarmatické léky pro zvýsení výkonu a koncentrace. To je az neuvitelné, je to doslova spolecnost chodících robot. Nmecká vláda piznala v polovin 90. let pouze 4500 dtí, kterým ml být ritalin pedepsán. Jenze podle studie profesora Gerharda Nisena, lékaské kapacity z Würtsburku, bylo za jediný jen za jediný rok dtem v lékárnách vydáno pes 1.400 000 tablet ritalinu, coz oste kontrastuje s vládní zamlzovací verzí. Celým pípadem se dokonce zabýval Zemský kriminální úad a Zemský úad pro opiáty. Podle dalsích setení vyplynulo, ze okolo 20 az 30 procent dtí v Nmecku je pod pravidelným nebo obcasným vlivem psychofarmak. Svtová organizace proti porusování lidských práv CCHR jiz mnoho let bojuje proti zneuzívání psychiatrie i léku ritalin a odhalila mnohé státní aféry. Vládám se to samozejm nelíbí. Není tajemstvím, ze od ledna 1995 bylo schváleno podávání ritalinu i v Ceské republice. To i pes odpor veejnosti a zasvcených odborník. Sám editel Státního ústavu pro kontrolu léciv, MUDr. Milan Smíd Csc., prohlásil v dubnu 1995, ze ritalin v sob skrývá mnohé nebezpecí a dlouhodobé úcinky tohoto

léku nejsou jest prostudovány. Ale ritalin není v nasí republice nic nového, vystídal pouze do té doby uzívaný lék aponeuron. Kazdopádn ritalinové nebezpecí putuje svtem jako hrozba svobodnému vývoji a rozhodování nás lidí. Tajný dokument c. TM-SW 7905.1, komentovaný americkým senátorem W.Cooperem, o jehoz obsahu zde jiz byla ec, uvádí jako jeden z utajovaných cíl tajné svtové vlády, pod krycím názvem ,,FAKTOR 3.- MATKA,, uvádí, ze musí vzrstat trend odlucování dtí od matky, a uz do jeslí, mateských skol nebo ústav, aby se zabránilo citovému rozvoji jedince a nebyla to matka, ale stát, který bude vychovávat tyto nové dti. Doslova se zde píse tato zajímavá vta: ,,Naockování drog pro zmnu chování ­ ritalin, mze urychlit pechod dítte ­ povinné.'' Je-li toto realita zákulisí nasich vlád a lékaských plás, je to jen dalsím potvrzením jiz známých fakt. Státní útoky na vdomí spolecnosti vsak mohou mít nejen plosný, ale i individuální rozmr, nap. proti urcité rase, ideologické skupin ci spolecenské vrstv. V USA jsou takto napíklad diskriminovány cernosské dti. Cernosským 6 - letým dtem se ve skolních posudcích pisuzuje zpravidla automaticky ,,potenciální,, agresivita a sklony k násilí a mentáln podprmrná zaostalost. Mnohým je bezdvodn vnucováno psychiatrické vysetení. Milionm skolákm se zde skutecn bezdvodn podává ritalin nebo jiné amfetaminy, jen kvli pedsudkm proti cerné pleti. Zatímco z celkového poctu amerických skolák jsou za takto postizené povazovány 3 procenta, ve skutecnosti je klamnou diagnózou postizeno kolem 30 procent skolák patících k utiskovaným mensinám. Mensinám je zde pak na základ tchto klamných diagnóz upíráno studium na skolách a jsou povazováni za nevychovatelný dlnický odpad spolecnosti. Ale více si o tomto ekneme az v souvislosti s celosvtovým vylidovacím procesem o mnoho stran dále. Nyní uz bych rád opustil omezené téma psychiatrických lék a rád bych se podíval na psychiatrii jako celek... . Zneuzívání psychiatrie je vc velmi diskutovaná. Od historie po soucasnost je zaznamenáváno po celém svt kvantum pípad politického nebo jinak ideologického zneuzívání psychiatrie. Zde bych s ukázkovými pípady z nmeckých koncentracních tábor asi neuspl. Nejvtsí znepokojení vyvolaly az psychiatrické aféry v totalitním Sovtském svazu, které obletly svt a doslova pehlusily ostatní státy. Mozná, ze vyzdvihování zneuzívání psychiatrie v Sovtském svazu prospívalo druhé velmoci, USA, od které tak svt odvracel pozornost k Sovtskému svazu. USA totiz na tomto poli vbec nezaostávalo a dalsí státy také dobe ví, o cem je ec. Kdokoliv se totiz znelíbí své vlád, mze být oznacen za dusevn nemocného a mze být takto beztrestn izolován od spolecnosti v psychiatrické lécebn, ac je ve skutecnosti naprosto zdráv. Pobyt v lécebn má totiz dokázat sledováním Vasi poruchu nebo normálnost. Ale kdo se nedostal do psychiatrické lécebny jako blázen, z toho tam blázna lehce udlají. Léky, které jsou povinn podávány v tchto lécebnách, totiz mohou totáln mnit vzorce chování a myslení lidí. Mohou nás docasn i trvale pemnit v naprosto psychotické nebo zcela labilní, pomocující se bytosti. A to uvádím jen obecný souhrn tisícovek odhalených a souzených pípad ve svt. Praxe je po celém svt taková, ze stací, abyste se znelíbili svému sousedovi a ten na Vás posle psychiatra nebo policii s tím, ze jste blázen. Mzete se obhajovat sebevíce, a uz tituly nebo svdectvím blízkých, ale zpravidla putujete k ponizujícímu psychiatrickému vysetení. Je jen ve svévoli psychiatra, jestli z Vás udlá blázna nebo ne, taková je realita. Psychiatrie zná totiz diagnózu na jakýkoliv stav clovka, stací, abyste oprávnn zvýsili hlas na psychiatra za jeho neoprávnné nebo dotrné otázky ci celkový pístup a jste rázem nebezpecní a psychopatictí jedinci ohrozující spolecnost. Naopak, kdyz jste klidní, jste obycejní labilové ohrozující svoje zdraví a chod spolecnosti svojí nepícetností. A co nedokáze diagnóza, to dokází psychiatrické léky a injekce. Je to dokonale uzavený systém. Nikdy jsem u psychiatra nebyl, ale jako ochránce lidských práv je zneuzívání psychiatrie na mém stole na denním poádku a z výslech mnoha svdk vím, ze kdo se jednou dostane do spár psychiatra, není pro nj uz úniku. I kdyby byl totiz propustn jako v soucasné dob vylécený, jeho posudek a zdravotní záznamy, které svdcí, ze onen clovk ml co docinní s psychiatry, mu poádn zkomplikuje zivot, od nalezení vhodného zamstnání, mze mu být odepena výchova dtí nebo v podstat rozlozena celá rodina a osobní zivot ve spolecnosti. Opt vím

o cem mluvím. Cím více se clovk brání, ze není blázen, tím více je pokládán za blázna. Je to jako hon na carodjnice. Dokud budes lékam tvrdit, ze nejsi blázen, budes pokládán za blázna a lháe. Az piznás, ze jsi blázen, budes jenom blázen, ale v obou pípadech se mzes tsit na pohled na svt skrze zamízované okno. Nelze samozejm upírat psychiatrii svj význam a pínos, zvlást modern chápaná psychiatrie zalozená na mén lécích a vtsí volnosti pohybu pacient, pinásí skutecn pozitivní lécebné výsledky skutecn nemocných. A nelze ani psychiatry házet do jednoho pytle, znám mnoho tch, co by pro své pacienty udlali vse. Povazuji za nutné to v této souvislosti íci, protoze si budeme i nadále povídat o vcech, které by Vás mohly jinak od psychiatrie vylozen odradit... . Kazdý totalitní systém, ale bohuzel i takka kazdý demokratický stát, pouzívá psychiatrické lécebny pro odstranní ideologicky nevhodných lidí. Nevhodní lidé totiz jsou v psychiatrických lécebnách izolováni od spolecnosti a pod vsemoznými omamnými látkami, léky a psychiatrickým nátlakem jsou pevychováváni k obrazu potebné ideologie. Lidé takzvan nepevychovatelné neceká zpravidla nic jiného nez trvalé chirurgické poskození mozku a dozivotní koma nebo smrt, kterou lze v tchto zaízeních lehce a legáln nafingovat. Navíc clovk prohlásený za blázna ztrácí svéprávnost a práva bzného obcana. Je neevidovaný a zcela ve svévoli státu, který jej mze jako údajn psychicky nemocného tise znicit. Toto se zdárn a masov uzívalo za komunistické vlády i u nás, to vsichni dobe víme. Vsichni ale také víme, ze psychiati byli jedni z tch, které v podstat nepostihoval lustracní zákon a stejní psychiati dnes nadále v tch samých lécebnách pokracují. Máme vit tomu, ze jim pouhá zmna politiky ve vlád zmnila vsem celou osobnost a morálku ? To bychom byli teprve asi blázny... . Nový rezim po roce 1989 totiz pinesl tzv. bodovací systém zdravotnické péce. Cím více jsme nemocní nebo cím více zákrok na nás léka provede, tím více bod, a tedy penz, za Vás dostane. To vsak vede k tomu, ze mnozí lékai doslova vymýslí falesné nebo pehnané diagnózy, aby na nás co nejvíce vydlali. Je to obycejný kapitalistický byznys, stejn jako podávání lék. Konkurencní boje farmaceutických kolos doslova vmetají na nase recepty zbytecné léky, jen protoze za jejich pedepsání léka dostane vtsí peníze do své kapsy. A o to více to platí v programech dusevního zdraví. Jsme-li prohláseni za blázna, pak pobyt v lécebn a doslova stovky lék, které se do nás perou, jsou výdlkem do kapes bílých plás. Takzvaná falesná diagnóza není pojem neznámý, vzpomeme jen na odhalené aféry u nás i ve svt. Skutecnost je taková, ze existují prmry a dané normy, kolik blázn za dané období bude léceno. Tak se stává, ze jsou z cist ekonomických dvod blázni doslova vyrábni. Pedstavte si psychiatrickou lécebnu se 300 lzky a dva blázny v ní. Taková lécebna by zkrachovala a doplatí na to jen samotní psychiati. Jediná ,,záchrana,, je vytvoit 298 blázn pro pokrytí kapacity a náklad placených pojisovnou. Je nesporné, ze i dnes musí do psychiatrických léceben odcházet i lidé, kteí jsou bu zcela dusevn zdraví nebo jejich stav nepekracuje jen pirozený stres nebo jinou formu pitzujícího, ale pirozeného stavu. Otázka pak nezní, jestli je to od státu spravedlivé nebo ne, ale zní ­ jsme zneuzíváni jen pro peníze nebo se nás nkdo snazí vyadit ze hry ? A to zde nechci odbocovat z tématu kontroly vdomí k tolik známým sexuálním zneuzíváním pacient, násilí a mucení, jakoz i testování nebo pedávkování léky za zdmi psychiatrických léceben. Jedno je zcela jisté, psychiatrické lécebny jsou státem zízeny proto, aby mnily nase chování. Jestli k dobrému nebo k horsímu, to je ve svdomí státu a léka. Mzeme téz doufat, ze jakékoliv zneuzívání je pinejhorsím ojedinlé. Paklize by jednoho dne obletlo svt naízení pro plosnou zmnu vzorc chování nevyhovujících lidí nastupující svtovlád, mohou být tyto jiz dnes funkcní izolacní stediska pouzita k masové izolaci, pevýchov i likvidaci oponent, jak známe z totalitních stát. To není teorie, to je zvelicený fakt vztazený na celý svt. Ale o tomto globálním aspektu likvidace oponent bude ec az o pár stran dále. Nyní se uz ale pojme podívat na nkterá fakta ­ opt se nechci zabývat pípady jednotlivc, musel bych uvádt statisíce pípad /a to jen odhalených/, podíváme se proto na masové vládní manipulace spolecností skrze psychiatrii. V bývalém Sovtském svazu, dnesním samostatném stát Ukrajina, ve mst Dnpropetrovsk, existuje psychiatrický ústav, kde jsou dodnes násiln drzeni pedevsím politicky a nábozensky nevhodní lidé, by jsou mnohdy naprosto zdrávi. Praktiky z této lécebny jiz dávno obletly svt a

protesty proti ní se zvedají na mezinárodních úrovních. Ukrajinský Dnpropetrovsk není pouze táborem izolacním, nýbrz jsou zde dlány i pokusy na pevýchovu lidí na státní ideologii. Je zde operativn i medikamenty mnn vzorec myslení a chování obvykle zpsobem tolik známým. Tento tábor. Ale to není vse, tyto projekty neustávají. Napíklad v polovin 90. let byla vedena zaloba c. 920449 ve Washingtonu D.C. proti vládní NSA /Národní bezpecnostní agentue/. Hned v prvním bod obzaloby bylo uvedeno, ze vládní NSA vytvoila tajnou sí nazvanou ,,DOMNIT,, a ta je celosvtov znám jako nejstrasnjsí v daném resortu. Lidé jsou zde doslova pokusnými králíky ve svévoli a zárove nezájmu státu. Vtsina dívjsích oponent a disident totalitního systému proslo práv nápravným lécením a vymýváním mozku v Dnpropetrovsku, aby byli odklizeni a stali se neskodnými, ci dokonce pímo povolnými systému. USA jen dohánlo svj protipól. Vládní CIA mla jiz po válce k dispozici látky schopné trvale poskozovat mozek. Ale vláda si nechtla mnohdy spinit ruce likvidací nevhodných a tak toto penechali psychiatrm, kteí mohli takto likvidovat masy pímo ze zákona. Kdyz se dostaly v USA podle zákona o svobod informací na veejnost dokumenty vládní CIA, v nkterých tchto materiálech bylo pímo vládní CIA navrhováno uvádt vybrané jedince do stavu sílenství prostednictvím psychologického nebo farmakologického ataku a potom je umístnit do psychiatrické lécebny uz jako zlomené a skutecn nemocné. Podle tchto vládních dokument mapujících situaci v USA v 50. a 60. letech, bylo velké mnozství lidí nedobrovoln umísováno do psychiatrických ústav, vcetn lidí, o kterých se i ve zprávách CIA hovoilo jako o dusevn zdravých. Je tedy jasn dokázáno, ze vláda zneuzívá psychiatrie proti nevyhovujícím obcanm. Ale to není vse, tyto projekty neustávají. Napíklad v polovin 90. let byla vedena zaloba c. 92-0049 ve Washingtonu D.C. proti vládní NSA /Národní bezpecnostní agentue/. Hned v prvním bod obzaloby bylo uvedeno, ze vládní NSA vytvoila tajnou sí nazvanou ,,DOMNIT,, a ta provádí skryté kontrolní psychologické operace proti urceným lidem, jejichz výsledkem je, ze clovk je diagnostikován jako dusevn chorý. Uz v roce 1977 statistiky odhadovaly, ze v psychiatrických lécebnách v USA je 169.000 pacient proti své vli. Kdyz znepokojení Americané protestovali u vlády za svá obcanská práva, dostalo se jim oficiálního prohlásení Dr. Jima Johnsona, vládního komisae pro dusevní zdraví, který se doslova vysmál demokracii, kdyz ekl, ze kvli obcanským právm peci nebudou lidé umírat na ulici hlady. Piznal tedy, ze psychiatrie jsou plné dusevn zdravých lidí, ale omlouval to tím, ze kdyby byli propustni, zili by v bíd. Jak by také ne, vzdy kdyz jsou zbaveni svéprávnosti, práci si jen tzko najdou. Otázka je, kdo je svéprávnosti zbavil a z normálního zivota vytrhl a izoloval v tchto zaízeních a pro jaký zámr. Tyto otázky nepotebují otazníky. Po Sovtském svazu /dnesním Rusku/ a USA, je dalsí bastou zneuzívání psychiatrie ,,demokratická,, Velká Británie. Zde platí tzv. ,,zákon o psychicky nenormálních delikventech,, z roku 1959. Clánek 65 tohoto zákona dává právo britskému ministerstvu vnitra /tedy i policii/ beztrestn a zcela bez udání dvod umisovat lidi do psychiatrických léceben. Tak chutná demokracie. Ale psychiatrie nejsou pouze léky a psychiatrické lécebny. Nejtemnjsí stránky psychiatrie jsou bezesporu psychochirurgické zákroky pímo na mozku lidí, tak zvané mozkové lobotomie. Lobotomie je v podstat chirurgická operace mozku, pi které se zámrn odstraní nebo poskodí cásti mozkové tkán, aby se tak zvlást siln depresivní a agresivní pacienti stali pouze lezícími a pezívajícími ,,mrtvolami,,. Lobotomie je operace nenávratná, clovk po ní uz navzdy zstává labilní a nemyslící lezící loutkou. A tyto operace jsou velmi casto zneuzívány i na zcela zdravých obcanech, aby se z nich vytvoili neskodní a nmí blázni. Lobotomie se stala svtovou metodou pro likvidaci politicky nevhodných, jejich ideologickou paralyzaci, ale i zesmsnní v ocích veejnosti a blízkého okolí. Je to snad ta nejstrasnjsí z vcí, kterou se pedstavilo 20. století. Neznám stát na svt, který by lobotomie nevyuzíval a zárove nezneuzíval pro mrzacení nevinných, slusných, ale názorov odlisných obcan. Pestoze tyto praktiky byly norimberským tribunálem pro zlociny II. svtové války odsouzeny jako zvrstva proti lidskosti, po válce se na n pozvolna navázalo a dodnes jsou lobotomie mozku provádny po celém svt, vcetn Ceské republiky. Kdo dal právo z rozhodnutí státu zmnit násiln druhým lidem myslení nebo je jakéhokoliv myslení navzdy zbavit ? Nehled na to, ze pi této eznicin umírá na sále prmrn kazdý tetí clovk. I kdyby lobotomie mla smysl, kazdý slusný léka by ji ml uz jen pro toto obrovské riziko úmrtí odmítnout. Ale léka, který je schopen násiln zbavit lobotomií clovka rozumu, zejm pacienta chápe pouze jako materiál, ke kterému nelze brát morální ohledy. Ale mzeme se divit tmto praktikám ? Vzdy po II. svtové válce

svt klecel u kolenou porazeným nacistm a prosil je o výsledky svých vdeckých a lékaských pokus z koncentracních tábor. Také víme, ze stovky tchto nacistických bestií z koncentracních tábor dostalo po válce azyl v USA /ale i v Sovtském svazu/, kde poté legáln pracovaly pro vládu USA v rámci projektu ,,PAPER CLIP,,. Jak máme navíc hovoit o lidské poválecné psychiatrii, kdyz i sám prezident Svtové psychiatrické asociace, Dr.Ewen Cameron, od 60. let pracoval pro americkou tajnou vládní slozku CIA, kde osobn provádl na mnozství pacient silné elektrosoky, dávkoval je drogami, uvádl lidi na mnoho msíc do bezvdomí a poté je pi vdomí pod silnými sedativy mucil a vymýval jim mozek v rámci vládního programu zmny chování /tento pípad je zde popsán detailn ped nkolika stranami/. Tentýz prezident Svtové psychiatrické asociace byl po II. svtové válce clenem norimberského tribunálu a odsuzoval nacisty za zvrstva, která sám poté s pomocí vlády USA provádl a to i pes svoji pozici. Ale nebyl sám, existují dkazy napojení vlád na psychiatry, jejichz úkolem je doslova lobotomií likvidovat vybrané jedince nebo je izolovat od spolecnosti jen pro jejich myslení, které vlád nevyhovuje. Lobotomie a chirurgické poskození mozku se tak zejm stává masovým vládním postnacistickým ideálem. A hned se o tom pojme dále pesvdcit. Napíklad americký doktor Randolph Crepson ze Somersetu v roce 1975 piznal, ze on sám na píkaz americké vlády provedl nkolik takových operací. Pestoze v íjnu roku 1977 zemel, zanechal po sob následující oficiální piznání: ,,Provedl jsem pt tchto operací na lidech ­ na ctyech mladých muzích a jedné mladé zen, kteí se zdáli být naprosto zdraví. Operace se skládala ze dvou cástí. Pacientm bylo odstranno centrum pro sexuální chování, címz jim byl odstrann pohlavní pud a byla jim také odstranna osobnost. Po tchto ,,úpravách,, uposlechli jakýkoliv píkaz bez dotaz. Vlastn to byli skutecní myslící roboti. Uvdomil jsem si, ze to, co jsem dlal, bylo velice neetické a velmi oste jsem proti tomu protestoval, ale bylo mi eceno, ze tyto operace byly zivotn dlezité pro bezpecnost zem. Nikdo mi ve skutecnosti neekl, ze tito pacienti byli pouziti na spionáz, ale tento dojem jsem nabyl. Bylo mi pikázáno podepsat Státní tajemství.... Pesto jsem ml zetelné výhrady k tomuto aspektu mé práce. Brzy bylo zejmé, ze po m bude pozadováno, abych dlal více operací, vcetn operací na zdravých lidech...mozná mnohem víc... a tehdy jsem se rozhodl odejít. Neml jsem v úmyslu v následujících tech letech jít do penze, ale vlivem okolností jsem se k tomuto kroku odhodlal.'' Tolik tedy odhalení doktora Crepsona. Koncem 70. let poté svt pobouila aféra, kdy byla ve Velké Británii ve hrabství Nottinghamshire odhalena tak zvaná ­ tajná nemocnice Rampton. Zde se na naprosto zdravých lidech provádli psychochirurgií zmny vzorc chování, coz z clovka cinilo závislou bytost urcenou doslova k plnní cizích rozkaz. Této aféry se v polovin roku 1979 ujala Evropská komise za lidská práva ve Strasburku. Ta shromázdila údaje celkem o 801 takto poskozených lidech. Tím to ovsem skoncilo. Nikdo se tímto nechce pílis zabývat. Rocn jsou zde po celém svt vytváeny mozná i desetitisíce ,,otrok,, pro neznámé vládní úcely a dokonce v neznámých zaízeních po celém svt. Vytváí si snad svtovláda svj obcanský dlnický personál ? Myslím si, ze je dvod, aby nás to zajímalo. Ve Svédsku vypukla v dubnu 1998 velká aféra, kdyz se zjistilo, ze veejnost byla zámrn klamána. Svédstí lékai totiz podrobili nuceným operacím mozku /lobotomiím/ více pacient, nez bylo piznáno. Vysetování odhalilo, ze jen v letech 1944 ­ 1963 byla lobotomie provedena u 4.500 lidí. O tchto nelegálních a masových zvrstvech vdli i hlavní vládní strany ve Svédsku, ale veejnost se nesmla nic dozvdt. Dvod, proc byly tyto pípady v dubnu 1998 veejnosti odhaleny byl ten, ze ve Svédsku se lobotomií zneuzívalo proti politicky nevhodným. Americká vláda a její CIA mají v této vci také ruce od krve. Jeden z odtajnných dokument vládní CIA hovoí o tom, jak lze cástecnou lobotomií vytvoit spolecnost, které bude vsechno jedno, ztratí veskerou iniciativu i city, ztratí téz vzpomínky na pedeslý zivot a lze tak pizpsobovat lidi jakémukoliv

novému myslení a politické vli. Dokument CIA ze 7. února 1952 se zabývá problémem provádní skrytých lobotomií, které by se provádly tenkým ostrým nástrojem nezanechávajícím prozrazující jizvu na hlav a slo by tak i v terénu, teba u Vás doma, udlat z Vás naprostého blázna. Tentýz dokument se opírá pi tomto tvrzení o výsledky jednoho konkrétního psychiatra z Washingtonu D.C. . Má z nás být snad vytvoena labilní spolecnost jdoucí do náruce vlád ci svtovlády ? Nez pisla na adu spolecnost, lobotomie byly testovány na vojácích, ze kterých se dlali nemyslící vrazedné chodící loutky a na vzních, kteí tak byly lezícími a bezproblémovými ,,mrtvolami,,. Ped rokem 1982 probíhala tajná jednání v podvýborech Senátu USA a Snmovny reprezentant Kongresu, které obsahují informace o provádní lobotomií na vzních bez jejich souhlasu v rámci vládního projektu ,,kontroly chování,,. Ale utajit se to nepodailo. Kdosi totiz poslal vsechny tyto materiály komisi OSN pro lidská práva... . Není také bez zajímavosti, ze kdyz v roce 1960 propukly v USA masové demonstrace lidí /zejména cernoch/ pro svá lidská práva, vláda zacala vyhlasovat v mnoha místech vyjímecný stav a hledala zpsoby zkrocení. Psychiatr Louis Jolyan West, tehdejsí editel Neuropsychiatrického institutu /NPI/ Kalifornské univerzity v Los Angeles podal návrh, aby demonstranti byly vládou pochytáni, oseteni u psychochirurga /lobotomie/ a poté dokonce kastrováni. Kazdý si jist domyslí sám, dle zdravého úsudku, která z tchto dvou stran je ve skutecnosti psychopatická. Ale pátelé, jak jsem jiz uvedl, vládní snahy o zmnu chování spolecnosti, ci snad dokonce vyslechtní spolecnosti nové pomocí psychiatrie a lobotomií, není jen otázkou vlád nevyhovujících nebo cist pokusných jedinc. Ten útok je veden i zcela slep a masov na celou spolecnost, jak jsme se mohli pesvdcit. Písné utajení tchto projekt nám nedává zjistit zcela celou pravdu, ale i to, co jiz veejnost ví, stací na to, aby se vlády otásly pod tíhou svého svdomí. V celé síi knihy srovnávám tyto projekty kontroly mysli s nacisty a jejich autentickými postupy i cílovým ideálem nacistického Nmecka. Zejména pak pípady z koncentracních tábor. A také jiz v mnoha místech byla ec o projektu americké vlády ,,PAPER CLIP,,. Sliboval jsem, ze se k tomuto tématu jest vrátím, tak tedy.... Vláda USA s tichou podporou ostatních spojenc po válce r. 1945 dostala z Nmecka na své území nacistické zlocince, zejména vysoké vojenské cinitele, vdce a lékae z koncentracních tábor, páchající nejvtsí zvrstva v djinách, aby se vyhnuli odsouzení a nabídla jim azyl v USA, kdyz budou pokracovat ve svých projektech pro americkou vládu. Tento odporný projekt na pesun tchto bestií se jmenoval ,,PAPER CLIP,, a na jeho prbh dohlízela i vládní CIA. V tomto projektu americká vláda hromadn pesunula z Nmecka pes 600 nacistických zlocinc, vdc a léka. Celý projekt ,,PAPER CLIP,, /v pekladu ­ Kanceláská spona/ byl pojmenován podle tajného znamení, které sehrálo hlavní roli pi útku tchto nacist. Po vpádu a úctování spojeneckých vojsk, byly nacistictí zlocinci stíháni a odsuzováni zpravidla k trestu smrti nebo na dozivotí /by byly za nedlouho propustni/. Ovsem americtí vojáci dostali píkaz, aby kazdý nacista, který bude mít svj osobní spis sepnut kanceláskou sponkou /na pravém míst/, coz bylo tajným znamením, byl propustn a vypraven na vládní náklady do USA. Ostatní osobní spisy nacist byly spínány odlisným zpsobem. Takto uniklo spravedlnosti jen pro vládní mocenské zájmy pes 600 nacistických zlocinc nejtemnjsí doby historie, aby mohli navíc dál pokracovat ve svých plánech. To je ta nejodpornjsí tecka II. svtové války a je velmi smutné, ze ji ucinili práv spojenci, které vsichni povazovali za jedny z osvoboditel. To, ze zde slídili za tajnými nacistickými projekty a doslova závodili se Sovtským svazem, kdo posbírá více nacistických vdeckých poznatk, to se v ucebnicích asi nedoctete. Nicmén je to tak a jedním z hlavních motiv osvobození Evropy byly ve skutecnosti konkurencní boje velmocí o získání vdeckých, lékaských /piznejme, ze spickových/ poznatk nacistické éry a hlavn získání plánu hitlerovské superzbran, kterou vyhrozoval Hitler svtu a proti které je atomová bomba jen certíkem za oponou. Byly to jen chladné mocenské zájmy, vzpomeme si, jak v prvních letech války USA zásobovalo fasistické nmecko zbranmi a armádní technikou. A ke konci války dokonce britský premiér Winston Churchil uvedl, ze byl pipraven plán, v nmz byla pipravena obrovská akce s dodávkami zbraní i voják nacistickému Nmecku západními státy, pokud by se Sovtský svaz a jeho píchozí osvoboditelská armáda snazila pekrocit jednotkami i vlivem dál na západ. Ano, to je realita trápící historiky i politiky mnoha zemí, ale nase dti to trápit nemusí, protoze v ucebnicích je jen ta pravda, která se momentáln nejvíce hodí. Nacistictí zlocinci slouzící budování dnesní svtovlády, tak jak slouzili budování svtové íse Adolfu Hitlerovi, dnes v klidu dozívají v USA v luxusních rezidencích, hodn jich

dnes zije také v Jizní Americe, zejména v Argentin, nkteí dopadli he, kdyz byli po válce zavleceni do Ruska opacnou stranou osvoboditel a museli slouzit jim. Dobe víme, ze i mnoho nacistických zlocinc psobících v nasem Ceskoslovensku si dnes zcela bez soudu dozívá v nmeckých vilách. Nikdy se proti jejich zatcení drazn nevyslovila ani komunistická poválecná vláda. Naopak, jak dnes jiz víme z dokument odhalených po revoluci v r. 1989, komunistickému totalitnímu rezimu od konce války po rok 1989 vyhovovalo ututlávat tato fakta a dokonce sama nkteré fasistické zlocince kryla. To jsou fakta. Spekulací vsak je, ze to bylo patrn i proto, ze i nase republika po válce ukoistila cást nacistického tajemství i personálu a ten pracoval po njaký cas pro nasi vládu. Vzpomeme na stchovický poklad ­ tuny nacistických dokument, plán i vdeckých studií, po kterém u nás po válce slídilo mnoho tajných vládních sluzeb východu i západu a americtí vojáci si sami ve 45. roce odvázeli ze Stchovic mnoho krabic z tohoto archivu. Dodnes po nm slídí USA, Nmecko i nase Ceské orgány. Ale ani dnes, po revoluci v 89., kdy máme údajn demokratickou vládu, nase vláda jedná pouze o odskodnní obtí nacismu, ale vbec nestíhá nacistické zlocince, kteí se doslova vysmívají spravedlnosti, kdyz si ve svých rezidencích v Nmecku poádají vecírky s nmeckými politiky a jsou z nich velicí byznysmeni. Má snad i nase vláda dvod pokracovat v utajování tchto skutecností ? Jestli ano, proc ? Jestli ne, proc tak ciní ? Je mi moc líto, co nyní eknu, ale uz i ta komunistická totalitní vláda alespo trosicku sla tmto nacistickým zlocincm po krku. Vzdy tehdy vznikla i Ceskoslovenská vládní komise pro stíhání nacistických válecných zlocinc, jak zní pesný název této vládní instituce. Kdyz ale po revoluci r. 1989 komunistická totalita padla a pisla nová a údajn demokratická vláda, jedna z prvních vcí, kterou tato vláda udlala bylo to, ze 26.bezna 1990 zrusila tuto vládní komisi pro stíhání nacistických válecných zlocinc. Proc ? Má dvod nase soucasná vláda krýt nacistické zlocince a nedovolit toto vysetovat ? Jak uz si jinak vysvtlit tyto podivné snahy a zárove utajování ? Kdyz byla americká veejnost po odhalení vládního projektu ,,PAPER CLIP,, právoplatn rozhocena a protestovala u vlády, aby vse odtajnila, omluvila se a spravedliv odsoudila tyto nacistické bestie, které pokracovaly s americkou vládou na zdokonalování projekt kontroly chování a myslení obyvatel, Vrchní soud USA v roce 1985 povolil vládní CIA, aby drzela jména nacistických vdc, kteí se na tchto projektech s kontrolou vdomí podíleli, v tajnosti. Vláda USA tak nadále kryje tyto zlocince, pestoze to byly nebo snad práv ze to byli oni, kdo zapocali v boji o hitlerovskou svtovládu své masové psychiatrické, lékaské a vdecké pokusy a projekty na zmnu myslení obyvatel svta /psychofarmaky, drogami, lobotomiemi, fluorem a dalsími zpsoby, jejichz funkcnost získala na váze v koncentracních táborech na milionech nevinných lidech/. Pectte si prosím sami a dkladn zprávy o praktikách z koncentracních tábor, a víte o jaká zvrstva se jednalo. Díky projektu ,,PAPER CLIP,, byli tito zlocinci zapojeni do amerických vládních, vojenských, vdeckých i politických projekt a mohli diktovat své ideály dále. Americký generální stáb uzavel napíklad ihned po válce pracovní smlouvu s celkem 34 nacistickými vdci a lékai, kteí byli pidleni na vojenskou základnu USA v San Antoniu v Texasu. Dalsí nacistictí zlocinci pracovali napíklad na základn v Edgewoodu a dokonce armádní výzvdné sluzb USA ve Fort Holabirdu , ob místa v Marylandu. Séf 3. správy gestapa v nacistickém Nmecku, Willi Schulze, pracoval po válce pro tajnou vládní sluzbu Velké Británie. Nacistický generál Heller se stal po válce dokonce séfem první nmecké vládní tajné sluzby, kde mimochodem zamstnal mnoho svých fasistických koleg a válecných zlocinc. Séf nacistického Hitlerjungen, Siengfried Zoglmann, se stal poslancem nmeckého parlamentu a blízký spolupracovník dlouholetého premiéra Helmuta Kohla. Dalo by se pokracovat do nekonecna.... Podobné to bylo za II. svtové války i s japonskou tajnou jednotkou c. 731, která páchala stejné lékaské a psychiatrické zvrstva jako jejich nacistictí spojenci. Celé jednotce byla po válce navrzena americkou vládou beztrestnost, kdyz se podlí o své poznatky s americkými vdci. Velitel této jednotky 731 a zárove vysoký generál ­ Shiro Ishii téz unikl jakémukoliv soudu a v 50. letech uz jako americký obcan a milioná pomáhal vlád USA ve válce v Koreji s biologickými zbranmi. A proc o tom vsem mluvím práv v souvislosti s tématem lobotomií ? To, ze nacisté provádli také masové lobotomie, to je známo, stejn jako psychiatrické, drogové a vsemozné chemické pokusy pro zmnu chování lidí, aby byli povolní nastupující Hitlerov ísi, která se mla stát svtovou. Dnes je svtovláda budována stejnými prostedky, stejnými zlocinci a stejným cílem ­ zbavení lidstva vlastního rozumu, kontroly jejich myslení a jeho zotrocení. Na dalsích stránkách si rozebereme dkazy o opravdu svtovém a masovém pouzívání mentálních manipulací vládami pro dosazení tohoto cíle.

Krom toho, ze nacistictí vdci a lékai stáli u zrodu americké vdy, ekonomiky, kosmického programu i rozvoje lékaství, není pochyb. Ale zmna vlády, pro kterou nyní pracovali, pro n neznamenala zmnu myslení a chování. Od 2. svtové války tak stíny koncentracních tábor obcházejí nejvyssí vládní místa a jejich nacistické, sadistické a nekompromisní jednání vidíme v mnoha aspektech naseho zivota. Plány na uchvácení svta a totalitní kontrolu myslení a chování obyvatel, to je jeden z tch nejohavnjsích plán, ke kterým dostali nacisté po válce nejen moznost, ale pímo rozkaz spolupracovat se soucasnou tajnou svtovou vládou. Obti psychiatrických léceben, lobotomií, doslova nacistických pokus s fluorem, drogami a chemikáliemi na svtové spolecnosti, mikrocipy, oznacení lidí jako dobytka vytetovanými cárovými kódy na rukou /obdoba identifikacního tetování v koncentracních táborech/, to vse napadlo svtovou demokracii jako epidemie. Epidemie, která kvete uz jen pod plástm demokracie k nasemu zotrocení. Jeden z nejstrasnjsích projekt od konce II. svtové války, který je dodnes naplován, je projekt únos lidí. Ano, ze se nám po celém svt ztrácí lidé, na to jsme si jiz zvykli, mnozí se stali prost obtí kriminálního cinu, jiní prost zmizet chtli. Kdyz vsak v 50. letech vysly na povrch první podezení na tzv. politické zmizení, veejnost to znacn znepokojilo. O pípady tzv. zmizelých se zacala zabývat v 70. letech i svtová organizace pro lidská práva Amnesty International. Je zcela evidentní, ze po celém svt jsou vládními slozkami, zvlást totalitních stát, vybíráni vládám nepohodlní jedinci, kteí jsou uneseni a poté vznni, muceni nebo zabiti. Jenze kdyz Vám eknu, ze tyto vládní únosy se konají i v demokratických zemích, na zcela nevinných a náhodn vybraných lidech a to doslova po milionech, pak byste tomu jist nevili. Projekt vládních únos lidí, o kterém budu nyní hovoit, je soucástí celosvtové tajné sít, skutecn profesionáln organizované a podporované armádou, policií a tajnými sluzbami vlád. ec bude o nacistických pezitcích osvtové zákulisní politiky. Vse to zacalo v 60. letech, kdy zachvátila celé USA, ale posléze i celý svt aféra za aférou. Tehdy tomu bulvární tisk zacal íkat ,,únosy do UFO,,. Na policii se náhle zacali obracet lidé, kteí tvrdili, ze byli uneseni a zneuziti pro neznámé lékaské experimenty, ale jejich útrzkovité vzpomínky nebyly moc pesvdcivé. Kdyz se vsak tyto pípady hromadily a dosahovaly za krátký cas tisíce svdectví, zacalo vysetování. Policie tyto lidi dosti dlouho povazovala za chronické spiknutí lhá, ale kdyz se tento syndrom rozrostl v takka epidemickou zálezitost a vsechny výpovdi, a byly z USA, Evropy, Asie nebo zapomenutých ostrov, vsechny mly stejný prbh, dávalo to nedobrou pedtuchu. Dnes uz i renomovaní vdci a psychiati uznávají, ze k tmto záhadným únosm dochází. Zatímco odborníci zkoumali tyto unesené, veejnost se pedhánla s fantastickými vysvtleními tchto únos. Na základ útrzkových výpovdí a trochy nevdomé fantazie tak snílkové ihned zacali hovoit o únosech do UFO. Ale jsou to jen snílkové. Vláda USA dobe vdla o co jde, prostednictvím armády a CIA byly unáseni masov lidé a to doslova odkudkoliv, z opustných silnic, ze svých aut, práce i byt a pod psychotropními látkami a drogami byli pevezeni do výzkumných laboratoí /vse zpravidla v nocních hodinách/. Zde byly obti vysvléknuty a byly provedeny mnohdy az bestiální lékaské testy, mnohdy i odbry cástí tla a to vse za bdlého stavu uneseného, který byl pomocí kombinace narkotik a hypnózy schopen komunikovat s únosci. Po celém procesu, trvajícím zpravidla nkolik hodin, ale i dní, byli tito lidé nalezeni bu v míst svého únosu nebo i o stovky mil dále, jak zmaten bloudí a neví, co se s nimi stalo. Mnohdy jsou vráceni pímo do svého auta nebo postele, aniz by cokoliv poznali. Obvykle po procitnutí povazují vse jen za nocní mru. Ale mnozí si vsimnou nevysvtlitelné ztráty casu, kterou prosli. Jdou po ulici, je 8 hodin a pak si pamatují jen to, ze se ve ctyi hodiny odpoledne probudili, jak lezí odhození u lesa 100 kilometr od msta s viditelnými jizvami na tle. Zní to mozná az hrzostrasn, lépe to povazovat spíse za scénu z hororového filmu, ale taková je realita. Kdyz znepokojená veejnost, ale i lékastí a vdectí odborníci a zdravá cást politik, kteí nebyli informováni o zapojení vlády do tchto experiment, kontaktovali vládu USA, aby celé vci kolem únos svých obcan prosetila, ta opravdu zídila nkolik komisí, které vsak jen více lidem zamotaly hlavu. Jak se pozdji ukázalo z odhalených vládních dokument na základ zákona o svobod informací, vláda USA o tchto únosech moc dobe vdla a byla to ona, kdo ve skrytu síila propagandu a mediální bludy o tom, ze tyto únosy provádjí mimozemsané a UFO. Sama pak na veejnosti lhala, ze tají o UFO mnoho vcí, coz obcany jen utvrdilo v tom, ze tyto únosy mají na

svdomí jacísi mimozemsané a tudíz záhadní nepolapitelní tvorové. V té dob by Vám to pipadala jako stupidita prvního kalibru, ale sami si vsimnte, jak se tato propaganda ujala, dobe peci víme, kolik seriál a ubohých film je dnes toceno o UFO, kolik knih bylo napsáno. Vím, ze je to soucást propagandy nebo reakce na ni z pozice lehce zmanipulovatelných tvrc. Vláda USA tak od sebe odvrátila pozornost a tyto bestiální pokusy na lidech byly vykrývány báchorkami o UFO. UFO ale odborná veejnost povazuje za smsný výmysl a tak se kazdý unesený, který chtl promluvit, pedem zdiskreditoval. Tato kontroverzní vládní propaganda kryla vlastní únosy lidí, nikdo neobvioval náhle vládu z únos, dlali to peci ,,ufoni,,. Jakákoliv vysetování tak vzdy zarucen skoncila na mrtvém bod, jak chcete zalovat mimozemsany ? Vsichni unesení, pokud se rozhodli o svých pípadech hovoit, byli zpravidla posíláni na psychiatrii jako blázni a kazdý unesený proto radsi zil v naprostém ztisení a musel ocekávat i dalsí únosy. Fikce to byla skutecn profesionální. Kazdý unesený clovk si i v hypnóze u psychiatra vzpomínal na to samé, vidl doslova píruckový píbh o sedých bytostech s cernýma ocima, které ho zparalyzovaly a odnesly do létajícího talíe, kde ho osetují a poté vrátí zpt. Psychiati brzy uvili, ze tito lidé nejsou lhái, desítky tisíc jich v hypnóze souvisle a pesn vyprávlo to samé a v hypnóze peci clovk lhát nemze !?! Proto se ze snílk o UFO stali rázem ufologové a nový odborný smr pátrající po aspektech únos ve spojitosti s UFO. Plán dodnes vychází perfektn. Ale te uz si pojme íci pravdu a pkn do hloubky. Vláda USA, jak jiz víme, od konce války ve spolupráci s nacisty vytváela projekty na kontrolu vdomí. Uz v 60. letech dokázala armáda USA vytvoit v clovku halucinaci a vidinu cehokoliv formou drog, plyn nebo psychologických zbraní, a to vse aniz by to nepovazoval za realitu. Víme, ze tyto zaízení jsou schopna i masových halucinací, doslova mohou vytipovaným lidem nadiktovat jako film pesn to, co oni chtjí a co Vy budete povazovat za realitu. Tyto technologie jsem zde jiz popisoval. Kazdý unesený clovk je nejdíve ochromen narkotiky a elektromagnetickými vlnami pro jeho mentální ochromení a tlesnou paralyzaci. V tomto stavu je jim jest dokonale proprán mozek a to za úcasti spickových psycholog, kteí uneseným vsugerují, ze to vse je únos do UFO a vlozí do mozku obrazy podobné sci-fi. Ale to vse je jen tzv. pamová clona, která má zabránit tomu, aby si clovk vzpomnl na jinací fakta, nez která vláda chce. Díky této hypnotické clon je kazdý unesený, který je zhypnotizován, schopen vyprávt i v hypnóze pouze o únosu do UFO. Ne, on nelze, prost íká co vidí a vidí to co mu bylo pi vládním únosu vsugerováno. Tyto pamové clony se zacali uzívat piblizn v 60. letech, jako reakce na mnohé aféry, kdy od pocátku 50. let zacali lidé v hypnóze popisovat po svém únosu vojáky americké armády a podzemní základny, kde na nich vdci dlali pokusy. A skutecn, zajímavé je, ze od 60. let, jako mávnutím proutku, uz vsichni unesení nevidí vojáky, ale mimozemsany, nevidí podzemní základny, ale UFO a nevidí mnohdy ani bestiální pokusy, jen osetování. Práv tyto pocátecní léta únos svdcí o mnohém, ale veejnost pijala senzacní propagandu UFO a výpovdí o UFO únosech. Az o mnoho let pozdji vysla pravda najevo. Pravda se ukázala, kdyz se u nkterých unesených lidí vyskytly komplikace a nkteí unesení si zacali vzpomínat i v této dob na skutecný prbh únosu. Nikdo tomu nechtl vit. Pak ale nezávislí psychiati sli dál. Znovu zhypnotizovaly obcany údajn unesené do UFO a opt vyslechly píbhy o mimozemsanech. Ale tehdy sli dál a vdomi si podezení, pekrocili pamovou clonu, za kterou se skrývalo strasné odhalení. Lidé zacali v hypnóze náhle vypovídat, jak k nim vtrhli maskovaní vojáci a njací lidé v oblecích /agenti/, okamzit je paralyzovali a transportovaly bu do pipravených nákladních automobil /pojízdných operacních sál/ nebo do obrovských vojenských podzemních základen. Tam byly provedeny nelidské lékaské pokusy, které by dokázaly jen zrucné ruce nacist z koncentracních tábor. Tyto bestiální zlociny by totiz vláda nemohla provádt ve státních klinikách. Unesení si pamatují, ze krom voják v uniformách jsou pítomni i lidé v kravatách, kteí mají hlavní velení a lidé v bílých plástích, jejichz úkolem je praktické testování na tle uneseného. Unesení si také vzpomínají, jak pi závru únosu sedl u jejich hlavy zpravidla muz v bílém plásti a snazil se je hypnotizovat a hovoil o jakýchsi únosech do UFO /vytváel pamovou clonu o UFO únosu/. Taková je realita. Proc o tom ti UFO snílkové nepísí ? Bojí se, ze jejich pravda bude mít vedy ? Honí se za pravdou, ale stále se topí ve lzi a jdou jako voda do mlýna vládním zamlzovacím snahám a diskreditující propagand. Vím, o cem mluvím, protoze jsem k této propagand urcitou dobu také patil, aniz bych to byl tusil.

Mnoho unesených je jasným dkazem, ze tyto masové a globální únosy UFO jsou ve skutecnosti jednou z nejvtsích konspirací vsech vlád. Nejsem první, kdo to íká, o tomto tématu se vedou uz i vládní spisy a vdci, psychiati, kazdý slusný clovk uz prost zádá pouze jedno: ,,Vlády nelzete nám a nechte nás být''. Jedním z nejvtsích dkaz vládní konspirace je to, ze do tl unesených lidí byl takka ve vsech pípadech umístnn mikrocip. Ten ml ob sledovat v dalsích letech po únosu jak v pohybu, tak v zivotních funkcích a takový clovk byl mentáln upraveným jedincem dle vzorce vlády. Tyto mikrocipy se poté objevily na rentgenových snímcích, stejn jako jiz zmiované a zcela shodné mikrocipy nasich vlád, které nám bez naseho vdomí zavádí do tla pro nasi identifikaci, sledování a ovlivování myslení. To vse uz zde bylo dokázáno. Senátor USA, Milton William Cooper, piznává zcela oteven v jedné ze svých knih, ze vláda USA tajn vytváí umlé veejné mínní o existenci únos do UFO, aby tak zakryla vlastní zvrstva páchaná na nevinných civilistech. Jsem moc rád, ze tyto názory se dnes jiz objevují i v ceských médiích. Nechci vsak tvrdit, ze na existenci UFO i UFO únos nemze být kousek pravdy, jen hovoím o aspektu vládních konspirací s tématem UFO únos. Ale ty nazývejme prosím pravými jmény. Co je cílem tchto vládních únos ? Jak jsem jiz ekl, státní kliniky nemají tak dokonalý mechanismus, aby v nich vláda mohla donekonecna ututlávat tak masové a nelidské projekty páchané na lidech. Proto jsou lidé unáseni a pod projekty zmn vdomí navráceni zpt do normálního zivota, aniz by si za normálního stavu cokoliv pamatovali. Mozná jste to zazili i Vy. Náhle se probudíte a máte pocit, ze nejste v místnosti sami, podíváte se na hodiny, chcete vstát. Ale zjistíte, ze se nemzete pohnout, jste naprosto zparalyzovaní, následuje casový výpadek nkolika hodin, vy se probouzíte, bolí Vás hlava, jste zmatení, na pein mzete mít zbytky zaschlé krve, máte divn opálenou kzi na urcitých místech nebo tam kze chybí úpln /kvli vzorkm DNA/. Casté jsou i jizvy, následné zdravotní problémy a pravidelné nocní probouzení v urcitou nocní hodinu, které si neumíte vysvtlit. Zazili jste to nkdy ? Kdyz jsem ped pár lety jest pracoval v jedné mezinárodní ufologické organizaci a pohyboval se v pedních adách tehdejsí ufologie, vím, ze kazdý druhý clovk zazil nkdy nco podobného, ale zpravidla se bojí o tom mluvit. A zazil jsem to nkolikrát i já, takze tyto lidi pln chápu. Tyto únosy slouzí vlád ke kontrole vytipovaných, ale i zcela náhodných jedinc, kteí jsou podrobeni násilné lékaské prohlídce a jsou na nich testovány i mnohé lékaské experimenty, téz jsou odebírány vzorky, o cem svdcí nejen jizvy, ale i lékaské zprávy. Tyto postnacistické projekty jsou dnes celosvtovou zálezitostí a zkoumal jsem tyto pípady i v Ceské republice. Nikdo z Vás si nemze být jistý tím, ze nebude unesen. Bohuzel, mnoho z unesených o svém únosu neví ani po jeho provedení. Vzpomínám si, jak za komunismu v 70. az 80. letech kolovaly mezi lidmi fámy o cerných dodávkách, které byly vidny na území Ceskoslovenska v místech, kde se poté nenávratn ztráceli lidé. Tytéz cerné dodávky, ale i helikoptéry bez jakéhokoliv oznacení jsou popisovány zcela shodn i v USA, Rusku, na celém svt a vzdy skutecn v místech, kde se poté náhle ztratí lidé. Jsou uneseni. Slouzí jako pokusní králíci ve svévoli tajných slozek státu /mnohdy ani vlády samotné o tom neví/. a jsou poté bu vráceni zpt do normálního zivotního chodu nebo zmrzaceni ci nalezeni rozkucháni na poli bez orgán /jsou-li vbec nkdy nalezeni/. Vzpomínáte si jest na paniku, která zachvátila USA ? Nejen tla lidí, ale i doslova celá stáda dobytka byla nacházena na polích rozkuchána po stovkách. Podle lékaských ohledání musely být operace na nich provádny spickovými chirurgy. Vsechny zvíata navíc nesly známky pádu z vysoké výsky. Svdci se shodují v tvrzení, ze zpravidla den ped nálezem vidli nad pozemkem létat cerné neoznacené helikoptéry. Znepokojeným farmám se dokonce podailo nkolikrát nafilmovat, jak je zmrzacený dobytek shazován z tchto helikoptér zpt na ranc zcela rozpitvaný/. Úady se bojí proti tomu cokoliv podniknout a dávají ruce pryc. Jak se ukázalo z míst pistání, neoznacené helikoptéry jsou pilotovány vojáky americké armády, neoznacené cerné helikoptéry svdcí o tom, ze jde o písn tajnou vládní misi. Bylo zaznamenáno i mnoho pronásledování svdk a stílení z tchto helikoptér do svdk, kteí se piblízili do inkriminované zóny. Nkteré pípady jsou popsány v situacní zpráv z ledna 1988 oznacené jako -Dvrné- . Prokazuje se zde, ze jde o cleny zvlástního týmu armády USA plnící tajné úkoly. Snad nejznámjsí vlna zmrzacení dobytka probhla v letech 1976 ­ 1978 v USA poblíz mstecka Dulce ve stát Nové Mexiko. V tomtéz míst také údajn lezí tajná podzemní základna americké vlády. Thomas Castello, který na této základn pracoval jako bezpecnostní dstojník do roku 1979, kdy základnu opustil, oficiáln vynesl na svtlo, co tam vláda tají. Castello piznal, ze tam vidl spoustu lékaských zákrok

na dobytku, ale co je hrozné, vidl tam i stovky uvznných lidí, z nichz mnozí jiz byli mrtví a plavali ve sklenných nádrzích naplnné jakousi tekutinou. O tomto a dalsích odhalení si jest podrobnji povíme. Co se týká únos a mrzacení lidí, existuje skutecn jedna velmi pravdpodobná, ale pro nkoho mozná pílis silná teorie. Totiz, ze si tak vlády vytváí vlastní otroky, kteí sehrají v den ,,D,, hlavní roli jako nemyslící úderné síly a zárove ideologictí tvrci pevzetí svtovlády. Nechci tomu vit, spíse se pikláním pouze k verzi lidských obtí vládních pokus /ale co ten mikrocip ?/. Promite prosím, ze stále íkám slovo ,,vládních,, ,pestoze o tom mnohdy skutecn neví ani jeden z ministr dané vlády, jako spíse osoby za nimi a tajné sluzby dané vlády a armádní tajné sluzby. Nemzete se zlobit na své vládní pedstavitele, kdyz Vám vse zapou, mnohdy se nesnazí nic utajovat, ale skutecn o tom nic neví, jsou jen loutky, to vse je zejména v rukou tch, kdo mají skutecnou moc ve stát a kteí zpravidla tahají za nitky ze zákulisí. Pojme se podívat na trochu statistiky. Paklize jsem íkal, ze pípady únos lidí jsou masovou zálezitostí, myslel jsem tím skutecn závratná císla. Podle oficiální ankety, kterou pocátkem 90. let provádla v USA Rogmerova organizace /renomovaný ústav pro výzkum veejného mínní/, bylo urceno celkem 3,7 milion lidí, kteí mli být vystaveni lékaským pokusm a zmnám myslením pi tchto únosech. I kdyby 99 procent tchto lidí byli lhái, pak stále jest zbývá 37.000 prkazných lidí a to jen v USA, kterých se tento výzkum týkal. V celosvtovém mítku se pocet takových obtí mze vysplhat na desítky az stovky milion obtí. A to uz se nedá hovoit jen o náhodných pokusech, ale úmyslném útoku na myslení a chování lidstva s cílem kontroly jeho tlesných funkcí a zejména jeho myslení. Jak si ale podrobnji ukázeme, nejdlezitjsím aspektem tchto únos je genetické inzenýrství a vytvoení nové rasy lidí. Ale k tomuto závaznému tématu dojde az o mnoho list dále. Nyní zpt ke statistikám. Pestoze je svtov odhadován pocet unesených na desítky milion, jak jsem jiz ekl, ve skutecnosti toto císlo bude asi závratn vyssí. Mnoho lidí totiz fakt, ze byli uneseni a zneuziti, vbec neví nebo se o tom bojí mluvit, aby nebyli povazováni za blázny. Mozná je to skutecn kazdý druhý clovk, kdo ví ? Krom pípad lidí, kteí jsou z únosu vráceni do svého zivota, aniz by si toho mli povsimnout, jsou evidovány i pípady lidí unesených a navzdy nezvstných. Tmito pípady se zabývalo ve Velké Británii v 70. letech mnoho odborník. Tato zem byla totiz tímto jevem obzvlást poznamenána. Nejhrozivjsím se ukázal být rok 1977. Dobe si tento rok zapamatujte, tehdy se totiz zacali zcela náhle a masov po celém svt ztrácet lidé. Lidé se ztráceli vzdy, ale co se dlo po roce 1977 a zvlást toho roku, to svdcí proti nasim vládám. V roce 1977 se objevilo náhle ve svt mnoho pípad lidí, kteí se náhodn ztratili, a kdyz byli nalezeni, mli zpravidla jizvu na hlav a diagnóza znla jasn ­ provedená lobotomie. Jiní lidé zase trpli ztrátou pamti ­ typickým projevem vládních únos. Pojme se podívat na záhadný rok 1977... . Vse zacalo v srpnu 1977 v Anglii, kdy byla zadrzena dívka mezi 16-20 lety, jak se zcela nepícetn prochází nemocnicní budovou v Holloway. Nevdla kým je a co se s ní dlo. Navzdory dvoutýdenním výslechm policie, léka i speciálních agent, zstala její minulost a totoznost záhadou. Tentýz msíc 1977 byl zadrzen policií muz kolem 35 let potulující se bezvládn po golfovém histi poblíz Hapendenu. Stejn tak policie v Manchesteru zadrzela asi 20 letého mladíka se ztrátou pamti. Bhem jednoho msíce, srpen 1977, se objevilo zcela náhle veliké mnozství lidí s tímto problémem. Vyskytli se v tentýz cas v Anglii, Nmecku, Francii, Itálii, USA i Kanad. Vsichni byli fyzicky zdraví a evidentn zcela normální, az na to, ze nemají tusení kdo jsou a kým byli. Celý svt se tázal, co se dje. Onoho léta 1977 sokovaly svt naopak i dalsí hromadné únosy lidí /náhoda, nemyslíte ?/. Tsn ped svtovou epidemií nález lidí se ztrátou pamti se totiz odehrála zcela jiná svtová epidemie, pípady hromadných únos lidí. Vse jednoho léta roku 1977... . V pondlí 13.cervna 1977 v ranních hodinách se na Novém Zéland v rekreacní oblasti North Island's Bay of Plenty, poblíz Taurangy, odehrál následující pípad. V místním rekreacním stedisku a parkovisti pro kamiony náhle totiz zmizelo více nez 200 lidí, vcetn 12 zamstnanc parkovist. Vse zstalo na svých místech, nebyly zde dokonce ani sebemensí známky násilí nebo boje. Náhle bylo prost uneseno /zejm pod narkotiky/ pes 200 lidí. Nikdo uz je nikdy nespatil.

Jen den poté, 14. cervna 1977, byl v USA podobný pípad. V 15. hodin odpoledne se dva pln nalozené autobusy mladými výletníky /prmrného vku 19 let/ vydaly na výlet z Casperu ve Wyomingu. Naposledy byly spateny, jak jely smrem na Cheynne. O 7 hodin pozdji byly oba autobusy nalezeny prázdné na okraji osamlé silnice. Na míst byl nalezen fotoaparát, brýle a dívcí kapesník. Vsech 76 mladých lidí uz nebylo nikdy nalezeno. V ten samý den, 14. cervna 1977, dokonce jen o hodinu a pl pozdji, v 16:30 odpoledne, vyjela z Barcelony ve Spanlsku osobní lo Amelio se 165. lidmi na palub. Cílem byl nedaleký Tunis. Naposledy byly spateni jizn od Baleárských ostrov. Pestoze bylo nádherné letní pocasí, naprosté bezvtí a klidná voda, vsech 165 lidí vcetn posádky prost z lodi zmizelo a nikdy nebyly objeveni. Pipadá Vám to jako náhoda ? Bhem tchto dvou cervnových dní 1977 bylo takto hromadn /a to jen v popisovaných pípadech/ ztraceno pes 440 lidí. A uz v srpnu 1977 byly hláseny z celého svta náhle zprávy o nalezení neznámých lidí s operativn nebo chemicky vyvolanou ztrátou pamti, mnohdy viditeln lékasky zneuzity. A nemluvím prosím o africké dzungli, ale o vysplých demokratických státech. Mze toto nkdo vysvtlit ? Piznají se nám vlády ke svým cinm nebo máme vit a cekat, ze se zítra ztratí nasi blízcí nebo si prost cerné neoznacené autobusy napíst znarkotizují a odvezou celé sídlist ? Nco tady hodn smrdí. Jen pro zajímavost, ve Velké Británii se rocn ztrácí kolem 5000 lidí, v USA je to straslivé císlo. Statistika v USA se týká jen dtí. Poslouchejte dobe ­ v USA se kazdý jeden den ztratí neuvitelných 2300 dtí, to je tém milion dtí rocn a pipocteme­li dosplé, lze si jen dávat ruce do tváí. V Ceské republice bylo k polovin 90. let pohesováno podle Policejního prezidia asi 20.000 lidí. Koncem 70. let zachvátila Velkou Británii a USA aféra nemající obdoby. Vdci a politikové se rozhodli promluvit na veejnosti. Vyslo najevo, ze vlády skutecn unásejí své obcany a to v mezinárodní organizované síti. Tento projekt se jmenuje ,,ALTERNATIVA 3,,. Pedem íkám, ze tchto projekt mze být více a kazdý pro odlisné zámry, ale Alternativa 3 byl tím projektem, který zachvátil celý svt. Kdyz se práv koncem 70. let zacali mnozit ve Velké Británii a USA hromadné únosy lidí, ale i vdc a renomovaných kapacit, rozhodlo se zdravé jádro tchto projekt promluvit a odhalit tyto zlociny veejnosti. Nezávislým vysetováním byly zjistny sokující fakta o projektu Alternativa 3. Kdyz byl poté na základ tchto skutecností natocen dokumentární film a byl pipraven k odvysílání v televizi, nikdo nevil, ze to pjde tak hladce. Kdyz byl poté 20. cervna 1977 odvysílán tento dokumentární poad s originálním názvem Alternativa 3, kde uznávané vdecké kapacity odhalovaly tyto zlocinné projekty nasich vlád, celý program byl cenzurován. Z nátlaku vyssích míst musel být nkolik dní poté prohlásen za spekulaci. V USA a Sovtském svazu byl tento poad totáln zakázán. To, proc to zakázaly zrovna tyto dv velmoci, navenek krvervoucí konkurenti, je jasný dkaz propojenosti tchto zákulisních vládních gang. Kdyz britský spisovatel, Leslie Watkins, koncem 70. let napsal knihu, taktéz s názvem Alternativa 3, a odhaloval tam tyto vládní únosy lidí, celá zálezitost se dostala az do parlamentu, kde se dva poslanci pokouseli vydat vládní naízení bránící jejímu vydání. Pestoze kniha nakonec vysla, musela být na vládní píkaz viditeln oznacena nápisem SPEKULACE. Proc se vlády tolik bojí odhalení tchto vcí ? Vlády zprvu drasticky zasahovaly proti odhalením, ale tím na sebe jen upoutaly pozornost. Proto zacaly celou vc zesmsovat, ale pitom zárove dsledn cenzurovat a oznacovat za spekulace. Ale pravda se utajit nedá. Poslanec parlamentu Velké Británie Michael Harrington-Brice, byl jeden z poslanc, který ml oci otevené. Po odvysílání skandálního poadu Alternativa 3, pijímal ve Snmovn deputace vyzadující, aby vláda vydala oficiální popení tchto projekt Alternativa 3. Tento poslanec si stejn jako ostatní poslanci uvdomoval, ze kdyby toto vláda popela, utisilo by to pochopitelné obavy jejich volic a byl by klid. Jenze v té dob uz ml poslanec Harrington-Brice takové dkazy proti tmto vládním snahám, ze se rozhodl jít dál za pravdou. Jak poslanec íká: ,,Také jsem se snazil hovoit o tchto zálezitostech soukrom s ministry a bylo mi neustále opakováno, ze o projektu Alternativa 3 nejsou pipraveni diskutovat''. Poslanec Harrington-Brice dále prohlásil: ,,Nabyl jsem silného dojmu, ze se za oponou dje nco skutecn neobvyklého, ze my v Británii jsme na periferii njakého tajného riskantního podniku ízeného supervelmocemi''. Poslanec dále piznal: ,,Nepímo mi ekli, ze by pro m bylo rozumné, abych se touto vcí pestal zabývat''.

A tyto vládní výhruzky jsou odvodnné. Spolu s poslancem Harringtonem-Bricem se do vysetování vládních projekt únos lidí Alternativa 3, zapojil i dalsí poslanec britského parlamentu ­ Bruce Kingslade. Ten se pustil do oficiálního vysetování a zacal prosetovat údaje na nejvyssí vládní úrovni. Byl pipraven ukázat veejnosti tu nejstrasnjsí pravdu a zalovat vládu z tchto zlocin. Krátce poté, 6. cervence 1977, byl tento poslanec zabit v Kensingtonu, kde do nj najel automobil. Oficiální verdikt znl ,,nesastná náhoda,,. Auto, ani jeho idic, nebylo nikdy vypátráno. Kdyby obma poslancm nebylo vládou vyhrozováno, jist bych mohl vit tomu, ze to byla nesastná náhoda. Jedno je jisté, jakmile se provalila aféra kolem projektu Alternativa 3 a vládních únosech lidí, soucasn se skutecnými masovými pípady únos lidí a zmizení mnoha národních pedstavitel, vlády byly nuceny nezbytnou cást fakt piznat. Co je tedy onen projekt Alternativa 3 a jak vznikl ? V roce 1957 se konala svtová konference v Hutsville /v americkém stát Alabama/, které se zúcastnili spickoví vdci z celého svta. Celá konference se týkala globálních problém lidstva a jejich esení. Závry byly velmi znepokojující. Konference potvrdila mozný velmi brzký pád této planety nebo alespo katastrofu vedoucí k hlubokému úpadku a ochromení zivota na této planet v dsledku politických rozepí, ekologického aspektu a vsech dsledk z pelidnní. Od té chvíle probíhalo vse v naprosté váznosti a za písného utajení z obavy ped jistou hysterií z masy obyvatelstva. Americký senátor, M.W.Cooper, vsak jiz v roce 1989 odhalil mnoho ze zákulisí této konference. Piznal napíklad, ze po této konferenci povil tehdy sám prezident USA, Eisenhower, skupinu nazvanou ,,Jason Schollars,, ,aby sestavila návrhy pípadné záchrany obyvatelstva. Tehdy byly vypracovány a vlád pedlozeny celkem 3 alternativy ,,záchrany,, obyvatelstva. První vsak byla krátce poté zamítnuta jako nerealizovatelná. Alternativa 2 se zacala postupn v celosvtové spolupráci naplovat. Slo v ní o vytvoení obrovských podzemních základen a doslova celých samosprávných mst, které mli slouzit pro vybranou elitu provládních lidí v pípad pírodních katastrof nebo masových nepokoj /o tom bude jest ec/. Alternativa 3 pocítala s tím, ze vlády v tajnosti urcí, kteí lidé jsou vhodní proto, aby byli doslova upravenými lidmi v nové civilizaci. Tato alternativa uvazovala o únosech spickových vdc /které se koncem 70. let staly skutecností/ a doslova masových únosech obycejných lidí, kterým se íkalo ,,hromadné zásilky,, ,a kterým bylo zmnno myslení formou lobotomie ci jinak a museli jako otroci pracovat pro vládní zájmy v Alternativ 2, dlnické zombie v podzemí a pípadn chodící a nemyslící úderné jednotky. Alternativa 3 a její únosy pocítaly dále s rozsáhlým lékaským aspektem unesených lidí, kdy urcité skupiny mli být podrobováni lékaským a pedevsím genetickým experimentm pro vyslechtní nové rasy ,,nadlidí,, odolných proti nemocím a pírodním vlivm. Existují dkazy i o klonování lidských bytostí a manipulace s myslením. Je-li to skutecnost, pak stojíme na prahu budování skutecn nové civilizace ­ té nejstrasnjsí tyranie. Takový je projekt ,,Alternativa 3,, schválený vládami k realizaci po konferenci roku 1957. Vzpomínáte jest na pípady únos ? A vzpomínáte, jak vlády doslova ututlávaly odhalení o ,,Alternativ 3,, a jak i poslanci britského parlamentu, kteí ji vysetovaly, byly umlceni ? Krom obou britských poslanc, amerického senátora Coopera a dalsích, proti ,,Alternativ 3,, vystoupil i dalsí dlezitý svdek. Jeden z pedních svtových vdc, Dr. Carl Gerstein, který se tehdy v roce 1957 konference v Alabam pímo úcastnil a v 70. letech se stal jedním ze svdk svtového spiknutí únos lidí, piznal, ze vlády uvazovaly o plánu vyuzití tzv. ,,nadbytecných lidí,, ,kteí mli být zotroceni jako dlníci. Doslova o jednom návrhu z konference ekl: ,,Bylo to dsivé, jak to mli vsechno propracované. Tyto pracovní cety otrok mly dlat vsechnu tu tzkou práci pod zemí /alt.2/. Chování tchto pracovních skupin bylo upravené... bu chirurgicky nebo chemicky, aby tito lidé spokojen pijali své nové role. Byly zahrnuti, jak to nazvali, do ,,hromadných zásilek,,. Co se to dje s unesenými ? Projekt ,,Alternativa 3,, má hned nkolik tíd pro unesené. Zvlástní skupinou jsou vdci, lékai a myslitelé, kteí jsou pinuceni nebo podplaceni spolupracovat na tomto zhoubném plánu. Ano, oteven íkám, ze zhoubném, protoze to nemá nic spolecného se záchranou lidstva, jako spís s jeho zotrocením /ostatn vzpomete, jak ,,zachraoval,, svt Adolf Hitler/. Za krátké období se toto zmizení týkalo ve Velké Británii 24 vdc. V téze dob se také zacalo ve Velké Británii hovoit o syndromu ,,odliv mozk,,. Bhem 12 let do prosince 1975 odesly z Velké Británie 4 miliony lidí, picemz více nez tetina z nich byla z vrstev odborník a manazer. Mnozí odesli neznámo kam, vtsina údajn dostala podivné nabídky prestizních pracovních míst v USA a dalsích zemích. Jejich rodiny o nich vsak nemají zádné zprávy, firmy, u kterých mli v zahranicí nastoupit, o nich vbec nic nevdí, jako by se mnozí vypaili z povrchu zem. Je to ponkud veliká shoda ,,náhod,,. Tyto fakta jsou natolik nepíjemné, ze není divu, proc se to snazí vlády tajit.

Alternativa 3, ale i dalsí oddlené vládní únosy lidí, mají krom stále omílaných dvod i jeden dvod, který nebyl dosud plnohodnotn zmínn. Jedná se o genetické experimenty a klonování lidí. To je patrn ten nejpodstatnjsí cíl únos lidí. Jak mozná víte, takka vsichni lidé se syndromem unesených, kteí podstoupili hypnózu a psychologické vysetení, popisují, ze krom ostatních lékaských pokus na nich byly páchány odbry vzork tkán za úcelem zjistní DNA a následnou manipulaci. Unesení také shodn tvrdí, ze muzm bylo násiln odebíráno sperma a naopak zenám jejich vajícka, popípad jim bylo do dlohy zavádno njakým zpsobem upravené sperma. Toto jsou stzejní úkony na unesených, o kterých existuje uz i odborná literatura v ceských pekladech. Tyto genetické fakta potvrzují ty nejcernjsí domnnky o tom, proc jsou lidé vládami unáseni. Dne 13.bezna 1992 byla veejnosti odhalena sokující aféra. Týkala se psychiatrického ústavu Montes de Oca v blízkosti Buenos Aires v Argentin. Po protestech obcan a mnoha závazných podezeních vci tomuto ústavu, vykonal sám prezident Argentiny Menen necekanou kontrolu v tomto zaízení. Vysetováním se zjistilo, ze v roce 1990 z tohoto ústavu zmizelo záhadn 110 pacient, které jiz nikdy nikdo nevidl. Zárove zde bylo odhaleno, ze zde bylo obchodováno s lidskými orgány, pacientm násiln odebírána ocní rohovka a obchodovalo se zde i s krví pacient, která z nich byla pravideln bez souhlasu doslova odsávána. Zmínných 110 pacient bylo patrn uneseno tajnými slozkami státu a rozkucháno na ,,náhradní díly,, nebo pouzito k nelegálním psychiatrickým nebo genetickým pokusm. Nkteí odborníci zasvcení do vládních výzkumných projekt promluvili a dosti znepokojili veejnost svdectvím toho, co zazili. Obrovské tajné základny /zpravidla podzemní/, kde byly nuceni pracovat. Vci, které tam vidli, ty je vedly k tomu, aby nemlceli. Tajné gigantické prostory, kde jsou zavení lidé v celách, nkteí kicí, mnozí jsou bez vlastního vdomí, obrovské lékaské sály a podivné lidské bytosti, ocividn geneticky nebo chemicky upravené. Tch svdectví je hodn a rozhodn nejsou výtvorem pro bulvár, dkazy pedkládají skutecné kapacity, které riskují svj titul i povst jen, aby lidé znali pravdu. LIDÉ PROVLÁDNÍ A TI ODSOUZENÍ Vzpomínáte si jest na hitlerovské snahy vyslechtit vlastní rasu nadlidí ? Tento nacistický fanatik a diktátor chtl mít na celém svt pouze urcitou rasu lidí ­ blonaté a modrooké obcany s vysokým celem a ostrou protáhlou bradou v lícních kostech, výsky nad 180 cm. Jen tito lidé mohli pezít v jeho ,,nastupující,, svtové ísi. Vsichni ostatní ­ rasov a ideologicky nevyhovující, likvidoval po milionech v koncentracních táborech jako odpad spolecnosti. Takto se mu podailo vyhladit 6 milion nevinných lidí. Vzpomete, jak Hitler v Ceskoslovensku rozvracel rodiny, otcové byli zabíjeni nebo vznni, matky posílány do nacistických továren a dti, pokud mli zluté vlasy, modré oci a pedepsanou výsku na svj vk, byli posíláni k násilné pevýchov do nmeckých nacistických rodin, aby byly vychovány a slouzili nacismu. Nevyhovující dti, jakoz i mnohé matky, otce a dalsí lidi cekal mnohdy také koncentracní tábor a takka jistá smrt. Kdo by si myslel, ze svt se z tchto zvrstev poucil, má pravdu, dnes jsou zákony proti rasismu a diskriminaci a lidé se snazí být tolerantní. Tyto zákony jsou zde pro nás obcany a díky Bohu za n. Ale co vlády ? ídí se tím ? Zdá se, jakoby se nacistické ideály infiltrované projektem ,,PAPER CLIP,, nestítily ani této nejzlostnjsí otázky ­ rasismu a genocidy obyvatelstva v soucasnosti. To, co je provádno pi únosech a v obrovských tajných laboratoí, zejména v USA, to nelze nazvat jinak, nez svtové inzenýrství k vytvoení jednotné svtové rasy a ideologického vzorce obcan. O té ideologické pemn obcan uz toho bylo eceno v této knize dosti /vládní programy na zmnu myslení a chování/. Pojme se nyní podívat do zákulisí genetických a rasových plán svtovlády. Vládní únosy, a uz pod projektem ,,Alternativa 3,, nebo jiných projekt, takka u vsech putují obti v omámeném stavu do tajných, zejména podzemních základen k lékaským vysetením a

experimentm. Jak jsme si také jiz ekli, objev tzv. podprahové krycí clony pi hypnóze vyvolal ve svt znacný rozruch a pojem tchto únos nabyl zcela nových rozmr. I pesto si vsak mnoho lidí pamatuje i bez hypnózy hodn ze svého únosu. Jsou i pípady, kdy ob vbec ani omámena nebyla, patrn se pocítalo s její závrecnou likvidací. Rozhodn svdectví, které existují z tchto únos mrazí v zádech. Tch svdectví, která jsou vrohodná a konzultovaná s psychiatry, lékai i vdci, je jiz mnoho, nikdo nepochybuje o jejich autenticnosti. Dostávají se na pední místa odborných publikací. Otázka jiz dávno nezní : ,,Existují tyto vládní krycí únosy ?''. Dnes uz otázka zní velmi jasn : ,,Je i tento konkrétní pípad vládním krycím únosem ?''. Mzeme si uvést nkteré svdectví unesených, ale i lidí, kteí se pímo zapojovali do tchto vládních projekt únos lidí /a zejména tedy jejich genetických úprav/. Koncem 80. let vzbudil v USA pozornost pípad Christy Tiltonové z Oklahomy, která uvedla, ze byla v cervenci 1987 unesena do podzemní základny v Dulce /jiz o ní byla ec/. Dokázala dkladn a detailn popsat pocítacové zaízení i bezpecnostní systém plný kamer v této tajné základn. V tomto nkolikapatrovém komplexu spatila dle výpovdi i podivné lidské, ale upravené bytosti a obrovské nádrze, na které byly pipojeny svtla. Popis i nácrtky paní Tiltonové poté velmi sokovaly zasvcené odborníky. Thomas Castello, který údajn byl od roku 1977 ­ 1979 bezpecnostním dstojníkem na této tajné základn, se rozhodl promluvit. Podle dokument a videokazet, které ukoistil na svém pracovisti, vypracoval sám rozsáhlou zprávu - ,,Dokumenty z Dulce,, kde odhaluje skrývané skutecnosti této základny. Uvádí, ze celá základna má 7 podlazí, ty nejpísnjsí bezpecnostní opatení a v celém gigantickém objektu bylo pes 18.000 velmi podivných lidských bytostí, nepocítaje vojenský, vdecký a lékaský personál. Jak dále piznal, na sestém podlazí se provádly experimenty na mnoha zvíatech, ale také na lidech. Slova dstojníka Castella pitom nezávisle, ale velmi pesn korespondují s výpovdí unesené obti Christy Tiltonové. Celé sesté podlazí bylo plné nádrzí obsahující znetvoené nebo geneticky upravené lidi s mnoha rukama a mnoha nohama a také nkolik klecí s extrémn vysokými bytostmi. Byly zde tisíce lidí a lidem podobných kízenc uskladnny v chladu. Jak Castello prohlásil na konferenci r. 1987 : ,,Casto jsem se setkával s lidmi v klecích. Obvykle byli omámeni nebo utiseni léky, ale nkdy kiceli a zadonili o pomoc. Nám bylo eceno, ze jde o nevylécitelné sílence, kteí se úcastní vysoce riskantních pokus s léky, jez mají vylécit nepícetnost. Dostali jsme píkaz, abychom s nimi nikdy nemluvili''. Svdectví zamstnance základny, bezp. dstojníka Thomase Castella a jedné z obtí únos do této základny ­ paní Tiltonové, potvrzují i dalsí dva fakty. V roce 1976 ­ 1978 postihla bezprostední okolí základny v Dulce vlna znetvoení dobytka, který se ze dne na den povaloval v adách zcela experimentáln rozkuchán kolem Dulce. Slo o tak masové a stále se opakující pípady, ze je sem pijely zkoumat vdecké týmy z celého svta a celou vc setila státní policie. Pestoze z pochopitelných dvod americká vláda odmítá piznat existenci jakéhokoliv podzemního objektu v Dulce, výzkumný tým, který v Dulce sondoval povrch analyzoval a potvrdil, ze pod povrchem v Dulce se nacházejí skutecn hluboké prostory. V roce 1973 se v USA odehrál pípad únosu Betty Andreassonové ze South Ashburnham. Podle její výpovdi v hypnóze vidla pi svém únosu v prostoru i dalsí unesené lidi. Popsala, ze vidla, jak z jakési unesené zeny vytahují dva plody. Do jednoho poté vbodali dlouhé jehly do hlavy a poté plod ulozili do jakési nádrze, kde byl udrzován pi zivot na jakýchsi pístrojích. Ovsem i jiní lidé z rzných cástí svta popisují, ze pi svém únosu zde tyto nádrze a pístroje vidli, mnohdy i celé ady tchto nádrzí se stovkami lidských tl. Jen pro názornost uvedu jest jeden z typických pípad... V prosinci 1977 byla v USA unesena paní Debbie Tomeyová z msta Copley Woods. Tehdy jí bylo voperováno do dlohy nco neznámého. Krátce po této události se tato zena stala bezdvodn thotnou. Neumla si to vysvtlit. Po nkolika msících thotenství vsak prozila dalsí únos. Kdyz se z nj probrala ve své posteli, zjistila, ze její bicho uz není naduté a dít, které v nm nosila záhadn pes noc zmizelo z jejího tla. Gynekologové se nezmohli po posouzení celé zálezitosti na nic více, nez na politování této situace, nebo se s nicím podobným dosud nesetkali. Vyloucen byl samozejm i jakýkoliv druh samovolného potratu. Podle hypnózy probíhal tetí ,,únos,, pímo v jejím dom, kam jí pinesli v noci ukázat její dít. Jak Debbie Tomeyová s hrzou vypovdla, v rukou drzeli malého ohavného vráscitého tvora, tvrdili, ze je to její dít a usilovali o vzorky mateského mléka. Podobných pípad, kdy byli lidé uneseni a poté muzi pipravováni o sperma, aby se záhy upravené nebo jiné implantovalo uneseným zenám nebo se oplodnily po úpravách pouze vajícka odebrané tmto zenám, je velmi mnoho. A velmi sokující pípady takovýchto tajných genetických experiment

na zenách pochází i z Ceské republiky. Napíklad v roce 1997 vzrusil pípad paní Magdaleny S. z Prahy, která zcela bez píciny othotnla a pod ultrazvukovým vysetením lékai dlouhou dobu nemohli rozlustit, coze je to za plod v jejím tle. Vse vyvrcholilo pedcasným porodem mrtvého tla geneticky zohaveného lidského tvora nemajícího zádnou genovou vazbu s rodickou. Celý pípad tehdy sokoval lékaskou komunitu a sám osetující léka paní Magdaleny S. prohlásil, ze kdyby ml na veejnosti íci pravdu o tom, co si myslí, ze to je, zejm by pisel o svj titul. Celým pípadem se tehdy zabývala i nase televize. Na základ pípad z celého svta se zdá, ze zeny jsou zneuzívány jako docasné nosice budoucího plodu pro zabezpecení jeho nejdlezitjsích zivotních funkcí a poté jsou tyto plody zámrn odebírány pímo z tl matek. Tyto pípady jsou registrovány stále více a více a vzdy mají zpravidla, az na drobnosti, stejný prbh, a to jsou-li z USA, Ruska nebo Afriky. Kdyz zacaly pukat informacní bariéry a zacalo se hlásit stále více obtí, které zádaly vysvtlení, zacali se osmlovat i svdomití aktéi tchto únos /nap. bezp. dstojník Castello, jehoz jsme zmiovali, a který dobrovoln opustil základnu a odhalil i s mnohými dokumenty a dkazy nkterá fakta/. Mám evidovány i svdectví obycejného proskoleného pracovního personálu na tchto základnách, který ml tam pod zemí odvádt svoji specifickou práci bez dalsího zasvcení, ale stali se tam svdky velmi závazných událostí. Pestoze jsou vázáni mlcenlivostí, nemohli se na to dále dívat a nco tak strasného dále tajit. Sami se pak ale stali obmi sledování a perzekucí za své výpovdi. Napíklad 19.února 1989 vystoupil v pímém penosu v americkém rozhlase v Las Vegas muz, elektriká najatý do podzemní základny v Mercury ve stát Nevada jako dlník. S utajením identity piznal, ze pracoval v hloubce 900 metr spolu s dalsími dlníky na elektroinstalaci pod firmou Reynolds Electronics, ale jejich výplatu jim vyplácel zcela jiný, jim utajený subjekt. Vse se zdálo být jako výnosná a bzná práce, nez v urcitém prostoru pevzala velení nad dlníky vojenská policie. Ta zacala postupn dlníky uzamykat do vymezených pracovních sektor a vyhrozovat. Jak piznal : ,, Nevím co se dje, klidn si pracujeme a náhle vse nabralo jiný smr, vyhrozují nám....Ped nkolika týdny jsme byli v jednom prostoru, kam jsme dosli pes nkolik ocelových dveí smrem k jihu. Na té trase jsme montovali svtla v místnostech, které vypadaly jako ídící pracovist. Náhle z výtahu vybhli vojáci a vyhnali nás z toho místa do njaké místnosti....Vidli jsme tam osoby s velkými hlavami a malými tly, kteí vesli do toho místa a za nimi lékai v bílých zástrách....Tak vystrasený jsem jest v zivot nebyl....Bojím se o svj zivot, protoze jsem vidl co se stalo... Nase vláda lze!....Máme tady pod zemí sest malých osob podobných clovku!'' Z mnoha svdectví, a uz vysokých cinitel nebo jen proskoleného personálu tchto tajných základen, ale i ze svdectví obtí, tedy unesených, mohu íci, ze tyto únosy a s nimi spojené zmny myslení, chování a genetické pokusy, jsou reálného základu a je to patrn jedno z nejvtsích nacistických tajemství, petrvávající v programech nasich vlád dodnes. Jestli teba jen trochu pochybujete /coz není nikdy na skodu/, pak se podívejte na vládní programy s kontrolou lidského DNA, na oficiální vládní genetické experimenty i pokusy s klonováním. Kdyz v cervenci 1996 vdci ve Velké Británii poprvé oficiáln naklonovali zivého savce, kterým byla ovce pojmenovaná Dolly, svt to siln vzrusilo. Psaly o tom noviny po celém svt a lidé protestovali, ze je to hra s ohnm. Krátce poté nkteré vlády zacaly podepisovat chartu, která odsuzuje pípadné budoucí klonování lidských bytostí. Natolik to vytvoilo paniku. Ale pátelé, existují dkazy o tom, ze onen svtoznámý pokus s klonováním ovce byla jen fraska. První zvíecí klony vlády vytváely v písn tajných projektech uz v prbhu II. svtové války. A onu chartu, kterou koncem 90. let zacaly podepisovat státy svta proti klonování lidí, nezlobte se prosím, vypadá to jako vstícný krok, ale je to jen maskovací náplast daleko horsích projekt ­ jiz dávno probíhajícího klonování lidí a tch nejodpornjsích genetických pokus postnacistické éry. Ano, ta charta mla, jak se domnívám, pouze utisit veejnost, ze vse bude v poádku, zatímco se uz 50 let nazpt vytváely v tajných laboratoích pokusy s lidskými klony. Vzdy práv klonování byl stzejní plán odporných genetických experiment Adolfa Hitlera v koncentracních táborech. Fasistický doktor Mengele pracoval za II. svtové války na pímý rozkaz Adolfa Hitlera na projektu klonování lidí. Skutecn k tomu zneuzívaly vzn koncentracních tábor, nevyjímaje zeny a dti. Jen pro tento genetický výzkum zemelo pod rukama fasistických léka pes 5000 nevinných lidí, coz je oficiální statistika. Odpornými genetickými pokusy /klonováním/ se pokousel Hitler získat teba i tisíce tlesn, rasov i mentáln identických jedinc, vytvoených podle

jednoho vzoru daným vdcem. Tmito genetickými pokusy, které jsou totáln obráceny proti Bohu a vsem pírodním zákonm, se Hitler pokousel stvoit nestvoitelné ­ dokonalé kopie lidí. Projekt ,,PAPER CLIP,, byl velmi vstícný k tmto nacistickým vdcm a vrazedným lékam a tvoili dlezitou slozku exulant pro americkou vládu. A snad nevíte tomu, ze je vláda USA zaplatila a zajistila pro své sluzby jen proto, aby nezlobili ? Vzdy jsme si jiz ekli, jaké uplatnní v nejvyssích funkcích tito nacisté dostali. Svtem jde zamlzování. Nevte tomu, ze ovecka Dolly byla prvním klonem na svt, to bylo pouze show pro tisk, jednoduse uz dál neslo tajit, ze je tato technika nefunkcní a tak se obtovala ovecka, aby svt vil, ze se to ví az nyní a výzkum jest dál nezasel. Jenze jak vyplývá z projektu ,,PAPER CLIP,, - klonování probíhá jiz od konce II. svtové války a nejde pouze o klonování nizsích zivocich, ale i lidí. Tyto utajené projekty z velké cásti potvrdila i nmecká televizní stanice ARD a to jen krátce po naklonování ovce Dolly. Lidstvo mlo protestovat zejm mnohem díve. Proc vlády provádí pokusy s DNA a klonováním ? Chtjí snad vytvoit, stejn jako se o to pokousel Hitler, svtovou rasu lidí s jedním jediným programovaným myslením ? Silné dlnické otrocké, ale zato slaboduché a podizující se zástupy lidí ? Nevím, ale jestlize dnes víme, kdo stojí za tmito projekty /nacisté/ - pak se nám musí svírat tváe... . V Itálii se k tmto tématm postavili. Dne 21.dubna 1997 odvysílala italská televize dokument nazvaný ­ Záhady. Nikdo mozná tehdy jest netusil, jakou svtovou pozornost to vyvolá. Dokument ukazoval výsledky tajných genetických pokus, které americká armáda provádí na lidech. Byl zde odvysílán videozáznam, který na tajné základn Dulce odcizil její bývalý bezpecnostní dstojník Thomas Castello /uz o nm byla ec/. Thomas Castello, ale s ním i Derek Hennessy, který stejn jako Castello dokázal nezávisle a pitom detailn shodn popsat, co vidl v tajných laboratoích, jsou od jisté doby nezvstní. Hovoí se o tom, ze se jich vláda zbavila jako nepohodlných svdk. Italská televize, která promítala odcizený videozáznam, nechala diváky shlédnout, jak kamera snímá ady sklenných nádrzí s umle pi zivot udrzovanými zárodky a cástí tl podobných lidským. Komentá uvádl, ze jde o výsledky klonování lidí, provádného s podporou americké federální vlády. Videozáznam ukazoval i cásti tajné podzemní základny. Tento záznam byl odborn analyzován pomocí pocítace, zda nejde o podvrh a zjistní bylo velmi znepokojivé - zábry jsou autentické. Na zábru byl dokonce identifikován i jeden známý vdec. Kdyz byl v tomto vysílaném dokumentu umoznn divákm zivý vstup s odborníkem z New Yorku, Seanem Davidem Mortonem, který zábry komentoval, v okamziku, kdy Morton zacal prozrazovat, ze obrazovka zachycuje skutecné lidské klony, moderátorka Foschiniová okamzit Mortona perusila a spojení s New Yorkem se náhle uprosted eci perusilo. Hlas moderátorky pekryl i Mortonova závrecná slova. Nikdo tehdy asi neml zájem na tom, aby diváci vdli více pravdy, nez je zdrávo. Ale pestoze nenechali Mortona domluvit, jeho slova byla zachycena alespo na pásku v televizním studiu a podailo se je rekonstruovat : ,,Nás informátor, který v laboratoi pracoval, nám ekl, ze v onch sklenných válcích pezíval jakýsi druh inteligentních bytostí.'' Pozdji byl s Mortonem ucinn rozhovor s médii, kterým uvedl : ,,Hovoil jsem o lidských bytostech a jejich cástech, coz asi moderátorku i vdce znacn pekvapilo. Jsem si vsak jist tím, co íkám, protoze film byl pocítacov analyzován....nepochybn se jedná o autentický záznam. Nejen to, existuje také dalsí záznam, celkem 17 minut zábr jasn ukazujících tla zrozená kízením lidí....Posledn jmenovaný film ukazuje i vdce, kterého se nám podailo identifikovat. Podle mého názoru se klonováním lidí zabývají /v USA/ dv laboratoe, jedna se nachází v Dulce a druhá ve White Sands.'' Tolik slova Seana Davida Mortona. Vzpomínáte si jest na svdectví unesených, kteí vidli v laboratoích ty samé ady sklenných nádrzí s lidskými tly ? Svdectví z celého svta.... Co se týká pímo aspektu klonování, velmi m zaujal pípad únosu ze Spanlska, o kterém si nyní ekneme.

Jednu nedli v kvtnu 1985 odjel v 8:00 ráno z domova v Barcelon 24 letý Xaver C. do Vallgorguina, coz je asi 25 km od Barcelony. Piblizn po dvou hodinách pijel Xaver zpt do Barcelony. Velmi se divil, proc jeho tachometr ukazuje, ze najel 300 km, kdyz cesta tam i zpt mla jen 50 km. Kdyz pisel dom, velmi se divil, proc jsou v nedli vsude otevené obchody. Pak ale zjistil neuvitelnou vc, bylo pondlí 18:00 hodin vecer. Policie uz po nm vyhlásila i pátrání. Xaver si nedokázal vysvtlit, jakto ze se vrátil az druhý den vecer, kdyz podle nj pijel zpt hned za necelé dv hodiny. Casová ztráta, o které jsme si jiz íkali, byla u nj 34 hodin, ve kterých si nepamatuje nic, co by se s ním dlo. Slavný spanlský psycholog a diplomovaný hypnotizér, profesor Francisco de Asis Rovatti, tehdy Xavera zhypnotizoval, aby zjistil, co se s ním v tento ztracený cas dlo. Dalsí dj je prakticky shodný s tisíci únosy lidí po celém svt. Ale ncím snad pekvapivjsím. Totiz poté, co byl Xaver pinucen zastavit automobil, byl omámen a pamatuje si az, ze ho nkdo táhl proti jeho vli nkam do podzemí, kde na nm byly lékasky testovány rzné vci. Vlozili mu téz do ramene mikrocip. Poté mu odebrali vzorky kze a vlas /skutecn, kdyz se vrátil k rodin, vsichni se divili, proc nemá vlasy a na levé ruce má stopy po trojúhelníkových vpichách o stran 3 centimetry/. Xaver téz vidl, jak ped ním experimentují s jakousi tekutinou. Xaver se stal svdkem diskuse pítomných, kteí ho chtli naklonovat, popípad jiz dokoncit díve ucinnou genetickou operaci. A skutecn, vzorky, které mu odebrali, svdcí o mnohém. Jak Xaver dále uvedl v hypnóze, zaslechl od personálu, ze jeho vytvoený klon bude sice vypadat jako on, ale bude mít úpln jiné myslení /zejm dle pipraveného vzorce chování/. Sok vsak Xaver zazil, kdyz se krátce poté objevil v místnosti clovk, který mu byl k nerozeznání podobný, vlastn to byl úpln identický dvojník. Zejm tedy neslo o zádnou pocátecní operaci, ale dlouhodobjsí vc. Poté byl Xaver naprogramován, aby si nic nepamatoval a vsazen zpt do nastartovaného auta na odlehlé silnici. Tam se Xaver probral s pocitem, ze jeho auto má asi poruchu, protoze zastavilo. Ale protoze motor bzel, rozjel se trochu zmatený zpt dom. Xaver si nepovsimnul niceho divného, az pekvapivé reakce rodiny, policejního pátrání, ze je 34 hodin nezvstný a jeho oskubané vlasy a podivné trojúhelníkové jizvy s chybjící kzí na levé ruce, jakoz i nesrovnalosti v najetých kilometrech, to vse dávalo tusit nco mnohem závaznjsího. Díky hypnóze profesora Rovattiho vsak zjistil, co se s ním skutecn dlo a zjistil také, ze tento únos nebyl zdaleka prvním. Ale pak se dostavil necekan i dkaz ze vsech nejhroznjsí. Nkolik dní po únosu mu jeho známý povdl, ze ho vidl na ulici Avenida Margues del Duero v Barcelon, na které vsak Xaver nebyl uz dlouhá léta. Kdyz se jindy po dlouhé dob vydal ke svým píbuzným, kdyz ho vidli, velmi udiven se zeptali : ,,Co,...ty jsi tady zase ? Pece jsi odesel s tím, ze jíst nebudes...'' 16. listopadu 1985 byl vidn nevysvtliteln v barcelonské Pasco de Colon. Bhem krátké doby musel Xaver být svdkem toho, jak jeho dvojník od chvíle jeho posledního únosu prochází tímtéz mstem. Dokonce ho nafilmovala nkolikrát i prmyslová kamera v dob, kdy byl Xaver prokazateln úpln jinde. Koncem roku 1985 byl Xaverv klon vidn naposledy. Ale takových pípad je mnohem více. Jsou evidovány na rzných místech svta. K cemu slouzí klony unesených ? Obti mohou být uneseny jako ideologicky nevhodní a jejich klony mají nepozorovan nahradit jejich pítomnost ve spolecnosti s novým myslením ? Nebo mají svým chováním diskreditovat svého originálního pvodce nebo dokonce páchat v jeho jménu trestnou cinnost, aby byl poté onen nevinný uvznn ? Nebo se svým pvodcem nemají uz nic spolecného a jednoduse plní píkazy a hrají dle naprogramované úlohy ? Nevím a jist mze být tch mozností více. Snad by bylo dobré podívat se do zákulisí tchto projekt, kde se manipuluje s lidskou DNA. Vrame se tedy zpt k myslence ­ lidé provládní a ti odsouzení. K myslence, v níz hraje dlezitou úlohu i cistá rasa a jednotné lidské myslení. Vlády svta se úpnliv drzí výzkumu lidských genetických vzorc a v tajnosti vytváí projekt té nejvtsí diskriminace a rasismu vsech dob. Kazdý clovk na svt má své zcela identické DNA, které nemá nikdo jiný. Z DNA kazdého clovka lze vsak vycíst mnoho spolecných aspekt. Na základ genového výzkumu lidského DNA mze dnes vda bezpecn zjistit Vase ddicné nemoci, náklonnost k rzným zivotním stylm, zvykm, ale i sklony k dusevním chorobám nebo k násilí. Kdo bude mít Vase vzorky, mze si pecíst Vase DNA. K tomu pitom postací nepatrný kus Vasí kze, vlasu, krve, moci nebo slin, lze je zjistit dokonce i z pedmt, kterých jste se dotýkali. DNA clovka lze zjistit ve chvíli, kdy pijdete na svt, ale i mnohem díve. Jak se zachovají rodice ? Nebudou své dti utrácet pi potratech, zjistí-li, ze mohou být postizeny njakou nemocí ? Co udlají nasi zamstnavatelé ? Nevyhodí nás z práce jako clovka se sklony k marodní nebo pomalejsímu

uvazování, by se nic z toho neprojevuje ? A co pojisovny ? Budou nás vbec chtít pojistit ? Nebudeme pro n pedem jasn prodlecnými lidmi s genetickými sklony být nemocní ? Nepestanou v dnesní dob byznysu pojisovny uzavírat pojistky geneticky nevyhovujícím a neperspektivním lidem ? A co lékai ? Nepestanou lécit obcany, jejichz DNA vykazuje pílisnou medicínskou nárocnost ? A v poslední ad, co nkteré rádoby demokratické vlády ? Nezeknou se v právech svých obcan ? Nebudou obcany skatulkovat do rasových a dalsích tíd podle jejich genetických pedpoklad ? Mzeme se jen modlit, aby se situace nevyhrotila natolik, ze se piblízíme nacistickému Nmecku, kde se nevhodní lidé vládou zavírali do koncentracních tábor a masov zabíjeli pro své genetické, rasové i ideologické pesvdcení. Obávám se, ze se blízí doba, kdy totalitní kádrové posudky obcan nahradí záznamy naseho klícového úseku DNA na disku. Kdo koho a proc ocejchuje ? Jakým právem a co uciní spolecnost s geneticky nevyhovujícími obcany ? Neblízíme se náhodou k té nejnespravedlivjsí a nejrasistictjsí spolecnosti, která pesahuje meze nacistických výzkum ? Jedno je jisté, vlády se nepoucily obmi koncentracních tábor a bez sebemensí piety pokracují dál v boji za ,,urcitou,, spolecnost. Genetické pokusy jsou v plném proudu. Jiz dnes existují ve svt stovky pípad, kdy uchazeci o zamstnání nebyli pijati jen kvli svému genetickému testu. Mzeme si uvést pár pípad. V roce 1996 si chtl muz z americké Kalifornie uzavít pojistku pro své dva syny. Pojisovna si zjistila, ze jejich matka zemela na genetickou srdecní vadu a odmítla chlapcm poskytnout krytí lécebných výdaj. Tím je odsoudila pouze na základ gen. Jiný pípad se týká britské zeny, která byla thotná. Nemocnice na ní stále naléhala, aby podstoupila test DNA, coz razantn odmítala a pozadovala o zdokumentování tohoto jejího pozadavku. Kdyz se vsak o pár týdn pozdji vrátila do nemocnice, pesto vsechno jí ukázaly výsledky. Tehdy vyslo najevo, ze vsechny zeny ve Velké Británii jsou bez svolení a v tajnosti geneticky testovány na rzné choroby. Na základ tchto odpuzujících zjistní mám právo se domnívat, ze tento tajný a neetický postup slouzí k tomu, aby se zjistily ve Velké Británii potenciáln nevhodné dti a matkám bylo doporucováno pod rznými záminkami dít umle potratit. A tato teorie je pouze odrazem skutecných praktik z jiných stát, o kterých si jest ekneme. V USA, ale i po celém svt jsou budovány z vládních penz obrovské databanky DNA. Kazdý clovk na svt má mít v konecné fázi ulozeno svoje DNA v národním identifikacním centru. Má být totáln pod kontrolou a mze být tak kdykoliv diskriminován nebo vydírán za to, co neudlal, jen za to, co udlat mze podle svého genového pedpokladu. Od údajného sklonu k alkoholu, násilí ci dusevním nebo sexuálním poruchám, aniz by se vsak cokoliv z toho jakkoliv projevovalo. Tyto svtové databanky sbírají nase DNA za nasimi zády. Proc to státy tají ? Proc nepiznají, proc potebují nase DNA ? Museli by se piznat i ke svým letitým genetickým pokusm a únosm lidí 50 let nazpt ? Proc chtjí mít kazdou lidskou bytost geneticky podchycenou ? Není to ta nejdokonalejsí varianta nacistických genetických mapování spolecnosti za úcelem nelítostného vyhlazení nevyhovujících ? Není to snad snaha o novou rasu svtových lidí jednotného chování i myslení ? Vlády mají naprosto snadný pístup k nasí DNA. Kazdý z nás se úcastní povinných preventivních lékaských prohlídek a komu z nás jest nikdy nebyla brána krev ? A uz krev nebo rzné druhy výtr, to vse je laboratorn zkoumáno, ale obycejný clovk nemá ani v nejmensím tusení, kudy vsude vzorek jeho tla a DNA putuje a k jakým úcelm slouzí. V nkterých státech se to dodnes tají z obav ped panikou veejnosti, jiné státy, jako USA uz piznávají, ze veskeré vzorky jsou pouzívány pro vládní registry DNA jednotlivých obcan. Jest v roce 1991 prohlásil v americkém Kongresu James Watson, drzitel Nobelovy ceny za výzkum DNA : ,,Myslenka, ze bude existovat ohromná databanka genetické informace na miliony lidí, je odpuzující.'' Ale ani slova tohoto nejkompetentnjsího muze ped Kongresem nic nezmohly. Jiz v roce 1994 vysly najevo první podstatné dkazy o vládních databankách DNA v USA obsahující miliony vzork, mnohdy získaných bez informování pacient. Tento rok ale nebyl magickým, zjistilo se, ze s DNA vláda USA manipulovala uz v 50. letech.

Od 60. let je vsem novorozencm v USA odebírána krev jako soucást povinných vládních program ­ údajn proti dtským chorobám. Od roku 1991 buduje federální policie FBI v USA národní katalog vzork DNA svých obcan, pestoze se nikdy nicím neprovinili. Od cervna 1992 jsou v USA od kazdého brance i vojáka odebírány vzorky krve a slin. A nejvtsí sok na závr ­ vláda USA zalozila v roce 1991 národní sí databází DNA, známou jako CODIS /Combined DNA Identification Systém/. Vzorky lidského DNA se stávají v USA dokonce soucástí identifikacních karet a obcanských prkaz /biometrické generace/. Kdyz Vás policie zastaví kvli dopravnímu pestupku nebo prost jen tak ze sikany, okamzit o Vás ví více, nez nacisté legitimující za války v ulicích mst Zidy. Cozpak vlády neznají hranice, za kterými zacíná prachsprostá totalita ? Krom Národních identifikacních center vlády USA, o kterých byla ec v souvislosti s nelegálním shromazováním osobních údaj o obcanech, existují specifické databáze DNA spojené od roku 1991 národní sítí databází DNA /CODIS/. Organizace pro ochranu lidských práv po celém svt bijí na poplach ped podobnými snahami. Jenze svtový byznys je mocnjsí nez svdomí. Pesto ochránci lidských práv a svdomitá cást vdc a politik dokazují, ze celé tyto vládní snahy kolem výzkumu lidského DNA velmi smrdí. V cervenci 1997 provedl britský Kongres odborových organizací /TUC/ kroky, aby dostal otázku genetického slídní na poad politického jednání vlády. Britské odbory totiz zaznamenaly mnoho pípad, kdy bylo lidem odepeno zamstnání jen kvli svému DNA. Profesor George Annas z Bostonské univerzity vyzval vládu Velké Británie, aby zastavila tuto diskriminaci. Jenze ani Ministerstvo vnitra, ani vládní Komise pro rovné pílezitosti, ani Oddlení pro zamstnanost, nedokázalo poskytnout ani pouhé oficiální prohlásení. Kdyz bylo vsak Oddlení pro zamstnanost britské vlády dotázáno, zda jsou lidé zákonem chránni ped genetickým provováním ze strany zamstnavatele, úedník tohoto resortu piznal : ,,Pravdpodobn ne. Nejsem si vdom, ze by stát v této vci nco dlal. Nejsem si vdom, ze se vbec nco dlá.'' Naopak týmy vdc na celém svt za vládní peníze pracují na nejmasovjsím projektu, který dávno zastínil i kosmický výzkum. Tento celosvtový projekt na výzkum DNA se jmenuje ,,Humane Genome Project,, /HGP, téz známý jako H.U.G.O./. V USA bylo vládou na tento projekt schváleno v roce 1987 celých 4,5 milion dolar. V záí 1987 naídil ministr energetiky zalození výzkumných center pro lidský genom u tí národních laboratoích. Je ale velmi pekvapivé, ve kterých laboratoích se mly geny zkoumat. Byly to totiz laboratoe pro výzkum zbraní v Los Alamos, v Livermore a v laboratoi Lawrence-Berkley. Americká vláda je ta poslední, která mze hitlerovskému Nmecku vycítat rasistické vyhlazování Zid, Róm a dalsích rasov odlisných obcan. USA, které samy od 18. století vyhladily své pvodní indiánské obyvatelstvo a zavleklo a zotrocilo obyvatelstvo cernosské, má tyto praktiky vzité. Po II. svtové válce a projektu ,,PAPER CLIP,, zacalo USA uplatovat tzv. ,,vdecký rasismus,,. Jen pipomenu, ze jest po válce v roce 1945 byla v 17. státech USA segregace veejných míst od cernosského obyvatelstva a ve 14. státech nesmli cernosstí obyvatelé pouzívat ani autobusovou dopravu. Ve 21 státech byly navíc oddlené skoly pro bílé a cerné obyvatele. Cernosi mli téz zákaz volebního práva. Az v roce 1952 bylo vydáno vládní naízení proti diskriminaci, ale az teprve roku 1964, takka 20 let po válce, pijal Kongres teprve zákon o jejich obcanských právech. Pesto vse je dodnes v USA uplatován tzv. ,,vdecký rasismus,, na základ lidského DNA, IQ test nebo barvy pleti. Pojme si o tom nco íci.... Snad nic neohrozuje zdraví ohromných ad afrických American více, nez cinnost vládních stedisek Spolecnosti mentálního zdraví, které vznikly v roce 1963. Tato stediska a jejich programy byly pvodn ustanoveny Národním institutem dusevního zdraví /NIMH/ a jejich cinnost byla dotována Agenturou pro psychiatrický a psychologický výzkum. Zakladatelem a editelem NIMH byl Dr. Robert Felix, tedy stejný clovk, který byl zapleten do fondu zalozeném vládní CIA a který dlal pokusy s drogou LSD na afrických Americanech v Kentucky. V prbhu let Národní institut dusevního zdraví /NIMH/ zalozil mnoho zhoubných program na potlacování afrických American. Spolecnost mentálního zdraví, která provádla masové populacní pokusy s drogami, zaznamenala velký písun cernosských obyvatel jako testovacího materiálu, coz se vysvtlovalo jejich sociálními dvody. A tak se chudí cernosstí obyvatelé hrnuli za skromné peníze do

tchto pokus, kde si mysleli, ze na nich testují léky. Kdyz vsak lékaské studie od roku 1960 prokázaly, ze tyto psychiatrické drogy vytváí násilné a agresivní chování, vznikla z toho znacná aféra, ale pedevsím populacní problém. Vláda USA se totiz jiz díve na vsech úrovních pipojila k tomuto programu. Statistiky ukazují, ze trestná cinnost drogov testovaných osob se zvýsila az dvojnásobn. Americká vláda tehdy zacala obviovat cernosské obyvatelstvo ze zlocinnosti, problém s drogami a poctem sebevrazd. Ta samá vláda, která cernosské obyvatelstvo jest pár let pedtím zdrogovala, nyní obvinila tuto komunitu ze vzniku celého spolecenského problému. Ale sla jest dál, ve svém rasismu jim zacala opt upírat jejich práva na vzdlání, práci, pirozenou inteligenci a odsouvala je na okraj spolecnosti a nejlépe jest dál, do vznic a ústav. Psychiatr Louis Jolyon West, bývalý editel Neuropsychologického institutu /NPI/ kalifornské univerzity v Los Angeles, navrhl v roce 1973 zalození Stediska pro studium a snízení násilí. Byl to tentýz West, který roku 1960 navrhoval provádt u urcitých cernoch mozkovou lobotomii a vyklestní. West r. 1973 navrhl studii, do níz spadaly také zeny, dti a vzové, taktéz i defektní nebo opozdné dti. Píklady Westových ,,lécebných,, metod zahrnovalo zasazení elektronického sledování /mikrocip/ nebo navádní na cíl do mozku. Naststí byl tento projekt NPI roku 1974 zrusen po celostátních protestech vyvolaných Obcanskou komisí za lidská práva, která v tom vidla obnovení fasismu a pokusy o genocidu. Po protestech byla zrusena i státní podpora tchto projekt, ale vznikaly desítky jiných. V roce 1983 dostalo lékaské stedisko Duke univerzity v Severní Karolín takka tictvrt milionu dolar na zkoumání agresivního chování vzorku dtí afrických American. Národní institut dusevního zdraví se v letech 1992-1993 pokusil zalozit ,,Národní iniciativu proti násilí,,. Tuto mli psychiati vyuzívat, aby urcili pes biologické znaky a DNA, u kterých dtí by se pravdpodobn mohlo vyvinout zlocinné chování. Cílem bylo pedevsím cernosské a hispánské obyvatelstvo. NIMH mlo v úmyslu potlacovat násilnické chování manipulací s chemickými a genetickými kódy a namícháním individuálního léku k potlacování agresivního chování. Jednalo se vlastn o genetické manipulace s lidmi, agresivita a její údajná lécba, to byl pouze zámr pro získání podvodné podpory veejnosti pro tyto pokusy. Vse na úkor cernosských obyvatel. Tento plán musela zastavit az protestující veejnost, Federální komise pro zastavení násilí, ochránci lidských práv a Dr. Seth Farber, editel sdruzení ,,Hnutí proti násilné psychiatrii,, který k tomu poznamenal, ze tito psychiati chtjí stejn jako nacisté jednat s africkou mládezí jako s obtním beránkem, vehnat ji do závislosti na drogách a vzít poté práva jejich rodicm. Podívejme se na americké vznice. Pestoze cernosi tvoí v USA pouze cca. 12 procent celkové populace, vinou vládních program /a zvlást tch ozdravných/ tvoí cernosi v amerických vznicích drtivou vtsinu populace. Otázka viny a neviny není vlád zejm vlastní, dlezité je pro ni zbavit se obcan, jejichz genetické pedpoklady je automaticky odsuzují. Uz sestiletým cernosským dtem se ve skolních posudcích pisuzuje automaticky potenciální agresivita a sklon k násilnosti. Mnohým je bezdvodn naizováno uciteli i psychiatrické lécení. Celkové cernosské populaci je diagnostikována schizofrenie az 15 krát castji nez blochm. Napíklad ve stát Tennessee, kde je 16 procent cernoch, skoro polovina z nich obdrzela od úad jako prvotní diagnózu schizofrenii. Cernosské dti nejsou rovnoprávné na základních skolách ani pi zkouskách na vyssí skoly a na vysoké se dostávají v minimálním pomru, pestoze není vtsích vdomostních rozdíl mezi nimi a ostatními. V roce 1974 mlo jen 8 procent cernoch vysokoskolské vzdlání, zatímco u bílých cinilo 21 procent. Od roku 1973 pijali velcí zamstnavatelé cernochy do úednických nebo vedoucích funkcí jen v rozsahu 2,7 procenta, na odborné pak 3,2 procenta, zato jako dlníky 20,6 procent a sluhy 23,9 procent. Pestoze se v celkovém mítku cernosstí i blosstí obyvatelé USA stávají obtí násilností ve stejné míe, 82 procent popravených od roku 1977 bylo odsouzeno za vrazdu bílé pleti. Pestoze cernosi tvoí jen cca 12 procent celkové populace USA, tvoí tém 42 procent lidí odsouzených k smrti. Právní systém, který je soudil a odsuzoval, je ve své drtivé vtsin bílý. Ale tento problém je celosvtový a hovoíme zde o vládních pístupech k rasismu a boji za cistou rasu. Mohl bych uvést stovky stát plné rasismu a genocidy, jsou zejména v Africe a rozvojových zemích, ale to je vcí známou, ví o tom vsichni. Nikdo s tím nic nedlá a kdyz uz, tak se tomu jen pomze jako ve Rwand, kde vláda povinn vnutila vsem identifikacní karty k jest masovjsí vzájemné likvidaci. Ale co státy, které se nazývají vysplé a demokratické, jako USA a dalsí ? Jsou vysplé i mentáln nebo pouze prosazují vysplejsí metody likvidace ? Co teba taková Austrálie, jeden z nejvysplejsích a donedávna, zdálo se, i poklidná demokratická velmoc. Pojme se na ni podívat otevenýma ocima.

Az do roku 1970 odebíraly australské úady cernosské domorodé dti jejich rodinám k násilné pevýchov do státních ústav. Jenze neslo o pevýchovu, australská vláda je týrala he jako dobytek a ty z nich, které byly pinuceny pracovat v bílých rodinách jako otroci, mohly stále jest mluvit o ,,ststí,, oproti ostatním dtem, které zstaly za zdmi koncentracních ústav australské vlády. Celkem bylo takto ,,pevychováno,, kolem 100.000 dtí tmavé pleti. Následující fakta jsou oficiálními svdectvími vysetování tchto zlocin.... Desetitisíce dtí bylo vládou uneseno od svých rodin do státních ústav. Místo státní pevýchovy byly tyto dti, zejména dívky, znásilovány a týrány a musely pracovat celé dny na farmách jako otroci. Pravideln a bezdvodn byly bity a bicovány, kdyz byly pedtím mnohdy nahé pivázány k zidlím. Chlapci byli zpravidla zneuzíváni pro lékaské experimenty. Denn jim byly píchány, jako vsem ostatním dtem, injekce s neznámým obsahem, po kterých ztráceli rovnováhu a byli jako pomatení. Vtsina dtí se stala po tchto vládních experimentech doslova fyzickými a psychickými mrzáky. V Austrálii existovalo nkolik tchto sbrných /koncentracních/ tábor pro tyto dti tmavé pleti. Napíklad v Cootamunde, Darwinu, Palm Island a nejstrasnjsí tábor byl v Severním Queenslandu. Jen bhem dvou let zde na lékaské experimenty a brutální pístup zemelo pes sto dtí. Dti byly totáln izolované, nesmly mluvit svým rodným jazykem, denn byly surov bity v rámci preventivní ,,výchovy,, a vtsina z nich uz nikdy nemla spatit své rodiny. Dti zily v píserných podmínkách, plesnivé jídlo, vsi a nemoci nebyly nicím výjimecným. Vychovatelé jim pravideln do úst ládovali nesnesiteln silná projímadla, aby prý zabili pípadné cizopasníky v tle. Vsechny dti byly ostíhány dohola, nesmly slavit narozeniny, svátky, nedostalo se jim vzdlání a musely pracovat jako otroci na venkovských farmách bez nároku na odmnu. V Západním Queenslandu byly dokonce dti pouzívány jako boxovací pytle pro policisty, ale i jen pro zábavu. Mnohé byly pitom ubity k smrti. A to vse není vzpomínka na nacistické koncentracní tábory, ale praktiky ústavní výchovy australské vlády praktikované jest v 70. letech. Celá aféra se provalila teprve v roce 1997, kdy Australská komise za lidská práva obvinila australskou vládu z genocidy a vyzvala k odskodnní vsech obtí /cca. 100.000 obtí/. Australská vláda se okamzit snazila pinutit Federální soud, aby vsechny tyto pípady navzdy uzavel a zatajila se tak pravda o tchto táborech a praktikách v nich. Ale Federální soud to odmítl a zacal vse vysetovat. Tisíce zalob zahrnulo soudy, odskodnní pitom po vlád zádá dnes uz jen asi 700 lidí. Australská vláda pod tlakem veejnosti a výsledk setení Federálního soudu piznala, ze tyto události jsou tou nejstrasnjsí kapitolou národní historie. Jenze tento poválecný rasismus se projevuje ve vsech aspektech nelidskostí. Nevyhnulo se mu ani téma sterilizace zen. Vládou vynucované potraty dtí, násilné zneplodování zen /sterilizace/ nebo kastrace muz, vzdy urcité rasy nebo komunity, to je stínem tchto praktik. Zdálo se, ze tyto zvíecí praktiky budou první, co po koncentracních táborech svt zavrhne. Naopak, stalo se to jedním z prvních plán za cistou rasu. Jiz od pocátku 60. let pouzívaly USA vydírání a ekonomického nátlaku na africké zem, aby je pinutily uzívat antikoncepcní prostedky a prosazovaly sterilizace plodných zen a umlé potraty u zen gravidních. Vse z dvodu rstu cernosského obyvatelstva. Tehdy to mohla vláda ospravedlovat hladomorem v Africe, pestoze humanitární pomoc zastíralo spíse vydírání, kdy OSN vyhrozovala zastavením hospodáské a kulturní pomoci, pokud obcané neuposlechnou. eknme, ze to byl a je spíse svtový omyl, nez-li rasistický zámr. Ale pak jsou tady dalsí, velmi odpudivé vládní snahy... Nikdo se netají tím, ze práv v boji za cistou rasu byly provádny po celém svt vládami násilné sterilizace zen. Dávejte dobrý pozor ! V letech 1935-1976 bylo ve Svédsku násiln sterilizováno 60.000 zdravých zen, zcela bezdvodn, pouze pro fasistickou ideu zachování severské rasy. Od 30. let do 70. let bylo v USA provedeno, snad shodou náhod, taktéz 60.000 sterilizací zen. Této násilné vládní sterilizaci se museli podrobit tisíce cernosských, hispánských zen, ale i tisíce mladých muz a zen bílé pleti, zijících v ústavech pro invalidy nebo mentáln zaostalé. Sterilizace byla casto podmínkou jejich propustní. Vláda likvidovala zivoty rasov a mentáln nevyhovujícím, ale i tlesn postizeným, stejn jako nacisté. Stát Portoriko, který je soucástí USA s cernosským a hispánským obyvatelstvem a který je znám tím, ze tam na lidech vláda USA testuje jako na dobytku rzné preparáty, je znám i hromadnými sterilizacemi. Do roku 1968 bylo v tomto stát doslova genocidn sterilizováno 35,3 procenta zen ve vku 20-49 let. Je to doslova vybíjení národa. USA zde testovala i skryté zpsoby sterilizace. Podávala místním obcanm Thalidomid, který poskozoval plod a dti umíraly v tle matek nebo se

rodily zmrzacené ci zivota neschopné. Tato vrazedná praktika s Thalidomidem byla v letech 19591962 testována i v Nmecku, Anglii a dalsích zemích Evropy, kde má na svdomí nkolik tisíc dtí. V USA jsou sterilizovány i indiánské zeny, aniz by byly nemocné a dokonce i bez jejich souhlasu ci teba jen informování. Jen v letech 1973-1976 bylo ze cty z dvanácti indiánských oblastí hláseno 3400 takových sterilizací. Násiln vládou sterilizována je dnes asi kazdá 7. indiánská zena. Co je ale strasné, tyto sterilizace podporuje ve svt i OSN, sáhlo se k nim nejen v Africe, ale nap. i v Indii, kde se musely zeny povinn podrobit svému zneplodnní /sterilizaci/. Kazdá zena peci má právo mít dít, a uz má jakoukoliv barvu pleti, národnost nebo geneticky vzitý zivotní styl. Z tchto genocidních vládních snah se chce clovku vylozen zvracet. V íjnu 1978 vyslo najevo, ze americká federální policie FBI zámrn poskytovala clenm rasistické a teroristické organizace Ku-Klux-Klan informace o cernosských bojovnících za lidská práva. Tato svtoznámá a nejvtsí americká rasistická organizace pak s podporou vládní FBI provádla proticernosský teror. Hned o msíc pozdji, v listopadu 1978 byl kvli tmto incidentm vyslýchán editel FBI Luis Gray. Ten piznal, ze vedení FBI nechalo krátce po provalení aféry znicit pes 1500 svazk tajných dokument, které FBI usvdcovaly z genocidy. Pátelé, mozná si íkáte, proc hovoím o svtovém rasismu. Vtsina z Vás, co nyní cte tuto knihu, je bílých a snad je tolik nezajímá, co se dje ve svt obcanm, kteí se narodili s jinou barvou pleti. Mozná nás to nezajímá cist ze vzdálenosti problému, mozná z trosky vzitého rasismu a pedsudk v nás ? Jenze rasismus mze být likvidací jakékoliv rasy, pedevsím ale clovka. Týká se to nás vsech. Ne ani tak proto, ze se nám zde svtovláda snazí násiln vytvoit jednotnou rasu zotrocených a labilních lidí, ale proto, ze celý tento proces je namíen proti lidem jako celku. Skvle to charakterizoval protestantský knz Martin Niemoeller, který byl roku 1938 poslán fasisty do koncentracního tábora Dachau. Ten napsal : ,,Nacisté v Nmecku pisli nejprve pro komunisty, ale já jsem se neozval, protoze jsem nebyl komunista. Pak pisli pro Zidy, ale já jsem se neozval, protoze jsem nebyl Zid. Pak pisli pro odboráe, ale já jsem se neozval, protoze jsem nebyl odborá. Pisli pro katolíky, ale já jsem se neozval, protoze jsem byl protestant. Nakonec pisli pro m, ale nezbyl uz nikdo, kdo by se mohl ozvat.'' Pátelé, bijeme-li se za právo kteréhokoliv clovka, bijeme se i za právo nase a právo nás vsech. Jsme vsichni lidé jednoho chystaného nepíjemného osudu. Ale vrame se zpt ke sterilizacím. Praxe ve svt ukazuje, ze tyto státní povinné sterilizace plní dvojí úlohu. Jedna, jak jsme si uvedli, má eliminovat ve svt rasov, tlesn, mentáln nebo geneticky nevyhovující jedince. Druhá úloha, která tomu pedchází, je zcela evidentní snaha násilného snízení poctu obyvatel na Zemi. Ano, není to zádným tajemstvím. OSN a vlády svta zacínají pod hrozbami pelidnní pistupovat k velmi razantním praktikám. A uz k masovým sterilizacím, antikoncepcní propagand nebo podpoe umlého perusení thotenství. I kdybychom chtli vit dobrému úmyslu, který je pouze naplován trochu nelidskými prostedky, pak je tu ale stále jeden veliký otazník. Proc se vsechny tyto eliminacní praktiky týkají lidí tmavé pleti ? A uz v Africe, Asii nebo u mensin ve vsech státech svta. Ano, v Africe je hladomor /také víme kdo ho ve skutecnosti zpsobil/, ale to je jen zlomek obtí vládních program, nelze se na nj vymlouvat. Hladovým by se mlo dát jíst, ne je zabíjet. Je snad hlad zlocin? OSN a vysplé státy svta si doslova zacaly pivlastovat právo na rozhodování o svtové populaci a zivot ci nenarození kazdého nového clovka. Hrozba z pelidnní a vycerpání zdroj se stala falesným a ízeným strasákem, kterého tajná vláda vyuzívá jako propagandy, aby pesvdcila svt, ze jen svtová vláda dokáze ,,spravedliv,, rozdlovat potraviny a zdroje, jakoz i práci a hmotné zajistní vsem stejn. O této ,,spravedlnosti,, je vlastn celá tato kniha. Celkov lze tyto fanatické snahy o snízení obyvatelstva charakterizovat tmito vládními praktikami ­ výroba a síení drog /o tom jsme si jiz ekli/, farmaceutické a chemické látky podávané obcanm /mze sem patit i fluorizace pitné vody a dalsí pidávané látky/, vyvolávání umlé kriminality /o které si teprve ekneme/, sterilizace, umlá potratovost, antikoncepcní programy /ne vzdy spatné/ a cím dál masovjsí euthanasie. Euthanásie je vlastn dobrovolná smrt pacient, kteí pro své zdravotní problémy souhlasí s tím, aby je stát skrze lékae usmrtil. Tento kontroverzní postup je uzákoován po celém svt, v roce 1996 ho ministr spravedlnosti /!!!/ navrhl i v Ceské republice. Ale jde skutecn o

humanitární krok ? Zdá se, ze se vymyká kontrole. Vzpomeme na pípad amerického lékae, který euthanasií nelegáln pozabíjel asi stovku pacient, za coz stanul ped soudem a byla z toho svtová senzace. Nikdo nezarucí, ze pacient s euthanasií skutecn souhlasil a zda pro to nebyl spíse pímo vybrán na základ ideologického posudku a zmanipulované diagnózy. V Holandsku uz se ,,díky,, zákonu o euthanasii mohou legáln zabíjet dti od 12. let, a to dokonce v nkterých pípadech i pes odpor rodic. Jakoby si snad stát urcoval, které obcany pozabíjí a které nechá zít ?!? Zahráváme si s ohnm. V nacistickém Nmecku stacilo 6 let od doby, kdy se schválily genetické manipulace a euthanasie k zahájení provozu vyhlazovacích tábor. Cestou nejmensího odporu lze snadno a rychle postupovat od nechtných nenarozených, pes spolecnost zatzující staré a nemocné, az k jakkoliv jinak nepohodlným, ci spolecensky ,,neúnosným,, a ,,nepotebným,,. Ale jedna snaha o snízení svtové populace nebyla dosud zmínna. Její závaznost a míra, kterou je naplována, jakoz i etické normy, to vse ji adí mezi nejvtsí skandály vsech dob. Jedná se o umlé vládní vytváení a síení nemocí, infekcí a mikrob, vcetn smrtelných a spolehlivých vir, kam, jak si dokázeme, patí i HIV a AIDS. Téma nemocí AIDS ve svt, jeho náhlý a závratný vzrst a stoprocentní smrtelná úcinnost, to je téma, o kterém si nyní ekneme i to, co v ucebnicích lékaských fakult rozhodn nenajdete. AIDS ­ nejstrasnjsí nemoc vsech dob, zabíjí spolehliv a nelze lécit. Nikdo nepezil více jak 12 let. AIDS svými obmi pekonal i mor, který ve stedovku doslova bhem dvou let 1348-1350 vyhladil tetinu obyvatel Evropy. Dlouho se tato nemoc tajila, kdyz vsak zacaly být syndromy této nemoci hláseny v masovém mítku, virus HIV a nemoc AIDS byl vládními vdci oznacen za epidemii vzniklou penosem opic na clovka v Africe, kde se poté rozsíila mezi cernosské obyvatelstvo, které mlo tuto nemoc penést do USA a dalsích stát svta. Tyto oficiální propagandistické vládní verze jsou vsak nejen rasistické, ale i lzivé. Mají pospinit africké obcany a ucinit z nich obtní beránky jednoho z nejvtsích zlocin vsech dob. Nemoc AIDS totiz, jak bylo mnohokrát odborn vdecky i oficiáln politicky dokázáno, byla ve skutecnosti vyvinuta v amerických vládních laboratoích k jedinému úmyslu, okamzit snízit pocet obyvatel na Zemi. To, co nyní mozná vyznívá jen jako nejbláznivjsí obvinní, si nyní rozebereme ve faktech a na rovinu. Podívejme se spolecn na dkazy. Nemoc AIDS, zpsobená virem HIV se objevila koncem 70. let. Dodnes ,,nejde,, lécit, jakékoliv léky jsou proti ní neúcinné. Vdci jiz desetiletí esí záhadu, jak vbec mohla tato nemoc vzniknout. Geny této nemoci se totiz nevyskytují u zivocich ani u clovka. Z genetického potenciálu zvíat ani clovka tedy tato nemoc vzniknout nemohla. To byl také první vdecký argument, který peválcoval vládní propagandu o vzniku nemoci u zvíat a cernoch v Africe. Pestoze je tento fakt vdecky dolozen uz desetiletí, v ucebnicích lékaských fakult se stále hovoí totéz. Vse nasvdcuje tomu, ze nemoc AIDS je umlého pvodu, tedy nevznikla, ale musela být vyrobena. Pestoze se umlý pvod AIDS jiz dávno vdecky prokázal, veejnost má k dispozici pouze onu píruckovou propagandu o náhodném vzniku a síení této nemoci. Jenze zde proti sob stojí dva uznávané vdecké tábory. Jeden íká skutecné výsledky výzkum, druhý je dotován za svoji práci vládou a není tedy divu,ze práv tento tábor stále zamlzuje výzkumy tím, ze íká nikoliv vdecké, ale politicky vhodné ,,výsledky,, výzkum. Ucebnice vsak vydává vláda, takze veejnost se asi mnoho pravdy nedozví. Pojme se k ní piblízit alespo my.... Existují dkazy, ze AIDS byl vyvinut jako nejúcinnjsí biologická zbra vládou USA. Nejúcinnjsí, protoze napadá imunitní systém clovka bez jakékoliv moznosti záchrany. Americká vláda investovala milionové sumy do biologických výzkum pro válecné úcely, stejn jako Sovtský svaz a dalsí státy, které se snazily vzájemn si na tomto poli konkurovat. Podle záznam výboru amerického Kongresu pro pídl financí, byla zjistna jedna závazná vc. Oddlení pro biologickou válku amerického Ministerstva obrany totiz v roce 1969 pozadovalo po Kongresu 10 milion dolar na výrobu jakéhosi organismu, který selektivn narusuje imunitní systém clovka. V tchto vládních dokumentech se pímo píse : ,,Bhem pístích pti az deseti let bude pravdpodobn mozné vyrobit nový typ nakazlivého mikroorganismu, který se v urcitých dlezitých aspektech lisí od kazdého známého pvodce nemoci,,. Tato vládní dotace na výrobu této záhadné nemoci byla Kongresem schválena údajn ze strachu ped Sovtským svazem a jeho výzkumy ve

stejné oblasti. Jenze, jak se ukázalo, byla to jen cílená snaha pesvdcit Kongres, aby výrobu této nové a nejúcinnjsí nemoci vsech dob schválil. A skutecn, do pti let byl vyvinut AIDS. Ten pravý zámr poodhalil senátor M.W.Cooper, který zveejnil, ze tato nemoc byla vyrobena jako svtový prostedek umlého a násilného snízení populace. Odstartováno to bylo jiz na svtové konferenci v Huntsville v Alabam roku 1957, kde se poprvé vynoili katastrofické scénáe z pelidnní, ale také ,,Alternativy 1,2 a 3,,. Poslední kapkou byla pak studie ímského klubu z roku 1968, která potvrdila, ze je nutné eliminovat svtovou populaci. Dr. Aurelio Peccei, zmocnnec ímského klubu /svtová elita vdc a politik/, vydal vlád USA po této studii nkolik písn tajných doporucení. Jak senátor Cooper íká : ,,Hlavní doporucení spocívalo ve vývoji mikrobu, který napadne imunitní systém, a tak nebude mozné vyvinout proti nmu vakcínu. Byly vydány píkazy vyvinout mikrob a také vyvinout lék a ochranné prostedky. Mikrob se ml pouzít proti celé populaci a rozsíit prostednictvím vakcín poskytnuté Svtovou zdravotnickou organizací. Ochranné prostedky byly urceny pouze pro vládní elitu. Lék bude poskytnut také tm, kteí poté, co oni rozhodnou, ze zemelo jiz dost lidí, pezijí. Bude oznámeno, ze byl vyvinut nový lék /pestoze uz nkolik desítek let existuje/. Tento plán byl nazván ,,GLOBAL 2000". Existence léku a ochranných prostedk jsou tajeny. Byly získány fondy od Kongresu USA pod H.B. 15095, kde 10 milion bylo dáno Ministerstvu obrany, aby vytvoilo ,,syntetický biologický prostedek,, který v pírod neexistuje a proti kterému nelze najít pirozenou imunitu.'' Senátor Cooper tak potvrdil a doplnil fakticky mnoho závazných informací o vývoji AIDS americkou vládou, pro násilné rozsíení a vylidnní svta. Jak senátor dále uvedl ve své zpráv : ,,Tento projekt byl uskutecnn ve Fort Detrick ve stát Maryland /USA/. Protoze mla být zdecimována vtsina populace, rozhodla se vládnoucí elita zamit pedevsím na ,,nezádoucí elementy spolecnosti,, a vyhladit je. Pedevsím se pocítalo s vyhlazením cerné, hispánské a homosexuální populace. Jméno projektu, podle nhoz byl vyvinut AIDS, je ,,MKNAOMI,,. Tolik senátor Cooper. Je zcela evidentní, ze nemoc AIDS má ve svém pozadí ty nejtemnjsí lidské zámry. Stala se skrytým nástrojem svtovlády pro genocidu nevyhovujících a ,,nadbytecných,, lidí pro snízení populace, ze kterého se stalo doslova vyhlazování národ. Ale jak to vlastn zacalo ? Senátor Cooper peci ekl, ze se tento vládou vyvinutý mikrob ml rozsíit tajn skrze pipravené vakcíny Svtové zdravotnické organizace. Toto tvrzení se v plné míe, bhem nkolika let, prokázalo jako straslivá pravda. Svtová zdravotnická organizace odstartovala ten nejzrdnjsí plán v djinách v roce 1977, kdy zacala s ockováním proti nestovicím v Africe. Byly tak zámrn infikovány africké národy. Krátce po ockování vypukl v Africe AIDS. Brazílie také obdrzela ockování proti nestovicím od Svtové zdravotnické organizace a AIDS tam vypukl ve stejnou dobu jako v Africe. Ukázalo se, ze ve vsech koutech svta, ve vsech státech, kde Svtová zdravotnická organizace provádla koncem 70. let plosné /povinné/ ockování proti nestovicím, vypukly do dvou msíc první píznaky nemoci AIDS. Zatímco ve svt zacal AIDS doslova likvidovat ze svta obcany cernosské rasy a vybíjet celou Afriku, ale i Ásii, v USA kupodivu AIDS postihl zprvu pouze homosexuály. Doslova zamrazí v zádech slova senátora Coopera o cílových skupinách, které mají být infikováni. Skutecn, v USA byli obcané infikováni AIDS taktéz skrze vakcíny, avsak tentokrát proti Hepatitid B. Centrum pro kontrolu nemocí, na píkaz vlády USA, zacalo ockovat proti hepatitid B homosexuální populaci v NewYorku, San Franciscu, Los Angeles, Chicagu a St.Louis. Uz dva msíce potom to byly práv tyto msta, kde v USA vypukla poprvé nemoc AIDS a zacala likvidovat zdejsí homosexuální populaci. V roce 1981 onemocnlo AIDS 25-50 procent ockovaných homosexuál, roku 1984 to bylo uz pes 60 procent. Jenze to nestacilo, v 80. letech byli infikováni toutéz vakcínou proti hepatitid B i dalsí americtí obcané, cernosi, ale i blosi, casem se uz neohlízeli na nikoho. Senátor Cooper dále prohlásil, cituji z jeho zprávy, která opt potvrzuje a dopluje obecn známá fakta : ,,Africký kontinent byl infikován prostednictvím vakcíny proti nestovicím v roce 1977 Svtovou zdravotnickou organizací. Americká populace byla infikována v roce 1978 pomocí vakcíny proti hepatitid B vládním Centrem pro kontrolu nemocí a Krevním centrem v New Yorku.'' Zajímavé je, ze vsechny, kdo se kdy zajímali o vysetování skutecného pozadí nemoci AIDS, postihly zpravidla nesastné události. Dokonce i jeden z nejaktivnjsích amerických kongresman, který ml dkazy o skutecném pozadí AIDS a který veejn k národu hovoil o tchto zlocinech, byl roku 1988

vyazen ze hry. Oficiální verze jeho smrti znla ­ pedávkování drogami. Tatáz verze je vsak pouzívána shodn i u siroké skály dalsích lidí bojujících za lidská práva. Má tak ucinit smrt pirozenou a daného aktivistu totáln zdiskreditovat. V roce 1990 byl na základ zákona o svobod informací odtajnn, do té doby písn tajný, dokument americké vlády nazvaný : Memorandum o národní bezpecnosti /NSSM 200/, které v dubnu 1994 vypracoval tehdejsí poradce vlády pro národní bezpecnost, Dr. Henry Kissinger. V tomto sokujícím dokumentu, piznávajícím úmyslné vybíjení afrických národ, se mimo jiné píse: ,,Nejvtsí prioritou americké zahranicní politiky smrem ke tetímu svtu by mlo být snízení poctu jeho obyvatel.'' Z memoranda dále vyplývalo, ze americká ekonomika bude vyzadovat velké a stále rostoucí mnozství nerostných surovin ze zahranicí, obzvlást rozvojových zemí. V dsledku toho je zdecimování populace tetího svta hlavním ,,ekonomickým zájmem USA,,. A je to pravdpodobné. Tvrci nemoci AIDS totiz znají dva subtypy viru HIV. Jeden je oznacen B, druhý E. Subtyp B se vyskytuje primárn na Západ, zatímco subtyp E suzuje Afriku a Ásii a práv subtyp E je údajn az ptsetkrát nakazlivjsí, nez verze rozsíená v civilizovaném svt. Tak zvaná ,,Kissingerova vylidovací politika,, - jak se nazývaly plány americké vlády po Memorandu NSSM 200, zachvátila mozky politik jako epidemie. Vylidování svta se stalo fanatickým a prvoadým cílem OSN, americké vlády a dalsích vlád svta. Jenze neslo jen o pirozené plánování narozených dtí, slo o projekty genocidy az vyhlazování celých národ. Americký prezident, Jimmi Carter, vydal napíklad Globální zprávu 2000, kde vyzýval k tomu, aby svtová populace byla do roku 2000 redukována na 2 miliardy lidí. Co chtl americký president bhem necelých 30 let ucinit se zbývající 3,5 miliardou lidí ? Jak si vysvtlit jeho výraz ,,zredukovat,, vtsinu svtové populace na mén nez polovinu. A kdo má patit mezi ty, kdo mají z tohoto svta odejít ? Kdo o tom ml rozhodovat a podle jakých mítek ? Vím, ze se nemýlím a ani zdaleka nepeháním, kdyz tyto snahy americké vlády srovnávám s nacistickými snahami. Zdá se mi, ze OSN je velmi aktivní, pokud jde o zabránní zivotu, od antikoncepcních program, propagaci potrat, az sterilizacní programy, aby se populace urcitých skupin lidí dále nesíily. Na druhou stranu vykazuje OSN az vrazedný nezájem o záchranu existujících lidských zivot tchto zemí. 2 miliony Somálc zemelo v 90. letech hladem, nez byl podniknut jakýkoliv pokus zaslat tam vojáky OSN, coz ale nakonec skoncilo ponizováním, mucením a zabíjením nevinných somálských obcan ze strany voják OSN, o cemz jsem se zmioval v zacátku této knihy. Ve Rwand zahynulo pes 1 milion lidí ve válce kmen, kterému navíc jest vláda ,,pomohla,, systémem identifikacních obcanských karet pro vyhledávání a zabíjení obtí. Kdyby OSN skutecn vila na mír na Zemi, mohla by zastavit krveprolévání, a to nejen v Somálsku, Rwand, ale i Burundi, Indii, Bangladési a desítkách dalsích zemí. Ale vypadá to, ze úbytek obcan v dsledku válek v tchto zemích pasuje naopak OSN pímo do jejich plán o snízení obyvatelstva v tchto zemích. Chce se mi z toho opravdu zvracet. Ale zpt k AIDS. Na podzim 1991 vydala vládní CIA zprávu o epidemii AIDS v Africe. Její závry potvrzují, ze jde o nejvtsí epidemii s nejpocetnjsími ztrátami v lidských djinách. Zpráva pedpokládala, ze do roku 1999 by mohlo onemocnt az 75 procent obyvatelstva Afriky jizn od Sahary, to je asi 300 000 000 obtí AIDS jen v Africe. Jsme svdky vymírání celého kontinentu. Jiz v roce 1989 bylo v Jizní Africe zdravotnickými zaízeními lokalizováno, ze 47 procent obcan je HIV pozitivních. Jak piznala Rada bezpecnosti OSN, bhem roku 1998 zemelo v Africe na následky rzných válek 200 000 lidí, picemz nemoci AIDS podlehly v témze roce v Africe 2 miliony lidí, to je desetkrát více. Podle nejnovjsích zpráv OSN se k dnesnímu dni /r.2000/ nakazilo AIDS jiz pes 50 000 000 lidí a 16 milion jiz zemelo. AIDS zachvátil Afriku jiz v takovém mítku, ze druzicové snímky ukazují, jak v oblastech postizených AIDS znovu zacíná rst tropický les. Celé toto enormním tempem stoupající vymírání svtové populace je umle regulovaným dílem tajné vlády usilující o svtovládu. O tom, ze je nemoc AIDS umle vyrobena vládou USA a byla prostednictvím ockovacích vakcín zanesena do celého svta, o tom není pochyb, ty dkazy jsou pílis silné na to, aby jim nkdo oponoval jinak nez výhruzkami nebo zoufalým zesmsováním. Potvrdily se i fakta, ze AIDS byl pvodn vyvinut jako biologická zbra a az posléze byl pouzit zámrn k civilní genocid obyvatelstva svta. Ukazme si na dkazy....

Kdyz byl zacátkem 70. let vyroben a geneticky upraven virus zpsobující AIDS, jeho pouzití mlo být ve vojenské sfée v rámci Oddlení biologické války amerického Ministerstva obrany. Jak jsme si jiz ekli, v roce 1969 pozádalo toto oddlení Kongres o 10 milion dolar na výrobu této nemoci, kterou Kongres schválil. Potvrdil to i senátor Cooper. AIDS byl tedy pipraven ve vládních laboratoích uz v polovin 70. let, ale teprve v roce 1977 se zacal rozsiovat umle mezi svtovou populaci. Jak se vsak ukázalo, USA nemoc AIDS, jako biologickou zbra, nabízely v 80. letech i státm, které vedly války na územích, které spadaly do plán vylidování svta. Zpráva Senátu USA z roku 1994, nazvaná ,,Ozbrojování Iráku,, uvádí, ze USA do Iráku, jest ped válkou v zálivu, vyvezla cca. 61 várek biologicky hazardních materiál. Zpráva dále uvádí, ze mezi lety 1985-1989 vláda USA dovolila prodej velkého mnozství smrtelných biologických prvk. V Senátu se tehdy projednávala i zpráva amerického Ministerstva obrany z roku 1992, kde se piznává, ze do Iráku vláda USA vyvezla pro projekty biologických zbraní Sadáma Huseina biologické zbran zpsobující sirokou skálu nemocí, dále geneticky upravené materiály a lidskou a bakteriální DNA. Senátní vysetování z roku 1994 se tak stalo jednou z nejvtsích afér. K tomu se pipojil bývalý vdecký pracovník CIA, Michael Riconosciuto, který potvrdil, ze byly vyvinuty ,,rasov specifické,, organismy, které byly geneticky manipulovány, aby útocily proti urcitým rasám nebo skupinám. Kdyby byl vypustny, mohly by zabít nebo zpsobit nemoci u vsech clen urcité etnické skupiny a ostatní nechat naprosto nezranny. Senátní vysetování, které prokázalo vládní vývoz biologicky a geneticky manipulovaných zbraní a nemocí do Iráku v letech 1985-1989, prokázalo i zatajování amerického Ministerstva obrany a vlády USA v tchto zálezitostech. Kdyz se ale události obrátily a Irák napadl v roce 1990 Kuvajt, coz mohlo ohrozit americké obchody s ropou, vznikla válka v Perském zálivu, kde se z USA a Iráku staly rázem dv soupeící ozbrojené strany. Zatímco USA Iráku léta dodávaly biologické zbran, nyní se obrátily proti USA samotným. To byl také hlavní dvod utajování amerického Ministerstva obrany, protoze, kdyby se veejnost dozvdla /a od r. 1994 to uz oficiáln ví/ , ze Irák útocí na americké vojáky jejich vlastními biologickými zbranmi, ztratila by veskerou dvru v americkou vládu. Ale díky této válce se prokázalo, ze jednou z biologických zbraní, která byla tehdy Iráku dodána z USA, byl také AIDS. Tím se ale jasn potvrdilo i to, ze AIDS byl od zacátku umlou biologickou zbraní americké vlády. Odhalení, ze USA dodala Iráku ped rokem 1990 nemoc AIDS jako biologickou zbra, potvrzuje pedevsím to, ze americtí a britstí vojáci, kteí byli vysláni do války s Irákem, byli naockováni úpln na vsechny nemoci, které jim pedtím USA dodalo. A jedna z tchto vakcín byla proti AIDS. A to dokonce i pesto, ze se svtu dodnes stále tvrdí, ze lék proti AIDS nebo biologická ochrana neexistuje. Ostatn existenci této vakcíny proti AIDS odhalil senátor Cooper jiz nkolik let ped senátním vysetování. Ale pojme se podívat na blizsí fakta. Americtí a zejména Britstí vojáci, kteí odjízdli do války s Irákem, se museli podrobit nkolika desítkám ockování, z nichz nkterá byla oznacena jako tajná a vojákm nebylo eceno, proti cemu jsou ockováni. Shann Rusling dostal bhem msíce 24 ockování, dv z toho byla tajná. Richard Turnbull byl bhem deseti minut naockován 13. látkami, ctyi z nich zstaly neidentifikovány a byly uvádny jako tajné. Kdyz probíhala schze parlamentní Obranné komise, byl admirál Revell dotázán, kolik vakcín vlastn povazuje za tajné. Admirál Revell piznal : ,,Myslím, ze asi pt nebo sest.'' Tento zmatek a zamlzování vakcín vyvrcholilo 10. prosince 1996, kdy byly vsechny vakcíny Ministerstvem obrany peklasifikovány. Po tomto peklasifikování mluvcí Ministerstva obrany 30. kvtna 1997 piznal, ze 3 vakcíny byly tajné. To je ale úpln nco jiného, nez ekl admirál Revell parlamentní Obranné komisi, kdyz hovoil o 5. nebo 6. vakcínách, které jsou tajné. Jenze vojáci mají ve svých záznamech zprávy zase zcela odlisné. Toto poválecné vládní zamlzování pouzitých vakcín bylo z jasného dvodu, nikdy neodhalit, proti cemu byli vojáci ockováni. Ti byli totiz ockováni také proti nemoci AIDS. Agnus Parker také odhalil chemickou strukturu jedné z tajných vakcín a piznal, ze se jednalo o vakcínu AIDS. Parkerova analýza byla potvrzena a doplnna mluvcí Londýnské biochemické spolecnosti. Vakcína proti AIDS byla vyvinuta r. 1990 v Port Down. Profesor Beverley z institutu pro výzkum vakcinace potvrdil, ze kdyby byly HIV genové obálky pouzity ve vakcín /pípad války s Irákem/, bylo by to logicky jen jako ochrana proti moznému útlaku, který by pouzíval HIV jako biologickou zbra.

Je tedy legitimní tvrdit, ze USA vyvinuly AIDS jako biologickou zbra, ze s ní úmysln nakazily svtovou populaci a jest ho zpenzily jako vojenský materiál s Irákem, který ho mohl pouzít jen o rok pozdji proti USA a dalsím státm s pozice diktátorského totalitního státu. Ale zanechme AIDS a pojme se podívat jest na dalsí pokusy americké vlády v projektech o snízení svtové populace a hlavn zlikvidování nevyhovujících obcan. Pocátkem 90. let propukla svtová aféra, kdyz se zjistilo, ze vlády svta úmysln testovaly masov na svých obcanech radioaktivní látky. Desítky, mozná i stovky tisíc nevinných obcan zemelo pod rukama vládních projekt, které testovaly, ale i cílen zabíjely radioaktivitou vytipované jednotlivce i skupiny osob. Vse od 40. let po dnesní dny. Celá aféra se rozsíila, kdyz na tyto bestiální pokusy upozornil americký poslanec Edward Markey v roce 1986, ale jak íká : ,,Tenkrát k nim byli vsichni hlusí.'' Jenze pocátkem 90. let nastoupila do úadu Ministerstva energetiky USA Hazel O´Learyová. Ta byla doslova sokována, kdyz zjistila, co americká vláda od 40. let prostednictvím Ministerstva energetiky a dalsích ministerstvech provádla za pokusy na lidech. Nepatila mezi korupcní smetánku tajné vlády a nehodlala tyto vci dále tajit. V následujících msících odhalila veejnosti vse, co jen mohla a obvinila americkou vládu z tch nejhorsích zvrstev od konce 2. svtové války. Díky ministryni Hazel O´Learyové bylo zapocato jedno z nejrozsáhlejsích vysetování. A tehdy zacaly pukat ledy nejen v USA, ale ukázalo se, ze jde o mezinárodní sí mnoha stát ve svt, které své obcany doslova zaziva upalovaly a nechaly rozpadat radioaktivitou. Vse pro vdecké pokusy, ale i likvidaci nepohodlných obcan, skupin i celých komunit. Obmi byli zejména vzni, mentáln a tlesn postizení, obcané tmavsí pleti, thotné matky a dti. Pojme se podívat na odhalená fakta.... USA - Od roku 1946 bylo pacientm v nemocnicích a vzm, bez jejich vdomí nebo proti jejich vli, pícháno vysoce radioaktivní plutonium. Vzni ve stát Oregon se museli podrobovat ozaování svých pohlavních orgán. Dusevn postizení skoláci ve stát Massachusetts dostávali bez jejich vdomí od státu povinn ke snídani radioaktivní mléko. Jenze radioaktivní mléko byly nuceny pít ve 40. letech dti prakticky ve vsech státech USA. /V roce 1946, kdy zapocaly radioaktivní pokusy s mlékem, pijela americká vláda v rámci poválecné ,,humanitární pomoci,, v roce 1946 do Ceskoslovenska, kde na nasich skolách nutili dti pít jejich mléko. Díky této ,,pomoci,, se mozná stovky nevinných lidí nedozily svých dnesních vnoucat/. Novorozencm v USA s dechovými obtízemi byl podáván chrom 50. Dokonce i thotné zeny byly nuceny pi preventivních vyseteních polykat radioaktivní tablety, coz krom smrti dítte nebo jeho retardaci vedlo i ke vzniku rakoviny u samotných matek. Jindy byl thotným matkám podáván radioaktivní preparát zeleza. Práv tohoto zvrstva se úcastnila i Harvardská univerzita. Na Vanderbiltov univerzit byly zase stovky thotných zen radioaktivn ozaovány. U jejich dtí byla krátce poté lokalizována rakovina. Malým dtem z chudých nebo cernosských rodin byly vpichovány injekce s aktivními jódovými preparáty. Staí a nemocní lidé byli likvidováni injekcemi s vysoce jedovatým plutoniem a radioaktivním preparátem zeleza. V Bostonu dostávali pacienti s nádorem mozku uran 235, aby se zjistilo, od jakého mnozství zacínají mít paprsky nicivý úcinek. Massachusettský ústav technologie /MIT/ spolecn s Harvardskou univerzitou podával dusevn nemocným dtem k snídani radioaktivní cornflaky, aby se ukázalo, jak reaguje jejich tlo na takto kontaminovaný vápník a zelezo. Psychicky nemocní lidé údajn dostávali jód 131, aby se tak mohly sledovat úcinky na stítnou zlázu. V armádních programech USA bylo jen za 20 let podrobeno pímým radiacním testm 6940 voják a 900 obcanských pracovník armády. Ale v letech 1948-1963 se stalo pokusnými králíky 300 000 amerických voják, kteí byli úmysln vystavováni radiacnímu záení pi jaderných testech, aby se zjistilo, co vse clovk vydrzí pi psobení radioaktivity. Vse bez jejich informování. Uz v 50. letech tyto nelidské pokusy americké vlády tvrd odsuzoval známý radiolog Joseph Hamilton, který také prohlásil : ,,Není pochyb, ze tyto experimenty trochu pipomínají Buchenwald /fasistický koncentracní tábor/.'' Jedna z vládních zpráv uvádí, ze celkový pocet obtí tchto radiacních pokus v USA jde minimáln do desetitisíc, pokud jde o civilisty a blízí se pl milionu, pokud jde o zámrn ozaované vojáky /vse jen v USA/. SSSR - V Sovtském svazu vláda úmysln v tajnosti ozáila v prbhu doby 200 000 svých voják. Hovoí se i o tom, ze z jaderných elektráren v Rusku je úmysln vychylováno nebezpecné záení do okolí, aby se na civilistech testoval pomr úmrtnosti na rakovinu. O tom, jaké vci se asi mohly dít v této vci svdcí i fatální souhrn chyb vedoucí k nejvtsí jaderné afée ­ výbuchu Cernobylu

26.dubna 1986, na jehoz následky zemelo v prvních pti letech 8 000 lidí a dle oficiálních zpráv 40 000 ­ 500 000 lidí ceká pedcasná smrt. Vzhledem k tomu, ze se tato havárie stala nejutajovanjsím aktem 80. let v Sovtském svazu, hovoí se o tom, ze ozáení evropské cásti Ruska a stední Evropy bylo pedem plánováno, otevenou havárii vsak údajn nikdo nepedpokládal. Velká Británie ­ Byla tetí nejvtsí zemí ve zneuzívání radiace pro vládní úcely. V 50. letech byly v nemocnicích pacienti po celém tle ozaováni plutoniem a jejich tlesný úpadek byl dokonce podrobn dokumentován. Morbidní, nemyslíte ? V Londýn bylo zenám ve vysokém stupni thotenství tsn ped porodem tajn vstikován do placenty radioaktivní sodíkový roztok. V roce 1972 se vláda pokousela zbavit indických pisthovalc v Coventry, kdyz byli nuceni konzumovat ozáené radioaktivní chlebové placky chapatti. Ani Velká Británie si ale neodpustila zneuzít pro své testy své vojáky. Od pocátku 50. let az dodnes probíhá ada test, pi nichz je vojákm vstikováno do krevního obhu vysoce jedovaté stroncium 85 a barium 133. Dále museli inhalovat jód 132 a niobium 92 a nechat na sob provádt i dalsí pokusy ­ ve výzkumných centrech Aldermaston a Harwell. Ceskoslovensko ­ Vzpomeme, jak v roce 1946, kdy vláda USA zacala s pokusy s radioaktivním mlékem na celém svém území u skolák, zavítala téhoz roku i do Ceskoslovenska a ceské dti na skolách nutili pít jejich mléko. Mnozí si to jist pímo pamatují. Krom toho jsme od 50. let, stejn jako Sovtský svaz a jemu podízené státy, museli spolupracovat na sovtských jaderných projektech, kde byl i z nasich lidí udlán pokusný materiál. Tyto nelidské celosvtové pokusy na lidech a vylidování svta pomocí radiace bohuzel nejsou dosud minulostí. Dodnes se praktikují pokusy v Anglii na vojácích. Ale pedevsím v USA. Kdyz vydala 10.února 1994 Nukleární regulacní komise /NRC/ zprávu, kterou vypracovala na základ zptné kontroly licencních listin, odhalila mnoho dalsích radiacních pokus na lidech. Mluvcí Nukleární regulacní komise /NRC/ piznal, ze s mnoha akty zacházelo Ministerstvo energetiky a piznal, ze to bylo na píkaz prezidenta USA, Billa Clintona. Ten o tom tedy vdl, ale nejen, ze s tím nic neudlal, naopak utajoval to a dával souhlas k pokracování s tmito pokusy i v dnesní dob. Jak Nukleární regulacní komise /NRC/ piznala, v soucasné dob provádí v USA 100 ­ 200 nejvtsích lékaských institucí podle licencí NRC radiacní pokusy na lidech. Nechává Vás to klidnými ? Samotná ministryn energetiky, Hazel O´Learyová, která se pocátkem 90. let postarala o svtové odhalení radiacních vládních zlocin mnoha stát, ekla výboru /1994/, ze její ministerstvo dosud provádí 200260 zkousek na lidech rocn. A jak je to s námi ? KONCENTRACNÍ TÁBORY 21. STOLETÍ Lidé provládní a ti odsouzení. Vrame se zpt k tomuto tématu. Dokázali jsme si, ze snahy tajné vlády o svtovládu jsou v plném proudu a v tomto plánu jsou lidé a svtová populace, jako taková, jen císelným poctem kus masa, se kterým se mze beztrestn manipulovat nebo je po milionech likvidovat podle poteby. Máme ztratit nejen veskerá práva a svobody, ale i své myslení a sebe samotné. Budeme výhradním majetkem svtového státu. Vsechny pozemky, nemovitosti i vci budou znárodnny a zkonfiskovány, nikdo nebude moci vlastnit, jinak nez bez výjimecného povolení úad, jakýkoliv majetek. Budete se divit, ale jsou státy, které v tom vidí ,,sociální rovnoprávnost,,. Je to tím, ze tyto státy nezazily skutecné znárodnní, jako tomu bylo v roce 1948 v Ceskoslovensku totalitním komunistickým rezimem. Blízíme se opt této totalit, jenze tentokrát jde o skutecnou globální krádez /promite, znárodnní/. Ale o tom si povíme az dále. Kazdý, kdo v tomto budovaném superstát nebude chtít zmnit, a uz sám nebo mikrocipy, své myslení a nepodídí se svtové vlád, by teba jen v nejmensí vci, a kdo se nevzdá svých lidských práv a svobod, bude odsouzen. Odsouzen k nucené psychiatrické pevýchov, uvznní nebo fyzické likvidaci. Kdyby na vsechna tato tvrzení neexistovala fakta, z nichz mnohá jsou popsána v této knize, jist bych se takovým tvrzením vysmál. Jenze práv k tomuto tématu existují jedny z nejpodstatnjsích dkaz.

Pojme si tedy nyní íci pravdu o svtové, plánované ztrát svobody a hlavn o budování novodobých vládních koncentracních tábor ve svt. Paklize jste si mysleli, ze s fasistickým Nmeckem a II. svtovou válkou padl i poslední koncentracní tábor v djinách, tvrd byste se mýlili. Ne, nehovoím nyní o dnesních totalitních nebo zaostalých státech Afriky nebo Ásie, kde jsou koncentracní tábory a nelidské zacházení uz tak vzité, ze jsou obcany bzn brány jako výkonné úady státu. Nyní hovoím o budování nových koncentracních tábor v USA, Velké Británii, Austrálii, Nmecku a dalsích demokratických státech a ekneme si i o budování tajných koncentracních tábor v Cechách od 80. let. Vrame se ale nejdíve do historie. Po II. svtové válce a projektu ,,PAPER CLIP,, pesly pod americkou vládu spickoví nmectí lídi koncentracních tábor, aby pokracovali ve své práci pro vládu USA. A zejm se nehodlali zíci ani pod novou vládou svých sn o ostnatých drátech. Prakticky ve vsech amerických vojenských agresích proti nevinným státm od 50. let, vzdy se v prvé ad po vstupu amerických vojsk na jejich suverénní území, zizovaly koncentracní tábory pro pedem vládou USA vytipované jedince a skupiny, které by mohly klást nenásilný ideologický odpor americké okupaci. Mzeme si vzpomenout na válku ve Vietnamu, kde od roku 1961 plánovalo USA zídit 11.000 koncentracních tábor, kam chtli pesunout a ideologicky ,,vycistit,, 90 procent celého národa. Nakonec se jim podailo zídit ve Vietnamu pouze 44 koncentracních tábor, kde byli zadrzováni neviní civilní vietnamstí obcané, nelegáln vznni, muceni a byly zde páchány podobné lékaské pokusy na lidech jako za II. svtové války. editel vládní CIA, William Colby, piznal, ze v rámci projektu ,,PHOENIX,, bylo v tchto koncentracních táborech vládou USA zabito 20.587 vietnamských civilist a mnozí byli pitom zneuzíváni i pro lékaské pokusy. USA nemá fasistickému Nmecku opravdu co vycítat. Jenze stejné scénáe americké zahranicní a vojenské politiky se týkají desítek suverénních stát. Napíklad v Panam v prosinci 1989 vtrhli americtí vojáci svrhnout nepohodlnou vládu uz se seznamem osob ideologicky nevhodných, které pochytali a uvznili v koncentracních táborech bez jakéhokoliv obvinní nebo soudu. Celkem bylo internováno 7000 obcan Panamy, z nichz je dodnes mnoho nezvstných. Ale to jsou pípady koncentracních tábor, které vláda USA zizovala v rámci svých vojenských agresí, pestoze se týkaly civilních osob v daných státech. Ale nyní pojme do aktuální soucasnosti a podívejme se na úspsné snahy vlády USA, zizovat na svém území novodobé a obrovské koncentracní tábory /nikoliv vznice/. Jsou to skutecné koncentracní tábory se vsím vsudy a vláda USA je postavila pro své vlastní obcany, kteí jsou klasifikováni jako ideologicky nevhodní, a uz proto, ze jsou ochránci lidských práv, odprci vlády, kesané nebo barevní obcané. Jde o koncentracní tábory pro lidi, kteí by mohli dlat problémy v dob pebírání moci v USA pod diktát svtovlády. Tyto donedávna písn utajované zaízení jsou právn osetena, ze do nich mze pijít skutecn kdokoliv se vlád znelíbí, dokonce bez soudu a na neomezenou dobu. Pocítá se zde i s fyzickými likvidacemi. Stzejní právní úpravy pro tuto cinnost pisly z nejvyssích míst USA v roce 1994. Ale jist Vás zajímají fakta, tady jsou .... První koncentracní tábory se zacaly v USA budovat pro vlastní obcany jiz v 50. letech. Postupem casu vznikaly dalsí a dalsí, uz tehdy slo o písn tajný projekt vlády USA a dlouho se jej dailo také tajit ped veejností. Peskocme pár let a podívejme se na první akce.... Federální policie FBI provádla nezákonné operace, které mli název ,,NEVOD". Tímtéz kódovým názvem se téz oznacovali vsichni nepohodln smýslející obcané v USA. Ti byli vládou vedeni v evidenci jako adepti pípadného transportu do pipravených koncentracních tábor v pípad obcanských nepokoj. Do tchto koncentracních tábor byly vládou násiln umísováni svého casu pedevsím americtí vojáci a obcané, kteí odmítli jít bojovat do vietnamské války. Jejich pesvdcení nezabíjet z nich ucinilo v ocích vlády rázem sabotéry a nejvtsí spiklence a zlocince. Jen poznamenám, ze tento koncentracní tábor lezí dodnes u msta Allenwood ve stát Pensylvánie. Jenze tento tábor nebyl jediným pro sbr a izolaci nevinných, by odlisn smýslejících obcan. Byl to napíklad i federální vzeský tábor ve Wickenbuku, ale ten byl stejn jenom jeden z dalsích sesti, které uz tehdy na území USA vznikly.

Vse toto strasné jednání se vsak svého casu zacalo odhalovat a vypukla ostrá aféra. Kdo by si vsak myslel, ze po tomto odhalení USA upustily od tchto razií, tvrd se mýlí. Vse toto strasné jednání si po odhalení vláda jednoduse zlegalizovala naprosto zvráceným zákonem /tzv. McCarranv zákon/. K tomuto ale svt nemohl necinn pihlízet. Svého casu proti tomu veejn a oste protestoval americký senátor William Langer ze státu Nová Dakota. Ten prohlásil v 50. letech: ,,Te nám tedy navrhují zavést v Americe koncentracní tábory. Mzeme si být naprosto jisti, ze tyto koncentracní tábory mají slouzit jedinému úcelu. A sice ­ uvrhnout tam lidi, kteí se znelíbí vládnoucí moci. Az sem jsme to tedy dopracovali !'' Tolik senátor William Langer. Ministr spravedlnosti USA, F.Biddle, v roce 1952 k tomuto prohlásil: ,,Krok za krokem jsme vytváeli píznivé podmínky pro píchod nové tyranie a dovolili, aby se nám zavírala ústa, zakrývaly oci a ucpávaly usi.'' Senátor M.W. Cooper v roce 1989 zase prohlásil, ze vsichni nevhodní lidé, které vlády oznací, budou pochytáni a umístnni v koncentracních táborech o rozloze 1 km ctverecní, které jiz existují pro zdárné nastolení svtovlády. Ve své knize k tomu dodává: ,,Vase svoboda se nikdy nevrátí a vy budete zbytek zivota zít v otroctví. Mli byste se probudit a mli byste to udlat nyní.'' Je jist zajímavé, ze tyto záhadné a utajované vládní koncentracní tábory, které vznikají po celém svt, vznikaly zárove s celosvtovými snahami o narusování soukromí obcan s cílem získat jejich osobní data a naprosto veskeré informace z jejich zivota a aktivit. Ne-li snad proto, aby mohli být takto masov lidé vládou vyhodnoceni a vybráni z nich odlisn smýslející, kteí mají být postoupeni dalsím ízením ? Ano, individuálními pípady lze takto postupn naplovat koncentracní tábory nevinnými, ale vlád nevyhovujícími lidmi. Jenze vyhlásení svtovlády si nezádá individualitu, ale masové zatýkání a následnou pevýchovu nebo masovou likvidaci. A proto vláda zvolila zcela legální postup, jak masov v krátkém období /az pijde vhodná doba/ pozatýkala po tisících pedem vytipované obcany, kteí uz jsou dávno na indexu americké vlády. Tento postup byl legalizován díky skrytým machinacím, kdy vláda USA nechala vzniknout organizaci FEMA /Federální agentura pro výjimecné stavy/. Do této agentury pelila zákonem vláda USA takové mnozství pravomocí, mnohdy doplnné naprosto zvrácenými novelami zákon, ze dala agentue FEMA prakticky vtsí moc nad obcany nez má vláda samotná. Agentura FEMA vznikla z naízení prezidenta Jimmi Cartera c. 12148, dne 19.6.1978, jako vládní agentura pro ízení nouzových stav, to znamená, ze pebírá veskerou moc ve stát pi pírodních katastrofách nebo masových obcanských nepokojích. Pozdji byla výkonným naízením prezidenta agentura FEMA oprávnna také k tomu, ze mze za urcité situace zrusit nejen Listinu práv a svobod obcan, ale i samotnou Ústavu USA pi ,,Národním nouzovém stavu,, - coz by byl zacátek té nejvtsí totality vsech dob. Náhle by ze dne na den pevzala vládu nad vsemi lidmi i státem agentura FEMA. To vse díky výkonnému naízení prezidenta Cartera c. 11490. Vláda USA tak vlastn vytvoila zálozní totalitní a diktátorskou vládu, kterou mze dát ze zákona kdykoliv do chodu se vsím, co k tomu nálezí a co bude následovat. Výkonným naízením prezidenta Cartera c. 11490 se shrnula vsechna dívjsí výkonná naízení do tohoto jednoho. Tyto výkonná naízení shrnutá pod c.11490 zde uvádím vcetn jejich identifikacních kód. Uvdomte si, ze vsechny tyto naízení mohou bhem hodiny zachvátit celé USA, stací, aby k tomu prezident dal souhlas : E.O. 10995 ­ zabavení vsech komunikacních prostedk, médií a sítí federální vládou. E.O. 10997 ­ zabavení vsech zdroj energie, elektráren, ropy, plynu, benzínu atd. pod federální vládu. E.O. 10998 ­ zabavení vsech potravinových zásob, zdroj potravin a farem pod federální vládu. E.O. 10999 ­ zabavení vsech dopravních prostedk, vcetn osobních a nákladních aut a lodí federální vládou a kontrola vsech silnic a pístav.

E.O. 11000 ­ zmocnní se vsech obcan pro nucené pracovní síly pod dozorem federální vlády, vcetn rozdlení rodin. E.O. 11001 ­ zabavení vsech zdravotnických zaízení, skol a sociálních zaízení, vcetn pevzetí neziskových organizací a obcanských sdruzení federální vládou. E.O. 11002 ­ zplnomocnní k povinnému zaregistrování vsech obcan ministerstvem post. E.O. 11003 ­ zabavení vsech veejných i soukromých letadel a letis v zemi federální vládou. E.O. 11004 ­ zplnomocnní bez souhlasu pemisovat populaci z jedné oblasti do jiné. Vyhlásení zákazu vstupu do urcených lokalit. E.O. 11005 ­ zabavení zeleznic, vnitrozemských vodních cest a skladis federální vládou. E.O. 11051 ­ zmocnní editele Úadu pro plánování nouzových stav k vyhlásení úcinnosti vládních naízení v dob zvýseného mezinárodního nebo vnitrostátního naptí, obcanských nepokoj, pírodních katastrof nebo financní krize. Krom toho si mzeme uvést naízení vládní agentury FEMA z jejich dokumentu ,,The Defense Resources Act,, : SEKCE 1001 ­ Dává prezidentu pravomoc zídit cenzuru veskerých komunikací, které pekracují hranice USA, jako jsou tisk a televize a cenzuru postovních zásilek, telegram a e-mail. SEKCE 903 ­ Zmocuje prezidenta omezit pracovní pílezitosti na aktivity podstatné pro národní zdraví, bezpecnost a státní zájmy. SEKCE 201 a 501 ­ Dává prezidentovi pravomoc k zadrzení, zabavení nebo zmocnní se majetku obcan a dalsích forem vlastnictví. SEKCE 1213 ­ Vsechny firmy a spolecnosti, které spolupracují s federální vládou a státní správou federace /v podstat tedy vsechny/, mají podle tohoto naízení zakázáno zamstnávat jakoukoliv osobu, která uplatuje právo na stávku proti vlád nebo je clenem organizace, která protestuje proti vlád nebo k ní má výhrady. V pípad pírodních katastrof, obcanských nepokoj nebo financní krize, je prezident a malá elita lidí ve vlád USA oprávnna do jedné hodiny zrusit 200 let starou Ústavu, Základní listinu práv a svobod a zotrocit celý národ pod totalitní diktaturu. Znovu apeluji ­ v pípad pírodních katastrof, obcanských nepokoj a financní krize státu. A chcete vdt pravdu ? Vsechny tyto ti krize americká vláda umle vyvolává. Tedy vládní agentura FEMA a tajná vláda, abychom byli pesnjsí. Dlají vse proto, aby uz mohli pevzít vládu nad celými USA a tím nepímo nad celým svtem, nebo je to USA, kdo dnes diktuje politiku i hospodáství celému svtu. Svtovláda se nestítí niceho. A dkazy jsou, takze se postupn pojme podívat na to, jak FEMA a americká vláda vyvolává v zemi umlé pírodní katastrofy, obcanské nepokoje a umlou kriminalitu a státní financní krizi. Mozná se Vám to zdá sílené, ale není to o moc sílenjsí nez lidé, kteí za tím vsím stojí. UMLÉ PÍRODNÍ KATASTROFY - Americká vláda disponuje doslova ohromující technikou, která je schopna svým vlivem ovládat fyzické procesy v pírod, tedy ovládat také pocasí. Nejde o zádné carování. Vzpomeme si na projekt ,,ALTERNATIVA 1,, kdy se plánovalo pomocí jaderných zaízení vytvoit díry ve stratosfée pro ochlazení a vycistní atmosféry na planet Zemi. Nebo se podívejme na vládní projekt ,,HAARP,,. 300 Km východn od Anchorage na Aljasce, u msta Gakona stojí doslova gigantický les antén. Tento komplex obsahuje 600 kízových diopól. Jejich celek má tvoit obrovský vysokoenergetický a vysokofrekvencní fázový radiový vysílac, který nepijímá, ale naopak

vysílá v rozsahu od 2,5 do 10 megaherz. Úcelem je, aby toto zaízení jako supervýkonný transmiter s nejsilnjsím výkonem 100 miliard watt vysílal energii do okolních vrstev atmosféry, coz mze zpsobovat zahívání atmosféry a radikální zmny pocasí. Není zádnou fikcí, ze elita v USA si dnes mze prakticky urcovat pocasí na dlouhé týdny dopedu. Dokází udlat na Zemi doslova tropická vedra, tudíz i sucha a ohniska rozsáhlých pozár nebo naopak zavalit atmosféru takovým mnozstvím mracen, ze mohou ve vybraných lokalitách zpsobovat záplavy nebo smetat celá msta. Nevíte ? Americká vláda registruje podobný patent jako zcela funkcní pod c. 468 560 5 Spol. pro výzkum technologií na vyuzívání energií. Toto zaízení dokáze téz zahívat atmosféru. Jak se zde uvádí, tím by mohla být ochromena komunikace na velké cásti planety a nad velkou cástí Zem by se dalo kontrolovat pocasí a regulovat teploty, vcetn srázek a sucha. Patent dokonce sám pocítá se vzncováním obrovských pozár. Takových zaízení je dnes na území USA pomrn mnoho, nejde jen o zaízení projektu ,,HAARP,, na Aljasce. Tytéz projekty na zmnu a regulaci pocasí existovaly i v Sovtském svazu, takze dnes jsou jist zase o krok dál. V USA má nkolik tchto zaízení v kompetenci pímo vládní agentura FEMA, nechává Vás to klidnými ? Uvdomte si, pátelé, ze tajná vláda mze kdykoliv rozpoutat na Zemi hotové peklo a smrs pírodních katastrof. Proc? Protoze jen tak bude moci zrusit Ústavy, lidská práva a mze zacít platit stanné právo a totalitní diktát tajné vlády, která bude argumentovat tím, ze pokud se nyní svt nespojí, zahyneme. Vsimnte si, jak se za posledních 30 let bleskov mnozí záplavy, straslivá sucha, zemtesení, a to vse v místech, kde teba nikdy v historii nebývaly a dokonce by se tam podle vsech geologických a fyzikálních vlastností nemly ani objevit. Vzpomeme si, jak v roce 1997 postihly straslivé záplavy Ceskou republiku. Byl to sok. Nebyla to taková americká zkouska a píprava nasich branných sil i veejnosti na výjimecný stav v CR ? Zdá se to smsné, ze ? Jenze proc nám okamzit po záplavách práv americká vláda ,,zdarma,, darovala jakousi vakcínu /VAQTA/, kterou muselo být poté z naízení hlavního hygienika CR v srpnu 1997 povinn ockováno 80.000 dtí v CR a do skol byly nasazeny speciální stáby. Nebyli jsme tak trochu pokusnými králíky pedem pipravené akce, v níz se ml natrénovat postup armády, krizové vlády a obcanské veejnosti práv v krizových podmínkách ? Já pevn doufám, ze ne. Ale vte, ze jsou místa na Zemi, kde si FEMA uz dávno pohrává s pocasím ve státech, které se netsí podpoe tajné vlády. Az budeme stát zase po pás ve vod a nase domovy bude brát voda, neházejme vinu jen na ekologii. Dlali bychom píznivé alibi tm, kdo to potebují. Druhá moznost pevzetí svtovlády a diktátorského rezimu na Zemi jsou obcanské nepokoje nebo razantní nárst kriminality: UMLÁ KRIMINALITA ­ Americká vláda jiz od 50. let uskutecuje desítky program s drogovou manipulací spolecnosti, ale o tom jsem jiz rozsáhle psal. Díky této technice se jim podailo vytvoit miliony drogov závislých a pedevsím sociáln zruinovaných a moráln pokleslých lidí. V mnohých mstech vznikala celá gheta takové kriminální spolecnosti, zivící se pouze krádezemi, pepadáním a násilím. Vláda peci musela vdt, ze její drogové programy takto skoncí, ale za 50 let jejich existence s tím nic neudlali, naopak. Bylo tedy vytvoení pokleslé a kriminální spolecnosti úmyslem nebo jedním z úmysl ? Domnívám se, ze ano, protoze pesn to tajná vláda potebuje. Vytvoit umlou kriminalitu, aby si obcané ze strachu ped kriminalitou nechávali vládou odebírat svá lidská práva výmnou za svou ,,ochranu,,. Pro tajnou vládu je to ten nejvtsí byznys. Uvedu píklad ze skutecnosti: V USA v roce 1994 vzrostl u obcan vytvoený strach z kriminality jiz do takových rozmr, ze sami obcané pozadovali po vlád zavést tvrdá opatení. Vláda tak téhoz roku schválila nové zákony proti kriminalit, které sice efektivnji kriminalitu podchycují, ale na úkor toho, ze vsichni obcané, tedy i ti slusní, budou práv kvli tomuto ,,podchycení,, sledováni, registrováni, musí se podrobovat prohlídkám a dalsím preventivním opatením /sikanám/, zda nejsou kriminálníky. Podle tchto zákon si te vláda mze pijít do jakékoliv domácnosti, udlat Vám domovní prohlídku, vse peházet a bez zdvodnní nebo omluvy zase odejít, mohou Vás na ulici namátkou zastavit bez dvodu prohledat nebo odvést k výslechu. Mohou ale také koho se jim zlíbí prost zavít do vzení bez soudu jako potencionálního zlocince, aniz by k tomu skutecn byl dvod. Sami obcané si tak za svá hodnotná lidská práva kupují falesn vytvoený pocit bezpecí od státu. Mozná se tím zvýsí objasnnost kriminality o pár procent, ale na úkor nasich svobod, coz povazuji samo o sob za mnohem horsí zlocin. Vlád jde jen o to, pipravit nás o lidská práva. Proto vytváení umlé kriminality. Podle nových zákon z roku 1994 mze být v USA kdokoliv, vcetn ochránc lidských práv, rasov nevyhovujících nebo kesan, prost kdokoliv nevyhovující chycen a uvznn a teprve az protokol, kterým se provilo po dlouhé dob, ze daný clovk není kriminálník, je propustn, nedopadne-li he. USA se tak stala dalsím státem ,,myslenkových zlocin,,. Pokud se na ulici neusmíváte a nedláte, ze jste

sastni, nkdy i nemáte-li zrovna kravatu, ihned mzete být podle zákona pedvedeni v poutech jako dobytek, jako podezelý terorista. Ale taková je realita. Ale tyto zákony z r. 1994 nebyly prvními. Vláda USA rozpoutala obcanskou hysterii jiz v polovin 80. let, kdy prezident Ronald Reagan navrhoval veejnosti 6 represivních zákon výmnou za omezení základních svobod obcan. Tchto 6 zákon, tzv. ,,bills,, byly projednávány v Kongresu na jae 1985 a vyvolalo to vlnu nepokoj. Tehdy jest obcané vdli, co je svoboda, a ze je cennjsí nez vláda tvrdé ruky. Senátor Howard Metzenbaum byl jeden kritik tchto Reaganových snah o totalitní diktaturu. Kritizoval zejména ,,bills" /c.S.2626/, který dával uz tehdy pravomoc rozhodovat libovoln o vin ci nevin obcan a kdokoliv mohl být oznacen za zlocince a uvznn. Podle zákona S.2625 zase vláda rozpoutala hysterii, kdyz zavedla systém tzv. ,,národního udavacství,, ,kdy nabízela obrovské sumy penz tm, kdo vlád budou udávat jakékoliv informace vedoucí ,,k dopadení viník,,. Kazdý si jist domyslí, jakou vlnu udavacství, obcanských rozepí a falesných obvinní pro peníze tyto praktiky mohou vyvolat. Zákon c. 2395 navrhuje vládní cenzuru zákona o svobod informací, kdy média mohou být umlcena nebo naopak musí psát provládní propagandu. Takze nová vlna zákon z r. 1994 jist nebyla pro obcany USA takovým sokem, vzdy jejich stát se neustále snazí o zrusení lidských práv. Vte, ze kriminalita je zpravidla jen umle vyvolaný prostedek. Americký senátor, M.W.Cooper, v roce 1989 napsal: ,,Tajná vláda si pro potebu kriminálních zivl vyzádala dovoz velmi efektivních zbraní. To mlo vyvolat pocit nejistoty a donutit americkou veejnost k dobrovolnému zavedení zákona proti tmto zbraním. Aby postvala veejnost proti tmto zbraním, stílela CIA v rámci projektu ,,ORION,, za pomoci dusevn chorých, pod vlivem drog a hypnózy, dokonce nevinné dti na skolních dvorech. Plán probíhal dobe a vedl k zádoucím výsledkm. Tento plán musí být zastaven.'' Ano, vzpomete, kazdou chvíli se v USA objeví sílenec se zbraní v ruce vrazdící malé dti. Vzdy práv takový akt vyvolá v ocích veejnosti nejvtsí odpor proti kriminalit. Jen v roce 1995 bylo v USA zasteleno 5205 dtí. Zatímco se obcané zlobí a prosí vládu o písnjsí zákony, ta si patrn umývá ruce od krve. Senátor Cooper dále napsal : ,,Inscenátoi uvedených akcí vyuzili vlny kriminality, která v dnesní dob panuje, aby americkou veejnost pesvdcili, ze stádium anarchie v nasich velkých mstech dosáhlo vrcholu. Toto téma se omílalo denn v rozhlase, televizi i ve vsech novinách v drazných argumentacích. Az bude veejné mínní dostatecn zpracováno, zacne se tvrdit, ze na území USA pronikla teroristická skupina vybavená atomovou zbraní, která chce tuto zbra nechat explodovat v nasich mstech. Vláda pak bude donucena zrusit Ústavu a vyhlásit výjimecný stav.'' A tím by zacala platit diktátorská vláda FEMA a Rady národní bezpecnosti, koncentracní a vyhlazovací tábory a pevýchovné psychiatrické zaízení pro nové myslení. O tom si ale jest ekneme. Zpt k falesné kriminalit. Jiz jsme si ekli, ze vláda USA vyuzívá spickových zabiják z vznic, kterým za píslib svobody a anonymity zadávala rzné zhoubné úkoly ve spolecnosti. Vládní FBI se nestítila svtoznámé rasistické organizaci Ku-Klux-Klan dodávat informace o cernosských ochráncích lidských práv, které potom KuKlux-Klan lyncoval. O propojení vládní CIA s drogovou mafií ani nemluv, vzdy celá drogov závislá spolecnost je dílem amerických vládních ,,zdravotních,, program od konce 40. let. Kriminalita, od drog, pes respektování vsech forem pekupnictví, od zbraní po lidi, jakoz i pornografie a obchod s bílým masem, to vse je nejvýnosnjsí pro toho, kdo to respektuje /vláda/. Vytváení umlé kriminality není jen obrovský byznys, ale i cílená snaha dosáhnout, a to paradoxn s podporou veejnosti, diktátorského rezimu bez jakýchkoliv lidských práv. Jenze ne vsichni obcané jsou tak lehce zmanipulovatelní falesným veejným mínním. Mnozí mají oci otevené a vidí, ze to celé divadlo, zlocinné kruhy propojené se státní správou, musí mít njaký velmi smrdutý zámr. Vecer 8. bezna 1971 se doslova na ulici v diskusích spojila skupina obcan, kteí se nenechají jen tak odbýt úedním razítkem. Tito obcané se prohlásili jest toho vecera za Výbor obcan pro prosetení cinností FBI a vnikli do oddlení vládní FBI v Medii na pedmstí Filadelfie. Vybrali a odnesli více nez tisíc dokument, ofotografovali je a rozeslali redakcím novin, clenm Kongresu, novinám a spolecenským organizacím. A z nevinné ,,poulicní,, akce se zrodila národní aféra známá jako ,,Dokumenty z Medie,,. Ta na cas zchladila horké hlavy veejného mínní. Tyto dokumenty totiz

potvrdily, ze FBI naprosto ignorovala boj proti organizovanému zlocinu a kriminalit, kterou tak nechala vzkvétat a své úsilí naopak soustedila na politickou spionáz, diverze a sledování politicky nevhodných, vcetn ochránc lidských práv. Snad poprvé v djinách se pi prosetování tchto skandálních odhalení vedení FBI nepokouselo zádné z tchto odhalení ani dementovat a potvrdili tak jejich autenticnost. Mezi takové projekty FBI patil zejména projekt ,,COINTELPRO" ,o kterém jiz byla ec, kdyz jej odhalil v Senátu USA senátor Church. Co se týká umlé kriminality, práv v projektu COINTELPRO se uvazovalo o vyvolávání umlé kriminality a nepokoj, cist pro efekt na veejném mínní. Jeden z konkrétních pípad je z dubna 1969, kdy ochránci lidských práv a svobod, plánovali ucinit pokojnou protiválecnou demonstraci v New Yorku. Úmysl vlády v programu ,,COINTELPRO,, bylo vyrobit stvavé a podvrzené letáky, které vybízely k nepoádkm, potyckám a ke krveprolití a tyto poté síit mezi úcastníky pokojné demonstrace. Tyto násilnosti a nepokoje vyvolané umle vládou mly zdiskreditovat nejen samotné ochránce lidských práv, ale hlavn jejich protiválecné pesvdcování spolecnosti. Na jae 1978 bylo oficiáln vysetováním potvrzeno spojení mezi vládní FBI a skupinami student, které FBI platila za páchání násilností a výtrzností v New Yorku a dalsích mstech. Daleko horsí vsak je, ze vláda zneuzívá k páchání kriminality i psychicky nemocné nebo normální, drogami nebo mikrocipem ovládané skupiny i jednotlivce. Vzpomínáte si jest na bombový útok v obchodním centru v Oklahoma City v USA ? V této souvislosti byl obzalován Timothy McVeigh. Ten se k cinu piznal, ale na konferenci si stzoval, ze mu armáda do tla ped jeho cinem umístila mikrocip. Jak sám tvrdí, vbec neví, co ho to napadlo, prost to najednou udlal. Byl snad tedy naprogramován k takovému cinu ? Ale tch pípad jsou desítky, napíklad Collin Ferguson obvinil CIA z implantace mikrocipu do svého mozku, po kterém z neznámých pícin vrazdil v Long Island. Senátor M.W.Cooper odhalil v této souvislosti jednu zajímavou vc, cituji : ,,Zjistil jsem, ze tyto události se dly po celé zemi. V kazdém pípad, který jsem vysetoval...vsichni stelci byli bývalými pacienty psychiatrických zaízení a vsichni byli pod vlivem drogy Prozac. Tato droga, kdyz je podávána v urcitých dávkách, zvysuje u pacienta hladinu serotoninu a zpsobuje krajní agresivitu. V kombinaci s posthypnotickou sugescí nebo s ízením clovka pomocí elektronického mozkového implantátu /mikrocipu/ nebo mikrovlnnými elektromagnetickými impulsy nebo vniknutím E.L.F. dostanete masovou vrazdu koncící v kazdém pípad sebevrazdou pachatele. Exhumujte tla tchto vrah a hledejte mozkový implantát. Myslím, ze byste byli pekvapeni.'' Ale není to problém jen USA. Napíklad Sovtský svaz, dnesní cást Rusko, tam existují dkazy, ze vláda vyvolává kriminalitu a vbec agresivní chování obcan pomocí upravených a skrytých obrázk v televizním vysílání s pomocí vysílání zvlástních zvukových vln. Dále nízkofrekvencními signály vysílanými v rozhlasu. Vzpomeme na jiz uvádný píklad, jak ze stanice mezi Rigou a Gomelem v Sovtském svazu, ped rokem 1978, vysílali Sovti silné nízkofrekvencní signály, které ucinily z obyvatel Kanady ve mstech Eugene, Portland, Bend, Timmins a Kirkland Lake psychicky narusené obcany s agresivním a kriminálním chováním. Kanadské ministerstvo poté protestovalo proti tmto vlnovým útokm u sovtské vlády. Sovtský svaz si velmi zakládal na rozkladu osobnosti práv takovouto technikou. Ale nestítili se ani do svých vlastních obcan ládovat masov drogy a psychofarmaka a poádn je ,,sprchovat,, nízkofrekvencními vlnami. Ale vrátím-li se k USA, i oni vyuzívali ve vytváení umlé kriminality tchto ,,sprch,,. Uz od roku 1962 v rámci programu ,,Newark College of Engineering" vyuzívaly USA tchto neviditelných systém k vyvolávání masové neposlusnosti obcan, vzpour, rozvrat a teroru. Zatímco se vládní CIA zabývala v této vci spíse drogami a mikrocipy, tyto vlnové ,,sprchy,, mla na starost zejména vládní zpravodajská sluzba DIA. Z vládního dokumentu NSC-68 z roku 1950 Rady národní bezpecnosti USA se dozvídáme, ze vláda USA umle vytváela a podncovala neklid, odpor a nepokoje i v ostatních státech svta. To je, pátelé, nco málo o dalsím ze zpsob nastolení diktatury, po falesném pocasí tu máme umlou kriminalitu, která stejn jako pocasí, mze být kdykoliv vyhnána do takových extrém, ze padne svt v podob, v jaké ho známe dnes a tajná vláda zrodí svtovládnou chartu diktátorství. A co onen tetí zpsob zavedení výjimecného stavu ? To je práv stav národní nebo svtové financní krize, o které si nyní ekneme více.

UMLÉ FINANCNÍ KRIZE - Vzpomete na celosvtové stahování financní hotovosti a násilné nahrazování nasich penz bezhotovostními platbami pomocí platebních karet. Jednak nás tak mají totáln pod kontrolou, ale hlavn, jakmile by pislo k vyhlásení výjimecného stavu nebo jakéhokoliv jiného umle vytvoeného ohrození, vlády okamzit mohou vsem lidem zabavit veskeré peníze /stisknutím jednoho knoflíku/, protoze ty budou pouze pomyslné, v databázích vládních pocítac. Zatímco mze vláda tvrdit, ze je to proto, aby se peníze v takové nouzi spravedliv rozdlily do míst nejpotebnjsích, mzete si být jisti, ze tato konfiskace vsech penz je k Vasemu uvznní pod totální závislost a pídly vlády, která tak po Vás bude, pes vsechna potenciální zvrstva, tou nejdlezitjsí a nejvyssí slozkou zivota, doslova Vase modla. I samotná financní krize státu, bez jakýchkoliv ohrození zivot obcan, mze vyvolat to, ze vláda si prost nase peníze sama z databází pevede na sebe. Sama pak mze navodit umlou inflaci, kdy pro nás obcany nase peníze ztratí cenu, zatímco vláda na své úrovni za n ve stejném kurzu a hodnot napluje nadále své poteby. A takovéto hraní si s kurzem mny i inflací, to není zádný problém, to jist sami dobe víte. Dokáze to ovlivnit i sebemensí negativní událost ve stát, co teprve pímo vyhlásení národní financní krize nebo stavu ohrození. A zákony, které umozují zotrocit obcany svého státu a zbavit ho vsech penz, má snad kazdý stát, pestoze se o tom veejn radsi moc nemluví. V USA je to vázáno k naízení prezidenta c. 11490 ve federálním registru svazku 34, císlo 209, podepsáno prezidentem Nixonem v záí 1969. V tomto obrovském svazku je na stran 17569 uzákonno, ze prezident mze být kdykoliv zplnomocnn k ízení vsech slozek kapitálového trhu. Vláda mze kdykoliv plánovan vyvolat krach kapitálových trh nebo nechat cokoliv vytunelovat. Krach takových trh by mohl vést k uzavení vsech bank bhem nkolika dní a zmocnní se penz obcan, vcetn konfiskace zlata a stíbra. Pod nátlakem administrativy by se tak v dob národní krize nejsnáze podailo zavést masov povinnou bezhotovostní spolecnost. Ze dne na den Vám prost v obchodech eknou, ze Vase peníze nemohou pijmout a Vy zjistíte, ze z Vasich tvrd vydlaných penz jsou jen bezcenné papírky a kulaté plísky. Zárove se vznikem OSN vzrstaly ve svt tendence zakazovat státm vydávat mince z drahých kov. Odjakziva platilo, ze cena zlata jedné mince musí být minimáln taková jako nominální hodnota, která je na minci vyrazena, a kterou se platí. Proto i kdyz padla mna, lidé o své peníze nepisli, protoze jim ta samá hodnota zstala ve zlat. Po válce se zacali v rámci svtového plánu financní krize razit mince z tch nejobycejnjsích kov, vcetn zeleza. Ale i mince samotné zacaly být nahrazovány jest ubozejsími platidly, totiz bankovkami, ze kterých jsou pi pádu mny opravdu jen rovn stizené kusy papíru vhodné toaletnímu upotebení. Ale to je zámr, jen tak lze obcany totáln ozebracit a pivést pod závislost na vlád. Vláda samotná papírové peníze vydává uz jen proto, ze takováto mna se lze natahovat. Dá se prost dotisknout vzdy tolik, kolik vláda potebuje, aniz by to ale uz bylo kryté státním zlatem nebo ceninami. A uz jen tento fakt, ze si lze natisknout ohromné mnozství penz, mze zpsobit samo o sob totální kolaps národního hospodáství. Ale tento systém je známý uz od 2. svtové války. Za druhé svtové války se vláda Velké Británie pokousela hospodásky totáln znicit Nmeckou ísi tím, ze vytiskla obrovské mnozství falesných nmeckých bankovek a ty pak byly shazovány z letadel nad nmeckými msty. Obcané s nimi zacali samozejm okamzit platit a nmecké hospodáství se setkalo s kolapsním stavem. Vláda USA zase po bombardování Pearl Harbouru zrusila na tchto ostrovech svoji dolarovou mnu a vydala úpln nové peníze pouze pro tyto Havajské ostrovy. Okamzit po tomto podvodném plánu konfiskovala veskerý kapitál /akcie/ a dluhopisy /obligace/ a vojenská policie násiln otevela vsechny sejfy a konfiskovala veskerou hotovost a investicní zajistní. Byl schválen tehdy i zákon, ze kazdý, kdo vlastní více nez 200 dolar, dopoustí se trestného cinu. V roce 1991 se vláda Ruska v cele s prezidentem Michailem Gorbacovem /dnesním globalistou/ dopustila nejvtsí krádeze ve svtové historii. Jednoduse zneplatnili vsechny 500 a 100 rublové bankovky, coz znamená tetinu vsech penz ve stát, v mnozství 96 miliard. Navíc Gorbacov téhoz roku zmrazil /zabavil/ veskeré úspory lidí a subjekt v bankách a povolil pouze minimální msícní mnozství na vybrání. Zvyknte si pátelé, ze vlády jsou schopné vseho, aby vyvolali úcelnou financní krizi. Vzpomeme, co tím myslel prezident USA, Bill Clinton, kdyz prohlásil, ze cílem tohoto monstrózního spiknutí je vytvoení Svtového systému financní kontroly v soukromých rukou, který by umoznil ovládnout politický systém kazdé zem a ekonomiky jako celku... To je práv ono. Je to neuvitelné,

ale Federální rezervní banka USA, která je gigantickým monopolem vydávání penz a kreditních regulací a na které zálezí naprosto kazdá financní transakce, kurz mny i inflace v USA, není státní, ale je v soukromých rukou. Tento velmi riskantní vládní tah vsak má jednu výhodu pro svtovou vládu. Totiz tu, ze tento nejvtsí financní kolos v USA nepodléhá kontrole a dozoru Kongresu. Federální rezervní úad je tak jist vzorová ukázka spiknutí, o kterém Clinton hovoil v rozsíení na celý svt. Tak lze jednoduse vsechny ze dne na den vsechny peníze ukrást nebo zrusit, a to aniz by za to mohla být vláda stíhána nebo nacena z podvod. Je to dokonale propracovaný plán. A divíte se proc to v USA proslo ? Proc vbec senátoi dovolili pijat nco tak riskantního a spekulativního jako je Federální rezervní banka v soukromých rukou? Bylo to tím, ze Federální zákon o rezervách byl velmi rafinovan dán na program jednání do Senátu 24. prosince, v den vánocních dovolených vtsiny senátor. To je skandál, drtivá vtsina, která by byla proti, byla v ten den na vánocní dovolené a nemli tusení, co se v Senátu toho dne dje. Svtovláda si prost dokáze probíjet cestu na vsech úrovních, nestítí se niceho. Jak jiz jsme si ekli, USA, ale i dalsí státy mají ve svých zákonech uzákonno v pípadech ,,nouzových stav ve stát,, zízení totalitní diktatury ­ zrusení Ústavy a lidských práv, znárodnní majetku, penz a konfiskaci vsech sítí. Tyto zákony jsou velmi detailní v tom, co vse se má zabavit, zrusit nebo znicit, ale mají jeden obrovský a úmyslný nedostatek. Totiz ten, ze prakticky vbec neupesují, co je onen ,,stav národní nouze,,. V podstat nejsou dány zádné hranice, kdy si mze vláda dovolit vyhlásit výjimecný stav. Klidn tedy mohou /kdyby to nebylo vylozen trapné/ vyhlásit výjimecný stav jen proto, ze je v urcité oblasti nedostatek toaletního papíru. Ale vidím-li suverénní a arogantní chování vlád, divil bych se, kdyby se obtzovali vbec njaký dvod vymýslet. A co nase Ceská republika ? Vbec nejsme pozadu i zde uz máme pipravený scéná na pevzetí nasí zem pod totalitní diktaturu. V roce 1997 schválila i vláda CR vcný zámr zákona o krizovém ízení státu. Tento zákon, který by uvítal spíse jen njaký arabský diktátor, umozuje v krizových situacích /které ovsem nejsou ani v CR pesn specifikovány, a proto snadno zneuzitelné/ napíklad zákaz vstupu do urcitých oblastí, omezení pohybu, omezení výkonu vlastnického a uzívacího práva obcan, zahrnuje dokonce i zákaz tch nejdemokratictjsích princip, jako jsou obcanské stávky, protestní demonstrace nebo veejné shromazování obcan. Za nesplnní výse uvedených povinností umozuje zákon ulozit pokutu do výse 5 milion korun. Tento zákon ale zcela zjevn porusuje Ústavní princip CR o nezrusitelnosti základních lidských práv a svobod, uvozených v Ústav CR. Ale na Ústavu se u nás i v USA a desítkách dalsích státech vbec nehledí. Uz dnes ji patrn globalisté svtovlády mají za pedem zrusené. Mimochodem, nejde jen o ecnickou frázi. Od roku 1969 probíhají v USA mohutné vládní snahy o zrusení Ústavy USA. Vláda na to jde chyte, hodlá zrusit jednotlivé státy v USA a vsechny obcany nov rozdlit do 10. region. Zrusením stát by totiz padla i Ústava Spojených stát, nebo ta je kompaktní mezi státy /jez ochrauje pirozená práva lidí/. Tento ábelský plán je jiz dávno hotov, aniz by o tom byli obcané informováni. Prezident USA, R. Nixon, totiz v roce 1972 ucinil výkonné naízení /zákon/ c. 11647 /téz 11649/, kterými rusí význam stát a zídil nové rozdlení USA do 10. region. Tento zákon byl do Federálního registru zapsán 12. února 1972 /svazek 37, císlo 30/. Od té doby fungují státy v USA jen na oko, pro klid veejnosti, ale uz od roku 1972 mohou být bhem hodiny zruseny a ,,legáln,, tak padne i Ústava a vsechny lidská práva. Je to jist snadnjsí, nez vyvolávat umlé krize. Ale tyto klicky jsou evidentní v mnoha státech po celém svt, vsechna lidská práva jsou jiz právn ve skrytu podkopána, ceká se jen na vhodný okamzik pro jejich svtové zrusení ? Jeden z nejnebezpecnjsích bod tchto ,,krizových,, zákon ve svt, je úsek o znárodnní majetku v pípad ,,národní krize,,. Pojme se podívat na skutecný úcel tchto zákon: Základní svoboda obcana spocívá velkou mrou i v jeho majetku. Mze kde bydlet, mze se pohybovat, nakupovat i prodávat, mze prost zít v nezávislosti na vlád a tak být svobodný a uznávat vlastní názory. Znárodnním majetku je clovk pipraven nejen o sociální jistoty, ale stává se závislým pímo na vlád, kterou tak musí poslouchat. A vsimnte si, ze ve svt pomalu drobnými zákony a novelami pipravují pdu pro likvidaci zprvu drobných zivnostník /pod tíhou zvýhodování monopol a vydáváním zámrn nesplnitelných norem ISO a dalsí, které nemohou drobní zivnostníci splnit/. Ale postupn likvidací majetku a práva na majetek i kazdého obycejného obcana.

V USA v roce 1994 Federální soud doslova roztrhal na kusy Ústavu, kdyz rozhodl, ze ,,osobní majetek nemá ústavní práva,,. Ale tím, ze se v USA zámrn zrusila Ústavní ochrana a právo obcan na majetek, dal se tím zcela jasný volný prchod dlouho ocekávanému cíli ­ znárodování a konfiskaci. Uz pocátkem 90. let byla pitom navíc dána prezidentu USA výkonným naízením EBR c.1, pravomoc, ze mze jediným svým podpisem zmrazit a zabavit vsechny obcanské vklady v bankách a dalsí aktiva. Téz lze porovnat s výkonným naízením prezidenta c. 11490 z roku 1979, kde je téz uzákonna moznost zabavení nejen vsech vklad obcan v bankách, ale i hotovosti, zlata a cenností, jakoz i nemovitostí, vozidel a pedmt denní poteby, od spotebic po léky. Téz se lze podívat na vládní dokument ,,The Defense Resources Act", sekce 201 a 501, kde je dána prezidentovi USA pravomoc k zabavení majetku. Tyto zdánliv skryté a nenápadné zákony dávají dohromady obrovskou moc státu ze dne na den znárodnit majetek v celém stát. Ale to jsme dosud hovoili pouze o majetku nás obcan, s jehoz zabavením bychom ztratili i své svobody a nezávislost. Ale nyní se podívejme na zabavení a znárodnní infrastruktury státu. Dávejte dobrý pozor. Víme, ze vláda USA má díky zákonm odvozených od ,,národních nouzových stav,, pravomoc zabavit a zestátnit prakticky vse. Ale asi nevíte, ze je pipravováno i provládní násilné zabavení státní infrastruktury i bez jakékoliv krize nebo nutné píciny. Ano, ze dne na den mohou vojáci vtrhnout do mst a zabavit majetek a odprce beztrestn zabít nebo jako ,,zlocince,, zavít. Az pijde den ,,D,, vyhlásení svtovlády, zacne tento ábelský plán. Vsechna média, rozhlas, televize a noviny, sít pocítac a komunikacních prostedk, budou zabaveny a zestátnny. Jiz v roce 1984 provádla vláda a armáda USA generální zkousky tchto operací pod krycím názvem ,,REX 84", a jak potvrdil roku 1989 senátor M.W.Cooper, tyto zkousky probhly úspsn. A to je tvrdá realita. Vládní agentura FEMA má pitom pipraven i tzv. ,,PLÁN D". Tento 364. stránkový dokument hovoí pímo o pevzetí kontroly nad médii, aby bylo zajistno hlásání provládní propagandy a manipulovalo se, v rozhodující dob pebírání moci, veejným mínním. Tyto projekty odsouhlasil sám prezident USA Ronald Reagan. Projekt ,,REX 84,, ,který pocítá i s budováním koncentracních tábor pro politicky nevyhovující na území USA, se provalil na veejnost jest téhoz roku, v dubnu 1984. Tyto rozsáhlé projekty, v nichz bylo nacvicováno i rabování a prohledávání domácností, masové zatýkání a násilné represe proti civilistm, pokracují dodnes. Projekt ,,REX 84,, je jeden z ústedních projekt nastolení dne ,,D,,. Jsou pipravována speciální komanda, gardy /zpravidla z pedcasn propustných vz/ a armáda. Zástupce séfa informacního oddlení Pentagonu /velení armády USA/ - major Ralph Peters, vydal v roce 1993 oficiální prohlásení : ,,Ozbrojené síly USA musí být pipraveny pro boj proti vsem tm, kteí by chtli Novému svtovému ádu /svtovlád/ vzdorovat, a kteí lnou k národnímu cítní.... My, jako armáda potebujeme vyclenit více výcvikového casu na to, abychom dokázali takovým hrozbám celit. Je nám zapotebí aktivní kampan, abychom nad tou lzou zvítzili. To musí jít ruku v ruce s mohutným násilím.'' Sami vidíte fanatickou prohnilost ,,zelených mozk,, ,kteí se hodlají postavit na stranu jakéhokoliv rezimu a zde výslovn pipravované svtovlády. Upozoruji, ze výse uvedené prohlásení není citací Adolfa Hitlera nebo Mein Kaimpfu, ale jednoho z nejvyssích pedstavitel velení armády USA z roku 1993. Jest v témze roce, záí 1993, obdrzeli vojáci americké armády velmi podrobný dotazník. Mli se zde vyjádit na otázku, jestli by byli schopni stílet na obcany USA v prbhu konfiskací. Przkum byl provádn na základn Twenty-Nine Palms Marine Corp v Kalifornii. Jedno z míst, kde se pipravují plány na výcvik boje ve mstech a zatýkání, je údajn vojenská základna ve Fort Polk v Louisian. Jednomu z cvicení byla pítomna i tehdejsí velvyslankyn USA v OSN, Madeleine Albrightová, s Johnem Shalikashvilim, velitelem sboru nácelník stáb. Cvicení probíhalo soustedním tank v blízkosti mst, vrtulníky procesávaly vesnice a hledaly ,,teroristy,, a pozemní vojska obklicovala domy a podniky. Prezident USA, Bill Clinton, vydal 3. bezna 1994 výkonné naízení /zákon/ oznacený PDD c.25, kterým celou americkou armádu pevedl pod svtovou armádu OSN, která tak mze americkou armádu ,,legáln,, pouzít proti svým odprcm, tedy odprcm svtovlády. Dokument amerického ministerstva zahranicí c. 72-77, strana 10. íká: ,,Veskerý arzenál, krom toho, který je v uzívání

svtové armády, bude znicen,,. Armáda OSN totiz nestrpí, aby byl kdokoliv silnjsí nebo vbec jakkoliv vojensky vybaven nez ona. A opravdu si vsimnte, ze se snizují stále stavy voják i výzbroje v celém svt. Celý boj o svtovládu se odehrává zpravidla na pd USA, nebo práv tento státní kolos ídí /bohuzel/ celý svt. Kdo ovládne USA, je diktátorem svta. Americká vláda dává od 90. let moznost cizím vojskm budovat své vojenské základny v USA. Obrovské mnozství voják z Ruska a dalsích zemích, které, zdánliv na oko, USA povazuje za extrémní, dnes nacvicují na pd USA operace ,,REX 84,,. Proc vláda USA zve na své území znepátelené armády v takovém mnozství ? Ve Fort Polku v Louisian je nyní 19.000 cizích voják, v Nap u kalifornského Barstow je 50.000 cizích voják, kteí jsou výslovn udrzováni jako pohotovost pro pípadné nepokoje v oblasti Los Angeles. U Sacramenta v Kalifornii je 40.000 cizích voják. V San Diegu a okolí je dalsích 40.000 cizích voják. Jizn od Los Angeles je 22.000 voják, neustále pipravených k útoku. V Nevad jsou umístna mnohatisícová ruská vojska. Speciáln pro ruské vojáky v USA byla vydána zvlástní výuková brozura, která ucí, jak provádt domovní prohlídky a jak správn zabavovat zbran. V texaském cípu je situováno 43.000 cizích voják. V Anchorage na Aljasce pes 14.000 cizích voják. V horách západní Montany je 20.000 cizích voják, vse zpravidla z protiamericky zamených stát. Tyto údaje jsou z roku 1993, kdy psobilo celkem na území USA cca. 500.000 cizích voják. Dnes se pocítá, ze je na celém území USA pes milion zahranicních voják, pipravených vtrhnout do ulic amerických mst a zmocnit se Ústavy. První cizí vojska pozval 2. záí 1992 uz prezident George Bush. Uz tehdy bylo jasné proc. Není dstojné, aby americká armáda sla proti svému lidu, budou pozváni jiní a armáda USA bude provádt pouze ,,zákonná,, represivní opatení, zatýkání aj. . Ale to samé se týká i policejních slozek. Dodatek Návrhu trestního zákona Snmovny reprezentant USA, 4092-HR 3355, oddíl 5108, pocítá s najímáním zahranicních policejních oddíl pro dohled nad situací v USA. Mark Koernke z Michiganu, bývalý analytik rozvdky a kontrarozvdky americké armády, varoval pocátkem 90. let veejnost, ze vláda USA pipravuje vytvoení Národního policejního sboru, coz bude nová gigantická superorganizace slozená ze stávajících policejních a poádkových oddíl, tajných sluzeb a armády. Tento Národní policejní sbor je podle Koernkeho urcen pedevsím pro stíhání politických odprc vlády. Tento sbor pocítá s pevzetím lokálních policejních stanic v zemi, címz získá maximální pehled nad kazdým obcanem dané lokality. Séfem tohoto nového Národního policejního sboru byla Janet Renová /ministryn spravedlnosti USA/. Ta samá Renová, která vydala rozkaz 19. dubna 1993 v texaském Waco k vrazd 86 civilist, z cehoz 24 dtí, kdyz dm zdejsí nábozenské spolecnosti, která se odmítala podrobit vládním provrkám, nechala natlakovat vysoce holavým plynem CS /pestoze byl v lednu 1993 zakázán/ a následn byl zalozen pozár budovy, který poté Renová i Clinton v afée ,,WACO", zastíraly jako masovou sebevrazdu njakých fanatik. Vláda se tak zbavila 86 ,,nepátel,, státu a udlala z toho tehdy jest ukázkový píklad pro média, ze pokud se kdokoliv odmítne podídit prohlídkám nebo perzekucím vlády, mze takto skoncit. Jestli je to pedzvst praktik tohoto nového policejního gigantu v cele s Mr. Renovou, máme se na co tsit. Cizí, ale i americké policejní sbory, které se pipravují na prohledávání domácností a zatýkání politicky nevhodných, v dosud nejvtsí operaci, kterou kdy svt poznal, uz dávno jen tyto praktiky nenacvicují. Koncem roku 1992 a zacátkem 1993 zacaly tyto vládní razie v Chicagu pod názvem ,,Clean-Swep,, a v Clevelandu pod názvem ,,Achiles 2,,. Tyto razie nebyly vedeny proti kriminálním zivlm ani poulicním gangm, ale proti obycejným obcanm, kteí bránili své rodiny, domovy a firmy. V operaci ,,Clean-Sweep,, ozbrojené slozky procesávaly mstské ctvrti, vnikaly do kazdého domu, a to mnohdy i násilím. Tak jako Hitler vyprázdnil nmecké vznice od hrdloez a zformoval z nich zatýkací jednotku ­ Hndé kosile, tak i nase nová policejní slozka zapojuje do své práce poulicní gangy v Los Angeles, Chicagu a New Yorku, a to jak Crips, tak Bloods. Na náklady federálních fond byli vycviceni, vybaveni a obléknuti do uniforem. Ten, kdo Vás vcera na ulici okradl nebo podezal píbuzného, nyní bude busit s vládním odznakem na Vase dvee a zatýkat Vás pro vci, které jste neudlali. V roce 1990 pijal navíc Nejvyssí soud USA zákon, který dovoluje rozsáhlé a povinné prohlídky automobil a byt. Omlouvá se mnohdy dokonce i násilí ze strany policie, vládní orgány se prost mohou, s pozehnáním soudu, chovat k lidem jako k dobytku. Zatýkání bez dvod a vznní bez soudu, díky zákonm z roku 1994, to jsou dalsí a dalsí heby do rakve nasí demokracie. A co v Ceské republice ? U nás fungují taktéz velmi spekulativní zákony a praktiky. Ale my jsme z doby totality zvyklí jiz na cokoliv. Domovní razie, násilí a zatýkání nebylo nic neobvyklé. Ale USA jsme pedstihli i v masových raziích....

Koncem 70. let byla napíklad na nkolik hodin totáln vylidnna vládními slozkami obec epcice v Cechách. Lidé byli vyhnáni ze svých domov daleko od obce a bylo jim eceno, ze se bude v obci hledat nebezpecná munice z II. svtové války, coz mlo být pro místní obyvatele strasákem a podntem k opustní obce. Zatímco vsak armáda celou oblast uzavela, vláda zde ve skutecnosti nezákonn a v tichosti prohledávala dm po domu a nic netusícím obcanm prohledávala domovy, kde na základ udání hledali rzné protivládn motivované knihy a materiály Charty 77. Podobné razie poté zacala provádt i vláda USA, která uzavírala a evakuovala celé oblasti pod záminkou úniku nebezpecných plyn nebo jiných chemikálií, dokonce podél evakuacních silnic pohazovali dobytek se silnými dávkami sedativ, aby byla fikce dokonalá. Vystrasení obcané s plynovými maskami, které z umle navozeného strachu nesundávají radsi ani v evakuacních autobusech, okruzní jízda skrze ,,uhynulý,, dobytek a pryc s lidmi daleko od místa. Mezitím na totáln vylidnné lokalit armáda a tajné slozky /jak jinak, nez bez plynových masek/ testují tajné zaízení nebo montují nízkofrekvencní vysílace pro mozkovou stimulaci obcan... Ale pád totality v nasem stát neznamenal zárove i pád toho, co bylo v lidech vzité. Vzpomínám si na pípad ze zacátku 90. let, který se tehdy oste kritizoval v nasich médiích. Ve stedních Cechách byl totiz tehdy na opustné silnici zastaven, zakuklenými cleny ceských ozbrojených slozek, bzný dálkový autobus s lidmi. Muzi se samopaly v rukou naskákali dovnit a zacali násiln prohledávat jednotlivé a znacn sokované cestující. Jak se ukázalo, slo o cvicení. A já se ptám, co to nase ozbrojené slozky nacvicovaly uz dávno po pádu totality ? Jaké razie a operace se to pipravují v zelených mozcích nasí republiky ? Po této afée, která byla rozmáznuta v tisku, se jiz podobný pípad veejn neobjevil, to ale neznamená, ze nase ozbrojené slozky nenacvicují v tajnosti operace proti civilistm. Ale vrame se k USA a jejich raziím. Jak jsme si íkali, policejní násilí, vládní konfiskace, domovní prohlídky a zatýkání nevhodných, jen politicky odlisných, to je stupující se realita USA a jejich právního ádu. Agentura FEMA a Rada národní bezpecnosti USA uz zacátkem 90. let vlastnila seznam 10.000 American, kteí nevyhovují politické strategii svtovlády a byly urceny k zatcení a internování spolu s dalsími disidenty ,,Nové doby,, do koncentracních tábor. Vzpomínáte si ? Toto téma jsme zde jiz nakousli. Povdli jsme si o historii koncentracních tábor a nastínili jejich soucasnost. Americký senátor Langer a Cooper nám k tomu ekli téz svá svdectví. Okamzit, jakmile vypukne den ,,D,, nebo jedna z jeho operací k uchvácení USA a svtovlády, rozbhne se soucasn automaticky tzv. operace DRAGNET. Podstatou operace DRAGNET je gigantický pocítac /o kterém jiz byla ec/ a který je umístn poblíz Washingtonu. Tento gigantický pocítac, obsahující záznamy snad o vsech lidech, je pipraven po pijetí signálu, okamzit tisknout zatykace na statisíce pedem vytipovaných obcan, nepátel státu. Americké vojenské síly budou zneuzity k tomu, aby terorizovaly, zatýkaly a bez soudu zavíraly do koncentracních tábor nepohodlné obyvatele USA. Tento konkrétní plán c. MCSCBDPP-I-73 uz pocítá i s vyhledáváním nevhodných obcan, kteí se budou skrývat ped vládními jednotkami. Soucástí tohoto plánu je jiz hotový dopis, který má být zaslán jako vyhláska o hledaných ,,zlocincích,, a veejn vystavena v celé spolecnosti. Vsichni nepohodlní obcané mají být pochytáni a umístni do koncentracních tábor, které jiz existují po celém území USA. A nyní práv navázeme na nkolik stran zpt a dopovíme si fakta o soucasných koncentracních táborech v USA.... Pvodn bylo pod vládní organizaci FEMA povoleno postavit na území USA 23 koncentracních tábor pro odprce vlády v krizových situacích státu. To bylo koncem 80. let. Vojenským daovým rozpoctem 1990-1991 bylo schváleno vládou USA dalsích 20 vedlejsích koncentracních tábor. Zízení tchto 20 dalsích tábor bylo povoleno na základ dodatku c. 656 Carla Levina k rozpoctu ministerstva obrany. Do roku 1993 se na území USA nacházelo jiz 43 koncentracních tábor. Dnesní situace je neznámá /uz jen proto, ze krom vládou schválených koncentracních tábor je na území USA a pedevsím pod jeho povrchem mnoho cerných internacních tábor jiz od konce 40. a pocátku 50. let. Ale bavme se nyní o 43 známých a vládou zízených táborech. 10 z tchto koncentracních tábor bylo vybudováno pímo pro program ,,REX 84,, ,tedy zejména pro ty, kteí budou klást odpor pi znárodování, konfiskaci majetku nebo budou síit protivládní nálady pi zatýkání politicky nevhodných. 4 dalsí koncentracní tábory jsou urceny pro nejmén 25.000 civilist,

konkrétn pro pedem vládou vytipované odprce vlády a globalizace. Jsou to koncentracní tábory ve Fort Chaffee v Arkansasu, Fort Drum v New Yorku, Indiantown Gap v Pensylvánii a Camp Hill v Pensylvánii. 6 dalsích tábor jsou zadrzovací tábory pro vyjmecný stav,, a ty byly zízeny na jiz existujících vojenských základnách pro ostejsí dozor. Jsou to tábory ve Fort Benning v Georgii, Fort Huachua v Arizon, Elgin na Florid, Oakdale v Kalifornii, Fort McCoy ve Wisconsinu a Vandenberg v Kalifornii. Z dalsích 23 koncentracních tábor jsou to napíklad : Allenwood v Pensylvánii, Milpoint v Západní Virginii, Greenville v Jizní Karolín, Montgomery v Alabam, Elrino v Oklahom, Tulelake v Kalifornii, Florence v Arizon, Elmendorf v Arkansasu, Wickenburg v Arizon a Avon Park na Florid. Soucástí je i zaízení pro psychiatrickou pevýchovu uvznných. Poslední jmenovaný koncentracní tábor je v Paolo Pinto v Texasu, z nhoz jsem dokonce vidl i fotodokumentaci. Je to strasné, obrovské drátné ploty v pousti, hlídací vze, masy betonu a ped tím vsím obrovská bílá cedule u píjezdové cesty s americkým státním znakem a nápisem informujícím, ze jde o koncentracní tábor americké vlády ve správ FEMA /dosud prázdný/. Roku 1976 se rozhodl jeden obycejný, ale poádn znepokojený American, William R. Pabst, zalovat vládu USA kvli stavb koncentracních tábor a porusování lidských práv. Pabst pozadoval po vlád, aby odhalila pravdu a veskerou dokumentaci o tomto hrzném plánu. Jednání probíhalo u soudu Spojených stát v Texasu, císlo pípadu: 76-H-667. Kdyz byl 31. srpna 1976 zahájen soud, soudce o pedlozených dkazech prohlásil: ,,To, co jsem doposud vidl z dkaz, které pedkládáte, mi íká, ze není pochyb o existenci programu internování válecných zajatc i civilních osob. Myslím si, ze o tom není zádných pochyb.'' Soud sice potvrdil existenci koncentracních tábor v USA, ale odmítl o nich cokoliv zveejnit s vyjádením, ze to není mozné, jelikoz zalobce zatím nedosel zádné újmy ze strany tchto tábor. Pabst se odvolal proti tomuto vyjádení a zacal pípad c. 77-1096, ale informace o koncentracních táborech zstaly utajeny. Ale není to jen USA, kdo se pipravuje na globální svtovládu a pipravuje si koncentracní tábory pro své nepohodlné obcany. Prakticky kazdý stát má pinejmensím urcenu jednu, jiz stávající vznici, kterou bude teba propustit, aby se ze dne na den uvolnila speciáln urceným odprcm pipravovaného rezimu. Jsme-li u koncentracních tábor mimo území USA, mzeme jmenovit ukázat na nkolik ze stovek dalsích koncentracních tábor pro nevyhovující obcany po celém svt. Ve Velké Británii /Severním Irsku/ byl roku 1973 schválen zákon o ,,mimoádných opateních,,. Ten dovoluje armád a policii, ze mohou zatýkat bez zatykace, provádt svévolné osobní a domovní prohlídky a konfiskace. Zadrzení mohou podle tohoto zákona zstat ve vzení az 18 msíc bez soudu a jediného obvinní. Jenze praxe byla taková, ze libovoln pozatýkaní obcané jsou zde drzeni mnohdy i 3 roky. Zatcení nevyhovující obcané jsou zpravidla dopraveni k výslechu do kasáren Castlereagh, kde je cílem dosáhnout mucením ,,piznání,, zatcených. Policie, páchající mnohdy az bestiální mucení na nevinných obcanech, je pitom v naprosté beztrestnosti. V letech 1968-1982 zabili policisté a vojáci pes 200 zcela nevinných civilist. Zádný z viník nebyl potrestán. Nejstrasnjsím koncentracním táborem ve Velké Británii je Long Kesh, který je postaven jako soucást vznice Maze. Tento koncentracní tábor se také pezdívá ,,Blok H,,. Údaje za rok 1982 hovoí o 400 internovaných, politicky nevyhovujících obcan. V beznu 1981 vyhlásili uvznní obcané v koncentracním táboe hladovku proti bezpráví a mucení. Hladovku zapocali 4 vzni ­ Robert Sands, Francis Hughes, Raymond McCreesh a Patric O´Hara. Jeden po druhém zemeli. Do podzimu 1981 /do pl roku/ zemelo jiz deset úcastník hladovky. V Izraeli bylo do roku 1980 celkem 16 vznic. V roce 1980 k nim pibyla jedna velice zvlástní a skrytá ,,vznice,, v Nafche, kde jsou izolováni výhradn politicky nepohodlní lidé a doslova nelidsky muceni. Ostatn je to neuvitelné, ale Izrael ml mucení pímo uzákonno, a to az do roku 1998, od té doby se ,,jakoby,, neprovádí. Alexandra Johnsová z velvyslanectví USA v Izraeli byla ministerstvem zahranicí USA povena prosetit okolnosti tchto koncentracních zaízení v Izraeli. Tehdy byly vypracovány celkem 3 zprávy. Koncentracní tábory v Izraeli uz ped rokem 1981 potvrdila i OSN na základ svého vysetování. Nic více se vsak proti tmto státním zvrstvm v podstat neudlalo. V Austrálii jsme si jmenovali koncentracní tábory, které jest v 70. letech oficiáln s pozehnání vlády vznily, mucily a likvidovaly nevinné, lec rasov a ideologicky odlisné obcany. Slo o koncentracní tábory v Cootamunde, Palm Island, Darwinu a na ostrov Fantome v Queenslandu.

Krom koncentracních tábor, existují takka ve vsech státech tzv. internacní cizinecké tábory. V USA se staví na hranicích s Mexikem, kazdý evropský stát jich má desítky, nevyjímaje Ceskou republiku. Tyto internacní tábory slouzí k chytání zahranicních pisthovalc a uprchlík, kteí, pestoze se nicím neprovinili /maximáln úedními nedostatky v dokumentaci a dokladech/, jsou bez soudu i obvinní drzeni v tchto táborech, v celách jako zlocinci a zacházení s nimi je mnohdy horsí nez s dobytkem. Jejich jediným provinním je, ze jsou cizinci /mnohdy odlisné barvy pleti, vyznání nebo politické orientace svého výchozího státu/. Mnoho zdánliv ,,nekoncentracních,, tábor existuje i v areálech psychiatrických léceben pod nechvaln známými pevýchovnými programy. Ale pojme se podívat i na Ceskou republiku. Co si myslíte, jak to bylo u nás s koncentracními tábory? Pomineme-li poválecné nucené práce a internacní pracovní tábory pro odprce rezimu, dokonce pomineme-li i speciáln zaízené mucící bloky a bloky smrti v nasich vznicích pro politicky nevhodné, stále se motáme kolem let 1948-1959. V rzných úpravách totalitního rezimu existovaly rzné formy nedobrovolného vznní nevhodných obcan az do 80. let. Pak pisel strasný nápad. Zídit opravdovou a organizovanou sí skutecných koncentracních tábor jako za fasismu. Pojme si o této nasí Ceské postfasistické dob 80. a 90. let íci bez cenzury. Tyto zlociny petrvávají.... První poválecný nápad na zízení koncentracních tábor v Ceskoslovensku pisel r. 1958, kdy vse zacalo, podobn jako v USA /FEMA/, záminkami o ,,nouzových stavech státu,,. To, ze tyto smrnice dostala za úkol vypracovat tajná STB vsak svdcí o mnohém. Celá akce dostala krycí název ,,NORBERT,,. Oficiáln byla schválena vojenskou komisí obrany ÚV KSC dne 9.ledna 1964. Poslední úprava, která byla platná az do období po revoluci r. 1989, byla provedena 28. schzí Rady obrany dne 22.záí 1977. Od tohoto dne celá akce ,,NORBERT,, mla jediný cíl ­ zídit na území nasí republiky v kazdém okrese koncentracní tábor pro násilné uvznní vsech vlád nevyhovujících, by nevinných a slusných obcan. Den 22. záí 1977 se zapsal do djin vedle hitlerovských koncentracních tábor.... opravdové koncentracní a likvidacní tábory, celá národní sí tchto zaízení. Do této vládní spíny bylo krom policie /VB/ a tajné sluzby /STB/ namoceno pedevsím Federální ministerstvo vnitra, Generální prokuratura, Národní výbory, Cs. lidová armáda a co je smutné, tak i ministerstvo spravedlnosti. Dne 28. prosince 1978 vydal ministr vnitra, PhDr. Jaromír Obzina, CSc., naízení c. 21, kterým zalozil vládní evidenci nevyhovujících osob, tzv. ,,nepátel státu,, urcených k transportu do tchto koncentracních tábor. Naízení nabylo platnosti k 1.únoru 1979. Ve cl. 6 tohoto naízení jsou rozdleny hlavní skupiny /a-f/ lidí urcených k zatcení a transportu, od disident pes kesany, ochránce lidských práv, po obcany, jejichz pedkové byli zivnostníky. Po vzoru fasistické ideologie navíc od roku 1985 vláda zalozila celostátní projekt ,,PAVOUK,, který se zabýval výhradn sledováním obcan Zidovského pvodu a vyznání. Ve cl. 7. jsou klasifikovány celkem 4 kategorie nebezpecnosti obcan. Celkem bylo v tajných seznamech akce ,,NORBERT,, vedeno 9.000 nevinných osob, pipravených k okamzitému zatcení a transportu do oblastního koncentracního tábora svého okresu. Je to strasné císlo. / V USA, s tehdy cca. 230. miliony obcan, se ve stejné dob hodlalo transportovat do koncentrák teprve 10.000 osob, zatímco v Ceskoslovensku s 15. miliony obcany to bylo tehdy uz 9.000 osob/. V Polsku se v té dob stejn jako u nás a celé stední Evrop a SSSR taktéz budovaly koncentracní tábory. Zatímco u nás se akce jmenovala ,,NORBERT,, v Polsku mla krycí název ,,JARO,, a byla mnohem drastictjsí, nebo bhem jedné noci z 12. na 13. prosince 1981 zde bylo pozatýkáno 6600 nevinných obcan, z nichz bylo do pipravených koncentracních tábor internováno 5050 lidí. Vse bhem jediné noci, podle pedem pipravených vládních seznam. Zatímco se jiz Polsko zmítalo nkolik let v epose koncentracních tábor, v Ceskoslovensku se odehrávalo vse jest na papíe, rozestavno vsak bylo u nás jiz nkolik koncentracních tábor. První celostátní zkousku zatýkání a uvznní obcan v nasí republice udlala vláda az v listopadu 1988 pod krycím názvem ,,OBRANA 88,,. Do revoluce bylo dostavno nkolik koncentracních tábor a v projektu ,,NORBERT,, pozatýkáno dnes jiz nespocet lidí. Do revoluce v 89. bylo násiln z politických dvod vládou pochytáno navíc 11.000 nevinných a zdravých lidí, kteí musely projít pevýchovnými programy a vymýváním mozku ve vzeském pavilonu c. 17 psychiatrické lécebny v Bohnicích, který byl celý v kompetenci nikoliv psychiatr, ale ministerstva vnitra a spravovala jej STB. Po revoluci, 17. listopadu 1989, byla narychlo totalitním rezimem znicena podstatná cást dokumentace o celé akci ,,NORBERT,,. Jenze jest ped skartací byly nkteré dokumenty zalozeny do jiných slozek a nepislo se na n. Bylo zjistno, ze na Jizní Morav mly být koncentracní tábory zízeny zatím ve tech okresech ­ Svaec u Záru nad Sázavou, Vyskov a Znojmo, mimo to u nás byly zjistny tábory

v Leseticích, Králíkách, Moravském Beroun, Jáchymov, na Slavkovsku a Píbramsku. Sbrná stediska ml vsak kazdý okres. Na Slovensku to byl koncentracní tábor Ruzomberok a Ilava. Kdyz se nová vláda po revoluci v 89. zabývala tmito zlociny koncentracních tábor, místo toho, aby to veejn odsoudila a odtajnila veejnosti tyto pipravovaná zvrstva, naopak ponechala vse v naprosté tajnosti ped veejností. Proc ? Chtli snad nasi noví vládci pokracovat i po revoluci a dokoncit likvidaci nepohodlných ? Proc celá akce ,,NORBERT,, pokracovala i po revoluci ? Kdyz uz dávno po revoluci prosetovala Inspekce federálního ministerstva vnitra tyto operace ,,NORBERT,, - ve své závrecné zpráv ze dne 7. bezna 1990 ministerstvo neshledalo zádné pochybení. Stále krylo fakta a lhalo do ocí. Pitom byl Václav Havel informován o operaci ,,NORBERT,, jiz 15. prosince 1989 a s ním i vrcholní pedstavitelé nového zízení. První demokratický ministr vnitra, JUDr. Richard Sacher, byl informován o operaci ,,NORBERT,, jiz 16. ledna 1990. Zatímco jest 7. bezna 1990 veejnosti Inspekce ministerstva vnitra lhala, ze zádné koncentracní tábory nejsou, v dokumentu z 25. bezna /jen 18 dní poté/ tatáz inspekce pro vnitní potebu vse piznává. Dne 27. bezna 1990 byla v úedním záznamu Inspekce ministerstva vnitra rozhodnuto nadále utajovat tyto fakta veejnosti. Dne 29. bezna 1990 nácelník Inspekce federálního ministerstva vnitra dokonce doporucoval provrku seznam osob, uvedených v rámci akce ,,NORBERT,, k uvznní. Jenze zacátkem bezna 1990 byl tento nechutný plán ,,NORBERT,, odhalen veejnosti únikem informací. O tomto úniku se zmiuje i zpráva Inspekce federálního ministerstva vnitra ze dne 29.3. 1990. Nebýt tohoto úniku informací a následného veejného tlaku obcan za podpory médií, do dnesních dn by nase vláda tyto operace tajila a kryla. A mozná v nich i pokracovala ? Mohu se tak domnívat na základ toho, ze tyto operace byly i tak dlouho po revoluci v nasí vlád tajeny. Pestoze byly z velké vtsiny dokumenty ,,NORBERT,, po revoluci skartovány, aby se zametly dkazy, kazdý z Vás si mze ovit, zda na tchto seznamech také figuroval. Jak ? V okresních evidencích obyvatel, kde je na píslusné kart v pravém horním rohu vyznaceno cervené písmeno ,,P,, /nucené práce/ nebo ,,Z,, /zajistní v nápravných pevýchovných ústavech/. Pestoze byl celý rok 1990 opeden aférou a utajovacím skandálem kolem koncentracních tábor akce ,,NORBERT,, - obcané brzy zapomnli. A snad se na cas i radovali z jakési dosti prolhané, ale uzitecnjsí svobody, nez kterou byl totalitní systém ped rokem 1989. Jenze ideál koncentracních tábor se vrátil a tentokrát v plné skutecnosti. Co se to dje ? Dne 4. listopadu 1998 otásla Ceskou republikou naprosto necekaná aféra. Aféra, která otásla jak ceskými státními orgány, tak samotnou vládou USA. Toho dne byl totiz v Ceské republice oficiáln odhalen koncentracní pevýchovný tábor. Tento koncentracní tábor byl zízen orgány USA v únoru 1998 na odlehlém míst, asi 10 kilometr severozápadn od Brna v lokalit nazvané Jelenice. Cást hlídacího personálu tvoili Americané, kteí celý tábor také ídili, zbytek dozorného a provozního personálu byli najatí Cesi, kteí ocekávali pvodn práci vychovatel. Kdyz vsak odusevnlá cást ceského personálu zjistila, o jakou spinavou, nezákonnou a utajenou práci se jedná a kdo vsechno je do ní zapleten, podailo se nkolika z nich uniknout pozornosti a informovali o tomto táboe policii, paticné úady i tisk. Díky tomu byl dne 4.listopadu 1998 /po 9. msících fungování/ odhalen první koncentracní tábor od revoluce r. 1989. Zacalo jedno z nejvtsích vysetování v djinách Ceské republiky. Krom policie se do celé akce zapojila i ceská tajná sluzba BIS spolecn s americkou federální policií FBI. To, co se zjistilo, bylo strasné.... V tomto ceském koncentracním táboe si orgány USA zídily koncentracní, izolacní a pevýchovný tábor pro své problémové americké obcany ve vku od 14. do 18. let. Nikdo jiz pesn nezjistí, kolik American zde bylo tajn ped orgány Ceské republiky vznno, ale v dob, kdy policie a tajná sluzba BIS vnikly do objektu, bylo na míst 61 amerických obcan. Vsichni tito, pedem vytipovaní americtí obcané, mají stejný osud, vsem bylo na území USA slibována nevinná poznávací exkurze, ale pi ní byli uneseni, byli jim zabaveny osobní doklady a pasy a zavleceni do Ceské republiky /aniz by to státní orgány CR zaregistrovaly/. V tomto koncentracním táboe Jelenice, který Americané nazvali ,,Morava Academy,, - byli vsichni unesení americtí obcané

pod písným, doslova vzeským dozorem. Krom nucených a mnohdy násilných pevýchovných program byli také za zdmi Jelenice nedobrovoln trestáni a muceni. Ve zvlástních místnostech bez oken, jediného zdroje svtla i jakéhokoliv nábytku, byli zavíráni na dlouhé hodiny bez jídla i pití. Jindy byli naopak zavíráni do úmysln petápných místností do 40. stup, kde museli lezet svázaní na zemi a ve dne i v noci na n bylo namíeno oslující svtlo. Zákaz pohybu a fyzické tresty byly v podstat na denním poádku. Nikdo z nich nesml opustit budovu Jelenice, nebylo to ani technicky mozné, pohyb po budov byl omezen stejn. Policie CR provedla pes 70 výslech, od zadrzených American po americké a ceské vznitele. Vsech vysvobozených 61 American bylo v polovin listopadu 1998 odesláno zpt na území USA. Proti vznitelm zacalo trestní ízení v nmz byli obvinni hned z nkolika trestných cin a zlocin proti lidskosti. Jak vyslo najevo, americké orgány kryly únosy svých ,,problémových American,, z USA do izolacních pevýchovných tábor v Ceské republice a to zejm se spoluprácí ceských orgán. Jak jinak lze vysvtlit, ze se náhle z USA ztratí 61 lidí, aniz by je zdejsí úady postrádaly a dostaly se do Ceské republiky bez pas a jiných doklad, aby zde dlouhé msíce pebývaly na ,,neznámém,, míst, aniz by to Ceské úady vbec zaregistrovaly. Zacalo se dokonce hovoit o propojení s americkou vládou, nebo ta uzákonila jiz tehdy zizování pevýchovných a izolacních tábor pro americkou mládez. Z naprosté lability byla obviována i vláda Ceské republiky, která s tím zacala nco dlat az poté, co na to museli upozornit samotní obcané s následnou podporou a tlakem médií. Po obvinní americké vlády z úcasti na tchto nelidských projektech se dostavilo oficiální vyjádení velvyslanectví USA v CR, které v zacátku vysetování prohlásilo, ze uz v íjnu 1998 v objektu Jelenice provádlo kontrolu a nic nezákonného nenaslo. Navíc krylo americkou vládu, kdyz prohlásilo, ze s tím vláda nemá nic spolecného. Postupné vysetování Policie CR, BIS i americké FBI vsak postavilo tyto tvrzení a celou americkou vládu do kouta. Byly zde prokázány zlociny proti lidskosti a oficiáln se i v médiích hovoilo o tomto pevýchovném izolacním zaízení jako o koncentracním táboe. Je tedy zcela jisté, ze velvyslanectví USA pouze krylo americkou vládu a sebe samotné, pestoze o tom vsem museli vdt. Velvyslanectví totiz piznalo, ze uz v íjnu v objektu Jelenice provádli kontrolu, címz patrn chtlo jiz v zacátku celé vysetování zastavit. Místo toho vsak jen v prbhu dalsího vysetování potvrdilo to, ze vláda USA a její velvyslanectví v CR musely o tomto táboe i praktikách v nm velmi dobe vdt, ale nic proti tomu neudlaly a naopak celé zaízení kryly. Jak se ukázalo vysetováním, stejní Americané nemli pouze koncentracní tábor zde u Brna v Ceské republice, ale unáseli své obcany i do podobných koncentracních zaízení, které provozovali /a v tomto pípad jist dosud provozují/ v Mexiku, Jamajce, Severní Samoy, Filipínách a v Montan. A já se ptám jak to, ze si v Ceské republice mohou americké orgány tajn zídit koncentracní tábor a 9 msíc unikat pozornosti nebo sebemensímu zájmu ceských úad nebo policie ? Proc s tím vláda USA nic neudlala, pestoze, jak její zastupitelství tvrdí, uz v íjnu tam dlala inspekci a ,,nic,, spatného nezjistili. A jak mohou poté tvrdit, ze o tom vbec nevdli ? Proc az udání ceského personálu a jejich vyhecování mediální aféry vedlo Ceskou vládu k vysetování ? A kde vbec skoncilo ono vysetování ? Máme se spokojit pouze s tím, ze vsech 61 amerických obcan je uz osvobozeno ? Proc se celé vysetování odebralo do podzemí ped zraky veejnosti ? To jsou otázky svdomí.... MANIPULACE S VEEJNÝM MÍNNÍM Veejné mínní, to je ta nejvtsí a pitom nejsnáze dosazitelná zbra picházející svtovlády. Jiz jsme si íkali o tom, jak vlády umle regulují a manipulují veejným mínním pro svj prospch a pro síení propagandy globalizace. Od podplácení noviná, pes výhruzky, vydírání, samotné ovládání médií, az po oblasti skrytých manipulací ­ pomocí drog, plyn, elektromagnetických vln, prostednictvím televize, hypnotické sugesce atd... Tyto praktiky se djí bez ohledu na státní rezim vsude a s jediným cílem - ovládnout veejné mínní a získat slepou podporu veejnosti i pro ty nejzvrácenjsí projekty.

Vlády svta vynakládají obrovské sumy za vytvoení pozitivního obrazu svých praktik a snad jest vtsí sumy za maskování svých chyb, podvod a zlocin proti lidskosti. Americká tajná sluzba CIA zídila v Londýn roku 1966 tzv. Forum World Features. Ta dodávala 150 novinám v 50 zemích svta clánky, které musely být otisknuty, a které manipulovaly veejným mínním podle poteb vlády USA. V roce 1977 odjistil Carl Bernstein /proslavený svojí úlohou pi odhalení aféry Watergate/ dalsí casovanou bombu, kdyz oficiáln prohlásil, ze více nez 400 amerických noviná tajn spolupracuje s tajnou vládní CIA. Tato tajná úmluva existovala jiz od roku 1952. Bernstein odhalil, ze CIA sama infiltrovala do nejvtsích amerických médií své speciáln vyskolené zurnalisty. Tato tvrzení byla dalsím vysetováním pln potvrzena. Nejvtsí a nejserióznjsí deník USA ­ New York Times, krátce po Bernsteinov odhalení roku 1977, na svých stránkách piznal, ze vládní CIA opravdu podvrací média a tchto tajných operací se úcastní více nez 800 zpravodajských a informacních organizací a jednotlivc. New York Times dále piznal, ze CIA ,,vlastní,, pes 50 pedních zahranicních médií. Tajná vládní operace pro ovlivování hlavních sdlovacích prostedk nesla název ,MOCKINGBIRD a byla pod patronací CIA. Prokázalo se, ze ideál obcan o tom, ze tisk je svobodným a demokratickým kontrolorem vlády a práva v zemi, se ukázal jako naprosto znásilnný. Kdyz se celá aféra o vládním podplácení, vyhrozování a ovládání tisku dostalo az ped Senát USA, vysetovatelé senátního výboru zapocali rozsáhlé vysetování o úcasti vlády a CIA na manipulaci s médii. Jenze i tato demokratická pojistka selhala, protoze CIA zajistila zastavení dalsího vysetování svých zlocin. Zpráva vysetovacího senátního výboru pak byla úpln pohbena. Podle oficiálních zdroj plnilo za dobu 1950-1975 pes 400 amerických noviná úkoly CIA. Uz v roce 1976 bylo pod kontrolou CIA 200 deník a periodik a 30 tiskových sluzeb a informacních agentur, 20 rozhlasových a televizních spolecností a 25 knizních vydavatelství. V dubnu 1978 prezident USA, Jimmy Carter, vytvoil tzv. Správu mezinárodních vztah. V rukou tohoto prezidentského úadu bylo soustedno tajné ízení a manipulace tisku, rozhlasu a televize, film, výstav, dokonce celý systém vzdlávání zahranicních student a dalsích informacních orgán. Rozpocet tohoto totalitního cenzurního orgánu vlády USA jen za rok 1980 cinil pes 432 milion dolar. Tento úad zamstnával 9.000 osob. Tajná vládní CIA má takovou moc, ze si dokáze zaplatit jakákoliv zvrstva pro síení svých ideál, dokáze si zaplatit i zastavení vysetování v Senátu a také schválení naprosto zvrácených zákon. Desítky médií vlastní pímo CIA, v dalsích figurují její agenti nebo jsou vázány úplatky nebo vydíráním spolupracovat. Toto vse nebyla výsada pouze období ,,Studené války,,. V roce 1992 vyplavala na povrch utajená zpráva CIA, která odhalovala, ze CIA udrzuje nadále styky s pedními tiskovými a zpravodajskými agenturami ve svt a cenzuruje nevyhovující informace, aby naopak vkládala ped nase oci zvrácenou propagandu. V roce 1996 uvedl bývalý editel operací CIA, James Lilly, pi výslechu pro americký senátní výbor, ze schzky mezi pedstaviteli CIA a pracovníky médií zstávají i nadále bznou praxí. Uz v roce 1953 veejn prohlásil bývalý séf nejvtsích a nejserióznjsích amerických novin New York Times ohromující fakta. Prohlásil: ,, V soucasnosti v Americe neexistuje nezávislý tisk. Víte to vy, vím to i já. Ani jeden z vás se neopovází napsat svj upímný a pravdivý názor, a kdyz ho napísete, víte pedem, ze se to neobjeví v tisku. Já jsem týdn placený za to, abych svj upímný názor nedával na papír. Vy jste placení za to samé a kazdý z vás, kdo by byl tak hloupý, aby psal svoje upímné názory, byl by na ulici a hledal si jinou práci. Kdybych já dovolil, aby se moje upímné pravdivé názory objevily v novinách, tak bych si do 24. hodin ztratil zamstnání. Úlohou novináe je znicit pravdu, dokonale klamat, pekrucovat, plazit se ped vládou a prodat jeho stát a jeho rasu za jeho denní chléb. Vy to víte a já to vím. Co je to za hloupost pipíjet si na nezávislý tisk ? My jsme nástroje a otroci bohatých lidí za oponou... Nase talenty, nase schopnosti a nase zivoty, to vsechno vlastní jiní lidé. My jsme jen intelektuální prostitutky.'' Tolik slova exséfa nejznámjsích novin svta. Zajímavá jsou i fakta z Nmecka. Uz pocátkem 80. let mla CIA pod kontrolou 90 procent celostátních deník v Západním Nmecku a 70 procent místních list v Západním Berlín. CIA totiz kontrolovala koncern Axela Cäsara Springera, který vydával noviny a casopisy v celkovém nákladu 15 milion výtisk. V polovin cervna 1982 odhalil americký magazín The Nation, ze Springerv koncern, který ovládá 90 procent celostátních deník v zemi, dostal uz na zacátku 50. let financní podporu od CIA ve

výsi 7 milion dolar na vybudování svého rozsáhlého tiskového impéria v zemi, které bude poté slouzit americkým geopolitickým zájmm a ovládat v podstat veskeré veejné mínní v Nmecku. Pitom je to práv USA, která pi kazdé nezákonné invazi své zem do bezbranných koncin svta v prvé ad napadá média dané zem ­ od tisku, pes rozhlas, az po televizi a vsechny nevyhovující likviduje, aby zbývajícími poté síila svoji vlastní propagandu. Napíklad z 19. na 20. prosince 1989 pi americkém pepadení Panamy /které uz 29.12.1989, jen 9 dní poté, Valné shromázdní OSN odsoudilo jako nezákonné/ - USA okamzit v Panam zrusily a zakázaly noviny a rozhlasové stanice, které tuto jejich nelegální brutální invazi právem odsuzovaly. Americané zde bezdvodn pozabíjeli kolem 5000 nevinných panamských civilist a s pedem pipravenými seznamy pozatýkali a bez soudu vznili dalsích 7000 obcan, ze kterých je dodnes mnoho nezvstných. USA taktiku zneskodnní a ovládnutí zahranicních médií v krizových situacích nehodlá v zádném pípad opustit. Krom násilných projev /viz.Panama/ uchvacují média i ,,sametov,, za oponou /viz.Srbsko/. Vojenská strategie 21. století, tak, jak ji pedstavilo velení americké armády, pocítá do budoucna i s technologiemi, které jsou pímo urcené na likvidaci ,,nepátelských,, médií ­ tisku, rozhlasu a televize. Takze ani do budoucna nemzeme mnoho sázet na kartu svobodných informací, pravdy a demokracie. Ale manipulace s médii a veejným mínním vidíme takka vsude, kde potebuje vláda skrýt své zlociny a nebo propagovat svoji zvrácenou politiku, kterou by jinak nikdo neposlouchal. Vláda USA a tajná CIA disponují obrovskými financními rozpocty, které jsou urceny a uz k násilnému nebo korupcnímu získání veskerých médií, rozhodujících o tom, co si veejnost myslí, na svoji stranu. Vláda se tak stává jediným patentem na ,,pravdu,,. Dkazem je i následující pípad z Texasu v USA. Kdyz byl do jisté rozhlasové stanice v Texasu pozván George Hunt, aby hovoil na téma svtová financní globalizace a její zlociny, krátce po odvysílání obdrzel editel této rozhlasové stanice výhruzný telefonát, aby nebyl George Hunt jiz nikdy vpustn do éteru nebo bude mít rádio problémy. editel vsak neohrozen pozval Hunta do vysílání opt následující týden. Tetí týden byla celá stanice koupena za Rockefellerovy peníze /svtový banké a chartista svtovlády/ a zacala hrát mexickou hardrockovou muziku. Po celém ,,demokratickém,, svt jsou zakazovány, likvidovány a umlcovány média, která hovoí pravdu a nebojí se kritizovat vládu. Pímo ped ocima tak bylo zlikvidováno hned po revoluci r. 1989 az do dnesních dn v nasí zemi velké mnozství novin a casopis, které ac nebyly extrémistické, byly z nátlaku vlády zlikvidovány. Byly umlceny jen pro své názory na politické ci spolecenské dní v zemi, jen pro odlisný názor, pro který by mlo být v demokracii významné místo. Místo toho vsak pornografické casopisy vlád zejm nevadí. Jejich vydávání schvaluje dokonce samotné Ministerstvo kultury CR, jak si mzete ovit v záhlaví vsech tchto odporných mediálních svinstev. A pesn to vypovídá o skutecné ,,kulturnosti,, nasí demokracie. To je ta vládou kulturn uznávaná hodnota ­ pornografie, sexuální úchylky, sexuální násilí, vse mnohdy az protiprávní dle § 205 Trestního zákona. Jenze ,,kulturnost,, nasí slepé demokracie se snazí eliminovat pouze politicky a názorov nevyhovující, by legální a pro demokracii tolik potebné opozicní noviny a casopisy. Jiz tolik jich muselo ukoncit svoji vydavatelskou cinnost... ,,Kdo zacíná pornografií, koncí u Osvtimi.'' J.P. Sartre Zatímco vládní sekce CR ­ Ministerstvo kultury schvaluje pornografické casopisy, jiná, daleko skrytjsí sekce vlády zejm bere násilným útokem zbytky demokracie na stránkách opozicních novin. Vzpomeme na pípad Necenzurovaných novin a zkuste si ho sami souvislostmi zaadit.... Dne 21. íjna 1995 byla profesionáln vyloupena redakce Necenzurovaných novin na Senovázném námstí v Praze, tehdy týdeník vydávaný ve spolupráci s Hnutím za obcanskou svobodu. Kdyz pisli 21. íjna 1995 do redakce Necenzurovaných novin clenové Obcanských komisí na republikovou radu, cekalo je nemilé pekvapení. Lankový zámek na vstupních mízích do redakce byl pekroucen a nezaklapnut, coz dávalo tusit, ze redakce se stala tercem nevítaných osob. Samotný bezpecnostní zámek na dveích byl vsak zamcen na dva západy a tak se clenové domnívali, ze slo jen o nezdaený pokus o vloupání. Jenze uvnit redakce cekal vypácený trezor a z nj strzená pece. Muselo jít o organizované profesionály, kterým vbec neslo o lup, ale o politickou delikvenci. Dkazem je uz to, ze

neprojevili zájem ani uloupit zdejsí pocítace, telefax, elektrický psací stroj, radiomagnetofon a dalsí cenné pedmty vcetn financní hotovosti. Naopak, zmínná ,,návstva,, sla po dokumentech v trezoru, dále bylo zjistno, ze byly z pocítace vymazány 3 ,,adresáe,,. Dále z pocítace zmizely soubory týkající se spolupracovník tajné sluzby totalitního komunistického rezimu a jejich kádrových pomocník, kteí i v tomto soucasném ,,demokratickém,, rezimu pracují v policejních slozkách ministerstva vnitra CR. Hádejte, kdo tohle mze mít na svdomí ? Komu mohou nejvíce vadit dkazy o tom, ze vládní prohnilost totalitního rezimu pezívá i v soucasném systému ? Jenze s problémy zamlcování a podvody na nejvyssí úrovni se setkáváme i u stát, které nikdy zádným totalitním systémem neprosly a mly by být tedy vzorov demokratické. Kde demokratický tisk nelikviduje vláda z politických dvod, tam ho likviduje moc penz a globálních zájm. Dobrým píkladem je pípad z Anglie.... 28 let vycházel v Anglii nepetrzit casopis Ekolog, zabývající se ochranou zivotního prostedí. V císle casopisu Ekolog z pelomu záí a íjna 1998 kritizovali ekologové biotechnický svtový kolos ­ spolecnost Monsanto, kvli jejímu genetickému inzenýrství. A tehdy, po 28. letech vycházení, nastal sok. Koncem záí totiz muselo být pímo v tiskárn na malé kousky rozezáno vsech 14.000 výtisk tohoto císla casopisu Ekolog. Jak tvrdí Zac Goldsmith, bylo to ucinno tajn na píkaz Monsanta. A to vse i pesto, ze v tomtéz císle Ekologa kritizoval ve svém clánku geneticky upravené potraviny i Princ z Walesu. Jak se íká - jednoduse se dané císlo casopisu neshodovalo s ekonomickými zájmy svtového kolosu a tak celý jeho náklad, celé císlo nezávislého, demokratického a veejn prospsného casopisu barbarsky zlikvidovali pímo v tiskárn. Kdo má v rukou tisk, televizi a rozhlas, má v rukou celkové veejné mínní i nálady spolecnosti. Kdokoliv mze se spolecností manipulovat, vnucovat jí falesné ideologie i naprosté zvrácenosti a to takovou formou, ze to dnesní konzumní spolecnost pijímá jako pravdivé a správné. A o tom, ze média jsou zneuzívána k rozvracení spolecnosti a morálních hodnot, o tom víme kazdý sám moc dobe. Pornografie, násilí, okultismus, rozklad rodiny, falesné politické manipulace davy... Kdo ídí nase média a za jakým úcelem ? Máme se bát o nasi politickou budoucnost a dusevní zdraví populace ? Co se to dje tam v zákulisí tvrc veejného mínní ? Pojme si íci o zhoubných a vládami umle vytváenými náladami a trendy spolecnosti. Vzpomeme, jak vlády umle vyvolávají kriminalitu, drogové závislosti, umlé nemoci, násilí, ekologické a pírodní pohromy a financní krizi. Jako vta v tomto odstavci to zní jako sílenost, ale dkazy jsou podány o pár list zpt. A nyní se podívejme, jak vlády umle vytváejí rozkladné a zhoubné nálady ve spolecnosti, proc je spolecnost vychovávána k násilí, ignoraci, sexuálním deviacím a zavrhnutí rodiny...Proc se má v lidských dusích navzdy smazat pojem morálka a svdomí... Svtovláda potebuje spolecnost moráln upadlou, slabomyslnou, která vci sob necítí zádné city. Rodina je pitom, jako základní celek lidských hodnot, nejvíce perzekuována. Jsou to práv rodiny, v níz se muz a zena uzavou ped státem do jakéhosi vlastního mikrostátu, vlastního hospodaení a názorového sdílení za zdmi svého domova. Je to práv rodina, kde se muz a zena jako základní jednotky pracující spolecnosti milují, skutecn milují a spojují se. To vse svtovláda chápe jako útok vci své absolutní moci nad osudem kazdého clovka. Jak si nkdo mze dovolit milovat nkoho jiného nez svoji vlastní svtovou vládu ? A nejstrasnjsí ránou svtovlád je to, ze rodiny, tyto vzpurné a fungující mikrostáty, vychovávají potomstvo, vychovávají budoucí obyvatele a ciní tak s rodicovskou láskou a vlastními silami. Svtovláda nám chce vzít nase dti, chce nám vzít celé generace. Zádné dít nesmí být vychováváno jinak nez ve státních ústavech pod patronací státu a v naprostém oddlení od rodic a pojmu rodiny. Rodiny, láska a mezilidské vztahy jsou pro svtovládu nepípustné, dti musí být podle ní vychovávány jiz od mládí v jedinou autoritu, kterou je vláda a v naprosté citové i hmotné závislosti na ní. Proto potebuje svtová vláda zlikvidovat pojem rodina, zázemí, mezilidské vztahy, láska, mateství, výchova.... Tento sílený plán je tvrdou skutecností, která se jiz dlouhá léta zacíná vkrádat do zákonodárství vsech stát a zacíná nás zavazovat k naprostým absurditám a zvrácenostem. Chtjí rozlozit nase rodiny, znicit pojem láska a ucinit z nás císelné jednotky na discích svých slepých a hluchých pocítac.

A jejich cílem je vytvoit spolecnost bez morálních zábran, násilnickou, kriminální, pitom smyslu zbavenou a neuvazující... Vse proto, aby byla slabou a hodnot zbavenou. Zvrácená spolecnost má pro svtovládu obrovský význam, protoze pouze zvrácená spolecnost sama zavrhuje své vlastní hodnoty, o lásce, morálce ci citu ani nemluv. Taková spolecnost není schopna pemýslet a tudíz ani vzdorovat. Je to poslusné stádo dobytka za dráty svtovlády. Jsou to doslova smysl zbavené a citov vykastrované pracovní cety pracující z posledních sil pro bohatství svtové elity. Elity, které jde jen o své vlastní blaho. Ale tenhle scéná peci uz známe nebo ne ? Vzpomeme na dobu komunismu ­ otcové byli drzeni nesmyslnými normami celé dny i víkendy v práci na dvanácti i více hodinové smny, zeny posílány na stavby, do továren a na pole a dti zavírány do státních jeslí, skolek a druzin, aby byly pod státní výchovou a kontrolou. Skutecnou mateskou dovolenou poznalo jen málo matek. Tiché rozbíjení rodin, odlucování dtí od rodic a manzel od sebe navzájem. Nahnání torz rodin do betonových králíkáren /panelák/ - do internátových ghett nasich mst, kde ml kazdý clovk ztratit svoji identitu. Tam, kde se v chladném betonu a místnostech, ne vtsí jak cely, mly odehrávat zbytky ststí. Zbytky, které zbyly k pojmu rodina, zázemí a ststí. Ze sídlistních byt se staly spíse noclehárny, kde se po dlouhých a tvrdých smnách vraceli rodice a po dlouhém propírání mozku i jejich dti ze státních zaízení, aby se tak nanejvýse pozdravili a druhý den se vse opakovalo. Dti, které ve skole byly vychovávány k písn politické oddanosti státu namísto spolecenské morálky. A tak infikované generace krácely poslusn v zástupech epidemie svého státu, dle daných smrnic a bály se vystoupit z davu, aby za svj názor nebo pipomínku nebyly rezimem perzekuovány. Byla z nás poslusná stáda pracujících jednotek zbavená vlastní identity, svobody a soukromí. A je to snad dnes lepsí ? Pojme se zamyslet trosku filosoficky nad zivotem prmrného clovka a oteveme si oci. zkusme si to vzít ve zkratce od samého pocátku narození. Vlády prosazují trend, aby matky rodily své dti v porodnicích, ne doma. Dít je tak pod dohledem /nejen lékaským/ a stát má jistotu, ze se mu nerodí více dtí, nez o kterých ví. Dít je ocíslováno a v zákulisí od matky lékasky osetováno. Jest nez je mu jeden rok, dostane nescetn ockování a lék, o jejichz úcelu a vhodnosti, a uz v typu léku nebo v dávkování, mzeme spekulovat stejn jako s diagnózami na n se odvolávajícími. Sociální pomry v rodin jsou pod tlakem neustálého zdrazování potravin, tepla, vody, elektrické energie a inflace jako takové. Matka tedy zpravidla odchází pracovat i v dob, kdy má jest nárok na mateskou dovolenou nebo je jí sveno bemeno vedení celé domácnosti. Muz má dlouhý úvazek a tak dít putuje do kolektivních výchovných zaízení. Rodina se zpravidla celá schází az k veceru a bohuzel, místo spolecného sdílení, je tento vecer spíse v duchu moci televize. Dít na sociální pomry státu doplácí citov. Následuje základní skola a s ní skrytá politická manipulace skolství na dít. Do dítte je vsugerováno rozdlení clovka a jeho souzení jen na základ vdomostí. Vinou sociálních pomr státu je rodina zaneprázdnná a dít podléhá vlivm ulice a generacní deformaci soucasných styl a trend, v závru základní skoly si buduje ,,vlastní,, osobnost a image. Ve skutecnosti je jen klonovaným prototypem svtonázorového zástupu generacní mánie. Následuje volba budoucího studia pro povolání. O prestizi, úspchu a budoucím zivot rozhoduje pouze známkové /ne-li kádrové/ ohodnocení záka v prbhu základní skoly, nikoliv inteligence, svdomí, slusnost a zivotní odhodlání a touhy. Mediální vliv generacních casopis a poad v TV nabádají k rebelii, rodicovským vzpourám a ignoraci spolecenských zájm a hodnot. Studenti a ucni zacínají pít z generacních komplex méncennosti alkohol, kouit, experimentovat s drogami a bez citu sexuáln ,,zít,, /existovat/. Nez opustí odborná studia, mají za sebou jiz zvrácený zebícek hodnot a zpravidla naprostý nezájem o rodinu, která je pro n az pílisným závazkem na jejich styl zivota a zejména pestrý sexuální zivot. Rodinu odmítají zalozit i ze sociálních dvod, osobního nezájmu nebo z pracovního vytízení. A nkdo tam nahoe si poádn mne ruce. I rodiny, které vzniknou jsou zpravidla odsouzeny k zániku nebo strádání, chybí peníze, poádné bydlení a v dnesní dob i to nejzákladnjsí ­ láska a inspirace. Nez mladý clovk opustí skolu, ceká jej dalsí rána, tentokrát bez výmluv skutecn státního charakteru. Totiz odvod a branná povinnost, neboli vojna, kterou jsou povinni nastoupit muzi /v nkterých státech i zeny/. A tak mladý a stále snad jest v jádru nezkazený clovk, který má celý zivot ped sebou, musí náhle na rok a více nastoupit do armády. Zde ho vláda povinn naucí zabíjet a likvidovat potencionální nepítele státu. Jenze v takovém zvráceném systému se zde clovk krom povinného násilí naucí i ponizování druhých, sikan, povalecství, hulvátství, opilosti, kouení a hlavn partnerské neve a sexuálním úchylkám. Ministerstva obrany jsou si toho pln vdoma, vlády to ví také. Nesmlouvav vsak vláda kazdého zdravého muze posílá povinn a pod hrozbou trestu vzení do tchto svých koncentracních výchovných tábor, kde jsou tmto nevinným mladým lidem upírána základní práva a svobody. Vychováváme lidi k válce, místo abychom je vychovávali k míru. Celé generace infikované

,,zelenými mozky,,. Prohnilá násilnická spolecnost, kterou vláda hecuje do paranoidních smyslených stav ohrození, kterým je teba celit. Uvdomte si pátelé, ze a si vláda uzákouje branou povinnost jak chce, v podob v jaké ji známe po celém svt, je to zlocin proti lidskosti. Armáda se zde stává v ocích slusných lidí nikoliv obrannou mocí státu, ale pouze státem uzákonnou ozbrojenou mafií. Jsou daleko vyssí zákony ­ a uz Základní listina práv a svobod nebo Vseobecná deklarace lidských práv, nebo jen osobní morální odmítnutí, kterým je clovk oprávnn vzdorovat tomuto skutecnému vládnímu holocaustu svobody a morálního svdomí mladých lidí. Kazdý, já i Vy víme, ze zádná válka nebude a bude-li, pak je otázkou jednoho podpisu tam nahoe nebo jediné hádky dvou piopilých plesatých primitiv v kravatách. A blbosti se stejn neubráníme ani kdybychom mli stát armofilních obcan s granáty pod polstáem. Základní vojenská sluzba má jeden velmi dlezitý cíl ­ totáln zlomit clovka /dokud je mladý/, naucit ho rozkazm, totální státní oddanosti, vymazat jeho identitu a ucinit z nj pochodující císlo v davu uniformovaných císel, zlomit jeho osobnost a hrdost, zbavit ho morální svéprávnosti a rozumu. Zbavit ho myslenek na rodinu a schopnosti citu. Naopak naucí clovka násilí a zabíjení a vytvoí z nj od základu dusevn a citov podlomenou osobu v moci státu. Co má být jednou z tchto lidí a co bude jednou z takového národa ? Není to ta nejvtsí zrada a zlocin, kterého se vlády, vcetn té nasí, dopoustjí na spolecnosti ? Ze by nase vlády neznaly Základní listinu práv a svobod a Vseobecnou deklaraci práv OSN, které jsou Ústavami stát povýseny nad jakékoliv ostatní zákony ? Proc zde obcané pokorn a s tichou zbablostí nechávají vlády dlat protiústavní vci a páchat zlociny proti lidskosti ? Cozpak jsme tolik navykli masové labilit a zbablosti nebo neznáme svá lidská práva ? Mozná by ml nkdo nase vládce upozornit, ze pan Hitler uz dávno není mezi zivými. Víte, napadlo m jedno moudré písloví: ,,Tam, kde se vláda bojí svých obcan, tam vládne demokracie. Tam, kde se obcané bojí své vlády, tam vládne tyranie.´´ A pesn tak to ve svt funguje, vláda si nesmí myslet, ze jí vse projde, ostatn má tu být jen a jen pro nás obcany. Ale vrame se k zacátkm státního vlivu, vlivu na dít. Pojme si nyní ukázat nkterá fakta ,,tam nahoe,, k otázkám morálního rozkladu spolecnosti.... Lamar Alexander, od roku 1991 ministr skolství USA, prohlásil o svojí vizi nového skolského ádu: ,,Zbrusu nová americká skola bude slouzit dtem od 3. msíc do 18. let a otevena bude od 6. hodin ráno do 6. hodin vecer.'' Snahou vlády je dostat uz co nejmensí dti do co nejdelsího odloucení od rodiny a pod maximální vliv a dozor vlády. Vidíte, ze to není sci-fi, ale skutecné ,,Orwellovské,, snahy. I v Ceské republice se prosadilo po revoluci prodlouzení základní skoly z 8. na 9. let a v íjnu 2000 se hovoilo ve vlád o celkovém prodlouzení casu, který budou dti muset trávit ve skolách. Zárove se vlády snazí zlikvidovat soukromé skoly, aby dti chodily pouze do státních. Jeden z nejvtsích propagátor této myslenky, kterým je ministr skolství USA, Lamar Alexander, vsak sám posílá svého syna do skoly soukromé, nikoliv státní. Zejm si uvdomuje zhoubný vliv státních skol na mládez. Kdyz se v roce 1984 pokousela ve Francii vláda pevzít kontrolu nad francouzskými skolami, vysly do ulic protestovat miliony lidí. Lidé tam chápali, ze by to byl konec demokracie a násilnické snahy o totalitní státní diktát výchovy dtí. Miliony lidí proti tomu pochodovaly ulicemi Paíze a donutily k rezignaci celou výkonnou cást vlády /krom prezidenta/. Tak má vypadat demokracie, udrzet výchovu v rukou lidu, aby vzdlání bylo svobodné, aby rodice mohli íci, jak mají být jejich vlastní dti vychovávány. Americká vláda vytvoila celý projekt na zestátnní amerických skol. Tento zhoubný projekt se jmenuje ,,GOALS 2000,,. Chtjí nám ukrást výchovu a zivoty nasich dtí. Ped II. svtovou válkou Adolf Hitler ekl : ,,Dejte mi jednu generaci mladých lidí a já zaberu svt.'' A málem se mu to podailo. I on sel pes zestátnní skol a pes skolní lavice. Adolf Hitler také dále prohlásil : ,,Vase dít nám jiz patí. Je to nová íse. Její mládí nedáme nikomu, íse sama je vezme a dá jim své vlastní vzdlání a výchovu.'' eknte, pátelé, jaký je rozdíl mezi Hitlerem a dnesními budovateli svtovládné íse ? A co ze se ucí na skolách ve svt ? Vlády na celém svt prosazují do skolních osnov, pes mnohdy pochopitelný odpor rodic, sexuální výchovu a to mnohdy jiz od prvních tíd základní skoly. Ucí dti

pohlavnímu styku a dává na stejnou úrove i pohlavní styky se stejným pohlavím /pod jakousi rouskou spolecenské tolerance/. Stát vbec nerespektuje práva rodic, vychovávat své dti v mravní cistot. Skoly doslova ucí dti jiz od 6. let k sexuálnímu styku, aniz by pro to mly pinejmensím dalsích 10 let vyvinutý rozumový nebo citový základ. Cemu slouzí výuka sexuální výchovy na skolách ? Dti se dozvídají o vsemozných sexuálních úchylkách a mají tendenci si to zkouset. Mnohé dti po hodinách sexuální výchovy zacínají pouzívat vulgární oznacení, která pedtím neznaly a neslysely je ani ve svých rodinách. Mnohé dti po hodinách sexuální výchovy ztrácí svdomí a morální zábrany, jiné dti prohlasují po tchto hodinách, ze radsi nikdy nebudou mít dti. Dti jsou vzruseny, v tak mladém vku, kdy si jest mají hrát a poznávat základní znaky spolecenské slusnosti, je skola zahlcuje doslova pornografií a nutí je ke ztrát studu, ale i svdomí. ,,Ztráta studu je píznakem slabomyslnosti.'' - Sigmund Freud Na nkterých amerických skolách se dti v sexuální výchov dokonce ucí i provozování sexu s mrtvolou, se zvíaty a rovnz bestiální sadomasochistické praktiky. Vypadá to, jako by americké skolství ovládala spíse poulicní mafie, ale skutecnost je taková, ze jde o nový pístup americké vlády k výchov dtí. Cílem tchto hodin sexuální výchovy je pesvdcit studenty, ze manzelství nemá cenu, rodina je bezcenná, ze pokud je clovk chránn antikoncepcí, pak je nevra a stídání partner správné. Dti dává na úrove nechtných produkt a jakékoliv city nahrazuje ve studentech sex. To není výchova, ale barbarská propaganda. Americké úady zaznamenaly po zapocetí sexuální výchovy na amerických skolách rapidní nárst znásilnní, které se navíc zacaly náhle ve znacné míe objevovat uz v lavicích základních skol. Ale nejde jen o demoralizaci dtí ve státních skolách z naízení vlád. Jde i o jejich politickopropagandistickou výchovu. V USA se pocátkem 90. let pipravoval projekt ,,P.A.T.,, , který má probíhat na vsech skolách v USA. Tento program má zajistit, ze rodice musí odsouhlasit veskeré ucební osnovy svých dtí, jinak jim stát vyhrozuje problémy. Podle tohoto projektu dostává skola právo testovat, které dít je politicky nevhodné a mze je zacít peprogramovávat. Kdyz se to nepodaí, mohou nutit rodice tchto dtí podstupovat povinná skolení a vychovávat k politické oddanosti rodice. Pokud ani to nepomze, má nastoupit tetí fáze, dít z fungující, ale zárove ideologicky odlisné rodiny, prost stát vezme a umístí jej k výchov do státem ízené instituce ­ ústavu. Bývalá poradkyn ministerstva zdravotnictví USA a prezidentka organizace za ochranu vzdlávání Guardians of Education, Betina Dobbsová, piznává rozhocen o projektu P.A.T. následující: ,,Pinese to státní kontrolu nad dtmi a status rodic omezí na pstouny a kontrolované opatrovníky.'' Vlastn pesn to, co si Hitler vzdycky tolik pál. Tento zhoubný projekt P.A.T. byl zahájen ministrem skolství USA, Lamarem Alexanderem, pod názvem ,,America 2000,, /téz znám jako ,,Goals 2000,,/ a pozdji, 31.bezna 1994, tento projekt pemnil prezident USA, Bill Clinton, dokonce na zákon. Podle tohoto zákona jsou nyní v USA dti, které nesouhlasí s vládou oznacovány za dusevn nemocné a odebírány ke státní pevýchov. Proc se stále musíme vracet do cas Adolfa Hitlera ? Cílem projektu je krom politické propagandistické výchovy a výchovy od rodicovství a zivotních hodnot i výchova smrem od vlastenectví ke ,,svtovému myslení,,. Totéz vidíme i na nasich skolách, kde propagandu komunistického bloku nahradila pouze propagace sjednocené Evropy /EU/ a konecný cíl, sjednocení vsech zemí pod rouskou OSN do jedné jediné svtovlády. Dti jsou nuceny klant se falesné politické modle. Americký prezident, Bill Clinton, jiz mnohokrát zaútocil zvlást na status kesanských soukromých skol, které jsou doslova trnem v oku, protoze ucí k lásce, toleranci, pomoci druhým a hlavn k rodin, morálce a svdomí. Jeden cas panovala v americké vlád vyhrocená diskuse o totálním zrusení tchto skol. To se setkalo s masovým odporem veejnosti, a uz vící nebo nevící, která si uvdomovala pínos kesanské ideologie pro rozvoj spolecnosti. Bill Clinton tehdy dokonce nazval kesany temnými silami, které musí být vymýceny. Vymýceny jako Zidé za II. svtové války ? Omlouvám se, za svoji vyhrocenou otázku, ale podívejte se na to, jak zde svtovláda barbarsky likviduje skutecné hodnoty a síí rebelii. Casopis ,,Kesanský svtový report,, z dubna 1994 informuje, ze skolní autority v USA dokonce shromázdily ideologicky nevyhovující ucebnice a daly je spálit.

Nase dti se mají stát zvrhlými sexuálními devianty, nemorálními hulváty s odcizeným pojmem o rodin a rodicovské výchov, naprosto na státu závislé bytosti, které nesmjí znát pojmy jako je láska, morálka, svdomí a hlavn rodina. Jak se Vám líbí nov prosazované skolské zákony, které prosakují i do CR ? Jak se Vám líbí fanatické ideály o vytvoení svtovládné íse a osudy lidí v nm ? Co jednou bude z tchto dtí, co jednou bude z takového národa a jaká bude jednou civilizace této planety pod mocí tch v zákulisí ? Útoky vlád na rodinu jsou doslova srovnávány na úrove boje s terorismem. Rodina se stává úhlavním nepítelem státu. V USA vznikl pod patronací vládní FBI jiz v roce 1956 tzv. projekt ,,COINTELPRO" /jiz o nm byla v jiné souvislosti ec/. Tento opravdu hrozný projekt byl odhalen az v dubnu 1976 Senátem USA, zvlástním senátním výborem v cele se senátorem Frankem Churchem. Krom ostatního byl tento vládní a písn tajný projekt zamen i na rozklad rodiny. Mzeme si citovat závrecnou zprávu senátního vysetovacího výboru /Church II, str. 5,40/... Zde je popisováno, jak vláda úmysln provádla pokusy rozbíjet manzelství a celé rodiny. Doslo to az tak daleko, ze posílala anonymní dopisy manzelským párm ve snaze zpsobit zmatek, nedvru a rozbít jejich manzelství. To vse bylo odhaleno ped Senátem USA v dubnu 1976 vysetovacím senátním výborem Franka Churche. A vidíme, ze tyto vládní snahy rozbíjení rodin nejsou ojedinlé a petrvávají v rzných formách, jsou zdokonalovány a derou se jako civilizacní epidemie uz do nasich dtí na skolách jako pirozené myslení ,,Nové civilizace,,. Jediná rodina musí být sektáská rodina ,,Svtová vláda,, a nikdo nesmí milovat nikoho krom této modly. Jestli chcete ze své obcanské pozice pomoci zastavit tyto sílenství, pak máte v rukou obrovskou zbra ­ lásku proti nenávisti, zivot proti smrti. Milujme se, utváejme fungující rodiny, pomáhejme druhým, utuzujme se v morálce a cistém svdomí a v tomto duchu vychovávejme i své dti. Pevn vím ve výrok naseho prezidenta T.G.Masaryka : ,,Rodina je základ státu,,. Rozbome rodinou a láskou prohnilé základy budované svtovlády a vrame lidem fungující vlády, vlády pro lidi. Závr Vázení pátelé, pokud jste docetli az sem, oceuji Vasi schopnost nebát se názoru, by od toho Vaseho mze být teba odlisný. Jedna vc je ale pipustit si k tlu urcité názory a druhá, pochopit je a uznat. Pravda je jasn definovaný pojem, ale otázkou je, kde je tato pravda ? Nemohu tvrdit, ze mám jako jediný recept na pravdu, snad se mi k ní podailo touto knihou alespo trosku piblízit. Chápu, ze lidé radsi ví píjemným vcem a nositelé spatných zpráv jsou zpravidla kamenováni. Lidé mají vzité, ze nechtjí opustit své dosavadní pohodlné názory na svt za pravdivé, ale jim nevyhovující. Krásn to ekl Lev Nikolajevic Tolstoj : ,,Musíme milovat pravdu tak, abychom byli v kazdém okamziku pipraveni zíci se vseho, co jsme díve povazovali za pravdu, kdyz poznáme pravdu vyssí.'' A je-li pravdou to, ze se nás svt ítí k totalitní svtové diktatue jedné globální vlády, pak je teba nemlcet, ale diskutovat o tom a protestovat. Pokud budeme jen pihlízet, jak nám vlády servírují oprátku na krk a den ode dne ubírají z nasich lidských práv, budeme ztraceni. Je poteba, uz jen v zájmu demokracie, znát opozicní a negativní aspekty a ped tmito varovat. Vzdy jsou to pece nase demokratické vlády, vlády pro nás lidi.... nebo se uz te hluboce mýlím, pánové a dámy z OSN ? Je tzké pipustit si pravdu, která bolí. Ale vtsí bolest je ze lzi, která se nám servíruje tmi nahoe jako ,,pravda,,. Je to sice krásná ,,pravda,, o krásn budovaném svt, krásn se to poslouchá, ale ve svdomí to zapáchá jako mor. Je to ,,pravda,, dobrá jen pro usi, svdomí ji musí zákonit odsoudit. Není mým cílem Vás o nicem pesvdcovat a piznávám, ze tato kniha jist ani nemá kvalitu na to, aby Vám mohla v plném mítku odhalit oponu dnesní reality. Zkuste i Vy sami pátrat a doplovat si skládanku svtových událostí a událostí cist ve Vasem zivot, mozná budete pekvapeni kolika vcí jste si nevsímali, dokud jste slep vili a nepochybovali nebo se o dní kolem sebe nezajímali. Berte prosím moji knihu jako skromný pokus nasmrovat Vás na základ skutecných událostí a souvislostí na stranu lidí, kteí touzí po dobru a pravd a nehodlají se sebou vládami vymetat. Bojujte a hlaste se

o svá lidská práva nebo je nadobro ztratíte. A hlavn, nepemýslejte jako politikové, pemýslejte svdomit. A moc Vás prosím, boj slusných lidí o slusný svt není veden sevenou pstí. Nejlepsí zbraní proti totalitnímu rezimu je ­ fungující rodina, láska, morální a svdomité obyvatelstvo, péce o svobodu tisku a názoru, vzájemná mezilidská pomoc a tolerance slabsích, touha po vzdlání a inteligenci a hlavn velká schopnost být nedvivý. Neexistuje jediný totalitní rezim, který by pezil takovou populaci. Totalitní rezim se ujímá vsude tam, kde je prohnilá spolecnost bez morálních zábran a se spolecenskou nenávistí. Jen taková populace mze uzivit argumenty totalitní vlády a dát jí pezít. Spolecnost, o kterou usilujeme nesmí být vládou tvrdé ruky, ale vládou oteveného srdce. Tuto knihu jsem zacal psát citátem Martina Luthera Kinga : ,,Az se svt ohlédne za 20. stoletím, bude plakat. Ne proto, ze bylo naplnno krutostí, ale proto, ze dobí lidé mlceli.'' Nemlcme a uznejme, ze zijeme v dob totálního morálního kolapsu a totalitních chapadel svtovlády. To je prvním krokem k tomu, abychom s tím mohli zacít nco dlat. ,,Nikdo není tak beznadjn zotrocený, jako ti, kteí falesn ví, ze jsou svobodní.'' Johan Wolfgang von Goethe

Trochu sebekritiky na závr ... Knihu nelze chápat jako vdeckou práci s drazem na zdroje, ale spíse jako manifest proslovn a voln hovoící do svdomí obcan v této podivné dob. Z téhoz dvodu mzete mít oprávnný pocit, ze kniha je zaujatým pohledem na svt. Je zaujatá, nebo má cíl kriticky hodnotit negativní aspekty globalizace. Nepopíráme, ze globalizace má i své pínosy pro svt, ovsem tyto výhody jsou propagandisticky a zaujat po celém svt doslova ládovány v milionových nákladech do obcanského povdomí. Proto je tato publikace jen skromným pokusem alespo zlomkem vyrovnat tento nepomr a pedevsím jasn ukázat práv na tolik postrádané negativní stránky globalizace a varovat ped nimi. A pi této kritice se zamujeme i na aspekty, které nejsou v argumentaci proti globalizaci tak casté nebo zde zcela chybí a to je chyba. Tato publikace rozhodn není relaxacní ctení nebo cetba na dobrou noc, je to nápor nepíjemných fakt a událostí, které je teba brát na zetel, abychom nesli z pozice obcan vstíc ncemu, cemu nechceme. A máme kazdý jakýkoliv názor, na demokracii je krásné to, ze jej mzeme mít a vzájemn jej konzultovat svými pracemi a hledat tak ideální esení. Proto nevidíme v této publikaci zádné definitivní absolutno, ale jen skromný píspvek z urcitého úhlu pohledu do svtové diskuse. Kniha je vnována vsem, kteí ve 20. století polozili zivot proto, abychom mohli zít ve svobodném a morálním svt ve vzájemné lásce a v ideálu pravdy. Pevn vím, ze se to jednou pece podaí. Vsechny informace z této knihy je dovoleno síit jakýmkoliv nezkresleným zpsobem.

Information

Totalitní svtovláda

92 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

365822