Read Microsoft Word - elverum2.docx text version

NyAnalyse as

fakta + kunnskap = verdier

Fakta om Norges kommuner

Nøkkeltall for Elverum kommune

Eldrebølgen slår inn i din kommune Slik virker finanskrisen lokalt Næringsliv, barnehager, skole og omsorg Byråkrati og nøkkeltall

Nye utfordringer for kommuneNorge

Kommunen produserer et bredt spekter av tjenester. En rekke av tjenestene er knyttet til livsfaser, slik som barnehage, grunnskole og omsorg. Mye av variasjonene på lokalt tjenestebehov fra kommune til kommune skyldes ulik befolkningssammensetting, men det er også andre faktorer som påvirker kommunene. Eldrebølgen slår inn over Norge. De store etterkrigskullene vil i tiden frem mot 2020 nærme seg vanlig pensjonsalder. Mye vil endre seg for kommunene i de neste 510 årene og det er viktig å utbygge kapasitet for å møte utfordringene. Grunnlaget for de gode løsningene må i stor grad legges i neste valgperiode. Politikernes evne til å prioritere blir enda viktigere. Valget av de riktige prosjektene kan bli avgjørende for kommunens evne til å levere de gode tjenestene. Forskjellen mellom å bo i en godt eller dårlig drevet kommune vil trolig bli større og tydeligere. Effektiv bruk av ressursene vil bli stadig viktigere for lokalpolitikerne, innbyggerne og i samfunnsdebatten. Mye av forskningen rundt kommunale kostnader viser at det er dyrt å drive smått. Høye kostnader i små enheter kan bety høy kvalitet, men normalt viser det seg at tilbudet er dårligere. Private og frivillige aktører står på mange områder parate til å levere konkurransedyktige alternativer. Økt konkurranse er ett av flere grep som er nødvendig for at kommunene klarer å løse utfordringene i fremtiden. Kommunevalget i 2011 blir derfor på mange måter et viktig valg når krav til effektivitet og leveringsdyktighet blir enda klarere. Faktaserien om Norges kommuner er utarbeidet for at lokale politikere, innbyggere og media skal få innblikk i forholdene i egen kommune, og kunne sammenlikne seg med andre kommuner. Det finnes driftige mennesker og gode ideer i hele landet. Derfor er det også viktig å lære av hverandre.

Elverum kommune

Elverum er Norges 52. største kommune med 19834 innbyggere, den 3. største i Hedmark fylke. SSB anslår i sin befolkningsfremskrivning at befolkningen i Elverum kommune vil vokse med ca 4000 personer frem til 2030. Andelen av befolkning over 67 år vil vokse med ca 4 prosent frem til 2030, og samlet vil gruppen øke til ca 1600 personer. Frem til 2030 ventes det at antall barn i barnehagealder vil vokse med ca 240 til totalt ca 1400. Det ventes en vekst på ca 440 til 2050 barn i grunnskolealderen 612 år. Barn i alderen 1315 år ventes å vokse med ca 80 til 900 frem til 2030. Fra 2006 til 2009 har Elverum kommune hatt en netto tilflytting på ca 700 personer. Til sammen valgte 3800 personer å flytte til Elverum, mens 3100 har flyttet fra kommunen i perioden. Ved kommunevalget i 2007 var det en velgeroppslutning på 56 prosent i Elverum kommune. Høyest velgeroppslutning var det i Engerdal kommune med 76 prosent. Snittet for Hedmark fylke var 58,9 prosent. Høyre fikk 6 av 35 representanter i kommunestyret. Høyre fikk til sammen 41 av 543 kommunestyreplasser i Hedmark. I Elverum var det i fjerde kvartal 2009 registrert ca 9900 sysselsatte. I kommunen var det på samme tidspunkt registrert ca 250 arbeidsledige og 440 personer på arbeidsmarkedstiltak. Arbeidsledigheten i kommunen var da på ca 2,5 prosent. NyAnalyse as 1

Eldrebølgen kommer!

Hele Norge må forberede seg på at eldrebølgen skyller inn over landet. Det er flott at folk lever lenger og gjennomgående er friskere, men samtidig er det viktig å forberede seg på utfordringene. Det blir behov for økt kapasitet i hjemmehjelpen, behov for flere omsorgsboliger og sykehjemsplasser.

Utvikling i antall eldre 20102030 Middelalternativ 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år og eldre 6779 år

Kilde: SSB Statistikkbanken

I Elverum vil gruppen over 67 år vokse med ca 55 prosent frem til 2030. Anslagsvis vil det bli om lag 1600 flere enn dagens 2950 personer. Bare frem til utgangen av neste valgperiode er det anslått at det vil være over 300 flere innbyggere over 67 år.

Årlig vekst i befolkningsgrupper, 20112030, Middelalternativ

200 150 100 50 0 2011 2015 2019 2023 50 2027

6779 år

Kilde: SSB Statistikkbanken

80 år og eldre

Grafen over viser årlig vekst blant eldre i Elverum kommune. For 2016 ventes det en samlet vekstrate på 120 personer i pensjonsalder årlig. Veksttakten er høy for gruppen fra 6779 år frem til 2025. Gruppen over 80 år har tiltagende vekst med en topp rundt 2028. NyAnalyse as 2 Hvordan har din kommune planlagt for eldrebølgen? Hvor mange flere ansatte i pleie og omsorg er det behov for i neste valgperiode? Hvor stor andel av tjenestene er konkurranseutsatt i dag?

Slik påvirker finanskrisen Elverum

Arbeidsmarkedet og bedrifter i hele landet opplevde tøffe tider under finanskriseårene 2008 og 2009. Det er store regionale og lokale forskjeller, og mange steder er arbeidsledigheten fortsatt høy.

Antall arbeidsledige, kommunen, AKU 250

200 150 100 50 0

Kilde SSB

Menn

Kvinner

Under 30

Innvandrere, i alt

Grafen over viser ledigheten i Elverum. Finanskrisen har rammet hardest blant de under 30 år og blant menn. Det er en klar tendens til økende arbeidsledighet også hos kvinner og innvandrere. Blant innvandrere er det innbyggere med ikkevestlig bakgrunn som er hardest rammet. Utviklingen ser ut til å ha flatet noe ut, med en topp rundt forsommeren 2010. Tendensen er tilsvarende som for Hedmark fylke samlet og landet for øvrig. Ved utgangen av 2009 var 77 prosent av innbyggerne i Elverum i aldersgruppen 2066 år i arbeid. Det er 1,8 prosentpoeng høyere enn resten av Hedmark og 0,5 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet. 20,4 prosent av sysselsatte mellom 20 og 66 år jobber i kommunen. Siden årtusenskiftet har 1100 flere fra Elverum jobb.

Antall konkursåpninger, per kvartal Elverum Hedmark Hele landet

Kilde: SSB

2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 1 1 1 1 2 2 7 3 6 11 3 31 20 28 23 33 47 51 47 46 50 36 690 753 875 832 1175 1418 1384 1028 1183 1210 1240

Noen hovedfunn: I første halvår 2010 var det 14 konkurser i Elverum mot 9 i samme periode i fjor. I hele Hedmark var 2. kvartal 2009 perioden med høyest antall konkurser, nemlig 51. For hele landet var 1.kvartal 2009 verst med hele 1418 konkurser.

NyAnalyse as 3

Lokalt næringsliv

Næringsstruktur i Elverum kommune Næring Jordbruk, skogbruk og fiske Bergverksdrift og utvinning Industri Elektrisitet, vann og renovasjon Bygge og anleggsvirksomhet Varehandel, motorvognreparasjoner Transport og lagring Overnattings og serveringsvirksomhet Informasjon og kommunikasjon Finansiering og forsikring Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift Forretningsmessig tjenesteyting Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring Undervisning Helse og sosialtjenester Personlig tjenesteyting Uoppgitt Sum Antall bedrifter 315 6 77 17 196 314 84 34 35 7 250 66 19 45 158 107 0 1730 Antall sysselsatte bosatt i kommunen 363 36 870 129 737 1448 328 245 254 117 380 433 991 810 2378 328 41 9888 Fordeling ansatte, kommune 3,7 % 0,4 % 8,8 % 1,3 % 7,5 % 14,6 % 3,3 % 2,5 % 2,6 % 1,2 % 3,8 % 4,4 % 10,0 % 8,2 % 24,0 % 3,3 % 0,4 % Fordeling ansatte, fylket 5,8 % 0,4 % 9,7 % 1,1 % 8,4 % 14,4 % 4,9 % 2,4 % 2,1 % 1,5 % 3,9 % 4,5 % 7,3 % 7,6 % 21,9 % 3,8 % 0,5 % Fordeling ansatte, landet 3,0 % 1,8 % 9,6 % 1,1 % 7,5 % 14,6 % 5,7 % 3,1 % 3,4 % 2,0 % 5,9 % 4,8 % 6,0 % 7,9 % 19,6 % 3,7 % 0,5 %

Kilde: SSB Statistikkbanken, Sysselsatte 4. kvartal 2009, Antall bedrifter 1.kvartal 2010

Bedrifter etter antall arbeidsplasser Elverum, antall Elverum, prosent Hedmark, antall Hedmark, prosent Hele landet, antall Hele landet, prosent

Kilde: SSB Statistikkbanken

Ingen ansatte 994 57,5 % 12724 62,9 % 289289 60,1 %

100 250 249 ansatte ansatte og over 10 0,6 % 76 0,4 % 2266 0,5 % 1 0,1 % 10 0,0 % 636 0,1 % Sum 1730 20221 481720

14 59 1019 2049 5099 ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte 352 20,3 % 3975 19,7 % 102180 21,2 % 172 9,9 % 1569 7,8 % 39259 8,1 % 123 7,1 % 1062 5,3 % 26113 5,4 % 63 3,6 % 644 3,2 % 17025 3,5 % 15 0,9 % 161 0,8 % 4952 1,0 %

Ved utgangen av 1.kvartal 2010 var det registrert 1730 bedrifter i Elverum. Rundt 750 av disse hadde egne ansatte, og 11 bedrifter var registrert med mer enn 100 ansatte. Elverum kommune har flere store bedrifter per innbygger enn resten av Hedmark regionen. I snitt er det ca 45 prosent flere bedrifter med over 100 ansatte i kommunen enn for resten av regionen. Noen hovedfunn: Bransjene med størst sysselsettingsandel i kommunen er: helse og sosialtjenester (24 %), varehandel, motorvognreparasjoner (14,6 %) og offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring (10 %). Andelen ansatte i industrien er lavere enn landet for øvrig med 8,8 %.

NyAnalyse as

4

Byråkrati og kommuneansatte

KommuneNorge utfører viktige velferdsoppgaver for sine innbyggere. Eldrebølgen gjør at store ressurser allerede i dag går til helse og omsorg. Det blir dermed utrolig viktig å hente mest mulig ut av ressursene fremover. Administrasjon er et område hvor det er en klar sammenheng mellom kostnadene per innbygger og kommunestørrelse. Det var ingen kommuner i 2009 med over 10.000 innbyggere som hadde mer enn 5000 kroner per innbygger i administrasjonskostnader. Ca 2/3 av kommunene med færre enn 5000 innbyggere brukte mer enn 5000 kroner. De 100 minste kommunen brukte i snitt 10.600 kr per innbygger i kostnader til administrasjon. Det er en klar indikasjon på at kommunesammenslåinger normalt vil innebære lavere administrasjonskostnader.

Nettokostnad til administrasjon, styring og felleskostnader per innbygger etter kommunegruppe

25 dyreste kr 15 572 25 minste kr 13 994

Elverum kr 4 332

Resten av Hedmark kr 4 057

25 største Tilsvarende størrelse kr 3 015 25 billigste kr 2 857 kr 1 953

Kilde: SSB / NyAnalyse

Noen hovedfunn: Elverum kommune brukte for 2009 4332 kr per innbygger til administrasjon, styring og felleskostnader. Kostnadsnivået til administrasjon, styring og felleskostnader er 247 høyere enn nivået til de andre kommunene i Hedmark fylke Administrasjonskostnadene per innbygger i Elverum var i 2009 1475 kr høyere enn kommuner av sammenlignbar størrelse.

NyAnalyse as 5

Sysselsatte i kommunen

Kommunalt sysselsatte, etter kommuner i Hedmark fylke Kommunalt Kommune Befolkning Adm. ansatte Kongsvinger 17377 1351 215 Hamar 28344 2709 245 Ringsaker 32524 2983 451 Løten 7272 627 81 Stange 19104 1907 235 NordOdal 5118 587 78 SørOdal 7791 771 111 Eidskog 6327 618 54 Grue 5078 565 90 Åsnes 7607 885 103 Våler (Hedm.) 3870 418 61 Elverum 19834 1892 241 Trysil 6763 883 136 Åmot 4285 477 79 StorElvdal 2679 345 60 Rendalen 1998 282 30 Engerdal 1434 224 22 Tolga 1671 200 35 Tynset 5490 731 99 Alvdal 2441 292 36 Folldal 1669 205 46 Os (Hedm.) 2033 270 38 Kilde: SSB Barne hager 149 320 233 57 177 73 83 66 46 57 28 192 74 60 28 26 15 25 72 37 17 29 Grunn skole 308 631 744 140 435 103 178 112 100 152 84 408 150 91 66 53 72 49 174 66 41 62 Helse og sosial 644 1434 1447 335 1002 300 345 366 320 541 230 959 498 228 178 139 98 74 366 132 94 128 Teknisk avd. 0 7 55 5 0 12 28 3 0 14 2 8 13 2 7 4 1 2 2 1 1 0 Kultur 35 72 38 9 35 4 25 8 9 16 11 65 12 8 6 5 6 12 11 15 5 12

Elverum hadde i 2009 totalt rundt 1890 ansatte i kommunen. Helse og sosial sektoren med ca 960 ansatte har den største andelen med ca 50 % av alle de som er kommuneansatte. De ansatte i grunnskolen er nest største gruppe med ca 410 personer. Det var rundt 240 sysselsatte knyttet til administrasjon i kommunen.

NyAnalyse as 6

Barnehager, skole og omsorg ­ nøkkeltall

Nedenfor har vi samlet noen nyttige nøkkeltall knyttet til barnehager, skoler samt pleie og omsorg i din kommune og sammenliknet med gjennomsnittet for fylket.

Tjenesteproduksjon, Elverum kommune, 2009 Barnehage Antall barn med barnehageplass Antall barnehager Antall kommunale barnehager Ansatte i alt, kommunale barnehager Med pedagogisk utdannelse Grunnskole Antall elever i grunnskolen Antall elever 1. til 7. årstrinn Antall elever 8. til 10. årstrinn Antall kommunale grunnskoler Overgang til VGS, andel i prosent Pleie og omsorg Mottakere av hjemmetjeneste i alt Mottakere av hjemmetjeneste 80 år og oppover Beboere i bolig med heldøgns bemanning Beboere i institusjon Beboere i institusjon 80 år og oppover Kommunale sykehjemsplasser Elverum 1 073 20 11 186 80 Hedmark 8 963 237 130 1 840 690

2 426 1 627 799 10 98,1 983 321 30 223 181 171

22 303 15 121 7 182 127 96,6 9 427 3 901 1 008 2 160 1 631 1 952

Kilde: SSB Statistikkbanken

Noen hovedfunn: Kommunale barnehager stod for rundt 55 % av tilbudet i kommunen i 2009. Om lag 43 % av de ansatte i kommunale barnehager har pedagogisk utdannelse. Det er ca 2430 elever i grunnskolen i kommunen, og rundt 98 % av elevene går videre til videregående skole. Kommunen har ca 500 personer over 80 år som enten er på institusjon eller mottar hjemmehjelp fra kommunen. I 2009 var det 171 kommunale sykehjemsplasser.

NyAnalyse as 7

Kommuneøkonomi nøkkeltall

Kommunale kostnader avhenger av ulike behov og forhold i den enkelte kommune. Det å sammenligne seg og lære fra andre kommuner kan være et nyttig hjelpemiddel. Da er det mulig å finne årsaker til forskjeller og forbedre egen tjenesteproduksjon. Det er store variasjoner knyttet til kostnadsnivå og ressurser til forskjellige tjenester. En høy kostnad for en tjeneste kan være bra hvis kvaliteten også er klart høyere. Ofte viser det seg i brukerundersøkelser at dyre tjenester ikke nødvendigvis er gode tjenester. I tabellen under har vi sammenstilt noen økonomiske nøkkeltall for kommunen og sammenliknet med fylkestallene, som vil bety gjennomsnittet for alle kommunene.

Økonomioversikt, Elverum kommune, 2009 Sum inntekter per innb. Kroner Brutto driftsresultat per innb. Kroner Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene Sum eiendeler per innb. Kroner Sum gjeld per innb. Kroner Brutto utgifter fordelt på sektor. Prosent Administrasjon Barnehage Grunnskole Kommunehelse Pleie og omsorg Sosialtjenester Barnevern Vann, avløp, renovasjon og avfall Kilde: SSB Kostra Kommunen Fylket Landet

55 187 60 706 60 556 219 952 902 0,6 % 1,8 % 3,2 %

155 249 160 840 168 606 231 750 248 292 243 220 8,7 % 11,7 % 20,6 % 3,7 % 29,1 % 5,1 % 1,7 % 2,3 % 8,0 % 9,1 % 20,2 % 3,8 % 30,3 % 4,2 % 2,2 % 4,8 % 6,9 % 11,4 % 20,5 % 3,6 % 25,8 % 4,4 % 2,3 % 4,6 %

Noen hovedfunn: Driftsresultatet i Elverum er dårligere enn gjennomnsittlig driftsresultat for fylkets kommuner. Gjeld per innbygger er lavere enn fylkesgjennomsnittet. Om lag 29 % av kommuneutgiftene (brutto) benyttes på helse og omsorgstjenester. Administrasjonsutgiftene er høyere enn gjennomsnittskommunen i fylket, og det henger ofte sammen med størrelsen på kommunen.

NyAnalyse as 8

Om faktaserien Norges Kommuner

Faktaserien om Norges Kommuner er en serie utarbeidet av NyAnalyse AS. Alle opplysninger i faktaserien er basert på offentlig statistikk. Det er lagt ned mye arbeid med å sammenstille faktaene. Tallene i offentlige statistikker er i stor grad basert på egenrapporterte forhold fra den enkelte enheten. Forskjeller i praksis og klassifisering medfører noe usikkerhet på detaljert nivå. Målet med faktaserien er å bidra til bedre kunnskapsgrunnlag i planlegging og beslutningsprosesser. NyAnalyse er et utrednings og analyseselskap med spisskompetanse innen samfunnsøkonomi og næringspolitikk. Eksempler på våre produkter: Andre Faktaoversikter o Forskjellen på "røde" og "blå" kommuner o Drives din kommune effektivt? o Hva mener innbyggerne i ditt fylke om kommunale tjenester? (Innbyggerundersøkelsen 2009, våre sammenstilte funn) o Kvalitet og omfang på kommunale tjenester Utredninger / rapporter o Forklaring av regler, konsekvenser fra endrede rammebetingelser, scenario og ringvirkningsanalyser. Budsjetter og økonomiplan o Bistand i budsjett og planleggingsprosesser, rådgivning og beregninger mv.

Ta gjerne kontakt på mail [email protected] eller telefon 46 44 10 09 (Terje Strøm) hvis noe av dette høres spennende ut!

NyAnalyse AS Vollsveien 13c, 1366 Lysaker Org.nr 995 261 561 MVA Tlf: 46 44 10 09 Epost: [email protected] Web: www.NyAnalyse.no

Information

Microsoft Word - elverum2.docx

10 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

167337