Read struktura_testu_jezykowego_z_zasadami_punktowania_zadan.pdf text version

Struktura testu jzykowego z zasadami punktowania rozwiza zada

Zadanie Test P1 1 2 3 Test P2 4 5 6 Co badaj poszczególne zadania umiejtno czytania na poziomie wyszukiwania informacji zawartych w tekcie bezporednio umiejtno czytania na poziomie wydobywania informacji znajdujcych si w rónych miejscach w tekcie umiejtno czytania na poziomie wydobywania informacji znajdujcych si w rónych miejscach w tekcie umiejtno czytania na poziomie interpretacji tekstu umiejtno czytania na poziomie interpretacji tekstu

Liczba punktów 0 -1 0-1 0-1

Zasady przyznawania punktów 1 pkt za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi P1 ­ C P2 ­ C 1 pkt za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi P1 ­ C P2 ­ C 1 pkt za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi P1 ­ D P2 ­ D 3 pkt. ­ gdy w wypowiedzi znajduje si ocena postpowania ólwia z uzasadnieniem 1pkt ­ gdy w wypowiedzi znajduje si tylko ocena postpowania ólwia bez uzasadnienia 1 pkt za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi P1 ­ A P2 ­ A 2 pkt. ­ gdy tekst ma form ogloszenia o zgubionym lub znalezionym parasolu 1 pkt ­ gdy tekst ma form ogloszenia o zgubieniu lub znalezieniu innego przedmiotu ni parasol Uwaga! Kolejne punkty za ogloszenie s przyznawane tylko tekstom o zgubionym lub znalezionym parasolu. 1pkt ­ gdy w tekcie wypowiedzi zostala podana przynajmniej jedna cecha parasola 1 pkt ­ gdy w tekcie zostala podana przynajmniej jedna okoliczno zdarzenia (miejsce, czas itp.) 1 pkt ­ gdy tekst jest jednozdaniowy lub podzielony na zdania, wyranie od siebie oddzielone, stanowice calo znaczeniow i skladniow 1 pkt ­ gdy wypowied nie zawiera bldów albo zawiera najwyej jeden bld fleksyjny albo skladniowy w zakresie zwizku zgody i rzdu 1 pkt ­ gdy stopa bldów ( liczba bldów podzielona przez liczb wyrazów) jest nisza ni 0,06

4

7

0-3

5

8

0-1

umiejtno pisania wypowiedzi w formie ogloszenia

0-2

umiejtno pisania ogloszenia w rozwinitej formie 6 9 umiejtno budowania wypowiedzi z podzialem tekstu na zdania umiejtno konstruowania wypowiedzi poprawnej pod wzgldem gramatycznym umiejtno konstruowania wypowiedzi poprawnej pod wzgldem ortograficznym

0-2

0-1

0-1 0-1

7

2

rozumienie wyrae frazeologicznych

0-2

8

3

umiejtno rozpoznawania czci mowy rozumienie wyrazów wieloznacznych umiejtno ukladania zda

0-2

9

10

0-1

10

1

0-3

11

11

umiejtno podawania wyrazów bliskoznacznych

0-2

po 1pkt. ­ za wybranie poprawnej odpowiedzi w zadaniach a) i b) zad. a) P1 ­ A P2 ­ A zad. b) P1 ­ C P2 ­ C 2 pkt. ­ gdy ucze wpisal w odpowiednie rubryki tabeli poprawnie od 9 do 10 wyrazów 1pkt ­ gdy ucze wpisal w odpowiednie rubryki tabeli poprawnie od 5 do 8 wyrazów 1pkt ­ gdy ucze napisal dwa zdania lub równowaniki zda z wyrazem zamek uytym w dwóch znaczeniach po 1pkt. za kade z trzech zda a), b), c) ­ gdy ucze napisal sensowne, poprawne gramatycznie jedno zdanie, w którym wystpuj wszystkie podane wyrazy (bez ich zamiany na inn cz mowy) 2 pkt. ­ gdy ucze dopisal poprawnie wyraz bliskoznaczny do 9-10 wyrazów podanych w zadaniu 1pkt ­ gdy ucze dopisal poprawnie wyraz bliskoznaczny do 5-8 wyrazów podanych w zadaniu

Information

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

626684


Notice: fwrite(): send of 211 bytes failed with errno=32 Broken pipe in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531