Read Akt%20oddania.pdf text version

Akt oddania (przeciw niepokojom i zmartwieniom)

Don Dolindo Ruotolo, neapolitaski kaplan, który yl i zmarl w opinii witoci, spisal niej przedstawion, a zainspirowan przez samego Pana Jezusa, nauk o oddaniu si Panu Bogu. ,,Dlaczego zamartwiacie si i niepokoicie? Zostawcie Mi trosk o wasze sprawy, a wszystko si uspokoi. Zaprawd powiadam wam, e kady akt prawdziwego, lepego i calkowitego oddania si Mnie rozwizuje trudne sytuacje. Oddanie si Mnie nie oznacza zadrczania si, wzburzenia, rozpaczania, a póniej kierowania do Mnie modlitwy pelnej niepokoju, abym podal za wami. Oddanie si, oznacza zamian niepokoju na modlitw. Oddanie si oznacza spokojne zamknicie oczu duszy, odwrócenie myli od udrki i poddanie si Mnie, bo tylko dziki Mnie poczujecie si jak dziecko upione w objciach matki, gdy pozwolicie, abym mógl przenie was na drugi brzeg. To co wami wstrzsa, co was boli bezgranicznie te wasze wtpliwoci, wasze przemylenia, wasze niepokoje i ch przedsiwzicia odpowiednich kroków za wszelk cen, aby zapobiec temu, co was trapi. Czegó nie dokonuj, gdy dusza, tak w potrzebach duchowych jak i materialnych, zwraca si do Mnie, patrzy na Mnie mówic: ,,TROSZCZ SI TY", zamyka oczy i uspokaja si! Dostajecie niewiele lask, kiedy si mczycie i drczycie, aby je otrzyma; otrzymujecie ich bardzo duo, kiedy modlitwa jest pelnym oddaniem si Mnie. W cierpieniu prosicie, ebym oddalil je od was, ale w taki sposób, jaki wy sobie tego yczycie... Zwracacie si do Mnie, ale chcecie, bym to ja dostosowal si do waszych planów. Nie bdcie jak chorzy, którzy prosz lekarza o kuracj, ale sami mu j podpowiadaj. Nie postpujcie tak, lecz módlcie si, jak was nauczylem w modlitwie ,,Ojcze nasz": ,,wi si imi Twoje", to znaczy bd uwielbiony w tej mojej potrzebie; ,,Przyjd Królestwo Twoje", to znaczy niech wszystko przyczynia si do chwaly Królestwa Twojego w nas i na wiecie; ,,Bd wola Twoja" to znaczy Ty decyduj. Ja wkrocz z cal Moj wszechmoc i rozwi najtrudniejsze sytuacje. Czy widzisz, e nieszczcia nastpuj jedne po drugich, e sytuacja wci si pogarsza, zamiast si poprawia? Nie przejmuj si, zamknij oczy i powiedz Mi z ufnoci: ,,Bd wola Twoja, troszcz si Ty". Powiadam ci, e si zatroszcz, e interweniuj jak lekarz, a nawet uczyni cud, jeli zajdzie taka potrzeba. Dostrzegasz, e stan chorego si pogarsza? Nie przeraaj si, ale zamknij oczy i powiedz: ,,Troszcz si Ty". Zapewniam ci, e si zatroszcz. Sprzeczne z oddaniem si Mnie jest zamartwianie si, niepokój, ch rozmylania o konsekwencjach zdarzenia. Przypomina to zamieszanie spowodowane przez dzieci, które domagaj si, aby mama troszczyla si o ich potrzeby, a jednoczenie wszystko chc zrobi samodzielnie, utrudniajc swymi pomyslami i kaprysami jej prac. Zamknijcie oczy i pozwólcie si ponie nurtowi Mojej Laski, zamknijcie oczy i pozwólcie Mi dziala, zamknijcie oczy i nie mylcie o chwili obecnej, odwrócie myli od przyszloci jako od pokusy. Oddajcie si Mnie, uwierzcie w Moj dobro, a przysigam wam na Moj Milo, e kiedy z takim zamilowaniem mówicie: ,,Troszcz si Ty", Ja w pelni si zatroszcz, pociesz was, wyzwol i poprowadz. A gdy zmuszony jestem poprowadzi was drog odmienn od tej, jak widzielibycie dla siebie, wówczas pouczam was, nosz w moich ramionach, bo nie istnieje skuteczniejsze lekarstwo nad interwencj Moj Miloci. Jednak troszcz si tylko wtedy, kiedy zamkniecie oczy. Jestecie bezsenni, wszystko chcecie ocenia, wszystkiego dociec, o wszystkim myle i w ten sposób zawierzacie silom ludzkim, albo jeszcze gorzej - ludziom, pokladajc zaufanie w ich interwencj. A to wlanie stoi na przeszkodzie Moim slowom i Moim zamiarom. O! Jak bardzo pragn tego waszego calkowitego oddania si Mnie, abym mógl was obdarowa i jake smuc si widzc, e jestecie niespokojni!

Szatan do tego wlanie zmierza: aby was podburzy, by oddzieli was ode Mnie i od Mojego dzialania i rzuci na pastw ludzkich poczyna. Przeto ufajcie tylko Mnie, spocznijcie we Mnie, oddajcie Mi si we wszystkim. Czyni cuda proporcjonalnie do waszego pelnego oddania si Mnie, a nie do waszego zaufania w was samych. Wylewam na was skarby lask, kiedy znajdujecie si w calkowitym ubóstwie! Jeeli macie swoje zasoby, nawet niewielkie lub staracie si je posi, pozostajecie w naturalnym obszarze, a zatem podacie za naturalnym biegiem rzeczy, który jest czsto utrudniany przez szatana. aden czlowiek rozumujcy i rozwaajcy tylko wedlug logiki ludzkiej nie czynil cudów, nawet sporód witych. Na sposób Boski dziala ten, kto odda si Bogu. Kiedy widzisz, e sprawy si komplikuj, powiedz z zamknitymi oczami duszy: ,,Jezu, troszcz si Ty!". I odwró swoj uwag w inn stron, bo dociekliwo twego umyslu utrudnia ci dostrzeenie zla. Zawierzaj Mi czsto nie skupiajc uwagi na samym sobie. Czy tak we wszystkich swoich potrzebach. Czycie tak wszyscy, a zobaczycie wielkie, nieustanne i ciche cuda. To wam poprzysigam na Moj milo. Zapewniam was, e Ja si zatroszcz. Módlcie si zawsze z t gotowoci do oddania si Mnie, a zawsze bdziecie odczuwa wielki spokój ducha i osiga znaczne korzyci, równie wtedy, gdy udzielam wam laski ofiary, zadouczynienia i miloci, która naklada na was cierpienie. Wydaje to ci si niemoliwe? A zatem zamknij oczy i powiedz cal swoj dusz: ,,Jezu, troszcz si Ty!". Nie lkaj si, ja si zatroszcz. A ty blogoslawi bdziesz Imi Moje, nie dbajc o siebie samego. Twoje modlitwy nie maj takiej wagi, jak ten akt pelnego ufnoci oddania si Mnie; zapamitaj to sobie dobrze. Nie ma skuteczniejszej Nowenny od tej: ,,Och Jezu, oddaj si Tobie, troszcz si Ty". ,,Oddaj si Mojemu Sercu... a zobaczysz". Chc, eby wierzyl w Moj wszechmoc, a nie w twoje poczynania, eby pozwolil dziala Mnie, a nie innym. Szukaj Mojej bliskoci, spel Moje pragnienie posiadania ci, wzbogacenia i kochania tak, jak tego chc. Zapomnij si, pozwól, abym spoczl w tobie, pozwól, aby Moja wszechmoc nieustannie znajdowala w tobie ujcie. Jeli pozostaniesz blisko Mnie, nie bdziesz si martwil, e dzialasz samodzielnie, e yjesz w ciglym popiechu po to, eby ci si udalo, eby stwierdzi, e co zrobile, udowodnisz Mi, i wierzysz, e jestem wszechmogcy, a Ja intensywnie bd pracowa z tob: kiedy bdziesz mówil, chodzil, pracowal, modlil si lub spal, bo ,,moim umilowanym dam to, czego potrzebuj nawet gdyby byli jak we nie" (Psalm 12-6). Jeli bdziesz ze Mn i nie bdziesz si chcial spieszy, ani nie bdziesz si martwil o nic dla siebie, a zwrócisz si do Mnie z bezgranicznym zaufaniem, dam ci wszystko, czego bdziesz potrzebowal, zgodnie z Moim zamyslem wiecznym. Dam ci uczucia, których wymagam od ciebie, dam ci ogromne wspólczucie dla bliniego i spowoduj, e bdziesz mówil i czynil to, co Ja bd chcial. Wówczas twoje dzialanie pochodzi bdzie z Mojej Miloci. Tylko Ja, a nie ty wraz ze wszystkimi twoimi poczynaniami stworz nowe dzieci, które zrodz si ze Mnie. Stworz ich tym wicej, im bardziej bdziesz chcial si sta moim prawdziwym synem, jak mój Jednorodzony. Albowiem wiesz, e ,,jeli wypelnisz Moj wol, bdziesz Mi bratem, siostr i matk", pozwalajc mi, abym zrodzil si w innych, bo Ja stworz nowe dzieci, poslugujc si prawdziwymi dziemi. Twoje poczynania dce do osignicia celu to tylko pozory w stosunku do tego, czego Ja dokonuj w tajemnicy serc tych, którzy kochaj. ,,Trwajcie w Miloci Mojej... jeli trwa bdziecie we Mnie i trwa bd w was Moje Slowa, procie o cokolwiek bycie chcieli, a bdzie wam dane" (Jan 15). Z: ,,Nazwalem si Dolindo, to znaczy bole". Autobiografia kapl. Dolindo Ruotolo, (1882-1970) tercjarza franciszkaskiego, który zostal przeniesiony i pochowany w parafii MB Niepokalanej z Lourdes i w. Jana dei Vecchi w Neapolu.

Information

2 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

101163


You might also be interested in

BETA