Read Ogre 249 text version

OGRNIETIS

Nr. 7/8 (331/332) CETURTDIENA, 2009. GADA 7. MAIJS

OGRES NOVADA DOMES IZDEVUMS

BEZMAKSAS

GATAVOJOTIES VLÍANÅM

2009. gada 6. jünijå Latvijå notiks Eiropas Parlamenta un paßvaldîbu véléßanas. Véléßanu dienå visi véléßanu iecirkñi büs atvérti no pl. 7 lîdz 22. No 3. lîdz 5. jünijam véléßanu iecirkños notiks iepriekßéjå balsoßana. Saskañå ar likumu véléßanu iecirkñu darba laiks iepriekßéjås véléßanu dienås ir ßåds: treßdien, 3. jünijå ­ pl. 17 ­ 20; ceturtdien, 4. jünijå ­ pl. 9 ­ 12; piektdien, 5. jünijå ­ pl. 10 ­ 16. Atß°irîbå no Saeimas véléßanåm un tautas nobalsoßanas Eiropas Parlamenta un paßvaldîbu véléßanås darbosies vélétåju re©istrs un balsoßana notiks, izmantojot jau iepriekß sagatavotus vélétåju sarakstus. Katrs vélétåjs véléßanåm ir re©istréts tikai vienå iecirknî atbilstoßi re©istrétajai dzîvesvietai. Saskañå ar Vélétåju re©istra likumu Pilsonîbas un migråcijas lietu pårvaldei (PMLP) katram vélétåjam uz viña deklarétås dzîvesvietas adresi pa pastu bija jånosüta paziñojums par to, kura iecirkña sarakstå vélétåjs ir re©istréts. Jå kåds vélétåjs nav sañémis paziñojumu, savu véléßanu iecirkni var uzzinåt pa Centrålås véléßanu komisijas uzziñu tålruni 67049999 vai internetå - PMLP måjas lapå www.pmlp.gov.lv sada¬å "E-pakalpojumi". Lîdz 12. maijam vélétåji var izmantot iespéju mainît re©istréto véléßanu iecirkni uz citu. Paßvaldîbu véléßanås véléßanu iecirkni drîkst mainît tå véléßanu apgabala robeås, kurå vélétåjam ir deklarétå dzîvesvieta vai pieder nekustamais îpaßums. Eiropas Parlamenta véléßanås vélétåjam ir tiesîbas mainît véléßanu iecirkni, izvéloties jebkuru citu véléßanu iecirkni Latvijas teritorijå. Par savu vélmi mainît véléßanu iecirkni vélétåjam paßam personiski jåiesniedz iesniegums jebkurai paßvaldîbai vai tås dzîvesvietas deklaréßanas iestådei (Ogres novadå ­ Ogres novada domé, paßvaldîbas pakalpojumu centros Ogresgalå un Ciemupé, paßvaldîbas a©entürå "Målkalne" ­ dzîvesvietas deklaréßanas noda¬å). Ja paßvaldîbu véléßanås vélétåjs izraugås véléßanu iecirkni tås paßvaldîbas administratîvajå teritorijå, kurå viñam atrodas likumå noteiktajå kårtîbå re©istréts nekustamais îpaßums, viñß paßvaldîbai vai tås dzîvesvietas deklaréßanas iestådei papildus uzråda îpaßumtiesîbas apliecinoßu dokumentu. Véléßanu iecirkñi såks darboties desmit dienas pirms véléßanu dienas ­ no 27. maija, lai vélétåjiem bütu iespéja iepazîties ar véléßanu materiåliem, balsoßanas kårtîbu, pieteikt balsoßanai atraßanås vietås (måjås, slimnîcå) tos vélétåjus, kuri veselîbas ståvok¬a dé¬ véléßanu dienå paßi nespés ierasties véléßanu iecirknî. Nåkamajå preses izdevumå "Ogrénietis" tiks publicéts iecirkñu darba grafiks pirms véléßanåm un cita informåcija par véléßanu norisi. Íajå preses izdevuma "Ogrénietis" numurå publicéjam re©istrétos deputåtu kandidåtu sarakstus Ogres novada domes véléßanåm un priekßvéléßanu programmas. Ar Ogres novada véléßanu komisiju var sazinåties pa tålruni 65071164 un 65071170. Ogres novada véléßanu komisijas priekßsédétåjs Nikolajs Sapoñikovs, komisijas sekretåre Valda Zvaigzne

Sveicam maija jubilårus!

mana dzîvîba ßüpojas staru vizumiem vidü nevîst pu°e un upe ¬auj peldot tapt putnam un lidot... (M.Laukmane) Ogres novada dome sirsnîgi sveic 94 gadu jubilejå Annu Gailîti 93 gadu jubilejå Maiju Reinbergu 92 gada jubilejå Dårtu Sirsniñu 90 gadu jubilejå Juri Poli Elizabeti Skuçu 85 gadu jubilejå Ausmu Kubili Jevgeñiju Pacéviçu Aleksandru Lisjuku 80 gadu jubilejå Gunåru Gulbi Lenu Ûindulîti Jåni Skruli Dzidru Apsîti Zentu Brenci

Laika periodå no 1. aprî¬a lîdz 5. maijam Ogres novadå re©istréti 30 jaundzimußie, t.sk. 13 meitenes un 17 zéni. Ogres novada dome sirsnîgi sveic jaundzimußo bérniñu vecåkus!

INFORM SIA "OGRES AUTOBUSS"

Sakarå ar dzelzce¬a lînijas Rîga ­ Krustpils iecirkña Ogre ­ Lielvårde remontu un pårtraukto autotransporta kustîbu påri pårbrauktuvém, izdarîtas izmaiñas autobusu kustîbas sarakstå: · no 12. maija pl. 21 lîdz 14. maija pl. 17 slégta pårbrauktuve Kalna prospektå, lîdz ar to marßruta autobusi kursés påri Jaunogres dzelzce¬a pårbrauktuvei. 15. marßruta autobuss aties no pieturas "Stadions" (kursés kå 10. marßruts), 14. marßruts büs slégts; · 15. maijå no pl. 8 lîdz pl. 20 slégta pårbrauktuve Dårza ielå, lîdz ar to no pl.8.15 lîdz 19.50 büs slégti 10. marßruta un 15. marßruta reisi; · 9. jünijå no pl. 8 lîdz pl. 20 slégta pårbrauktuve Karjera ielå, lîdz ar to 14. marßruts büs slégts.

Deputåtu kandidåtu saraksti Ogres novada domes véléßanås 2009. gada 6. jünijå

Partija "Visu Latvijai!", "Pilsoniskå savienîba"

Nr. Vårds, uzvårds 1. Egils Helmanis 2. Måris Siliñß 3. Egîls Dzelzîtis 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ivars Ka¬°is Dzintra Mozule Armands Praliçs Andris Upenieks Jånis Balodis Benita Ípakovska Baiba Liepiña Valdis Vanags Evija Kalniña Kårlis Skujiñß riks Mikßtas Skaidrîte Blüzmane Jautrîte Aßurova Ieva Eglîte Olita Íñigirova Edgars Kalnriekstiñß Ilona Kléviña Dz. g. 1971. 1951. 1945. 1942. 1962. 1968. 1949. 1968. 1950. 1957. 1971. 1971. 1988. 1967. 1955. 1958. 1972. 1963. 1953. 1939. Darba vieta Patriotiskås audzinåßanas un militårås tuvcîñas skola eipenes pamatskola Rîgas Tehniskå universitåte, Siltuma un gåzes tehnolo©ijas katedra Ogres raj. politiski represéto klubs Laikraksts "Ogres Véstis" SIA "Liepzeme" eipenes pamatskola Valsts vides dienests, Jüras un iekßéjo üdeñu pårvalde Ogres novada dome, parks "Lazdukalni" Ogres Profesionålå vidusskola SIA "Sense of Team" Latvijas Nacionålå bibliotéka students SIA "Prometåls" Ogres vakara vidusskola Ogres Mea tehnikums Ogres sociålais dienests SIA Ogres rajona slimnîca bezdarbnieks pensionåre Amats pasniedzéjs direktora vietnieks vadîtåjs priekßsédétåjs galvenå redaktore direktors direktors vecåkais inspektors dårzniece direktore valdes loceklis juriste valdes priekßsédétåjs direktora vietniece direktora vietniece sociålais darbinieks NMP årste Izglîtîba vidéjå augståkå augståkå augståkå augståkå augståkå augståkå augståkå vidéjå augståkå augståkå augståkå vidéjå augståkå augståkå augståkå augståkå augståkå augståkå augståkå

OGRES INVALÈDU BIEDRÈBÅ

19. maijå rîkojam ekskursiju pa Gaiziñkalna apkårtni. Dalîbas maksa 5 Ls. Pieteikties biedrîbå lîdz 14. maijam. Valde

OGRES PENSIONÅRU BIEDRÈBÅ

Ogres pensionåru biedrîbas valde aicina biedrîbas pensionårus, kuri vélas nüjot, pieteikties ceturtdienås no pl. 10 lîdz 14 kultüras centra pagrabståvå, 175.kabinetå. Pirmå nodarbîba instruktora vadîbå notiks maijå. Interesentus lüdzam pieteikties lîdz 15. maijam. Sîkåka informåcija uz vietas. *** Ogres pensionåru biedrîba 17. maijå pl. 13 aicina uz PAVASARA SARÈKOJUMU ar biedrîbas biedru ­ jubilåru godinåßanu. Pieteikties var 13. un 14. maijå no pl. 10 lîdz 14. Íajå laikå ir iespéja samaksåt biedra naudu. *** EKSKURSIJAS 20. maijå. Murjåñi ­ Séja ­ Saulkrasti ­ Vidrii ­ Igate. Pieteikties 14. maijå no pl. 10 lîdz 14. Nåkamås ekskursijas: 17. jünijå, 22.-23. jülijå, 26. augustå, 30. septembrî. Valde

Apvienîba "Tévzemei un Brîvîbai" /LNNK

Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Vårds, uzvårds Vita Pü°e Dainis Íirovs Inta Auziña Måra Banka Péteris Aulmanis Sandra Saldniece Skaidrîte Butåne Inese Ådmine Artürs Mangulis Aina Bérce Astra Rubene Ingrîda Mårtiña Maruta Jékabsone Signe Kaktiña Inita Tolpeñikova Kristîna Apine Dz.g. 1962. 1962. 1953. 1956. 1942. 1960. 1957. 1957. 1971. 1962. 1956. 1963. 1952. 1954. 1958. 1972. 1957. 1971. Darba vieta Ogres novada dome Ogres rajona slimnîca Ogres novada sociålais centrs Ogres pamatskola Ogres måkslas skola Amats Izglîtîba priekßsédétåja vietniece augståkå valdes priekßsédétåjs augståkå vadîtåja augståkå direktore augståkå direktors, télotåjmåkslas pedagogs augståkå Sandras Saldnieces ©imenes årsta prakse ©imenes årsts augståkå Ogresgala pamatskola direktore augståkå Ogres novada paßvaldîba PII "Zelta sietiñß" vadîtåja augståkå Ogres ©imnåzija pedagogs augståkå Ogres ©imnåzija direktore augståkå Ogres Amatniecîbas vidusskola direktore augståkå Madlienas VPII "Taurenîtis" vadîtåja augståkå Ogres centrålå bibliotéka direktore augståkå S. Kaktiñas ©imenes årsta prakse ©imenes årste augståkå Suntau vidusskola skolotåja augståkå Ogres novada dome lietvedîbas noda¬as vadîtåja augståkå SIA "Jaunogre 96", aptieka "Målkalne" aptiekas vadîtåjs augståkå Ogres novada sociålais dienests sociålå darba vadîtåja darbam ar ©imeném un bérniem augståkå Ogres novada sociålais dienests sociålå darba organizatore vidéjå Ogres novada dome kultüras, izglîtîbas un sporta darba koordinatore augståkå Turpinåjums 2. lpp.

GATAVOJOTIES VASARAS NOMETNEI

Pirmsskolas izglîtîbas iestådes "Sprîdîtis" vadîtåja Vija Kalniña informé, ka 14. maijå pulksten 18.30 bérnudårzå notiks informatîva sanåksme vecåkiem par bérnu vasaras nometni, kas paredzéta jülijå. Íåda nometne tiek organizéta jau treßo gadu. V. Kalniña atzîst, ka, lai gan nometne ir par maksu, bérnu vecåki ßogad izråda lielu interesi par iespéju viñu atvasém veselu ménesi ¬oti radoßå un interesantå gaisotné pavadît savas brîvdienas.

Ogres novada pensionåru biedrîba rîko konkursu "ATJAUTÈGÅ VECÅMÅTE"

Konkursa noteikumi Konkurså aicinåm piedalîties pensionårus, kuri sasniegußi 70 gadus un vecåkus no Ogres rajona paßvaldîbåm, pensionåru biedrîbåm, kopåm, klubiñiem. Ûürijas komisija dalîbniekus vértés péc ßådiem parametriem: ·matu sakårtojums, ·ap©érbs (var büt retro stilå), ·talanta demonstréjumi ­ dejas, müzikas instrumentu lietoßanas prasme, deklamåcija, anekdotes, literårie skeçi, dziesmas un citi demonstréjumi. Dalîbniekus pieteikt lîdz 21. maijam rakstiski vai pa mobilo tålruni 29479643. Lüdzam paßvaldîbas nodroßinåt konkursa dalîbniekus ar transportu. Konkurss notiks 3. jünijå Ogres kultüras nama Deju zålé pl. 11, re©istråcija no 10.00. Lîdzi lüdzam ñemt groziñus. Atbalstîtåji ar dalîbnieku (kopå ne vairåk kå 10 cilvéki). Par dalîbnieku jautrîbu gådås muzikanti. Péc ürijas komisijas lémuma konkursa dalîbniekus apbalvos ar vértîgåm balvåm un atzinîbas rakstiem.

17. Anna Eniña 18. Ilona Reinholde

19. Valentîna Dårzniece 1941. 20. Anita Ausjuka 1956.

2

«OGRNIETIS»

Turpinåjums no 1. lpp.

Ceturtdiena, 2009. gada 7. maijs

Politiskå partija "Ogres novadam"

Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vårds, uzvårds Edvîns Bartkéviçs Péteris Dimants Jånis Latißs Ludmila Sokolova Andreja Ceplîtis Ligita Zadvinska Jånis Stafeckis Airisa Lepere Ivars Dreimanis Dz.g. 1956. 1980. 1973. 1945. 1958. 1959. 1957. 1941. 1955. 1963. 1954. Amats Izglîtîba priekßsédétåjs augståkå deputåts augståkå valdes priekßsédétåjs augståkå direktore augståkå valdes priekßsédétåjs augståkå direktore augståkå priekßsédétåjs augståkå priekßsédétåja augståkå diagnostiskås radiolo©ijas noda¬as vadîtåjs augståkå SIA "Kår¬i" valdes priekßsédétåjs augståkå VID Rîgas re©ionålås iestådes Ogres noda¬a nodok¬u maksåtåju konsultåciju da¬as priekßniece augståkå Madlienas pagasta paßvaldîba izpilddirektors augståkå PA "Målkalne" tehniskås plånoßanas noda¬as vadîtåja augståkå SIA "Lîvija un ko " valdes locekle augståkå Ogres novada dome perspektîvås attîstîbas noda¬as vadîtåja vidéjå eipenes pagasta paßvaldîba padomes priekßsédétåjs augståkå SIA "Ce¬daris" tehniskais direktors augståkå Suntau pagasta paßvaldîba izpilddirektors augståkå Ogresgala pamatskola direktora vietniece augståkå Ogres novada dome priekßsédétåja padomnieks vidéjå Darba vieta Ogres novada dome Ogres novada dome SIA "Impero Investments" Jaunogres vidusskola SIA "Ogres prestis" PA "Ogres novada Kultüras centrs" Taurupes pagasta padome LIZDA Ogres rajona padome SIA "Ogres rajona simnîca"

Ogres novada domes sédé 30. aprîlî

Jülijå strådås tikai PII "Sprîdîtis"

Izskatot novada paßvaldîbas pirmsskolas darba koordinatores Ineses Ådmines iesniegumu par pirmsskolas ieståu darbu vasarå, deputåti noléma atbalstît ierosinåjumu vasaras periodå mainît ierasto darba organizåciju bérnu dårzos. No septiñåm Ogres novada paßvaldîbas pirmsskolas izglîtîbas iestådém (PII) jülijå darbosies tikai viena ­ PII ,,Sprîdîtis". Påréjås seßas - "Zelta Sietiñß", "Cîrulîtis", "Dzîpariñß","Saulîte", "Strautiñß", "Åbelîte" - no 1. lîdz 31. jülijam büs slégtas. Ío PII darbinieki ßajå laikå dosies kolektîvajå atva¬inåjumå.

10. Juris Kusiñß 11. Sarmîte Kirhnere

Darbîbu atsåks ßautuve

Izskatot Ogres novada sporta centra direktora Måra Kuriloviça iesniegumu, deputåti noléma at¬aut slégtå tipa 2. kategorijas ßautuves Jaunogres prospektå 2, Ogré, darbîbu un ieroçu (B, C - kategorijas) uzglabåßanu ßautuvé, kå arî noteica ßautuvei darba laiku. Íautuve strådås péc ßåda grafika: pirmdienås pl. 10 ­ 16 (sporta centra grafiks); otrdienås pl. 10 ­ 15 (individuålie pieteikumi), pl. 15 ­ 19 (sporta centra grafiks); treßdienås pl. 10 ­ 18 (individuålie pieteikumi); ceturtdienås pl.10 ­ 14 (individuålie pieteikumi); pl. 14 ­ 18 (sporta centra grafiks); piektdienås pl. 10 ­ 16 (sporta centra grafiks); pl. 16 ­ 18 (individuålie pieteikumi). sestdienås pl. 10 ­ 16 (individuålie pieteikumi). Svétdienås ßautuve slégta.

12. Ojårs Atslédziñß 1963. 13. Valentîna Svi°kalne 1948. 14. Lîvija Rijze 15. Jana Briede 16. 17. 18. 19. 20. Vilnis Sirsonis Péteris Buers Andris Ronis Anita Gutåne Raimonds Javoißs 1952. 1982. 1965. 1970. 1950. 1960. 1942.

"Jaunais laiks"

Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Vårds, uzvårds Ludvigs Tribockis Valda Gaile Ilga Vecziediña Georgs Gutpelcs Iveta Liniña Måra Rudzåte Maiga Livçåne Jevgénijs Liepa Dace Krievåne Aivars Vekmanis Artis Galejs Aina Muråne Jurijs Ivanovs Uldis Eiduks Antoñina Lampicka Aleksandrs Lisovskis Lîga Gaigalniece Gizela Vilcåne Dz.g. 1961. 1951. 1949. 1936. 1964. 1947. 1948. 1954. 1948. 1950. 1979. 1962. 1985. 1976. 1945. 1946. 1969. 1945. Darba vieta Ogres novada dome IK "VG" Ogres novada dome Sporta klubs "Vårpa" Madlienas pagasta padome SIA "AROSA - R" Lauberes pagasta bibliotéka Madlienas vidusskola Daces Krievånes årstu prakse Ogres Amatniecîbas vidusskola SIA "EKO îpaßums" Ogres Amatniecîbas vidusskola SIA "PEAF" SIA "Cüku ciltsdarba centrs" Glasmir Latvija Cenu paradîze Latvijas Samarießu apvienîba SIA "SEKO" Ogres Amatniecîbas vidusskola Amats Izglîtîba domes deputåts vidéjå juriste augståkå domes deputåte augståkå priekßsédétåjs augståkå padomes deputåte augståkå valdes priekßsédétåja augståkå bibliotékas vadîtåja augståkå sporta skolotåjs augståkå årste augståkå direktora vietnieks augståkå valdes loceklis augståkå dienesta viesnîcas vadîtåja augståkå nekustamo îpaßumu noda¬as vadîtåjs ­ jurists augståkå direktors ­ veterinårårsts augståkå veikala vadîtåja vidéjå sociålais aprüpétåjs vidéjå operatore augståkå skolotåja augståkå

Mainås Dzimtsarakstu noda¬as pakalpojumu maksas

Domes sédé, izskatot Ogres novada Dzimtsarakstu noda¬as vadîtåjas Lidijas Vîtolas iesniegtos priekßlikumus, deputåti apstiprinåja maksu par Ogres novada Dzimtsarakstu noda¬as pakalpojumiem. Ar ßå gada 1. maiju par ©imenes tradîciju ceremoniju norisi, kuras notiek Dzimtasarakstu noda¬as darba kabinetå, izmantojot mehånisko müziku un atbilstoßi pasåkumam nepiecießamo atribütiku, pårim jåmakså Ls 8. Par svinîgu ©imenes tradîciju ceremoniju norisi valsts valodå, ja pasåkums notiek tradîciju zålé izejamås dienås, izmantojot instrumentålo un vokålo darba grupu, maksas apmérs pårim atkarîgs no deklarétås dzîvesvietas: ja vienam no laulåtajiem dzîvesvieta deklaréta Ogres novadå, tad jåmakså Ls 15, bet ja abi laulåtie ir citu paßvaldîbu iedzîvotåji ­ Ls 20. Par laulîbas re©istråcijas ceremonijas tulkoßanu katram pårim jåmakså Ls 5. Dzimtsarakstu noda¬ai un pårim savstarpéji vienojoties, par Ls 40 laulîbas re©istråcija var notikt svétku dienås vai årpus noda¬as citås piemérotås telpås. Ja kåds påris vélas atzîmét kåzu jubileju, izmanojot Dzimtsarakstu noda¬as pakalpojumus, jåmakså Ls 10, toties Zelta kåzu ceremonija ir bez maksas. Lai sañemtu at¬auju filmét ©imenes tradîciju ceremoniju noda¬as telpås, jåmakså Ls 5. Minétås maksas pakalpojumu summas apliekamas ar PVN 21% apmérå. No maksas pakalpojumu samaksas atbrîvoti 1. un 2. grupas invalîdi, trücîgås un politiski represétås personas.

"PCTVL ­ Par cilvéka tiesîbåm vienotå Latvijå"

Nr. 1. 2. 3. 4. Vårds, uzvårds Juris Laizåns Tatjana Ivakina Inna Rihtere Sergejs Novikovs Dz.g. 1965. 1975. 1980. 1978. Darba vieta SIA "Comvill" individuålais uzñéméjs SIA "TGS Baltic" nav Amats valdes priekßsédétåjs nagu kopßanas speciålists direktore Izglîtîba augståkå vidéjå augståkå augståkå

Paredz lîdzfinanséjumu projektu realizéßanai

Ogres novada domes Perspektîvås attîstîbas noda¬a ir izstrådåjusi projekta pieteikumu "Ogres novada veloceliña izbüve" valsts mér°dotåcijas sañemßanai paßvaldîbu investîcijåm. Kopéjås projekta izmaksas ir Ls 241 078, 09. Veloceliñß paredzéts Bérzu alejå, Ogré. Domes sédé deputåti noléma projekta apstiprinåßanas gadîjumå paredzét Ogres novada domes 2010. gada budetå lîdzfinanséjumu 50% apmérå, t.i., Ls 120 539,06 minétå projekta realizåcijai. Deputåti noléma arî paredzét domes 2010.gada budetå 50% lîdzfinanséjumu (Ls 76 030,30) projekta projekta "Ogres novada pirmsskolas izglîtîbas ieståu renovåcijas darbi" tå apstiprinåßanas gadîjumå. Íî projekta kopéjås izmaksas ir Ls 152 060,60. Renovåcijas darbus plånots veikt piecås novada pirmsskolas iestådés.

"Sabiedrîba citai politikai "

Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Vårds, uzvårds Dz.g. Edija Eisaks 1978. Viktors Margeviçus 1962. Dace Jaunzeme 1969. Aivars Helmüts Grabis 1944. Auseklis Bérziñß 1960. valds Batarågs 1954. Elîna Vanaga 1979. Aleksandrs Kaßs 1953. Uldis Bergmanis 1976. Anete Antrope 1989. Elîna Eida 1989. Mårtiñß Picîtis 1978. Andris Graçkovs 1979. Elîna Cileviça 1980. Darba vieta Amats Izglîtîba A/S "Parex banka" Ogres filiåles parvaldnieks augståkå SIA "Astoka" (Latvija) valdes loceklis, direktors vidéjå VSIA "Bérnu klîniskå universitåtes slimnîca" kapelåns augståkå SIA "Hanzas elektronika" kvalitåtes inenieris augståkå IK "Defars" mårketinga vadîtåjs vidéjå AAS "Balta", Ogres filiåle pårdoßanas konsultants augståkå AAS "Gjensidige Baltic" Ogres filiåles vadîtåja augståkå SIA "Hanzas elektronika" saimniecîbas da¬as vadîtåjs augståkå SIA "Sangrals" büvdarbu vadîtåjs augståkå Paßnodarbinåta persona vidéjå Paßnodarbinåta persona vidéjå A/S "Rîgas piena kombinåts" finanßu da¬as vadîtåjs augståkå SIA "Logu exports" projektu vadîtåjs vidéjå eipenes pamatskola müzikas skolotåja augståkå

Informåcija par detålplånojumu apstiprinåßanu

Ogres novada domes sédé 30.04.2009. apstiprinåta detålplånojuma galîgå redakcija zemes gabalam (kadastra Nr. 7401-001-0440) Salas ielå 3B, Ogré, un pieñemti Ogres novada saistoßie noteikumi Nr. 138 "Detålplånojums zemes gabalam Salas ielå 3B, Ogres pilsétå, Ogres novadå, Ogres raj." Domes lémums nosaka, ka pirms plånoto zemes gabalu atsavinåßanas citåm juridiskåm vai fiziskåm personåm vai gadîjumå, ja esoßie zemes gabalu îpaßnieki vai nomnieki veic apbüvi, pirms büvat¬aujas sañemßanas zemes gabala îpaßniekiem jånoslédz vienoßanås ar Ogres novada domi par lîdzdalîbas maksåjumiem Ogres salas dambja rekonstrukcijas darbu veikßanai, lai nodroßinåtu transporta un gåjéju piek¬üßanu Ogres salai. *** Ogres novada domes sédé 30.04.2009. apstiprinåta detålplånojuma galîgå redakcija zemes gabalam "Brîdagi", kadastra Nr. 7480-005-0822, Ogresgala pagastå, un pieñemti Ogres novada saistoßie noteikumi Nr. 139. "Detålplånojums zemes gabalam ,,Brîdagi", Ogresgala pagastå, Ogres novadå, Ogres raj". Detålplånojuma realizåcijas rezultåtå izveidotajai ielai nolemts pieß°irt Ausmas ielas nosaukumu, atbilstoßi papildinot Ogres novada ielu sarakstu.

"Tautas partija", "Latvijas Sociåldemokråtiskå Strådnieku partija"

Nr. 1. 2. 3. Vårds, uzvårds Jånis Petroviçs Gunårs Kårkliñß Juris Tukißs Dz.g. 1950. 1953. 1955. 1962. 1963. 1975. Darba vieta Suntau pagasta padome SIA "IG Centrs" Lielrîgas re©ionålå lauksaimniecîbas pårvalde Ogres 1. vidusskola Madlienas pagasta paßvaldîba ZM Lauku atbalsta dienests, Lielrî©as re©ionålå pårvalde R. Rabçevskas årsta prakse Ogres novada dome Taurupes vidusskola Mazozolu pamatskola SIA "M. Pelses ASB" Ogres novada sporta centrs SIA "Ciemupe" SIA "Salaspils Sprîdîtis" SIA "Eiro Steel" SIA "Elisits" Ogre novada sporta centrs P/A "Målkalne" SIA "Glåbéjs" eipenes pagasta padome Amats padomes priekßsédétåjs valdes priekßsédétåjs pårvaldes vadîtåjs direktore padomes priekßsédétåja pårvaldes vadîtåja vietniece pediatre jurists direktore direktore valdes priekßsédétåja direktors vadîtåja galvenå gråmatvede valdes priekßsédétåjs valdes priekßsédétåjs ßautuves administrators sabiedrisko attiecîbu speciåliste direktora vietniece deputåts, ce¬u fonda vadîtåjs Izglîtîba augståkå augståkå augståkå augståkå augståkå

4. Ineta Tamane 5. Raita Gråvîte 6. Solvita ikåne

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Ruta Rabçevska Valdis Mürnieks Lonija Pußmucåne Vera Hermane Marija Pelse Måris Kuriloviçs Raisa Alberta Anna Ûukovska Andris Kravalis Måris Jekoviçs Andris Sosnars Gundega De©e

1947. 1946. 1950. 1948. 1957. 1959. 1960. 1948. 1977. 1965. 1966. 1971. 1959. 1958.

augståkå augståkå augståkå augståkå augståkå vidéjå augståkå vidéjå vidéjå augståkå vidéjå augståkå augståkå vidéjå vidéjå

Paßvaldîbas policijas priekßnieka amats vél vakants

Péc Måra Preimaña aizießanas no amata dome bija izsludinåjusi pieteikßanos uz vakanto paßvaldîbas policijas priekßnieka amatu. Pieteicås 11 pretendenti. Domes amatpersonu un speciålistu kandidåtu vértéßanas komisija, izvértéjot pretendentus, par piemérotåko atzina U©a Ulmaña kandidatüru. Tå kå paßvaldîbas ieståu vadîtåjus amatå iece¬ dome, komisija savu atzinumu iesniedza tålåkai izskatîßanai. Domes tautsaimniecîbas komitejas sédé deputåti tikås ar novada paßvaldîbas policijas priekßnieka amata kandidåtu U©i Ulmani un noléma virzît viña kandidatüru apstiprinåßanai domes sédé 30. aprîli. Tomér sédes darba kårtîbå jautåjums par policijas priekßnieka apstiprinåßanu netika iek¬auts, jo, kå paskaidroja domes priekßsédétåjs Edvîns Bartkeviçs, Iekßlietu ministrija vél nav devusi savu atzinumu par izraudzîtås kandidatüras atbilstîbu amatam. Nikolajs Sapoñikovs

19. Kira Ignatjeva 20. Kårlis Antonovs

Turpinåjums 3. lpp.

Ceturtdiena, 2009. gada 7. maijs

«OGRNIETIS»

Turpinåjums no 2. lpp.

3

"Za¬o un Zemnieku savienîba"

Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Vårds, uzvårds Uldis Jankoviçs Agris Kaze¬ñiks Rolands Millers Kristaps Bérziñß Måris Preimanis Jåzeps Janißevs Dagnija Spulle Dz.g. 1973. 1973. 1983. 1984. 1946. 1955. 1962. 1972. 1957. 1962. 1969. 1949. 1950. 1952. 1965. 1957. 1981. 1950. 1948. 1940. Darba vieta Taurupes pagasta padome A/S "Latvijas gåze" Ogres novada dome Biedrîba "LBD Motorsports" pensionårs Ogres novada pensionåru biedrîba Ogres novada P/A "Målkalne" VAS "Privatizåcijas A©entüra" Individuålais darbs AS "Uzñéméju Trasta kompånija", viesnîca "Club 1934" Ogres Lauku konsultåciju birojs Individuålais komersants Ogres novada Krapes pag. Alaki Biedrîba "Otrås måjas" Ogres Mea tehnikums Krapes pagasta padome SIA "Krükléni" AS "Sweedbank" Ogres neredzîgo biedrîba Suntau pagasta padome pensionårs Amats lauku attîstîbas speciålists atslédznieks deputåts valdes loceklis Izglîtîba vidéjå vidéjå vidéjå vidéjå augståkå valdes priekßsédétåjs augståkå éku un teritorijas apsaimniekoßanas noda¬as vadîtåja augståkå valdes loceklis augståkå juriste augståkå direktora vietniece - sabiedrisko attiecîbu speciåliste vidéjå lauku attîstîbas speciålists augståkå augståkå vidéjå augståkå vidéjå augståkå augståkå augståkå vidéjå augståkå

Ogrénießi varés izvéléties televîzijas pakalpojumu sniedzéju

Ogres novada paßvaldîbas a©entüras "Målkalne" sabiedrisko attiecîbu speciåliste Gundega De©e informé, ka ogrénießi drîz varés izvéléties televîzijas pakalpojumu sniedzéju, turklåt par zemåku maksu nekå to piedåvå SIA "Televideotîkls". Lai Ogres pilsétå neveidotos viena uzñémuma monopols televîzijas pakalpojumu sniegßanas jomå, p/a "Målkalne" bija izsludinåjusi piedåvåjumu firmåm, aicinot nodroßinåt Ogres iedzîvotåjiem Latvijas televîzijas kanålu ( LTV 1, LTV7, LNT, TV3, TV 5) un Ogres TV uztverßanu par "ekonomisku" maksu, ievérojot Elektronisko sakaru likuma prasîbas. "Tuvåkajå laikå ßo pakalpojumu par abonéßanas maksu Ls 0,90 ménesî nodroßinås uzñémums "Ogres Televîzija". Iedzîvotåjiem par pieslégumu büs jåmakså Ls 5, varés skatîties piecus tradicionålos Latvijas TV kanålus ( LTV1, LTV7, LNT, TV3, TV5 ) un Ogres TV," informé G. De©e un skaidro, ka ßim nolükam tiks izmantoti uz daudzståvu dzîvojamajåm måjåm esoßie interneta tîkli, bet büs nepiecießams izbüvét jaunus kabe¬u kanålus. Péc lîguma darbîbas termiña beigåm uzstådîtås iekårtas un kabe¬i påries måjas kopîpaßumå. P/a "Målkalne" nodroßinås iekasétås iedzîvotåju abonentmaksas pårskaitîßanu uzñémumam. Iedzîvotåji, kuri jau ir noslégußi lîgumus un izmanto SIA "Televideotîkls" pakalpojumus, varés paßi izlemt, kura uzñémuma pakalpojumus izmantot. "Lîdztekus alternatîvå TV pakalpojuma sniedzéja mekléßanai a©entüra sadarbîbå ar Ogres novada Sociålo dienestu kårto SIA "Televideotîkls" (TVT) piedåvåto atlaiu nodroßinåßanu mazturîgajiem iedzîvotåjiem. Atgådinåm, ka firma piedåvåja 4 % klientu savu pakalpojumu sniegßanu bez maksas. Íobrîd p/a "Målkalne" speciålisti ir izvértéjußi Sociålå dienesta iesniegtos datus par maznodroßinåtajiem, ir sagatavots saraksts ar 65 maznodroßinåtajåm personåm, kuras par TVT pakalpojumu varés nemaksåt," skaidro G. De©e un informé, ka paraléli ßim darbam p/a "Målkalne" klientu da¬a turpina pieñemt apmeklétåjus, lai savstarpéjos lîgumos veiktu izmaiñas, kas attiecas uz televîzijas pakalpojumu nodroßinåßanu. Íådas izmaiñas lîgumos jåveic saskañå ar Elektronisko sakaru likuma 19. panta 3. punkta prasîbåm - Elektronisko sakaru komersanta (TVT) pienåkums ir noslégt rakstveida elektronisko sakaru pakalpojumu lîgumu ar katru abonentu un lîdz ar to iekasét maksu par ßo pakalpojumu. Ne likums, ne Ministru kabineta noteikumi nenosaka televîzijas antenu uzstådîßanu kå komunålo pakalpojumu, kas jåorganizé paßvaldîbai. G. De©e atgådina, ka p/a "Målkalne" pati saviem spékiem nekad nav veikusi televîzijas tîklu antenu apkalpoßanu, bet gan tikai iekaséjusi naudu par ßo pakalpojumu no iedzîvotåjiem, kuri dzîvo a©entüras apsaimniekoßanå esoßajås daudzdzîvok¬u måjås. Iedzîvotåjiem tas bija zinåms, un visos jautåjumos par TV tîklu izmantoßanu viñi vérsås ßo tîklu apkalpojoßås organizåcijås. A©entüras "Målkalne" juristi ir sagatavojußi lîguma projektu ar SIA "Televideotîkls" par jumtu un ßahtu izmantoßanu, kå arî ir paredzéta visu jumtu un ßahtu inventarizåcija. Péc p/a "Målkalne" rîcîbå esoßås informåcijas, "Ogres Televîzija" varétu uzsåkt pirmo klientu pieslégßanu alternatîvajai TV méneßa laikå. Nikolajs Sapoñikovs

8. Juris Vaskåns 9. Sandra Vîtoliña 10. Sandra Upeniece 11 Aivars Broks 12. Måris Aberiñß 13. Lilija Paegle 14. Arturs Cîrulis 15. Inese Sandore 16. Jåzeps Susejs 17. Ieva Kristapsone 18. Dainis Lapsa 19. riks Ûagars 20. Valdis Dzenis

individuålais komersants vadîtåja saimniecîbas vadîtåjs, skolotåjs padomes priekßsédétåja valdes loceklis uzñémumu projektu menederu asistente priekßsédétåja vietnieks deputåts

Politisko partiju apvienîba "Saskañas Centrs"

Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Vårds, uzvårds Juris Jansons Jånis Balodis Vladimirs Paßkoviçs Lidija Strelkova Daina Sergejeva Tålivaldis Püris Sergejs Lovçinovskis Andrejs Sçipanovs Anelika Kalnbérza Fjodors Ma¬onkins Kristîne Grigorjeva Rimma Ivançenko Lauris Vecziediñß Jånis Hme¬ñickis Gatis Eglîtis Dz.g. 1961. 1940. 1980. 1951. 1980. 1947. 1981. 1964. 1968. 1953. 1981. 1966. 1981. 1975. 1988. Darba vieta SIA "REDMARS" pensionårs SIA "ZHG" Jaunogres vidusskola Ogres ©imnåzija SIA "LTRA" SIA Ogres "Jumis" SIA "Baltic Motors Ltd" SIA "Business Intelligent Service" pensionårs SIA "Vike" Jaunogres vidusskola Rîgas Valsts tehnikums SIA "Arçers" P/A "Målkalne" Amats tehniskais direktors projektu vadîtåjs skolotåja skolotåja valdes priekßsédétåjs konsultants tehniskais konsultants valdes loceklis izpilddirektore skolotåja pasniedzéjs büvdarbu vadîtåjs tehniskås informåcijas tehni°is Izglîtîba vidéjå augståkå augståkå augståkå augståkå vidéjå vidéjå vidéjå augståkå augståkå vidéjå augståkå augståkå vidéjå vidéjå

"Kristîgi demokråtiskå savienîba"

Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vårds, uzvårds Dz.g. Raimonds Pabriea 1959. Artürs Vjakse 1985. Ervîns Svilåns 1977. Ieva Margarita Ozola 1958. Nils Veidmanis 1967. Natålija Ketnere 1962. Astrîda Årmane 1957. Jekaterina Pihtina 1981. Maruta Delpere 1958. 1964. 1940. 1946. 1957. 1959. 1969. 1987. 1948. 1970. 1981. 1965. Darba vieta SIA "Monta Anno 1987" SIA "Ezersaule" Ogres sv. Meinarda Romas kato¬u draudze SIA "Ogres privåtskola" A/S "Sidrabe" SIA "Ketner" Suntau vidusskola IK "Eirofest" Valsts probåcijas dienests Ogres teritoriålå struktüras vienîba Valsts ugunsdzésîbas un glåbßanas dienests Ogres brigåde Latvijas policijas akadémija SIA "Summas" Ogres müzikas skola Ogres novada sociålå dienesta krîzes centrs "Laipas" SIA "Glasma" SIA "Apranga" Paßnodarbinåtå Ogres paßvaldîbas Lauberes bérnunams "Laubere" P/A "Målkalne" Ogres Profesionålå vidusskola Amats valdes loceklis valdes loceklis akolîts- katehéts valdes locekle valdes priekßsédétåjs direktore direktore direktore vecåkå referente komandieris kriminåltiesîbu katedras docents komercdirektore pedagogs psihologs, psihoterapeits finansiste pårdevéja- konsultants Izglîtîba augståkå augståkå augståkå augståkå augståkå augståkå augståkå augståkå augståkå augståkå augståkå augståkå augståkå augståkå augståkå vidéjå augståkå sociålais aprüpétåjs pilsétas labiekårtotåjs skolotåja vidéjå vidéjå augståkå

Nepieméslosim vidi!

Vélos pateikties tiem dårzkopîbas kooperatîvås sabiedrîbas "Laßupes" dårziñu îpaßniekiem, kuri atsaucås manam aicinåjumam un piedalîjås apkårtnes sakopßanas talkås. Talkas tika organizétas jau pirms 18. aprî¬a, sakopjot "Laßupes" teritorijai piegu¬oßo Ogres upes krastu no Indrånu ielas lîdz dambim, kå arî memalu pie pagrieziena uz autobusa galapunktu no Ogres - Rembates ce¬a, autobusu galapunktu, atseviß°us gråvjus un ce¬malas. Çaklåkie talcinieki ­ V. Gavrilovs (dårzs nr. 106), J. Krastiñß (104), Lampicku ©imene (278/279), Strautiñß (312), Vazgas ©imene (277), Semçenkovas ©imene (629), A. Kuznecovs (660A), A. Auziña ©imene (507), A. Ûuravkovas ©imene (446), R. Jefimova (410), I. Laubenbahs (131), Krilova (296), J. Sardiko (695), S. Çeredñiçenko (859), Mileika (818), I. Cîrulis (440), N. Fårenhorsts (308). Rügtumu sagådå tas, ka jau tanî pat dienå péc atkritumu aizveßanas galapunktå parådîjås atkritumi no personîgajiem dårziñiem, tå "iesp¬aujot dvéselé" tiem, kuri visu bija sakopußi. Vai tießåm ir tik sare©îti noslégt lîgumu par atkritumu savåkßanu ar speciålåm firmåm un vai tådå veidå iegütais finansiålais ieguvums sniegs jums gandarîjumu? Lüdzu, nepieméslosim sabiedriskås vietas, bet dzîvosim tîrå un sakoptå vidé! Ivars Ka¬°is, DKS "Laßupes" valdes priekßsédétåjs

10. Imants Dudarevs 11. Péteris Sakalaurs 12. Heléna Ansone 13. Viktorija Ivanova 14. Inese Rütiña 15. Antra Ostrovska 16. Laura Pabérze 17. Regîna Scibor- Gurkovska 18. Sandra Eglîte 19. Guntars Ûelvis 20. Inguna Ínokåne

Notiek dzîvnieku vakcinåcija pret trakumsérgu

Pårtikas un veterinårais dienests (PVD) ßogad turpina savva¬as lapsu un jenotsuñu vakcinåciju pret trakumsérgu viså Latvijas teritorijå. Vakcinåcija jau notiek un turpinåsies lîdz maija beigåm. Sabiedrîbas veselîbas a©entüra informé, ka vakcînas tiek izliktas ar lidaparåta palîdzîbu. Vakcîna ß°idrå veidå ir ievietota folija kapsulå, kas iestrådåta barîbas apvalkå. sma izskatås kå brüngans kubiks, nedaudz mazåks par sérkociña kastîti. Vakcînas tiek izvietotas vienmérîgi pa visu sauszemes teritoriju, ieskaitot piepilsétas un neapdzîvotas pilsétu teritorijas. Saskañå ar PVD sniegto informåciju vakcîna nav bîstama ne cilvékam, ne apkåréjai videi, tomér, lai izslégtu jebkådu risku, situåcijå, kad vakcîna nonåkusi cilvékam uz g¬otådas vai brücé, nepiecießama antirabiskå palîdzîba. Neskaidrîbu gadîjumos iedzîvotåji ir aicinåti vérsties pie årstes epidemiolo©es N. Innuses, tålr. 67271288.

Renovés sociålo dzîvojamo måju

Nolükå palielinåt paßvaldîbas dzîvojamå fonda energoefektivitåti, uzlabojot tå kvalitåti, ilgtspéju un ekonomisko rentabilitåti un vienlaikus nodroßinot sociålås atstumtîbas riskam pak¬autås iedzîvotåju grupas ar atbilstoßu måjokli, pagåjußå gada rudenî Ogres novada domes Perspektîvås attîstîbas noda¬as speciålisti izstrådåja projekta pieteikumu Ogré, Indrånu ielå 14 esoßås sociålås dzîvojamås måjas renovåcijai, tådejådi pretendéjot uz Eiropas Re©ionålås attîstîbas fonda un valsts budeta finanséjumu. Pirms méneßa tika parakstîta vienoßanås starp Ogres novada domi un Büvniecîbas, ener©étikas un måjok¬u valsts a©entüru par projekta "Sociålås dzîvojamås måjas Ogré, Indrånu ielå 14 renovåcija" îstenoßanu. Projekts tiks realizéts darbîbas programmas "Infrastruktüra un pakalpojumi" papildinåjuma 3.4.4.2. aktivitåtes "Sociålo dzîvojamo måju siltumnoturîbas uzlaboßanas pasåkumi" ietvaros. Tå mér°is ir veikt sociålås dzîvojamås måjas Ogré, Indrånu ielå 14, renovåcijas 1. kårtu, tådéjådi uzlabojot ékas energoefektivitåti un nodroßinot tås atbilstîbu personu ar kustîbu traucéjumiem un ©imeñu ar maziem bérniem vajadzîbåm. Kopß ékas uzcelßanas tajå ir veikti tikai atseviß°i pirmås nepiecießamîbas remontdarbi un nav bijusi iespéja plånot lielåkus darbus vispåréjai siltumnoturîbas uzlaboßanai un iedzîvotåju értîbu nodroßinåßanai. kas åréjo norobeojoßo konstrukciju siltumcaurlaidîba neatbilst spékå esoßajiem Latvijas büvnormatîviem, un apsildîßanas izdevumi ir ¬oti augsti. Turklåt måjå dzîvo vairåki cilvéki ar kustîbu traucéjumiem vecuma vai invaliditåtes dé¬, kå arî ©imenes ar mazgadîgiem bérniem. Projekta ietvaros paredzéts veikt sociålås måjas årdurvju nomaiñu, jumta un sienu siltinåßanu un logu nomaiñu ékas 2. un 3. ståvå, tådéjådi uzlabojot ékas energoefektivitåti, kå arî veikt pie årdurvîm esoßås uzbrauktuves pårbüvi un dußas telpas pielågoßanu atbilstoßi personu ar kustîbu traucéjumiem un ©imeñu ar maziem bérniem vajadzîbåm. Projekta "Sociålås dzîvojamås måjas Ogré, Indrånu ielå 14 renovåcija" kopéjås izmaksas ir Ls 159 615,03, t.sk. Eiropas Re©ionålås attîstîbas fonda finanséjums ir 75% jeb Ls 119 711,27 , Valsts budeta dotåcija paßvaldîbåm ­ 5% jeb Ls 7980,75 un Ogres novada domes lîdzfinanséjums Ls 31 923,01, kas ir 20% no kopéjås izmaksu summas. Plånotås projekta aktivitåtes paredzéts îstenot 16 méneßu laikå. Sanda Pavelkopa, Perspektîvås attîstîbas noda¬as vadîtåjas vietniece

Arî ßogad veiks peldüdens monitoringu

Sabiedrîbas veselîbas a©entüra (SVA) informé, ka 2009. gadå Ogré peldüdens monitorings tiks veikts Ogres upes vecajå gultné ("Varu dî°is") un pie dambja Nr.2, kå arî Daugavas upé pie J.Alunåna ielas; Ikß°iles novadå - Jaunogres ezerå, M.Juglas upé pie Tînüiem, Seléku ezerå; eguma novadå - Daugavas upé pie Låçpléßa ielas; Lielvårde novadå - Daugavas upé pie Gaismas ielas; eipenes pagastå - Plauu ezerå. Peldsezonas laikå paraugi tiks ñemti piecas reizes katrå peldüdeñu paraugu ñemßanas vietå. Preses dienests

4

«OGRNIETIS»

Ceturtdiena, 2009. gada 7. maijs

Pécvårds péc diskusijas "Latvijas téls pasaulé"

18. aprîlî Lielvårdes Kultüras namå pieci aktîvi jaunießi rîkoja diskusiju par Latvijas télu pasaulé. Rîkotåji bija uzaicinåjußi 20 jaunießus no piecåm Ogres rajona nevalstiskajåm jaunießu organizåcijåm, çetrus ekspertus, kå arî seßus sabiedrîbå pazîstamus cilvékus, lai tie veidotu savus ieteikumus par piecåm témåm, kuras caurvij Latvijas télu pasaulé. Uzreiz vélétos teikt, ka Latvijas téls pasaulé nav saprotams tikai ar to, kå müs uztver årzemés, jo viss såkas no iekßpuses. Viss såkas no tå, vai müsu iekßéjå jeb valsts situåcija ir stabila vai nav, vai més paßi, ßîs valsts iedzîvotåji, jütamies stabili vai né un vai més zinåm, ko gribam panåkt. Diskusijas laikå més, projekta organizatori, sapratåm, cik talantîgi un darboties véloßi Latvijå dzîvo cilvéki, it îpaßi jaunießi. Tådu starojumu un vélmi izteikties no Ogres rajona jaunießiem nebiju redzéjis sen! Tas liecina, ka ßådas diskusijas ir nepiecießamas un vajadzîgas, ka nosaukums ''Latvijas téls pasaulé'' nebüt nenozîmé, ka més çetras stundas runåsim par to, kå tad Åfrikå vai ASV ieståstît cilvékam, kur atrodas tåda Latvija. Diskusijas laikå dalîbnieku galvenais uzdevums bija veidot rekomendåcijas. Visi dalîbnieki tika sagrupéti piecås grupås, aptuveni seßu cilvéku saståvå. Íådu soli izvéléjåmies, jo müsu mér°is bija iesaistît jebkuru diskusijas dalîbnieku un ¬aut izteikties ikvienam, nevis tikai daiem cilvékiem. Uzskatåm, ka ßis solis attaisnojås, jo dalîbnieki guva vértîgu pieredzi. Més no sirds varam apliecinåt, ka ßîs diskusijas laikå izveidotås rekomendåcijas ir kaut kas nepårspéjams! Íî projekta organizatori apsola un ir garantéjußi, ka turpmåko laiku centîgi strådås pie tå, lai daas no ßîm rekomendåcijåm tiktu realizétas dzîvé. Íobrîd ir laiks müsu darbiem, un més tiem esam gatavi! Més nedrîkstam apståties pie noorganizétas diskusijas, pieliekot visam punktu, jo tad ßai diskusijai nebütu nekådas jégas. Atpaka¬ce¬a vairs nav ­ més darbosimies un mé©inåsim realizét daus no ßiem ieteikumiem. Par müsu darbiem més péc iespéjas plaßåk un savås iespéju robeås centîsimies informét. Més uzskatåm, ka ßis ir müsu pirmais solis uz labåkiem darbiem nåkotné. Diskusijas laikå sapratåm, ka dalîbnieki to pavada ar kopîgu mér°i ­ padarît lietas labåkas, kas deva apziñu, ka, jå, més esam latvießi, kuri var sevi parådît daudz labåk un spilgtåk. "Latvijas téla pasaulé" organizatori ir lepni par to, ka ir såkußi ko darît, nevis sédéjußi rokas klépî salikußi. Més zinåm, ka visam ir sava vieta un savs laiks, un esam gatavi arî turpmåk sevi pierådît no labåkås puses. Íis ir tikai såkums ­ darbîba turpinåsies, jo apståties vairs nedrîkst! Més esam motivåcijas pilni un ar lielu vélmi sevi apliecinåt arî turpmåk! Projekta organizatori saka vislielåko paldies visiem tiem, kas piedalîjås, atbalstîja müs, deva kaut nelielu ieguldîjumu ßî projekta realizåcijå. Més sakåm lielu paldies müsu ©enerålsponsoram "Latvijas Hipotéku un Zemes banka" Ogres filiålei, bez kuras atbalsta ßî diskusija nekad dzîvé nebütu notikusi. Visu organizatoru vårdå, Toms Målmeisters, projekta ''Latvijas téls pasaulé'' vadîtåjs

OGRES KULTËRAS CENTRÅ

Ogré, Brîvîbas ielå 15. T.: diennakts deurants 65024680, bi¬eßu kase 65047740. 9. maijå pl. 21 Atpütas vakars DEJU LAIKS. Spélé grupa "Kantoris 04". Bi¬eßu cena iepriekßpårdoßanå, lai rezervétu vietas pie galdiñiem, Ls 5, pasåkuma dienå Ls 7. --------------------------------------------------10. maijå pl. 12 vokålås studijas "Svilpastes" koncerts "Es savai måmiñai". Ieeja brîva --------------------------------------------------16. maijå pl. 12 bérnu deju kolektîva "Pîlådzîtis" koncerts "Pavasara raibumi". Ieeja brîva --------------------------------------------------20. maijå pl. 19 Latvijas Müzikas akadémijas Operstudijas "Figaro" komiskå opera Domeniko Çimarozas "Slepenås laulîbas" Bi¬eßu cens Ls 3, skoléniem, pensionåriem (uzrådot apliecîbu) Ls 1,50 --------------------------------------------------21. maijå pl. 19 Andra rg¬a solokoncerts "SIRDSPUKSTI". Bi¬eßu cena iepriekßpårdoßanå Ls 4 un Ls 5. Koncerta dienå Ls 5. --------------------------------------------------31. maijå pl. 18 IR MAIJMNESS DEBEÍÈGAIS. Koncerts diri©entes, Latvijas televîzijas müzikas urnålistes Maijas Amoliñas dzimßanas dienas noskañås. Koncertå piedalås jauktais koris "Grîva", solisti Antra Bigaça un Ingus Pétersons, komponisti Arturs Maskats un Péteris Plakidis, instrumentålå grupa "Tango". LTV müzikas programmu videofragmenti.

PAVASARA SVTKI ­ ÌIME^U DIENA OGRES PILSTÅ "KÅ PUE KOÍI UZZIED DZÈVÈBA"

Muzeju nakts Ogré

Ogres Véstures un måkslas muzejs 16. maijå aicina uz starptautiskås akcijas "Muzeju nakts" pasåkumiem. No pulksten 21.00 muzeja telpås un dårzå risinåsies daådi pasåkumi, kurus vienos devîze "Dzîres krîzes laikå jeb arî es tai's dzîrés biju". Muzeja 2. ståva izstådé "Ogre ­ ne tikai kürorts" darbosies veikals, kurå ledenes varés iegådåties, atbildot uz viktorînas jautåjumiem un pie kaléja varés izkalt Ogres krîzes laika naudiñu jeb Ogres klippi. Muzeja dårzå visiem büs iespéja ar spé¬u un sacensîbu elementiem iesaistîties kolektîvajå zupas vårîßanå un deguståcijå, sastådît Ogres novada domes sédes dienas kårtîbu, pie domes sekretåres nogarßot deputåtu iecienîtåkos cepumiñus, uzdzerot malku tautas kafejas. Èpaßa programma paredzéta jaunåkajiem muzeju nakts apmeklétåjiem, kuri vakariños kopå ar muzeja pårzini Melno kraukli, gatavos un degustés viña iecienîtåkos édienus. Kamér vårîsies kolektîvås zupas katls, katram büs iespéja degustét kaut ko no Ludviga delikateßu darbnîcas piedåvåjuma, kå arî izmé©inåt Valda Ítråla neparastos grilus. Kino gardéus aicinåsim mieloties pie brîvdabas kino ekråna ­ skatîsimies mémås filmas par un ap éßanu ar populåro Basteru Kîtonu galvenajå lomå. Noslégumå visi kopîgi nodegustésim paßu pagatavoto zupu. Garßos labi! Visi mî¬i aicinåti! Iveta Ruskule, muzeja direktore

17. maijå

Pl. 10 "Labrît, Ogre!" Svétku ieskañas koncerts skvérå, Brîvîbas ielå Pl. 11 (turpat) Izråde mazajiem ogrénießiem "Pifa piedzîvojumi" Pl. 10 ­ 18 "Vésturiskås Ogres måjas - to iemîtnieki vakar, ßodien un rît" Svétku pasåkumos varésiet sapucéties, nobildéties kopîgå ©imenes foto (un sañemt to tülît), baudît "müîgås jaunîbas eliksîru", kopå ar ENDIJU ielükoties "kulinårijas pasaulé", piedalîties sportiskajås aktivitåtés un priecåties par Amatniecîbas vidusskolas audzékñu térpu kolekcijåm, cirka måkslinieku trikiem un pievakaré satikt MÈMUS. Pasåkumi notiek pie Ogres måkslas skolas, Centra aptiekas, Kürmåjas, pasta un pie sporta preçu veikala Brîvîbas ielå 44. ---------------------------Pl.12 ©imeñu peldéßanas sacensîbas Ogres peldbaseinå, Mea prospektå 9 ---------------------------Pl. 12 "Tikties ar prieku" - Ogres kultüras centrå Ogres novada izglîtîbas ieståu labåko ©imeñu saiets, LIENES ÍOMASES autorkoncerts Foto izståde"Mana ©imene" un Ziedoña Romåna pavasaris gleznås ---------------------------Pl. 15 "Lielåkais saldéjuma kokteilis" - laukumå pie Ogres kultüras centra uz lielås skatuves Gatavosimies GINESA rekordam - gatavosim, degustésim un vérosim bårmeñu ßovu (pasåkumu vada Måris Grigalis) ---------------------------Pl. 18 (turpat) Lielvårdes "Violetå kora" koncerts. Jaunå diska prezentåcija ---------------------------Pl. 20 ­ 23 (turpat) Za¬umballe ---------------------------Visas dienas garumå "Lai ikvienå no mums uzplaukst sapumpurots smaids". Pavasarîgu floristikas darbu izståde ­ konkurss - Brîvîbas ielå Sagatavoßanas grupu vizuålås måkslas un keramikas izståde Måkslas skolå Annel's atrakcijas - brîvajos laukumos Brîvîbas ielå Ogres centrå ---------------------------"PAR SAVJIEM!" - amatnieku un zemnieku gatavotås un izaudzétås produkcijas tirdziñß - Brîvîbas ielå pie novada domes

OGRESGALA TAUTAS NAMÅ

10. maijå pl. 13 Pasåkums visai ©imenei "Ciemoßanås Çuçumuiå". Koncerts, rota¬as, spéles kopå ar Dinu Biténu, Atvaru Sirmo un Çuçumuias varoñiem. Ieejas maksa: bérniem Ls 0,50, pieaugußajiem Ls1. Pavadîsim svétkus kopå!

OGRES VSTURES UN MÅKSLAS MUZEJÅ

16. maijå Muzeju nakts pasåkumi No pl. 21 lîdz 24 Ogres Véstures un måkslas muzejå Dzîres krîzes laikå jeb "Arî es tai's dzîrés biju". Finåls 24.00-01.00 "Paédis cilvéks ir laimîgs cilvéks". Zupas deguståcija

OGRES RAJONA KORU DZIESMU DIENA 16. maijå

KONCERTI 14.00 Ogres Sv. Meinarda Romas kato¬u baznîcå KAD DIEVS ZIED TAVÅ DVSEL Dzied: Ogres rajona kori Grîva, Ikß°ile, Jumprava, Ogres skolotåju kamerkoris, Rasa, Soare, Ogres Sv. Meinarda Romas kato¬u baznîcas un Latvijas Universitåtes Teolo©ijas fakultåtes koris Jubilate Katrîna Eglona (vijole) Aigars Reinis (ér©eles) Koncertu vada Liene Jakov¬eva 16.00 Ogres kultüras centra Mazajå zålé PAVASARA MADRIGÅLS Dzied: Ogres rajona kori Birzgale, Gåjputni, Grîva, Ikß°ile, Jumprava, Låçplésis, Lédmane, Madliena, Ogre, Ogres skolotåju kamerkoris, Rasa, Suntai Gunta Cése /sopråns/ Juris Ådamsons /baritons/ Dzintra Vîcupe /klavieres/ Programmu vada Liene Jakov¬eva 18.00 Uz Ogres kultüras centra kåpñu laukuma TAUTAS DZIESMU ROTA Dzied: Zane Stafecka Ogres rajona kori, Jubilate (Rîga) Muzicé: Düdu un bungu müzikas grupa Au¬i Dançi kopå ar Ilgu Reiznieci un Rîgas Dançu klubu Programmu vada Ligita Zadvinska Skañu operatori Valérijs Bartaßçonoks, riks Evelons Gaismotåjs Jånis Aperåns Antras Saliñas, Dainas Asarîtes skatuves noforméjums, izmantojot SIA "Akorns" koka konstrukcijas un Tautas lietiß°ås måkslas studijas Saiva audéju segas Reisore Daina Raituma Ogres rajona koru Dziesmu dienas måkslinieciskå vadîtåja, Ogres rajona koru virsdiri©ente Aira Birziña Uz koncertiem ielüdz Ogres rajona paßvaldîba Ieeja brîva

21. maijå pl. 17.30

Pütéju or°estra vieskoncerts (Zviedrija) Skvérå Brîvîbas ielå, Ogré

Aizsaulé aizgåjußi (04.03. ­ 31.03.)

Petrs Mamons dz. 03.03.1938. ^ina Abazovika dz. 27.09.1946. Leokådija Andåne dz. 01.12.1933. Pelageja Belova dz. 06.05.1917. Daina Bérziña dz. 01.08.1944. Juris Cekuls dz. 28.05.1945. Imants Cinîtis dz. 02.05.1940. Ga¬ina Damajeva dz. 15.03.1956. Valentîna Gubkina dz. 10.03.1941 Vladimirs Juris dz. 28.04.1947. Vanda Kalniña dz. 03.09.1928. Jånis Kapteinis dz. 24.06.1978. Andris Katkeviçs dz. 15.06.1968 Jånis Arnolds Külîtis dz. 29.01.1942. Dzidra Laterere dz. 22.01.1933. Zinaida Maija dz. 28.01.1924.

Påvels Maksimenkovs dz. 02.02.1919. Andris Malnieks dz. 26.04.1982. Andris Målers dz. 08.02.1954. Maiga Mukåne dz. 29.11.1929. Daina Ogule dz. 24.01.1931. Ausma Pavlova-Pauniña dz. 23.09.1935. Valentîna Prenka dz. 03.09.1953. Ilmårs Robenieks dz. 01.02.1948. Pelageja Rudnika dz. 27.04.1929.

Anna Sigajeva dz. 11.08.1927. Alevtîna Silova dz. 16.11.1945 Antons Slißåns dz. 07.08.1912. Juzina Stréliene dz. 14.09.1953. Benedikta Juzefa Tarasova dz. 16.03.1945. Nadeda Vasi¬jeva dz. 25.12.1926. Aleksandrs Ûbanovs dz. 06.11.1923 Ogres novada dome izsaka lîdzjütîbu aizgåjéju tuviniekiem

Nåkamais laikraksta numurs iznåks maija otrajå nedé¬å.

REÌ. APLIECÈBAS Nr. 0785. TIRÅÛA 11000 eks. REDAKTORS N. SAPOÛ^IKOVS. Tålr./fakss 65071164, tålr. 65071100, e-pasts: [email protected] PASËTÈJUMS Nr. 93. Iespiests SIA "Tipogråfija Ogré", L - 5001, Ogré, Brîvîbas ielå 31. V

Information

Ogre 249

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

880565


Notice: fwrite(): send of 233 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531