Read 862010152817-3-5.pdf text version

Epileptik Auralar

Tomris TOKAY *, Sezer ener KOMSUOLU **

ÖZET Epileptik auralar eski çalardan itibaren tani mlanmaktadir. Aura hasta tarafndan, nöbet bittikten sonra tanimi lanan retrospektif bir histir, gözlenebilir bulgulari yoktur. Nöbet ba langicinda yaani lan hislerin tümü aura olmayabilir. Auralar psikiyatrik semptomlarla da kariabilirler, ancak stereotipi ve israrlilik göstermeleri ayirici tani da önemlidir. Somatosensoryel, görsel, i itsel, vertijinöz, olfaktor, gustatuar, epigastrik, sefalik, emosyonel ve psiik auralar olarak s flandirilmaktadi r. Auralar fokal epileptik nöbetlerin balangicina kanit salar ve ini semptomlar epileptojenik oda in lokalizasyonuna yardimc i olabilir. Anahtar kelimeler: Aura, EEG, epilepsi Düünen Adam; 2004, 17(3): 162-167 ABSTRACT

Key words: Aura, EEG, epilepsy

Aura sözcük olarak Yunanca'da "hava", Latince'de "esinti" anlamini taimaktadir. Antik çada Galen'in hocasi Pelops tarafindan damarlardaki kandan ba a yayilan his olarak tan imlanmitir. Sonralari Galen ekolünü takip eden bilimciler auray i epileptik ataklann geleceini haber veren periferik bir his olarak tanimlamayi sürdürmülerdir. Aura hasta tarafindan, nöbet bittikten sonra tan imlanan retrospektif bir histir, gözlenebilir bulgular i yoktur. Uluslararasi Epilepsi le, Sava Dernei (ILAE) aurayi bilinç kaybi olmadan önce ortaya çikan, epileptik nöbetin bir parçasi olarak tarif etmektedir. Fakat, auralar i epileptik nöbetlerin takip etmedii ender olgularin da varlii bildirilmitir ( 1 ).

Kocaeli Üniversitesi Tip Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal i , * Uzm. Dr., ** Prof. Dr.

162

pe cy

Epileptic auras have been recognize in the literature since antiquity. Aura is a feeling that portion of the seizure which occurs before consciousness is lost and for which memory is retained afterwards. They mimic psychiatric symptoms, but stereotipi and persistence of the symptoms are important for diferantial diagnosis. Auras are classified as somatosensorial, visual, auditory, vertigionus, olfactor, gustatory, epigastric, cephalic and psychic auras. An aura provides evidence of focal seizure onset. The clinical features of the aura were as useful in localizing the site of epileptic focus.

a

Epileptic Auras

1899'da Huglings Jackson koku ve tat duyusu ile aurayi tanimlayan 4 hastas ini "unsinat nöbetler" olarak bildirmitir. Daha sonralan Penfield ve Jasper, Palmini ve Gloor, West ve Doty, çe itli çalimalarda auralari tanimlayan ve lokalize eden raporlar yay inlamilardir (2-5).

Aura Özellikleri

Auralar genellikle saniyeler sürer ve hemen arkas indan epileptik nöbetin ba lamasi beklenir, nadiren de uzun süreli, sürekli veya kisa araliklarla tekrarlayan karaktere sahip olabilirler. ntrakranyal EEG çal imalari "aura continua" ad i verilen uzun süreli auralarin olabileceini göstermitir. Siklikla hastalar atak-

Epileptik Auralar

Tokay, Komsuo lu

lanndan saatler veya günler önce, sinirlilik, gerginlik, dengesizlik veya ba arisi eklinde prodromal semptomlara da sahip olabilirler. Bu semptomlar, günün ilerleyen saatlarinde meydana gelecek nöbetin habercisi olabilir

( 6 ).

Bazi hastalar nöbetlerinin ba langiç dönemlerinde aurayi tanimlamakta güçlük çekebilirler. Çocuklar çou kez verbal kapasitelerinin yetersizli i nedeniyle yaadiklarini tanimlayamayabilirler Hastalarin uzun süreli epileptik olmalar i aura insidans inin artiiyla koreledir (7 Epileptik nöbetlerin erken ya ta balamasi, ilave mental gerilik bulgular, erkek cinisiyet ve sa temporal lob oda i basit primitif auralarin sik görüldüü durumlardir. lüzyon ve halusinasyonlann elik ettii auralann ise entelektüel zekân in (IQ>100) daha üstün olduu erkek hastalarda daha sik rapor edilmi tir (l°).

( 9 ). ).

pe cy

Auralarin Klinik Lokalizasyonu Auralarin EEG Lokalizasyonu

Auralar fokal epileptik nöbetlerin ba langicina kanit saklar. Semptomlar epileptojenik oda in lokalizasyonuna yardimci olabilir. Ancak, nöbet balangicinda yaanilan hislerin tümü aura olmayabilir. Aura ile prodrom dönemi ayriminin yapilmasi önemlidir. Auralar ayni hastada çeitli tiplerde görülebilir, ancak stereotipi ve israrlilik göstermeleri dikkat çekmektedir (5

).

a

( 2 ). ). ( 13 ).

Aura insidans i geni gruplarla yapilan çalimalarda bile netlik kazanamam itir. Gowers ve Lennox tarafindan yapilmi, klinie dayali iki geni serili çalimada hastalarin % 56's inda aura varl ii bildirilmitir Kompleks parsiyel epilepsili hastalarda aura insidansinin % 22,5 ile % 83 aras inda olduu yayinlanmitir (8) Uzun süreli skalp, sfenoidal veya intrakranyal EEG çekimlerinde hastalar in % 46 ile 70'inde aura olabilece i bildirilmitir Palmini ve Gloor auranin klinik özelliklerinin iyi deerlendirildiinde EEG, komputerize tomografi, pozitron emisyon tomografi gibi epilepsinin lokalizasyonunu belirlemede önem taiyabileceini belirtmitir. Ancak, auralar nöbet balangicini lateralize etmede kullan ilmamalidir. Palmini ve Gloor auralan görsel, i itsel, olfaktor ve gustatuar, somatosensoryel, viserosensoryel, sefalik hisli, vertigo ve sersemlik hissi ile yo un sicak veya souk hisli vb. olarak simflandirmiur

( 7 ). . ( 8 ).

Auralar epileptojenik oda i lokalize etmede yard imci olabilirler ("). Auralann lokalizasyonu pek çok çalimada yer almitir. Penfield ve Kristiansen 222 fokal epilepsili hastada farkl i auralann benzer lokaliPalzasyona sahip olabilece ini vurgulamitir mini ve Gloor'un retrospektif ve prospektif serilerinde auralarin lokalizasyonu de erlendirilmitir. Somatosensoryel, epigastrik, sefalik, psi ik, elementer görsel ve iitsel, vertijinöz ve konfüzyon balii altinda retrospektif olarak de erlendirilen auralarda; 196 hastanin 62'sinin temporal bölge, 39'unun frontal, 36'sinin da posterooksipital bölge kaynakl i olduu yayinlanmitir. Prospektif seride ise auralann; 42 hastada temporal, 3 hastada frontal ve 11 hastada da posterooksipital bölgeden kaynakland ii rapor edilTemporal lob epilepsili hastalarda epigastmitir rik, emosyonel ve psi ik auralara daha s ik rastlanmaktadir. Frontal lob epilepsili hastalarda sefalik ve genel vücut hisleriyle ilikili auralar dominans göstermektedir. Oksipital lob epilepsililerde de airtici olmayarak görsel auralar a irlik kazanmaktad ir Penfield ve arkadalan psiik ilüzyonlarin non-dominant temporal lobdan kaynaklanabilece ini bildirmitir (5 Fried ve arkada larinin yaptii çalimada; auralann baz i tipleriyle patoloji tipi ve lokalizasyonu aras inda korelasyon bulunmutur. Epigastrik, gustatuar ve olfaktor auralar in hipokampal sklerozla ili kili olduu tespit edilmi tir. Epigastrik auralar ve temporal lob aras indaki patoloji daha önceki çal imalarda da gösterilmi tir. Ancak, Fried ve arkada larinin yaptii çalimada bu aura tipinin ekstratemporal veya temporal lezyonlarla kar ilatirildiinda hipokampal sklerozlu hastalarda daha s ik olduu vurgulanTaylor ve Lochery de yapt iklari çalimamitir da bu görü ü desteklemi, epigastrik auralann basit primitif nöbet s inifina girdiini ve mezial temporal sklerozlu hastalarda daha s ik görüldüünü bildirmitir ( 1°).

( 12). ( 2 ). ( 2 ).

Auralann EEG'de tespit edilmesi kay itlama tekniine balidir. Fokal bir nöbet olan izole aura, kompleks parsiyel nöbetle subklinik EEG nöbeti aras inda sinirlidir. ktal EEG kayillanmasinin baarisi elektrodlann epileptojenik odaa yakin yerletirilmesine balidir. Skalp EEG kayitlari izole aura veya kompleks parsiyel nöbetlerin komponenti olarak ortaya ç ikan auralann tespitinde yetersiz kalabilir. Bir çal imada

163

Epileptik Auralar

Tokay, Komsuo lu

yüzeyel elektrotlarla auralar i n ancak % 19'unun tesbit edilebildii derin elektrod kay itlamalanyla ise iktal dönemde izole auralari n sadece % 50'si kayi tlanabilmitir

( 14,15 ).

larin çou bu semptomlarin oksipital bölge kaynakl i olduunu vurgulamaktadir Bazi çalimalar oksipital bölge kaynakli spontan nöbetlerin temporal bölgeye yayilim göstererek aura olu turabilece ini bildirmilerdir

( 18 ). ( 19 ).

Auralarin Siniflandir ilmasi

itsel Auralar

Somatosensoryel Auralar

( 5 ).

Görsel Auralar

Parsiyel epilepsilerde farkl i tipteki görsel auralar görülebilmektedir. En iyi bilinen görsel fenomenler oksipital lob epilepsilerinde görülen görme kayb idir ( 16). Benekler, y ildizlar, çubuklar, iik halkalari oksipital lobun görsel bölgelerindeki epileptik aktiviteye iaret eder Bu sabit veya hareketli görüntüler tutulan lobun kari görme alan inda ortaya ç ikabilir. Hasta baini o yöne doru çevirme ihtiyac i duyabilir. Bazi hastalarda karanl ik veya körlük eklinde semptom tanimlayabilir. Bu durum postiktal fenomen olarak ortaya ç ikabilir. Oksipital nöbetler temporal veya pariyetal kortekse yay ilim gösterebilir. Bir görsel aurayi daha sonra emosyonel hisler, epigastrik aura takip edebilir. Buna kar ilik temporal lob epilepsilerinde de görsel auralar ortaya ç ikabilir. Kompleks görsel halüsinasyonlar temporal lobun elektriksel uyanminda oldu u gibi, spontan temporal lob epilepsilerinde de meydana gelebilirler Çalimalarda etyolojik faktörün hipokampal skleroz ve tümöral nedenler olduu bildirilmitir ( 17). Elementer halusinasyonlar, ilüzyonlar ve görme kaybi anteromedial temporal bölgeden kaynaklanabilece i gibi, epileptolog( 5 ). ( 5 ).

pe cy

( 2 ).

a

Karincalanma, hissizlik, elektriklenme hissi s ik olarak görülen semptomlard ir. Yaanilan his fokal olarak ba lar veya sensoryel bir ilerleme göstererek elden kola doru saniyeler içinde ilerleme gösterebilir. Nöbetin kaynai kontralateral postsentral gyrusun primer somatosensoryel alan idir. Postsentral gyrustan presantral gyrusa do ru bir yay ilim olursa, primer somatosensoryel aura klonik jerklerle kesintiye urayabilir. Suplementer motor alan veya sensoryel alandan köken alan auralar kar incalanma, kat ilik, airlik, basinç hissi eklinde ortaya ç ikarlar. Bu hisler genellikle kari taraf ekstremite veya bilateral vücut kisimlarini içerir. Penfield ve Jasper suplementer motor alanin uyarilmasi ile epigastrik hislerin de ortaya çiktiini bildirmitir

itsel bölge Heschl'in tranvers gyrusunda yer al ir. Bu bölgenin elektriksel uyar imi telefon sesi, uultu,vizilti eklinde sesler duyulmas ina neden olabilir. Taraf veren sesler kar i hemisferin uyarilmasi ile ortaya çikar. itsel halusinasyonlarla karakterize auralar temporal operkulumun veya superior temporal neokorteksdeki epileptik aktiviteyi destekler. Nöbetler temporalin di er bölgelerine de yay ilabilir. itsel auralar s iklikla temporal bölgenin dier bulgulariyla beraberdir (5).

Vertijinöz Auralar

Superior temporal gyrusun uyar ilmasi dönme hissi eklinde hastada yer de itirme hissinin olumasina neden olur. Gerçek vertijinöz auralar s ik görülmezler, ancak superior temporal neokorteksin posterior parças ina lokalize edilmi lerdir. Vertigo ve sersemlik hissi ile ilikili ekstratemporal patolojiler EEG lokalizasyon kriterlerinde benzer gözlemlere dayal idir Her iki pariyetal ve temporal bölgelerin elektriksel uyarimi vertigo hissinin uyanmasina neden olur

( 5 ).

Olfaktor Auralar

Olfaktor auralar ender olarak görülen, aniden ortaya çikan, hoa gitmeyen kokulardan olu urlar. Acharya ve arkadalarinin yaptii bir çalimada, hastalarin büyük kisminin yakici bir his, sülfür, alkol, gaz, izgara kokusu, fistik tereyai veya di macunu eklinde tariflenen rahats izlik veren kokular duyduklari bildirilmitir. Olgularinin sadece 2'sinde çiçek kokusu eklinde ho kokulu olfaktor aura tan imlanmitir. Auralar 5 ile 30 saniye sürmektedir. Aura süresince görülen EEG deiiklikleri epilepsinin kaynaini göstermede oldukça yard imcidir. Olfaktor auralara ek olarak olgularin pek çounda dier aura tiplerine de rastlanmaktad ir (20,21). Gerçek prevalanslar i, etyoloji ve anatomik lokalizasyonlari tam bir netlik kazanmamitir. Çalimalarda prevalans oranlar i % 1,3 ile % 16 aras inda bildirilmitir Halen tartimali

( 21 ).

164

Epileptik Auralar

Tokay, Komsuo lu

olsa da en sik etyolojik neden olarak tümöral patolojilerden bahsedilmektedir ( 5 Freid ve arkadalari ise mezial temporal sklerozun tümörden daha fazla etken olabilece ini bildirmitir ). Temporal lob balantili olfaktor auralarla beraber; entellektüel aura, gustatuar aura, görsel ve i itsel aura da görülebilmektedir (13,22). Acharya ve arkada larinin yaptii bir çali mada 1.423 parsiyel epilepsili hastan in 13'ünde olfaktor aura tespit edilirken, 3 hastada olfaktor aura ile beraber gustatuar ve abdominal aura görülmütür ). Penfield ve Jasper bu auralar in ender görüldüklerini ve olfaktor auralann unkusa, gustatuar auralari nda insuler bölgeye veya derin perisylvian bölgeye lokalize olduklar ina iaret etmitir (5

). ( 13 ( 21 ).

Epigastrik Auralar

Gustatuar Auralar

Genellikle bo a gitmeyen, keskin, ac i, tatli veya asit eklinde tatlar olarak tan imlanirlar. nsidanslari oldukça dü üktür. Penfield ve Jasper derin tat duyusunun sylvian fissure biti ik olan insuler kortekse lokalize etmitir (5 Hausser-Hauvv ve Bacaud ise gustatuar halusinasyonlari parietal bölgeye veya rolandik operkuluma lokalize etmi tir. Ayri ca, spontan veya elektriksel uyaranlarla da temporal limbik yap ilarin da gustatuar aura ile ili kili oldu unu ve buradan operkuler bölgeye yay ilim oldu unu da bildirmi lerdir. Gustatuar aural i epileptik nöbetlerin klinik seyri epileptojenik odai n lokalizasyonuna bal idir ). Fried ve arkadalarin in yayinladii ve daha önceki çalimalari nda destekledi i gibi, gustatuar auralar temporal lob tümörlerinde de görülebilmektedir ). Ender olarak da, tümör etyolojik olarak tan imlanmitir ). Fried ve arkada lari hipokampal sklerozun tümörden daha fazla etken olabilece ini yayinlam ilardir ( 13). Acharya ve arkada lari ise tümörlerin % 76,9 ile daha fazla etken oldu unu belirtmektedir ). Bir hastami zda; "çilek tadi ve çok miktarda çilek yemi gibi" hisle karakterize gustatuar auraya sahip kompleks parsiyel nöbeti olan bir olgu tan imlanmit ir. Oldukça ender görülen gustatuar auran in EEG incelemesi sonucunda temporal lob kaynakl i olduu görülmütür. Hastami zda kraniyal görüntüleme ve spektroskopik inceleme sonucunda etyolojiyi aç iklayacak herhangi bir tümöral lezyon veya hipokampal skleroza rastlanmam itir ).

). ( 23 ( 15 ( 22 ( 21 ( 24

pe cy

a

Abdominal, visseral veya visserosensoryel aura olarak da adlandinlirlar. S iklikla bulanti, karin arisi hissi ile karakterizedir. Bu aura di er sensoryel, psi ik, emosyonel veya otonomik fenomenlerle ili kili olabilmektedir. Viseral ve otonomik bulgulu auralar Gowers tarafi ndan fokal ve sekonder jeneralize epilepsili hastalarin % 18'nde bildirilmitir ). Mulder ve arkadalari , viseral auralarla ilgili çal imalar yapmi ve epigastrik ve abdominal bulgulara ek olarak kardiyovasküler, respiratuar, pupiller, genital, vazomotor, üriner bulgularin da elik edebileceini rapor etmi lerdir. Titreme ve/veya pilomotor uyar ilma dier otonomik bulgularla ili kili olarak daha az s iklikta bildirilmitir (26,27 ). Palmini ve Gloor viserosensoryel ve özellikle epigastrik hislerle temporal lob epilepsileri aras inda güçlü balanti olduunu vurgulamitir ). Viserosensoryel auralarda epigastrik hislerin sa temporal lob nöbetleriyle ili kisi de bildirilmitir ( 10).

( 25 (2

Sefalik Auralar ve ktal Ba Arilari

Sefalik auralar ba ta, dengesizlik, elektriksel ok hissi, karincalanma veya bas inç ile karakterizedir. Bu nedenle primer sensoryel bölgeden yay ilan somatosensoryel aura ile karitirilmamalidir. Elektriksel stimülasyonla da lokalizasyon net olarak aç iklanamamitir. Ayri ca, fokal nöbetlerde beynin tüm bölgelerinden yayilim gösteren sefalik hisler de bildirilmi tir. Ba arisinin epileptik nöbetle ili kisi hala tartima konusudur. Hastalar s iklikla nöbet younlu u ile balantili olarak iddetli postiktal ba arisindan bahsedebilmektedirler (28 ). Ba arisi ayni zamanda epileptik nöbetin prodromu olarak da ortaya ç ikabilir. Lateralizasyon gösteren ba arisi epileptojenik odak tarafiyla benzer yön gösterir ). Migren ve epilepsi komorbid olarak görülen iki hastal iktir. Ottman ve arkadalarinin yaptii bir çal imada epileptik olgular aras inda migren öyküsü % 24 oran inda bildirilmitir (30). Ayni çalimada nöbetten önce ve sonra da migren riskinin artabilece i yayinlanmitir. Dier nörolojik bulgular olmaks izin ba arisinin epilepsiyle beraber görülmesine s ik rastlanmayabilir. Aurali migrenle kompleks parsiyel nöbetler ay irici tanida önem taimalidir. Eer aura 5 dakikhdan kisa süreliyse ve bilinç deiikli i, otomatizmalar ve di er pozitif motor özellikler e lik ediyorsa, epilepsi ön planda

( 29

165

Epileptik Auralar

Tokay, Komsuo lu

düünülmelidir. Ancak, aura 5 dakikadan uzun süreli beraberinde iik çakmalan, görme kayb i, karincalanma gibi belirtiler e lik ediyorsa, migren akla gelmelidir ( 31 ). Klasik migrende, oksipital korteks primer disfonksiyon bölgesidir. Görsel fenomenle ilgili migrenöz aurada oksipital bölgeden kaynaklanan oligeminin yay ilimi görülür (32). ktal veya postiktal ba arisi siklikla çocukluk çainin oksipital paroksizmli epilepsisinde, Lafora hastalarinin oksipital nöbetlerinde ve dier progressif myoklonili epilepsilerde görülür (33 ).

Emosyonel Auralar

alanda en son yayinlar ve kendi klinik gözlemlerimiz de deerlendirilerek gözden geçirilmesidir.

KAYNAKLAR

1. Commission on Clasification and Terminology of the Intemational League Against Epilepsy: Proposal for the revised clinical and electroencephalographic classification of epileptic seizures. Epilepsia 22:489-501, 1981. 2. Palmini A, Gloor P: The localizing value of auras in partial seizures: a prospective and retrospective study. Neurology 42:801808, 1992. 3. West SE, Doty RL: Influence of epilepsy and temporal lobe resection on olfactory function. Epilepsia 36:531-542, 1995. 4. Doty RL, Perl OP, Steele JC, et al: Olfactory dysfunction in three neurodegenerative disease. Geriatrics 46:(suppl):47-51, 1991. 5. Penfield W, Jasper H: Epilepsy and the functional anatomy of the human brain. Boston: Little, Brown. 1954. 6. Wieser HG, Hailemariam S, Regard M, et al: Unilateral limbic epileptic status activity: stereo EEG, behavioral, and cognitive data. Epilepsia 26:19-29, 1985. 7. Lennox WG, Cobb S: Aura in epilepsy: a statistical review of 1359 cases. Arch Neurol Psychiatry 33:1493-1495, 1933. 8. Sirven JI, Sperling MR, French JA, et al: Significance of simple partial seizures in temporal lobe epilepsy. Epilepsia 37:450-454, 1996. 9. Kanemoto K, Janz D: The temporal sequence of aura-sensations in patients with complex focal seizures with particular attention to ictal aphasia. J Neurol Neurosurg Psychiatry 52:52-56, 1989. 10. Taylor DC, Lochery M: Temporal lobe epilepsy: origin and significance of simple and complex auras. J Neurol Neurosurg Psychiatry 50:673-681, 1987. 11. Schulz R, Lüders HO, Tuxhom H, et al: Localization of epileptic auras induced on stimulation by subdural electrodes. Epilepsia 38:1321-1329, 1997. 12. Penfield W, Kristiansen K: Epileptic Seizure Pattems. Springfield, IL:Charles C Thomas: 1951. 13. Fried I, Spencer D, Spencer S: The anatomy of epileptic auras: focal pathology and surgical outcome. J Neurosurg 83:60-66, 1995. 14. Lieb JP, Walsh GO, Babb TL, et al: A comparison of EEG seizure pattems recorded with surface and depht electrodes in patients with temporal lobe epilepsy. Epilepsia 17:137-160, 1976. 15. Sperling MR O'Connor MJ: Auras and subclinical seizures: charcteristics and prognostic significance. Ann Neurol 28:320329, 1990. 16. Huott AD, Madison DS, et al: Occipital lobe epilepsy. A clinical and electroencephalographic study. Eur Neurol 11:325-339, 1974 17. Bien CG, Benninger FO, Urbach H, et al: Localizing value of epileptic visual auras. Brain 123:244-253, 2000. 18. French JA, Williamson PD, Darcey TM, et al: Characteristics of temporal lobe epilepsy: results of history and physical examination. Ann Neurol 34:774-780, 1993. 19. Aykut-Bingöl C, Bronen RA, Spencer DD, et al: Surgical outcome in occipital lobe epilepsy: implications for pathophysiology. Ann Neurol 44(1):60-9, 1998. 20. Chen C, Shih Y, Yen D, Limg JF, Guo YC, Yu HY, Yiu CH: Olfactory auras in patients with temporal lobe epilepsy. Epilepsia 44(2):257-260, 2003. 21. Acharya V, Acharya J, Lüders H: Olfactory epileptic auras. Neurology 51(1):56-61, 1998. 22. Howe HG, Gibson JD: Uncinate seizures and tumors: a myth reexamined. Ann Neurol 12:227, 1982. 23. Hausser-Hauw C, Bancaud J: Gustatory hallucinations in epileptic seizures. Electrophysiological, clinical and anatomical corraletes. Brain110:339-359, 1987.

Ilimli korku hissinden, yo un terör duygusuna kadar epileptik nöbetin balangici ile ilikili olabilir. ktal korku otonomik aktivasyon semptom ve bulgulanyla balantili olabilir. Epileptik hastalarda korku hissi temporal lob epilepsilerinde özellikle mezial yap ilarla ilikili olarak görülebilir (34).

Psiik Auralar

SONUÇ

Aura hasta tarafindan tanimlanan bir histir. Hekim tarafindan gözlenebilen objektif bulgusu yoktur. Hasta nöbet bittikten sonra hissettiklerini anlat ir. Uzun süren auralar tanimlanmi olsa da, genelde auralarin saniyeler sürdü ü bilinmektedir. Hasta tarafindan tanimlanan bu hisler ve özellikle psi ik, emosyonel, iitsel auralar psikiyatrik semptomlarla s iklikla kantirilabilmekte ve yanli tanilara neden olmaktadirlar. Ayrica hasta dikkatle dinlendi inde ve bulgu EEG ile de desteklenirse auralar, epileptojenik odain lokalize edilmesine de yard imci olabilirler.

Bu yazida amaçlanan, epileptik nöbetin bir parças i olduunu bildiimiz aurada, tan imlanan hislerin bu

166

pe cy

Psiik auralar s iklikla temporal lobun aktivasyonuyla ilgili olarak aç iklansa da, beynin ba ka bölgelerinden kaynaklanabilir. Penfield ve Jasper psi ik halusinasyonlarin veya rüya halinin temporal korteksten özellikle lateral temporal neokorteksten kaynaklandiini öne sürmü tür (5). Montreal'de yapilan bir dier çalimada mezial temporal yap ilarin, özellikle amigdalanin psiik fenomenle ili ki olduu belirtilmitir (35).

a

Epileptik Auralar

Tokay, Komsuo lu

24. Tokay T, Selekler M, Komsuo lu S: Gustatuar aura ile seyreden kompleks parsiyel epileptik nöbetli bir olgu. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni. 2004 y ili 4. sayi baskida. 25. Gowers WR: Epilepsy and others chronic convulsive diseases: their causes, symptoms and treatment. 2nd edition. London. 26. Yu Hsiang Yu: Pilomotor seizures. Eur Neurol 40:19-21, 1998 27. Mulder DW, Daly D, Bailey AA: Visceral epilepsy. Arch Intern Med 93:481-493, 1954. 28. Schon F, Blau JN: Postepileptic headache and migraine. J Neurol Neurosurg Psychiatry 45:231-235, 1987. 29. Young GB, Blume WT: Painful epileptic seizures. Brain 106:537-554, 1983. 30. Ottman R, Lipton RB: Comorbidity of migraine and epilepsy. Neurology 44:2105-2110, 1994. 31. Silberstein SD, Lipton RB, Shecter AL: Migraine Comorbi-

dity. In: Wolff's Headache and other head pain, Silberstein SD, Lipton RB (editors). Seventh edition. Oxford: Oxford University Press. 108-118, 2001. 32. Olesen J, Larsen B, Lauritzen M: Focal hyperemia followed by spreading oligemia and impaired activation of RCBF in classic migraine. Ann Neurol 9:344-352, 1981. 33. Kobayashi K, Iyoda K, Ohtsuka Y, et al: Longitudinal clinicoelectrophysiologic study of a case of Lafora diseaseproven by skin biopsy. Epilepsia 31:194-201, 1990. 34. Williams D: The structure of emotion reflected in epileptic experinces. Brain 79:29-67, 1956. 35. Gloor P, Olivier A, Quesney LF. et al: The role of the limbic system in experiental phenomena of temporal lobe epilepsy. Ann Neurol 12:129-144, 1982.

pe cy

167

a

Information

6 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

942005


Notice: fwrite(): send of 206 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531