Read Microsoft Word - rpt_dh_BH90-IT.doc text version

PROJEKTRAPPORT

Bygghandlingar 90

IT-plattform för branschgemensam byggdokumentation ­ förstudie

Kurt Löwnertz

IMPLEMENTERING AV PRODUKTMODELLER, DOKUMENTHANTERING OCH PROJEKTNÄTVERK

Bygghandlingar 90 - IT-plattform för branschgemensam byggdokumentation ­ förstudie Slutrapport 2002-11-15

A technical platform for reference information ­ how to develop the recommendations for presentation of construction projects (Bygghandlingar 90)

IT Bygg och Fastighet 2002 Implementering www.itbof.com © 2002

Innehållsförteckning

SAMMANFATTNING ............................................................................................. 7 ENGLISH SUMMARY ..................................................................................... 7 1. INLEDNING ................................................................................................... 9 BAKGRUND .................................................................................................. 9 PROBLEM OCH MÖJLIGHETER ....................................................................... 9 Avgränsningar ....................................................................................... 10 BEHOV OCH NYTTA .................................................................................... 10 2. PROJEKTET ................................................................................................ 11 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÅL .................................................................... 11 GENOMFÖRANDE ....................................................................................... 11 Organisation, resurser .......................................................................... 11 Ekonomi ................................................................................................. 11 3. PROBLEM OCH ANALYS ............................................................................. 12 PROBLEMBESKRIVNING.............................................................................. 12 BH90-KOMPLEXET .................................................................................... 12 Referenser och relationer ...................................................................... 14 4. FUNKTIONELLA OCH TEKNISKA EXEMPEL ............................................... 16 SYSTEMATISK SÖKNING ­ EXEMPLET STEELBIZ ........................................ 16 GRAFISK SÖKMOTOR ­ EXEMPLET VISUAL NET ......................................... 17 RELATIONER MELLAN DOKUMENT ­ EXEMPLET VISIT .............................. 18 SÖKBEGREPP ­ EXEMPLET BYGGINFOBAS ................................................. 18 CAD-OBJEKT ­ EXEMPLET GDL................................................................ 19 MALLAR FÖR DOKUMENT .......................................................................... 20 5. FORTSATT UTVECKLING ........................................................................... 20 A TILLGÅNG PÅ ELEKTRONISKT MEDIUM ................................................... 20 B UTVECKLAD SÖKMETODIK ..................................................................... 21 C INTEGRERING AV MODELLTÄNKANDET .................................................. 21 D BIBLIOTEK OCH MALLAR ........................................................................ 22 E ANPASSNING TILL INFORMATIONENS LIVSCYKELPERSPEKTIV................. 22 SAMVERKAN .............................................................................................. 22 6. SYNPUNKTER FRÅN BRANSCHFOLK .......................................................... 22

Bygghandlingar 90 - IT-plattform för branschgemensam byggdokumentation

5 (25)

7.

RESULTAT OCH SLUTSATSER .................................................................... 23 IMPLEMENTERING ...................................................................................... 24 FÖRVALTNING ........................................................................................... 24

REFERENSER..................................................................................................... 25 A. LITTERATUR.......................................................................................... 25 B. MUNTLIGT MATERIAL ........................................................................... 25 C. INTERNET .............................................................................................. 25

Omslag: Pappersdokument görs tillgängliga i digital form. Illustration Kurt Löwnertz.

Bygghandlingar 90 - IT-plattform för branschgemensam byggdokumentation

6 (25)

Sammanfattning

Syftet med detta projekt har varit att undersöka möjligheter och svårigheter för en IT-anpassning av Bygghandlingar 90 med all anslutande information. Utgångspunkten har varit att detta informationskomplex har blivit allt mer svårhanterligt i pappersform eftersom löpande uppdateringar i många olika publikationer inte avspeglas, utan användaren ställs inför en mängd uppgifter och referenser som är osäkra eller felaktiga. Därutöver kan man se ett antal fördelar i att utnyttja informationstekniken för att underlätta användningen, såväl för navigering och sökning inom informationskomplexet som för närmare integrering med IT-stöd i produktion och hantering av bygghandlingar. Projektet är begränsat till IT-aspekterna av hanteringen, och behandlar inte närmare innehållet i Bygghandlingar 90 eller dess behov av bearbetning. Denna förstudie redovisar olika möjliga utvecklingssteg från enkel elektronisk publicering till integrerad hantering i CAD-modeller. Vidare redovisas synpunkter från ett öppet seminarium med brett branschdeltagande. Nyckelord: byggprocess, referensinformation, redovisning, bygghandlingar, IT-hjälpmedel, elektronisk publicering

English summary

The overall purpose of this project is to investigate possibilities and difficulties in adjusting the recommendations for presentation of construction documents (Bygghandlingar 90) and all its adjoining documentation to electronic media. One starting point was that this complex of information has become increasingly difficult to keep updated in its paper-based form. Continuous changes in the various referenced publications are not properly reflected, and the user is confronted with uncertain or clearly erroneous references. On the positive side, information technology offers a number of advantages for facilitating the use of this kind of information; enhanced navigation and search as well as closer integration to the tools used for producing and managing construction documents. The project is limited to IT aspects of handling the information, and does not discuss requirements to amend the contents of Bygghandlingar 90. This pre-study presents possible development steps, from straightforward electronic publishing to information integrated with CAD models. Also, comments from participants at a well-attended open seminar are presented. Keywords: construction process, reference information, presentation, construction documents, IT aids, electronic publishing

Bygghandlingar 90 - IT-plattform för branschgemensam byggdokumentation

7 (25)

Bygghandlingar 90 - IT-plattform för branschgemensam byggdokumentation

8 (25)

1.

Inledning

Bakgrund

Bygghandlingar 90 kom till i början av 90-talet som en direkt efterföljare till tidigare rekommendationer för redovisningar av byggnader, HALTH-gruppen på 60talet och därefter Redovisning 72. Innehållet är koncentrerat till utformning av ritningar och beskrivningar som innehåller instruktioner för uppförande av byggnader och installationer. Fokus är satt på projekteringsskedet med bakgrund i en processbeskrivning som omfattar bygg- och förvaltningsprocesserna. När Bygghandlingar 90 ursprungligen publicerades hade CAD-tekniken just vunnit acceptans som verktyg i byggsektorn, men man arbetade ännu i CADsystemen ofta med ritningen som en direkt översättning av den manuella tekniken. I Bygghandlingar 90 finns endast en allmänt diskuterande skrivning om CAD-teknikens möjligheter, och några få anmärkningar om CAD-systemens tillkortakommanden för vissa detaljer i redovisningstekniken. Modellorienterad CAD-användning etablerades under 90-talet, och Bygghandlingar 90 kompletterades med rekommendationer för redovisning med CAD, Del 8. Den behandlar ingående CAD-begrepp, strukturering av CAD-information, detaljutformning av grafik samt administration av datorstöd. Del 8 innehåller en hel del preciseringar till de tidigare delarna, och ersätter även vissa stycken av de tidigare rekommendationerna. Under det dryga decennium som Bygghandlingar 90 varit i bruk har IT utvecklats till en självklar del av projekteringens vardag, och används idag inte bara för att producera ritningar utan för alla typer av dokumentation. Dessutom kommunicerar parterna i allt större utsträckning elektroniskt, vilket ställer helt nya krav på informationshantering och redovisning. Bygghandlingar 90 är en tryckt publikation som givits ut i en utgåva. De mest efterfrågade delarna har sålts slut och vissa tilltryck har gjorts. Den utveckling som beskrivs ovan och de stora förändringarna i de standarder och motsvarande som skett sedan utgivningen har gjort att delar av publikationerna är felaktiga. En allmän uppdatering diskuteras och i samband därmed har handböckernas användbarhet och anpassning till ny teknik diskuterats. Även med tanke på framtida förändringar och möjligheterna att hålla innehållet ajour blir en lösning med elektronisk publicering ett alltmer naturligt alternativ.

Problem och möjligheter

Branschgemensamma rekommendationer för byggdokumentationsområdet som Bygghandlingar 90 har flera användningsområden. De utgör "rikslikare" för hur god praxis ser ut. På detta sätt bidrar de till enhetlighet som underlättar inlärning av arbetsmetoder och tolkning av dokument. Detta tjänar både arbetsliv och utbildningsområdet. Genom exemplifiering av tillämpning av standarder underlättas användningen av dessa. De många exemplen hjälper användarna med problemlösning när nya frågor kommer upp. Samtidigt är naturligtvis redovisningsformerna i hög grad beroende av de verktyg som finns att tillgå. Metoderna utvecklas också i takt med dessa och hela proces-

Bygghandlingar 90 - IT-plattform för branschgemensam byggdokumentation

9 (25)

serna förändras p g a strukturella förändringar i branschen. Det är ett dilemma hur branschrekommendationerna skall följa dessa förändringar. Ett stort systemskifte som pågår är övergången till IT. Merparten av dokumenten i byggprocessen framställs med datorstöd och förändringar pågår kontinuerligt genom nya programvaror m m. Det skapar ett behov av att rekommendationerna håller någorlunda jämna steg med ändrad teknik. IT ger också nya möjligheter för publicering och ajourhållning av alla typer av information varav Bygghandlingar 90 är en. Själva användningen av IT för publicering ger också helt nya möjligheter för integration av rekommendationer och standarder i de IT-verktyg som används i processerna. Avgränsningar Uppdraget är begränsat till IT-aspekterna på Bygghandlingar 90. Denna förstudie avser endast att belysa nuvarande begränsningar och möjligheter att utveckla Bygghandlingar 90 genom de möjligheter som IT erbjuder. Den hanterar alltså inte frågorna om hur innehållet i rekommendationerna ska utvecklas med hänsyn till andra faktorer än IT. Den syftar inte heller till att lösa förvaltningen av publikationen, men avser dock att ta upp dessa frågor i ett IT-perspektiv.

Behov och nytta

Behovet och nyttan av enhetlig redovisning inom byggsektorn kan anses vara dokumenterat genom de tidigare nämnda publikationerna som baseras på omfattande och väl förankrade utredningar. Detta behov har knappast minskat genom användning av annan teknik. Det finns ett klart uttalat behov också av att regler och praxis är stabila över tiden samtidigt som nya metoder kan få möjlighet att tillämpas.

Bygghandlingar 90 - IT-plattform för branschgemensam byggdokumentation

10 (25)

2.

Projektet

Initiativtagare till projektet var Byggstandardiseringens Tekniska Kommitté nr 17, numera SIS/TK269, ansvarig för byggdokumentation. Ursprungligen var tanken att projektet skulle omfatta ett helhetsgrepp på hur branschgemensamma regler, rekommendationer och praxis kunde samordnas och göras tillgängliga och även finna former för ett rationellt underhåll och kontinuerlig förvaltning av dem, något som skulle främja samordning och enhetlighet. Programstyrelsen ansåg sig endast kunna ge anslag till den del av projektet som riktade in sig på IT-området och det inordnades under huvudprojektet Dokumenthantering inom implementeringsområdet.

Förutsättningar och mål

Mot den bakgrund som redovisats i inledningen har branschen genom utvecklingsprogrammet IT Bygg och Fastighet 2002 givit uppdraget att utreda hur Bygghandlingar 90 kan utvecklas för att bättre leva upp till nya förutsättningar. Inriktningen skall vara att studera och ge förslag på hur IT kan utnyttjas för publicering och utökad användbarhet.

Genomförande

Projektet startade våren 2002 och avslutades med ett öppet seminarium i september samma år. Därefter har en slutrapport framställts. Organisation, resurser Projektet har bedrivits med Kurt Löwnertz som utredare och sakkunnig samt med Olle Thåström som medförfattare till denna rapport. SIS/TK269 har medverkat som referensgrupp och underhand givit viktiga synpunkter och diskuterat inriktning av arbetet. Ekonomi Programstyrelsen har lämnat ett separat anslag på 200 000,- kr. Detta har administrerats inom ramprojektet H3 och ingår in den sammanställda redovisningen för det projektet.

Bygghandlingar 90 - IT-plattform för branschgemensam byggdokumentation

11 (25)

3.

Problem och analys

Inledningsvis görs en genomgång av de problem som finns i Bygghandlingar 90s struktur och publiceringssätt och de förändringar i omvärlden som påverkar skrifterna. Vidare dokumenteras skrifternas innehåll och en exemplifiering av ändringar av standarder m m. Syftet är att ge en bakgrund till bedömning av de exempel på IT-lösningar inom närliggande områden som utredningen studerat.

Problembeskrivning

Bygghandlingar 90, nedan förkortat BH90, är inte en fristående handboksskrift, utan är nära integrerad med ett flertal standarder, andra föreskrivande publikationer och rekommendationer. Ett uppdateringsproblem uppstår i och med att dessa uppdateras fortlöpande, oberoende av varandra och av BH90. Referenser blir alltså med tiden ogiltiga, vilket har blivit särskilt påtagligt i och med att Svensk Standard i allt högre utsträckning ersätts med EN- och ISO-standarder. Den snabba utvecklingen inom IT-området medför att IT-anpassade rekommendationer får allt kortare livslängd, och behöver revideras/kompletteras betydligt oftare än produktion av tryckta skrifter medger. Effektiv användning av information i en IT-miljö försvåras om den bara finns tillgänglig på papper, vilket är fallet med BH90 idag. Risken finns att man därför överger BH90 till förmån för mer lättillgänglig information som tillhandahålls av programleverantörer, byggvaruleverantörer eller andra. Följden kan bli att information från olika användare inte blir likartad, att samordning försvåras och den praktiska livslängden blir kortare. BH90s begränsning till just bygghandlingar blir problematisk i takt med att information alltmer förutsätts leva genom olika skeden av bygg- och förvaltningsprocesserna. Livscykelperspektivet behöver förstärkas, där man skiljer på den använda informationen och dokument där den redovisas för ett specifikt ändamål, t ex ansökan för bygglov, uppförande av byggnaden, underhåll av tekniska system eller uthyrning av lokaler. Det saknas också i stor utsträckning redovisning av anläggnings- och inredningsområdena. Elektronisk publicering kan underlätta spridning och uppdatering av en framtida utgåva av BH90. Alternativen är att publicera off-line på CD eller annat fysiskt medium, eller att publicera on-line. Man kan också tänka sig en kombination av de båda, så att man off-line kan få tillgång till viss, mindre föränderlig information medan länkar pekar på on-line-innehåll av mer föränderlig art. Nya tjänster som stöder användningen av rekommendationerna kan också erbjudas. I direkt anslutning till handboken kan mallbibliotek och IT-verktyg göras tillgängliga. En ytterligare möjlighet är att olika applikationer innehåller referenser och länkar till BH90-innehåll och anslutande bibliotek/verktyg.

BH90-komplexet

BH90 har i sig flera typer av innehåll, med mer eller mindre IT-anknytning eller IT-beroende. Här kommenteras på vilka sätt respektive del behöver anpassas respektive ger möjlighet till utvecklade tjänster i en IT-version av BH90. Del 1 beskriver byggprocessen samt olika typer av handlingar.

Bygghandlingar 90 - IT-plattform för branschgemensam byggdokumentation

12 (25)

Processbeskrivningen har betydelse för dokumenthantering, och kan ligga till grund för en genomtänkt koppling mellan skeden och versioner av dokumentation. Ändamålen med olika typer av handlingar kvarstår i princip även i en ITintegrerad process, även när alternativ till den dokumentorienterade användningen etableras. Olika typer av handlingar och deras relationer till varandra har avgörande betydelse för informationshanteringen. En modellorienterad syn innebär fullt genomförd att varje informationselement endast finns på ett ställe, och att dokumenten utgör ett utdrag ur modellen. Åtskillnaden som görs mellan bygghandlingar och projektanknutna dokument stöder i sig möjligheter till länkning av information från olika källor. Del 2 innehåller allmänna rekommendationer för redovisningsteknik, såväl grafik som olika typer av beteckningssystem. Stora delar av redovisningstekniken, såsom blanketter, namnrutor och olika typer av symboler ingår i de kommersiella CAD-applikationer som erbjuds marknaden. I synnerhet symbolerna förekommer dock i olika varianter, och ett neutralt tillgängligt bibliotek skulle främja enhetlighet. Tolkningen av redovisningen skulle också kunna förbättras genom möjlighet till förklaringar av symboler i CAD-filer. Beteckningssystemen är hämtade från diverse olika källor. Även här skulle en gemensamt tillgänglig källa med förklaringar underlätta tolkningen. Vissa CADsystem innehåller också funktioner för att generera beteckningar utifrån dessa (eller andra) system. I en del fall är de använda systemen inte precisa nog för att enkelt tolka koderna i mottagande system, något som bör eftersträvas. Del 3 beskriver användning och utformning av måttsättning. Även här innehåller CAD-systemen i allmänhet funktioner som stöder måttsättning enligt rekommendationerna. Ytterligare precisering av grafiken ges i Del 8. Del 4-5 omfattar anvisningar och exempel för redovisning specifikt av hus (stomme + kompletteringar) samt installationer. Symbolbibliotek för olika komponenter är ett betydelsefullt inslag i dessa delar. Gemensamt definierade symboler kan ge fördelar i form dels av entydigare utförande, men framförallt bättre möjligheter till anpassad presentation och koppling mellan CAD och andra applikationer. Del 6 beskriver särskild redovisning för ombyggnadsarbeten. Här erbjuder IT många möjligheter till rationellt utnyttjande av ny teknik. De särskilda dokumentmallar som visas kan erbjudas digitalt, för ordbehandling eller presentation ur en beskrivningsdatabas. Rasterteknik gör det enkelt att komplettera gamla ritningar med ny information. Digitalt foto kan integreras i dokumenten. Del 7 behandlar redovisning av mark, analogt med del 4 och 5 för byggnader respektive installationer. Denna del utkom samtidigt med Del 8 och har från början beaktat en del ITaspekter, såsom hantering av mätdata. Del 8 behandlar redovisning med CAD av alla typer av ritningar. Delar av innehållet anknyter direkt till tidigare delar och bör tydligare integreras med dessa.

Bygghandlingar 90 - IT-plattform för branschgemensam byggdokumentation

13 (25)

Referenser och relationer BH90 innehåller referenser till en mängd externa dokument. Här ges en översikt av grupper av sådana dokument:

AMA 83, RA 83

Hänvisningar till föregående generation av AMA förekommer på ett flertal ställen i texten samt i de exempel som berör beskrivningsdokument. Dessa anvisningar har ersatts av AMA 98 med dess olika delar. Hela BSAB-systemet som ligger till grund för AMAs indelning har också reviderats vad gäller klassindelning, koder och viss terminologi. Detta påverkar många avsnitt inom BH90, inte bara med avseende på tillämpade koder, utan även i vid mening metoder och rutiner.

Standarder för redovisning och beteckningar:

I BH90 ges ett flertal referenser till redovisningsstandarder. Dessa standarder förändras i stor utsträckning. Som ett exempel ses nedan de standarder som inledningsvis refereras i Del 2: · · · · · 3 svenska standarder finns kvar, 2 i senare version 7 ISO/IEC-standarder har omvandlats till EN 16 standarder har upphävts och ersatts med andra Inga standarder har försvunnit helt Ett icke utrett antal standarder har tillkommit

Standarder för måttsättning, toleranser och modulkoordinering

I del 3, samt för inmätning i Del 7 refereras till standarder som har förändrats i mindre utsträckning.

Produktstandarder

I del 2 refereras ett antal standarder för fästelement. Dessa referenser är av informativ snarare än föreskrivande art, men i huvudsak giltiga. Däremot finns många ändringar i de standarder som angivits för sakvaror, formvaror och system.

Normer, myndighetsanvisningar och andra föreskrifter

Många förändringar i normverket har skett sedan 1990. Hur dessa påverkar innehållet i BH90 är inte utrett.

Problematik kring referenser

En kontinuerlig uppdatering av referenser bör ske, men det medför problem om det måste ske självständigt utifrån BH90. I stället kan det ske genom länkar till respektive utgivare. Eftersom äldre versioner i många fall använts tillsammans med BH90 i genomförda projekt är det väsentligt att de hålls tillgängliga. Vid varje uppdatering av källorna behöver också referensernas giltighet kontrolleras mot BH90, varför en given version av BH90 måste kopplas mot bestämda (dokumenterade) versioner av respektive källa. Nedanstående illustration (figur 1) visar hur förhållandet mellan olika versioner skulle kunna hanteras praktiskt.

Bygghandlingar 90 - IT-plattform för branschgemensam byggdokumentation

14 (25)

Genomförandet fordrar en nära samverkan med utgivarna av de olika källdokumenten. Ansvaret för uppdateringar av dessa ligger hos utgivarna men kopplingen till BH90 måste göras av den som svarar för den senare.

Figur 1: Olika versioner av dokument och referenser mellan dessa.

Bygghandlingar 90 - IT-plattform för branschgemensam byggdokumentation

15 (25)

4.

Funktionella och tekniska exempel

Detta avsnitt innehåller illustrationer av tekniska lösningar som kan användas för att utveckla funktionalitet som är användbar för BH90 (och naturligtvis för annan, liknande referensinformation). Avsikten är att visa på några exempel på lösningar som kan ge idéer för utveckling, men de är knappast direkt tillämpbara.

Systematisk sökning ­ exemplet SteelBiz

Genom att klassificera och karaktärisera varje dokument kan en sökning göras betydligt mer träffsäker, d v s man kan räkna med att snabbt och effektivt finna exakt rätt information. Den bifogade informationen kan också ge användaren information om dokumentets kvalitet och status, så att han/hon kan ta ställning till om det är relevant för det tänkta ändamålet. I SteelBiz, som är ett samarbete mellan europeiska branschinstitut, har man gjort just detta. Sökgränssnittet, se figur 2 nedan, medger sökning på dokumentens innehåll, på nyckelord, och på kategorier av dokument. Till detta kan man lägga en filtrering, så att dokument med bestämda egenskaper väljs ut eller tas bort ur urvalet. I BH90-komplexet kan sådan teknik t ex användas för att visa relevant information i ett ämne utan att länkarna uttryckligen finns i just ett visst avsnitt av rekommendationerna. Man kan också på detta sätt visa olika versioner av ett dokument, utöver det för tillfälligt giltiga - visat genom ett statusvärde. Klassifikation efter flera begrepp kan också möjliggöra sökning med olika ingångar, t ex efter teknikområde eller typ av dokument.

Figur 2: Exempel ur sökgränssnittet i SteelBiz

Bygghandlingar 90 - IT-plattform för branschgemensam byggdokumentation

16 (25)

Grafisk sökmotor ­ exemplet Visual Net

Att navigera i stora informationsmängder utan att tappa överblicken är ett påtagligt problem. Genom att visuellt addera en eller flera dimensioner till sökningen kan överblicken förbättras. Med tekniken som används i systemet Visual Net har man använt grafik för att på flera sätt åstadkomma detta. För det första presenteras alla referenser på en "karta". I det visade exemplet har man på startsidan använt bokhyllan som metafor där man väljer ämnesområde. När man sedan söker vidare visas kartan som 2dimensionella ytor för olika underämnen, med olika färgtoner för vardera underämnet, och de olika publikationer inlagda som punkter. Möjligheten finns att ytterligare "zooma in" en del av kartan. Varje punkt har ett utseende som kan ange hur omfattande, viktig eller aktuell publikationen är, genom punktens storlek, form och färg.

Figur 3: Illustration av Visual Net, från map.net

För BH90 kan en sådan sökmetod ytterligare underlätta systematisk sökning. Presentationen kan hjälpa användaren att tydligt urskilja vilka dokument eller avsnitt som har stor vikt inom ett område, liksom andra referenser inom angränsande områden. För att realisera detta krävs ett omfattande och noggrant arbete med att strukturera innehållet. I bakgrunden måste man bygga upp en databas med de olika dokumenten eller avsnitten och deras karakteristika.

Bygghandlingar 90 - IT-plattform för branschgemensam byggdokumentation

17 (25)

Relationer mellan dokument ­ exemplet VisIT

Referenser inom litteratur är aldrig ordnade efter en hierarkisk princip utan sker fritt för varje dokument. På så sätt kan beroendena mellan dokument liknas vid ett nät. Detta blir särskilt tydligt med webbsidor, vilka ju innehåller länkar till andra sidor på hela den världsomspännande webben. Det kan illustreras med sökverktyget VisIT. Här gör man en sökning med fritext i de vanliga sökdatabaserna (AltaVista, Google etc) men i resultatet visas, förutom sidbeskrivningen, sammanbindande linjer för sidor som är länkade till varandra. Liknande teknik används också i redigeringsprogram för webbar, så att man kan se alla länkar till och från en given sida. En skillnad är att VisIT begränsar länkarna till sidor som ger träff med det använda sökbegreppet.

Figur 4: VisIT representerar länkar med förbindelselinjer.

Inom BH90-komplexet är en sådan metod tillämplig för att söka relaterad information utanför den avgränsade dokumentsamlingen, samt för att förtydliga de beroenden som finns mellan olika delar av BH90, samt till normer och föreskrifter, standarder, handböcker.

Sökbegrepp ­ exemplet BygginfoBas

BygginfoBas är ett näraliggande exempel på sökning med hjälp av nyckelord, som används specifikt för att söka inom AMA, handböcker, bestämmelser och standard. Sökordslistan har upprättats och underhålls av svensk Byggtjänst. Den är starkt knuten till de dokument som ingår, vilket både utgör en styrka och en svaghet. Positivt är att den är anpassad, så att träffarna blir mycket exakta. Negativt är att de också blir smala, d v s man får endast träff på dokument med exakt den termen. Om man exemplifierar med nyckelordet AB92 har det uppdelats i fyra olika deltermer. Dessa knyts till dokument eller platser i dokument. Detta sätt innebär ett omfattande arbete när nya dokument skall införlivas, d v s underhållsarbetet för att utvidga sökdomänen blir stort. Sedan projektet genomfördes har en ny version av BygginfoBas lanserats med ett nytt gränssnitt. Förutom sökbegreppen finns även möjlighet till fritextsökning. Bygghandlingar 90 - IT-plattform för branschgemensam byggdokumentation 18 (25)

Figur 5: Bygginfobas har inprogrammerade sökbegrepp

CAD-objekt ­ exemplet GDL

En väsentlig del av BH90 utgörs av redovisningsstandard för olika typer av symboler. De representerar dels fysiska föremål, dels utgör de mer abstrakta geometriska markeringar och beteckningar. Med IT-stödd projektering utgör dessa symboler normalt en del av en applikation. Varje leverantör skapar då sina egna symboler utifrån en tolkning av standarden. Ännu hellre borde de kunna utgöra en del av standarden.

Figur 6: CAD-objekt utformade i GDL kan visas i webbläsaren

Ett exempel på hur symboler för objekt kan distribueras utgör GDL, Geometric Definition Language, ett öppet skriptspråk för beskrivning av objekt utvecklat för

Bygghandlingar 90 - IT-plattform för branschgemensam byggdokumentation

19 (25)

Archicad men användbart även i andra CAD-program samt i webbläsare med stöd av plug-in program. Med denna teknik kan man lägga upp bibliotek av parametriska objekt, d v s varje symbol kan varieras i mått och utseende efter vissa definierade värden. Symbolerna kan sökas och hämtas från en databas på Internet till det egna CAD-programmet. En liknande teknik är iDrop från Autodesk, men den är inte begränsad till CAD-objekt, utan kan även användas för att hämta in komponenter/dokument till andra typer av applikationer, t ex beskrivning eller kalkyl. Möjligheten att knyta sådana bibliotek till BH90 innebär ett uppenbart värde. På så sätt kan man dels effektivisera projekteringsarbetet, dels främja användningen av standarder. Programutvecklare kan också vinna på att slippa skapa egna bibliotek. Materialleverantörer kan anknyta till generella symboler, så att man får en utbytbarhet mellan dem och de produktspecifika. Objekten kan även ha andra egenskaper än de rent geometriska, vilket t ex kan utnyttjas för sökning.

Mallar för dokument

Som nämnts ovan kan man också ha stor nytta av andra typer av mallar än rena CAD-symboler. Det kan gälla formatmallar eller blanketter/formulär för olika typer av handlingar, men också innehållsmallar t ex för beskrivningar och förteckningar. Sådana verktyg har stor potential för produktivitets- och kvalitetsvinster. Integreringen med projekteringsarbetet kan ske på olika nivåer. Enklast är direkta länkar från BH90-texten. På en högre nivå kan man åstadkomma ett gränssnitt (API) som möjliggör direkt integrering med applikationer, så att man t ex direkt från sitt ordbehandlings-, kalkyl- eller CAD-program kan hämta aktuell mall eller blankett. Detta är dels ett sätt att öka enskilda användares effektivitet, men också ett sätt att sprida användning av standard och gemensamma metoder, vilket är en av BH90s grundläggande uppgifter. Det ökar BH90s värde för dess användare och därmed även benägenheten att använda produkten. Med en IT-lösning baserad på central lagring av mallar o d underlättas även spridning av nyheter och förbättringar till gagn för branschen som helhet.

5.

Fortsatt utveckling

Här skissas en utveckling av BH90 för att råda bot på de nuvarande bristerna vad gäller IT-anpassning, och för att nyttiggöra IT när man använder BH90.

A Tillgång på elektroniskt medium

Publicering av BH90 i elektronisk form är angeläget och kan ge direkt nytta för användare. Publiceringsarbetet i sig är begränsat i omfattning, dock beroende av i vilken form befintlig text och bilder finns tillgängliga. En enklaste nivå är att publicera sidor i skannad form som raster, men detta ger avsevärda nackdelar med avseende på sökbarhet. Därför bör all text vara digital, och kan behöva skrivas in på nytt.

Bygghandlingar 90 - IT-plattform för branschgemensam byggdokumentation

20 (25)

Bilder kan i huvudsak accepteras i rasterform (skannade) men i vissa fall kan bilder behöva ritas om för att få tillräcklig kvalitet. Det bör till stor del kunna göras i samband med att bibliotek och mallar upprättas, se nedan. Medium för spridning kan vara on-line eller off-line i form av cd e dyl. För att kunna komplettera BH90 med ytterligare tjänster ger dock en on-line lösning helt andra möjligheter och flexibilitet. Distributionen innebär då inte någon särskild kostnad. Att publicera handboken off-line kan dock ge användaren snabbare tillgång, särskilt om man inte har tillgång till en bra Internet-anslutning, och en kombination av teknikerna bör därför beaktas åtminstone under en övergångsperiod.

B Utvecklad sökmetodik

Arbetet med att utveckla sökning i innehållet består framförallt av fyra delar: analys av struktur och beroenden i Bygghandlingar 90s innehåll utveckling av sökbegrepp val och anpassning av teknisk plattform indexering av innehållet och inläggning av nyckelord etc. Analysfasen består i att detaljerat beskriva efter vilka grunder BH90 är indelad, för att kunna åstadkomma en strukturerad navigerings- och sökmodell. Utvecklingen av sökbegrepp utgår från analysen, och till dessa begrepp skall även föras sakord som kan gälla såväl BH90 som annan information inom ämnesområdet. Lämpligt underlag för sökbegreppen kan vara den begreppsdatabas som upprättats inom IT Bygg och Fastighet 2002. En sådan begreppsdatabas kan i sig implementera en sökmotor där man drar nytta av begreppssambanden för sökningen. Valet av teknisk plattform är dels en fråga om nivå, dels det praktiska valet för BH90-produkten. Med nivå menas möjligheten att utforma ett gränssnitt som olika tjänster kan ansluta till, vilket förordas. Här bör arbetet med XML-baserad sökning på metadata inom IT Bygg och Fastighet 2002 kunna utgöra en grund. Den direkta sökningen för BH90 kan ske med hjälp av detta gränssnitt eller direkt i det indexerade materialet. Även om det standardiserade gränssnittet är att föredra, kan direktsökningen ge ett snabbare resultat om man finner en teknisk lösning som kan användas utan vidare anpassning. I förlängningen bör detta inte försvåra övergång till den standardiserade metoden, under förutsättning att indexeringen begreppsmässigt överensstämmer med gränssnittsdefinitionen. Indexering av innehållet och inläggning av nyckelord kan utgöra en ganska stor arbetsvolym, men bör vara väl förberett genom analys och val av sökbegrepp. Mera om söktekniker kan läsas i slutrapporten för projektet "Branschgemensam information".

C Integrering av modelltänkandet

Del 8 innehåller idag rekommendationer som kompletterar och delvis ersätter innehåll i de övriga delarna. En samredigering av materialet skulle undanröja en del risker för missförstånd, och möjligen underlätta användningen. Det finns dock en risk att IT-rekommendationerna på detta sätt skulle bli svårare att överblicka, en nackdel särskilt i planeringsfasen av projekt när man upprättar projektets ITBygghandlingar 90 - IT-plattform för branschgemensam byggdokumentation 21 (25)

rutiner. Att redigera in Del 8 ställer också automatiskt frågor om struktur och aktualitet i de övriga delarna. En alternativ strategi är att endast ersätta inaktuella stycken med hänvisningar till Del 8, samt att ta hänsyn till de olika indelningsgrunderna i system för sökning och navigering. En mer genomgripande omarbetning av innehållet kan senare ske, oberoende av IT-anpassningen.

D Bibliotek och mallar

Utveckling av bibliotek och mallar kan ske i princip i vilken omfattning som helst. För att avgränsa projektet behöver nyttan av olika delar utrönas genom "marknadsanalyser", d v s vilket intresse som finns bland användare och applikationsleverantörer. Utfallet av detta kan bedrivas som separata delprojekt.

E Anpassning till informationens livscykelperspektiv

Att göra den principiella förändringen i tänkesätt från bestämda, statiska dokument till underliggande, dynamiska informationsmängder är ett stort arbete som realistiskt sett ligger utanför ramarna för detta projekt med en IT-anpassning av BH90. Däremot är det en angelägen uppgift som kan underlättas av att man skapar t ex bibliotek och mallar som är gemensamt tillgängliga för alla parter som skapar och använder dokumentation av byggnader.

Samverkan

Utveckling av en ny generation av Bygghandlingar 90 bör ske i samverkan med branschens informations- och systemleverantörer, i syfte att nå de åsyftade vinsterna med samordnad information. Däri ingår leverantörer av programvara för CAD, kalkyl, beskrivning och andra branschapplikationer huvudmän för standardisering, normer och förordningar leverantörer av olika typer av bibliotek och mallar - för beskrivningar, CAD-objekt etc leverantörer av produkt- och materialinformation utgivare av handböcker och annan referensinformation Samrådet bör ske i organiserad form, t ex genom en referensgrupp och arbetsgrupper med uppgift att komma överens om tekniska lösningar och affärsmässiga upplägg för informationshanteringen.

6.

Synpunkter från branschfolk

Projektet anordnade ett seminarium den 25 september med syfte att få en bred diskussion om branschens behov av utveckling av Bygghandlingar 90. Inbjudan hade annonserats på IT Bygg och Fastighets webb samt i e-post till över 300 personer. 32 personer deltog inklusive ledamöter i SIS/TK269. Nedan ges en kort sammanfattning av de synpunkter som framfördes vid seminariet. Det gör inte anspråk på att vara ett referat av mötet.

Bygghandlingar 90 - IT-plattform för branschgemensam byggdokumentation

22 (25)

Det framhölls att när BH90 togs fram för över tio år sedan var ett nyckelord "enhetlighet" d v s handlingar skall utformas för att underlätta användningen lika från projekt till projekt. Det blir då också lättare att lära sig metoder för att framställa dokumenten. De standarder och den praxis som dessa metoder baseras på har en lång tradition ­ sedan 1950-talet. Att enbart gå över till en digital publicering för att klara uppdateringar och att ha ett ständigt aktuellt material är inte det primära. Det är viktigt att rekommendationerna är stabila och upplevs tillförlitliga. Digital utgivning ger en bättre möjlighet för tillgänglighet. Uppdateringar som måste göras i "basmaterialet" skall ske med vissa intervall, kanske med år emellan. Innehållet i BH90 är av olika karaktär; en del är mer allmängiltigt och har stor stabilitet, medan annat, t ex referenserna till standarder är mer kortlivade. Dock är det så att förändringar i de senare påverkar metoderna eller i vissa fall återspeglar ändringar i metoder. Ny teknik resulterar i nya metoder och ny eller ändrad standard. Ett exempel är ny teknik för att konfektionera armering i betongkonstruktioner ställer krav på annan form av redovisning än den traditionellt ritade. Användning av digitala modeller, produktmodeller, som alltmer blir en konkret möjlighet, påverkar processerna. Vid större anläggningsarbeten blir det vanligt att maskiner hämtar styrdata direkt ur sådana modeller utan omvägen över en ritning på papper. Att söka i en digital informationsmängd ställer krav på precision, d v s att man finner rätt och tillförlitlig information. Digital publicering bör ge ett mervärde till den information som finns. Det finns en uppfattning att internet är "gratis" som missgynnar att ta betalt för detta mervärde. Ett sådant mervärde kan vara tillgängligheten. För den som är mobil är detta en nödvändighet. Många verkar vilja ha en mjuk övergång från "boken" till IT-miljön, d v s i början en kombination av båda, en hybridmilö. Det är svårt att få ett konkret svar från användarsidan hur rekommendationerna bör utformas.

7.

Resultat och slutsatser

Bygghandlingar 90 symboliserar för många den fasta punkten i en föränderlig värld. Trots allt inser man naturligtvis att det är nödvändigt att branschgemensamma rekommendationer också utvecklas och följer med utvecklingen. Ett problem är hur teknikens frontlinje skall spridas till allmän användning. Ett annat är att dokumentera de förändrade metoder och praxis som faktiskt sker. Om det skall återspeglas i allmänna rekommendationer kräver det ett mer eller mindre kontinuerligt och kvalificerat arbete. Detta kostar alltså pengar, vilket, mot bakgrund av osäkerheter om marknad och betalningsvilja, skapar en ekonomisk risk för ett projekt. I denna rapport lämnas inga förslag på hur ett affärsmässigt genomförande av sådana förändringar skall gå till. Det slutseminarium som genomfördes gav en del idéer om de behov som finns och hur man skulle kunna börja en omvandling till digitala media. Vidareutvecklingen i dag är i hög grad beroende av huvudmannen för Bygghandlingar 90, SIS, men det krävs också ett praktiskt samarbete med andra parter.

Bygghandlingar 90 - IT-plattform för branschgemensam byggdokumentation

23 (25)

Implementering

Utan tvekan finns en mängd tekniska lösningar vad gäller IT-plattform för det slag av publicering som det här kan bli frågan om. Det grundläggande är det arbete som behöver göras med avseende på strukturering av innehållet. Bland de problem som måste lösas är att göra innehållet sökbart, lätt att navigera i och att ge överblick.

Förvaltning

En IT-lösning för de framtida branschrekommendationerna bygger på att det går att få en organisation som kan och vill förvalta dess innehåll. Det går knappast att åstadkomma med mindre än att det är ekonomiskt lönsamt på viss sikt. Det i sin tur ställer krav på att produkten fyller ett behov hos användarna. En framtida "BH90" kan ge stor nytta för bygg- och förvaltningssektorn som helhet om den utformas rätt, det är i varje fall vår övertygelse.

Bygghandlingar 90 - IT-plattform för branschgemensam byggdokumentation

24 (25)

Referenser

A. Litteratur

Bygghandlingar 90 SIS ­ Standardiseringskommissionen i Sverige, Stockholm 1990-1996

B. Muntligt material

Öppet seminarium 2002-09-25 på Svensk Byggtjänst Utställning, Regeringsgatan 44, Stockholm. 32 personer närvarande.

C. Internet

Adresser aktuella november 2002. Vissa sidor kräver abonnemang/inloggning. Steelbiz http://www.steelbiz.org Visual net http://map.net VisIT http://www.visit.uiuc.edu/ ByggInfoBas http://www.byggtjanst.se/bibas GDL http://www.gdltechnology.com/ Komponentbibliotek: http://www.gdlcentral.com, http://www.objectsonline.com SIS Swedish Standards Institute http://www.sis.se BSAB-systemet http://www.bsab.byggtjanst.se

Bygghandlingar 90 - IT-plattform för branschgemensam byggdokumentation

25 (25)

Information

Microsoft Word - rpt_dh_BH90-IT.doc

25 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

325683

Notice: fwrite(): send of 210 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531